Aloite on tuotu kunnanvirastoon ja diarioitu Valtuustoaloite esityslistan ja pöytäkirjan liitteenä.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Aloite on tuotu kunnanvirastoon ja diarioitu 28.4.2014. Valtuustoaloite esityslistan ja pöytäkirjan liitteenä."

Transkriptio

1 Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Tilapäisen valiokunnan perustaminen 150/01.01/2014 Khall Kittilän kuntaan on toimitettu kahdenkymmenenneljän (24) val tuu tetun ja yhden (1) varavaltuutetun valtuustoaloite: Tilapäisen va lio kunnan perustaminen. Aloite on tuotu kunnanvirastoon ja diarioitu Lähetteessä: Tilapäinen valiokunta - luottamuspula. Lähetteessä alle kir joit ta neet vaativat asian käsittelyä kunnanhallituksessa ja kunnan val tuus tos sa ilman viivytystä. Valtuustoaloite esityslistan ja pöytäkirjan liitteenä. Kittilän kunnanhallituksen päätöksen mukaisesti seuraava kun nanhal li tuk sen kokous on Kunnanvaltuuston päätöksen mukaan seuraava kunnanvaltuuston ko kous on Kuntalain 25 :n mukaan valtuusto voi irtisanoa kunnanjohtajan tai siir tää hänet muihin tehtäviin, jos hän on menettänyt valtuuston luotta muk sen. Asia tulee vireille kunnanhallituksen esityksestä tai jos vähintään neljäs osa valtuutetuista on tehnyt sitä koskevan aloitteen. Asiaa val mistel taes sa kunnanjohtajalle on ilmoitettava, mihin luottamuksen mene tys perustuu ja varattava hänelle tilaisuus tulla kuulluksi. Edellä 1 momentissa tarkoitetun päätöksen tekemiseen vaaditaan, et tä sitä kannattaa kaksi kolmasosaa kaikista valtuutetuista. Päätös voi daan panna heti täytäntöön. Samalla kunnanjohtaja voidaan vapaut taa tehtäviensä hoidosta. Kuntalain 22 :n mukaan valtuuston on asetettava keskuudestaan va lio kun ta valmistelemaan 21 :ssä tarkoitettua luot ta mus hen ki löiden erottamista koskevaa sekä 25 :ssä tarkoitettua kunnanjohtajan ir ti sa no mis ta tai muihin tehtäviin siirtämistä koskeva asiaa. Hallintojohtaja: Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto päät tää: - asettaa keskuudestaan kuntalain 22 :ssä tarkoitetun tilapäisen va-

2 lio kun nan valmistelemaan kunnanjohtaja Anna Mäkelän mahdollista ir ti sa no mis ta tai muihin tehtäviin siirtämistä koskevaa asiaa. - valita tilapäiseen valiokuntaa viisi (5) jäsentä ja kullekin hen ki lö kohtai sen varajäsenen - nimetä varsinaisista jäsenistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtaja - valiokunnan työskentelyssä noudatetaan soveltuvin osin kunnan hal lin to sään nön määräyksiä ja asiat käsitellään puheenjohtajan selos tuk sen pohjalta. Valiokunta voi ottaa itselleen sihteerin. Päätös: Kunnanjohtaja Anna Mäkelä ilmoitti olevansa esteellinen asian osaise na ja poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Puheenjohtaja Timo Kurula ilmoitti olevansa esteellinen Suomen Kuva leh des sä olleen, hänen persoonaansa käsitelleen jutun vuoksi, ja poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Puheenjohtajana tämän pykälän käsittelyn osalta toimi kun nan hal lituk sen 1. varapuheenjohtaja Aki Maunula. Hallintojohtaja täydensi esitystään siten, että tilapäinen valiokunta voi käyttää lakimiespalveluja. Kunnanhallituksen jäsen Hille Kuusisto esitti, että tilapäistä va lio kuntaa ei perusteta. Kysymys on työpaikkakiusaamisesta kun nan joh tajaa kohtaan, eikä hän halua siihen osallistua. Jäsen Paula Nevalainen ammattiyhdistysihmisenä kannatti Hille Kuu sis ton esitystä. Puheenjohtaja Aki Maunula totesi, että on tehty kannatettu, hal lin tojoh ta jan täydennetystä esityksestä poikkeava esitys, joten asia on rat kais ta va äänestämällä. Puheenjohtaja teki seuraavan äänestysesityksen: Ne, jotka ovat hallintojohtajan täydennetyn esityksen kannalla äänes tä vät jaa. Jos ei voittaa, on Hille Kuusiston esitys tullut kunnanhallituksen pää tök sek si. Kunnanhallitus hyväksyi puheenjohtajan äänestysesityksen. Suoritetussa äänestyksessä annettiin kuusi (6) jaa-ääntä ja kaksi (2) ei-ään tä. Äänestysluettelo pöytäkirjan liitteenä.

