Kunnanvaltuuston päätöksen "Vt. kunnanjohtajan valinta" laillisuusvalvonta. (Lisätietoja: Hallintojohtaja, puh.

Save this PDF as:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kunnanvaltuuston päätöksen "Vt. kunnanjohtajan valinta" laillisuusvalvonta. (Lisätietoja: Hallintojohtaja, puh."

Transkriptio

1 Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanvaltuuston päätöksen "Vt. kunnanjohtajan valinta" laillisuusvalvonta 55/ /2015 Khall (Lisätietoja: Hallintojohtaja, puh ) Kittilän kunnanvaltuusto päätti kokouksessaan valita Kit ti län kunnan vt. kunnanjohtajaksi saakka Timo Ku rulan. Kuntalain 53 :n mukaan kunnanhallituksen on valmisteltava valtuus ton käsiteltävät asiat lukuun ottamatta asioita, jotka koskevat val tuus to toiminnan sisäisiä järjestelyjä taikka jotka 23 :ssä tar koitet tu tilapäinen valiokunta tai 71 :ssä tarkoitettu tarkastuslautakunta on valmistellut. Kuntalain 23 :n mukaan kunnanhallitus vastaa valtuuston pää tös ten laillisuusvalvonnasta. Kittilän kunnanhallitus päätti julistaa haettavaksi vt. kun nan joh ta jan viran ajalle Kelpoisuusehtona virkaan oli soveltuva ylempi korkeakoulututkinto se kä hyvä perehtyneisyys kunnallishallintoon sekä kokemusta joh toteh tä vis tä. Sujuva englannin kielen taito on välttämätön. Määräaikaan mennessä virkaa haki kaksitoista henkilöä. Kunnanhallitus päätti kokouksessaan kutsua haastat te luun Antti Jämsénin, Sanna Kumpulan, Timo Kurulan, Päivi Vauh ko sen ja Ville Vitikan. Haastattelut suoritettiin Kunnanhallitus päätti esittää kunnanvaltuustolle, että se suorittaa vt. kunnanjohtajan vaalin ajalle Kunnanvaltuuston pöytäkirjasta käy ilmi, että val tuuston puheenjohtaja kiinnitti huomiota asian valmisteluun. Kun nan hal litus on haastatellut viisi hakijaa. Asiakirjoissa ei ole yh teen ve toa hakijoista eikä ansiovertailua.

2 Puheenjohtajan tiedustellessa asiaa kunnanhallituksen pu heen joh tajal ta, tämä vastasi, että kunnanhallitus ei tehnyt esitystä vaan so vittiin, että ryhmät käyvät asian läpi ja tekevät valtuustossa esityksen ke net haluavat vt. kunnanjohtajaksi. Valtuutetuille oli jaettu kokousmateriaalin yhteydessä kaikkien ha kijoi den hakemukset mutta erillistä yhteenvetoa ja ansiovertailua ei ollut tehty. Tasa-arvolain mukaan työantajan on aina tehtävä ansiovertailu, kun ha ki joi na on sekä miehiä että naisia. Ansiovertailussa otetaan huomi oon hakijoiden koulutus, aikaisempi työkokemus ja sellaiset ha kijan ominaisuudet, tiedot ja taidot, jotka ovat eduksi tehtävien hoi tami ses sa. Ansiovertailussa huomioon otettavien ansioiden tulee olla yk si se lit tei ses ti ja objektiivisesti osoitettavissa olevia. Ansioita tulee tarkastella suhteessa työtehtäviin ja työnantajan etukä teen vahvistamiin valintaperusteisiin. Virkavalinnassa on otettava huo mi oon myös perustuslain 125 :n mukaiset yleiset ni mi tys pe rusteet. Ne ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto. Oikeuskäytännön mukaan merkityksellistä on koulutuksen si säl löl linen sopivuus tai suuntautuneisuus haettavana olevan tehtävän kannal ta. Edellä mainittuja seikkoja valtuusto ei ole voinut huomioida vt. kunnan joh ta jan valintapäätöstä tehdessään, koska hakijoista ei ole tehty yh teen ve toa ja ansiovertailua. Hallintolain 45 :n mukaan päätös on perusteltava. Perusteluissa on il moi tet ta va, mitkä seikat ja selvitykset ovat vaikuttaneet ratkaisuun se kä mainittava sovelletut säännökset. Päätöksen perustelut voidaan 2 mom mukaan jättää esittämättä, jos; 2) päätös koskee kunnallisen monijäsenisen toimielimen toi mit ta maa vaalia. Kuntalain 53 :n mukaista valmisteluvelvollisuutta ei voida sivuuttaa. Vi ran hal ti jan, tässä tapauksessa vt. kunnanjohtajan valinnassa päätös eh do tuk sen tekemättä jättämiselle ei ole esitetty perustetta. Kunnanhallitus valitsi haastateltavat henkilöt ja suoritti haastattelun. Asiaa ei ole valmisteltu ja esitelty asianmukaisesti. Esittelyn tulee perus tua valmisteluun. Tosiasiassa asiaa ei ole valmisteltu lainkaan ja asian esittely on laiminlyöty. Erityisesti tässä tapauksessa, kun hakijoiden ja haastatteluun va lit tujen joukossa on eri sukupuolta olevia henkilöitä, tasa-arvolaki edellyt tää ansiovertailun tekemistä ja siten kunnanhallituksen suo rit tamaa valmistelua. Valtuusto ei ole valintapäätöstä tehdessään voinut arvioida sitä, täyt-

3 tää kö tehty vt. kunnanjohtajan valintapäätös tasa-arvolain, yh den vertai suus lain ja laissa kunnallisista viranhaltijoista mainitut kriteerit syrji mät tö myy des tä. Valtuutettu ja kunnanhallituksen jäsen Hille Kuusisto on tuonut sekä kun nan hal li tuk ses sa, että valtuustossa esiin sen, että vt. kun nan johta jak si valittu Timo Kurula on rikostutkinnassa. Merkittävä osa kunnan hal li tuk sen jäsenistä on myös tutkinnasta samoista asioista kuin Ti mo Kurula. He ovat osallistuneet haastatteluun ja olleet te ke mäs sä valmistelematonta esitystä valtuustolle suorittaa vt. kun nan joh ta jan valinta. Kaiken edellä esitetyn perusteella valtuuston tekemä pää tös vt. kunnanjohtajan valinnasta on tapahtunut laittomasti. Kittilän kunnan hallintosäännön 45 :n 4 mom mukaan kun nan joh tajan ollessa estynyt tai esteellinen kunnanhallituksen esittelijänä toi mii hallintojohtaja. Hallintojohtaja: Kunnanhallitus päättää, että koska kunnanvaltuuston päätös vt. kunnanjohtajan valinnasta on tapahtunut lait tomas ti selostusosassa mainituin perustein, päätöstä ei panna täy täntöön. Päätös palautetaan kunnanvaltuustolle uudelleen lain mu kaises ti käsiteltäväksi. Vt. kunnanjohtajan valinta tulee käsitellä uudelleen. Valtuuston tulee pa laut taa asia kunnanhallitukseen, jonka tulee valmistella asia huolel li ses ti ja hakijoista tulee laatia yhteenveto/ansiovertailu. Esittelijän ja kunnanhallituksen tulee tehdä asiassa valtuustolle esitys, jonka perustella valtuusto voi todeta, onko valmistelu ollut riit tävää ja tehty asianmukaisesti. Päätös: Vt. kunnanjohtaja Timo Kurula ilmoitti olevansa esteellinen asianosai se na ja koska asialla on vaikutusta hänen tulevaisuuteensa vt. kun nan joh ta jan tehtävässä, ja hän poistui kokouksesta tämän py kälän käsittelyn ajaksi. Puheenjohtaja Pekka Rajala kysyi hallintojohtaja Esa Mäkiseltä, onko hän asiassa esteellinen. Hallintojohtaja Esa Mäkinen vastasi ettei ole esteellinen. Puheenjohtaja Pekka Rajala esitti jäsen Tarmo Salosen kan nat ta mana seuraavaa: Hallintojohtajan virkatehtäviin kuuluu muun muassa kunnanjohtajan

