Kehittää ja uudistaa osaston toimialaa kunnan strategisten tavoitteiden suuntaisesti.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kehittää ja uudistaa osaston toimialaa kunnan strategisten tavoitteiden suuntaisesti."

Transkriptio

1 1..1 OSVUOSIRAPORTTI/ Kasvatus- ja sivistyslautakunta Tulosalue Tilivelvollinen Toiminta-ajatus Sivistystoimen hallinto/osaston yhteinen toiminta Kasvatus- ja sivistysjohtaja Laura Päiviö-Häkämies Kehittää ja uudistaa osaston toimialaa kunnan strategisten tavoitteiden suuntaisesti. arvio vuodelle 2014/toteuma Lautakunnan alaisen toiminnan tavoitteena on tuottaa laadukkaita palveluja varhaiskasvatuksen, opetustoimen, liikunta- ja nuorisopalvelujen sekä kulttuuripalvelujen alalla. Vuoden 2014 aikana on keskusteltu tulevaisuuden palveluverkkoratkaisusta, joka on ollut tarkoitus tehdä ennen osaston strategian laatimista, sillä nämä asiat liittyvät voimakkaasti yhteen. Tavoitteiden selkeän linjaamisen yhtenä tarkoituksena on ollut pohtia sitä, miten lapset ja nuoret saisivat parhaat mahdolliset kasvun eväät olemassa olevilla resursseilla. Päätöksenteko palveluverkon tulevaisuudesta on vielä kesken. Akseli-kuntien yhteinen etsivä nuorisotyöntekijä aloitti vuoden määräaikaisessa työsuhteessa tammikuussa 2014 Mynämäen toimiessa esimieskuntana. Toiminta on käynnistynyt ja tavoittanut nuoria todella positiivisesti suhteessa siihen, miten aiemmin ostopalveluna toteutettu toiminta tavoitti mynämäkeläiset nuoret. Kaikki osaston ennaltaehkäisevät toiminnot listattiin keväällä 2014 ja niihin pyritään satsaamaan myös jatkossa. Muun muassa liikuntatoimen puolella ikääntyvän väestön liikuntapalvelu on osoittautunut todella hyväksi ja tarpeelliseksi toiminnaksi. Kehittämistyötä on tehty erilaisten hankkeiden avulla, joista käynnissä ovat Maskun, Mynämäen ja Nousiaisten yhteisen Osaava-hankkeen puitteissa tehtävät opetuksen laadun kehittäminen ja arviointi sekä tieto- ja viestintätekniikan strategian jalkauttaminen. Strategia valmistui kesällä 2014 ja sen jalkauttaminen on tulevaisuuden haaste. Lisäksi Mynämäki on osallistunut TSO:n (Turun Seudun Opetustoimen) Osaava-hankkeeseen, jonka puitteissa on tarjolla seminaareja ja koulutuksia. Lisäksi Mynämäessä on omia pienempiä hankkeita, uutena muun muassa Liikkuva koulu-hanke, jonka pilottina toimi kevään 2014 Tavastilan koulu. Lisäksi on pyritty etsimään sopivia kehittämishankkeita muille sektoreille toiminnan tueksi sekä itsenäisesti että yhdessä Turun seudun toimijoiden kanssa. arvion sitovat strategiset tavoitteet vuonna 2014 Strategiset tavoitteet Henkilöstön osaaminen Motivoitunut henkilökunta Työtyytyväisyys Kriittiset menestystekijät Hyvät oppimistulokset, mahdollisimman pätevä ja osaava henkilökunta Työilmapiiri ja johtaminen Tavoitetaso Mittari Toteuma Pätevä henkilökunta Henkilöstön kuunteleminen ja työtyytyväisyyden kehittäminen Pätevyysvaatimusten täyttö 100 %, Oppimistulokset (perusopetus ja lukio) käydään 100% sekä todennetaan epäkohdat ja se, mihin epäkohtiin puututtu 100 % Oppimistulokset hyvät, kts opetustoimen tavoitelistaus käyty 100 % Koulutusta henkilöstölle ja päättäjille koulutusmyönteisyys organisaatiossa Osaava henkilökunta ja luottamushenkilöt Koulutuspäivien määrä ja laatu Henkilökunnalla mahdollisuus osallistua koulutuksiin, käytetty melko