3 Puheenjohtaja totesi kunnanhallituksen hyväksyneen hal lin to joh ta jan täydennetyn esityksen. Kvalt 15 Päätös: Kunnanjohtaja Anna Mäkelä ilmoitti olevansa esteellinen asian osaise na eikä osallistunut asian käsittelyyn, ja poistui paikaltaan tämän py kä län käsittelyn ajaksi. Valtuutettu Hille Kuusisto esitti, että tilapäistä valiokuntaa ei pe rus teta. Perusteluiksi hän esitti seuraavat asiat: Kunnanjohtaja ylimpänä viranhaltijana vastaa kuntakonsernin toi min nan valvonnasta ja lainmukaisuudesta. Kuntaliiton kahteen otteeseen saatujen lausuntojen ja mu kaan kunnanjohtaja on toiminut virkavastuunsa mukaisesti. Tilapäiselle valiokunnalle ei ole perusteita ja näin ollen sen esit tä mi nen kin on ollut jo työpaikkakiusaamista kunnanjohtaja An na Mäkelää kohtaan. Valtuutettu Paula Nevalainen kannatti Hille Kuusiston esitystä. Aloittees sa ei ole ilmoitettu perusteita valiokunnan perustamiselle eikä pe rus tei ta irtisanomiselle. Puheenjohtaja Inkeri Yritys kannatti Hille Kuusiston esitystä ja il moitti, että ei kannata tilapäisen valiokunnan perustamista. Tilapäisen valiokunnan asettamiselle ei ole perusteita. Asia on va kava, kun on kysymys kunnanjohtajan irtisanomisesta tai muihin teh täviin siirtämistä koskevasta asiasta. Syitä aloitteessa mainittuun luotta mus pu laan ei ole kerrottu. Hän on kysynyt ja tiedustellut aloitteen al le kir joit ta jil ta syitä luottamuspulaan, viimeksi pidetyssä, en nen varsinaista kunnanhallituksen kokousta, kunnanhallituksen pu heen joh ta ja Timo Kurulan kutsumassa keskustelutilaisuudessa. Täs sä tilaisuudessa hän sai kunnanhallituksen puheenjohtaja Timo Ku ru lal ta vastauksen, ettei syitä voi kertoa, jotta tiedot syistä ei vuotai si julkisuuteen. Saman päivän varsinaisessa kunnanhallituksen ko kouk ses sa hän tiedusteli edelleen syitä epäluottamuksen syn ty misel le, syitä ei kukaan kertonut. Hänen mielestään kunnanjohtaja Anna Mäkelä on toiminut virkavastuulla. Kunnanjohtaja Mäkelä on hoita nut työnsä hyvin, hän on noudattanut tehtäviensä hoitamisessa kun ta la kia, hallintolakia, kunnan luottamushenkilöiden päättämiä voimas sa olevia hallinto- ja johtosääntöjä. Kunnanjohtaja Anna Mäkelä ei ole ylittänyt toimivaltaansa. Varavaltuutettu Juha Laine kannatti Hille Kuusiston esitystä.

