Otsikko Sivu 70 Kokouksen järjestäytyminen ja työjärjestyksen. 5 hyväksyminen/khall Vt. kunnanjohtaja, hallintojohtaja Esa Mäkisen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Otsikko Sivu 70 Kokouksen järjestäytyminen ja työjärjestyksen. 5 hyväksyminen/khall 16.3.2015 71 Vt. kunnanjohtaja, hallintojohtaja Esa Mäkisen"

Transkriptio

1 KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 4/ Kunnanhallitus Aika Maanantai klo 15:00-21:05 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 70 Kokouksen järjestäytyminen ja työjärjestyksen 5 hyväksyminen/khall Vt. kunnanjohtaja, hallintojohtaja Esa Mäkisen 9 esteellisyys kunnanjohtaja Anna Mäkelän erottamiseen ja konsernivalvontaan liittyvissä asioissa 72 Aloite kunnanhallitukselle kunnanvaltuuston 12 puheenjohtajaan kohdistettavista toimenpiteistä 73 Kunnanhallituksen selvityspyyntö kunnanvaltuuston 22 puheenjohtaja Inkeri Yritykseltä 74 Kunnanjohtaja Anna Mäkelän 29 irtisanominen/kunnanvaltuuston päätöksen laillisuus 75 Konsernijohto, ohjaus ja konsernivalvonta Oy Levi Ski 33 Resort Ltd:ssä 76 Lausunto Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle Timo 37 Kurulan valituksesta koskien Kittilän kunnanvaltuuston päätöstä Lausunto Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle Inkeri 41 Yrityksen valituksesta koskien Kittilän kunnanvaltuuston päätöstä Lausunto Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle Anna 49 Mäkelän valituksesta koskien Kittilän kunnanvaltuuston päätöstä Oikeudellinen asiantuntija Pertti Eilavaaran lasku Tarmo Salosen oikaisuvaatimus Levi Magic Oy:n laskun 68 maksamista koskevaan päätökseen/khalls Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Aarne Nikan 75 kunnallisvalituksesta, koskien kunnanvaltuuston puheenjohtajan päätöstä /kunnanhallituksen jäsenten ja varajäsenten pidättäminen toimestaan 82 Lausunto ehdotuksista tulvariskien hallintasuunnitelmiksi 80 vuosille ja niiden ympäristöselostuksista 83 Kittilän kunnan ja Metsähallituksen välinen kaavoituksen 85 käynnistämissopimus 84 Kittilän kunnan ja Tornator Oyj:n välinen kaavoituksen 87 käynnistämissopimus 85 Kiinteistökauppa (määräala tilasta Tunturi ) Toimenpideselvitys tieosuudelle 90 Köngäs-Tepasto-Raattama 87 Edustajan nimeäminen lentoliikennestrategian toimeenpanoa varten perustettuun alueelliseen työryhmään 91

2 KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 4/ Edustajan nimeäminen TYP:n johtoryhmään Jukka Majavan reklamaatio Kittilän kunnan VPL ja SHL 95 kuljetuksista 90 Kyrönperän Ladut ry:n avustushakemus Selvitys valtuustokysymykseen kunnan lainoista ja 99 investoinneista 92 Viranhaltijapäätökset ajalla Ajankohtaiset asiat kunnanhallitukselle tiedoksi Levin kortteleiden 27, 31 ja 299 (Hissitie osa 2) 102 asemakaavamuutosehdotuksen hyväksyminen 95 Vt. kunnanjohtajan valinta Kunnanvaltuuston puheenjohtaja Inkeri Yrityksen 106 vaatimus oikeudellinen asiantuntija Pertti Eilavaaran laskussa mainittujen asiakirjojen luovuttamisesta kunnan ja kunnanhallituksen käyttöön 97 Lakiasioiden käyttö Kittilän kunnassa Selvityksen pyytäminen vt. kunnanjohtaja Esa Mäkisen 111 esityksestä/khall Teknisen sihteerin käyttäminen kunnanhallituksen 112 kokouksissa/vuokko Mäntymaan esitys 100 Aki Maunulan puheenvuoro hiihtovalmentajasta Timo Kurulan puheenvuoro 114

3 KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 4/ Osallistujat Nimi Tehtävä Lisätiedot Läsnä Kurula Timo puheenjohtaja Maunula Aki 1. varapuheenjohtaja Holck Eino jäsen Kuusisto Hille jäsen Kyrö Reijo jäsen Nevalainen Paula jäsen Nikka Milja jäsen Mäntymaa Vuokko varajäsen Siitonen Veikko varajäsen Kinnunen Leena varajäsen Läsnä :t ja 92 Yritys Inkeri kunnanvaltuuston puheenjohtaja Erkkilä Akseli kunnanvaltuuston 2. vpj Mäkinen Esa vt. kunnanjohtaja Mertaniemi Tuula talousjohtaja Poissa Salonen Tarmo 2. varapuheenjohtaja Korva Merja jäsen Mäkitalo Markku kunnanvaltuuston 1. vpj Paksu Janne kunnanvaltuuston 3. vpj Laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Käsitellyt asiat :t Pöytäkirjan tarkastajien valinta Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Milja Nikka ja Reijo Kyrö. Allekirjoitukset Timo Kurula Aki Maunula Puheenjohtaja Puheenjohtaja :t 70, ja :t ja 92 Pöytäkirjan tarkastus Tuula Mertaniemi Pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Tauot pidettiin klo 15:40-16:00, 16:34-17:00, 18:30-18:50, 19:15-19:26, 20:00-20:02 ja 20:10-20:25. Kittilässä Milja Nikka Reijo Kyrö

4 KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 4/ Pöytäkirja ollut nähtävänä Kittilä Tuula Mertaniemi Talousjohtaja

5 KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 4/ Kunnanhallitus Kokouksen järjestäytyminen ja työjärjestyksen hyväksyminen/khall /00/2013, 28/ /2014 Khall 70 Vt. kunnanjohtaja Esa Mäkinen ilmoitti, että hän peruu esityksensä asian 6 ( 76) kohdalla. Pohjois-Suomen hallinto-oikeus on antanut asiasta päätöksen. Päätöksen mukaan Timo Kuru la on hallinto-oikeudelle saapuneella sähköpostilla peruut ta nut valituksensa. Tästä syystä enemmän lausunnon an ta minen valituksen johdosta raukeaa. Kunnanhallituksen jäsen Paula Nevalainen ilmoitti, että hän on esteel li nen asioissa 1-11 ( :t 71-81) ja asiassa 24 ( 94). Paula Neva lai sen tilalle tuli varajäsen Leena Kinnunen asioiden käsittelyn ajak si. Paula Nevalainen poistui kokouksesta klo 15:20 (palasi 17:37). Kunnanhallituksen puheenjohtaja Timo Kurula esitti jäsen Miljan Nikan kannattamana, että kun nan hal li tus ottaa käsittelyyn yli mää räi sinä asioina lakiasioiden palvelujen käy tön Kittilän kunnassa ja sel vitys pyyn nön vt. kunnanjohtaja Esa Mä ki sel le. Kunnanhallituksen varajäsen Vuokko Mäntymaa ilmoitti tekevänsä esi tyk sen teknisen sihteerin ottamisesta kunnanhallituksen ko kouksiin. Jäsen Hille Kuusisto vastusti uusien asioiden ottamista kun nan hal lituk sen esityslistalle. Jäsen Milja Nikka esitti, että asiat 1,2 ja 4 ( :t 71, 72 ja 74) pois tetaan esityslistalta koska vt. kunnanjohtaja Esa Mäkinen on ollut esteel li nen valmistelemaan kyseisiä asioita. Poistaminen esityslistalta tar koit taa myös sitä, että Esa Mäkisen tekstit kyseisten asioiden osal ta poistetaan esityslistalta/pöytäkirjasta. Kunnanvaltuuston puheenjohtaja Inkeri Yritys ilmoitti, että hän on es teel li nen asioissa 1-8 ja 11 ( :t ja 81). Inkeri Yritys poistui kokouksesta klo 15:20 (palasi klo 17:15). Ennen poistumistaan Inkeri Yritys luki Krp:n tutkinnanjohtaja Maria Vuo ri vir ta-heik ki sel tä saamansa tiedon: Ennen kuin kunnanhallitus aloittaa toimintaani valtuustossa puheen joh ta ja na koskevien asioiden käsittelyn, ilmoitan, että olen saanut Krp:n tutkinnanjohtaja Maria Vuorivirta-Heikkiseltä puhe li mit se ja tänään sähköpostitse kirjallisena tiedon, joka kos kee Torsti Patakankaan minusta tekemää tutkintapyyntöä. Tutkinnanjohtaja kertoo tehneensä esitutkinnan rajoittamista kos ke-

6 KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 4/ Kunnanhallitus van esityksen kihlakunnansyyttäjälle, joka on ilmoittanut tekevänsä ra joit ta mis pää tök sen heti työtilanteen salliessa. Kihlakunnansyyttäjä on antanut tutkinnanjohtajalle luvan informoida asiasta minua. Kun kunnanhallitus on saanut tiedon, että en ole syyllistynyt mi hinkään rikokseen ja päätös tutkinnan rajaamisesta on tulossa lä hi aikoi na, edellytän, että kunnanhallitus huomioi tämän pää tök sen teossaan ja samalla muistutan siitä, että kunnanhallitus toimii päätöstä teh des sään virkavastuulla. Inkeri Yritys pyysi liittämään oheisen Krp:n tutkinnanjohtajalta Maria Vuo ri vir ta Heikkilältä saamansa tiedon hänestä tehdystä tut kin tapyyn nös tä tämän pöytäkirjan kaikkiin häneen liittyviin pykäliin. Jäsen Eino Holck kannatti Milja Nikan esitystä asioiden 1, 2, ja 4 ( :t 71, 72 ja 74) poistamisesta esityslistalta. Jäsen Aki Maunula pyysi saada puheenvuoron kokouksen lopuksi. Puheenjohtaja Timo Kurula kysyi otetaanko Timo Kurulan, Vuokko Män ty maan ja Aki Maunulan esittämät asiat käsittelyyn kokouksen lo puk si. Puheenjohtaja teki seuraavan äänestysesityksen: Ne, jotka kannattavat puheenjohtajan esittämien asioiden ottamista kä sit te lyyn äänestävät jaa. Ne, jotka ovat sitä mieltä, että asioita ei oteta käsittelyyn äänestävät ei. Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin kahdeksan (8) jaa-ää ni ja yksi (1) ei-ääntä. Jaa-ääniä antoivat Eino Holck, Timo Kurula, Reijo Kyrö, Aki Mau nula, Milja Nikka, Vuokko Mäntymaa, Leena Kinnunen ja Veikko Sii tonen. Ei-äänen antoi Hille Kuusisto. Puheenjohtaja totesi, että Timo Kurulan, Vuokko Mäntymaan ja Aki Mau nu lan esittämät asiat otetaan käsittelyyn kokouksen lopussa. Vt. kunnanjohtaja Esa Mäkinen ilmoitti jättävänsä päätökseen eriävän mielipiteen. Kunnanhallituksen jäsen Hille Kuusisto ilmoitti jättävänsä pää tökseen eriävän mielipiteen. Puheenjohtaja Timo Kurula ilmoitti käyttävänsä puheenvuoron kokouk sen lopuksi. Puheenjohtaja Timo Kurula ilmoitti olevansa esteellinen aiemmin ilmoit ta mil laan perusteilla, varovaisuussyistä, asioiden 1-8 kohdalla ( :t 71-78).

7 KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 4/ Kunnanhallitus Timo Kurula poistui kokouksesta klo 15:32 (palasi klo 17:15) ja puheen joh ta jak si siirtyi kunnanhallituksen 1. varapuheenjohtaja Aki Mau nu la. Jäsen Hille Kuusisto tiedusteli vielä perusteita miksi asiat 1, 2 ja 4 tu li si poistaa esityslistalta. Kunnanhallituksen jäsen Milja Nikka vasta si, että koska vt. kunnanjohtaja on esteellinen valmistelemaan kysei siä asioita. Puheenjohtaja Aki Maunula totesi, että Milja Nikka on esittänyt Eino Holckin kannattamana, että asiat 1,2 ja 4 poistetaan esityslistalta. Puheenjohtaja Aki Maunula totesi, että koska on tehty kannatettu esi tys asioiden 1, 2 ja 4 poistamisesta esityslistalta, asia on rat kaista va äänestämällä. Puheenjohtaja teki seuraavan äänestysesityksen, joka hyväksyttiin: Ne, jotka kannattavat asioiden 1,2 ja 4 poistamista esityslistalta äänes tä vät jaa. Jos ei voittaa asioita ei poisteta listalta. Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin seitsemän (7) jaa-ään tä ja yksi (1) ei-ääni. Jaa-ääniä antoivat Eino Holck, Reijo Kyrö, Aki Maunula, Milja Nikka, Vuok ko Mäntymaa, Leena Kinnunen ja Veikko Siitonen. Ei-äänen an toi Hille Kuusisto. Puheenjohtaja totesi, että asiat 1,2 ja 4 ( :t 71,72 ja 74) poistetaan esi tys lis tal ta. Vt. kunnanjohtaja Esa Mäkinen ja kunnanhallituksen jäsen Hille Kuu sis to ilmoittivat jättävänsä päätökseen eriävän mielipiteen. Vt.kunnanjohtaja Esa Mäkinen totesi vielä, että kunnanhallitus toimii vir ka vas tuul la ja tekstien poistaminen esityslistalta ei onnistu. Tauon jälkeen jäsen Milja Nikka tarkensi esitystään, siten että tekste jä ei poisteta esityslistalta/pöytäkirjasta vaan asioita 1,2 ja 4 ei käsi tel lä. Kunnanhallituksen varajäsen Leena Kinnunen esitti varajäsen Veikko Siitosen kannattamana, että asioita 7 ja 8 ( :t 77 ja 78) ei kä si tellä vt. kunnanjohtaja Esa Mäkisen esitysten pohjalta, koska Esa Mäki nen on ennenkin jäävännyt itsensä näissä asioissa. Myös toinen esit te li jä, talousjohtaja Tuula Mertaniemi, on aiemmin jäävännyt itsen sä. Asiat tulee käsitellä kunnanhallituksen 1. varapuheenjohtajan esi tys ten pohjalta. Kunnanhallituksen jäsen Hille Kuusiston mielestä asiat tulee kä si tellä vt. kunnanjohtaja Esa Mäkisen esittelystä ja huomautti, että kun-

8 KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 4/ Kunnanhallitus nan hal li tus toimii virkavastuulla. Puheenjohtaja Aki Maunula totesi, että on tehty kannatettu esitys, et tä asioita 7 ja 8 ei käsitellä vt. kunnanjohtajan esityksen pohjalta vaan kunnanjohtajan 1. varapuheenjohtajan esityksen pohjalta. Puheenjohtaja teki seuraavan äänestysesityksen, joka hyväksyttiin: Ne, jotka ovat sitä mieltä, että asiat käsitellään listan mukaan ää nestä vät jaa. Jos ei voittaa asiat 7 ja 8 käsitellään kunnanhallituksen 1. va ra puheen joh ta jan esityksen pohjalta. Nimenhuutoäänestyksessä annettiin yksi (1) jaa-ääni ja seitsemän (7) ei-ääntä. Jaa-äänen antoi Hille Kuusisto. Ei-ääniä antoivat Eino Holck, Reijo Ky rö, Aki Maunula, Milja Nikka, Vuokko Mäntymaa, Leena Kinnunen ja Veikko Siitonen. Puheenjohtaja totesi, että asiat 7 ja 8 ( :t 77 ja 78) käsitellään kunnan hal li tuk sen 1. varapuheenjohtajan esityksen pohjalta. Vt. kunnanjohtaja Esa Mäkinen ja kunnanhallituksen jäsen Hille Kuu sis to ilmoittivat jättävänsä päätökseen eriävän mielipiteen. Liitteet Liite 1 Vt. kunnanjohtaja Esa Mäkisen eriävä mielipide/khall Liite 2 Hille Kuusiston eriävä mielipide/khall KH:n pj:n esitys lisätä esityslistalle pj:n esityksenä kaksi uutta asiaa Liite 3 Hille Kuusiston eriävä mielipide/khall Esittelijän vaihtaminen esityslistan asioihin 7 ja 8 Liite 4 Hille Kuusiston eriävä mielipide/khall Asioiden 1,2 ja 4 poistaminen esityslistalta

9 KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 4/ Kunnanhallitus Vt. kunnanjohtaja, hallintojohtaja Esa Mäkisen esteellisyys kunnanjohtaja Anna Mäkelän erottamiseen ja konsernivalvontaan liittyvissä asioissa 451/00/2013 Khall 71 Kunnanhallituksen kokouksessa on ollut esillä asia ot si kol la "Kunnanjohtaja Anna Mäkelän erottamiseen ja kon ser ni ohjauk seen liittyvä päätöksenteko". Kunnanhallitus ei käsitellyt esiteltyä asiaa. Kunnanhallitus päätti todeta, että kunnanhallituksen jäsenet eivät ole esteellisiä käsittelemään kunnanjohtaja Anna Mäkelän erot ta mispro ses siin liittyviä asioita. Kunnanhallitus katsoo, että vt. kun nan johta ja Esa Mäkinen on esteellinen em. asioiden käsittelyyn, koska hän on osallistunut em. asioiden valmisteluun mm. kuulemiskirjeen laadin taan ja hän myös allekirjoittanut em. asiakirjan. Edellä mainitun ratkaisun jälkeen kunnanhallituksen käsittelyyn on saa tet tu mm. seuraavia asioita: Kunnanjohtaja Anna Mäkelän ir ti sa no mi nen/kunnan val tuus ton päätöksen laillisuus Lausunto Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle Timo Ku ru lan valituksesta koskien Kittilän kunnanvaltuuston päätöstä Lausunto Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle Inkeri Yri tyk sen valituksesta koskien Kittilän kunnanvaltuuston päätöstä Lausunto Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle Anna Mä ke län valituksesta koskien Kittilän kunnanvaltuuston päätöstä Konsernijohto, ohjaus ja konsernivalvonta Oy Levi Ski Resort Ltd:ssä Kunnanhallitus päätti :n 1 "Kokouksen järjestäytyminen ja työjärjestyksen hyväksyminen" kohdalla, että asiaa ei käsitellä. Asiaa ei otettu käsittelyyn, koska kunnanhallitus totesi äänin 1-8, että kunnanhallitus on päättänyt, että vt. kunnanjohtaja Esa Mäkinen on esteellinen. Lisäksi saadun tiedon mukaan Pohjois-Suomen hallin to-oi keu des sa olevassa A. Mäkelän valituksessa ko. asiassa Anna Mä ke lä on nimennyt Esa Mäkisen todistajakseen. Kunnanhallitus päätti "Kokouksen järjestäytyminen ja työ jär jes tyk sen hyväksyminen" kohdalla, että esityslistan asioita 1,2,3 ja 23 ( :t 33, 34, 35 ja 55) ei käsitellä ja asiat poistetaan lis talta. Päätöksen mukaan Kuntaliiton lausunnon ja kun nan halli tuk sen perusteella Esa Mäkinen on esteellinen. Kunnanhallitus päätti :n 60 "Kokouksen järjestäytyminen

10 KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 4/ Kunnanhallitus ja työjärjestyksen hyväksyminen" yhteydessä, että esityslistan asia 2 "Kon ser ni joh to, ohjaus ja konsernivalvonta Oy Levi Ski Resort Ltd:ssä" ( 62) poistetaan esityslistalta. Esittelijä on esteellinen, koska perusteena mainitaan kunnanjohtajan erottaminen. (Khall , Khall , Kvalt sekä Kuntaliitosta Heikki Harjulan lausunto). Vt. kj Esa Mäkinen: Esitetyistä ja päätetyistä esteellisyysväitteistä osaltani ilmoitan kunnan hal li tuk sel le: Olen jättänyt edellä mainittuihin päätöksiin eriävän mielipiteeni koska esteellisyydelleni ei ole ollut eikä ole lainmukaisia perusteita. Kunnanhallituksen päätös ei voi olla esteellisyyden pe rus tee na, koska kyseisen päätöksen tekeminen ei voi kuulua kunnan hal li tuk sen toimivaltaan. Olen tuonut sen useaan kertaan esille kun nan hal li tuk sen kokouksissa. Esteellisyydestä säädetään kuntalain 52 :ssä ja hallintolain 27 :ssä. Esteellisyysperusteista säädetään hallintolain 28 :ssä. Hallintolain 28 :n 1 mom mukaan virkamies on esteellinen: 1. jos hän tai hänen läheisensä on asianosainen 2. jos hän tai hänen läheisensä avustaa taikka edustaa asianosaista tai sitä, jolle asian ratkaisusta on odotettavissa erityistä hyötyä tai va hin koa 3. jos asian ratkaisusta on odotettavissa erityistä hyötyä tai vahinkoa hä nel le tai hänen 2 momentin 1 kohdassa tarkoitetulle läheiselleen 4. jos hän on palvelussuhteessa tai käsiteltävään asiaan liittyvässä toi mek si an to suh tees sa asianosaiseen tai siihen, jolle asian rat kaisus ta on odotettavissa erityistä hyötyä tai vahinkoa 5. jos hän tai hänen 2 momentin 1 kohdassa tarkoitettu läheinen on hal li tuk sen, hallintoneuvoston tai niihin rinnastettavan toimielimen jäse ne nä taikka toimitusjohtajana tai sitä vastaavassa asemassa sellai ses sa yhteisössä, säätiössä, valtion liikelaitoksessa tai lai tok sessa, joka on asianosainen tai jolle asian ratkaisusta on odotettavissa eri tyis tä hyötyä tai vahinkoa 6. jos hän tai hänen 2 momentin 1 kohdassa tarkoitettu läheisensä kuu luu viraston tai laitoksen johtokuntaan tai siihen rinnastettavaan toi mi eli meen ja kysymys on asiasta, joka liittyy tämän viraston tai laitok sen ohjaukseen tai valvontaan; tai 7. jos luottamus hänen puolueettomuuteensa muusta erityisestä syys tä vaarantuu Kunnanhallituksen kokouksessa tehty päätös esteel li syy des tä ni ei perustu kuntalain ja hallintolain esteellisyyttä koske viin säädöksiin. Myöskään Kuntaliiton lausunto ei ole esteel li syy te ni peruste. Kuntaliitolle osoitetusta lausuntopyynnöstä oli