2 Asiakas Sujuva ja perusteltu päätöksenteko Huolellinen valmistelu ja selvitykset päätöksenteon tukena Päätöksien ripeys, pysyvyys ja tasapuolisuus Läpimenneet muutoksenhaut ja otto-oikeudet kattavasti. Koulutuksiin hankerahaa. Päättäjien koulutukset sijoittuivat valtuustokauden alkuun. Toiveiden mukaan nostettu aiheita esim. kokousten alkuun syventämään käsiteltäviä aiheita. - Palvelut Ajantasainen asioiden valmistelu ja kehittäminen Taloudellisesti ja tehokkaasti järjestetty toiminta Sujuvat kokous- ja neuvottelukäytännöt, päätöksistä tiedottaminen Määrärahojen seuranta ja nopea reagointi talouden muutoksiin Määräaikojen pitävyys Määrärahojen riittävyys Läpimenneet oikaisuvaatimukset ja valitukset euroa / asukas - toteuma lasketaan tilinpäätökseen, toiminta määrärahojen puitteissa 500 Sivistystoimen hallinto TP 2013 TA 2014 tot % Suoritteet lautakunnan kokoukset Tunnusluvut euroa/asukas Tulosalue Tilivelvollinen Toiminta-ajatus Varhaiskasvatus Päivähoidonjohtaja Erja Santanen/Ulla Luolila Lakisääteisen, lapsen ja perheen tarpeista lähtevän, laadukkaan päivähoidon ja esiopetuksen tarjoaminen. arvio vuodelle 2014/toteuma : Hoitopaikkojen määrä on pidetty tarvetta vastaavana. Kevättä 2014 leimasi huoli ja pula terveistä ja turvallisista tiloista. Tilaratkaisuissa on päästy eteenpäin ja Tilhentien esikoululaisten muuttoa (ensimmäisenä muuttajien ryhmänä) uuteen päiväkotiin alettiin valmistella elokuussa Erityisen tuen jatkuvasti lisääntyvään tarpeeseen vastattiin vuonna 2013 palkkaamalla toinen erityislastentarhanopettaja. Molemmat eltot siirtyivät muille paikkakunnille ja kesällä 2014 saatiin rekrytoitua yksi elto vakituiseen virkaan. Toisen osalta on ollut vaikeuksia löytää pätevä henkilö hoitamaan tehtävää asia on ratkaistu väliaikaismenettelyllä ja vakinaisen elton haku tullaan uusimaan keväällä 2015.

3 arvion sitovat strategiset tavoitteet 2014 Strategiset tavoitteet Kriittiset menestystekijät Henkilöstön osaaminen Pätevä, oikein Hyvä yhteistyö eri mitoitettu päivähoitoyksikköjen henkilöstö välillä Yhtenäiset työkäytännöt Työtyytyväisyys Työilmapiiri ja johtajuus Tavoitetaso Mittari Toteuma Työntekijöillä lain mukainen pätevyys Täydennyskoulutusta vähintään 2 päivää/henkilö Jokaisessa päiväkodissa on pätevä lähiesimies Sairauspoissaolojen määrä ei kasva 100 % Täydennyskoulutus päivien määrä Sairauspoissaolojen määrä Muutoin täyttynyt, toinen erityislastentarhanopettajan ja kahden lastentarhanopettajan paikat täyttämättä käyty Asiakas Laadukas esiopetus ja päivähoito koko kunnassa Palvelut Hoitopaikkojen määrän pitäminen tarvetta vastaavana Varhaiskasvatussuun-n itelman ja esiops:n noudattaminen ja ajantasaisuus Asiakastyytyväisyys (joka toinen vuosi lapsille, joka toinen vuosi vanhemmille) Päivähoitotilojen riittävyys Arviointikysely Keskiarvo yli 3 asteikolla 1-5 Päiväkotitiloja riittävästi, turvalliset ja terveelliset Hoitopaikan järjestäminen lain edellyttämässä ajassa Laatukysely toteutetaan marraskuussa Toteutunut lain puitteissa Sähköisten palvelujen käytön lisääminen Ajantasaisen ohjelmiston hankkiminen Sähköinen päivähoitohaku Työaikasuunnitelmat Varautuminen tuntiperusteiseen laskutukseen Sähköisten palveluiden määrä Neuvotellaan parhaillaan Lapsen varhaisen ja oikea-aikaisen tuen havaitseminen ja tuen tarpeen arviointi Erityislastentarhanopettajat lapsiryhmien toiminnassa mukana Kaksi erityislastentarhanopettajaa, tukitoimet aloitetaan heti Erityislastentarhano pettajien määrä Erityislastentarhanopettajia 1 Tehokkaasti ja taloudellisesti järjestetyt palvelut Henkilöstömitoitus oikein kaikissa päivähoitoyksiköissä Nettomenot/hoitopaikka/ vuosi alittaa valtakunnallisen keskiarvon Nettomenot /hoitopaikka/vuosi Tarkentuu tilinpäätöksessä, pysytty TA:ssa 505 Varhaiskasvatus

4 TP 2013 TA 2014 tot Suoritteet Päiväkodit kokopäivä osapäivä esiopetus Erityispäiväh; Perhepäiväh; Ryhmäperhepäivähoito kokopäivä osapäivä esiopetus 4 11 Ostopalvelup; Muu päivähoito kotihoidontuki, perhettä Tunnusluvut / hoitopaikka Päiväkoti/ koko Esiopetus Perhepäivähoito Ryhmäperhepäiväh Kotihoidontuki /perhe Tulosalue Tilivelvollinen Toiminta-ajatus Opetustoimi Rehtorit ja koulujen luokanopettaja-rehtorit Tarkoituksena on tarjota mahdollisimman laadukasta perusopetusta sekä yleissivistävää toisen asteen tutkintoon (yo-koe) johtavaa lukio-opetusta. arvio vuodelle 2014/ Toteuma Perusopetuksen oppilasmäärä on ollut muutaman viime vuoden ajan Mynämäessä hienoisessa laskussa. Palveluverkkoselvitys on laadittu ja sen eri vaihtoehdoissa on haettu tehokkuutta ja innovatiivisia ratkaisuja hinku-kunnan strategisten valintojen mukaisesti tarkoituksena löytää sekä säästöjä että fyysisen oppimisympäristön laadukkuutta rakenteellisten ratkaisujen kautta. Tulevaisuuteen tähtäävät ratkaisut ovat vielä kesken. Tilojen käyttöasteen nostaminen ja yhteistyön lisääminen 3. sektorin kanssa (vanhempainyhdistykset, kylät, lapsineuvosto, järjestöt, jne.) ovat osa selvitystyötä. Niittylinnan erityisopetusyksikkö jatkaa Tavastilan koulun luokanopettaja-rehtorin alaisuudessa siksi, että erityisopetusta on muutoinkin keskitetty Tavastilaan. Niittylinnan kaksi yksikköä sijaitsevat samassa pihapiirissä, jolloin opettajat ja avustajat saavat toisistaan tukea ja ryhmiä on mahdollista jakaa. Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki uudistui niin, että uusi lainsäädäntö astui voimaan elokuussa Tämän osalta tilanne on ollut sekava, sillä lain sovellusta ja yksityiskohtaisempaa ohjeistusta ei ole vieläkään saatu kuntiin. Oppilashuollossa on pyritty Akseli-vetoisen kehittämishankkeen kautta sopimaan yhteisistä linjauksista ja parhaasta mahdollisesta toimintamallista. Kehittämishankkeen ajatuksena on myös parantaa perhekeskeistä oppilashuoltotyötä ja laatia laajempi kohderyhmän hyvinvointisuunnitelma.

