Tarmo Salosen oikaisuvaatimus Levi Magic Oy:n laskun maksamista koskevaan päätökseen/khalls

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tarmo Salosen oikaisuvaatimus Levi Magic Oy:n laskun maksamista koskevaan päätökseen/khalls 27.3.2012 6"

Transkriptio

1 Kunnanhallitus Tarmo Salosen oikaisuvaatimus Levi Magic Oy:n laskun maksamista koskevaan päätökseen/khalls / /2012 Khall 80 Kunnanhallitus on kokouksessaan päättänyt maksaa Le vi Magic Oy:lle Koutalaki 1-vaiheen kauppasummasta kor vauk sena Levi Magic Oy:lle ,49 euroa + ALV ,41 euroa. Le vi Magic Oy:n lasku on käsitelty kunnanhallituksen kokouksessa sa laise na asiana sillä asian käsittelyn yhteydessä on käsitelty osa ke yhtiöi den tietoja, jotka ovat viranomaisen toiminnasta julkisuudessa anne tun lain 24 :n mukaan salaisia. Tarmo Salonen on tehnyt kunnanhallituksen päätöksestä (S) oikaisuvaatimuksen. Salosen mielestä päätöksen ju lis ta misek si salaiseksi ei ole perusteita. Hän katsoi, että asiasta voi tehdä kun ta lain 89 :n tarkoittaman oikaisuvaatimuksen. Salonen on oi kaisu vaa ti muk ses saan pyytänyt, että kunnanhallitus kumoaa pää tök sen sekä muodollisesti, että asiallisesti virheellisenä. Kittilän kunnanhallitus on kokouksessaan :n 8 (S) kohdal la käsitellyt Tarmo Salosen oikaisuvaatimusta ja päättänyt jättää oi kai su vaa ti muk sen tutkittavaksi ottamatta, sillä Levi Magic Oy:n laskun maksaminen on kunnanvaltuuston päätösten toimeenpanoa, jos ta ei voi tehdä oikaisuvaatimusta. Tarmo Salonen teki kunnanhallituksen päätöksestä valituksen Ro vanie men hallinto-oikeudelle. Tarmo Salonen esitti valituksessaan Rovaniemen hal lin to-oi keu del le, että oikaisuvaatimuksen käsittelyssä on tapahtunut menet te ly vir he. Kunnanhallituksessa on tehty kannatettu esitys Sa lo sen oikaisuvaatimuksen hyväksymisestä, koska asian käsittely sa lai se na on ollut virheellistä. Puheenjohtaja on tehnyt ää nes tys esi tyk sen, jossa tämä esitys on käsitelty kunnanjohtajan tutkimatta jät tä mis tä koskevan esityksen vastaesityksenä. Asiassa olisi Salosen mie les tä pitänyt ensin äänestää siitä, onko salaiseksi julistaminen ol lut menettelytapana oikein. Vasta sen jälkeen olisi tullut päättää sii tä, onko kyseessä vain valtuuston päätöksen täytäntöönpanoa kos ke va asia. Hallinto-oikeus kumosi päätöksellään kunnanhallituksen pää tök sen ja palautti asian kunnanhallitukselle oikaisuvaatimuksena kä si tel tä väk si. Kittilän kunta velvoitettiin korvaamaan Salosen oi keuden käyn ti ku lut. Muulta osalta hallinto-oikeus hylkäsi vaatimuksen.

