Otsikko Sivu 1 Kunnanvaltuuston kokoontuminen ja kokouskutsu 4 2 Kunnallisten ilmoitusten tiedottaminen 6 3 Johanna Fofannahin ero kunnanvaltuuston

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Otsikko Sivu 1 Kunnanvaltuuston kokoontuminen ja kokouskutsu 4 2 Kunnallisten ilmoitusten tiedottaminen 6 3 Johanna Fofannahin ero kunnanvaltuuston"

Transkriptio

1 KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 1/ Kunnanvaltuusto Aika Perjantai klo 14:00-15:00 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kunnanvaltuuston kokoontuminen ja kokouskutsu 4 2 Kunnallisten ilmoitusten tiedottaminen 6 3 Johanna Fofannahin ero kunnanvaltuuston 7 varayydestä 4 Ulla Paakin ero koululautakunnan varayydestä ja 8 uuden en valinta 5 Kittilän kunnan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan 9 perusteet 6 Levin asemakaava-alueen kortteleiden 32 ja asemakaavamuutoksen (ns. Hissitie osa 1) ehdotuksen hyväksyminen 7 Kunnanjohtaja Anna Mäkelän 17 irtisanominen/kunnanvaltuuston päätöksen laillisuus 8 Kunnanhallituksen selvityspyyntö kunnanvaltuuston 18 puheenjohtaja Inkeri Yritykseltä 9 Valtuutettujen puheenvuorot ja aloitteet 23

2 KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 1/ Osallistujat Nimi Tehtävä Lisätiedot Läsnä Erkkilä Akseli 2. varapuheenjohtaja Fagerholm Raili Holck Eino Huikuri-Kujala Helena Korva Merja Kurula Timo Kuusela Mika Kuusisto Hille Lompolo Lasse Maunula Aki Mäkitalo Markku 1. varapuheenjohtaja Nevalainen Paula Nikka Milja Niva Jukka Paksu Janne 3. varapuheenjohtaja Patakangas Torsti Rantajääskö Tapani Salonen Tarmo Siitonen Veikko Similä Risto Taskila Mauri Yritys Inkeri puheenjohtaja Junnola Veli-Matti vara Marttila Outi vara Lepola Sauli vara Rajala Pekka vara Molkoselkä Vilho vara Läsnä 8 Jokela Ville vara Mäkinen Esa vt.kunnanjohtaja Mertaniemi Tuula talousjohtaja Poissa Kantola Susanna Kyrö Reijo Mäntymaa Vuokko Saarela Mikko Salmi Jukka Laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Käsitellyt asiat :t 1-9 Puheenvuoroja pyydettiin seuraavasti: Timo Kurula, kysely Tapani Rantajääskö, aloite Paula Nevalainen, aloite Mauri Taskila, aloite Veikko Siitonen, aloite Milja Nikka, aloite Torsti Patakangas, puheenvuoro Puheenjohtaja myönsi pyydetyt puheenvuorot kokouksen lopuksi.

3 KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 1/ Pöytäkirjan tarkastajien valinta Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Outi Marttila ja Paula Nevalainen. Allekirjoitukset Inkeri Yritys Markku Mäkitalo Tuula Mertaniemi Puheenjohtaja Puheenjohtaja 8 Pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Tauko pidettiin klo 14:10-14:30. Kittilässä Outi Marttila Paula Nevalainen Pöytäkirja ollut nähtävänä Kittilä Tuula Mertaniemi Talousjohtaja

4 KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 1/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanvaltuuston kokoontuminen ja kokouskutsu Khall Kuntalain 54 :n mukaan valtuusto kokoontuu päättäminään aikoina ja myös silloin, kun valtuuston puheenjohtaja katsoo sen tar peel lisek si. Valtuusto on kutsuttava koolle myös kunnanhallituksen tai vähintään nel jäs osan valtuutetuista sitä pyytäessä ilmoittamansa asian kä sit telyä varten. Tällainen asia on valmisteltava kiireellisesti. Valtuuston kutsuu koolle puheenjohtaja. Kutsussa on ilmoitettava kä si tel tä vät asiat. Kokouskutsu on lähetettävä vähintään neljä päivää ennen kokousta. Sa mas sa ajassa on kokouksesta annettava yleisesti tieto siten kuin 64 :ssä säädetään. Kokouskutsu voidaan lähettää sähköisesti, jos kun ta huolehtii, että tähän tarvittavat tekniset välineet ja yhteydet ovat käytettävissä. Kittilän kunnanvaltuuston työjärjestyksen 8 :n mukaan kutsu valtuus ton kokoukseen on vähintään 10 päivää ennen kokousta lä hetet tä vä erikseen kullekin valtuutetulle sekä niille, joilla on ko kouk sessa läsnäolo- ja puheoikeus. Samassa ajassa on kokouksesta an netta va yleisesti tieto julkisten kuulutusten ilmoitustaululla. Ko kous kutsus sa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Kunnanvaltuuston työjärjestyksen 9 :n mukaan esityslista, joka sisäl tää selostuksen käsiteltävistä asioista ja ehdotukset valtuuston pää tök sik si, on lähetettävä vähintään 6 päivää ennen valtuuston kokous ta. Valtuusto voi päättää, kuinka monelle varavaltuutetulle esityslista toi mi te taan. Kunnanvaltuuston työjärjestyksen 10 :n mukaan valtuuston kokous ten ajasta ja paikasta tiedotetaan ennen kokousta niissä tie dotus vä li neis sä, joissa valtuusto on päättänyt kokouksistaan ilmoittaa. Vt. kj.: Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että kun nan valtuus to kokoontuu vuonna 2015 seuraavasti: 30.1., 16.2., 11.5., 15.6., 28.9., , ja Kokoukset pidetään edellä mainittuina päivinä ellei estettä ilmaannu tai asioiden käsittely toisin vaadi.

5 KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 1/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että kun nan valtuus ton ajasta ja paikasta ilmoitetaan Kittilälehti-nimisessä lehdessä ja Lapin Kansassa. Annettaessa kokouksesta yleisesti tieto siten kuin kuntalain 64 :ssä sää de tään, tieto voidaan antaa sisällöltään suppeampana kuin kokous kut su. Esityslistat lähetetään jokaisen valtuustoryhmän viidelle en sim mäisel le varaelle. Esityslistat lähetetään lisäksi sähköpostitse niille valtuutetuille, joilla säh kö pos ti osoi te on. Lisäksi esityslista lähetetään puolueiden kunnallisjärjestöjen puheen joh ta jil le, mikäli he eivät ole valtuutettuja. Kunnanvaltuuston asialista ja esityslista julkaistaan myös kunnan ko ti si vuil la. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti muilta osin, mutta kunnanhallitus päät ti esittää kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto kokoontuu vuon na 2015 seuraavasti: 30.1., 16.2., 23.3., 18.5., 15.6., 24.8., 28.9., , ja Kvalt 1 Ehdotus hyväksyttiin muilta osin, mutta lisäksi kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti valtuutettu Raili Fagerholmin esityksestä, jota val tuutet tu Mika Kuusela kan nat ti, että kunnanvaltuusto kokoontuu edellä mai nit tu jen päivien li säk si myös Kunnanvaltuusto kokoontuu vuonna 2015: 30.1., 16.2., 23.3., 20.4.,18.5., 15.6., 24.8., 28.9., , ja

6 KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 1/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnallisten ilmoitusten tiedottaminen Khall Kuntalain mukaan kunnan ilmoitukset saatetaan tiedoksi jul kai semal la ne julkisten kuulutusten ilmoitustaululla sekä tarpeen vaa tiessa muulla kunnan päättämällä tavalla. Vt. kj.: Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että Kittilän kunnan kunnalliset ilmoitukset saatetaan tiedoksi v seuraavasti: Kaikki ilmoitukset julkaistaan kunnan ilmoitustaululla. Kaikki ilmoitukset julkaistaan kunnan nettisivuilla. Viranhaku- ja työpaikkailmoitukset julkaistaan ilmoitustaululla, net tisi vuil la, kuntatiedotteessa, työvoimahallinnon sivuilla sekä tar peel lisik si katsottavissa alan ammattilehdissä. Avustuksista ja erilaisista tukihakemuksista, mm. EU-tu ki ha ke muksis ta julkaistaan ilmoitus tarvittaessa myös Lapin Kansassa mikäli ilmoi tus vaatii kuntatiedotteen julkaisua nopeamman tiedottamisen. Muutoin kaikki ilmoitukset julkaistaan noin kerran kuukaudessa julkais ta vas sa joka kotitalouteen postitettavassa kuntatiedotteessa. Mikäli kuulutus, ilmoitus tai tiedote lain tai asetuksen estämättä tai asian luonteesta johtuen voidaan julkaista lyhennettynä, leh ti-il moitus voidaan kuuluttaa lyhennettynä ja tällöin viitataan ilmoitustaululla tai nettisivulla olevaan ilmoitukseen tai kuulutukseen. Kunnanhallituksen Tarmo Salonen esitti, että Kittilälehti li sätään ilmoituslehdeksi. Ehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi. Puheenjohtaja Timo Kurula totesi kunnanhallituksen hyväksyneen vt. kunnanjohtajan esityksen. Kvalt 2 Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