4 avus ta mi nen ja asioiden valmisteluun liittyvät työtehtävät. Hallintojohtajan kunnanhallitukselle tekemässä esityksessä on löy tynyt valmistelusta puutteita vt. kunnanjohtajan valintaan liittyen. Onko hal lin to joh ta ja ollut tietoinen jo valmisteluvaiheessa näistä puut teista? Hallintojohtaja ei ole esityksessään kunnanhallitukselle huolehtinut riit tä väs tä asioiden selvittämisestä. Esityksessä ei ole tuotu esille hallinto-oikeuden päätöksiä (Itä-Suomen hallinto-oikeuden päätös 14/5238/4), ennakkopäätös lail li suusval von taan ja virkavaalin vahvistamiseen. Esitän, että kuntaliitolta pyydetään lausunto asiasta ja että kun nanhal li tus päättää hankkia asianajotoimisto Jarmo Junturalta sel vi tyksen ulkopuolisen tahon koko valintaprosessiin vaiheista oi keus käytän tö huomioiden. Esitän asian käsittelyn siirtämistä seuraavaan kokoukseen tai siihen saak ka kunnes kuntaliitosta ja asianajotoimisto Jarmo Junturalta saa daan lausunto, jotta kunnanhallituksen jäsenillä olisi laajempi mate ri aa li ja kannanotot käytettävissään päätöksen teon pohjana." Jäsen Hille Kuusiston mukaan asia tulee saattaa valtuuston kä sit telyyn. Kuntaliiton lausunto voidaan toimittaa valtuustolle. Hänen mukaansa hallintojohtajan esitys tulee hyväksyä. Kun nan halli tus ei ole käsitellyt ansiovertailua hakijoista. Puheenjohtaja totesi, että on tehty kannatettu hallintojohtajan esi tykses tä poikkeava esitys, joten asia on ratkaistava äänestämälle. Puheenjohtaja teki seuraavan äänestysesityksen: Ne, jotka ovat hallintojohtajan esityksen kannalla, äänestävät "jaa". Jos "ei" voittaa, on Pekka Rajalan esitys tullut kunnanhallituksen pää tök sek si. Kunnanhallitus hyväksyi puheenjohtajan äänestysesityksen. Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin kaksi (2) jaa-ääntä ja seitsemän (7) ei-ääntä. Jaa-ääniä antoivat Hille Kuusisto ja Paula Nevalainen. Ei-ääniä antoi vat Merja Korva, Susanna Kantola, Aki Maunula, Annikki Autti, Pek ka Rajala, Mika Kuusela ja Tarmo Salonen. Puheenjohtaja totesi kunnanhallituksen hyväksyneen Pekka Rajalan esi tyk sen.

5 Hallintojohtaja Esa Mäkinen ilmoitti päätökseen eriävän mielipiteen ja ilmoitti liittävänsä sen perustelut pöytäkirjaan. Jäsen Paula Nevalainen ilmoitti päätökseen eriävän mielipiteen ja liit ti sen perustelut pöytäkirjaan. Khall (Lisätietoja: Kunnanhallituksen 1. varapuheenjohtaja, puh ) Vt. kunnanjohtaja Timo Kurulan ollessa esteellinen asianosaisena ja hal lin to joh ta jan sekä kunnanhallituksen puheenjohtajan poissa ol lessa asia kä si tel lään kunnanhallituksen 1. varapuheenjohtaja Aki Maunu lan se los tuk ses ta. Kunnanvaltuuston kokouksessa vt. kunnanjohtajaksi väliseksi ajaksi on valittu Timo Kurula. Valtuuston kokouksessa tehdyn vt. kunnanjohtajan va linnan on esitetty olevan lainvastainen asian puutteellisen valmistelun vuok si. Tämän vuoksi on esitetty asian saattamista uudelleen kunnan val tuus ton käsiteltäväksi. Päätöksen laillisuutta voidaan perustella sillä, että valtuutetuille on toi mi tet tu hakijoiden hakemukset kaikkine liitteineen ja hakijoiden hen ki lö koh tai sia ominaisuuksia on selvitetty haastatteluissa, joissa on ollut läsnä kunnanhallituksen lisäksi edustajia jokaisesta val tuusto ryh mäs tä. Tieto haastatteluiden sisällöstä ja haastatteluissa ilmi käy neis tä hakijoiden ominaisuuksista on mennyt valtuutetuille kunkin ryh män edustajan kautta. Asiaan sisältyy joka tapauksessa riski siitä, että hallinto-oikeus mahdol li sen valituksen johdosta kumoaisi päätöksen. Tuon riskin ja siitä mah dol li ses ti aiheutuvan ajanhukan välttämiseksi on tar koi tuk senmu kais ta, että asia viedään uudelleen valtuuston käsiteltäväksi. Hakijoista on laadittu liitteenä olevat ansiovertailu ja -yhteenvedot. Kun otetaan huomioon, mitä ansiovertailussa on hakijoiden an siois ta ja haastatteluista esille tulleista seikoista lausuttu, on ko ko nais arvioin nin perusteella katsottava Timo Kurulan olevan ansioitunein ja so vel tu van hakijoista parhaiten Kittilän vt. kunnanjohtajan virkaan. Kunnanhallituksen 1. varapuheenjohtaja: Kunnanvaltuuston päätöksen vt. kunnanjohtajan va-

6 lin nas ta täytäntöönpano keskeytetään, vt. kunnanjohtajan valinta viedään uudelleen kunnanvaltuustoon käsiteltäväksi ja vt. kun nan joh ta jak si valitaan Timo Kurula ja varalle Antti Jämsén. Päätös: 142 käsiteltiin kokouksessa ensimmäisenä asiana. Kunnanhallituksen varajäsen Torsti Patakangas esitti, että Antti Jämsén valittaisiin vt.kunnanjohtajaksi. Esitys ei saanut kannatusta. Hyväksyttiin kunnanhallituksen 1. varapuheenjohtajan esitys. Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa. Kvalt Päätös: Puheenjohtaja Inkeri Yritys tiedusteli valtuutetuilta, onko asiassa esteel li siä. Puheenjohtaja Inkeri Yritys teki valtuutettu Helena Huikuri-Kujalan kan nat ta ma na seuraavan esityksen: "Kaikkien valtuutettujen on syytä miettiä mahdollista esteellisyyttään tä män asian käsittelyssä. Esitän, että kunnanvaltuusto palauttaa vt. kunnanjohtajan valinnan kun nan hal li tuk sen uuteen ja asianmukaiseen valmisteluun." Perusteluina Yritys esitti mm. seuraavaa: "Tähänastinen valmistelu vt. kunnanjohtaja Kyösti Tornbergin toimes ta ja sittemmin kunnanhallituksen johdolla on ollut niin epä asiallis ta, että on erittäin epätodennäköistä, että vt. kunnanjohtajan vaalis ta voisi tulla lainvoimainen. Yhdyn hallintojohtaja Esa Mäkisen jättä mään eriävään mielipiteeseen ja näkemykseen siitä, että tähän val tuus toon tuotu ansiovertailu ei ole asianmukainen. Mielestäni tällai sen ansiovertailun perusteella suoritettu virkavaali tarkoittaisi suora nais ta piittaamattomuutta kuntaa koskevista laeista ja hyvän hal linnon vaatimuksesta." ja edelleen "Vetoan kunnanvaltuutettuihin, et tä vt. kunnanjohtajan valinta palautettaisiin asianmukaisen val mis te luun ja tuon ajan vt. kunnanjohtajana toimisi hallintojohtaja Esa Mä ki nen hallintosäännön mukaisesti. Mikäli päätöksentekoa vt. kun nan joh tajan valinnasta jatketaan tässä kunnanvaltuuston kokouksessa, tä mä on eriävä mielipiteeni kunnanvaltuuston päätökseen.". (Esi tys/eriä vä mielipide kokonaisuudessaan pöytäkirjan liitteenä.) Valtuutettu Paula Nevalainen esitti varavaltuutettu Outi Marttilan ja val tuu tet tu Akseli Erkkilän kannattamana seuraavaa: "Esitän, että kunnanjohtajan valinta jätetään tässä kokouksessa teke mät tä ja edellisen kokouksen päätös kumotaan laittomana. Perusteluna asialle on se, että kunnanhallituksen päät tä-

7 mäs sä esityksessä on kohtia, joihin en voi sitoutua. Itse en ollut kysei ses sä kokouksessa läsnä. Esityksessä oleva ansiovertailu, kuka sen on tehnyt ja mihin se perustuu? Itse olin ehdokkaiden haas tat teluis sa mukana, mutta ainakaan minulta ei ole tähän päivään mennes sä kysytty mielipidettä tai näkemystäni pa rem muus jär jes tyk ses tä. Kunnanhallituksessa tätä asiaa koskeva jäi ottamatta lisälista kä sit te lyyn, jossa tämä "Vt. kunnanjohtajan valinta" lail li suus val vonta olisi ollut yhtenä asiana. Lisälistassa oli monta kohtaa ja se oli toimi tet tu niin myöhään ennen kokousta, etten ollut ehtinyt siihen asialli ses ti perehtyä. Lisälista jäi siis käsittelemättä. Sinällään pykälään 164 esittelijän tekemä esitys on kannatettava. Esi tyk ses sä on avattu hyvin nyt päätettävänä olevaan asiaan liittyvä an sio ver tai lun heikkoudet. Siirtämällä päätöksen seuraavaan valtuus ton kokoukseen, jää kunnanhallitukselle mahdollisuus tehdä asian mu kai nen ansiovertailu. Samoin kunnanhallituksella on täten mah dol li suus suorittaa laillisuusvalvontansa asianmukaisesti." Valtuutettu Vuokko Mäntymaa esitti valtuutettu Reijo Kyrön kan nat tama na seuraavaa: "Esitän, että Timo Kurula Kittilästä valitaan vt. kunnanjohtajaksi asti, ja että varasijalle valitaan Antti Jämsen. Esitän myös, että kunnanvaltuusto päättää panna päätöksen täytäntöön heti, valituksista huolimatta, koska kyse on lyhyestä määräaikaisesta viran hoi dos ta. Pöytäkirja tarkastetaan asian osalta kokouksessa." Vuokko Mäntymaa vaati myös suljettua lippuäänestystä. Reijo Kyrö vaa ti myös suljettua lippuäänestystä. Puheenjohtaja ilmoitti, että valtuusto on päättänyt pöytäkirjan tar kasta mi ses ta kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden yhteydessä. Pu heen joh ta ja luki kokouskutsussa mainitun pöy tä kir jan tar kas tuksen. Tauko pidettiin klo 17:01-17:18. Puheenjohtaja totesi, että hän on tehnyt kannatetun esityksen palaut taa vt. kunnanjohtajan valinta kunnanhallituksen uuteen ja asianmu kai seen valmisteluun. Paula Nevalainen on tehnyt kannatetun esityksen, että kun nan joh tajan valinta jätetään tässä kokouksessa tekemättä ja edellisen kokouk sen päätös kumotaan laittomana. Esitykseen sisältyy myös asian palauttaminen kunnanhallitukselle valmisteluun ja pää tök sente ko seuraavalle valtuustolle. Vuokko Mäntymaa on tehnyt kannetun esityksen, että Timo Kurula va li taan vt. kunnanjohtajaksi asti ja varasijalle valitaan Ant ti Jämsén. Hän myös esitti, että kunnanvaltuusto päättää panna pää tök sen täytäntöön heti valituksista huolimatta, koska kyse on lyhyes tä määräaikaisesta viranhoidosta. Pöytäkirja tarkastetaan tä män

8 asian osalta kokouksessa. Puheenjohtaja totesi, että asia on ratkaistava äänestämällä. Ensimmäisessä äänestyksessä on vastakkain puheenjohtaja Inkeri Yri tyk sen esitys ja Paula Nevalaisen esitys. Koska edellisen äänestyksen esitykset koskevat asian palauttamista kun nan hal li tuk sen valmisteluun, toisessa äänestyksessä rat kais taan, jatketaanko asian käsittelyä vai palautetaanko se valmisteluun. Mikäli valtuusto päättää jatkaa asian käsittelyä, seuraavassa ää nestyk ses sä on vastakkain kunnanhallituksen esitys ja Vuokko Män tymaan esitys. Koska vaalissa on vaadittu suljettua lippuäänestystä, vt. kun nan johta jan vaalissa suoritetaan suljettu lippuäänestys. Puheenjohtaja teki ensimmäisen äänestyksen osalta seuraavan äänes tys esi tyk sen: Ne, jotka ovat Inkeri Yrityksen esityksen kannalla, äänestävät "jaa". Jos "ei" voittaa, on Paula Nevalaisen esitys tullut tässä vaiheessa kun nan val tuus ton päätökseksi. Kunnanvaltuusto hyväksyi puheenjohtajan äänestysesityksen. Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin kolme (3) jaa-ääntä, yhdeksän (9) ei-ääntä, neljätoista (14) äänesti tyhjää ja poissa oli yksi (1). Jaa-ääniä antoivat Helena Huikuri-Kujala, Lasse Lompolo ja Inkeri Yri tys. Ei-ääniä antoivat Akseli Erkkilä, Raili Fagerholm, Outi Mart ti la, Jorma Rantanen, Paula Nevalainen, Torsti Patakangas, Mikko Saare la, Jukka Salmi ja Risto Similä. Tyhjää äänestivät Sauli Le po la, Susanna Kantola, Merja Korva, Pekka Rajala, Reijo Kyrö, Aki Maunu la, Markku Mäkitalo, Vuokko Mäntymaa, Milja Nikka, Terho Heik kinen, Tapani Rantajääskö, Tarmo Salonen, Veikko Siitonen ja Mau ri Taskila. Poissa oli Janne Paksu. Puheenjohtaja totesi kunnanvaltuuston hyväksyneen tässä vai heessa Paula Nevalaisen esityksen. Puheenjohtaja totesi, että Paula Nevalaisen esitys sisältää asian palaut ta mi sen valmisteluun, joten on ratkaistava äänestämällä, jat ketaan ko asian käsittelyä vai palautetaanko se valmisteluun. Puheenjohtaja teki seuraavan äänestysesityksen: Ne, jotka kannattavat asian käsittelyn jatkamista, äänestävät "jaa". Jos "ei" voittaa, on asia päätetty palauttaa kunnanhallitukselle val-

9 mis te luun. Kunnanvaltuusto hyväksyi puheenjohtajan äänestysesityksen. Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin neljätoista (14) jaa-ään tä ja kaksitoista (12) ei-ääntä. Poissa oli yksi (1). Jaa-ääniä antoivat Sauli Lepola, Susanna Kantola, Merja Korva, Pek ka Rajala, Reijo Kyrö, Aki Maunula, Markku Mäkitalo, Vuokko Män ty maa, Milja Nikka, Terho Heikkinen, Tapani Rantajääskö, Tarmo Salonen, Veikko Siitonen ja Mauri Taskila. Ei-ääniä antoivat Akse li Erkkilä, Raili Fagerholm, Helena Huikuri-Kujala, Outi Marttila, Jor ma Rantanen, Lasse Lompolo, Paula Nevalainen, Torsti Pa ta kangas, Mikko Saarela, Jukka Salmi, Risto Similä ja Inkeri Yritys. Pois sa oli Janne Paksu. Puheenjohtaja totesi, että asian käsittelyä on päätetty jatkaa. Puheenjohtaja totesi, että seuraavassa äänestyksessä ovat vas takkain kunnanhallituksen esitys ja Vuokko Mäntymaan esitys, jonka jälkeen suoritetaan suljettu lippuäänestys. Puheenjohtaja teki seuraavan äänestysesityksen: Ne, jotka ovat kunnanhallituksen esityksen kannalla, äänestävät "jaa". Jos "ei" voittaa, on Vuokko Mäntymaan esitys tullut kun nan val tuuston päätökseksi. Kunnanvaltuusto hyväksyi puheenjohtajan äänestysesityksen. Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin yksi (1) jaa-ääni, nel jä tois ta (14) ei-ääntä, yksitoista (11) äänesti tyhjää ja poissa oli yk si (1). Jaa-äänen antoi Aki Maunula. Ei-äänen antoivat Raili Fagerholm, Sau li Lepola, Susanna Kantola, Merja Korva, Pekka Rajala, Reijo Ky rö, Markku Mäkitalo, Vuokko Mäntymaa, Milja Nikka, Terho Heikki nen, Tapani Rantajääskö, Tarmo Salonen, Veikko Siitonen ja Mauri Taskila. Tyhjää äänestivät Akseli Erkkilä, Helena Huikuri-Kujala, Ou ti Marttila, Jorma Rantanen, Lasse Lompolo, Paula Nevalainen, Tors ti Patakangas, Mikko Saarela, Jukka Salmi, Risto Similä ja In ke ri Yritys. Poissa oli Janne Paksu. Puheenjohtaja totesi kunnanvaltuuston hyväksyneen Vuokko Män tymaan esityksen. Puheenjohtaja ilmoitti, että vt. kunnanjohtajan valinnassa suoritetaan sul jet tu lippuäänestys. Hakijoista Ville Vitikka ja Veli-Matti Hettula ovat ilmoittaneet, että heidän hakemus ei ole voimassa eivätkä he ole käytettävissä va lit taes-

10 sa vt. kunnanjohtajaa. Puheenjohtaja ilmoitti, että ääntenlaskijoina toimivat pöy tä kir jan tarkas ta jat Jukka Salmi ja Paula Nevalainen. Suoritetussa suljetussa lippuäänestyksessä annettiin kak si kym mentä kuu si (26) ääntä. Timo Kurula sai viisitoista (15) ääntä. Antti Jämsén sai seitsemän (7) ääntä. Päivi Vauhkonen sai yhden (1) äänen. Vaalissa annettiin kolme (3) tyhjää. Poissa yksi (1). Puheenjohtaja totesi kunnanvaltuuston valinneen Kittilän kunnan vt. kun nan joh ta jak si saakka Timo Kurulan. Päätös pannaan täytäntöön heti mahdollisista valituksista huo li mat ta. Pöytäkirja on tämän pykälän osalta tarkastettu kokouksessa. Inkeri Yritys, Helena Huikuri-Kujala ja Lasse Lompolo ilmoittivat päätök seen eriävän mielipiteen. Paula Nevalainen ja Outi Marttila Ilmoittivat päätökseen eriävän mieli pi teen. Jukka Salmi ilmoitti päätökseen eriävän mielipiteen. Risto Similä ilmoitti päätökseen eriävän mielipiteen. Torsti Patakangas ilmoitti päätökseen eriävän mielipiteen. Mikko Saarela ilmoitti päätökseen eriävän mielipiteen. Akseli Erkkilä ilmoitti päätökseen eriävän mielipiteen.