5 Opetusryhmäkokojen pienentämiseen on saatu erityistä valtionapurahaa, jolla on palkattu kolme resurssiopettajaa lukuvuodeksi Osaava-hankkeen puitteissa koulutetaan opettajayhteisöä. Lukion oppilasmäärä pyritään vakauttamaan noin 180 oppilaaseen. Varaudutaan sähköisten ylioppilaskirjoitusten tuloon. Lukion tavoitteena on aikaisempien vuosien tapaan saavuttaa yo-tuloksissa keskiarvo, joka parempi kuin valtakunnallisten kaikkien aineiden keskiarvo. Kehittämisessä panostetaan edelleen sähköisiin oppimisympäristöihin. arvion sitovat strategiset tavoitteet vuonna 2014 (perusopetus) Strategiset Kriittiset tavoitteet menestystekijät Henkilöstön osaaminen Pätevä ja oikein Koulujen välinen mitoitettuhenkilökunta yhteistyö, riittävä täydennyskoulutus Johtajien kouluttaminen Tavoitetaso Mittari Toteuma Tehtävien edellyttämä pätevyys kaikilla Kaikilla tehtävien edellyttämä pätevyys Päteviä % 100 % Täydennyskoulutuspä ivät Koulutusta tarjolla runsaasti. Työtyytyväisyys Asiakas Ammattitaitoisesti tuotetut palvelut Palvelut Lain ja opetussuunnitelman mukaiset laadukkaat palvelut Perusopetuspalvelut osallistuvat lasten ja nuorten laadukkaiden hyvinvointipalvelujen kehittämiseen Työilmapiiri ja johtajuus käydään 100 %, puututaan epäkohtiin Opetussuunnitelmien noudattaminen ja ajantasaisuus Selkeät toimintaohjeet ja resurssien oikea kohdentaminen Laadun ja alueellisen yhteistyön ennakkoluuloton kehittäminen Oppimistulokset saavutettu Kaikkien ryhmäkokojen keskiarvo ja tehokkaasti järjestetyt lakisääteiset koulukuljetukset Perusopetuspalvelut ovat mukana perusopetuksen Laatu-hankkeen soveltamisessa käytäntöön. Vanhempien osallistaminen tärkeätä vanhempien ja koulun yhteistyötä mittaavassa kyselyssä tavoitellaan sitä, että selvä enemmistö on Päättötodistusten saaneiden 100 % Kyläkoulujen, Laurin ala- ja yläkoulujen sekä kaikkien koulujen yhteinen ryhmäkokojen keskiarvo ja koulukuljetusreittien määrä Laatu-hankkeen eteneminen Mynämäen kaikissa peruskouluissa. 258-kysely huoltajille keväällä 2014 ja sen tyytyväisten vastaus% Kehityskeskuste-l ut käyty 100 % Kyläkoulut 12 Laurin ak 17 Laurin yk 15 Joukkoliikenne-ty öryhmä kilpailutti koulukuljetuksen keväällä 2014, reittirakenne muuttui niin, että entisten reittien sijaan maksetaan vain oppilaan taksissaolon ajasta/matkasta. Laatu-hankkeen 2 korttia tehty: fyysinen oppimisympäristö ja oppilaiden osallisuus kortit, esitelty lautakunnalle kesäkuussa 2014 Kouluviihtyvyys-k yselyn tulokset esitelty lautakunnalle kesäkuussa 2014

6 tyytyväisiä palveluun Perusopetuksen kehittämishankkeisiin osallistuminen Sähköisten palvelujen ja oppimisympäristöjen lisääminen perusopetuksessa Hankkeiden koordinointi omana tai ostopalveluna Asianmukainen laitteisto kouluissa määritelty uusittu tvt-strategia, Wilma ohjelman käyttö kaikilla huoltajilla Osaamisen ja laadun lisääminen hankkeiden avulla TVT-strategia valmiina ja kaikkien tiedossa 2014, kouluun ilmoittautuminen Wilma-oppilashallinto -ohjelman kautta (100%), Hankkeiden tulokset käytännössä Uusittu strategia valmiina, sen pohjalta toimenpidesuunnittelu n aloittaminen, Wilman käyttö 100 % Erityisesti TVT-osaaminen kartoitettu ja sitä parannettu tarpeen mukaan Osaava-rahoituks elta TVT strategia sisäiseen käyttöön valmiina ja esitelty lautakunnassa kesäkuussa 2014, julkaistava strategia vielä kesken. Hyvä ja laadukas oppilashuolto on hyvä lähtökohta nuorten yhteiskuntatakuun toteutumiseen. Poikkihallinnollisen yhteistyön lisääntyminen kunnan hallintokuntien, Akselin ja alueen kesken Yhteisten toimintatapojen löytyminen ja kehittäminen Koulujen, varhaiskasvatuksen, kuraattorin, vapaa-aika, sosiaalitoimen ja Akselin yhteistyön lisääminen, oppilashuollon kehittämishankkeen hakeminen yhdessä Akselin ja naapurikuntien kanssa Yhteistyötapaamiset ja ison oppilashuoltoryhmän kokoukset (määrä), onnistuneiden oppilashuollon kehittämishankkeiden määrä Wilman käyttö 100 % Lautakunta päätti kesäkuussa uudesta käytännöstä. Yleisryhmät kokoontuvat säännöllisesti, yksilölliset aina tarpeen mukaan. Nuorten osallistumisen ja yritteliäisyyden lisääminen yhdessä nuorisotoimen kanssa Koulukiusaamisen estäminen Tehokkaasti ja taloudellisesti järjestetyt palvelut Nuorten aktivoiminen osallistumaan ja yrittämään Hyvien toimintamallien löytäminen Määrärahojen seuranta, nopea reagointi muutoksiin ja oikein mitoitetut palvelut Yrittelijäisyyden ja yrittäjyyskasvatuksen lisääminen Kiva-koulun puitteissa kysely henkilökunnalle ja opettajille, lisäksi käytetään ohjelmia Lions-quest ja Turvataito, joilla pyritään parantamaan kouluviihtyvyyttä ja elämän taitoja Toiminta hoidetaan määrärahojen puitteissa Yrittäjyyskasvatusprojektien, koulutusten ja tempausten vaikutukset kouluissa sekä muualla kunnassa Pyritään minimoimaan koulukiusaaminen käytössä olevilla ohjelmilla ja Kiva-koulu -hankkeella euroa / oppilas Mynämäki mukana Yrittäjäkylä-ohjel massa, Yrittäjyyskasvatus huomioidaan kouluissa Kiusaamistapauksiin puututaan Kiva-koulun mukaisesti, samalla toteutetaan oppilaiden osallisuuden lisäämistä ja tutkittiin asiaa/parannusmahdollisuuksia laatu-hankkeessa eurot tarkentuvat tilinpäätöksessä, osavuosiraportin tilanne on keskeneräinen, oppilaslaskenta tehdään arvion sitovat strategiset tavoitteet vuonna 2014 (lukio)

7 Strategiset Kriittiset tavoitteet menestystekijät Henkilöstön osaaminen Pätevä henkilöstö Rekrytoinnin onnistuminen Tavoitetaso Mittari Toteuma Henkilöstö pätevää Epäpätevien osuus % Pätevät 100 % Täydennyskoulutus 1 päivä / vuosi Täydennyskoulutuspäivä t Tutkinnot Työtyytyväisyys Työilmapiiri ja johtajuus Kyselyjen keskiarvo vähintään 3 / 4 Asiakas Ammattitaitoisesti tuotetut palvelut Lukiolainsäädännön ja opetussuunnitelman toteutuminen Opetussuunnitelma toteutuu, ei läpimenneitä valituksia Kyselyjen keskiarvo Läpimenneet valitukset - 1,5 pv/kevät Kehityskeskusteluje n mukaan työilmapiiri hyvä Asiakastyytyväisyys Palvelut Lain ja opetussuunnitelman mukaiset palvelut Ammattitaitoinen ja riittävä henkilöstö Selkeät toimintaohjeet ja resurssien oikea kohdentaminen Kyselyjen keskiarvo vähintään 3 / 5 Opetusryhmät keskimäärin < 20 Kyselyjen keskiarvo 1,28 (1 = tyytyväinen, 4= ei ole tyytyväinen) Ryhmäkokojen keskiarvo 19,6 Yo-tulokset paremmat kuin valtakunnallinen keskiarvo Yo-tuloksien keskiarvo KA 2014:4,63/4,11 (Myn/valtak), tavoite toteutui hyvin Alueellisen yhteistyön syventäminen lukio-opetuksessa Monipuolinen ja laajentuva kurssitarjonta Koulukiusaamisen estäminen Alueellisten hankkeiden ennakkoluuloton kehittäminen Opiskelijoiden motivoiminen sekä verkko-opetuksen vaatima tietotaito ja teknologia Hyvien toimintamallien löytyminen Syvenevän yhteistyön malli lähikuntien kesken Kaikki tarjottavat kurssit toteutuvat Kiusattujen määrällinen % < valtakunnallinen keskiarvo Alueelliset hankkeet Toteutuneiden kurssien % Kiusaamiskyselyjen % keskiarvo opiskelijahuolto suunnitelma, yhteistyö sote-alueella, varautuminen laajenevaan yhteistyöhön Kaksi kurssia peruttu vähäisen opiskelijamäärän vuoksi, osa toteutettu itsenäisenä opiskeluna 2,5 % opiskelijoista kokenut kiusaamista Tehokkaasti ja taloudellisesti järjestetyt palvelut Määrärahojen seuranta, nopea reagointi ja oikein mitoitetut palvelut < Samankokoisten lukioiden keskiarvo < 7000 euroa / opiskelija euroa / opiskelija Pysytty TA:ssa, tarkentuu tilinpäätöksen yhteydessä 510 Opetustoimi TP 2013 TA 2014 tot %

8 Suoritteet kouluja oppilaita/perusopetus aloituspaikkoja/lukio opiskelijoita/lukio muista kunnista Tunnusluvut euroa/oppilas euroa/opiskelija Tulosalue Tilivelvollinen Toiminta-ajatus Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimi Liikunta- ja nuorisopalveluvastaava, kulttuuri- ja kirjastopalveluvastaava Tuottaa kulttuuri- ja vapaa-ajan palveluja kuntalaisille kilpailukykyiseen hintaan (liikunta, kulttuuri ja kirjasto, nuoriso ja ap/ip-toiminta) arvio vuodelle 2014/ toteuma Kylätalo vakiinnuttaa toimintaansa vuoden 2014 aikana Mietoisten entisessä kunnantalossa nuorisotoimen, aamu- ja iltapäivätoiminnan, kirjaston ja kolmannen sektorin yhteistyönä. Vaski-kirjasto yhteistyötä jatketaan. Mietoisten itsepalvelukirjastoa kehitetään yhdessä kirjastokäyttäjien kanssa. Etsivän nuorisotyön osalta aivan vuoden 2013 lopulla päätettiin yhdessä Maskun ja Nousiaisten kanssa hakea omaa etsivän nuorisotyön tekijää, jonka on tarkoitus aloittaa vuoden 2014 alusta. Tätä varten haettiin rahoitusta Opetus- ja kulttuuriministeriöstä rahoituspäätös tulee vasta keväällä Eri yksiköissä kehitetään aamu- ja iltapäivätoiminnan, perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen yhteistyötä huomioiden eri toimipaikkojen edellytykset yhteistyölle. Vapaa-ajan kenttätyöhön haetaan lisäarvoa ostopalveluiden ja kunnallisen työn kustannusvertailun kautta korostaen ennaltaehkäisevän työn merkitystä. arvion sitovat strategiset tavoitteet vuonna 2014 Strategiset Kriittiset tavoitteet menestystekijät Henkilöstön osaaminen Työhyvinvoinnin ja osaamisen aktiivinen ylläpitäminen Tavoitetaso Mittari Toteuma Esimiehet päteviä Asiantunteva johtajuus Johtamiskyselyt Johtamiskyselyitä ei ole tehty, työtyytyväisyyskysely tehtiin edellisen vuoden aikana Pätevät työntekijät 100 % Tutkinnot Toteutunut Asiantunteva henkilöstö Työtyytyväisyys Henkilöstön pysyvyys Vaihtuvuus < 5 % henkilöstöstä Työilmapiiri ja johtaminen Kyselyjen keskiarvo vähintään ¾ Vaihtuvuus % Kyselyjen keskiarvo Vaihtuvuus alle 5 % ja kehityskeskustelut pidetty Asiakas

9 Kirjasto- ja vapaa-aikapalvelut kehittyvät Uusien innovaatioiden toteuttaminen kirjastoja vapaa-aikapalveluissa Olemassa olevia sähköisiä palveluja kehitetään Asiakastyytyväisyys Uusia sähköisiä palveluita ei ole hankittu. Asiakastyytyväisyys säilyy nykytasolla Palvelulaatu Asiakastyytyväisyyden keskiarvo yli 3 asteikolla 1-5 Asiakaskyselyt Asiaskastyytyväisyytt ä mitattu aamu- ja iltapäivätoiminnassa. Palvelut Uusia aktiivisia toimintamalleja kolmannen sektorin toimijoiden ja muiden palvelutuottajien kesken Olemassa olevien toimintatapojen ylläpitäminen ja uusien toimintamallien luominen Yhdistysten ja kunnan yhteistyön vahvistaminen Yhteinen toiminta ja tapahtumat Uusia palvelumuotoja aloitettu. Kylätalo Mietolassa 4Hyhdistys vastaa nuorisotalon sisällön tuotannosta. Kirjasto ja kulttuurin sekä liikunnan ja nuorisotoimen yhteistyön lisääminen Kuntalaisten osallisuuden lisääminen Tehokkaasti ja taloudellisesti järjestetyt palvelut Kirjasto- ja vapaa-aikapalvelujen ennakkoluuloton tarkastelu Asukkaiden aktivoiminen osallistumaan Määrärahojen seuranta, nopea reagointi ja oikein mitoitetut palvelut Uudet innovaatiot Mietoisten kylätalossa ja kyläkouluissa Nuorien ja nuorisoparlamentin osallistumisen lisääminen kunnan päätöksenteossa Toiminta hoidetaan määrärahojen puitteissa Hankkeiden määrä Edustajan osallistuminen lautakunnan kokouksiin Asukkaiden tekemien aloitteiden määrä euroa/ asiakas euroa / asukas Yhteisenä hankkeena on aloitettu vapaa-aikatoimen yhteinen tiedotuslehti. Ensimmäinen lehti julkaistaan vuoden 2015 alussa. Uusi valittu edustaja ei ole vielä osallistunut kokouksiin. Nuoret ovat tehneet aloitteen nuorten toimitilasta, sekä Laurin yläkoulun pihan kunnostuksesta. Toteuma määrärahojen puitteissa 530 Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimi TP 2013 TA 2014 tot % Suoritteet nuorisotiloja kävijöitä ap/ip -asiakkaat liikuntatilat uimahallikävijät kirjastot lainaukset museot kulttuuritapaht Tunnusluvut /nuoriso /ap-ip-asiakas liikunta /asukas kirjasto /asukas kulttuuri /asukas 3 7 1

10 Kasvatus- ja sivistyslautakunta yhteensä KASVATUS- JA SIVISTYS LAUTAKUNTA TA tot % Lisämää-r äraha UUSI TA 2014 Toteuma TP 2013 tot % 500 Sivistystoimen hallinto Tuotot ,1 Kulut , ,8 Netto , ,9 505 Varhaiskasvatus Tuotot , ,3 Kulut , ,9 Netto , ,5 510 Opetustoimi Tuotot , ,1 Kulut , ,7 Netto , ,8 530 Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimi Tuotot , ,6 Kulut , ,6 Netto , ,7 KASVATUS- JA SIVISTYSLAUTAKUNTA YHTEENSÄ Tuotot , ,3 Kulut , ,4 Netto , ,3

Kehittää ja uudistaa osaston toimialaa kunnan strategisten tavoitteiden suuntaisesti.

Kehittää ja uudistaa osaston toimialaa kunnan strategisten tavoitteiden suuntaisesti. 1..1 Kasvatus- ja sivistyslautakunta Tulosalue Tilivelvollinen Toiminta-ajatus Sivistystoimen hallinto/osaston yhteinen toiminta Kasvatus- ja sivistysjohtaja Laura Päiviö-Häkämies Kehittää ja uudistaa

Lisätiedot

Sivistystoimen hallinto/osaston yhteinen toiminta

Sivistystoimen hallinto/osaston yhteinen toiminta KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 Tulosalue Tilivelvollinen Toiminta-ajatus Sivistystoimen hallinto/osaston yhteinen toiminta Kasvatus- ja sivistysjohtaja Laura Päiviö-Häkämies Kehittää ja uudistaa osaston toimialaa

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNNAN TALOUSARVIO 2013 JA -SUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2015 KH 26.11.2012 327 KH 3.12.2012 333 KV 17.12.2012 75

MYNÄMÄEN KUNNAN TALOUSARVIO 2013 JA -SUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2015 KH 26.11.2012 327 KH 3.12.2012 333 KV 17.12.2012 75 MYNÄMÄEN KUNNAN TALOUSARVIO 2013 JA -SUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2015 KH 26.11.2012 327 KH 3.12.2012 333 KV 17.12.2012 75 SISÄLLYSLUETTELO 1 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS...3 2 MYNÄMÄEN KUNNAN ARVOT, MISSIO, VISIO

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNNAN TALOUSARVIO 2015 JA -SUUNNITELMA VUOSILLE 2016-2017 KH 1.12.2014 359 KH 8.12.2014 397 KV 15.12.2014 89

MYNÄMÄEN KUNNAN TALOUSARVIO 2015 JA -SUUNNITELMA VUOSILLE 2016-2017 KH 1.12.2014 359 KH 8.12.2014 397 KV 15.12.2014 89 MYNÄMÄEN KUNNAN TALOUSARVIO 2015 JA -SUUNNITELMA VUOSILLE 2016-2017 KH 1.12.2014 359 KH 8.12.2014 397 KV 15.12.2014 89 SISÄLLYSLUETTELO 1 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS... 3 2 MYNÄMÄEN KUNNAN ARVOT JA STRATEGIA...

Lisätiedot

Varhaiskasvatusjohtaja

Varhaiskasvatusjohtaja Varhaiskasvatus Tilivelvollinen Toiminta-ajatus Varhaiskasvatusjohtaja Järjestetään perheille tarpeita vastaavat ja laadukkaat varhaiskasvatuspalvelut perhepäivähoidossa, päiväkodeissa ja erityispäivähoidossa.

Lisätiedot

SIVISTYSTOIMEN TOIMIALA

SIVISTYSTOIMEN TOIMIALA SIVISTYSTOIMEN TOIMIALA Sivistystoimen toimialan tuloskortit vuodelle 2011 Toimialan visio Sivistystoimen toimialaan kuuluvat toiminnot sisältävät keskeisesti niitä kuntalaispalvelujen tuottamisen tehtäviä,

Lisätiedot

Palvelulinjaukset 2015 2018

Palvelulinjaukset 2015 2018 Sivistystoimiala Perustehtävä Vastaa kasvatus-, koulutus- ja kulttuuripalveluiden sekä liikunta- ja nuorisopalveluiden kehittämisestä, toteuttamisesta ja arvioinnista. Palvelujen nykytilan kuvaus Päivähoitopalveluista

Lisätiedot

SIVISTYSTOIMEN TOIMIALA

SIVISTYSTOIMEN TOIMIALA SIVISTYSTOIMEN TOIMIALA 1 Sivistystoimen toimialan tuloskortit vuodelle 2011 Toimialan visio Sivistystoimen toimialaan kuuluvat toiminnot sisältävät keskeisesti niitä kuntalaispalvelujen tuottamisen tehtäviä,

Lisätiedot

Talousarvio 2015 Sivistysosasto

Talousarvio 2015 Sivistysosasto Talousarvio 2015 Sivistysosasto Laatumukuloita pelloilla ja pisteissä Sivistysosaston visio Sivistysosasto antaa hyvät lähtökohdat yksilön kasvuun ja itsensä kehittämiseen sekä valmiudet menestyä erilaisissa

Lisätiedot

SIVISTYSOSASTON KÄYTTÖSUUNNITELMA Seurantaraportti 31.12.2014

SIVISTYSOSASTON KÄYTTÖSUUNNITELMA Seurantaraportti 31.12.2014 SIVISTYSOSASTON KÄYTTÖSUUNNITELMA Seurantaraportti 1. Toiminta-ajatus tulosalueittain 2. Toiminnalliset tavoitteet tulosalueittain/tulosyksiköittäin 3. Tunnusluvut tulosalueittain 4. Toimintaympäristö

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen laatukäsikirja

Varhaiskasvatuksen laatukäsikirja Varhaiskasvatuksen laatukäsikirja Sastamalan kaupunki 2014 SASTAMALAN KAUPUNKI Aarnontie 2 A, PL 23, 38201 SASTAMALA, puh. (03) 521 31, faksi (03) 5213 4099 sastamala@sastamala.fi, etunimi.sukunimi@sastamala.fi,

Lisätiedot

Talousarvio. Talousarvio. jälkeen Toteuma % Poikkeama

Talousarvio. Talousarvio. jälkeen Toteuma % Poikkeama Sivistyslautakunta Sivistyspalveluiden tehtävänä on tukea ja kannustaa kuntalaisten henkistä ja fyysistä hyvinvointia luomalla edellytyksiä tasokkaaseen koulutukseen, varhaiskasvatukseen ja monipuoliseen

Lisätiedot

Hyvinvointilautakunta

Hyvinvointilautakunta Hyv. ltk 28.2.2012 17, liite 3 Kiimingin kunta Hyvinvointilautakunta Toimintakertomus 1.1.-31.12.2011 SISÄLLYSLUETTELO Hyvinvointilautakunnan tilinpäätös ja toimintakertomus 1.1.-31.12.2011 1. Yleistä

Lisätiedot

Sivistys- ja vapaa-ajanpalvelut ovat kunnan ja alueen elinvoiman kulmakiviä sekä kuntalaisten hyvinvoinnin edistäjiä.

Sivistys- ja vapaa-ajanpalvelut ovat kunnan ja alueen elinvoiman kulmakiviä sekä kuntalaisten hyvinvoinnin edistäjiä. 1 2.7. SIVISTYS- JA VAPAA-AIKATOIMEN TOIMIALA Palvelusuunnitelma: Sivistys- ja vapaa-ajanpalvelut ovat kunnan ja alueen elinvoiman kulmakiviä sekä kuntalaisten hyvinvoinnin edistäjiä. SIVISTYSTOIMI HALLINTO

Lisätiedot

YHDISTYMISSELVITYKSEN SIVISTYSTYÖRYHMÄN VÄLIRAPORTTI

YHDISTYMISSELVITYKSEN SIVISTYSTYÖRYHMÄN VÄLIRAPORTTI ASKOLA LAPINJÄRVI LOVIISA MYRSKYLÄ PORNAINEN PORVOO SIPOO LAPPTRÄSK LOVISA MÖRSKOM BORGNÄS BORGÅ SIBBO ASKOLAN, LAPINJÄRVEN, LOVIISAN, MYRSKYLÄN, PORNAISTEN, PORVOON JA SIPOON YHDISTYMISSELVITYKSEN SIVISTYSTYÖRYHMÄN

Lisätiedot

SIVISTYSTOIMEN TOIMIALA

SIVISTYSTOIMEN TOIMIALA SIVISTYSTOIMEN TOIMIALA 1 Sivistystoimen toimialan tuloskortit vuodelle 2011 Toimialan visio Sivistystoimen toimialaan kuuluvat toiminnot sisältävät keskeisesti niitä kuntalaispalvelujen tuottamisen tehtäviä,

Lisätiedot

Käyttösuunnitelma 2014

Käyttösuunnitelma 2014 Kasvun ja oppimisen palvelualue Käyttösuunnitelma 2014 Kasvun ja oppimisen lautakunta 18.12.2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2013 8 (22) Kasvun ja oppimisen lautakunta 71 18.12.2013 71 Asianro 8685/02.02.00/2013

Lisätiedot

Sivistyspalvelut kuntarakenne-selvityksessä

Sivistyspalvelut kuntarakenne-selvityksessä Sivistyspalvelut kuntarakenne-selvityksessä Forssan kaupunki, Humppilan kunta, Jokioisten kunta ja Tammelan kunta tekevät vapaaehtoisen kuntarakenneselvityksen. Hankkeen tavoitteena on mm. tehdä selvitys

Lisätiedot

VÄLITILINPÄÄTÖS II 2009 1.1.-31.8.2009 KH 28.9. / KV 12.10

VÄLITILINPÄÄTÖS II 2009 1.1.-31.8.2009 KH 28.9. / KV 12.10 VÄLITILINPÄÄTÖS II 2009 1.1.-31.8.2009 KH 28.9. / KV 12.10 Talouskatsaus Talous on ollut varsin turbulentti koko vuoden 2009 ajan. Poikkeuksellisen epävarmuuden aiheutti USAsta levinnyt rahoitusmarkkinoiden

Lisätiedot

TALOUSSUUNNITELMAT VUOSILLE 2016-2017 / SIVISTYSLAUTAKUNTA

TALOUSSUUNNITELMAT VUOSILLE 2016-2017 / SIVISTYSLAUTAKUNTA TALOUSSUUNNITELMAT VUOSILLE 2016-2017 / SIVISTYSLAUTAKUNTA YLEISHALLINTO Palvelukuvaus Lapuan kaupungin sivistyskeskuksen yleishallinto vastaa lautakunnan toimialaan kuuluvien asioiden suunnittelusta,

Lisätiedot

LUONNOS 3.2.2014. Sodankylän kunnan varhaiskasvatuksen ja koulutuksen kehittämissuunnitelma 2014 2017

LUONNOS 3.2.2014. Sodankylän kunnan varhaiskasvatuksen ja koulutuksen kehittämissuunnitelma 2014 2017 LUONNOS 3.2.2014 Sodankylän kunnan varhaiskasvatuksen ja koulutuksen kehittämissuunnitelma 2014 2017 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 1 1. Johdanto... 2 2. Sodankylän varhaiskasvatuksen ja koulutuksen

Lisätiedot

LAPSI- JA NUORISOPOLIITTINEN OHJELMA 2012-2016 TERVON KUNTA

LAPSI- JA NUORISOPOLIITTINEN OHJELMA 2012-2016 TERVON KUNTA LAPSI- JA NUORISOPOLIITTINEN OHJELMA 2012-2016 TERVON KUNTA VISIO 2012-2016 Tervolaiset lapset ja nuoret kasvavat turvallisessa ja myönteisessä ympäristössä terveiksi, itsenäisiksi ja aktiivisiksi aikuisiksi.

Lisätiedot

Strateginen sopimus 2014-2016

Strateginen sopimus 2014-2016 SIVISTYSTOIMIALAN STRATEGINEN SOPIMUS 1. SOPIMUKSEN JA TOIMINNAN KUVAUS Sopijatahot Tämän sopimuksen osapuolia ovat Turun kaupunginhallitus ja Turun kaupungin sivistystoimialan kasvatus- ja opetuslautakunta.

Lisätiedot

NOUSIAISTEN KUNNAN TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017 TALOUSARVIO VUODELLE 2015

NOUSIAISTEN KUNNAN TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017 TALOUSARVIO VUODELLE 2015 NOUSIAISTEN KUNNAN TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017 TALOUSARVIO VUODELLE 2015 Kunnanhallitus 1.12.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS 2 2 NOUSIAISTEN KUNNAN STRATEGIA 3 3 TALOUSARVION YLEISPERUSTELUT

Lisätiedot

Lapsi- ja nuorisopoliittinen ohjelma

Lapsi- ja nuorisopoliittinen ohjelma Lapsi- ja nuorisopoliittinen ohjelma Keravan kaupunki Yhteistyöryhmä Lapset ja nuoret 1.2.2011 Sisällys 1 Johdanto... 1 2 Lapsi- ja nuorisopoliittisen ohjelman lähtökohtia... 2 2.1 YK:n lapsen oikeuksien

Lisätiedot

TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1.1.-31.8.2015 SIVISTYSPALVELUT

TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1.1.-31.8.2015 SIVISTYSPALVELUT TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1.1.-31.8.2015 SIVISTYSPALVELUT Vastuualueet: perusopetus, lukio, vapaa-ajan koulutus, vapaa-aikapalvelut, ruokapalvelut sekä tukipalveluna koulutoimisto/joukkoliikenne.

Lisätiedot

1. Johdanto...3 2. Viitasaaren kaupungin strategia 2005-2008...4 2.1. Arvot...4 2.2. Viitasaaren visio...4 2.2. Viitasaaren kaupunkistrategian

1. Johdanto...3 2. Viitasaaren kaupungin strategia 2005-2008...4 2.1. Arvot...4 2.2. Viitasaaren visio...4 2.2. Viitasaaren kaupunkistrategian 1. Johdanto...3 2. Viitasaaren kaupungin strategia 2005-2008...4 2.1. Arvot...4 2.2. Viitasaaren visio...4 2.2. Viitasaaren kaupunkistrategian 2005-2008 painopistealueet...4 2.3. Toteutus ja seuranta...6

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2011

TOIMINTAKERTOMUS 2011 Mikkelin kaupunki Sosiaali- ja terveyslautakunta TOIMINTAKERTOMUS 2011 Perhekuva: Paula Myöhänen SISÄLLYSLUETTELO Sosiaali- ja terveyslautakunta...5 sosiaali- ja terveyslautakunnan tuloskortti...8 sosiaali-

Lisätiedot

Salon kaupungin lukiot. Laatukäsikirja. Common Assessment Framework (CAF) Halikon lukio Perniön lukio Salon lukio Salon aikuislukio

Salon kaupungin lukiot. Laatukäsikirja. Common Assessment Framework (CAF) Halikon lukio Perniön lukio Salon lukio Salon aikuislukio Salon kaupungin lukiot Laatukäsikirja Common Assessment Framework (CAF) Halikon lukio Perniön lukio Salon lukio Salon aikuislukio Sisältö 1 JOHTAJUUS 1 JOHTAMISEN YLEISET LÄHTÖKOHDAT 1 1.1 Organisaation

Lisätiedot

HYVINVOINTIA YHTEISTYÖLLÄ

HYVINVOINTIA YHTEISTYÖLLÄ HYVINVOINTIA YHTEISTYÖLLÄ Karhukuntien palvelustrategia 2008 K O U L U T U S P A L V E L U T Hyväksytty Karhukuntien neuvottelukunnassa 10.12.2003 sekä seudun kuntien valtuustoissa tammikuussa 2004. SISÄLLYS

Lisätiedot