Otsikko Sivu 70 Kokouksen järjestäytyminen ja työjärjestyksen. 5 hyväksyminen/khall Vt. kunnanjohtaja, hallintojohtaja Esa Mäkisen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Otsikko Sivu 70 Kokouksen järjestäytyminen ja työjärjestyksen. 5 hyväksyminen/khall 16.3.2015 71 Vt. kunnanjohtaja, hallintojohtaja Esa Mäkisen"

Transkriptio

1 KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 4/ Kunnanhallitus Aika Maanantai klo 15:00-21:05 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 70 Kokouksen järjestäytyminen ja työjärjestyksen 5 hyväksyminen/khall Vt. kunnanjohtaja, hallintojohtaja Esa Mäkisen 9 esteellisyys kunnanjohtaja Anna Mäkelän erottamiseen ja konsernivalvontaan liittyvissä asioissa 72 Aloite kunnanhallitukselle kunnanvaltuuston 12 puheenjohtajaan kohdistettavista toimenpiteistä 73 Kunnanhallituksen selvityspyyntö kunnanvaltuuston 22 puheenjohtaja Inkeri Yritykseltä 74 Kunnanjohtaja Anna Mäkelän 29 irtisanominen/kunnanvaltuuston päätöksen laillisuus 75 Konsernijohto, ohjaus ja konsernivalvonta Oy Levi Ski 33 Resort Ltd:ssä 76 Lausunto Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle Timo 37 Kurulan valituksesta koskien Kittilän kunnanvaltuuston päätöstä Lausunto Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle Inkeri 41 Yrityksen valituksesta koskien Kittilän kunnanvaltuuston päätöstä Lausunto Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle Anna 49 Mäkelän valituksesta koskien Kittilän kunnanvaltuuston päätöstä Oikeudellinen asiantuntija Pertti Eilavaaran lasku Tarmo Salosen oikaisuvaatimus Levi Magic Oy:n laskun 68 maksamista koskevaan päätökseen/khalls Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Aarne Nikan 75 kunnallisvalituksesta, koskien kunnanvaltuuston puheenjohtajan päätöstä /kunnanhallituksen jäsenten ja varajäsenten pidättäminen toimestaan 82 Lausunto ehdotuksista tulvariskien hallintasuunnitelmiksi 80 vuosille ja niiden ympäristöselostuksista 83 Kittilän kunnan ja Metsähallituksen välinen kaavoituksen 85 käynnistämissopimus 84 Kittilän kunnan ja Tornator Oyj:n välinen kaavoituksen 87 käynnistämissopimus 85 Kiinteistökauppa (määräala tilasta Tunturi ) Toimenpideselvitys tieosuudelle 90 Köngäs-Tepasto-Raattama 87 Edustajan nimeäminen lentoliikennestrategian toimeenpanoa varten perustettuun alueelliseen työryhmään 91

2 KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 4/ Edustajan nimeäminen TYP:n johtoryhmään Jukka Majavan reklamaatio Kittilän kunnan VPL ja SHL 95 kuljetuksista 90 Kyrönperän Ladut ry:n avustushakemus Selvitys valtuustokysymykseen kunnan lainoista ja 99 investoinneista 92 Viranhaltijapäätökset ajalla Ajankohtaiset asiat kunnanhallitukselle tiedoksi Levin kortteleiden 27, 31 ja 299 (Hissitie osa 2) 102 asemakaavamuutosehdotuksen hyväksyminen 95 Vt. kunnanjohtajan valinta Kunnanvaltuuston puheenjohtaja Inkeri Yrityksen 106 vaatimus oikeudellinen asiantuntija Pertti Eilavaaran laskussa mainittujen asiakirjojen luovuttamisesta kunnan ja kunnanhallituksen käyttöön 97 Lakiasioiden käyttö Kittilän kunnassa Selvityksen pyytäminen vt. kunnanjohtaja Esa Mäkisen 111 esityksestä/khall Teknisen sihteerin käyttäminen kunnanhallituksen 112 kokouksissa/vuokko Mäntymaan esitys 100 Aki Maunulan puheenvuoro hiihtovalmentajasta Timo Kurulan puheenvuoro 114

3 KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 4/ Osallistujat Nimi Tehtävä Lisätiedot Läsnä Kurula Timo puheenjohtaja Maunula Aki 1. varapuheenjohtaja Holck Eino jäsen Kuusisto Hille jäsen Kyrö Reijo jäsen Nevalainen Paula jäsen Nikka Milja jäsen Mäntymaa Vuokko varajäsen Siitonen Veikko varajäsen Kinnunen Leena varajäsen Läsnä :t ja 92 Yritys Inkeri kunnanvaltuuston puheenjohtaja Erkkilä Akseli kunnanvaltuuston 2. vpj Mäkinen Esa vt. kunnanjohtaja Mertaniemi Tuula talousjohtaja Poissa Salonen Tarmo 2. varapuheenjohtaja Korva Merja jäsen Mäkitalo Markku kunnanvaltuuston 1. vpj Paksu Janne kunnanvaltuuston 3. vpj Laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Käsitellyt asiat :t Pöytäkirjan tarkastajien valinta Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Milja Nikka ja Reijo Kyrö. Allekirjoitukset Timo Kurula Aki Maunula Puheenjohtaja Puheenjohtaja :t 70, ja :t ja 92 Pöytäkirjan tarkastus Tuula Mertaniemi Pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Tauot pidettiin klo 15:40-16:00, 16:34-17:00, 18:30-18:50, 19:15-19:26, 20:00-20:02 ja 20:10-20:25. Kittilässä Milja Nikka Reijo Kyrö

4 KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 4/ Pöytäkirja ollut nähtävänä Kittilä Tuula Mertaniemi Talousjohtaja