Kunnanvaltuuston päätöksen "Vt. kunnanjohtajan valinta" laillisuusvalvonta

Kunnanvaltuuston päätöksen Vt. kunnanjohtajan valinta laillisuusvalvonta Kunnanhallitus 130 09.05.2017 Kunnanvaltuuston päätöksen 24.4.2017 16 "Vt. kunnanjohtajan valinta" laillisuusvalvonta 55/01.01.01/2015 Khall 09.05.2017 130 (Lisätietoja: Hallintojohtaja, puh. 040 745 9830)

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston päätöksen "Vt. kunnanjohtajan valinta" laillisuusvalvonta. (Lisätietoja: Hallintojohtaja, puh.

Kunnanvaltuuston päätöksen Vt. kunnanjohtajan valinta laillisuusvalvonta. (Lisätietoja: Hallintojohtaja, puh. Kunnanhallitus 130 09.05.2017 Kunnanhallitus 142 18.05.2017 Kunnanhallitus 164 23.05.2017 Kunnanvaltuuston päätöksen 24.4.2017 16 "Vt. kunnanjohtajan valinta" laillisuusvalvonta 55/01.01.01/2015 Khall

Lisätiedot

Korkeimman hallinto-oikeuden päätös kunnanjohtaja Anna Mäkelän irtisanomisasiassa. (Lisätietoja: Hallintojohtaja, puh.

Korkeimman hallinto-oikeuden päätös kunnanjohtaja Anna Mäkelän irtisanomisasiassa. (Lisätietoja: Hallintojohtaja, puh. Kunnanhallitus 186 13.06.2016 Kunnanvaltuusto 41 20.06.2016 Kunnanhallitus 238 16.08.2016 Kunnanvaltuusto 55 29.08.2016 Korkeimman hallinto-oikeuden päätös kunnanjohtaja Anna Mäkelän irtisanomisasiassa

Lisätiedot

Selitykset esityslistan ja pöytäkirjan liitteenä.

Selitykset esityslistan ja pöytäkirjan liitteenä. Kunnanhallitus 162 26.05.2016 Kunnanvaltuusto 40 20.06.2016 Kunnanhallitus 237 16.08.2016 Kunnanvaltuusto 54 29.08.2016 Korkeimman hallinto-oikeuden tiedoksianto kunnanvaltuustolle Anna Mäkelän ja Inkeri

Lisätiedot

Kunnanhallitus 96 16.03.2015 Kunnanhallitus 106 30.03.2015

Kunnanhallitus 96 16.03.2015 Kunnanhallitus 106 30.03.2015 Kunnanhallitus 96 16.03.2015 Kunnanhallitus 106 30.03.2015 Kunnanvaltuuston puheenjohtaja Inkeri Yrityksen vaatimus oikeudellinen asiantuntija Pertti Eilavaaran laskussa mainittujen asiakirjojen luovuttamisesta

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston päätöksen "Sovintosopimuksen uudelleen vienti kunnanhallituksen kautta valtuuston käsittelyyn" laillisuusvalvonta

Kunnanvaltuuston päätöksen Sovintosopimuksen uudelleen vienti kunnanhallituksen kautta valtuuston käsittelyyn laillisuusvalvonta Toimikunta Kvalt 29.2.2016 1 11.01.2017 19 Kunnanhallitus 15 17.01.2017 Kunnanvaltuusto 1 30.01.2017 Kunnanvaltuuston päätöksen 19.12.2016 71 "Sovintosopimuksen uudelleen vienti kunnanhallituksen kautta

Lisätiedot

Aloite on tuotu kunnanvirastoon ja diarioitu 28.4.2014. Valtuustoaloite esityslistan ja pöytäkirjan liitteenä.

Aloite on tuotu kunnanvirastoon ja diarioitu 28.4.2014. Valtuustoaloite esityslistan ja pöytäkirjan liitteenä. Kunnanhallitus 188 05.05.2014 Kunnanvaltuusto 15 12.05.2014 Tilapäisen valiokunnan perustaminen 150/01.01/2014 Khall 05.05.2014 188 Kittilän kuntaan on toimitettu kahdenkymmenenneljän (24) val tuu tetun

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

Kunnanhallitus

Kunnanhallitus Kunnanhallitus 125 10.04.2018 Ehdokkaiden nimeäminen Oy Levi Ski Resort Ltd:n hallituksen jäseniksi, yhtiökokousedustajan nimeäminen ja toimiohjeiden antaminen yhtiökokousedustajalle 113/00.00.01/2017

Lisätiedot

Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016

Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016 Kunnanhallitus 308 09.11.2015 Valtuusto 71 16.11.2015 Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016 804/02.03.01/2015 KHALL 308 9.11.2015 Kuntalain 66 :n mukaan valtuusto

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Teknisen lautakunnan valinta 113/ /2017. Khall

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Teknisen lautakunnan valinta 113/ /2017. Khall Kunnanhallitus 192 08.06.2017 Kunnanvaltuusto 35 19.06.2017 Teknisen lautakunnan valinta 113/00.00.01/2017 Khall 08.06.2017 192 Kunnan toimielimistä säädetään kuntalain 30 :ssä. Toimielinten kokoon pa

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Rakennus- ja ympäristölautakunnan valinta 113/ /2017. Khall

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Rakennus- ja ympäristölautakunnan valinta 113/ /2017. Khall Kunnanhallitus 193 08.06.2017 Kunnanvaltuusto 36 19.06.2017 Rakennus- ja ympäristölautakunnan valinta 113/00.00.01/2017 Khall 08.06.2017 193 Kunnan toimielimistä säädetään kuntalain 30 :ssä. Toimielinten

Lisätiedot

Esittelijä ilmoitti ettei ole esteellinen.

Esittelijä ilmoitti ettei ole esteellinen. Tekninen lautakunta 79 30.06.2017 Tekninen lautakunta 91 13.09.2017 Tekninen lautakunta 103 27.09.2017 Tekninen lautakunta 109 01.11.2017 Yhdyskuntainsinöörin valinta 121/01.01.01/2017 Teknlk 30.06.2017

Lisätiedot

Eilavaaran kirje oheismateriaalina.

Eilavaaran kirje oheismateriaalina. Kunnanhallitus 228 04.07.2017 Kunnanhallitus 252 15.08.2017 Pertti Eilavaaran laskun 2 maksumuistutus 451/00/2013 Khall 04.07.2017 228 (Lisätietoja: Hallintojohtaja, puh. 040 745 9830) Pertti Eilavaara

Lisätiedot

Eilavaaran kirje oheismateriaalina.

Eilavaaran kirje oheismateriaalina. Kunnanhallitus 228 04.07.2017 Kunnanhallitus 252 15.08.2017 Kunnanhallitus 269 29.08.2017 Pertti Eilavaaran laskun 2 maksumuistutus 451/00/2013 Khall 04.07.2017 228 (Lisätietoja: Hallintojohtaja, puh.

