Vuoden 2014 veroprosentit: Verotulojen kehittyminen (milj. )

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vuoden 2014 veroprosentit: Verotulojen kehittyminen (milj. )"

Transkriptio

1 Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Tuloveroprosentti ja kiinteistöveroprosentit vuodelle / /2014 Khall Kuntalain 66 :n mukaan valtuuston on päätettävä kunnan tu lo ve ropro sen tis ta, kiinteistöveroprosentista sekä muiden verojen pe rus teista viimeistään talousarvion hyväksymisen yhteydessä. Verotusmenettelylain 91 a :n mukaan kunnan tulee ilmoittaa Ve rohal lin nol le viimeistään verovuotta edeltävän vuoden marraskuun 17. päi vä nä tuloveroprosentin suuruus. Vuoden 2014 veroprosentit: -tuloveroprosentti 19,5 -yleinen kiinteistöveroprosentti 0,95 -vakituisten asuinrakennusten veroprosentti 0,35 -muiden asuinrakennusten veroprosentti 0,95 -yleishyödyllisten yhteisöjen kiinteistöveroprosentti 0,00 Verotulojen kehittyminen (milj. ) Verovuosi Kunnallisvero Yhteisövero Kiinteistövero ,8 0,8 1, ,4 1,1 2, ,6 1,4 2, ,6 1,1 2, ,1 1,3 3, ,5 1,8 3, ,2 2,0 4, ,0 1,2 4, ,3 1,3 4, (arvio) 17,0 1,2 5, (TA) 18,8 1,8 5,0 Yleiseksi kiinteistöveroprosentiksi on määrättävä kiinteistöverolain mu kaan vähintään 0,60 ja enintään 1,35. Mikäli yleinen kiinteistövero nostetaan 1,00 prosenttiin on kus tan nusvai ku tus ja jos vero nostetaan maksimiin eli 1,35 pro sent tiin korottamisen vaikutus on

2 Vakituisten asuinrakennusten veroprosentiksi on määrättävä vä hintään 0,32 ja enintään 0,75. Vakituisten asuinrakennusten veroprosentin nostaminen 0,40 prosent tiin toisi ja nosto maksimiin eli 0,75 prosenttiin toisi Muiden asuinrakennusten veroprosentti voidaan määrätä enintään 0,60 prosenttiyksikköä korkeammaksi kuin pääasiassa vakituiseen asu mi seen käytettävien rakennusten veroprosentti. Muiden asuinrakennusten veroprosentin nostaminen 1,0 prosenttiin toi si Rakentamattomalle rakennuspaikalle ei ole määrätty kiin teis tö ve ropro sent tia. Valtuusto voi määrätä rakentamattoman rakennuspaikan ve ro pro sen tin, jonka on oltava kiinteistöverolain 12 a :n mukaisesti vä hin tään 1,00 ja enintään 3,00. Muiden kuin vakituisten asuinrakennusten veroprosentit eräissä matkai lu kun nis sa: Inari 1,15 Sodankylä 1,05 Kuusamo 1,10 Kolari 1,03 Kittilän kunnan verotettavat tulot v olivat Mikäli ve ro pro sent tia korotetaan 0,5 % kasvavat verotulot tältä osin Kj.: Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle vahvistettavaksi seu raa vat veroprosentit vuodelle 2015: -tuloveroprosentti 19,5 -yleinen kiinteistöveroprosentti 0,95 -vakituisten asuinrakennusten veroprosentti 0,35 -muiden asuinrakennusten veroprosentti 0,95 -yleishyödyllisten yhteisöjen kiinteistöveroprosentti 0,00 Päätös: Kunnanhallituksen jäsen Tarmo Salonen esitti jäsen Milja Nikan kannat ta ma na, että asia jätetään pöydälle ja käsitellään seuraavassa ko kouk ses sa Puheenjohtaja Timo Kurula totesi, että on tehty kannatettu pöy däl lepa no esi tys, joten on ratkaistava äänestämällä jatketaanko asian kä-