5 KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 4/ Kunnanhallitus Kokouksen järjestäytyminen ja työjärjestyksen hyväksyminen/khall /00/2013, 28/ /2014 Khall 70 Vt. kunnanjohtaja Esa Mäkinen ilmoitti, että hän peruu esityksensä asian 6 ( 76) kohdalla. Pohjois-Suomen hallinto-oikeus on antanut asiasta päätöksen. Päätöksen mukaan Timo Kuru la on hallinto-oikeudelle saapuneella sähköpostilla peruut ta nut valituksensa. Tästä syystä enemmän lausunnon an ta minen valituksen johdosta raukeaa. Kunnanhallituksen jäsen Paula Nevalainen ilmoitti, että hän on esteel li nen asioissa 1-11 ( :t 71-81) ja asiassa 24 ( 94). Paula Neva lai sen tilalle tuli varajäsen Leena Kinnunen asioiden käsittelyn ajak si. Paula Nevalainen poistui kokouksesta klo 15:20 (palasi 17:37). Kunnanhallituksen puheenjohtaja Timo Kurula esitti jäsen Miljan Nikan kannattamana, että kun nan hal li tus ottaa käsittelyyn yli mää räi sinä asioina lakiasioiden palvelujen käy tön Kittilän kunnassa ja sel vitys pyyn nön vt. kunnanjohtaja Esa Mä ki sel le. Kunnanhallituksen varajäsen Vuokko Mäntymaa ilmoitti tekevänsä esi tyk sen teknisen sihteerin ottamisesta kunnanhallituksen ko kouksiin. Jäsen Hille Kuusisto vastusti uusien asioiden ottamista kun nan hal lituk sen esityslistalle. Jäsen Milja Nikka esitti, että asiat 1,2 ja 4 ( :t 71, 72 ja 74) pois tetaan esityslistalta koska vt. kunnanjohtaja Esa Mäkinen on ollut esteel li nen valmistelemaan kyseisiä asioita. Poistaminen esityslistalta tar koit taa myös sitä, että Esa Mäkisen tekstit kyseisten asioiden osal ta poistetaan esityslistalta/pöytäkirjasta. Kunnanvaltuuston puheenjohtaja Inkeri Yritys ilmoitti, että hän on es teel li nen asioissa 1-8 ja 11 ( :t ja 81). Inkeri Yritys poistui kokouksesta klo 15:20 (palasi klo 17:15). Ennen poistumistaan Inkeri Yritys luki Krp:n tutkinnanjohtaja Maria Vuo ri vir ta-heik ki sel tä saamansa tiedon: Ennen kuin kunnanhallitus aloittaa toimintaani valtuustossa puheen joh ta ja na koskevien asioiden käsittelyn, ilmoitan, että olen saanut Krp:n tutkinnanjohtaja Maria Vuorivirta-Heikkiseltä puhe li mit se ja tänään sähköpostitse kirjallisena tiedon, joka kos kee Torsti Patakankaan minusta tekemää tutkintapyyntöä. Tutkinnanjohtaja kertoo tehneensä esitutkinnan rajoittamista kos ke-

6 KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 4/ Kunnanhallitus van esityksen kihlakunnansyyttäjälle, joka on ilmoittanut tekevänsä ra joit ta mis pää tök sen heti työtilanteen salliessa. Kihlakunnansyyttäjä on antanut tutkinnanjohtajalle luvan informoida asiasta minua. Kun kunnanhallitus on saanut tiedon, että en ole syyllistynyt mi hinkään rikokseen ja päätös tutkinnan rajaamisesta on tulossa lä hi aikoi na, edellytän, että kunnanhallitus huomioi tämän pää tök sen teossaan ja samalla muistutan siitä, että kunnanhallitus toimii päätöstä teh des sään virkavastuulla. Inkeri Yritys pyysi liittämään oheisen Krp:n tutkinnanjohtajalta Maria Vuo ri vir ta Heikkilältä saamansa tiedon hänestä tehdystä tut kin tapyyn nös tä tämän pöytäkirjan kaikkiin häneen liittyviin pykäliin. Jäsen Eino Holck kannatti Milja Nikan esitystä asioiden 1, 2, ja 4 ( :t 71, 72 ja 74) poistamisesta esityslistalta. Jäsen Aki Maunula pyysi saada puheenvuoron kokouksen lopuksi. Puheenjohtaja Timo Kurula kysyi otetaanko Timo Kurulan, Vuokko Män ty maan ja Aki Maunulan esittämät asiat käsittelyyn kokouksen lo puk si. Puheenjohtaja teki seuraavan äänestysesityksen: Ne, jotka kannattavat puheenjohtajan esittämien asioiden ottamista kä sit te lyyn äänestävät jaa. Ne, jotka ovat sitä mieltä, että asioita ei oteta käsittelyyn äänestävät ei. Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin kahdeksan (8) jaa-ää ni ja yksi (1) ei-ääntä. Jaa-ääniä antoivat Eino Holck, Timo Kurula, Reijo Kyrö, Aki Mau nula, Milja Nikka, Vuokko Mäntymaa, Leena Kinnunen ja Veikko Sii tonen. Ei-äänen antoi Hille Kuusisto. Puheenjohtaja totesi, että Timo Kurulan, Vuokko Mäntymaan ja Aki Mau nu lan esittämät asiat otetaan käsittelyyn kokouksen lopussa. Vt. kunnanjohtaja Esa Mäkinen ilmoitti jättävänsä päätökseen eriävän mielipiteen. Kunnanhallituksen jäsen Hille Kuusisto ilmoitti jättävänsä pää tökseen eriävän mielipiteen. Puheenjohtaja Timo Kurula ilmoitti käyttävänsä puheenvuoron kokouk sen lopuksi. Puheenjohtaja Timo Kurula ilmoitti olevansa esteellinen aiemmin ilmoit ta mil laan perusteilla, varovaisuussyistä, asioiden 1-8 kohdalla ( :t 71-78).