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Vapaan sivistystyön lautakunnan valinta 113/ /2017. Khall

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Vapaan sivistystyön lautakunnan valinta 113/ /2017. Khall Kunnanhallitus 198 08.06.2017 Kunnanvaltuusto 40 19.06.2017 Vapaan sivistystyön lautakunnan valinta 113/00.00.01/2017 Khall 08.06.2017 198 Kunnan toimielimistä säädetään kuntalain 30 :ssä. Toimielinten

Lisätiedot

(Lisätiedot: Vt. kunnanjohtaja, puh ) Sujuva englannin kielen taito on välttämätön. Hakuaika päättyi

(Lisätiedot: Vt. kunnanjohtaja, puh ) Sujuva englannin kielen taito on välttämätön. Hakuaika päättyi Kunnanhallitus 85 21.03.2017 Kunnanhallitus 101 11.04.2017 Kunnanvaltuusto 16 24.04.2017 Vt. kunnanjohtajan valinta 55/01.01.01/2015 Khall 21.03.2017 85 (Lisätiedot: Vt. kunnanjohtaja, puh. 040 673 7633)

Lisätiedot

(Lisätietoja: Controller, puh )

(Lisätietoja: Controller, puh ) Kunnanhallitus 135 11.05.2017 Kunnanhallitus 139 18.05.2017 Kunnanhallitus 425 28.11.2017 Kunnanvaltuusto 86 13.12.2017 Kunnanhallitus 102 19.03.2018 Kunnanvaltuusto 23 26.03.2018 Kittilän kunnan konserniohje

Lisätiedot

Otsikko Sivu 7 Lukion ruotsin ja saksan lehtorin viran muuttaminen

Otsikko Sivu 7 Lukion ruotsin ja saksan lehtorin viran muuttaminen KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 2/2017 1 Kunnanvaltuusto Aika Maanantai 27.03.2017 klo 14:00-15:26 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 7 Lukion ruotsin ja saksan lehtorin viran muuttaminen

Lisätiedot

Vuoden 2014 veroprosentit: Verotulojen kehittyminen (milj. )

Vuoden 2014 veroprosentit: Verotulojen kehittyminen (milj. ) Kunnanhallitus 422 27.10.2014 Kunnanhallitus 456 10.11.2014 Kunnanvaltuusto 52 17.11.2014 Tuloveroprosentti ja kiinteistöveroprosentit vuodelle 2015 269/02.02.00/2014 Khall 27.10.2014 422 Kuntalain 66

Lisätiedot

Kunnanjohtaja Anna Mäkelän erottamiseen ja konserniohjaukseen liittyvä päätöksenteko

Kunnanjohtaja Anna Mäkelän erottamiseen ja konserniohjaukseen liittyvä päätöksenteko Kunnanhallitus 492 08.12.2014 Kunnanjohtaja Anna Mäkelän erottamiseen ja konserniohjaukseen liittyvä päätöksenteko 451/00/2013 Khall 492 Kittilän kunnanvaltuusto on 17.11.2014 59 päättänyt irtisanoa kunnan

Lisätiedot

Tarmo Salosen oikaisuvaatimuksen käsittely/levi Magic Oy:n laskun maksamista koskeva päätös KhallS

Tarmo Salosen oikaisuvaatimuksen käsittely/levi Magic Oy:n laskun maksamista koskeva päätös KhallS Kunnanhallitus 366 10.11.2015 Kunnanvaltuusto 64 16.11.2015 Kunnanhallitus 402 08.12.2015 Kunnanhallitus 412 22.12.2015 Tarmo Salosen oikaisuvaatimuksen käsittely/levi Magic Oy:n laskun maksamista koskeva

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kittilän kunnan hallintosäännön muutos/toimikuntien asettaminen

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kittilän kunnan hallintosäännön muutos/toimikuntien asettaminen Kunnanhallitus 48 17.02.2016 Kunnanvaltuusto 17 29.02.2016 Kittilän kunnan hallintosäännön muutos/toimikuntien asettaminen 576/00.01.01/2011, 451/00/2013, 150/01.01/2014 Khall 17.02.2016 48 Kvalt 17 Kuntalain

Lisätiedot

Va. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus päättää, että: 1) hallintojohtajan virka täytetään julkisella hakumenettelyllä,

Va. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus päättää, että: 1) hallintojohtajan virka täytetään julkisella hakumenettelyllä, Kaupunginhallitus 8 09.01.2017 Kaupunginhallitus 54 13.02.2017 Kaupunginhallitus 95 13.03.2017 Kaupunginhallitus 122 10.04.2017 Kaupunginhallitus 153 08.05.2017 Kaupunginhallitus 189 30.05.2017 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Teknisen johtajan virka / Irtisanoutuminen / Saapuneet hakemukset / Julistetaan uudelleen haettavaksi / Saapuneet hakemukset / Virkavaali

Teknisen johtajan virka / Irtisanoutuminen / Saapuneet hakemukset / Julistetaan uudelleen haettavaksi / Saapuneet hakemukset / Virkavaali Kunnanhallitus 281 20.06.2016 Kunnanhallitus 335 05.09.2016 Kunnanhallitus 433 14.11.2016 Kunnanhallitus 479 12.12.2016 Kunnanhallitus 20 16.01.2017 Valtuusto 3 25.01.2017 Tekninen lautakunta 4 16.02.2017

Lisätiedot

Kunnanhallitus päättää ostoneuvotteluihin osallistumisesta.

Kunnanhallitus päättää ostoneuvotteluihin osallistumisesta. Kunnanhallitus 322 18.09.2017 Kunnanhallitus 336 02.10.2017 Kunnanhallitus 19 08.01.2018 Kunnanhallitus 22 17.01.2018 Valtuusto 10 25.01.2018 Siikajoen vanhustenkotiyhdistyksen ostotarjous 286/44.441/2017

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 SOSIAALITYÖN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Lisätiedot

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus:

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus 198 12.06.2017 Kaupunginvaltuuston kokouksen 24.4.2017 päätösten täytäntöönpano 1898/00.02.01/2017 KHALL 12.06.2017 198 Kuntalain (410/2015) 39 :n 1 momentin mukaan kunnanhallitus vas

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Kunnanvaltuusto 16 29.02.2016 Kunnanhallitus 70 08.03.2016 Kunnanhallitus 100 04.04.2016

Lisätiedot

Khall (Lisätietoja: Hallintojohtaja, puh )

Khall (Lisätietoja: Hallintojohtaja, puh ) Kunnanhallitus 112 27.03.2018 Levin Vesihuolto Oy:n yhtiökokous 113/00.00.01/2017 Khall 27.03.2018 112 (Lisätietoja: Hallintojohtaja, puh. 040 745 9830) Levin Vesihuolto Oy:n yhtiökokous pidetään 3.4.2018

Lisätiedot

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet Yykaakoo A opettajan oppaan liitteet Kopiointipohjat. Laskemisen tukimateriaali 2 a. Kymppiruudukot 2 b. Pistenapit 3 c. Lukunapit 4 d. Geometriset tasokuviot 5 e. Rahat 6 2. Ruutupohjia 7 a. Ruutupohja

Lisätiedot

Otsikko Sivu 46 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden antama

Otsikko Sivu 46 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden antama KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 5/2016 1 Kunnanhallitus Aika Keskiviikko 17.02.2016 klo 15:00-16:38 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 46 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden

Lisätiedot

Otsikko Sivu 27 Perusturvajohtaja Tuulikki Louet-Lehtoniemen

Otsikko Sivu 27 Perusturvajohtaja Tuulikki Louet-Lehtoniemen KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 4/2016 1 Kunnanvaltuusto Aika Maanantai 25.04.2016 klo 16:00-16:18 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 27 Perusturvajohtaja Tuulikki Louet-Lehtoniemen

Lisätiedot

Pöytäkirja tarkastetaan kunnantalossa torstaina klo ja pidetään siellä yleisesti nähtävänä samana päivänä klo

Pöytäkirja tarkastetaan kunnantalossa torstaina klo ja pidetään siellä yleisesti nähtävänä samana päivänä klo KITTILÄN KUNTA Kokouskutsu 8/2017 1 Kunnanvaltuusto Aika Tiistai 31.10.2017 klo 14:00 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Valtuustoryhmät ovat ilmoittaneet kokoontuvansa seuraavasti: Kunnantalolla 31.10.2017:

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Kunnanhallitus 202 25.05.2015 Kunnanhallitus 209 01.06.2015 Kunnanhallitus 228 08.06.2015 Kunnanhallitus 229 15.06.2015 Kunnanvaltuusto 41 15.06.

Kunnanhallitus 202 25.05.2015 Kunnanhallitus 209 01.06.2015 Kunnanhallitus 228 08.06.2015 Kunnanhallitus 229 15.06.2015 Kunnanvaltuusto 41 15.06. Kunnanhallitus 202 25.05.2015 Kunnanhallitus 209 01.06.2015 Kunnanhallitus 228 08.06.2015 Kunnanhallitus 229 15.06.2015 Kunnanvaltuusto 41 15.06.2015 Kittilän kunnan vuoden 2014 tilinpäätös 31/02.06.01/2015

Lisätiedot

Valtuuston tilapäisen valiokunnan ehdotus sivistyslautakunnan erottamista koskevassa asiassa. Tilapäinen valiokunta on kokoontunut kolme kertaa.

Valtuuston tilapäisen valiokunnan ehdotus sivistyslautakunnan erottamista koskevassa asiassa. Tilapäinen valiokunta on kokoontunut kolme kertaa. Tilapäinen valiokunta 4 13.03.2015 Valtuusto 15 23.03.2015 Valtuuston tilapäisen valiokunnan ehdotus sivistyslautakunnan erottamista koskevassa asiassa 23/00.02.04/2015 TILAPVAL 13.03.2015 4 Valtuusto

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Kunnanvaltuusto 27 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2017 1

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2017 1 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2017 1 Tarkastuslautakunta Aika 27.06.2017 klo 09:00-11:15 Paikka Kaupungintalon 2. kerroksen kokoustila Osallistujat Nimi Tehtävä Anttila Ari pj. Venesjärvi Seppo vpj.