3 sit te lyä vai jätetäänkö se pöydälle. Puheenjohtaja teki seuraavan äänestysesityksen: Ne, jotka ovat asian käsittelyn jatkamisen kannalla äänestävät jaa. Jos ei voittaa, on Tarmo Salosen esitys tullut kunnanhallituksen pää tök sek si. Kunnanhallitus hyväksyi puheenjohtajan äänestysesityksen. Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin yksi (1) jaa-ääni ja kah dek san (8) ei-ääntä. Jaa-äänen antoi Hille Kuusisto. Ei-ääniä antoivat Tapani Ran ta jääskö, Merja Korva, Timo Kurula, Susanna Kantola, Leena Kinnunen, Mil ja Nikka, Aki Maunula ja Tarmo Salonen. Puheenjohtaja totesi kunnanhallituksen hyväksyneen Tarmo Sa lo sen esityksen ja että asia on päätetty jättää pöydälle ja käsitellä seu raavas sa kunnanhallituksen kokouksessa Khall Eduskunta on hyväksynyt ja hallituksen esityk set liittyen kiinteistöveroprosenttien vaihteluväleihin. Lakiesitykset vah vis te taan ja ne ovat voimassa vuoden 2015 kiin teis töve ro tuk ses sa. Kiinteistöverolain 11 :ää muutetaan siten, että kunnan yleisen kiinteis tö ve ro pro sen tin ala- ja yläraja nousee 0,20 prosenttiyksiköllä, jolloin uudeksi vaihteluväliksi muodostuu 0,80-1,55 %. Kiinteistöverolain 12 :ää muutetaan siten, että vakituisten asuin raken nus ten kiinteistöveroprosentin ala- ja ylärajaa nostetaan 0,05 pro sent ti yk sik köä, jolloin uudeksi vaihteluväliksi muodostuu 0,37-0,80 %. Kiinteistöverolain 13 :n mukaan muiden asuinrakennuksien ve ropro sent ti voidaan vuodelle 2015 määrätä erikseen uuden vaih te lu välin 0,80-1,55 %:n rajoissa enintään 0,60 prosenttia vakituisen asuinra ken nuk sen veroprosenttia korkeammaksi. Jos kuitenkin näin lasket tu veroprosentti on kunnanvaltuuston määräämää yleistä kiin teistö ve ro pro sent tia alempi, niin veroprosentti voidaan määrätä enin tään kunnanvaltuuston määräämän yleisen kiinteistöveroprosentin suu ruisek si. Vakituisen asuinrakennuksen kiinteistöveron nosto 0,35 %:sta 0,37 %:iin lisää tuloa noin

4 Kj.: Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle vahvistettavaksi ve ro pro sen tit vuodelle 2015 seuraavasti: - tuloveroprosentti 19,5 % - yleinen kiinteistöveroprosentti 0,95 % - vakituisten asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti 0,37 % - muiden asuinrakennuksien veroprosentti 0,95 % - yleishyödyllisten yhteisöjen kiinteistöveroprosentti 0,00 % Päätös: Puheenjohtaja Timo Kurula esitti, että muiden asuinrakennusten vero pro sen tik si vahvistetaan 0.97 %. Puheenjohtaja totesi, että esitystä ei kannatettu, joten se raukesi. Puheenjohtaja totesi kunnanhallituksen hyväksyneen kun nan joh ta jan esityksen. Kunnanhallituksen jäsen Tarmo Salonen ilmoitti eriävän mielipiteen. Kunnanjohtaja Anna Mäkelä ilmoitti jättävänsä vastineen eriävään mie li pi tee seen. Kunnanhallituksen puheenjohtaja Timo Kurula ilmoitti jättävänsä vasti neen eriävään mielipiteeseen. Kvalt 52 Päätös: Valtuutettu Tarmo Salonen esitti seuraavaa: "Jätin jo kunnanhallituksessa eriävän mielipiteen tavasta miten en sivuo den talousarviota on käsitelty. Eli ei juuri mitenkään. Kunnanhallituksella ja valtuustolla pitäisi olla edes jonkinlainen budjet ti ke hys tiedossa ennen kuin veroprosenttia pystytään tarkemmin mää rit te le mään. Esim. sosiaali- ja terveystoimelle joudutaan antamaan lisärahoitusta täl le vuodelle 1,7 miljoonaa. Aikaisemmin tänä vuonna otimme velkaa 7,5 miljoonaa lähinnä investointeihin, mutta tosiaan nyt jou dumme ottamaan myös syömävelkaa. Sote-lautakunnasta on en si vuo delle tulossa 2,6 miljoonan lisäys tämän vuoden budjettiin. Kittilän kunnalla on ennestään velkaa lähes kaksinkertainen määrä maan keskiarvoon nähden. Tämän jälkeen taidetaan päästä listan

