Otsikko Sivu 1 Kunnanvaltuuston kokoontuminen ja kokouskutsu 4 2 Kunnallisten ilmoitusten tiedottaminen 6 3 Johanna Fofannahin ero kunnanvaltuuston

Save this PDF as:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Otsikko Sivu 1 Kunnanvaltuuston kokoontuminen ja kokouskutsu 4 2 Kunnallisten ilmoitusten tiedottaminen 6 3 Johanna Fofannahin ero kunnanvaltuuston"

Transkriptio

1 KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 1/ Kunnanvaltuusto Aika Perjantai klo 14:00-15:00 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kunnanvaltuuston kokoontuminen ja kokouskutsu 4 2 Kunnallisten ilmoitusten tiedottaminen 6 3 Johanna Fofannahin ero kunnanvaltuuston 7 varayydestä 4 Ulla Paakin ero koululautakunnan varayydestä ja 8 uuden en valinta 5 Kittilän kunnan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan 9 perusteet 6 Levin asemakaava-alueen kortteleiden 32 ja asemakaavamuutoksen (ns. Hissitie osa 1) ehdotuksen hyväksyminen 7 Kunnanjohtaja Anna Mäkelän 17 irtisanominen/kunnanvaltuuston päätöksen laillisuus 8 Kunnanhallituksen selvityspyyntö kunnanvaltuuston 18 puheenjohtaja Inkeri Yritykseltä 9 Valtuutettujen puheenvuorot ja aloitteet 23

2 KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 1/ Osallistujat Nimi Tehtävä Lisätiedot Läsnä Erkkilä Akseli 2. varapuheenjohtaja Fagerholm Raili Holck Eino Huikuri-Kujala Helena Korva Merja Kurula Timo Kuusela Mika Kuusisto Hille Lompolo Lasse Maunula Aki Mäkitalo Markku 1. varapuheenjohtaja Nevalainen Paula Nikka Milja Niva Jukka Paksu Janne 3. varapuheenjohtaja Patakangas Torsti Rantajääskö Tapani Salonen Tarmo Siitonen Veikko Similä Risto Taskila Mauri Yritys Inkeri puheenjohtaja Junnola Veli-Matti vara Marttila Outi vara Lepola Sauli vara Rajala Pekka vara Molkoselkä Vilho vara Läsnä 8 Jokela Ville vara Mäkinen Esa vt.kunnanjohtaja Mertaniemi Tuula talousjohtaja Poissa Kantola Susanna Kyrö Reijo Mäntymaa Vuokko Saarela Mikko Salmi Jukka Laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Käsitellyt asiat :t 1-9 Puheenvuoroja pyydettiin seuraavasti: Timo Kurula, kysely Tapani Rantajääskö, aloite Paula Nevalainen, aloite Mauri Taskila, aloite Veikko Siitonen, aloite Milja Nikka, aloite Torsti Patakangas, puheenvuoro Puheenjohtaja myönsi pyydetyt puheenvuorot kokouksen lopuksi.

3 KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 1/ Pöytäkirjan tarkastajien valinta Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Outi Marttila ja Paula Nevalainen. Allekirjoitukset Inkeri Yritys Markku Mäkitalo Tuula Mertaniemi Puheenjohtaja Puheenjohtaja 8 Pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Tauko pidettiin klo 14:10-14:30. Kittilässä Outi Marttila Paula Nevalainen Pöytäkirja ollut nähtävänä Kittilä Tuula Mertaniemi Talousjohtaja

4 KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 1/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanvaltuuston kokoontuminen ja kokouskutsu Khall Kuntalain 54 :n mukaan valtuusto kokoontuu päättäminään aikoina ja myös silloin, kun valtuuston puheenjohtaja katsoo sen tar peel lisek si. Valtuusto on kutsuttava koolle myös kunnanhallituksen tai vähintään nel jäs osan valtuutetuista sitä pyytäessä ilmoittamansa asian kä sit telyä varten. Tällainen asia on valmisteltava kiireellisesti. Valtuuston kutsuu koolle puheenjohtaja. Kutsussa on ilmoitettava kä si tel tä vät asiat. Kokouskutsu on lähetettävä vähintään neljä päivää ennen kokousta. Sa mas sa ajassa on kokouksesta annettava yleisesti tieto siten kuin 64 :ssä säädetään. Kokouskutsu voidaan lähettää sähköisesti, jos kun ta huolehtii, että tähän tarvittavat tekniset välineet ja yhteydet ovat käytettävissä. Kittilän kunnanvaltuuston työjärjestyksen 8 :n mukaan kutsu valtuus ton kokoukseen on vähintään 10 päivää ennen kokousta lä hetet tä vä erikseen kullekin valtuutetulle sekä niille, joilla on ko kouk sessa läsnäolo- ja puheoikeus. Samassa ajassa on kokouksesta an netta va yleisesti tieto julkisten kuulutusten ilmoitustaululla. Ko kous kutsus sa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Kunnanvaltuuston työjärjestyksen 9 :n mukaan esityslista, joka sisäl tää selostuksen käsiteltävistä asioista ja ehdotukset valtuuston pää tök sik si, on lähetettävä vähintään 6 päivää ennen valtuuston kokous ta. Valtuusto voi päättää, kuinka monelle varavaltuutetulle esityslista toi mi te taan. Kunnanvaltuuston työjärjestyksen 10 :n mukaan valtuuston kokous ten ajasta ja paikasta tiedotetaan ennen kokousta niissä tie dotus vä li neis sä, joissa valtuusto on päättänyt kokouksistaan ilmoittaa. Vt. kj.: Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että kun nan valtuus to kokoontuu vuonna 2015 seuraavasti: 30.1., 16.2., 11.5., 15.6., 28.9., , ja Kokoukset pidetään edellä mainittuina päivinä ellei estettä ilmaannu tai asioiden käsittely toisin vaadi.

5 KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 1/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että kun nan valtuus ton ajasta ja paikasta ilmoitetaan Kittilälehti-nimisessä lehdessä ja Lapin Kansassa. Annettaessa kokouksesta yleisesti tieto siten kuin kuntalain 64 :ssä sää de tään, tieto voidaan antaa sisällöltään suppeampana kuin kokous kut su. Esityslistat lähetetään jokaisen valtuustoryhmän viidelle en sim mäisel le varaelle. Esityslistat lähetetään lisäksi sähköpostitse niille valtuutetuille, joilla säh kö pos ti osoi te on. Lisäksi esityslista lähetetään puolueiden kunnallisjärjestöjen puheen joh ta jil le, mikäli he eivät ole valtuutettuja. Kunnanvaltuuston asialista ja esityslista julkaistaan myös kunnan ko ti si vuil la. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti muilta osin, mutta kunnanhallitus päät ti esittää kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto kokoontuu vuon na 2015 seuraavasti: 30.1., 16.2., 23.3., 18.5., 15.6., 24.8., 28.9., , ja Kvalt 1 Ehdotus hyväksyttiin muilta osin, mutta lisäksi kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti valtuutettu Raili Fagerholmin esityksestä, jota val tuutet tu Mika Kuusela kan nat ti, että kunnanvaltuusto kokoontuu edellä mai nit tu jen päivien li säk si myös Kunnanvaltuusto kokoontuu vuonna 2015: 30.1., 16.2., 23.3., 20.4.,18.5., 15.6., 24.8., 28.9., , ja

6 KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 1/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnallisten ilmoitusten tiedottaminen Khall Kuntalain mukaan kunnan ilmoitukset saatetaan tiedoksi jul kai semal la ne julkisten kuulutusten ilmoitustaululla sekä tarpeen vaa tiessa muulla kunnan päättämällä tavalla. Vt. kj.: Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että Kittilän kunnan kunnalliset ilmoitukset saatetaan tiedoksi v seuraavasti: Kaikki ilmoitukset julkaistaan kunnan ilmoitustaululla. Kaikki ilmoitukset julkaistaan kunnan nettisivuilla. Viranhaku- ja työpaikkailmoitukset julkaistaan ilmoitustaululla, net tisi vuil la, kuntatiedotteessa, työvoimahallinnon sivuilla sekä tar peel lisik si katsottavissa alan ammattilehdissä. Avustuksista ja erilaisista tukihakemuksista, mm. EU-tu ki ha ke muksis ta julkaistaan ilmoitus tarvittaessa myös Lapin Kansassa mikäli ilmoi tus vaatii kuntatiedotteen julkaisua nopeamman tiedottamisen. Muutoin kaikki ilmoitukset julkaistaan noin kerran kuukaudessa julkais ta vas sa joka kotitalouteen postitettavassa kuntatiedotteessa. Mikäli kuulutus, ilmoitus tai tiedote lain tai asetuksen estämättä tai asian luonteesta johtuen voidaan julkaista lyhennettynä, leh ti-il moitus voidaan kuuluttaa lyhennettynä ja tällöin viitataan ilmoitustaululla tai nettisivulla olevaan ilmoitukseen tai kuulutukseen. Kunnanhallituksen Tarmo Salonen esitti, että Kittilälehti li sätään ilmoituslehdeksi. Ehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi. Puheenjohtaja Timo Kurula totesi kunnanhallituksen hyväksyneen vt. kunnanjohtajan esityksen. Kvalt 2 Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

7 KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 1/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Johanna Fofannahin ero kunnanvaltuuston varayydestä 19/ /2013 Khall Johanna Fofannah pyytää eroa kunnanvaltuuston varayydestä lähtien. Johanna Fofannah ilmoittaa, että hänen elämäntilanteensa on muuttu nut, joten tällä hetkellä hänellä ei ole mahdollisuutta käyttää tarpeek si aikaa olemalla ajan tasalla kaikissa kunnan asioissa niin hyvin kuin haluaisi niistä olla perillä, että kokisi voivansa osallistua kokouk siin ja kunnan asioista päättämiseen. Luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päät tää se toimielin, jonka valittava luottamushenkilö on. Valtuusto myön tää eron valtuutetulle ja varavaltuutetulle. Johanna Fofannah on Kansallisen Kokoomuksen 2. varavaltuutettu. Kos ka varavaltuutettujen määrä jää vajaaksi on kes kus vaa li lau takun nan määrättävä Kansallinen Kokoomus r.p.:lle puolueen ver tauslu vul taan järjestyksessä seuraava uusi varavaltuutettu. Keskusvaalilautakunta on puhelinkokouksessa määrännyt Kan sal li nen Kokoomus r.p.:n kolmanneksi (3) varaeksi Anne-Ma rie Ijäksen. Edelleen keskusvaalilautakunta on päättänyt lähettää päätöksensä va ra val tuu te tun määräämisestä kunnanvaltuustolle tiedoksi. Vt. kj.: Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto myön tää Johanna Fofannahille eron kunnanvaltuuston va ra jä se nyydes tä. Edelleen kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että valtuus to merkitsee tiedoksi keskusvaalilautakunnan päätöksen mää rätä Kokoomuksen kolmanneksi varavaltuutetuksi Anne-Marie Ijäksen. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Kvalt 3 Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

8 KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 1/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Ulla Paakin ero koululautakunnan varayydestä ja uuden en valinta 19/ /2013 Khall Ulla Paakki ilmoittaa eroavansa koululautakunnan va ra jä se nyy destä. Perusteeksi hän ilmoittaa sen, että on töissä Sirkan koululla koulun käyn nin oh jaa ja na. Kuntalain 36 :n 1 mom. 1 kohdan mukaan asianomaisen lau ta kunnan alainen kunnan palveluksessa oleva henkilö ei ole vaa li kel poinen lautakuntaan. Kuntalain 37 :n 1 mom mukaan luottamushenkilön menettäessä vaa li kel poi suu ten sa on sen toimielimen, jonka valittava luot ta mushen ki lö on, todettava luottamustoimi päättyneeksi. Vt. kj.: Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto myön tää Ulla Paakille eron koululautakunnan varayydestä vaali kel poi suu den menettämisen johdosta. Edelleen kunnanhallitus esittää, että valtuusto valitsee Ulla Paakin ti lal le varaen koululautakuntaan lautakunnan jäljellä olevaksi toi mi kau dek si. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Kvalt 4 Kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti myöntää Ulla Paakille eron kou lu lau ta kun nan varayydestä. Edelleen kunnanvaltuusto päätti valita Ulla Paakin tilalle kou lu lau takun nan varaeksi Marita Toivasen.

9 KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 1/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kittilän kunnan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet 437/ /2014 Khall Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala Kuntalain 13 :n mukaan valtuuston tulee päättää kunnan ja kun takon ser nin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteiden tavoitteena on vah vis taa ja yhdenmukaistaa kuntakonsernin hyvää hallintoa ja johta mis ta, ja ne koskevat kaikkia kuntakonsernin toimielimiä ja johtoa se kä kaikkea kuntakonsernin toimintaa, josta kunta vastaa omis tuksen, ohjaus- ja valvontavastuun sekä muiden velvoitteiden myötä. Si säi ses tä valvonnasta ja riskienhallinnasta on lisäksi voimassa, mitä kunnan hallinto- ja johtosäännöissä sekä muissa ohjeissa ja määräyk sis sä on sanottu. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tavoite ja tarkoitus; käsit teet Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tavoitteena on varmistaa, että kun nal le ja kuntakonsernille asetetut tavoitteet saavutetaan ja että toi min ta on tuloksellista. Sisäisellä valvonnalla tarkoitetaan yleisesti kaik kia niitä kunnan ja kuntakonsernin toiminta- ja menettelytapoja, joil la tilivelvolliset ja muut esimiehet pyrkivät varmistamaan, että kunnan toiminta on taloudellista ja tuloksellista päätösten perusteena oleva tieto on riittävää ja luotettavaa lain säännöksiä, viranomaisohjeita ja toimielinten päätöksiä nou da te taan ja että omaisuus ja resurssit turvataan. Riski on epävarmuuden vaikutus tavoitteisiin. Vaikutus on poik keama odotetusta, niin myönteisessä kuin kielteisessä mielessä. Riskien hal lin ta on osa sisäistä valvontaa. Riskienhallinnalla tarkoitetaan jär jes tel mäl li siä menettelytapoja, joiden avulla tunnistetaan ja kuvataan kunnan ja kuntakonsernin toimintaan liit ty viä riskejä arvioidaan riskien merkittävyyttä ja toteutumisen to den nä köisyyt tä sekä määritellään toimintatavat riskien hallitsemiseksi, valvomiseksi ja raportoimiseksi.

10 KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 1/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Sisäinen tarkastus on osa sisäistä valvontaa. Sisäinen tarkastus tukee organisaatiota sen tavoitteiden saavuttamisessa ja arvioinnissa tar joa mal la objektiivisen, riippumattoman ja järjestelmällisen lä hes tymis ta van organisaation riskienhallinta-, valvonta-, johtamis- ja hal linto pro ses sien tuloksellisuuden arviointiin ja kehittämiseen. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tehtävät ja vastuut Valtuusto päättää kunnan ja kuntakonsernin sisäisen valvonnan ja ris kien hal lin nan perusteista ja edellyttää, että kuntakonsernin kai kissa toiminnoissa ja kaikilla organisaation tasoilla on riittävä sisäinen val von ta ja riskienhallinta. Kunnanhallituksella on vastuu sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan oh jeis ta mi ses ta ja asianmukaisesta järjestämisestä, toimeenpanon val von nas ta ja tuloksellisuudesta. Kunnanhallituksen alaiset toi mi elimet vastaavat omien tehtäväalueidensa sisäisen valvonnan ja riskien hal lin nan järjestämisestä, toimeenpanon valvonnasta, tu lok sel lisuu des ta sekä raportoinnista hyväksyttyjen ohjeiden mukaisesti. Joh ta vien viranhaltijoiden tehtävänä on toimeenpanna sisäinen valvon ta ja riskienhallinta vastuualueellaan ja raportoida niistä hy väksyt ty jen ohjeiden mukaisesti. Konserniyhteisöjen hallitukset ja toi mitus joh ta jat vastaavat niiden sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan jär jes tä mi ses tä ja tuloksellisuudesta. Konserniyhteisöt raportoivat kon ser ni joh dol le sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan jär jes tä mises tä ja tuloksellisuudesta sekä merkittävien riskien hallinnasta. Kokonaisvaltainen riskienhallinta ja sisäinen valvonta osana kun nan ja kuntakonsernin johtamis- ja hallintojärjestelmää Sisäinen valvonta ja riskienhallinta on osa kunnan ja kuntakonsernin joh ta mis- ja hallintojärjestelmää, päätöksentekoa sekä strategista ja ope ra tii vis ta toiminnan ja talouden suunnittelua ja seurantaa, poikkea miin reagointia ja suoriutumisen arviointia. Sisäisen valvonnan ja ris kien hal lin nan tulee olla kokonaisvaltaista ja sen tulee toteutua kaikis sa toiminnoissa ja kaikilla organisaation tasoilla. Riskienhallinnan tu lee kattaa kaikenlaiset riskit. Sisäinen valvonta toteutuu mm. selkeinä tehtävien, toimivallan ja vas tui den jakoina, valvonta- ja raportointivelvoitteina, tietojen ja tieto jär jes tel mien suojaamisena, omaisuuden turvaamisena, so pi musten hallintana. Toimiva sisäinen valvonta myös ehkäisee ja paljastaa vää rin käy tök siä. Johdon velvollisuutena on toteuttaa sisäistä val vontaa väärinkäytösten ehkäisemiseksi ja havaitsemiseksi sekä puuttua ha vait tui hin väärinkäytöksiin. Väärinkäytöksenä pidetään erilaisia epä re hel li siä, epäeettisiä tai kuntakonsernin ohjeita rikkovia taikka lain vas tai sia tekoja. Kunnanhallituksen alaisten toimielinten ja konser ni yh tei sö jen tulee talousarvion laadinnan yhteydessä analysoida

11 KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 1/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto toi min ta ym pä ris tön muutoksia, tunnistaa tavoitteita uhkaavia riskejä, ar vioi da niiden vaikutuksia ja toteutumisen todennäköisyyttä sekä laa tia tarvittavat suunnitelmat ja toimenpiteet riskien hallitsemiseksi. Joh to ryh mä kokoaa näiden perusteella koko kuntakonsernia kos kevan riskianalyysin ja menettelytavat merkittävimpien riskien hal lit semi sek si. Toimielimet ja konserniyhteisöt raportoivat merkittävistä riskeis tään ja riskien hallinnan kehittämisestä osana toiminnan ja ta louden seurantaa ja raportointia. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arviointi ja raportointi Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tuloksellisuutta seurataan talous ar vio vuo den aikana puolivuosittain. Hallitus antaa toi min ta ker tomuk ses sa arvion merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä, si säi sen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja toi men piteis tä havaittujen puutteiden korjaamiseksi sekä kon ser ni val von nasta. Hallituksen selonteko perustuu sen alaisten toimielinten ja konser ni yh tei sö jen laatimiin selontekoihin. Hallituksen alaisten toi mi elinten tulee käsitellä oman tehtäväalueen selonteko merkittävimmistä ris keis tä ja sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä sekä toimenpiteistä havaittujen puutteiden korjaamiseksi. Selontekojen tu lee perustua dokumentoituun aineistoon. Mikäli tilikaudella havaitaan merkittäviä riskejä, tulee kun nan hal li tuksen alaisten toimielinten ja viranhaltijoiden sekä konserniyhteisöjen ra por toi da niistä ja niiden hallintakeinoista välittömästi. Tilivelvollisuus Kuntalain 75 :n mukaan tilintarkastuskertomuksessa annetaan mm. lau sun to sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan sekä kon ser ni val vonnan asianmukaisesta järjestämisestä sekä esitys vastuuvapauden myön tä mi ses tä sekä mahdollisesta tilivelvolliseen kohdistuvasta muis tu tuk ses ta. Tilivelvollisella on vastuu johtamansa toiminnan riskien hal lin nan ja sisäisen valvonnan järjestämisestä ja niiden jat kuvas ta ylläpidosta. Tilivelvollisuus merkitsee sitä, että tilivelvollisen toi min ta tulee valtuuston arvioitavaksi, häneen voidaan kohdistaa tilin tar kas tus ker to muk ses sa muistutus ja häneltä voidaan evätä vastuu va paus sekä omasta että alaisensa tekemistä tai tekemättä jät tämi ses tä. Kj.: Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto hyväk syy Kit ti län kunnan selostusosassa mainitut sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet.

12 KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 1/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Tarmo Salonen esitti Milja Nikan kannattamana, että asia pa lau tetaan valmisteluun ja käsitellään samanaikaisesti hallintosäännön kans sa. Puheenjohtaja totesi, että on tehty kannatettu kunnanjohtajan esi tykses tä poikkeava esitys, joten asia on ratkaistava äänestämällä. Puheenjohtaja teki seuraavan äänestysesityksen; Ne, jotka ovat kunnanjohtajan esityksen kannalla äänestävät "jaa". Jos "ei" voittaa on Tarmo Salosen esitys tullut kunnanhallituksen pää tök sek si. Kunnanhallitus hyväksyi puheenjohtajan äänestysesityksen. Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä ei annettu yhtään "jaa" ääntä. "Ei" ääniä annettiin yhdeksän (9). Puheenjohtaja totesi kunnanhallituksen hyväksyneen Tarmo Sa losen esityksen. Merkittiin, että "ei" ääniä antoivat Eino Holck, Merja Korva, Timo Kuru la, Hille Kuusisto, Susanna Kantola, Paula Nevalainen, Milja Nikka, Aki Maunula ja Tarmo Salonen. Khall Kj.: Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto hyväk syy Kittilän kunnan selostusosassa mainitut sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet. Kunnanhallitus päätti jättää asian pöydälle. Lisäksi kunnanhallitus päätti perustaa asiaa valmistelemaan työ ryhmän, johon kuuluu kunnanhallitus, kunnanvaltuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat, tarkastuslautakunnan puheenjohtaja ja va rapu heen joh ta ja sekä tarpeellinen määrä viranhaltijoita.

13 KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 1/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Khall Vt. kj.: Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto hyväk syy Kittilän kunnan selostusosassa (Khall ) maini tut sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet. Kunnanhallituksen puheenjohtaja Timo Kurula esitti Tarmo Sa lo sen kannattamana, että Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan pe rus tei den kohdasta Kokonaisvaltainen riskienhallinta ja sisäinen val von ta osana kunnan ja kuntakonsernin johtamis- ja hal lin to jär jestel mää, toisesta kappaleesta poistetaan lauseet Toimiva sisäinen val von ta myös ehkäisee ja paljastaa väärinkäytöksiä. Johdon vel volli suu te na on toteuttaa sisäistä valvontaa väärinkäytösten eh käi se misek si ja havaitsemiseksi sekä puuttua havaittuihin väärinkäytöksiin. Vää rin käy tök se nä pidetään erilaisia epärehellisiä, epäeettisiä tai kun ta kon ser nin ohjeita rikkovia taikka lainvastaisia tekoja.. Koska oli tehty vt. kunnanjohtajan esityksestä poikkeava kannatettu esi tys asia on ratkaistava äänestämällä. Puheenjohtaja teki seu raavan äänestysesityksen, joka hyväksyttiin: Ne, jotka ovat vt. kunnanjohtajan esityksen kannalla äänestävät jaa, jos ei voittaa on Timo Kurulan esitys tullut kunnanhallituksen pää tök sek si. Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin yksi (1) jaa-ääni ja kah dek san (8) ei-ääntä. Jaa-äänen antoi Hille Kuusisto. Ei-ääniä antoivat Eino Holck, Merja Kor va, Timo Kurula, Reijo Kyrö, Paula Nevalainen, Milja Nikka, Aki Mau nu la ja Tarmo Salonen. Puheenjohtaja totesi kunnanhallituksen hyväksyneen Timo Kurulan esi tyk sen. Kunnanhallituksen Reijo Kyrö esitti puheenjohtaja Timo Ku rulan kannattamana, että edellä mainitun kappaleen lopussa lause Joh to ryh mä kokoaa näiden perusteella koko kuntakonsernia kos kevan riskianalyysin ja menettelytavat merkittävimpien riskien hal lit semi sek si. muutetaan kuulumaan Johtoryhmä kokoaa ja raportoi kun nan hal li tuk sel le ja valtuustolle koko kuntakonsernia koskevan ris ki ana lyy sin ja menettelytavat merkittävimpien riskien hal lit se misek si." Koska oli tehty vt. kunnanjohtajan esityksestä poikkeava kannatettu esi tys asia on ratkaistava äänestämällä. Puheenjohtaja teki seu raa-

14 KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 1/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto van äänestysesityksen, joka hyväksyttiin: Ne, jotka ovat vt. kunnanjohtajan esityksen kannalla äänestävät jaa, jos ei voittaa on Reijo Kyrön esitys tullut kunnanhallituksen pää tök sek si. Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin yksi (1) jaa-ääni ja kah dek san (8) ei-ääntä. Jaa-äänen antoi Hille Kuusisto. Ei-ääniä antoivat Eino Holck, Merja Kor va, Timo Kurula, Reijo Kyrö, Paula Nevalainen, Milja Nikka, Aki Mau nu la ja Tarmo Salonen. Puheenjohtaja totesi kunnanhallituksen hyväksyneen Reijo Kyrön esi tyk sen. Muilta osin kunnanhallitus päätti esittää kunnanvaltuustolle, että valtuus to hyväksyy Kittilän kunnan sisäisen valvonnan ja ris kien hal linnan perusteet. Lisäksi kunnanhallitus päätti yksimielisesti todeta, että kun nan hal litus on työryhmänä käsitellyt Kittilän kunnan sisäisen valvonnan ja ris kien hal lin nan ohjeen. Kunnanhallitus vahvistaa ja hyväksyy Kit tilän kunnan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeen hallituksen ko kouk ses sa ja ohje saatetaan valtuustolle tiedoksi työ ryhmän esittämässä muodossa Kvalt 5 Kunnanvaltuusto piti neuvottelutauon klo Ryhmien välisen neuvottelun jälkeen kunnanvaltuusto päätti yk simie li ses ti, että sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet saate taan uudelleen valmisteluun ja asia tulee valtuuston käsittelyyn yhdes sä riskienhallintaohjeen kanssa.

15 KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 1/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Levin asemakaava-alueen kortteleiden 32 ja 36 asemakaavamuutoksen (ns. Hissitie osa 1) ehdotuksen hyväksyminen 310/ /2010 Khall Levin kortteleiden 32 tonttien 1, 2 ja 4 sekä korttelin 36 tonttien 2 ja 3 asemakaavaehdotus ja siihen liittyvä aineisto on pidetty nähtävillä Kaavaehdotuksesta saatiin lausunnot Lapin lii tolta, Lapin ELY-keskukselta, Lapin maakuntamuseolta, Kittilän kunnan rakennus- ja ympäristölautakunnalta, Rovakaira Oy:ltä ja Adven Oy:ltä. Kaavaehdotuksesta ei jätetty kirjallisia muistutuksia. Kaavaselostusta on täydennetty Lapin ELY-keskuksen lausunnon poh jal ta. Kaavaehdotus ja siihen liittyvä aineisto sekä viranomaisten lau sun not ja kaavanlaatijan vastineet viranomaisten lausuntoihin ovat esityslistan ja pöytäkirjan liitteenä. Vt. kj.: Kunnanhallitus päättää hyväksyä kaavanlaatijan vastineet lau sun toihin ja esittää kunnanvaltuustolle, että se päättää hyväksyä Levin kort te lei den 32 tonttien 1, 2 ja 4 sekä korttelin 36 tonttien 2 ja 3 asema kaa va muu tos eh do tuk sen ja siihen liittyvän muun aineiston. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Kvalt 6 Valtuutettu Torsti Patakangas esitti valtuutettu Veikko Siitosen kannat ta ma na, että kaa va se los tuk seen lisätään, että kaavan tar koit tamis sa asuintiloissa voidaan asua myös ympärivuotisesti. Puheenjohtaja Inkeri Yritys totesi, että on tehty kannatettu, kun nanhal li tuk sen esityksestä poikkeava esitys, joten asia on ratkaistava ää nes tä mäl lä. Puheenjohtaja teki seuraavan äänestysesityksen, joka hyväksyttiin: Ne, jotka ovat kunnanhallituksen esityksen kannalla äänestävät jaa. Jos ei voittaa on Torsti Patakankaan esitys tullut kunnanvaltuuston pää tök sek si. Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin viisi (5) jaa-ääntä ja 22 ei-ääntä.

16 KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 1/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Jaa-ääniä antoivat Eino Holck, Timo Kurula, Outi Marttila, Paula Neva lai nen ja Inkeri Yritys. Ei-ääniä antoivat Akseli Erkkilä, Raili Fa gerholm, Helena Huikuri-Kujala, Ville Jokela, Merja Korva, Mika Kuu sela, Hille Kuusisto, Lasse Lompolo, Aki Maunula, Markku Mäkitalo, Sau li Lepola, Milja Nikka, Jukka Niva, Janne Paksu, Torsti Pa ta kangas, Tapani Rantajääskö, Pekka Rajala, Veli-Matti Junnola, Tarmo Sa lo nen, Veikko Siitonen, Risto Similä ja Mauri Taskila. Puheenjohtaja totesi Torsti Patakankaan esityksen tulleen kun nanval tuus ton päätökseksi. Muilta osin kunnanvaltuusto hyväksyi kunnanhallituksen esityksen. Liitteet Liite 1 Levin asemakaava-alueen kortteleiden 32 ja 36 asemakaavamuutos (ns. Hissitie osa 1), kaavakartta Liite 2 Levin asemakaava-alueen kortteleiden 32 ja 36 asemakaavamuutos (ns. Hissitie osa 1), havainnekuva Liite 3 Levin asemakaava-alueen kortteleiden 32 ja 36 asemakaavamuutos (ns. Hissitie osa 1), kaavaselostus Liite 4 Levin asemakaava-alueen kortteleiden 32 ja 36 asemakaavamuutoksen (ns. Hissitie osa 1), ehdotusvaiheen kaikki lausunnot Liite 5 Levin asemakaava-alueen kortteleiden 32 ja 36 asemakaavamuutoksen (ns. Hissitie osa 1), ehdotusvaiheen lausuntojen vastineet Liite 6 Levin asemakaava-alueen kortteleiden 32 ja 36 asemakaavamuutos (ns. Hissitie osa 1), seurantalomake

17 KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 1/ Kunnanvaltuusto Kunnanjohtaja Anna Mäkelän irtisanominen/kunnanvaltuuston päätöksen laillisuus 451/00/2013 Kvalt 7 Kunnanhallituksella ei ole esitystä asiaan.

18 KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 1/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallituksen selvityspyyntö kunnanvaltuuston puheenjohtaja Inkeri Yritykseltä 451/00/2013 Khall Kunnanhallitus on kokouksessaan työjärjestyksen kä sit telyn yhteydessä päättänyt, että kunnanvaltuuston puheenjohtaja Inke ri Yritykseltä pyydetään selvitys hänen toimista ja me net te ly ta voista koskien kunnanhallituksen ten ja varaten pidättämistä ja ja kunnanvaltuuston kokouspyyntöjä. Kunnanhallitus päätti , että kunnanvaltuuston puheen joh ta ja Inkeri Yritykseltä pyydetään selvitys hänen toimista ja me net te ly ta vois ta koskien kunnanhallituksen ten ja va ra jä senten pidättämistä ja kunnanvaltuuston kokouspyyntöjä. Asia oli esillä kunnanhallituksen kokouksessa , jossa kunnanjohtaja esitti päätöksen poistamista ja kuulemismenettelyn kes keyt tä mis tä. Kunnanhallitus ei käsitellyt asiaa. Asiassa päätettiin pyytää Suomen Kun ta lii ton lausunto kunnanjohtajan mahdollisesta esteellisyydestä esit te li jä nä. Kunnanhallituksen päätökseen perustuen on kunnan hal li tuk sen puheenjohtaja Timo Kurula ja 1. varapuheenjohtaja Aki Maunula lähettäneet Inkeri Yritykselle kuu le mis kirjeen. Kirjeessä mainituista asioista pyydettiin selvitys men nessä. Kirjeen mukaan kunnanhallitus päättää saattaa kuulemisen Kittilän kun nan val tuus ton käsiteltäväksi Kunnanhallituksen selvityspyyntö liitteenä. Kunnanvaltuuston puheenjohtaja on antanut oman selvityksen ja vas tauk set kirjeellään Kirje liitteenä. Kj.: Kunnanhallitus päättää merkitä tiedoksi kunnanvaltuuston pu heenjoh ta ja Inkeri Yrityksen kuulemisen. Khall :n 438 "Työjärjestyksen hyväksyminen" kohdalla asia päätettiin poistaa esityslistalta.

19 KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 1/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Khall Vt. kj.: Kunnanhallitus päättää merkitä tiedoksi kunnanvaltuuston pu heenjoh ta ja Inkeri Yrityksen kuulemisen. Kunnanvaltuuston puheenjohtaja Inkeri Yritys ilmoitti asianosaisena ole van sa esteellinen ja poistui kokouksesta pykälien 488 ja 489 käsit te lyn ajaksi. Kunnanhallituksen 1. varapuheenjohtaja Tarmo Salonen ilmoitti Oy Le vi Ski Resort Ltd:n hallituksen puheenjohtajana olevansa es teel linen ja poistui kokouksesta pykälien 488, 489 ja 492 käsittelyn ajaksi. Hänen tilalleen tuli vara Veikko Siitonen. Kunnanhallituksen Merja Korva ilmoitti Oy Levi Ski Resort Ltd:n hallituksen enä olevansa esteellinen ja poistui ko koukses ta pykälien 488, 489 ja 492 käsittelyn ajaksi. Hänen tilalleen tuli va ra jä sen Vuokko Mäntymaa. Kunnanhallituksen Paula Nevalainen ilmoitti Oy Levi Ski Resort Ltd:n hallituksen enä olevansa esteellinen ja poistui kokouk ses ta pykälien 488, 489 ja 492 käsittelyn ajaksi. Hänen tilalleen tu li vara Leena Kinnunen. Kunnanhallituksen puheenjohtaja Timo Kurula ilmoitti olevansa esteel li nen käsittelemään asiaa ( 488), koska hän on esityslistan kohdas sa 2 ( 489) toiminut Inkeri Yritykselle laaditussa sel vi tys pyyn tökir jel mäs sä allekirjoittajana. Lisäksi valtuutettujen aloitteessa on esillä kunnanjohtajan irtisanomisasiaa sivuavia asioita. Hän katsoo puolu eet to muu ten sa vaarantuneen hallintolain 28 :n kohdan seitsemän mu kai ses ti. Kyseinen tilanne voi olla hyvin lähellä. Kunnanhallituksen puheenjohtaja Timo Kurula ilmoitti olevansa esteel li nen käsittelemään asiaa ( 489) koska hän on päättänyt harkita va lit taa Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kunnanjohtajan ir ti sa nomis asias sa, koskien kunnanvaltuuston puheenjohtajan mahdollista es teel li syyt tä osallistua kyseiseen kokoukseen. Hän katsoo täten hal lin non objektiivisuusperiaatteen mukaisesti puolueettomuutensa vaa ran tu neen juuri nyt tässä tilanteessa käsitellä asiaa kun nan hal litus ta sol la hallintolain 28 :n kohdan seitsemän mukaisesti. Kunnanhallituksen puheenjohtaja Timo Kurula ilmoitti olevansa esteel li nen käsittelemään Anna Mäkelän irtisanomisasiaa ( 492) kunnan hal li tus ta sol la aikaisemmin perustellun mukaisesti (lehtijutut, hake mi nen kunnanjohtajaksi). Ei voida aukottomasti pois sulkea, ett ei-

20 KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 1/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto kö hänen puolueettomuutensa ole vaarantunut hallintolain 28 :n yleis lau sek keen perusteella. Kunnanhallituksen puheenjohtaja Timo Kurulan johdolla kun nan halli tus valitsi yksimielisesti puheenjohtajaksi pykälien 488, 489 ja 492 ajak si kunnanhallituksen vara Mauri Taskilan. Puheenjohtajan valinnan jälkeen Timo Kurula poistui kokouksesta py kä lien 488, 489 ja 492 käsittelyn ajaksi. Kunnanhallituksen Reijo Kyrö esitti Milja Nikan kan nat tama na, että kunnanhallitus päättää saattaa asian kunnanvaltuuston kä si tel tä väk si. Puheenjohtaja Mauri Taskila totesi, että on tehty kannatettu vt. kunnan joh ta jan esityksestä poikkeava esitys, joten asia on ratkaistava ää nes tä mäl lä. Puheenjohtaja teki seuraavan äänestysesityksen, joka hyväksyttiin: Ne, jotka kannattavat vt. kunnanjohtajan tekemää esitystä ää nes tävät jaa. Jos ei voittaa on Reijo Kyrön esitys tullut kunnanhallituksen päätök sek si. Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin yksi (1) jaa-ääni ja seit se män (7) ei-ääntä. Jaa-äänen antoi Hille Kuusisto. Ei-ääniä antoivat Reijo Kyrö, Milja Nik ka, Tapani Rantajääskö, Vuokko Mäntymaa, Leena Kinnunen, Mau ri Taskila ja Veikko Siitonen. Puheenjohtaja totesi Reijo Kyrön esityksen tulleen kun nan hal li tuksen päätökseksi. Jäsen Hille Kuusisto ilmoitti jättävänsä päätökseen eriävän mie li piteen. Vt. kunnanjohtaja Esa Mäkinen ilmoitti jättävänsä päätökseen eriävän mielipiteen. Kvalt 8 Kunnanvaltuuston puheenjohtaja Inkeri Yritys ilmoitti olevansa esteel li nen asianosaisena ja poistui paikaltaan eikä osallistunut asian kä sit te lyyn.

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET 1.1.2014

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET 1.1.2014 1 Parikkalan kunta SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET 1.1.2014 1. Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala Kuntalain 13 :n mukaan valtuuston tulee päättää kunnan ja kuntakonsernin sisäisen valvonnan

Lisätiedot

Vieremän kunnan Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

Vieremän kunnan Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet 1 Vieremän kunnan Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Valtuusto 23.3.2015 16 2 Vieremän kunnan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala Kuntalain

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Sipoon kunta Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Voimaantulo xx.xx.2017 Kunnanvaltuusto xx.x.2017 Sisällysluettelo 1 Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala... 2 2 Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Hyväksytty: kaupunginvaltuusto xx.xx.2014 xx

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Hyväksytty: kaupunginvaltuusto xx.xx.2014 xx Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Hyväksytty: kaupunginvaltuusto xx.xx.2014 xx 2 1. Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala Kuntalain 13 :n mukaan valtuuston tulee päättää kunnan ja kuntakonsernin

Lisätiedot

Inarin kunta SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

Inarin kunta SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET 0 Inarin kunta SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Valtuusto / /2017 1 Sisällysluettelo 1. Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala...2 2. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tavoite ja tarkoitus;

Lisätiedot

Liite/Kvalt , 29 ISONKYRÖN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET. Isonkyrön kunta

Liite/Kvalt , 29 ISONKYRÖN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET. Isonkyrön kunta Öo Liite/Kvalt 13.10.2014, 29 ISONKYRÖN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Isonkyrön kunta Isonkyrön kunnan ja kuntakonsernin 1 (5) Sisällys 1 Lainsäädäntöperusta

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET P A I M I O N K A U P U N K I SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 12.2.2015 11 Voimaan 1.3.2015 alkaen 1 Sisällysluettelo Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala... 3 Sisäisen valvonnan

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

Kaarinan kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan periaatteet. Luonnos 0 (6) 12.3.2014

Kaarinan kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan periaatteet. Luonnos 0 (6) 12.3.2014 Luonnos 0 (6) 12.3.2014 Kaarinan kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan periaatteet Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 8.12.2014 123. Voimaantulo 8.12.2014. 1 (6) Sisällys 1 Lainsäädäntöperusta

Lisätiedot

Korkeimman hallinto-oikeuden päätös kunnanjohtaja Anna Mäkelän irtisanomisasiassa. (Lisätietoja: Hallintojohtaja, puh.

Korkeimman hallinto-oikeuden päätös kunnanjohtaja Anna Mäkelän irtisanomisasiassa. (Lisätietoja: Hallintojohtaja, puh. Kunnanhallitus 186 13.06.2016 Kunnanvaltuusto 41 20.06.2016 Kunnanhallitus 238 16.08.2016 Kunnanvaltuusto 55 29.08.2016 Korkeimman hallinto-oikeuden päätös kunnanjohtaja Anna Mäkelän irtisanomisasiassa

Lisätiedot

Selitykset esityslistan ja pöytäkirjan liitteenä.

Selitykset esityslistan ja pöytäkirjan liitteenä. Kunnanhallitus 162 26.05.2016 Kunnanvaltuusto 40 20.06.2016 Kunnanhallitus 237 16.08.2016 Kunnanvaltuusto 54 29.08.2016 Korkeimman hallinto-oikeuden tiedoksianto kunnanvaltuustolle Anna Mäkelän ja Inkeri

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VAL- VONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

SAARIJÄRVEN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VAL- VONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET 1 SAARIJÄRVEN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VAL- VONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Sisällys Johdanto... 2 Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan lainsäädännöllinen perusta ja soveltamisala...

Lisätiedot

Kunnanhallitus 96 16.03.2015 Kunnanhallitus 106 30.03.2015

Kunnanhallitus 96 16.03.2015 Kunnanhallitus 106 30.03.2015 Kunnanhallitus 96 16.03.2015 Kunnanhallitus 106 30.03.2015 Kunnanvaltuuston puheenjohtaja Inkeri Yrityksen vaatimus oikeudellinen asiantuntija Pertti Eilavaaran laskussa mainittujen asiakirjojen luovuttamisesta

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNNAN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

PÄLKÄNEEN KUNNAN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PÄLKÄNEEN KUNNAN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Käsittely : Kunnanvaltuuston hyväksymä xx.xx.2014 xx Kunnanhallitus xx.xx.xxxx xx Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 3 2. SISÄISEN VALVONNAN

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

Kankaanpään kaupunki SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Kankaanpään kaupunki SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET 2 Sisällys SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET... 3 Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tavoite ja tarkoitus... 3 Vastuut

Lisätiedot

Aloite on tuotu kunnanvirastoon ja diarioitu 28.4.2014. Valtuustoaloite esityslistan ja pöytäkirjan liitteenä.

Aloite on tuotu kunnanvirastoon ja diarioitu 28.4.2014. Valtuustoaloite esityslistan ja pöytäkirjan liitteenä. Kunnanhallitus 188 05.05.2014 Kunnanvaltuusto 15 12.05.2014 Tilapäisen valiokunnan perustaminen 150/01.01/2014 Khall 05.05.2014 188 Kittilän kuntaan on toimitettu kahdenkymmenenneljän (24) val tuu tetun

Lisätiedot

Kunnanhallitus

Kunnanhallitus Kunnanhallitus 125 10.04.2018 Ehdokkaiden nimeäminen Oy Levi Ski Resort Ltd:n hallituksen jäseniksi, yhtiökokousedustajan nimeäminen ja toimiohjeiden antaminen yhtiökokousedustajalle 113/00.00.01/2017

Lisätiedot

Kunnanjohtaja Anna Mäkelän erottamiseen ja konserniohjaukseen liittyvä päätöksenteko

Kunnanjohtaja Anna Mäkelän erottamiseen ja konserniohjaukseen liittyvä päätöksenteko Kunnanhallitus 492 08.12.2014 Kunnanjohtaja Anna Mäkelän erottamiseen ja konserniohjaukseen liittyvä päätöksenteko 451/00/2013 Khall 492 Kittilän kunnanvaltuusto on 17.11.2014 59 päättänyt irtisanoa kunnan

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan ja Riskienhallinnan perusteet

Sisäisen valvonnan ja Riskienhallinnan perusteet Sisäisen valvonnan ja Riskienhallinnan perusteet 9.5.2018 Sisällys 1. Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala... 2 2. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tavoite ja tarkoitus... 2 3. Sisäisen valvonnan

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Teknisen lautakunnan valinta 113/ /2017. Khall

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Teknisen lautakunnan valinta 113/ /2017. Khall Kunnanhallitus 192 08.06.2017 Kunnanvaltuusto 35 19.06.2017 Teknisen lautakunnan valinta 113/00.00.01/2017 Khall 08.06.2017 192 Kunnan toimielimistä säädetään kuntalain 30 :ssä. Toimielinten kokoon pa

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET KOKKOLAN KAUPUNKI Syyskuu 2014 Keskushallinto SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 2. SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN TAVOITE JA TARKOITUS; KÄSITTEET 3. SISÄISEN

Lisätiedot

Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016

Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016 Kunnanhallitus 308 09.11.2015 Valtuusto 71 16.11.2015 Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016 804/02.03.01/2015 KHALL 308 9.11.2015 Kuntalain 66 :n mukaan valtuusto

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Rakennus- ja ympäristölautakunnan valinta 113/ /2017. Khall

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Rakennus- ja ympäristölautakunnan valinta 113/ /2017. Khall Kunnanhallitus 193 08.06.2017 Kunnanvaltuusto 36 19.06.2017 Rakennus- ja ympäristölautakunnan valinta 113/00.00.01/2017 Khall 08.06.2017 193 Kunnan toimielimistä säädetään kuntalain 30 :ssä. Toimielinten

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2017 1

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2017 1 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2017 1 Tarkastuslautakunta Aika 27.06.2017 klo 09:00-11:15 Paikka Kaupungintalon 2. kerroksen kokoustila Osallistujat Nimi Tehtävä Anttila Ari pj. Venesjärvi Seppo vpj.

Lisätiedot

Tarmo Salosen oikaisuvaatimuksen käsittely/levi Magic Oy:n laskun maksamista koskeva päätös KhallS

Tarmo Salosen oikaisuvaatimuksen käsittely/levi Magic Oy:n laskun maksamista koskeva päätös KhallS Kunnanhallitus 366 10.11.2015 Kunnanvaltuusto 64 16.11.2015 Kunnanhallitus 402 08.12.2015 Kunnanhallitus 412 22.12.2015 Tarmo Salosen oikaisuvaatimuksen käsittely/levi Magic Oy:n laskun maksamista koskeva

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston päätöksen "Sovintosopimuksen uudelleen vienti kunnanhallituksen kautta valtuuston käsittelyyn" laillisuusvalvonta

Kunnanvaltuuston päätöksen Sovintosopimuksen uudelleen vienti kunnanhallituksen kautta valtuuston käsittelyyn laillisuusvalvonta Toimikunta Kvalt 29.2.2016 1 11.01.2017 19 Kunnanhallitus 15 17.01.2017 Kunnanvaltuusto 1 30.01.2017 Kunnanvaltuuston päätöksen 19.12.2016 71 "Sovintosopimuksen uudelleen vienti kunnanhallituksen kautta

Lisätiedot

HARJAVALLAN KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA

HARJAVALLAN KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA HARJAVALLAN KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA 0 YLEISHALLINTO 04 TALOUSASIAT HARJAVALLAN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN 2018 SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Hyväksytty valtuusto 11.6.2018

Lisätiedot

Vuoden 2014 veroprosentit: Verotulojen kehittyminen (milj. )

Vuoden 2014 veroprosentit: Verotulojen kehittyminen (milj. ) Kunnanhallitus 422 27.10.2014 Kunnanhallitus 456 10.11.2014 Kunnanvaltuusto 52 17.11.2014 Tuloveroprosentti ja kiinteistöveroprosentit vuodelle 2015 269/02.02.00/2014 Khall 27.10.2014 422 Kuntalain 66

Lisätiedot

Otsikko Sivu 46 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden antama

Otsikko Sivu 46 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden antama KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 5/2016 1 Kunnanhallitus Aika Keskiviikko 17.02.2016 klo 15:00-16:38 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 46 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Vapaan sivistystyön lautakunnan valinta 113/ /2017. Khall

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Vapaan sivistystyön lautakunnan valinta 113/ /2017. Khall Kunnanhallitus 198 08.06.2017 Kunnanvaltuusto 40 19.06.2017 Vapaan sivistystyön lautakunnan valinta 113/00.00.01/2017 Khall 08.06.2017 198 Kunnan toimielimistä säädetään kuntalain 30 :ssä. Toimielinten

Lisätiedot

(Lisätietoja: Controller, puh )

(Lisätietoja: Controller, puh ) Kunnanhallitus 135 11.05.2017 Kunnanhallitus 139 18.05.2017 Kunnanhallitus 425 28.11.2017 Kunnanvaltuusto 86 13.12.2017 Kunnanhallitus 102 19.03.2018 Kunnanvaltuusto 23 26.03.2018 Kittilän kunnan konserniohje

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/8. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/8. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/8 Tarkastuslautakunta Aika 10.05.2017 klo 15:00-15:35 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 16 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

KHALL Asian valmistelija: hallinto-/kunnanjohtaja Juha Rinta-Jouppi

KHALL Asian valmistelija: hallinto-/kunnanjohtaja Juha Rinta-Jouppi Kunnanhallitus 137 29.05.2017 Kunnan luottamushenkilövalinnat 1/00.00.01/2017 KHALL 29.05.2017 137 Asian valmistelija: hallinto-/kunnanjohtaja Juha Rinta-Jouppi Kuntalain (410/2015) 30 :n mukaan kunnassa

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI ESITYSLISTA 11/ Tarkastuslautakunta1. AIKA klo 14:00. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI ESITYSLISTA 11/ Tarkastuslautakunta1. AIKA klo 14:00. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI ESITYSLISTA 11/2017 1 Tarkastuslautakunta1 AIKA 06.11.2017 klo 14:00 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan järjestäminen on kunnanhallituksen teh tä vä. Tarkastussäännön hyväksyy valtuusto.

Sisäisen valvonnan järjestäminen on kunnanhallituksen teh tä vä. Tarkastussäännön hyväksyy valtuusto. Kunnanhallitus 284 09.09.2013 Tarkastuslautakunta 32 11.09.2013 Sisäisen valvonnan ohjeet ja tarkastussääntö 1272/01/010/2008 KHALL 284 1272/01/010/2008 KHALL 607 Johtoryhmän ja tilintarkastajien keskusteluissa

Lisätiedot

Kunnanhallitus 202 25.05.2015 Kunnanhallitus 209 01.06.2015 Kunnanhallitus 228 08.06.2015 Kunnanhallitus 229 15.06.2015 Kunnanvaltuusto 41 15.06.

Kunnanhallitus 202 25.05.2015 Kunnanhallitus 209 01.06.2015 Kunnanhallitus 228 08.06.2015 Kunnanhallitus 229 15.06.2015 Kunnanvaltuusto 41 15.06. Kunnanhallitus 202 25.05.2015 Kunnanhallitus 209 01.06.2015 Kunnanhallitus 228 08.06.2015 Kunnanhallitus 229 15.06.2015 Kunnanvaltuusto 41 15.06.2015 Kittilän kunnan vuoden 2014 tilinpäätös 31/02.06.01/2015

Lisätiedot

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus:

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus 198 12.06.2017 Kaupunginvaltuuston kokouksen 24.4.2017 päätösten täytäntöönpano 1898/00.02.01/2017 KHALL 12.06.2017 198 Kuntalain (410/2015) 39 :n 1 momentin mukaan kunnanhallitus vas

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 8/ Otsikko Sivu 32 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 8/ Otsikko Sivu 32 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 8/2016 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 22.08.2016 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 32 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 33 Teknisen toimen johtajan

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Tarkastuslautakunta 09.02.2017 Aika 09.02.2017 klo 13:00-16:00 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 19 astuslautakunta 2013-2016 AIKA 18.05.2017 klo 14:33-15:33 PAIKKA Ruorisilta KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 21 12 Pöytäkirjan

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2018 1

PÖYTYÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2018 1 PÖYTYÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2018 1 AIKA 09.02.2018 klo 09:00 PAIKKA Pöytyän kunnan Kyrön toimipiste ASIAT Käsitellyt asiat Asia Liitteet Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA ESITYSLISTA 4/2014 1

TAIPALSAAREN KUNTA ESITYSLISTA 4/2014 1 TAIPALSAAREN KUNTA ESITYSLISTA 4/2014 1 Kunnanhallituksen hyvinvointijaosto AIKA 12.08.2014 klo 18:00 PAIKKA Taipalsaaren kunnantalo, Ruorisilta KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 22 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2017 1 Tarkastuslautakunta 09.03.2017 Aika 09.03.2017 klo 13:00-15:55 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet Yykaakoo A opettajan oppaan liitteet Kopiointipohjat. Laskemisen tukimateriaali 2 a. Kymppiruudukot 2 b. Pistenapit 3 c. Lukunapit 4 d. Geometriset tasokuviot 5 e. Rahat 6 2. Ruutupohjia 7 a. Ruutupohja

Lisätiedot

Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus 4 20.11.2018 Kaupunginhallitus 5 03.12.2018 Vuoden 2019 talousarvio ja taloussuunnitelma 2020-2021 295/02.02.00/2018 Kh 20.11.2018 4 Valmistelija: Talousjohtaja Tuula Kuisti, puh. 06

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 19.02.2016 AIKA 19.02.2016 klo 09:00-12:00 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Laillisuus

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 1/2019 1/12

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 1/2019 1/12 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 1/2019 1/12 Tarkastuslautakunta Aika 12.02.2019 klo 15:00-17:05 Paikka Tekninen toimi, kokoushuone, Asikkalantie 21 Käsitellyt asiat Asia Sivu 1 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Otsikko Sivu 70 Kokouksen järjestäytyminen ja työjärjestyksen. 5 hyväksyminen/khall 16.3.2015 71 Vt. kunnanjohtaja, hallintojohtaja Esa Mäkisen

Otsikko Sivu 70 Kokouksen järjestäytyminen ja työjärjestyksen. 5 hyväksyminen/khall 16.3.2015 71 Vt. kunnanjohtaja, hallintojohtaja Esa Mäkisen KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 4/2015 1 Kunnanhallitus Aika Maanantai 16.03.2015 klo 15:00-21:05 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 70 Kokouksen järjestäytyminen

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 AIKA 16.01.2013 klo 10:00 PAIKKA Kärsämäen kunnanvirasto, Keskuskatu 14 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT Opetus- ja 112 26.08.2015 varhaiskasvatuslautakunta Kunnanhallitus 303 14.09.2015 Valtuusto 64 28.09.2015 TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 23.05.2016 klo 16:00-18:34 Paikka Kiteen kaupungintalo, kokoushuone Sopukka Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Halttunen Sanna 16:00-18:34

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015 TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ke 29.4.2015 klo 14.00 16.54 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

Kokousaika Torstai klo 14:00-15:26

Kokousaika Torstai klo 14:00-15:26 Suonenjoen kaupunki Kokouspöytäkirja 2/2019 1 (9) Tarkastuslautakunta Kokousaika Torstai 28.03.2019 klo 14:00-15:26 Kokouspaikka Kaupungin tekninen toimisto, Sairaalapolku 3, neuvotteluhuone Luettelo käsitellyistä

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116 Tarkastuslautakunta1 AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 75 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

Otsikko Sivu 7 Lukion ruotsin ja saksan lehtorin viran muuttaminen

Otsikko Sivu 7 Lukion ruotsin ja saksan lehtorin viran muuttaminen KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 2/2017 1 Kunnanvaltuusto Aika Maanantai 27.03.2017 klo 14:00-15:26 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 7 Lukion ruotsin ja saksan lehtorin viran muuttaminen

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 5/ Otsikko Sivu 45 Teknisen toimen johtajan kuuleminen Rekrytointiyksikön palvelupäällikön kuuleminen 4

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 5/ Otsikko Sivu 45 Teknisen toimen johtajan kuuleminen Rekrytointiyksikön palvelupäällikön kuuleminen 4 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 5/2017 1 Tarkastuslautakunta Aika 23.11.2017 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 45 Teknisen toimen johtajan kuuleminen 3 46 Rekrytointiyksikön palvelupäällikön kuuleminen 4 47 Vuoden

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) Tarkastuslautakunta 19.11.2015 AIKA 19.11.2015 klo 15:00-18:00 PAIKKA Kehitysvammaisten asumisyksikkö Runokulma klo 15, ja sen jälkeen kau pun gin ta lo, kokoushuone

Lisätiedot

Eilavaaran kirje oheismateriaalina.

Eilavaaran kirje oheismateriaalina. Kunnanhallitus 228 04.07.2017 Kunnanhallitus 252 15.08.2017 Kunnanhallitus 269 29.08.2017 Pertti Eilavaaran laskun 2 maksumuistutus 451/00/2013 Khall 04.07.2017 228 (Lisätietoja: Hallintojohtaja, puh.

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04.

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04. Kunnanhallitus 276 28.11.2016 Valtuusto 63 12.12.2016 Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien 2018 2020 taloussuunnitelma 162/04.041/2016 Kunnanhallitus 276 Kunnanhallitus esittää valtuuston hyväksyttäväksi

Lisätiedot

Khall (Lisätietoja: Hallintojohtaja, puh )

Khall (Lisätietoja: Hallintojohtaja, puh ) Kunnanhallitus 112 27.03.2018 Levin Vesihuolto Oy:n yhtiökokous 113/00.00.01/2017 Khall 27.03.2018 112 (Lisätietoja: Hallintojohtaja, puh. 040 745 9830) Levin Vesihuolto Oy:n yhtiökokous pidetään 3.4.2018

Lisätiedot

Päätös: Kunnanhallituksen jäsen Hille Kuusisto esitti, että

Päätös: Kunnanhallituksen jäsen Hille Kuusisto esitti, että Kunnanhallitus 203 25.05.2015 Kunnanhallitus 208 01.06.2015 Vahvistusilmoituskirje tilintarkastajalle vuoden 2014 tilintarkastukseen liittyen 31/02.06.01/2015 Khall 25.05.2015 203 Tilinpäätöksen yhteydessä

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2018 1 Tarkastuslautakunta Aika 06.04.2018 klo 08:30-12:00 Paikka Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 25 Kokouksen

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

Eilavaaran kirje oheismateriaalina.

Eilavaaran kirje oheismateriaalina. Kunnanhallitus 228 04.07.2017 Kunnanhallitus 252 15.08.2017 Pertti Eilavaaran laskun 2 maksumuistutus 451/00/2013 Khall 04.07.2017 228 (Lisätietoja: Hallintojohtaja, puh. 040 745 9830) Pertti Eilavaara

Lisätiedot

Esittelijä ilmoitti ettei ole esteellinen.

Esittelijä ilmoitti ettei ole esteellinen. Tekninen lautakunta 79 30.06.2017 Tekninen lautakunta 91 13.09.2017 Tekninen lautakunta 103 27.09.2017 Tekninen lautakunta 109 01.11.2017 Yhdyskuntainsinöörin valinta 121/01.01.01/2017 Teknlk 30.06.2017

Lisätiedot

Va. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus päättää, että: 1) hallintojohtajan virka täytetään julkisella hakumenettelyllä,

Va. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus päättää, että: 1) hallintojohtajan virka täytetään julkisella hakumenettelyllä, Kaupunginhallitus 8 09.01.2017 Kaupunginhallitus 54 13.02.2017 Kaupunginhallitus 95 13.03.2017 Kaupunginhallitus 122 10.04.2017 Kaupunginhallitus 153 08.05.2017 Kaupunginhallitus 189 30.05.2017 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/ Lempäälän Aleksi 1, Lempäälän Veden kokoustila. Asia Otsikko Sivu

LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/ Lempäälän Aleksi 1, Lempäälän Veden kokoustila. Asia Otsikko Sivu LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2019 1 AIKA klo 17:00 PAIKKA Lempäälän Aleksi 1, Lempäälän Veden kokoustila KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 2 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2015 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2015 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2015 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 28.09.2015 klo 09:00-11:12 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Ikonen

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/ Otsikko Sivu 37 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/ Otsikko Sivu 37 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/2016 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 19.09.2016 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 37 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 38 Kaupunginvaltuuston puheenjohtajan

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston päätöksen "Vt. kunnanjohtajan valinta" laillisuusvalvonta

Kunnanvaltuuston päätöksen Vt. kunnanjohtajan valinta laillisuusvalvonta Kunnanhallitus 130 09.05.2017 Kunnanvaltuuston päätöksen 24.4.2017 16 "Vt. kunnanjohtajan valinta" laillisuusvalvonta 55/01.01.01/2015 Khall 09.05.2017 130 (Lisätietoja: Hallintojohtaja, puh. 040 745 9830)

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Orimattilan seudun terveydenhuollon kiinteistökuntayhtymän tarkastuslautakunta

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Orimattilan seudun terveydenhuollon kiinteistökuntayhtymän tarkastuslautakunta ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2018 1 Aika 01.02.2018 klo 09:00-11:10 Paikka Orimattilan kaupungintalo, 2. krs. kokoushuone Osallistujat Nimi Tehtävä Lisätiedot Saarikko Eino pj. Laatunen Kirsti j.

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Kunnanvaltuusto 16 29.02.2016 Kunnanhallitus 70 08.03.2016 Kunnanhallitus 100 04.04.2016

Lisätiedot

Ruoveden kunta Pöytäkirja 6/2017 1

Ruoveden kunta Pöytäkirja 6/2017 1 Ruoveden kunta Pöytäkirja 6/2017 1 Tarkastuslautakunta Aika 12.09.2017 16:30-16:37 Paikka Ruoveden kunnantalon kahvihuone Käsitellyt asiat Liitteet Otsikko Sivu 42 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Otsikko Sivu 229 Kittilän kunnan vuoden 2014 tilinpäätös 3

Otsikko Sivu 229 Kittilän kunnan vuoden 2014 tilinpäätös 3 KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 13/2015 1 Kunnanhallitus Aika Maanantai 15.06.2015 klo 11:00-11:15 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 229 Kittilän kunnan vuoden 2014

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) 118/00.00.

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) 118/00.00. Kunnanhallitus 31 13.02.2017 Kunnanhallitus 71 27.02.2017 Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) Kunnanhallitus 13.02.2017 31 118/00.00.01/2016 Kunnanvaltuusto hyväksyi 20.6.2016 Kirkkonummen

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1. Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1. Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Tarkastuslautakunta 11.09.2014 Aika 11.09.2014 klo 13:00-16:50 Paikka Kaupungintalo, Kokoushuone Petäjä Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Kunnanhallitus päättää ostoneuvotteluihin osallistumisesta.