7 KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 4/ Kunnanhallitus Timo Kurula poistui kokouksesta klo 15:32 (palasi klo 17:15) ja puheen joh ta jak si siirtyi kunnanhallituksen 1. varapuheenjohtaja Aki Mau nu la. Jäsen Hille Kuusisto tiedusteli vielä perusteita miksi asiat 1, 2 ja 4 tu li si poistaa esityslistalta. Kunnanhallituksen jäsen Milja Nikka vasta si, että koska vt. kunnanjohtaja on esteellinen valmistelemaan kysei siä asioita. Puheenjohtaja Aki Maunula totesi, että Milja Nikka on esittänyt Eino Holckin kannattamana, että asiat 1,2 ja 4 poistetaan esityslistalta. Puheenjohtaja Aki Maunula totesi, että koska on tehty kannatettu esi tys asioiden 1, 2 ja 4 poistamisesta esityslistalta, asia on rat kaista va äänestämällä. Puheenjohtaja teki seuraavan äänestysesityksen, joka hyväksyttiin: Ne, jotka kannattavat asioiden 1,2 ja 4 poistamista esityslistalta äänes tä vät jaa. Jos ei voittaa asioita ei poisteta listalta. Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin seitsemän (7) jaa-ään tä ja yksi (1) ei-ääni. Jaa-ääniä antoivat Eino Holck, Reijo Kyrö, Aki Maunula, Milja Nikka, Vuok ko Mäntymaa, Leena Kinnunen ja Veikko Siitonen. Ei-äänen an toi Hille Kuusisto. Puheenjohtaja totesi, että asiat 1,2 ja 4 ( :t 71,72 ja 74) poistetaan esi tys lis tal ta. Vt. kunnanjohtaja Esa Mäkinen ja kunnanhallituksen jäsen Hille Kuu sis to ilmoittivat jättävänsä päätökseen eriävän mielipiteen. Vt.kunnanjohtaja Esa Mäkinen totesi vielä, että kunnanhallitus toimii vir ka vas tuul la ja tekstien poistaminen esityslistalta ei onnistu. Tauon jälkeen jäsen Milja Nikka tarkensi esitystään, siten että tekste jä ei poisteta esityslistalta/pöytäkirjasta vaan asioita 1,2 ja 4 ei käsi tel lä. Kunnanhallituksen varajäsen Leena Kinnunen esitti varajäsen Veikko Siitosen kannattamana, että asioita 7 ja 8 ( :t 77 ja 78) ei kä si tellä vt. kunnanjohtaja Esa Mäkisen esitysten pohjalta, koska Esa Mäki nen on ennenkin jäävännyt itsensä näissä asioissa. Myös toinen esit te li jä, talousjohtaja Tuula Mertaniemi, on aiemmin jäävännyt itsen sä. Asiat tulee käsitellä kunnanhallituksen 1. varapuheenjohtajan esi tys ten pohjalta. Kunnanhallituksen jäsen Hille Kuusiston mielestä asiat tulee kä si tellä vt. kunnanjohtaja Esa Mäkisen esittelystä ja huomautti, että kun-

8 KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 4/ Kunnanhallitus nan hal li tus toimii virkavastuulla. Puheenjohtaja Aki Maunula totesi, että on tehty kannatettu esitys, et tä asioita 7 ja 8 ei käsitellä vt. kunnanjohtajan esityksen pohjalta vaan kunnanjohtajan 1. varapuheenjohtajan esityksen pohjalta. Puheenjohtaja teki seuraavan äänestysesityksen, joka hyväksyttiin: Ne, jotka ovat sitä mieltä, että asiat käsitellään listan mukaan ää nestä vät jaa. Jos ei voittaa asiat 7 ja 8 käsitellään kunnanhallituksen 1. va ra puheen joh ta jan esityksen pohjalta. Nimenhuutoäänestyksessä annettiin yksi (1) jaa-ääni ja seitsemän (7) ei-ääntä. Jaa-äänen antoi Hille Kuusisto. Ei-ääniä antoivat Eino Holck, Reijo Ky rö, Aki Maunula, Milja Nikka, Vuokko Mäntymaa, Leena Kinnunen ja Veikko Siitonen. Puheenjohtaja totesi, että asiat 7 ja 8 ( :t 77 ja 78) käsitellään kunnan hal li tuk sen 1. varapuheenjohtajan esityksen pohjalta. Vt. kunnanjohtaja Esa Mäkinen ja kunnanhallituksen jäsen Hille Kuu sis to ilmoittivat jättävänsä päätökseen eriävän mielipiteen. Liitteet Liite 1 Vt. kunnanjohtaja Esa Mäkisen eriävä mielipide/khall Liite 2 Hille Kuusiston eriävä mielipide/khall KH:n pj:n esitys lisätä esityslistalle pj:n esityksenä kaksi uutta asiaa Liite 3 Hille Kuusiston eriävä mielipide/khall Esittelijän vaihtaminen esityslistan asioihin 7 ja 8 Liite 4 Hille Kuusiston eriävä mielipide/khall Asioiden 1,2 ja 4 poistaminen esityslistalta

9 KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 4/ Kunnanhallitus Vt. kunnanjohtaja, hallintojohtaja Esa Mäkisen esteellisyys kunnanjohtaja Anna Mäkelän erottamiseen ja konsernivalvontaan liittyvissä asioissa 451/00/2013 Khall 71 Kunnanhallituksen kokouksessa on ollut esillä asia ot si kol la "Kunnanjohtaja Anna Mäkelän erottamiseen ja kon ser ni ohjauk seen liittyvä päätöksenteko". Kunnanhallitus ei käsitellyt esiteltyä asiaa. Kunnanhallitus päätti todeta, että kunnanhallituksen jäsenet eivät ole esteellisiä käsittelemään kunnanjohtaja Anna Mäkelän erot ta mispro ses siin liittyviä asioita. Kunnanhallitus katsoo, että vt. kun nan johta ja Esa Mäkinen on esteellinen em. asioiden käsittelyyn, koska hän on osallistunut em. asioiden valmisteluun mm. kuulemiskirjeen laadin taan ja hän myös allekirjoittanut em. asiakirjan. Edellä mainitun ratkaisun jälkeen kunnanhallituksen käsittelyyn on saa tet tu mm. seuraavia asioita: Kunnanjohtaja Anna Mäkelän ir ti sa no mi nen/kunnan val tuus ton päätöksen laillisuus Lausunto Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle Timo Ku ru lan valituksesta koskien Kittilän kunnanvaltuuston päätöstä Lausunto Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle Inkeri Yri tyk sen valituksesta koskien Kittilän kunnanvaltuuston päätöstä Lausunto Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle Anna Mä ke län valituksesta koskien Kittilän kunnanvaltuuston päätöstä Konsernijohto, ohjaus ja konsernivalvonta Oy Levi Ski Resort Ltd:ssä Kunnanhallitus päätti :n 1 "Kokouksen järjestäytyminen ja työjärjestyksen hyväksyminen" kohdalla, että asiaa ei käsitellä. Asiaa ei otettu käsittelyyn, koska kunnanhallitus totesi äänin 1-8, että kunnanhallitus on päättänyt, että vt. kunnanjohtaja Esa Mäkinen on esteellinen. Lisäksi saadun tiedon mukaan Pohjois-Suomen hallin to-oi keu des sa olevassa A. Mäkelän valituksessa ko. asiassa Anna Mä ke lä on nimennyt Esa Mäkisen todistajakseen. Kunnanhallitus päätti "Kokouksen järjestäytyminen ja työ jär jes tyk sen hyväksyminen" kohdalla, että esityslistan asioita 1,2,3 ja 23 ( :t 33, 34, 35 ja 55) ei käsitellä ja asiat poistetaan lis talta. Päätöksen mukaan Kuntaliiton lausunnon ja kun nan halli tuk sen perusteella Esa Mäkinen on esteellinen. Kunnanhallitus päätti :n 60 "Kokouksen järjestäytyminen