5 kär keen. Tänä vuonna kumminkin verokertymää on tulossa kohtuullinen määrä. Yhteisöveroa saadaan yli miljoona lisää verrattuna edelliseen vuo teen lähinnä kultakaivokselta, mutta sieltäkään ei veroja ole tulos sa kuin korkeintaan ensivuodelle johtuen kullanhinnan ro mah ta mises ta ja kaivoksella tehdyistä suurinvestoinneista. Mikäli päätämme pitää tuloveroprosentin ennallaan, niin nyt jou dutaan kovalla kädellä puuttumaan kunnan rakenteisiin. Tila- ja ra vin tolii ke lai tok set laukkautetaan tämän vuoden loppuun mennessä on tutkit ta va tarkoin löytyykö niiden lakkauttamisista säästöjä. Uusiin rakennusinvestointeihin ei ole varaa. Pitää keskittyä nykyisen ra ken nus kan nan kunnossa pitämiseen. Kaikissa olosuhteissa on peruspalvelut pystyttävä turvaamaan niin ter vey den hoi dos sa kuin vanhustenhuollossakin. Lasten hy vin voin nista ja koululaisten hyvästä opetuksesta ei saa tinkiä. Säästöt kodinhoidossa ja omaishoidontuissa nostavat eri kois ter veyden hoi don kuluja räjähdysmäisesti joten vanhusten kotihoitoa on pys tyt tä vä lisäämään ja omaishoitajille on annettava kaikki mah dol linen apu. Jotta peruspalvelut pystytään turvaamaan perussuomalaisten valtuus to ryh mä esittää vuoden 2015 tuloveroprosentiksi 20 %" Valtuutettu Akseli Erkkilä kannatti tehtyä esitystä. Valtuutettu Timo Kurula esitti valtuutettu Jukka Salmen kannattama, et tä muiden asuinrakennusten veroprosentiksi vahvistetaan 0,97 %. Tauko pidettiin klo 14:24-14:35. Jatkettaessa asian käsittelyä puheenjohtaja Inkeri Yritys totesi, että on tehty kaksi kannatettua, kunnanhallituksen esityksestä poik keavaa esitystä, joten asia on ratkaistava äänestämällä. Tuloveroprosentin osalta puheenjohtaja teki seuraavan ää nes tys esityk sen: Ne, jotka ovat kunnanhallituksen esityksen kannalla äänestävät jaa. Jos ei voittaa, on Tarmo Salosen esitys tullut kunnanhallituksen pää tök sek si. Kunnanvaltuusto hyväksyi puheenjohtajan äänestysesityksen.