Lisätiedot

Päätös: Kunnanhallituksen jäsen Hille Kuusisto esitti, että

Päätös: Kunnanhallituksen jäsen Hille Kuusisto esitti, että Kunnanhallitus 203 25.05.2015 Kunnanhallitus 208 01.06.2015 Vahvistusilmoituskirje tilintarkastajalle vuoden 2014 tilintarkastukseen liittyen 31/02.06.01/2015 Khall 25.05.2015 203 Tilinpäätöksen yhteydessä

Lisätiedot

Kunnanhallitus

Kunnanhallitus Kunnanhallitus 226 04.07.2017 Lausunto Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle Helena Huikuri-Kujalan valituksesta koskien Kittilän kunnanvaltuuston päätöstä 24.4.2017 16/Vt. kunnanjohtajan valinta 55/01.01.01/2015

Lisätiedot

Oikeudellinen asiantuntija Pertti Eilavaaran oikaisuvaatimus/khall ja (Lisätietoja: Hallintojohtaja, puh.

Oikeudellinen asiantuntija Pertti Eilavaaran oikaisuvaatimus/khall ja (Lisätietoja: Hallintojohtaja, puh. Kunnanhallitus 285 11.09.2017 Kunnanhallitus 308 18.09.2017 Oikeudellinen asiantuntija Pertti Eilavaaran oikaisuvaatimus/khall 15.8.2017 251 ja 4.7.2017 227 451/00/2013 Khall 11.09.2017 285 (Lisätietoja:

Lisätiedot

Maakuntajohtajan virka

Maakuntajohtajan virka Maakuntahallitus 47 25.02.2013 Maakuntahallitus 50 11.03.2013 Maakuntahallitus 63 18.03.2013 Maakuntavaltuusto 23 25.03.2013 Maakuntajohtajan virka MH 47 Hallintopäällikön ehdotus: Maakuntahallitus perusti

Lisätiedot

Esityslistan liitteenä: Hakuilmoitus. Vs. kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päät tää. Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esityslistan liitteenä: Hakuilmoitus. Vs. kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päät tää. Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. Kaupunginhallitus 86 18.04.2017 Kaupunginhallitus 121 15.05.2017 Kaupunginhallitus 157 05.06.2017 KAUPUNGINJOHTAJAN VIRAN VAALI 171/00.02.022/2017 Kh 18.04.2017 86 Kaupunginjohtajan virka jää avoimeksi

Lisätiedot

KHALL Asian valmistelija: hallinto-/kunnanjohtaja Juha Rinta-Jouppi

KHALL Asian valmistelija: hallinto-/kunnanjohtaja Juha Rinta-Jouppi Kunnanhallitus 137 29.05.2017 Kunnan luottamushenkilövalinnat 1/00.00.01/2017 KHALL 29.05.2017 137 Asian valmistelija: hallinto-/kunnanjohtaja Juha Rinta-Jouppi Kuntalain (410/2015) 30 :n mukaan kunnassa

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) 118/00.00.

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) 118/00.00. Kunnanhallitus 31 13.02.2017 Kunnanhallitus 71 27.02.2017 Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) Kunnanhallitus 13.02.2017 31 118/00.00.01/2016 Kunnanvaltuusto hyväksyi 20.6.2016 Kirkkonummen

Lisätiedot

Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset alkaen

Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset alkaen Sivistyslautakunta 40 16.05.2017 Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset 1.8.2017 alkaen 606/01.017/2016 SIVLTK 16.05.2017 40 Sivistysjohtaja Matti Hursti: Sivistysjohtajan

Lisätiedot

Samalla, kun uusi hallintosääntö hyväksytään, nykyiset johtosäännöt ku mo taan.

Samalla, kun uusi hallintosääntö hyväksytään, nykyiset johtosäännöt ku mo taan. Kunnanhallitus 29 30.01.2017 Kunnanhallitus 66 13.03.2017 Kunnanhallitus 78 20.03.2017 Kunnanhallitus 107 18.04.2017 Valtuusto 34 26.04.2017 Hallintosäännön hyväksyminen KH 29 Uuden kuntalain mukaan hallintosääntö

Lisätiedot

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat Hallitus 25 25.02.2016 Hallitus 64 30.03.2016 Hallitus 73 26.04.2016 Hallitus 89 12.05.2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat 61/31.312/2016 Hallitus

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI ESITYSLISTA 11/ Tarkastuslautakunta1. AIKA klo 14:00. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI ESITYSLISTA 11/ Tarkastuslautakunta1. AIKA klo 14:00. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI ESITYSLISTA 11/2017 1 Tarkastuslautakunta1 AIKA 06.11.2017 klo 14:00 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA Sivistyslautakunta 21 25.03.2015 Sivistyslautakunta 33 22.04.2015 KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA 2015 2016 SIVLTK 21 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa koskevat

Lisätiedot

MAASEUTULAUTAKUNNAN (RANTASALMI, JUVA, SULKAVA, JOROINEN) PUHEENJOHTAJAN VALINTA VUODEKSI /00.00/2013

MAASEUTULAUTAKUNNAN (RANTASALMI, JUVA, SULKAVA, JOROINEN) PUHEENJOHTAJAN VALINTA VUODEKSI /00.00/2013 Kunnanhallitus 24 14.01.2013 Kunnanvaltuusto 11 28.01.2013 Kunnanhallitus 75 25.02.2013 Kunnanvaltuusto 29 04.03.2013 Kunnanhallitus 102 07.04.2015 Kunnanvaltuusto 8 20.04.2015 Kunnanhallitus 64 08.03.2016

Lisätiedot

Lisätietoja tästä asiasta antaa hallituksen puheenjohtaja Elisa

Lisätietoja tästä asiasta antaa hallituksen puheenjohtaja Elisa Hallitus 24 25.02.2016 Hallitus 63 30.03.2016 Hallitus 72 26.04.2016 Valtuusto 19 12.05.2016 Kuntayhtymän johtajan virka 60/31.312/2016 Hallitus 25.02.2016 24 Hallituksen puheenjohtaja: Etelä-Savon sairaanhoitopiirin

Lisätiedot

A 1 Yli esteiden Nimi

A 1 Yli esteiden Nimi A Yli esteiden Nimi Ym-py-röi oi-ke-a lu-ku. Käy-tä ku-vi-a las-ke-mi-sen tu-ke-na. Lu-vun ja lu-ku-mää-rän yh-te-ys Lu-vun ja lu-ku-mää-rän yh-te-ys Lu-vun ja lu-ku-mää-rän yh-te-ys Vä-ri-tä oi-ke-a mää-rä.

Lisätiedot

L U O N N O S L A U S U M A K S I /Khall

L U O N N O S L A U S U M A K S I /Khall L U O N N O S L A U S U M A K S I 23.8.2017 /Khall 29.8.2017 LAUSUMA POHJOIS-SUOMEN HALLINTO-OIKEUDELLE Asia 01043/17/2206 Lausuman antaja Kittilän kunta Ratkaisu, josta valitettu Kittilän kunnanvaltuuston

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta Toimielinrakenteeseen tehtävät muutokset. Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta

Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta Toimielinrakenteeseen tehtävät muutokset. Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta 24 19.05.2016 Toimielinrakenteeseen tehtävät muutokset Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta 19.05.2016 24 Toimielinrakenteeseen tehtävät muutokset Kunnanvaltuuston

Lisätiedot

Pöytäkirjan 32, 33, 36, 40 ja 43 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 32, 33, 36, 40 ja 43 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 32, 33, 36, 40 ja 43 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muu tos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

Kiinteistöveroprosenttien määrääminen ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2014

Kiinteistöveroprosenttien määrääminen ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2014 Kunnanhallitus 263 11.11.2013 Valtuusto 89 18.11.2013 Kiinteistöveroprosenttien määrääminen ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2014 267/02.03.01/2013 KHALL 263 11.11.2013 Kuntalain 66 :n

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto VAALIKELPOISUUS KUNNALLISIIN LUOTTAMUSTOIMIIN 72/00.00/2017

Kunnanhallitus Valtuusto VAALIKELPOISUUS KUNNALLISIIN LUOTTAMUSTOIMIIN 72/00.00/2017 Kunnanhallitus 91 22.05.2017 Valtuusto 29 12.06.2017 VAALIKELPOISUUS KUNNALLISIIN LUOTTAMUSTOIMIIN 72/00.00/2017 KH 22.05.2017 91 (Valmistelija hallintojohtaja Marjatta Savolainen) Valittaessa kunnan toimielimiä

Lisätiedot

Sivistystoimenjohtaja-hallintojohtajan viran hakuilmoitus jaetuissa asiakirjoissa.

