Päätös: Kunnanhallituksen jäsen Hille Kuusisto esitti, että

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Päätös: Kunnanhallituksen jäsen Hille Kuusisto esitti, että"

Transkriptio

1 Kunnanhallitus Kunnanhallitus Vahvistusilmoituskirje tilintarkastajalle vuoden 2014 tilintarkastukseen liittyen 31/ /2015 Khall Tilinpäätöksen yhteydessä tulee allekirjoittaa vahvistusilmoituskirje tilin tar kas ta jal le. Vahvistusilmoituskirjeellä ilmoitetaan, että on täytetty ti lin tar kas tus toimek sian non vahvistuskirjeessä tarkoitetut velvollisuudet, jot ka koskevat tietojen antamista tilintarkastajalle sekä tilinpäätöksen laa ti mis ta kuntalain mukaisesti, erityisesti siten, että tilinpäätös an taa oikeat ja riittävät tiedot. Vahvistusilmoituskirjeellä ei muuteta kunnanhallituksen, ti li vel vol listen, viranhaltijoiden, työntekijöiden eikä tilintarkastajan lain sää dännön mukaisia velvoitteita eikä vastuita. Sitoudutaan ilmoittamaan tilintarkastajalle, mikäli ennen ti lin tar kastus ker to muk sen antamista tulee tietoon muutoksia tässä vah vis tus ilmoi tus kir jees sä kuvatuista seikoista. Liitteenä tilintarkastaja JHTT Petteri Pasulan viesti vah vis tus il moi tuskir jees tä tilintarkastajalle. Vt. kj.: Kunnanhallitus päättää, että vahvistusilmoituskirjeen tilintarkastajalle al le kir joit ta vat kunnanhallituksen puheenjohtaja ja kunnanjohtaja. Päätös: Kunnanhallituksen jäsen Hille Kuusisto esitti, että "- vahvistusilmoituskirjeen viides kohta muutetaan vahvistuskirjeen ala lai das sa olevaan muotoon. (1) Perusteluna; Apulaisvaltakunnansyyttäjä avasi kesällä 2014 tut kinnan Kittilän kuntakonserniin kuuluvan Levi Ski Resort Oy:n his si hankin taa koskevassa asiassa. Kunnanjohtajan erottamispäätös on KRP:n ilmoituksen mukaan tutkittavana ja erottamisesta on tehty kak si valitusta hallinto-oikeuteen. - sellainen henkilö, jota on kuultu epäiltynä kuntaan kohdistuvasta rikok ses ta, on esteellinen allekirjoittamaan vahvistusilmoitusta.

2 Jos esitykseni raukeaa kannattamattomana tai äänestyksen jälkeen, esi tyk se ni on myös eriävä mielipiteeni." Jäsen Reijo Kyrö esitti jäsen Merja Korvan kannattamana, että vahvis tus il moi tus kir jeen allekirjoittaa vt. kunnanjohtaja ja talousjohtaja. Puheenjohtaja Timo Kurula totesi, että Hille Kuusiston esitystä ei kan na tet tu, joten se raukesi. Puheenjohtaja totesi, että on tehty kannatettu, kunnanjohtajan esityk ses tä poikkeava esitys, joten asia on ratkaistava äänestämällä. Puheenjohtaja teki seuraavan äänestysesityksen: Ne, jotka ovat kunnanjohtajan esityksen kannalla, äänestävät jaa. Jos ei voittaa, on Reijo Kyrön esitys tullut kunnanhallituksen päätök sek si. Kunnanhallitus hyväksyi puheenjohtajan äänestysesityksen. Suoritetussa sähköisessä äänestyksessä ei annettu jaa-ääniä, ei-ääniä annettiin kah dek san (8) ja yksi (1) äänesti tyhjää. Ää nes tys luet telo pöytäkirjan liit tee nä. Puheenjohtaja totesi kunnanhallituksen hyväksyneen Reijo Kyrön esi tyk sen. Hille Kuusisto jätti päätökseen eriävän mielipiteen esitykseensä perus tuen Khall 208 Tilintarkastajat ovat viime aikoina pyytäneet kuntien (ja kun ta yh tymien) johdolta eli kunnanhallituksen puheenjohtajalta ja kun nan johta jal ta kirjallisia vahvistusilmoituksia. Kyseessä ovat ns. vah vis tus kirjeet tai vahvistusilmoituskirjeet, joita tilintarkastajat nykyisin pyytävät vuo sit tain tilinpäätöksen tarkastuksen yhteydessä ennen ti lin tar kastus ker to muk sen antamista. Vahvistuskirjeellä tilintarkastaja hankkii kirjallisen vahvistuksen siitä, et tä johto on täyttänyt lakisääteiset velvollisuutensa, jotka koskevat ti lin pää tök sen laatimista ja sitä, että tilintarkastajalle annetaan täydel li set tiedot. Kirjeen tarkoituksena ei siis ole määritellä ko. vastuita ja velvollisuuksia eikä lisätä johdon vastuuta yli lain säännösten. Vahvistusilmoituksessa viitataan tilintarkastustoimeksiannon vah vistuk seen. Toimeksiannon vahvistuksella tarkoitetaan dokumenttia, jos sa määritellään tilintarkastustoimeksiannon keskeinen sisältö (tavoi te ja laajuus) ja tilintarkastajan velvollisuudet sekä ti lin tar kas tet tavan kunnan kunnanhallituksen ja muiden tilivelvollisten vel vol li suu-

3 det. Lisäksi mainitaan esimerkiksi toimeksiannon voimassaolo. Toimek si an non vahvistuksen ovat allekirjoittaneet sekä tilintarkastaja että kunnanjohtaja. Tämä vahvistus pyydetään vain ti lin tar kas tus toimek sian non alussa, ei vuosittain. Tilintarkastustoimeksiannon alussa on vahvistettu ja hyväksytty ti lintar kas tus toi mek sian non vahvistuskirje. Hyväksytyssä tilintarkastustoimeksiannon vahvistuskirjeessä mää ritel lään tilintarkastajan velvollisuudet: "Hyvä tilintarkastustapa edellyttää, että suunnittelemme ja suo ri tamme tilintarkastuksen hankkiaksemme kohtuullisen varmuuden siitä, on ko tilinpäätöksessä olennaista virheellisyyttä, ja siitä, että kunnan hal lin toa ja taloutta ei ole hoidettu vastoin lakia tai valtuuston pää töksiä eikä virhe tai aiheutunut vahinko ole vähäinen. Ti lin tar kas tuk seen kuuluu toimenpiteitä tilintarkastusevidenssin hankkimiseksi hal lin non lainmukaisuudesta, tilinpäätökseen sisältyvistä luvuista ja sii nä esitettävistä muista tiedoista, valtionosuuksien perusteista ja käy töstä sekä sisäisen valvonnan ja konsernivalvonnan järjestämisestä. Toi men pi tei den valinta perustuu tilintarkastajan harkintaan, johon kuu luu väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvan olennaisen vir heel lisyy den riskien arvioiminen. Tilintarkastukseen kuuluu myös so vel lettu jen tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden asianmukaisuuden, teh tyjen kirjanpidollisten arvioiden kohtuullisuuden sekä tilinpäätöksen ylei sen esittämistavan arvioiminen. " "Osana tilintarkastusprosessia pyydämme kunnanhallitukselta ja kun nan joh ta jal ta hyvän tilintarkastustavan mukaisen vah vis tus il moitus kir jeen." Tilintarkastajan tulee kansainvälisen tilintarkastusstandardin ISA 707 "Riip pu mat to man tilintarkastajan tilintarkastuskertomukseen si säl tyvän lausunnon mukauttaminen" mukaisesti jättää lausunto an ta matta tilinpäätöksestä, jos a) tilintarkastaja tekee johtopäätöksen, että toimivan johdon re hel lisyy des tä on riittävästi epäilyjä niin, että kirjalliset vah vis tus il moi tuk set eivät ole luotettavia; tai b) toimiva johto ei anna standardin edellyttämiä kirjallisia vah vis tus ilmoi tuk sia. Jos tilintarkastaja ei saa vahvistusilmoituskirjettä, hän ilmoittaa siis tilin tar kas tus ker to muk ses sa ISA 580:n edellyttämällä tavalla, ettei hän voi antaa lausuntoa siitä, - antavatko tilinpäätös ja toimintakertomus oikeat ja riittävät tiedot, ja - ovatko toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ristiriidattomia. Kunnanhallitus ja kunnanjohtaja vastaavat tilinpäätöksen laa ti mi ses-

4 ta ja siitä, että tilinpäätös antaa oikeat ja riittävät tiedot tilinpäätöksen laa ti mis ta koskevien säännösten mukaisesti. Kunnanhallitus vastaa siitä, että kunnan hallinto, talouden ja omaisuu den hoito sekä sisäinen valvonta ja konsernivalvonta on asianmu kai ses ti järjestetty. Talousjohtajalla ei ole toimivaltaa allekirjoittaa vah vis tus il moi tus kir jettä tilintarkastajalle. Vt. kj.: Kunnanhallitus päättää, että vahvistusilmoituskirjeen tilintarkastajalle al le kir joit taa kunnanhallituksen puheenjohtaja ja kunnanjohtaja. Päätös: Kunnanhallituksen jäsen Hille Kuusisto esitti seuraavaa: "Vahvistusilmoituskirjeen viides kohta muutetaan vahvistuskirjeen ala lai das sa olevaan muotoon. (1) 'Olemme antaneet teille tiedot kuntaa koskevista väärinkäytöksistä tai epäillyistä väärinkäytöksistä tai säädösten tai määräysten nou datta mat ta jättämisistä, jotka vaikuttavat - hallinnon laillisuuteen tai valtuuston päätösten mukaisuuteen; - siihen, onko kunnan tilinpäätös ja siihen kuuluva kon ser ni ti lin pää tös laadittu tilinpäätösten laatimista koskevien säännösten ja mää räysten mukaisesti ja antaako se oikeat ja riittävät tiedot tilikauden toimin nas ta, taloudesta, taloudellisesta kehityksestä ja taloudellisista vas tuis ta; - valtionosuuksien perusteista ja käytöstä annettujen tietojen oi keel lisuu teen; tai - sisäisen valvonnan ja konsernivalvonnan järjestämisen asian mu kaisuu teen, ja johon on osallisena kunnan tilivelvollinen, viranhaltija tai työntekijä tai muita henkilöitä.' Perusteluna; Apulaisvaltakunnansyyttäjä avasi kesällä 2014 tutkinnan Kittilän kunta kon ser niin kuuluvan Levi Ski Resort Oy:n hissihankintaa kos ke vassa asiassa. Kunnanjohtajan erottamispäätös on KRP:n il moi tuk sen mukaan tutkittavana ja erottamisesta on tehty kaksi valitusta hal linto-oi keu teen. - sellainen henkilö, jota on kuultu epäiltynä kuntaan kohdistuvasta rikok ses ta, on esteellinen allekirjoittamaan vahvistusilmoitusta. Jos esitykseni raukeaa kannattamattomana tai äänestyksen jälkeen, esi tyk se ni on myös eriävä mielipiteeni."

5 Vt. kunnanjohtaja Kyösti Tornberg muutti esitystään siten, että vahvis tus il moi tus kir jeen tilintarkastajalle allekirjoittaa vt. kunnanjohtaja ja koko kunnanhallitus. Puheenjohtaja Timo Kurula totesi, että Hille Kuusiston esitystä ei kan na tet tu, joten se raukesi. Puheenjohtaja totesi kunnanhallituksen hyväksyneen vt. kun nan johta jan muutetun esityksen. Hille Kuusisto ilmoitti päätökseen eriävän mielipiteen esitykseensä ja sen perusteluihin viitaten ja ilmoitti, että ei allekirjoita vah vis tus il moitus kir jet tä.

Vuoden 2014 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen

Vuoden 2014 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Kunnanhallitus 82 31.03.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen 75/02.02.02/2015 Kh 31.03.2015 82 Valmistelija: Pekka Wallén, va. hallintojohtaja

Lisätiedot

Tarmo Salosen oikaisuvaatimus Levi Magic Oy:n laskun maksamista koskevaan päätökseen/khalls 27.3.2012 6

Tarmo Salosen oikaisuvaatimus Levi Magic Oy:n laskun maksamista koskevaan päätökseen/khalls 27.3.2012 6 Kunnanhallitus 80 16.03.2015 Tarmo Salosen oikaisuvaatimus Levi Magic Oy:n laskun maksamista koskevaan päätökseen/khalls 27.3.2012 6 43/10.00.02/2012 Khall 80 Kunnanhallitus on kokouksessaan 27.3.2012

Lisätiedot

Kunnanhallitus 202 25.05.2015 Kunnanhallitus 209 01.06.2015 Kunnanhallitus 228 08.06.2015 Kunnanhallitus 229 15.06.2015 Kunnanvaltuusto 41 15.06.

Kunnanhallitus 202 25.05.2015 Kunnanhallitus 209 01.06.2015 Kunnanhallitus 228 08.06.2015 Kunnanhallitus 229 15.06.2015 Kunnanvaltuusto 41 15.06. Kunnanhallitus 202 25.05.2015 Kunnanhallitus 209 01.06.2015 Kunnanhallitus 228 08.06.2015 Kunnanhallitus 229 15.06.2015 Kunnanvaltuusto 41 15.06.2015 Kittilän kunnan vuoden 2014 tilinpäätös 31/02.06.01/2015

Lisätiedot

Otsikko Sivu 1 Kunnanvaltuuston kokoontuminen ja kokouskutsu 4 2 Kunnallisten ilmoitusten tiedottaminen 6 3 Johanna Fofannahin ero kunnanvaltuuston

Otsikko Sivu 1 Kunnanvaltuuston kokoontuminen ja kokouskutsu 4 2 Kunnallisten ilmoitusten tiedottaminen 6 3 Johanna Fofannahin ero kunnanvaltuuston KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanvaltuusto Aika Perjantai 30.01.2015 klo 14:00-15:00 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kunnanvaltuuston kokoontuminen ja kokouskutsu

Lisätiedot

Aloite on tuotu kunnanvirastoon ja diarioitu 28.4.2014. Valtuustoaloite esityslistan ja pöytäkirjan liitteenä.

Aloite on tuotu kunnanvirastoon ja diarioitu 28.4.2014. Valtuustoaloite esityslistan ja pöytäkirjan liitteenä. Kunnanhallitus 188 05.05.2014 Kunnanvaltuusto 15 12.05.2014 Tilapäisen valiokunnan perustaminen 150/01.01/2014 Khall 05.05.2014 188 Kittilän kuntaan on toimitettu kahdenkymmenenneljän (24) val tuu tetun

Lisätiedot

Otsikko Sivu 70 Kokouksen järjestäytyminen ja työjärjestyksen. 5 hyväksyminen/khall 16.3.2015 71 Vt. kunnanjohtaja, hallintojohtaja Esa Mäkisen

Otsikko Sivu 70 Kokouksen järjestäytyminen ja työjärjestyksen. 5 hyväksyminen/khall 16.3.2015 71 Vt. kunnanjohtaja, hallintojohtaja Esa Mäkisen KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 4/2015 1 Kunnanhallitus Aika Maanantai 16.03.2015 klo 15:00-21:05 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 70 Kokouksen järjestäytyminen

Lisätiedot

23 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen

23 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Virolahden kunnanhallitus 54 30.03.2015 Virolahden tarkastuslautakunta 12 19.05.2015 Virolahden tarkastuslautakunta 15 26.05.2015 Virolahden kunnanhallitus 110 08.06.2015 Virolahden tarkastuslautakunta

Lisätiedot

Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen

Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Virolahden kunnanhallitus 54 30.03.2015 Virolahden tarkastuslautakunta 12 19.05.2015 Virolahden tarkastuslautakunta 15 26.05.2015 Virolahden kunnanhallitus 110 08.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen

Lisätiedot

Vuoden 2014 veroprosentit: Verotulojen kehittyminen (milj. )

Vuoden 2014 veroprosentit: Verotulojen kehittyminen (milj. ) Kunnanhallitus 422 27.10.2014 Kunnanhallitus 456 10.11.2014 Kunnanvaltuusto 52 17.11.2014 Tuloveroprosentti ja kiinteistöveroprosentit vuodelle 2015 269/02.02.00/2014 Khall 27.10.2014 422 Kuntalain 66

Lisätiedot

Kainuun maakunta -kuntayhtymän vuoden 2012 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen

Kainuun maakunta -kuntayhtymän vuoden 2012 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Hallitus 178 27.03.2013 Tarkastuslautakunta 28 29.05.2013 Kainuun maakunta -kuntayhtymän vuoden 2012 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen H 178 Kuntalain 68 :n 2 momentin mukaan tilinpäätökseen

Lisätiedot

Kenttälän yksityistien selvityspyyntö hoitosopimuksesta 294/10.03.01/2014. Teknlk 07.11.2014 102

Kenttälän yksityistien selvityspyyntö hoitosopimuksesta 294/10.03.01/2014. Teknlk 07.11.2014 102 Tekninen lautakunta 102 07.11.2014 Tekninen lautakunta 111 28.11.2014 Tekninen lautakunta 6 05.02.2015 Kunnanhallitus 125 13.04.2015 Kenttälän yksityistien selvityspyyntö hoitosopimuksesta 294/10.03.01/2014

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 97. Tarkastuslautakunta1. AIKA 03.06.2014 klo 16:00-20:45

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 97. Tarkastuslautakunta1. AIKA 03.06.2014 klo 16:00-20:45 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 97 Tarkastuslautakunta1 AIKA 03.06.2014 klo 16:00-20:45 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 63 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 72

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 72 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 72 Kunnanvaltuusto 15.06.2015 AIKA 15.06.2015 klo 19:00-21:02 PAIKKA Valtuuston kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 30 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 75 31

Lisätiedot

Päätösehdotus (Pj): Tarkastuslautakunta päättää lähettää vastuullisen tilintarkastajan vaihtumisen tiedoksi valtuustolle.

Päätösehdotus (Pj): Tarkastuslautakunta päättää lähettää vastuullisen tilintarkastajan vaihtumisen tiedoksi valtuustolle. Tarkastuslautakunta 77 07.11.2014 Kaupunginvaltuusto 66 24.11.2014 TILINTARKASTUSYHTEISÖN VASTUULLISEN TARKASTAJAN VAIHTUMINEN 56/03/2013 TARLA 77 67 Oulun HTM&JHTT-Tarkastus Oy on valittu Lieksan kaupungin

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 32

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 32 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 32 Tarkastuslautakunta 2013-2016 27.05.2015 AIKA 27.05.2015 klo 09:00-11:20 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 26 Laillisuus ja

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2014 1 / 19. Kunnanhallitus 26.05.2014. Aika 26.05.2014 klo 17:00-18:50. Toivakan kirjasto.

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2014 1 / 19. Kunnanhallitus 26.05.2014. Aika 26.05.2014 klo 17:00-18:50. Toivakan kirjasto. Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2014 1 / 19 Kunnanhallitus 26.05.2014 Aika 26.05.2014 klo 17:00-18:50 Paikka Toivakan kirjasto Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 124 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 125 Esityslistan

Lisätiedot

Talous- ja palkanlaskentapalveluiden siirtäminen Kuntien Taitoa Oy:lle

Talous- ja palkanlaskentapalveluiden siirtäminen Kuntien Taitoa Oy:lle Kunnanhallitus 267 08.09.2014 Kunnanhallitus 359 01.12.2014 Kunnanhallitus 28 19.01.2015 Talous- ja palkanlaskentapalveluiden siirtäminen Kuntien Taitoa Oy:lle 477/02.00/2014 Kunnanhallitus 08.09.2014

Lisätiedot

Jämsän kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelujen hankinnan kilpailuttaminen

Jämsän kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelujen hankinnan kilpailuttaminen Kaupunginhallitus 268 17.11.2014 Kaupunginhallitus 281 01.12.2014 Jämsän kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelujen hankinnan kilpailuttaminen 1840/00.01/2014 Khall 17.11.2014 268 Valmistelija: kaupunginjohtaja,

Lisätiedot

Hämeenlinnan hallinto-oikeuden lausuntopyyntö liitteineen on kokouksessa nähtävillä.

Hämeenlinnan hallinto-oikeuden lausuntopyyntö liitteineen on kokouksessa nähtävillä. Kaupunginhallitus 33 26.01.2015 Kaupunginvaltuusto 4 02.02.2015 Lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle valtuuston päätöksestä 8.12.2014 133 tehtyyn valitukseen koskien kaupunginhallituksen puheenjohtajan

Lisätiedot

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. 1 Sisäisen valvonnan ohjeen hyväksyminen 4

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. 1 Sisäisen valvonnan ohjeen hyväksyminen 4 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Valtuusto Aika 27.01.2014 klo 18:00-18:10 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Käsitellyt asiat 1 Sisäisen valvonnan ohjeen hyväksyminen 4 2 Kunnanhallituksen ja -valtuuston

Lisätiedot

ERÄJÄRVEN SOSIAALI- JA TERVEYSHUOLLON LÄHIPALVELUT / HAMMASHOITAJAN VAKANSSIN MUUTTAMINEN SUUHYGIENISTIKSI

ERÄJÄRVEN SOSIAALI- JA TERVEYSHUOLLON LÄHIPALVELUT / HAMMASHOITAJAN VAKANSSIN MUUTTAMINEN SUUHYGIENISTIKSI Kaupunginhallitus 239 24.06.2013 Kaupunginvaltuusto 86 01.07.2013 Kaupunginhallitus 313 07.10.2013 ERÄJÄRVEN SOSIAALI- JA TERVEYSHUOLLON LÄHIPALVELUT / HAMMASHOITAJAN VAKANSSIN MUUTTAMINEN SUUHYGIENISTIKSI

Lisätiedot

MIEHIKKÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1

MIEHIKKÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 MIEHIKKÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Miehikkälän kunnanvaltuusto Aika 22.06.2015 klo 19:00-20:00 Paikka Valtuustosali, Hyvinvointikeskus Kunila Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 11 Vuoden 2014 tilinpäätöksen

Lisätiedot

Yhtymähallitus 48 08.04.2015 Yhtymähallitus 63 06.05.2015. Kilpailuneutraliteetti ja osakeyhtiön perustaminen

Yhtymähallitus 48 08.04.2015 Yhtymähallitus 63 06.05.2015. Kilpailuneutraliteetti ja osakeyhtiön perustaminen Yhtymähallitus 48 08.04.2015 Yhtymähallitus 63 06.05.2015 Kilpailuneutraliteetti ja osakeyhtiön perustaminen Yh 08.04.2015 48 Kuntalain 1.9.2013 (626 / 2013) voimaan tulleen kil pai lu neut ra li teet

Lisätiedot

Otsikko Sivu 139 POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA

Otsikko Sivu 139 POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2012 265 Kunnanhallitus 04.06.2012 AIKA 04.06.2012 klo 18:00-19:45 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 139 POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO-

Lisätiedot

Karkkilan kaupunki Esityslista 3/2014 1. Kaupunginvaltuusto 09.06.2014. Aika 09.06.2014 klo 18:00. Käsiteltävät asiat.

Karkkilan kaupunki Esityslista 3/2014 1. Kaupunginvaltuusto 09.06.2014. Aika 09.06.2014 klo 18:00. Käsiteltävät asiat. Karkkilan kaupunki Esityslista 3/2014 1 Aika 09.06.2014 klo 18:00 Paikka Karkkilasali Käsiteltävät asiat Asia Otsikko Sivu 30 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 31 Pöytäkirjantarkastajien valinta

Lisätiedot

65 täytäntöönpano 39 Kaupunginhallituksen kokoukset 2015-2016 69 40 Kaupunginhallituksen kokouskutsu ja sen lähettäminen

65 täytäntöönpano 39 Kaupunginhallituksen kokoukset 2015-2016 69 40 Kaupunginhallituksen kokouskutsu ja sen lähettäminen PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 58 Kaupunginhallitus AIKA 09.02.2015 klo 15:00-17:23 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 34 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

Kunnanhallitus 79 16.03.2015. Oikeudellinen asiantuntija Pertti Eilavaaran lasku 451/00/2013

Kunnanhallitus 79 16.03.2015. Oikeudellinen asiantuntija Pertti Eilavaaran lasku 451/00/2013 Kunnanhallitus 79 16.03.2015 Oikeudellinen asiantuntija Pertti Eilavaaran lasku 451/00/2013 Khall 79 Oikeudellinen asiantuntija Pertti Eilavaara on toimittanut Kittilän kunnal le 7.1.2015 päivätyn laskun.

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 98

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 98 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 98 Kunnanvaltuusto 18.05.2015 AIKA 18.05.2015 klo 18:00-19:05 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 34 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 29. Kaupunginvaltuusto. AIKA 24.02.2014 klo 18:00-20:50

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 29. Kaupunginvaltuusto. AIKA 24.02.2014 klo 18:00-20:50 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 29 Kaupunginvaltuusto AIKA 24.02.2014 klo 18:00-20:50 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalon valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 17 Kokouksen avaaminen 32 18 Kokouksen

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää em. valtuustoaloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi. -----

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää em. valtuustoaloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi. ----- Kaupunginvaltuusto 38 21.02.2013 Kaupunginhallitus 115 11.03.2013 Ympäristölautakunta 68 14.05.2013 Kaupunginhallitus 240 27.05.2013 Kaupunginvaltuusto 91 13.06.2013 Kaupunginhallitus 314 12.08.2013 Ympäristölautakunta

Lisätiedot