6 Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin kak si kym men täkak si (22) jaa-ääntä ja viisi (5) ei-ääntä. Jaa-ääniä antoivat Raili Fagerholm, Eino Holck, Helena Hui ku ri-ku jala, Susanna Kantola, Merja Korva, Timo Kurula, Mika Kuusela, Hil le Kuusisto, Reijo Kyrö, Lasse Lompolo, Aki Maunula, Markku Mä ki ta lo, Vuokko Mäntymaa, Paula Nevalainen, Janne Paksu, Torsti Pa ta kangas, Tapani Rantajääskö, Mikko Saarela, Jukka Salmi, Risto Si mi lä, Mauri Taskila ja Inkeri Yritys. Ei-ääniä antoivat Akseli Erkkilä, Mil ja Nikka, Jukka Niva, Tarmo Salonen ja Anssi Mäkinen. Puheenjohtaja totesi kunnanvaltuuston hyväksyneen kun nan hal li tuksen esityksen. Muiden asuinrakennusten kiinteistöveron osalta puheenjohtaja teki seu raa van äänestysesityksen: Ne, jotka ovat kunnanhallituksen esityksen kannalla äänestävät jaa. Jos ei voittaa, on Timo Kurulan esitys tullut kunnanvaltuuston päätök sek si. Kunnanvaltuusto hyväksyi puheenjohtajan äänestysesityksen. Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin kymmenen (10) jaa-ään tä ja seitsemäntoista (17) ei-ääntä. Jaa-ääniä antoivat Raili Fagerholm, Helena Huikuri-Kujala, Hille Kuusis to, Lasse Lompolo, Aki Maunula, Paula Nevalainen, Janne Pak su, Torsti Patakangas, Mauri Taskila ja Inkeri Yritys. Ei-ääniä an toi vat Akseli Erkkilä, Eino Holck, Susanna Kantola, Merja Korva, Ti mo Kurula, Mika Kuusela, Reijo Kyrö, Markku Mäkitalo, Vuokko Män tymaa, Milja Nikka, Jukka Niva, Tapani Rantajääskö, Mikko Saa re la, Jukka Salmi, Tarmo Salonen, Anssi Mäkinen ja Risto Si mi lä. Puheenjohtaja totesi kunnanvaltuuston hyväksyneen Timo Kurulan esi tyk sen ja muiden asuinrakennusten veroprosentiksi vahvistettiin 0,97 %. Puheenjohtaja totesi, että muilta osin kunnanvaltuusto hyväksyi kunnan hal li tuk sen esityksen. Kunnanvaltuusto vahvisti veroprosentit vuodelle 2015 seuraavasti: - tuloveroprosentti 19,5 % - yleinen kiinteistöveroprosentti 0,95 % - vakituisten asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti 0,37 % - muiden asuinrakennuksien veroprosentti 0,97 %

7 - yleishyödyllisten yhteisöjen kiinteistöveroprosentti 0,00 %

SAAPUNUT. POH%j01S_qUoMIEN. Pohjois -Suomen hallinto -oikeudelle. Kunnallisvalitus. Valituksen kohde:

SAAPUNUT. POH%j01S_qUoMIEN. Pohjois -Suomen hallinto -oikeudelle. Kunnallisvalitus. Valituksen kohde: SAAPUNUT POH%j01S_qUoMIEN HALL int EIJ. Pohjois -Suomen hallinto -oikeudelle Asia: Kunnallisvalitus Valituksen kohde: Kittilän kunnanhallituksen 9.6.2014 pitämän kokouksen pöytäkirjan 227 :n kohdalla tekemästä

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 6/2010 84. Kaupunginvaltuuston istuntosali Koski. 40 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 6/2010 84. Kaupunginvaltuuston istuntosali Koski. 40 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 6/2010 84 Kaupunginvaltuusto KOKOUSAIKA 09.11.2010 klo 18:00-21:33 KOKOUSPAIKKA Kaupunginvaltuuston istuntosali Koski OSALLISTUJAT LÄSNÄ (ja mer kintä siitä kuka toi mii

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvioehdotus ja vuosien 2015-2017 taloussuunnitelmaehdotus sekä vuosien 2015-2019 investointisuunnitelmaehdotus

Vuoden 2015 talousarvioehdotus ja vuosien 2015-2017 taloussuunnitelmaehdotus sekä vuosien 2015-2019 investointisuunnitelmaehdotus Kaupunginvaltuusto 60 17.11.2014 Vuoden 2015 talousarvioehdotus ja vuosien 2015-2017 taloussuunnitelmaehdotus sekä vuosien 2015-2019 investointisuunnitelmaehdotus 570/02.02.00/2014, 544/00.02.00/2014 KV