Kunnanhallitus päättää ostoneuvotteluihin osallistumisesta. Kunnanhallitus 322 18.09.2017 Kunnanhallitus 336 02.10.2017 Kunnanhallitus 19 08.01.2018 Kunnanhallitus 22 17.01.2018 Valtuusto 10 25.01.2018 Siikajoen vanhustenkotiyhdistyksen ostotarjous 286/44.441/2017

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto VAALIKELPOISUUS KUNNALLISIIN LUOTTAMUSTOIMIIN 72/00.00/2017

Kunnanhallitus Valtuusto VAALIKELPOISUUS KUNNALLISIIN LUOTTAMUSTOIMIIN 72/00.00/2017 Kunnanhallitus 91 22.05.2017 Valtuusto 29 12.06.2017 VAALIKELPOISUUS KUNNALLISIIN LUOTTAMUSTOIMIIN 72/00.00/2017 KH 22.05.2017 91 (Valmistelija hallintojohtaja Marjatta Savolainen) Valittaessa kunnan toimielimiä

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta Toimielinrakenteeseen tehtävät muutokset. Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta

Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta Toimielinrakenteeseen tehtävät muutokset. Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta 24 19.05.2016 Toimielinrakenteeseen tehtävät muutokset Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta 19.05.2016 24 Toimielinrakenteeseen tehtävät muutokset Kunnanvaltuuston

Lisätiedot

Vaalilain 15 :n mukaan kunnanhallituksen on hyvissä ajoin ennen vaa le ja asetettava:

Vaalilain 15 :n mukaan kunnanhallituksen on hyvissä ajoin ennen vaa le ja asetettava: Kunnanhallitus 255 07.11.2016 Kunnanhallitus 287 05.12.2016 Kunnanhallitus 84 13.03.2017 Kati Kähkösen eroanomus vaalilautakunnan varajäsenyydestä 225/00.001/2016, 82/00.001/2017 Kunnanhallitus 255 Vaalilain

Lisätiedot

Ruoveden kunta Pöytäkirja 8/2017 1

Ruoveden kunta Pöytäkirja 8/2017 1 Ruoveden kunta Pöytäkirja 8/2017 1 Tarkastuslautakunta Aika 30.10.2017 16:00-17:30 Paikka Ruoveden kunnantalon valtuustosali Käsitellyt asiat Liitteet Otsikko Sivu 56 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 247 05.10.2015 Kaupunginhallitus 255 12.10.2015 Kaupunginhallitus 265 26.10.2015 Kaupunginhallitus 282 09.11.2015 Kaupunginhallitus 302 23.11.2015 Kaupunginhallitus 310 30.11.2015 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Valtuuston tilapäisen valiokunnan ehdotus sivistyslautakunnan erottamista koskevassa asiassa. Tilapäinen valiokunta on kokoontunut kolme kertaa.

Valtuuston tilapäisen valiokunnan ehdotus sivistyslautakunnan erottamista koskevassa asiassa. Tilapäinen valiokunta on kokoontunut kolme kertaa. Tilapäinen valiokunta 4 13.03.2015 Valtuusto 15 23.03.2015 Valtuuston tilapäisen valiokunnan ehdotus sivistyslautakunnan erottamista koskevassa asiassa 23/00.02.04/2015 TILAPVAL 13.03.2015 4 Valtuusto

Lisätiedot

Rautjärven kunta Esityslista 9/ Tarkastuslautakunta. Aika klo 09:00. Kunnantalo, hallituksen huone.

Rautjärven kunta Esityslista 9/ Tarkastuslautakunta. Aika klo 09:00. Kunnantalo, hallituksen huone. Rautjärven kunta Esityslista 9/2017 1 Tarkastuslautakunta Aika 06.11.2017 klo 09:00 Paikka Kunnantalo, hallituksen huone Käsitellyt asiat Asia Otsikko Sivu 44 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3

Lisätiedot

Keskiviikkona Kouvolan kaupungintalon yhteispalvelupisteessä.

Keskiviikkona Kouvolan kaupungintalon yhteispalvelupisteessä. Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 6/2017 64 Tarkastuslautakunta 10.05.2017 Aika 10.05.2017 klo 16:12-19:28 Paikka Läsnä Kouvolan kaupungintalo, Torikatu 10, hallinnon kokoushuone 316, 3. krs. Luettelon mukaan

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 23 Kehittämistoimikunta 18.11.2015 AIKA 18.11.2015 klo 18:00-19:20 PAIKKA Pöytyän kunnanvirasto, Kyrön toimipiste ASIAT Otsikko Sivu 15 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MAASEUTULAUTAKUNNAN (RANTASALMI, JUVA, SULKAVA, JOROINEN) PUHEENJOHTAJAN VALINTA VUODEKSI /00.00/2013

MAASEUTULAUTAKUNNAN (RANTASALMI, JUVA, SULKAVA, JOROINEN) PUHEENJOHTAJAN VALINTA VUODEKSI /00.00/2013 Kunnanhallitus 24 14.01.2013 Kunnanvaltuusto 11 28.01.2013 Kunnanhallitus 75 25.02.2013 Kunnanvaltuusto 29 04.03.2013 Kunnanhallitus 102 07.04.2015 Kunnanvaltuusto 8 20.04.2015 Kunnanhallitus 64 08.03.2016

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2016 22 Tarkastuslautakunta 2013-16 Aika 06.09.2016 klo 17:15-17:30 Paikka Kaupungintalo Imatrankoski (h.308) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 10 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

KEMIJÄRVEN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET KEMIJÄRVEN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Kaupunginvaltuusto 4.3.2014 16 Voimaantulo 1.4.2014 2 1. LAINSÄÄDÄNTÖPERUSTA JA SOVELTAMISALA Kuntalain 13 :n

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 1/ Otsikko Sivu 27 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 1/ Otsikko Sivu 27 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 1/2017 1 Tarkastuslautakunta Aika 29.06.2017 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 27 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 28 Tarkastuslautakunnan arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Otsikko Sivu 41 Vuoden 2017 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen

Otsikko Sivu 41 Vuoden 2017 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 3/2018 20 Tarkastuslautakunta Aika 24.05.2018 klo 13:00-14:35 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 41 Vuoden 2017 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen

Lisätiedot

PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/

PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2019 13 Tekninen lautakunta 19.02.2019 AIKA 19.02.2019 klo 10:30-12:51 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 9 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA 15 PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Otsikko Sivu 29 Keskusvaalilautakunnan pöytäkirjojen nähtävillä pitäminen Yleisten ennakkoäänestyspaikkojen vaalitoimitsijoiden määrääminen

Otsikko Sivu 29 Keskusvaalilautakunnan pöytäkirjojen nähtävillä pitäminen Yleisten ennakkoäänestyspaikkojen vaalitoimitsijoiden määrääminen Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 8/2017 51 Keskusvaalilautakunta Aika 29.12.2017 klo 14:00-14:20 Paikka Kunnantalo, kahvio Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 29 Keskusvaalilautakunnan pöytäkirjojen nähtävillä

Lisätiedot

MÄÄRÄALAN MYYNTI KIINTEISTÖSTÄ TEOLLISUUSALUE Valmistelija: Tekninen johtaja Mikko Kari (puh )

MÄÄRÄALAN MYYNTI KIINTEISTÖSTÄ TEOLLISUUSALUE Valmistelija: Tekninen johtaja Mikko Kari (puh ) Tekninen lautakunta 78 09.08.2016 Kunnanhallitus 267 22.08.2016 Valtuusto 55 29.08.2016 Valtuusto 2 30.01.2017 MÄÄRÄALAN MYYNTI KIINTEISTÖSTÄ TEOLLISUUSALUE 494-403-155-46 429/6/63/631/2016 Teknltk 09.08.2016

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2017 1 Tarkastuslautakunta 11.05.2017 Aika 11.05.2017 klo 13:00-15:45 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Kunnanvaltuusto 27 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Lisätiedot

Lausunto Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle Inkeri Yrityksen valituksesta koskien Kittilän kunnanvaltuuston päätöstä 17.11.2014 59

Lausunto Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle Inkeri Yrityksen valituksesta koskien Kittilän kunnanvaltuuston päätöstä 17.11.2014 59 Kunnanhallitus 34 09.02.2015 Lausunto Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle Inkeri Yrityksen valituksesta koskien Kittilän kunnanvaltuuston päätöstä 17.11.2014 59 451/00/2013 Khall 34 Kittilän kunnanvaltuusto

Lisätiedot

Teknisen johtajan virka / Irtisanoutuminen / Saapuneet hakemukset / Julistetaan uudelleen haettavaksi / Saapuneet hakemukset / Virkavaali

Teknisen johtajan virka / Irtisanoutuminen / Saapuneet hakemukset / Julistetaan uudelleen haettavaksi / Saapuneet hakemukset / Virkavaali Kunnanhallitus 281 20.06.2016 Kunnanhallitus 335 05.09.2016 Kunnanhallitus 433 14.11.2016 Kunnanhallitus 479 12.12.2016 Kunnanhallitus 20 16.01.2017 Valtuusto 3 25.01.2017 Tekninen lautakunta 4 16.02.2017

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 3/2016 1/9. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 3/2016 1/9. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 3/2016 1/9 Tarkastuslautakunta Aika 18.05.2016 klo 14:00-16:00 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 12 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot