Otsikko Sivu 70 Kokouksen järjestäytyminen ja työjärjestyksen. 5 hyväksyminen/khall Vt. kunnanjohtaja, hallintojohtaja Esa Mäkisen

Save this PDF as:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Otsikko Sivu 70 Kokouksen järjestäytyminen ja työjärjestyksen. 5 hyväksyminen/khall 16.3.2015 71 Vt. kunnanjohtaja, hallintojohtaja Esa Mäkisen"

Transkriptio

1 KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 4/ Kunnanhallitus Aika Maanantai klo 15:00-21:05 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 70 Kokouksen järjestäytyminen ja työjärjestyksen 5 hyväksyminen/khall Vt. kunnanjohtaja, hallintojohtaja Esa Mäkisen 9 esteellisyys kunnanjohtaja Anna Mäkelän erottamiseen ja konsernivalvontaan liittyvissä asioissa 72 Aloite kunnanhallitukselle kunnanvaltuuston 12 puheenjohtajaan kohdistettavista toimenpiteistä 73 Kunnanhallituksen selvityspyyntö kunnanvaltuuston 22 puheenjohtaja Inkeri Yritykseltä 74 Kunnanjohtaja Anna Mäkelän 29 irtisanominen/kunnanvaltuuston päätöksen laillisuus 75 Konsernijohto, ohjaus ja konsernivalvonta Oy Levi Ski 33 Resort Ltd:ssä 76 Lausunto Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle Timo 37 Kurulan valituksesta koskien Kittilän kunnanvaltuuston päätöstä Lausunto Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle Inkeri 41 Yrityksen valituksesta koskien Kittilän kunnanvaltuuston päätöstä Lausunto Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle Anna 49 Mäkelän valituksesta koskien Kittilän kunnanvaltuuston päätöstä Oikeudellinen asiantuntija Pertti Eilavaaran lasku Tarmo Salosen oikaisuvaatimus Levi Magic Oy:n laskun 68 maksamista koskevaan päätökseen/khalls Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Aarne Nikan 75 kunnallisvalituksesta, koskien kunnanvaltuuston puheenjohtajan päätöstä /kunnanhallituksen jäsenten ja varajäsenten pidättäminen toimestaan 82 Lausunto ehdotuksista tulvariskien hallintasuunnitelmiksi 80 vuosille ja niiden ympäristöselostuksista 83 Kittilän kunnan ja Metsähallituksen välinen kaavoituksen 85 käynnistämissopimus 84 Kittilän kunnan ja Tornator Oyj:n välinen kaavoituksen 87 käynnistämissopimus 85 Kiinteistökauppa (määräala tilasta Tunturi ) Toimenpideselvitys tieosuudelle 90 Köngäs-Tepasto-Raattama 87 Edustajan nimeäminen lentoliikennestrategian toimeenpanoa varten perustettuun alueelliseen työryhmään 91

2 KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 4/ Edustajan nimeäminen TYP:n johtoryhmään Jukka Majavan reklamaatio Kittilän kunnan VPL ja SHL 95 kuljetuksista 90 Kyrönperän Ladut ry:n avustushakemus Selvitys valtuustokysymykseen kunnan lainoista ja 99 investoinneista 92 Viranhaltijapäätökset ajalla Ajankohtaiset asiat kunnanhallitukselle tiedoksi Levin kortteleiden 27, 31 ja 299 (Hissitie osa 2) 102 asemakaavamuutosehdotuksen hyväksyminen 95 Vt. kunnanjohtajan valinta Kunnanvaltuuston puheenjohtaja Inkeri Yrityksen 106 vaatimus oikeudellinen asiantuntija Pertti Eilavaaran laskussa mainittujen asiakirjojen luovuttamisesta kunnan ja kunnanhallituksen käyttöön 97 Lakiasioiden käyttö Kittilän kunnassa Selvityksen pyytäminen vt. kunnanjohtaja Esa Mäkisen 111 esityksestä/khall Teknisen sihteerin käyttäminen kunnanhallituksen 112 kokouksissa/vuokko Mäntymaan esitys 100 Aki Maunulan puheenvuoro hiihtovalmentajasta Timo Kurulan puheenvuoro 114

3 KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 4/ Osallistujat Nimi Tehtävä Lisätiedot Läsnä Kurula Timo puheenjohtaja Maunula Aki 1. varapuheenjohtaja Holck Eino jäsen Kuusisto Hille jäsen Kyrö Reijo jäsen Nevalainen Paula jäsen Nikka Milja jäsen Mäntymaa Vuokko varajäsen Siitonen Veikko varajäsen Kinnunen Leena varajäsen Läsnä :t ja 92 Yritys Inkeri kunnanvaltuuston puheenjohtaja Erkkilä Akseli kunnanvaltuuston 2. vpj Mäkinen Esa vt. kunnanjohtaja Mertaniemi Tuula talousjohtaja Poissa Salonen Tarmo 2. varapuheenjohtaja Korva Merja jäsen Mäkitalo Markku kunnanvaltuuston 1. vpj Paksu Janne kunnanvaltuuston 3. vpj Laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Käsitellyt asiat :t Pöytäkirjan tarkastajien valinta Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Milja Nikka ja Reijo Kyrö. Allekirjoitukset Timo Kurula Aki Maunula Puheenjohtaja Puheenjohtaja :t 70, ja :t ja 92 Pöytäkirjan tarkastus Tuula Mertaniemi Pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Tauot pidettiin klo 15:40-16:00, 16:34-17:00, 18:30-18:50, 19:15-19:26, 20:00-20:02 ja 20:10-20:25. Kittilässä Milja Nikka Reijo Kyrö

4 KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 4/ Pöytäkirja ollut nähtävänä Kittilä Tuula Mertaniemi Talousjohtaja

5 KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 4/ Kunnanhallitus Kokouksen järjestäytyminen ja työjärjestyksen hyväksyminen/khall /00/2013, 28/ /2014 Khall 70 Vt. kunnanjohtaja Esa Mäkinen ilmoitti, että hän peruu esityksensä asian 6 ( 76) kohdalla. Pohjois-Suomen hallinto-oikeus on antanut asiasta päätöksen. Päätöksen mukaan Timo Kuru la on hallinto-oikeudelle saapuneella sähköpostilla peruut ta nut valituksensa. Tästä syystä enemmän lausunnon an ta minen valituksen johdosta raukeaa. Kunnanhallituksen jäsen Paula Nevalainen ilmoitti, että hän on esteel li nen asioissa 1-11 ( :t 71-81) ja asiassa 24 ( 94). Paula Neva lai sen tilalle tuli varajäsen Leena Kinnunen asioiden käsittelyn ajak si. Paula Nevalainen poistui kokouksesta klo 15:20 (palasi 17:37). Kunnanhallituksen puheenjohtaja Timo Kurula esitti jäsen Miljan Nikan kannattamana, että kun nan hal li tus ottaa käsittelyyn yli mää räi sinä asioina lakiasioiden palvelujen käy tön Kittilän kunnassa ja sel vitys pyyn nön vt. kunnanjohtaja Esa Mä ki sel le. Kunnanhallituksen varajäsen Vuokko Mäntymaa ilmoitti tekevänsä esi tyk sen teknisen sihteerin ottamisesta kunnanhallituksen ko kouksiin. Jäsen Hille Kuusisto vastusti uusien asioiden ottamista kun nan hal lituk sen esityslistalle. Jäsen Milja Nikka esitti, että asiat 1,2 ja 4 ( :t 71, 72 ja 74) pois tetaan esityslistalta koska vt. kunnanjohtaja Esa Mäkinen on ollut esteel li nen valmistelemaan kyseisiä asioita. Poistaminen esityslistalta tar koit taa myös sitä, että Esa Mäkisen tekstit kyseisten asioiden osal ta poistetaan esityslistalta/pöytäkirjasta. Kunnanvaltuuston puheenjohtaja Inkeri Yritys ilmoitti, että hän on es teel li nen asioissa 1-8 ja 11 ( :t ja 81). Inkeri Yritys poistui kokouksesta klo 15:20 (palasi klo 17:15). Ennen poistumistaan Inkeri Yritys luki Krp:n tutkinnanjohtaja Maria Vuo ri vir ta-heik ki sel tä saamansa tiedon: Ennen kuin kunnanhallitus aloittaa toimintaani valtuustossa puheen joh ta ja na koskevien asioiden käsittelyn, ilmoitan, että olen saanut Krp:n tutkinnanjohtaja Maria Vuorivirta-Heikkiseltä puhe li mit se ja tänään sähköpostitse kirjallisena tiedon, joka kos kee Torsti Patakankaan minusta tekemää tutkintapyyntöä. Tutkinnanjohtaja kertoo tehneensä esitutkinnan rajoittamista kos ke-

6 KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 4/ Kunnanhallitus van esityksen kihlakunnansyyttäjälle, joka on ilmoittanut tekevänsä ra joit ta mis pää tök sen heti työtilanteen salliessa. Kihlakunnansyyttäjä on antanut tutkinnanjohtajalle luvan informoida asiasta minua. Kun kunnanhallitus on saanut tiedon, että en ole syyllistynyt mi hinkään rikokseen ja päätös tutkinnan rajaamisesta on tulossa lä hi aikoi na, edellytän, että kunnanhallitus huomioi tämän pää tök sen teossaan ja samalla muistutan siitä, että kunnanhallitus toimii päätöstä teh des sään virkavastuulla. Inkeri Yritys pyysi liittämään oheisen Krp:n tutkinnanjohtajalta Maria Vuo ri vir ta Heikkilältä saamansa tiedon hänestä tehdystä tut kin tapyyn nös tä tämän pöytäkirjan kaikkiin häneen liittyviin pykäliin. Jäsen Eino Holck kannatti Milja Nikan esitystä asioiden 1, 2, ja 4 ( :t 71, 72 ja 74) poistamisesta esityslistalta. Jäsen Aki Maunula pyysi saada puheenvuoron kokouksen lopuksi. Puheenjohtaja Timo Kurula kysyi otetaanko Timo Kurulan, Vuokko Män ty maan ja Aki Maunulan esittämät asiat käsittelyyn kokouksen lo puk si. Puheenjohtaja teki seuraavan äänestysesityksen: Ne, jotka kannattavat puheenjohtajan esittämien asioiden ottamista kä sit te lyyn äänestävät jaa. Ne, jotka ovat sitä mieltä, että asioita ei oteta käsittelyyn äänestävät ei. Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin kahdeksan (8) jaa-ää ni ja yksi (1) ei-ääntä. Jaa-ääniä antoivat Eino Holck, Timo Kurula, Reijo Kyrö, Aki Mau nula, Milja Nikka, Vuokko Mäntymaa, Leena Kinnunen ja Veikko Sii tonen. Ei-äänen antoi Hille Kuusisto. Puheenjohtaja totesi, että Timo Kurulan, Vuokko Mäntymaan ja Aki Mau nu lan esittämät asiat otetaan käsittelyyn kokouksen lopussa. Vt. kunnanjohtaja Esa Mäkinen ilmoitti jättävänsä päätökseen eriävän mielipiteen. Kunnanhallituksen jäsen Hille Kuusisto ilmoitti jättävänsä pää tökseen eriävän mielipiteen. Puheenjohtaja Timo Kurula ilmoitti käyttävänsä puheenvuoron kokouk sen lopuksi. Puheenjohtaja Timo Kurula ilmoitti olevansa esteellinen aiemmin ilmoit ta mil laan perusteilla, varovaisuussyistä, asioiden 1-8 kohdalla ( :t 71-78).