2 Päätöksensä perusteluissa Rovaniemen hallinto-oikeus toteaa menet te ly vir het tä koskevasta väitteestä, että puheenjohtajan ää nes tysesi tyk sen, jossa kunnanjohtajan pohjaehdotus oikaisuvaatimuksen tut ki mat ta jättämisestä on asetettu Patakankaan asian uudelleen käsit te le mis tä koskevaa esitystä vastaan, ei voida Salosen esittämillä pe rus teil la katsoa olevan kuntalain 59 :n tai Kittilän hallintosäännön ja valtuuston työjärjestyksen säännösten vastainen. Kun nan hal li tuksen päätös ei siten ole syntynyt virheellisessä järjestyksessä. Päätöksensä perusteluissa oikaisuvaatimuksen tutkimisen osalta Ro va nie men hallinto-oikeus toteaa, että kunnanhallitus on käsitellyt Le vi Magic Oy:n laskun maksamista , jolloin asia on jätetty pöy däl le. Asia on ollut uudelleen esillä , jolloin asia on edel leen jätetty pöydälle ja asiassa on päätetty pyytää ti lin tar kas tajan lausunto. Tilintarkastaja on lausunnossaan esittänyt laskun kä sitte lyn siirtämistä valtuuston ratkaistavaksi, koska laskun perusteet olivat tilintarkastajan mukaan kyseenalaiset ja tulkinnanvaraiset. Edel lä mainittu huomioon ottaen päätökseen, jolla kunnanhallitus on kat sonut, ettei asiaa ole tarpeen viedä valtuuston käsiteltäväksi ja hy väksy nyt laskun, on sisältynyt kunnanhallituksen suorittamaa har kin taa. Näin ollen valituksenalaisessa päätöksessä ei voida katsoa ole van kysymys pelkästään valtuuston aiemmin tekemien päätösten täy täntöön pa nos ta. Kunnanhallituksen ei siten olisi tullut mai nit se mil laan perusteilla jättää oikaisuvaatimusta tutkimatta. Kunnanhallitus valitti Rovaniemen hallinto-oikeuden päätöksestä korkeim paan hallinto-oikeuteen. Korkein hallinto-oikeus on tekemällään päätöksellä hy lännyt Kittilän kunnanhallituksen valituksen. Rovaniemen hallinto-oikeuden päätöstä ei muuteta. Levi Magic Oy oli lähettänyt Kittilän kunnalle päivätyn las kun. Lasku perustui Kittilän kunnanvaltuuston päätökseen (Koutakumpu RN:o 18:19 tilan hinnoittelu ja myyntioikeus) ja kun nan hal li tuk sen päätökseen sekä kun nan val tuuston päätökseen (Levin asemakaava-alueen kort te leiden 600 ja 601 myynti), joiden mukaisesti kunnan tulee suorittaa 10 %:n korvaus Koutalaki alueen 1-vaiheen kauppasummasta. Kauppasumma oli ,49 euroa. Maksettava summa oli ,49 euroa + alv ,41 euroa. Kunnanhallitus käsitteli kokouksessaan :n 94 kohdalla Le vi Magic Oy:n laskun maksamista.

3 Kunnanhallitus päätti yksimielisesti jättää asian pöydälle. Seuraavan kerran kunnanhallitus käsitteli asiaa kokouksessaan :n 21 kohdalla. Tällöin kunnanhallitus jätti asian pöydälle ja päätti pyytää tilintarkastajan lausunnon. Tilintarkastaja ehdotti laskun käsittelyn siirtämistä kunnanvaltuuston rat kais ta vak si sillä perustein, että laskun maksamisen perusteet oli sivat kyseenalaiset ja tulkinnanvaraiset. Asiasta pyydettiin tarkastuslautakunnan päätöksen pe rusteel la Kuntaliiton lausunto. Kuntaliitto ehdotti lausunnossaan, että kun nan val tuus ton tekemän päätöksen toimeenpano kaikki ne vaiheineen tuotaisiin tiedoksi valtuustolle asian lop puun saat tami sek si. Kunnanhallitus käsitteli asiaa ja kunnanvaltuusto Kunnanvaltuusto päätti kunnanhallituksen esityksen mukai ses ti merkitä tiedoksi seuraavat asiat: Kunnanvaltuusto on päättänyt myydä Levi Northstar Oy:lle Kittilän kunnan Sirkan kylästä Kotakumpu RN:o 18:19 sekä noin 1,4 ha määräalan Koutalaki RN:o 18:24. Tila ja määräala myydään yhteishintaan 14 Mmk tai 5 % vuotuista vuokraa vastaan lu nastus op tiol la. Kunnanhallitus on ryhtynyt päätöksen toimeenpanemiseksi seu raaviin toimenpiteisiin: kunta on allekirjoittanut Levi Northstarin kanssa maan vuok ra so pi muk sen 4,09 ha määräalasta Koutakumpu RN:o 18:19 tilasta. Vuokranmaksuvelvollisuus on määrätty alka maan seuraavan kalenterikuukauden alusta lukien en simmäi sen rakennuksen hyväksytystä loppu- tai käyt töön ot to katsel muk ses ta ( 409) kunnanhallitukselle on saatettu tiedoksi, että kor kein hallinto-oikeus on kumonnut Koutakumpu- ja Koutalaki ni mis ten tonttien myyntiä koskevan valituksen. Hallitukselle on esitetty kunnan ja Northstarin välisen maan vuok ra so pi muk sen hyväksymistä ja täytäntöönpanoa. Hallitus on jättänyt asian pöydälle ( 352) kunnanhallitus on hyväksynyt Kittilän kun nan ja Levi Northstar Oy:n välisen vuokrasopimuksen kunta on myynyt Levi Northstar Oy:lle 4,09 ha määrä alas ta Koutakumpu RN:o 18:19 tilasta. Kauppahinta on ol lut Rakennusvalvontaviranomainen on suorittanut katselmuksen koh tees sa Katselmuksessa on todettu, että so pimuk sis sa esitetyt ehdot hotellin tasosta, laajuudesta jne. on siihen mennessä täytetty.

4 6. Kunnanhallitus on myöntänyt Levi Northstarille 6 kk li sä ai kaa, jotta kunnan rakennusvalvonnan esittämät toiveet koh teel le voitaisiin ottaa huomioon. Näin ollen aika saattaa raken nus valmiiksi on ollut asti. Rakennus on val mistu nut ja käytössä ja lisärakentaminen alueelle on käynnissä. Kunnanvaltuuston päätöksen jälkeen asiassa ei ilmennyt mi tään uutta eikä näin ollen ollut mitään erityistä syytä ottaa asiaa uu del leen käsittelyyn. Kunnanhallitus käsitteli asiaa seuraavan kerran kokouksessaan (S). Tällöin kunnanhallitus päätti merkitä ti lin tar kas tajan lausunnon tiedoksi sekä päätti maksaa Koutalaki 1-vaiheen kaup pa sum mas ta korvauksena Levi Magic Oy:lle ,49 euroa + alv ,41 euroa. Kunnanhallitus päätti kokouksessaan :n 226 kohdalla yksi mie li ses ti saattaa Levi Magic Oy:n laskun maksamisen kun nan valtuus ton käsiteltäväksi. Kunnanvaltuusto käsitteli asiaa kokouksessaan :n 47 koh dal la. Kunnanvaltuusto päätti tällöin jättää asian pöydälle. Tarmo Salonen esittää oikaisuvaatimuksensa perusteluissa kohdat 1 ja 2: "1. Levi Magic Oy:n lasku on käsitelty kunnanhallituksen ko kouk sessa tavallisena velkomusasiana summineen kaikkineen eikä asiassa ole todettu mitään salattavaa. Tilintarkastajan lausunto ei voi tehdä asiasta salattavaa (mikäli sellainen on saatu). Päätöksen tu lee olla julkinen ja kuntalaisten kunnanhallituksen pöytäkirjasta luet ta vis sa. kun näin ei ole tapahtunut, päätös on tehty vir heel li ses sä järjestyksessä." Levi Magic Oy:n lasku on käsitelty kunnanhallituksen kokouksessa sa lai se na asiana sillä asian käsittelyn yhteydessä on käsitelty osa keyh tiöi den tietoja, jotka ovat viranomaisen toiminnasta jul ki suu des sa annetun lain 24 :n mukaan salaisia. "2. Kysymys ei ole myöskään kunnanvaltuuston päätöksen toi meenpa nos ta, sillä maksamiseen velvoittavaa päätöstä ei löydy val tuus ton pöytäkirjoista, jos ei sitten valtuustossakin asiaa ole käsitelty sa laises ti. Levi Magic Oy on kunnalle velkaa satoja tuhansia euroja joten olisi koh tuul lis ta, että se hoitaisi velkansa kunnalle ennen kuin sille makse taan mitään. Mielestäni kunnanhallitus on ylittänyt toimivaltansa mak sa mal la laskun."

5 Levi Magic Oy:n laskun maksaminen perustuu Kittilän kun nan valtuus ton päätökseen (Koutakumpu RN:o 18:19 ti lan hinnoittelu ja myyntioikeus) ja kunnanhallituksen päätökseen sekä kunnanvaltuuston päätökseen (Le vin asemakaava-alueen kortteleiden 600 ja 601 myynti), joiden mu kai ses ti kunnan tulee suorittaa 10 %:n korvaus Koutalaki 1-vaiheen kauppasummasta. Laskun maksamiseen velvoittaa myös tehty maanvuokrasopimus. Salosen väite Levi Magic Oy:n velasta kunnalle ei perustu esillä oleviin asiakirjoihin ja on perusteeton. Kunnanhallitus ei ole miltään osin ylittänyt toimivaltaansa koska mak sa mi nen perustuu tehtyihin päätöksiin. Talousjohtaja: Kunnanhallitus päättää, että Tarmo Salosen oikaisuvaatimus hy lätään Edelleen kunnanhallitus päättää kaikkeen edellä esitettyyn viitaten, et tä Tarmo Salosen oikaisuvaatimus ei anna aihetta muuttaa kunnan hal li tuk sen (S) kohdalla tekemää päätöstä. Päätös: :n 70 Kokouksen järjestäytyminen ja työjärjestyksen hy väk sy minen/khall kohdalla: Kunnanhallituksen jäsen Paula Nevalainen ilmoitti, että hän on esteel li nen asioissa 1-11 ( :t 71-81) ja asiassa 24 ( 94). Paula Neva lai sen tilalle tuli varajäsen Leena Kinnunen asioiden käsittelyn ajak si. Paula Nevalainen poistui kokouksesta klo 15:20 (palasi 17:37). Vt. kunnanjohtaja Esa Mäkinen ilmoitti olevansa esteellinen Levi Magic Oy:n hallituksen jäsenenä ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ajak si. Kunnanhallituksen jäsen Milja Nikka esitti, että asia palautetaan valmis te luun ja että "Kunnanhallitus pyytää tilintarkastajilta, juristilta ja seuraavilta hen kilöil tä, Esa Mäkiseltä, Tuula Mertaniemeltä ja Lauri Kurulalta sel vi tyksen seuraavista seikoista: 1. Maanvuokrasopimuksen ovat Kittilän kunnan puolesta al le kir joit ta neet hallintojohtaja Esa Mäkinen ja hallintopäällikkö Tuula Mer ta nie mi ja Levi Northstar Oy:n puolesta Lauri Kurula. Pyydetään selvitys henkilöiden osallistumisesta Levi Northstar

6 Oy:n, Levi Magic Oy:n tai Kittilän kunnan osalta sopimuksen, tar kas tus lau ta kun nan, laskun hyväksymisen ja tarkastuksen / ra ken nus lu pien käsittelyyn. Pyydetään selvitys ( 409) kunnanhallituksen päätök seen liittyen. Päätöksestä on kirjattu: Kunnanhallitus päätti yk si mie li ses ti jättää asian pöydälle lisäselvityksiä varten. Onko viranhaltijat toimittaneet asiasta kun nan hal lituk sen pyytämät lisäselvitykset? Jos lisäselvityksiä ei ole toimitettu, niin onko sel vityk sen laiminlyönti vaarantanut al le kir joite tun sopimuksen voimaantulon Kittilän kun nan valtuus ton edellyttämillä ehdoilla? Valtuusto on edellyttänyt, että kaup paan/vuok ra ukseen otetaan ehto, että 1-vaiheen kauppa tai vuokraus toteutetaan viimeistään vaihe tulee aloittaa vuoden 2001 aikana ja saattaa valmiiksi vuoden 2003 syyskuun loppuun mennes sä. Valtuuston päätös tuli lainvoimaiseksi mut ta kunnanhallitus on hyväksynyt sopimuksen Onko asiassa toimittu tietoisesti valtuus ton alkuperäisen päätöksen vastaisesti? 2. Kunnan ja Levi Northstar Oy:n välinen kauppakirja on al le kir joi tettu Kauppakirjan kohteena on ollut sama alue, vuok ra so pimus ja kunnanhallitus on päätöksellään täy täntöön pan nut. Pyydetään selvitys siitä, että onko Kittilän kunta kirjannut velvoit teet kauppakirjan allekirjoittamisen yhteydessä? Miksi Levi Magic Oy:n lasku on saapunut vasta ? On ko asiasta sovittu poikkeava laskutusmenettely Kittilän kunnan ja Levi Magic Oy:n kanssa? Pyydetään selvitys siitä, että miksi viranhaltijat eivät ole kir janneet asiaa kauppakirjaan tai viranhaltijat informoineet kun nanhal li tus ta kyseisestä vastuusta allekirjoittamisen jälkeen? 3. Pyydetään ulkopuolinen oikeudellinen arviointi siitä, että oliko allekirjoitettu vuokrasopimus rauennut Kittilän kun nan valtuus ton edellyttämien ehtojen mukaisesti ja onko Kittilän kunnalle aiheu tet tu taloudellinen vahinko laiminlyöntien (kohta 1 ja 2) seu raukse na? Lisäksi pyydetään oikeudellinen ja taloudellinen selvitys alueen varallisuusarviosta 2001 ja sen mahdollisesta 2008 mennessä." Varajäsen Veikko Siitonen kannatti Milja Nikan tekemää esitystä.

7 Hille Kuusisto ilmoitti olevansa talousjohtajan esityksen kannalla. Puheenjohtaja totesi, että on tehty talousjohtajan esityksestä poikkea va kannatettu esitys, joten asia on ratkaistava äänestämällä. Puheenjohtaja teki seuraavan äänestysesityksen, joka hyväksyttiin: Ne, jotka kannattavat talousjohtajan tekemää esitystä äänestävät jaa. Jos ei voittaa on Milja Nikan esitys tullut kunnanhallituksen pää töksek si. Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin yksi (1) jaa-ääni ja kah dek san (8) ei-ääntä. Jaa-äänen antoi Hille Kuusisto. Ei-ääniä antoivat Eino Holck, Timo Ku ru la, Reijo Kyrö, Aki Maunula, Milja Nikka, Vuokko Mäntymaa, Lee na Kinnunen ja Veikko Siitonen. Puheenjohtaja totesi Milja Nikan esityksen tulleen kunnanhallituksen pää tök sek si.

SAAPUNUT. POH%j01S_qUoMIEN. Pohjois -Suomen hallinto -oikeudelle. Kunnallisvalitus. Valituksen kohde:

SAAPUNUT. POH%j01S_qUoMIEN. Pohjois -Suomen hallinto -oikeudelle. Kunnallisvalitus. Valituksen kohde: SAAPUNUT POH%j01S_qUoMIEN HALL int EIJ. Pohjois -Suomen hallinto -oikeudelle Asia: Kunnallisvalitus Valituksen kohde: Kittilän kunnanhallituksen 9.6.2014 pitämän kokouksen pöytäkirjan 227 :n kohdalla tekemästä

Lisätiedot

Otsikko Sivu 1 Kunnanvaltuuston kokoontuminen ja kokouskutsu 4 2 Kunnallisten ilmoitusten tiedottaminen 6 3 Johanna Fofannahin ero kunnanvaltuuston

Otsikko Sivu 1 Kunnanvaltuuston kokoontuminen ja kokouskutsu 4 2 Kunnallisten ilmoitusten tiedottaminen 6 3 Johanna Fofannahin ero kunnanvaltuuston KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanvaltuusto Aika Perjantai 30.01.2015 klo 14:00-15:00 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kunnanvaltuuston kokoontuminen ja kokouskutsu

Lisätiedot

Kenttälän yksityistien selvityspyyntö hoitosopimuksesta 294/10.03.01/2014. Teknlk 07.11.2014 102

Kenttälän yksityistien selvityspyyntö hoitosopimuksesta 294/10.03.01/2014. Teknlk 07.11.2014 102 Tekninen lautakunta 102 07.11.2014 Tekninen lautakunta 111 28.11.2014 Tekninen lautakunta 6 05.02.2015 Kunnanhallitus 125 13.04.2015 Kenttälän yksityistien selvityspyyntö hoitosopimuksesta 294/10.03.01/2014

Lisätiedot

Lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle / Sivistyslautakunnan erottaminen, VALT 23.3.2015 15

Lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle / Sivistyslautakunnan erottaminen, VALT 23.3.2015 15 Kaupunginhallitus 154 08.06.2015 Lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle / Sivistyslautakunnan erottaminen, VALT 23.3.2015 15 23/00.02.04/2015 KH 08.06.2015 154 Hämeenlinnan hallinto-oikeus pyytää lausuntoa

Lisätiedot

Vuoden 2014 veroprosentit: Verotulojen kehittyminen (milj. )

Vuoden 2014 veroprosentit: Verotulojen kehittyminen (milj. ) Kunnanhallitus 422 27.10.2014 Kunnanhallitus 456 10.11.2014 Kunnanvaltuusto 52 17.11.2014 Tuloveroprosentti ja kiinteistöveroprosentit vuodelle 2015 269/02.02.00/2014 Khall 27.10.2014 422 Kuntalain 66

Lisätiedot

Lausunto eduskunnan oikeusasiamiehelle Heidi ja Mika Vlasoffin tekemän kantelun johdosta

Lausunto eduskunnan oikeusasiamiehelle Heidi ja Mika Vlasoffin tekemän kantelun johdosta Ympäristö- ja rakennuslautakunta 81 18.09.2014 Lausunto eduskunnan oikeusasiamiehelle Heidi ja Mika Vlasoffin tekemän kantelun johdosta 577/10.03.00/2014 YMRAKLK 81 Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslian

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220 Kunnanhallitus 01.06.2015 Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 140 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kokousaika 15.12.2014 kello 14:00-16:12

Kokousaika 15.12.2014 kello 14:00-16:12 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 20/2014 1 Kunnanhallitus Kokousaika 15.12.2014 kello 14:00-16:12 Kokouspaikka Siilinjärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Asiat Otsikko Sivu 222 Pohjois-Savon kaupan

Lisätiedot

Kunnanhallitus 79 16.03.2015. Oikeudellinen asiantuntija Pertti Eilavaaran lasku 451/00/2013

Kunnanhallitus 79 16.03.2015. Oikeudellinen asiantuntija Pertti Eilavaaran lasku 451/00/2013 Kunnanhallitus 79 16.03.2015 Oikeudellinen asiantuntija Pertti Eilavaaran lasku 451/00/2013 Khall 79 Oikeudellinen asiantuntija Pertti Eilavaara on toimittanut Kittilän kunnal le 7.1.2015 päivätyn laskun.

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen

Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Virolahden kunnanhallitus 54 30.03.2015 Virolahden tarkastuslautakunta 12 19.05.2015 Virolahden tarkastuslautakunta 15 26.05.2015 Virolahden kunnanhallitus 110 08.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2014 1 / 19. Kunnanhallitus 26.05.2014. Aika 26.05.2014 klo 17:00-18:50. Toivakan kirjasto.

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2014 1 / 19. Kunnanhallitus 26.05.2014. Aika 26.05.2014 klo 17:00-18:50. Toivakan kirjasto. Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2014 1 / 19 Kunnanhallitus 26.05.2014 Aika 26.05.2014 klo 17:00-18:50 Paikka Toivakan kirjasto Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 124 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 125 Esityslistan

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 414

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 414 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 414 Kunnanhallitus 05.11.2013 AIKA 17:00-23:18 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 215 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 417 216 KUNTASTRATEGIA 2020 418

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273 Kunnanhallitus 17.09.2013 AIKA 17.09.2013 klo 13:00-17:25 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 173 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2014 68. Kunnanhallitus 17.02.2014. Aika 17.02.2014 klo 17:00-19:15. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2014 68. Kunnanhallitus 17.02.2014. Aika 17.02.2014 klo 17:00-19:15. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2014 68 Kunnanhallitus 17.02.2014 Aika 17.02.2014 klo 17:00-19:15 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 42 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 70

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 29. Kaupunginvaltuusto. AIKA 24.02.2014 klo 18:00-20:50

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 29. Kaupunginvaltuusto. AIKA 24.02.2014 klo 18:00-20:50 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 29 Kaupunginvaltuusto AIKA 24.02.2014 klo 18:00-20:50 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalon valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 17 Kokouksen avaaminen 32 18 Kokouksen

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2014 178. Kunnanhallitus 05.05.2014. Aika 05.05.2014 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2014 178. Kunnanhallitus 05.05.2014. Aika 05.05.2014 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2014 178 Kunnanhallitus 05.05.2014 Aika 05.05.2014 klo 17:00-20:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 102 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Paikka Pohjois-Karjalan ammattiopisto Niittylahti, luokka 019, Niittylahdentie 297, Niittylahti

Paikka Pohjois-Karjalan ammattiopisto Niittylahti, luokka 019, Niittylahdentie 297, Niittylahti Pöytäkirja 6/2014 1 Kuntayhtymän hallitus Aika 28.05.2014 klo 14:30-18:42 Paikka Pohjois-Karjalan ammattiopisto Niittylahti, luokka 019, Niittylahdentie 297, Niittylahti Osallistujat Läsnä Hartikainen

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) Kaupunginhallitus 16.02.2015 AIKA 16.02.2015 klo 17:25-21:20 PAIKKA Kaupungintalo, Haapamäen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 63

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 63 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 63 Valtuusto 29.04.2014 AIKA 29.04.2014 klo 19:00-20:05 PAIKKA Kärsämäki-sali, Frosteruksenkatu 25 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 36 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31 Kunnanhallitus Aika 26.01.2015 klo 17:00-19:30 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone, Rusthollintie 2 Käsitellyt asiat Asia Sivu 11 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää em. valtuustoaloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi. -----

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää em. valtuustoaloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi. ----- Kaupunginvaltuusto 38 21.02.2013 Kaupunginhallitus 115 11.03.2013 Ympäristölautakunta 68 14.05.2013 Kaupunginhallitus 240 27.05.2013 Kaupunginvaltuusto 91 13.06.2013 Kaupunginhallitus 314 12.08.2013 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(47) Kaupungintalo, kokoushuone 1 (Haapamäen huone)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(47) Kaupungintalo, kokoushuone 1 (Haapamäen huone) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(47) Kaupunginhallitus 08.06.2015 AIKA 08.06.2015 klo 17:15-20:10 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 1 (Haapamäen huone) KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 150 Kokouksen

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 43

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 43 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 43 Kunnanvaltuusto AIKA 18.03.2015 klo 19:00-20:48 PAIKKA Taipalsaaren kunnanvirasto, Keulasali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1 Kaupunginhallitus Aika 13.04.2015 klo 18:00-19:45 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 89 Kalajoen kaupungin vuoden

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2015 168. Kunnanhallitus 04.05.2015. Aika 04.05.2015 klo 17:00-20:00. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2015 168. Kunnanhallitus 04.05.2015. Aika 04.05.2015 klo 17:00-20:00. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2015 168 Kunnanhallitus 04.05.2015 Aika 04.05.2015 klo 17:00-20:00 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 117 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 21/2014 625. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 21/2014 625. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 21/2014 625 Kunnanhallitus Aika 01.12.2014 klo 16:30-19:09 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 288 Vuoden 2014 talousarvion

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 2/2015 22. Otsikko Sivu

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 2/2015 22. Otsikko Sivu Ruokolahden kunta Pöytäkirja 2/2015 22 Kunnanhallitus Aika 26.01.2015 klo 13:30-19:06 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/2014 540

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/2014 540 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/2014 540 Kunnanhallitus 04.09.2014 Aika 04.09.2014 klo 16:00-17:14 Paikka Ehnroosin koulu, luokka 214 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 229 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Katuvalaistusverkkoon liittyvä alueellinen yhteistyö ja toiminnan tehostaminen perustettavan yhteisyrityksen Suomen Kuntavalo Oy:n avulla

Katuvalaistusverkkoon liittyvä alueellinen yhteistyö ja toiminnan tehostaminen perustettavan yhteisyrityksen Suomen Kuntavalo Oy:n avulla Tekninen lautakunta 173 24.10.2013 Kaupunginhallitus 427 04.11.2013 Kaupunginvaltuusto 119 14.11.2013 Katuvalaistusverkkoon liittyvä alueellinen yhteistyö ja toiminnan tehostaminen perustettavan yhteisyrityksen

Lisätiedot