Korjaavia toimenpiteitä koskeva hallintoviranomaisen ohjeistus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Korjaavia toimenpiteitä koskeva hallintoviranomaisen ohjeistus"

Transkriptio

1 Korjaavia toimenpiteitä koskeva hallintoviranomaisen ohjeistus Koulutuspäivät Finlandia-talo Helsinki EU-osarahoitteisia hankkeita koskevat korjaavat toimenpiteet sekä tarkastusviranomaisen tarkastusraporttien käsittely välittävissä toimielimissä Työ- ja elinkeinoministeriö / Alueiden kehittämisyksikkö Rakennerahastojen hallinnointiryhmä (RAHA) Ylitarkastaja Päivi Niiles

2 Esityksen sisältö Päivitettävänä olevan korjaavien toimenpiteiden ohjeen pohjalta OSA 1 klo Tehtävät, tausta, säädökset Rahoituskorjausten menetelmät Keskeiset korjaustoimenpiteet tiivistetysti KAHVITAUKO klo OSA 2 klo Tehtävät ja vastuut korjaustoimenpiteissä Korjaustoimenpiteiden päätöstyypit ja periaatteet Päätöksen toimeenpanoon liittyviä seikkoja

3 Korjaavat toimenpiteet varsinaiset rahoituskorjaukset ja päätöksen toimeenpanoon liittyvät menettelyt ovat: 1. Maksamisen KESKEYTTÄMINEN 1. Määräaika 2. maksamisen LOPETTAMINEN 3. Oma-aloitteinen TUEN PALAUTUS TAI 4. TUEN TAKAISINPERINTÄ 5. TUEN PALAUTTAMISMÄÄRÄYS 6. Julkisen tuen PERUUTTAMINEN Komissiolle 2. Selvityspyyntö/Kuuleminen 3. Korko, viivästyskorko 4. Kohtuullistaminen 5. Kuittausmenettelyt 6. Kirjaamismenettelyt 7. Ulosotto, konkurssi 8. Rikosepäilyt I 9. Ilmoitukset, raportit

4 Korjaavien toimenpiteiden toimeenpano Päätöksen takaisinperinnästä tekee se välittävä toimielin, joka on tehnyt rahoituspäätöksen Perusteet löytyvät yleensä siitä lainsäädännöstä jonka mukaisesti tuen myöntöpäätös on tehty Epäilty tuen sääntöjenvastaisuus tai väärinkäyttö on aina selvitettävä Toimintaan on ryhdyttävä viipymättä Selvittämisestä, toimenpiteistä ja lopputuloksesta laadittava dokumentaatio myös siinä tapauksessa että jatkotoimiin ei ollut aihetta

5 Korjaavien toimenpiteiden prosessi 1. Virhehavainto tai virhe-epäily Selvitys tuen perusteista / Selvitys takaisinperinnän määräajoista Maksamisen keskeyttäminen selvityksen ajaksi 2. Selvityspyyntö tuensaajalle Mahdollisuus oma-aloitteiseen palautukseen 3. Harkinta ja toimenpidepäätös Ei aiheuta toimenpiteitä / Edellyttää perusteettoman tuen palauttamista 4. Kuulemiskirje tuensaajalle / vastineen saamiseksi Määräaika kuulemiselle / Päätöksen tekeminen ei edellytä vastineen saamista 5. Toimenpidepäätös: Tuen maksamisen lopettaminen / Tuen takaisin periminen Takaisinperintäpäätös, palauttamismääräys, tuen peruuttaminen 6. Kirjallinen hallinnollinen päätös Word-muotoinen dokumentti / Tiedot Valtteri -järjestelmään, josta siirtyvät EURA 2007ään 7. Päätöksen sisältö Tapahtumat, perusteet, kuuleminen, korot kohtuullistaminen, perittävä määrä Toimeenpanomenetelmä: määrä, tilitiedot, maksupäivä / Kuittaaminen jäljellä olevasta tukimaksusta Muutoksenhakumenetelmät 8. Kirjaamismenettelyt / Perityn ja palautetun erän kirjaaminen järjestelmään 9. Rikosilmoitus / rikosoikeudellisten menettelyjen käynnistäminen 10. Raportointi ja tiedottaminen Sääntöjenvastaisuusilmoitukset / Ilmoitukset valtiontalouden tarkastusvirastolle Selvitykset tilinpäätöskertomukseen

6 Korjaavien toimenpiteiden prosessi Varsinaiset korjaavat toimenpiteet Maksamisen KESKEYTTÄMINEN maksamisen LOPETTAMINEN Oma-aloitteinen TUEN PALAUTUS TAI TUEN TAKAISINPERINTÄ 7 1 VÄLITÄVÄN VIRANOMAISEN YDINTEHTÄVÄT Tukikelvottomuusepäily: Reagointi havaintoon 5 Selvitys tilannearvio ratkaisu PÄÄTÖS toimenpiteestä KIRJALLINEN 6 3 Päätöksen toimeenpano Päätöksen toimeenpanoon liittyvät menettelyt 8 2 Määräaika Selvityspyyntö / Kuuleminen 4 Korko, viivästyskorko Kohtuullistaminen Kuittausmenettelyt Kirjaamismenettelyt TUEN PALAUTTAMISMÄÄRÄYS Julkisen tuen PERUUTTAMINEN Komissiolle Toteutuksen varmistaminen ja seuranta Prosessin päättäminen: Merkinnät, kirjaukset 9 10 Ulosotto, konkurssi Rikosepäilyt I Ilmoitukset, raportit

