Otsikko Sivu 103 Kokouksen järjestäytyminen ja työjärjestyksen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Otsikko Sivu 103 Kokouksen järjestäytyminen ja työjärjestyksen"

Transkriptio

1 KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 6/ Kunnanhallitus Aika Maanantai klo 15:00-17:10 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 103 Kokouksen järjestäytyminen ja työjärjestyksen 4 hyväksyminen/khall Konsernijohto, ohjaus ja konsernivalvonta Oy Levi Ski 5 Resort Ltd:ssä 105 Oikeudellinen asiantuntija Pertti Eilavaaran lasku Kunnanvaltuuston puheenjohtaja Inkeri Yrityksen 17 vaatimus oikeudellinen asiantuntija Pertti Eilavaaran laskussa mainittujen asiakirjojen luovuttamisesta kunnan ja kunnanhallituksen käyttöön 107 Asemakaavan muutoshakemus Levin asemakaavan 22 korttelissa Lausunto malminetsintälupahakemuksesta, Kello 51-53, 23 lupatunnus ML2014: Keminmaan kalateiden toiminnasta laaditun raportin 25 hyväksyminen ja kustannusten hyväksyminen 110 Takaussitoumuksen tunnustaminen/kittilän Vuokratalot 26 Oy 111 Korkeimman hallinto-oikeuden päätös/maria Teirikko ja 27 Susanna Mannerkoski 112 Työtoimikunnan jäsenen vaihtaminen Teknisen sihteerin käyttäminen kunnanhallituksen 29 kokouksissa/vuokko Mäntymaan esitys 114 Vt. kunnanjohtaja Esa Mäkisen vuosiloma Viranhaltijapäätökset ajalla Ajankohtaiset asiat kunnanhallitukselle tiedoksi Vt. kunnanjohtajan valinnan vahvistaminen Suomen Kuvalehden asiakirjapyyntö 36

2 KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 6/ Osallistujat Nimi Tehtävä Lisätiedot Läsnä Salonen Tarmo 2. varapuheenjohtaja Holck Eino jäsen Korva Merja jäsen Kuusisto Hille jäsen Kyrö Reijo jäsen Nevalainen Paula jäsen Nikka Milja jäsen Taskila Mauri varajäsen Siitonen Veikko varajäsen Läsnä :t ja 118 Kinnunen Leena varajäsen Läsnä :t ja 110 Yritys Inkeri kunnanvaltuuston pu heenjoh ta ja Mäkinen Esa vt. kunnanjohtaja Mertaniemi Tuula talousjohtaja Poissa Kurula Timo puheenjohtaja Maunula Aki 1. varapuheenjohtaja Mäkitalo Markku kunnanvaltuuston 1. vpj Erkkilä Akseli kunnanvaltuuston 2. vpj Paksu Janne kunnanvaltuuston 3. vpj Laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Käsitellyt asiat :t Kunnanhallituksen puheenjohtaja Timo Kurulan ja 1. varapuheenjohtaja Aki Maunulan poissa ollessa puheenjohtajana toimi 2. varapuheenjohtaja Tar mo Salonen. Pöytäkirjan tarkastajien valinta Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Milja Nikka ja Reijo Kyrö. Allekirjoitukset Tarmo Salonen Mauri Taskila Puheenjohtaja Puheenjohtaja :t ja 118 Tuula Mertaniemi Pöytäkirjanpitäjä

3 KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 6/ Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Tauko pidettiin klo 16:05-16:25. Kittilässä Milja Nikka Reijo Kyrö Pöytäkirja ollut nähtävänä Kittilä Tuula Mertaniemi Talousjohtaja

4 KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 6/ Kunnanhallitus Kokouksen järjestäytyminen ja työjärjestyksen hyväksyminen/khall Khall 103 Kunnanhallituksen puheenjohtaja Timo Kurulan ja 1. va ra pu heenjoh ta ja Aki Maunulan poissa ollessa puheenjohtajana toimi 2. va rapu heen joh ta ja Tarmo Salonen. Kunnanhallituksen 2. varapuheenjohtaja Tarmo Salonen ilmoitti kokouk sen alussa, että hän on esteellinen esityslistan asioiden 1, 2, 3 ja 15 ( :t 104, 105, 106 ja 118) kohdalla eikä osallistu näiden asioiden käsittelyyn. Tarmo Salosen tilalle tulee varajäsen Veikko Siitonen. Kunnanhallitus päätti yksimielisesti, että kunnanhallituksen va ra jäsen Mauri Taskila toimii kokouksen puheenjohtajana esityslistan asioi den 1, 2, 3 ja 15 ( :t 104, 105, 106 ja 118) käsittelyn aikana. Kunnanhallituksen jäsen Paula Nevalainen ilmoitti, että on es teel linen esityslistan asioiden 1 ja 2 ( :t 104 ja 105) kohdalla Oy Levi Ski Re sort Ltd:n hallituksen jäsenenä ja asian 7 ( 110) kohdalla Kittilän Vuok ra ta lot Oy:n hallituksen jäsenenä eikä osallistu näiden asioiden kä sit te lyyn. Paula Nevalaisen tilalle tulee varajäsen Leena Kinnunen. Valtuuston puheenjohtaja Inkeri Yritys ilmoitti olevansa esteellinen esi tys lis tan asian 1 ( 104) kohdalla ja poistuvansa kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi. Kunnanhallituksen jäsen Merja Korva ilmoitti olevansa esteellinen asioi den 1, 2, 3 ja 15 ( :t 104, 105, 106 ja 118) kohdalla ja pois tuvan sa kokouksesta näiden asioiden käsittelyn ajaksi.

5 KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 6/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Konsernijohto, ohjaus ja konsernivalvonta Oy Levi Ski Resort Ltd:ssä 451/00/2013 Khall Kuntalain 25a :n mukaan kunnan konsernijohtoon kuuluvat kunnan hal li tus, kunnanjohtaja tai pormestari ja muut johtosäännössä mää rä tyt viranomaiset. Konsernijohto vastaa kuntakonsernin ohjauksesta ja kon ser ni val vonnan järjestämisestä. Kittilän kunnan hallintosäännön 1 :n 2 mom mukaan kunnan konser ni joh toon kuuluvat kunnanhallitus ja kunnanjohtaja. Konsernijohto vas taa kuntakonsernin ohjauksesta ja konsernivalvonnan jär jes tä mises tä. Kunnan konsernijohdon vastuulla on kuntakonsernin ohjauksen ja kon ser ni val von nan järjestäminen. Konserniohjaus on omistajaohjausta ja tytäryhteisöjen valvontaa kos ke vien ohjeiden antamista. Konsernivalvonta on tytäryhteisöjen toiminnan tuloksellisuuden ja talou del li sen aseman seurantaa, analysointia ja raportointia. Kon ser nival von nas sa seurataan erityisesti valtuuston tytäryhteisöille aset tamien tavoitteiden toteutumista sekä konserniohjeen noudattamista mah dol li sis sa keskitetysti hoidetuissa konsernitoiminnoissa ja konser nin sisäisten palvelujen käytössä Konsernivalvonnassa seu rataan myös riskienhallintajärjestelmien toimivuutta tytäryhteisöissä. Oy Levi Ski Resort Ltd:n osalta konsernin ohjaus ja valvonta ei toteu du. Keskusrikospoliisin tiedotteen mukaan KRP:lla on tutkittavana Kit tilän Levitunturin hissihankintaa (Oy Levi Ski Resort Ltd) ja sen jäl keisiä tapahtumia koskevia useampia tutkintapyyntöjä koskeva asia koko nai suus sekä tutkintaan liitetty kunnanjohtajan erottaminen. Mm. kunnanjohtajan erottaminen tilapäisen valiokunnan raportin perus teel la sisälsi erottamisperusteena kunnanjohtajan yhdessä Levi Mat kai lu kes kus Oy:n kanssa tekemän tutkintapyynnön Oy Levi Ski Re sort Ltd:n hissihankintaan liittyen. Kunnanhallituksessa on paljon jäseniä ja varajäseniä, jotka ovat esteel li siä käsittelemään Oy Levi Ski Resort Ltd:hen liittyviä asioita. Kun nan hal li tus ei ole päätösvaltainen yhtiön konserniohjaukseen ja - val von taan liittyvissä asioissa.