11 KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 4/ Kunnanhallitus jä tet ty pois ne perusteet, joita olen tuonut aikaisemmin esiin. En ole ollut alunperin esteellinen kunnanhallituksessa käsiteltäessä lau sun non antamista tilapäisen valiokunnan raportista ja val tuus tossa käsiteltäessä kunnanjohtajan erottamista. Ilmoitin varovaisuussyistä esimies-alaissuhteeseen perustuen esteel li syy des tä käsiteltäessä kunnanhallituksen lausuntoa tilapäisen va lio kun nan raportista liittyen kunnanjohtaja Anna Mäkelän erot ta miseen. Valtuustossa ilmoitin perusteeksi sen, että kunnanjohtajan mah dol li sel la erottamisella on vaikutus asemaan vt. kun nan joh ta jana ja palkkaukseen.esteellisyyden ja sen päättymisen olen rat kaissut itse viranhaltijana. Alunperin nämä esteellisyysperusteet olivat oma ratkaisuni ja omaa va ro vai suut ta ni, ja ne ovat poistuneet kunnanvaltuuston erotettua kunnanjohtaja Anna Mäkelän. Tuolloin päättyi myös esimies-alais suh de kunnanjohtajan ja minun välillä. Edellä esiin tuomillani perusteilla ilmoitan kunnanhallitukselle, että en ole esteellinen valmistelemaan ja esittelemään kun nan hal li tuk selle kunnanjohtaja Anna Mäkelän erottamisprosessiin liittyviä asioita, lau sun to ja Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle kunnanjohtajan erotta mis pää tök ses tä tehtyihin valituksiin ja Oy Levi Ski Resort Ltd:n kon ser ni joh toon, ohjaukseen ja konsernivalvontaan liittyviä asioita. Päätös: Kunnanhallitus päätti :n 70 "Kokouksen järjestäytyminen ja työjärjestyksen hyväksyminen/khall " kohdalla, että asiat 1,2 ja 4 ( :t 71,72 ja 74) poistetaan esi tys lis tal ta. Liitteet Liite 5 Lausuntopyyntö ja Suomen Kuntaliiton lausunto : vt. kunnanjohtaja Esa Mäkisen esteellisyys koskien Oy Levi Ski Resort Ltd:n konsernijohdon, konserniohjauksen ja konsernivalvonnan järjestämiseen liittyviä asioita sekä kunnanjohtaja Anna Mäkelän erottamista koskevia asioita

12 KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 4/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Aloite kunnanhallitukselle kunnanvaltuuston puheenjohtajaan kohdistettavista toimenpiteistä 451/00/2013 Khall Valtuutetut Susanna Kantola, Risto Similä, Janne Paksu, Tapani Ran ta jääs kö, Mikko Saarela, Mika Kuusela ja Raili Fagerholm ovat lä hes ty neet kunnanhallitusta päivätyllä kir jeel lä, jos sa he pyy tä vät kunnanhallitusta ryhtymään toimenpiteisiin val tuus ton puheen joh ta jan Inkeri Yrityksen pidättämiseksi teh tä väs tään. Val tuu tettu jen Kantola, Similä, Paksu, Rantajääskö, Saarela, Kuusela ja Fager holm mukaan valtuuston puheenjohtaja on syyl lis ty nyt mitä il meisim min virka-aseman väärinkäyttöön, kunta- ja hal lin to lain rik ko miseen, toiminut jatkuvasti vastoin velvollisuuksiaan, pyr ki nyt "täysin lait to mas ti lamauttamaan kunnanhallituksen toiminnan" ja toi mi nut hy vän hallintotavan sekä "kunnallisten eettisten pe ri aat tei den" vastai ses ti. Valtuutetut ilmoittavat myös, että Inkeri Yrityksestä on tehty em. syistä tutkintapyyntö. Perusteeksi yllämainituille väitteilleen valtuutetut esittävät, että valtuus ton puheenjohtaja ei antanut valtuuston tehdä kokouk ses saan päätöstä asiassa, jota kunnanhallitus oli ko kouk sessaan kiel täy ty nyt saattamasta valtuuston käsittelyyn. Valtuutetut vetoavat aloitteessaan Kuntalain 40 : Jos luot ta mushen ki lön voidaan todennäköisin perustein epäillä syyllistyneen toimes saan virkarikokseen tai muuten menetelleen siinä vel vol li suuksien sa vastaisesti, kunnanhallituksen on vaadittava asianomaiselta se li tys sekä tarvittaessa ilmoitettava asiasta valtuustolle. Asiasta on vii py mät tä tehtävä rikosilmoitus, jos kysymyksessä on ilmeinen virka ri kos. Valtuusto voi tutkimuksen tai oikeudenkäynnin ajaksi pi dättää luottamushenkilön toimestaan. Ennen valtuuston kokousta voi pi dät tä mi ses tä väliaikaisesti päättää valtuuston puheenjohtaja. Pidät tä mis pää tös voidaan panna täytäntöön heti. Valtuutetuilta Kantola, Similä, Paksu, Rantajääskö, Saarela, Mä ki talo ja Fagerholm on pyydetty perusteluita heidän esit tämäl leen toimestapidättämispäätökselle ja heidän väitteilleen Inkeri Yri tyk sen menettelyn lainvastaisuudesta ja ilmeisestä vir ka-aseman väärinkäytöstä. Koska toimesta pidättäminen ja rikostutkinta liitty vät kiinteästi toisiinsa ja koska valmistelun, esittelyn ja pää tök senteonkin tulee perustua tosiasioihin, aloitteen allekirjoittaneilta val tuute tuil ta on pyydetty perusteluita heidän esittämilleen syytöksille ja vaa ti muk sel le. (Valtuutettujen jättämässä aloitteessa ei ole nimenselvennyksiä, ja täs tä syystä selvityspyyntö on lähetetty Markku Mäkitalolle eikä Mika

13 KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 4/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kuu se lal le. Mainittakoon, että päivätyssä, valtuutetuille Kan to la, Similä, Paksu, Rantajääskö, Saarela, Mäkitalo ja Fa gerholm lähetetyssä selvityspyynnössä on mainittu aloitteen tekijäksi Mi ka Kuuselan sijaan Markku Mäkitalo, mutta Markku Mäkitalo, kukaan aloitteen allekirjoittajista tai sen kuntaan luovuttanut Raili Fager holm ei ole korjannut kunnanvirastolla tehtyä grafologista ana lyysia. Tieto yhden allekirjoittajan henkilöllisyydestä on saatu kun nan viras tol le vasta ) Minkäänlaisia perusteluita, sen paremmin kuin toimestapidättämisen poh ja na toimivaa tutkintapyyntöä, ei kuitenkaan ole toimitettu kunnan hal li tuk sen valmistelijoille ja esittelijälle. Ainoat perustelut, jotka val tuu te tut ovat esittäneet vaatimukselleen toimenpiteistä ja väit teilleen valtuuston puheenjohtajan rikollisesta menettelystä, liittyvät kun nan val tuus ton kokoukseen Valtuutetut Kantola, Si milä, Paksu, Rantajääskö, Saarela, Kuusela ja Fagerholm ovat sitä miel tä, että valtuuston puheenjohtaja ei olisi saanut poistaa asiaa val tuus ton esityslistalta, vaikka sitä ei ollut kunnanhallituksessa asian mu kai ses ti valmisteltu. Valtuutetut huomauttavat myös, että val tuus tos sa tehtiin vaatimus asian käsittelemisestä, mutta pu heenjoh ta ja ei siihen vaatimuksista huolimatta suostunut. Tosiasiassa valtuuston kokouksessa tehtiin heti aluksi esitys siitä, et tä asiaa ei käsiteltäisi (valtuutettu Torsti Patakankaan esitys, jota kan nat ti vat valtuutetut Akseli Erkkilä ja Mika Kuusela). Kun val tuuston pu heen joh ta ja tämän jälkeen ilmoitti, ett ei asiaa tultaisikaan käsit te le mään, val tuu te tut vaativat tunnin tau koa ja päätyivät tauon aika na vaa ti maan, että se pitäisikin käsitellä. Val tuu te tut viittaavat perus te luis saan myös kuntahallinnon asian tun ti joi hin, joiden mukaan val tuus ton puheenjohtajalla ei olisi mi tään oikeutta ottaa esi tys lis talta omin päin asioita. Arvoitukseksi jää, kei hin kuntahallinnon asiantun ti joi hin vii ta taan, mutta ainakin Kun ta lii ton johtavan lakimiehen lau sun to (liit tee nä valtuuston kokouksen pöy tä kir jas sa ), on asiassa hy vin yksiselitteinen: Kun asia kuuluu valtuuston toimivaltaan, se pitää saattaa val tuuston käsiteltäväksi. Kuten lausuntopyynnön liitteenä olevassa esi tyslis tas sa todetaan, kun nan hal li tuk sen on kuntalain 53 :n mukaan valmisteltava valtuustossa käsiteltävät asiat. Kj.: Kunnanhallitus toteaa, että aloitteessa ei ole esitetty riittäviä, laillisia pe rus tei ta kunnanvaltuuston puheenjohtaja Inkeri Yrityksen pi dät tämi sek si toimestaan eikä aloite siten anna aihetta toimenpiteisiin. Kun nan hal li tus toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi. Päätös: Khall :n 438 "Työjärjestyksen hyväksyminen" kohdalla