4 Puheenjohtaja totesi, että on tehty kannatettu, kunnanhallituksen esi tyk ses tä poikkeava esitys, ja asia on ratkaistava äänestämällä. Puheenjohtaja teki seuraavan äänestysesityksen: Ne, jotka ovat kunnanhallituksen esityksen kannalla äänestävät jaa. Jos ei voittaa, on Hille Kuusiston esitys tullut kunnanvaltuuston pää tök sek si. Kunnanvaltuusto hyväksyi puheenjohtajan äänestysesityksen. Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin kak si kym men tä yksi (21) jaa-ääntä ja kuusi (6) ei-ääntä. Puheenjohtaja totesi kunnanvaltuuston hyväksyneen kun nan hal li tuksen esityksen. Merkittiin, että jaa-ääniä antoivat Akseli Erkkilä, Raili Fagerholm, Eino Holck, Susanna Kantola, Merja Korva, Timo Kurula, Veli-Matti Jun no la, Reijo Kyrö, Aki Maunula, Markku Mäkitalo, Vuokko Män tymaa, Milja Nikka, Jukka Niva, Torsti Patakangas, Tapani Ran ta jääskö, Mikko Saarela, Jukka Salmi, Tarmo Salonen, Veikko Siitonen, Ris to Similä ja Mauri Taskila. Ei-ääniä antoivat Helena Hui ku ri-ku jala, Hille Kuusisto, Lasse Lompolo, Paula Nevalainen, Juha Laine ja In ke ri Yritys. Inkeri Yritys ilmoitti päätökseen eriävän mielipiteen. Perustelut lii tettiin pöytäkirjaan Hille Kuusisto ilmoitti päätökseen eriävän mielipiteen. Perustelut liitet tiin pöytäkirjaan. Paula Nevalainen ilmoitti päätökseen eriävän mielipiteen. Perustelut lii tet tiin pöytäkirjaan. Juha Laine ilmoitti päätökseen eriävän mielipiteen. Eriävä mielipide lii tet tiin pöytäkirjaan. Valtuutettu Helena Huikuri-Kujala ilmoitti päätökseen eriävän mie li piteen. Hän ilmoitti allekirjoittaneensa aloitteen hallinnon ja päätösten tar kas ta mis ta varten, ei kunnanjohtajan irtisanomiseksi. Eriävä mie lipi de liitettiin pöytäkirjaan. Valtuutettu Lasse Lompolo ilmoitti päätökseen eriävän mielipiteen. Jatkettaessa asian käsittelyä puheenjohtaja esitti, että valtuuston päät tä mään tilapäiseen valiokuntaan nimetään viisi (5) jäsentä ja kul-

5 le kin henkilökohtainen varajäsen. Yksi jäsenistä nimetään va lio kunnan puheenjohtajaksi ja yksi varapuheenjohtajaksi. Kunnanvaltuusto hyväksyi puheenjohtajan esityksen. Tauko pidettiin klo Jatkettaessa asian käsittelyä valtuutettu Tarmo Salonen esitti ryhmien välisiin neuvotteluihin perustuen, että tilapäiseen valiokuntaan ni me tään: Veli-Matti Junnola ja hänen henkilökohtaiseksi varajäseneksi Mikko Saa re la Susanna Kantola ja hänen henkilökohtaiseksi varajäseneksi Vuokko Män ty maa Vilho Molkoselkä ja hänen henkilökohtaiseksi varajäseneksi Raili Fager holm Milja Nikka ja hänen henkilökohtaiseksi varajäseneksi Terho Heik kinen Torsti Patakangas ja hänen henkilökohtaiseksi varajäseneksi Janne Pak su Puheenjohtajaksi nimetään Veli-Matti Junnola ja va ra pu heen joh tajak si Torsti Patakangas. Puheenjohtaja totesi kunnanvaltuuston asettaneen kuntalain 22 :ssä tarkoitetun tilapäisen valiokunnan valmistelemaan kun nan johta ja Anna Mäkelän mahdollista irtisanomista tai muihin tehtäviin siirtä mis tä koskevaa asiaa. Valiokunnan jäseniksi ja varajäseniksi sekä puheenjohtajaksi ja va rapu heen joh ta jak si nimettiin ryhmien välisissä neuvottelussa eh do tetut, Tarmo Salosen esittämät henkilöt. Tilapäinen valiokunta voi ottaa itselleen sihteerin.

Otsikko Sivu 70 Kokouksen järjestäytyminen ja työjärjestyksen. 5 hyväksyminen/khall 16.3.2015 71 Vt. kunnanjohtaja, hallintojohtaja Esa Mäkisen

Otsikko Sivu 70 Kokouksen järjestäytyminen ja työjärjestyksen. 5 hyväksyminen/khall 16.3.2015 71 Vt. kunnanjohtaja, hallintojohtaja Esa Mäkisen KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 4/2015 1 Kunnanhallitus Aika Maanantai 16.03.2015 klo 15:00-21:05 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 70 Kokouksen järjestäytyminen

Lisätiedot

Otsikko Sivu 1 Kunnanvaltuuston kokoontuminen ja kokouskutsu 4 2 Kunnallisten ilmoitusten tiedottaminen 6 3 Johanna Fofannahin ero kunnanvaltuuston

Otsikko Sivu 1 Kunnanvaltuuston kokoontuminen ja kokouskutsu 4 2 Kunnallisten ilmoitusten tiedottaminen 6 3 Johanna Fofannahin ero kunnanvaltuuston KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanvaltuusto Aika Perjantai 30.01.2015 klo 14:00-15:00 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kunnanvaltuuston kokoontuminen ja kokouskutsu

Lisätiedot

Vuoden 2014 veroprosentit: Verotulojen kehittyminen (milj. )

Vuoden 2014 veroprosentit: Verotulojen kehittyminen (milj. ) Kunnanhallitus 422 27.10.2014 Kunnanhallitus 456 10.11.2014 Kunnanvaltuusto 52 17.11.2014 Tuloveroprosentti ja kiinteistöveroprosentit vuodelle 2015 269/02.02.00/2014 Khall 27.10.2014 422 Kuntalain 66

Lisätiedot

Tarmo Salosen oikaisuvaatimus Levi Magic Oy:n laskun maksamista koskevaan päätökseen/khalls 27.3.2012 6

Tarmo Salosen oikaisuvaatimus Levi Magic Oy:n laskun maksamista koskevaan päätökseen/khalls 27.3.2012 6 Kunnanhallitus 80 16.03.2015 Tarmo Salosen oikaisuvaatimus Levi Magic Oy:n laskun maksamista koskevaan päätökseen/khalls 27.3.2012 6 43/10.00.02/2012 Khall 80 Kunnanhallitus on kokouksessaan 27.3.2012

Lisätiedot

Kunnanhallitus 79 16.03.2015. Oikeudellinen asiantuntija Pertti Eilavaaran lasku 451/00/2013

Kunnanhallitus 79 16.03.2015. Oikeudellinen asiantuntija Pertti Eilavaaran lasku 451/00/2013 Kunnanhallitus 79 16.03.2015 Oikeudellinen asiantuntija Pertti Eilavaaran lasku 451/00/2013 Khall 79 Oikeudellinen asiantuntija Pertti Eilavaara on toimittanut Kittilän kunnal le 7.1.2015 päivätyn laskun.

Lisätiedot

Lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle / Sivistyslautakunnan erottaminen, VALT 23.3.2015 15

Lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle / Sivistyslautakunnan erottaminen, VALT 23.3.2015 15 Kaupunginhallitus 154 08.06.2015 Lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle / Sivistyslautakunnan erottaminen, VALT 23.3.2015 15 23/00.02.04/2015 KH 08.06.2015 154 Hämeenlinnan hallinto-oikeus pyytää lausuntoa

Lisätiedot

SAAPUNUT. POH%j01S_qUoMIEN. Pohjois -Suomen hallinto -oikeudelle. Kunnallisvalitus. Valituksen kohde:

SAAPUNUT. POH%j01S_qUoMIEN. Pohjois -Suomen hallinto -oikeudelle. Kunnallisvalitus. Valituksen kohde: SAAPUNUT POH%j01S_qUoMIEN HALL int EIJ. Pohjois -Suomen hallinto -oikeudelle Asia: Kunnallisvalitus Valituksen kohde: Kittilän kunnanhallituksen 9.6.2014 pitämän kokouksen pöytäkirjan 227 :n kohdalla tekemästä

Lisätiedot

Kenttälän yksityistien selvityspyyntö hoitosopimuksesta 294/10.03.01/2014. Teknlk 07.11.2014 102

Kenttälän yksityistien selvityspyyntö hoitosopimuksesta 294/10.03.01/2014. Teknlk 07.11.2014 102 Tekninen lautakunta 102 07.11.2014 Tekninen lautakunta 111 28.11.2014 Tekninen lautakunta 6 05.02.2015 Kunnanhallitus 125 13.04.2015 Kenttälän yksityistien selvityspyyntö hoitosopimuksesta 294/10.03.01/2014

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31 Kunnanhallitus Aika 26.01.2015 klo 17:00-19:30 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone, Rusthollintie 2 Käsitellyt asiat Asia Sivu 11 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 29. Kaupunginvaltuusto. AIKA 24.02.2014 klo 18:00-20:50

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 29. Kaupunginvaltuusto. AIKA 24.02.2014 klo 18:00-20:50 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 29 Kaupunginvaltuusto AIKA 24.02.2014 klo 18:00-20:50 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalon valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 17 Kokouksen avaaminen 32 18 Kokouksen

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) Kaupunginhallitus 16.02.2015 AIKA 16.02.2015 klo 17:25-21:20 PAIKKA Kaupungintalo, Haapamäen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Päätösehdotus (Pj): Tarkastuslautakunta päättää lähettää vastuullisen tilintarkastajan vaihtumisen tiedoksi valtuustolle.

Päätösehdotus (Pj): Tarkastuslautakunta päättää lähettää vastuullisen tilintarkastajan vaihtumisen tiedoksi valtuustolle. Tarkastuslautakunta 77 07.11.2014 Kaupunginvaltuusto 66 24.11.2014 TILINTARKASTUSYHTEISÖN VASTUULLISEN TARKASTAJAN VAIHTUMINEN 56/03/2013 TARLA 77 67 Oulun HTM&JHTT-Tarkastus Oy on valittu Lieksan kaupungin

Lisätiedot

65 täytäntöönpano 39 Kaupunginhallituksen kokoukset 2015-2016 69 40 Kaupunginhallituksen kokouskutsu ja sen lähettäminen

65 täytäntöönpano 39 Kaupunginhallituksen kokoukset 2015-2016 69 40 Kaupunginhallituksen kokouskutsu ja sen lähettäminen PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 58 Kaupunginhallitus AIKA 09.02.2015 klo 15:00-17:23 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 34 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Valtuusto Aika 30.03.2015 klo 18:00-19:21 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 10 Sami Halisen eroanomus kunnan luottamustehtävistä

Lisätiedot

Jämsän kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelujen hankinnan kilpailuttaminen

Jämsän kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelujen hankinnan kilpailuttaminen Kaupunginhallitus 268 17.11.2014 Kaupunginhallitus 281 01.12.2014 Jämsän kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelujen hankinnan kilpailuttaminen 1840/00.01/2014 Khall 17.11.2014 268 Valmistelija: kaupunginjohtaja,

Lisätiedot

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2015 567. Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2015 567. Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2015 567 Kunnanhallitus AIKA 10.08.2015 klo 17:30-19:00 PAIKKA Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Pykälät: Sivu 276 ASIOIDEN KÄSITTELYJÄRJESTYKSEN

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 9/2014 1/42

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 9/2014 1/42 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 9/2014 1/42 Kunnanhallitus Aika 26.05.2014 klo 17:00-20:50 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone, Rusthollintie 2 Käsitellyt asiat Asia Sivu 114 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää em. valtuustoaloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi. -----

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää em. valtuustoaloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi. ----- Kaupunginvaltuusto 38 21.02.2013 Kaupunginhallitus 115 11.03.2013 Ympäristölautakunta 68 14.05.2013 Kaupunginhallitus 240 27.05.2013 Kaupunginvaltuusto 91 13.06.2013 Kaupunginhallitus 314 12.08.2013 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

Hämeenlinnan hallinto-oikeuden lausuntopyyntö liitteineen on kokouksessa nähtävillä.

Hämeenlinnan hallinto-oikeuden lausuntopyyntö liitteineen on kokouksessa nähtävillä. Kaupunginhallitus 33 26.01.2015 Kaupunginvaltuusto 4 02.02.2015 Lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle valtuuston päätöksestä 8.12.2014 133 tehtyyn valitukseen koskien kaupunginhallituksen puheenjohtajan

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273 Kunnanhallitus 17.09.2013 AIKA 17.09.2013 klo 13:00-17:25 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 173 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Valtuustoaloite koskien laajakaista 2015 -hanketta / Tarja Warpenius ym.

Valtuustoaloite koskien laajakaista 2015 -hanketta / Tarja Warpenius ym. Kaupunginhallitus 580 26.11.2012 Kaupunginvaltuusto 194 10.12.2012 Kaupunginhallitus 302 18.08.2014 Kaupunginvaltuusto 94 15.09.2014 Valtuustoaloite koskien laajakaista 2015 -hanketta / Tarja Warpenius

Lisätiedot

834 talousarvio 2015 sekä taloussuunnitelma 2016-2017 419 Vuoden 2015 talousarvio ja vuosien 2016-2017

834 talousarvio 2015 sekä taloussuunnitelma 2016-2017 419 Vuoden 2015 talousarvio ja vuosien 2016-2017 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 821 Kaupunginhallitus AIKA 08.12.2014 klo 13:00-16:50 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 411 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(47) Kaupungintalo, kokoushuone 1 (Haapamäen huone)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(47) Kaupungintalo, kokoushuone 1 (Haapamäen huone) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(47) Kaupunginhallitus 08.06.2015 AIKA 08.06.2015 klo 17:15-20:10 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 1 (Haapamäen huone) KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 150 Kokouksen

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 27

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 27 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 27 Kunnanhallitus 09.02.2015 AIKA 09.02.2015 18:30-20:35 PAIKKA Kunnanhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 29 15 KUNTALAISALOITTEET

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 63

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 63 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 63 Valtuusto 29.04.2014 AIKA 29.04.2014 klo 19:00-20:05 PAIKKA Kärsämäki-sali, Frosteruksenkatu 25 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 36 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2011 Kunnanvaltuusto

HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2011 Kunnanvaltuusto HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2011 Aika 31.01.2011 klo 18:00-18:54 Paikka Osallistujat kunnanvirasto Nimenhuutoluettelossa mainittujen 43 valtuutetun lisäksi läsnä olivat: Nimi Klo Tehtävä Läsnä Koskela

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 22

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 22 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 22 Kunnanvaltuusto AIKA 18.02.2015 klo 19:02-19:55 PAIKKA Taipalsaaren kunnanvirasto, Keulasali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 10 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, Ollintie 26

PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, Ollintie 26 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 488 Kaupunginhallitus AIKA 14.07.2014 klo 15:05-18:08 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, Ollintie 26 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 245 Kokouksen

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 6/2010 84. Kaupunginvaltuuston istuntosali Koski. 40 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 6/2010 84. Kaupunginvaltuuston istuntosali Koski. 40 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 6/2010 84 Kaupunginvaltuusto KOKOUSAIKA 09.11.2010 klo 18:00-21:33 KOKOUSPAIKKA Kaupunginvaltuuston istuntosali Koski OSALLISTUJAT LÄSNÄ (ja mer kintä siitä kuka toi mii

Lisätiedot