10 KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 4/ Kunnanhallitus ja työjärjestyksen hyväksyminen" yhteydessä, että esityslistan asia 2 "Kon ser ni joh to, ohjaus ja konsernivalvonta Oy Levi Ski Resort Ltd:ssä" ( 62) poistetaan esityslistalta. Esittelijä on esteellinen, koska perusteena mainitaan kunnanjohtajan erottaminen. (Khall , Khall , Kvalt sekä Kuntaliitosta Heikki Harjulan lausunto). Vt. kj Esa Mäkinen: Esitetyistä ja päätetyistä esteellisyysväitteistä osaltani ilmoitan kunnan hal li tuk sel le: Olen jättänyt edellä mainittuihin päätöksiin eriävän mielipiteeni koska esteellisyydelleni ei ole ollut eikä ole lainmukaisia perusteita. Kunnanhallituksen päätös ei voi olla esteellisyyden pe rus tee na, koska kyseisen päätöksen tekeminen ei voi kuulua kunnan hal li tuk sen toimivaltaan. Olen tuonut sen useaan kertaan esille kun nan hal li tuk sen kokouksissa. Esteellisyydestä säädetään kuntalain 52 :ssä ja hallintolain 27 :ssä. Esteellisyysperusteista säädetään hallintolain 28 :ssä. Hallintolain 28 :n 1 mom mukaan virkamies on esteellinen: 1. jos hän tai hänen läheisensä on asianosainen 2. jos hän tai hänen läheisensä avustaa taikka edustaa asianosaista tai sitä, jolle asian ratkaisusta on odotettavissa erityistä hyötyä tai va hin koa 3. jos asian ratkaisusta on odotettavissa erityistä hyötyä tai vahinkoa hä nel le tai hänen 2 momentin 1 kohdassa tarkoitetulle läheiselleen 4. jos hän on palvelussuhteessa tai käsiteltävään asiaan liittyvässä toi mek si an to suh tees sa asianosaiseen tai siihen, jolle asian rat kaisus ta on odotettavissa erityistä hyötyä tai vahinkoa 5. jos hän tai hänen 2 momentin 1 kohdassa tarkoitettu läheinen on hal li tuk sen, hallintoneuvoston tai niihin rinnastettavan toimielimen jäse ne nä taikka toimitusjohtajana tai sitä vastaavassa asemassa sellai ses sa yhteisössä, säätiössä, valtion liikelaitoksessa tai lai tok sessa, joka on asianosainen tai jolle asian ratkaisusta on odotettavissa eri tyis tä hyötyä tai vahinkoa 6. jos hän tai hänen 2 momentin 1 kohdassa tarkoitettu läheisensä kuu luu viraston tai laitoksen johtokuntaan tai siihen rinnastettavaan toi mi eli meen ja kysymys on asiasta, joka liittyy tämän viraston tai laitok sen ohjaukseen tai valvontaan; tai 7. jos luottamus hänen puolueettomuuteensa muusta erityisestä syys tä vaarantuu Kunnanhallituksen kokouksessa tehty päätös esteel li syy des tä ni ei perustu kuntalain ja hallintolain esteellisyyttä koske viin säädöksiin. Myöskään Kuntaliiton lausunto ei ole esteel li syy te ni peruste. Kuntaliitolle osoitetusta lausuntopyynnöstä oli

11 KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 4/ Kunnanhallitus jä tet ty pois ne perusteet, joita olen tuonut aikaisemmin esiin. En ole ollut alunperin esteellinen kunnanhallituksessa käsiteltäessä lau sun non antamista tilapäisen valiokunnan raportista ja val tuus tossa käsiteltäessä kunnanjohtajan erottamista. Ilmoitin varovaisuussyistä esimies-alaissuhteeseen perustuen esteel li syy des tä käsiteltäessä kunnanhallituksen lausuntoa tilapäisen va lio kun nan raportista liittyen kunnanjohtaja Anna Mäkelän erot ta miseen. Valtuustossa ilmoitin perusteeksi sen, että kunnanjohtajan mah dol li sel la erottamisella on vaikutus asemaan vt. kun nan joh ta jana ja palkkaukseen.esteellisyyden ja sen päättymisen olen rat kaissut itse viranhaltijana. Alunperin nämä esteellisyysperusteet olivat oma ratkaisuni ja omaa va ro vai suut ta ni, ja ne ovat poistuneet kunnanvaltuuston erotettua kunnanjohtaja Anna Mäkelän. Tuolloin päättyi myös esimies-alais suh de kunnanjohtajan ja minun välillä. Edellä esiin tuomillani perusteilla ilmoitan kunnanhallitukselle, että en ole esteellinen valmistelemaan ja esittelemään kun nan hal li tuk selle kunnanjohtaja Anna Mäkelän erottamisprosessiin liittyviä asioita, lau sun to ja Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle kunnanjohtajan erotta mis pää tök ses tä tehtyihin valituksiin ja Oy Levi Ski Resort Ltd:n kon ser ni joh toon, ohjaukseen ja konsernivalvontaan liittyviä asioita. Päätös: Kunnanhallitus päätti :n 70 "Kokouksen järjestäytyminen ja työjärjestyksen hyväksyminen/khall " kohdalla, että asiat 1,2 ja 4 ( :t 71,72 ja 74) poistetaan esi tys lis tal ta. Liitteet Liite 5 Lausuntopyyntö ja Suomen Kuntaliiton lausunto : vt. kunnanjohtaja Esa Mäkisen esteellisyys koskien Oy Levi Ski Resort Ltd:n konsernijohdon, konserniohjauksen ja konsernivalvonnan järjestämiseen liittyviä asioita sekä kunnanjohtaja Anna Mäkelän erottamista koskevia asioita