Sivistystoimenjohtaja-hallintojohtajan viran hakuilmoitus jaetuissa asiakirjoissa. Kunnanhallitus 308 10.11.2014 Kunnanvaltuusto 60 10.11.2014 Kunnanhallitus 333 01.12.2014 Kunnanhallitus 341 08.12.2014 Kunnanhallitus 348 15.12.2014 Kunnanhallitus 26 26.01.2015 Kunnanhallitus 51 09.02.2015

Lisätiedot

Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen liittyvistä muista uudistuksista 13.4.

Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen liittyvistä muista uudistuksista 13.4. KEURUUN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA Kaupunginhallitus 82 05.03.2012 Kaupunginhallitus 96 26.03.2012 Valtuusto 9 02.04.2012 Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen

Lisätiedot

MÄÄRÄALAN MYYNTI KIINTEISTÖSTÄ TEOLLISUUSALUE Valmistelija: Tekninen johtaja Mikko Kari (puh )

MÄÄRÄALAN MYYNTI KIINTEISTÖSTÄ TEOLLISUUSALUE Valmistelija: Tekninen johtaja Mikko Kari (puh ) Tekninen lautakunta 78 09.08.2016 Kunnanhallitus 267 22.08.2016 Valtuusto 55 29.08.2016 Valtuusto 2 30.01.2017 MÄÄRÄALAN MYYNTI KIINTEISTÖSTÄ TEOLLISUUSALUE 494-403-155-46 429/6/63/631/2016 Teknltk 09.08.2016

Lisätiedot

Säännön sisältö vaatii myös poliittista linjausta, joten val tuus to se minaa ris sa todettiin, että valmistelua varten nimetään ohjaus

Säännön sisältö vaatii myös poliittista linjausta, joten val tuus to se minaa ris sa todettiin, että valmistelua varten nimetään ohjaus Joutsan kunnanhallitus 211 28.11.2016 Joutsan kunnanhallitus 99 08.05.2017 Kunnanvaltuusto 29 15.05.2017 Perusturvalautakunta 66 30.05.2017 HALLINTOSÄÄNNÖN UUDISTAMINEN Joutsan kunnanhallitus 28.11.2016

Lisätiedot

Prosessissa on tarpeen hyödyntää ulkopuolista osaamista hakijoiden etsinnässä, analysoinnissa ja testaamisessa.

Prosessissa on tarpeen hyödyntää ulkopuolista osaamista hakijoiden etsinnässä, analysoinnissa ja testaamisessa. Kunnanhallitus 165 05.06.2018 Kunnanjohtajan virantäytön hakuprosessi Kunnanjohtajan virantäytön hakuprosessi KH 28.11.2016 290 Kunnanjohtajan valinta kuuluu valtuuston toimivaltaan. Kunnan hallintosäännön

Lisätiedot

Otsikko Sivu 70 Kokouksen järjestäytyminen ja työjärjestyksen. 5 hyväksyminen/khall 16.3.2015 71 Vt. kunnanjohtaja, hallintojohtaja Esa Mäkisen

Otsikko Sivu 70 Kokouksen järjestäytyminen ja työjärjestyksen. 5 hyväksyminen/khall 16.3.2015 71 Vt. kunnanjohtaja, hallintojohtaja Esa Mäkisen KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 4/2015 1 Kunnanhallitus Aika Maanantai 16.03.2015 klo 15:00-21:05 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 70 Kokouksen järjestäytyminen

Lisätiedot

SILLAN RAKENTAMINEN RUOSTEJÄRVEEN KURJENNIEMEN JA LEPPILAMMIN KANNAKSEN VÄLILLE

SILLAN RAKENTAMINEN RUOSTEJÄRVEEN KURJENNIEMEN JA LEPPILAMMIN KANNAKSEN VÄLILLE Ympäristölautakunta 60 15.06.2016 Kunnanhallitus 181 20.06.2016 Ympäristölautakunta 32 22.03.2017 Kunnanhallitus 87 27.03.2017 SILLAN RAKENTAMINEN RUOSTEJÄRVEEN KURJENNIEMEN JA LEPPILAMMIN KANNAKSEN VÄLILLE

Lisätiedot

Viranhaltijapäätösten ilmoituskäytäntö tekniselle lautakunnalle

Viranhaltijapäätösten ilmoituskäytäntö tekniselle lautakunnalle Tekninen lautakunta 118 24.10.2018 Viranhaltijapäätösten ilmoituskäytäntö tekniselle lautakunnalle Tekninen lautakunta 24.10.2018 118 Tekninen johtaja Reima Ojala 11.10.2018: Kaupunginhallitus on käsitellyt

Lisätiedot

Sovintosopimuksen uudelleen vienti kunnanhallituksen kautta valtuuston käsittelyyn

Sovintosopimuksen uudelleen vienti kunnanhallituksen kautta valtuuston käsittelyyn Toimikunta Kvalt 29.2.2016 16 02.11.2016 19 Toimikunta Kvalt 29.2.2016 19 09.11.2016 19 Toimikunta Kvalt 29.2.2016 20 25.11.2016 19 Kunnanhallitus 349 07.12.2016 Kunnanvaltuusto 71 19.12.2016 Sovintosopimuksen

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Sivu 19 Ennakkoäänten laskenta 3

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Sivu 19 Ennakkoäänten laskenta 3 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2017 1 Keskusvaalilautakunta 09.04.2017 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 19 Ennakkoäänten laskenta 3 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2017 2 Keskusvaalilautakunta Aika 09.04.2017 klo

Lisätiedot

LAUSUNNON ANTAMINEN HÄMEENLINNAN HALLINTO-OIKEUDELLE VALITUSASIASSA / MANNINEN OLLI JA TEEMU

LAUSUNNON ANTAMINEN HÄMEENLINNAN HALLINTO-OIKEUDELLE VALITUSASIASSA / MANNINEN OLLI JA TEEMU Kaavoitus- ja rakennusjaosto 26 02.03.2017 Kaavoitus- ja rakennusjaosto 40 06.04.2017 LAUSUNNON ANTAMINEN HÄMEENLINNAN HALLINTO-OIKEUDELLE VALITUSASIASSA / MANNINEN OLLI JA TEEMU 3047/10.03.00.02/2016

Lisätiedot

1. Hakuaikaa jatketaan klo saakka samoin kelpoisuusehdoin kuin varsinaisessa viranhakuilmoituksessa.

1. Hakuaikaa jatketaan klo saakka samoin kelpoisuusehdoin kuin varsinaisessa viranhakuilmoituksessa. Kunnanhallitus 148 02.05.2016 Kunnanhallitus 244 22.08.2016 Kunnanhallitus 254 05.09.2016 Kunnanhallitus 271 19.09.2016 Valtuusto 76 28.09.2016 Kunnanjohtajan rekrytoinnin käytännön järjestelyt 3940/02.022/2016

Lisätiedot

Otsikko Sivu 1 Kunnanvaltuuston kokoontuminen ja kokouskutsu 4 2 Kunnallisten ilmoitusten tiedottaminen 6 3 Johanna Fofannahin ero kunnanvaltuuston

Otsikko Sivu 1 Kunnanvaltuuston kokoontuminen ja kokouskutsu 4 2 Kunnallisten ilmoitusten tiedottaminen 6 3 Johanna Fofannahin ero kunnanvaltuuston KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanvaltuusto Aika Perjantai 30.01.2015 klo 14:00-15:00 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kunnanvaltuuston kokoontuminen ja kokouskutsu

Lisätiedot

Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus:

Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus 38 12.02.2018 Kaupunginhallitus 65 06.03.2018 Kaupunginhallitus 88 26.03.2018 Kaupunginvaltuusto 24 26.03.2018 Kuntalain 85.2 :n mukaisten selitysten vaatiminen / jatkotoimenpiteet 2089/03.06.00/2018

Lisätiedot

Talous- ja palkkahallinnon yhtiön perustaminen/yhtiöön liittyminen 138/00/2016. Yhdistymishallitus

Talous- ja palkkahallinnon yhtiön perustaminen/yhtiöön liittyminen 138/00/2016. Yhdistymishallitus Yhdistymishallitus 4 22.08.2016 Yhdistymishallitus 10 12.09.2016 Yhdistymishallitus 27 19.09.2016 Yhdistetty valtuusto 9 19.09.2016 Kaupunginhallitus 259 10.10.2016 Kaupunginvaltuusto 52 24.10.2016 Talous-

Lisätiedot

Valmistelija: hallintojohtaja Helena Metsämuuronen puh

Valmistelija: hallintojohtaja Helena Metsämuuronen puh Kunnanhallitus 268 04.11.2014 Kunnanvaltuusto 55 10.11.2014 Kiinteistöveron veroprosenttien vahvistaminen vuodelle 2015 263/02.03.02/2014 Khall 04.11.2014 268 Valmistelija: hallintojohtaja Helena Metsämuuronen

