Rahoituskorjaustapahtumien hallinnointi rakennerahastojen tietojärjestelmissä Eura 2007 ja Wepa 2007

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Rahoituskorjaustapahtumien hallinnointi rakennerahastojen tietojärjestelmissä Eura 2007 ja Wepa 2007"

Transkriptio

1 Rahoituskorjaustapahtumien hallinnointi rakennerahastojen tietojärjestelmissä Eura 2007 ja Wepa 2007 Rakennerahastojen rahoituskorjaustapahtumien hallinnointi ja seuranta alueelliset koulutuspäivät 2010 Oulu Lasaretti, Merikoski-sali Helsinki TEM auditorio, Eteläesplanadi Kuopio Pohjois-Savon liiton maakuntasali Tampere Cumulus Pinja Erikoissuunnittelija Mikko Rantahalme Kehittämisyksikkö Sähköiset palvelut

2 Rahoituskorjaustapahtumien hallinnointi rakennerahastojen tietojärjestelmissä Eura 2007 ja Wepa 2007 Koulutuksen tavoite: Saada käsitys tietojärjestelmissä tapahtuvista rahoituskorjaustapahtumista Ymmärtää rahoituskorjausprosessien yhtäläisyydet tietojärjestelmäprosessiin Sisäistää tietojärjestelmäavusteinen takaisinperinnän / palautuksen kirjaaminen toiminnoittain. rahoituksen peruuttamistoiminne ~Miten tietosisältö muodostuu? Mitä tietoja käsitellään? Perustana Hallintoviranomaisen ohje 3/2009 korjaavista toimenpiteistä (sekä tulevan uuden ohjeen ohjeluonnos)

3 Takaisinperintä ja tuen palautus Hallintoviranomaisen ohje 3/2009 korjaavista toimenpiteistä Välittävällä toimielimellä on velvollisuus ryhtyä tarvittaviin korjaaviin toimenpiteisiin, jos tukea on maksettu aiheettomasti. korjaavilla toimenpiteillä tarkoitetaan seuraavia: 1) tuen maksamisen keskeytys 2) tuen palauttaminen 3) tuen maksamisen lopettaminen 4) takaisinperintä 5) tuen takaisinperintään ja palauttamiseen liittyvä kuittaus 6) koron ja viivästyskoron periminen 7) ulosotto ja konkurssitapaukset 8) rikosepäilyt 9) julkisen rahoitusosuuden peruuttaminen

4 Takaisinperintä ja tuen palautus Wepa 2007 Valtteri järjestelmässä: tuen palauttaminen Virheellisesti tai liikaa saatua avustusta on valtionavustuslain mukaan sellainen suoritus, joka teknisen virheen vuoksi maksetaan perusteetta tai liian suurena takaisinperintä Takaisinperintäperusteet valtionavustuslain mukaan Pakollisia ja harkinnanvaraisia takaisinperintäperusteita Päätöksen takaisinperinnästä tekee se välittävä toimielin, joka on tehnyt rahoituspäätöksen. Takaisinperintäasioiden valmistelussa sovelletaan HVO:n ohjetta tehtävien eriyttämisestä. Takaisinperittävään ja/tai palautettava summa voidaan takaisinperiä tai palauttaa kuittaamalla seuraavasta tilityksestä tai kirjata tuloihin

5 Takaisinperintä, vaiheet Takaisinperintäpäätöksen laadinta (ei järjestelmässä) Takaisinperintäpäätöksen tietojen tallennus järjestelmään Pakolliset tiedot Takaisinperinnän suorittaminen ja ylläpito järjestelmässä Kuittaus Menonoikaisu (ei sovelleta RR hankkeissa) Tulokirjaus Takaisinperinnän toteutumisen seuranta Raportointi (Valtteri, Eura)

6 Takaisinperintä Valtterissa Takaisinperintäpäätöksen tietojen tallennus järjestelmään Tiedot takaisinperinnöistä (1/2) Rahasto Ohjelma Alueosio Projektikoodi Viranomainen Virheen määrä Takaisinperittäväksi määrätty määrä (kokonaissumma) Rahoitusosuus (EU+valtio) Rahoitusosuus kunta Rahoitusosuus muu julkinen Rahoitusosuus yksityinen Korko Peritty summa (EU+Valtio) Peritty korko Peritty viivästyskorko Maksatuspäätös, johon kohdistuu

7 Takaisinperintäpäätös Valtterissa Tiedot takaisinperinnöistä (2/2): Tak.per. vuosi-ilmoitus (EURA tarkistus, onko jo haettu komissiolta vai ei) Valtuusvuosi Alkuperäinen maksuvuosi Perinnän kirjaus (menonoikaisu/tulomomentti) Kuittaus (k/e) Velallinen (tuen saajan nimi) Takaisinperintäpäätöksen päivämäärä Eräpäivä (t) Perinnän/perintöjen päivämäärä Sääntöjenvastaisuusilmoitus tehty (k/e), jos k sääntöjenvastaisuusilmoituksen numero Rahoittajan Virhe k/e Takaisinperintään johtava havainto komission tai tilintarkastustuomioistuimen tarkastuksesta k/e Havaittu puute tai virhe ja muu asiaan liittyvä selvitys Välittävän toimielimen toimivaltaperuste takaisinperintään (laki ja ) Takaisinperinnän peruste (laki ja ) Lisätietoja mm onko asia kesken vai saatettu päätökseen (tila)

8 Palauttamismääräys Valtterissa Tiedot palautuksista (1/2) Rahasto Ohjelma Alueosio Projektikoodi Viranomainen Palautuksen määrä (laskelma) Mahdollinen korko Mahdollinen viivästyskorko Palautettu määrä Rahoitusosuus kunta Rahoitusosuus muu julkinen Rahoitusosuus yksityinen Maksettu korko Valtuusvuosi Alkuperäinen maksuvuosi Kirjaus (menonoikaisu/tulomomentti) Kuittaus (k/e)

9 Palauttamismääräys Valtterissa Tiedot palautuksista (2/2) Velallinen (tuen saajan nimi) Selvitys palautuksen perusteista Eräpäivä Palautuksen päivämäärä Lisätietoja

10 Takaisinperinnän/palautuksen kuittaus Jos hankkeella on maksamattomia tilityksiä, voidaan takaisinperintä/palautus kuitata maksettavasta summasta seuraavan tilityksen yhteydessä. Kuitata voidaan sekä palautettava että takaisinperittävä määrä ja sen lisäksi tälle määrälle maksettava korko. Kuittaajan tulee olla sama välittävä toimielin, jolle on syntynyt tuensaajaa kohtaan palauttamis- tai takaisinperintäoikeus. Kuittauksia ei voi siirtää eri viranomaiselta toiselle. Kuittaaminen ei ole siten myöskään mahdollista niissä tapauksissa, joissa tuen myöntämisestä ja maksamisesta vastaavat eri välittävät toimielimet.

11 Takaisinperinnän/palautuksen kuittaus Kirjaaminen, Välittävä toimielin (valtion virasto) kirjaa takaisinperinnät seuraavasti: kirjaus 1-alkuiselle talousarvion tulomomentille Kuittauksessa kaikki kuitattavat erät tiliöidään tulomomentille huolimatta siitä minä tilivuotena (samana tai aikaisempana) takaisinperittävä/palautettava tuki on alun perin maksettu. Menomomenttia ei oikaista takaisinperinnän tai palautuksen johdosta missään tilanteessa. RR hankkeisiin 09/2010 sovittu ao. menettelytapa Järjestelmä tekee automaattitiliöinnin

12 Automaattitiliönti kuittauksessa Esim.

13 Takaisinperintäprosessi Valtterissa 1. Kirjataan takaisinperinnän/palautuksen perustiedot 2. Kohdistetaan tapaus niihin maksettu tilassa oleviin tilityksiin, joita takaisinperintä/palautus koskee 3. Määritetään paljonko ALV kannoittain takaisinperittävää/palautettavaa suoritusta on alun perin korvattu 4. Määritetään, paljonko takaisinperittävästä/palautettavasta summasta kuitataan ja paljonko odotetaan tulosuorituksena 5. Määritetään paljonko virheen määrän johdosta on oikaistava muita rahoituseriä (kunta, muu julk., yksityinen) 6. Tallennetaan tapaus odottamaan toteutumista

14 Takaisinperintäprosessi Valtterissa 7. Odotetaan tulotapahtumaa tai seuraavan maksatuksen yhteydessä tapahtuvaa kuittausta Tulotili selvitellään virastossa esim. kk täsmäytyksen yhteydessä, jolloin tiedot viedään ns. muistiokirjauksena takaisinperintätapaukselle. Tulo kohdennetaan takaisinperintäpäätökseen Saatava/toteumatilanne pysyy ajantasaisena Takaisinperintä/palautus voidaan heti kuitata seuraavasta maksuun etenevästä tilityksestä edellyttäen, että: Tilitystä ei ole vielä tiliöity Korvattava summa riittää kuittauksen määrään Järjestelmä automaattitiliöi tilityksen tiliöinnin yhteydessä tarvittavat tulokirjaukset 8. Toteutumisen jälkeen merkitään tapaus valmiiksi

15 Takaisinperintäprosessi Valtterissa

16 Takaisinperintätyökalut Valtteri tietojärjestelmässä: - Toiminnot ovat sallittuja käyttörooleille: - MAKSAJA tai JATKOTOIMENPIDE - Hallinnollisen päätöksen tekijän pitää olla eri kuin ao. hankkeen tuen myöntäjä tai maksaja - Työkalusto otettu käyttöön vaiheistetusti Ensimmäisessä vaiheessa lukien Valtteri järjestelmään on voitu viedä takaisinperintä/palautus tapausten perustiedot. Toisessa vaiheessa syys/lokakuu 2010 voidaan tehdä kuittauksia ja tulokirjauksia sekä merkitä tapauksia valmiiksi. Aikataulu on tämänhetkisen tietosisällön mukainen arvio. - Raportointi kehittyy toimintojen edetessä. - Varsinainen raportointi Eura 2007 järjestelmään. - Valtteriin ns. takaisinperintöjen seurantaraportti talousarviovarojen seurantaa varten. - Tuki2000:een tulevat omat takaisinperintätyökalut erikseen

17 Rahoituksen peruuttaminen EURA 2007 järjestelmässä: Toiminto kaikkien välittävien toimielinten osalta EURA järjestelmässä (myös Tuki järjestelmässä perustettujen EAKR-yritystukiprojektien ja Finnveran projektien peruutustiedot syötetään suoraan EURA 2007:ään) Merkitään projektikohtaisesti projektille maksettu rahoitus kokonaan tai osittain peruutetuksi Yhdelle projektille voi tulla useita peruutustapahtumia Peruutettu määrä vähennetään komission maksupyynnössä maksuun haettavista menoista Peruutus on puhtaasti komission maksupyyntöön liittyvä oikaisu Peruutustapahtumassa raha ei oikeasti liiku

18 Rahoituksen peruuttaminen EURA 2007 järjestelmässä: Prosessin kulku a. projektin vastuuviranomainen havaitsee tarpeen tallentaa projektille peruutustiedon b. jos peruutettava määrä on alle 10, voi viranomainen tallentaa tapauksesta tarvittavat tiedot suoraan EURA 2007:ään c. jos peruutettava määrä on suurempi tai yhtä suuri kuin 10, tulee viranomaisen pyytää asiasta (tietojärjestelmän ulkopuolella) TEM:stä hallintoviranomaiselta lausunto d. mikäli TEM:n lausunnon mukaan peruutuksen voidaan ryhtyä, tekee projektin vastuuviranomainen peruutuspäätöksen ja tallentaa siitä tarvittavat tiedot EURA 2007:ään

19 Rahoituksen peruuttaminen EURA 2007 järjestelmässä Peruutuksen tallennus rakennetaan EURA järjestelmän Rahoitustietojen korjaustapahtumat -osioon Järjestelmään syötetään peruutettavan menon kokonaismäärä. Järjestelmä laskee tämän määrän prosentuaalisen osuuden toteutuneesta kokonaisrahoituksesta ja laskee kustakin toteutuneesta rahoituslajista automaattisesti vastaavan prosentuaalisen euromäärän rahoituslajeihin EU ja valtio, kunta-, muu julkinen ja yksityinen rahoitus, mikä peruutetaan ko. projektin kokonaistoteutumasta. Lisäksi tallennetaan tapahtumaan liittyviä luokittelu- yms. tietoja. Peruutukseen liittyvä valmistelu, lausunnot ja peruutuspäätösdokumentti yms. tapahtuu tietojärjestelmän ulkopuolella. Vain valmis peruutusdata syötetään järjestelmään. Em. dokumentteja voidaan liittää PDF-liitetiedostoina ko. peruutustapahtuman yhteyteen EURA järjestelmään. Peruutetusta rahoituksesta ei siirretä tietoja Wepa 2007 (Valtteri) - järjestelmään.

20 Rahoituksen peruuttaminen EURA 2007 järjestelmässä Peruutustapahtuma tallennetaan viranomaisessa roolilla maksaja-virastopääkäyttäjä, maksaja tai jatkotoimenpiteiden tekijä. Viranomainen voi tallentaa peruutuksen vain omille projekteilleen. Rahoittaja-virastopääkäyttäjä - ja rahoittaja-rooleilla ei ole mahdollista tallentaa peruutustapahtumaa.

21 Rahoituksen peruuttaminen EURA 2007 järjestelmässä Aiemmin peruutetuksi merkitty rahamäärä voidaan myöhemmin todeta takaisinperittäväksi tai palautettavaksi. Tämä sama määrä ei kuitenkaan saa vähentyä komission maksupyynnöstä kahteen kertaan sekä peruutuksena että takaisinperintänä/palautuksena. Tämän estämiseksi takaisinperinnän/palautuksen muodostavaan alkuperäiseen järjestelmään (Valtteri ja Tuki 2000) lisätään todentamisviranomaiselle mahdollisuus merkitä kyseinen rahoituskorjaus aiemmin jo peruutetuksi.

22 Rahoituksen peruuttaminen EURA 2007 järjestelmässä Määrittelyt saatu valmiiksi elokuun 2010 lopulla Toteutustyö aloitettu, tavoitteena toiminnon tuotantoon saaminen loppuvuoden 2010 aikana Järjestelmään lisätään toiminnon yksityiskohtaiset tekniset käyttöohjeet

23 MUISTA ANTAA PALAUTETTA! KIITOS JA HYVÄÄ KOTIMATKAA!

KORJAAVAT TOIMENPITEET

KORJAAVAT TOIMENPITEET 1 KORJAAVAT TOIMENPITEET Neuvoston asetuksen (EY) N:o 1083/2003 Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa koskevista yleisistä säännöksistä sekä asetuksen (EY) N:o 1260/1999

Lisätiedot

KORJAAVIEN TOIMENPITEIDEN TEKEMISESSÄ ESILLE TULLEITA ONGELMIA TOVIN NÄKÖKULMASTA

KORJAAVIEN TOIMENPITEIDEN TEKEMISESSÄ ESILLE TULLEITA ONGELMIA TOVIN NÄKÖKULMASTA Rahoituskorjaustapahtumien hallinnointi ja seuranta 27.3.2012 KORJAAVIEN TOIMENPITEIDEN TEKEMISESSÄ ESILLE TULLEITA ONGELMIA TOVIN NÄKÖKULMASTA Minna Härkönen/Todentamisviranomainen Yhteys komission maksupyyntöön

Lisätiedot

2. Maksatushakemuksen laatiminen hankkeen toteuttajan toimesta

2. Maksatushakemuksen laatiminen hankkeen toteuttajan toimesta 3.7.2008 Liite 11 OHJE MAKSATUSHAKEMUKSISTA 1. Yleistä Hankkeen kokonaiskustannukset on hyväksytty rahoituspäätöksessä ja hyväksytyssä projektisuunnitelmassa. Rahoituspäätöksessä on myös asetettu hankkeen

Lisätiedot

EU-OSARAHOITTEISIA HANKKEITA KOSKEVAT KORJAAVAT TOIMENPITEET SEKÄ TARKASTUS- VIRANOMAISEN TARKASTUSRAPORTTIEN KÄSITTELY VÄLITTÄVISSÄ TOIMIELMISSÄ

EU-OSARAHOITTEISIA HANKKEITA KOSKEVAT KORJAAVAT TOIMENPITEET SEKÄ TARKASTUS- VIRANOMAISEN TARKASTUSRAPORTTIEN KÄSITTELY VÄLITTÄVISSÄ TOIMIELMISSÄ EU-OSARAHOITTEISIA HANKKEITA KOSKEVAT KORJAAVAT TOIMENPITEET SEKÄ TARKASTUS- VIRANOMAISEN TARKASTUSRAPORTTIEN KÄSITTELY VÄLITTÄVISSÄ TOIMIELMISSÄ 14.-15.6.2010 Finlandia-talo Helsinki Tarkastusviranomaisen

Lisätiedot

Rakennerahastoprojektien maksatushakemuksen käsittely -koulutus 12.10.2010 TEM-auditorio

Rakennerahastoprojektien maksatushakemuksen käsittely -koulutus 12.10.2010 TEM-auditorio Rakennerahastoprojektien maksatushakemuksen käsittely -koulutus 12.10.2010 TEM-auditorio Työ- ja elinkeinoministeriö Rakennerahastojen hallinnointiryhmä ylitarkastaja Sari Eskola Sisällys Yleistä maksatushakemuksesta

Lisätiedot

Sulkemistoimet ja aikataulut Ohjelmakausi 2007-2013

Sulkemistoimet ja aikataulut Ohjelmakausi 2007-2013 Sulkemistoimet ja aikataulut Ohjelmakausi 2007-2013 Sulkemistyökokous välittäville toimielimille Työkokoukset Helsinki 10.5.2011, Joensuu 12.5.2011 Tampere 17.5.2011 ja Oulu 19.5.2011 Ylitarkastaja Kaisa

Lisätiedot

Hallinto- ja valvontajärjestelmän kuvaus 18.6.2008

Hallinto- ja valvontajärjestelmän kuvaus 18.6.2008 MAAKUNTAHALLITUS 10.10.2008 LIITTYY ASIAAN 22 Hallinto- ja valvontajärjestelmän kuvaus 18.6.2008 EAKR 3. PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO 3.1. Päijät-Hämeen liiton päätehtävät 3.1.1. Päijät-Hämeen liiton päätehtävien

Lisätiedot

Hankkeen tarkastaminen, A1828/2006, art 13 paikan päällä

Hankkeen tarkastaminen, A1828/2006, art 13 paikan päällä Hankkeen tarkastaminen, A1828/2006, art 13 paikan päällä Jäljitysketju ja kustannusten tukikelpoisuus 5A1 Koulutus välittäville toimielimille: Oulu; Siilasvuon talo K2 5.-6.5.2009 Kuopio; Kuopion yliopisto

Lisätiedot

Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma

Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Hankkeen nimi: Kuutoskaupunkien avoimet innovaatioalustat kä... Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Päätöksen tila: Voimassa 1 (11) 14.4.2015 EURA 2014/1688/09 02 01

Lisätiedot

Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma

Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Hankkeen nimi: Alueellisten innovaatiokeskittymien vahvistam... Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Päätöksen tila: Voimassa 1 (9) 24.6.2015 EURA 2014/609/09 02 01 01/2014/UML

Lisätiedot

Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma

Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma 1 (10) 18.12.2014 EURA 2014/1/09 02 01 01/2014/UML Tuensaajat Forum Virium Helsinki Oy Y-tunnus:2170029-2 Oulun kaupunki Y-tunnus:0187690-1

Lisätiedot

Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma

Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma 1 (10) 30.4.2015 EURA 2014/294/09 02 01 01/2014/UML Tuensaaja Cursor Oy Y-tunnus:0727178-6 Hankehakemuksenne 25.2.2015 Alueellinen

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION PÄÄTÖS. Rakennerahastotuen päättämistä (2000 2006) koskevat suuntaviivat

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION PÄÄTÖS. Rakennerahastotuen päättämistä (2000 2006) koskevat suuntaviivat FI FI FI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 1.8.2006 KOM(2006) 3424 lopullinen KOMISSION PÄÄTÖS Rakennerahastotuen päättämistä (2000 2006) koskevat suuntaviivat FI FI KOMISSION PÄÄTÖS Rakennerahastotuen

Lisätiedot

MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAN MYÖNTÄMINEN, MAKSATUS JA VALVONTA

MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAN MYÖNTÄMINEN, MAKSATUS JA VALVONTA MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAN MYÖNTÄMINEN, MAKSATUS JA VALVONTA SISÄLTÖ Maakunnan kehittämisraha... 2 Ohjeen soveltamisala... 2 Säädösperusta... 2 Hakemus- ja päätöstietojen julkisuus... 2 Hankkeiden seuranta

Lisätiedot

Ohjeet maakunnan kehittämisrahan käytöstä

Ohjeet maakunnan kehittämisrahan käytöstä Hakija Valmistelija Yhteyshenkilö Maksatustarkastaja Hankehakemus Rahoituspäätös Valvonta Maksatuspäätös Ohjeet maakunnan kehittämisrahan käytöstä Maakunnan kehittämisrahan hakeminen ja myöntäminen Hankkeen

Lisätiedot

MAKSATUSOHJEET VARSINAIS-SUOMEN LIITON RAHOITTAMILLE EAKR PROJEKTEILLE

MAKSATUSOHJEET VARSINAIS-SUOMEN LIITON RAHOITTAMILLE EAKR PROJEKTEILLE MAKSATUSOHJEET VARSINAIS-SUOMEN LIITON RAHOITTAMILLE EAKR PROJEKTEILLE 2 1. PROJEKTIN OHJAUS... 5 1.1 Aloituspalaveri... 5 1.2 Ohjausryhmä... 5 1.3 Projektin kirjanpito... 5 1.4 Viranomaistarkastukset,

Lisätiedot

Artikla 13 menojen varmentaminen rakennerahastohankkeissa 2007-2013 Art 13 työkokous Oulu 15.2.2011

Artikla 13 menojen varmentaminen rakennerahastohankkeissa 2007-2013 Art 13 työkokous Oulu 15.2.2011 Artikla 13 menojen varmentaminen rakennerahastohankkeissa 2007-2013 Art 13 työkokous Oulu 15.2.2011 TEM Alueiden kehittämisyksikkö Ylitarkastaja Eliisa Hujala Hallinto- ja valvontajärjestelmän luotettavuus

Lisätiedot

Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma

Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma 1 (9) 26.2.2015 EURA 2014/478/09 02 01 01/2014/UML Tuensaajat Wirma Lappeenranta Oy Y-tunnus:1565217-5 Lahden kaupunki Y-tunnus:0149669-3

Lisätiedot

HANKEHALLINNOINTIOHJE MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAN MYÖNTÄMINEN, MAKSATUS JA VALVONTA

HANKEHALLINNOINTIOHJE MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAN MYÖNTÄMINEN, MAKSATUS JA VALVONTA Maakuntahallitus 184, 18.8.2008 Mkj 82, 22.6.2010, päivitykset II/ 2011, joulukuu 2012 HANKEHALLINNOINTIOHJE MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAN MYÖNTÄMINEN, MAKSATUS JA VALVONTA Sisältö Maakunnan kehittämisraha

Lisätiedot

Tarkastuskäsikirja - Hanketarkastukset

Tarkastuskäsikirja - Hanketarkastukset Liite 3 Valtiovarain controller toiminto/ tarkastusviranomaisyksikkö 2.11.2009 EAKR ja ESR hanketarkastusten kilpailutus Tarkastuskäsikirja - Hanketarkastukset Johdanto Valtiovarainministeriön valtiovarain

Lisätiedot

Tarkastuslistan kysymykset 5A8, 5A11: hankkeen tulot ja muut kustannuksiin saatavat korvaukset

Tarkastuslistan kysymykset 5A8, 5A11: hankkeen tulot ja muut kustannuksiin saatavat korvaukset Hankkeen tarkastaminen, A1828/2006, art 13 paikan päällä Tarkastuslistan kysymykset 5A8, 5A11: hankkeen tulot ja muut kustannuksiin saatavat korvaukset Koulutus välittäville toimielimille: Oulu; Siilasvuon

Lisätiedot

5. VASTINRAHOITUKSEKSI KATSOTTAVA KUNTA-, MUU JULKINEN JA YKSITYINEN RAHOITUS

5. VASTINRAHOITUKSEKSI KATSOTTAVA KUNTA-, MUU JULKINEN JA YKSITYINEN RAHOITUS 5. VASTINRAHOITUKSEKSI KATSOTTAVA KUNTA-, MUU JULKINEN JA YKSITYINEN RAHOITUS Jäsenvaltioiden laatimissa ja komission hyväksymissä ohjelma-asiakirjoissa määritellään kansallisen rahoituksen suuruus. 5.1

Lisätiedot

MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAN MYÖNTÄMINEN, MAKSATUS JA VALVONTA

MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAN MYÖNTÄMINEN, MAKSATUS JA VALVONTA 1/11 MH 27.8.2014 PÄÄTÖKSEN EHDOT Tuki on myönnetty seuraavien ehtojen mukaisesti: MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAN MYÖNTÄMINEN, MAKSATUS JA VALVONTA 1. Tuen käytössä sovellettavat lait, säädökset, asetukset

Lisätiedot

MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAN MYÖNTÄMINEN, MAKSATUS JA VALVONTA

MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAN MYÖNTÄMINEN, MAKSATUS JA VALVONTA MH 12.5.2014 1/11 PÄÄTÖKSEN EHDOT Tuki on myönnetty seuraavien ehtojen mukaisesti: MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAN MYÖNTÄMINEN, MAKSATUS JA VALVONTA 1. Tuen käytössä sovellettavat lait, säädökset, asetukset

Lisätiedot

ESR-HANKKEEN TALOUSSEURANTA

ESR-HANKKEEN TALOUSSEURANTA ESR-HANKKEEN TALOUSSEURANTA OHJELMAKAUDELLA 2007-2013 Jaana Summanen ESR-projektien käynnistystilaisuus 12.3.2009 / Opetushallitus, Helsinki www.oph.fi/esr Osaamisen ja sivistyksen asialla Käsiteltäviä

Lisätiedot

Yritysten tutkimus- ja kehitystoiminnan rahoituksen yleiset ehdot

Yritysten tutkimus- ja kehitystoiminnan rahoituksen yleiset ehdot RAHOITUKSEN YLEISET EHDOT 1.1.2015 1 (10) Yritysten tutkimus- ja kehitystoiminnan rahoituksen yleiset ehdot Sisällysluettelo 1 Soveltamisala ja rahoituspäätöksen julkisuus... 2 2 Kustannusten seuranta...

Lisätiedot

11. YHTEISHANKKEET JA TUEN SIIRTO TEMIN RAHOITUSLAIN JA ASETUKSEN MUKAISISSA HANKKEISSA

11. YHTEISHANKKEET JA TUEN SIIRTO TEMIN RAHOITUSLAIN JA ASETUKSEN MUKAISISSA HANKKEISSA HALLINTOVIRANOMAISEN OHJE 2/2010 11. YHTEISHANKKEET JA TUEN SIIRTO TEMIN RAHOITUSLAIN JA ASETUKSEN MUKAISISSA HANKKEISSA 11.1 Yhteishankkeet TEMin rahoituslaissa ja asetuksessa on säädetty sekä yhteishankkeista

Lisätiedot

Euroopan aluekehitysrahaston osarahoittamat projektit Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoitteen ohjelmissa

Euroopan aluekehitysrahaston osarahoittamat projektit Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoitteen ohjelmissa Rahoittajaviranomaisen tiedot Tuensaajan tiedot PÄÄTÖS Euroopan aluekehitysrahaston osarahoittamat projektit Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoitteen ohjelmissa Ohjelmakausi 2007-2013 Päätöspäiväys

Lisätiedot

Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma

Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma 1 (9) 18.12.2014 EURA 2014/620/09 02 01 01/2014/UML Tuensaajat Turun yliopisto Y-tunnus:0245896-3 Turun ammattikorkeakoulu Oy Y-tunnus:2528160-3

Lisätiedot

De minimis -avustuksen yleiset ehdot

De minimis -avustuksen yleiset ehdot RAHOITUKSEN YLEISET EHDOT 1.1.2015 1 (8) De minimis -avustuksen yleiset ehdot Sisällysluettelo 1 Soveltamisala ja rahoituspäätöksen julkisuus... 2 2 Kustannusten seuranta... 2 3 Hyväksyttävät kustannukset...

Lisätiedot