7 KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 4/ Kunnanhallitus Timo Kurula poistui kokouksesta klo 15:32 (palasi klo 17:15) ja puheen joh ta jak si siirtyi kunnanhallituksen 1. varapuheenjohtaja Aki Mau nu la. Jäsen Hille Kuusisto tiedusteli vielä perusteita miksi asiat 1, 2 ja 4 tu li si poistaa esityslistalta. Kunnanhallituksen jäsen Milja Nikka vasta si, että koska vt. kunnanjohtaja on esteellinen valmistelemaan kysei siä asioita. Puheenjohtaja Aki Maunula totesi, että Milja Nikka on esittänyt Eino Holckin kannattamana, että asiat 1,2 ja 4 poistetaan esityslistalta. Puheenjohtaja Aki Maunula totesi, että koska on tehty kannatettu esi tys asioiden 1, 2 ja 4 poistamisesta esityslistalta, asia on rat kaista va äänestämällä. Puheenjohtaja teki seuraavan äänestysesityksen, joka hyväksyttiin: Ne, jotka kannattavat asioiden 1,2 ja 4 poistamista esityslistalta äänes tä vät jaa. Jos ei voittaa asioita ei poisteta listalta. Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin seitsemän (7) jaa-ään tä ja yksi (1) ei-ääni. Jaa-ääniä antoivat Eino Holck, Reijo Kyrö, Aki Maunula, Milja Nikka, Vuok ko Mäntymaa, Leena Kinnunen ja Veikko Siitonen. Ei-äänen an toi Hille Kuusisto. Puheenjohtaja totesi, että asiat 1,2 ja 4 ( :t 71,72 ja 74) poistetaan esi tys lis tal ta. Vt. kunnanjohtaja Esa Mäkinen ja kunnanhallituksen jäsen Hille Kuu sis to ilmoittivat jättävänsä päätökseen eriävän mielipiteen. Vt.kunnanjohtaja Esa Mäkinen totesi vielä, että kunnanhallitus toimii vir ka vas tuul la ja tekstien poistaminen esityslistalta ei onnistu. Tauon jälkeen jäsen Milja Nikka tarkensi esitystään, siten että tekste jä ei poisteta esityslistalta/pöytäkirjasta vaan asioita 1,2 ja 4 ei käsi tel lä. Kunnanhallituksen varajäsen Leena Kinnunen esitti varajäsen Veikko Siitosen kannattamana, että asioita 7 ja 8 ( :t 77 ja 78) ei kä si tellä vt. kunnanjohtaja Esa Mäkisen esitysten pohjalta, koska Esa Mäki nen on ennenkin jäävännyt itsensä näissä asioissa. Myös toinen esit te li jä, talousjohtaja Tuula Mertaniemi, on aiemmin jäävännyt itsen sä. Asiat tulee käsitellä kunnanhallituksen 1. varapuheenjohtajan esi tys ten pohjalta. Kunnanhallituksen jäsen Hille Kuusiston mielestä asiat tulee kä si tellä vt. kunnanjohtaja Esa Mäkisen esittelystä ja huomautti, että kun-

8 KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 4/ Kunnanhallitus nan hal li tus toimii virkavastuulla. Puheenjohtaja Aki Maunula totesi, että on tehty kannatettu esitys, et tä asioita 7 ja 8 ei käsitellä vt. kunnanjohtajan esityksen pohjalta vaan kunnanjohtajan 1. varapuheenjohtajan esityksen pohjalta. Puheenjohtaja teki seuraavan äänestysesityksen, joka hyväksyttiin: Ne, jotka ovat sitä mieltä, että asiat käsitellään listan mukaan ää nestä vät jaa. Jos ei voittaa asiat 7 ja 8 käsitellään kunnanhallituksen 1. va ra puheen joh ta jan esityksen pohjalta. Nimenhuutoäänestyksessä annettiin yksi (1) jaa-ääni ja seitsemän (7) ei-ääntä. Jaa-äänen antoi Hille Kuusisto. Ei-ääniä antoivat Eino Holck, Reijo Ky rö, Aki Maunula, Milja Nikka, Vuokko Mäntymaa, Leena Kinnunen ja Veikko Siitonen. Puheenjohtaja totesi, että asiat 7 ja 8 ( :t 77 ja 78) käsitellään kunnan hal li tuk sen 1. varapuheenjohtajan esityksen pohjalta. Vt. kunnanjohtaja Esa Mäkinen ja kunnanhallituksen jäsen Hille Kuu sis to ilmoittivat jättävänsä päätökseen eriävän mielipiteen. Liitteet Liite 1 Vt. kunnanjohtaja Esa Mäkisen eriävä mielipide/khall Liite 2 Hille Kuusiston eriävä mielipide/khall KH:n pj:n esitys lisätä esityslistalle pj:n esityksenä kaksi uutta asiaa Liite 3 Hille Kuusiston eriävä mielipide/khall Esittelijän vaihtaminen esityslistan asioihin 7 ja 8 Liite 4 Hille Kuusiston eriävä mielipide/khall Asioiden 1,2 ja 4 poistaminen esityslistalta

9 KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 4/ Kunnanhallitus Vt. kunnanjohtaja, hallintojohtaja Esa Mäkisen esteellisyys kunnanjohtaja Anna Mäkelän erottamiseen ja konsernivalvontaan liittyvissä asioissa 451/00/2013 Khall 71 Kunnanhallituksen kokouksessa on ollut esillä asia ot si kol la "Kunnanjohtaja Anna Mäkelän erottamiseen ja kon ser ni ohjauk seen liittyvä päätöksenteko". Kunnanhallitus ei käsitellyt esiteltyä asiaa. Kunnanhallitus päätti todeta, että kunnanhallituksen jäsenet eivät ole esteellisiä käsittelemään kunnanjohtaja Anna Mäkelän erot ta mispro ses siin liittyviä asioita. Kunnanhallitus katsoo, että vt. kun nan johta ja Esa Mäkinen on esteellinen em. asioiden käsittelyyn, koska hän on osallistunut em. asioiden valmisteluun mm. kuulemiskirjeen laadin taan ja hän myös allekirjoittanut em. asiakirjan. Edellä mainitun ratkaisun jälkeen kunnanhallituksen käsittelyyn on saa tet tu mm. seuraavia asioita: Kunnanjohtaja Anna Mäkelän ir ti sa no mi nen/kunnan val tuus ton päätöksen laillisuus Lausunto Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle Timo Ku ru lan valituksesta koskien Kittilän kunnanvaltuuston päätöstä Lausunto Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle Inkeri Yri tyk sen valituksesta koskien Kittilän kunnanvaltuuston päätöstä Lausunto Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle Anna Mä ke län valituksesta koskien Kittilän kunnanvaltuuston päätöstä Konsernijohto, ohjaus ja konsernivalvonta Oy Levi Ski Resort Ltd:ssä Kunnanhallitus päätti :n 1 "Kokouksen järjestäytyminen ja työjärjestyksen hyväksyminen" kohdalla, että asiaa ei käsitellä. Asiaa ei otettu käsittelyyn, koska kunnanhallitus totesi äänin 1-8, että kunnanhallitus on päättänyt, että vt. kunnanjohtaja Esa Mäkinen on esteellinen. Lisäksi saadun tiedon mukaan Pohjois-Suomen hallin to-oi keu des sa olevassa A. Mäkelän valituksessa ko. asiassa Anna Mä ke lä on nimennyt Esa Mäkisen todistajakseen. Kunnanhallitus päätti "Kokouksen järjestäytyminen ja työ jär jes tyk sen hyväksyminen" kohdalla, että esityslistan asioita 1,2,3 ja 23 ( :t 33, 34, 35 ja 55) ei käsitellä ja asiat poistetaan lis talta. Päätöksen mukaan Kuntaliiton lausunnon ja kun nan halli tuk sen perusteella Esa Mäkinen on esteellinen. Kunnanhallitus päätti :n 60 "Kokouksen järjestäytyminen

10 KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 4/ Kunnanhallitus ja työjärjestyksen hyväksyminen" yhteydessä, että esityslistan asia 2 "Kon ser ni joh to, ohjaus ja konsernivalvonta Oy Levi Ski Resort Ltd:ssä" ( 62) poistetaan esityslistalta. Esittelijä on esteellinen, koska perusteena mainitaan kunnanjohtajan erottaminen. (Khall , Khall , Kvalt sekä Kuntaliitosta Heikki Harjulan lausunto). Vt. kj Esa Mäkinen: Esitetyistä ja päätetyistä esteellisyysväitteistä osaltani ilmoitan kunnan hal li tuk sel le: Olen jättänyt edellä mainittuihin päätöksiin eriävän mielipiteeni koska esteellisyydelleni ei ole ollut eikä ole lainmukaisia perusteita. Kunnanhallituksen päätös ei voi olla esteellisyyden pe rus tee na, koska kyseisen päätöksen tekeminen ei voi kuulua kunnan hal li tuk sen toimivaltaan. Olen tuonut sen useaan kertaan esille kun nan hal li tuk sen kokouksissa. Esteellisyydestä säädetään kuntalain 52 :ssä ja hallintolain 27 :ssä. Esteellisyysperusteista säädetään hallintolain 28 :ssä. Hallintolain 28 :n 1 mom mukaan virkamies on esteellinen: 1. jos hän tai hänen läheisensä on asianosainen 2. jos hän tai hänen läheisensä avustaa taikka edustaa asianosaista tai sitä, jolle asian ratkaisusta on odotettavissa erityistä hyötyä tai va hin koa 3. jos asian ratkaisusta on odotettavissa erityistä hyötyä tai vahinkoa hä nel le tai hänen 2 momentin 1 kohdassa tarkoitetulle läheiselleen 4. jos hän on palvelussuhteessa tai käsiteltävään asiaan liittyvässä toi mek si an to suh tees sa asianosaiseen tai siihen, jolle asian rat kaisus ta on odotettavissa erityistä hyötyä tai vahinkoa 5. jos hän tai hänen 2 momentin 1 kohdassa tarkoitettu läheinen on hal li tuk sen, hallintoneuvoston tai niihin rinnastettavan toimielimen jäse ne nä taikka toimitusjohtajana tai sitä vastaavassa asemassa sellai ses sa yhteisössä, säätiössä, valtion liikelaitoksessa tai lai tok sessa, joka on asianosainen tai jolle asian ratkaisusta on odotettavissa eri tyis tä hyötyä tai vahinkoa 6. jos hän tai hänen 2 momentin 1 kohdassa tarkoitettu läheisensä kuu luu viraston tai laitoksen johtokuntaan tai siihen rinnastettavaan toi mi eli meen ja kysymys on asiasta, joka liittyy tämän viraston tai laitok sen ohjaukseen tai valvontaan; tai 7. jos luottamus hänen puolueettomuuteensa muusta erityisestä syys tä vaarantuu Kunnanhallituksen kokouksessa tehty päätös esteel li syy des tä ni ei perustu kuntalain ja hallintolain esteellisyyttä koske viin säädöksiin. Myöskään Kuntaliiton lausunto ei ole esteel li syy te ni peruste. Kuntaliitolle osoitetusta lausuntopyynnöstä oli