7 Valvonta + tarkastukset / Jatkotoimenpide: peruuttaminen, perintä, palautus / Prosessikaavio Tuen saaja tieto 1. Tukihakemus: Tuen saaja tieto 3. Maksuhakemus: Tuen saaja Jatkotoimenpiteet yhteys JT 7. Tuen peruuttaminen: Jatkotoimija JT 2. Tukipäätös: Rahoittaja R tieto (Rahoittajan tehtäväalue) Korjaavat toimenpiteet / hallinnollinen päätös ja vastuu: JATKOTOIMENPITEIDEN TEKIJÄ (JT) Rahoitusoikaisutarpeen todentaminen ja toimenpiteen määrittely (lähtökohtana tarkastukset ja havainnot) Toteutuksen seuranta; yhteydet tarkastus-tahoon sekä tuki- ja maksupäätösten tekijöihin 4. Maksupäätös: Maksaja M 5. Varmennukset tarkastukset (M) 8.Keskeyt. päätös: (M) Tuen maksamisen keskeytys maksajan tehtäväalueella: tehtävien eriyttäminen ja jääviydet huomioiden. Rahoitusoikaisut: tekninen numeerinen toteutus / kuittaus, palautus, perintä 12. Perint./palaut: Tekn.tot / M tieto tieto 6. Rahoit.oikaisutarve: JT (+M+R) 8.Keskeyt.päätös: JT 9. Kuuleminen: Jatkotoimija JT tieto Rahoitusoikaisut: Hallinnolliset päätökset ja vastuu 11. Perintä, palautus, lopett. Jatkotoimija JT 5. Muut mahd. sis.tarkt etc: rekisteröintivastuu JT 5.HVO/TEM/VATI 5. Valt.var.contr. 5. TOVI 5. EU. / Komissio Linkki 1. tarkastuksen tekijä, tarkastustulos tunnistenumero X Jatkotoimenpiteen määräaika 10. Vastine kuulem: Tuen saaja 5. Tarkastukset: Ulkopuolisten Linkki 2.säännönvastaisuuden tyyppi tunnistenumero X (Maksajan tehtäväalue) 14. Toteut. seuranta: JT (+M+R) 13.Säännönvast.ilm Jatkotoimija JT Kaikilla 3:lla tehtäväalueella: esittelijä, ratkaisija ja varahenkilöt (Jatkotoimenpiteen tekijän tehtäväalue)

8 Varsinaiset korjaavat toimenpiteet 1. Tuen maksamisen lopettaminen Välittävä toimielin voi lopettaa tuen maksamisen. Lopettamisperusteet löytyvät yleensä välittävän toimielimen soveltamasta tukilainsäädännöstä. Jos omaa erityistä lainsäädäntöä ei ole, tulee sovellettavaksi valtionavustuslain 21 ja 22 :n säännökset. Lopettamisperusteet ovat samat kuin takaisinperintäperusteet, ja lopettamispäätös tulee tehdä mahdollisen takaisinperintää koskevan päätöksen yhteydessä. Tuen maksamisen lopettamisesta on tehtävä kirjallinen päätös tuen saajalle. Tuensaajalta tulee pyytää kirjallista vastinetta asiassa ennen lopettamispäätöksen tekemistä. Vastinepyynnössä on mainittava, että maksamisen lopettamista koskeva päätös voidaan tehdä siitä riippumatta, antaako tuensaaja vastinetta määräajassa.

9 Varsinaiset korjaavat toimenpiteet 2. Tuen oma-aloitteinen palautus Valtionavustuslain (688/2001) 20 mukaan: Valtionavustuksen saajan tulee joko palauttaa oma-aloitteisesti tai valtionapuviranomaisen tulee päätöksellään määrätä palautettavaksi virheellisesti, liikaa tai perusteettomasti saatu valtionavustus tai sen osa. Valtionavustuksen saajan tulee palauttaa avustus tai sen osa myös, jos sitä ei voida käyttää valtionavustuspäätöksessä edellytetyllä tavalla. Mitä lain 8-37 :ssä säädetään, koskee soveltuvin osin Euroopan yhteisön varoista myönnettävää tukea, jollei muusta laista tai Euroopan Yhteisön laista muuta johdu. EY:n rakennerahastosäännöksissä ei ole alarajaa palautettaville / takaisinperittäville määrille, vaan asetuksissa puhutaan aiheettomasti maksettujen määrien takaisinperinnästä. Siten palauttamisvelvollisuudelle ei ole alarajaa rakennerahastohankkeissa, vaan myös alle 10 euron summat on edellytettävä palautettavaksi. Jos välittävä toimielin kuitenkin haluaa soveltaa 10 euron alarajaa, tulee sen huolehtia mm. tietojärjestelmiin merkitessään siitä, että nämä sisöltyvät komissiolle ilmoitettaviin summiin.

10 Varsinaiset korjaavat toimenpiteet 3. Tuen takaisinperintä Takaisinperintä on aiheettoman tuen palauttamisen pääsääntöinen menettelytapa Takaisinperintäpäätös on tehtävä kirjallisesti Päätös on perusteltava, ja siinä on oltava toimivaltasäännös takaisinperintään sekä laintasoinen säännös takaisinperinnän perusteesta Takaisinperintäpäätökseen tulee liittää muutoksenhakuosoitus Takaisinperintäpäätös voidaan yleensä panna täytäntöön verojen ja maksujen täytäntöönpanosta annetun lain (706/2007) mukaisesti välittävän toimielimen päätös kelpaa sellaisenaan ulosottoperusteeksi ulosottoviranomaiselle. Suhteellisuusperiaatteen mukaisesti takaisinperintä rajoitettava virhettä tai väärinkäytöstä vastaavaan määrään takaisinperintä voidaan kohdistaa kuitenkin koko myönnettyyn avustukseen, jos kansalliset ja EY- säädökset niin edellyttävät

11 Varsinaiset korjaavat toimenpiteet 3. Tuen takaisinperintä Huomioitava määräaika rahoituskorjauksien tekemiseksi, löytyy yleensä kansallisesta lainsäädännöstä Valtionapuviranomaisen päätöksen muutoksenhakumenetelmänä on tuen saajan oikaisuvaatimus päätöksen tehneelle viranomaiselle. Oikaisuvaatimuksesta annettuun viranomaisen päätökseen voi hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetyn mukaisesti Takaisinperinnästä toimivaltainen viranomainen tekee kirjallisen word -muotoisen hallinnollisen päätöksen Päätöstiedot viedään Valtteri-tietojärjestelmään, josta ne siirtyvät edelleen EURA järjestelmään

12 Varsinaiset korjaavat toimenpiteet 3. Tuen takaisinperintä Takaisinperintäpäätöksestä tulee ilmetä ainakin seuraavat seikat: tuen saajan nimi; havaittu puute tai virhe ja muu asiaan liittyvä selvitys; välittävän toimielimen toimivaltaperuste takaisinperintään (laki ja ); takaisinperinnän peruste (laki ja ); takaisinperittävä määrä; eräpäivä; koronmaksuvelvollisuus ja koron määrä; palauttamisvelvollisuuden laiminlyömisestä mahdollisesti aiheutuvat seuraukset (viivästyskorko, oikeudelliset seuraamukset) mahdolliset perintäkulut; tili, jonne saatava maksetaan; sekä muutoksenhakuosoitus projektikoodi + projektin nimi ohjelma alueosio viranomainen maksatuspäätös johon palautus kohdistuu / valtuusvuosi, alkuperäinen maksuvuosi, palautuksen kirjaus (oikaisukirjaus/tulomomentti, kuittaus)

13 Varsinaiset korjaavat toimenpiteet 4. Tuen palauttamismääräys Tuen määrääminen palautettavaksi Valtion talousarviotalouden piiriin välittävien toimielimien itse toteutettavien hankkeiden toimijoille tehdään aiheettomasti saadun tuen palauttamismääräys, joka sisällöllisesti vastaa muille toimijoille tehtävää takaisinperintäpäätöstä. Palauttamismääräyksestä ja takaisinperintäpäätöksestä tulee käydä ilmi oikaistava summa sekä päätöksen perusteet siten kuin hallintolaissa edellytetään. Päätös tulee antaa tiedoksi projektin hallinto-organisaatiolle sekä kirjata ja arkistoida normaalisti.

14 Varsinaiset korjaavat toimenpiteet 5. Julkisen tuen peruuttaminen Komissiolle tehtävä julkisen rahoitusosuuden peruuttaminen on takaisinperintään nähden toissijainen rahoituskorjauksen menettelytapa, joka voi kuitenkin joskus tulla kyseeseen. Julkisen tuen peruuttaminen edellyttää edeltävänä toimenpiteenä yhteydenottoa TEMin hallintoviranomaiseen ja tämän asiasta antamaa lausuntoa. Välittävä viranomainen esittää hallintoviranomaiselle julkisen tuen peruuttamista, ja hallintoviranomainen antaa asiasta lausunnon ennen kuin hallinnollinen peruuttamispäätös voidaan tehdä. lausunnon jälkeen välittävä viranomainen tekee hallinnollisen päätöksen samoilla periaatteilla kuin takaisinperinnästäkin Peruutettu rahoituserä on mahdollista vapauttaa myöhemmässä vaiheessa uudelleen käytettäväksi kyseiseen toimenpideohjelmaan. Vapautettua rahoitusosuutta ei saa käyttää uudelleen oikaisun kohteena olleeseen tai siihen rinnastettavissa olevaan toimeen. Mikäli säännönvastaisen julkisen tuen peruuttamisen jälkeen tapahtuvaksi tarkoitettu perusteettoman tuen palauttaminen tuensaajalta epäonnistuu, jäävät siitä aiheutuvat tappiot jäsenvaltion kannettavaksi.

15 Päätöksen toimeenpanoon liittyvät menetelmät 1. Takaisinperinnän määräaika Määräaika takaisinperinnässä Välittävän toimielimen tulee toimissaan noudattaa kansallisessa lainsäädännössä olevia korjaavia toimenpiteitä koskevia määräaikoja, mikäli asiasta ei muuta säädetä. Esimerkiksi valtionavustuslain 28 :ssä asetetaan 2 vuoden määräaika maksatuksen keskeyttämis-, lopettamis- ja takaisinperintäpäätöksen tekemiselle siitä lukien kun valtionapuviranomaisen tietoon on tullut seikka, jonka nojalla valtionavustuksen maksamisen keskeyttämiseen tai lopettamiseen taikka takaisinperintään voidaan ryhtyä. Takaisinperintään ei saa enää ryhtyä kymmenen vuoden kuluttua avustuksen tai sen viimeisen erän maksamisesta, tai mikäli valtionavustuksen käyttämiselle on asetettu määräaika, kymmenen vuoden kuluttua tämän ajan päättymisestä.

16 Päätöksen toimeenpanoon liittyvät menetelmät 2. Selvityspyyntö ja kuuleminen Tuensaajan kuuleminen Rahoituskorjauksen hallinnolliseen toimeenpanoprosessiin sisältyvät asiakkaan kuuleminen (valtiotoimijalla selvityspyyntö) aiotun asian suhteen, hänen vastineensa siihen sekä niiden jälkeen tapahtuva toimenpidepäätös. Tuensaajalle tulee antaa mahdollisuus vastineen antamiseen asiassa ennen toimenpidepäätöksen tekemistä. Vastine pyydetään kirjallisesti, ja vastinepyynnössä on mainittava että asiaa koskeva päätös voidaan tehdä siitä riippumatta antaako tuensaaja vastineensa määräajassa. Selvitys- tai vastinepyyntö valtionavustuslain mukaiseen palauttamiseen (samoin kuin palautuspäätös valtion kirjanpitoyksikön sisäisissä toimissa) lähetetään myös kirjallisesti. Kaikki asiakirjat dokumentoidaan asianmukaisesti. Annettava vastine kuulemiseen tai selvittämispyyntöön palautetietoineen tulee toimittaa välittävälle viranomaiselle kohtuullisessa ajassa. Yleensä kohtuulliseksi ajaksi katsotaan 2 viikkoa.

17 Päätöksen toimeenpanoon liittyvät menetelmät 3. Koron ja viivästyskoron periminen Palautettavalle tai takaisinperittävälle määrälle on maksettava valtionavustuksen maksupäivästä korkolain mukaista vuotuista korkoa lisättynä kolmella prosenttiyksiköllä. Korkolain 3 :n 2 momentin mukaan velallisen on maksettava vuotuista korkoa kulloinkin voimassa olevan, lain 12 :ssä tarkoitetun viitekoron mukaisesti. Suomen Pankki ilmoittaa viitekorosta ja sen voimassaoloajasta. Palautettavalle tai takaisinperittävälle määrälle tulee siten vaatia maksettavaksi viitekorko + 3 % -yksikköä. Takaisinperintäsaatavan maksun viivästyessä sille on perittävä kultakin puolivuotiskaudelta määräytyvää viivästyskorkoa (viitekorko + 7 % - yksikköä). Mainittuihin korkoihin liittyviä tiedotteita julkaistaan Suomen pankin internet-sivuilla Sen etusivulla löytyvät kulloinkin voimassa olevat sekä viitekorko että viivästyskorko. Välittävän toimielimen on huolehdittava, ettei perittyä korkoa sisällytetä komissiolle tehtäviin menoilmoituksiin. Viivästyskorko sen sijaan ilmoitetaan komissiolle.

18 Päätöksen toimeenpanoon liittyvät menetelmät 4. Palautettavan määrän kohtuullistaminen Kansallisessa lainsäädännössä viranomaisella on harkintavaltaa sekä virheellisen tuen takaisin palauttamisesta että palautettavan määrän kohtuullistamisesta Harkittaessa takaisinperinnän kohtuullistamista on kansallisten säädösten ohella otettava huomioon jäsenvaltiota sitovat yhteisön velvoitteet Perintä on suoritettava täysimääräisenä, mikäli Euroopan yhteisön lainsäädäntö tätä edellyttää Koska komissio ei vaadi korkolain mukaisten korkojen ilmoittamista, niiden osuutta ei vähennetä jäsenvaltion kyseistä hanketta koskevan julkisen tuen osuutena toisin kuin itse virheellistä tukiosuutta. Korot jäävät kansallisesti käytettäviksi, ja ne saadaan käyttää uudelleen saman ohjelman puitteissa. Näin ollen palautettavan tai takaisinperittävän tuen korot ovat sellainen kululaji, jota viranomaisen on mahdollista harkita kohtuullistettaviksi siten että koronmaksua ei vaadita Tällaisia voisivat olla tapaukset joissa tuen saaja ei ole omilla toimillaan aiheuttanut perusteettoman tuen palauttamisvelvoitteeseen johtanutta tilannetta Velan maksun viivästymisen johdosta perittävää viivästyskorkoa sen sijaan ei voi näillä perusteilla kohtuullistaa

19 Päätöksen toimeenpanoon liittyvät menetelmät 5. Kuittausmenettely tuen palauttamiseksi Kuittauksen tekemistä edeltää hallinnollinen päätös aiheettomasti maksetun tuen palauttamiseksi, esim. takaisinperintäpäätös. Samoin kuin takaisinperinnässä, tapahtuneesta kuullaan ensin tuensaajaa antamalla hänelle kohtuullinen aika vastineeseen Kuittauksen perusedellytyksiä ovat saatavien samanlaatuisuus (esim. rahamääräisiä velkoja) vastasaatavan perimiskelpoisuus (erääntynyt ja muutenkin suoritustuomion perusteeksi kelpaava) ja saamisten vastakkaisuus (velkoja- ja velallinen ovat samoja ) Kuittaus ei ole mahdollista saman tuensaajan eri hankkeiden kesken Kuittaus on mahdollista tilanteissa, jossa samalle palautuksen tai takaisinperintä-velvollisuuden kohteena olevalle tuensaajalle olisi maksettavissa vielä tukea samasta hankkeesta Kuittaukseen käytettävän saatavan ei tarvitse olla riidaton Kuittauksen tekee se välittävä toimielin, jolle on syntynyt tuensaajaa kohtaan palauttamis- tai takaisinperintäoikeus Kuitata voidaan sekä palautettava että takaisinperittävä määrä ja tälle määrälle maksettava korko Maksatuspäätöksessä tulee olla merkintä kuittauksen käytöstä ja tiedot maksueristä, joita koskien kuittaus tehdään.

20 Päätöksen toimeenpanoon liittyvät menetelmät 6. Perityn ja palautetun tuen kirjaamismenettelyt Perinnät ja palautukset käsitellään Valtteri-järjestelmässä ja Tuki järjestelmässä (ml. Tekes) erikseen annettavien ohjeiden mukaisesti Kirjaamismenettelyissä noudatetaan Valtiokonttorin antamia ohjeita ja määräyksiä Projektikooditililuokan käyttö on pakollista kaikissa rakennerahastojen arviomäärärahan (ARV) tapahtumakirjauksissa Kirjausohjeet koskevat: 1. Takaisinperinnän kirjaamista ulkoiselta toteuttajalta 2. Palautuksen kirjaamista itse toteutetuissa hankkeissa 1. kulutusmeno - tyyppiset erät 2. siirtomenot ELYissä 3. Maakunnan liiton kirjauksia EURA järjestelmän peruutustoiminnoista sekä kirjausohjeista annetaan tarkemmat ohjeet ko. työkalujen valmistuttua EURA järjestelmään.

21 Päätöksen toimeenpanoon liittyvät menetelmät 7. Ulosotto ja saatavan valvominen konkurssitilanteessa Välittävän toimielimen tulee ryhtyä kaikkiin käytössä oleviin toimiin täyttääkseen aiheettomasti maksettujen tukien takaisin perimiseksi Tämä tarkoittaa myös käytössä olevia keinoja ulosottoon takaisinperintätilanteissa. Välittävän toimielimen soveltamassa tukilainsäädännössä on yleensä säännökset takaisinperintäpäätösten täytäntöönpanosta Jos omia täytäntöönpanosäännöksiä ei ole, löytyvät nämä tarvittavat säännökset valtionavustuslaista Valtionavustuslain 35 :n mukaan valtioapuviranomaisen päätös voidaan panna täytäntöön muutoksenhausta huolimatta. Valtionavustuslain 35 :n mukaan valtionapuviranomaisen oikaisuvaatimuksen johdosta tekemät takaisinperintäpäätökset ovat suoraan ulosottokelpoisia Ne voidaan panna täytäntöön verojen ja maksujen perimisestä ulosottotoimin annetussa laissa (706/2007) säädetyssä järjestyksessä Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että välittävän toimielimen tulee takaisinperintää koskevan suorituksen viivästyessä pyytää kirjallisesti alueen ulosottoviranomaista ryhtymään toimenpiteisiin takaisinperintäpäätöksen täytäntöönpanemiseksi Jos tuensaaja asetetaan konkurssiin tai selvitystilaan tukipäätöksessä asetettuna käyttöaikanavälittävän toimielimen tulee valvoa saatava ja muutoinkin huolehtia mahdollisista toimenpiteistä saatavan turvaamiseksi. Sama saatavien turvaamista koskeva huolehtimisvelvollisuus koskee myös velkajärjestelyjä

22 Päätöksen toimeenpanoon liittyvät menetelmät 8. Rikosepäily, tutkintapyyntö Petoksella tarkoitetaan Neuvoston säädöksen 95/C 316/03 1 artiklan 1 kohdan a) alakohdan mukaan menojen osalta tahallista tekoa tai laiminlyöntiä, joka koskee Väärien, virheellisten tai puutteellisten ilmoitusten tai asiakirjojen käyttämistä tai esittämistä, josta seuraa että Euroopan yhteisön talousarvioon sisältyviä varoja nostetaan tai pidätetään oikeudettomasti erityistä velvoitetta rikkoen tapahtuvaa tietojen ilmoittamatta jättämistä jolla on sama seuraus kuin edellä, tällaista väärinkäyttöä muihin tarkoituksiin kuin ne on alun perin myönnetty Välittävällä toimielimellä voi olla omassa tukilainsäädännössään myös avustusrikoksia koskevia säännöksiä Rikoslain (769/1990) 29 luvussa säännellään kansallisesti rikoksista julkista taloutta vastaan. Välittävän toimielimen tulee ryhtyä välittömästi toimiin, jos se epäilee rikollista menettelyä Esitutkinnan käynnistämiseksi on viipymättä otettava yhteys alueen poliisiviranomaisiin.

23 Päätöksen toimeenpanoon liittyvät menetelmät 9.Tiedottaminen ja raportointi Välittävän toimielimen on rakennerahastolain (1401/2006) 46 perusteella ilmoitettava yhteisön lainsäädännön mukaisesti sääntöjenvastaisuuksista, takaisinperintää koskevista ja muista toimenpiteistä joihin virheellisyyksien johdosta on ryhdytty. Kukin toimielin tekee ilmoituksen todentamisviranomaiselle sekä hallinnonalansa ministeriölle, ja tiedottaa hallinnollisten ja oikeudellisten menettelyjen etenemisestä. Virheen tai väärinkäytöksen havainneen toimintavelvoitteet selvitetään välittävän viranomaisen taloussäännössä Kaikki väärinkäytösepäilyt tulee lainmukaisesti ilmoittaa ja saattaa tiedoksi ilmoituksen tekeväksi tahoksi nimetylle Toimintakertomuksessa tulee raportoida takaisinperintöjen lisäksi mm. kaikista viraston itse toteuttamien hankkeiden tukikelvottomista eristä HVOn ohjeen kohdan 3.17 mukaisesti tukikelvottomiksi todennetut erät on raportoitava sekä kulutusmeno tyyppisten erien että siirtomenojen osalta.

24 Korjaavien toimenpiteiden hallinnollinen prosessi ja päämäärät Hallintoviranomaisen ohje korjaavista toimenpiteistä / 2009 PÄIVITETTÄVÄNÄ TYÖT JATKUVAT + = PÄÄTÖS TUEN TAKAISINPERIMISESTÄ PÄÄTÖKSEN TEKIJÄN YHTEYSTIEDOT PÄIVÄYS DIAARINUMERO PÄÄTÖKSEN VASTAANOTTAJAN YHTEYSTIEDOT ASIA: PÄÄTÖS TAKAISINPERINTÄÄ KOSKEVASSA ASIASSA TUEN MYÖNTÄNYT VIRANOMAINEN TUEN SAAJA PROJEKTITIEDOT ASIAN TAUSTA HAVAINNOT SELVITYS MYÖNNETYSTÄ JA MAKSETUSTA TUESTA VÄLITOIMENPITEET KUULEMINEN VASTINE ASIAN RATKAISU PERUSTELUT KOHTUULLISTAMINEN TAKAISINMAKSU JA VIIVÄSTYSKORKO ULOSOTTO TIEDOKSIANTOVELVOLLISUUS SOVELLETUT SÄÄDÖKSET MUUTOKSENHAKU RATKAISIJA JA ESITTELIJÄ TIEDUSTELUT LIITTEET JAKELU Prosessin päättäminen: KIITOS!

KORJAAVAT TOIMENPITEET

KORJAAVAT TOIMENPITEET 1 KORJAAVAT TOIMENPITEET Neuvoston asetuksen (EY) N:o 1083/2003 Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa koskevista yleisistä säännöksistä sekä asetuksen (EY) N:o 1260/1999

Lisätiedot

Rahoituskorjaustapahtumien hallinnointi rakennerahastojen tietojärjestelmissä Eura 2007 ja Wepa 2007

Rahoituskorjaustapahtumien hallinnointi rakennerahastojen tietojärjestelmissä Eura 2007 ja Wepa 2007 Rahoituskorjaustapahtumien hallinnointi rakennerahastojen tietojärjestelmissä Eura 2007 ja Wepa 2007 Rakennerahastojen rahoituskorjaustapahtumien hallinnointi ja seuranta alueelliset koulutuspäivät 2010

Lisätiedot

Euroopan aluekehitysrahaston osarahoittamat projektit Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoitteen ohjelmissa

Euroopan aluekehitysrahaston osarahoittamat projektit Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoitteen ohjelmissa Rahoittajaviranomaisen tiedot Tuensaajan tiedot PÄÄTÖS Euroopan aluekehitysrahaston osarahoittamat projektit Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoitteen ohjelmissa Ohjelmakausi 2007-2013 Päätöspäiväys

Lisätiedot

I ale Elinkeino-, liikenne- ja

I ale Elinkeino-, liikenne- ja I ale Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ^^"ct^cti4. I^1,,;2 ei // 1(7) SAVONLINNAN SEUDUN KUNTAYHTYMÄ Olavinkatu 27 D 57130 SAVONLINNA Annettu postin kuljetettavaksi / / /,2o/ Y-tunnus 1100165-8

Lisätiedot

RAKENNERAHASTOJA KOSKEVAT HALLINTOVIRANOMAISEN OHJEET

RAKENNERAHASTOJA KOSKEVAT HALLINTOVIRANOMAISEN OHJEET RAKENNERAHASTOJA KOSKEVAT HALLINTOVIRANOMAISEN OHJEET Työ- ja elinkeinoministeriö Alueiden kehittämisyksikkö Jakelussa mainituille 27.2.2009 645/023/2009 OHJE Annettu Hallintoviranomaisen ohje 01/2009

Lisätiedot

HANKEHALLINNOINTIOHJE MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAN MYÖNTÄMINEN, MAKSATUS JA VALVONTA

HANKEHALLINNOINTIOHJE MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAN MYÖNTÄMINEN, MAKSATUS JA VALVONTA Maakuntahallitus 184, 18.8.2008 Mkj 82, 22.6.2010, päivitykset II/ 2011, joulukuu 2012 HANKEHALLINNOINTIOHJE MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAN MYÖNTÄMINEN, MAKSATUS JA VALVONTA Sisältö Maakunnan kehittämisraha

Lisätiedot

MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAN MYÖNTÄMINEN, MAKSATUS JA VALVONTA

MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAN MYÖNTÄMINEN, MAKSATUS JA VALVONTA MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAN MYÖNTÄMINEN, MAKSATUS JA VALVONTA SISÄLTÖ Maakunnan kehittämisraha... 2 Ohjeen soveltamisala... 2 Säädösperusta... 2 Hakemus- ja päätöstietojen julkisuus... 2 Hankkeiden seuranta

Lisätiedot

Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma

Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Hankkeen nimi: Avoimen datan alusta Suomen kasvukäytävän äly... Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Päätöksen tila: Voimassa 1 (9) 18.12.2014 EURA 2014/868/09 02 01

Lisätiedot

VALTIONAVUSTUKSET ETSIVÄN NUORISOTYÖN TUKEMISEEN VUONNA 2013

VALTIONAVUSTUKSET ETSIVÄN NUORISOTYÖN TUKEMISEEN VUONNA 2013 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ Nuorisoyksikkö 25.9.2012 VALTIONAVUSTUKSET ETSIVÄN NUORISOTYÖN TUKEMISEEN VUONNA 2013 1. YLEISTÄ Nuorisolain 13 mukaan määräraha etsivään nuorisotyöhön varataan valtion budjettiin

Lisätiedot

Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma

Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma 1 (9) 26.2.2015 EURA 2014/478/09 02 01 01/2014/UML Tuensaajat Wirma Lappeenranta Oy Y-tunnus:1565217-5 Lahden kaupunki Y-tunnus:0149669-3

Lisätiedot

SISÄASIAINMINISTERIÖ Alueiden ja hallinnon kehittämisosasto

SISÄASIAINMINISTERIÖ Alueiden ja hallinnon kehittämisosasto SISÄASIAINMINISTERIÖ Alueiden ja hallinnon kehittämisosasto OHJE Antopäivä Dnro 14.1.2004 SM-2003-03789/Ha-6 Voimassaoloaika Toistaiseksi Aluekehittämisviranomaisille Säädösperusta (pl. Ahvenanmaan maakuntahallitus)

Lisätiedot

Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma

Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma 1 (10) 18.12.2014 EURA 2014/1/09 02 01 01/2014/UML Tuensaajat Forum Virium Helsinki Oy Y-tunnus:2170029-2 Oulun kaupunki Y-tunnus:0187690-1

Lisätiedot

Ohje valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi annetun lain ja valtioneuvoston asetuksen täytäntöönpanosta

Ohje valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi annetun lain ja valtioneuvoston asetuksen täytäntöönpanosta Työvoima- ja elinkeinokeskukset Päivämäärä 19.1.2009 Dnro 1949/051/2008 TEM Ohje valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi annetun lain ja valtioneuvoston asetuksen täytäntöönpanosta Voimassa

Lisätiedot

Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma

Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Hankkeen nimi: Kyberturvallisuusosaamisen ja liiketoiminnan... Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Päätöksen tila: Voimassa 1 (9) 1.6.2015 EURA 2014/2366/09 02 01 01/2015/UML

Lisätiedot

Hankkeen tarkastaminen, A1828/2006, art 13 paikan päällä

Hankkeen tarkastaminen, A1828/2006, art 13 paikan päällä Hankkeen tarkastaminen, A1828/2006, art 13 paikan päällä Jäljitysketju ja kustannusten tukikelpoisuus 5A1 Koulutus välittäville toimielimille: Oulu; Siilasvuon talo K2 5.-6.5.2009 Kuopio; Kuopion yliopisto

Lisätiedot

Euroopan aluekehitysrahaston osarahoittamat projektit Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoitteen ohjelmissa

Euroopan aluekehitysrahaston osarahoittamat projektit Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoitteen ohjelmissa PÄÄTÖS Euroopan aluekehitysrahaston osarahoittamat projektit Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoitteen ohjelmissa Ohjelmakausi 2007-2013 Päätöspäiväys 24.06.2013 Päätöksen järjestysnumero 1/1

Lisätiedot

NUORTEN TYÖPAJATOIMINNAN AVUSTAMINEN VUONNA 2015. Päätökset tehdään aluehallintovirastossa 30.4.2015 mennessä.

NUORTEN TYÖPAJATOIMINNAN AVUSTAMINEN VUONNA 2015. Päätökset tehdään aluehallintovirastossa 30.4.2015 mennessä. 8.10.2014 Dnro 20/691/2014 NUORTEN TYÖPAJATOIMINNAN AVUSTAMINEN VUONNA 2015 Opetus- ja kulttuuriministeriö julistaa haettavaksi valtionavustukset nuorten työpajatoimintaan edellyttäen, että eduskunta osoittaa

Lisätiedot

Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma

Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma 1 (9) 18.12.2014 EURA 2014/620/09 02 01 01/2014/UML Tuensaajat Turun yliopisto Y-tunnus:0245896-3 Turun ammattikorkeakoulu Oy Y-tunnus:2528160-3

Lisätiedot

Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma

Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Hankkeen nimi: Kuutoskaupunkien avoimet innovaatioalustat kä... Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Päätöksen tila: Voimassa 1 (11) 14.4.2015 EURA 2014/1688/09 02 01

Lisätiedot

Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma

Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Hankkeen nimi: Alueellisten innovaatiokeskittymien vahvistam... Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Päätöksen tila: Voimassa 1 (9) 24.6.2015 EURA 2014/609/09 02 01 01/2014/UML

Lisätiedot

Pvm. Hakemus saapunut elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukseen 09.11.2010. Lausunnonantajan nimi ELY-keskus hankejaosto MYR hankeryhmä

Pvm. Hakemus saapunut elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukseen 09.11.2010. Lausunnonantajan nimi ELY-keskus hankejaosto MYR hankeryhmä Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus PL 156 60101 SEINÄJOKI VENESKOSKI-VIITALA SEURA VIITALANTIE 242 60640 ISOKOSKI Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin PÄÄTÖS hanketuesta

Lisätiedot

Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma

Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Hankkeen nimi: Rakennerahasto-ohjelman 2014-2020 tekninen tu... Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Päätöksen tila: Voimassa 1 (7) 24.6.2015 EURA 2014/2364/09 02 01

Lisätiedot

Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma

Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma 1 (10) 30.4.2015 EURA 2014/294/09 02 01 01/2014/UML Tuensaaja Cursor Oy Y-tunnus:0727178-6 Hankehakemuksenne 25.2.2015 Alueellinen

Lisätiedot

Artikla 13 menojen varmentaminen rakennerahastohankkeissa 2007-2013 Art 13 työkokous Oulu 15.2.2011

Artikla 13 menojen varmentaminen rakennerahastohankkeissa 2007-2013 Art 13 työkokous Oulu 15.2.2011 Artikla 13 menojen varmentaminen rakennerahastohankkeissa 2007-2013 Art 13 työkokous Oulu 15.2.2011 TEM Alueiden kehittämisyksikkö Ylitarkastaja Eliisa Hujala Hallinto- ja valvontajärjestelmän luotettavuus

Lisätiedot

Hallinto- ja valvontajärjestelmän kuvaus 18.6.2008

Hallinto- ja valvontajärjestelmän kuvaus 18.6.2008 MAAKUNTAHALLITUS 10.10.2008 LIITTYY ASIAAN 22 Hallinto- ja valvontajärjestelmän kuvaus 18.6.2008 EAKR 3. PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO 3.1. Päijät-Hämeen liiton päätehtävät 3.1.1. Päijät-Hämeen liiton päätehtävien

Lisätiedot

A Välittävän toimielimen hallinto- ja valvontajärjestelmää koskevat yleiset tiedot A1. Välittävän toimielimen käytössä olevat tukimuodot

A Välittävän toimielimen hallinto- ja valvontajärjestelmää koskevat yleiset tiedot A1. Välittävän toimielimen käytössä olevat tukimuodot Työ ja elinkeinoministeriö Alueosasto / Rakennerahastot Kestävää kasvua ja työtä 204 2020 Suomen rakennerahastoohjelman hallinto ja valvontajärjestelmän kuvaus Välittävä toimielin: EteläSavon maakuntaliitto

Lisätiedot

EU-OSARAHOITTEISIA HANKKEITA KOSKEVAT KORJAAVAT TOIMENPITEET SEKÄ TARKASTUS- VIRANOMAISEN TARKASTUSRAPORTTIEN KÄSITTELY VÄLITTÄVISSÄ TOIMIELMISSÄ

EU-OSARAHOITTEISIA HANKKEITA KOSKEVAT KORJAAVAT TOIMENPITEET SEKÄ TARKASTUS- VIRANOMAISEN TARKASTUSRAPORTTIEN KÄSITTELY VÄLITTÄVISSÄ TOIMIELMISSÄ EU-OSARAHOITTEISIA HANKKEITA KOSKEVAT KORJAAVAT TOIMENPITEET SEKÄ TARKASTUS- VIRANOMAISEN TARKASTUSRAPORTTIEN KÄSITTELY VÄLITTÄVISSÄ TOIMIELMISSÄ 14.-15.6.2010 Finlandia-talo Helsinki Tarkastusviranomaisen

Lisätiedot

De minimis -avustuksen yleiset ehdot

De minimis -avustuksen yleiset ehdot RAHOITUKSEN YLEISET EHDOT 1.1.2015 1 (8) De minimis -avustuksen yleiset ehdot Sisällysluettelo 1 Soveltamisala ja rahoituspäätöksen julkisuus... 2 2 Kustannusten seuranta... 2 3 Hyväksyttävät kustannukset...

Lisätiedot

MAKSATUSOHJEET VARSINAIS-SUOMEN LIITON RAHOITTAMILLE EAKR PROJEKTEILLE

MAKSATUSOHJEET VARSINAIS-SUOMEN LIITON RAHOITTAMILLE EAKR PROJEKTEILLE MAKSATUSOHJEET VARSINAIS-SUOMEN LIITON RAHOITTAMILLE EAKR PROJEKTEILLE 2 1. PROJEKTIN OHJAUS... 5 1.1 Aloituspalaveri... 5 1.2 Ohjausryhmä... 5 1.3 Projektin kirjanpito... 5 1.4 Viranomaistarkastukset,

Lisätiedot

11. YHTEISHANKKEET JA TUEN SIIRTO TEMIN RAHOITUSLAIN JA ASETUKSEN MUKAISISSA HANKKEISSA

11. YHTEISHANKKEET JA TUEN SIIRTO TEMIN RAHOITUSLAIN JA ASETUKSEN MUKAISISSA HANKKEISSA HALLINTOVIRANOMAISEN OHJE 2/2010 11. YHTEISHANKKEET JA TUEN SIIRTO TEMIN RAHOITUSLAIN JA ASETUKSEN MUKAISISSA HANKKEISSA 11.1 Yhteishankkeet TEMin rahoituslaissa ja asetuksessa on säädetty sekä yhteishankkeista

Lisätiedot