14 KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 4/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Khall asia päätettiin poistaa esityslistalta. Vt. kj.: Kunnanhallitus päättää todeta, että aloitteessa ei ole esitetty riittäviä, lail li sia perusteita kunnanvaltuuston puheenjohtaja Inkeri Yrityksen pi dät tä mi sek si toimestaan eikä aloite siten anna aihetta toi men pi teisiin. Kunnanhallitus toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi. Päätös: Kunnanvaltuuston puheenjohtaja Inkeri Yritys ilmoitti asianosaisena ole van sa esteellinen ja poistui kokouksesta pykälien 488 ja 489 käsit te lyn ajaksi. Kunnanhallituksen 1. varapuheenjohtaja Tarmo Salonen ilmoitti Oy Le vi Ski Resort Ltd:n hallituksen puheenjohtajana olevansa es teel linen ja poistui kokouksesta pykälien 488, 489 ja 492 käsittelyn ajaksi. Hänen tilalleen tu li varajäsen Veikko Siitonen. Kunnanhallituksen jäsen Merja Korva ilmoitti Oy Levi Ski Resort Ltd:n hallituksen jäsenenä olevansa esteellinen ja poistui ko koukses ta pykälien 488, 489 ja 492 käsittelyn ajaksi. Hänen tilalleen tuli va ra jä sen Vuokko Män ty maa. Kunnanhallituksen jäsen Paula Nevalainen ilmoitti Oy Levi Ski Resort Ltd:n hallituksen jäsenenä olevansa esteellinen ja poistui kokouk ses ta pykälien 488, 489 ja 492 käsittelyn ajaksi. Hänen tilalleen tu li varajäsen Lee na Kinnunen. Kunnanhallituksen puheenjohtaja Timo Kurula ilmoitti olevansa esteel li nen käsittelemään asiaa ( 488), koska hän on esityslistan kohdas sa 2 ( 489) toi mi nut Inkeri Yritykselle laaditussa sel vi tys pyyn tökir jel mäs sä al le kir joit ta ja na. Lisäksi valtuutettujen aloitteessa on esillä kun nan joh ta jan irtisanomisasiaa sivuavia asioita. Hän katsoo puolu eet to muu ten sa vaarantuneen hallintolain 28 :n kohdan seitsemän mu kai ses ti. Ky sei nen tilanne voi olla hyvin lähellä. Kunnanhallituksen puheenjohtaja Timo Kurula ilmoitti olevansa esteel li nen käsittelemään asiaa ( 489) koska hän on päättänyt harkita va lit taa Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kunnanjohtajan ir ti sa nomis asias sa, koskien kunnanvaltuuston puheenjohtajan mahdollista es teel li syyt tä osallistua kyseiseen kokoukseen. Hän katsoo täten hal lin non objektiivisuusperiaatteen mukaisesti puolueettomuutensa vaa ran tu neen juuri nyt tässä tilanteessa käsitellä asiaa kun nan hal li-

15 KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 4/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus tus ta sol la hallintolain 28 :n kohdan seitsemän mukaisesti. Kunnanhallituksen puheenjohtaja Timo Kurula ilmoitti olevansa esteel li nen käsittelemään Anna Mäkelän irtisanomisasiaa ( 492) kunnan hal li tus ta sol la aikaisemmin perustellun mukaisesti (lehtijutut, hake mi nen kunnanjohtajaksi). Ei voida aukottomasti pois sulkea, ett eikö hänen puolueettomuutensa ole vaarantunut hallintolain 28 :n yleis lau sek keen perusteella. Kunnanhallituksen puheenjohtaja Timo Kurulan johdolla kun nan halli tus valitsi yksimielisesti puheenjohtajaksi pykälien 488, 489 ja 492 ajak si kun nan hal li tuk sen varajäsen Mauri Taskilan. Puheenjohtajan valinnan jälkeen Timo Kurula poistui kokouksesta py kä lien 488, 489 ja 492 käsittelyn ajaksi. Varajäsen Vuokko Mäntymaa esitti varajäsen Tapani Rantajääskön ja jäsen Milja Nikan kannattamana seuraavaa: "Risto Similä ym. ovat esittäneet kunnanhallitukselle, että kun nanhal li tus ryhtyisi valtuuston puheenjohtajan Inkeri Yrityksen suhteen kun ta lain 40 :n tarkoittamiin toimenpiteisiin. Kyseisen pykälän mukaan kunnanhallituksen on vaadittava asianomaiselta selitys ja ilmoi tet ta va asiasta valtuustolle, jos luottamushenkilön voidaan toden nä köi sin perustein epäillä syyllistyneen virkarikokseen tai muuten menetelleen tehtävässään velvollisuuksiensa vastaisesti. Similä asiakumppaneineen on esittänyt, että valtuuston pu heen johta ja olisi menetellyt velvollisuuksiensa vastaisesti tehdessään päätöksen, jolla hän on pidättänyt tilapäisesti kun nan hal lituk sen jäsenet ja varajäsenet käsittelemästä kunnanhallituksessa Oy Levi Ski Resort Ltd:a ja kunnanjohtajan erottamista koskevia asioi ta. Heidän näkemyksensä mukaan kyseinen toimenpide on mah dol li nen vain silloin, jos asia on käsitelty kunnanhallituksessa ja sii tä on päätetty ilmoittaa valtuustolle. Edelleen ilmoittajien mielestä pidättämispäätöstä ei voi tehdä koko toi mi elin tä koskevana, vaan mahdolliset virasta pidättämispäätökset on tehtävä aina yksilöllisesti. Risto Similä asiakumppaneineen on katsonut puheenjohtajan toi mineen velvollisuuksiensa vastaisesti myös valtuuston ko kouk ses sa , kun puheenjohtaja oli poistanut kyseisen asian esi tys listal ta, vaikka se oli sinne otettu ja ilmoitettu tulevan ko kouk ses sa käsi tel tä väk si. Heidän mukaansa puheenjohtaja ei voi omin päin tehdä täl lais ta poistamispäätöstä, vaan esityslistalla ole van asian kä sit te lemät tä jättämisestä voi päättää vain valtuusto.

16 KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 4/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Edellä olevaan viitaten kunnanhallitus pyytä Inkeri Yritykseltä se li tyksen asiaan (Kuntalaki 40.1 ja hallintolaki 34 ), ottaen vielä huo mioon, että kunnanvaltuuston lainvoimaisessa päätöksessä on perustellusti eri lain kohtiin viitaten todettu että val tuus ton puheenjohtajan Inkeri Yrityksen päätös on mitätön. Kuuleminen koskee kunnanvaltuuston puheenjohtaja Inkeri Yritystä hen ki lö koh tai ses ti. Häneltä pyydetään selvitystä päätöksestä jonka hän on tehnyt virkavastuulla." Kunnanhallituksen jäsen Hille Kuusisto ilmoitti, että hän ei kannata esi tys tä. Puheenjohtaja Mauri Taskila totesi, että on tehty vt. kunnanjohtajan esi tyk ses tä poik kea va kannatettu esitys, joten asia on ratkaistava ää nes tä mäl lä. Puheenjohtaja teki seuraavan äänestysesityksen, joka hyväksyttiin: Ne, jotka kannattavat vt. kunnanjohtajan tekemää esitystä, ää nes tävät jaa. Jos ei voittaa, on Vuokko Mäntymaan esitys tullut kun nan hal li tuksen päätökseksi. Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin yksi (1) jaa-ääni ja seitsemän (7) ei-ääntä. Jaa-äänen antoi Hille Kuusisto. Ei-ääniä antoivat Reijo Kyrö, Milja Nik ka, Tapani Rantajääskö, Vuokko Mäntymaa, Leena Kinnunen, Mau ri Taskila ja Veikko Siitonen. Puheenjohtaja totesi Vuokko Mäntymaan esityksen tulleen kun nanhal li tuk sen päätökseksi. Hille Kuusisto ilmoitti jättävänsä eriävän mielipiteen. Vt. kunnanjohtaja Esa Mäkinen ilmoitti päätökseen eriä vän mie li piteen esitykseensä perustuen. Khall 72 Kunnanvaltuuston puheenjohtaja Inkeri Yritys on antanut päi vä tyn selityksen kunnanhallituksen selvityspyyntöön, joka koskee kun nan val tuus ton puheenjohtaja Inkeri Yrityksen päätöstä pidättää kun nan hal li tuk sen jäsenet ja varajäsenet toimistaan Oy Levi Ski Resort Ltd.tä ja kunnanjohtajan erottamista koskevassa asiassa. Selvityksen mukaan Inkeri yritys kertoo tehneensä päätöksen pi dättää kunnanhallituksen jäsenet ja varajäsenet toimistaan Oy Levi Ski Re sort Ltd:tä ja kunnanjohtajan erottamista koskevassa asiassa sen

17 KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 4/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus vuok si, että hän katsoi kunnan edun vaativan asioiden hoidon jär jestä mis tä lain edellyttämällä tavalla. Selvityksessään Inkeri Yritys kertoo mm. tilapäisen valiokunnan kuule mi ses sa esiin tulleista puutteista oman kuulemisensa osalta. Yritys kertoo tehneensä kunnanjohtajan erottamisprosessin kes keyttä mi ses tä ja lopettamisesta aloitteen, jota kunnanhallitus ei ottanut kä sit te lyyn. Aloite perustui hänen mukaansa julkisuuteen tulleeseen uutiseen, et tä valtakunnansyyttäjän virasto tutkii Kittilän kunnanhallituksen toimet Oy Levi Ski Resort Ltd:n hissihankintaan liittyvissä asioissa. Lisäk si julkisuudessa oli tieto, että poliisia oli pyydetty tutkimaan, onko Kit ti län kunnanhallitus rikkonut lakia. Selvityksessään Yritys viittaa keskusteluihin siitä, miten kunnan hallin toa voitaisiin järjestää myös niiden asioiden osalta joihin ri kos tutkin ta kohdistuu. Yritys kertoo saaneensa poliisilta ilmoituksen esitutkinnan käyn nis tymi ses tä. Apulaisvaltakunnansyyttäjä päätti , että poliisi jat kaa esitutkintaa Oy Levi Ski Resort Ltd:n hissihankinta-asiassa. Yrityksen mukaan hän kuvitteli, että edellä mainitut asiat johtavat siihen, että ryhdytään miettimään kunnanhallituksen asemaa ja käynnis sä olevaa kunnanjohtajan erottamisprosessia. Syyskuussa tuli tilapäisen valiokunnan raportti, johon Yrityksen mukaan liittyi puutteita ja virheellistä tietoa, ja raportti ei hänen mu kaansa voi olla laillinen kunnanjohtajan erottamisen peruste. Yritys kertoo kiinnittäneensä useaan kertaan kunnanhallituksen huomio ta siihen, että sen tulisi pidättäytyä sellaisten asioiden kä sit te lystä, joissa se mahdollisesti oli rikostutkinnan kohteena. Inkeri Yritys tuo selvityksessään esiin, että hän rajasi kun nan hal li tuksen tehtävästä pidättämisen niihin asioihin, joihin rikostutkinnan oli jul ki suu des sa kerrottu kohdistuvan. Tehtävästä pidätettyjen kunnanhallituksen jäsenten ja varajäsenten ni miä hän ei selvityksessä esiin tuodulla perusteella tuonut esille. Yrityksen mukaan luottamustehtävästä pidättämisen tarkoitus oli myös estää se, että kunnan päättäjät jatkaisivat päätöksentekoa asiois sa, joita heidän ei muutenkaan olisi tullut tässä tilanteessa käsi tel lä. Hänen tarkoituksensa oli estää kunnanhallitusta ja samoin val tuus toa aiheuttamasta kunnalle vahinkoa kunnanjohtajan ir ti sano mi sel la, jossa eduskunnan hallintovaliokunnan edellyttämät riit tävät ja asialliset syyt puuttuivat. Selityksessään Inkeri Yritys tuo esiin päätöksen välittömän täy tän-