11 KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 4/ Kunnanhallitus jä tet ty pois ne perusteet, joita olen tuonut aikaisemmin esiin. En ole ollut alunperin esteellinen kunnanhallituksessa käsiteltäessä lau sun non antamista tilapäisen valiokunnan raportista ja val tuus tossa käsiteltäessä kunnanjohtajan erottamista. Ilmoitin varovaisuussyistä esimies-alaissuhteeseen perustuen esteel li syy des tä käsiteltäessä kunnanhallituksen lausuntoa tilapäisen va lio kun nan raportista liittyen kunnanjohtaja Anna Mäkelän erot ta miseen. Valtuustossa ilmoitin perusteeksi sen, että kunnanjohtajan mah dol li sel la erottamisella on vaikutus asemaan vt. kun nan joh ta jana ja palkkaukseen.esteellisyyden ja sen päättymisen olen rat kaissut itse viranhaltijana. Alunperin nämä esteellisyysperusteet olivat oma ratkaisuni ja omaa va ro vai suut ta ni, ja ne ovat poistuneet kunnanvaltuuston erotettua kunnanjohtaja Anna Mäkelän. Tuolloin päättyi myös esimies-alais suh de kunnanjohtajan ja minun välillä. Edellä esiin tuomillani perusteilla ilmoitan kunnanhallitukselle, että en ole esteellinen valmistelemaan ja esittelemään kun nan hal li tuk selle kunnanjohtaja Anna Mäkelän erottamisprosessiin liittyviä asioita, lau sun to ja Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle kunnanjohtajan erotta mis pää tök ses tä tehtyihin valituksiin ja Oy Levi Ski Resort Ltd:n kon ser ni joh toon, ohjaukseen ja konsernivalvontaan liittyviä asioita. Päätös: Kunnanhallitus päätti :n 70 "Kokouksen järjestäytyminen ja työjärjestyksen hyväksyminen/khall " kohdalla, että asiat 1,2 ja 4 ( :t 71,72 ja 74) poistetaan esi tys lis tal ta. Liitteet Liite 5 Lausuntopyyntö ja Suomen Kuntaliiton lausunto : vt. kunnanjohtaja Esa Mäkisen esteellisyys koskien Oy Levi Ski Resort Ltd:n konsernijohdon, konserniohjauksen ja konsernivalvonnan järjestämiseen liittyviä asioita sekä kunnanjohtaja Anna Mäkelän erottamista koskevia asioita

12 KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 4/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Aloite kunnanhallitukselle kunnanvaltuuston puheenjohtajaan kohdistettavista toimenpiteistä 451/00/2013 Khall Valtuutetut Susanna Kantola, Risto Similä, Janne Paksu, Tapani Ran ta jääs kö, Mikko Saarela, Mika Kuusela ja Raili Fagerholm ovat lä hes ty neet kunnanhallitusta päivätyllä kir jeel lä, jos sa he pyy tä vät kunnanhallitusta ryhtymään toimenpiteisiin val tuus ton puheen joh ta jan Inkeri Yrityksen pidättämiseksi teh tä väs tään. Val tuu tettu jen Kantola, Similä, Paksu, Rantajääskö, Saarela, Kuusela ja Fager holm mukaan valtuuston puheenjohtaja on syyl lis ty nyt mitä il meisim min virka-aseman väärinkäyttöön, kunta- ja hal lin to lain rik ko miseen, toiminut jatkuvasti vastoin velvollisuuksiaan, pyr ki nyt "täysin lait to mas ti lamauttamaan kunnanhallituksen toiminnan" ja toi mi nut hy vän hallintotavan sekä "kunnallisten eettisten pe ri aat tei den" vastai ses ti. Valtuutetut ilmoittavat myös, että Inkeri Yrityksestä on tehty em. syistä tutkintapyyntö. Perusteeksi yllämainituille väitteilleen valtuutetut esittävät, että valtuus ton puheenjohtaja ei antanut valtuuston tehdä kokouk ses saan päätöstä asiassa, jota kunnanhallitus oli ko kouk sessaan kiel täy ty nyt saattamasta valtuuston käsittelyyn. Valtuutetut vetoavat aloitteessaan Kuntalain 40 : Jos luot ta mushen ki lön voidaan todennäköisin perustein epäillä syyllistyneen toimes saan virkarikokseen tai muuten menetelleen siinä vel vol li suuksien sa vastaisesti, kunnanhallituksen on vaadittava asianomaiselta se li tys sekä tarvittaessa ilmoitettava asiasta valtuustolle. Asiasta on vii py mät tä tehtävä rikosilmoitus, jos kysymyksessä on ilmeinen virka ri kos. Valtuusto voi tutkimuksen tai oikeudenkäynnin ajaksi pi dättää luottamushenkilön toimestaan. Ennen valtuuston kokousta voi pi dät tä mi ses tä väliaikaisesti päättää valtuuston puheenjohtaja. Pidät tä mis pää tös voidaan panna täytäntöön heti. Valtuutetuilta Kantola, Similä, Paksu, Rantajääskö, Saarela, Mä ki talo ja Fagerholm on pyydetty perusteluita heidän esit tämäl leen toimestapidättämispäätökselle ja heidän väitteilleen Inkeri Yri tyk sen menettelyn lainvastaisuudesta ja ilmeisestä vir ka-aseman väärinkäytöstä. Koska toimesta pidättäminen ja rikostutkinta liitty vät kiinteästi toisiinsa ja koska valmistelun, esittelyn ja pää tök senteonkin tulee perustua tosiasioihin, aloitteen allekirjoittaneilta val tuute tuil ta on pyydetty perusteluita heidän esittämilleen syytöksille ja vaa ti muk sel le. (Valtuutettujen jättämässä aloitteessa ei ole nimenselvennyksiä, ja täs tä syystä selvityspyyntö on lähetetty Markku Mäkitalolle eikä Mika

13 KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 4/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kuu se lal le. Mainittakoon, että päivätyssä, valtuutetuille Kan to la, Similä, Paksu, Rantajääskö, Saarela, Mäkitalo ja Fa gerholm lähetetyssä selvityspyynnössä on mainittu aloitteen tekijäksi Mi ka Kuuselan sijaan Markku Mäkitalo, mutta Markku Mäkitalo, kukaan aloitteen allekirjoittajista tai sen kuntaan luovuttanut Raili Fager holm ei ole korjannut kunnanvirastolla tehtyä grafologista ana lyysia. Tieto yhden allekirjoittajan henkilöllisyydestä on saatu kun nan viras tol le vasta ) Minkäänlaisia perusteluita, sen paremmin kuin toimestapidättämisen poh ja na toimivaa tutkintapyyntöä, ei kuitenkaan ole toimitettu kunnan hal li tuk sen valmistelijoille ja esittelijälle. Ainoat perustelut, jotka val tuu te tut ovat esittäneet vaatimukselleen toimenpiteistä ja väit teilleen valtuuston puheenjohtajan rikollisesta menettelystä, liittyvät kun nan val tuus ton kokoukseen Valtuutetut Kantola, Si milä, Paksu, Rantajääskö, Saarela, Kuusela ja Fagerholm ovat sitä miel tä, että valtuuston puheenjohtaja ei olisi saanut poistaa asiaa val tuus ton esityslistalta, vaikka sitä ei ollut kunnanhallituksessa asian mu kai ses ti valmisteltu. Valtuutetut huomauttavat myös, että val tuus tos sa tehtiin vaatimus asian käsittelemisestä, mutta pu heenjoh ta ja ei siihen vaatimuksista huolimatta suostunut. Tosiasiassa valtuuston kokouksessa tehtiin heti aluksi esitys siitä, et tä asiaa ei käsiteltäisi (valtuutettu Torsti Patakankaan esitys, jota kan nat ti vat valtuutetut Akseli Erkkilä ja Mika Kuusela). Kun val tuuston pu heen joh ta ja tämän jälkeen ilmoitti, ett ei asiaa tultaisikaan käsit te le mään, val tuu te tut vaativat tunnin tau koa ja päätyivät tauon aika na vaa ti maan, että se pitäisikin käsitellä. Val tuu te tut viittaavat perus te luis saan myös kuntahallinnon asian tun ti joi hin, joiden mukaan val tuus ton puheenjohtajalla ei olisi mi tään oikeutta ottaa esi tys lis talta omin päin asioita. Arvoitukseksi jää, kei hin kuntahallinnon asiantun ti joi hin vii ta taan, mutta ainakin Kun ta lii ton johtavan lakimiehen lau sun to (liit tee nä valtuuston kokouksen pöy tä kir jas sa ), on asiassa hy vin yksiselitteinen: Kun asia kuuluu valtuuston toimivaltaan, se pitää saattaa val tuuston käsiteltäväksi. Kuten lausuntopyynnön liitteenä olevassa esi tyslis tas sa todetaan, kun nan hal li tuk sen on kuntalain 53 :n mukaan valmisteltava valtuustossa käsiteltävät asiat. Kj.: Kunnanhallitus toteaa, että aloitteessa ei ole esitetty riittäviä, laillisia pe rus tei ta kunnanvaltuuston puheenjohtaja Inkeri Yrityksen pi dät tämi sek si toimestaan eikä aloite siten anna aihetta toimenpiteisiin. Kun nan hal li tus toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi. Päätös: Khall :n 438 "Työjärjestyksen hyväksyminen" kohdalla

14 KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 4/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Khall asia päätettiin poistaa esityslistalta. Vt. kj.: Kunnanhallitus päättää todeta, että aloitteessa ei ole esitetty riittäviä, lail li sia perusteita kunnanvaltuuston puheenjohtaja Inkeri Yrityksen pi dät tä mi sek si toimestaan eikä aloite siten anna aihetta toi men pi teisiin. Kunnanhallitus toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi. Päätös: Kunnanvaltuuston puheenjohtaja Inkeri Yritys ilmoitti asianosaisena ole van sa esteellinen ja poistui kokouksesta pykälien 488 ja 489 käsit te lyn ajaksi. Kunnanhallituksen 1. varapuheenjohtaja Tarmo Salonen ilmoitti Oy Le vi Ski Resort Ltd:n hallituksen puheenjohtajana olevansa es teel linen ja poistui kokouksesta pykälien 488, 489 ja 492 käsittelyn ajaksi. Hänen tilalleen tu li varajäsen Veikko Siitonen. Kunnanhallituksen jäsen Merja Korva ilmoitti Oy Levi Ski Resort Ltd:n hallituksen jäsenenä olevansa esteellinen ja poistui ko koukses ta pykälien 488, 489 ja 492 käsittelyn ajaksi. Hänen tilalleen tuli va ra jä sen Vuokko Män ty maa. Kunnanhallituksen jäsen Paula Nevalainen ilmoitti Oy Levi Ski Resort Ltd:n hallituksen jäsenenä olevansa esteellinen ja poistui kokouk ses ta pykälien 488, 489 ja 492 käsittelyn ajaksi. Hänen tilalleen tu li varajäsen Lee na Kinnunen. Kunnanhallituksen puheenjohtaja Timo Kurula ilmoitti olevansa esteel li nen käsittelemään asiaa ( 488), koska hän on esityslistan kohdas sa 2 ( 489) toi mi nut Inkeri Yritykselle laaditussa sel vi tys pyyn tökir jel mäs sä al le kir joit ta ja na. Lisäksi valtuutettujen aloitteessa on esillä kun nan joh ta jan irtisanomisasiaa sivuavia asioita. Hän katsoo puolu eet to muu ten sa vaarantuneen hallintolain 28 :n kohdan seitsemän mu kai ses ti. Ky sei nen tilanne voi olla hyvin lähellä. Kunnanhallituksen puheenjohtaja Timo Kurula ilmoitti olevansa esteel li nen käsittelemään asiaa ( 489) koska hän on päättänyt harkita va lit taa Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kunnanjohtajan ir ti sa nomis asias sa, koskien kunnanvaltuuston puheenjohtajan mahdollista es teel li syyt tä osallistua kyseiseen kokoukseen. Hän katsoo täten hal lin non objektiivisuusperiaatteen mukaisesti puolueettomuutensa vaa ran tu neen juuri nyt tässä tilanteessa käsitellä asiaa kun nan hal li-