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

Vaalilain 15 :n mukaan kunnanhallituksen on hyvissä ajoin ennen vaa le ja asetettava:

Vaalilain 15 :n mukaan kunnanhallituksen on hyvissä ajoin ennen vaa le ja asetettava: Kunnanhallitus 255 07.11.2016 Kunnanhallitus 287 05.12.2016 Kunnanhallitus 84 13.03.2017 Kati Kähkösen eroanomus vaalilautakunnan varajäsenyydestä 225/00.001/2016, 82/00.001/2017 Kunnanhallitus 255 Vaalilain

Lisätiedot

Kuntayhtymän johtaja:

Kuntayhtymän johtaja: Kuntayhtymän hallitus 112 19.05.2016 Kuntayhtymän hallitus 143 17.08.2016 Kuntayhtymän hallitus 160 07.09.2016 Kuntayhtymän valtuusto 32 07.09.2016 Kuntayhtymän johtajan virka 215/01.00.01/2016 Kuntayhtymän

Lisätiedot

Pohjois -Suomen hall into-oikeudelle Kunnallisvalitus Kittilän kunnanvaltuuston päätöksestä Vt. kunnanjohtajan valinta

Pohjois -Suomen hall into-oikeudelle Kunnallisvalitus Kittilän kunnanvaltuuston päätöksestä Vt. kunnanjohtajan valinta Pohjois -Suomen hall into-oikeudelle Kunnallisvalitus Kittilän kunnanvaltuuston päätöksestä Vt. kunnanjohtajan valinta 24.4.2017 16 Va at i mu ks e n i : Vaadin, että Pohjois-Suomen hallinto-oikeus kumoaa

Lisätiedot

Esityslistan liitteenä: Hakuilmoitus. Vs. kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päät tää. Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esityslistan liitteenä: Hakuilmoitus. Vs. kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päät tää. Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. Kaupunginhallitus 86 18.04.2017 Kaupunginhallitus 121 15.05.2017 Kaupunginhallitus 157 05.06.2017 Kaupunginhallitus 167 12.06.2017 KAUPUNGINJOHTAJAN VIRAN VAALI 171/00.02.022/2017 Kh 18.04.2017 86 Kaupunginjohtajan

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet vuodelle 2015 KHALL

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 19 astuslautakunta 2013-2016 AIKA 18.05.2017 klo 14:33-15:33 PAIKKA Ruorisilta KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 21 12 Pöytäkirjan

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan -materiaali on kokoelma

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

Otsikko Sivu 1 Kunnanvaltuuston päätöksen

Otsikko Sivu 1 Kunnanvaltuuston päätöksen KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 1/2017 1 Kunnanvaltuusto Aika Maanantai 30.01.2017 klo 14:00-15:30 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kunnanvaltuuston päätöksen 19.12.2016 71 4

Lisätiedot

Päätösehdotus (Pj): Tarkastuslautakunta päättää lähettää vastuullisen tilintarkastajan vaihtumisen tiedoksi valtuustolle.

Päätösehdotus (Pj): Tarkastuslautakunta päättää lähettää vastuullisen tilintarkastajan vaihtumisen tiedoksi valtuustolle. Tarkastuslautakunta 77 07.11.2014 Kaupunginvaltuusto 66 24.11.2014 TILINTARKASTUSYHTEISÖN VASTUULLISEN TARKASTAJAN VAIHTUMINEN 56/03/2013 TARLA 77 67 Oulun HTM&JHTT-Tarkastus Oy on valittu Lieksan kaupungin

Lisätiedot

Otsikko Sivu 102 Vt. kunnanjohtajan valinta 3

Otsikko Sivu 102 Vt. kunnanjohtajan valinta 3 KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 5/2015 1 Kunnanhallitus Aika Perjantai 20.03.2015 klo 15:12-15:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 102 Vt. kunnanjohtajan valinta

Lisätiedot

Otsikko Sivu 67 Alppikoulun lisämääräraha 2016 talousarvioon 4 68 Lisämäärärahatarve Kaukosen koulun

Otsikko Sivu 67 Alppikoulun lisämääräraha 2016 talousarvioon 4 68 Lisämäärärahatarve Kaukosen koulun KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 10/2016 1 Kunnanvaltuusto Aika Tiistai 15.11.2016 klo 14:00-14:41 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 67 Alppikoulun lisämääräraha 2016 talousarvioon

Lisätiedot

Säästökohteita on esitetty seuraavasti: Tilintarkastus lautakunnan esitys 700. Rahoitus Korkotaso on alhainen. korkokulut 50 000

Säästökohteita on esitetty seuraavasti: Tilintarkastus lautakunnan esitys 700. Rahoitus Korkotaso on alhainen. korkokulut 50 000 Kunnanhallitus 51 09.02.2015 Kunnanvaltuusto 13 16.02.2015 Säästötoimenpiteet vuoden 2015 talousarvioon 269/02.02.00/2014 Khall 09.02.2015 51 Kittilän kunnanvaltuusto on kokouksessaan 16.12.2014 hyväksynyt

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Tarkastuslautakunta 09.02.2017 Aika 09.02.2017 klo 13:00-16:00 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2018 1

PÖYTYÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2018 1 PÖYTYÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2018 1 AIKA 09.02.2018 klo 09:00 PAIKKA Pöytyän kunnan Kyrön toimipiste ASIAT Käsitellyt asiat Asia Liitteet Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2017 1 Tarkastuslautakunta 09.03.2017 Aika 09.03.2017 klo 13:00-15:55 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 155 09.06.2016 Kunnanvaltuusto 37 15.06.2016 Kunnanhallitus 49 22.02.2017 Kunnanvaltuusto 8 09.03.2017 Väliaikaisen rahoituksen myöntäminen yleishyödyllisille Leader-hankkeille 95/02.05.03/2016,

Lisätiedot

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus Kunnanhallitus 59 23.03.2016 Kunnanhallitus 94 23.05.2016 Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus 1.1.2017 107/010/013/2015 KHALL 59 Selostus: Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00.

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00. Sivistyslautakunta 85 21.10.2014 Sivistyslautakunta 90 12.11.2014 Sivistyslautakunta 103 10.12.2014 Kunnanhallitus 41 16.03.2015 Valtuusto 12 30.03.2015 Uimahallin aukioloajat Sivistyslautakunta 21.10.2014

Lisätiedot

Lausunto Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle Helena Huikuri-Kujalan valituksesta kunnanvaltuuston päätökseen

Lausunto Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle Helena Huikuri-Kujalan valituksesta kunnanvaltuuston päätökseen Kunnanhallitus 250 15.08.2017 Lausunto Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle Helena Huikuri-Kujalan valituksesta kunnanvaltuuston päätökseen 29.5.2017 27 55/01.01.01/2015 Khall 15.08.2017 250 (Lisätietoja:

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan järjestäminen on kunnanhallituksen teh tä vä. Tarkastussäännön hyväksyy valtuusto.

Sisäisen valvonnan järjestäminen on kunnanhallituksen teh tä vä. Tarkastussäännön hyväksyy valtuusto. Kunnanhallitus 284 09.09.2013 Tarkastuslautakunta 32 11.09.2013 Sisäisen valvonnan ohjeet ja tarkastussääntö 1272/01/010/2008 KHALL 284 1272/01/010/2008 KHALL 607 Johtoryhmän ja tilintarkastajien keskusteluissa

Lisätiedot

Vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan asettaminen vuoden 2018 presidentinvaaleja varten

Vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan asettaminen vuoden 2018 presidentinvaaleja varten Kunnanhallitus 279 09.10.2017 Kunnanhallitus 317 06.11.2017 Kunnanhallitus 341 27.11.2017 Kunnanhallitus 362 18.12.2017 Vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan asettaminen vuoden 2018 presidentinvaaleja varten

Lisätiedot

Maakuntahallituksen jäsenten ja varajäsenten sekä puheenjohtajien vaali toimikaudeksi Kuntalain 58 :n 3.

Maakuntahallituksen jäsenten ja varajäsenten sekä puheenjohtajien vaali toimikaudeksi Kuntalain 58 :n 3. Maakuntahallitus 109 12.06.2017 Maakuntavaltuusto 27 27.06.2017 Maakuntahallituksen jäsenten ja varajäsenten sekä puheenjohtajien vaali toimikaudeksi 2017-2018 Maakuntahallitus 12.06.2017 109 Perussopimuksen

Lisätiedot

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Käsitellyt asiat Asia Otsikko Sivu 1 Kokouksen järjestäytyminen 3 2 Tarkastuslautakunnan esittelijä kaudella 2017-2021 4 3 Tarkastuslautakunnan sihteerin valinta kaudelle

Lisätiedot