6 KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 6/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Khall Kuntalain 17 :ssä on säädetty kunnan toimielimistä. Viimeisen momen tin mukaan kunnanhallitus ja valtuuston päätöksen nojalla muukin toimielin voi asettaa toimikuntia määrätyn tehtävän hoitamista var ten. Tilapäisestä valiokunnasta säädetään kuntalain 22 :ssä. Valiokunta voi daan asettaa myös lausunnon antamista ja hallinnon tar kas ta mista varten. Oy Levi Ski Resort Ltd:n tapauksessa konserniohjauksen ja - valvon nan järjestäminen voidaan toteuttaa kuntalain 17 :n, valtuuston aset ta man toimikunnan toimesta. Vt. kj.: Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto aset taa kuntalain 17 :n perusteella toimikunnan toteuttamaan kunta lain 25a :n mukaista konserniohjausta ja -valvontaa Oy Levi Ski Re sort Ltd:ssä. Toimikuntaan esitetään valittavaksi kolme jäsentä ja heille hen ki lökoh tai set varajäsenet. Valtuusto nimeää valituista puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Valinnassa on otettava huomioon tasa-arvolain säännökset (Tasa-ar vol 4a ). Päätös: Kunnanhallitus päätti :n 60 "Kokouksen järjestäytyminen ja työjärjestyksen hyväksyminen/khall " kohdalla, että asia 2 ( 62) poistetaan esityslista. Vt. kj.: Uudistan esitykseni Päätös: :n 70 Kokouksen järjestäytyminen ja työjärjestyksen hy väk sy minen/khall kohdalla: Kunnanhallituksen jäsen Paula Nevalainen ilmoitti, että hän on esteel li nen asioissa 1-11 ( :t 71-81) ja asiassa 24 ( 94). Paula Neva lai sen tilalle tuli varajäsen Leena Kinnunen asioiden käsittelyn ajak si. Paula Nevalainen poistui kokouksesta klo 15:20 (palasi 17:37). Kunnanvaltuuston puheenjohtaja Inkeri Yritys ilmoitti, että hän on es teel li nen asioissa 1-8 ja 11 ( :t ja 81). Inkeri Yritys poistui kokouksesta klo 15:20 (palasi klo 17:15). Puheenjohtaja Timo Kurula ilmoitti olevansa esteellinen aiemmin il-

7 KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 6/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus moit ta mil laan perusteilla, varovaisuussyistä, asioiden 1-8 kohdalla ( :t 71-78). Timo Kurula poistui kokouksesta klo 15:32 (palasi klo 17:15) ja puheen joh ta jak si siirtyi kunnanhallituksen 1. varapuheenjohtaja Aki Mau nu la. Puheenjohtaja Aki Maunula tiedusteli jäsen Hille Kuusiston es teel lisyy des tä, onko tilanne muuttunut kunnanhallituksen jälkeen, jolloin Hille Kuusisto ilmoitti olevansa esteellinen kä sitte le mään asiaa, ja esitti perusteluina esteellisyydelleen seu raa vaa: "Valtuuston puheenjohtaja Inkeri Yrityksen päätöksen mu kai ses ti olen jäävi käsittelemään poliisin esitutkinnassa olevia asioi ta (Oy Levi Ski Resort Ltd:n kuntakonserniasioita sekä kun nanjoh ta jan erottaminen). Kunnanhallituksen ei mielestäni tulisi käsitellä ollenkaan kyseisiä asioi ta, sillä toimivaltuuksia ei ole tullut. Kun ei ole tarkemmin yksilöity keitä henkilöitä ja mitä rikosnimikkeitä po lii sin esitutkinta koskee katson itseni esteelliseksi käsittelemään ky seis tä asiaa. Vaikka valtuusto vapautti kunnanhallituksen päätöksentekoon katson, että poliisin esitutkinnan ollessa käynnissä päättäjien jääviys on kiis ta ton ta." Hille Kuusisto ilmoitti istuvansa kokouksessa tämän pykälän ajan. Kunnanhallituksen varajäsen Leena Kinnunen esitti jäsen Milja Nikan kannattamana, että kunnanhallitus päättää, että kun nan hal li tuksen mielestä toimikunnan perustamiseen ei ole tarvetta. Jäsen Hille Kuusiston mielestä kunnanhallitus on esteellinen kä sit tele mään konsernivalvontaan liittyviä asioita. Kunnanhallitus ei ole ryhty nyt toimiin esteettömän tilapäisen toimikunnan asettamiseksi ja näin ollen vaarantaa kunnan puolueettoman päätöksenteon kon serni val von nas sa. Puheenjohtaja Aki Maunula totesi, että on teh ty vt. kunnanjohtajan esi tyk ses tä poikkeava kannatettu esitys, jo ten asia on ratkaistava ää nes tä mäl lä. Puheenjohtaja teki seuraavan äänestysesityksen, joka hyväksyttiin: Ne, jotka kannattavat vt. kunnanjohtajan tekemää esitystä, ää nes tävät jaa. Jos ei voittaa, on Leena Kinnusen esitys tullut kunnanhallituksen pää tök sek si. Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin yksi (1) jaa-ääni ja seitsemän (7) ei-ääntä.

8 KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 6/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Jaa-äänen antoi Hille Kuusisto. Ei-ääniä ääniä antoivat Eino Holck, Rei jo Kyrö, Aki Maunula, Milja Nikka, Vuokko Mäntymaa, Leena Kinnu nen ja Veikko Siitonen. Puheenjohtaja totesi Leena Kinnusen esityksen tulleen kun nan hal lituk sen päätökseksi. Vt. kunnanjohtaja Esa Mäkinen ilmoitti päätökseen eriävän mie li piteen esitykseensä ja esityksen selostusosaan perustuen. Jäsen Hille Kuusisto ilmoitti jättävänsä pää tök seen eriävän mie li piteen. Khall 104 Vt. kj.: Uudistan esitykseni Päätös: :n 103 "Kokouksen järjestäytyminen ja työjärjestyksen hy väk sy minen/khall " kohdalla: Kunnanhallituksen puheenjohtaja Timo Kurulan ja 1. va ra pu heenjoh ta ja Aki Maunulan poissa ollessa puheenjohtajana toimi 2. va rapu heen joh ta ja Tarmo Salonen. Kunnanhallituksen 2. varapuheenjohtaja Tarmo Salonen ilmoitti kokouk sen alussa, että hän on esteellinen esityslistan asioiden 1, 2, 3 ja 15 ( :t 104, 105, 106 ja 118) kohdalla eikä osallistu näiden asioiden käsittelyyn. Tarmo Salosen tilalle tulee varajäsen Veikko Siitonen. Kunnanhallitus päätti yksimielisesti, että kunnanhallituksen va ra jäsen Mauri Taskila toimii kokouksen puheenjohtajana esityslistan asioi den 1, 2, 3 ja 15 ( :t 104, 105, 106 ja 118) käsittelyn aikana. Kunnanhallituksen jäsen Paula Nevalainen ilmoitti, että on es teel linen esityslistan asioiden 1 ja 2 ( :t 104 ja 105) kohdalla Oy Levi Ski Re sort Ltd:n hallituksen jäsenenä ja asian 7 ( 110) kohdalla Kittilän Vuok ra ta lot Oy:n hallituksen jäsenenä eikä osallistu näiden asioiden kä sit te lyyn. Paula Nevalaisen tilalle tulee varajäsen Leena Kinnunen. Valtuuston puheenjohtaja Inkeri Yritys ilmoitti olevansa esteellinen esi tys lis tan asian 1 ( 104) kohdalla ja poistuvansa kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi. Kunnanhallituksen jäsen Merja Korva ilmoitti olevansa esteellinen asioi den 1, 2, 3 ja 15 ( :t 104, 105, 106 ja 118) kohdalla ja pois tuvan sa kokouksesta näiden asioiden käsittelyn ajaksi. Kunnanhallituksen varajäsen Leena Kinnunen esitti, että kun nan hal-

9 KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 6/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus li tus päättää, ja esittää edelleen kunnanvaltuustolle, että toi mi kunnan pe rus ta mi seen ei ole tarvetta. Kunnanhallituksen jäsen Hille Kuusisto esitti, että kunnanhallitus on es teel li nen käsittelemään konsernivalvontaan liittyviä asioita. Kunnan hal li tus ei ole ryhtynyt toimiin esteettömän tilapäisen toimikunnan aset ta mi sek si ja näin ollen vaarantaa kunnan puolueettoman päätök sen teon konsernivalvonnassa. Hille Kuusisto kannatti vt. kun nanjoh ta jan tekemää esitystä. Hille Kuusiton esitystä ei kannatettu, joten se raukesi. Kunnanhallituksen jäsen Eino Holck kannatti Leena Kinnusen te kemää esitystä. Puheenjohtaja Mauri Taskila totesi, että on tehty vt. kunnanjohtajan esi tyk ses tä poikkeava kannatettu esitys, joten asia on ratkaistava ää nes tä mäl lä. Puheenjohtaja teki seuraavan äänestysesityksen, joka hyväksyttiin: Ne, jotka kannattavat vt. kunnanjohtajan tekemää esitystä ää nes tävät jaa. Jos ei voittaa, on Leena Kinnusen esitys tullut kunnanhallituksen pää tök sek si. Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin yksi (1) jaa-ääni ja kuu si (6) ei-ääntä. Jaa-äänen antoi Hille Kuusisto. Ei-ääniä antoivat Eino Holck, Reijo Kyrö, Milja Nikka, Leena Kin nunen, Mauri Taskila ja Veikko Siitonen. Puheenjohtaja totesi Leena Kinnusen esityksen tulleen kun nan hal lituk sen päätökseksi. Hille Kuusisto ilmoitti jättävänsä päätökseen eriävän mielipiteen. Vt. kunnanjohtaja Esa Mäkinen ilmoitti päätökseen eriävän mie li piteen esitykseensä viitaten. Liitteet Liite 1 Hille Kuusiston eriävä mielipide/khall Liite 2 Hille Kuusiston eriävä mielipide/khall