18 KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 4/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus töön pa non ja siihen liittyvän kuulematta jättämisen. Kuntalain säännösten soveltamista ei selvitetty pitemmälle kuin hän oli tehnyt. Valtuusto ei pidättämistä hyväksynyt ja valtuuston päätös jää lopulliseksi. Yritys katsoo, että luottamustehtävästä pidättämisen edellytykset olivat olemassa ja että hän toimi täysin lain ja kunnan edun mukaisesti kun hän estää kunnanhallituksen jäseniä osallistumasta pää tök sente koon, johon heidän ei pitäisi muutenkaan osallistua. Yritys toteaa, että päätöksessään hän esitti, että valtuusto päättäisi, mi ten kunnanhallituksen tehtävät järjestettäisiin tutkinnan ja mah dolli sen oikeudenkäynnin aikana. Valtuusto ei tehnyt sellaista päätöstä. Selityksensä kohdassa 2. Inkeri Yritys tuo esiin asian käsittelyn valtuus tos sa. Asiaa ei käsitelty valtuustossa Asiaa ei kä si tel ty koska sitä ei ollut valmisteltu kunnanhallituksen toimesta. Kun asia oli seuraavan kerran valtuuston käsiteltävänä ( ) asia oli valmisteltu ja päätöksenteossa ei ollut menettelyn suhteen ongelmia. Inkeri yritys on liittänyt selityksen kohtaan 3. rikosoikeudellisen arvioin nin menettelystään. Hän kiistää syyllistyneensä kyseisessä asiassa mihinkään rikokseen tai menetelleensä muutoinkaan velvollisuuksiensa vastaisesti. Siltä varalta, että hänen menettelynsä kuitenkin vastoin hänen kä sitys tään katsottaisiin lain vastaiseksi, hän kiinnittää huomiota seu raaviin seikkoihin: - rangaistusvastuu edellyttää aina joko tahallisuutta tai vähintään tuot ta mus ta eli huolimattomuutta tai varomattomuutta. - hän on ollut vakuuttunut menettelevänsä oikein pi dät tä mis pää töksen tehdessään Tässä yhteydessä hän viittaa keskustelleensa maan parhaiden kunta lain sää dän nön asiantuntijoiden kanssa ja pyrkineensä mah dol lisim man huolellisesti varmistamaan menettelynsä laillisuuden. Yritys viittaa oikeuskirjallisuudessa asiasta todettuun. Yrityksen mukaan hänen ainoa tarkoituksensa on ollut pyrkiä es tämään kunnanhallitusta toimimaan lain vastaisesti, kuten hän on se lityk ses sään todennut. Ennen pidättämispäätöksen tekemistä hänen tietoonsa oli tullut, että tilapäisen valiokunnan rapor tis sa oli olennaisia virheitä. Kunnanjohtaja Anna Mäkelän koko erottamisprosessin ajan kes keisim pä nä, jopa ainoana todellisena erottamisperusteena on ollut se, et tä hän teki tutkintapyynnön Oy Levi Ski Resort Ltd:n toi mi tus joh tajan Jouni Palosaaren toimista. Näin menetellessään hän toimi toi mi-

19 KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 4/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus val tuuk sien sa puitteissa, eikä hänen tekemäänsä tutkintapyyntöä ole osoi tet tu aiheettomaksi ottaen huomioon, että hissiyhtiön silloisen hal li tuk sen asianomistajana tekemä vastaavansisältöinen tut kin tapyyn tö johti esitutkinnan aloittamiseen. Täysin käsittämättömänä hän pitää tilapäisen valiokunnan raportissa omak sut tua näkemystä, jonka mukaan sillä seikalla, että apu lais valta kun nan syyt tä jä on tehnyt päätöksen ottaa asia uu delleen tutkittavaksi, ei ole merkitystä kunnanjohtajan menettelyn asian mu kai suut ta arvioitaessa. Tutkintapyynnön tekemiseen liittyvä kunnanjohtajan erot ta mis pe ruste ei siten ole laillinen. Koska sitä kuitenkin on pidetty kes kei sim pänä, olisi ensiarvoisen tärkeää, että tutkintapyyntöön liittyvät seikat oli si vat tilapäisen valiokunnan raportissa ehdottomasti oikein. Näin ei kuitenkaan ollut ja oli kaikki syyt olettaa, että kunnanhallitus jatkaa erot ta mis pro ses sin eteenpäin viemistä raportin virheistä huolimatta. Myö hem mät tapahtumat osoittavat, että ennakkoaavistus osui oi keaan. Selityksen kohdassa 4. Yhteenveto Inkeri yritys ilmoittaa, että kun talain 40 :n nojalla tekemä pidättämispäätös on hänen vakaan kä sityk sen sä mukaan lain mukainen. Siten hän ei ole päätöstä teh dessään rikkonut virkavelvollisuuttaan. Jos kuitenkin vastoin hänen käsitystään katsottaisiin, että hänen kun ta lain 40 :stä omaksumansa tulkinta on virheellinen, hän kiistää syyl lis ty neen sä mihinkään virkarikoksena rangaistavaan me net telyyn. Hän on pyrkinyt selvittämään lain oikean tulkinnan niin huo lel lises ti kuin mahdollista, joten hänen ei voitaisi katsoa rikkoneen vir kavel vol li suuk si aan tahallisesti eikä edes tuottamuksellisesti. Näin ollen ei ole olemassa mitään laillista perustetta ryhtyä häntä vas taan kuntalain 40 :ssä tarkoitettuihin toimenpiteisiin. Inkeri Yrityksen selitys kunnanhallituksen selvityspyyntöön esi tys listan ja pöytäkirjan liitteenä. Mahdollisen virkarikoksen ja virheellisen menettelyn arviointi ja mahdol li siin toimenpiteisiin ryhtyminen on kunnanhallituksen tehtävä. Kunnanhallitus on kuullut asiassa valtuuston puheenjohtaja Inkeri Yri tys tä. Inkeri Yritys on antanut asiassa selityksen. Pohjois-Suomen hallinto-oikeus on päättänyt asiassa tehdyn valituksen osalta jättää valituksen tutkimatta. Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätöksen perustelujen ja oi keudel li sen arvioinnin mukaan luottamustoimesta pidättäminen on luon-

20 KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 4/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus teel taan hallinnollinen turvaamistoimenpide, jota käytetään en si si jaises ti julkista etua silmällä pitäen ja jonka tarkoituksena on varmistaa luot ta mus teh tä vien asianmukainen hoitaminen. Asian luonteen vuok si pidättämistoimi vaatii nopeaa päätöksentekoa. Valtuuston puheenjohtajan päätös on ollut väliaikainen. Valtuuston tekemä päätös on korvannut puheenjohtajan päätöksen. Pu heen joh ta jan päätös on siten ollut osa lopullisen päätöksen valmis te lua. Vt. kj.: Kunnanhallitus päättää, että Susanna Kantolan ym. vaatimus kunnan hal li tuk sel le, että kunnanhallitus ryhtyy kuntalain 40 :n mu kaisiin toimenpiteisiin valtuuston puheenjohtaja Yritystä kohtaan ei vaadi toimenpiteitä. Aloite katsotaan loppuun käsitellyksi. Aloitteessa mainittu väite: Inkeri Yrityksen toimiminen jatkuvasti velvol li suuk sien sa vastaisesti ja tarkoituksenaan täysin laittomasti lamaut taa kunnanhallituksen toiminta hissiyhtiön konsernivalvontaa ja kun nan joh ta jan erottamista koskevissa asioissa, on perusteiltaan vir heel li nen. Valtuuston puheenjohtajalla on ollut kuntalain 40.2 :n perusteella oi keus pidättää kunnanhallituksen jäsenet ja varajäsenet kä sit te lemäs tä rajattua tehtävää siihen saakka kun valtuusto on asian ratkais sut. Asiassa on lopullisen päätöksen tehnyt kunnanvaltuusto Päätös: Kunnanhallitus päätti :n 70 "Kokouksen järjestäytyminen ja työjärjestyksen hyväksyminen/khall " kohdalla, että asiat 1,2 ja 4 ( :t 71,72 ja 74) poistetaan esi tys lis tal ta. Liitteet Liite 6 Toimenpidepyyntö kunnanhallitukselle, koskien kunnanvaltuuston puheenjohtaja Inkeri Yrityksen päätöstä pidättää kunnanhallituksen jäsenet ja varajäsenet toimestaan Oy Levi Ski Resort Ltd:n ja kunnanjohtajan erottamista koskevassa asiassa Liite 7 Selvityspyyntö liittyen kunnanhallitukselle osoitettuun kirjeeseen koskien kunnanvaltuuston puheenjohtajaan kohdistettavista toimenpiteistä Liite 8 Hille Kuusiston eriävä mielipide/khall

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

Kunnanhallitus 96 16.03.2015 Kunnanhallitus 106 30.03.2015

Kunnanhallitus 96 16.03.2015 Kunnanhallitus 106 30.03.2015 Kunnanhallitus 96 16.03.2015 Kunnanhallitus 106 30.03.2015 Kunnanvaltuuston puheenjohtaja Inkeri Yrityksen vaatimus oikeudellinen asiantuntija Pertti Eilavaaran laskussa mainittujen asiakirjojen luovuttamisesta

Lisätiedot

Kunnanjohtaja Anna Mäkelän erottamiseen ja konserniohjaukseen liittyvä päätöksenteko

Kunnanjohtaja Anna Mäkelän erottamiseen ja konserniohjaukseen liittyvä päätöksenteko Kunnanhallitus 492 08.12.2014 Kunnanjohtaja Anna Mäkelän erottamiseen ja konserniohjaukseen liittyvä päätöksenteko 451/00/2013 Khall 492 Kittilän kunnanvaltuusto on 17.11.2014 59 päättänyt irtisanoa kunnan

Lisätiedot

Korkeimman hallinto-oikeuden päätös kunnanjohtaja Anna Mäkelän irtisanomisasiassa. (Lisätietoja: Hallintojohtaja, puh.

Korkeimman hallinto-oikeuden päätös kunnanjohtaja Anna Mäkelän irtisanomisasiassa. (Lisätietoja: Hallintojohtaja, puh. Kunnanhallitus 186 13.06.2016 Kunnanvaltuusto 41 20.06.2016 Kunnanhallitus 238 16.08.2016 Kunnanvaltuusto 55 29.08.2016 Korkeimman hallinto-oikeuden päätös kunnanjohtaja Anna Mäkelän irtisanomisasiassa

Lisätiedot

Aloite on tuotu kunnanvirastoon ja diarioitu 28.4.2014. Valtuustoaloite esityslistan ja pöytäkirjan liitteenä.

Aloite on tuotu kunnanvirastoon ja diarioitu 28.4.2014. Valtuustoaloite esityslistan ja pöytäkirjan liitteenä. Kunnanhallitus 188 05.05.2014 Kunnanvaltuusto 15 12.05.2014 Tilapäisen valiokunnan perustaminen 150/01.01/2014 Khall 05.05.2014 188 Kittilän kuntaan on toimitettu kahdenkymmenenneljän (24) val tuu tetun

Lisätiedot

Lausunto Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle Inkeri Yrityksen valituksesta koskien Kittilän kunnanvaltuuston päätöstä 17.11.2014 59

Lausunto Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle Inkeri Yrityksen valituksesta koskien Kittilän kunnanvaltuuston päätöstä 17.11.2014 59 Kunnanhallitus 34 09.02.2015 Lausunto Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle Inkeri Yrityksen valituksesta koskien Kittilän kunnanvaltuuston päätöstä 17.11.2014 59 451/00/2013 Khall 34 Kittilän kunnanvaltuusto

Lisätiedot

Tarmo Salosen oikaisuvaatimuksen käsittely/levi Magic Oy:n laskun maksamista koskeva päätös KhallS

Tarmo Salosen oikaisuvaatimuksen käsittely/levi Magic Oy:n laskun maksamista koskeva päätös KhallS Kunnanhallitus 366 10.11.2015 Kunnanvaltuusto 64 16.11.2015 Kunnanhallitus 402 08.12.2015 Kunnanhallitus 412 22.12.2015 Tarmo Salosen oikaisuvaatimuksen käsittely/levi Magic Oy:n laskun maksamista koskeva

Lisätiedot

Valtuuston tilapäisen valiokunnan ehdotus sivistyslautakunnan erottamista koskevassa asiassa. Tilapäinen valiokunta on kokoontunut kolme kertaa.

Valtuuston tilapäisen valiokunnan ehdotus sivistyslautakunnan erottamista koskevassa asiassa. Tilapäinen valiokunta on kokoontunut kolme kertaa. Tilapäinen valiokunta 4 13.03.2015 Valtuusto 15 23.03.2015 Valtuuston tilapäisen valiokunnan ehdotus sivistyslautakunnan erottamista koskevassa asiassa 23/00.02.04/2015 TILAPVAL 13.03.2015 4 Valtuusto

Lisätiedot

Otsikko Sivu 46 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden antama

Otsikko Sivu 46 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden antama KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 5/2016 1 Kunnanhallitus Aika Keskiviikko 17.02.2016 klo 15:00-16:38 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 46 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden

Lisätiedot

Päätös: Kunnanhallituksen jäsen Hille Kuusisto esitti, että

Päätös: Kunnanhallituksen jäsen Hille Kuusisto esitti, että Kunnanhallitus 203 25.05.2015 Kunnanhallitus 208 01.06.2015 Vahvistusilmoituskirje tilintarkastajalle vuoden 2014 tilintarkastukseen liittyen 31/02.06.01/2015 Khall 25.05.2015 203 Tilinpäätöksen yhteydessä

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanhallitus

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus 151 20.05.2013 Kunnanhallitus 226 23.09.2013 Kunnanvaltuusto 87 30.09.2013 Kunnanhallitus 50 09.03.2015 Kunnanhallitus 56 23.03.2015 Varavaltuutettu Urpo Airaksisen erottaminen luottamustoimesta

Lisätiedot

Vuoden 2014 veroprosentit: Verotulojen kehittyminen (milj. )

Vuoden 2014 veroprosentit: Verotulojen kehittyminen (milj. ) Kunnanhallitus 422 27.10.2014 Kunnanhallitus 456 10.11.2014 Kunnanvaltuusto 52 17.11.2014 Tuloveroprosentti ja kiinteistöveroprosentit vuodelle 2015 269/02.02.00/2014 Khall 27.10.2014 422 Kuntalain 66

Lisätiedot

Tarmo Salosen oikaisuvaatimus Levi Magic Oy:n laskun maksamista koskevaan päätökseen/khalls 27.3.2012 6

Tarmo Salosen oikaisuvaatimus Levi Magic Oy:n laskun maksamista koskevaan päätökseen/khalls 27.3.2012 6 Kunnanhallitus 80 16.03.2015 Tarmo Salosen oikaisuvaatimus Levi Magic Oy:n laskun maksamista koskevaan päätökseen/khalls 27.3.2012 6 43/10.00.02/2012 Khall 80 Kunnanhallitus on kokouksessaan 27.3.2012

Lisätiedot

Kunnanhallitus 202 25.05.2015 Kunnanhallitus 209 01.06.2015 Kunnanhallitus 228 08.06.2015 Kunnanhallitus 229 15.06.2015 Kunnanvaltuusto 41 15.06.

Kunnanhallitus 202 25.05.2015 Kunnanhallitus 209 01.06.2015 Kunnanhallitus 228 08.06.2015 Kunnanhallitus 229 15.06.2015 Kunnanvaltuusto 41 15.06. Kunnanhallitus 202 25.05.2015 Kunnanhallitus 209 01.06.2015 Kunnanhallitus 228 08.06.2015 Kunnanhallitus 229 15.06.2015 Kunnanvaltuusto 41 15.06.2015 Kittilän kunnan vuoden 2014 tilinpäätös 31/02.06.01/2015

Lisätiedot

Otsikko Sivu 1 Kunnanvaltuuston kokoontuminen ja kokouskutsu 4 2 Kunnallisten ilmoitusten tiedottaminen 6 3 Johanna Fofannahin ero kunnanvaltuuston

Otsikko Sivu 1 Kunnanvaltuuston kokoontuminen ja kokouskutsu 4 2 Kunnallisten ilmoitusten tiedottaminen 6 3 Johanna Fofannahin ero kunnanvaltuuston KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanvaltuusto Aika Perjantai 30.01.2015 klo 14:00-15:00 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kunnanvaltuuston kokoontuminen ja kokouskutsu

Lisätiedot

2. antaa vuokrataloyhtiölle omavelkaisen takauksen 2.596.000 euron osake kau pan ja 75.000 euron tonttikaupan tekemiseen, ja

2. antaa vuokrataloyhtiölle omavelkaisen takauksen 2.596.000 euron osake kau pan ja 75.000 euron tonttikaupan tekemiseen, ja Virolahden kunnanhallitus 50 21.03.2016 Virolahden kunnanhallitus 64 25.04.2016 Kuntalaisaloite Asunto Oy Virolahden Sulkutie 1:n koko osakekannan ja rivitalojen tontin ostamiseksi, takauksen myöntämiseksi

Lisätiedot

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Kunnanvaltuusto 27 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 OSIKONMÄEN KOULUN LAKKAUTTAMINEN SIVLTK 27.03.2014 15 Kunnanvaltuuston on hyväksynyt 21.3.2011 11 kouluverkkosuunnitelman

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

Otsikko Sivu 60 Kokouksen järjestäytyminen ja työjärjestyksen. 4 hyväksyminen/khall 23.2.2015 61 Kokouksen järjestäytyminen ja työjärjestyksen

Otsikko Sivu 60 Kokouksen järjestäytyminen ja työjärjestyksen. 4 hyväksyminen/khall 23.2.2015 61 Kokouksen järjestäytyminen ja työjärjestyksen KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 3/2015 1 Kunnanhallitus Aika Maanantai 23.02.2015 klo 15:00-17:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 60 Kokouksen järjestäytyminen

Lisätiedot

MAASEUTULAUTAKUNNAN (RANTASALMI, JUVA, SULKAVA, JOROINEN) PUHEENJOHTAJAN VALINTA VUODEKSI /00.00/2013

MAASEUTULAUTAKUNNAN (RANTASALMI, JUVA, SULKAVA, JOROINEN) PUHEENJOHTAJAN VALINTA VUODEKSI /00.00/2013 Kunnanhallitus 24 14.01.2013 Kunnanvaltuusto 11 28.01.2013 Kunnanhallitus 75 25.02.2013 Kunnanvaltuusto 29 04.03.2013 Kunnanhallitus 102 07.04.2015 Kunnanvaltuusto 8 20.04.2015 Kunnanhallitus 64 08.03.2016

Lisätiedot

Kunnanhallitus 79 16.03.2015. Oikeudellinen asiantuntija Pertti Eilavaaran lasku 451/00/2013

Kunnanhallitus 79 16.03.2015. Oikeudellinen asiantuntija Pertti Eilavaaran lasku 451/00/2013 Kunnanhallitus 79 16.03.2015 Oikeudellinen asiantuntija Pertti Eilavaaran lasku 451/00/2013 Khall 79 Oikeudellinen asiantuntija Pertti Eilavaara on toimittanut Kittilän kunnal le 7.1.2015 päivätyn laskun.

Lisätiedot

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen Kaupunginhallitus 119 31.03.2014 Kaupunginvaltuuston kokouksen 27.1.2014 päätösten täytäntöönpano 1224/07.02.03/2014 KHALL 119 Kuntalain 23.1 :n mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hal lin nos ta ja taloudenhoidosta

Lisätiedot

137 10.12.2013 98 06.08.2014

137 10.12.2013 98 06.08.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 137 10.12.2013 98 06.08.2014 Oikaisuvaatimus toimenpidelupapäätöksestä 286-2013-781, kiinteistölle 286-21-6-6, Kaaritie 18, Kuusankoski,

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 AIKA 16.01.2013 klo 10:00 PAIKKA Kärsämäen kunnanvirasto, Keskuskatu 14 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

Kiinteistöveroprosenttien määrääminen ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2014

Kiinteistöveroprosenttien määrääminen ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2014 Kunnanhallitus 263 11.11.2013 Valtuusto 89 18.11.2013 Kiinteistöveroprosenttien määrääminen ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2014 267/02.03.01/2013 KHALL 263 11.11.2013 Kuntalain 66 :n

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 4 20.02.2013 Sivistyslautakunta 60 16.09.2015. Asiantuntijoiden läsnäolo-oikeus lautakunnan kokouksissa 29/00.

Sivistyslautakunta 4 20.02.2013 Sivistyslautakunta 60 16.09.2015. Asiantuntijoiden läsnäolo-oikeus lautakunnan kokouksissa 29/00. Sivistyslautakunta 4 20.02.2013 Sivistyslautakunta 60 16.09.2015 Asiantuntijoiden läsnäolo-oikeus lautakunnan kokouksissa 29/00.01/2013 SIVLK 4 Hallintosihteeri Kuntalain (365/1995) 57 :n 3 momentin mukaan

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

Otsikko Sivu 103 Kokouksen järjestäytyminen ja työjärjestyksen

Otsikko Sivu 103 Kokouksen järjestäytyminen ja työjärjestyksen KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 6/2015 1 Kunnanhallitus Aika Maanantai 30.03.2015 klo 15:00-17:10 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 103 Kokouksen järjestäytyminen

Lisätiedot

Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi

Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi Perusturvalautakunta 30 08.05.2014 Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi 89/05.09.00/2013 Perusturvalautakunta 30 Valmistelija: perusturvajohtaja

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 1

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 1 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 1 21.04.2016 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 7 Nurmijärven Työterveys -liikelaitoksen tulevan toimintamallin selvitys 8 Viranhaltijapäätökset 4 9 Kehitys- ja keskusteluasiat 5

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2012 12. Kaupungintalon kokoustilat, kokoushuone KH

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2012 12. Kaupungintalon kokoustilat, kokoushuone KH ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2012 12 Elämänlaatujaosto AIKA 12.04.2012 klo 17:00-18:25 PAIKKA Kaupungintalon kokoustilat, kokoushuone KH KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 6 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/ kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone

KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/ kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/2015 1 Kunnanhallitus 05.10.2015 Kokousaika 05.10.2015 klo 17:30-17:41 Kokouspaikka kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 187 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3. Kärkkäinen Eero jäsen

Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3. Kärkkäinen Eero jäsen Pöytäkirja 2/2015 1 Hallituksen henkilöstöjaosto Aika 23.09.2015 klo 14:06-14:27 Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3 Osallistujat

Lisätiedot

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015 Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 KHALL 88 Hallintojohtaja Kuntalain 28 :n mukaan kunnan asukkaalla on oikeus tehdä kunnalle aloitteita

Lisätiedot

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus Kunnanhallitus 59 23.03.2016 Kunnanhallitus 94 23.05.2016 Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus 1.1.2017 107/010/013/2015 KHALL 59 Selostus: Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 SOSIAALITYÖN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Lisätiedot

Valtuustoaloite paperittomaan kokouskäytäntöön siirtymisestä / Maarit Pekkola ym.

Valtuustoaloite paperittomaan kokouskäytäntöön siirtymisestä / Maarit Pekkola ym. Kaupunginvaltuusto 125 27.08.2012 Kaupunginhallitus 395 10.09.2012 Kaupunginhallitus 94 09.03.2015 Kaupunginvaltuusto 31 23.03.2015 Kaupunginhallitus 129 13.04.2015 Kaupunginhallitus 143 27.04.2015 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen

Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen Sivistyslautakunta 70 28.04.2016 Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen 3356/01.017/2014 SIVLK 70 SIVLK 78 Valmistelija: sivistyslautakunnan

Lisätiedot

Otsikko Sivu 229 Kittilän kunnan vuoden 2014 tilinpäätös 3

Otsikko Sivu 229 Kittilän kunnan vuoden 2014 tilinpäätös 3 KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 13/2015 1 Kunnanhallitus Aika Maanantai 15.06.2015 klo 11:00-11:15 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 229 Kittilän kunnan vuoden 2014

Lisätiedot

Pohjois-Suomen HAO:n päätösten tiedoksianto ja oikeudenkäyntikulujen korvausvelvoitteet. Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätökset:

Pohjois-Suomen HAO:n päätösten tiedoksianto ja oikeudenkäyntikulujen korvausvelvoitteet. Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätökset: Kaupunginhallitus 356 12.10.2015 Kaupunginvaltuusto 83 26.10.2015 Pohjois-Suomen HAO:n päätösten tiedoksianto ja oikeudenkäyntikulujen korvausvelvoitteet 731/01.01.01/2012 KHALL 12.10.2015 356 Pohjois-Suomen

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Nurmijärven työterveys -liikelaitoksen johtokunta 19.01.2015 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 1 Kuntalain 2 a muutoksen edellyttämä kunnallisten liikelaitosten yhtiöittäminen,

Lisätiedot

Maakuntajohtajan virka

Maakuntajohtajan virka Maakuntahallitus 47 25.02.2013 Maakuntahallitus 50 11.03.2013 Maakuntahallitus 63 18.03.2013 Maakuntavaltuusto 23 25.03.2013 Maakuntajohtajan virka MH 47 Hallintopäällikön ehdotus: Maakuntahallitus perusti

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) Tarkastuslautakunta 19.11.2015 AIKA 19.11.2015 klo 15:00-18:00 PAIKKA Kehitysvammaisten asumisyksikkö Runokulma klo 15, ja sen jälkeen kau pun gin ta lo, kokoushuone

Lisätiedot

Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2016 1. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele

Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2016 1. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2016 1 Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta Aika 27.01.2016 klo 16:00-18:30 Paikka Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Vesihuoltoliikelaitoksen

Lisätiedot

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 KHALL 143 Valmistelu: hallintojohtaja Eeva Vanhanen, p. 050 356 6427 Oulun kaupunki, Oulun seudun

Lisätiedot

Otsikko Sivu 67 Alppikoulun lisämääräraha 2016 talousarvioon 4 68 Lisämäärärahatarve Kaukosen koulun

Otsikko Sivu 67 Alppikoulun lisämääräraha 2016 talousarvioon 4 68 Lisämäärärahatarve Kaukosen koulun KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 10/2016 1 Kunnanvaltuusto Aika Tiistai 15.11.2016 klo 14:00-14:41 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 67 Alppikoulun lisämääräraha 2016 talousarvioon

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116 Tarkastuslautakunta1 AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 75 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013. Kiinteistö Oy Hopunkallion lainatakaus

Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013. Kiinteistö Oy Hopunkallion lainatakaus Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013 Kiinteistö Oy Hopunkallion lainatakaus 640/10.03.02.00/2010 KHALL 31.01.2011 44 Kiinteistö Oy Hopunkallio

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet vuodelle 2015 KHALL

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 8/2015 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 8/2015 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 8/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 21.07.2015 klo 11:00-16:50 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Halttunen Sanna

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2016 1. Asia Otsikko Sivu

LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2016 1. Asia Otsikko Sivu LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2016 1 AIKA klo 17:00 PAIKKA Tekninen 10, Tampereentie 10 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59

VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59 VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59 Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2012 PERLTK 60 Sosiaalityön johtaja Marketta Tiihala

Lisätiedot

6 toistaiseksi voimassa olevaksi 5 Rekisteriseloste sekä käyttäjäryhmät

6 toistaiseksi voimassa olevaksi 5 Rekisteriseloste sekä käyttäjäryhmät KITTILÄN KUNTA Kokouskutsu 1/2017 1 Koululautakunta Aika 19.01.2017 klo 09:00 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsiteltävät asiat Asia Otsikko Sivu 1 Yöhoidon tarve varhaiskasvatuksessa 3 2 Työsuunnitelman

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 38 03.03.2015 Kunnanhallitus 84 30.03.2015 Kunnanhallitus 103 13.04.2015. Varhaiskasvatusjohtajan viran hoito 1.9.

Sivistyslautakunta 38 03.03.2015 Kunnanhallitus 84 30.03.2015 Kunnanhallitus 103 13.04.2015. Varhaiskasvatusjohtajan viran hoito 1.9. Sivistyslautakunta 38 03.03.2015 Kunnanhallitus 84 30.03.2015 Kunnanhallitus 103 13.04.2015 Varhaiskasvatusjohtajan viran hoito 1.9.2015 alkaen 768/01.01.03/2015 SIVLTK 03.03.2015 38 Asian valmistelija:

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013 Kaupunginvaltuusto 92 11.11.2013

Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013 Kaupunginvaltuusto 92 11.11.2013 Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013 Kaupunginvaltuusto 92 11.11.2013 Kiinteistö Oy Hopunkallion lainatakaus 640/10.03.02.00/2010 KHALL 31.01.2011

Lisätiedot

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 9/2014 145 Sivistyslautakunta Aika 22.12.2014 klo 18:00-18:40 Paikka Kunnantalo, kahvio Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147

Lisätiedot

Kiteen kaupungin talouden tasapainottaminen ja toimenpideohjelma vuosille 2014 2018

Kiteen kaupungin talouden tasapainottaminen ja toimenpideohjelma vuosille 2014 2018 Kaupunginhallitus 117 31.03.2014 Kaupunginhallitus 192 16.06.2014 Kiteen kaupungin talouden tasapainottaminen ja toimenpideohjelma vuosille 2014 2018 434/02.00/2013 Kaupunginhallitus 31.03.2014 117 Kuntalain

Lisätiedot

Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen)

Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen) Ympäristölautakunta 80 10.05.2016 Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen) 100/53.531/2016 YMPLTK 10.05.2016 80 Lupainsinööri Pirkko Ollila HAKIJA

Lisätiedot

Hallintosopimus sosiaalipalveluiden esimiestehtävien järjestämisestä Kinnulan kunnan kanssa määräaikaisesti 690/111/2014, 136/111/2015, 134/111/2015

Hallintosopimus sosiaalipalveluiden esimiestehtävien järjestämisestä Kinnulan kunnan kanssa määräaikaisesti 690/111/2014, 136/111/2015, 134/111/2015 Perusturvalautakunta 15 21.01.2015 Perusturvalautakunta 68 27.05.2015 Perusturvalautakunta 96 23.09.2015 Hallintosopimus sosiaalipalveluiden esimiestehtävien järjestämisestä Kinnulan kunnan kanssa määräaikaisesti

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 10

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 10 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 10 19.03.2015 AIKA 19.03.2015 klo 14:30-16:05 PAIKKA Ylihärmän palvelutoimisto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 7 Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus 12 8 Edellisen kokouksen

Lisätiedot

Kaupunginjohtaja Lepistön päätösehdotus:

Kaupunginjohtaja Lepistön päätösehdotus: Kaupunginhallitus 9 24.02.2014 Puheenjohtajiston työryhmä 5 30.09.2014 Puheenjohtajiston työryhmä 4 27.01.2015 Kaupunginhallitus 12 09.02.2015 Valtuustoaloite / kaupungin henkilöstön innostaminen miettimään

Lisätiedot

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA Sivistyslautakunta 21 25.03.2015 Sivistyslautakunta 33 22.04.2015 KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA 2015 2016 SIVLTK 21 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa koskevat

Lisätiedot

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Tarkastuslautakunta Aika 13.02.2014 klo 13:00-16:15 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3 2 Kunnanjohtaja

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 3/2016 1/9. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 3/2016 1/9. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 3/2016 1/9 Tarkastuslautakunta Aika 18.05.2016 klo 14:00-16:00 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 12 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Rakennustarkastaja Petri Mäki, sähköposti petri.maki@ylojarvi.fi, puh. 050 385 1815

Rakennustarkastaja Petri Mäki, sähköposti petri.maki@ylojarvi.fi, puh. 050 385 1815 Ympäristölautakunta 252 30.10.2012 Ympäristölautakunta 145 29.10.2013 Ympäristölautakunta 158 11.11.2014 Ympäristölautakunta 38 17.02.2015 Ympäristön epäsiisteys Ryömäntiellä 746/53.532/2012 YMPLTK 30.10.2012

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 12.02.2014 AIKA 12.02.2014 klo 18:00-19:30 PAIKKA Elisenvaaran oppimiskeskus, kirjaston lukusali ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Lisätietoja tästä asiasta antaa hallituksen puheenjohtaja Elisa

Lisätietoja tästä asiasta antaa hallituksen puheenjohtaja Elisa Hallitus 24 25.02.2016 Hallitus 63 30.03.2016 Hallitus 72 26.04.2016 Valtuusto 19 12.05.2016 Kuntayhtymän johtajan virka 60/31.312/2016 Hallitus 25.02.2016 24 Hallituksen puheenjohtaja: Etelä-Savon sairaanhoitopiirin

Lisätiedot

Otsikko Sivu 102 Vt. kunnanjohtajan valinta 3

Otsikko Sivu 102 Vt. kunnanjohtajan valinta 3 KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 5/2015 1 Kunnanhallitus Aika Perjantai 20.03.2015 klo 15:12-15:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 102 Vt. kunnanjohtajan valinta

Lisätiedot

Koulutusjohtaja esitti kokoukselle, että oppilaat tuodaan 8.12. lukien Vääksyyn siksi ajaksi, että ongelmat on selvitetty ja ratkaistu.