Lisätiedot

OHJEET VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016-2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAATIMISEKSI JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISTOIMENPITEIDEN JATKAMINEN

OHJEET VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016-2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAATIMISEKSI JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISTOIMENPITEIDEN JATKAMINEN Kaupunginhallitus 130 16.06.2014 OHJEET VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016-2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAATIMISEKSI JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISTOIMENPITEIDEN JATKAMINEN KH 130 Talousarvion valmistelusta

Lisätiedot

Kunnanhallitus 190 26.05.2014 Kunnanvaltuusto 47 02.06.2014

Kunnanhallitus 190 26.05.2014 Kunnanvaltuusto 47 02.06.2014 Kunnanhallitus 190 26.05.2014 Kunnanvaltuusto 47 02.06.2014 Kannanotto kuntajakoselvittäjien esittämistä Turun selvitysalueen kuntarakennevaihtoehdoista 26/00.01.00/2013 Kunnanhallitus 26.05.2014 190 Valmistelija

Lisätiedot

Ivalon ala-asteen koulun yhteydessä toimivan iltapäivätoiminnan tilajärjestelyt / vuokratilojen hankinta

Ivalon ala-asteen koulun yhteydessä toimivan iltapäivätoiminnan tilajärjestelyt / vuokratilojen hankinta Kunnanhallitus 213 01.06.2015 Valtuusto 27 11.06.2015 Ivalon ala-asteen koulun yhteydessä toimivan iltapäivätoiminnan tilajärjestelyt / vuokratilojen hankinta 190/10.03.02/2015 KHALL 213 Sivistysjohtaja

Lisätiedot

Kunnanhallitus 24 09.02.2015 Kunnanvaltuusto 11 16.02.2015 KLEEMOLAN ALAKOULUN LAKKAUTTAMINEN 61/31.311/2013

Kunnanhallitus 24 09.02.2015 Kunnanvaltuusto 11 16.02.2015 KLEEMOLAN ALAKOULUN LAKKAUTTAMINEN 61/31.311/2013 Kunnanhallitus 24 09.02.2015 Kunnanvaltuusto 11 16.02.2015 KLEEMOLAN ALAKOULUN LAKKAUTTAMINEN 61/31.311/2013 Kh 09.02.2015 24 Valmistelija Tapani Tiilikka Kunnanhallitus on 10.3.2014 64 asettanut Toholammin

Lisätiedot

Lausunto eduskunnan oikeusasiamiehelle Heidi ja Mika Vlasoffin tekemän kantelun johdosta

Lausunto eduskunnan oikeusasiamiehelle Heidi ja Mika Vlasoffin tekemän kantelun johdosta Ympäristö- ja rakennuslautakunta 81 18.09.2014 Lausunto eduskunnan oikeusasiamiehelle Heidi ja Mika Vlasoffin tekemän kantelun johdosta 577/10.03.00/2014 YMRAKLK 81 Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslian

Lisätiedot

TALOUDEN TASAPAINOTTAMISOHJELMAAN LIITTYVÄT YT-NEUVOTTELUT

TALOUDEN TASAPAINOTTAMISOHJELMAAN LIITTYVÄT YT-NEUVOTTELUT Kaupunginhallitus 311 15.12.2014 TALOUDEN TASAPAINOTTAMISOHJELMAAN LIITTYVÄT YT-NEUVOTTELUT Kaupunginhallitus 311 Kaupunginhallitus päätti 16.9.2014. että Oriveden kaupunki aloittaa ko ko hen ki lö kun

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 08.10.2014 AIKA 08.10.2014 klo 17:30 22:36 PAIKKA Sosiaali ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 83 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvio, vuosien 2015-2017 taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet

Vuoden 2015 talousarvio, vuosien 2015-2017 taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet Perusturvalautakunta 68 30.09.2014 Vuoden 2015 talousarvio, vuosien 2015-2017 taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet PETUR 68 Vastuualueet ovat valmistelleet vuoden 2015 talousarvioesityksen se kä

Lisätiedot

Kokousaika 15.12.2014 kello 14:00-16:12

Kokousaika 15.12.2014 kello 14:00-16:12 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 20/2014 1 Kunnanhallitus Kokousaika 15.12.2014 kello 14:00-16:12 Kokouspaikka Siilinjärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Asiat Otsikko Sivu 222 Pohjois-Savon kaupan

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 27

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 27 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 27 Kunnanhallitus 09.02.2015 AIKA 09.02.2015 18:30-20:35 PAIKKA Kunnanhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 29 15 KUNTALAISALOITTEET

Lisätiedot

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä Kunnanhallitus 209 22.09.2014 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä 233/05.00.00/2013 Kunnanhallitus 209 Nastolan perusturvalautakunta 28.08.2014 56 Sosiaali-

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Valtuusto Aika 30.03.2015 klo 18:00-19:21 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 10 Sami Halisen eroanomus kunnan luottamustehtävistä

Lisätiedot

Lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle / Sivistyslautakunnan erottaminen, VALT 23.3.2015 15

Lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle / Sivistyslautakunnan erottaminen, VALT 23.3.2015 15 Kaupunginhallitus 154 08.06.2015 Lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle / Sivistyslautakunnan erottaminen, VALT 23.3.2015 15 23/00.02.04/2015 KH 08.06.2015 154 Hämeenlinnan hallinto-oikeus pyytää lausuntoa

Lisätiedot

Lausunnon antaminen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta

Lausunnon antaminen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta Kunnanhallitus 59 04.03.2014 Lausunnon antaminen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta 85/06.00/2014 Khall 59 Valmistelija va. kunnanjohtaja Marjatta Laukkanen,

Lisätiedot

Kunnanhallitus 291 18.11.2013 Kunnanhallitus 299 28.11.2013 Kunnanhallitus 321 13.12.2013

Kunnanhallitus 291 18.11.2013 Kunnanhallitus 299 28.11.2013 Kunnanhallitus 321 13.12.2013 Kunnanhallitus 291 18.11.2013 Kunnanhallitus 299 28.11.2013 Kunnanhallitus 321 13.12.2013 Esitys Selänteen yhtymähallitukselle Kärsämäen kunnan sosiaali- ja terveyspalveluiden vaihtoehtoisten tuottamistapojen

Lisätiedot

Kuntakohtaisen laajakaistayhtiön Kuhmoisten Verkkopalvelut Oy:n" perustaminen. Khall 138 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh.

Kuntakohtaisen laajakaistayhtiön Kuhmoisten Verkkopalvelut Oy:n perustaminen. Khall 138 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh. Kunnanhallitus 138 18.05.2015 Kuntakohtaisen laajakaistayhtiön Kuhmoisten Verkkopalvelut Oy:n" perustaminen Khall 138 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh. 040 685 1932 Kunnanvaltuusto on 28.9.2009 tekemällään

Lisätiedot

16:00-17:30 II varapuheenjohtaja. Korvala Markku 16:00-17:30 jäsen. Leskinen Seppo 16:00-17:30 jäsen. Vuononvirta Aarne (Aku) 16:00-17:30 jäsen

16:00-17:30 II varapuheenjohtaja. Korvala Markku 16:00-17:30 jäsen. Leskinen Seppo 16:00-17:30 jäsen. Vuononvirta Aarne (Aku) 16:00-17:30 jäsen HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 22/2010 Aika 15.11.2010 klo 16:00-17:30 Paikka kunnanvirasto Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Kortesalmi Hannes 16:00-17:30 puheenjohtaja Enojärvi Annemari 16:00-17:30 jäsen

Lisätiedot

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 225 Kaupunginhallitus AIKA 31.03.2014 klo 12:00-17:45 PAIKKA Pyhäjärven kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 115 Kokouksen avaaminen 228

Lisätiedot

Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN ALUELÄMPÖ OY:N YHTIÖKO-

Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN ALUELÄMPÖ OY:N YHTIÖKO- HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2011 405 Kunnanhallitus 15.08.2011 AIKA 15.08.2011 klo 17:00-20:45 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 187 08.06.2015 Kaupunginvaltuusto 39 15.06.2015. Vuosien 2016-2018 taloussuunnittelun linjaukset KHALL 08.06.2015 187.