10 KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 6/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Oikeudellinen asiantuntija Pertti Eilavaaran lasku 451/00/2013 Khall Oikeudellinen asiantuntija Pertti Eilavaara on toimittanut Kittilän kunnal le päivätyn laskun. Lasku on osoitettu: Kittilän kun nanhal li tus, Puheenjohtaja Timo Kurula. Lasku on kunnanhallituksen neuvonnasta, kirjelmien analyysistä ja yk sit täis ten asioiden muistioista ja oikeustapauskoonneista. Laskuun sisältyy erittely. Toimenpiteitä ovat: 1. Kesä Jätemääräyksen antaminen lautakunnassa ja siirto kun nan hal li tuk sel le, kirjelmän laatiminen ja tarkistaminen 2. Levi Ski Resortin oikeudellisten ongelmien hallinnan neuvonta yms. välillä 12/2014-6/ , Levi Resortin ongelmat, kunnanhallituksen pää tösasia kir ja luon nok sen laatiminen ja tarkistaminen, mm. puhelut/tk puhelu/tk, päätösten valituskelpoisuus, va li tus pe rusteet sekä yhtiön toimenpiteet tutkinta-asiassa ja sen vaikutukset kirjelmän tarkistaminen ja kehittely (oi kaisuvaa ti mus kirjel mä/vas ta us) puhelu/tk, menettelykysymyksiä , puhelut /TK ym. irtisanominen, useita henkilöitä kunnanjohtajan tiedotusoikeus yms./mm , tilapäisen valiokunnan työ ja samanlaisten asioiden käsit te ly/mm , tilapäisen valiokunnan toiminta ja kuulemistekniikat, MM (pe ri aa te kes kus te lu) , T.Kurula ja M Mäkitalo, puhelut aiheena SK:n leh ti kir joitus, tutkintapyyntö ja valtuuston pj:n menettelyt 3. Kunnanjohtajan irtisanomismenettely: neuvonta, oikeuskäytäntö, muis tioi ta päätöksentekokysymyksistä. - lausumia esille nousseista oikeuskysymyksistä: koostuvat eri osista, jotka ovat irrallisia asian selvittäminen ja lainsäädännön selvittäminen si säl täen puhelut: kuuleminen ja esteellisyys, 10 sivua lopullisena - lausumien (alkujaksot) kirjoittaminen lausunnon laatiminen: sovellettavat pykälät, päätöskuvaus, pu he lu/a Maunula. Kuntalain yleiset säännökset sisältöineen laa ti minen, 11 sivua lopullisena laatiminen jatkuu, tilanteet ja luottamuksen menetys kohteena (5 s) laatiminen jatkuu, kunnan omistajavalta

11 KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 6/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus laatiminen omistajavaltaosuuden jatko, 9 sivua lopullinen luottamus jatkuu luottamus loppuun laatiminen jatkuu, sovellettavat tai vertailevat sään nökset havaintoja kuntalain 40 :stä ja arvioita päätöksen lainmu kai suu des ta 5 sivua ja seitsemän sivua lopullisina erillismuistioiden oikolukua lainvastaisuusjakson laatiminen jatkuu loppuun edellisen viimeistely ja oikoluku viimeistely ja oikoluku jatkuu eri tekstien kokonaisuudessa kuntakonserni- ja osakeyhtiölain lisäyksiä kirjallinen lausunto kuulemiseen kunnanhallituksen jäsenenä kunnanhallituksen lausuntoluonnos (AM) tilapäiselle va liokun nal le (toimitettu ) täsmentävien lisäysten ja monen asian osalta oi keus tapaus käy tän nön laatiminen (jakso oikeustapauksista 15 sivua) 4. Irtisanomisen päätöstilanne ja täytäntöönpano: avustavia toimia lisää irtisanomispäätöksen laatimiseen tehtyjä avustavia lisätoimia , tilapäisen valiokunnan päätelmät arvioitavina päätösluonnoksen suunnittelu ja rakenteen jäsentäminen luonnostelua teksteiksi eri asioista (toimitettu 8 sivua) esteellisyystilanteen arviointi 2 sivua, puhelu/tk valtuuston päätöksen lainmukaisuus, 5 sivua pohjia esteellisyystilanteita /MM tutkinta, esteellisyys yms./tk kunnanhallituksen kokous yms. MM Erittelyyn ei ole tässä selostuksessa sisällytetty laskuttajan il moit tamia aikaerittelyjä. Laskun perusteena 64 tuntia. Lasku esityslistan ja pöytäkirjan liitteenä. Pertti Eilavaaraa on pyydetty sähköpostitse, että hän toimittaa laskus sa mainitut muistiot, kirjelmät, analyysit, kunnanhallitukselle laadi tut päätösasiakirjaluonnokset ja kaikki kirjallinen materiaali mihin las ku perustuu, Kittilän kunnanhallitukselle osoitettuna. Eilavaara vastasi, että hän on toimittanut aineiston kun nan hal li tuksen edustajalle, eikä toimita niitä enää. Edellä mainitun aineiston osalta on tiedusteltu Anna Mäkelältä, onko ai neis to toimitettu hänelle hänen toimiessaan kunnanjohtajana, ja pyy det ty toimittamaan se vt. kunnanjohtajalle tai ilmoittamaan löy tyykö aineisto kunnasta.

12 KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 6/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Anna Mäkelä on vastannut, että ei ole nähnyt tällaista aineistoa, eikä hän ole ollut tietoinen sen olemassaolosta. Aineistoa ei ole toimitettu Kit ti län kunnalle. Kunnanhallituksen puheenjohtaja Timo Kurulaa ja 1. va ra pu heenjoh ta ja Aki Maunulaa on pyydetty toimittamaan laskussa mainitut asia kir jat Kittilän kuntaan vt. kunnanjohtajalle tai arkistonhoitajalle mennessä. Asiakirjoja ei ole toimitettu kyseiseen päivään mennessä. Eilavaaralle on ilmoitettu, että laskussa on viite :Kunnanhallituksen asiaa koskeva päätös. Vt. kunnanjohtaja on tiedustellut mihin kunnanhallituksen pää tökseen viite perustuu. Laskun kohdassa "Huomautukset" Eilavaara ilmoittaa, että kaikki muis tiot ja analyysit toimitettu asiayhteydessä. Vt. kunnanjohtaja pyysi ilmoittamaan kenelle kyseiset asiakirjat on toi mi tet tu. Eilavaara vastasi mm., että kunnanhallitus tietää työnjakonsa, jospa tie dus te let te sieltä. Kunnanhallituksella on asemavaltuutus päät tämis sään asioissa. Sähköpostiketju on toimitettu edelleen kunnanhallituksen pu heenjoh ta ja Timo Kurulalle ja 1. varapuheenjohtaja Aki Maunulalle. Eilavaaran viesteihin viitaten vt. kunnanjohtaja on pyytänyt toi mit tamaan laskussa mainitut asiakirjat Kittilän kuntaan vt. kun nan joh ta jalle tai arkistonhoitajalle välittömästi. Asiakirjoja ei ole saatu Kittilän kunnalle esityslistan lähtöpäivään mennessä. Kittilän kunnanhallitus on keväällä 2014 käsitellyt lakipalvelujen käyttöä. Kunnanhallitus päätti , että lakipalveluja hankitaan han kin ta sään nös ten ja määrärahojen perusteella. Kunnanhallituksella ei ole tarkoitus muuttaa hankintasääntöä. Kunnanhallitus varaa sen lisäksi itselleen oikeuden lakipalvelujen käyt töön. Kunnanvaltuusto päätti perustaessaan tilapäistä valiokuntaa , että tilapäinen valiokunta voi käyttää la ki mies palve lu ja. Kunnanhallitus päätti , että kunnanhallituksen käyttöön otetaan lainopillinen neuvonantaja/neuvonantajia asia koh taises ti. Päätös voidaan panna täytäntöön heti. Päätös saatetaan

