Nummelan keskustan asemakaava, kaava 95 kaavaselostuksen liite 8

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Nummelan keskustan asemakaava, kaava 95 kaavaselostuksen liite 8"

Transkriptio

1 Nummelan keskustan asemakaava, kaava 95 kaavaselostuksen liite 8 Kaava N 95, Nummelan keskustan asemakaavamuutos, vastineet kaavaehdotuksesta annettuihin lausuntoihin ja muistutuksiin Asemakaavaehdotus pidettiin julkisesti nähtä villä MRL 65 ja MRA 27 :ien tarkoittamilla tavoilla ajalla Lausunnot pyydettiin alla luetelluilta ja toimittamaan mennessä, joka oli sa malla muis tutusten viimeinen jättöpäivä. Kunnanhallitus päätti pyytää kaavamuutosehdotuksesta lausunnot seuraavil ta: Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (vastuu alueet: liikenne ja infrastruktuuri sekä ympäristö ja luonnonvarat) Länsi-Uudenmaan maakuntamuseo Länsi-Uudenmaan aluepelastuslaitos Länsi-Uudenmaan ympäristöterveys Fortum Sähkönsiirto Oy Nummelan aluelämpö Oy (ei antanut) Elisa Oy Gasum Oy Rosk n Roll (ei antanut) Nummelan kylätoimintaryhmä (ei antanut) Nummelan Kilta Vihdin Invalidit ry. (ei antanut) Vanhusneuvosto Kuntayhtymä Karviainen Vihdin yrittäjät ry (ei antanut) Vihdin Nuorkauppakamari (lausunnon antoi Helsingin seudun kauppakamari, Luoteis-Uudenmaan kauppakamariyksikkö) Vihdin Enäjärven suojeluyhdistys (ei antanut) Vihdin asukas- ja kylätoiminta ry Vihti-Seura ry Vihdin Vesi sekä Vihdin kunnan: - Kulttuuri ja kansalaistoiminnan lautakunta - Nuorisolautakunta - Kasvatus- ja koulutuslautakunta - Liikuntalautakunta - rakennusvalvonta (ei antanut) - ympäristövalvonta (ei antanut) - mittaus - kunnallistekniikka (ei antanut) - tilapalvelu - Vihdin Museo Lisäksi Vihdin nuorisovaltuusto lausui kaavasta.

2 Lausunnot (lausunnot kaava-asiakirjoissa) Uudenmaan ELY-keskus (saap. sp:lla , kirjeenä ) ELY-keskus toistaa, että Vihtkarin liikerakennuksella on kulttuurihistoriallista arvoa ja että se tulee merkitä suojeltavaksi rakennukseksi. Asemakaavan tulee perus tua riittäviin selvityksiin ja vaikutusten arviointiin, eikä kaava ratkaisussa ole esitetty Vihtikarin ja Kansanahon talojen kulttuuri- ja arkkitehtonisia arvoja eikä vaikutusten arviointia tästä näkökulmasta ole tehty. ELY toteaa myös, että ns. Kuoppamäen talon säilyttämisedellytyksiä tulee tutkia, vaihtoehtoi sia tarkasteluja ei tältä osin ole tehty. Näin ollen jää epäselväksi, täyttääkö asemakaava em. osiltaan MRL:n sisältövaatimuksia. Rakennussuojelulailla suojellun Auran talon säilytettävään srs-merkintään tu lee joko kaa vamää räyksissä tai kaavaselostuksessa viitata talon suojelupää töksen suo jelu määräyksiin. Ajoneuvoliittymien nuoli-merkinnät ovat turhia koska alueelle ei ole kaavoitettu maantien liikennealuetta. Meluntorjuntatoimenpiteiden perusteena oleva meluselvitys olisi hyvä lisätä kaavaselostuksen liitteeksi. Myös asuntojen ulko-oleskelu ja leikkialueiden sijainnit on syytä esittää merkinnällä kaavakartassa. Kunta on teettänyt Vihdin museon käyttämällä rakennusinventoijalla päivite tyt rakennusinventoinnit ns. Kansanahon talosta ja Vihtkarin liiketalosta. In ventoinnissa maini taan Kansanahon talon osalta seuraavaa: KULTTUURIHISTORIALLINEN ARVO Nummelan taajaman maisemallisesti merkittävällä ja keskeisellä paikalla sijaitseva ja vain muutamaa alueella säilynyttä vanhaa rakennuskantaa edustava rakennus, jonka ra kennus- ja asutushistoria tunnetaan kokonaisuudessaan. Rakennus tuo historian kerroksellisuutta muuten lähes kokonaan uusittuun taajaman rakennuskantaan. Rakennus ja sitä ympäröivä puutar ha on keskustan vihreä keidas. Rakennuksella on merkittävä kulttuurihistoriallinen arvo, jonka vuoksi sen soisi säilyvän, mutta rakennuksella itsellään ei ole mielestäni suojeluun riittäviä perusteita. Kansanahon taloa ei merkitä asemakaavamuutoksessa suojelumerkinnällä. Vihtkarin liiketalon osalta inventoinnissa mainitaan seuraavaa: KULTTUURIHISTORIALLINEN ARVO Nummelan taajaman maisemallisesti merkittävällä ja keskeisellä paikalla sijaitseva1920-luvulla rakennettu rakennus, jonka koko historia tunnetaan. Useista jatko-osista huolimatta vanha rakennus on säilyttänyt myös alkuperäistä ilmettään. Rakennuksella on merkittävää kulttuurihistoriallista arvoa. Rakennus tuo taajaman keskustaan historiallista kerroksellisuutta ja ilmettä. Suosittelisin rakennuksen säilyttämistä myös sen takia, että se on Nummelan keskus tan tunnettu maamerkki ja siellä ainoita jo lähemmäs sata vuotta vanhoja vihtiläisten tuntemia raken nuksia.

3 Vihtkarin ta lo mer ki tään sr-2 merkinnällä asemakaavassa. Merkinnän määräys kuuluu: Suojeltava ra kennus. Kyläkuvan säilymisen kannalta tärkeä rakennus. Rakennusta ei saa purkaa ilman pakottavaa syytä. Rakennuksessa suoritettavien kor jaus- ja muutostöiden tulee olla sellaisia, että rakennuksen kyläkuvan kan nalta merkittävä luonne säilyy. Uudet rakennusinventoinnit lisätään kaavaselostuksen liitteiksi. Ns. Kuoppamäen talon osalta ei ole esitetty vaihtoehtoisia suunnitelmia, kos ka kunta on jo tehnyt myyntipäätöksen tontista voimassa olevan asema kaa van tar koit ta man käyt tö tarkoituksen toteuttamiseksi ja hankkeen rakennussuunnittelu on paraikaa käynnissä Alueella ei ole rakennuskieltoa, jo ten han ke voi daan to teut taa. Kort te li alu een osa on otet tu kuitenkin tähän ase ma kaa va muu tok seen mu kaan, kos ka on järke vää, että ko ko kort telin alue kä si tel lään kaa vamuu tok sessa vaikka jo honkin sen osaan ei tuli sikaan muu toksia ver rat tuna voi massa olevaan kaavaan. Kaavaselostusta täy denne tään Kuop pa mäen ta lon osal ta kohdassa "Rakennettu kulttuuriym päristö". Auran talonsuojelupäätöksen mu kainen suojelumääräys oli kirjoitettu kaavaselostuksen kohtaan Muut aluetta koskevat suunnitelmat. Nyt se on lisätty myös srs-merkinnän määräyksen lisämääräykseksi kaavamerkin töi hin ja mää räyk siin. Ajoneuvoliittymien nuolet Vihdintiellä, Meritiellä ja Asemantiellä oli erehdyksessä merkit ty käyttötarkoitusviivan väärälle puolelle. Niiden paikat vaihdetaan vaikka ne eivät tämän kaavan hyväksymisellä vahvistukaan. Ne kuitenkin osoitta vat, että katualue liittyy maantien liikennealueeseen. Kaavaselostuksessa on mainittu lähdemateriaalina Pöyryn selvitys, jossa on esitetty melun le viäminen Vihdintien ja Asemantien osalta sekä Promethorin tekemä Num melan ja Ojakkalan taajamien ympäristömeluselvitys. Mo lem mat selvitykset ovat laajoja asiakirjoja karttaliitteineen. Kaavaselostuksen kohdan Rakennettu ympäristö alaotsikon Ym päristön häiriötekijät alla on selostettu melun leviäminen kaava-alueelle. Kaavaselostuksen liitteeksi lisätään kuitenkin em. raporteista kaava-aluetta kos ke vat koh dat. Länsi-Uudenmaan maakuntamuseo (saap ) Maakuntamuseo muistuttaa että se on kaavan valmisteluaineistosta antamassa lausunnossa kritisoinut Vihtakarin talon ympärille osoitetun uudisrakentamisen määrä ja korkeutta sekä esitti, että alueen inventoitu vanha rakennuskanta tulee osoittaa suojelumerkinnöin. Museo toistaa kantansa siitä, että uudisraken tamisen tulee olla Pisteen alueella nyt ehdotettua matalampaa ja väljem pää. Inventoinneissa mainituista kolmesta rakennuksesta Auran talo on mer kitty rakennussuo jelulain nojalla suojelluksi rakennukseksi. Merkintä on asianmukainen mutta sen määräystekstiä tulee täsmentää lisäämällä mai ninta, että raken nusta koskevista suunnitelmista tulee olla yhteydessä Mu seovirastoon. Lisäksi Vihtkarin ja Kansanahon talot tulee osoittaa kaavas sa suojeltaviksi sr-merkinnällä asianmukaisine määräysteksteineen.

4 Nummelan keskusta on vuosikymmenten aikana muuttunut paljon. Kun Säästöpank kitaloa ja Osuuspankin taloa 80-luvulla suunniteltiin, pidettiin niiden toteut tamista Nummelaan täysin sopimattomana. Nyt keskustassa on rakennet tu tiivistä IV-VII kerroksista kaupunkiasumiskorttelia tämän alueen vas ta pää tä Vihdintien ja radan väliselle alueelle (Vihdintie 1). Yleisesti on pi det ty hyvänä, että keskustaan saadaan uusia asukkaita, joka myös tu kee keskus tan pienliikkeidenkin toimintaedellytyksiä. Kunnan ta voit teena on lisä tä keskusta-asumista hyvien palveluiden piirissä. Tämä on valtakunnallis ten alueidenkäyttötavoitteiden mukaista ja maakun takaavan mukaista suunnit telua. Keskustojen tiivistäminen on tarpeen myös Vihdis sä. Vihtkarin talon merkitään sr-merkinnällä kaavaan mutta Kansanahon ta loa ei merkitä kaavallisesti suojelluksi (kts vas ti ne ELY-keskukselle). Auran talon suojelupäätöksessä on seuraava suojelumääräys: - Rakennuksen ulkoasu on säilytettävä pääpiirteissään ennallaan Mahdollinen lisärakentaminen voidaan tarvittaessa liittää rakennuksen siipiosan pää tyyn ja pihajulkisivuun. Rakennuksen eteläpäätyyn rajoittuvan pihajulkisi vun mo lemmat parvekkeet ja sisäänkäynnit käsittävä osa tulee säilyttää. Mahdolli nen lisärakentaminen on sopeutettava suojellun rakennuksen tyy liin. - Rakennuksen sisätiloissa kantavat rakenteet tulee mahdollisuuksien mukaan säilyttää. - Rakennuksen ulkoasuun ja kantaviin rakenteisiin tehtäviin muutoksiin tulee saada museoviraston hyväksyminen. - Rakennusta saadaan käyttää liiketarkoituksiin tai asuntoina ottaen huomi oon rakennuksen kulttuurihistoriallinen luonne - Rakennusta tulee hoitaa sen kulttuurihistoriallisen arvon edellyttämällä tavalla Tämä suojelumääräys lisätään srs-merkinnän kaavamääräyksiin. Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos (saap ) Rakennukset on sijoitettava siten, että pelastuslaitoksen raskaalla ajoneuvo kalustolla on mahdollista operoida vähintään rakennusten kolmelta sivulta. Sammutusvesiasemat Pelastuslaitos kertoo lausunnossaan seikkaperäisesti sammutusvesisuunni tel mas ta ja pa lopostiasemien sijoittamisesta sekä niiden vedentuottotarpees ta. Kaava ei estä pelastuskaluston operointia em. mainitulla tavalla, eikä palopos ti asemien rakentamista. Länsi-Uudenmaan ympäristöterveys (saap. myöhässä , ei pyytänyt lisäaikaa) Ympäristöterveyden näkökulmasta kaava voidaan toteuttaa esitetyllä tavalla. Myöhässä tulleisiin lausuntoihin ei anneta vastinetta, ellei lisäaikaa ole pyy detty ja annettu.

5 Fortum sähkönsiirto (saap ) Ei huomauttamista kaavan ratkaisuun. Elisa Oyj (saap ) Ei huomauttamista kaavan ratkaisuun. Gasum (saap ) Gasumilla ei ole maakaasun siirtoputkistoa alueella. Gasumin tytäryhtiöllä, Gasum Paikallisjakelu Oy:llä on Vanha-Nummelan alueella maakaa sun jakeluputkistoa. Lausuntopyyntö on välitetty tytäryhtiölle Gasumin toimesta. (Gasum Paikallisjakelu Oy ei ole toimittanut lausuntoa) Nummelan Kilta saap ) Nummelan Kilta suhtautuu positiivisesti Nummelan taajaman kehittämiseen erityisesti tällä ydinkeskustan alueella, jonne kohdistuu suurin liike- ja asuinrakentamisen tarve. Aikaisemmassa lausunnossa kiinnitimme huomiota keskeisimpiin rakennuskohteisiin. Nyt haluamme kiinnittää huomiota saavutettavuuteen, asiointiliikenteeseen ja kevyen liikenteen turvallisuuteen. Liikenne ruuhkautuu jos / kun Pisteeltä Keskikujalle johtava väylä suljetaan. Ydinkeskustan muut liikennejärjestelyt tulisi toteuttaa valmiiksi ennen kuin kuin kaavaehdotuksen mukaista rakentamista keskustan korttelissa aletaan to teuttaa. Tärkeitä ovat varsinkin Pisteenkaaren ja Asemantien sekä Pis teenkaaren ja Vihdintien kiertoliittyminen toteutus. Nummelan Kilta tukee ajatusta, että ydinkeskustasta tulisi jalankulkijoita suosiva autoton palvelukeskus. Asiointiliikenteen kannalta tärkeää on, että keskustaan autoillaan tulevat asiakkaat ohjataan torin alle rakennettavaan paikoitushalliin, josta noustaan hissillä tai portaita torille ja sen vierei sille palveluille. Korostamme, että torin alle olisi edullista rakentaa parkkihal li. Paikoituson gel ma tulee keskustassa ratkaista, muuten asiakkaat pake nevat keskustan ul kopuolelle tai jopa kunnan ulkopuolelle asioimaan. Kilta kiinnittää huomiota myös keskustan sadevesiviemäröinnin ongelmiin ja siihen, että tal visin lumet tulisi kuljettaa alueelta pois. Pisteen kiertoliittymästä ei voimassa olevan kaavan mukaan ole läpiajoa Keskiku jalle, joten nykyinen liikennöinti ns. Vihtkarin tontin läpi on ase makaa van vas tais ta. Tässä kään kaavaehdotuksessa läpiajomahdollisuutta ei ole va rattu ka tualuevarauksella. Sen sijaan katuaukio-merkintä ei estä liiken nöin tiä, mut ta alue tu lee suun nitella jalankulkijoiden ehdoilla, ei ajo neuvolii ken teen eh doilla. Kunta on tutkinut myös mahdollisuutta yksisuun taisen lä pi ajon salli miseksi. Pis teen aukio suunnitellaan jalankulkijoita suo sivaksi alu eeksi, jonka kautta voidaan liikennöidä K-supermarketin ja kiint. oy Ri ta lan välis tä näille tonteille. Aukiomerkinnän kapean osan kautta voidaan jär jes tää yk si suun tai nen ajo yh teys Kes ki ku jal le. Au kiolle on tar koi tus suun ni tella myös yh teen sä n auton py sä köin ti pai kat, Vihtka rin ta lon ja LUSP:in kulma ta lon eteen. Aukiolta ei voi da liiken nöidä takaisin Pisteen kiertoliitty mään. Liikennejärjestelyjen ajoitusta ei päätetä kaavalla. Kaava mahdollistaa osaltaan mainittujen kiertoliittymien rakentamisen. Kaava mahdollistaa maan alai sen paikoituksen järjestämistä yksityisellä maalla ja kun nan LP-alueella (map-mer kin tä). Katuau kio merkintä (tori) ei estä maanalai sen paikoi tuk sen rakenta mis ta.

6 Vihdin vapaan kansalaistoiminnan vanhusneuvosto (saap. myöhässä , ei pyytänyt lisäaikaa) Vanhusneuvostolla ei ole uusia ehdotuksia tulevaan kaavamuutokseen. Myöhässä tulleisiin lausuntoihin ei anneta vastinetta, ellei lisäaikaa ole pyy detty ja annettu. Perusturvayhtymä Karviainen (saap ) Karviaisella ei ole huomauttamista asemakaavamuutokseen. Helsingin seudun Kauppakamari / Luoteis-Uudenmaan Kauppakamari yksikkö (saap , pyysi lisäaikaa, mutta toimitti ajoissa) Kauppakamari painottaa liiketilatarjonnan merkityksen ensisijaisuutta asumi seen verrat tuna keskusta-alueella, nyt asumiselle on osoitettu kaksi kertaa niin paljon kerrosalaa kuin liikerakentamiselle. Tiiviimpi ra ken ta mien pa ran taisi Num me lan taa ja ma ku vaa ja muut tai si il mettä kaupunkimaisemmaksi. Kauppakamari katsoo myös, että suunnitellulla rakentamisella on merkittävä heikentävä vaikutus pääkatujen välityskykyyn. Yleiselle pysäköinnille varattu määrä tuntuu vähäiseltä. Liike ja toimistotilojen hyödynnettävyydelle riittävät pysäköintitilat ovat välttämättömät. Niihin tu lee kiinnittää erityistä huomiota. Liiketiloille on kaavassa varattu n k-m2:ä rakennusoikeutta. Lisäksi nykyisen päivittäistavarakaupan korttelialueelle voidaan tulevaisuudessa to teuttaa huomattavasti enemmän rakennusoikeutta kuin nyt kaavaan on merkitty. Koska maan omistajalle ei ole vielä suunnitelmia tontin kehittämisek si kaavaan ei varat tu mahdollisen lisärakentamisen rakennusoikeutta.jos lisärakennusoikeutta aikanaan haetaan, tehdään kortteliin kaavamuutos, jossa samalla tutkitaan paikoitustalon sijoittaminen kortteliin. Liikerakentamisen määrän on katsottu olevan sopusoinnussa toimivan keskustarakenteen osalta. Nummelan keskustan pääkatujen välityskyky on hyvä. Suunnitelluilla parantamistoimenpiteillä se pysyy hyvänä myös tulevaisuudessa.täm on tutkittu ja liikennesuunnitelma tehty v (Pöyry) Yleisten maanpintaisten paikoitusalueiden lisääminen alueelle on vaikeaa, kos ka kun nal la ei ole juurikaan kaava-alueella maanomistusta. Kaava kuiten kin mah dol lis taa maanalaisen paikoituksen toteuttamisen kaava-alueella.kaava ei myöskään estä kellaripaikoituksen rakentamista. Vihdin asukas ja kylätoiminta ry (saap ) Lausunnossa kannatetaan asemakaavamuutoksen keskeisiä tavoitteita. Sii nä kiinnite tään kuitenkin huomiota, että keskusta asuminen ja katutason liiketilatar jonnan lisääminen lisäävät merkittävästi liikennettä. Liikenteen su juvuuden parantaminen tulisi tehdä ennakoiden alueen liikennevirtojen ke hittymistä ja tarkastellen koko Nummelan taajaa kokonaisuutena.

7 Katutason liiketilatarjonta ei lisäänny nykyisestä vaan vähenee. Liikenteen sujuvuutta on tutkittu koko Nummelan taajaman osalta ja suunnitelmat on tehty niillä perusteilla, kts edellinen vastine.. Vihti-Seura ry (saap ) Vihtkarin liiketalo ja Kansanahon talo tulisivat kaavassa osoittaa suojeltaviksi. Vihtkarin talon lisärakentaminen tulisi suhteuttaa ympäröivään rakennuskantaan sekä turvata näköyhteys Pisteeltä kirjastolle. Säästöpankkitalon tontin eteläosaan tulisi jättää enemmän väljyyttä ja säilyttää rautatiesillalta nä kymä torille ja ja harjulle. Vihdintien varren uudisrakentamisen korkeus tuli si olla sama kuin Vihdintie 1:n korttelissa kadun toisella puolen. Torin nimeksi Vihti-Seura puoltaa Veikko Hellen toria, hän käytti itse em. genetiivimuotoa nimestään. Rakennussuojelusta kts. vastine ELY-keskukselle. Korttelin 44 rakennuspaikan 4 (ns. Vihtkarin talo) uudisrakentaminen on sovitettu kaavan mukaiseen muuhun uudisrakentamiseen, johon sitä pitää verrata, eikä nykytilanteeseen. Näköyhteys Pisteeltä kirjastolle säilyy, samoin näköyhteys rautatiesillalta torille ja harjulle. Vihdintie 1:n rakennusten kerrosluvut ovat Joukolantieltä Meritielle IV, III, IV ja VII ja nyt kaavoitetulla Vihdintien länsipuolella samalla katujaksolla kerrosluvut ovat IV/V, IV/V ja VIII, joten kaavaratkaisu voi katsoa olevan so pu soin nus sa Vih dintie 1:n rakentamisen kanssa. Kaavaan on otettu yleissäännön mukainen taivutusmuoto sukunimestä Hel le. Säännön mukaan sukunimi taivutetaan vastaavan yleissanan mukaan Helle>Helteen). Voimassa oleva torin nimi on Keskustori. MRL:n mukaan kadut ja aukiot nimetään asemakaavassa ja nimet muutetaan asema kaavalla, tai nykyisin myös MRL 55 :n tarkoittamalla menettelyllä. Keskustorin nimeä ei ole muutettu v asemakaavan vahvistamisen jälkeen. Nyt ni meksi on esi te tään Veik ko Hel teen toria. Vihdin Vesi (saap ) Kaava-alue sijaitsee Vihdin Veden päävedenottamon pohjavesialueella. Alueen suojelusuunnitelma päivitettiin v ja sen mukaan pohjaveden laadun riskitekijöitä ovat mm. pohjavedenpinnan alainen maa-ainesten otto ja liial linen rakentaminen. Asemakaavan mukaan rakentaminen lisääntyy. Asemakaava mahdollistaa myös maanalaisen pysäköinnin rakentamisen. Molem mat asiat ovat suojelusuunnitelman mukaan päävedenottamollemme pilaan tu misriskiä kas vattavia asioita. Tämän vuoksi asemakaavanmuutos ei ole hyvä asia. Riskit tulisi poistaa tai siirtää pois pohjavesialueelta, jos riskejä ei voi siirtää niin niitä tulee pienentää. Tähän voidaan vaikuttaa luvituksella, valvonnalla ja viestinnällä. Riskejä voidaan pienentää myös suojaamalla ja parantamalla va hinkojen torjuntavalmiutta. Kaavoitus ja rakentamisen suunnittelu ovat avainasemassa uusien pohjavesiriskien välttämisessä.

8 Alueelle ei ole tarkoitus toteuttaa pohjavedenpinnan alaista rakentamis ta. Voimassa ole van ase ma kaa van mu kaan ra ken ta mi nen alu eel la li sääntyisi nykyisestä n k-m2:ä. Kaava-alueen lisärakentaminen voimassa olevan kaa van mu kai seen ra ken tami seen edustaa koko kaava-alueella samaa vo lyy mia kuin pelkästään Vihdintie 1:n kort te lin 36 rakentaminen. Kulttuuri- ja kansalaistoiminnan lautakunta (saap. myöhäs sä , ei pyytänyt lisäaikaa) Lautakunta painottaa sitä, että asemakaavamuutoksen yhtenä tavoitteena on kulttuuriympäristön ja rakennusperinnön alueellisesti vaihtelevan luonteen säilyttäminen. Jotta tämä toteutuu, alueen kolme ainoita jäljellä olevaa vanhempaa kulttuurihistoriallisesti merkittävää ja inventoitua rakennusta tulee ehdottomasti säilyttää ja niiden ympärille tulee jättää riittävästi rakentamatonta puistoaluetta. Myöhässä tulleisiin lausuntoihin ei anneta vastinetta, ellei lisäaikaa ole pyy detty ja annettu. Nuorisolautakunta (saap. myöhässä , ei pyytänyt lisäaikaa) Lautakunnan kiinnittämiin asioihin on vastattu jo kaavan valmisteluaineistossa, eikä sillä ole lisää lausuttavaa asemakaavamuutoksesta. Myöhässä tulleisiin lausuntoihin ei anneta vastinetta, ellei lisäaikaa ole pyy detty ja annettu. Kasvatus- ja koulutuslautakunta (saap.myöhässä , ei pyytänyt lisäaikaa) Lautakunnalla ei ole huomautettavaa asemakaavamuutokseen. Myöhässä tulleisiin lausuntoihin ei anneta vastinetta, ellei lisäaikaa ole pyy detty ja annettu. Liikuntalautakunta (saap. myöhässä , ei pyytänyt lisäaikaa) Lautakunnalla ei ole huomautettavaa asemakaavamuutokseen. Myöhässä tulleisiin lausuntoihin ei anneta vastinetta, ellei lisäaikaa ole pyy detty ja annettu. Mittaustoimi (saap ) Mittaustoimella ei ole huomautettavaa asemakaavamuutokseen. Vihdin Museo (saap ) Museo toistaa aikaisemman lausuntonsa siitä, että sekä Vihtkarin talo että Kansanahon talo tulee kaavassa osoittaa suojeltaviksi rakennuksiksi. Lisäksi mu seo esittää kantanaan, että kun alueen rakennuskanta nyt muodostuu pääosin 1-2-kerroksisista liikerakennuksista ei uuden rakennuskannan korkeutta, tiiviyttä tai kerrosneliömetrejä tulisi lisätä kuten ehdotuksessa on osoitettu.

9 Rakennussuojelun osalta kts. vastine ELY-keskukselle Nummelan keskustan rakennuskantaan pitää laskea myös muu kuin kaava-alueen nykyinen rakentaminen. Vihdintie 1:n, Osuuspankin talon ja Säästöpankkitalon mittakaavaan verrattuna suunniteltu rakentaminen sopii alueelle hyvin. ja Vihdin nuorisovaltuusto (saap ) Kaava on nuorisovaltuuston mielestä hyvä ja toimiva ja meidän mielestämme on positiivista, että keskustaan ollaan rakentamassa tiheää ja toimi vaa asutusta. Saatiin seuraavat muistutukset (muistutukset kaava-asiakirjoissa) Lassi Kiviniemi (saap ) Haluan tuoda tietoonne muistutuksen koskien ns. Kallen Kauppatalon (Viht ka rin talo) edes osittaista suojelupäätöstä. Rakennusinventointia tehdessä, ei ole oltu vuorovaikutteisessa suhteessa kiinteistönomistajaan. Inventointia tehdessä on jätetty huomioimatta kokonaan se, että rakennus ei ole enää alkuperäisasussa. Suojeltavassa kohteessa on mm. - rakennuksen seinälinjan sisäpuolinen pääsisäänkäynti poistettu - rakennuksen seinälinjan ulkopuolelle on rakennettu sisäporraskuilu - rakennukseen lisätty seinälinjan ulkopuolinen katettu kellariporraskuilu - kattoikkunat poistettu - kunnan sadevesiviemärin pienuudesta johtuen, ääriolosuhteissa putkisto työntää veden kiinteistön kellariin - jne. En myöskään hyväksy kiinteistö maa-alueen supistamista pisteen liikenneympyrän suunnasta. Selvitysten perusteella alue tulisi olemaan mahdollisesti kiinteistön lasten ja muidenkin asukkaiden piha, virkistys- ja viheraluetta mahdollisesti pihakalusteineen. Erikseen haluan tuoda julki tiiviin, turvallisen, korkean taajamarakenteen, joka mahdollistaa kohtuuhintaisen asuin- ja liikerakentamisen, joka puolestaan takaisi elin voivan Nummelan keskustan. Vihtkarin talosta on tehty päivitetty rakennusinventointi 1/2013, jossa edelleen ollaan sitä mieltä että rakennuksella, nykykunnossaankin, on tärkeä paikallishistoriallinen aspekti. Inventoijan mukaan rakennus tulee kaavallisesti suojella. Inventointi on myös tällä kertaa tehty vuorovaikutuksessa kiinteistön omistajan kanssa. Rakennus merkitään asemakaavaan sr-2 merkinnällä. Kiinteistölle on esitetty tämän vuoksi jonkin verran enemmän rakennusoikeutta. Pisteen torin järjestelyjen vuoksi on tarpeellista liittää osa tilasta ylei seen aukiotilaan. Pisteen kiertoliittymästä ei voimassa olevan kaavan mukaan ole läpiajoa Keskiku jalle, joten nykyinen liikennöinti ns. Vihtkarin tontin pihan lä pi on ase ma kaavan vastaista. Tässäkään kaavaehdotuksessa läpiajo mah dolli suutta ei ole va rattu katu-merkinnällä.

10 Sen sijaan alue on mer kit ty kaa vaan katuau kio-mer kinnällä, joka merkintä ei estä liikennöintiä, mut ta tar koittaa sitä, että alue tulee suunnitella jalankulkijoiden ehdoilla, ei ajo neu voliiken teen ehdoilla. Kunta on tutkinut mahdollisuutta yksisuun tai sen läpi ajon sal limiseksi Keskikujalle. Pisteen aukio suunnitellaan jalan kulki joita suo si vaksi alueeksi, jonka kautta liikennöidään K-supermarketin ja Kiint. Oy Ri talan välistä niiden ton teille. Aukiomerkinnän kapean osan kautta voi daan järjes tää yksisuuntai nen ajoyhteys Keskikujalle, koska Ruo kakesko on suostu nut siihen, että jos läpiajo sallitaan niin heidän tontilleen voidaan kaavaan merkitä yleiselle jalankululle varattu alueen osa kaupan eteen. Aukiolle on tarkoitus suunni tella myös n auton pysäköintipai kat, Viht karin talon ja LUSP:in kaavai leman kulmatalon eteen. Aukiolta ei voida lii kennöidä kui ten kaan takaisin Pisteen kiertoliittymään. Urpo Haaparanta (saap ) Muistuttajaa ihmetyttää sinnikkyys, jolla kävelykeskustaa Nummelaan yritetään hyväksyttää. Edellisen kaavavaiheen jälkeen paikallislehtien mukaan kävelykeskustahankkeesta oli pakko luopua valitusten suuren määrän johdosta. Yrittäjien hermoja ja ymmärrystä on jo tähän mennessä koeteltu sulkemalla vanhoja luonnollisia kulkureittejä Nummelan keskustassa, kuten esim. Vesikansantie ja Lohjantie. Liikenne radan harjunpuolella on näin johdettu suo raan markettien parkkipaikoille. Torin ympäristön osalta muutos on selvästi huomattavissa kun perinteiset pikkukaupat loistavat poissaolollaan ja tilal la on pal veluyrittäjiä. Kauppojen kannalta parhaita paikkoja olisi ka dunvarsilla, joilla on vilkasta ohikulkuliikennettä, siksi Pisteenkaaren sisä puolella ei saisi vii meisiä ajoreittejä sulkea, eikä muuttaa aluetta kävely keskustaksi. Keskiku jalla liikenne tulisi sallia liikenneympyrästä molempiin suuntiin normaalin kadun levyisenä. Torilla pitää sallia pysäköinti eikä ajoreittejä sielläkään saisi sulkea, esim. Harjanteenpolkua. Edes näköyhteys torille olisi säilytet tävä Pisteeltä Pisteenpolkua pitkin, eikä sitä saisi kaventaa. Rakennusoikeudet tonteilla 1:91 ja 3:64 ovat ylimitoitetut, sillä jos ne to teu tuvat, kes kusta rakennettaisiin niin tiiviiksi, että ulkopuolisilla autoilijoilla ei sinne enää olisi mitään asiaa. Alueelle ei olla kaavoittamassa ensisijaisesti kävelykeskustaa vaan lisäämäs sä kä ve li jöil le turvallisia reittejä ja suunnittelemassa aukioalueita käveli jöiden ehdoilla, vaikka niillä sitten sallittaisiinkin ajoneuvoliikennettä. Vesikansantien (Pisteenpolku>tori>Sentraalinpolku) ja Lohjantien (Pilkkupolku>Keskikuja) linjaukset ovat edel leen kaa va-alu eel la olemassa vaikkakaan ei enää kaikilta osin ajoneuvoliiteen käytössä. Van ha Lohjantien linjaus on kat kais tu v ase ma kaa val la kir jas ton kohdal la, jonka jälkeen se jatkuu Kar hu mäenpol kuna. On selvää, että City-marketin ja Prisman tultua Nummelaan on kaupan osal ta tapahtunut uusjakoa sekä kauppojen sijainnin että myös niiden mää rän suhteen. Juuri siksi tällä kaavalla pyritään lisäämään ns. kivijalkakauppo jen lukumäärää ydinkeskustan alueella. Pisteenkaaren sisäpuolisen alu een katujärjestelyihin ei ole tarvetta sen suuremmin puuttua, sillä sinne on jo vakiintunut niin ajoneuvoliikenteen kuin kävelijöidenkin reitit. Pisteeltä / ratasillalta säilyy näköyhteys torille ja harjulle, eikä Pisteenpolkua olla kaventamassa. To ri alu eel la salli taan ny kyi sin kin pysäköinti. Uudisra ken ta mi nen ns. LUSP:in tontilla vä hen tää yleisessä käytössä, mutta kuiten kin siis yksityi sel lä maal la olevia auto paikkoja n kpl.

11 Myös voi massa olevan kaa van ratkai sun toteu tus saat tai si aiheuttaa saman tilan teen, riip puen kiin teis tön omis tajan tah dosta. Autopaikkojen määrää ei maanpintaisena pysty kaa va-alu eella li säämään kuin siten, että kunnan omis ta ma korttelialue (kunta siis luopuu tällä kaavaratkaisulla n. 900 ker ros ne liö metrin ra ken nusoi keudes ta) kirjastoa vasta päätä, jota ollaan muut ta mas sa puis tok si, kaa voi tet tai siin au toille. Numme lan kes kusta kuitenkin tarvitsee puis ton ja kirjaston edusta on sille ainoa mahdolli nen paikka. Ruokakesko / Timo Huurtola (saap ) K-supermarket -myymälään on tällä hetkellä ajoyhteys Asemantieltä kiertoliittymästä Pilkkukujan kautta kiinteistön paikoitusalueille. Kesko vastustaa ajoyhteyden suunniteltua poistamista. Myös asiakas- ja huoltoliikenne Kiint. Oy Ritalan kahden rakennuksen välissä olevalle parkki- ja huoltoalueelle on kulkenut Pilkkukujan kautta. Asemakaavaehdotuksessa tämä yhteys on esitetty Lillikujan kautta, jolloin liikenne kulkisi K-supermarketin tontin lä pi ja risteäisi kaupan huoltoliikenteen kanssa. Ruokakesko ei voi sal lia ulkopuolisen liikenteen lisääntymistä tontillaan, sujuvan logistiikan se kä asia kastur vallisuuden heikentämisen vuoksi. Tämän lisäksi asemakaa va eh dotuk sessa on merkitty istutusalue Pilkkukujan ja Kiint. Oy Ritalan huol toalueen väliin. Istutusalue pitää poistaa, jotta liikenne tontille on mahdol lis ta jatkos sakin. Voimassa olevan asemakaavan mukaan Pilkkukujalta voidaan liittyä kaupan koilliskulmasta tontille, siis käytännössä vain rakennuksen idän puoleiselle seinustalle, jota kautta on kyllä mahdollista ajaa kaupan huoltopihalle, jonne asiakasliikennettä ei haluta. Rakennuksen itäpuoleiselle seinustalle ei voi paikoittaa jos sen kautta halutaan liikennöidä takapihalle. Nykykäytän nön mu kainen läpi ajo Pilkkukujalta Vihtikarin tontin piha-alueen läpi Keski kujalle ei ole voi massa olevan asemakaavan mukaista. Lillikujan kautta ei ole tarkoitettu johtaa liikennettä Kiint. oy Ritalan ns. sisä pihalle vaan Kiint. Oy Ritalan tontin eteläiselle p-alueelle ja kellaripy säköin tiin. Asemakaavaehdotuksessa ei ole esitetty istutusaluetta Pilkkukujan ja Kiint. Oy Ritalan huolto-/p-alueen väliin. Neuvottelussa kunnan ja Huurtolan välillä on sovittu, että jos Pisteen aukiotilan kautta voidaan osoittaa läpiajomahdollisuus kaupan editse Keskikujalle niin kaavaan merkitään korttelin 40 pohjoislaitaan yleiselle jalankululle varattu alueen osa. Pisteen aukio suunnitellaan jalankulkijoita suosivaksi alueeksi, jonka kaut ta voidaan järjestää yksisuuntainen ajoyhteys Keskiku jalle. Au kiolle on tar koitus suunnitella myös yhteensä n auton pysä köintipai kat, Vihtkarin ta lon ja LUSP:in kulmatalon eteen. Kiinteistö Oy Nummelankulma / Länsi-Uudenmaan Säästöpankki (saap ) Tonttimme käytön suunnittelu perustui siihen, että katutasoon tulee helposti saavutettavissa olevia liikehuoneistoja. Suunnittelun aikana ja kunnan kanssa sovitun mukaisesti tontille saatiin tarkalla suunnittelulla muutamia autopaikkoja liikehuoneistojen läheisyyteen. Samassa yhteydessä käytettiin paljon aikaa Vihdintien liikenteen pohdintaan, ajoyhteyden luomiseen tontille Vihdintieltä sekä pysäköintipaikkojen sijoittamiseen Vihdintien varteen.

12 Kaavaehdotuksessa em. autopaikat on poistettu ja tehty liikehuoneistot vaikeasti saavutettaviksi sekä käyttäjänäkökulmasta vähemmän haluttaviksi. Esim. pankkikäyttöön tulevan liiketilan on oltava autolla saavutettavissa liikuntarajoitteisia asiakkaita varten. Lisäksi esim. yrittäjien on päästävä autolla yösäilölle turvallisuussyistä eivätkä arvokuljettajatkaan suorita kuljetustehtäviään jalan. Katsomme että asemakaavassa pysäköintipaikat tulee toteuttaa aikaisemman yhdessä hyväksytyn suunnitelman mukaisesti päivätyssä Nummelankulman tonttisuunnitelmassa (Arkkitehdit Ingervo) on esitetty 7 autopaikkaa po. rakennuksen Vihdintien puolelle. Niis tä 3 on muistuttajan tontilla ja 5 katualueella sillä tavoin sijoitettuna, ettei Vih dintien ajoradan ja autopaikkojen väliin jää tilaa jalankululle ja pyöräilyl le. Tuntuu oudolta, että kunta (arkkitehti Kanerva) olisi voinut suostua rat kai suun jossa Nummelan taajaman pääkadun, Vihdintien vierestä poistuisi jalankulku- ja pyöräilymahdollisuus, vaikkakin pankin oman suunnitelman mu kaan jalan ku lu oli si jär jes tet tä vis sä rakennuksen vieritse kiertämällä tontin kaut ta, ell ei neuvotteluissa sitten ole pu huttu vain noista kolmesta ton til le tu le vas ta auto pai kasta. Jos tuo hon rat kaisuun, jos sa jalankulku kiertäi si ton tin kaut ta, suos tutaan Vih din tien ka tusuunnitel man muutoksen yhtey dessä, siitä sovi taan erik seen kir jalli sesti kunnan ja maanomistajan kes ken. Kaavaehdotuskin salli tonttiliittymän tekemisen Vihdintieltä Pisteen aukion poh jois puo lel le, nyt si tä mahdollisuutta vielä hieman levennetään. Kaavahdotus ei estänyt auto paik kojen si joit ta mis ta suun ni tel tuun paik kaan ton til la, vaik ka sii hen koh taan ei p-mer kin tää ollutkaan sijoitettu. P-merkintä li sätään selvyyden vuoksi kaavakarttaan. Lopullisestihan liittymästä Vihdintieltä tontille po. paikasta päät tää kui ten kin ra ken nus lu van yh tey dessä katupääl lik kö, kaava antaa vain mahdollisuuden erilliseen liittymälupaan. Pisteen aukio suunnitellaan jalankulkijoita suosivaksi alueeksi, jonka kaut ta voidaan järjestää yksisuuntainen ajoyhteys Keskikujalle. Aukiolle on tarkoitus suunnitella myös yhteensä n auton pysäköintipaikat, Vihtkarin talon ja LUSP:in kaavaileman kulmatalon eteen. Outi ja Arto Jokisuu (saap ) Nummelan keskustan asemakaavamuutos on vietävä läpi yhteisymmärryksessä kiin teistöjen omistajien kanssa. Haluamme, että tavoitteena on kaupallisesti toimiva ja kannattava liikekeskusalue sekä viihtyisä ympäristö asumiselle. Kulttuuri- ja kansalaistoiminnan lautakunnan mielestä on syytä jättää riittä västi rakentamatonta viher-aluetta mm. Kansanahon kiinteistön ympärille. Kaavaehdotus täyttää mielestämme tämän toiveen Pisteenkaaren sisä puolella. Kansanahon kiinteistö ei ole enää ns. arvotalo (suojeltava kohde). Kiinteistö tuhoutui tulipalossa , jolloin talon kaksi ylintä kerrosta tuhoutui täysin sekä talon kaikki kattorakenteeet. Teetimme vuonna 2003 kunto- ja muutoskartoituksen ja siinä todettiin, että kiinteistön huoltotyyppi set korjaukset, rakenteiden uusimiset sekä eri järjestelmien saattamiset tä män päivän vaatimuksiin aiheuttava lähitulevaisuudessa huomattavat kus tannukset, jos kiinteistö tullaan säilyttämään. Ainoa järkevä vaihtoehto on purkaa nykyinen kiinteistö ja rakennuttaa tilalle paremmin nykyistä tilan net ta palveleva rakennus.

13 Rakennukseen on tehty seu raa vat muutokset: - ylin kerros poistettu - kattokaltevuuden muutos - katon tyyppimuutos - ulkoseinämuutos - ikkunoiden muutos - oviaukkojen muutos - kaksi parveketta poistettu ylimmästä kerroksesta - ensimmäinen laajennus valmistui toinen laajennus valmistui kellarikerros on täysin muutettu toisiin tarkoituksiin pesulan ja kiinteistön lämmitysjärjestelmiin - vanhan osan kellarikerroksen huonekorkeus on matala, ei vastaa edellytettyä korkeutta ja tilat ovat sokkeloisia ja ahtaita. Läpiajo Pisteen kiertoliittymästä Keskikujalle on sallittava jossain muodossa, ehkä tämä voisi olla yksi keino poistaa tätä takapihamaisuutta, olemmehan sentään Nummelan ydinkeskustassa. Kaavasta on neuvoteltu useita kertoja maanomistajatahojen kanssa, myös muistuttajan kanssa. Kaa vaan ei mer ki tä sr-mer kin tää Kan san ahon ta lon ra ken nus alal le (kts vastine ELY-kes kuk selle). Pisteen aukio suunnitellaan jalankulkijoita suosivaksi alueeksi, jonka kaut ta voidaan järjestää yksisuuntainen ajoyhteys Keskikujalle. Kiinteistö Oy Ritala / Olli Katava (saap ) Kiinteistöllä on nykyisin ajoyhteydet Asemantieltä ja Pilkkukujalta Kaavaehdotuk sen mukaan ajoyhteys olisi vain Lillikujalta, koska p-alueen Asemantien puolella on istutettava alueenosa, joka merkintä tulee poistaa. Kiin teis tön ra ken nus ten vä li sel le p-alueelle ei ole ollenkaan osoitettu ajoyhteyt tä. Kos ka kiin teistös sä on tavarankuljetusta vaativaa liiketoimintaa on su ju van ajoyh tey den jär jes tä minen edellytys liiketoiminnalle. Rakennusten väli selle p-alu eelle pää sisi kaavaehdotuksen mukaan vain Lillikujalta, mutta sit ten joudu taan kulke maan kaupan tontin logistiikka-alueen kautta, jota Ruo ka kesko vas tustaa. Kiinteistön rakennusten väliselle p-alueelle tulee osoit taa yh teys Pisteen kiertoliittymästä nykyisen Pilkkukujan kautta. Ruoka kesko suostuu siihen että sen kiinteistöä voidaan siltä osin käyttää läpiajoon (ny kykäytän nön mukaisesti). Tämä oikeus tulisi kuitenkin osoittaa kaavassa eikä jättää maanomistajien sopimuksen varaiseksi. Asemakaavassa tulee sel västi osoittaa ajoyhteys Pisteen kiertoliittymästä liikekiinteistön rakennuspaikalle 3 korttelissa 40 ja rakennusten välinen nykyinen p-alue on mer kit tä vä myös kaa vaan. Kaava ei estä Asemantieltä/Pisteen kiertoliittymästä Pisteen aukion kautta lii ken nöin tiä po. ra ken nuspaikalle. Katuaukio-merkinnän mukainen alue suunni tel laan erik seen kuten katualuekin suunnitellaan erillisellä suunnitelmalla. Kunta suun nitte lee läpiajoyhteyden sallimista Pisteen kiertoliittymästä Kes kikujal le Pis teen ka tuaukion lä pi. Lillikujaa on kaavassa ehdo tettu jat ketta vaksi muistut ta jan kiin teis tön rajalle sen vuoksi, että on toden näköistä, että Asemantietä jol ta siis kaavaehdotuksenkin mukaan voidaan edelleen liit tyä p-alueelle joskus muutetaan niin, että sillä on keskisaare ke, eikä kaik kiin suun tiin Aseman tielle/-tieltä po. tontin osalta voida liiken nöidä.

14 Lillikujan jatkoa ei ole suun niteltu siksi, että siltä voitaisiin (toisen tontin läpi) ajaa ta lojen väli selle p-alueelle vaan elteläiselle p-alueele ja kellaripysäköintiin. Juu ri tä män vuoksi Pis teen au kiolla ei mer kintö jä, jotka kieltäi si vät lii ken teen sitä kautta tontil le. Kaa vaan lisä tään ajo-mer kin tä korttelin 40 rp 1 koillis kul maan ja samal la muu tetaan ra ken nusalan ra jaa. Istutetta van tontinosan merkintään teh dään muu tos ton tin ete lä osas sa. Tehdyt muutokset kaavaehdotukseen verrattuna Kaavakartalle on tehty vastineissa esitetyt muutokset. Kaavamerkintöihin ja määräyksiin on tehty vastineissa esitetyt muutokset. Kaavaselostusta on korjattu ja lisätty liitteitä vastineissa esitetyllä tavalla. Lisäksi Kaavakartalle on lisätty 20 k-m2:n suuruinen rakennusoikeus Veik ko Helteen torille, elintavikemyynnin mahdollisesti edellyttämiä sanitettitilo ja varten ja 10 k-m2:n suu rui nen ra ken nus oi keus Pis teen aukiolle. Kaavaselostusta on täydennetty suunnitteluvaiheen ja hyväksy mis kä sit telyyn liitty villä maininnoilla ja korjattu oikeinkirjoitusvirheitä Muutosten vaikutus kaavan käsittelyyn Jotkin tehdyt muutokset kaavamerkintöihin ja määräyksiin vaikuttavat näiden osallisten olo suh tei siin, jon ka vuok si heidän kanssaan on muu tok sista neu vo teltu. Muut teh dyt muutokset eivät ole luon teel taan sel lai sia, et tä ne muuttaisivat kaa van si säl töä si ten, että kaava tulisi aset taa uu del leen jul kisesti näh tä vil le MRL 65 :n tar koit tamal la taval la vaan ase ma kaava voidaan vie dä nyt teh dyin muu toksin hyväksymiskäsittelyyn. Vihdin kunta keskus/vastuualue Matti Hult kaavasunnittelija, YKS 108

NUMMELA Nummelan keskustan asemakaavamuutos korttelissa 40 ja katualueilla, kaava N 95 a

NUMMELA Nummelan keskustan asemakaavamuutos korttelissa 40 ja katualueilla, kaava N 95 a NUMMELA Nummelan keskustan asemakaavamuutos korttelissa 40 ja katualueilla, kaava N 95 a et kaavaehdotuksen julkisen nähtävillä olon aikana annettuihin lausuntoihin ja saatuihin muistutuksiin Kh 27.5.2013

Lisätiedot

Kyseessä on kaavoitusohjelman työ nro 1703.

Kyseessä on kaavoitusohjelman työ nro 1703. Kaupunkirakennelautakunta 9 17.01.2017 Kaupunkirakennelautakunta 68 14.03.2017 Kaupunginhallitus 108 20.03.2017 Kaupunginvaltuusto 16 27.03.2017 Merimiehenkatu 3 asemakaavamuutoksen hyväksyminen 7500/10.02.03/2016

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet Yykaakoo A opettajan oppaan liitteet Kopiointipohjat. Laskemisen tukimateriaali 2 a. Kymppiruudukot 2 b. Pistenapit 3 c. Lukunapit 4 d. Geometriset tasokuviot 5 e. Rahat 6 2. Ruutupohjia 7 a. Ruutupohja

Lisätiedot

Merisalin asemakaavamuutos 529-2-13-1, Nunnakatu 1b

Merisalin asemakaavamuutos 529-2-13-1, Nunnakatu 1b Kaupunginhallitus 214 25.05.2015 Kaavoitus- ja 65 10.06.2015 ympäristölautakunta Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 77 20.08.2015 Merisalin asemakaavamuutos 529-2-13-1, Nunnakatu 1b 376/10.03.01/2015 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Kaavoitus- ja rakennuslautakunta Kunnanhallitus Kaavoitus- ja rakennuslautakunta

Kaavoitus- ja rakennuslautakunta Kunnanhallitus Kaavoitus- ja rakennuslautakunta Kaavoitus- ja 11 25.01.2017 rakennuslautakunta Kunnanhallitus 4 30.01.2017 Kaavoitus- ja rakennuslautakunta 43 29.03.2017 Kirkonkylän asemakaavan muutos; Kortteli 58 40/10.02.03/2017 Kaavoitus- ja rakennuslautakunta

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan -materiaali on kokoelma

Lisätiedot

- Asikkalasta, Padasjoelta ja Sysmästä yhteisesti kaksi jäsentä - Hämeenkoskelta, Kärkölästä, Myrskylästä ja Pukkilasta yhteisesti yk si jäsen

- Asikkalasta, Padasjoelta ja Sysmästä yhteisesti kaksi jäsentä - Hämeenkoskelta, Kärkölästä, Myrskylästä ja Pukkilasta yhteisesti yk si jäsen Kaupunginhallitus 138 10.04.2017 Kaupunginhallitus 248 19.06.2017 Lausunto Päijät-Hämeen jätelautakuntasopimuksen päivittämisestä/yhteistoimintasopimuksen muuttaminen 97/14.06.00/2017 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

PAPINSILLANTIEN JA NUUTINKULMANTIEN PYÖRÄTIE TAI PIENTAREEN LEVENNYS

PAPINSILLANTIEN JA NUUTINKULMANTIEN PYÖRÄTIE TAI PIENTAREEN LEVENNYS Tekninen lautakunta 24 13.04.2016 Kunnanhallitus 59 13.03.2017 PAPINSILLANTIEN JA NUUTINKULMANTIEN PYÖRÄTIE TAI PIENTAREEN LEVENNYS 143/08.00.00/2015 TEKLA 13.04.2016 24 Sari Kaakinen on tehnyt 15.6.2015

Lisätiedot

Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi

Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi Kaupunginhallitus 133 03.03.2014 Kaupunginvaltuusto 19 17.03.2014 Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi 732/10/02/03/2011 KH 133 Valmistelijat: kaa voi tus pääl lik kö Veli Pekka Koivu, p. 0447809360,

Lisätiedot

Lisätietoja: kaavoitusarkkitehti Minna Kulojärvi

Lisätietoja: kaavoitusarkkitehti Minna Kulojärvi Kaupunginhallitus 11 13.01.2014 Kaupunginhallitus 188 09.06.2014 Kuuselan asemakaavanmuutos 14/10.02.03/2014 224/10.02.03/2013 TEKLTK 23.08.2012 99 TEKLTK 14.03.2013 21 Asemakaavanmuutos on tullut vireille

Lisätiedot

Poikkeamislupa/Rakennus Miilukangas Oy, perustettavan yhtiön lukuun. KH 192 Kaavasuunnittelija Mathias Holménin lausunto :

Poikkeamislupa/Rakennus Miilukangas Oy, perustettavan yhtiön lukuun. KH 192 Kaavasuunnittelija Mathias Holménin lausunto : KAUPUNGINHALLITUS 192 08.05.2017 Poikkeamislupa/Rakennus Miilukangas Oy, perustettavan yhtiön lukuun 222/10.1003.100300/2017 KH 192 Kaavasuunnittelija Mathias Holménin lausunto 3.5.2017: Lausunnonantaja

Lisätiedot

Korttelin 53 asemakaavan muutos / hyväksymisvaihe 358/10.02.03/2014

Korttelin 53 asemakaavan muutos / hyväksymisvaihe 358/10.02.03/2014 Kunnanhallitus 34 03.03.2014 Kunnanhallitus 143 16.06.2014 Kaavoitusjaosto 5 25.02.2015 Kunnanhallitus 189 18.05.2015 Kaavoitusjaosto 7 03.03.2016 Kunnanhallitus 47 21.03.2016 Korttelin 53 asemakaavan

Lisätiedot

Yleiskaavoittaja 14.12.2015 15. Hakija [--] Osoite Mahlavuorentie 45 15560 Nastola. Autotalli 21 1 Aitta 15 1

Yleiskaavoittaja 14.12.2015 15. Hakija [--] Osoite Mahlavuorentie 45 15560 Nastola. Autotalli 21 1 Aitta 15 1 Poikkeamislupapäätös, Mahlavuorentie 45 1291/10.102/2015 Päätöksen antopäivä: 22.12.2015 Hakija [--] Rakennuspaikka Kylä Tila RN:o Pinta-ala m² 403 Immilä Mäntyranta 5:40 1900 Osoite Mahlavuorentie 45

Lisätiedot

Kaava N 106A Pajuniityn Haapaniemen alueen asemakaava/kaavaprosessin keskeytys

Kaava N 106A Pajuniityn Haapaniemen alueen asemakaava/kaavaprosessin keskeytys Kaavoitus- ja tekninen lautakunta 111 05.11.2014 Kunnanhallitus 213 17.11.2014 Kaavoitus- ja tekninen lautakunta 10 27.01.2016 Kunnanhallitus 22 08.02.2016 Kaavoitus- ja tekninen lautakunta 68 11.10.2017

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015

Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015 Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015 Lausunto Oinaskylän tuulivoimaosayleiskaavaehdotuksesta 774/613/2014 Kaupunginhallitus 12.01.2015 12 Vesannon

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

VASTINELUETTELO MÄNTTÄ-VILPPULA KAAVAMUUTOS: 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELI 118/OSA

VASTINELUETTELO MÄNTTÄ-VILPPULA KAAVAMUUTOS: 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELI 118/OSA Liite 2 VASTINELUETTELO MÄNTTÄ-VILPPULA KAAVAMUUTOS: 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELI 118/OSA 28.1.2015 SWECO YMPÄRISTÖ OY TIMO RYSÄ TAINA RIEKKINEN Mänttä-Vilppulan kaupunki, 1. kaupunginosan kortteli 118/osa,

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus MESSUJEN ALENNUSTONTIT 27/02.09/2016

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus MESSUJEN ALENNUSTONTIT 27/02.09/2016 Kunnanhallitus 54 15.02.2016 Kunnanvaltuusto 16 22.02.2016 Kunnanhallitus 179 20.06.2016 MESSUJEN ALENNUSTONTIT 27/02.09/2016 KHALL 54 Forssassa pidetään vuoden tauon jälkeen Ra ken na-si sus ta-asu -messut

Lisätiedot

Kirjainkiemurat - mallisivu (c)

Kirjainkiemurat - mallisivu (c) Aa Ii Uu Ss Aa Ii Uu Ss SII-LIN VII-LI-KUP-PI I-sot, pie-net kir-jai-met, sii-li neu-voo aak-ko-set. Roh-ke-as-ti mu-kaan vaan, kaik-ki kyl-lä op-pi-vat! Ss Har-joit-te-le kir-jai-mi-a li-sää vih-koo-si.

Lisätiedot

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA, HYVÄKSYMISKÄSITTELY 26/10/02/03/2016

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA, HYVÄKSYMISKÄSITTELY 26/10/02/03/2016 Ympäristölautakunta 45 23.04.2015 Kaupunginhallitus 143 06.05.2015 Ympäristölautakunta 101 25.08.2015 Kaupunginhallitus 218 02.09.2015 Ympäristölautakunta 5 21.01.2016 Kaupunginhallitus 20 03.02.2016 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

Kankaanpään kaupungin Karhoismajan kylän tilaa Kalliola koskeva ranta-asemakaavaehdotus (Pikku-Mateen ranta-asemakaava 3)

Kankaanpään kaupungin Karhoismajan kylän tilaa Kalliola koskeva ranta-asemakaavaehdotus (Pikku-Mateen ranta-asemakaava 3) Ympäristölautakunta 37 31.03.2015 Ympäristölautakunta 67 18.08.2015 Kaupunginhallitus 252 24.08.2015 Kaupunginhallitus 340 16.11.2015 Kaupunginvaltuusto 75 07.12.2015 Kankaanpään kaupungin Karhoismajan

Lisätiedot

Asemakaavan muutos, Raivaajankatu, hyväksyminen 964/ /2015. Kaupunkisuunnittelulautakunta

Asemakaavan muutos, Raivaajankatu, hyväksyminen 964/ /2015. Kaupunkisuunnittelulautakunta Kaupunkisuunnittelulautakunta 191 13.10.2015 Kaupunkisuunnittelulautakunta 60 22.03.2016 Kaupunginhallitus 119 04.04.2016 Kaupunginhallitus 219 20.06.2016 Kaupunginvaltuusto 53 27.06.2016 Asemakaavan muutos,

Lisätiedot

Lausunto asemakaavasta poikkeavasta rakentamisesta/kylli Annikki (MRL )

Lausunto asemakaavasta poikkeavasta rakentamisesta/kylli Annikki (MRL ) Kunnanhallitus 24 19.01.2015 Lausunto asemakaavasta poikkeavasta rakentamisesta/kylli Annikki (MRL 171-173 ) 3624/11.111/2015 KHALL 24 Hakija Nimi Annikki Kylli Osoite Vähämaantie 5, Rakennuspaikka Kunta

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

137 10.12.2013 98 06.08.2014

137 10.12.2013 98 06.08.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 137 10.12.2013 98 06.08.2014 Oikaisuvaatimus toimenpidelupapäätöksestä 286-2013-781, kiinteistölle 286-21-6-6, Kaaritie 18, Kuusankoski,

Lisätiedot

Rantayleiskaavan muutos 54/06.61/2012, 228/10.02.04/2014

Rantayleiskaavan muutos 54/06.61/2012, 228/10.02.04/2014 Kunnanhallitus 326 16.11.2010 Kunnanhallitus 116 17.04.2012 Kunnanhallitus 210 19.08.2014 Kunnanhallitus 146 02.06.2015 Kunnanhallitus 174 11.08.2015 Kunnanvaltuusto 42 31.08.2015 Rantayleiskaavan muutos

Lisätiedot

Asemakaavan muutos Brahenkadun katualueelle Motonetin kiinteistön itäpuolella

Asemakaavan muutos Brahenkadun katualueelle Motonetin kiinteistön itäpuolella Tekninen lautakunta 261 01.09.2015 Tekninen lautakunta 298 15.09.2015 Asemakaavan muutos Brahenkadun katualueelle Motonetin kiinteistön itäpuolella 475/51/512/2015 TL 261 BG-liikekiinteistöt Oy on lähettänyt

Lisätiedot

Taajama-alueiden osayleiskaavan muutos 270/10.02.03/2014

Taajama-alueiden osayleiskaavan muutos 270/10.02.03/2014 Tekninen lautakunta 39 02.09.2014 Tekninen lautakunta 2 18.02.2015 Tekninen lautakunta 15 16.04.2015 Tekninen lautakunta 23 03.06.2015 Kaupunginhallitus 114 08.06.2015 Kaupunginvaltuusto 23 15.06.2015

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ Tekninen lautakunta 89 20.09.2016 Teknisen lautakunnan talousarvio vuodelle 2017 Tekninen lautakunta Valmistelija: tekninen johtaja Janne Laiho, puh. 050 347 5247 ja palve lu koor di naat to ri Hely Harju,

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

Yleiskaavoittaja 20.11.2015 13. Päätöksen antopäivä: 24.11.2015. Hakija [--] Osoite Pitkätie 277 15560 Nastola

Yleiskaavoittaja 20.11.2015 13. Päätöksen antopäivä: 24.11.2015. Hakija [--] Osoite Pitkätie 277 15560 Nastola Suunnittelutarveratkaisu, Pitkätie 277 1280/10.102/2015 Päätöksen antopäivä: 24.11.2015 Hakija [--] Rakennuspaikka Kylä Tila RN:o Pinta-ala m² 411 Villähde Koivurinne 3:64 10771 Osoite Pitkätie 277 15560

Lisätiedot

Opetussuunnitelman mukaisesti opetuksen järjestäjä päät tää paikallisesti tiettyjä asioita:

Opetussuunnitelman mukaisesti opetuksen järjestäjä päät tää paikallisesti tiettyjä asioita: Koulutuslautakunta 44 10.06.2014 Koulutuslautakunta 58 16.09.2014 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutos 1.8.2014 alkaen / luku 5.4 Oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen / opiskelijahuollon

Lisätiedot

Nro 4 / Osayleiskaavan kaavakartta_10.000_ 26.5.2015 (vain sähköisenä)

Nro 4 / Osayleiskaavan kaavakartta_10.000_ 26.5.2015 (vain sähköisenä) Ympäristölautakunta 54 26.05.2015 Kaupunginhallitus 178 01.06.2015 Ympäristölautakunta 95 24.11.2015 Kaupunginhallitus 361 01.12.2015 Kaupunginvaltuusto 77 07.12.2015 Kankaanpään keskustan ja sitä ympäröivien

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen Kaupunginhallitus 139 31.03.2014 Kaupunginhallitus 271 16.06.2014 Kaupunginhallitus 511 15.12.2014 Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen 877/10.03.02/2013

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 Ympäristölautakunta 72 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 35/60.602/2013 Ympäristölautakunta 72 Asia Hakija

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31 Ympäristölautakunta 75 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31 32/60.602/2013 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

Saarenalueen korttelin 513 torialueen asemakaavan muutos / OAS / Luonnos / Ehdotus / Asemakaavan hyväksyminen

Saarenalueen korttelin 513 torialueen asemakaavan muutos / OAS / Luonnos / Ehdotus / Asemakaavan hyväksyminen Kunnanhallitus 528 14.12.2015 Kunnanhallitus 149 11.04.2016 Kunnanhallitus 332 05.09.2016 Kunnanhallitus 7 16.01.2017 Saarenalueen korttelin 513 torialueen asemakaavan muutos / OAS / Luonnos / Ehdotus

Lisätiedot

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen Kaupunginhallitus 119 31.03.2014 Kaupunginvaltuuston kokouksen 27.1.2014 päätösten täytäntöönpano 1224/07.02.03/2014 KHALL 119 Kuntalain 23.1 :n mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hal lin nos ta ja taloudenhoidosta

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA SOTEL 17.06.2015 96 Valmistelu: lapsiperhetyön päällikkö Annika Immonen, puh. 0400 126 151, hankintapäällikkö Tuure Marku,

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Kunnanvaltuusto 27 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Lisätiedot

Lausunto. Yhteenveto sisältää mennessä jätetyt lausunnot ja muistutukset. Maankäyttöosasto on laatinut vastineet. Palautteen antaja ja pvm

Lausunto. Yhteenveto sisältää mennessä jätetyt lausunnot ja muistutukset. Maankäyttöosasto on laatinut vastineet. Palautteen antaja ja pvm Sivu 1 (6) Lausunnot Palautteen antaja ja pvm Uudenmaan ELY-keskus 30.1.2017 Yhteenveto sisältää 24.2.2017 mennessä jätetyt lausunnot ja muistutukset. Maankäyttöosasto on laatinut vastineet. Lausunto Vastine

Lisätiedot

Henkilökuljetuspalveluiden järjestämisen kannalta on tar koi tuksenmukaista käyttää yhden vuoden optiota. Valmistelijan päätösehdotus:

Henkilökuljetuspalveluiden järjestämisen kannalta on tar koi tuksenmukaista käyttää yhden vuoden optiota. Valmistelijan päätösehdotus: Yhtymähallitus 75 08.04.2014 Yhtymähallitus 253 09.12.2014 Yhtymähallitus 41 26.02.2015 Yhtymähallitus 71 21.04.2015 Taksiliikenteen kilpailutus 517/02.08.03/2014 Yhall 08.04.2014 75 Sosiaalityön päällikkö

Lisätiedot

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili Kasvatus- ja opetuslautakunta 53 11.08.2014 Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili KOLA 53 Valmistelija / lisätiedot: Perusopetusjohtaja Mari Routti, puh. 040 837 2646 etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

Lisätiedot

Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen)

Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen) Ympäristölautakunta 80 10.05.2016 Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen) 100/53.531/2016 YMPLTK 10.05.2016 80 Lupainsinööri Pirkko Ollila HAKIJA

Lisätiedot

Rakennustarkastaja Petri Mäki, sähköposti petri.maki@ylojarvi.fi, puh. 050 385 1815

Rakennustarkastaja Petri Mäki, sähköposti petri.maki@ylojarvi.fi, puh. 050 385 1815 Ympäristölautakunta 252 30.10.2012 Ympäristölautakunta 145 29.10.2013 Ympäristölautakunta 158 11.11.2014 Ympäristölautakunta 38 17.02.2015 Ympäristön epäsiisteys Ryömäntiellä 746/53.532/2012 YMPLTK 30.10.2012

Lisätiedot

Keskon (Citymarket) asiakaspysäköintialuetta koskevan vuokrasopimuksen tarkistaminen

Keskon (Citymarket) asiakaspysäköintialuetta koskevan vuokrasopimuksen tarkistaminen Tekninen lautakunta 119 24.03.2015 Tekninen lautakunta 344 27.10.2015 Keskon (Citymarket) asiakaspysäköintialuetta koskevan vuokrasopimuksen tarkistaminen 202/62.621/2014 TL 119 Selostus: Savonlinnan kaupunki

Lisätiedot

Raskaan kaluston liikenteen kannalta esitetty paikka on ainoa mahdol

Raskaan kaluston liikenteen kannalta esitetty paikka on ainoa mahdol KAUPUNGINHALLITUS 263 15.06.2015 Poikkeamislupa/Koma Oy 339/10.1003.100300/2015 KH 263 Kaavasuunnittelija Jaana Pekkalan lausunto 29.5.2015: Lausunnonantaja Lausunnonsaaja Hakija Kaavasuunnittelija Jaana

Lisätiedot

Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Matkakeskuksen asemakaavan muutos (kaava nro 01/010) 289/10.02.

Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Matkakeskuksen asemakaavan muutos (kaava nro 01/010) 289/10.02. Tekninen lautakunta 5 10.01.2017 Tekninen lautakunta 51 28.02.2017 Matkakeskuksen asemakaavan muutos (kaava nro 01/010) 289/10.02.01/2013 Tela 10.01.2017 5 Asemakaavan valmisteluvaiheen kuulemisesta oli

Lisätiedot

A 1 Yli esteiden Nimi

A 1 Yli esteiden Nimi A Yli esteiden Nimi Ym-py-röi oi-ke-a lu-ku. Käy-tä ku-vi-a las-ke-mi-sen tu-ke-na. Lu-vun ja lu-ku-mää-rän yh-te-ys Lu-vun ja lu-ku-mää-rän yh-te-ys Lu-vun ja lu-ku-mää-rän yh-te-ys Vä-ri-tä oi-ke-a mää-rä.

Lisätiedot

Valtiovarainministeriön kysely kuntien lakisääteisistä tehtävistä ja velvoitteista

Valtiovarainministeriön kysely kuntien lakisääteisistä tehtävistä ja velvoitteista Kaupunginhallitus 342 28.09.2015 Valtiovarainministeriön kysely kuntien lakisääteisistä tehtävistä ja velvoitteista 575/00.03.00/2015 Kaupunginhallitus 28.09.2015 342 Kehityspäällikkö Lasse Lehtonen: Valtiovarainministeriö

Lisätiedot

Kaavamääräys RA (loma-asuntoalue) Rakennusten sijoittaminen lomarakennuspaikalla

Kaavamääräys RA (loma-asuntoalue) Rakennusten sijoittaminen lomarakennuspaikalla Rakennuslautakunta 41 28.05.2014 Kunnanhallitus 140 09.06.2014 Rakennuslautakunta 8 04.02.2015 Rakennuslautakunta 29 16.04.2015 Poikkeamispäätös / Markus Sjöholm Rakltk 41 Valmistelija: tekninen johtaja,

Lisätiedot

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus:

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus 198 12.06.2017 Kaupunginvaltuuston kokouksen 24.4.2017 päätösten täytäntöönpano 1898/00.02.01/2017 KHALL 12.06.2017 198 Kuntalain (410/2015) 39 :n 1 momentin mukaan kunnanhallitus vas

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 239 28.11.2016 Kunnanvaltuusto 59 12.12.2016 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2016 167/02.02/2016 KHALL 239 Vuoden 2016 talousarvioon on tullut tarve tehdä muutoksia sekä meno jen että tulojen osalta.

Lisätiedot

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA Sivistyslautakunta 21 25.03.2015 Sivistyslautakunta 33 22.04.2015 KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA 2015 2016 SIVLTK 21 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa koskevat

Lisätiedot

Kaava V 45 Koivissillan asemakaava ja asemakaavan muutos, vastineet kaavamuutosehdotuksesta annettuihin lausuntoihin ja muistutuksiin

Kaava V 45 Koivissillan asemakaava ja asemakaavan muutos, vastineet kaavamuutosehdotuksesta annettuihin lausuntoihin ja muistutuksiin Kaava V 45 Koivissillan asemakaava ja asemakaavan muutos, vastineet kaavamuutosehdotuksesta annettuihin lausuntoihin ja muistutuksiin Koivissillan asemakaavan ja asemakaavan muutoksen ehdotus pidettiin

Lisätiedot

Kaavamuutosalueelta laaditaan ennen ehdotusvaihetta luon to sel vitys.

Kaavamuutosalueelta laaditaan ennen ehdotusvaihetta luon to sel vitys. Korttelin 308 asemakaavan muutos 877/10.02.03/2015 KH 23.11.2015 300 Kaupunki on saattamassa vireille asemakaavan muutosta ns. Kunta lan puis ton alueella, jolla sijaitsee kaupunginmuseo. Kaupunki on myy

Lisätiedot

Teknisen lautakunnan pöytäkirjassa on asiasta seu raa vaa:

Teknisen lautakunnan pöytäkirjassa on asiasta seu raa vaa: Tekninen lautakunta 2 17.01.2017 Asemakaavan muutos 690/Akm Tori 81/10.02.03/2017 Tekla 17.01.2017 2 69/10.02.03/2016 Tekla 07.06.2016 76 Tekla 104 Teknisen lautakunnan pöytäkirjassa 22.9.2015 104 on asiasta

Lisätiedot

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus Kunnanhallitus 59 23.03.2016 Kunnanhallitus 94 23.05.2016 Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus 1.1.2017 107/010/013/2015 KHALL 59 Selostus: Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

Lehmon urheilukeskuksen yleisuunnitelman käsittely

Lehmon urheilukeskuksen yleisuunnitelman käsittely Tekninen lautakunta 51 27.05.2014 Lehmon urheilukeskuksen yleisuunnitelman käsittely 412/10.03.01/2013 Tekninen lautakunta 51 Lähtökohdat Tekninen osasto käynnisti syksyllä 2013 Lehmon urheilukeskusta

Lisätiedot

Perhehoidon palkkiot ja kulukorvaukset muuttuvat lukien.

Perhehoidon palkkiot ja kulukorvaukset muuttuvat lukien. Liperin sosiaali- ja terveyslautakunta Liperin sosiaali- ja terveyslautakunta 101 15.12.2015 22 22.03.2016 Perhehoidon palkkiot ja korvaukset 1.1.2016 alkaen 444/02.05.00/2015 Soteltk 15.12.2015 101 Perhehoidon

Lisätiedot

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 84 24.09.2015 Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä 599/11.04.02/2014 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SIUNTIO ASEMAKAAVA BOTÅKER OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Päiväys 12.6.2014 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan kaavoituksen alkaessa osana

Lisätiedot

Kaavoitusprosessin vaihe Asemakaavoitus on aloitettu laatimalla MRL 63 tarkoittama osallistumisja arviointisuunnitelma.

Kaavoitusprosessin vaihe Asemakaavoitus on aloitettu laatimalla MRL 63 tarkoittama osallistumisja arviointisuunnitelma. Kaavoitus- ja tekninen lautakunta 11 15.01.2014 Kaavoitus- ja tekninen lautakunta 39 12.03.2014 Kunnanhallitus 52 24.03.2014 Kaavoitus- ja tekninen lautakunta 61 14.05.2014 Kaavoitus- ja tekninen lautakunta

Lisätiedot

1(3) A-2482 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 1 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 2 ASUINKERROSTALOJEN KORTTELIALUE.

1(3) A-2482 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 1 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 2 ASUINKERROSTALOJEN KORTTELIALUE. A-2482 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 1(3) 1 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 2 ASUINKERROSTALOJEN KORTTELIALUE. 3 KULTTUURI JA OPETUSTOIMINTAA PALVELEVIEN RAKENNUSTEN KORTTELIALUE, JOLLA YMPÄRISTÖKUVA

Lisätiedot

SILLAN RAKENTAMINEN RUOSTEJÄRVEEN KURJENNIEMEN JA LEPPILAMMIN KANNAKSEN VÄLILLE

SILLAN RAKENTAMINEN RUOSTEJÄRVEEN KURJENNIEMEN JA LEPPILAMMIN KANNAKSEN VÄLILLE Ympäristölautakunta 60 15.06.2016 Kunnanhallitus 181 20.06.2016 Ympäristölautakunta 32 22.03.2017 Kunnanhallitus 87 27.03.2017 SILLAN RAKENTAMINEN RUOSTEJÄRVEEN KURJENNIEMEN JA LEPPILAMMIN KANNAKSEN VÄLILLE

Lisätiedot

Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto

Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Tekninen lautakunta 153 09.06.2015 Kaupunginhallitus 271 30.11.2015 Kaupunginhallitus 282 14.12.2015 Kaupunginvaltuusto 6 25.01.2016 Halkotorinkujan asemakaavan muutos (kaava nro 01/020) 6467/10.02.01/2014

Lisätiedot

Pyhtilänkankaantien sekä siihen liittyvien kevyen liikenteen väylien ja katujen suunnitelmien hyväksymiskäsittely

Pyhtilänkankaantien sekä siihen liittyvien kevyen liikenteen väylien ja katujen suunnitelmien hyväksymiskäsittely TEKNINEN LAUTAKUNTA 7 19.01.2017 TEKNINEN LAUTAKUNTA 23 14.02.2017 Pyhtilänkankaantien sekä siihen liittyvien kevyen liikenteen väylien ja katujen suunnitelmien hyväksymiskäsittely 23/10.1003.100301/2017

Lisätiedot

Yleiskaavoittaja 25.3.2015 4. Päätöksen antopäivä: 31.3.2015. Hakija [--] Osoite Alhaistentie 324 15560 Nastola

Yleiskaavoittaja 25.3.2015 4. Päätöksen antopäivä: 31.3.2015. Hakija [--] Osoite Alhaistentie 324 15560 Nastola Poikkeamislupapäätös, Alhaistentie 324 962/10.102/2014 Päätöksen antopäivä: 31.3.2015 Hakija [--] Rakennuspaikka Kylä Tila RN:o Pinta-ala m² 874 Yhteismetsät Alhaisen-Kirilän yhteis met sän osa (Kallio

Lisätiedot

Palvelukotien ja kuntoutumiskotien vuokrien tarkistus 1.5.2014 alkaen

Palvelukotien ja kuntoutumiskotien vuokrien tarkistus 1.5.2014 alkaen Sosiaali- ja terveyslautakunta 176 12.12.2013 Sosiaali- ja terveyslautakunta 14 13.02.2014 Palvelukotien ja kuntoutumiskotien vuokrien tarkistus 1.5.2014 alkaen 288/02.05.00/2013 Sosiaali- ja terveyslautakunta

Lisätiedot

Poikkeamislupa asemakaavan osoittamasta rakennusoikeudesta/isojämsä Markku MRL 137 ja 171-173 )

Poikkeamislupa asemakaavan osoittamasta rakennusoikeudesta/isojämsä Markku MRL 137 ja 171-173 ) Kunnanhallitus 178 02.06.2014 Poikkeamislupa asemakaavan osoittamasta rakennusoikeudesta/isojämsä Markku MRL 137 ja 171-173 ) 3453/11.111/2014 KHALL 178 Hakija Nimi Markku Isojämsä Osoite Haavikkotie 3

Lisätiedot

Lausunto vesiliikennelain mukaisesta hakemusasiasta / Nopeusrajoitus Airismaan länsikärjen ja Väliluodon väliseen kapeikkoon

Lausunto vesiliikennelain mukaisesta hakemusasiasta / Nopeusrajoitus Airismaan länsikärjen ja Väliluodon väliseen kapeikkoon Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 29 12.03.2015 Lausunto vesiliikennelain mukaisesta hakemusasiasta / Nopeusrajoitus Airismaan länsikärjen ja Väliluodon väliseen kapeikkoon 114/10.05.01/2015 Kaavoitus-

Lisätiedot

Luvan antaminen rakennusvalvonnan tarkastusinsinöörin viran täyttämiseen

Luvan antaminen rakennusvalvonnan tarkastusinsinöörin viran täyttämiseen Kaupunginhallitus 431 07.12.2015 Kaupunginhallitus 455 21.12.2015 Luvan antaminen rakennusvalvonnan tarkastusinsinöörin viran täyttämiseen 723/01.02.00/2015 Kaupunginhallitus 07.12.2015 431 Rakennustarkastaja

Lisätiedot

N12 Nummen kevyen liikenteen väylä, 103. kaupunginosa Nummen Oilaantien liikennealueen asemakaavan muutos

N12 Nummen kevyen liikenteen väylä, 103. kaupunginosa Nummen Oilaantien liikennealueen asemakaavan muutos Kaupunkisuunnittelulautakunta 32 17.03.2015 Kaupunkisuunnittelulautakunta 116 20.10.2015 Kaupunkisuunnittelulautakunta 9 11.02.2016 Kaupunginhallitus 70 22.02.2016 Kaupunkisuunnittelulautakunta 61 24.05.2016

Lisätiedot

Vihannin Kirkkojärvenrannan virkistys-, liikunta- ja puistosuunnitelma

Vihannin Kirkkojärvenrannan virkistys-, liikunta- ja puistosuunnitelma ALUELAUTAKUNTA 21 03.09.2015 ALUELAUTAKUNTA 3 11.02.2016 TEKNINEN LAUTAKUNTA 33 15.03.2016 Vihannin Kirkkojärvenrannan virkistys-, liikunta- ja puistosuunnitelma 940/10.1003.100301/2016 ALUELTK 21 Vihannin

Lisätiedot

Yleiskaavoittaja 20.11.2015 14. Hakija [--] Toivolan Rantatie 106C 15580 Ruuhijärvi. Sauna 37 1

Yleiskaavoittaja 20.11.2015 14. Hakija [--] Toivolan Rantatie 106C 15580 Ruuhijärvi. Sauna 37 1 Poikkeamislupapäätös, Toivolan rantatie 106c 1301/10.102/2015 Päätöksen antopäivä: 24.11.2015 Hakija [--] Rakennuspaikka Kylä Tila RN:o Pinta-ala m² 408 Ruuhijärvi Honkaranta 35:11 2515 Osoite Toivolan

Lisätiedot

Isopaasin ranta-asemakaavan muutos

Isopaasin ranta-asemakaavan muutos Kaupunginhallitus 35 26.01.2015 Kaupunginhallitus 173 04.05.2015 Isopaasin ranta-asemakaavan muutos 730/10.03.06/2014 Kaupunginhallitus 26.01.2015 35 Maanmittausinsinööri Birit Keva 3.12.2014: Maanomistaja

Lisätiedot

Liike- ja toimistorakennusten korttelialue.

Liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Ulkoasu selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: Asuinkerrostalojen korttelialue, jolle saa sijoittaa liike- ja toimistotiloja enintään 10 prosenttia kerrosalasta. Asuin-, liike- hotelli- ja toimistorakennusten

Lisätiedot

Lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle teknisen lautakunnan päätöksestä 12.4.2016 42 tehtyyn valitukseen

Lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle teknisen lautakunnan päätöksestä 12.4.2016 42 tehtyyn valitukseen Tekninen lautakunta 78 07.06.2016 Lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle teknisen lautakunnan päätöksestä 12.4.2016 42 tehtyyn valitukseen 70/10.02.03/2016, 982/10.03.01.01/2016, 981/10.03.01.01/2016

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 Kaupunginhallitus 23 26.01.2015 Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 652/01.011/2012 KAUPHALL 26.01.2015 23 Seloste 1. Aino Mattila -säätiö Seloste Kaupunginhallituksen

Lisätiedot

Valmistelija: Ari Pöllänen, tekninen johtaja/toimialajohtaja, p , s-posti:

Valmistelija: Ari Pöllänen, tekninen johtaja/toimialajohtaja, p , s-posti: Tekninen lautakunta 15 17.02.2016 Vesihuoltoliikelaitoksen 17 15.03.2016 johtokunta Tekninen lautakunta 36 20.04.2016 Tekninen lautakunta 58 22.06.2016 Kunnanhallitus 127 08.08.2016 Kunnanvaltuusto 29

Lisätiedot

Martti Luiron vaatimus rakennusvalvontaviranomaisen puuttumisesta naapurin aidan rakentamiseen

Martti Luiron vaatimus rakennusvalvontaviranomaisen puuttumisesta naapurin aidan rakentamiseen Tekninen lautakunta 37 15.08.2016 Martti Luiron vaatimus rakennusvalvontaviranomaisen puuttumisesta naapurin aidan rakentamiseen 1211/56.562/2016 Tekninen lautakunta 37 Martti Luiro on tehnyt 6.6.2016

Lisätiedot

GOLFKLUBIN asemakaavamuutos

GOLFKLUBIN asemakaavamuutos GOLFKLUBIN asemakaavamuutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tämä asiakirja on osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS), joka on kunnan esitys yhteistyöstä osallisille. Se määrittelee asemakaavan

Lisätiedot

Lappeenranta-lisä on lasten kotihoidon tukimuoto, jonka mak sa minen on kaupungin päätettävissä.

Lappeenranta-lisä on lasten kotihoidon tukimuoto, jonka mak sa minen on kaupungin päätettävissä. Kasvatus- ja opetuslautakunta 55 10.06.2013 Ilpo Heltimoisen ym. aloite sisäilmaongelman osaratkaisuksi 434/10.03.02.03/2013 KOLA 55 Valmistelija / lisätiedot: Kasvatus- ja opetustoimenjohtaja Tuija Willberg,

Lisätiedot

Tilan rakentamista ja käyttötarkoituksen muutosta koskeva suunnittelutarveratkaisu

Tilan rakentamista ja käyttötarkoituksen muutosta koskeva suunnittelutarveratkaisu Kuntasuunnittelulautakunta 98 20.09.2016 Kuntasuunnittelulautakunta 109 22.09.2016 Tilan 543-402-1-473 rakentamista ja käyttötarkoituksen muutosta koskeva suunnittelutarveratkaisu 584/10.03.00.02/2016

Lisätiedot

Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016

Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016 Kunnanhallitus 308 09.11.2015 Valtuusto 71 16.11.2015 Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016 804/02.03.01/2015 KHALL 308 9.11.2015 Kuntalain 66 :n mukaan valtuusto

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Teknisen lautakunnan valinta 113/ /2017. Khall

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Teknisen lautakunnan valinta 113/ /2017. Khall Kunnanhallitus 192 08.06.2017 Kunnanvaltuusto 35 19.06.2017 Teknisen lautakunnan valinta 113/00.00.01/2017 Khall 08.06.2017 192 Kunnan toimielimistä säädetään kuntalain 30 :ssä. Toimielinten kokoon pa

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04.

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04. Kunnanhallitus 276 28.11.2016 Valtuusto 63 12.12.2016 Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien 2018 2020 taloussuunnitelma 162/04.041/2016 Kunnanhallitus 276 Kunnanhallitus esittää valtuuston hyväksyttäväksi

Lisätiedot

Esiopetuksen järjestämistavoista ja -paikoista päättää si vis tys lau takun ta (hallintosääntö 8 2.1.8).

Esiopetuksen järjestämistavoista ja -paikoista päättää si vis tys lau takun ta (hallintosääntö 8 2.1.8). Sivistyslautakunta 155 22.09.2015 Kunnanhallitus 274 05.10.2015 Esiopetuksen järjestämistavat ja -paikat 1.8.2016 alkaen 911/12.00.01/2015 SIVLTK 22.09.2015 155 Asian valmistelija: sivistysjohtaja Jyrki

Lisätiedot

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Kunnanhallitus 94 27.04.2015 Kunnanhallitus 212 02.11.2015 Kunnanhallitus 4 11.01.2016 Kunnanhallitus 37 22.02.2016 Kunnanhallitus 62 04.04.2016 Kunnanhallitus 89 16.05.2016 Kunnanhallitus 151 05.09.2016

Lisätiedot

A-SI-A-KAS ON TOI-MIN-TAM-ME LÄH-TÖ-KOH-TA. 1 A-SI-A-KAS TIE-TÄ KÄYT-TÄÄ - TAIK-KA PA-PE-REI-TA TÄYT-TÄÄ.

A-SI-A-KAS ON TOI-MIN-TAM-ME LÄH-TÖ-KOH-TA. 1 A-SI-A-KAS TIE-TÄ KÄYT-TÄÄ - TAIK-KA PA-PE-REI-TA TÄYT-TÄÄ. TIEHALLINTO OTJEH/J/ Tmi,,kjjwv Kirjasto Asiakkuusaapinen on tehty havainnoltistamaan Tiehallinnon johtokunnassa 30.9.2002 hyväksyttyä asiakkuusstrategiaa. Aapista ovat työstäneet Outi Ryyppö, Otti Haavisto,

Lisätiedot

Katumantie 2 asemakaavamuutos, kaavaselostuksen liite 2. Hämeenlinnan kaupunki, Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut

Katumantie 2 asemakaavamuutos, kaavaselostuksen liite 2. Hämeenlinnan kaupunki, Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut Katumantie 2 asemakaavamuutos, kaavaselostuksen liite 2. Kooste valmistelu- ja ehdotusvaiheessa saadusta palautteesta sekä ehdotusvaiheessa laaditut vastineet saatuun palautteeseen Valmisteluvaiheessa

Lisätiedot

RYYNIKÄN JA LEMPOISTEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, YDINKESKUSTAKORTTELIT, KAAVANUMERO 5022/4041

RYYNIKÄN JA LEMPOISTEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, YDINKESKUSTAKORTTELIT, KAAVANUMERO 5022/4041 Kaavoitus- ja rakennusjaosto 61 07.05.2015 Kaavoitus- ja rakennusjaosto 113 01.10.2015 Kaavoitus- ja rakennusjaosto 31 07.04.2016 Kunnanhallitus 127 18.04.2016 Kaavoitus- ja rakennusjaosto 54 02.06.2016

Lisätiedot

TEMMES KESKUSTA 1:2000 RAKENNUSKAAVAMERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET:

TEMMES KESKUSTA 1:2000 RAKENNUSKAAVAMERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET: KAAVA 02 SIVU 1/4 TEMMES KESKUSTA 1:2000 RAKENNUSKAAVAN MUUTOS KOSKEE KORTTELEITA 1-19, 21 JA 31 SEKÄ NIIHIN LIITTYVIÄ RAKENNUSKAAVATIE-, LIIKENNE-, VIRKISTYS-, ERITYIS-, MAA- JA METSÄTALOUS- SEKÄ VESIALUEITA.

Lisätiedot

Piirrä kuvioita suureen laatikkoon. Valitse ruutuun oikea merkki > tai < tai =.

Piirrä kuvioita suureen laatikkoon. Valitse ruutuun oikea merkki > tai < tai =. Piirrä kuvioita suureen laatikkoon. Valitse ruutuun oikea merkki tai < tai =. 1 Valitse ruutuun oikea merkki tai < tai =. ------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Uuden urheilutalon asemakaavan muutos, A188

Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Uuden urheilutalon asemakaavan muutos, A188 Tekninen lautakunta 5 17.01.2017 Kaupunginhallitus 34 30.01.2017 Kaupunginvaltuusto 5 20.02.2017 5 Uuden urheilutalon asemakaavan muutos, A188 TEKLTK 17.01.2017 5 TEKLTK 10.05.2016 74 Uuden urheilutalon

Lisätiedot

Pitkäjänteisen kiinteistöstrategian tai kunnan tilapalveluohjelman laati mi nen tapahtuu yhdessä kunnan muun palvelutuotannon suun nit telun

Pitkäjänteisen kiinteistöstrategian tai kunnan tilapalveluohjelman laati mi nen tapahtuu yhdessä kunnan muun palvelutuotannon suun nit telun Tekninen lautakunta 9 26.02.2015 Tekninen lautakunta 20 15.04.2015 Tekninen lautakunta 33 08.10.2015 Tekninen lautakunta 68 13.10.2016 Tekninen lautakunta 8 16.02.2017 Vanhus- ja vammaisneuvosto 15 21.04.2017

Lisätiedot

MANSIKKANIEMENRANNAN ASEMAKAAVAMUUTOS 204/ /2014

MANSIKKANIEMENRANNAN ASEMAKAAVAMUUTOS 204/ /2014 Kunnanhallitus 209 10.08.2015 Ympäristölautakunta 127 16.12.2015 Tekninen lautakunta 16 10.02.2016 Kunnanhallitus 116 18.04.2016 Tekninen lautakunta 47 17.08.2016 Ympäristölautakunta 74 31.08.2016 Kunnanhallitus

Lisätiedot