15 KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 4/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus tus ta sol la hallintolain 28 :n kohdan seitsemän mukaisesti. Kunnanhallituksen puheenjohtaja Timo Kurula ilmoitti olevansa esteel li nen käsittelemään Anna Mäkelän irtisanomisasiaa ( 492) kunnan hal li tus ta sol la aikaisemmin perustellun mukaisesti (lehtijutut, hake mi nen kunnanjohtajaksi). Ei voida aukottomasti pois sulkea, ett eikö hänen puolueettomuutensa ole vaarantunut hallintolain 28 :n yleis lau sek keen perusteella. Kunnanhallituksen puheenjohtaja Timo Kurulan johdolla kun nan halli tus valitsi yksimielisesti puheenjohtajaksi pykälien 488, 489 ja 492 ajak si kun nan hal li tuk sen varajäsen Mauri Taskilan. Puheenjohtajan valinnan jälkeen Timo Kurula poistui kokouksesta py kä lien 488, 489 ja 492 käsittelyn ajaksi. Varajäsen Vuokko Mäntymaa esitti varajäsen Tapani Rantajääskön ja jäsen Milja Nikan kannattamana seuraavaa: "Risto Similä ym. ovat esittäneet kunnanhallitukselle, että kun nanhal li tus ryhtyisi valtuuston puheenjohtajan Inkeri Yrityksen suhteen kun ta lain 40 :n tarkoittamiin toimenpiteisiin. Kyseisen pykälän mukaan kunnanhallituksen on vaadittava asianomaiselta selitys ja ilmoi tet ta va asiasta valtuustolle, jos luottamushenkilön voidaan toden nä köi sin perustein epäillä syyllistyneen virkarikokseen tai muuten menetelleen tehtävässään velvollisuuksiensa vastaisesti. Similä asiakumppaneineen on esittänyt, että valtuuston pu heen johta ja olisi menetellyt velvollisuuksiensa vastaisesti tehdessään päätöksen, jolla hän on pidättänyt tilapäisesti kun nan hal lituk sen jäsenet ja varajäsenet käsittelemästä kunnanhallituksessa Oy Levi Ski Resort Ltd:a ja kunnanjohtajan erottamista koskevia asioi ta. Heidän näkemyksensä mukaan kyseinen toimenpide on mah dol li nen vain silloin, jos asia on käsitelty kunnanhallituksessa ja sii tä on päätetty ilmoittaa valtuustolle. Edelleen ilmoittajien mielestä pidättämispäätöstä ei voi tehdä koko toi mi elin tä koskevana, vaan mahdolliset virasta pidättämispäätökset on tehtävä aina yksilöllisesti. Risto Similä asiakumppaneineen on katsonut puheenjohtajan toi mineen velvollisuuksiensa vastaisesti myös valtuuston ko kouk ses sa , kun puheenjohtaja oli poistanut kyseisen asian esi tys listal ta, vaikka se oli sinne otettu ja ilmoitettu tulevan ko kouk ses sa käsi tel tä väk si. Heidän mukaansa puheenjohtaja ei voi omin päin tehdä täl lais ta poistamispäätöstä, vaan esityslistalla ole van asian kä sit te lemät tä jättämisestä voi päättää vain valtuusto.

16 KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 4/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Edellä olevaan viitaten kunnanhallitus pyytä Inkeri Yritykseltä se li tyksen asiaan (Kuntalaki 40.1 ja hallintolaki 34 ), ottaen vielä huo mioon, että kunnanvaltuuston lainvoimaisessa päätöksessä on perustellusti eri lain kohtiin viitaten todettu että val tuus ton puheenjohtajan Inkeri Yrityksen päätös on mitätön. Kuuleminen koskee kunnanvaltuuston puheenjohtaja Inkeri Yritystä hen ki lö koh tai ses ti. Häneltä pyydetään selvitystä päätöksestä jonka hän on tehnyt virkavastuulla." Kunnanhallituksen jäsen Hille Kuusisto ilmoitti, että hän ei kannata esi tys tä. Puheenjohtaja Mauri Taskila totesi, että on tehty vt. kunnanjohtajan esi tyk ses tä poik kea va kannatettu esitys, joten asia on ratkaistava ää nes tä mäl lä. Puheenjohtaja teki seuraavan äänestysesityksen, joka hyväksyttiin: Ne, jotka kannattavat vt. kunnanjohtajan tekemää esitystä, ää nes tävät jaa. Jos ei voittaa, on Vuokko Mäntymaan esitys tullut kun nan hal li tuksen päätökseksi. Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin yksi (1) jaa-ääni ja seitsemän (7) ei-ääntä. Jaa-äänen antoi Hille Kuusisto. Ei-ääniä antoivat Reijo Kyrö, Milja Nik ka, Tapani Rantajääskö, Vuokko Mäntymaa, Leena Kinnunen, Mau ri Taskila ja Veikko Siitonen. Puheenjohtaja totesi Vuokko Mäntymaan esityksen tulleen kun nanhal li tuk sen päätökseksi. Hille Kuusisto ilmoitti jättävänsä eriävän mielipiteen. Vt. kunnanjohtaja Esa Mäkinen ilmoitti päätökseen eriä vän mie li piteen esitykseensä perustuen. Khall 72 Kunnanvaltuuston puheenjohtaja Inkeri Yritys on antanut päi vä tyn selityksen kunnanhallituksen selvityspyyntöön, joka koskee kun nan val tuus ton puheenjohtaja Inkeri Yrityksen päätöstä pidättää kun nan hal li tuk sen jäsenet ja varajäsenet toimistaan Oy Levi Ski Resort Ltd.tä ja kunnanjohtajan erottamista koskevassa asiassa. Selvityksen mukaan Inkeri yritys kertoo tehneensä päätöksen pi dättää kunnanhallituksen jäsenet ja varajäsenet toimistaan Oy Levi Ski Re sort Ltd:tä ja kunnanjohtajan erottamista koskevassa asiassa sen

17 KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 4/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus vuok si, että hän katsoi kunnan edun vaativan asioiden hoidon jär jestä mis tä lain edellyttämällä tavalla. Selvityksessään Inkeri Yritys kertoo mm. tilapäisen valiokunnan kuule mi ses sa esiin tulleista puutteista oman kuulemisensa osalta. Yritys kertoo tehneensä kunnanjohtajan erottamisprosessin kes keyttä mi ses tä ja lopettamisesta aloitteen, jota kunnanhallitus ei ottanut kä sit te lyyn. Aloite perustui hänen mukaansa julkisuuteen tulleeseen uutiseen, et tä valtakunnansyyttäjän virasto tutkii Kittilän kunnanhallituksen toimet Oy Levi Ski Resort Ltd:n hissihankintaan liittyvissä asioissa. Lisäk si julkisuudessa oli tieto, että poliisia oli pyydetty tutkimaan, onko Kit ti län kunnanhallitus rikkonut lakia. Selvityksessään Yritys viittaa keskusteluihin siitä, miten kunnan hallin toa voitaisiin järjestää myös niiden asioiden osalta joihin ri kos tutkin ta kohdistuu. Yritys kertoo saaneensa poliisilta ilmoituksen esitutkinnan käyn nis tymi ses tä. Apulaisvaltakunnansyyttäjä päätti , että poliisi jat kaa esitutkintaa Oy Levi Ski Resort Ltd:n hissihankinta-asiassa. Yrityksen mukaan hän kuvitteli, että edellä mainitut asiat johtavat siihen, että ryhdytään miettimään kunnanhallituksen asemaa ja käynnis sä olevaa kunnanjohtajan erottamisprosessia. Syyskuussa tuli tilapäisen valiokunnan raportti, johon Yrityksen mukaan liittyi puutteita ja virheellistä tietoa, ja raportti ei hänen mu kaansa voi olla laillinen kunnanjohtajan erottamisen peruste. Yritys kertoo kiinnittäneensä useaan kertaan kunnanhallituksen huomio ta siihen, että sen tulisi pidättäytyä sellaisten asioiden kä sit te lystä, joissa se mahdollisesti oli rikostutkinnan kohteena. Inkeri Yritys tuo selvityksessään esiin, että hän rajasi kun nan hal li tuksen tehtävästä pidättämisen niihin asioihin, joihin rikostutkinnan oli jul ki suu des sa kerrottu kohdistuvan. Tehtävästä pidätettyjen kunnanhallituksen jäsenten ja varajäsenten ni miä hän ei selvityksessä esiin tuodulla perusteella tuonut esille. Yrityksen mukaan luottamustehtävästä pidättämisen tarkoitus oli myös estää se, että kunnan päättäjät jatkaisivat päätöksentekoa asiois sa, joita heidän ei muutenkaan olisi tullut tässä tilanteessa käsi tel lä. Hänen tarkoituksensa oli estää kunnanhallitusta ja samoin val tuus toa aiheuttamasta kunnalle vahinkoa kunnanjohtajan ir ti sano mi sel la, jossa eduskunnan hallintovaliokunnan edellyttämät riit tävät ja asialliset syyt puuttuivat. Selityksessään Inkeri Yritys tuo esiin päätöksen välittömän täy tän-

18 KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 4/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus töön pa non ja siihen liittyvän kuulematta jättämisen. Kuntalain säännösten soveltamista ei selvitetty pitemmälle kuin hän oli tehnyt. Valtuusto ei pidättämistä hyväksynyt ja valtuuston päätös jää lopulliseksi. Yritys katsoo, että luottamustehtävästä pidättämisen edellytykset olivat olemassa ja että hän toimi täysin lain ja kunnan edun mukaisesti kun hän estää kunnanhallituksen jäseniä osallistumasta pää tök sente koon, johon heidän ei pitäisi muutenkaan osallistua. Yritys toteaa, että päätöksessään hän esitti, että valtuusto päättäisi, mi ten kunnanhallituksen tehtävät järjestettäisiin tutkinnan ja mah dolli sen oikeudenkäynnin aikana. Valtuusto ei tehnyt sellaista päätöstä. Selityksensä kohdassa 2. Inkeri Yritys tuo esiin asian käsittelyn valtuus tos sa. Asiaa ei käsitelty valtuustossa Asiaa ei kä si tel ty koska sitä ei ollut valmisteltu kunnanhallituksen toimesta. Kun asia oli seuraavan kerran valtuuston käsiteltävänä ( ) asia oli valmisteltu ja päätöksenteossa ei ollut menettelyn suhteen ongelmia. Inkeri yritys on liittänyt selityksen kohtaan 3. rikosoikeudellisen arvioin nin menettelystään. Hän kiistää syyllistyneensä kyseisessä asiassa mihinkään rikokseen tai menetelleensä muutoinkaan velvollisuuksiensa vastaisesti. Siltä varalta, että hänen menettelynsä kuitenkin vastoin hänen kä sitys tään katsottaisiin lain vastaiseksi, hän kiinnittää huomiota seu raaviin seikkoihin: - rangaistusvastuu edellyttää aina joko tahallisuutta tai vähintään tuot ta mus ta eli huolimattomuutta tai varomattomuutta. - hän on ollut vakuuttunut menettelevänsä oikein pi dät tä mis pää töksen tehdessään Tässä yhteydessä hän viittaa keskustelleensa maan parhaiden kunta lain sää dän nön asiantuntijoiden kanssa ja pyrkineensä mah dol lisim man huolellisesti varmistamaan menettelynsä laillisuuden. Yritys viittaa oikeuskirjallisuudessa asiasta todettuun. Yrityksen mukaan hänen ainoa tarkoituksensa on ollut pyrkiä es tämään kunnanhallitusta toimimaan lain vastaisesti, kuten hän on se lityk ses sään todennut. Ennen pidättämispäätöksen tekemistä hänen tietoonsa oli tullut, että tilapäisen valiokunnan rapor tis sa oli olennaisia virheitä. Kunnanjohtaja Anna Mäkelän koko erottamisprosessin ajan kes keisim pä nä, jopa ainoana todellisena erottamisperusteena on ollut se, et tä hän teki tutkintapyynnön Oy Levi Ski Resort Ltd:n toi mi tus joh tajan Jouni Palosaaren toimista. Näin menetellessään hän toimi toi mi-

19 KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 4/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus val tuuk sien sa puitteissa, eikä hänen tekemäänsä tutkintapyyntöä ole osoi tet tu aiheettomaksi ottaen huomioon, että hissiyhtiön silloisen hal li tuk sen asianomistajana tekemä vastaavansisältöinen tut kin tapyyn tö johti esitutkinnan aloittamiseen. Täysin käsittämättömänä hän pitää tilapäisen valiokunnan raportissa omak sut tua näkemystä, jonka mukaan sillä seikalla, että apu lais valta kun nan syyt tä jä on tehnyt päätöksen ottaa asia uu delleen tutkittavaksi, ei ole merkitystä kunnanjohtajan menettelyn asian mu kai suut ta arvioitaessa. Tutkintapyynnön tekemiseen liittyvä kunnanjohtajan erot ta mis pe ruste ei siten ole laillinen. Koska sitä kuitenkin on pidetty kes kei sim pänä, olisi ensiarvoisen tärkeää, että tutkintapyyntöön liittyvät seikat oli si vat tilapäisen valiokunnan raportissa ehdottomasti oikein. Näin ei kuitenkaan ollut ja oli kaikki syyt olettaa, että kunnanhallitus jatkaa erot ta mis pro ses sin eteenpäin viemistä raportin virheistä huolimatta. Myö hem mät tapahtumat osoittavat, että ennakkoaavistus osui oi keaan. Selityksen kohdassa 4. Yhteenveto Inkeri yritys ilmoittaa, että kun talain 40 :n nojalla tekemä pidättämispäätös on hänen vakaan kä sityk sen sä mukaan lain mukainen. Siten hän ei ole päätöstä teh dessään rikkonut virkavelvollisuuttaan. Jos kuitenkin vastoin hänen käsitystään katsottaisiin, että hänen kun ta lain 40 :stä omaksumansa tulkinta on virheellinen, hän kiistää syyl lis ty neen sä mihinkään virkarikoksena rangaistavaan me net telyyn. Hän on pyrkinyt selvittämään lain oikean tulkinnan niin huo lel lises ti kuin mahdollista, joten hänen ei voitaisi katsoa rikkoneen vir kavel vol li suuk si aan tahallisesti eikä edes tuottamuksellisesti. Näin ollen ei ole olemassa mitään laillista perustetta ryhtyä häntä vas taan kuntalain 40 :ssä tarkoitettuihin toimenpiteisiin. Inkeri Yrityksen selitys kunnanhallituksen selvityspyyntöön esi tys listan ja pöytäkirjan liitteenä. Mahdollisen virkarikoksen ja virheellisen menettelyn arviointi ja mahdol li siin toimenpiteisiin ryhtyminen on kunnanhallituksen tehtävä. Kunnanhallitus on kuullut asiassa valtuuston puheenjohtaja Inkeri Yri tys tä. Inkeri Yritys on antanut asiassa selityksen. Pohjois-Suomen hallinto-oikeus on päättänyt asiassa tehdyn valituksen osalta jättää valituksen tutkimatta. Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätöksen perustelujen ja oi keudel li sen arvioinnin mukaan luottamustoimesta pidättäminen on luon-

20 KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 4/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus teel taan hallinnollinen turvaamistoimenpide, jota käytetään en si si jaises ti julkista etua silmällä pitäen ja jonka tarkoituksena on varmistaa luot ta mus teh tä vien asianmukainen hoitaminen. Asian luonteen vuok si pidättämistoimi vaatii nopeaa päätöksentekoa. Valtuuston puheenjohtajan päätös on ollut väliaikainen. Valtuuston tekemä päätös on korvannut puheenjohtajan päätöksen. Pu heen joh ta jan päätös on siten ollut osa lopullisen päätöksen valmis te lua. Vt. kj.: Kunnanhallitus päättää, että Susanna Kantolan ym. vaatimus kunnan hal li tuk sel le, että kunnanhallitus ryhtyy kuntalain 40 :n mu kaisiin toimenpiteisiin valtuuston puheenjohtaja Yritystä kohtaan ei vaadi toimenpiteitä. Aloite katsotaan loppuun käsitellyksi. Aloitteessa mainittu väite: Inkeri Yrityksen toimiminen jatkuvasti velvol li suuk sien sa vastaisesti ja tarkoituksenaan täysin laittomasti lamaut taa kunnanhallituksen toiminta hissiyhtiön konsernivalvontaa ja kun nan joh ta jan erottamista koskevissa asioissa, on perusteiltaan vir heel li nen. Valtuuston puheenjohtajalla on ollut kuntalain 40.2 :n perusteella oi keus pidättää kunnanhallituksen jäsenet ja varajäsenet kä sit te lemäs tä rajattua tehtävää siihen saakka kun valtuusto on asian ratkais sut. Asiassa on lopullisen päätöksen tehnyt kunnanvaltuusto Päätös: Kunnanhallitus päätti :n 70 "Kokouksen järjestäytyminen ja työjärjestyksen hyväksyminen/khall " kohdalla, että asiat 1,2 ja 4 ( :t 71,72 ja 74) poistetaan esi tys lis tal ta. Liitteet Liite 6 Toimenpidepyyntö kunnanhallitukselle, koskien kunnanvaltuuston puheenjohtaja Inkeri Yrityksen päätöstä pidättää kunnanhallituksen jäsenet ja varajäsenet toimestaan Oy Levi Ski Resort Ltd:n ja kunnanjohtajan erottamista koskevassa asiassa Liite 7 Selvityspyyntö liittyen kunnanhallitukselle osoitettuun kirjeeseen koskien kunnanvaltuuston puheenjohtajaan kohdistettavista toimenpiteistä Liite 8 Hille Kuusiston eriävä mielipide/khall

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

Kunnanhallitus 96 16.03.2015 Kunnanhallitus 106 30.03.2015

Kunnanhallitus 96 16.03.2015 Kunnanhallitus 106 30.03.2015 Kunnanhallitus 96 16.03.2015 Kunnanhallitus 106 30.03.2015 Kunnanvaltuuston puheenjohtaja Inkeri Yrityksen vaatimus oikeudellinen asiantuntija Pertti Eilavaaran laskussa mainittujen asiakirjojen luovuttamisesta

Lisätiedot

Selitykset esityslistan ja pöytäkirjan liitteenä.

Selitykset esityslistan ja pöytäkirjan liitteenä. Kunnanhallitus 162 26.05.2016 Kunnanvaltuusto 40 20.06.2016 Kunnanhallitus 237 16.08.2016 Kunnanvaltuusto 54 29.08.2016 Korkeimman hallinto-oikeuden tiedoksianto kunnanvaltuustolle Anna Mäkelän ja Inkeri

Lisätiedot

Kunnanjohtaja Anna Mäkelän erottamiseen ja konserniohjaukseen liittyvä päätöksenteko

Kunnanjohtaja Anna Mäkelän erottamiseen ja konserniohjaukseen liittyvä päätöksenteko Kunnanhallitus 492 08.12.2014 Kunnanjohtaja Anna Mäkelän erottamiseen ja konserniohjaukseen liittyvä päätöksenteko 451/00/2013 Khall 492 Kittilän kunnanvaltuusto on 17.11.2014 59 päättänyt irtisanoa kunnan

Lisätiedot

Korkeimman hallinto-oikeuden päätös kunnanjohtaja Anna Mäkelän irtisanomisasiassa. (Lisätietoja: Hallintojohtaja, puh.

Korkeimman hallinto-oikeuden päätös kunnanjohtaja Anna Mäkelän irtisanomisasiassa. (Lisätietoja: Hallintojohtaja, puh. Kunnanhallitus 186 13.06.2016 Kunnanvaltuusto 41 20.06.2016 Kunnanhallitus 238 16.08.2016 Kunnanvaltuusto 55 29.08.2016 Korkeimman hallinto-oikeuden päätös kunnanjohtaja Anna Mäkelän irtisanomisasiassa

Lisätiedot

Aloite on tuotu kunnanvirastoon ja diarioitu 28.4.2014. Valtuustoaloite esityslistan ja pöytäkirjan liitteenä.

Aloite on tuotu kunnanvirastoon ja diarioitu 28.4.2014. Valtuustoaloite esityslistan ja pöytäkirjan liitteenä. Kunnanhallitus 188 05.05.2014 Kunnanvaltuusto 15 12.05.2014 Tilapäisen valiokunnan perustaminen 150/01.01/2014 Khall 05.05.2014 188 Kittilän kuntaan on toimitettu kahdenkymmenenneljän (24) val tuu tetun

Lisätiedot

Kunnanhallitus

Kunnanhallitus Kunnanhallitus 125 10.04.2018 Ehdokkaiden nimeäminen Oy Levi Ski Resort Ltd:n hallituksen jäseniksi, yhtiökokousedustajan nimeäminen ja toimiohjeiden antaminen yhtiökokousedustajalle 113/00.00.01/2017

Lisätiedot

Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus:

Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus 38 12.02.2018 Kaupunginhallitus 65 06.03.2018 Kaupunginhallitus 88 26.03.2018 Kaupunginvaltuusto 24 26.03.2018 Kuntalain 85.2 :n mukaisten selitysten vaatiminen / jatkotoimenpiteet 2089/03.06.00/2018

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston päätöksen "Sovintosopimuksen uudelleen vienti kunnanhallituksen kautta valtuuston käsittelyyn" laillisuusvalvonta

Kunnanvaltuuston päätöksen Sovintosopimuksen uudelleen vienti kunnanhallituksen kautta valtuuston käsittelyyn laillisuusvalvonta Toimikunta Kvalt 29.2.2016 1 11.01.2017 19 Kunnanhallitus 15 17.01.2017 Kunnanvaltuusto 1 30.01.2017 Kunnanvaltuuston päätöksen 19.12.2016 71 "Sovintosopimuksen uudelleen vienti kunnanhallituksen kautta

Lisätiedot

Lausunto Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle Inkeri Yrityksen valituksesta koskien Kittilän kunnanvaltuuston päätöstä 17.11.2014 59

Lausunto Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle Inkeri Yrityksen valituksesta koskien Kittilän kunnanvaltuuston päätöstä 17.11.2014 59 Kunnanhallitus 34 09.02.2015 Lausunto Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle Inkeri Yrityksen valituksesta koskien Kittilän kunnanvaltuuston päätöstä 17.11.2014 59 451/00/2013 Khall 34 Kittilän kunnanvaltuusto

Lisätiedot

Tarmo Salosen oikaisuvaatimuksen käsittely/levi Magic Oy:n laskun maksamista koskeva päätös KhallS

Tarmo Salosen oikaisuvaatimuksen käsittely/levi Magic Oy:n laskun maksamista koskeva päätös KhallS Kunnanhallitus 366 10.11.2015 Kunnanvaltuusto 64 16.11.2015 Kunnanhallitus 402 08.12.2015 Kunnanhallitus 412 22.12.2015 Tarmo Salosen oikaisuvaatimuksen käsittely/levi Magic Oy:n laskun maksamista koskeva

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Teknisen lautakunnan valinta 113/ /2017. Khall

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Teknisen lautakunnan valinta 113/ /2017. Khall Kunnanhallitus 192 08.06.2017 Kunnanvaltuusto 35 19.06.2017 Teknisen lautakunnan valinta 113/00.00.01/2017 Khall 08.06.2017 192 Kunnan toimielimistä säädetään kuntalain 30 :ssä. Toimielinten kokoon pa

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2017 1

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2017 1 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2017 1 Tarkastuslautakunta Aika 27.06.2017 klo 09:00-11:15 Paikka Kaupungintalon 2. kerroksen kokoustila Osallistujat Nimi Tehtävä Anttila Ari pj. Venesjärvi Seppo vpj.

Lisätiedot

Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016

Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016 Kunnanhallitus 308 09.11.2015 Valtuusto 71 16.11.2015 Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016 804/02.03.01/2015 KHALL 308 9.11.2015 Kuntalain 66 :n mukaan valtuusto

Lisätiedot

Eilavaaran kirje oheismateriaalina.

Eilavaaran kirje oheismateriaalina. Kunnanhallitus 228 04.07.2017 Kunnanhallitus 252 15.08.2017 Pertti Eilavaaran laskun 2 maksumuistutus 451/00/2013 Khall 04.07.2017 228 (Lisätietoja: Hallintojohtaja, puh. 040 745 9830) Pertti Eilavaara

Lisätiedot

Eilavaaran kirje oheismateriaalina.

Eilavaaran kirje oheismateriaalina. Kunnanhallitus 228 04.07.2017 Kunnanhallitus 252 15.08.2017 Kunnanhallitus 269 29.08.2017 Pertti Eilavaaran laskun 2 maksumuistutus 451/00/2013 Khall 04.07.2017 228 (Lisätietoja: Hallintojohtaja, puh.

Lisätiedot

Valtuuston tilapäisen valiokunnan ehdotus sivistyslautakunnan erottamista koskevassa asiassa. Tilapäinen valiokunta on kokoontunut kolme kertaa.

Valtuuston tilapäisen valiokunnan ehdotus sivistyslautakunnan erottamista koskevassa asiassa. Tilapäinen valiokunta on kokoontunut kolme kertaa. Tilapäinen valiokunta 4 13.03.2015 Valtuusto 15 23.03.2015 Valtuuston tilapäisen valiokunnan ehdotus sivistyslautakunnan erottamista koskevassa asiassa 23/00.02.04/2015 TILAPVAL 13.03.2015 4 Valtuusto

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Rakennus- ja ympäristölautakunnan valinta 113/ /2017. Khall

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Rakennus- ja ympäristölautakunnan valinta 113/ /2017. Khall Kunnanhallitus 193 08.06.2017 Kunnanvaltuusto 36 19.06.2017 Rakennus- ja ympäristölautakunnan valinta 113/00.00.01/2017 Khall 08.06.2017 193 Kunnan toimielimistä säädetään kuntalain 30 :ssä. Toimielinten

Lisätiedot

Kunnanhallitus päättää ostoneuvotteluihin osallistumisesta.

Kunnanhallitus päättää ostoneuvotteluihin osallistumisesta. Kunnanhallitus 322 18.09.2017 Kunnanhallitus 336 02.10.2017 Kunnanhallitus 19 08.01.2018 Kunnanhallitus 22 17.01.2018 Valtuusto 10 25.01.2018 Siikajoen vanhustenkotiyhdistyksen ostotarjous 286/44.441/2017

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston päätöksen "Vt. kunnanjohtajan valinta" laillisuusvalvonta

Kunnanvaltuuston päätöksen Vt. kunnanjohtajan valinta laillisuusvalvonta Kunnanhallitus 130 09.05.2017 Kunnanvaltuuston päätöksen 24.4.2017 16 "Vt. kunnanjohtajan valinta" laillisuusvalvonta 55/01.01.01/2015 Khall 09.05.2017 130 (Lisätietoja: Hallintojohtaja, puh. 040 745 9830)

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kittilän kunnan hallintosäännön muutos/toimikuntien asettaminen

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kittilän kunnan hallintosäännön muutos/toimikuntien asettaminen Kunnanhallitus 48 17.02.2016 Kunnanvaltuusto 17 29.02.2016 Kittilän kunnan hallintosäännön muutos/toimikuntien asettaminen 576/00.01.01/2011, 451/00/2013, 150/01.01/2014 Khall 17.02.2016 48 Kvalt 17 Kuntalain

Lisätiedot

KHALL Asian valmistelija: hallinto-/kunnanjohtaja Juha Rinta-Jouppi

KHALL Asian valmistelija: hallinto-/kunnanjohtaja Juha Rinta-Jouppi Kunnanhallitus 137 29.05.2017 Kunnan luottamushenkilövalinnat 1/00.00.01/2017 KHALL 29.05.2017 137 Asian valmistelija: hallinto-/kunnanjohtaja Juha Rinta-Jouppi Kuntalain (410/2015) 30 :n mukaan kunnassa

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Kunnanvaltuusto 16 29.02.2016 Kunnanhallitus 70 08.03.2016 Kunnanhallitus 100 04.04.2016

Lisätiedot

Esittelijä ilmoitti ettei ole esteellinen.

Esittelijä ilmoitti ettei ole esteellinen. Tekninen lautakunta 79 30.06.2017 Tekninen lautakunta 91 13.09.2017 Tekninen lautakunta 103 27.09.2017 Tekninen lautakunta 109 01.11.2017 Yhdyskuntainsinöörin valinta 121/01.01.01/2017 Teknlk 30.06.2017

Lisätiedot

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus:

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus 198 12.06.2017 Kaupunginvaltuuston kokouksen 24.4.2017 päätösten täytäntöönpano 1898/00.02.01/2017 KHALL 12.06.2017 198 Kuntalain (410/2015) 39 :n 1 momentin mukaan kunnanhallitus vas

Lisätiedot

Päätös: Kunnanhallituksen jäsen Hille Kuusisto esitti, että

Päätös: Kunnanhallituksen jäsen Hille Kuusisto esitti, että Kunnanhallitus 203 25.05.2015 Kunnanhallitus 208 01.06.2015 Vahvistusilmoituskirje tilintarkastajalle vuoden 2014 tilintarkastukseen liittyen 31/02.06.01/2015 Khall 25.05.2015 203 Tilinpäätöksen yhteydessä

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Vapaan sivistystyön lautakunnan valinta 113/ /2017. Khall

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Vapaan sivistystyön lautakunnan valinta 113/ /2017. Khall Kunnanhallitus 198 08.06.2017 Kunnanvaltuusto 40 19.06.2017 Vapaan sivistystyön lautakunnan valinta 113/00.00.01/2017 Khall 08.06.2017 198 Kunnan toimielimistä säädetään kuntalain 30 :ssä. Toimielinten

Lisätiedot

Otsikko Sivu 46 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden antama

Otsikko Sivu 46 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden antama KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 5/2016 1 Kunnanhallitus Aika Keskiviikko 17.02.2016 klo 15:00-16:38 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 46 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden

Lisätiedot

Khall (Lisätietoja: Hallintojohtaja, puh )

Khall (Lisätietoja: Hallintojohtaja, puh ) Kunnanhallitus 112 27.03.2018 Levin Vesihuolto Oy:n yhtiökokous 113/00.00.01/2017 Khall 27.03.2018 112 (Lisätietoja: Hallintojohtaja, puh. 040 745 9830) Levin Vesihuolto Oy:n yhtiökokous pidetään 3.4.2018

Lisätiedot

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet Yykaakoo A opettajan oppaan liitteet Kopiointipohjat. Laskemisen tukimateriaali 2 a. Kymppiruudukot 2 b. Pistenapit 3 c. Lukunapit 4 d. Geometriset tasokuviot 5 e. Rahat 6 2. Ruutupohjia 7 a. Ruutupohja

Lisätiedot

Vuoden 2014 veroprosentit: Verotulojen kehittyminen (milj. )

Vuoden 2014 veroprosentit: Verotulojen kehittyminen (milj. ) Kunnanhallitus 422 27.10.2014 Kunnanhallitus 456 10.11.2014 Kunnanvaltuusto 52 17.11.2014 Tuloveroprosentti ja kiinteistöveroprosentit vuodelle 2015 269/02.02.00/2014 Khall 27.10.2014 422 Kuntalain 66

Lisätiedot

Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus 4 20.11.2018 Kaupunginhallitus 5 03.12.2018 Vuoden 2019 talousarvio ja taloussuunnitelma 2020-2021 295/02.02.00/2018 Kh 20.11.2018 4 Valmistelija: Talousjohtaja Tuula Kuisti, puh. 06

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto VAALIKELPOISUUS KUNNALLISIIN LUOTTAMUSTOIMIIN 72/00.00/2017

Kunnanhallitus Valtuusto VAALIKELPOISUUS KUNNALLISIIN LUOTTAMUSTOIMIIN 72/00.00/2017 Kunnanhallitus 91 22.05.2017 Valtuusto 29 12.06.2017 VAALIKELPOISUUS KUNNALLISIIN LUOTTAMUSTOIMIIN 72/00.00/2017 KH 22.05.2017 91 (Valmistelija hallintojohtaja Marjatta Savolainen) Valittaessa kunnan toimielimiä

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanhallitus

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus 151 20.05.2013 Kunnanhallitus 226 23.09.2013 Kunnanvaltuusto 87 30.09.2013 Kunnanhallitus 50 09.03.2015 Kunnanhallitus 56 23.03.2015 Varavaltuutettu Urpo Airaksisen erottaminen luottamustoimesta

Lisätiedot

(Lisätietoja: Controller, puh )

(Lisätietoja: Controller, puh ) Kunnanhallitus 135 11.05.2017 Kunnanhallitus 139 18.05.2017 Kunnanhallitus 425 28.11.2017 Kunnanvaltuusto 86 13.12.2017 Kunnanhallitus 102 19.03.2018 Kunnanvaltuusto 23 26.03.2018 Kittilän kunnan konserniohje

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 19 astuslautakunta 2013-2016 AIKA 18.05.2017 klo 14:33-15:33 PAIKKA Ruorisilta KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 21 12 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Kunnanhallitus 202 25.05.2015 Kunnanhallitus 209 01.06.2015 Kunnanhallitus 228 08.06.2015 Kunnanhallitus 229 15.06.2015 Kunnanvaltuusto 41 15.06.

