Nummelan keskustan asemakaava, kaava 95 kaavaselostuksen liite 8

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Nummelan keskustan asemakaava, kaava 95 kaavaselostuksen liite 8"

Transkriptio

1 Nummelan keskustan asemakaava, kaava 95 kaavaselostuksen liite 8 Kaava N 95, Nummelan keskustan asemakaavamuutos, vastineet kaavaehdotuksesta annettuihin lausuntoihin ja muistutuksiin Asemakaavaehdotus pidettiin julkisesti nähtä villä MRL 65 ja MRA 27 :ien tarkoittamilla tavoilla ajalla Lausunnot pyydettiin alla luetelluilta ja toimittamaan mennessä, joka oli sa malla muis tutusten viimeinen jättöpäivä. Kunnanhallitus päätti pyytää kaavamuutosehdotuksesta lausunnot seuraavil ta: Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (vastuu alueet: liikenne ja infrastruktuuri sekä ympäristö ja luonnonvarat) Länsi-Uudenmaan maakuntamuseo Länsi-Uudenmaan aluepelastuslaitos Länsi-Uudenmaan ympäristöterveys Fortum Sähkönsiirto Oy Nummelan aluelämpö Oy (ei antanut) Elisa Oy Gasum Oy Rosk n Roll (ei antanut) Nummelan kylätoimintaryhmä (ei antanut) Nummelan Kilta Vihdin Invalidit ry. (ei antanut) Vanhusneuvosto Kuntayhtymä Karviainen Vihdin yrittäjät ry (ei antanut) Vihdin Nuorkauppakamari (lausunnon antoi Helsingin seudun kauppakamari, Luoteis-Uudenmaan kauppakamariyksikkö) Vihdin Enäjärven suojeluyhdistys (ei antanut) Vihdin asukas- ja kylätoiminta ry Vihti-Seura ry Vihdin Vesi sekä Vihdin kunnan: - Kulttuuri ja kansalaistoiminnan lautakunta - Nuorisolautakunta - Kasvatus- ja koulutuslautakunta - Liikuntalautakunta - rakennusvalvonta (ei antanut) - ympäristövalvonta (ei antanut) - mittaus - kunnallistekniikka (ei antanut) - tilapalvelu - Vihdin Museo Lisäksi Vihdin nuorisovaltuusto lausui kaavasta.

2 Lausunnot (lausunnot kaava-asiakirjoissa) Uudenmaan ELY-keskus (saap. sp:lla , kirjeenä ) ELY-keskus toistaa, että Vihtkarin liikerakennuksella on kulttuurihistoriallista arvoa ja että se tulee merkitä suojeltavaksi rakennukseksi. Asemakaavan tulee perus tua riittäviin selvityksiin ja vaikutusten arviointiin, eikä kaava ratkaisussa ole esitetty Vihtikarin ja Kansanahon talojen kulttuuri- ja arkkitehtonisia arvoja eikä vaikutusten arviointia tästä näkökulmasta ole tehty. ELY toteaa myös, että ns. Kuoppamäen talon säilyttämisedellytyksiä tulee tutkia, vaihtoehtoi sia tarkasteluja ei tältä osin ole tehty. Näin ollen jää epäselväksi, täyttääkö asemakaava em. osiltaan MRL:n sisältövaatimuksia. Rakennussuojelulailla suojellun Auran talon säilytettävään srs-merkintään tu lee joko kaa vamää räyksissä tai kaavaselostuksessa viitata talon suojelupää töksen suo jelu määräyksiin. Ajoneuvoliittymien nuoli-merkinnät ovat turhia koska alueelle ei ole kaavoitettu maantien liikennealuetta. Meluntorjuntatoimenpiteiden perusteena oleva meluselvitys olisi hyvä lisätä kaavaselostuksen liitteeksi. Myös asuntojen ulko-oleskelu ja leikkialueiden sijainnit on syytä esittää merkinnällä kaavakartassa. Kunta on teettänyt Vihdin museon käyttämällä rakennusinventoijalla päivite tyt rakennusinventoinnit ns. Kansanahon talosta ja Vihtkarin liiketalosta. In ventoinnissa maini taan Kansanahon talon osalta seuraavaa: KULTTUURIHISTORIALLINEN ARVO Nummelan taajaman maisemallisesti merkittävällä ja keskeisellä paikalla sijaitseva ja vain muutamaa alueella säilynyttä vanhaa rakennuskantaa edustava rakennus, jonka ra kennus- ja asutushistoria tunnetaan kokonaisuudessaan. Rakennus tuo historian kerroksellisuutta muuten lähes kokonaan uusittuun taajaman rakennuskantaan. Rakennus ja sitä ympäröivä puutar ha on keskustan vihreä keidas. Rakennuksella on merkittävä kulttuurihistoriallinen arvo, jonka vuoksi sen soisi säilyvän, mutta rakennuksella itsellään ei ole mielestäni suojeluun riittäviä perusteita. Kansanahon taloa ei merkitä asemakaavamuutoksessa suojelumerkinnällä. Vihtkarin liiketalon osalta inventoinnissa mainitaan seuraavaa: KULTTUURIHISTORIALLINEN ARVO Nummelan taajaman maisemallisesti merkittävällä ja keskeisellä paikalla sijaitseva1920-luvulla rakennettu rakennus, jonka koko historia tunnetaan. Useista jatko-osista huolimatta vanha rakennus on säilyttänyt myös alkuperäistä ilmettään. Rakennuksella on merkittävää kulttuurihistoriallista arvoa. Rakennus tuo taajaman keskustaan historiallista kerroksellisuutta ja ilmettä. Suosittelisin rakennuksen säilyttämistä myös sen takia, että se on Nummelan keskus tan tunnettu maamerkki ja siellä ainoita jo lähemmäs sata vuotta vanhoja vihtiläisten tuntemia raken nuksia.

3 Vihtkarin ta lo mer ki tään sr-2 merkinnällä asemakaavassa. Merkinnän määräys kuuluu: Suojeltava ra kennus. Kyläkuvan säilymisen kannalta tärkeä rakennus. Rakennusta ei saa purkaa ilman pakottavaa syytä. Rakennuksessa suoritettavien kor jaus- ja muutostöiden tulee olla sellaisia, että rakennuksen kyläkuvan kan nalta merkittävä luonne säilyy. Uudet rakennusinventoinnit lisätään kaavaselostuksen liitteiksi. Ns. Kuoppamäen talon osalta ei ole esitetty vaihtoehtoisia suunnitelmia, kos ka kunta on jo tehnyt myyntipäätöksen tontista voimassa olevan asema kaa van tar koit ta man käyt tö tarkoituksen toteuttamiseksi ja hankkeen rakennussuunnittelu on paraikaa käynnissä Alueella ei ole rakennuskieltoa, jo ten han ke voi daan to teut taa. Kort te li alu een osa on otet tu kuitenkin tähän ase ma kaa va muu tok seen mu kaan, kos ka on järke vää, että ko ko kort telin alue kä si tel lään kaa vamuu tok sessa vaikka jo honkin sen osaan ei tuli sikaan muu toksia ver rat tuna voi massa olevaan kaavaan. Kaavaselostusta täy denne tään Kuop pa mäen ta lon osal ta kohdassa "Rakennettu kulttuuriym päristö". Auran talonsuojelupäätöksen mu kainen suojelumääräys oli kirjoitettu kaavaselostuksen kohtaan Muut aluetta koskevat suunnitelmat. Nyt se on lisätty myös srs-merkinnän määräyksen lisämääräykseksi kaavamerkin töi hin ja mää räyk siin. Ajoneuvoliittymien nuolet Vihdintiellä, Meritiellä ja Asemantiellä oli erehdyksessä merkit ty käyttötarkoitusviivan väärälle puolelle. Niiden paikat vaihdetaan vaikka ne eivät tämän kaavan hyväksymisellä vahvistukaan. Ne kuitenkin osoitta vat, että katualue liittyy maantien liikennealueeseen. Kaavaselostuksessa on mainittu lähdemateriaalina Pöyryn selvitys, jossa on esitetty melun le viäminen Vihdintien ja Asemantien osalta sekä Promethorin tekemä Num melan ja Ojakkalan taajamien ympäristömeluselvitys. Mo lem mat selvitykset ovat laajoja asiakirjoja karttaliitteineen. Kaavaselostuksen kohdan Rakennettu ympäristö alaotsikon Ym päristön häiriötekijät alla on selostettu melun leviäminen kaava-alueelle. Kaavaselostuksen liitteeksi lisätään kuitenkin em. raporteista kaava-aluetta kos ke vat koh dat. Länsi-Uudenmaan maakuntamuseo (saap ) Maakuntamuseo muistuttaa että se on kaavan valmisteluaineistosta antamassa lausunnossa kritisoinut Vihtakarin talon ympärille osoitetun uudisrakentamisen määrä ja korkeutta sekä esitti, että alueen inventoitu vanha rakennuskanta tulee osoittaa suojelumerkinnöin. Museo toistaa kantansa siitä, että uudisraken tamisen tulee olla Pisteen alueella nyt ehdotettua matalampaa ja väljem pää. Inventoinneissa mainituista kolmesta rakennuksesta Auran talo on mer kitty rakennussuo jelulain nojalla suojelluksi rakennukseksi. Merkintä on asianmukainen mutta sen määräystekstiä tulee täsmentää lisäämällä mai ninta, että raken nusta koskevista suunnitelmista tulee olla yhteydessä Mu seovirastoon. Lisäksi Vihtkarin ja Kansanahon talot tulee osoittaa kaavas sa suojeltaviksi sr-merkinnällä asianmukaisine määräysteksteineen.

4 Nummelan keskusta on vuosikymmenten aikana muuttunut paljon. Kun Säästöpank kitaloa ja Osuuspankin taloa 80-luvulla suunniteltiin, pidettiin niiden toteut tamista Nummelaan täysin sopimattomana. Nyt keskustassa on rakennet tu tiivistä IV-VII kerroksista kaupunkiasumiskorttelia tämän alueen vas ta pää tä Vihdintien ja radan väliselle alueelle (Vihdintie 1). Yleisesti on pi det ty hyvänä, että keskustaan saadaan uusia asukkaita, joka myös tu kee keskus tan pienliikkeidenkin toimintaedellytyksiä. Kunnan ta voit teena on lisä tä keskusta-asumista hyvien palveluiden piirissä. Tämä on valtakunnallis ten alueidenkäyttötavoitteiden mukaista ja maakun takaavan mukaista suunnit telua. Keskustojen tiivistäminen on tarpeen myös Vihdis sä. Vihtkarin talon merkitään sr-merkinnällä kaavaan mutta Kansanahon ta loa ei merkitä kaavallisesti suojelluksi (kts vas ti ne ELY-keskukselle). Auran talon suojelupäätöksessä on seuraava suojelumääräys: - Rakennuksen ulkoasu on säilytettävä pääpiirteissään ennallaan Mahdollinen lisärakentaminen voidaan tarvittaessa liittää rakennuksen siipiosan pää tyyn ja pihajulkisivuun. Rakennuksen eteläpäätyyn rajoittuvan pihajulkisi vun mo lemmat parvekkeet ja sisäänkäynnit käsittävä osa tulee säilyttää. Mahdolli nen lisärakentaminen on sopeutettava suojellun rakennuksen tyy liin. - Rakennuksen sisätiloissa kantavat rakenteet tulee mahdollisuuksien mukaan säilyttää. - Rakennuksen ulkoasuun ja kantaviin rakenteisiin tehtäviin muutoksiin tulee saada museoviraston hyväksyminen. - Rakennusta saadaan käyttää liiketarkoituksiin tai asuntoina ottaen huomi oon rakennuksen kulttuurihistoriallinen luonne - Rakennusta tulee hoitaa sen kulttuurihistoriallisen arvon edellyttämällä tavalla Tämä suojelumääräys lisätään srs-merkinnän kaavamääräyksiin. Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos (saap ) Rakennukset on sijoitettava siten, että pelastuslaitoksen raskaalla ajoneuvo kalustolla on mahdollista operoida vähintään rakennusten kolmelta sivulta. Sammutusvesiasemat Pelastuslaitos kertoo lausunnossaan seikkaperäisesti sammutusvesisuunni tel mas ta ja pa lopostiasemien sijoittamisesta sekä niiden vedentuottotarpees ta. Kaava ei estä pelastuskaluston operointia em. mainitulla tavalla, eikä palopos ti asemien rakentamista. Länsi-Uudenmaan ympäristöterveys (saap. myöhässä , ei pyytänyt lisäaikaa) Ympäristöterveyden näkökulmasta kaava voidaan toteuttaa esitetyllä tavalla. Myöhässä tulleisiin lausuntoihin ei anneta vastinetta, ellei lisäaikaa ole pyy detty ja annettu.

5 Fortum sähkönsiirto (saap ) Ei huomauttamista kaavan ratkaisuun. Elisa Oyj (saap ) Ei huomauttamista kaavan ratkaisuun. Gasum (saap ) Gasumilla ei ole maakaasun siirtoputkistoa alueella. Gasumin tytäryhtiöllä, Gasum Paikallisjakelu Oy:llä on Vanha-Nummelan alueella maakaa sun jakeluputkistoa. Lausuntopyyntö on välitetty tytäryhtiölle Gasumin toimesta. (Gasum Paikallisjakelu Oy ei ole toimittanut lausuntoa) Nummelan Kilta saap ) Nummelan Kilta suhtautuu positiivisesti Nummelan taajaman kehittämiseen erityisesti tällä ydinkeskustan alueella, jonne kohdistuu suurin liike- ja asuinrakentamisen tarve. Aikaisemmassa lausunnossa kiinnitimme huomiota keskeisimpiin rakennuskohteisiin. Nyt haluamme kiinnittää huomiota saavutettavuuteen, asiointiliikenteeseen ja kevyen liikenteen turvallisuuteen. Liikenne ruuhkautuu jos / kun Pisteeltä Keskikujalle johtava väylä suljetaan. Ydinkeskustan muut liikennejärjestelyt tulisi toteuttaa valmiiksi ennen kuin kuin kaavaehdotuksen mukaista rakentamista keskustan korttelissa aletaan to teuttaa. Tärkeitä ovat varsinkin Pisteenkaaren ja Asemantien sekä Pis teenkaaren ja Vihdintien kiertoliittyminen toteutus. Nummelan Kilta tukee ajatusta, että ydinkeskustasta tulisi jalankulkijoita suosiva autoton palvelukeskus. Asiointiliikenteen kannalta tärkeää on, että keskustaan autoillaan tulevat asiakkaat ohjataan torin alle rakennettavaan paikoitushalliin, josta noustaan hissillä tai portaita torille ja sen vierei sille palveluille. Korostamme, että torin alle olisi edullista rakentaa parkkihal li. Paikoituson gel ma tulee keskustassa ratkaista, muuten asiakkaat pake nevat keskustan ul kopuolelle tai jopa kunnan ulkopuolelle asioimaan. Kilta kiinnittää huomiota myös keskustan sadevesiviemäröinnin ongelmiin ja siihen, että tal visin lumet tulisi kuljettaa alueelta pois. Pisteen kiertoliittymästä ei voimassa olevan kaavan mukaan ole läpiajoa Keskiku jalle, joten nykyinen liikennöinti ns. Vihtkarin tontin läpi on ase makaa van vas tais ta. Tässä kään kaavaehdotuksessa läpiajomahdollisuutta ei ole va rattu ka tualuevarauksella. Sen sijaan katuaukio-merkintä ei estä liiken nöin tiä, mut ta alue tu lee suun nitella jalankulkijoiden ehdoilla, ei ajo neuvolii ken teen eh doilla. Kunta on tutkinut myös mahdollisuutta yksisuun taisen lä pi ajon salli miseksi. Pis teen aukio suunnitellaan jalankulkijoita suo sivaksi alu eeksi, jonka kautta voidaan liikennöidä K-supermarketin ja kiint. oy Ri ta lan välis tä näille tonteille. Aukiomerkinnän kapean osan kautta voidaan jär jes tää yk si suun tai nen ajo yh teys Kes ki ku jal le. Au kiolle on tar koi tus suun ni tella myös yh teen sä n auton py sä köin ti pai kat, Vihtka rin ta lon ja LUSP:in kulma ta lon eteen. Aukiolta ei voi da liiken nöidä takaisin Pisteen kiertoliitty mään. Liikennejärjestelyjen ajoitusta ei päätetä kaavalla. Kaava mahdollistaa osaltaan mainittujen kiertoliittymien rakentamisen. Kaava mahdollistaa maan alai sen paikoituksen järjestämistä yksityisellä maalla ja kun nan LP-alueella (map-mer kin tä). Katuau kio merkintä (tori) ei estä maanalai sen paikoi tuk sen rakenta mis ta.

