Sivistystoimen hallinto/osaston yhteinen toiminta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sivistystoimen hallinto/osaston yhteinen toiminta"

Transkriptio

1 KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 Tulosalue Tilivelvollinen Toiminta-ajatus Sivistystoimen hallinto/osaston yhteinen toiminta Kasvatus- ja sivistysjohtaja Laura Päiviö-Häkämies Kehittää ja uudistaa osaston toimialaa kunnan strategisten tavoitteiden suuntaisesti. Käyttösuunnitelma vuodelle 2015 / koko osastoa koskevat pääasiat: Kasvatus- ja sivistystoimen tavoitteena on tuottaa laadukkaita palveluja varhaiskasvatuksen, opetustoimen, liikunta- ja nuorisopalvelujen sekä kulttuurija kirjastopalvelujen alalla kunnan myöntämien resurssien puitteissa. Opetustoimen osalta tulevan kauden suurena sisältötavoitteena on lukion tulevaisuuden varmistaminen (lukio-opetuksen järjestämisluvan hakuprosessi) sekä esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelman uusiminen valtakunnallisesti määriteltyjen tavoitteiden pohjalta. Resurssitarve perusopetuksen sisältöjen ja koulujen fyysisen oppimisympäristön laadun takaamiseksi kasvaa uuden opetussuunnitelman myötä (2016 -). Myös elokuussa 2014 voimaan tullut oppilas- ja opiskelijahuoltolaki nostaa kustannuksia. Samaan aikaan sektorin tulee säästää menoja kunnanhallituksen antaman ohjeistuksen perusteella. Kun resurssit niukkenevat, ja samaan aikaan oppilasmäärä on selkeässä laskussa, on osaston mahdotonta säästää kustannuksista nykyisellä palveluverkolla. Päätös tulevaisuuden palveluverkosta tulee tehdä vuoden 2015 aikana valtuustotasolla, jotta opetustyötä voidaan tehdä pitkäjänteisesti ja suunnitelmallisesti. Edellisen vuoden aikana tehtiin jo aikaisempina säästötoimina muun muassa tuntikehyksen leikkaus. Muutoin koko sektori on kunnanhallituksen antaman ohjeistuksen pohjalta pyrkinyt miettimään tarkoin käyttösuunnitelman sisältöä tulosalueittain (Varhaiskasvatus, Opetus sekä Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimi). Käyttösuunnitelman erillisenä liitteenä on listattu vapaa-aikasektorin (nuoriso, liikunta, kirjasto ja kulttuuri) palvelut, ja lautakunta päättää liitteen pohjalta, säilytetäänkö nykyinen palvelutaso kokonaisuudessaan. Kehittämistyötä tehdään ulkopuolisella hankerahoituksella jokaisessa yksikössä. Isoin sektorin oma kehittämishanke on vuonna 2014 käynnistynyt kolmas Maskun, Mynämäen ja Nousiaisten yhteinen Osaava-hanke henkilökunnan osaamisen lisäämiseksi. Lisäksi Mynämäki hallinnoi ja hakee pienempiä kehittämishankkeita sekä on mukana usean kunnan kanssa yhteistyössä toteutettavissa hankkeissa. arvion hyväksytyt strategiset tavoitteet/sivistystoimen hallinnon tulosalue: Strategiset tavoitteet Kriittiset menestystekijät Tavoitetaso Mittari Henkilöstön osaaminen Motivoitunut henkilökunta Pätevä henkilökunta Hyvät oppimistulokset, mahdollisimman pätevä ja osaava henkilökunta Pätevyysvaatimusten täyttö 100 %, Työtyytyväisyys Työilmapiiri ja johtaminen Henkilöstön kuunteleminen ja työtyytyväisyyden kehittäminen Kehityskeskustelut käydään 100 % sekä todennetaan epäkohdat, mahdollisuus täydennyskoulutukseen Opetussuunnitelman uudistaminen Yhteisen näkemyksen luominen Opetussuunnitelmaluonno s valmiina 2015 lopulla Valmis luonnos uudeksi opetussuunnitelmaksi

2 Koulutusta henkilöstölle ja päättäjille Asiakas/palvelut Laadukkaat peruspalvelut. koulutusmyönteisyys organisaatiossa Osaavalla henkilökunnalla mahdollisuus keskittyä olennaiseen. Osaava henkilökunta Laadukkaat peruspalvelut Koulutuspäivien määrä Asiakastyytyväisyyskyselyje n tulokset osaston eri sektoreilla. Sujuva ja perusteltu päätöksenteko Taloudellisesti ja tehokkaasti järjestetty toiminta Huolellinen valmistelu ja selvitykset päätöksenteon tukena Määrärahojen seuranta ja nopea reagointi/päätöksentekokyky talouden muutoksiin Päätöksien ripeys, pysyvyys ja tasapuolisuus Pysyvä ratkaisu palveluverkosta ja talouden tasapainottamisesta Ei läpimenneitä muutoksenhakuja. Tehdyt päätökset Suoritteet ja tunnusluvut Henkilöstö

3 Tulosalue Tilivelvollinen Toiminta-ajatus Varhaiskasvatus Vs päivähoidon johtaja Ulla Luolila/ päivähoidonjohtaja Erja Santanen Lakisääteisen, lapsen ja perheen tarpeista lähtevän, laadukkaan päivähoidon ja esiopetuksen tarjoaminen. Käyttösuunnitelma vuodelle 2015 Hoitopaikkojen määrä pidetään tarvetta vastaavana. Uusi päiväkoti palvelee ensimmäisen toimintavuotensa mynämäkeläisiä lapsia ja takaa modernit puitteet varhaiskasvatuksen kehittämiselle. Uudessa päiväkodissa on aikaisempaa enemmän neliöitä, minkä johdosta päivähoidon sisäisten vuokrien kulua on toistaiseksi mahdotonta tietää eksaktisti. Lasten määrä päivähoidossa on lisääntynyt ja erityisen haasteen on tuonut erityistä tukea tarvitsevien lasten määrän nousu. Erityislastentarhanopettajien osalta toinen vakituinen virka on täytetty kesällä 2014, mutta toinen on edelleen keväällä 2015 täyttämättä vakituisesti useista hakukerroista huolimatta. Lasten määrän lisäännyttyä päivähoidossa myös päivähoitomaksujen määrä tulopuolella on kasvanut jonkun verran. Vuoden 2015 aikana seurataan varhaiskasvatuksen tulevaa lainsäädäntöä, joka saattaa tuoda mukanaan lähivuosina muutoksia. Perhepäivähoito pyritään säilyttämään edelleen vaihtoehtona. Perhepäivähoitajien työaikamuutokset ja siirtyminen paikallisen työehtosopimuksen mukaiseen kiinteään kk-palkkaan syksystä 2013 alkaen on nostanut perhepäivähoitopaikan hintaa. Strategiset Kriittiset menestystekijät Tavoitetaso Mittari tavoitteet Henkilöstön osaaminen Pätevä, oikein mitoitettu henkilöstö Hyvä yhteistyö eri päivähoitoyksikköjen välillä Työntekijöillä lain mukainen pätevyys 100 % Yhtenäiset työkäytännöt/ Työtyytyväisyys Työilmapiiri ja johtajuus Täydennyskoulutusta vähintään 2 päivää/henkilö Jokaisessa päiväkodissa on pätevä lähiesimies Täydennyskoulutuspäivien määrä Kehityskeskustelut Asiakas Laadukas esiopetus ja päivähoito koko kunnassa Palvelut Hoitopaikkojen määrän pitäminen tarvetta vastaavana Varhaiskasvatussuunnitelma n ja esiops:n noudattaminen ja uudistustyö osana perusopetuksen opetussuunnitelmaa. Asiakastyytyväisyys (joka toinen vuosi lapsille, joka toinen vuosi vanhemmille) Päivähoitotilojen riittävyys Arviointikyselyssä hyvä tulos Päiväkotitiloja riittävästi, turvalliset ja terveelliset Keskiarvo yli 3 asteikolla 1-5 Hoitopaikan järjestäminen lain edellyttämässä ajassa Sähköisten palvelujen käytön lisääminen Ajantasaisen ohjelmiston hankkiminen Sähköinen päivähoitohaku Työaikasuunnitelmat Varautuminen tuntiperusteiseen laskutukseen Sähköisten palveluiden määrä

4 Tehokkaasti ja taloudellisesti järjestetyt palvelut Henkilöstömitoitus oikein kaikissa päivähoitoyksiköissä Nettomenot/hoitopaikka/vuos i alittaa valtakunnallisen keskiarvon Nettomenot/hoitopaikka/vuos i Suoritteet ja tunnusluvut

5 Henkilöstö Tulosalue Tilivelvollinen Toiminta-ajatus Opetustoimi Rehtorit ja koulujen luokanopettaja-rehtorit Tarkoituksena on tarjota mahdollisimman laadukasta perusopetusta sekä yleissivistävää toisen asteen tutkintoon (yo-koe) johtavaa lukio-opetusta. Käyttösuunnitelma vuodelle 2015 Perusopetuksen oppilasmäärä on ollut muutaman viime vuoden ajan Mynämäessä laskussa, mikä tulee jatkumaan ennusteiden mukaan tulevaisuudessa. Pienenevät luokkakoot nostavat kustannuksia, sillä henkilökunnan määrä säilyy samana, mikäli opetusta halutaan jatkossa antaa kaikissa nykyisissä yksiköissä. Palveluverkkoselvityksen eri vaihtoehdot ovat olleet ja tulevat oleman lautakunnan, kunnanhallituksen ja kunnanvaltuuston iltakoulujen aiheena jatkossakin. Kouluverkkopäätös käsitellään käyttösuunnitelmasta erillisenä asiana ja päätösten vaikutukset huomioidaan tulevaisuuden taloussuunnittelussa. Kouluverkkopäätös vaikuttaa kaikkiin yksityiskohtiin liittyen opetustoimen suunnittelutyöhön. Niittylinnan erityisopetusyksikkö on sijoitettu edellisen vuoden tapaan Tavastilan koulun luokanopettaja-rehtorin alaisuuteen siksi, että erityisopetusta on muutoinkin keskitetty Tavastilaan. Erityisoppilaiden määrä on kaiken kaikkiaan jatkuvasti kasvussa, mikä on näkynyt ennen kaikkea avustajien määrän lisäyksenä. Toisaalta erityistä tukea tarvitsevista oppilaista saadaan kunnalle tulona korotettu valtionosuus, mikä tasaa osaston talousarviossa vain menoina näyttäytyvää henkilöstömäärän kustannusta. Opetussuunnitelman uudistaminen on vuoden 2015 suurin projekti esi- ja perusopetuksessa. Tavoitteena on, että opetussuunnitelman luonnos on vuoden 2015 lopulla valmiina. Tähän liittyy myös oppilashuollon kehittäminen. Mynämäki on mukana Akseli-vetoisessa oppilashuollon kehittämishankkeessa. Ennaltaehkäisy ja riittävät tukitoimet perusopetuksessa ovat myös yhteiskuntatakuun paras toteuttaja, sillä esimerkiksi tehokkaalla oppilaanohjauksella on saatu edellisillä kausilla hyviä tuloksia.

6 Opetusryhmäkokojen pienentämiseen on saatu erityistä valtionapurahaa, jolla on palkattu kolme resurssiopettajaa lukuvuodeksi Koulut ovat saaneet lukuvuodelle tasa-arvoa edistävää rahoitusta, koulujen kerhotoiminnan kehittämisrahaa, liikkuvan koulun hankerahoitusta, kansainvälisen toiminnan hankerahoitusta sekä joustavan perusopetuksen hankerahoitusta. Laurin yläkoulun pihan saattaminen kuntoon on merkittävä tavoite koko kasvatus- ja sivistyssektorille. Hanke etenee erillään osaston käyttösuunnitelmaan varatuista rahoista, mutta sisällöllisesti hanketta viedään eteenpäin tavoitteena saada piha ainakin osittain käyttökuntoon koulun alkaessa syksyllä Piha tulee valmistuessaan palvelemaan kuntalaisia yläkoululaisten lisäksi kaikkien mynämäkeläisten ulkoliikuntapaikkana. Käyttösuunnitelmassa on vaikea arvioida, miten paljon koulukuljetuksia ajavien bussien koululaiskuljetusten hinnat kallistuvat, kun osa aikaisemmin olemassa olleista bussireiteistä on loppunut tai loppumassa. Koululaiskuljetukset on pakko järjestää lain mukaan, ja bussireittien osalta ELY-keskus ja Mynämäen kunta ovat kilpailuttaneet bussireittejä kesän 2014 aikana. Kuljetuskysymyksessä pyritään löytämään yhteistyömahdollisuuksia Akseli-kuntien välillä entistä enemmän. Lukio Lukion osalta varaudutaan vuoden 2015 aikana hakemaan järjestämislupaa niin, että hakemuksessa pystytään perustelemaan lukion säilyttämisen merkitys monesta eri näkökulmasta. Lukion oppilasmäärä pyritään vakauttamaan noin 180 oppilaaseen. Varaudutaan sähköisten ylioppilaskirjoitusten tuloon. Tavoitteena on aikaisempien vuosien tapaan saavuttaa yo-tuloksissa keskiarvo, joka parempi kuin valtakunnallisten kaikkien aineiden keskiarvo. Kehittämisessä panostetaan edelleen sähköisiin oppimisympäristöihin ja pyritään saamaan hankerahoitukselle jatkoa. Lukio on mukana useissa hankkeissa. arvion sitovat strategiset tavoitteet vuonna 2015 (perusopetus) Strategiset tavoitteet Kriittiset menestystekijät Tavoitetaso Mittari Henkilöstön osaaminen Pätevä ja oikein mitoitettuhenkilökunta, työtyytyväisyys Koulujen välinen yhteistyö ja vartaistuki, riittävä täydennyskoulutus Tehtävien edellyttämä pätevyys kaikilla, rahoitusta osaamisen kehittämiseen Pätevät opettajat, koulutuspäivien määrä Asiakas Ammattitaitoisesti tuotetut, laadukkaat palvelut Palvelut Lain ja opetussuunnitelman mukaiset laadukkaat palvelut Opetussuunnitelmien noudattaminen ja ajantasaisuus Selkeät toimintaohjeet ja resurssien oikea kohdentaminen Oppimistulokset saavutettu Ryhmäkokojen jakaantuminen tasaisesti kunnan eri osissa Päättötodistusten saaneiden määrä Koulujen ryhmäkoot (kyläkoulut/laurin koulu) Opetussuunnitelmatyö Onnistuminen kaikkien ops-työhön osallistamisessa Luonnos valmiina loppuvuodesta 2015 Valmis luonnos Perusopetuksen kehittämishankkeisiin osallistuminen Hankkeiden koordinointi omana tai ostopalveluna, aikaresurssia riittävästi Osaamisen ja laadun lisääminen hankkeiden avulla Hankkeiden määrä

7 Oppilashuollon kehittäminen uuden lainsäädännön pohjalta Yhteisten toimintatapojen löytyminen ja kehittäminen Hyvinvointisuunnitelman laatiminen Akseli-vetoisen kehittämishankkeen kautta. Hankkeen kautta laadittu Akseli-kuntien yhteinen hyvinvointisuunnitelma. Koulukiusaamisen estäminen Tehokkaasti ja taloudellisesti järjestetyt palvelut Hyvä toimintamalli kiusaamistilanteisiin puuttumiseen, oppilaiden osallistaminen hyvän yhteishengen luomiseen. Määrärahojen seuranta, nopea reagointi muutoksiin ja oikein mitoitetut palvelut Kiva-koulun metodit, lisäksi käytetään ohjelmia Lions-quest ja Turvataito, joilla pyritään parantamaan kouluviihtyvyyttä ja elämän taitoja, oppilaskuntatoiminnan kautta oppilaiden osallistaminen Toiminta hoidetaan määrärahojen puitteissa ja tasavertaisesti eri kouluissa, palveluverkko-päätökset Pyritään minimoimaan koulukiusaaminen käytössä olevilla metodeilla kyselyjen tulokset mittarina. Päätökset arvion sitovat strategiset tavoitteet vuonna 2015 (lukio) Strategiset tavoitteet Kriittiset menestystekijät Tavoitetaso Mittari Henkilöstön osaaminen Osaava ja työssä viihtyvä henkilökunta 1 päivä/vuosi Täydennyskoulutuspäivät Tutkinnot Asiakas Asiakastyytyväisyys Ammattitaitoinen ja riittävä henkilöstö Kyselyjen keskiarvo vähintään 3 / 5 Kyselyjen keskiarvo Palvelut Lain ja opetussuunnitelman mukaiset palvelut Selkeät toimintaohjeet ja resurssien oikea kohdentaminen Opetusryhmät keskimäärin < 20 Ryhmäkokojen keskiarvo Yo-tulokset paremmat kuin valtakunnallinen keskiarvo Yo-tuloksien keskiarvo Alueellisen yhteistyön syventäminen lukio-opetuksessa Monipuolinen ja laajentuva kurssitarjonta Alueellisten hankkeiden ennakkoluuloton kehittäminen Opiskelijoiden motivoiminen sekä verkko-opetuksen vaatima tietotaito ja teknologia Syvenevän yhteistyön malli lähikuntien kesken Kaikki tarjottavat kurssit toteutuvat Alueelliset hankkeet Toteutuneiden kurssien % Koulukiusaamisen estäminen Tehokkaasti ja taloudellisesti järjestetyt palvelut Hyvien toimintamallien löytyminen Määrärahojen seuranta, nopea reagointi ja oikein mitoitetut palvelut Tavoitteena se, että kiusaamista ei koulussa ole < Samankokoisten lukioiden keskiarvo < 7000 euroa / opiskelija Kyselyjen % keskiarvo euroa / opiskelija 510 Opetustoimi TP 2013 MTA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 Tuotot

8 Kulut Toimintakate Sisäiset tulot Sisäiset menot Suoritteet ja tunnusluvut Perusopetuksen koulukohtaiset yksikkökustannukset/oppilas ja oppilasmäärä: Henkilöstö

9 Tulosalue Tilivelvollinen Toiminta-ajatus Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimi Liikunta- ja nuorisopalveluvastaava, kulttuuri- ja kirjastopalveluvastaava Tuottaa kulttuuri- ja vapaa-ajan palveluja kuntalaisille kilpailukykyiseen hintaan (liikunta, kulttuuri ja kirjasto, nuoriso, ap/ip-toiminta ja nuorten työllistäminen) Käyttösuunnitelma vuodelle 2015 Koko vapaa-aikatoimialan kaksi keskeistä päätavoitetta vuodelle 2015 ovat yhteisen tiedotelehden valmistaminen (2 3 kertaa vuodessa) sekä yhteisen palvelutasosuunnitelman laatiminen. Sen lisäksi selvitetään sähköisen ilmoittautumisjärjestelmän hankintaa. Palvelutasoa ja kunnanhallituksen ohjeistuksen mukaista säästöpohdintaa on laadittu tämän käyttösuunnitelman liitteeksi. Lautakunta päättää mahdollisista linjauksista käyttösuunnitelman liitteen ehdotusten mukaisesti, ja päätetyt asiat sisällytetään tähän käyttösuunnitelmaan. Vaski-kirjastojen yhteistyötä jatketaan. Kulttuuri- ja kirjastotoimen painopistealueena vuonna 2015 on Kirjan vuosi. Kylätalo jatkaa toimintaansa Mietoisten entisessä kunnantalossa nuorisotoimen, aamu- ja iltapäivätoiminnan, kirjaston ja kolmannen sektorin yhteistyönä. Mynämäen kunnan rooli etsivän nuorisotyön isäntäkuntana päättyy ja jatkossa Mynämäki ostaa palvelun Nousiaisten kunnalta. Liikunta- ja nuorisotoimen osalta kehitetään edelleen ennaltaehkäisevää työtä perustoimintojen lisäksi. Näissä toiminnoissa tehdään yhteistyötä Akselin kanssa. Suunnitteilla on mm. nuorten pajatoiminnan käynnistäminen. arvion sitovat strategiset tavoitteet vuonna 2015

10 Strategiset tavoitteet Henkilöstö Työhyvinvoinnin ja osaamisen ylläpitäminen Asiakas / Palvelut Hyvät ja laadukkaat palvelut helposti saavutettavissa Kriittiset menestystekijät Pätevät ja hyvinvoivat työntekijät Tavoitetaso Mittari 100 % Täydennyskoulutusten määrä ja sairauspoissaolopäivien määrä Palvelulaatu Asiakastyytyväisyys Asiakaskyselyt Tehokkaasti ja taloudellisesti järjestetyt palvelut Palvelutasosuunnitelman mukainen Määrärahojen seuranta, nopea reagointi ja oikein mitoitetut palvelut Palvelutasosuunnitelman laatiminen Toiminta hoidetaan määrärahojen puitteissa Palvelutasosuunnitelma valmis joulukuussa 2015 Euroa/asiakas 530 Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimi TP 2013 MTA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 Tuotot Kulut Toimintakate Sisäiset tulot Sisäiset menot Suoritteet ja tunnusluvut

11 Henkilöstö Kasvatus- ja sivistyslautakunta yhteensä TP 2013 MTA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 Tuotot Kulut Toimintakate Sisäiset tulot Sisäiset menot

Kehittää ja uudistaa osaston toimialaa kunnan strategisten tavoitteiden suuntaisesti.

Kehittää ja uudistaa osaston toimialaa kunnan strategisten tavoitteiden suuntaisesti. 1..1 Kasvatus- ja sivistyslautakunta Tulosalue Tilivelvollinen Toiminta-ajatus Sivistystoimen hallinto/osaston yhteinen toiminta Kasvatus- ja sivistysjohtaja Laura Päiviö-Häkämies Kehittää ja uudistaa

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNNAN TALOUSARVIO 2015 JA -SUUNNITELMA VUOSILLE 2016-2017 KH 1.12.2014 359 KH 8.12.2014 397 KV 15.12.2014 89

MYNÄMÄEN KUNNAN TALOUSARVIO 2015 JA -SUUNNITELMA VUOSILLE 2016-2017 KH 1.12.2014 359 KH 8.12.2014 397 KV 15.12.2014 89 MYNÄMÄEN KUNNAN TALOUSARVIO 2015 JA -SUUNNITELMA VUOSILLE 2016-2017 KH 1.12.2014 359 KH 8.12.2014 397 KV 15.12.2014 89 SISÄLLYSLUETTELO 1 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS... 3 2 MYNÄMÄEN KUNNAN ARVOT JA STRATEGIA...

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNNAN TALOUSARVIO 2013 JA -SUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2015 KH 26.11.2012 327 KH 3.12.2012 333 KV 17.12.2012 75

MYNÄMÄEN KUNNAN TALOUSARVIO 2013 JA -SUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2015 KH 26.11.2012 327 KH 3.12.2012 333 KV 17.12.2012 75 MYNÄMÄEN KUNNAN TALOUSARVIO 2013 JA -SUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2015 KH 26.11.2012 327 KH 3.12.2012 333 KV 17.12.2012 75 SISÄLLYSLUETTELO 1 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS...3 2 MYNÄMÄEN KUNNAN ARVOT, MISSIO, VISIO

Lisätiedot

Varhaiskasvatusjohtaja

Varhaiskasvatusjohtaja Varhaiskasvatus Tilivelvollinen Toiminta-ajatus Varhaiskasvatusjohtaja Järjestetään perheille tarpeita vastaavat ja laadukkaat varhaiskasvatuspalvelut perhepäivähoidossa, päiväkodeissa ja erityispäivähoidossa.

Lisätiedot

Käyttösuunnitelma 2014

Käyttösuunnitelma 2014 Kasvun ja oppimisen palvelualue Käyttösuunnitelma 2014 Kasvun ja oppimisen lautakunta 18.12.2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2013 8 (22) Kasvun ja oppimisen lautakunta 71 18.12.2013 71 Asianro 8685/02.02.00/2013

Lisätiedot

Palvelulinjaukset 2015 2018

Palvelulinjaukset 2015 2018 Sivistystoimiala Perustehtävä Vastaa kasvatus-, koulutus- ja kulttuuripalveluiden sekä liikunta- ja nuorisopalveluiden kehittämisestä, toteuttamisesta ja arvioinnista. Palvelujen nykytilan kuvaus Päivähoitopalveluista

Lisätiedot

SIVISTYSTOIMEN TOIMIALA

SIVISTYSTOIMEN TOIMIALA SIVISTYSTOIMEN TOIMIALA 1 Sivistystoimen toimialan tuloskortit vuodelle 2011 Toimialan visio Sivistystoimen toimialaan kuuluvat toiminnot sisältävät keskeisesti niitä kuntalaispalvelujen tuottamisen tehtäviä,

Lisätiedot

SIVISTYSOSASTON KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2015

SIVISTYSOSASTON KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2015 SIVISTYSOSASTON KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2015 1. Toiminta-ajatus tulosalueittain 2. Toiminnalliset tavoitteet tulosalueittain/tulosyksiköittäin 3. Tunnusluvut tulosalueittain 4. Toimintaympäristö ja

Lisätiedot

SIIKALATVAN KUNTA Kunnanhallitus 08.12.2014, 245 liite 101 Kunnanvaltuusto 18.12.2014, 76 liite 40 SIIKALATVAN KUNTA

SIIKALATVAN KUNTA Kunnanhallitus 08.12.2014, 245 liite 101 Kunnanvaltuusto 18.12.2014, 76 liite 40 SIIKALATVAN KUNTA SIIKALATVAN KUNTA Kunnanhallitus 08.12.2014, 245 liite 101 Kunnanvaltuusto 18.12.2014, 76 liite 40 SIIKALATVAN KUNTA Maapinta-alaltaan Pohjois-Pohjanmaan viidenneksi suurin, 2 170,73 km 2. Raahe TALOUSARVIO

Lisätiedot

KYYJÄRVEN KUNTA. Kyyjärvellä on hyvä, mutta me pyrimme parempaan! TALOUSARVIO 2015

KYYJÄRVEN KUNTA. Kyyjärvellä on hyvä, mutta me pyrimme parempaan! TALOUSARVIO 2015 KYYJÄRVEN KUNTA Kyyjärvellä on hyvä, mutta me pyrimme parempaan! TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA 2016-2018 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 4 2 KYYJÄRVEN KUNNAN PERUSAJATUS... 5 2.1 VISIO... 5 2.2

Lisätiedot

Sivistyspalvelut kuntarakenne-selvityksessä

Sivistyspalvelut kuntarakenne-selvityksessä Sivistyspalvelut kuntarakenne-selvityksessä Forssan kaupunki, Humppilan kunta, Jokioisten kunta ja Tammelan kunta tekevät vapaaehtoisen kuntarakenneselvityksen. Hankkeen tavoitteena on mm. tehdä selvitys

Lisätiedot

SIVISTYSOSASTON KÄYTTÖSUUNNITELMA Seurantaraportti 31.12.2014

SIVISTYSOSASTON KÄYTTÖSUUNNITELMA Seurantaraportti 31.12.2014 SIVISTYSOSASTON KÄYTTÖSUUNNITELMA Seurantaraportti 1. Toiminta-ajatus tulosalueittain 2. Toiminnalliset tavoitteet tulosalueittain/tulosyksiköittäin 3. Tunnusluvut tulosalueittain 4. Toimintaympäristö

Lisätiedot

Talousarvio 2015, Taloussuunnitelma 2016 2017 Julkaisija: Karkkilan kaupunki Valokuvaaja: Skyfoto. Talousarvio taloussuunnitelma -

Talousarvio 2015, Taloussuunnitelma 2016 2017 Julkaisija: Karkkilan kaupunki Valokuvaaja: Skyfoto. Talousarvio taloussuunnitelma - Talousarvio 2015, Taloussuunnitelma 2016 2017 Julkaisija: Karkkilan kaupunki Valokuvaaja: Skyfoto 1 Talousarvio taloussuunnitelma - 1 KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS... 3 2 KARKKILAN KAUPUNGIN STRATEGIA 2014-2017...

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen laatukäsikirja

Varhaiskasvatuksen laatukäsikirja Varhaiskasvatuksen laatukäsikirja Sastamalan kaupunki 2014 SASTAMALAN KAUPUNKI Aarnontie 2 A, PL 23, 38201 SASTAMALA, puh. (03) 521 31, faksi (03) 5213 4099 sastamala@sastamala.fi, etunimi.sukunimi@sastamala.fi,

Lisätiedot

NAKKILAN KUNTA TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017

NAKKILAN KUNTA TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 Vuonna 2014 tulee rakennustoiminnan piiriin uusi asuntoalue Säkkimäessä. NAKKILAN KUNTA TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 Valtuusto 9.12.2013/78 1 TALOUSARVIO 2014 JA TALOUSSUUNNITELMA 2015

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2010 TALOUSSUUNNITELMA 2010-2013. Kunnanvaltuusto 14.12.2009 76

LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2010 TALOUSSUUNNITELMA 2010-2013. Kunnanvaltuusto 14.12.2009 76 LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2010 TALOUSSUUNNITELMA 2010-2013 Kunnanvaltuusto 14.12.2009 76 SISÄLLYSLUETTELO Yleisperustelut Sivu 1.1. Kunnan alue, seudullinen asema, kuntarakenne ja väestö 1 1.2. Työpaikat

Lisätiedot

15.12.2014 61 LAPPAJÄRVEN KUNTA

15.12.2014 61 LAPPAJÄRVEN KUNTA Kv 15.12.2014 61 LAPPAJÄRVEN KUNTA Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2017 1 Sisällysluettelo 1 YLEISPERUSTELUT...5 1.2 Y1einen taloudellinen tilanne...5 1.2 Yleisperustelut Lappajärven kunnan osalta...9

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2008 TALOUSSUUNNITELMA 2008-2010. Kunnanvaltuusto hyväksynyt 10.12.2007 51

LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2008 TALOUSSUUNNITELMA 2008-2010. Kunnanvaltuusto hyväksynyt 10.12.2007 51 LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2008 TALOUSSUUNNITELMA 2008-2010 Kunnanvaltuusto hyväksynyt 10.12.2007 51 SISÄLLYSLUETTELO Yleisperustelut Sivu 1.1. Kunnan alue, seudullinen asema, kuntarakenne ja väestö 1 1.2.

Lisätiedot

Talousarvio. Talousarvio. jälkeen Toteuma % Poikkeama

Talousarvio. Talousarvio. jälkeen Toteuma % Poikkeama Sivistyslautakunta Sivistyspalveluiden tehtävänä on tukea ja kannustaa kuntalaisten henkistä ja fyysistä hyvinvointia luomalla edellytyksiä tasokkaaseen koulutukseen, varhaiskasvatukseen ja monipuoliseen

Lisätiedot

YLITORNION KUNTA. Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014-2016. Kunnanvaltuusto 2.12.2013 91

YLITORNION KUNTA. Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014-2016. Kunnanvaltuusto 2.12.2013 91 1 YLITORNION KUNTA Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014-2016 Kunnanvaltuusto 2.12.2013 91 2 Sisällysluettelo Talousarvion yleisperustelut 1 Talousarvion rakenne ja periaatteet lainsäädännössä 1 Talousarvion

Lisätiedot

Kasvatus- ja opetusvirasto

Kasvatus- ja opetusvirasto Kasvatus- ja opetusvirasto Versio 7.0, 21.3.2014 EK Sivu 1 Sisältö TAUSTAA... 5 Asian aikaisempi käsittely... 6 Opetustoimen palveluverkon kehittämisen peruslinjaukset... 7 Oppilasmäärät... 7 Nykytila...

Lisätiedot

Liitteet: Kunnan talousarvio- ja suunnitelmarakenne... Liite 1 Henkilötyövuodet yhteensä... Liite 2 Kuntakonserni... Liite 3

Liitteet: Kunnan talousarvio- ja suunnitelmarakenne... Liite 1 Henkilötyövuodet yhteensä... Liite 2 Kuntakonserni... Liite 3 SISÄLLYSLUETTELO TALOUSARVIO VUODELLE 2012 JA VUOSIEN 2012-2016 TALOUSSUUNNITELMA 1 YLEISET PERUSTELUT... 1 1.1 YLEINEN TALOUDELLINEN TILANNE... 1 1.2 TALOUSSUUNNITELMAN LAATIMISEN LÄHTÖKOHDAT... 2 1.3

Lisätiedot

KÄRKÖLÄN KUNNAN TALOUSSUUNNITELMA 2013 2016 TALOUSARVIO 2013

KÄRKÖLÄN KUNNAN TALOUSSUUNNITELMA 2013 2016 TALOUSARVIO 2013 Kärkölän kunta puh 040 308 6200 Virkatie 1 fax 040 308 6216 16600 Järvelä www.karkola.fi karkolan.kunta@karkola.fi KÄRKÖLÄN KUNNAN TALOUSSUUNNITELMA 2013 2016 TALOUSARVIO 2013 Sisällys 1. Vuoden 2013 talousarvioesitys

Lisätiedot

Talousarvio 2015 Sivistysosasto

Talousarvio 2015 Sivistysosasto Talousarvio 2015 Sivistysosasto Laatumukuloita pelloilla ja pisteissä Sivistysosaston visio Sivistysosasto antaa hyvät lähtökohdat yksilön kasvuun ja itsensä kehittämiseen sekä valmiudet menestyä erilaisissa

Lisätiedot

TALOUSSUUNNITELMA 2011-2014

TALOUSSUUNNITELMA 2011-2014 LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2011 TALOUSSUUNNITELMA 2011-2014 Kunnanvaltuusto 13.12.2010 60 SISÄLLYSLUETTELO Yleisperustelut Sivu 1.1. Kunnan alue, seudullinen asema, kuntarakenne ja väestö 1 1.2. Työpaikat

Lisätiedot

LUONNOS 3.2.2014. Sodankylän kunnan varhaiskasvatuksen ja koulutuksen kehittämissuunnitelma 2014 2017

LUONNOS 3.2.2014. Sodankylän kunnan varhaiskasvatuksen ja koulutuksen kehittämissuunnitelma 2014 2017 LUONNOS 3.2.2014 Sodankylän kunnan varhaiskasvatuksen ja koulutuksen kehittämissuunnitelma 2014 2017 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 1 1. Johdanto... 2 2. Sodankylän varhaiskasvatuksen ja koulutuksen

Lisätiedot

3. Käyttötalous 3.1 Hallinto- ja kehittämispalvelujen tulosalue 13 3.2 Sivistystoimen tulosalue 26 3.3 Tekninen tulosalue 50

3. Käyttötalous 3.1 Hallinto- ja kehittämispalvelujen tulosalue 13 3.2 Sivistystoimen tulosalue 26 3.3 Tekninen tulosalue 50 TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2016 Kaustisen kunnanhallitus 04.12.2013 318 Kaustisen kunnanvaltuusto 17.12.2013 SISÄLLYSLUETTELO 1. Kuntastrategia 1.1 Taloudellinen tilanne ja kehitysnäkymät

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA 2012-2014. Kunnanvaltuusto 12.12.2011 52

LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA 2012-2014. Kunnanvaltuusto 12.12.2011 52 LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA 2012-2014 Kunnanvaltuusto 12.12.2011 52 SISÄLLYSLUETTELO Yleisperustelut Sivu 1.1. Kunnan alue, seudullinen asema, kuntarakenne ja väestö 1 1.2. Työpaikat

Lisätiedot

Kasvatuksen ja opetuksen kehittämisohjelma 2011 2018

Kasvatuksen ja opetuksen kehittämisohjelma 2011 2018 Liite 1/kv 10.10.2011 94 Kasvatuksen ja opetuksen kehittämisohjelma 2011 2018 Lohjan kaupunki Opetustoimi Sisällysluettelo 1. Johdanto...4 2. Johtaminen...6 3. Henkilöstö...8 4. Taloudelliset resurssit...10

Lisätiedot

Sastamalan koulutuskuntayhtymä Talousarvio ja suunnitelma 2015 2017

Sastamalan koulutuskuntayhtymä Talousarvio ja suunnitelma 2015 2017 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 1 JOHDON KATSAUS SUUNNITELMAKAUDEN TAVOITTEISIIN... 1 1.1 Laajentumisen aikaa... 1 1.2 Varautuminen tulevaisuuden haasteisiin... 1 2 TOIMINTAYMPÄRISTÖN JA TOIMINNAN

Lisätiedot