Kunnanhallitus 202 25.05.2015 Kunnanhallitus 209 01.06.2015 Kunnanhallitus 228 08.06.2015 Kunnanhallitus 229 15.06.2015 Kunnanvaltuusto 41 15.06. Kunnanhallitus 202 25.05.2015 Kunnanhallitus 209 01.06.2015 Kunnanhallitus 228 08.06.2015 Kunnanhallitus 229 15.06.2015 Kunnanvaltuusto 41 15.06.2015 Kittilän kunnan vuoden 2014 tilinpäätös 31/02.06.01/2015

Lisätiedot

Va. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus päättää, että: 1) hallintojohtajan virka täytetään julkisella hakumenettelyllä,

Va. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus päättää, että: 1) hallintojohtajan virka täytetään julkisella hakumenettelyllä, Kaupunginhallitus 8 09.01.2017 Kaupunginhallitus 54 13.02.2017 Kaupunginhallitus 95 13.03.2017 Kaupunginhallitus 122 10.04.2017 Kaupunginhallitus 153 08.05.2017 Kaupunginhallitus 189 30.05.2017 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Tarmo Salosen oikaisuvaatimus Levi Magic Oy:n laskun maksamista koskevaan päätökseen/khalls 27.3.2012 6

Tarmo Salosen oikaisuvaatimus Levi Magic Oy:n laskun maksamista koskevaan päätökseen/khalls 27.3.2012 6 Kunnanhallitus 80 16.03.2015 Tarmo Salosen oikaisuvaatimus Levi Magic Oy:n laskun maksamista koskevaan päätökseen/khalls 27.3.2012 6 43/10.00.02/2012 Khall 80 Kunnanhallitus on kokouksessaan 27.3.2012

Lisätiedot

2. antaa vuokrataloyhtiölle omavelkaisen takauksen 2.596.000 euron osake kau pan ja 75.000 euron tonttikaupan tekemiseen, ja

2. antaa vuokrataloyhtiölle omavelkaisen takauksen 2.596.000 euron osake kau pan ja 75.000 euron tonttikaupan tekemiseen, ja Virolahden kunnanhallitus 50 21.03.2016 Virolahden kunnanhallitus 64 25.04.2016 Kuntalaisaloite Asunto Oy Virolahden Sulkutie 1:n koko osakekannan ja rivitalojen tontin ostamiseksi, takauksen myöntämiseksi

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 178 22.05.2018 Kunnanvaltuusto 36 23.05.2018 Lausunto valtiovarainministeriölle kuntalain 109 a :n mukaisesta luottamushenkilöiden pidättämisestä luottamustoimistaan selvitysryhmän esityksen

Lisätiedot

Otsikko Sivu 1 Kunnanvaltuuston kokoontuminen ja kokouskutsu 4 2 Kunnallisten ilmoitusten tiedottaminen 6 3 Johanna Fofannahin ero kunnanvaltuuston

Otsikko Sivu 1 Kunnanvaltuuston kokoontuminen ja kokouskutsu 4 2 Kunnallisten ilmoitusten tiedottaminen 6 3 Johanna Fofannahin ero kunnanvaltuuston KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanvaltuusto Aika Perjantai 30.01.2015 klo 14:00-15:00 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kunnanvaltuuston kokoontuminen ja kokouskutsu

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 1/2013 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 1/2013 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 1/2013 1 Aika 26.04.2013 klo 16:00-17:35 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Rauhankatu 3 Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Koponen Sanna 16:00-17:35 puheenjohtaja Väli-Torala

Lisätiedot

Oikeudellinen asiantuntija Pertti Eilavaaran oikaisuvaatimus/khall ja (Lisätietoja: Hallintojohtaja, puh.

Oikeudellinen asiantuntija Pertti Eilavaaran oikaisuvaatimus/khall ja (Lisätietoja: Hallintojohtaja, puh. Kunnanhallitus 285 11.09.2017 Kunnanhallitus 308 18.09.2017 Oikeudellinen asiantuntija Pertti Eilavaaran oikaisuvaatimus/khall 15.8.2017 251 ja 4.7.2017 227 451/00/2013 Khall 11.09.2017 285 (Lisätietoja:

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Kunnanvaltuusto 27 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Lisätiedot

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 1/2019 1/12

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 1/2019 1/12 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 1/2019 1/12 Tarkastuslautakunta Aika 12.02.2019 klo 15:00-17:05 Paikka Tekninen toimi, kokoushuone, Asikkalantie 21 Käsitellyt asiat Asia Sivu 1 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Otsikko Sivu 7 Lukion ruotsin ja saksan lehtorin viran muuttaminen

Otsikko Sivu 7 Lukion ruotsin ja saksan lehtorin viran muuttaminen KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 2/2017 1 Kunnanvaltuusto Aika Maanantai 27.03.2017 klo 14:00-15:26 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 7 Lukion ruotsin ja saksan lehtorin viran muuttaminen

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) 118/00.00.

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) 118/00.00. Kunnanhallitus 31 13.02.2017 Kunnanhallitus 71 27.02.2017 Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) Kunnanhallitus 13.02.2017 31 118/00.00.01/2016 Kunnanvaltuusto hyväksyi 20.6.2016 Kirkkonummen

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Marita Toivasen kysymys koskien Levi Magic nimistä yhtiötä

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Marita Toivasen kysymys koskien Levi Magic nimistä yhtiötä Kunnanhallitus 366 24.10.2017 Kunnanhallitus 128 10.04.2018 Marita Toivasen kysymys koskien Levi Magic nimistä yhtiötä 460/10.00.01/2013, 43/10.00.02/2012 Khall 24.10.2017 366 Kunnanvaltuutettu Marita

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 OSIKONMÄEN KOULUN LAKKAUTTAMINEN SIVLTK 27.03.2014 15 Kunnanvaltuuston on hyväksynyt 21.3.2011 11 kouluverkkosuunnitelman

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Tarkastuslautakunta 21.06.2017 AIKA 21.06.2017 klo 10:00-11:14 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Tarkastuslautakunta 09.02.2017 Aika 09.02.2017 klo 13:00-16:00 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 8/ Otsikko Sivu 32 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 8/ Otsikko Sivu 32 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 8/2016 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 22.08.2016 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 32 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 33 Teknisen toimen johtajan

Lisätiedot

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Käsitellyt asiat Asia Otsikko Sivu 1 Kokouksen järjestäytyminen 3 2 Tarkastuslautakunnan esittelijä kaudella 2017-2021 4 3 Tarkastuslautakunnan sihteerin valinta kaudelle

Lisätiedot

MAASEUTULAUTAKUNNAN (RANTASALMI, JUVA, SULKAVA, JOROINEN) PUHEENJOHTAJAN VALINTA VUODEKSI /00.00/2013

MAASEUTULAUTAKUNNAN (RANTASALMI, JUVA, SULKAVA, JOROINEN) PUHEENJOHTAJAN VALINTA VUODEKSI /00.00/2013 Kunnanhallitus 24 14.01.2013 Kunnanvaltuusto 11 28.01.2013 Kunnanhallitus 75 25.02.2013 Kunnanvaltuusto 29 04.03.2013 Kunnanhallitus 102 07.04.2015 Kunnanvaltuusto 8 20.04.2015 Kunnanhallitus 64 08.03.2016

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI ESITYSLISTA 11/ Tarkastuslautakunta1. AIKA klo 14:00. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI ESITYSLISTA 11/ Tarkastuslautakunta1. AIKA klo 14:00. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI ESITYSLISTA 11/2017 1 Tarkastuslautakunta1 AIKA 06.11.2017 klo 14:00 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen liittyvistä muista uudistuksista 13.4.

Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen liittyvistä muista uudistuksista 13.4. KEURUUN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA Kaupunginhallitus 82 05.03.2012 Kaupunginhallitus 96 26.03.2012 Valtuusto 9 02.04.2012 Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen

Lisätiedot

Vaalilain 15 :n mukaan kunnanhallituksen on hyvissä ajoin ennen vaa le ja asetettava:

Vaalilain 15 :n mukaan kunnanhallituksen on hyvissä ajoin ennen vaa le ja asetettava: Kunnanhallitus 255 07.11.2016 Kunnanhallitus 287 05.12.2016 Kunnanhallitus 84 13.03.2017 Kati Kähkösen eroanomus vaalilautakunnan varajäsenyydestä 225/00.001/2016, 82/00.001/2017 Kunnanhallitus 255 Vaalilain

Lisätiedot

Samalla, kun uusi hallintosääntö hyväksytään, nykyiset johtosäännöt ku mo taan.

Samalla, kun uusi hallintosääntö hyväksytään, nykyiset johtosäännöt ku mo taan. Kunnanhallitus 29 30.01.2017 Kunnanhallitus 66 13.03.2017 Kunnanhallitus 78 20.03.2017 Kunnanhallitus 107 18.04.2017 Valtuusto 34 26.04.2017 Hallintosäännön hyväksyminen KH 29 Uuden kuntalain mukaan hallintosääntö

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston päätöksen "Vt. kunnanjohtajan valinta" laillisuusvalvonta. (Lisätietoja: Hallintojohtaja, puh.

Kunnanvaltuuston päätöksen Vt. kunnanjohtajan valinta laillisuusvalvonta. (Lisätietoja: Hallintojohtaja, puh. Kunnanhallitus 130 09.05.2017 Kunnanhallitus 142 18.05.2017 Kunnanvaltuusto 27 29.05.2017 Kunnanvaltuuston päätöksen 24.4.2017 16 "Vt. kunnanjohtajan valinta" laillisuusvalvonta 55/01.01.01/2015 Khall

Lisätiedot

Otsikko Sivu 60 Kokouksen järjestäytyminen ja työjärjestyksen. 4 hyväksyminen/khall 23.2.2015 61 Kokouksen järjestäytyminen ja työjärjestyksen

Otsikko Sivu 60 Kokouksen järjestäytyminen ja työjärjestyksen. 4 hyväksyminen/khall 23.2.2015 61 Kokouksen järjestäytyminen ja työjärjestyksen KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 3/2015 1 Kunnanhallitus Aika Maanantai 23.02.2015 klo 15:00-17:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 60 Kokouksen järjestäytyminen

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/8. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/8. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/8 Tarkastuslautakunta Aika 10.05.2017 klo 15:00-15:35 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 16 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Vasemmistoliiton ja Perussuomalaisten valtuutettujen jättäytyminen toistaiseksi pois valtuustotyöskentelystä alkaen Sotkamossa

Vasemmistoliiton ja Perussuomalaisten valtuutettujen jättäytyminen toistaiseksi pois valtuustotyöskentelystä alkaen Sotkamossa Kunnanhallitus 239 21.10.2014 Vasemmistoliiton ja Perussuomalaisten valtuutettujen jättäytyminen toistaiseksi pois valtuustotyöskentelystä 13.10.2014 alkaen Sotkamossa KHALL 239 Hallintojohtaja Sotkamon

Lisätiedot

Ruoveden kunta Pöytäkirja 6/2017 1

Ruoveden kunta Pöytäkirja 6/2017 1 Ruoveden kunta Pöytäkirja 6/2017 1 Tarkastuslautakunta Aika 12.09.2017 16:30-16:37 Paikka Ruoveden kunnantalon kahvihuone Käsitellyt asiat Liitteet Otsikko Sivu 42 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Orimattilan seudun terveydenhuollon kiinteistökuntayhtymän tarkastuslautakunta

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Orimattilan seudun terveydenhuollon kiinteistökuntayhtymän tarkastuslautakunta ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2018 1 Aika 01.02.2018 klo 09:00-11:10 Paikka Orimattilan kaupungintalo, 2. krs. kokoushuone Osallistujat Nimi Tehtävä Lisätiedot Saarikko Eino pj. Laatunen Kirsti j.

Lisätiedot

Valmistelija: Harri Anttila, kunnanjohtaja p , s-posti:

Valmistelija: Harri Anttila, kunnanjohtaja p , s-posti: Kunnanhallitus 5 11.01.2016 Kunnanhallitus 154 26.06.2017 Kunnanvaltuusto 50 11.09.2017 Päätös tarkastuslautakunnan erottamisasiassa 242/00.02.00/2015 Kh 11.01.2016 5 Valmistelija: Harri Anttila, kunnanjohtaja

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 AIKA 16.01.2013 klo 10:00 PAIKKA Kärsämäen kunnanvirasto, Keskuskatu 14 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Periaatepäätös tulevasta päätöksenteko-organisaatiosta 36/00.

Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Periaatepäätös tulevasta päätöksenteko-organisaatiosta 36/00. Kaupunginhallitus 312 05.12.2016 Kaupunginvaltuusto 87 12.12.2016 Periaatepäätös tulevasta päätöksenteko-organisaatiosta 36/00.00/2016 Khall 05.12.2016 312 Valmistelija: hallinto- ja kehitysjohtaja Sinikka

Lisätiedot

137 10.12.2013 98 06.08.2014

137 10.12.2013 98 06.08.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 137 10.12.2013 98 06.08.2014 Oikaisuvaatimus toimenpidelupapäätöksestä 286-2013-781, kiinteistölle 286-21-6-6, Kaaritie 18, Kuusankoski,

Lisätiedot

Viranhaltijapäätösten ilmoituskäytäntö tekniselle lautakunnalle

Viranhaltijapäätösten ilmoituskäytäntö tekniselle lautakunnalle Tekninen lautakunta 118 24.10.2018 Viranhaltijapäätösten ilmoituskäytäntö tekniselle lautakunnalle Tekninen lautakunta 24.10.2018 118 Tekninen johtaja Reima Ojala 11.10.2018: Kaupunginhallitus on käsitellyt

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2018 1 Tarkastuslautakunta Aika 06.04.2018 klo 08:30-12:00 Paikka Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 25 Kokouksen

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04.

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04. Kunnanhallitus 276 28.11.2016 Valtuusto 63 12.12.2016 Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien 2018 2020 taloussuunnitelma 162/04.041/2016 Kunnanhallitus 276 Kunnanhallitus esittää valtuuston hyväksyttäväksi

Lisätiedot

Kunnanhallitus 79 16.03.2015. Oikeudellinen asiantuntija Pertti Eilavaaran lasku 451/00/2013

Kunnanhallitus 79 16.03.2015. Oikeudellinen asiantuntija Pertti Eilavaaran lasku 451/00/2013 Kunnanhallitus 79 16.03.2015 Oikeudellinen asiantuntija Pertti Eilavaaran lasku 451/00/2013 Khall 79 Oikeudellinen asiantuntija Pertti Eilavaara on toimittanut Kittilän kunnal le 7.1.2015 päivätyn laskun.

Lisätiedot

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen Kaupunginhallitus 119 31.03.2014 Kaupunginvaltuuston kokouksen 27.1.2014 päätösten täytäntöönpano 1224/07.02.03/2014 KHALL 119 Kuntalain 23.1 :n mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hal lin nos ta ja taloudenhoidosta

Lisätiedot

Kiinteistöveroprosenttien määrääminen ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2014

Kiinteistöveroprosenttien määrääminen ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2014 Kunnanhallitus 263 11.11.2013 Valtuusto 89 18.11.2013 Kiinteistöveroprosenttien määrääminen ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2014 267/02.03.01/2013 KHALL 263 11.11.2013 Kuntalain 66 :n

Lisätiedot

Vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan asettaminen vuoden 2018 presidentinvaaleja varten

Vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan asettaminen vuoden 2018 presidentinvaaleja varten Kunnanhallitus 279 09.10.2017 Kunnanhallitus 317 06.11.2017 Kunnanhallitus 341 27.11.2017 Kunnanhallitus 362 18.12.2017 Vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan asettaminen vuoden 2018 presidentinvaaleja varten

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

Ruoveden kunta Pöytäkirja 8/2017 1

Ruoveden kunta Pöytäkirja 8/2017 1 Ruoveden kunta Pöytäkirja 8/2017 1 Tarkastuslautakunta Aika 30.10.2017 16:00-17:30 Paikka Ruoveden kunnantalon valtuustosali Käsitellyt asiat Liitteet Otsikko Sivu 56 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

ESTEELLISYYDESTÄ. Ajankohtaista maankäyttö- ja rakennuslaista - koulutustilaisuus

ESTEELLISYYDESTÄ. Ajankohtaista maankäyttö- ja rakennuslaista - koulutustilaisuus ESTEELLISYYDESTÄ Ajankohtaista maankäyttö- ja rakennuslaista - koulutustilaisuus 21.9.2017 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Taina Törmikoski, alueidenkäyttöryhmä> 1 Mitä on

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta Toimielinrakenteeseen tehtävät muutokset. Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta

Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta Toimielinrakenteeseen tehtävät muutokset. Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta 24 19.05.2016 Toimielinrakenteeseen tehtävät muutokset Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta 19.05.2016 24 Toimielinrakenteeseen tehtävät muutokset Kunnanvaltuuston

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2018 1

PÖYTYÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2018 1 PÖYTYÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2018 1 AIKA 09.02.2018 klo 09:00 PAIKKA Pöytyän kunnan Kyrön toimipiste ASIAT Käsitellyt asiat Asia Liitteet Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan järjestäminen on kunnanhallituksen teh tä vä. Tarkastussäännön hyväksyy valtuusto.

Sisäisen valvonnan järjestäminen on kunnanhallituksen teh tä vä. Tarkastussäännön hyväksyy valtuusto. Kunnanhallitus 284 09.09.2013 Tarkastuslautakunta 32 11.09.2013 Sisäisen valvonnan ohjeet ja tarkastussääntö 1272/01/010/2008 KHALL 284 1272/01/010/2008 KHALL 607 Johtoryhmän ja tilintarkastajien keskusteluissa

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Sivu 19 Ennakkoäänten laskenta 3

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Sivu 19 Ennakkoäänten laskenta 3 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2017 1 Keskusvaalilautakunta 09.04.2017 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 19 Ennakkoäänten laskenta 3 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2017 2 Keskusvaalilautakunta Aika 09.04.2017 klo

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 19.02.2016 AIKA 19.02.2016 klo 09:00-12:00 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Laillisuus

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2016 1/10. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2016 1/10. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2016 1/10 Tarkastuslautakunta Aika 28.09.2016 klo 15:00-16:45 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 19 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Khall (Lisätietoja: Hallintojohtaja, puh )

Khall (Lisätietoja: Hallintojohtaja, puh ) Kunnanhallitus 25 16.01.2018 Yle:n toimittaja Jyri Tynkkysen oikaisuvaatimus 256/00.03.01/2017 Khall 16.01.2018 25 (Lisätietoja: Hallintojohtaja, puh. 040 745 9830) Ylen uutistoimittaja Jyri Tynkkynen

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 4 20.02.2013 Sivistyslautakunta 60 16.09.2015. Asiantuntijoiden läsnäolo-oikeus lautakunnan kokouksissa 29/00.

Sivistyslautakunta 4 20.02.2013 Sivistyslautakunta 60 16.09.2015. Asiantuntijoiden läsnäolo-oikeus lautakunnan kokouksissa 29/00. Sivistyslautakunta 4 20.02.2013 Sivistyslautakunta 60 16.09.2015 Asiantuntijoiden läsnäolo-oikeus lautakunnan kokouksissa 29/00.01/2013 SIVLK 4 Hallintosihteeri Kuntalain (365/1995) 57 :n 3 momentin mukaan

Lisätiedot

Valmistelija: Harri Anttila, kunnanjohtaja p , s-posti:

Valmistelija: Harri Anttila, kunnanjohtaja p , s-posti: Kunnanhallitus 113 22.05.2017 Kunnanvaltuusto 38 05.06.2017 Kunnanhallitus 214 09.10.2017 Keskusvaalilautakunnan vaali 96/00.00.01/2017 Kh 22.05.2017 113 Valmistelija: Harri Anttila, kunnanjohtaja p. 0400

Lisätiedot

Pöytäkirja tarkastetaan kunnantalossa torstaina klo ja pidetään siellä yleisesti nähtävänä samana päivänä klo

Pöytäkirja tarkastetaan kunnantalossa torstaina klo ja pidetään siellä yleisesti nähtävänä samana päivänä klo KITTILÄN KUNTA Kokouskutsu 8/2017 1 Kunnanvaltuusto Aika Tiistai 31.10.2017 klo 14:00 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Valtuustoryhmät ovat ilmoittaneet kokoontuvansa seuraavasti: Kunnantalolla 31.10.2017:

Lisätiedot

Esteellisyys valtuustossa

Esteellisyys valtuustossa ESTEELLISYYDESTÄ Yleistä Esteellisyys on henkilön sellainen suhde asiaan/asianosaiseen, että se vaarantaa hänen puolueettomuutensa asian käsittelyssä Esteellisyyssääntelyllä turvataan mm. asioiden puolueetonta

Lisätiedot

Keskiviikkona Kouvolan kaupungin internetsivulla.

Keskiviikkona Kouvolan kaupungin internetsivulla. Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 12/2017 130 Tarkastuslautakunta 13.12.2017 Aika 13.12.2017 klo 16:03-19:05 Paikka Läsnä Kouvolan kaupungintalo, Torikatu 10, hallinnon kokoushuone 316 3. krs. Luettelon mukaan

Lisätiedot

Otsikko Sivu 103 Kokouksen järjestäytyminen ja työjärjestyksen

Otsikko Sivu 103 Kokouksen järjestäytyminen ja työjärjestyksen KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 6/2015 1 Kunnanhallitus Aika Maanantai 30.03.2015 klo 15:00-17:10 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 103 Kokouksen järjestäytyminen

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Sivu 5 Nurmijärvi-Tuusula työterveyshuollon yhteistyöhankkeen tilanne 3

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Sivu 5 Nurmijärvi-Tuusula työterveyshuollon yhteistyöhankkeen tilanne 3 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Nurmijärven työterveys -liikelaitoksen johtokunta 28.03.2017 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 5 Nurmijärvi-Tuusula työterveyshuollon yhteistyöhankkeen tilanne 3 NURMIJÄRVEN KUNTA

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston päätöksen "Vt. kunnanjohtajan valinta" laillisuusvalvonta. (Lisätietoja: Hallintojohtaja, puh.

Kunnanvaltuuston päätöksen Vt. kunnanjohtajan valinta laillisuusvalvonta. (Lisätietoja: Hallintojohtaja, puh. Kunnanhallitus 130 09.05.2017 Kunnanhallitus 142 18.05.2017 Kunnanhallitus 164 23.05.2017 Kunnanvaltuuston päätöksen 24.4.2017 16 "Vt. kunnanjohtajan valinta" laillisuusvalvonta 55/01.01.01/2015 Khall

Lisätiedot

Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3. Kärkkäinen Eero jäsen

Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3. Kärkkäinen Eero jäsen Pöytäkirja 2/2015 1 Hallituksen henkilöstöjaosto Aika 23.09.2015 klo 14:06-14:27 Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3 Osallistujat

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 SOSIAALITYÖN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Lisätiedot

Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi

Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi Perusturvalautakunta 30 08.05.2014 Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi 89/05.09.00/2013 Perusturvalautakunta 30 Valmistelija: perusturvajohtaja

Lisätiedot