13 KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 6/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus kokoontuvalle valtuustolle tiedoksi. Kunnanvaltuusto merkitsi kunnanhallituksen päätöksen tiedoksi Edellä mainitut kunnanvaltuuston ja kunnanhallituksen päätökset eivät ole hankintapäätöksiä. Kunnanhallitus ei ole päättänyt hankkia lakipalveluita oikeudellinen asian tun ti ja Pertti Eilavaaralta. Hankintaan liittyvää viranhaltijapäätöstä ei ole tehty. Hankittaessa ko. palveluja tulee menetellä kunnan hallintosäännön, han kin ta sään nön ja sisäisen valvonnan ohjeen mukaisesti. Kunnanhallituksen em. päätökset ovat yleisen tason päätöksiä, joissa ei ole konkreettisesti päätetty lakipalveluiden hankinnasta. Kunnan hal li tuk sen puheenjohtajalla ja yksittäisellä kunnanhallituksen jäse nel lä ei ole oikeutta päättää hankinnasta. Hankintapäätöksen voi teh dä toimivaltainen viranhaltija tai toimielin, mm. kunnanhallitus. Hankintapäätös tulee tehdä ennen kuin palveluja aletaan käyt tämään. Kunnanhallituksen puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajalla ei ole toi mi val taa laskun hyväksymiseen. Lakipalveluiden ja muiden asiantuntijapalveluiden hankinta on ta vallis ta silloin, kun tarvitaan lisää asiantuntemusta päätöksenteon valmis te luun. Palveluiden hankinta on esittelijän ja asiaa valmistelevan vi ran hal ti jan tehtävä, koska esittelyn ja päätöksenteon lain- ja sääntö jen mu kai suus on esittelijän vastuulla. Mikäli esittelijä ei ole tai ei ole ollut tietoinen hankituista la ki pal ve luista, ei kyseinen palvelu ole voinut olla tukemassa valmistelua, esit telyä ja päätöksentekoa. Laskun kohdassa 2. mainittu neuvonta, kirjelmien analyysi ja yk sittäis ten asioiden muistiot ja oikeustapauskoonnit ovat tapahtuneet pää asias sa ennen kuin kunnanhallitus on tehnyt yleisen tason päätök siä lakipalveluiden hankinnasta. Kohdassa 3. Kunnanjohtajan irtisanomismenettely: neuvonta, oikeus käy tän tö, muistioita päätöksentekokysymyksistä sekä kohdassa 4. Irtisanomisen päätöstilanne ja täytäntöönpano: avustavia toimia. Täs tä asiasta ei ole mitään mainintaa kunnanhallituksen yleis päätök sis sä. Kohta sisältää tilapäisen valiokunnan neuvontaa. Tilapäinen valiokunta asetetaan erikseen valmistelemaan asiaa, jotta valmistelun puolueettomuus voidaan turvata. Laskusta käy ilmi, että kunnanhallituksen puheenjohtaja on huo lehti nut lakiavun hankkimisesta tilapäiselle valiokunnalle vaikka va lio-

14 KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 6/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus kun nal le oli palkattu oma sihteeri. Valiokunnan toiminnassa noudatetaan myös kunnan hal lin to säännön, hankintaohjeen ja sisäisen valvonnan ohjeen määräyksiä. Lausunnon antaja ja kunnanhallituksen puheenjohtaja ja 1. va ra puheen joh ta ja eivät ole ilmeisesti havainneet mitään intressiristiriitaa ja puo lu eet to muu den vaarantumista, vaikka lausunnon an ta ja/lai no pil linen neuvonantaja on neuvonut kunnanhallituksen puheenjohtajaa, 1. varapuheenjohtajaa, tilapäisen valiokunnan puheenjohtajaa ja anta nut kirjallisen lausunnon kuulemiseen kunnanhallituksen jäsenenä. Asia kir jois ta ei ilmene, ovatko neuvontaa saaneet kaikki kun nan hal lituk sen jäsenet. Eilavaaran laatimia muistioita ja asia kir jo ja ei ole saatu kunnan käyttöön edes laskun toimittamisen jäl keen. Laskun maksamiselle ei ole siten perusteita. Laskussa mainittuja asia kir jo ja ei ole ollut käytettävissä valmistelussa ja esittelyssä ei vätkä ne ole palvelleet kunnan päätöksentekoa, vaan päätökset on valmis tel tu ilman tätä tukea. Laskun maksulle ei ole siten perustetta vaik ka asiakirjat toimitetaan kunnalle. Vt. kj.: Kunnanhallitus päättää edellä asian selostusosassa esiin tuoduilla pe rus teil la, että Kittilän kunta ei maksa oikeudellinen asiantuntija Pert ti Eilavaaran Kittilän kunnalle osoittamaa, päivättyä las kua kunnanhallituksen neuvonnasta, kirjelmien analyysistä ja yksit täis ten asioiden muistioista ja oikeustapauskoonneista. Päätös: :n 70 Kokouksen järjestäytyminen ja työjärjestyksen hy väk sy minen/khall kohdalla: Kunnanhallituksen jäsen Paula Nevalainen ilmoitti, että hän on esteel li nen asioissa 1-11 ( :t 71-81) ja asiassa 24 ( 94). Paula Neva lai sen tilalle tuli varajäsen Leena Kinnunen asioiden käsittelyn ajak si. Paula Nevalainen poistui kokouksesta klo 15:20 (palasi 17:37). Kunnanhallituksen varajäsen Leena Kinnunen esitti jäsen Eino Holckin kannattamana, että asia jätetään pöydälle lisäselvityksiä varten. Puheenjohtaja Timo Kurula tiedusteli voidaanko Leena Kinnusen esi tys hyväksyä yksimielisesti. Saatuaan myöntävän vastauksen puheen joh ta ja totesi kunnanhallituksen yksimielisesti päättäneen jättää asian pöydälle lisäselvityksiä varten.

15 KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 6/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Khall 105 Lisäselvityksenä voidaan todeta, että esityslistan lähtöpäivään mennessä laskussa mainittuja asiakirjoja ei ole toimitettu Kit ti län kunnalle. Laskun maksamiselle ei siten ole edelleenkään perustetta. Vt. kj.: Kunnanhallitus päättää :n 79 selostusosassa esiin tuoduil la perusteilla, että Kittilän kunta ei maksa oikeudellinen asian tunti ja Pertti Eilavaaran Kittilän kunnalle osoittamaa päivättyä las kua kunnanhallituksen neuvonnasta, kirjelmien analyysistä ja yksit täis ten asioiden muistioista ja oikeustapauskoonneista. Päätös: :n 103 Kokouksen järjestäytyminen ja työjärjestyksen hy väk sy minen/khall kohdalla: Kunnanhallituksen puheenjohtaja Timo Kurulan ja 1. va ra pu heenjoh ta ja Aki Maunulan poissa ollessa puheenjohtajana toimi 2. va rapu heen joh ta ja Tarmo Salonen. Kunnanhallituksen 2. varapuheenjohtaja Tarmo Salonen ilmoitti kokouk sen alussa, että hän on esteellinen esityslistan asioiden 1, 2, 3 ja 15 ( :t 104, 105, 106 ja 118) kohdalla eikä osallistu näiden asioiden käsittelyyn. Tarmo Salosen tilalle tulee varajäsen Veikko Siitonen. Kunnanhallitus päätti yksimielisesti, että kunnanhallituksen va ra jäsen Mauri Taskila toimii kokouksen puheenjohtajana esityslistan asioi den 1, 2, 3 ja 15 ( :t 104, 105, 106 ja 118) käsittelyn aikana. Kunnanhallituksen jäsen Paula Nevalainen ilmoitti, että on es teel linen esityslistan asioiden 1 ja 2 ( :t 104 ja 105) kohdalla Oy Levi Ski Re sort Ltd:n hallituksen jäsenenä ja asian 7 ( 110) kohdalla Kittilän Vuok ra ta lot Oy:n hallituksen jäsenenä eikä osallistu näiden asioiden kä sit te lyyn. Paula Nevalaisen tilalle tulee varajäsen Leena Kinnunen. Kunnanhallituksen jäsen Merja Korva ilmoitti olevansa esteellinen asioi den 1, 2, 3 ja 15 ( :t 104, 105, 106 ja 118) kohdalla ja pois tuvan sa kokouksesta näiden asioiden käsittelyn ajaksi. Kunnanhallituksen varajäsen Leena Kinnunen esitti jäsen Eino Holckin kannattamana, että asia jätetään edelleen pöydälle li sä sel vityk siä varten. Esityksensä perusteluiksi Leena Kinnunen esitti, että pyy de tään selvitys asianosaisilta. Puheenjohtaja Mauri Taskila totesi, että on tehty vt. kunnanjohtajan esi tyk ses tä poikkeava kannatettu esitys, joten asia on ratkaistava ää nes tä mäl lä. Puheenjohtaja teki seuraavan äänestysesityksen, joka hyväksyttiin: Ne, jotka kannattavat vt. kunnanjohtajan tekemää esitystä, ää nes tävät jaa.

