Otsikko Sivu 1 Kunnanvaltuuston kokoontuminen ja kokouskutsu 4 2 Kunnallisten ilmoitusten tiedottaminen 6 3 Johanna Fofannahin ero kunnanvaltuuston

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Otsikko Sivu 1 Kunnanvaltuuston kokoontuminen ja kokouskutsu 4 2 Kunnallisten ilmoitusten tiedottaminen 6 3 Johanna Fofannahin ero kunnanvaltuuston"

Transkriptio

1 KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 1/ Kunnanvaltuusto Aika Perjantai klo 14:00-15:00 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kunnanvaltuuston kokoontuminen ja kokouskutsu 4 2 Kunnallisten ilmoitusten tiedottaminen 6 3 Johanna Fofannahin ero kunnanvaltuuston 7 varayydestä 4 Ulla Paakin ero koululautakunnan varayydestä ja 8 uuden en valinta 5 Kittilän kunnan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan 9 perusteet 6 Levin asemakaava-alueen kortteleiden 32 ja asemakaavamuutoksen (ns. Hissitie osa 1) ehdotuksen hyväksyminen 7 Kunnanjohtaja Anna Mäkelän 17 irtisanominen/kunnanvaltuuston päätöksen laillisuus 8 Kunnanhallituksen selvityspyyntö kunnanvaltuuston 18 puheenjohtaja Inkeri Yritykseltä 9 Valtuutettujen puheenvuorot ja aloitteet 23

2 KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 1/ Osallistujat Nimi Tehtävä Lisätiedot Läsnä Erkkilä Akseli 2. varapuheenjohtaja Fagerholm Raili Holck Eino Huikuri-Kujala Helena Korva Merja Kurula Timo Kuusela Mika Kuusisto Hille Lompolo Lasse Maunula Aki Mäkitalo Markku 1. varapuheenjohtaja Nevalainen Paula Nikka Milja Niva Jukka Paksu Janne 3. varapuheenjohtaja Patakangas Torsti Rantajääskö Tapani Salonen Tarmo Siitonen Veikko Similä Risto Taskila Mauri Yritys Inkeri puheenjohtaja Junnola Veli-Matti vara Marttila Outi vara Lepola Sauli vara Rajala Pekka vara Molkoselkä Vilho vara Läsnä 8 Jokela Ville vara Mäkinen Esa vt.kunnanjohtaja Mertaniemi Tuula talousjohtaja Poissa Kantola Susanna Kyrö Reijo Mäntymaa Vuokko Saarela Mikko Salmi Jukka Laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Käsitellyt asiat :t 1-9 Puheenvuoroja pyydettiin seuraavasti: Timo Kurula, kysely Tapani Rantajääskö, aloite Paula Nevalainen, aloite Mauri Taskila, aloite Veikko Siitonen, aloite Milja Nikka, aloite Torsti Patakangas, puheenvuoro Puheenjohtaja myönsi pyydetyt puheenvuorot kokouksen lopuksi.

3 KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 1/ Pöytäkirjan tarkastajien valinta Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Outi Marttila ja Paula Nevalainen. Allekirjoitukset Inkeri Yritys Markku Mäkitalo Tuula Mertaniemi Puheenjohtaja Puheenjohtaja 8 Pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Tauko pidettiin klo 14:10-14:30. Kittilässä Outi Marttila Paula Nevalainen Pöytäkirja ollut nähtävänä Kittilä Tuula Mertaniemi Talousjohtaja

4 KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 1/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanvaltuuston kokoontuminen ja kokouskutsu Khall Kuntalain 54 :n mukaan valtuusto kokoontuu päättäminään aikoina ja myös silloin, kun valtuuston puheenjohtaja katsoo sen tar peel lisek si. Valtuusto on kutsuttava koolle myös kunnanhallituksen tai vähintään nel jäs osan valtuutetuista sitä pyytäessä ilmoittamansa asian kä sit telyä varten. Tällainen asia on valmisteltava kiireellisesti. Valtuuston kutsuu koolle puheenjohtaja. Kutsussa on ilmoitettava kä si tel tä vät asiat. Kokouskutsu on lähetettävä vähintään neljä päivää ennen kokousta. Sa mas sa ajassa on kokouksesta annettava yleisesti tieto siten kuin 64 :ssä säädetään. Kokouskutsu voidaan lähettää sähköisesti, jos kun ta huolehtii, että tähän tarvittavat tekniset välineet ja yhteydet ovat käytettävissä. Kittilän kunnanvaltuuston työjärjestyksen 8 :n mukaan kutsu valtuus ton kokoukseen on vähintään 10 päivää ennen kokousta lä hetet tä vä erikseen kullekin valtuutetulle sekä niille, joilla on ko kouk sessa läsnäolo- ja puheoikeus. Samassa ajassa on kokouksesta an netta va yleisesti tieto julkisten kuulutusten ilmoitustaululla. Ko kous kutsus sa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Kunnanvaltuuston työjärjestyksen 9 :n mukaan esityslista, joka sisäl tää selostuksen käsiteltävistä asioista ja ehdotukset valtuuston pää tök sik si, on lähetettävä vähintään 6 päivää ennen valtuuston kokous ta. Valtuusto voi päättää, kuinka monelle varavaltuutetulle esityslista toi mi te taan. Kunnanvaltuuston työjärjestyksen 10 :n mukaan valtuuston kokous ten ajasta ja paikasta tiedotetaan ennen kokousta niissä tie dotus vä li neis sä, joissa valtuusto on päättänyt kokouksistaan ilmoittaa. Vt. kj.: Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että kun nan valtuus to kokoontuu vuonna 2015 seuraavasti: 30.1., 16.2., 11.5., 15.6., 28.9., , ja Kokoukset pidetään edellä mainittuina päivinä ellei estettä ilmaannu tai asioiden käsittely toisin vaadi.

5 KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 1/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että kun nan valtuus ton ajasta ja paikasta ilmoitetaan Kittilälehti-nimisessä lehdessä ja Lapin Kansassa. Annettaessa kokouksesta yleisesti tieto siten kuin kuntalain 64 :ssä sää de tään, tieto voidaan antaa sisällöltään suppeampana kuin kokous kut su. Esityslistat lähetetään jokaisen valtuustoryhmän viidelle en sim mäisel le varaelle. Esityslistat lähetetään lisäksi sähköpostitse niille valtuutetuille, joilla säh kö pos ti osoi te on. Lisäksi esityslista lähetetään puolueiden kunnallisjärjestöjen puheen joh ta jil le, mikäli he eivät ole valtuutettuja. Kunnanvaltuuston asialista ja esityslista julkaistaan myös kunnan ko ti si vuil la. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti muilta osin, mutta kunnanhallitus päät ti esittää kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto kokoontuu vuon na 2015 seuraavasti: 30.1., 16.2., 23.3., 18.5., 15.6., 24.8., 28.9., , ja Kvalt 1 Ehdotus hyväksyttiin muilta osin, mutta lisäksi kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti valtuutettu Raili Fagerholmin esityksestä, jota val tuutet tu Mika Kuusela kan nat ti, että kunnanvaltuusto kokoontuu edellä mai nit tu jen päivien li säk si myös Kunnanvaltuusto kokoontuu vuonna 2015: 30.1., 16.2., 23.3., 20.4.,18.5., 15.6., 24.8., 28.9., , ja

6 KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 1/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnallisten ilmoitusten tiedottaminen Khall Kuntalain mukaan kunnan ilmoitukset saatetaan tiedoksi jul kai semal la ne julkisten kuulutusten ilmoitustaululla sekä tarpeen vaa tiessa muulla kunnan päättämällä tavalla. Vt. kj.: Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että Kittilän kunnan kunnalliset ilmoitukset saatetaan tiedoksi v seuraavasti: Kaikki ilmoitukset julkaistaan kunnan ilmoitustaululla. Kaikki ilmoitukset julkaistaan kunnan nettisivuilla. Viranhaku- ja työpaikkailmoitukset julkaistaan ilmoitustaululla, net tisi vuil la, kuntatiedotteessa, työvoimahallinnon sivuilla sekä tar peel lisik si katsottavissa alan ammattilehdissä. Avustuksista ja erilaisista tukihakemuksista, mm. EU-tu ki ha ke muksis ta julkaistaan ilmoitus tarvittaessa myös Lapin Kansassa mikäli ilmoi tus vaatii kuntatiedotteen julkaisua nopeamman tiedottamisen. Muutoin kaikki ilmoitukset julkaistaan noin kerran kuukaudessa julkais ta vas sa joka kotitalouteen postitettavassa kuntatiedotteessa. Mikäli kuulutus, ilmoitus tai tiedote lain tai asetuksen estämättä tai asian luonteesta johtuen voidaan julkaista lyhennettynä, leh ti-il moitus voidaan kuuluttaa lyhennettynä ja tällöin viitataan ilmoitustaululla tai nettisivulla olevaan ilmoitukseen tai kuulutukseen. Kunnanhallituksen Tarmo Salonen esitti, että Kittilälehti li sätään ilmoituslehdeksi. Ehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi. Puheenjohtaja Timo Kurula totesi kunnanhallituksen hyväksyneen vt. kunnanjohtajan esityksen. Kvalt 2 Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

7 KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 1/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Johanna Fofannahin ero kunnanvaltuuston varayydestä 19/ /2013 Khall Johanna Fofannah pyytää eroa kunnanvaltuuston varayydestä lähtien. Johanna Fofannah ilmoittaa, että hänen elämäntilanteensa on muuttu nut, joten tällä hetkellä hänellä ei ole mahdollisuutta käyttää tarpeek si aikaa olemalla ajan tasalla kaikissa kunnan asioissa niin hyvin kuin haluaisi niistä olla perillä, että kokisi voivansa osallistua kokouk siin ja kunnan asioista päättämiseen. Luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päät tää se toimielin, jonka valittava luottamushenkilö on. Valtuusto myön tää eron valtuutetulle ja varavaltuutetulle. Johanna Fofannah on Kansallisen Kokoomuksen 2. varavaltuutettu. Kos ka varavaltuutettujen määrä jää vajaaksi on kes kus vaa li lau takun nan määrättävä Kansallinen Kokoomus r.p.:lle puolueen ver tauslu vul taan järjestyksessä seuraava uusi varavaltuutettu. Keskusvaalilautakunta on puhelinkokouksessa määrännyt Kan sal li nen Kokoomus r.p.:n kolmanneksi (3) varaeksi Anne-Ma rie Ijäksen. Edelleen keskusvaalilautakunta on päättänyt lähettää päätöksensä va ra val tuu te tun määräämisestä kunnanvaltuustolle tiedoksi. Vt. kj.: Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto myön tää Johanna Fofannahille eron kunnanvaltuuston va ra jä se nyydes tä. Edelleen kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että valtuus to merkitsee tiedoksi keskusvaalilautakunnan päätöksen mää rätä Kokoomuksen kolmanneksi varavaltuutetuksi Anne-Marie Ijäksen. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Kvalt 3 Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

8 KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 1/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Ulla Paakin ero koululautakunnan varayydestä ja uuden en valinta 19/ /2013 Khall Ulla Paakki ilmoittaa eroavansa koululautakunnan va ra jä se nyy destä. Perusteeksi hän ilmoittaa sen, että on töissä Sirkan koululla koulun käyn nin oh jaa ja na. Kuntalain 36 :n 1 mom. 1 kohdan mukaan asianomaisen lau ta kunnan alainen kunnan palveluksessa oleva henkilö ei ole vaa li kel poinen lautakuntaan. Kuntalain 37 :n 1 mom mukaan luottamushenkilön menettäessä vaa li kel poi suu ten sa on sen toimielimen, jonka valittava luot ta mushen ki lö on, todettava luottamustoimi päättyneeksi. Vt. kj.: Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto myön tää Ulla Paakille eron koululautakunnan varayydestä vaali kel poi suu den menettämisen johdosta. Edelleen kunnanhallitus esittää, että valtuusto valitsee Ulla Paakin ti lal le varaen koululautakuntaan lautakunnan jäljellä olevaksi toi mi kau dek si. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Kvalt 4 Kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti myöntää Ulla Paakille eron kou lu lau ta kun nan varayydestä. Edelleen kunnanvaltuusto päätti valita Ulla Paakin tilalle kou lu lau takun nan varaeksi Marita Toivasen.

9 KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 1/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kittilän kunnan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet 437/ /2014 Khall Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala Kuntalain 13 :n mukaan valtuuston tulee päättää kunnan ja kun takon ser nin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteiden tavoitteena on vah vis taa ja yhdenmukaistaa kuntakonsernin hyvää hallintoa ja johta mis ta, ja ne koskevat kaikkia kuntakonsernin toimielimiä ja johtoa se kä kaikkea kuntakonsernin toimintaa, josta kunta vastaa omis tuksen, ohjaus- ja valvontavastuun sekä muiden velvoitteiden myötä. Si säi ses tä valvonnasta ja riskienhallinnasta on lisäksi voimassa, mitä kunnan hallinto- ja johtosäännöissä sekä muissa ohjeissa ja määräyk sis sä on sanottu. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tavoite ja tarkoitus; käsit teet Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tavoitteena on varmistaa, että kun nal le ja kuntakonsernille asetetut tavoitteet saavutetaan ja että toi min ta on tuloksellista. Sisäisellä valvonnalla tarkoitetaan yleisesti kaik kia niitä kunnan ja kuntakonsernin toiminta- ja menettelytapoja, joil la tilivelvolliset ja muut esimiehet pyrkivät varmistamaan, että kunnan toiminta on taloudellista ja tuloksellista päätösten perusteena oleva tieto on riittävää ja luotettavaa lain säännöksiä, viranomaisohjeita ja toimielinten päätöksiä nou da te taan ja että omaisuus ja resurssit turvataan. Riski on epävarmuuden vaikutus tavoitteisiin. Vaikutus on poik keama odotetusta, niin myönteisessä kuin kielteisessä mielessä. Riskien hal lin ta on osa sisäistä valvontaa. Riskienhallinnalla tarkoitetaan jär jes tel mäl li siä menettelytapoja, joiden avulla tunnistetaan ja kuvataan kunnan ja kuntakonsernin toimintaan liit ty viä riskejä arvioidaan riskien merkittävyyttä ja toteutumisen to den nä köisyyt tä sekä määritellään toimintatavat riskien hallitsemiseksi, valvomiseksi ja raportoimiseksi.

10 KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 1/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Sisäinen tarkastus on osa sisäistä valvontaa. Sisäinen tarkastus tukee organisaatiota sen tavoitteiden saavuttamisessa ja arvioinnissa tar joa mal la objektiivisen, riippumattoman ja järjestelmällisen lä hes tymis ta van organisaation riskienhallinta-, valvonta-, johtamis- ja hal linto pro ses sien tuloksellisuuden arviointiin ja kehittämiseen. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tehtävät ja vastuut Valtuusto päättää kunnan ja kuntakonsernin sisäisen valvonnan ja ris kien hal lin nan perusteista ja edellyttää, että kuntakonsernin kai kissa toiminnoissa ja kaikilla organisaation tasoilla on riittävä sisäinen val von ta ja riskienhallinta. Kunnanhallituksella on vastuu sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan oh jeis ta mi ses ta ja asianmukaisesta järjestämisestä, toimeenpanon val von nas ta ja tuloksellisuudesta. Kunnanhallituksen alaiset toi mi elimet vastaavat omien tehtäväalueidensa sisäisen valvonnan ja riskien hal lin nan järjestämisestä, toimeenpanon valvonnasta, tu lok sel lisuu des ta sekä raportoinnista hyväksyttyjen ohjeiden mukaisesti. Joh ta vien viranhaltijoiden tehtävänä on toimeenpanna sisäinen valvon ta ja riskienhallinta vastuualueellaan ja raportoida niistä hy väksyt ty jen ohjeiden mukaisesti. Konserniyhteisöjen hallitukset ja toi mitus joh ta jat vastaavat niiden sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan jär jes tä mi ses tä ja tuloksellisuudesta. Konserniyhteisöt raportoivat kon ser ni joh dol le sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan jär jes tä mises tä ja tuloksellisuudesta sekä merkittävien riskien hallinnasta. Kokonaisvaltainen riskienhallinta ja sisäinen valvonta osana kun nan ja kuntakonsernin johtamis- ja hallintojärjestelmää Sisäinen valvonta ja riskienhallinta on osa kunnan ja kuntakonsernin joh ta mis- ja hallintojärjestelmää, päätöksentekoa sekä strategista ja ope ra tii vis ta toiminnan ja talouden suunnittelua ja seurantaa, poikkea miin reagointia ja suoriutumisen arviointia. Sisäisen valvonnan ja ris kien hal lin nan tulee olla kokonaisvaltaista ja sen tulee toteutua kaikis sa toiminnoissa ja kaikilla organisaation tasoilla. Riskienhallinnan tu lee kattaa kaikenlaiset riskit. Sisäinen valvonta toteutuu mm. selkeinä tehtävien, toimivallan ja vas tui den jakoina, valvonta- ja raportointivelvoitteina, tietojen ja tieto jär jes tel mien suojaamisena, omaisuuden turvaamisena, so pi musten hallintana. Toimiva sisäinen valvonta myös ehkäisee ja paljastaa vää rin käy tök siä. Johdon velvollisuutena on toteuttaa sisäistä val vontaa väärinkäytösten ehkäisemiseksi ja havaitsemiseksi sekä puuttua ha vait tui hin väärinkäytöksiin. Väärinkäytöksenä pidetään erilaisia epä re hel li siä, epäeettisiä tai kuntakonsernin ohjeita rikkovia taikka lain vas tai sia tekoja. Kunnanhallituksen alaisten toimielinten ja konser ni yh tei sö jen tulee talousarvion laadinnan yhteydessä analysoida

11 KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 1/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto toi min ta ym pä ris tön muutoksia, tunnistaa tavoitteita uhkaavia riskejä, ar vioi da niiden vaikutuksia ja toteutumisen todennäköisyyttä sekä laa tia tarvittavat suunnitelmat ja toimenpiteet riskien hallitsemiseksi. Joh to ryh mä kokoaa näiden perusteella koko kuntakonsernia kos kevan riskianalyysin ja menettelytavat merkittävimpien riskien hal lit semi sek si. Toimielimet ja konserniyhteisöt raportoivat merkittävistä riskeis tään ja riskien hallinnan kehittämisestä osana toiminnan ja ta louden seurantaa ja raportointia. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arviointi ja raportointi Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tuloksellisuutta seurataan talous ar vio vuo den aikana puolivuosittain. Hallitus antaa toi min ta ker tomuk ses sa arvion merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä, si säi sen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja toi men piteis tä havaittujen puutteiden korjaamiseksi sekä kon ser ni val von nasta. Hallituksen selonteko perustuu sen alaisten toimielinten ja konser ni yh tei sö jen laatimiin selontekoihin. Hallituksen alaisten toi mi elinten tulee käsitellä oman tehtäväalueen selonteko merkittävimmistä ris keis tä ja sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä sekä toimenpiteistä havaittujen puutteiden korjaamiseksi. Selontekojen tu lee perustua dokumentoituun aineistoon. Mikäli tilikaudella havaitaan merkittäviä riskejä, tulee kun nan hal li tuksen alaisten toimielinten ja viranhaltijoiden sekä konserniyhteisöjen ra por toi da niistä ja niiden hallintakeinoista välittömästi. Tilivelvollisuus Kuntalain 75 :n mukaan tilintarkastuskertomuksessa annetaan mm. lau sun to sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan sekä kon ser ni val vonnan asianmukaisesta järjestämisestä sekä esitys vastuuvapauden myön tä mi ses tä sekä mahdollisesta tilivelvolliseen kohdistuvasta muis tu tuk ses ta. Tilivelvollisella on vastuu johtamansa toiminnan riskien hal lin nan ja sisäisen valvonnan järjestämisestä ja niiden jat kuvas ta ylläpidosta. Tilivelvollisuus merkitsee sitä, että tilivelvollisen toi min ta tulee valtuuston arvioitavaksi, häneen voidaan kohdistaa tilin tar kas tus ker to muk ses sa muistutus ja häneltä voidaan evätä vastuu va paus sekä omasta että alaisensa tekemistä tai tekemättä jät tämi ses tä. Kj.: Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto hyväk syy Kit ti län kunnan selostusosassa mainitut sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet.

12 KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 1/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Tarmo Salonen esitti Milja Nikan kannattamana, että asia pa lau tetaan valmisteluun ja käsitellään samanaikaisesti hallintosäännön kans sa. Puheenjohtaja totesi, että on tehty kannatettu kunnanjohtajan esi tykses tä poikkeava esitys, joten asia on ratkaistava äänestämällä. Puheenjohtaja teki seuraavan äänestysesityksen; Ne, jotka ovat kunnanjohtajan esityksen kannalla äänestävät "jaa". Jos "ei" voittaa on Tarmo Salosen esitys tullut kunnanhallituksen pää tök sek si. Kunnanhallitus hyväksyi puheenjohtajan äänestysesityksen. Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä ei annettu yhtään "jaa" ääntä. "Ei" ääniä annettiin yhdeksän (9). Puheenjohtaja totesi kunnanhallituksen hyväksyneen Tarmo Sa losen esityksen. Merkittiin, että "ei" ääniä antoivat Eino Holck, Merja Korva, Timo Kuru la, Hille Kuusisto, Susanna Kantola, Paula Nevalainen, Milja Nikka, Aki Maunula ja Tarmo Salonen. Khall Kj.: Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto hyväk syy Kittilän kunnan selostusosassa mainitut sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet. Kunnanhallitus päätti jättää asian pöydälle. Lisäksi kunnanhallitus päätti perustaa asiaa valmistelemaan työ ryhmän, johon kuuluu kunnanhallitus, kunnanvaltuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat, tarkastuslautakunnan puheenjohtaja ja va rapu heen joh ta ja sekä tarpeellinen määrä viranhaltijoita.

13 KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 1/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Khall Vt. kj.: Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto hyväk syy Kittilän kunnan selostusosassa (Khall ) maini tut sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet. Kunnanhallituksen puheenjohtaja Timo Kurula esitti Tarmo Sa lo sen kannattamana, että Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan pe rus tei den kohdasta Kokonaisvaltainen riskienhallinta ja sisäinen val von ta osana kunnan ja kuntakonsernin johtamis- ja hal lin to jär jestel mää, toisesta kappaleesta poistetaan lauseet Toimiva sisäinen val von ta myös ehkäisee ja paljastaa väärinkäytöksiä. Johdon vel volli suu te na on toteuttaa sisäistä valvontaa väärinkäytösten eh käi se misek si ja havaitsemiseksi sekä puuttua havaittuihin väärinkäytöksiin. Vää rin käy tök se nä pidetään erilaisia epärehellisiä, epäeettisiä tai kun ta kon ser nin ohjeita rikkovia taikka lainvastaisia tekoja.. Koska oli tehty vt. kunnanjohtajan esityksestä poikkeava kannatettu esi tys asia on ratkaistava äänestämällä. Puheenjohtaja teki seu raavan äänestysesityksen, joka hyväksyttiin: Ne, jotka ovat vt. kunnanjohtajan esityksen kannalla äänestävät jaa, jos ei voittaa on Timo Kurulan esitys tullut kunnanhallituksen pää tök sek si. Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin yksi (1) jaa-ääni ja kah dek san (8) ei-ääntä. Jaa-äänen antoi Hille Kuusisto. Ei-ääniä antoivat Eino Holck, Merja Kor va, Timo Kurula, Reijo Kyrö, Paula Nevalainen, Milja Nikka, Aki Mau nu la ja Tarmo Salonen. Puheenjohtaja totesi kunnanhallituksen hyväksyneen Timo Kurulan esi tyk sen. Kunnanhallituksen Reijo Kyrö esitti puheenjohtaja Timo Ku rulan kannattamana, että edellä mainitun kappaleen lopussa lause Joh to ryh mä kokoaa näiden perusteella koko kuntakonsernia kos kevan riskianalyysin ja menettelytavat merkittävimpien riskien hal lit semi sek si. muutetaan kuulumaan Johtoryhmä kokoaa ja raportoi kun nan hal li tuk sel le ja valtuustolle koko kuntakonsernia koskevan ris ki ana lyy sin ja menettelytavat merkittävimpien riskien hal lit se misek si." Koska oli tehty vt. kunnanjohtajan esityksestä poikkeava kannatettu esi tys asia on ratkaistava äänestämällä. Puheenjohtaja teki seu raa-

14 KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 1/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto van äänestysesityksen, joka hyväksyttiin: Ne, jotka ovat vt. kunnanjohtajan esityksen kannalla äänestävät jaa, jos ei voittaa on Reijo Kyrön esitys tullut kunnanhallituksen pää tök sek si. Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin yksi (1) jaa-ääni ja kah dek san (8) ei-ääntä. Jaa-äänen antoi Hille Kuusisto. Ei-ääniä antoivat Eino Holck, Merja Kor va, Timo Kurula, Reijo Kyrö, Paula Nevalainen, Milja Nikka, Aki Mau nu la ja Tarmo Salonen. Puheenjohtaja totesi kunnanhallituksen hyväksyneen Reijo Kyrön esi tyk sen. Muilta osin kunnanhallitus päätti esittää kunnanvaltuustolle, että valtuus to hyväksyy Kittilän kunnan sisäisen valvonnan ja ris kien hal linnan perusteet. Lisäksi kunnanhallitus päätti yksimielisesti todeta, että kun nan hal litus on työryhmänä käsitellyt Kittilän kunnan sisäisen valvonnan ja ris kien hal lin nan ohjeen. Kunnanhallitus vahvistaa ja hyväksyy Kit tilän kunnan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeen hallituksen ko kouk ses sa ja ohje saatetaan valtuustolle tiedoksi työ ryhmän esittämässä muodossa Kvalt 5 Kunnanvaltuusto piti neuvottelutauon klo Ryhmien välisen neuvottelun jälkeen kunnanvaltuusto päätti yk simie li ses ti, että sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet saate taan uudelleen valmisteluun ja asia tulee valtuuston käsittelyyn yhdes sä riskienhallintaohjeen kanssa.

15 KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 1/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Levin asemakaava-alueen kortteleiden 32 ja 36 asemakaavamuutoksen (ns. Hissitie osa 1) ehdotuksen hyväksyminen 310/ /2010 Khall Levin kortteleiden 32 tonttien 1, 2 ja 4 sekä korttelin 36 tonttien 2 ja 3 asemakaavaehdotus ja siihen liittyvä aineisto on pidetty nähtävillä Kaavaehdotuksesta saatiin lausunnot Lapin lii tolta, Lapin ELY-keskukselta, Lapin maakuntamuseolta, Kittilän kunnan rakennus- ja ympäristölautakunnalta, Rovakaira Oy:ltä ja Adven Oy:ltä. Kaavaehdotuksesta ei jätetty kirjallisia muistutuksia. Kaavaselostusta on täydennetty Lapin ELY-keskuksen lausunnon poh jal ta. Kaavaehdotus ja siihen liittyvä aineisto sekä viranomaisten lau sun not ja kaavanlaatijan vastineet viranomaisten lausuntoihin ovat esityslistan ja pöytäkirjan liitteenä. Vt. kj.: Kunnanhallitus päättää hyväksyä kaavanlaatijan vastineet lau sun toihin ja esittää kunnanvaltuustolle, että se päättää hyväksyä Levin kort te lei den 32 tonttien 1, 2 ja 4 sekä korttelin 36 tonttien 2 ja 3 asema kaa va muu tos eh do tuk sen ja siihen liittyvän muun aineiston. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Kvalt 6 Valtuutettu Torsti Patakangas esitti valtuutettu Veikko Siitosen kannat ta ma na, että kaa va se los tuk seen lisätään, että kaavan tar koit tamis sa asuintiloissa voidaan asua myös ympärivuotisesti. Puheenjohtaja Inkeri Yritys totesi, että on tehty kannatettu, kun nanhal li tuk sen esityksestä poikkeava esitys, joten asia on ratkaistava ää nes tä mäl lä. Puheenjohtaja teki seuraavan äänestysesityksen, joka hyväksyttiin: Ne, jotka ovat kunnanhallituksen esityksen kannalla äänestävät jaa. Jos ei voittaa on Torsti Patakankaan esitys tullut kunnanvaltuuston pää tök sek si. Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin viisi (5) jaa-ääntä ja 22 ei-ääntä.

16 KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 1/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Jaa-ääniä antoivat Eino Holck, Timo Kurula, Outi Marttila, Paula Neva lai nen ja Inkeri Yritys. Ei-ääniä antoivat Akseli Erkkilä, Raili Fa gerholm, Helena Huikuri-Kujala, Ville Jokela, Merja Korva, Mika Kuu sela, Hille Kuusisto, Lasse Lompolo, Aki Maunula, Markku Mäkitalo, Sau li Lepola, Milja Nikka, Jukka Niva, Janne Paksu, Torsti Pa ta kangas, Tapani Rantajääskö, Pekka Rajala, Veli-Matti Junnola, Tarmo Sa lo nen, Veikko Siitonen, Risto Similä ja Mauri Taskila. Puheenjohtaja totesi Torsti Patakankaan esityksen tulleen kun nanval tuus ton päätökseksi. Muilta osin kunnanvaltuusto hyväksyi kunnanhallituksen esityksen. Liitteet Liite 1 Levin asemakaava-alueen kortteleiden 32 ja 36 asemakaavamuutos (ns. Hissitie osa 1), kaavakartta Liite 2 Levin asemakaava-alueen kortteleiden 32 ja 36 asemakaavamuutos (ns. Hissitie osa 1), havainnekuva Liite 3 Levin asemakaava-alueen kortteleiden 32 ja 36 asemakaavamuutos (ns. Hissitie osa 1), kaavaselostus Liite 4 Levin asemakaava-alueen kortteleiden 32 ja 36 asemakaavamuutoksen (ns. Hissitie osa 1), ehdotusvaiheen kaikki lausunnot Liite 5 Levin asemakaava-alueen kortteleiden 32 ja 36 asemakaavamuutoksen (ns. Hissitie osa 1), ehdotusvaiheen lausuntojen vastineet Liite 6 Levin asemakaava-alueen kortteleiden 32 ja 36 asemakaavamuutos (ns. Hissitie osa 1), seurantalomake

17 KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 1/ Kunnanvaltuusto Kunnanjohtaja Anna Mäkelän irtisanominen/kunnanvaltuuston päätöksen laillisuus 451/00/2013 Kvalt 7 Kunnanhallituksella ei ole esitystä asiaan.

18 KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 1/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallituksen selvityspyyntö kunnanvaltuuston puheenjohtaja Inkeri Yritykseltä 451/00/2013 Khall Kunnanhallitus on kokouksessaan työjärjestyksen kä sit telyn yhteydessä päättänyt, että kunnanvaltuuston puheenjohtaja Inke ri Yritykseltä pyydetään selvitys hänen toimista ja me net te ly ta voista koskien kunnanhallituksen ten ja varaten pidättämistä ja ja kunnanvaltuuston kokouspyyntöjä. Kunnanhallitus päätti , että kunnanvaltuuston puheen joh ta ja Inkeri Yritykseltä pyydetään selvitys hänen toimista ja me net te ly ta vois ta koskien kunnanhallituksen ten ja va ra jä senten pidättämistä ja kunnanvaltuuston kokouspyyntöjä. Asia oli esillä kunnanhallituksen kokouksessa , jossa kunnanjohtaja esitti päätöksen poistamista ja kuulemismenettelyn kes keyt tä mis tä. Kunnanhallitus ei käsitellyt asiaa. Asiassa päätettiin pyytää Suomen Kun ta lii ton lausunto kunnanjohtajan mahdollisesta esteellisyydestä esit te li jä nä. Kunnanhallituksen päätökseen perustuen on kunnan hal li tuk sen puheenjohtaja Timo Kurula ja 1. varapuheenjohtaja Aki Maunula lähettäneet Inkeri Yritykselle kuu le mis kirjeen. Kirjeessä mainituista asioista pyydettiin selvitys men nessä. Kirjeen mukaan kunnanhallitus päättää saattaa kuulemisen Kittilän kun nan val tuus ton käsiteltäväksi Kunnanhallituksen selvityspyyntö liitteenä. Kunnanvaltuuston puheenjohtaja on antanut oman selvityksen ja vas tauk set kirjeellään Kirje liitteenä. Kj.: Kunnanhallitus päättää merkitä tiedoksi kunnanvaltuuston pu heenjoh ta ja Inkeri Yrityksen kuulemisen. Khall :n 438 "Työjärjestyksen hyväksyminen" kohdalla asia päätettiin poistaa esityslistalta.

19 KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 1/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Khall Vt. kj.: Kunnanhallitus päättää merkitä tiedoksi kunnanvaltuuston pu heenjoh ta ja Inkeri Yrityksen kuulemisen. Kunnanvaltuuston puheenjohtaja Inkeri Yritys ilmoitti asianosaisena ole van sa esteellinen ja poistui kokouksesta pykälien 488 ja 489 käsit te lyn ajaksi. Kunnanhallituksen 1. varapuheenjohtaja Tarmo Salonen ilmoitti Oy Le vi Ski Resort Ltd:n hallituksen puheenjohtajana olevansa es teel linen ja poistui kokouksesta pykälien 488, 489 ja 492 käsittelyn ajaksi. Hänen tilalleen tuli vara Veikko Siitonen. Kunnanhallituksen Merja Korva ilmoitti Oy Levi Ski Resort Ltd:n hallituksen enä olevansa esteellinen ja poistui ko koukses ta pykälien 488, 489 ja 492 käsittelyn ajaksi. Hänen tilalleen tuli va ra jä sen Vuokko Mäntymaa. Kunnanhallituksen Paula Nevalainen ilmoitti Oy Levi Ski Resort Ltd:n hallituksen enä olevansa esteellinen ja poistui kokouk ses ta pykälien 488, 489 ja 492 käsittelyn ajaksi. Hänen tilalleen tu li vara Leena Kinnunen. Kunnanhallituksen puheenjohtaja Timo Kurula ilmoitti olevansa esteel li nen käsittelemään asiaa ( 488), koska hän on esityslistan kohdas sa 2 ( 489) toiminut Inkeri Yritykselle laaditussa sel vi tys pyyn tökir jel mäs sä allekirjoittajana. Lisäksi valtuutettujen aloitteessa on esillä kunnanjohtajan irtisanomisasiaa sivuavia asioita. Hän katsoo puolu eet to muu ten sa vaarantuneen hallintolain 28 :n kohdan seitsemän mu kai ses ti. Kyseinen tilanne voi olla hyvin lähellä. Kunnanhallituksen puheenjohtaja Timo Kurula ilmoitti olevansa esteel li nen käsittelemään asiaa ( 489) koska hän on päättänyt harkita va lit taa Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kunnanjohtajan ir ti sa nomis asias sa, koskien kunnanvaltuuston puheenjohtajan mahdollista es teel li syyt tä osallistua kyseiseen kokoukseen. Hän katsoo täten hal lin non objektiivisuusperiaatteen mukaisesti puolueettomuutensa vaa ran tu neen juuri nyt tässä tilanteessa käsitellä asiaa kun nan hal litus ta sol la hallintolain 28 :n kohdan seitsemän mukaisesti. Kunnanhallituksen puheenjohtaja Timo Kurula ilmoitti olevansa esteel li nen käsittelemään Anna Mäkelän irtisanomisasiaa ( 492) kunnan hal li tus ta sol la aikaisemmin perustellun mukaisesti (lehtijutut, hake mi nen kunnanjohtajaksi). Ei voida aukottomasti pois sulkea, ett ei-

20 KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 1/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto kö hänen puolueettomuutensa ole vaarantunut hallintolain 28 :n yleis lau sek keen perusteella. Kunnanhallituksen puheenjohtaja Timo Kurulan johdolla kun nan halli tus valitsi yksimielisesti puheenjohtajaksi pykälien 488, 489 ja 492 ajak si kunnanhallituksen vara Mauri Taskilan. Puheenjohtajan valinnan jälkeen Timo Kurula poistui kokouksesta py kä lien 488, 489 ja 492 käsittelyn ajaksi. Kunnanhallituksen Reijo Kyrö esitti Milja Nikan kan nat tama na, että kunnanhallitus päättää saattaa asian kunnanvaltuuston kä si tel tä väk si. Puheenjohtaja Mauri Taskila totesi, että on tehty kannatettu vt. kunnan joh ta jan esityksestä poikkeava esitys, joten asia on ratkaistava ää nes tä mäl lä. Puheenjohtaja teki seuraavan äänestysesityksen, joka hyväksyttiin: Ne, jotka kannattavat vt. kunnanjohtajan tekemää esitystä ää nes tävät jaa. Jos ei voittaa on Reijo Kyrön esitys tullut kunnanhallituksen päätök sek si. Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin yksi (1) jaa-ääni ja seit se män (7) ei-ääntä. Jaa-äänen antoi Hille Kuusisto. Ei-ääniä antoivat Reijo Kyrö, Milja Nik ka, Tapani Rantajääskö, Vuokko Mäntymaa, Leena Kinnunen, Mau ri Taskila ja Veikko Siitonen. Puheenjohtaja totesi Reijo Kyrön esityksen tulleen kun nan hal li tuksen päätökseksi. Jäsen Hille Kuusisto ilmoitti jättävänsä päätökseen eriävän mie li piteen. Vt. kunnanjohtaja Esa Mäkinen ilmoitti jättävänsä päätökseen eriävän mielipiteen. Kvalt 8 Kunnanvaltuuston puheenjohtaja Inkeri Yritys ilmoitti olevansa esteel li nen asianosaisena ja poistui paikaltaan eikä osallistunut asian kä sit te lyyn.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

Vuoden 2014 veroprosentit: Verotulojen kehittyminen (milj. )

Vuoden 2014 veroprosentit: Verotulojen kehittyminen (milj. ) Kunnanhallitus 422 27.10.2014 Kunnanhallitus 456 10.11.2014 Kunnanvaltuusto 52 17.11.2014 Tuloveroprosentti ja kiinteistöveroprosentit vuodelle 2015 269/02.02.00/2014 Khall 27.10.2014 422 Kuntalain 66

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31 Kunnanhallitus Aika 26.01.2015 klo 17:00-19:30 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone, Rusthollintie 2 Käsitellyt asiat Asia Sivu 11 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 29. Kaupunginvaltuusto. AIKA 24.02.2014 klo 18:00-20:50

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 29. Kaupunginvaltuusto. AIKA 24.02.2014 klo 18:00-20:50 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 29 Kaupunginvaltuusto AIKA 24.02.2014 klo 18:00-20:50 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalon valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 17 Kokouksen avaaminen 32 18 Kokouksen

Lisätiedot

65 täytäntöönpano 39 Kaupunginhallituksen kokoukset 2015-2016 69 40 Kaupunginhallituksen kokouskutsu ja sen lähettäminen

65 täytäntöönpano 39 Kaupunginhallituksen kokoukset 2015-2016 69 40 Kaupunginhallituksen kokouskutsu ja sen lähettäminen PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 58 Kaupunginhallitus AIKA 09.02.2015 klo 15:00-17:23 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 34 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VAL- VONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

SAARIJÄRVEN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VAL- VONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET 1 SAARIJÄRVEN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VAL- VONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Sisällys Johdanto... 2 Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan lainsäädännöllinen perusta ja soveltamisala...

Lisätiedot

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 225 Kaupunginhallitus AIKA 31.03.2014 klo 12:00-17:45 PAIKKA Pyhäjärven kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 115 Kokouksen avaaminen 228

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Valtuusto Aika 30.03.2015 klo 18:00-19:21 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 10 Sami Halisen eroanomus kunnan luottamustehtävistä

Lisätiedot

Kokousaika 15.12.2014 kello 14:00-16:12

Kokousaika 15.12.2014 kello 14:00-16:12 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 20/2014 1 Kunnanhallitus Kokousaika 15.12.2014 kello 14:00-16:12 Kokouspaikka Siilinjärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Asiat Otsikko Sivu 222 Pohjois-Savon kaupan

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 AIKA 10.11.2014 klo 19:00-20:54 PAIKKA Kaupungintalo, Iso Auditorio KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 76

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 6/2010 84. Kaupunginvaltuuston istuntosali Koski. 40 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 6/2010 84. Kaupunginvaltuuston istuntosali Koski. 40 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 6/2010 84 Kaupunginvaltuusto KOKOUSAIKA 09.11.2010 klo 18:00-21:33 KOKOUSPAIKKA Kaupunginvaltuuston istuntosali Koski OSALLISTUJAT LÄSNÄ (ja mer kintä siitä kuka toi mii

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411 Kaupunginhallitus 04.12.2013 AIKA 04.12.2013 10:30-14:30 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 249 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 10.11.2014 klo 15:00-16:21 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Hildén Raili 15:00-16:21 kh:n puheenjohtaja

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 08.10.2014 AIKA 08.10.2014 klo 17:30 22:36 PAIKKA Sosiaali ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 83 KOKOUKSEN

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 27

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 27 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 27 Kunnanhallitus 09.02.2015 AIKA 09.02.2015 18:30-20:35 PAIKKA Kunnanhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 29 15 KUNTALAISALOITTEET

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2011 21

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2011 21 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2011 21 Valtuusto 28.03.2011 AIKA 28.03.2011 klo 18:00-19:20 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 13 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 84

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 84 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 84 Kunnanvaltuusto 24.09.2014 AIKA 24.09.2014 18:00-20:50 PAIKKA Valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 39 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 87 40 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAT

Lisätiedot

KUNTALAIN SISÄISTÄ VALVONTAA JA RISKIENHALLINTAA KOSKEVIEN SÄÄNNÖSTEN TOIMEENPANO

KUNTALAIN SISÄISTÄ VALVONTAA JA RISKIENHALLINTAA KOSKEVIEN SÄÄNNÖSTEN TOIMEENPANO 1 (12) KUNTALAIN SISÄISTÄ VALVONTAA JA RISKIENHALLINTAA KOSKEVIEN SÄÄNNÖSTEN TOIMEENPANO Kuntaliitto Sari Korento Marja-Liisa Ylitalo 2 Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89 Valtuusto 22.08.2011 AIKA 22.08.2011 klo 20:25-21:30 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 46 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 77

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 77 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 77 Kunnanhallitus 02.02.2015 AIKA 02.02.2015 klo 17:00-19:35 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 34 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 16/2014 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 16/2014 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 16/2014 1 Kunnanhallitus Aika Maanantaina 10.11.2014 klo 18:10-20:10 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Poissa olleet jäsenet Muut

Lisätiedot

Lausunto eduskunnan oikeusasiamiehelle Heidi ja Mika Vlasoffin tekemän kantelun johdosta

Lausunto eduskunnan oikeusasiamiehelle Heidi ja Mika Vlasoffin tekemän kantelun johdosta Ympäristö- ja rakennuslautakunta 81 18.09.2014 Lausunto eduskunnan oikeusasiamiehelle Heidi ja Mika Vlasoffin tekemän kantelun johdosta 577/10.03.00/2014 YMRAKLK 81 Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslian

Lisätiedot

Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN ALUELÄMPÖ OY:N YHTIÖKO-

Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN ALUELÄMPÖ OY:N YHTIÖKO- HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2011 405 Kunnanhallitus 15.08.2011 AIKA 15.08.2011 klo 17:00-20:45 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248 Kaupunginhallitus Aika 15.06.2015 klo 17:00-19:05 Paikka Länsi-Suomen Osuuspankki, Hakkiluoto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 122 Koulujen tuntikehys lukuvuonna

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 8/2015 145. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 8/2015 145. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 8/2015 145 Kunnanhallitus Kokousaika 19.05.2015 klo 13:00-15:15 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone nro 115. Otsikko Sivu

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone nro 115. Otsikko Sivu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2012 1 Perusturvalautakunta AIKA 28.11.2012 kello 15:00-17:50 PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone nro 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 75 Kokouksen

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 1. Kaupunginvaltuusto AIKA 13.10.2014 klo 17:00-20:17

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 1. Kaupunginvaltuusto AIKA 13.10.2014 klo 17:00-20:17 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 1 Kaupunginvaltuusto AIKA 13.10.2014 klo 17:00-20:17 PAIKKA Valtuustosali, Hallituskatu 4 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 89 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 90 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345. Kunnanhallitus 19.08.2013. Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345. Kunnanhallitus 19.08.2013. Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345 Kunnanhallitus 19.08.2013 Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 218 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Pöytäkirjan nähtävilläolo Viitasaarella 05.06.2015 kaupungintalo, keskushallinnon osasto

Pöytäkirjan nähtävilläolo Viitasaarella 05.06.2015 kaupungintalo, keskushallinnon osasto Kaupunginhallitus VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(25) Aika 01.06.2015 klo 16:00-17:27 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnä Halonen Juhani puheenjohtaja, varapuheenjohtaja Tuikkanen Tuija

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 110

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 110 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 110 Kasvatus- ja opetuslautakunta 12.05.2015 AIKA 12.05.2015 klo 18:45-20:00 PAIKKA Lempäälän Ehtookoto, Katepalintie 9 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 49 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN

Lisätiedot