12 KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 4/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Aloite kunnanhallitukselle kunnanvaltuuston puheenjohtajaan kohdistettavista toimenpiteistä 451/00/2013 Khall Valtuutetut Susanna Kantola, Risto Similä, Janne Paksu, Tapani Ran ta jääs kö, Mikko Saarela, Mika Kuusela ja Raili Fagerholm ovat lä hes ty neet kunnanhallitusta päivätyllä kir jeel lä, jos sa he pyy tä vät kunnanhallitusta ryhtymään toimenpiteisiin val tuus ton puheen joh ta jan Inkeri Yrityksen pidättämiseksi teh tä väs tään. Val tuu tettu jen Kantola, Similä, Paksu, Rantajääskö, Saarela, Kuusela ja Fager holm mukaan valtuuston puheenjohtaja on syyl lis ty nyt mitä il meisim min virka-aseman väärinkäyttöön, kunta- ja hal lin to lain rik ko miseen, toiminut jatkuvasti vastoin velvollisuuksiaan, pyr ki nyt "täysin lait to mas ti lamauttamaan kunnanhallituksen toiminnan" ja toi mi nut hy vän hallintotavan sekä "kunnallisten eettisten pe ri aat tei den" vastai ses ti. Valtuutetut ilmoittavat myös, että Inkeri Yrityksestä on tehty em. syistä tutkintapyyntö. Perusteeksi yllämainituille väitteilleen valtuutetut esittävät, että valtuus ton puheenjohtaja ei antanut valtuuston tehdä kokouk ses saan päätöstä asiassa, jota kunnanhallitus oli ko kouk sessaan kiel täy ty nyt saattamasta valtuuston käsittelyyn. Valtuutetut vetoavat aloitteessaan Kuntalain 40 : Jos luot ta mushen ki lön voidaan todennäköisin perustein epäillä syyllistyneen toimes saan virkarikokseen tai muuten menetelleen siinä vel vol li suuksien sa vastaisesti, kunnanhallituksen on vaadittava asianomaiselta se li tys sekä tarvittaessa ilmoitettava asiasta valtuustolle. Asiasta on vii py mät tä tehtävä rikosilmoitus, jos kysymyksessä on ilmeinen virka ri kos. Valtuusto voi tutkimuksen tai oikeudenkäynnin ajaksi pi dättää luottamushenkilön toimestaan. Ennen valtuuston kokousta voi pi dät tä mi ses tä väliaikaisesti päättää valtuuston puheenjohtaja. Pidät tä mis pää tös voidaan panna täytäntöön heti. Valtuutetuilta Kantola, Similä, Paksu, Rantajääskö, Saarela, Mä ki talo ja Fagerholm on pyydetty perusteluita heidän esit tämäl leen toimestapidättämispäätökselle ja heidän väitteilleen Inkeri Yri tyk sen menettelyn lainvastaisuudesta ja ilmeisestä vir ka-aseman väärinkäytöstä. Koska toimesta pidättäminen ja rikostutkinta liitty vät kiinteästi toisiinsa ja koska valmistelun, esittelyn ja pää tök senteonkin tulee perustua tosiasioihin, aloitteen allekirjoittaneilta val tuute tuil ta on pyydetty perusteluita heidän esittämilleen syytöksille ja vaa ti muk sel le. (Valtuutettujen jättämässä aloitteessa ei ole nimenselvennyksiä, ja täs tä syystä selvityspyyntö on lähetetty Markku Mäkitalolle eikä Mika

13 KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 4/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kuu se lal le. Mainittakoon, että päivätyssä, valtuutetuille Kan to la, Similä, Paksu, Rantajääskö, Saarela, Mäkitalo ja Fa gerholm lähetetyssä selvityspyynnössä on mainittu aloitteen tekijäksi Mi ka Kuuselan sijaan Markku Mäkitalo, mutta Markku Mäkitalo, kukaan aloitteen allekirjoittajista tai sen kuntaan luovuttanut Raili Fager holm ei ole korjannut kunnanvirastolla tehtyä grafologista ana lyysia. Tieto yhden allekirjoittajan henkilöllisyydestä on saatu kun nan viras tol le vasta ) Minkäänlaisia perusteluita, sen paremmin kuin toimestapidättämisen poh ja na toimivaa tutkintapyyntöä, ei kuitenkaan ole toimitettu kunnan hal li tuk sen valmistelijoille ja esittelijälle. Ainoat perustelut, jotka val tuu te tut ovat esittäneet vaatimukselleen toimenpiteistä ja väit teilleen valtuuston puheenjohtajan rikollisesta menettelystä, liittyvät kun nan val tuus ton kokoukseen Valtuutetut Kantola, Si milä, Paksu, Rantajääskö, Saarela, Kuusela ja Fagerholm ovat sitä miel tä, että valtuuston puheenjohtaja ei olisi saanut poistaa asiaa val tuus ton esityslistalta, vaikka sitä ei ollut kunnanhallituksessa asian mu kai ses ti valmisteltu. Valtuutetut huomauttavat myös, että val tuus tos sa tehtiin vaatimus asian käsittelemisestä, mutta pu heenjoh ta ja ei siihen vaatimuksista huolimatta suostunut. Tosiasiassa valtuuston kokouksessa tehtiin heti aluksi esitys siitä, et tä asiaa ei käsiteltäisi (valtuutettu Torsti Patakankaan esitys, jota kan nat ti vat valtuutetut Akseli Erkkilä ja Mika Kuusela). Kun val tuuston pu heen joh ta ja tämän jälkeen ilmoitti, ett ei asiaa tultaisikaan käsit te le mään, val tuu te tut vaativat tunnin tau koa ja päätyivät tauon aika na vaa ti maan, että se pitäisikin käsitellä. Val tuu te tut viittaavat perus te luis saan myös kuntahallinnon asian tun ti joi hin, joiden mukaan val tuus ton puheenjohtajalla ei olisi mi tään oikeutta ottaa esi tys lis talta omin päin asioita. Arvoitukseksi jää, kei hin kuntahallinnon asiantun ti joi hin vii ta taan, mutta ainakin Kun ta lii ton johtavan lakimiehen lau sun to (liit tee nä valtuuston kokouksen pöy tä kir jas sa ), on asiassa hy vin yksiselitteinen: Kun asia kuuluu valtuuston toimivaltaan, se pitää saattaa val tuuston käsiteltäväksi. Kuten lausuntopyynnön liitteenä olevassa esi tyslis tas sa todetaan, kun nan hal li tuk sen on kuntalain 53 :n mukaan valmisteltava valtuustossa käsiteltävät asiat. Kj.: Kunnanhallitus toteaa, että aloitteessa ei ole esitetty riittäviä, laillisia pe rus tei ta kunnanvaltuuston puheenjohtaja Inkeri Yrityksen pi dät tämi sek si toimestaan eikä aloite siten anna aihetta toimenpiteisiin. Kun nan hal li tus toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi. Päätös: Khall :n 438 "Työjärjestyksen hyväksyminen" kohdalla

14 KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 4/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Khall asia päätettiin poistaa esityslistalta. Vt. kj.: Kunnanhallitus päättää todeta, että aloitteessa ei ole esitetty riittäviä, lail li sia perusteita kunnanvaltuuston puheenjohtaja Inkeri Yrityksen pi dät tä mi sek si toimestaan eikä aloite siten anna aihetta toi men pi teisiin. Kunnanhallitus toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi. Päätös: Kunnanvaltuuston puheenjohtaja Inkeri Yritys ilmoitti asianosaisena ole van sa esteellinen ja poistui kokouksesta pykälien 488 ja 489 käsit te lyn ajaksi. Kunnanhallituksen 1. varapuheenjohtaja Tarmo Salonen ilmoitti Oy Le vi Ski Resort Ltd:n hallituksen puheenjohtajana olevansa es teel linen ja poistui kokouksesta pykälien 488, 489 ja 492 käsittelyn ajaksi. Hänen tilalleen tu li varajäsen Veikko Siitonen. Kunnanhallituksen jäsen Merja Korva ilmoitti Oy Levi Ski Resort Ltd:n hallituksen jäsenenä olevansa esteellinen ja poistui ko koukses ta pykälien 488, 489 ja 492 käsittelyn ajaksi. Hänen tilalleen tuli va ra jä sen Vuokko Män ty maa. Kunnanhallituksen jäsen Paula Nevalainen ilmoitti Oy Levi Ski Resort Ltd:n hallituksen jäsenenä olevansa esteellinen ja poistui kokouk ses ta pykälien 488, 489 ja 492 käsittelyn ajaksi. Hänen tilalleen tu li varajäsen Lee na Kinnunen. Kunnanhallituksen puheenjohtaja Timo Kurula ilmoitti olevansa esteel li nen käsittelemään asiaa ( 488), koska hän on esityslistan kohdas sa 2 ( 489) toi mi nut Inkeri Yritykselle laaditussa sel vi tys pyyn tökir jel mäs sä al le kir joit ta ja na. Lisäksi valtuutettujen aloitteessa on esillä kun nan joh ta jan irtisanomisasiaa sivuavia asioita. Hän katsoo puolu eet to muu ten sa vaarantuneen hallintolain 28 :n kohdan seitsemän mu kai ses ti. Ky sei nen tilanne voi olla hyvin lähellä. Kunnanhallituksen puheenjohtaja Timo Kurula ilmoitti olevansa esteel li nen käsittelemään asiaa ( 489) koska hän on päättänyt harkita va lit taa Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kunnanjohtajan ir ti sa nomis asias sa, koskien kunnanvaltuuston puheenjohtajan mahdollista es teel li syyt tä osallistua kyseiseen kokoukseen. Hän katsoo täten hal lin non objektiivisuusperiaatteen mukaisesti puolueettomuutensa vaa ran tu neen juuri nyt tässä tilanteessa käsitellä asiaa kun nan hal li-

15 KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 4/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus tus ta sol la hallintolain 28 :n kohdan seitsemän mukaisesti. Kunnanhallituksen puheenjohtaja Timo Kurula ilmoitti olevansa esteel li nen käsittelemään Anna Mäkelän irtisanomisasiaa ( 492) kunnan hal li tus ta sol la aikaisemmin perustellun mukaisesti (lehtijutut, hake mi nen kunnanjohtajaksi). Ei voida aukottomasti pois sulkea, ett eikö hänen puolueettomuutensa ole vaarantunut hallintolain 28 :n yleis lau sek keen perusteella. Kunnanhallituksen puheenjohtaja Timo Kurulan johdolla kun nan halli tus valitsi yksimielisesti puheenjohtajaksi pykälien 488, 489 ja 492 ajak si kun nan hal li tuk sen varajäsen Mauri Taskilan. Puheenjohtajan valinnan jälkeen Timo Kurula poistui kokouksesta py kä lien 488, 489 ja 492 käsittelyn ajaksi. Varajäsen Vuokko Mäntymaa esitti varajäsen Tapani Rantajääskön ja jäsen Milja Nikan kannattamana seuraavaa: "Risto Similä ym. ovat esittäneet kunnanhallitukselle, että kun nanhal li tus ryhtyisi valtuuston puheenjohtajan Inkeri Yrityksen suhteen kun ta lain 40 :n tarkoittamiin toimenpiteisiin. Kyseisen pykälän mukaan kunnanhallituksen on vaadittava asianomaiselta selitys ja ilmoi tet ta va asiasta valtuustolle, jos luottamushenkilön voidaan toden nä köi sin perustein epäillä syyllistyneen virkarikokseen tai muuten menetelleen tehtävässään velvollisuuksiensa vastaisesti. Similä asiakumppaneineen on esittänyt, että valtuuston pu heen johta ja olisi menetellyt velvollisuuksiensa vastaisesti tehdessään päätöksen, jolla hän on pidättänyt tilapäisesti kun nan hal lituk sen jäsenet ja varajäsenet käsittelemästä kunnanhallituksessa Oy Levi Ski Resort Ltd:a ja kunnanjohtajan erottamista koskevia asioi ta. Heidän näkemyksensä mukaan kyseinen toimenpide on mah dol li nen vain silloin, jos asia on käsitelty kunnanhallituksessa ja sii tä on päätetty ilmoittaa valtuustolle. Edelleen ilmoittajien mielestä pidättämispäätöstä ei voi tehdä koko toi mi elin tä koskevana, vaan mahdolliset virasta pidättämispäätökset on tehtävä aina yksilöllisesti. Risto Similä asiakumppaneineen on katsonut puheenjohtajan toi mineen velvollisuuksiensa vastaisesti myös valtuuston ko kouk ses sa , kun puheenjohtaja oli poistanut kyseisen asian esi tys listal ta, vaikka se oli sinne otettu ja ilmoitettu tulevan ko kouk ses sa käsi tel tä väk si. Heidän mukaansa puheenjohtaja ei voi omin päin tehdä täl lais ta poistamispäätöstä, vaan esityslistalla ole van asian kä sit te lemät tä jättämisestä voi päättää vain valtuusto.

Otsikko Sivu 1 Kunnanvaltuuston kokoontuminen ja kokouskutsu 4 2 Kunnallisten ilmoitusten tiedottaminen 6 3 Johanna Fofannahin ero kunnanvaltuuston

Otsikko Sivu 1 Kunnanvaltuuston kokoontuminen ja kokouskutsu 4 2 Kunnallisten ilmoitusten tiedottaminen 6 3 Johanna Fofannahin ero kunnanvaltuuston KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanvaltuusto Aika Perjantai 30.01.2015 klo 14:00-15:00 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kunnanvaltuuston kokoontuminen ja kokouskutsu

Lisätiedot

Tarmo Salosen oikaisuvaatimus Levi Magic Oy:n laskun maksamista koskevaan päätökseen/khalls 27.3.2012 6

Tarmo Salosen oikaisuvaatimus Levi Magic Oy:n laskun maksamista koskevaan päätökseen/khalls 27.3.2012 6 Kunnanhallitus 80 16.03.2015 Tarmo Salosen oikaisuvaatimus Levi Magic Oy:n laskun maksamista koskevaan päätökseen/khalls 27.3.2012 6 43/10.00.02/2012 Khall 80 Kunnanhallitus on kokouksessaan 27.3.2012

Lisätiedot

616 käyttöselvitys 310 Pyhäjärven Kolmikanta ry:n maksuvalmiuslainan

616 käyttöselvitys 310 Pyhäjärven Kolmikanta ry:n maksuvalmiuslainan PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 15/2014 604 Kaupunginhallitus AIKA 08.09.2014 klo 15:00-17:00 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 301 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

Lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle / Sivistyslautakunnan erottaminen, VALT 23.3.2015 15

Lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle / Sivistyslautakunnan erottaminen, VALT 23.3.2015 15 Kaupunginhallitus 154 08.06.2015 Lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle / Sivistyslautakunnan erottaminen, VALT 23.3.2015 15 23/00.02.04/2015 KH 08.06.2015 154 Hämeenlinnan hallinto-oikeus pyytää lausuntoa

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) Kaupunginhallitus 16.02.2015 AIKA 16.02.2015 klo 17:25-21:20 PAIKKA Kaupungintalo, Haapamäen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

Kunnanhallitus 79 16.03.2015. Oikeudellinen asiantuntija Pertti Eilavaaran lasku 451/00/2013

Kunnanhallitus 79 16.03.2015. Oikeudellinen asiantuntija Pertti Eilavaaran lasku 451/00/2013 Kunnanhallitus 79 16.03.2015 Oikeudellinen asiantuntija Pertti Eilavaaran lasku 451/00/2013 Khall 79 Oikeudellinen asiantuntija Pertti Eilavaara on toimittanut Kittilän kunnal le 7.1.2015 päivätyn laskun.

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(47) Kaupungintalo, kokoushuone 1 (Haapamäen huone)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(47) Kaupungintalo, kokoushuone 1 (Haapamäen huone) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(47) Kaupunginhallitus 08.06.2015 AIKA 08.06.2015 klo 17:15-20:10 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 1 (Haapamäen huone) KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 150 Kokouksen

Lisätiedot

834 talousarvio 2015 sekä taloussuunnitelma 2016-2017 419 Vuoden 2015 talousarvio ja vuosien 2016-2017

834 talousarvio 2015 sekä taloussuunnitelma 2016-2017 419 Vuoden 2015 talousarvio ja vuosien 2016-2017 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 821 Kaupunginhallitus AIKA 08.12.2014 klo 13:00-16:50 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 411 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 48 Kunnanhallitus

HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 48 Kunnanhallitus HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 48 Aika 16.02.2009 klo 16:00-17:15 Paikka kunnanvirasto Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Halonen Eero 16:00-17:15 puheenjohtaja Enojärvi Annemari 16:00-17:15 jäsen

Lisätiedot

65 täytäntöönpano 39 Kaupunginhallituksen kokoukset 2015-2016 69 40 Kaupunginhallituksen kokouskutsu ja sen lähettäminen

65 täytäntöönpano 39 Kaupunginhallituksen kokoukset 2015-2016 69 40 Kaupunginhallituksen kokouskutsu ja sen lähettäminen PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 58 Kaupunginhallitus AIKA 09.02.2015 klo 15:00-17:23 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 34 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

Lausunto eduskunnan oikeusasiamiehelle Heidi ja Mika Vlasoffin tekemän kantelun johdosta

Lausunto eduskunnan oikeusasiamiehelle Heidi ja Mika Vlasoffin tekemän kantelun johdosta Ympäristö- ja rakennuslautakunta 81 18.09.2014 Lausunto eduskunnan oikeusasiamiehelle Heidi ja Mika Vlasoffin tekemän kantelun johdosta 577/10.03.00/2014 YMRAKLK 81 Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslian

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2014 68. Kunnanhallitus 17.02.2014. Aika 17.02.2014 klo 17:00-19:15. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2014 68. Kunnanhallitus 17.02.2014. Aika 17.02.2014 klo 17:00-19:15. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2014 68 Kunnanhallitus 17.02.2014 Aika 17.02.2014 klo 17:00-19:15 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 42 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 70

Lisätiedot

Kokousaika 15.12.2014 kello 14:00-16:12

Kokousaika 15.12.2014 kello 14:00-16:12 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 20/2014 1 Kunnanhallitus Kokousaika 15.12.2014 kello 14:00-16:12 Kokouspaikka Siilinjärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Asiat Otsikko Sivu 222 Pohjois-Savon kaupan

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 6/2010 84. Kaupunginvaltuuston istuntosali Koski. 40 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 6/2010 84. Kaupunginvaltuuston istuntosali Koski. 40 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 6/2010 84 Kaupunginvaltuusto KOKOUSAIKA 09.11.2010 klo 18:00-21:33 KOKOUSPAIKKA Kaupunginvaltuuston istuntosali Koski OSALLISTUJAT LÄSNÄ (ja mer kintä siitä kuka toi mii

Lisätiedot

Vuoden 2014 veroprosentit: Verotulojen kehittyminen (milj. )

Vuoden 2014 veroprosentit: Verotulojen kehittyminen (milj. ) Kunnanhallitus 422 27.10.2014 Kunnanhallitus 456 10.11.2014 Kunnanvaltuusto 52 17.11.2014 Tuloveroprosentti ja kiinteistöveroprosentit vuodelle 2015 269/02.02.00/2014 Khall 27.10.2014 422 Kuntalain 66

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 29. Kaupunginvaltuusto. AIKA 24.02.2014 klo 18:00-20:50

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 29. Kaupunginvaltuusto. AIKA 24.02.2014 klo 18:00-20:50 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 29 Kaupunginvaltuusto AIKA 24.02.2014 klo 18:00-20:50 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalon valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 17 Kokouksen avaaminen 32 18 Kokouksen

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 97. Kunnanhallitus 16.03.2015. Aika 16.03.2015 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 97. Kunnanhallitus 16.03.2015. Aika 16.03.2015 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 97 Kunnanhallitus 16.03.2015 Aika 16.03.2015 klo 17:00-20:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 70 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 99

Lisätiedot

El Sayed Seija valtuutettu Haaparanta Jukka valtuutettu

El Sayed Seija valtuutettu Haaparanta Jukka valtuutettu Jämsän kaupunki Pöytäkirja 5/2014 1 Kaupunginvaltuusto Aika 03.11.2014 klo 19:00-22:50 Paikka Kaupungintalo, kaupunginvaltuuston istuntosali Läsnäolleet Lahtinen Merja puheenjohtaja Rajala Sanna I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone 115. Otsikko Sivu

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone 115. Otsikko Sivu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2013 1 Ympäristölautakunta AIKA 20.02.2013 kello 17:00-19:43 PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Valtuusto Aika 30.03.2015 klo 18:00-19:21 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 10 Sami Halisen eroanomus kunnan luottamustehtävistä

Lisätiedot

Kenttälän yksityistien selvityspyyntö hoitosopimuksesta 294/10.03.01/2014. Teknlk 07.11.2014 102

Kenttälän yksityistien selvityspyyntö hoitosopimuksesta 294/10.03.01/2014. Teknlk 07.11.2014 102 Tekninen lautakunta 102 07.11.2014 Tekninen lautakunta 111 28.11.2014 Tekninen lautakunta 6 05.02.2015 Kunnanhallitus 125 13.04.2015 Kenttälän yksityistien selvityspyyntö hoitosopimuksesta 294/10.03.01/2014

Lisätiedot

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Jämsän kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Kaupunginhallitus Aika 12.01.2015 klo 17:00-20:18 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnäolleet Rantanen Piritta puheenjohtaja Kyrö Mika I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31 Kunnanhallitus Aika 26.01.2015 klo 17:00-19:30 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone, Rusthollintie 2 Käsitellyt asiat Asia Sivu 11 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1(48)

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1(48) Kaupunginvaltuusto VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1(48) Aika 16.03.2015 klo 17:00-18:16 Paikka Kaupungintalon valtuustosali Läsnä Pulkkinen Eero I varapuheenjohtaja, puheenjohtaja Kunelius Jari

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 414

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 414 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 414 Kunnanhallitus 05.11.2013 AIKA 17:00-23:18 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 215 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 417 216 KUNTASTRATEGIA 2020 418

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 9/2014 1/42

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 9/2014 1/42 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 9/2014 1/42 Kunnanhallitus Aika 26.05.2014 klo 17:00-20:50 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone, Rusthollintie 2 Käsitellyt asiat Asia Sivu 114 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2014 251. Otsikko Sivu 131 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 254 132 LAUTAKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT JA VIRANHALTIJAPÖYTÄKIRJAT

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2014 251. Otsikko Sivu 131 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 254 132 LAUTAKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT JA VIRANHALTIJAPÖYTÄKIRJAT TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2014 251 Kunnanhallitus 18.08.2014 AIKA 18.08.2014 18:30-21:30 PAIKKA Kunnanhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 131 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 254 132 LAUTAKUNTIEN

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 146. Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 146. Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 146 Kunnanhallitus 30.03.2015 AIKA 30.03.2015 15:00-19:05 PAIKKA kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 65 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Pyhäjärven kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Pyhäjärven kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 35/2013 1000 Kaupunginhallitus AIKA 09.12.2013 klo 13:00-16:52 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 662 Kokouksen

Lisätiedot