Kaupunginhallitus 187 08.06.2015 Kaupunginvaltuusto 39 15.06.2015. Vuosien 2016-2018 taloussuunnittelun linjaukset KHALL 08.06.2015 187. Kaupunginhallitus 187 08.06.2015 Kaupunginvaltuusto 39 15.06.2015 Vuosien 2016-2018 taloussuunnittelun linjaukset KHALL 08.06.2015 187 Taustaa Sastamalan kaupungin käyttötalouskustannusten voimakas, yli

Lisätiedot

Tekniikka- ja ympäristöpalvelujen investoinnit pitkällä aikavälillä (Elinympäristön kehittäminen -palveluketju)

Tekniikka- ja ympäristöpalvelujen investoinnit pitkällä aikavälillä (Elinympäristön kehittäminen -palveluketju) Tekninen lautakunta 97 28.04.2015 Tekninen lautakunta 105 12.05.2015 Tekniikka- ja ympäristöpalvelujen investoinnit pitkällä aikavälillä (Elinympäristön kehittäminen -palveluketju) 3972/02.01.00/2014 Tela

Lisätiedot

Valtuutettujen tekemät aloitteet vuonna 2014 ja sitä ennen v. 2010-2013

Valtuutettujen tekemät aloitteet vuonna 2014 ja sitä ennen v. 2010-2013 Kaupunginhallitus 14 13.04.2015 Valtuutettujen tekemät aloitteet vuonna 2014 ja sitä ennen v. 2010-2013 183/00.05.00/2013 Kh 14 Valmistelija: Hallintojohtaja Toni Leppänen, puh. 06 438 4003, 044 438 4003,

Lisätiedot

Rau ta tie on mah dol li suus Rai de ryh mä

Rau ta tie on mah dol li suus Rai de ryh mä Juna Kel loseläs tä lä hes tyy Kemi jär veä ke sä kuus sa 2004 ra dal la, jota eh do te taan lak kautet ta vak si. Kuva: Jark ko Vou ti lai nen. Rau ta tie on mah dol li suus Vii me tal ven ajan on Suo

Lisätiedot

Yhdyskuntalautakunta 35 24.03.2015 Kaupunginhallitus 90 15.04.2015

Yhdyskuntalautakunta 35 24.03.2015 Kaupunginhallitus 90 15.04.2015 Yhdyskuntalautakunta 35 24.03.2015 Kaupunginhallitus 90 15.04.2015 Lausunto Helsingin seudun liikenne - kuntayhtymälle erityisryhmien alennus- ja vapaalipuista sekä oikeudesta matkustaa ilman lippua uudessa

Lisätiedot

Moottorikelkkareittisuunnitelma Pahkajärvi-Nälkäjärvi-Kortemännikkö (reitti nro 55.)

Moottorikelkkareittisuunnitelma Pahkajärvi-Nälkäjärvi-Kortemännikkö (reitti nro 55.) Tekninen lautakunta 20 02.04.2015 Kunnanhallitus 127 13.04.2015 Tekninen lautakunta 49 12.06.2015 Kunnanhallitus 234 22.06.2015 Moottorikelkkareittisuunnitelma Pahkajärvi-Nälkäjärvi-Kortemännikkö (reitti

Lisätiedot

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 KHALL 143 Valmistelu: hallintojohtaja Eeva Vanhanen, p. 050 356 6427 Oulun kaupunki, Oulun seudun

Lisätiedot