Koulutusjohtaja esitti kokoukselle, että oppilaat tuodaan 8.12. lukien Vääksyyn siksi ajaksi, että ongelmat on selvitetty ja ratkaistu. Sivistyslautakunta 95 08.12.2014 Kunnanhallitus 248 15.12.2014 Otto-oikeuden käyttäminen / Urajärven koulun sisäilma-asiat SLTK 95 8.12.2014 Urajärven koulun sisäilmaongelmat ovat puhuttaneet syys lu ku

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 AIKA 01.04.2015 kello 17:00-18:00 PAIKKA Loimaan Veden kokoustila, Kanta-Loimaantie 2 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 12

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1. Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1. Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Tarkastuslautakunta 11.09.2014 Aika 11.09.2014 klo 13:00-16:50 Paikka Kaupungintalo, Kokoushuone Petäjä Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

8 27.02.2014. Lausunnon antaminen Kuopion hallinto-oikeudelle asiakirjapyyntöä koskevassa valitusasiassa

8 27.02.2014. Lausunnon antaminen Kuopion hallinto-oikeudelle asiakirjapyyntöä koskevassa valitusasiassa Joensuun alueellinen jätelautakunta 8 27.02.2014 Lausunnon antaminen Kuopion hallinto-oikeudelle asiakirjapyyntöä koskevassa valitusasiassa 1464/14.06.00/2013 JATELK 8 Jätelautakunta on päättänyt kokouksessaan

Lisätiedot

Päätöksenteossa huomioitavaa perehdytyskoulutus uusille luottamushenkilöille

Päätöksenteossa huomioitavaa perehdytyskoulutus uusille luottamushenkilöille Päätöksenteossa huomioitavaa perehdytyskoulutus uusille luottamushenkilöille 6.2.2015 päätösvalmistelupäällikkö Tiina Kyöttilä-Vettenranta 1 9.2.2015 Kokouksen julkisuus - Valtuuston kokoukset ovat julkisia,

Lisätiedot

Säästökohteita on esitetty seuraavasti: Tilintarkastus lautakunnan esitys 700. Rahoitus Korkotaso on alhainen. korkokulut 50 000

Säästökohteita on esitetty seuraavasti: Tilintarkastus lautakunnan esitys 700. Rahoitus Korkotaso on alhainen. korkokulut 50 000 Kunnanhallitus 51 09.02.2015 Kunnanvaltuusto 13 16.02.2015 Säästötoimenpiteet vuoden 2015 talousarvioon 269/02.02.00/2014 Khall 09.02.2015 51 Kittilän kunnanvaltuusto on kokouksessaan 16.12.2014 hyväksynyt

Lisätiedot

Valmistelija: hallintojohtaja Helena Metsämuuronen puh

Valmistelija: hallintojohtaja Helena Metsämuuronen puh Kunnanhallitus 268 04.11.2014 Kunnanvaltuusto 55 10.11.2014 Kiinteistöveron veroprosenttien vahvistaminen vuodelle 2015 263/02.03.02/2014 Khall 04.11.2014 268 Valmistelija: hallintojohtaja Helena Metsämuuronen

Lisätiedot

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00.

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00. Sivistyslautakunta 85 21.10.2014 Sivistyslautakunta 90 12.11.2014 Sivistyslautakunta 103 10.12.2014 Kunnanhallitus 41 16.03.2015 Valtuusto 12 30.03.2015 Uimahallin aukioloajat Sivistyslautakunta 21.10.2014

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10. Kunnanhallitus 11.06.2015. Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05. Kirjasto, kirjaston sali.

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10. Kunnanhallitus 11.06.2015. Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05. Kirjasto, kirjaston sali. Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10 Kunnanhallitus 11.06.2015 Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05 Paikka Kirjasto, kirjaston sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 166 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 167

Lisätiedot

Valmistelija: Ari Pöllänen, tekninen johtaja/toimialajohtaja, p , s-posti:

Valmistelija: Ari Pöllänen, tekninen johtaja/toimialajohtaja, p , s-posti: Tekninen lautakunta 15 17.02.2016 Vesihuoltoliikelaitoksen 17 15.03.2016 johtokunta Tekninen lautakunta 36 20.04.2016 Tekninen lautakunta 58 22.06.2016 Kunnanhallitus 127 08.08.2016 Kunnanvaltuusto 29

Lisätiedot

Lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta

Lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta Kunnanhallitus 200 06.10.2014 Valtuusto 51 13.10.2014 Lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta 310/00.04.00/2014 KHALL 200 6.10.2014 Sosiaali- ja terveysministeriön

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat) 32, 33

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat) 32, 33 VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat) 32, 33 Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel

Lisätiedot

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 Kaupunginhallitus 23 26.01.2015 Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 652/01.011/2012 KAUPHALL 26.01.2015 23 Seloste 1. Aino Mattila -säätiö Seloste Kaupunginhallituksen

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 AIKA 16.11.2015 klo 17:30 PAIKKA Kärsämäki-sali, Frosteruksenkatu 25 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 276 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

Kalatalouden kehittämisrahaston hallituksen nimeäminen toimikaudeksi 2013-2016 / kunnan edustajien nimeäminen / muut edustajat

Kalatalouden kehittämisrahaston hallituksen nimeäminen toimikaudeksi 2013-2016 / kunnan edustajien nimeäminen / muut edustajat Kunnanhallitus 38 31.01.2013 Kunnanhallitus 144 18.03.2013 Kunnanhallitus 291 03.06.2013 Kunnanhallitus 63 16.02.2015 Kunnanhallitus 132 30.03.2015 Kunnanhallitus 262 06.07.2015 Kunnanhallitus 319 21.09.2015

Lisätiedot

Hämeenlinnan hallinto-oikeuden lausuntopyyntö liitteineen on kokouksessa nähtävillä.

Hämeenlinnan hallinto-oikeuden lausuntopyyntö liitteineen on kokouksessa nähtävillä. Kaupunginhallitus 33 26.01.2015 Kaupunginvaltuusto 4 02.02.2015 Lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle valtuuston päätöksestä 8.12.2014 133 tehtyyn valitukseen koskien kaupunginhallituksen puheenjohtajan

Lisätiedot

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 1

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 1 JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 1 Käsitellyt asiat Asia Otsikko Sivu 60 Kokouksen järjestäytyminen 3 61 Vuoden 2015 tilinpäätös 4 JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 2 Aika 06.06.2016 klo 09:00-10:15 Paikka

Lisätiedot

Aikaisemmin kiinteistötoimitusten uskottuja miehiä on valittu kym me nen. Heille ei valita varajäseniä.

Aikaisemmin kiinteistötoimitusten uskottuja miehiä on valittu kym me nen. Heille ei valita varajäseniä. Kunnanhallitus 18 14.01.2013 Valtuusto 13 24.01.2013 Kunnanhallitus 102 16.03.2015 Valtuusto 13 26.03.2015 Kunnanhallitus 6 18.01.2016 Valtuusto 8 17.03.2016 Kunnanhallitus 227 22.08.2016 Valtuusto 32

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2010 1. Linja-auto, matka Kotimaan Matkailu-messuille Tampereelle

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2010 1. Linja-auto, matka Kotimaan Matkailu-messuille Tampereelle UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2010 1 Matkailulautakunta 16.04.2010 Aika 16.04.2010 klo 9:00-10:30 Paikka Linja-auto, matka Kotimaan Matkailu-messuille Tampereelle Luettelo käsitellyistä asioista

Lisätiedot

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 58 Tarkastuslautakunta AIKA 19.03.2013 klo 08:00-14:10 PAIKKA Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 38 KOKOUKSEN

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT Opetus- ja 112 26.08.2015 varhaiskasvatuslautakunta Kunnanhallitus 303 14.09.2015 Valtuusto 64 28.09.2015 TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

Lisätiedot

Esiopetuksen järjestämistavoista ja -paikoista päättää si vis tys lau takun ta (hallintosääntö 8 2.1.8).

Esiopetuksen järjestämistavoista ja -paikoista päättää si vis tys lau takun ta (hallintosääntö 8 2.1.8). Sivistyslautakunta 155 22.09.2015 Kunnanhallitus 274 05.10.2015 Esiopetuksen järjestämistavat ja -paikat 1.8.2016 alkaen 911/12.00.01/2015 SIVLTK 22.09.2015 155 Asian valmistelija: sivistysjohtaja Jyrki

Lisätiedot

Kaavamääräys RA (loma-asuntoalue) Rakennusten sijoittaminen lomarakennuspaikalla

Kaavamääräys RA (loma-asuntoalue) Rakennusten sijoittaminen lomarakennuspaikalla Rakennuslautakunta 41 28.05.2014 Kunnanhallitus 140 09.06.2014 Rakennuslautakunta 8 04.02.2015 Rakennuslautakunta 29 16.04.2015 Poikkeamispäätös / Markus Sjöholm Rakltk 41 Valmistelija: tekninen johtaja,

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 31 Vapaa-aikalautakunta Aika 26.05.2016 klo 18:16-18:45 Paikka Kunnantalo, alakerran kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

Sosiaalijaosto päättää, miten lain kohta tulkitaan sosiaalipäivystyksen osalta Merikratoksen kanssa.

Sosiaalijaosto päättää, miten lain kohta tulkitaan sosiaalipäivystyksen osalta Merikratoksen kanssa. Sosiaalijaosto 22 23.04.2010 Sosiaalijaosto 36 31.05.2010 Sosiaalijaosto 52 18.06.2010 Sosiaalijaosto 58 11.08.2010 Sosiaalijaosto 67 08.09.2010 Sosiaalijaosto 76 17.09.2010 Lastensuojelun sijoituspäätökset

Lisätiedot