6 Vihdin vapaan kansalaistoiminnan vanhusneuvosto (saap. myöhässä , ei pyytänyt lisäaikaa) Vanhusneuvostolla ei ole uusia ehdotuksia tulevaan kaavamuutokseen. Myöhässä tulleisiin lausuntoihin ei anneta vastinetta, ellei lisäaikaa ole pyy detty ja annettu. Perusturvayhtymä Karviainen (saap ) Karviaisella ei ole huomauttamista asemakaavamuutokseen. Helsingin seudun Kauppakamari / Luoteis-Uudenmaan Kauppakamari yksikkö (saap , pyysi lisäaikaa, mutta toimitti ajoissa) Kauppakamari painottaa liiketilatarjonnan merkityksen ensisijaisuutta asumi seen verrat tuna keskusta-alueella, nyt asumiselle on osoitettu kaksi kertaa niin paljon kerrosalaa kuin liikerakentamiselle. Tiiviimpi ra ken ta mien pa ran taisi Num me lan taa ja ma ku vaa ja muut tai si il mettä kaupunkimaisemmaksi. Kauppakamari katsoo myös, että suunnitellulla rakentamisella on merkittävä heikentävä vaikutus pääkatujen välityskykyyn. Yleiselle pysäköinnille varattu määrä tuntuu vähäiseltä. Liike ja toimistotilojen hyödynnettävyydelle riittävät pysäköintitilat ovat välttämättömät. Niihin tu lee kiinnittää erityistä huomiota. Liiketiloille on kaavassa varattu n k-m2:ä rakennusoikeutta. Lisäksi nykyisen päivittäistavarakaupan korttelialueelle voidaan tulevaisuudessa to teuttaa huomattavasti enemmän rakennusoikeutta kuin nyt kaavaan on merkitty. Koska maan omistajalle ei ole vielä suunnitelmia tontin kehittämisek si kaavaan ei varat tu mahdollisen lisärakentamisen rakennusoikeutta.jos lisärakennusoikeutta aikanaan haetaan, tehdään kortteliin kaavamuutos, jossa samalla tutkitaan paikoitustalon sijoittaminen kortteliin. Liikerakentamisen määrän on katsottu olevan sopusoinnussa toimivan keskustarakenteen osalta. Nummelan keskustan pääkatujen välityskyky on hyvä. Suunnitelluilla parantamistoimenpiteillä se pysyy hyvänä myös tulevaisuudessa.täm on tutkittu ja liikennesuunnitelma tehty v (Pöyry) Yleisten maanpintaisten paikoitusalueiden lisääminen alueelle on vaikeaa, kos ka kun nal la ei ole juurikaan kaava-alueella maanomistusta. Kaava kuiten kin mah dol lis taa maanalaisen paikoituksen toteuttamisen kaava-alueella.kaava ei myöskään estä kellaripaikoituksen rakentamista. Vihdin asukas ja kylätoiminta ry (saap ) Lausunnossa kannatetaan asemakaavamuutoksen keskeisiä tavoitteita. Sii nä kiinnite tään kuitenkin huomiota, että keskusta asuminen ja katutason liiketilatar jonnan lisääminen lisäävät merkittävästi liikennettä. Liikenteen su juvuuden parantaminen tulisi tehdä ennakoiden alueen liikennevirtojen ke hittymistä ja tarkastellen koko Nummelan taajaa kokonaisuutena.

7 Katutason liiketilatarjonta ei lisäänny nykyisestä vaan vähenee. Liikenteen sujuvuutta on tutkittu koko Nummelan taajaman osalta ja suunnitelmat on tehty niillä perusteilla, kts edellinen vastine.. Vihti-Seura ry (saap ) Vihtkarin liiketalo ja Kansanahon talo tulisivat kaavassa osoittaa suojeltaviksi. Vihtkarin talon lisärakentaminen tulisi suhteuttaa ympäröivään rakennuskantaan sekä turvata näköyhteys Pisteeltä kirjastolle. Säästöpankkitalon tontin eteläosaan tulisi jättää enemmän väljyyttä ja säilyttää rautatiesillalta nä kymä torille ja ja harjulle. Vihdintien varren uudisrakentamisen korkeus tuli si olla sama kuin Vihdintie 1:n korttelissa kadun toisella puolen. Torin nimeksi Vihti-Seura puoltaa Veikko Hellen toria, hän käytti itse em. genetiivimuotoa nimestään. Rakennussuojelusta kts. vastine ELY-keskukselle. Korttelin 44 rakennuspaikan 4 (ns. Vihtkarin talo) uudisrakentaminen on sovitettu kaavan mukaiseen muuhun uudisrakentamiseen, johon sitä pitää verrata, eikä nykytilanteeseen. Näköyhteys Pisteeltä kirjastolle säilyy, samoin näköyhteys rautatiesillalta torille ja harjulle. Vihdintie 1:n rakennusten kerrosluvut ovat Joukolantieltä Meritielle IV, III, IV ja VII ja nyt kaavoitetulla Vihdintien länsipuolella samalla katujaksolla kerrosluvut ovat IV/V, IV/V ja VIII, joten kaavaratkaisu voi katsoa olevan so pu soin nus sa Vih dintie 1:n rakentamisen kanssa. Kaavaan on otettu yleissäännön mukainen taivutusmuoto sukunimestä Hel le. Säännön mukaan sukunimi taivutetaan vastaavan yleissanan mukaan Helle>Helteen). Voimassa oleva torin nimi on Keskustori. MRL:n mukaan kadut ja aukiot nimetään asemakaavassa ja nimet muutetaan asema kaavalla, tai nykyisin myös MRL 55 :n tarkoittamalla menettelyllä. Keskustorin nimeä ei ole muutettu v asemakaavan vahvistamisen jälkeen. Nyt ni meksi on esi te tään Veik ko Hel teen toria. Vihdin Vesi (saap ) Kaava-alue sijaitsee Vihdin Veden päävedenottamon pohjavesialueella. Alueen suojelusuunnitelma päivitettiin v ja sen mukaan pohjaveden laadun riskitekijöitä ovat mm. pohjavedenpinnan alainen maa-ainesten otto ja liial linen rakentaminen. Asemakaavan mukaan rakentaminen lisääntyy. Asemakaava mahdollistaa myös maanalaisen pysäköinnin rakentamisen. Molem mat asiat ovat suojelusuunnitelman mukaan päävedenottamollemme pilaan tu misriskiä kas vattavia asioita. Tämän vuoksi asemakaavanmuutos ei ole hyvä asia. Riskit tulisi poistaa tai siirtää pois pohjavesialueelta, jos riskejä ei voi siirtää niin niitä tulee pienentää. Tähän voidaan vaikuttaa luvituksella, valvonnalla ja viestinnällä. Riskejä voidaan pienentää myös suojaamalla ja parantamalla va hinkojen torjuntavalmiutta. Kaavoitus ja rakentamisen suunnittelu ovat avainasemassa uusien pohjavesiriskien välttämisessä.

8 Alueelle ei ole tarkoitus toteuttaa pohjavedenpinnan alaista rakentamis ta. Voimassa ole van ase ma kaa van mu kaan ra ken ta mi nen alu eel la li sääntyisi nykyisestä n k-m2:ä. Kaava-alueen lisärakentaminen voimassa olevan kaa van mu kai seen ra ken tami seen edustaa koko kaava-alueella samaa vo lyy mia kuin pelkästään Vihdintie 1:n kort te lin 36 rakentaminen. Kulttuuri- ja kansalaistoiminnan lautakunta (saap. myöhäs sä , ei pyytänyt lisäaikaa) Lautakunta painottaa sitä, että asemakaavamuutoksen yhtenä tavoitteena on kulttuuriympäristön ja rakennusperinnön alueellisesti vaihtelevan luonteen säilyttäminen. Jotta tämä toteutuu, alueen kolme ainoita jäljellä olevaa vanhempaa kulttuurihistoriallisesti merkittävää ja inventoitua rakennusta tulee ehdottomasti säilyttää ja niiden ympärille tulee jättää riittävästi rakentamatonta puistoaluetta. Myöhässä tulleisiin lausuntoihin ei anneta vastinetta, ellei lisäaikaa ole pyy detty ja annettu. Nuorisolautakunta (saap. myöhässä , ei pyytänyt lisäaikaa) Lautakunnan kiinnittämiin asioihin on vastattu jo kaavan valmisteluaineistossa, eikä sillä ole lisää lausuttavaa asemakaavamuutoksesta. Myöhässä tulleisiin lausuntoihin ei anneta vastinetta, ellei lisäaikaa ole pyy detty ja annettu. Kasvatus- ja koulutuslautakunta (saap.myöhässä , ei pyytänyt lisäaikaa) Lautakunnalla ei ole huomautettavaa asemakaavamuutokseen. Myöhässä tulleisiin lausuntoihin ei anneta vastinetta, ellei lisäaikaa ole pyy detty ja annettu. Liikuntalautakunta (saap. myöhässä , ei pyytänyt lisäaikaa) Lautakunnalla ei ole huomautettavaa asemakaavamuutokseen. Myöhässä tulleisiin lausuntoihin ei anneta vastinetta, ellei lisäaikaa ole pyy detty ja annettu. Mittaustoimi (saap ) Mittaustoimella ei ole huomautettavaa asemakaavamuutokseen. Vihdin Museo (saap ) Museo toistaa aikaisemman lausuntonsa siitä, että sekä Vihtkarin talo että Kansanahon talo tulee kaavassa osoittaa suojeltaviksi rakennuksiksi. Lisäksi mu seo esittää kantanaan, että kun alueen rakennuskanta nyt muodostuu pääosin 1-2-kerroksisista liikerakennuksista ei uuden rakennuskannan korkeutta, tiiviyttä tai kerrosneliömetrejä tulisi lisätä kuten ehdotuksessa on osoitettu.

9 Rakennussuojelun osalta kts. vastine ELY-keskukselle Nummelan keskustan rakennuskantaan pitää laskea myös muu kuin kaava-alueen nykyinen rakentaminen. Vihdintie 1:n, Osuuspankin talon ja Säästöpankkitalon mittakaavaan verrattuna suunniteltu rakentaminen sopii alueelle hyvin. ja Vihdin nuorisovaltuusto (saap ) Kaava on nuorisovaltuuston mielestä hyvä ja toimiva ja meidän mielestämme on positiivista, että keskustaan ollaan rakentamassa tiheää ja toimi vaa asutusta. Saatiin seuraavat muistutukset (muistutukset kaava-asiakirjoissa) Lassi Kiviniemi (saap ) Haluan tuoda tietoonne muistutuksen koskien ns. Kallen Kauppatalon (Viht ka rin talo) edes osittaista suojelupäätöstä. Rakennusinventointia tehdessä, ei ole oltu vuorovaikutteisessa suhteessa kiinteistönomistajaan. Inventointia tehdessä on jätetty huomioimatta kokonaan se, että rakennus ei ole enää alkuperäisasussa. Suojeltavassa kohteessa on mm. - rakennuksen seinälinjan sisäpuolinen pääsisäänkäynti poistettu - rakennuksen seinälinjan ulkopuolelle on rakennettu sisäporraskuilu - rakennukseen lisätty seinälinjan ulkopuolinen katettu kellariporraskuilu - kattoikkunat poistettu - kunnan sadevesiviemärin pienuudesta johtuen, ääriolosuhteissa putkisto työntää veden kiinteistön kellariin - jne. En myöskään hyväksy kiinteistö maa-alueen supistamista pisteen liikenneympyrän suunnasta. Selvitysten perusteella alue tulisi olemaan mahdollisesti kiinteistön lasten ja muidenkin asukkaiden piha, virkistys- ja viheraluetta mahdollisesti pihakalusteineen. Erikseen haluan tuoda julki tiiviin, turvallisen, korkean taajamarakenteen, joka mahdollistaa kohtuuhintaisen asuin- ja liikerakentamisen, joka puolestaan takaisi elin voivan Nummelan keskustan. Vihtkarin talosta on tehty päivitetty rakennusinventointi 1/2013, jossa edelleen ollaan sitä mieltä että rakennuksella, nykykunnossaankin, on tärkeä paikallishistoriallinen aspekti. Inventoijan mukaan rakennus tulee kaavallisesti suojella. Inventointi on myös tällä kertaa tehty vuorovaikutuksessa kiinteistön omistajan kanssa. Rakennus merkitään asemakaavaan sr-2 merkinnällä. Kiinteistölle on esitetty tämän vuoksi jonkin verran enemmän rakennusoikeutta. Pisteen torin järjestelyjen vuoksi on tarpeellista liittää osa tilasta ylei seen aukiotilaan. Pisteen kiertoliittymästä ei voimassa olevan kaavan mukaan ole läpiajoa Keskiku jalle, joten nykyinen liikennöinti ns. Vihtkarin tontin pihan lä pi on ase ma kaavan vastaista. Tässäkään kaavaehdotuksessa läpiajo mah dolli suutta ei ole va rattu katu-merkinnällä.

10 Sen sijaan alue on mer kit ty kaa vaan katuau kio-mer kinnällä, joka merkintä ei estä liikennöintiä, mut ta tar koittaa sitä, että alue tulee suunnitella jalankulkijoiden ehdoilla, ei ajo neu voliiken teen ehdoilla. Kunta on tutkinut mahdollisuutta yksisuun tai sen läpi ajon sal limiseksi Keskikujalle. Pisteen aukio suunnitellaan jalan kulki joita suo si vaksi alueeksi, jonka kautta liikennöidään K-supermarketin ja Kiint. Oy Ri talan välistä niiden ton teille. Aukiomerkinnän kapean osan kautta voi daan järjes tää yksisuuntai nen ajoyhteys Keskikujalle, koska Ruo kakesko on suostu nut siihen, että jos läpiajo sallitaan niin heidän tontilleen voidaan kaavaan merkitä yleiselle jalankululle varattu alueen osa kaupan eteen. Aukiolle on tarkoitus suunni tella myös n auton pysäköintipai kat, Viht karin talon ja LUSP:in kaavai leman kulmatalon eteen. Aukiolta ei voida lii kennöidä kui ten kaan takaisin Pisteen kiertoliittymään. Urpo Haaparanta (saap ) Muistuttajaa ihmetyttää sinnikkyys, jolla kävelykeskustaa Nummelaan yritetään hyväksyttää. Edellisen kaavavaiheen jälkeen paikallislehtien mukaan kävelykeskustahankkeesta oli pakko luopua valitusten suuren määrän johdosta. Yrittäjien hermoja ja ymmärrystä on jo tähän mennessä koeteltu sulkemalla vanhoja luonnollisia kulkureittejä Nummelan keskustassa, kuten esim. Vesikansantie ja Lohjantie. Liikenne radan harjunpuolella on näin johdettu suo raan markettien parkkipaikoille. Torin ympäristön osalta muutos on selvästi huomattavissa kun perinteiset pikkukaupat loistavat poissaolollaan ja tilal la on pal veluyrittäjiä. Kauppojen kannalta parhaita paikkoja olisi ka dunvarsilla, joilla on vilkasta ohikulkuliikennettä, siksi Pisteenkaaren sisä puolella ei saisi vii meisiä ajoreittejä sulkea, eikä muuttaa aluetta kävely keskustaksi. Keskiku jalla liikenne tulisi sallia liikenneympyrästä molempiin suuntiin normaalin kadun levyisenä. Torilla pitää sallia pysäköinti eikä ajoreittejä sielläkään saisi sulkea, esim. Harjanteenpolkua. Edes näköyhteys torille olisi säilytet tävä Pisteeltä Pisteenpolkua pitkin, eikä sitä saisi kaventaa. Rakennusoikeudet tonteilla 1:91 ja 3:64 ovat ylimitoitetut, sillä jos ne to teu tuvat, kes kusta rakennettaisiin niin tiiviiksi, että ulkopuolisilla autoilijoilla ei sinne enää olisi mitään asiaa. Alueelle ei olla kaavoittamassa ensisijaisesti kävelykeskustaa vaan lisäämäs sä kä ve li jöil le turvallisia reittejä ja suunnittelemassa aukioalueita käveli jöiden ehdoilla, vaikka niillä sitten sallittaisiinkin ajoneuvoliikennettä. Vesikansantien (Pisteenpolku>tori>Sentraalinpolku) ja Lohjantien (Pilkkupolku>Keskikuja) linjaukset ovat edel leen kaa va-alu eel la olemassa vaikkakaan ei enää kaikilta osin ajoneuvoliiteen käytössä. Van ha Lohjantien linjaus on kat kais tu v ase ma kaa val la kir jas ton kohdal la, jonka jälkeen se jatkuu Kar hu mäenpol kuna. On selvää, että City-marketin ja Prisman tultua Nummelaan on kaupan osal ta tapahtunut uusjakoa sekä kauppojen sijainnin että myös niiden mää rän suhteen. Juuri siksi tällä kaavalla pyritään lisäämään ns. kivijalkakauppo jen lukumäärää ydinkeskustan alueella. Pisteenkaaren sisäpuolisen alu een katujärjestelyihin ei ole tarvetta sen suuremmin puuttua, sillä sinne on jo vakiintunut niin ajoneuvoliikenteen kuin kävelijöidenkin reitit. Pisteeltä / ratasillalta säilyy näköyhteys torille ja harjulle, eikä Pisteenpolkua olla kaventamassa. To ri alu eel la salli taan ny kyi sin kin pysäköinti. Uudisra ken ta mi nen ns. LUSP:in tontilla vä hen tää yleisessä käytössä, mutta kuiten kin siis yksityi sel lä maal la olevia auto paikkoja n kpl.

11 Myös voi massa olevan kaa van ratkai sun toteu tus saat tai si aiheuttaa saman tilan teen, riip puen kiin teis tön omis tajan tah dosta. Autopaikkojen määrää ei maanpintaisena pysty kaa va-alu eella li säämään kuin siten, että kunnan omis ta ma korttelialue (kunta siis luopuu tällä kaavaratkaisulla n. 900 ker ros ne liö metrin ra ken nusoi keudes ta) kirjastoa vasta päätä, jota ollaan muut ta mas sa puis tok si, kaa voi tet tai siin au toille. Numme lan kes kusta kuitenkin tarvitsee puis ton ja kirjaston edusta on sille ainoa mahdolli nen paikka. Ruokakesko / Timo Huurtola (saap ) K-supermarket -myymälään on tällä hetkellä ajoyhteys Asemantieltä kiertoliittymästä Pilkkukujan kautta kiinteistön paikoitusalueille. Kesko vastustaa ajoyhteyden suunniteltua poistamista. Myös asiakas- ja huoltoliikenne Kiint. Oy Ritalan kahden rakennuksen välissä olevalle parkki- ja huoltoalueelle on kulkenut Pilkkukujan kautta. Asemakaavaehdotuksessa tämä yhteys on esitetty Lillikujan kautta, jolloin liikenne kulkisi K-supermarketin tontin lä pi ja risteäisi kaupan huoltoliikenteen kanssa. Ruokakesko ei voi sal lia ulkopuolisen liikenteen lisääntymistä tontillaan, sujuvan logistiikan se kä asia kastur vallisuuden heikentämisen vuoksi. Tämän lisäksi asemakaa va eh dotuk sessa on merkitty istutusalue Pilkkukujan ja Kiint. Oy Ritalan huol toalueen väliin. Istutusalue pitää poistaa, jotta liikenne tontille on mahdol lis ta jatkos sakin. Voimassa olevan asemakaavan mukaan Pilkkukujalta voidaan liittyä kaupan koilliskulmasta tontille, siis käytännössä vain rakennuksen idän puoleiselle seinustalle, jota kautta on kyllä mahdollista ajaa kaupan huoltopihalle, jonne asiakasliikennettä ei haluta. Rakennuksen itäpuoleiselle seinustalle ei voi paikoittaa jos sen kautta halutaan liikennöidä takapihalle. Nykykäytän nön mu kainen läpi ajo Pilkkukujalta Vihtikarin tontin piha-alueen läpi Keski kujalle ei ole voi massa olevan asemakaavan mukaista. Lillikujan kautta ei ole tarkoitettu johtaa liikennettä Kiint. oy Ritalan ns. sisä pihalle vaan Kiint. Oy Ritalan tontin eteläiselle p-alueelle ja kellaripy säköin tiin. Asemakaavaehdotuksessa ei ole esitetty istutusaluetta Pilkkukujan ja Kiint. Oy Ritalan huolto-/p-alueen väliin. Neuvottelussa kunnan ja Huurtolan välillä on sovittu, että jos Pisteen aukiotilan kautta voidaan osoittaa läpiajomahdollisuus kaupan editse Keskikujalle niin kaavaan merkitään korttelin 40 pohjoislaitaan yleiselle jalankululle varattu alueen osa. Pisteen aukio suunnitellaan jalankulkijoita suosivaksi alueeksi, jonka kaut ta voidaan järjestää yksisuuntainen ajoyhteys Keskiku jalle. Au kiolle on tar koitus suunnitella myös yhteensä n auton pysä köintipai kat, Vihtkarin ta lon ja LUSP:in kulmatalon eteen. Kiinteistö Oy Nummelankulma / Länsi-Uudenmaan Säästöpankki (saap ) Tonttimme käytön suunnittelu perustui siihen, että katutasoon tulee helposti saavutettavissa olevia liikehuoneistoja. Suunnittelun aikana ja kunnan kanssa sovitun mukaisesti tontille saatiin tarkalla suunnittelulla muutamia autopaikkoja liikehuoneistojen läheisyyteen. Samassa yhteydessä käytettiin paljon aikaa Vihdintien liikenteen pohdintaan, ajoyhteyden luomiseen tontille Vihdintieltä sekä pysäköintipaikkojen sijoittamiseen Vihdintien varteen.

12 Kaavaehdotuksessa em. autopaikat on poistettu ja tehty liikehuoneistot vaikeasti saavutettaviksi sekä käyttäjänäkökulmasta vähemmän haluttaviksi. Esim. pankkikäyttöön tulevan liiketilan on oltava autolla saavutettavissa liikuntarajoitteisia asiakkaita varten. Lisäksi esim. yrittäjien on päästävä autolla yösäilölle turvallisuussyistä eivätkä arvokuljettajatkaan suorita kuljetustehtäviään jalan. Katsomme että asemakaavassa pysäköintipaikat tulee toteuttaa aikaisemman yhdessä hyväksytyn suunnitelman mukaisesti päivätyssä Nummelankulman tonttisuunnitelmassa (Arkkitehdit Ingervo) on esitetty 7 autopaikkaa po. rakennuksen Vihdintien puolelle. Niis tä 3 on muistuttajan tontilla ja 5 katualueella sillä tavoin sijoitettuna, ettei Vih dintien ajoradan ja autopaikkojen väliin jää tilaa jalankululle ja pyöräilyl le. Tuntuu oudolta, että kunta (arkkitehti Kanerva) olisi voinut suostua rat kai suun jossa Nummelan taajaman pääkadun, Vihdintien vierestä poistuisi jalankulku- ja pyöräilymahdollisuus, vaikkakin pankin oman suunnitelman mu kaan jalan ku lu oli si jär jes tet tä vis sä rakennuksen vieritse kiertämällä tontin kaut ta, ell ei neuvotteluissa sitten ole pu huttu vain noista kolmesta ton til le tu le vas ta auto pai kasta. Jos tuo hon rat kaisuun, jos sa jalankulku kiertäi si ton tin kaut ta, suos tutaan Vih din tien ka tusuunnitel man muutoksen yhtey dessä, siitä sovi taan erik seen kir jalli sesti kunnan ja maanomistajan kes ken. Kaavaehdotuskin salli tonttiliittymän tekemisen Vihdintieltä Pisteen aukion poh jois puo lel le, nyt si tä mahdollisuutta vielä hieman levennetään. Kaavahdotus ei estänyt auto paik kojen si joit ta mis ta suun ni tel tuun paik kaan ton til la, vaik ka sii hen koh taan ei p-mer kin tää ollutkaan sijoitettu. P-merkintä li sätään selvyyden vuoksi kaavakarttaan. Lopullisestihan liittymästä Vihdintieltä tontille po. paikasta päät tää kui ten kin ra ken nus lu van yh tey dessä katupääl lik kö, kaava antaa vain mahdollisuuden erilliseen liittymälupaan. Pisteen aukio suunnitellaan jalankulkijoita suosivaksi alueeksi, jonka kaut ta voidaan järjestää yksisuuntainen ajoyhteys Keskikujalle. Aukiolle on tarkoitus suunnitella myös yhteensä n auton pysäköintipaikat, Vihtkarin talon ja LUSP:in kaavaileman kulmatalon eteen. Outi ja Arto Jokisuu (saap ) Nummelan keskustan asemakaavamuutos on vietävä läpi yhteisymmärryksessä kiin teistöjen omistajien kanssa. Haluamme, että tavoitteena on kaupallisesti toimiva ja kannattava liikekeskusalue sekä viihtyisä ympäristö asumiselle. Kulttuuri- ja kansalaistoiminnan lautakunnan mielestä on syytä jättää riittä västi rakentamatonta viher-aluetta mm. Kansanahon kiinteistön ympärille. Kaavaehdotus täyttää mielestämme tämän toiveen Pisteenkaaren sisä puolella. Kansanahon kiinteistö ei ole enää ns. arvotalo (suojeltava kohde). Kiinteistö tuhoutui tulipalossa , jolloin talon kaksi ylintä kerrosta tuhoutui täysin sekä talon kaikki kattorakenteeet. Teetimme vuonna 2003 kunto- ja muutoskartoituksen ja siinä todettiin, että kiinteistön huoltotyyppi set korjaukset, rakenteiden uusimiset sekä eri järjestelmien saattamiset tä män päivän vaatimuksiin aiheuttava lähitulevaisuudessa huomattavat kus tannukset, jos kiinteistö tullaan säilyttämään. Ainoa järkevä vaihtoehto on purkaa nykyinen kiinteistö ja rakennuttaa tilalle paremmin nykyistä tilan net ta palveleva rakennus.

13 Rakennukseen on tehty seu raa vat muutokset: - ylin kerros poistettu - kattokaltevuuden muutos - katon tyyppimuutos - ulkoseinämuutos - ikkunoiden muutos - oviaukkojen muutos - kaksi parveketta poistettu ylimmästä kerroksesta - ensimmäinen laajennus valmistui toinen laajennus valmistui kellarikerros on täysin muutettu toisiin tarkoituksiin pesulan ja kiinteistön lämmitysjärjestelmiin - vanhan osan kellarikerroksen huonekorkeus on matala, ei vastaa edellytettyä korkeutta ja tilat ovat sokkeloisia ja ahtaita. Läpiajo Pisteen kiertoliittymästä Keskikujalle on sallittava jossain muodossa, ehkä tämä voisi olla yksi keino poistaa tätä takapihamaisuutta, olemmehan sentään Nummelan ydinkeskustassa. Kaavasta on neuvoteltu useita kertoja maanomistajatahojen kanssa, myös muistuttajan kanssa. Kaa vaan ei mer ki tä sr-mer kin tää Kan san ahon ta lon ra ken nus alal le (kts vastine ELY-kes kuk selle). Pisteen aukio suunnitellaan jalankulkijoita suosivaksi alueeksi, jonka kaut ta voidaan järjestää yksisuuntainen ajoyhteys Keskikujalle. Kiinteistö Oy Ritala / Olli Katava (saap ) Kiinteistöllä on nykyisin ajoyhteydet Asemantieltä ja Pilkkukujalta Kaavaehdotuk sen mukaan ajoyhteys olisi vain Lillikujalta, koska p-alueen Asemantien puolella on istutettava alueenosa, joka merkintä tulee poistaa. Kiin teis tön ra ken nus ten vä li sel le p-alueelle ei ole ollenkaan osoitettu ajoyhteyt tä. Kos ka kiin teistös sä on tavarankuljetusta vaativaa liiketoimintaa on su ju van ajoyh tey den jär jes tä minen edellytys liiketoiminnalle. Rakennusten väli selle p-alu eelle pää sisi kaavaehdotuksen mukaan vain Lillikujalta, mutta sit ten joudu taan kulke maan kaupan tontin logistiikka-alueen kautta, jota Ruo ka kesko vas tustaa. Kiinteistön rakennusten väliselle p-alueelle tulee osoit taa yh teys Pisteen kiertoliittymästä nykyisen Pilkkukujan kautta. Ruoka kesko suostuu siihen että sen kiinteistöä voidaan siltä osin käyttää läpiajoon (ny kykäytän nön mukaisesti). Tämä oikeus tulisi kuitenkin osoittaa kaavassa eikä jättää maanomistajien sopimuksen varaiseksi. Asemakaavassa tulee sel västi osoittaa ajoyhteys Pisteen kiertoliittymästä liikekiinteistön rakennuspaikalle 3 korttelissa 40 ja rakennusten välinen nykyinen p-alue on mer kit tä vä myös kaa vaan. Kaava ei estä Asemantieltä/Pisteen kiertoliittymästä Pisteen aukion kautta lii ken nöin tiä po. ra ken nuspaikalle. Katuaukio-merkinnän mukainen alue suunni tel laan erik seen kuten katualuekin suunnitellaan erillisellä suunnitelmalla. Kunta suun nitte lee läpiajoyhteyden sallimista Pisteen kiertoliittymästä Kes kikujal le Pis teen ka tuaukion lä pi. Lillikujaa on kaavassa ehdo tettu jat ketta vaksi muistut ta jan kiin teis tön rajalle sen vuoksi, että on toden näköistä, että Asemantietä jol ta siis kaavaehdotuksenkin mukaan voidaan edelleen liit tyä p-alueelle joskus muutetaan niin, että sillä on keskisaare ke, eikä kaik kiin suun tiin Aseman tielle/-tieltä po. tontin osalta voida liiken nöidä.

14 Lillikujan jatkoa ei ole suun niteltu siksi, että siltä voitaisiin (toisen tontin läpi) ajaa ta lojen väli selle p-alueelle vaan elteläiselle p-alueele ja kellaripysäköintiin. Juu ri tä män vuoksi Pis teen au kiolla ei mer kintö jä, jotka kieltäi si vät lii ken teen sitä kautta tontil le. Kaa vaan lisä tään ajo-mer kin tä korttelin 40 rp 1 koillis kul maan ja samal la muu tetaan ra ken nusalan ra jaa. Istutetta van tontinosan merkintään teh dään muu tos ton tin ete lä osas sa. Tehdyt muutokset kaavaehdotukseen verrattuna Kaavakartalle on tehty vastineissa esitetyt muutokset. Kaavamerkintöihin ja määräyksiin on tehty vastineissa esitetyt muutokset. Kaavaselostusta on korjattu ja lisätty liitteitä vastineissa esitetyllä tavalla. Lisäksi Kaavakartalle on lisätty 20 k-m2:n suuruinen rakennusoikeus Veik ko Helteen torille, elintavikemyynnin mahdollisesti edellyttämiä sanitettitilo ja varten ja 10 k-m2:n suu rui nen ra ken nus oi keus Pis teen aukiolle. Kaavaselostusta on täydennetty suunnitteluvaiheen ja hyväksy mis kä sit telyyn liitty villä maininnoilla ja korjattu oikeinkirjoitusvirheitä Muutosten vaikutus kaavan käsittelyyn Jotkin tehdyt muutokset kaavamerkintöihin ja määräyksiin vaikuttavat näiden osallisten olo suh tei siin, jon ka vuok si heidän kanssaan on muu tok sista neu vo teltu. Muut teh dyt muutokset eivät ole luon teel taan sel lai sia, et tä ne muuttaisivat kaa van si säl töä si ten, että kaava tulisi aset taa uu del leen jul kisesti näh tä vil le MRL 65 :n tar koit tamal la taval la vaan ase ma kaava voidaan vie dä nyt teh dyin muu toksin hyväksymiskäsittelyyn. Vihdin kunta keskus/vastuualue Matti Hult kaavasunnittelija, YKS 108

Kaava N 173 Nummelan taajaman korttelin 32 ja ET-alueen asemakaavamuutos

Kaava N 173 Nummelan taajaman korttelin 32 ja ET-alueen asemakaavamuutos Kaava N 173 Nummelan taajaman korttelin 32 ja ET-alueen asemakaavamuutos Asemakaavan muutosehdotuksen selostus Kh 23.3.2015 kh liite Kate 18.3.2015 24 Kate om Ympa 13.9.2011 79 Ympa om Asia 45/10.02.03/2015

Lisätiedot

KOULUKATU 13, CITYKORTTELI ASEMAKAAVAMUUTOS JA TONTTIJAKO

KOULUKATU 13, CITYKORTTELI ASEMAKAAVAMUUTOS JA TONTTIJAKO ASEMAKAAVASELOSTUS KOULUKATU 13, CITYKORTTELI ASEMAKAAVAMUUTOS JA TONTTIJAKO 14.8.2013 2/41 14.8.2013 Koulukatu 13, Citykortteli, asemakaavamuutos ja tonttijako LA ASEMAKAAVASELOSTUS Dnro 870/10020300/2013

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie Kaavatunnus: 2-231 Asianumero: 779/10.02.03/2013 Kaav.ltk: nn.nn.nnnn Kh: nn.nn.nnnn ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie 1 Suunnittelualue sijaitsee Nurmijärven

Lisätiedot

LAHELANPELTO II, ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOSLUONNOS

LAHELANPELTO II, ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOSLUONNOS LAHELANPELTO II, ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOSLUONNOS Erillinen liikenneosioiden vastaus: Tehtyjen liikenneselvitysten perusteella voidaan todeta, että Lahelanpellon liikenne pystytään järjestämään

Lisätiedot

KOULUKADUN ASEMAKAAVAMUUTOS ASEMAKAAVA NRO 402 ASEMAKAAVAN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 15.11.2010 PÄIVÄTTYÄ ASEMAKAAVAKARTTAA

KOULUKADUN ASEMAKAAVAMUUTOS ASEMAKAAVA NRO 402 ASEMAKAAVAN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 15.11.2010 PÄIVÄTTYÄ ASEMAKAAVAKARTTAA VALKEAKOSKEN KAUPUNKI KOULUKADUN ASEMAKAAVAMUUTOS ASEMAKAAVA NRO 402 ASEMAKAAVAN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 15.11.2010 PÄIVÄTTYÄ ASEMAKAAVAKARTTAA Alueen määrittely Alueen sijainti Asemakaavan muutos koskee

Lisätiedot

Eläinsuojan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Ruhanen Mika ja Teija, Kiuruvesi

Eläinsuojan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Ruhanen Mika ja Teija, Kiuruvesi Ympäristölautakunta 9 06.02.2014 Eläinsuojan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Ruhanen Mika ja Teija, Kiuruvesi 236/11.01.00/2013 Ymplk 9 Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Johanna Narvi,

Lisätiedot

MERI-LAPIN YM PÄ RIS TÖ TER VEYS VAL - VON NAN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019

MERI-LAPIN YM PÄ RIS TÖ TER VEYS VAL - VON NAN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019 MERI-LAPIN YM PÄ RIS TÖ TER VEYS VAL - VON NAN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019 LUONNOS Sisällys 1 JOHDANTO 3 2 MERI-LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYSVALVONNAN VALVONTAYKSIKKÖ 3 2.1 Toiminta-alue 3 2.2 Valvonnan

Lisätiedot

Asemakaavamerkinnät ja -määräykset 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot 9. 10. 11. 12. 13.

Asemakaavamerkinnät ja -määräykset 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot 9. 10. 11. 12. 13. Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot 109 Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot 1 Kulttuuriympäristön säilyttäminen ja suojelu asemakaavalla Rakennettu ympäristömme koostuu eri ikäisistä

Lisätiedot

KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, VAK OY:N ALUE

KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, VAK OY:N ALUE A R K K I T E H T I T O I M I S T O T A R M O M U S T O N E N O Y L E H M US T I E 27 A 2 0 7 2 0 T U R K U 02-2424 963 10.03.2014 RUSKON KUNTA VAHTO, KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, VAK

Lisätiedot

4. HEITTOVOIMAN HARJOITTAMINEN

4. HEITTOVOIMAN HARJOITTAMINEN 4. HEITTOVOIMAN HARJOITTAMINEN 4.1 Yleisiä periaatteita Seuraavissa luvuissa käsittelemme kokonaisvaltaisesti ja kaikilta osin heit to voi maan ja sen harjoittamiseen liittyviä tekijöitä. Tämä on varsin

Lisätiedot

Lautakunta keskustelee Haapajärven keskustan osayleis kaavan uudistamisesta ja laajentamisesta tehdyn tarjouksen pohjalta ja päättää jatkotoimista.

Lautakunta keskustelee Haapajärven keskustan osayleis kaavan uudistamisesta ja laajentamisesta tehdyn tarjouksen pohjalta ja päättää jatkotoimista. Tekninen lautakunta 5 20.01.2011 Tekninen lautakunta 74 16.06.2011 Tekninen lautakunta 123 24.11.2011 Tekninen lautakunta 18 15.03.2012 Tekninen lautakunta 28 12.04.2012 Tekninen lautakunta 58 06.09.2012

Lisätiedot

Tekniikka- ja ympäristöpalvelujen investoinnit pitkällä aikavälillä (Elinympäristön kehittäminen -palveluketju)

Tekniikka- ja ympäristöpalvelujen investoinnit pitkällä aikavälillä (Elinympäristön kehittäminen -palveluketju) Tekninen lautakunta 97 28.04.2015 Tekninen lautakunta 105 12.05.2015 Tekniikka- ja ympäristöpalvelujen investoinnit pitkällä aikavälillä (Elinympäristön kehittäminen -palveluketju) 3972/02.01.00/2014 Tela

Lisätiedot

Kittilän asemakaavan muutos, korttelit 348 ja 370, (koulukeskuksen ja palloilukentän alue)

Kittilän asemakaavan muutos, korttelit 348 ja 370, (koulukeskuksen ja palloilukentän alue) S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A KITTILÄN KUNTA Kittilän asemakaavan muutos, korttelit 348 ja 370, (koulukeskuksen ja palloilukentän alue) Kaavaselostus Viistokuva suunnittelualueelta (Hannu Vallas,

Lisätiedot

1 (25) Saarijärven. keskustan. yleiskaava Luonnos ja. Vastineet. Saarijärven (27.8.2012)

1 (25) Saarijärven. keskustan. yleiskaava Luonnos ja. Vastineet. Saarijärven (27.8.2012) 1 (25) Saarijärven keskustan yleiskaava Luonnos ja valmisteluaineisto nähtävillä 20.6.- 30.9.20122 n Saarijärven kaupunginhallitus 14. 4.2014 Vastineet Mielipiteitä ja lausuntojaa ovat esittäneet seuraavat

Lisätiedot

SALLAN KUNTA OY 29.10.201. Hyv.

SALLAN KUNTA OY 29.10.201. Hyv. SUUNNITTELU JA TEKNI IKKA SALLAN KUNTA SALLAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELITT 100,, 101 ja 103 SELOSTUS Vireille tulo 3.10.2013 Luonnos nähtävillä 30.10 2.12.2013 Ehdotus nähtävillä Hyv. FCG

Lisätiedot

Metsähallitus / Ympäristölupahakemus kallion louhinnalle ja murskaukselle tilalle Valtion metsämaat RN:o 1:1 kylään Valtion metsämaat

Metsähallitus / Ympäristölupahakemus kallion louhinnalle ja murskaukselle tilalle Valtion metsämaat RN:o 1:1 kylään Valtion metsämaat Ympäristölautakunta 180 09.12.2014 Metsähallitus / Ympäristölupahakemus kallion louhinnalle ja murskaukselle tilalle Valtion metsämaat RN:o 1:1 kylään Valtion metsämaat 546/54.540/2014 YMPLTK 180 Ympäristöpäällikkö

Lisätiedot

kau- Keskustan ympäristöviras- kaupungin si oli myös

kau- Keskustan ympäristöviras- kaupungin si oli myös NAANTALIN KESKUSTAKORTTELIEN KUTSUKILPAILU 2.5.2012 31.8.20 12 Avoin nettikysely kansalaisille 5.6.2012 15.6. 2012 LOPPURAPORTTI 21.6.2012 27.2.2012 93 Naantalin kaupunginhallitus hyväksyi osaltaan keskustakorttelien

Lisätiedot

o: Lakiehdotuksessa on lapsen etu asetettu per

o: Lakiehdotuksessa on lapsen etu asetettu per ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle lastensuojelulaiksi o: Lakiehdotuksessa on lapsen etu asetettu per he- ja yksilökohtaisen lastensuojelun keskei 16&2013613 seksi, että sen

Lisätiedot

Palosaaren Salmen alue

Palosaaren Salmen alue ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Palosaaren Salmen alue ASEMAKAAVA NRO 1000 Asemakaavan ja tonttijaon muutos koskee Vaasan kaupungin 15. kaupunginosan puisto-, vesi- ja katualueita sekä 17. kaupunginosan,

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2012 PERLTK 60 Sosiaalityön johtaja Marketta Tiihala

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 35 04.03.2015. Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutuminen 2014 743/11.02.02/2013

Rakennus- ja ympäristölautakunta 35 04.03.2015. Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutuminen 2014 743/11.02.02/2013 Rakennus- ja ympäristölautakunta 35 04.03.2015 Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutuminen 2014 743/11.02.02/2013 Rymla 35 Valtioneuvoston asetuksessa kunnan ympäristöterveydenhuollon val

Lisätiedot

Maankäyttölautakunta 22 11.02.2015. Lausunto Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan luonnoksesta. Maankäyttölautakunta 22

Maankäyttölautakunta 22 11.02.2015. Lausunto Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan luonnoksesta. Maankäyttölautakunta 22 Maankäyttölautakunta 22 11.02.2015 Lausunto Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan luonnoksesta Maankäyttölautakunta 22 Uudenmaan liitto on pyytänyt mm. kunnilta lausuntoa Uudenmaan 4. vai hemaa kun ta kaa van

Lisätiedot

29 05.03.2014. Jatkoajan myöntäminen ympäristöluvan lupamääräysten tarkistamisen ajakohdalle, UPM-Kymmene Wood Oy, Kalson höyrykattilalaitos

29 05.03.2014. Jatkoajan myöntäminen ympäristöluvan lupamääräysten tarkistamisen ajakohdalle, UPM-Kymmene Wood Oy, Kalson höyrykattilalaitos Rakennus- ja ympäristölautakunta 29 05.03.2014 Jatkoajan myöntäminen ympäristöluvan lupamääräysten tarkistamisen ajakohdalle, UPM-Kymmene Wood Oy, Kalson höyrykattilalaitos 3284/11.00.01/2014 Rymla 29

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI IIVANTIIRAN KYLÄ

KUHMON KAUPUNKI IIVANTIIRAN KYLÄ 1 KUHMON KAUPUNKI IIVANTIIRAN KYLÄ LIPUKKAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA EHDOTUS 25.11.2011, HYV. 2012 2 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 4 2. TIIVISTELMÄ 6 2.1 Kaavaprosessin vaiheet 6 2.2. Asemakaava 6 2.3. Asemakaavan

Lisätiedot

HOLMINRANNAN OSAYLEISKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN SEKÄ KEHITYSKUVAN PALAUTERAPORTTI

HOLMINRANNAN OSAYLEISKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN SEKÄ KEHITYSKUVAN PALAUTERAPORTTI HALLINTOKESKUS KAUPUNKISUUNNITTELU HOLMINRANNAN OSAYLEISKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN SEKÄ KEHITYSKUVAN PALAUTERAPORTTI Holminrannan osayleiskaavan tarkistus kuulutettiin vireille 26.9.2011

Lisätiedot

Valtuutettujen tekemät aloitteet vuonna 2014 ja sitä ennen v. 2010-2013

Valtuutettujen tekemät aloitteet vuonna 2014 ja sitä ennen v. 2010-2013 Kaupunginhallitus 14 13.04.2015 Valtuutettujen tekemät aloitteet vuonna 2014 ja sitä ennen v. 2010-2013 183/00.05.00/2013 Kh 14 Valmistelija: Hallintojohtaja Toni Leppänen, puh. 06 438 4003, 044 438 4003,

Lisätiedot

Uudenmaan ympäristökeskus, Asemapäällikönkatu 14, Itä-Pasila Neuvotteluhuone Vuokko, 2. kerros

Uudenmaan ympäristökeskus, Asemapäällikönkatu 14, Itä-Pasila Neuvotteluhuone Vuokko, 2. kerros Muistio Sipoon Boxin kylätaajaman osayleiskaava Aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu Pöyry Environment Oy LIITE 6 PL 50 (Jaakonkatu 3) FI-01621 Vantaa Finland Kotipaikka Helsinki, Finland Y-tunnus 0196118-8

Lisätiedot

Teknisen lautakunnan yleisohje eräiden maa-alueiden lyhtytaikaisesta vuokraamisesta ja tilapäisestä käyttöönluovutuksesta

Teknisen lautakunnan yleisohje eräiden maa-alueiden lyhtytaikaisesta vuokraamisesta ja tilapäisestä käyttöönluovutuksesta Tekninen lautakunta 399 27.11.2013 Teknisen lautakunnan yleisohje eräiden maa-alueiden lyhtytaikaisesta vuokraamisesta ja tilapäisestä käyttöönluovutuksesta 1326/02.05.00.00/2013 TEKLA 399 Valmistelija/lisätiedot:

Lisätiedot

Itäväylän seuturaitin parantaminen

Itäväylän seuturaitin parantaminen Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston liikennesuunnitteluosaston selvityksiä 2004:1 Itäväylän seuturaitin parantaminen pyöräilyn pääväylän kehittäminen pienillä toimenpiteillä Esipuhe Tässä pilottisuunnitelmassa

Lisätiedot

Kuntakohtaisen laajakaistayhtiön Kuhmoisten Verkkopalvelut Oy:n" perustaminen. Khall 138 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh.

Kuntakohtaisen laajakaistayhtiön Kuhmoisten Verkkopalvelut Oy:n perustaminen. Khall 138 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh. Kunnanhallitus 138 18.05.2015 Kuntakohtaisen laajakaistayhtiön Kuhmoisten Verkkopalvelut Oy:n" perustaminen Khall 138 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh. 040 685 1932 Kunnanvaltuusto on 28.9.2009 tekemällään

Lisätiedot