16 KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 6/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Jos ei voittaa, on Leena Kinnusen esitys tullut kunnanhallituksen pää tök sek si. Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin yksi (1) jaa-ääni ja kuu si (6) ei-ääntä. Jaa-äänen antoi Hille Kuusisto. Ei-ääniä antoivat Eino Holck, Reijo Kyrö, Milja Nikka, Leena Kin nunen, Mauri Taskila ja Veikko Siitonen. Puheenjohtaja totesi Leena Kinnusen esityksen tulleen kunnan kunnan hal li tuk sen päätökseksi. Liitteet Liite 3 Oikeudellinen asiantuntija Pertti Eilavaaran lasku Kittilän kun nan hal li tuk sel le/

17 KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 6/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanvaltuuston puheenjohtaja Inkeri Yrityksen vaatimus oikeudellinen asiantuntija Pert ti Eilavaaran laskussa mainittujen asiakirjojen luovuttamisesta kunnan ja kun nanhal li tuk sen käyttöön 451/00/2013 Khall Kunnanvaltuuston puheenjohtaja Inkeri Yritys on tehnyt vaa ti muk sen asiakirjojen luovuttamisesta kunnan ja kun nan hal li tuksen käyttöön. Inkeri Yritys viittaa kunnanhallituksen esityslistaan asiaan 9 ja esittää vaatimuksenaan seuraavaa: 1. Oikeudellinen asiantuntija Pertti Eilavaaran Kittilän kunnalle toimit ta mas ta laskusta ilmenee, että hän on laatinut kunnanhallituksen käyt töön useita muistioita, joita ei ole ollut kunnanhallituksen esi tyslis tan liitteinä ja joita ei ole tuotu kunnanhallituksen kokouksissa kunnan hal li tuk sen jäsenten tietoon. Asiakirjat liittyvät usein samaan aikaan kunnassa käsiteltävinä oleviin tai käsiteltäväksi tuleviin asioihin, joten niiden olisi tullut olla asioi ta valmistelevien tai niistä päättävien tiedossa. Inkeri Yritys vaatii, että kunnanhallituksen jäsenillä ja hänellä valtuus ton puheenjohtajana on ennen hallituksen kokousta mah dol lisuus tutustua mainittuihin asiakirjoihin. Vasta tämän jälkeen on mah dol lis ta arvioida sitä, miltä osin selvitykset ovat palvelleet kunnan päätöksentekoa. 2. Laskussa mainitaan myös kaksi valtuuston puheenjohtaja Inkeri Yri tyk seen liittyvää asiaa: , T.Kurula ja M.Mäkitalo, puhelut aiheena SK:n leh tikir joi tus, tutkintapyyntö ja valtuuston pj:n menettelyt havaintoja kuntalain 40 :stä ja arvioita päätöksen lain mu kai suu des ta 5 sivua ja seitsemän sivua lopullisina. Inkeri Yritys pyytää kunnanhallituksen puheenjohtajaa selvittämään, mi tä valtuuston puheenjohtajan menettelyjä on ulkopuolisen oi keudel li sen avustajan kanssa selvitetty ja miksi kunnan pitäisi olla vastuus sa tällaisen selvittelyn aiheuttamista kustannuksista. Samoin hän pitää välttämättömänä, että oikeudellisen asiantuntijan ha vain not kuntalain 40 :stä ja arviot hänen päätöksensä lain mu kaisuu des ta saatetaan myös hänen tietoonsa. Samoin hän haluaa selvi tyk sen siitä, millä tavoin näitä havaintoja ja selvityksiä käytettiin val tuus ton päätöksenteon tukena siinä vaiheessa kun valtuusto jätti vah vis ta mat ta hänen tekemän pidätyspäätöksen.

18 KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 6/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Nämä asiakirjat ja selvitykset tulee olla myös kunnanhallituksen käytös sä ennen kuin se päättää oikeudellisen asiantuntija Eilavaaran las kun maksamisesta. Kittilän kunnanhallituksen kokouksessa on asian 9 kohdal la käsiteltävänä asiaan liittyvä Pertti Eilavaaran lasku. Kuntalain 24 :n mukaan kunnanjohtajalla on oikeus käyttää pu heval taa kunnanhallituksen puolesta sekä saada kunnan viranomaisilta tie to ja ja nähtäväkseen asiakirjoja, jollei salassapitoa koskevista sään nök sis tä muuta johdu. Kunnanjohtajalla on laaja tietojensaantioikeus. Tie to jen saan ti oi keuden piiriin kuuluvat myös sellaiset tiedot, jotka eivät vielä ole julkisia. Täl lai sia ovat mm. asian valmistelutiedot. Asiakirjajulkisuudesta säädetään laissa viranomaisten toiminnan julki suu des ta. Julkisuuslaissa säädetään milloin asiakirjat tulevat julkiseksi. Mikäli asia kir ja ei ole vielä julkinen, tiedon saaminen on viranomaisen harkin nas sa. Inkeri yrityksen mainitsemia ja Eilavaaran laskussa mainittuja asiakir jo ja ei ole lainkaan toimitettu Kittilän kunnalle, eikä niitä ole voitu dia ri oi da. Tällöin ei ole myöskään voitu selvittää ovatko asiakirjat kai kil ta osin julkisia ja sisältyykö niihin salassa pidettäviä tietoja. Mah dol li nen salassapito voi perustua ainoastaan laissa olevaan nimen omai seen säännökseen. Viranomainen ei voi päätöksellään määrätä asiakirjaa salaiseksi. Viran omai nen voi olla toimielin tai viranhaltija mutta ei yksittäinen luotta mus hen ki lö. Kuntalain 43 :n mukaan luottamushenkilöllä on oikeus saada kunnan viranomaisilta tietoja ja nähtäväkseen asiakirjoja, joita hän toimes saan pitää tarpeellisina, jollei salassapitoa koskevista sään nöksis tä muuta johdu. Luottamushenkilön tietojensaantioikeus ulottuu myös niihin tietoihin, jot ka eivät ole julkisia. Eilavaaran laskuun sisältyy kaksi kunnanvaltuuston puheenjohtajaan liit ty vää asiaa: ja jotka Inkeri yritys on vaa timuk ses saan maininnut. Inkeri Yritys on siten henkilökohtaisesti asianosainen kyseisissä asiois sa. Lisäksi hänellä valtuutettuna ja valtuuston puheenjohtajan on oikeus saada tiedot luottamushenkilönä. Vt. kj.: Kunnanhallitus päättää, että asianosaisten, joilla on hallussaan oikeu del li nen avustaja Pertti Eilavaaran laskussa mainitut asiakirjat, tu lee toimittaa ne välittömästi Kittilän kunnalle.

19 KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 6/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanvaltuuston puheenjohtaja Inkeri Yritykselle tulee toimittaa asian osai se na erikseen hänen vaatimansa asiakirjat. Kunnanhallituksen puheenjohtaja selvittää erikseen Inkeri Yritykselle hä nen pyyntönsä, mitä valtuuston puheenjohtajan menettelyjä on ulko puo li sen oikeudellisen avustajan kanssa selvitetty ja miksi kunnan pi täi si olla vastuussa tällaisen selvittelyn aiheuttamista kus tan nuk sista. Päätös: Kunnanhallituksen 1. varapuheenjohtaja Aki Maunula esitti, että asia jä te tään pöydälle. Kunnanhallituksen varajäsen Veikko Siitonen kannatti Aki Maunulan te ke mää esitystä. Puheenjohtaja Timo Kurula totesi, että on tehty kannatettu pöy däl lepa no esi tys, joten asian käsittelyn jatkamisesta on äänestettävä. Puheenjohtaja teki seuraavan äänestysesityksen, joka hyväksyttiin: Ne, jotka kannattavat käsittelyn jatkamista äänestävät jaa. Jos ei voittaa asia jää pöydälle. Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin yksi (1) jaa-ääni ja kah dek san (8) ei-ääntä. Jaa-äänen antoi Hille Kuusisto. Ei-ääniä antoivat Eino Holck, Timo Ku ru la, Reijo Kyrö, Aki Maunula, Paula Nevalainen, Milja Nikka, Vuok ko Mäntymaa ja Veikko Siitonen. Puheenjohtaja totesi, että Aki Maunulan esitys asian jättämisestä pöy däl le on tullut kunnanhallituksen päätökseksi. Jäsen Hille Kuusisto ilmoitti jättävänsä eriävän mielipiteen. Vt. kunnanjohtaja Esa Mäkinen ilmoitti jättävänsä eriävän mie li piteen. Khall 106 Eilavaaran laskusta ja pykälän 96 selostusosasta käy ilmi, että ai nakin kaksi asiakirjaa sisältää kunnanvaltuuston puheenjohtaja Inkeri Yri tyk sen toimintaan ja tehtävään liittyvää asiaa. Inkeri Yrityksellä asianosaisena on oikeus saada mainitut asiakirjat hen ki lö koh tai ses ti. Kysymyksessä on myös hänen oikeusturvansa. Asia tulee käsitellä ja asian jättämiselle pöydälle ei ole perustetta.

20 KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 6/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Vt. kj.: Kunnanhallitus päättää, että asianosaisten, joilla on hallussaan oikeu del li nen avustaja Pertti Eilavaaran laskussa mainitut asiakirjat, tu lee toimittaa ne välittömästi Kittilän kunnalle. Kunnanvaltuuston puheenjohtaja Inkeri Yritykselle tulee toimittaa asian osai se na erikseen hänen vaatimansa, hänen menettelyjään kos ke vat asiakirjat. Kunnanhallituksen puheenjohtaja on ilmoittanut selvittävänsä Inkeri Yri tyk sel le hänen pyyntönsä, mitä valtuuston puheenjohtajan me nette ly jä on ulkopuolisen oikeudellisen avustajan kanssa selvitetty ja mik si kunnan pitäisi olla vastuussa tällaisen selvittelyn aiheuttamista kus tan nuk sis ta. Päätös: :n 103 Kokouksen järjestäytyminen ja työjärjestyksen hy väk sy minen/khall kohdalla: Kunnanhallituksen puheenjohtaja Timo Kurulan ja 1. va ra pu heenjoh ta ja Aki Maunulan poissa ollessa puheenjohtajana toimi 2. va rapu heen joh ta ja Tarmo Salonen. Kunnanhallituksen 2. varapuheenjohtaja Tarmo Salonen ilmoitti kokouk sen alussa, että hän on esteellinen esityslistan asioiden 1, 2, 3 ja 15 ( :t 104, 105, 106 ja 118) kohdalla eikä osallistu näiden asioiden käsittelyyn. Tarmo Salosen tilalle tulee varajäsen Veikko Siitonen. Kunnanhallitus päätti yksimielisesti, että kunnanhallituksen va ra jäsen Mauri Taskila toimii kokouksen puheenjohtajana esityslistan asioi den 1, 2, 3 ja 15 ( :t 104, 105, 106 ja 118) käsittelyn aikana. Kunnanhallituksen jäsen Merja Korva ilmoitti olevansa esteellinen asioi den 1, 2, 3 ja 15 ( :t 104, 105, 106 ja 118) kohdalla ja pois tuvan sa kokouksesta näiden asioiden käsittelyn ajaksi. Kunnanhallituksen jäsen Paula Nevalainen ilmoitti olevansa es teel linen, koska Pertti Eilavaaran nimi mainitaan tekstissä, ja poistui kokouk ses ta. Paula Nevalaisen tilalle tuli varajäsen Leena Kinnunen. Kunnanhallituksen jäsen Milja Nikka esitti varajäsen Veikko Siitosen kan nat ta ma na, että asia jätetään pöydälle. Asiat 2 ja 3 ( :t 105 ja 106) liittyvät yhteen, selvitetään laskun yhteydessä. Puheenjohtaja Mauri Taskila totesi, että on tehty vt. kunnanjohtajan esi tyk ses tä poikkeava kannatettu esitys, joten asia on ratkaistava ää nes tä mäl lä. Puheenjohtaja teki seuraavan äänestysesityksen, joka hyväksyttiin: Ne, jotka kannattavat vt. kunnanjohtajan tekemää esitystä, ää nes tävät jaa.

21 KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 6/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Jos ei voittaa, on Milja Nikan esitys tullut kunnanhallituksen päätök sek si. Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin yksi (1) jaa-ääni ja kuu si (6) ei-ääntä. Jaa-äänen antoi Hille Kuusisto. Ei-ääniä antoivat Eino Holck, Reijo Kyrö, Milja Nikka, Leena Kin nunen, Mauri Taskila ja Veikko Siitonen. Puheenjohtaja totesi Milja Nikan esityksen tulleen kunnanhallituksen pää tök sek si. Vt. kunnanjohtaja Esa Mäkinen ilmoitti jättävänsä päätökseen eriävän mielipiteen. Liitteet Liite 4 Vt. kunnanjohtaja Esa Mäkisen eriävä mielipide/khall Liite 5 Hille Kuusiston eriävä mielipide/khall Liite 6 Vt kunnanjohtaja Esa Mäkisen eriävä mielipide/khall

22 KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 6/ Kunnanhallitus Asemakaavan muutoshakemus Levin asemakaavan korttelissa 98 30/ /2015 Khall 107 Kittilän kunnan Sirkan kylässä sijaitsevasta Kaivola -nimisestä tilasta RN:o 35:63 ( ) määräosan 1/5 omistava Janna Kaivola on jättänyt Kittilän kunnanhallitukselle esityksen. Esitys koskee osaa tilasta Kaivola RN:o 35:63, jonka läpi on ra kennet tu Sirkkajärventie. Kyseinen osa tilasta kuuluu Levin ase ma kaava-alu ee seen muodostaen osan korttelin 98 mukaisesta tontista 1. Ase ma kaa van on kunnanvaltuusto hyväksynyt ja lää nin hal li tus vahvistanut päätöksellään U Sirk kajär ven tie on kaavan mukaisella tontin alueella. Ote asemakaavasta on esityslistan ja pöytäkirjan liitteenä. Hakija esittää, että kunta suorittaisi kustannuksellaan korttelissa 98 ase ma kaa va muu tok sen laajentamalla tonttia 1 pohjoiseen, ja että ny kyi nen rakennusoikeus säilyisi ennallaan. Lisäksi hakija esittää, et tä kortteliin 97 tonttiin 3 liitettäisiin Kaivolan tilaan RN:o 35:63 kuulu va alue. Kortteli 97 tontti 3 muodostuu Hannula nimisestä tilasta RN:o 35:48. Kyseisen tilan osalta nykyisen asemakaavan mukaisen tontin laa jen ta mi nen selvitetään asemakaavamuutoksessa ja mikäli ta voittee na on lisätä rakennusoikeutta, edellyttää se kunnan ja maanomis ta jan välistä maankäyttösopimusta. Vt. kj.: Kunta käynnistää neuvottelut tilan Kaivola RN:o 35:73 maan omis tajien kanssa ja selvitykset kaavoituksen käynnistämisestä katualueen muut ta mi sek si nykyistä käyttöä vastaavaksi. Mikäli ase ma kaa vamuu tos koskee laajempaa aluetta, muilta osin maanomistajien kanssa laaditaan kaavoituksen käynnistämissopimukset. Kunta vastaa kaa voi tus kus tan nuk sis ta tilan Kaivola RN:o 35:63 osalta ja katualue luo vu te taan kunnalle korvauksetta. Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Liitteet Liite 7 Ote Levin ajantasa-asemakaavasta, kortteli 98

23 KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 6/ Kunnanhallitus Lausunto malminetsintälupahakemuksesta, Kello 51-53, lupatunnus ML2014: / /2015 Khall 108 Dragon Mining Oy on jättänyt Tukesille Kittilän kunnan alu eel le, Kuiva sal men paliskunnan erityiselle poronhoitoalueelle koh dis tu van jatko ai ka ha ke muk sen kolmeksi (3) vuodeksi koskien Kello malmin et sin tä lu paa. Hakija otaksuu alueella olevan kultaa pe rus tuen ha ki jan alueella alueella tekemiin tutkimuksiin. Hakijan mukaan malminetsintälupahakuaikana käydään läpi olemas sa olevaa tutkimusaineistoa. Lupavuosina tutkimusmenetelminä ovat mahdolliset: lentogeofysikaaliset mittaukset, näytteenotto va saral la ja lapiolla, geofysikaaliset mittaukset maanpinnalta, tut ki musojien teko kaivinkoneella ja niiden kartoitus, kallio- ja maa pe rä näytteen ot to pinta- ja/tai syväkairaamalla, uranäytteenotto sekä his to rialli sen tutkimusaineiston tulkinta. Hakemusalueella ei hakijan mukaan tule muodostumaan kai vannais jä tet tä. Mahdollisesti lapiolla tehtävät kuopat sekä kaivinkoneella teh tä vät tutkimusojat tullaan peittämään tarpeellisten tutkimusten päät teek si. Mahdolliset puustovauriot tullaan korvaamaan täy si määräi si nä. Suunnitellut toimet eivät hakijan mukaan aiheuta merkittäviä vä lit tömiä tai välillisiä vaikutuksia ympäristön- tai luonnonsuojeluun, ve sistöi hin, pohjaveteen, ihmiseen tai maa- tai kallioperään. Vähäisiä vaiku tuk sia maaperään voi esiintyä kulku-urien ja ojien ylityskohdilla. Ha ki ja pyrkii minimoimaan vaikutukset käyttämällä jo olemassa olevia kulku-uria sekä ojien ylityskohtia. Kartta ja asiakirjat malminetsintälupa-alueesta esityslistan liit tee nä. Vt. kj.: Kunnanhallitus päättää lausuntonaan Dragon Mining Oy:n jat ko ai kaha ke muk ses ta koskien Kello mal min et sin tä lu paa ilmoittaa seu raa vaa: Lupahakemus ei kohdistu Kittilän kunnan asema- eikä yleis kaava-alueil le. Siten kaavoituksen kannalta hakemuksen johdosta ei ole huo mau tet ta vaa. Malminetsinnästä ei saa olla haittaa paikalliselle asutukselle eikä alu een poronhoidolle. Muilta osin Kittilän kunnalla ei ole hakemuksesta huo mau tet ta vaa. Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

24 KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 6/ Kunnanhallitus Liitteet Liite 8 Lausuntopyyntö karttaliitteineen mal min et sin tä lu pa ha kemuk ses ta, Kello 51-53, lupatunnus ML2014:0010 Liite 9 Lausuntopyyntöasiakirjat mal min et sin tä lu pa ha ke muk sesta, Kello 51-53, lupatunnus ML2014:0010 Liite 10 Yleiskartta sijainnista, malminetsintälupahakemus Kello 51-53, lupatunnus ML2014:0010

25 KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 6/ Kunnanhallitus Keminmaan kalateiden toiminnasta laaditun raportin hyväksyminen ja kustannusten hy väk sy mi nen 360/11.01/2012 Khall 109 Lohijokitiimi ry on on lähettänyt Kemi/Ounasjokivarren kunnille saatteen: Keminmaan kalateiden toiminnasta laaditun raportin hy väk symi nen. Kemi/Ounasjokivarren kunnat sopivat vuonna 2013 Keminmaan kala tei den käyttökustannusten yhteisvastuusta. Lohijokitiimi ry on laa tinut raportin kalateiden hoidon käytännön toteutuksesta sekä syn tyneis tä käyttökustannuksista. Kuntien välisen yhteistyösopimuksen mu kai ses ti Keminmaan kunnan tekninen lautakunta ja Lohijokitiimi ry:n hallitus ovat raportin hyväksyneet. Lohijokitiimin hallitus esittää Kemi/Ounasjokivarren kunnille (ka la teiden yhteisvastuusopimuksen jäsenkunnille) raportin hyväksymistä. Lohijokitiimi ry:n saatteen liitteenä on: - raportti kalateiden hoidon toteutuksesta - Vallitunsaaren kalatien toimintaedellytysten kehittämisen vä li ra portti - Lohijokitiimi ry:n hallituksen esitys voimayhtiöille - kalojen ylisiirtohankkeen PALUU väliraportti sekä vuoden 2015 toimin ta suun ni tel ma. Kalateiden käyttökustannukset vuonna 2014 olivat yhteensä ,72. Tulot Laskutettava osuus ,55. Kittilän kunnan osuus 15 %, yhteensä 3.563,18. Kittilän kunnan v talousarvioon on varattu kalateihin Vt. kj.: Kunnanhallitus päättää hyväksyä Lohijokitiimi ry:n esittämän Ke minmaan kalateiden toiminnasta laaditun raportin. Kittilän kuntaa maksaa osuutenaan 3.563,18. Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

26 KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 6/ Kunnanhallitus Takaussitoumuksen tunnustaminen/kittilän Vuokratalot Oy Khall 110 Kunnanvaltuusto on kokouksessaan pöytäkirjan :n 102 koh dal la myöntänyt omavelkaisen takauksen Asunto Oy Kittilän Valta tien Suomen Yhdyspankilta saaman mk:n suuruisen lainan pääoman, koron ja mahdollisten perimiskulujen maksamisen vakuu dek si sekä valtiokonttorin mk:n suuruisen lainan pääoman, koron ja mahdollisten perimiskulujen maksamisen va kuu deksi. Kunnanvaltuusto on kokouksessaan :n 103 kohdalla myön tä nyt omavelkaisen takauksen Asunto Oy Kittilän Rantatien Suo men Yhdyspankilta saaman mk:n suuruisen lainan pää oman, koron ja mahdollisten perimiskulujen vakuudeksi, sekä val tio kont to rin mk:n suuruisen lainan koron, pääoman ja mah dol lis ten perimiskulujen maksamisen vakuudeksi. Valtiokonttorin Kittilän Vuokratalot Oy:n lainojen jälkipääoma on tällä het kel lä ,31 ja ,12. Kittilän kunnan vastuu takaajana on ,31 ja ,12 kor koi neen, viivästyskorkoineen ja kuluineen. Valtiokonttori on tehdyllä päätöksellä pidentänyt edellä mai nit tu jen lainojen laina-aikaa 2,5 vuodella. Valtiokonttori pyytää Kittilän kuntaa takaajana tunnustamaan takauk sien voimassaolon. Vt. kj.: Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto päät tää Valtiokonttorin lainojen takaajana tunnustaa, että takaajaa on muistutettu takauksesta ja vierasvelkapanttauksesta annetun lain (361/1999) 19 :ssä sekä valan vanhentumisesta annetun lain (728/2003) 8 ja 10 :ssä mainituissa tarkoituksissa näistä ta kauk sista. Takaaja on tietoinen siitä, että näiden lainojen laina-aikaa on piden net ty 2,5 vuodella Valtiokonttorin tekemällä pää tök sellä. Päätös: Kunnanhallituksen jäsen Paula Nevalainen ilmoitti Kittilän Vuok ra talot Oy:n hallituksen jäsenenä olevansa esteellinen ja poistui ko koukses ta asian käsittelyn ajaksi. Paula Nevalaisen tilalle tule varajäsen Lee na Kinnunen. Vt. kunnanjohtajan esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

27 KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 6/ Kunnanhallitus Korkeimman hallinto-oikeuden päätös/maria Teirikko ja Susanna Mannerkoski 57/ /2010 Khall 111 Maria Teirikko ja Markku Pullin kuolinpesän osakas Susanna Manner kos ki ovat valittaneet Kittilän kunnanvaltuuston :n 7 koh dal la hyväksymästä Kittilän kirkonkylän osayleiskaavasta Ro vanie men hallinto-oikeuteen. Rovaniemen hallinto-oikeus hylkäsi päätöksellään nro 13/0255/1 Maria Teirikon ja Markku Pullin valituksen kun nan val tuuston päätöksestä. Maria Teirikko ja Susanna Mannerkoski valittivat Rovaniemen hal linto-oi keu den päätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Valittajat vaa ti vat, että Rovaniemen hallinto-oikeuden päätös kumotaan ko konai suu des saan ja Kittilän kunnanvaltuuston päätös kumotaan siltä osin kuin Ounasrannan tilan RN:o 8:42 Pakatissa sijaitsevat palstat on osayleiskaavassa osoitettu M- ja MY-1 -merkinnöillä. Mainitut pals tat on ositettava osayleiskaavassa pysyvään omakotitalo- tai muu hun rakentamiseen sisältäen mahdollisuuden myös vapaa-ajan ra ken ta mi seen ja rakentamisen edellyttämään kunnallistekniikkaan. Kittilän kunnanhallitus on valituksen johdosta antamassaan se li tykses sä esittänyt, että valitus hylätään. Teirikko ja Mannerkoski ovat antaneet vastaselityksen. Korkein hallinto-oikeus on tutkinut asian ja antamallaan pää tök sel lä 2285/1/13 hylännyt valituksen. Hallinto-oikeuden päätös tä ei muuteta. Korkeimman hallinto-oikeuden päätös kokonaisuudessaan esi tys listan ja pöytäkirjan liitteenä. Vt. kj.: Kunnanhallitus päättää merkitä tiedoksi korkeimman hal lin to-oi keuden päätöksen Maria Teirikon ja Susanna Mannerkosken Kittilän kirkon ky län osayleiskaavasta tekemään valitukseen. Päätös: Merkittiin tiedoksi. Liitteet Liite 11 Korkeimman hallinto-oikeuden päätös /Maria Teirikon ja Su san na Mannerkosken Kittilän kirkonkylän yleiskaavan hy väk sy mis tä koskeva valitus

28 KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 6/ Kunnanhallitus Työtoimikunnan jäsenen vaihtaminen 19/ /2013 Khall 112 Kunnanhallitus on kokouksessaan asettanut toi mikau dek seen työtoimikunnan käsittelemään työllistämiseen ja työl lisyy den hoitoon liittyviä asioita sekä toimimaan eri osapuolten yh teistyö eli me nä työllisyyden hoitoon liittyvissä asioissa. Kittilän työvoimatoimiston edustajaksi on nimetty Raili Rautiola. Työtoimikunta on päättänyt kokouksessaan saattaa kunnan hal li tuk sel le tiedoksi, että Lapin TE-toimisto on valinnut työ toi mikun nan jäseneksi Raili Rautiolan tilalle palveluesimies Ulla Kaup pilan Kemistä. Vt. kj.: Kunnanhallitus päättää merkitä tiedoksi työtoimikunnan ilmoituksen, et tä Lapin TE-toimisto on vaihtanut työtoimikunnan jäsenen Raili Rau tio lan tilalle palveluesimies Ulla Kauppilan Kemistä. Päätös: Merkittiin tiedoksi.