7 KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 1/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Johanna Fofannahin ero kunnanvaltuuston varayydestä 19/ /2013 Khall Johanna Fofannah pyytää eroa kunnanvaltuuston varayydestä lähtien. Johanna Fofannah ilmoittaa, että hänen elämäntilanteensa on muuttu nut, joten tällä hetkellä hänellä ei ole mahdollisuutta käyttää tarpeek si aikaa olemalla ajan tasalla kaikissa kunnan asioissa niin hyvin kuin haluaisi niistä olla perillä, että kokisi voivansa osallistua kokouk siin ja kunnan asioista päättämiseen. Luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päät tää se toimielin, jonka valittava luottamushenkilö on. Valtuusto myön tää eron valtuutetulle ja varavaltuutetulle. Johanna Fofannah on Kansallisen Kokoomuksen 2. varavaltuutettu. Kos ka varavaltuutettujen määrä jää vajaaksi on kes kus vaa li lau takun nan määrättävä Kansallinen Kokoomus r.p.:lle puolueen ver tauslu vul taan järjestyksessä seuraava uusi varavaltuutettu. Keskusvaalilautakunta on puhelinkokouksessa määrännyt Kan sal li nen Kokoomus r.p.:n kolmanneksi (3) varaeksi Anne-Ma rie Ijäksen. Edelleen keskusvaalilautakunta on päättänyt lähettää päätöksensä va ra val tuu te tun määräämisestä kunnanvaltuustolle tiedoksi. Vt. kj.: Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto myön tää Johanna Fofannahille eron kunnanvaltuuston va ra jä se nyydes tä. Edelleen kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että valtuus to merkitsee tiedoksi keskusvaalilautakunnan päätöksen mää rätä Kokoomuksen kolmanneksi varavaltuutetuksi Anne-Marie Ijäksen. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Kvalt 3 Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

8 KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 1/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Ulla Paakin ero koululautakunnan varayydestä ja uuden en valinta 19/ /2013 Khall Ulla Paakki ilmoittaa eroavansa koululautakunnan va ra jä se nyy destä. Perusteeksi hän ilmoittaa sen, että on töissä Sirkan koululla koulun käyn nin oh jaa ja na. Kuntalain 36 :n 1 mom. 1 kohdan mukaan asianomaisen lau ta kunnan alainen kunnan palveluksessa oleva henkilö ei ole vaa li kel poinen lautakuntaan. Kuntalain 37 :n 1 mom mukaan luottamushenkilön menettäessä vaa li kel poi suu ten sa on sen toimielimen, jonka valittava luot ta mushen ki lö on, todettava luottamustoimi päättyneeksi. Vt. kj.: Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto myön tää Ulla Paakille eron koululautakunnan varayydestä vaali kel poi suu den menettämisen johdosta. Edelleen kunnanhallitus esittää, että valtuusto valitsee Ulla Paakin ti lal le varaen koululautakuntaan lautakunnan jäljellä olevaksi toi mi kau dek si. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Kvalt 4 Kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti myöntää Ulla Paakille eron kou lu lau ta kun nan varayydestä. Edelleen kunnanvaltuusto päätti valita Ulla Paakin tilalle kou lu lau takun nan varaeksi Marita Toivasen.

9 KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 1/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kittilän kunnan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet 437/ /2014 Khall Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala Kuntalain 13 :n mukaan valtuuston tulee päättää kunnan ja kun takon ser nin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteiden tavoitteena on vah vis taa ja yhdenmukaistaa kuntakonsernin hyvää hallintoa ja johta mis ta, ja ne koskevat kaikkia kuntakonsernin toimielimiä ja johtoa se kä kaikkea kuntakonsernin toimintaa, josta kunta vastaa omis tuksen, ohjaus- ja valvontavastuun sekä muiden velvoitteiden myötä. Si säi ses tä valvonnasta ja riskienhallinnasta on lisäksi voimassa, mitä kunnan hallinto- ja johtosäännöissä sekä muissa ohjeissa ja määräyk sis sä on sanottu. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tavoite ja tarkoitus; käsit teet Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tavoitteena on varmistaa, että kun nal le ja kuntakonsernille asetetut tavoitteet saavutetaan ja että toi min ta on tuloksellista. Sisäisellä valvonnalla tarkoitetaan yleisesti kaik kia niitä kunnan ja kuntakonsernin toiminta- ja menettelytapoja, joil la tilivelvolliset ja muut esimiehet pyrkivät varmistamaan, että kunnan toiminta on taloudellista ja tuloksellista päätösten perusteena oleva tieto on riittävää ja luotettavaa lain säännöksiä, viranomaisohjeita ja toimielinten päätöksiä nou da te taan ja että omaisuus ja resurssit turvataan. Riski on epävarmuuden vaikutus tavoitteisiin. Vaikutus on poik keama odotetusta, niin myönteisessä kuin kielteisessä mielessä. Riskien hal lin ta on osa sisäistä valvontaa. Riskienhallinnalla tarkoitetaan jär jes tel mäl li siä menettelytapoja, joiden avulla tunnistetaan ja kuvataan kunnan ja kuntakonsernin toimintaan liit ty viä riskejä arvioidaan riskien merkittävyyttä ja toteutumisen to den nä köisyyt tä sekä määritellään toimintatavat riskien hallitsemiseksi, valvomiseksi ja raportoimiseksi.

10 KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 1/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Sisäinen tarkastus on osa sisäistä valvontaa. Sisäinen tarkastus tukee organisaatiota sen tavoitteiden saavuttamisessa ja arvioinnissa tar joa mal la objektiivisen, riippumattoman ja järjestelmällisen lä hes tymis ta van organisaation riskienhallinta-, valvonta-, johtamis- ja hal linto pro ses sien tuloksellisuuden arviointiin ja kehittämiseen. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tehtävät ja vastuut Valtuusto päättää kunnan ja kuntakonsernin sisäisen valvonnan ja ris kien hal lin nan perusteista ja edellyttää, että kuntakonsernin kai kissa toiminnoissa ja kaikilla organisaation tasoilla on riittävä sisäinen val von ta ja riskienhallinta. Kunnanhallituksella on vastuu sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan oh jeis ta mi ses ta ja asianmukaisesta järjestämisestä, toimeenpanon val von nas ta ja tuloksellisuudesta. Kunnanhallituksen alaiset toi mi elimet vastaavat omien tehtäväalueidensa sisäisen valvonnan ja riskien hal lin nan järjestämisestä, toimeenpanon valvonnasta, tu lok sel lisuu des ta sekä raportoinnista hyväksyttyjen ohjeiden mukaisesti. Joh ta vien viranhaltijoiden tehtävänä on toimeenpanna sisäinen valvon ta ja riskienhallinta vastuualueellaan ja raportoida niistä hy väksyt ty jen ohjeiden mukaisesti. Konserniyhteisöjen hallitukset ja toi mitus joh ta jat vastaavat niiden sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan jär jes tä mi ses tä ja tuloksellisuudesta. Konserniyhteisöt raportoivat kon ser ni joh dol le sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan jär jes tä mises tä ja tuloksellisuudesta sekä merkittävien riskien hallinnasta. Kokonaisvaltainen riskienhallinta ja sisäinen valvonta osana kun nan ja kuntakonsernin johtamis- ja hallintojärjestelmää Sisäinen valvonta ja riskienhallinta on osa kunnan ja kuntakonsernin joh ta mis- ja hallintojärjestelmää, päätöksentekoa sekä strategista ja ope ra tii vis ta toiminnan ja talouden suunnittelua ja seurantaa, poikkea miin reagointia ja suoriutumisen arviointia. Sisäisen valvonnan ja ris kien hal lin nan tulee olla kokonaisvaltaista ja sen tulee toteutua kaikis sa toiminnoissa ja kaikilla organisaation tasoilla. Riskienhallinnan tu lee kattaa kaikenlaiset riskit. Sisäinen valvonta toteutuu mm. selkeinä tehtävien, toimivallan ja vas tui den jakoina, valvonta- ja raportointivelvoitteina, tietojen ja tieto jär jes tel mien suojaamisena, omaisuuden turvaamisena, so pi musten hallintana. Toimiva sisäinen valvonta myös ehkäisee ja paljastaa vää rin käy tök siä. Johdon velvollisuutena on toteuttaa sisäistä val vontaa väärinkäytösten ehkäisemiseksi ja havaitsemiseksi sekä puuttua ha vait tui hin väärinkäytöksiin. Väärinkäytöksenä pidetään erilaisia epä re hel li siä, epäeettisiä tai kuntakonsernin ohjeita rikkovia taikka lain vas tai sia tekoja. Kunnanhallituksen alaisten toimielinten ja konser ni yh tei sö jen tulee talousarvion laadinnan yhteydessä analysoida

11 KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 1/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto toi min ta ym pä ris tön muutoksia, tunnistaa tavoitteita uhkaavia riskejä, ar vioi da niiden vaikutuksia ja toteutumisen todennäköisyyttä sekä laa tia tarvittavat suunnitelmat ja toimenpiteet riskien hallitsemiseksi. Joh to ryh mä kokoaa näiden perusteella koko kuntakonsernia kos kevan riskianalyysin ja menettelytavat merkittävimpien riskien hal lit semi sek si. Toimielimet ja konserniyhteisöt raportoivat merkittävistä riskeis tään ja riskien hallinnan kehittämisestä osana toiminnan ja ta louden seurantaa ja raportointia. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arviointi ja raportointi Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tuloksellisuutta seurataan talous ar vio vuo den aikana puolivuosittain. Hallitus antaa toi min ta ker tomuk ses sa arvion merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä, si säi sen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja toi men piteis tä havaittujen puutteiden korjaamiseksi sekä kon ser ni val von nasta. Hallituksen selonteko perustuu sen alaisten toimielinten ja konser ni yh tei sö jen laatimiin selontekoihin. Hallituksen alaisten toi mi elinten tulee käsitellä oman tehtäväalueen selonteko merkittävimmistä ris keis tä ja sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä sekä toimenpiteistä havaittujen puutteiden korjaamiseksi. Selontekojen tu lee perustua dokumentoituun aineistoon. Mikäli tilikaudella havaitaan merkittäviä riskejä, tulee kun nan hal li tuksen alaisten toimielinten ja viranhaltijoiden sekä konserniyhteisöjen ra por toi da niistä ja niiden hallintakeinoista välittömästi. Tilivelvollisuus Kuntalain 75 :n mukaan tilintarkastuskertomuksessa annetaan mm. lau sun to sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan sekä kon ser ni val vonnan asianmukaisesta järjestämisestä sekä esitys vastuuvapauden myön tä mi ses tä sekä mahdollisesta tilivelvolliseen kohdistuvasta muis tu tuk ses ta. Tilivelvollisella on vastuu johtamansa toiminnan riskien hal lin nan ja sisäisen valvonnan järjestämisestä ja niiden jat kuvas ta ylläpidosta. Tilivelvollisuus merkitsee sitä, että tilivelvollisen toi min ta tulee valtuuston arvioitavaksi, häneen voidaan kohdistaa tilin tar kas tus ker to muk ses sa muistutus ja häneltä voidaan evätä vastuu va paus sekä omasta että alaisensa tekemistä tai tekemättä jät tämi ses tä. Kj.: Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto hyväk syy Kit ti län kunnan selostusosassa mainitut sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet.

12 KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 1/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Tarmo Salonen esitti Milja Nikan kannattamana, että asia pa lau tetaan valmisteluun ja käsitellään samanaikaisesti hallintosäännön kans sa. Puheenjohtaja totesi, että on tehty kannatettu kunnanjohtajan esi tykses tä poikkeava esitys, joten asia on ratkaistava äänestämällä. Puheenjohtaja teki seuraavan äänestysesityksen; Ne, jotka ovat kunnanjohtajan esityksen kannalla äänestävät "jaa". Jos "ei" voittaa on Tarmo Salosen esitys tullut kunnanhallituksen pää tök sek si. Kunnanhallitus hyväksyi puheenjohtajan äänestysesityksen. Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä ei annettu yhtään "jaa" ääntä. "Ei" ääniä annettiin yhdeksän (9). Puheenjohtaja totesi kunnanhallituksen hyväksyneen Tarmo Sa losen esityksen. Merkittiin, että "ei" ääniä antoivat Eino Holck, Merja Korva, Timo Kuru la, Hille Kuusisto, Susanna Kantola, Paula Nevalainen, Milja Nikka, Aki Maunula ja Tarmo Salonen. Khall Kj.: Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto hyväk syy Kittilän kunnan selostusosassa mainitut sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet. Kunnanhallitus päätti jättää asian pöydälle. Lisäksi kunnanhallitus päätti perustaa asiaa valmistelemaan työ ryhmän, johon kuuluu kunnanhallitus, kunnanvaltuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat, tarkastuslautakunnan puheenjohtaja ja va rapu heen joh ta ja sekä tarpeellinen määrä viranhaltijoita.

13 KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 1/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Khall Vt. kj.: Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto hyväk syy Kittilän kunnan selostusosassa (Khall ) maini tut sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet. Kunnanhallituksen puheenjohtaja Timo Kurula esitti Tarmo Sa lo sen kannattamana, että Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan pe rus tei den kohdasta Kokonaisvaltainen riskienhallinta ja sisäinen val von ta osana kunnan ja kuntakonsernin johtamis- ja hal lin to jär jestel mää, toisesta kappaleesta poistetaan lauseet Toimiva sisäinen val von ta myös ehkäisee ja paljastaa väärinkäytöksiä. Johdon vel volli suu te na on toteuttaa sisäistä valvontaa väärinkäytösten eh käi se misek si ja havaitsemiseksi sekä puuttua havaittuihin väärinkäytöksiin. Vää rin käy tök se nä pidetään erilaisia epärehellisiä, epäeettisiä tai kun ta kon ser nin ohjeita rikkovia taikka lainvastaisia tekoja.. Koska oli tehty vt. kunnanjohtajan esityksestä poikkeava kannatettu esi tys asia on ratkaistava äänestämällä. Puheenjohtaja teki seu raavan äänestysesityksen, joka hyväksyttiin: Ne, jotka ovat vt. kunnanjohtajan esityksen kannalla äänestävät jaa, jos ei voittaa on Timo Kurulan esitys tullut kunnanhallituksen pää tök sek si. Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin yksi (1) jaa-ääni ja kah dek san (8) ei-ääntä. Jaa-äänen antoi Hille Kuusisto. Ei-ääniä antoivat Eino Holck, Merja Kor va, Timo Kurula, Reijo Kyrö, Paula Nevalainen, Milja Nikka, Aki Mau nu la ja Tarmo Salonen. Puheenjohtaja totesi kunnanhallituksen hyväksyneen Timo Kurulan esi tyk sen. Kunnanhallituksen Reijo Kyrö esitti puheenjohtaja Timo Ku rulan kannattamana, että edellä mainitun kappaleen lopussa lause Joh to ryh mä kokoaa näiden perusteella koko kuntakonsernia kos kevan riskianalyysin ja menettelytavat merkittävimpien riskien hal lit semi sek si. muutetaan kuulumaan Johtoryhmä kokoaa ja raportoi kun nan hal li tuk sel le ja valtuustolle koko kuntakonsernia koskevan ris ki ana lyy sin ja menettelytavat merkittävimpien riskien hal lit se misek si." Koska oli tehty vt. kunnanjohtajan esityksestä poikkeava kannatettu esi tys asia on ratkaistava äänestämällä. Puheenjohtaja teki seu raa-

14 KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 1/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto van äänestysesityksen, joka hyväksyttiin: Ne, jotka ovat vt. kunnanjohtajan esityksen kannalla äänestävät jaa, jos ei voittaa on Reijo Kyrön esitys tullut kunnanhallituksen pää tök sek si. Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin yksi (1) jaa-ääni ja kah dek san (8) ei-ääntä. Jaa-äänen antoi Hille Kuusisto. Ei-ääniä antoivat Eino Holck, Merja Kor va, Timo Kurula, Reijo Kyrö, Paula Nevalainen, Milja Nikka, Aki Mau nu la ja Tarmo Salonen. Puheenjohtaja totesi kunnanhallituksen hyväksyneen Reijo Kyrön esi tyk sen. Muilta osin kunnanhallitus päätti esittää kunnanvaltuustolle, että valtuus to hyväksyy Kittilän kunnan sisäisen valvonnan ja ris kien hal linnan perusteet. Lisäksi kunnanhallitus päätti yksimielisesti todeta, että kun nan hal litus on työryhmänä käsitellyt Kittilän kunnan sisäisen valvonnan ja ris kien hal lin nan ohjeen. Kunnanhallitus vahvistaa ja hyväksyy Kit tilän kunnan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeen hallituksen ko kouk ses sa ja ohje saatetaan valtuustolle tiedoksi työ ryhmän esittämässä muodossa Kvalt 5 Kunnanvaltuusto piti neuvottelutauon klo Ryhmien välisen neuvottelun jälkeen kunnanvaltuusto päätti yk simie li ses ti, että sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet saate taan uudelleen valmisteluun ja asia tulee valtuuston käsittelyyn yhdes sä riskienhallintaohjeen kanssa.

15 KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 1/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Levin asemakaava-alueen kortteleiden 32 ja 36 asemakaavamuutoksen (ns. Hissitie osa 1) ehdotuksen hyväksyminen 310/ /2010 Khall Levin kortteleiden 32 tonttien 1, 2 ja 4 sekä korttelin 36 tonttien 2 ja 3 asemakaavaehdotus ja siihen liittyvä aineisto on pidetty nähtävillä Kaavaehdotuksesta saatiin lausunnot Lapin lii tolta, Lapin ELY-keskukselta, Lapin maakuntamuseolta, Kittilän kunnan rakennus- ja ympäristölautakunnalta, Rovakaira Oy:ltä ja Adven Oy:ltä. Kaavaehdotuksesta ei jätetty kirjallisia muistutuksia. Kaavaselostusta on täydennetty Lapin ELY-keskuksen lausunnon poh jal ta. Kaavaehdotus ja siihen liittyvä aineisto sekä viranomaisten lau sun not ja kaavanlaatijan vastineet viranomaisten lausuntoihin ovat esityslistan ja pöytäkirjan liitteenä. Vt. kj.: Kunnanhallitus päättää hyväksyä kaavanlaatijan vastineet lau sun toihin ja esittää kunnanvaltuustolle, että se päättää hyväksyä Levin kort te lei den 32 tonttien 1, 2 ja 4 sekä korttelin 36 tonttien 2 ja 3 asema kaa va muu tos eh do tuk sen ja siihen liittyvän muun aineiston. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Kvalt 6 Valtuutettu Torsti Patakangas esitti valtuutettu Veikko Siitosen kannat ta ma na, että kaa va se los tuk seen lisätään, että kaavan tar koit tamis sa asuintiloissa voidaan asua myös ympärivuotisesti. Puheenjohtaja Inkeri Yritys totesi, että on tehty kannatettu, kun nanhal li tuk sen esityksestä poikkeava esitys, joten asia on ratkaistava ää nes tä mäl lä. Puheenjohtaja teki seuraavan äänestysesityksen, joka hyväksyttiin: Ne, jotka ovat kunnanhallituksen esityksen kannalla äänestävät jaa. Jos ei voittaa on Torsti Patakankaan esitys tullut kunnanvaltuuston pää tök sek si. Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin viisi (5) jaa-ääntä ja 22 ei-ääntä.

16 KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 1/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Jaa-ääniä antoivat Eino Holck, Timo Kurula, Outi Marttila, Paula Neva lai nen ja Inkeri Yritys. Ei-ääniä antoivat Akseli Erkkilä, Raili Fa gerholm, Helena Huikuri-Kujala, Ville Jokela, Merja Korva, Mika Kuu sela, Hille Kuusisto, Lasse Lompolo, Aki Maunula, Markku Mäkitalo, Sau li Lepola, Milja Nikka, Jukka Niva, Janne Paksu, Torsti Pa ta kangas, Tapani Rantajääskö, Pekka Rajala, Veli-Matti Junnola, Tarmo Sa lo nen, Veikko Siitonen, Risto Similä ja Mauri Taskila. Puheenjohtaja totesi Torsti Patakankaan esityksen tulleen kun nanval tuus ton päätökseksi. Muilta osin kunnanvaltuusto hyväksyi kunnanhallituksen esityksen. Liitteet Liite 1 Levin asemakaava-alueen kortteleiden 32 ja 36 asemakaavamuutos (ns. Hissitie osa 1), kaavakartta Liite 2 Levin asemakaava-alueen kortteleiden 32 ja 36 asemakaavamuutos (ns. Hissitie osa 1), havainnekuva Liite 3 Levin asemakaava-alueen kortteleiden 32 ja 36 asemakaavamuutos (ns. Hissitie osa 1), kaavaselostus Liite 4 Levin asemakaava-alueen kortteleiden 32 ja 36 asemakaavamuutoksen (ns. Hissitie osa 1), ehdotusvaiheen kaikki lausunnot Liite 5 Levin asemakaava-alueen kortteleiden 32 ja 36 asemakaavamuutoksen (ns. Hissitie osa 1), ehdotusvaiheen lausuntojen vastineet Liite 6 Levin asemakaava-alueen kortteleiden 32 ja 36 asemakaavamuutos (ns. Hissitie osa 1), seurantalomake

17 KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 1/ Kunnanvaltuusto Kunnanjohtaja Anna Mäkelän irtisanominen/kunnanvaltuuston päätöksen laillisuus 451/00/2013 Kvalt 7 Kunnanhallituksella ei ole esitystä asiaan.

18 KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 1/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallituksen selvityspyyntö kunnanvaltuuston puheenjohtaja Inkeri Yritykseltä 451/00/2013 Khall Kunnanhallitus on kokouksessaan työjärjestyksen kä sit telyn yhteydessä päättänyt, että kunnanvaltuuston puheenjohtaja Inke ri Yritykseltä pyydetään selvitys hänen toimista ja me net te ly ta voista koskien kunnanhallituksen ten ja varaten pidättämistä ja ja kunnanvaltuuston kokouspyyntöjä. Kunnanhallitus päätti , että kunnanvaltuuston puheen joh ta ja Inkeri Yritykseltä pyydetään selvitys hänen toimista ja me net te ly ta vois ta koskien kunnanhallituksen ten ja va ra jä senten pidättämistä ja kunnanvaltuuston kokouspyyntöjä. Asia oli esillä kunnanhallituksen kokouksessa , jossa kunnanjohtaja esitti päätöksen poistamista ja kuulemismenettelyn kes keyt tä mis tä. Kunnanhallitus ei käsitellyt asiaa. Asiassa päätettiin pyytää Suomen Kun ta lii ton lausunto kunnanjohtajan mahdollisesta esteellisyydestä esit te li jä nä. Kunnanhallituksen päätökseen perustuen on kunnan hal li tuk sen puheenjohtaja Timo Kurula ja 1. varapuheenjohtaja Aki Maunula lähettäneet Inkeri Yritykselle kuu le mis kirjeen. Kirjeessä mainituista asioista pyydettiin selvitys men nessä. Kirjeen mukaan kunnanhallitus päättää saattaa kuulemisen Kittilän kun nan val tuus ton käsiteltäväksi Kunnanhallituksen selvityspyyntö liitteenä. Kunnanvaltuuston puheenjohtaja on antanut oman selvityksen ja vas tauk set kirjeellään Kirje liitteenä. Kj.: Kunnanhallitus päättää merkitä tiedoksi kunnanvaltuuston pu heenjoh ta ja Inkeri Yrityksen kuulemisen. Khall :n 438 "Työjärjestyksen hyväksyminen" kohdalla asia päätettiin poistaa esityslistalta.

19 KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 1/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Khall Vt. kj.: Kunnanhallitus päättää merkitä tiedoksi kunnanvaltuuston pu heenjoh ta ja Inkeri Yrityksen kuulemisen. Kunnanvaltuuston puheenjohtaja Inkeri Yritys ilmoitti asianosaisena ole van sa esteellinen ja poistui kokouksesta pykälien 488 ja 489 käsit te lyn ajaksi. Kunnanhallituksen 1. varapuheenjohtaja Tarmo Salonen ilmoitti Oy Le vi Ski Resort Ltd:n hallituksen puheenjohtajana olevansa es teel linen ja poistui kokouksesta pykälien 488, 489 ja 492 käsittelyn ajaksi. Hänen tilalleen tuli vara Veikko Siitonen. Kunnanhallituksen Merja Korva ilmoitti Oy Levi Ski Resort Ltd:n hallituksen enä olevansa esteellinen ja poistui ko koukses ta pykälien 488, 489 ja 492 käsittelyn ajaksi. Hänen tilalleen tuli va ra jä sen Vuokko Mäntymaa. Kunnanhallituksen Paula Nevalainen ilmoitti Oy Levi Ski Resort Ltd:n hallituksen enä olevansa esteellinen ja poistui kokouk ses ta pykälien 488, 489 ja 492 käsittelyn ajaksi. Hänen tilalleen tu li vara Leena Kinnunen. Kunnanhallituksen puheenjohtaja Timo Kurula ilmoitti olevansa esteel li nen käsittelemään asiaa ( 488), koska hän on esityslistan kohdas sa 2 ( 489) toiminut Inkeri Yritykselle laaditussa sel vi tys pyyn tökir jel mäs sä allekirjoittajana. Lisäksi valtuutettujen aloitteessa on esillä kunnanjohtajan irtisanomisasiaa sivuavia asioita. Hän katsoo puolu eet to muu ten sa vaarantuneen hallintolain 28 :n kohdan seitsemän mu kai ses ti. Kyseinen tilanne voi olla hyvin lähellä. Kunnanhallituksen puheenjohtaja Timo Kurula ilmoitti olevansa esteel li nen käsittelemään asiaa ( 489) koska hän on päättänyt harkita va lit taa Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kunnanjohtajan ir ti sa nomis asias sa, koskien kunnanvaltuuston puheenjohtajan mahdollista es teel li syyt tä osallistua kyseiseen kokoukseen. Hän katsoo täten hal lin non objektiivisuusperiaatteen mukaisesti puolueettomuutensa vaa ran tu neen juuri nyt tässä tilanteessa käsitellä asiaa kun nan hal litus ta sol la hallintolain 28 :n kohdan seitsemän mukaisesti. Kunnanhallituksen puheenjohtaja Timo Kurula ilmoitti olevansa esteel li nen käsittelemään Anna Mäkelän irtisanomisasiaa ( 492) kunnan hal li tus ta sol la aikaisemmin perustellun mukaisesti (lehtijutut, hake mi nen kunnanjohtajaksi). Ei voida aukottomasti pois sulkea, ett ei-

20 KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 1/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto kö hänen puolueettomuutensa ole vaarantunut hallintolain 28 :n yleis lau sek keen perusteella. Kunnanhallituksen puheenjohtaja Timo Kurulan johdolla kun nan halli tus valitsi yksimielisesti puheenjohtajaksi pykälien 488, 489 ja 492 ajak si kunnanhallituksen vara Mauri Taskilan. Puheenjohtajan valinnan jälkeen Timo Kurula poistui kokouksesta py kä lien 488, 489 ja 492 käsittelyn ajaksi. Kunnanhallituksen Reijo Kyrö esitti Milja Nikan kan nat tama na, että kunnanhallitus päättää saattaa asian kunnanvaltuuston kä si tel tä väk si. Puheenjohtaja Mauri Taskila totesi, että on tehty kannatettu vt. kunnan joh ta jan esityksestä poikkeava esitys, joten asia on ratkaistava ää nes tä mäl lä. Puheenjohtaja teki seuraavan äänestysesityksen, joka hyväksyttiin: Ne, jotka kannattavat vt. kunnanjohtajan tekemää esitystä ää nes tävät jaa. Jos ei voittaa on Reijo Kyrön esitys tullut kunnanhallituksen päätök sek si. Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin yksi (1) jaa-ääni ja seit se män (7) ei-ääntä. Jaa-äänen antoi Hille Kuusisto. Ei-ääniä antoivat Reijo Kyrö, Milja Nik ka, Tapani Rantajääskö, Vuokko Mäntymaa, Leena Kinnunen, Mau ri Taskila ja Veikko Siitonen. Puheenjohtaja totesi Reijo Kyrön esityksen tulleen kun nan hal li tuksen päätökseksi. Jäsen Hille Kuusisto ilmoitti jättävänsä päätökseen eriävän mie li piteen. Vt. kunnanjohtaja Esa Mäkinen ilmoitti jättävänsä päätökseen eriävän mielipiteen. Kvalt 8 Kunnanvaltuuston puheenjohtaja Inkeri Yritys ilmoitti olevansa esteel li nen asianosaisena ja poistui paikaltaan eikä osallistunut asian kä sit te lyyn.

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET 1.1.2014

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET 1.1.2014 1 Parikkalan kunta SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET 1.1.2014 1. Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala Kuntalain 13 :n mukaan valtuuston tulee päättää kunnan ja kuntakonsernin sisäisen valvonnan

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Hyväksytty: kaupunginvaltuusto xx.xx.2014 xx

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Hyväksytty: kaupunginvaltuusto xx.xx.2014 xx Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Hyväksytty: kaupunginvaltuusto xx.xx.2014 xx 2 1. Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala Kuntalain 13 :n mukaan valtuuston tulee päättää kunnan ja kuntakonsernin

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET P A I M I O N K A U P U N K I SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 12.2.2015 11 Voimaan 1.3.2015 alkaen 1 Sisällysluettelo Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala... 3 Sisäisen valvonnan

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

Kaarinan kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan periaatteet. Luonnos 0 (6) 12.3.2014

Kaarinan kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan periaatteet. Luonnos 0 (6) 12.3.2014 Luonnos 0 (6) 12.3.2014 Kaarinan kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan periaatteet Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 8.12.2014 123. Voimaantulo 8.12.2014. 1 (6) Sisällys 1 Lainsäädäntöperusta

Lisätiedot

Korkeimman hallinto-oikeuden päätös kunnanjohtaja Anna Mäkelän irtisanomisasiassa. (Lisätietoja: Hallintojohtaja, puh.

Korkeimman hallinto-oikeuden päätös kunnanjohtaja Anna Mäkelän irtisanomisasiassa. (Lisätietoja: Hallintojohtaja, puh. Kunnanhallitus 186 13.06.2016 Kunnanvaltuusto 41 20.06.2016 Kunnanhallitus 238 16.08.2016 Kunnanvaltuusto 55 29.08.2016 Korkeimman hallinto-oikeuden päätös kunnanjohtaja Anna Mäkelän irtisanomisasiassa

Lisätiedot

Kunnanhallitus 96 16.03.2015 Kunnanhallitus 106 30.03.2015

Kunnanhallitus 96 16.03.2015 Kunnanhallitus 106 30.03.2015 Kunnanhallitus 96 16.03.2015 Kunnanhallitus 106 30.03.2015 Kunnanvaltuuston puheenjohtaja Inkeri Yrityksen vaatimus oikeudellinen asiantuntija Pertti Eilavaaran laskussa mainittujen asiakirjojen luovuttamisesta

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VAL- VONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

SAARIJÄRVEN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VAL- VONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET 1 SAARIJÄRVEN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VAL- VONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Sisällys Johdanto... 2 Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan lainsäädännöllinen perusta ja soveltamisala...

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

Kankaanpään kaupunki SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Kankaanpään kaupunki SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET 2 Sisällys SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET... 3 Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tavoite ja tarkoitus... 3 Vastuut

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNNAN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

PÄLKÄNEEN KUNNAN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PÄLKÄNEEN KUNNAN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Käsittely : Kunnanvaltuuston hyväksymä xx.xx.2014 xx Kunnanhallitus xx.xx.xxxx xx Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 3 2. SISÄISEN VALVONNAN

Lisätiedot

Aloite on tuotu kunnanvirastoon ja diarioitu 28.4.2014. Valtuustoaloite esityslistan ja pöytäkirjan liitteenä.

Aloite on tuotu kunnanvirastoon ja diarioitu 28.4.2014. Valtuustoaloite esityslistan ja pöytäkirjan liitteenä. Kunnanhallitus 188 05.05.2014 Kunnanvaltuusto 15 12.05.2014 Tilapäisen valiokunnan perustaminen 150/01.01/2014 Khall 05.05.2014 188 Kittilän kuntaan on toimitettu kahdenkymmenenneljän (24) val tuu tetun

Lisätiedot

Kunnanjohtaja Anna Mäkelän erottamiseen ja konserniohjaukseen liittyvä päätöksenteko

Kunnanjohtaja Anna Mäkelän erottamiseen ja konserniohjaukseen liittyvä päätöksenteko Kunnanhallitus 492 08.12.2014 Kunnanjohtaja Anna Mäkelän erottamiseen ja konserniohjaukseen liittyvä päätöksenteko 451/00/2013 Khall 492 Kittilän kunnanvaltuusto on 17.11.2014 59 päättänyt irtisanoa kunnan

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET KOKKOLAN KAUPUNKI Syyskuu 2014 Keskushallinto SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 2. SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN TAVOITE JA TARKOITUS; KÄSITTEET 3. SISÄISEN

Lisätiedot

Otsikko Sivu 46 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden antama

Otsikko Sivu 46 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden antama KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 5/2016 1 Kunnanhallitus Aika Keskiviikko 17.02.2016 klo 15:00-16:38 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 46 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden

Lisätiedot

Tarmo Salosen oikaisuvaatimuksen käsittely/levi Magic Oy:n laskun maksamista koskeva päätös KhallS

Tarmo Salosen oikaisuvaatimuksen käsittely/levi Magic Oy:n laskun maksamista koskeva päätös KhallS Kunnanhallitus 366 10.11.2015 Kunnanvaltuusto 64 16.11.2015 Kunnanhallitus 402 08.12.2015 Kunnanhallitus 412 22.12.2015 Tarmo Salosen oikaisuvaatimuksen käsittely/levi Magic Oy:n laskun maksamista koskeva

Lisätiedot

Vuoden 2014 veroprosentit: Verotulojen kehittyminen (milj. )

Vuoden 2014 veroprosentit: Verotulojen kehittyminen (milj. ) Kunnanhallitus 422 27.10.2014 Kunnanhallitus 456 10.11.2014 Kunnanvaltuusto 52 17.11.2014 Tuloveroprosentti ja kiinteistöveroprosentit vuodelle 2015 269/02.02.00/2014 Khall 27.10.2014 422 Kuntalain 66

Lisätiedot

Kunnanhallitus 202 25.05.2015 Kunnanhallitus 209 01.06.2015 Kunnanhallitus 228 08.06.2015 Kunnanhallitus 229 15.06.2015 Kunnanvaltuusto 41 15.06.

Kunnanhallitus 202 25.05.2015 Kunnanhallitus 209 01.06.2015 Kunnanhallitus 228 08.06.2015 Kunnanhallitus 229 15.06.2015 Kunnanvaltuusto 41 15.06. Kunnanhallitus 202 25.05.2015 Kunnanhallitus 209 01.06.2015 Kunnanhallitus 228 08.06.2015 Kunnanhallitus 229 15.06.2015 Kunnanvaltuusto 41 15.06.2015 Kittilän kunnan vuoden 2014 tilinpäätös 31/02.06.01/2015

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015 TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ke 29.4.2015 klo 14.00 16.54 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT Opetus- ja 112 26.08.2015 varhaiskasvatuslautakunta Kunnanhallitus 303 14.09.2015 Valtuusto 64 28.09.2015 TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 AIKA 16.01.2013 klo 10:00 PAIKKA Kärsämäen kunnanvirasto, Keskuskatu 14 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

Päätös: Kunnanhallituksen jäsen Hille Kuusisto esitti, että

Päätös: Kunnanhallituksen jäsen Hille Kuusisto esitti, että Kunnanhallitus 203 25.05.2015 Kunnanhallitus 208 01.06.2015 Vahvistusilmoituskirje tilintarkastajalle vuoden 2014 tilintarkastukseen liittyen 31/02.06.01/2015 Khall 25.05.2015 203 Tilinpäätöksen yhteydessä

Lisätiedot

Otsikko Sivu 70 Kokouksen järjestäytyminen ja työjärjestyksen. 5 hyväksyminen/khall 16.3.2015 71 Vt. kunnanjohtaja, hallintojohtaja Esa Mäkisen

Otsikko Sivu 70 Kokouksen järjestäytyminen ja työjärjestyksen. 5 hyväksyminen/khall 16.3.2015 71 Vt. kunnanjohtaja, hallintojohtaja Esa Mäkisen KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 4/2015 1 Kunnanhallitus Aika Maanantai 16.03.2015 klo 15:00-21:05 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 70 Kokouksen järjestäytyminen

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) Tarkastuslautakunta 19.11.2015 AIKA 19.11.2015 klo 15:00-18:00 PAIKKA Kehitysvammaisten asumisyksikkö Runokulma klo 15, ja sen jälkeen kau pun gin ta lo, kokoushuone

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116 Tarkastuslautakunta1 AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 75 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

Otsikko Sivu 229 Kittilän kunnan vuoden 2014 tilinpäätös 3

Otsikko Sivu 229 Kittilän kunnan vuoden 2014 tilinpäätös 3 KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 13/2015 1 Kunnanhallitus Aika Maanantai 15.06.2015 klo 11:00-11:15 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 229 Kittilän kunnan vuoden 2014

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1. Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1. Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Tarkastuslautakunta 11.09.2014 Aika 11.09.2014 klo 13:00-16:50 Paikka Kaupungintalo, Kokoushuone Petäjä Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Valtuuston tilapäisen valiokunnan ehdotus sivistyslautakunnan erottamista koskevassa asiassa. Tilapäinen valiokunta on kokoontunut kolme kertaa.

Valtuuston tilapäisen valiokunnan ehdotus sivistyslautakunnan erottamista koskevassa asiassa. Tilapäinen valiokunta on kokoontunut kolme kertaa. Tilapäinen valiokunta 4 13.03.2015 Valtuusto 15 23.03.2015 Valtuuston tilapäisen valiokunnan ehdotus sivistyslautakunnan erottamista koskevassa asiassa 23/00.02.04/2015 TILAPVAL 13.03.2015 4 Valtuusto

Lisätiedot

Lausunto Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle Inkeri Yrityksen valituksesta koskien Kittilän kunnanvaltuuston päätöstä 17.11.2014 59

Lausunto Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle Inkeri Yrityksen valituksesta koskien Kittilän kunnanvaltuuston päätöstä 17.11.2014 59 Kunnanhallitus 34 09.02.2015 Lausunto Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle Inkeri Yrityksen valituksesta koskien Kittilän kunnanvaltuuston päätöstä 17.11.2014 59 451/00/2013 Khall 34 Kittilän kunnanvaltuusto

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Kunnanvaltuusto 27 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Lisätiedot

MAASEUTULAUTAKUNNAN (RANTASALMI, JUVA, SULKAVA, JOROINEN) PUHEENJOHTAJAN VALINTA VUODEKSI /00.00/2013

MAASEUTULAUTAKUNNAN (RANTASALMI, JUVA, SULKAVA, JOROINEN) PUHEENJOHTAJAN VALINTA VUODEKSI /00.00/2013 Kunnanhallitus 24 14.01.2013 Kunnanvaltuusto 11 28.01.2013 Kunnanhallitus 75 25.02.2013 Kunnanvaltuusto 29 04.03.2013 Kunnanhallitus 102 07.04.2015 Kunnanvaltuusto 8 20.04.2015 Kunnanhallitus 64 08.03.2016

Lisätiedot

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 3/2016 1/9. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 3/2016 1/9. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 3/2016 1/9 Tarkastuslautakunta Aika 18.05.2016 klo 14:00-16:00 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 12 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

6 toistaiseksi voimassa olevaksi 5 Rekisteriseloste sekä käyttäjäryhmät

6 toistaiseksi voimassa olevaksi 5 Rekisteriseloste sekä käyttäjäryhmät KITTILÄN KUNTA Kokouskutsu 1/2017 1 Koululautakunta Aika 19.01.2017 klo 09:00 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsiteltävät asiat Asia Otsikko Sivu 1 Yöhoidon tarve varhaiskasvatuksessa 3 2 Työsuunnitelman

Lisätiedot

Kiteen kaupungin talouden tasapainottaminen ja toimenpideohjelma vuosille 2014 2018

Kiteen kaupungin talouden tasapainottaminen ja toimenpideohjelma vuosille 2014 2018 Kaupunginhallitus 117 31.03.2014 Kaupunginhallitus 192 16.06.2014 Kiteen kaupungin talouden tasapainottaminen ja toimenpideohjelma vuosille 2014 2018 434/02.00/2013 Kaupunginhallitus 31.03.2014 117 Kuntalain

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 15.04.2015 klo 09:00-11:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Mattila Olli puheenjohtaja Koivusipilä

Lisätiedot

Kunnanhallitus 72 31.03.2016 Kunnanhallitus 90 14.04.2016 Tarkastuslautakunta 10 26.04.2016 Kunnanvaltuusto 6 15.06.2016

Kunnanhallitus 72 31.03.2016 Kunnanhallitus 90 14.04.2016 Tarkastuslautakunta 10 26.04.2016 Kunnanvaltuusto 6 15.06.2016 Kunnanhallitus 72 31.03.2016 Kunnanhallitus 90 14.04.2016 Tarkastuslautakunta 10 26.04.2016 Kunnanvaltuusto 6 15.06.2016 6 Tilinpäätös sekä tili- ja vastuuvapaus vuodelta 2015 KH 31.03.2016 72 Kunnanhallituksen

Lisätiedot

Otsikko Sivu 67 Alppikoulun lisämääräraha 2016 talousarvioon 4 68 Lisämäärärahatarve Kaukosen koulun

Otsikko Sivu 67 Alppikoulun lisämääräraha 2016 talousarvioon 4 68 Lisämäärärahatarve Kaukosen koulun KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 10/2016 1 Kunnanvaltuusto Aika Tiistai 15.11.2016 klo 14:00-14:41 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 67 Alppikoulun lisämääräraha 2016 talousarvioon

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

Valtuustoaloite paperittomaan kokouskäytäntöön siirtymisestä / Maarit Pekkola ym.

Valtuustoaloite paperittomaan kokouskäytäntöön siirtymisestä / Maarit Pekkola ym. Kaupunginvaltuusto 125 27.08.2012 Kaupunginhallitus 395 10.09.2012 Kaupunginhallitus 94 09.03.2015 Kaupunginvaltuusto 31 23.03.2015 Kaupunginhallitus 129 13.04.2015 Kaupunginhallitus 143 27.04.2015 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015 Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 KHALL 88 Hallintojohtaja Kuntalain 28 :n mukaan kunnan asukkaalla on oikeus tehdä kunnalle aloitteita

Lisätiedot

Otsikko Sivu 102 Vt. kunnanjohtajan valinta 3

Otsikko Sivu 102 Vt. kunnanjohtajan valinta 3 KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 5/2015 1 Kunnanhallitus Aika Perjantai 20.03.2015 klo 15:12-15:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 102 Vt. kunnanjohtajan valinta

Lisätiedot

Vuoden 2014 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen

Vuoden 2014 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Kunnanhallitus 82 31.03.2015 Tarkastuslautakunta 14 26.05.2015 2013-2016 Vuoden 2014 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen 75/02.02.02/2015 Kh 31.03.2015 82 Valmistelija:

Lisätiedot

Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3. Kärkkäinen Eero jäsen

Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3. Kärkkäinen Eero jäsen Pöytäkirja 2/2015 1 Hallituksen henkilöstöjaosto Aika 23.09.2015 klo 14:06-14:27 Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3 Osallistujat

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 12.02.2014 AIKA 12.02.2014 klo 18:00-19:30 PAIKKA Elisenvaaran oppimiskeskus, kirjaston lukusali ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 OSIKONMÄEN KOULUN LAKKAUTTAMINEN SIVLTK 27.03.2014 15 Kunnanvaltuuston on hyväksynyt 21.3.2011 11 kouluverkkosuunnitelman

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

SIILINJÄRVEN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SIILINJÄRVEN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET 1 Lainsäädännöllinen perusta ja soveltamisala Kuntalain 13 :n mukaan valtuuston tulee päättää kunnan ja kuntakonsernin

Lisätiedot

Vuoden 2014 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen

Vuoden 2014 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Kunnanhallitus 82 31.03.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen 75/02.02.02/2015 Kh 31.03.2015 82 Valmistelija: Pekka Wallén, va. hallintojohtaja

Lisätiedot

Kiinteistöveroprosenttien määrääminen ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2014

Kiinteistöveroprosenttien määrääminen ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2014 Kunnanhallitus 263 11.11.2013 Valtuusto 89 18.11.2013 Kiinteistöveroprosenttien määrääminen ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2014 267/02.03.01/2013 KHALL 263 11.11.2013 Kuntalain 66 :n

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 8/2015 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 8/2015 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 8/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 21.07.2015 klo 11:00-16:50 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Halttunen Sanna

Lisätiedot

Tarmo Salosen oikaisuvaatimus Levi Magic Oy:n laskun maksamista koskevaan päätökseen/khalls 27.3.2012 6

Tarmo Salosen oikaisuvaatimus Levi Magic Oy:n laskun maksamista koskevaan päätökseen/khalls 27.3.2012 6 Kunnanhallitus 80 16.03.2015 Tarmo Salosen oikaisuvaatimus Levi Magic Oy:n laskun maksamista koskevaan päätökseen/khalls 27.3.2012 6 43/10.00.02/2012 Khall 80 Kunnanhallitus on kokouksessaan 27.3.2012

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Ympäristölautakunta 06.02.2014 AIKA 06.02.2014 klo 16:00-17:10 PAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00.

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00. Sivistyslautakunta 85 21.10.2014 Sivistyslautakunta 90 12.11.2014 Sivistyslautakunta 103 10.12.2014 Kunnanhallitus 41 16.03.2015 Valtuusto 12 30.03.2015 Uimahallin aukioloajat Sivistyslautakunta 21.10.2014

Lisätiedot

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Tarkastuslautakunta Aika 13.02.2014 klo 13:00-16:15 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3 2 Kunnanjohtaja

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 1

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 1 JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 1 Käsitellyt asiat Asia Otsikko Sivu 60 Kokouksen järjestäytyminen 3 61 Vuoden 2015 tilinpäätös 4 JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 2 Aika 06.06.2016 klo 09:00-10:15 Paikka

Lisätiedot

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Hall. 01.04.2014 Valt. 29.04.2014 1 Voimaantulo 01.07.2014 1 Lainsäädännöllinen perusta ja soveltamisala Kuntalain 13

Lisätiedot

Nro 4 / Osayleiskaavan kaavakartta_10.000_ 26.5.2015 (vain sähköisenä)

Nro 4 / Osayleiskaavan kaavakartta_10.000_ 26.5.2015 (vain sähköisenä) Ympäristölautakunta 54 26.05.2015 Kaupunginhallitus 178 01.06.2015 Ympäristölautakunta 95 24.11.2015 Kaupunginhallitus 361 01.12.2015 Kaupunginvaltuusto 77 07.12.2015 Kankaanpään keskustan ja sitä ympäröivien

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 25.08.2015 klo 14:00-16:08 Paikka Kaupungintalo, 3. kerroksen neuvotteluhuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Ikonen Pertti

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa:

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: Kunnanhallitus 18 11.01.2016 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän ikäsuunnitelma vuosille 2016-2025 Khall 11.01.2016 18 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: "Yhall 28.08.2013 88 "Vanhuspalvelulaki"

Lisätiedot

Korttelin 53 asemakaavan muutos / hyväksymisvaihe 358/10.02.03/2014

Korttelin 53 asemakaavan muutos / hyväksymisvaihe 358/10.02.03/2014 Kunnanhallitus 34 03.03.2014 Kunnanhallitus 143 16.06.2014 Kaavoitusjaosto 5 25.02.2015 Kunnanhallitus 189 18.05.2015 Kaavoitusjaosto 7 03.03.2016 Kunnanhallitus 47 21.03.2016 Korttelin 53 asemakaavan

Lisätiedot

Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään kuntoon

Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään kuntoon Tekninen lautakunta 70 29.04.2014 Tekninen lautakunta 114 12.08.2014 Kaupunginhallitus 294 18.08.2014 Kaupunginvaltuusto 87 15.09.2014 Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

Säästökohteita on esitetty seuraavasti: Tilintarkastus lautakunnan esitys 700. Rahoitus Korkotaso on alhainen. korkokulut 50 000

Säästökohteita on esitetty seuraavasti: Tilintarkastus lautakunnan esitys 700. Rahoitus Korkotaso on alhainen. korkokulut 50 000 Kunnanhallitus 51 09.02.2015 Kunnanvaltuusto 13 16.02.2015 Säästötoimenpiteet vuoden 2015 talousarvioon 269/02.02.00/2014 Khall 09.02.2015 51 Kittilän kunnanvaltuusto on kokouksessaan 16.12.2014 hyväksynyt

Lisätiedot

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus Kunnanhallitus 59 23.03.2016 Kunnanhallitus 94 23.05.2016 Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus 1.1.2017 107/010/013/2015 KHALL 59 Selostus: Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10. Kunnanhallitus 11.06.2015. Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05. Kirjasto, kirjaston sali.

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10. Kunnanhallitus 11.06.2015. Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05. Kirjasto, kirjaston sali. Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10 Kunnanhallitus 11.06.2015 Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05 Paikka Kirjasto, kirjaston sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 166 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 167

Lisätiedot

137 10.12.2013 98 06.08.2014

137 10.12.2013 98 06.08.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 137 10.12.2013 98 06.08.2014 Oikaisuvaatimus toimenpidelupapäätöksestä 286-2013-781, kiinteistölle 286-21-6-6, Kaaritie 18, Kuusankoski,

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 SOSIAALITYÖN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 19.08.2015 Aika 19.08.2015 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 58 Tarkastuslautakunta AIKA 19.03.2013 klo 08:00-14:10 PAIKKA Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 38 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2013 107 Tarkastuslautakunta AIKA 14.05.2013 klo 08:00-12:00 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 76 PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 76 PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 76 Sosiaalilautakunta 02.11.2015 AIKA 02.11.2015 klo 18:00-19:20 PAIKKA PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen Kaupunginhallitus 119 31.03.2014 Kaupunginvaltuuston kokouksen 27.1.2014 päätösten täytäntöönpano 1224/07.02.03/2014 KHALL 119 Kuntalain 23.1 :n mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hal lin nos ta ja taloudenhoidosta

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄ Johtoryhmä 7.4.2015 Yhtymähallitus 27.4.2015 SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA Sisällys 1. Lainsäädäntö 3 2. Soveltamisala

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ti 31.5.2016 klo 15.00 18.30 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi

Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi Perusturvalautakunta 30 08.05.2014 Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi 89/05.09.00/2013 Perusturvalautakunta 30 Valmistelija: perusturvajohtaja

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI LISÄLISTA 4 2014

NOKIAN KAUPUNKI LISÄLISTA 4 2014 NOKIAN KAUPUNKI LISÄLISTA 4 2014 Kaupunginvaltuusto 16.6.2014 KOKOUSTIEDOT Aika 16.6.2014 klo 18.00 Paikka Kaupungintalo, valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT ASIA N:O SIVU 74 ERON MYÖNTÄMINEN TIMO VUORISALOLLE

Lisätiedot

Riittävän kattavan vuorovaikutuksen arvioimiseksi on laa dit tu osallistumis- ja arviointisuunnitelma.

Riittävän kattavan vuorovaikutuksen arvioimiseksi on laa dit tu osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Ympäristölautakunta 66 14.05.2013 Kaupunginhallitus 308 12.08.2013 Ympäristölautakunta 103 16.06.2015 Ympäristölautakunta 121 18.08.2015 Kaupunginhallitus 298 28.09.2015 Ylöjärven kaupungin rakennusjärjestyksen

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 52

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 52 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 52 Valtuusto 14.04.2014 AIKA 14.04.2014 klo 19:00-19:30 PAIKKA Kärsämäki-sali, Frosteruksenkatu 25 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 29 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Lisätietoja tästä asiasta antaa hallituksen puheenjohtaja Elisa

Lisätietoja tästä asiasta antaa hallituksen puheenjohtaja Elisa Hallitus 24 25.02.2016 Hallitus 63 30.03.2016 Hallitus 72 26.04.2016 Valtuusto 19 12.05.2016 Kuntayhtymän johtajan virka 60/31.312/2016 Hallitus 25.02.2016 24 Hallituksen puheenjohtaja: Etelä-Savon sairaanhoitopiirin

Lisätiedot

Lisäksi päätettiin tehdä katselmus kaava-alueelle. Lisätietoja antaa kaavoitusinsinööri Juha Suominen, p.02.4745281

Lisäksi päätettiin tehdä katselmus kaava-alueelle. Lisätietoja antaa kaavoitusinsinööri Juha Suominen, p.02.4745281 Ympäristölautakunta 36 23.04.2013 Ympäristölautakunta 89 24.09.2013 Kaupunginhallitus 370 02.10.2013 Ympäristölautakunta 79 23.09.2014 Kaupunginhallitus 308 01.10.2014 HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, HYVÄKSYMINEN

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2012 PERLTK 60 Sosiaalityön johtaja Marketta Tiihala

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1. Otsikko Sivu 18 Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1. Otsikko Sivu 18 Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Kirjasto- ja kulttuurilautakunta 10.03.2015 AIKA 10.03.2015 18:00-19:20 PAIKKA Ylivieskatalo Akustiikka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 18 Kokouksen avaus, laillisuuden

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 23.05.2014

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 23.05.2014 Tarkastuslautakunta PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 3/2014 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30 Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO Jäsen

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59

VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59 VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59 Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 11.02.2015 Aika 11.02.2015 klo 18:00-19:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Päätösehdotus (Pj): Tarkastuslautakunta päättää lähettää vastuullisen tilintarkastajan vaihtumisen tiedoksi valtuustolle.

Päätösehdotus (Pj): Tarkastuslautakunta päättää lähettää vastuullisen tilintarkastajan vaihtumisen tiedoksi valtuustolle. Tarkastuslautakunta 77 07.11.2014 Kaupunginvaltuusto 66 24.11.2014 TILINTARKASTUSYHTEISÖN VASTUULLISEN TARKASTAJAN VAIHTUMINEN 56/03/2013 TARLA 77 67 Oulun HTM&JHTT-Tarkastus Oy on valittu Lieksan kaupungin

Lisätiedot

Valmistelija: Ari Pöllänen, tekninen johtaja/toimialajohtaja, p , s-posti:

Valmistelija: Ari Pöllänen, tekninen johtaja/toimialajohtaja, p , s-posti: Tekninen lautakunta 15 17.02.2016 Vesihuoltoliikelaitoksen 17 15.03.2016 johtokunta Tekninen lautakunta 36 20.04.2016 Tekninen lautakunta 58 22.06.2016 Kunnanhallitus 127 08.08.2016 Kunnanvaltuusto 29

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 67

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 67 PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 67 Kunnanvaltuusto 06.08.2014 AIKA 06.08.2014 klo 14:00-14:06 PAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 31 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015

Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015 Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015 Lausunto Oinaskylän tuulivoimaosayleiskaavaehdotuksesta 774/613/2014 Kaupunginhallitus 12.01.2015 12 Vesannon

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET. 1. Johdanto

MÄNTSÄLÄN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET. 1. Johdanto MÄNTSÄLÄN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET 1. Johdanto Kuntalain 13 :n mukaan valtuuston tulee päättää kunnan ja kuntakonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA Nro 8 / 2013

PÖYTÄKIRJA Nro 8 / 2013 91 PÖYTÄKIRJA Nro 8 / 2013 KOKOUSAIKA 28.10.2013 klo 19.30 21.05 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Kunnanvirasto, valtuustosali Seppo Haapasuo, pj Niina Alatalo Juha Alkio,

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat) 32, 33

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat) 32, 33 VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat) 32, 33 Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel

Lisätiedot

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Kunnanvaltuusto 14.01.2015 AIKA 19:00-19:12 PAIKKA Kunnantalo, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 2 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

Rantayleiskaavan muutos 54/06.61/2012, 228/10.02.04/2014

Rantayleiskaavan muutos 54/06.61/2012, 228/10.02.04/2014 Kunnanhallitus 326 16.11.2010 Kunnanhallitus 116 17.04.2012 Kunnanhallitus 210 19.08.2014 Kunnanhallitus 146 02.06.2015 Kunnanhallitus 174 11.08.2015 Kunnanvaltuusto 42 31.08.2015 Rantayleiskaavan muutos

Lisätiedot

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 KHALL 143 Valmistelu: hallintojohtaja Eeva Vanhanen, p. 050 356 6427 Oulun kaupunki, Oulun seudun

Lisätiedot

Kokoushuone E227, P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, Peltolankatu 4, Joensuu. Kärkkäinen Eero jäsen

Kokoushuone E227, P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, Peltolankatu 4, Joensuu. Kärkkäinen Eero jäsen Esityslista 2/2016 1 Aika 11.04.2016 klo 14:30 Paikka Kokoushuone E227, P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, Peltolankatu 4, Joensuu Lisätietoja Osallistujat Huusko Anu puheenjohtaja Isoniemi

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 11/2015 1. Kunnanvaltuusto. Aika Maanantai 14.12.2015 klo 14:00-21:50. Kunnantalo, valtuustosali.

KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 11/2015 1. Kunnanvaltuusto. Aika Maanantai 14.12.2015 klo 14:00-21:50. Kunnantalo, valtuustosali. KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 11/2015 1 Kunnanvaltuusto Aika Maanantai 14.12.2015 klo 14:00-21:50 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 67 Rakennusvalvonnan taksan tarkistaminen 4

Lisätiedot

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 Kaupunginhallitus 23 26.01.2015 Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 652/01.011/2012 KAUPHALL 26.01.2015 23 Seloste 1. Aino Mattila -säätiö Seloste Kaupunginhallituksen

Lisätiedot