Kunnanhallitus 79 16.03.2015. Oikeudellinen asiantuntija Pertti Eilavaaran lasku 451/00/2013

Kunnanhallitus 79 16.03.2015. Oikeudellinen asiantuntija Pertti Eilavaaran lasku 451/00/2013 Kunnanhallitus 79 16.03.2015 Oikeudellinen asiantuntija Pertti Eilavaaran lasku 451/00/2013 Khall 79 Oikeudellinen asiantuntija Pertti Eilavaara on toimittanut Kittilän kunnal le 7.1.2015 päivätyn laskun.

Lisätiedot

Otsikko Sivu 70 Kokouksen järjestäytyminen ja työjärjestyksen. 5 hyväksyminen/khall 16.3.2015 71 Vt. kunnanjohtaja, hallintojohtaja Esa Mäkisen

Otsikko Sivu 70 Kokouksen järjestäytyminen ja työjärjestyksen. 5 hyväksyminen/khall 16.3.2015 71 Vt. kunnanjohtaja, hallintojohtaja Esa Mäkisen KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 4/2015 1 Kunnanhallitus Aika Maanantai 16.03.2015 klo 15:00-21:05 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 70 Kokouksen järjestäytyminen

Lisätiedot

Otsikko Sivu 1 Kunnanvaltuuston kokoontuminen ja kokouskutsu 4 2 Kunnallisten ilmoitusten tiedottaminen 6 3 Johanna Fofannahin ero kunnanvaltuuston

Otsikko Sivu 1 Kunnanvaltuuston kokoontuminen ja kokouskutsu 4 2 Kunnallisten ilmoitusten tiedottaminen 6 3 Johanna Fofannahin ero kunnanvaltuuston KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanvaltuusto Aika Perjantai 30.01.2015 klo 14:00-15:00 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kunnanvaltuuston kokoontuminen ja kokouskutsu

Lisätiedot

Tarmo Salosen oikaisuvaatimus Levi Magic Oy:n laskun maksamista koskevaan päätökseen/khalls 27.3.2012 6

Tarmo Salosen oikaisuvaatimus Levi Magic Oy:n laskun maksamista koskevaan päätökseen/khalls 27.3.2012 6 Kunnanhallitus 80 16.03.2015 Tarmo Salosen oikaisuvaatimus Levi Magic Oy:n laskun maksamista koskevaan päätökseen/khalls 27.3.2012 6 43/10.00.02/2012 Khall 80 Kunnanhallitus on kokouksessaan 27.3.2012

Lisätiedot

616 käyttöselvitys 310 Pyhäjärven Kolmikanta ry:n maksuvalmiuslainan

616 käyttöselvitys 310 Pyhäjärven Kolmikanta ry:n maksuvalmiuslainan PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 15/2014 604 Kaupunginhallitus AIKA 08.09.2014 klo 15:00-17:00 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 301 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

Aloite on tuotu kunnanvirastoon ja diarioitu 28.4.2014. Valtuustoaloite esityslistan ja pöytäkirjan liitteenä.

Aloite on tuotu kunnanvirastoon ja diarioitu 28.4.2014. Valtuustoaloite esityslistan ja pöytäkirjan liitteenä. Kunnanhallitus 188 05.05.2014 Kunnanvaltuusto 15 12.05.2014 Tilapäisen valiokunnan perustaminen 150/01.01/2014 Khall 05.05.2014 188 Kittilän kuntaan on toimitettu kahdenkymmenenneljän (24) val tuu tetun

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) Kaupunginhallitus 16.02.2015 AIKA 16.02.2015 klo 17:25-21:20 PAIKKA Kaupungintalo, Haapamäen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Otsikko Sivu 153 Lapin Ammattikorkeakoulun hakemus REILA -

Otsikko Sivu 153 Lapin Ammattikorkeakoulun hakemus REILA - KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 8/2015 1 Kunnanhallitus Aika Maanantai 27.04.2015 klo 15:00-16:23 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 153 Lapin Ammattikorkeakoulun

Lisätiedot

65 täytäntöönpano 39 Kaupunginhallituksen kokoukset 2015-2016 69 40 Kaupunginhallituksen kokouskutsu ja sen lähettäminen

65 täytäntöönpano 39 Kaupunginhallituksen kokoukset 2015-2016 69 40 Kaupunginhallituksen kokouskutsu ja sen lähettäminen PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 58 Kaupunginhallitus AIKA 09.02.2015 klo 15:00-17:23 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 34 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2014 68. Kunnanhallitus 17.02.2014. Aika 17.02.2014 klo 17:00-19:15. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2014 68. Kunnanhallitus 17.02.2014. Aika 17.02.2014 klo 17:00-19:15. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2014 68 Kunnanhallitus 17.02.2014 Aika 17.02.2014 klo 17:00-19:15 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 42 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 70

Lisätiedot

PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, Ollintie 26

PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, Ollintie 26 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 488 Kaupunginhallitus AIKA 14.07.2014 klo 15:05-18:08 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, Ollintie 26 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 245 Kokouksen

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(47) Kaupungintalo, kokoushuone 1 (Haapamäen huone)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(47) Kaupungintalo, kokoushuone 1 (Haapamäen huone) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(47) Kaupunginhallitus 08.06.2015 AIKA 08.06.2015 klo 17:15-20:10 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 1 (Haapamäen huone) KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 150 Kokouksen

Lisätiedot

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokosuhuone

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokosuhuone Jämsän kaupunki Pöytäkirja 21/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 15.12.2014 klo 15:00-17:00 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokosuhuone Läsnäolleet Rantanen Piritta puheenjohtaja Kyrö Mika I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kokousaika 15.12.2014 kello 14:00-16:12

Kokousaika 15.12.2014 kello 14:00-16:12 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 20/2014 1 Kunnanhallitus Kokousaika 15.12.2014 kello 14:00-16:12 Kokouspaikka Siilinjärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Asiat Otsikko Sivu 222 Pohjois-Savon kaupan

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 414

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 414 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 414 Kunnanhallitus 05.11.2013 AIKA 17:00-23:18 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 215 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 417 216 KUNTASTRATEGIA 2020 418

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 1/2015 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 1/2015 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus Aika 12.01.2015 klo 16:30-19:10 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 1 Valtuuston puheenjohtajan

Lisätiedot

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 68. Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 68. Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 68 Kunnanhallitus AIKA 28.01.2014 klo 17:30-20:00 PAIKKA Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Pykälät: Sivu 35 ASIOIDEN KÄSITTELYJÄRJESTYKSEN

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 417

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 417 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 417 Kunnanhallitus 23.06.2014 Aika 23.06.2014 klo 15:00-18:46 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksn kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 178 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 83

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 83 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 83 Kunnanvaltuusto AIKA 17.06.2015 klo 19:00-20:30 PAIKKA Taipalsaaren kunnanvirasto, Keulasali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 30 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Jämsän kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Kaupunginhallitus Aika 12.01.2015 klo 17:00-20:18 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnäolleet Rantanen Piritta puheenjohtaja Kyrö Mika I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 225 Kaupunginhallitus AIKA 31.03.2014 klo 12:00-17:45 PAIKKA Pyhäjärven kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 115 Kokouksen avaaminen 228

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 146. Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 146. Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 146 Kunnanhallitus 30.03.2015 AIKA 30.03.2015 15:00-19:05 PAIKKA kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 65 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 1(31)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 1(31) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 1(31) Kaupunginhallitus 11.05.2015 AIKA 11.05.2015 klo 17:00-19:00 PAIKKA Kaupungintalo, Haapamäen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 124 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31 Kunnanhallitus Aika 26.01.2015 klo 17:00-19:30 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone, Rusthollintie 2 Käsitellyt asiat Asia Sivu 11 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/2014 773

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/2014 773 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/2014 773 Kunnanhallitus 08.12.2014 AIKA 08.12.2014 klo 17:00-19:20 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 380 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 72

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 72 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 72 Kunnanvaltuusto 15.06.2015 AIKA 15.06.2015 klo 19:00-21:02 PAIKKA Valtuuston kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 30 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 75 31

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 43

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 43 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 43 Kunnanvaltuusto AIKA 18.03.2015 klo 19:00-20:48 PAIKKA Taipalsaaren kunnanvirasto, Keulasali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Pyhäjärven kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Pyhäjärven kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 35/2013 1000 Kaupunginhallitus AIKA 09.12.2013 klo 13:00-16:52 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 662 Kokouksen

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 2/2015 22. Otsikko Sivu

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 2/2015 22. Otsikko Sivu Ruokolahden kunta Pöytäkirja 2/2015 22 Kunnanhallitus Aika 26.01.2015 klo 13:30-19:06 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot