Sydänleikkauksen jälkeinen eteisvärinä. Liisa Kokkonen ja Silja Majahalme

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sydänleikkauksen jälkeinen eteisvärinä. Liisa Kokkonen ja Silja Majahalme"

Transkriptio

1 Näin hoidan Sydänleikkauksen jälkeinen eteisvärinä Liisa Kokkonen ja Silja Majahalme Sydänleikkauksen jälkeinen eteisvärinä ja eteislepatus ovat merkittävä hoidollinen ongelma, koska rytmihäiriöön liittyy osalla potilaista hemodynamiikan vaihtelua ja lisääntynyt aivoverenkierron häiriön riski. Tällöin hoitoaika pitenee sekä tehohoidossa että vuodeosastolla ja ohitusleikkauksen aiheuttamat kokonaiskustannukset kasvavat merkittävästi. Sydänleikkauspotilaiden keski-iän kasvaessa postoperatiivisen eteisvärinän aiheuttamat ongelmat lisääntyvät. Runsaasta tutkimustiedosta huolimatta riskitapauksia ei vielä pystytä toteamaan riittävän hyvin eikä rytmihäiriön estohoitoa voida vielä kohdennetusti käyttää ennen leikkausta. Ohitusleikkauksessa olleiden potilaiden eteisvärinän estoon ja hoitoon ei ole kansainvälisesti hyväksyttyä yksityiskohtaista strategiaa, joten käytännöt ovat olleet vaihtelevia. TAYS:ssa tehdään vuosittain noin 950 avosydänleikkausta ja postoperatiivisen eteisvärinän saa kolmannes potilaista. Hemodynamiikaltaan vakaassa tilanteessa tehohoitovaiheen jälkeen potilaan sydämen systolisen toiminnan ollessa normaali tai lähes normaali rytmin kääntöön käytetään suonensisäistä flekainidiinfuusiota. Kokemuksemme tästä hoidosta ovat hyviä. Eteisperäiset rytmihäiriöt ovat yleisin sydänleikkauksen jälkeinen ongelma. Huolimatta leikkaustekniikan kehittymisestä eteisperäisiä rytmihäiriöitä on edelleen todettu %:lla ohitusleikkauspotilaista ja jopa 60 %:lla läppäleikkauspotilaista. Eteisvärinä ja eteislepatus ovat näistä rytmihäiriöistä yleisimpiä (Andrews ym. 1991). Useimmiten rytmihäiriö on lyhytkestoinen, itsestään ohimenevä, hyvänlaatuinen ilmiö. Esiintyvyys on huipussaan päivinä leikkauksen jälkeen ja pienenee sitten nopeasti kahden viikon aikana. Yli 90 % ohitusleikkauksen jälkeisen eteisperäisen rytmihäiriön saaneista on sinusrytmissä 6 8 viikon kuluttua leikkauksesta (Maisel ym. 2001). Äkillinen eteisvärinä varsinkin iäkkäillä potilailla voi kuitenkin vähentää sydämen supistustehoa, mikä yhdessä nopean kammiovasteen kanssa saattaa aiheuttaa hemodynaamisia ongelmia ja altistaa sydämen vajaatoiminnalle, verenpaineen liialliselle laskulle ja kammioperäisille rytmihäiriöille. Toisaalta eteisten läpi virtaavan veren lammikoituminen voi lisätä embolisaation riskiä (Page ja Pym 1996). Eteisperäiset rytmihäiriöt lisäävät tehohoito- ja sairaalahoitoaikaa, joten kyseessä on merkittävä hoidollinen ja taloudellinen ongelma (Tamis ja Steinberg 2000). Eteisvärinän syntymekanismit Sydänleikkauksen jälkeisen eteisvärinän oletetaan olevan etiologialtaan monitekijäinen. Patofysiologian kannalta sen ajatellaan liittyvän ikääntymisen aiheuttamiin degeneratiivisiin muutoksiin, ja ikääntyminen onkin tärkein leikkauksenjälkeisen eteisvärinän riskiä ennustava tekijä (Fuller ym. 1989). Yli 65-vuotiaista potilaista postoperatiivisen eteisvärinän saa jopa Duodecim 2003;119:

2 puolet. Ikääntymiseen liittyvien muutosten, kuten eteisten koon kasvun, sydänlihaksen atrofioitumisen ja hidastuneen sähköisen johtumisen, ajatellaan selittävän lisääntynyttä eteisperäistä rytmihäiriöherkkyyttä. Muita sydänleikkauksen jälkeisen eteisvärinän riskiä lisääviä tekijöitä ovat mm. aiempi eteisvärinäkohtaus, beetasalpaajalääkityksen keskeyttäminen leikkauksen ajaksi, sydämen vasemman kammion heikentynyt systolinen toiminta, vasemman eteisen suurentunut koko ja EKG:n P-aallon pidentyminen ennen leikkausta yli arvon 110 ms (taulukko). Leikkaustekniikan kehittyminen ei ole tuonut toivottua ratkaisua sydänleikkauksen jälkeisen eteisvärinän ongelmaan. Ainoastaan lievän hypotermian on todettu useissa tutkimuksissa vähentävän postoperatiivisen eteisvärinän esiintyvyyttä (Sun ym. 1997). Mini-invasiivisella tekniikalla eteisvärinän riskiin ei ole voitu vaikuttaa (Siebert ym. 2001). Taulukko. Ohitusleikkauksen jälkeisen eteisvärinän riskiä lisääviä tekijöitä. Todennäköinen yhteys Ikä Miessukupuoli Läppävika Suurentunut vasen eteinen Aiempi eteisvärinätaipumus Vasemman kammion huonontunut systolinen toiminta P-aallon preoperatiivinen pidentyminen yli arvon 110 ms Beetasalpaajalääkityksen lopetus leikkauksen yhteydessä Heikompi yhteys Sydämen vajaatoiminta Verenpainetauti Krooninen keuhkosairaus Kohonnut vasemman kammion loppudiastolinen paine Hypomagnesemia leikkauksen yhteydessä Pitkä aortan pihditysaika Hyperkaleeminen kardioplegia Inotrooppien käyttö leikkauksen jälkeen Peri- ja postoperatiivinen sydäninfarkti Postoperatiivinen perikardiitti Oikean sepelvaltimon ahtauma Eteisvärinän ehkäisy Sydänleikkauksen jälkeisen eteisvärinän ehkäisevästä hoidosta on tehty runsaasti tutkimuksia, joiden tulokset ovat osittain ristiriitaisia. Lumekontrolloiduissa tutkimuksissa beetasalpaajien on todettu vähentävän eteisvärinäriskiä. Eri beetasalpaajien välillä ei katsota olevan juuri eroa estotehossa (Andrews ym. 1991, Balcetyte-Harris ym. 2002). Tärkeintä on, ettei lääkitystä keskeytetä ennen leikkausta. Tällöin vältetään ns. rebound-efekti eli sydämen syketaajuuden nousu, verenpaineen kohoaminen ja plasman katekoliamiinien määrän lisääntyminen. Digitaliksesta tai verapamiilista yksinään käytettynä ei ole osoitettu olevan hyötyä eteisvärinän ehkäisyssä (Andrews ym. 1991). Verrattaessa suonensisäistä diltiatseemia suonensisäiseen glyseryylinitraattiin on todettu diltiatseemin vähentävän oitusleikkauksen jälkeisiä eteisperäisiä rytmihäiriöitä (Seitenberger ym. 1994), mutta estotehosta ei ole tehty lumekontrolloitua tutkimusta. Sotalolin on todettu vähentävän eteisvärinän riskiä verrattuna lumelääkkeeseen ja pieneen annokseen propranololia (Pfisterer ym. 1997, Suttorp ym. 1990). Myös amiodaroni näyttäisi vähentävän merkittävästi leikkauksenjälkeisen eteisvärinän riskiä, mutta hoitoon liittyy bradykardian vaara (Haan ja Geraci 2002). Toisaalta Crystal ym. (2002) totesivat yhteensä 52 satunnaistetun tutkimuksen perusteella, että beetasalpaajien, sotalolin ja amiodaronin välillä ei ole oleellista eroa postoperatiivisen eteisvärinän estossa. Koska rytmihäiriöitä estävään lääkitykseen liittyy aina haittavaikutuksia, on eteisvärinäongelmaan etsitty vastausta eteisten tahdistuksesta. Pelkällä yhden eteisen tahdistuksella ei ole todettu olevan suotuisaa vaikutusta, mutta molempien eteisten tahdistus yhdistettynä beetasalpaajalääkitykseen on vähentänyt eteisvärinän esiintyvyyttä ohitusleikkauksen jälkeen varsinkin vanhemmassa ikäryhmässä (Gerstenfeld ym. 2001). Leikkauksenjälkeisen vähentyneen magnesiumpitoisuuden on todettu olevan yhteydessä lisääntyneeseen eteisvärinäherkkyyteen, ja magnesiumlisän antaminen ennen leikkausta on vähentänyt eteisvärinäriskiä (Toraman ym. 2001). Eteisvärinäpotilaiden hoitoa koskevassa ACC/AHA/ESC-ohjeistossa on käsitelty lyhyesti sydänleikkauksen jälkeisen eteisvärinän ehkäi- 630 L. Kokkonen ja S. Majahalme

3 syä ja hoitoa (Fuster ym. 2001). Ehkäiseväksi lääkitykseksi suositellaan beetasalpaajia ja suuren riskin potilaille sotalolia tai amiodaronia. Eteisvärinän hoito Huolimatta beetasalpaajan käytöstä leikkauksenjälkeinen eteisvärinä on pysynyt yleisenä. Onkin pohdittu, onko postoperatiivisen eteisvärinän kääntö oireettomilla potilailla tarpeellista vai voisiko rytmin hyvä hallinta olla riittävä hoitomuoto. Majahalmeen ym. (2001) vertailututkimuksessa todettiin suomalaisten potilaiden saavan enemmän beetasalpaajia kuin yhdysvaltalaiset sekä ennen leikkausta että sen jälkeen mutta saavan kuitenkin postoperatiivisen eteisvärinän useammin. Koko aineistossa aivoinfarktin ilmaantuvuus oli 2,9 % sinusrytmissä säilyneillä ja 5,9 % eteisvärinän saaneilla. Lisääntynyttä tromboembolian riskiä ajatellen olemme päätyneet yrittämään myös oireettomille postoperatiivisen eteisvärinän saaneille potilaille ainakin kerran rytmin kääntöä. Vuoteen 1997 asti ohitusleikkauksen jälkeistä eteisvärinää hoidettiin TAYS:ssa tehohoitovaiheen jälkeen pitkälti suun kautta annettavalla kinidiinillä ja tarvittaessa sähköisellä rytminsiirrolla. Koska hoitokäytännöt vaihtelivat paljon, haluttiin tehdä seurantatutkimus, jossa toista ryhmää hoidettiin entisen käytännön mukaisesti ja toisen ryhmän potilaat saivat suonensisäisen flekainidi-infuusion (Wafa ym. 1989, Donovan ym ja 1995) eteisvärinän kestettyä yli neljä tuntia. Ennen flekainidi-infuusiota potilaiden syketaajuutta hillittiin tarpeen mukaan suonensisäisellä metoprololilla. Jos eteisvärinä lääkehoidosta huolimatta jatkui, tehtiin 12 tunnin kuluttua sähköinen rytminsiirto. Tutkimukseen otettiin elektiiviseen ohitusleikkaukseen tulevia potilaita, joilla ei ollut esiintynyt kroonista eteisvärinää tai toistuvia eteisvärinäjaksoja viimeisten kahden vuoden aikana. Tutkimus kattoi ajan syyskuusta 1997 maaliskuuhun Tänä aikana tutkimukseen otettiin mukaan 138 potilaista, joista 48 (34,8 %) sai leikkauksenjälkeisen eteisvärinän. Suonensisäistä flekainidia sai 21 potilasta. Heistä kolmella vasemman kammion systolinen toiminta oli normaalia huonompi. Johtumishäiriöitä tai proarytmiaa ei todettu. Sinusrytmi palautui flekainidi-infuusiolla 81 %:lle potilaista ja verrokkiryhmässä 74 %:lle ilman sähköistä rytminsiirtoa. Flekainidi käänsi postoperatiivisen eteisvärinän nopeammin kuin kinidiini, ja sen käyttö osastolla oli helppoa. Flekainidia on myös verrattu propafenoniin ja amiodaroniin akuutin eteisvärinän käännössä. Kahdentoista tunnin kuluttua flekainidin teho oli merkitsevästi parempi (Martinez-Marcos ym. 2000). Ibutilidin käytöstä ohitusleikkauspotilaiden eteisperäisessä rytmihäiriössä on tehty lumekontrolloitu tutkimus ja sen kääntöteho on todettu hyväksi. Eteislepatus kääntyi paremmin kuin eteisvärinä (VanderLugt ym. 1999). Sydänleikkauksen jälkeisen eteisvärinän hoito TAYS:ssa. Ohitusleikkaukseen tulevalla potilaalla pitäisi olla beetasalpaajalääkitys, jos siihen ei ole vasta-aihetta. TAYS:aan ohitusleikkaukseen tulevista potilaista yli 90 % käyttää beetasalpaajaa. Leikkauksen jälkeen beetasalpaajalääkitys tulisi aloittaa hemodynaamisesti stabiilille potilaalle uudelleen 6 12 tunnin kuluttua. TAYS:ssa käytämme ehkäisyyn eniten lyhytvaikutteista metoprololia tai pidempivaikutteista bisoprololia. Metoprololia suositaan varsinkin niissä tapauksissa, joissa ongelmana on pieni syketaajuus tai matala verenpaine, jolloin lääkityksen muokkaaminen sopivaksi on helpompaa. Jos potilaalla todetaan eteisvärinä tehohoitojakson jälkeen vuodeosastolla, on ensimmäiseksi arvioitava potilaan hemodynaaminen tila. Tapauksissa, joissa hemodynamiikka on vakaa ja sydämen vasemman kammion toiminta normaali tai lievästi huonontunut, olemme vuodesta 1998 lähtien antaneet suoneen flekainidia painokilojen mukaan ad 150 mg puolen tunnin infuusiona rytmihäiriön kestettyä yli 4 tuntia. Tällä hoidolla valtaosa potilaista saavuttaa sinusrytmin 2 3 tunnin kuluessa. Ennen infuusiota annetaan kammiorytmin hidastamiseksi tarvittaessa suonensisäisesti metoprololia boluksena 2,5 5 mg ja tarvittaessa annos toistetaan. Jos sinusrytmiä ei saavuteta potilaalle tehdään kuuden tunnin paaston jälkeen sähköinen rytmin- Sydänleikkauksen jälkeinen eteisvärinä 631

4 Beetasalpaajahoidon aloitus nopeasti leikkauksen jälkeen Eteisvärinä pitkittyy Hemodynamiikka vakaa ja vasemman kammion toiminta normaali tai lähes normaali On Ei Kammiovasteen hidastus beetasalpaajalla ja flekainidi-infuusio 4 tunnin kuluttua Sähköinen rytminsiirto Eteisvärinä kääntyy Eteisvärinä kääntyy Kyllä Ei Kyllä Ei Sähköinen rytminsiirto Sinusrytmi Kyllä Ei Eteisvärinä Tarvittaessa suurennetaan beetasalpaaja-annosta ja aletaan antaa pienimolekyylistä hepariinia Jos potilas oireinen, amiodaroni-infuusio ja uusi sähköinen rytminsiirto Aloitetaan varfariinilääkitys ja hidastetaan kammiovastetta Sinusrytmi Toistuvassa tai pitkittyvässä eteisvärinässä hidastetaan kammiovastetta ja aloitetaan varfariinilääkitys Kuva. Sydänleikkauksen jälkeisen eteisvärinän hoito TAYS:ssa. 632 L. Kokkonen ja S. Majahalme

5 siirto. Jos eteisvärinä pitkittyy tästä hoidosta huolimatta ja potilaalla on oireita, voidaan antaa 300 mg:n suonensisäinen amiodaronibolus ja jatkoksi infuusio annoksella 900 mg/vrk ja seuraavana päivänä tehdään uusi sähköinen rytminsiirto. Oireettomissa tapauksissa rauhoitellaan kammiovastetta ja aloitetaan varfariinihoito. Jos potilas on kuukauden kuluttua seurantakäynnillä edelleen eteisvärinärytmissä, tehdään sähköinen rytminsiirto. Flekainidi-infuusioon voi liittyä nopean eteislepatuksen tai supraventrikulaarisen takykardian vaara. Tarvittaessa nämä häiriöt hoidetaan välittömällä sähköisellä rytminsiirrolla. Tämän vuoksi potilaat kytketään monitoriseurantaan. Hidasrytmisille potilaille asennetaan väliaikainen tahdistin käyttäen hyväksi leikkauksessa sydämen pintaan kiinnitettyjä tahdistinelektrodeja. Pitempiaikaista flekainidilääkitystä emme käytä. Joskus eteisvärinää ei saada kääntymään sinusrytmiin lääkkeellisestä ja sähköisestä rytminsiirrosta huolimatta. Toistuvia kääntöyrityksiä ei tehdä, jos potilas voi hyvin eteisvärinärytmistään huolimatta ja hemodynamiikka on vakaa, vaan aloitetaan varfariinihoito ja beetasalpaaja-annosta lisätään kammiovasteen mukaan. Digitalista käytetään ainoastaan, jos kammiovastetta ei saada kuriin beetasalpaajalla tai jos verenpainetason mataluus ei salli riittävää beetasalpaaja-annosta. Jos potilaalla on sydämen vasemman kammion vajaatoiminta tai vasen kammio toimii selkeästi normaalia huonommin tai jos hänen hemodynamiikkansa on epävakaa, tehdään suoraan sähköinen rytminsiirto. Ellei se tuota tulosta, annetaan 300 mg:n suonensisäinen amiodaronibolus ja jatkoksi infuusio annoksella 900 mg/vrk ja seuraavana päivänä yritetään uudestaan sähköistä rytminsiirtoa. Suonensisäinen flekainidilääkitys on tehokas eteisvärinän kääntämisessä sinusrytmiin (Donovan ym. 1992). Runsaasta käytöstä huolimatta emme ole todenneet tähän lääkitykseen liittyvän isoja ongelmia. Amiodaroni-infuusion teho tulee esille hitaammin (Donovan ym. 1995). Toistuvaa leikkauksenjälkeistä eteisvärinää on tutkittu vähän, eikä ole varmaa tietoa, kuinka sitä pitäisi hoitaa. Toistuvat kääntöyritykset ovat usein hyödyttömiä. Perikardiumnesteen lisääntyminen voi pitää yllä toistuvaa eteisvärinää, joten ainakin näille potilaille sydämen kaikututkimus on tarpeen pretamponaation pois sulkemiseksi. Vähäoireisten ja oireettomien potilaiden kammiovastetta hidastetaan riittävällä beetasalpaajalääkityksellä ja tilannetta jäädään seuraamaan. Oireisille potilaille voidaan kokeilla suun kautta annettavaa amiodaronilääkitystä kammiovasteen vakauttamiseksi. Ensimmäisen eteisvärinäkohtauksen toteamisen jälkeen alamme aina antaa pienimolekyylistä hepariinia ihon alle samanlaisin annoksin kuin akuutin sydäninfarktin jälkeen suositellaan. Tätä hoitoa jatketaan 5 7 vuorokauden ajan tai potilaan kotiutumiseen saakka. Toistuvassa tai pitkittyvässä eteisvärinässä tulee aloittaa aina varfariinihoito, ja sitä jatketaan ensimmäiseen seurantakäyntiin asti. Jos potilas on tällöin sinusrytmissä, varfariinilääkitys lopetetaan. Asetyylisalisyylihapon käyttöä ei lopeteta varfariinihoidon aloituksen yhteydessä. Leikkauksenjälkeisestä antitromboottisesta hoidosta ei ole toistaiseksi olemassa yleisiä suosituksia, koska riittävä tutkimusnäyttö puuttuu. Postoperatiivisen eteisvärinän käännyttyä sinusrytmiin pyritään beetasalpaaja-annosta suurentamaan ja syketaajuutta ja verenpainetasoa seuraamaan. Eteislepatuksen hoitolinja on sama kuin eteisvärinän. Käyttämämme hoitostrategia on esitelty tiivistettynä oheisessa kuvassa. Kirjallisuutta Andrews TC, Reimold SC, Berlin JA, Antman EM. Prevention of supraventricular arrhytmias after coronary artery bypass surgery a meta-analysis of randomised control trials. Circulation 1991; 84(Suppl III): Balcetyte-Harris N, Tamis JE, Homel P, Menchavez E, Steinberg JS. Randomized study of early intravenous esmolol versus oral betablockers in preventing post-cabg atrial fibrillation in high risk patients identified by signal-averaged ECG:result of a pilot study. Ann Noninvasive Electrocardiol 2002;7: Sydänleikkauksen jälkeinen eteisvärinä 633

6 Crystal E, Connolly SJ, Sleik K, Ginger TJ, Yusuf S. Interventions on prevention of postoperative atrial fibrillation in patients undergoing heart surgery. Circulation 2002;106: Donovan KD, Dodd GJ, Coombs LJ, ym. Efficacy of flecainide for te reversion of acute onset atrial fibrillation. Am J Cardiol 1992;70: 50A 55A. Donovan KD, Power BM, Hockings BEF, Dodd GJ, Lee K-Y. Intravenous flecainide versus amiodarone for recent-oncet atrial fibrillation. Am J Cardiol 1995;75: Fuller J, Adams G, Buxton B. Atrial fibrillation after coronary artery bypass grafting: is it disorder of the elderly? J Thorac Cardiovasc Surg 1989;97: Fuster V, Ryden LE, Asinger RW, ym. ACC/AHA/ESC guidelines for the management of patients with atrial fibrillation. Eur Heart J 2001; 22: Gerstenfeld EP, Khoo M, Martin RC, Cook JR, ym. Effectiveness of biatrial pacing for reduction atrial fibrillation after coronary artery bypass graft surgery. J Interv Card Electrophysiol 2001;5: Haan CK, Geraci SA. Role of amiodarone in reducing atrial fibrillation after cardiac surgery in adults. Ann Thorac Surg 2002:73: Kalman JM, Munawar M, Howes LG, ym. Atrial fibrillation after coronary artery bypass gtafting is associated with sympathetic activation. Ann Thorac Surg 1995;60: Maisel WH, Rawn JD, Stevenson WG. Atrial fibrillation after cardiac surgery. Ann Intern Med 2001;135: Majahalme S, Kim MH, Bruckman D, Tarkka M, Eagle KA. Atrial fibrillation after coronary surgery: comparison between different health care systems. Int J Cardiol 2002;82: Martinez-Marcos FJ, Garcia-Garmendia JL, Ortega-Carpio A, ym. Comparison of intravenous flecainide, propafenone, and amiodarone for conversion of acute atrial fibrillation to sinus rhythm. Am J Cardiol 2000;86: Page PL, Pym J. Atrial fibrillation following cardiac surgery. Can J Cardiol 1996;12 (Suppl A):A40 A44. Pfisterer ME, Klöter-Weber UC, Huber M, ym. Prevention of supraventricular tachyarrhytmias after open heart operation by low-dose sotalol: a prospective, double-blind, randomised, placebo-controlled study. Ann Thorac Surg 1997;64: Sietenberger R, Hannes W, Gleichauf M, Keilich M, Christoph M, Fasol R. Effects of diltiazem on perioperative ischemia, arrhytmias, and myocardial function in patients undergoing elective coronary bypass grafting. J Thorac Cardiovasc Surg 1994;107: Siebert J, Anisimowcz L, Lango R ym. Atrial fibrillation after coronary bypass grafting: does the type of procedure influence the early postoperative incidence? Eur J Cardio Thorac Surg 2001;19: Sun LS, Adams DC, Delphin E, ym. Sympathetic response during cardiopulmonary bypass. Mild versus moderate hypothermia. Crit Care Med 1997;vol25(12): Suttorp MJ, Kingma JH, Tjon Joe Gin RM, ym. Efficacy and safety of low and high dose sotalol versus propranolol in the prevention of supraventricular tachyarrhytmias early after coronary artery bypass opeation. J Thorac Cardiovasc Surg 1990;100: Tamis J, Steinberg JS. Atrial fibrillation independently prolongs hospital stay after coronary artery bypass surgery. Clin Cardiol 2000;3: Toraman F, Karabulut EH, Alban HC, Dagdelen S, Tarcan S. Magnesium infusion dramatically decreases the incidence of atrial fibrillation after coronary artery bypass grafting. Ann Thorac Surg 2001; 72: VanderLugt JT, Mattioni T, Denker S ym. Efficacy and safety of ibutilid fumarate for the conversion of atrial arrhytmias after cardiac surgery. Circulation 1999;100: Wafa SS, Ward DE, Parker DJ, Camm AJ. Efficacy of flecainide acetate for atrial arrhytmias following coronary artery bypass grafting. Am J Cardiol 1989;63: LIISA KOKKONEN, LL, erikoistuva lääkäri SILJA MAJAHALME,dosentti, erikoislääkäri TAYS:n sisätautien klinikka, kardiologian yksikkö PL 2000, Tampere 634

ETEISVÄRINÄN ABLAATIOHOITO AVOSYDÄNLEIKKAUKSEN YHTEYDESSÄ

ETEISVÄRINÄN ABLAATIOHOITO AVOSYDÄNLEIKKAUKSEN YHTEYDESSÄ ETEISVÄRINÄN ABLAATIOHOITO AVOSYDÄNLEIKKAUKSEN YHTEYDESSÄ Sanna-Kaisa Pykälä Syventävien opintojen kirjallinen työ Tampereen yliopisto Lääketieteen yksikkö 10/2013 Tampereen yliopisto Lääketieteen yksikkö

Lisätiedot

arviointiraportin ensimmäisten osa-alueiden julkinen kommentointiversio

arviointiraportin ensimmäisten osa-alueiden julkinen kommentointiversio 0 0 0 0 Dabigatraanin hoidollinen ja taloudellinen arvo eteisvärinäpotilaan antikoagulaatiohoitona aivohalvausten ja systeemisten veritulppien ehkäisyssä varfariiniin verrattuna arviointiraportin ensimmäisten

Lisätiedot

Sepelvaltimoiden ohitusleikkaus ilman sydän-keuhkokonetta. Antero Sahlman, Kari Teittinen ja Kalervo Werkkala

Sepelvaltimoiden ohitusleikkaus ilman sydän-keuhkokonetta. Antero Sahlman, Kari Teittinen ja Kalervo Werkkala Katsaus Sepelvaltimoiden ohitusleikkaus ilman sydän-keuhkokonetta Antero Sahlman, Kari Teittinen ja Kalervo Werkkala Sydän-keuhkokoneen käyttö sepelvaltimoleikkauksessa on vakiinnuttanut paikkansa viime

Lisätiedot

Sepelvaltimoiden ohitusleikkausten tulokset yli 80 vuotiailla

Sepelvaltimoiden ohitusleikkausten tulokset yli 80 vuotiailla Alkuperäistutkimus Eppu Sainio, Otto Pitkänen ja Tapio Hakala Sepelvaltimoiden ohitusleikkausten tulokset yli 80 vuotiailla Koska sepelvaltimoiden ohitusleikkauksella hoidettavien potilaiden keski ikä

Lisätiedot

Sydäninfarktin jälkeisen kammiotakykardian ablaatiohoito

Sydäninfarktin jälkeisen kammiotakykardian ablaatiohoito l u k u 1 0 Sydäninfarktin jälkeisen kammiotakykardian ablaatiohoito Paavo Uusimaa ja MJ Pekka Raatikainen Sydäninfarktin jälkitila on tavallisin yhdenmuotoisen kammiotakykardian syy. Kammiotakykardian

Lisätiedot

Diabetes ja lääkäri. diabetes.fi. 2 2014 huhtikuu 43. vuosikerta Suomen Diabetesliitto

Diabetes ja lääkäri. diabetes.fi. 2 2014 huhtikuu 43. vuosikerta Suomen Diabetesliitto Diabeetikon aivohaverit Makrovaskulaariset lisäsairaudet Liikunta ja lihavuusgeenit 2 2014 huhtikuu 43. vuosikerta Suomen Diabetesliitto Diabetes ja lääkäri diabetes.fi Kuva: Vesa-Matti Väärä Diabeteskeskuksessa

Lisätiedot

Veri- ja plasmavalmisteiden käyttö akuutin verenvuodon hoidossa

Veri- ja plasmavalmisteiden käyttö akuutin verenvuodon hoidossa Verensiirtohoito Veri- ja plasmavalmisteiden käyttö akuutin verenvuodon hoidossa Seppo Hiippala Suurin osa veri- ja plasmavalmisteista käytetään leikkausten yhteydessä. Verivalmisteiden käyttöä ovat viime

Lisätiedot

Migreenin käypä hoito

Migreenin käypä hoito 1 Migreenin käypä hoito Suomen Neurologinen Yhdistys ry (**Sisällysluettelo numerot alussa ok, sitten vähän aikaa 2 numeroa pienemmät kuin pitäisi ja jälleen lopussa ok. Viite 11 poistettu, koska siihen

Lisätiedot

Käypä hoito -suositus

Käypä hoito -suositus Käypä hoito -suositus Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Neurologinen Yhdistys ry:n asettama työryhmä Julkaistu ensimmäisen kerran Aikakauskirja Duodecimissa 2002;118(11):1200-9 1. PÄIVITYS

Lisätiedot

Postoperatiiviset kognitiiviset ongelmat

Postoperatiiviset kognitiiviset ongelmat Postoperatiiviset kognitiiviset ongelmat Fiia Gäddnäs ja Teija Huha Leikkausten jälkeiset kognitiivisten toimintojen häiriöt ovat yleisyydessään merkittäviä. Subjektiivisen kärsimyksen lisäksi ongelmat

Lisätiedot

Migreenin hoito. Käypä hoito -suositus. Keskeinen viesti. Aikuisten migreenin hoito. Tavoite ja kohderyhmät. Määritelmä ja epidemiologia

Migreenin hoito. Käypä hoito -suositus. Keskeinen viesti. Aikuisten migreenin hoito. Tavoite ja kohderyhmät. Määritelmä ja epidemiologia Käypä hoito -suositus Suomen Neurologinen Yhdistys ry Keskeinen viesti Lievän migreenikohtauksen hoidoksi sopivat tulehduskipulääkkeet joko yksinään tai metoklopramidiin yhdistettyinä. Vaikeissa tai invalidisoivissa

Lisätiedot

Aikuispotilaan kilpirauhasen vajaatoiminta

Aikuispotilaan kilpirauhasen vajaatoiminta Katsaus CAMILLA SCHALIN-JÄNTTI Aikuispotilaan kilpirauhasen vajaatoiminta Väsymys, kuiva iho, palelu, muistihäiriöt, ummetus ja painonnousu ovat hypotyreoosipotilaan klassisia oireita, mutta huomattavalla

Lisätiedot

Aivoinfarktin ja TIA:n hoitosuositus 2008

Aivoinfarktin ja TIA:n hoitosuositus 2008 Aivoinfarktin ja TIA:n hoitosuositus 2008 25.4.2008 1 (75) Aivoinfarktin ja TIA:n hoitosuositus 2008 Atte Meretoja, Tiina Sairanen, Turgut Tatlisumak, Markku Kaste European Stroke Organisation suositustyöryhmän

Lisätiedot

Kaulavaltimokirurgian tulokset Suomessa. Maarit Heikkinen, Eija Saimanen, Markku Kaste ja Juha Salenius

Kaulavaltimokirurgian tulokset Suomessa. Maarit Heikkinen, Eija Saimanen, Markku Kaste ja Juha Salenius Aivoinfarkti Kaulavaltimokirurgian tulokset Suomessa Maarit Heikkinen, Eija Saimanen, Markku Kaste ja Juha Salenius Kaulavaltimoahtauman leikkaushoidon hyödyllisyydestä aivohalvauksen ehkäisyssä lääkehoitoon

Lisätiedot

Kohonnut keuhkoverenpaine (pulmonaalihypertensio, käsiteltävä varoen

Kohonnut keuhkoverenpaine (pulmonaalihypertensio, käsiteltävä varoen Leila Niemi-Murola dosentti, kliininen opettaja Helsingin yliopisto, Clinicum, Anestesiologia ja tehohoito leila.niemi-murola[a]hus.fi Merja Aronen LT, erikoislääkäri Hyks, ATeK, Leikkaussalit-linja, Meilahden

Lisätiedot

Nivelreuman lääkehoito ja hoidon työnjako

Nivelreuman lääkehoito ja hoidon työnjako S UOMEN L ÄÄKÄRILEHTI 11/2004 VSK 59 1149 Katsausartikkeli Nivelreuman lääkehoito ja hoidon työnjako HEIKKI JULKUNEN MATTI ROMU Tärkein tieto Nivelreuman lääkehoidon tavoite on täysi remissio. Varhaisessa

Lisätiedot

Käypä hoito -suositus

Käypä hoito -suositus Käypä hoito -suositus Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Yleislääketieteen yhdistyksen asettama työryhmä Päivitetty 19.1.2012 Käypä hoito -suositus perustuu systemaattisesti koottuun tutkimustietoon,

Lisätiedot

Nivelreuman diagnostiikka ja hoito

Nivelreuman diagnostiikka ja hoito Käypä hoito -suositus Suomen Reumatologinen Yhdistys ry Tavoite Suosituksen tavoitteena on tehostaa ja yhdenmukaistaa nivelreuman varhaisdiagnostiikkaa ja hoitoa. Kohderyhmät Suositus on tarkoitettu perusterveydenhuollossa

Lisätiedot

NAM, jotakin hyvää? Vorikonatsoli. Levosetiritsiini Rofekoksibi

NAM, jotakin hyvää? Vorikonatsoli. Levosetiritsiini Rofekoksibi 5.2002 10. vuosikerta 10 årgången 10th Annual volume Pääkirjoitus Petri Pommelin....................... Pekka Autio.......................... Pirkko Paakkari....................... Katja Lindgren-Äimänen................

Lisätiedot

5 2013 joulukuu 42. vuosikerta Suomen Diabetesliitto. Diabetes ja lääkäri. Kuva: Timo Saaristo. diabetes.fi

5 2013 joulukuu 42. vuosikerta Suomen Diabetesliitto. Diabetes ja lääkäri. Kuva: Timo Saaristo. diabetes.fi 5 2013 joulukuu 42. vuosikerta Suomen Diabetesliitto Diabetes ja lääkäri diabetes.fi Kuva: Timo Saaristo Diabeteskeskuksessa Ku t utusta diabeteskursseja lapsiperheille, nuorille, työikäisille, eläkeläisille

Lisätiedot

viesti KIPU No 2 Lokakuu 2007 Ajankohtaista kivun lääkehoidosta Kipu ja TULE-sairaudet Kipukuntoutuksen kehittämisen haasteita

viesti KIPU No 2 Lokakuu 2007 Ajankohtaista kivun lääkehoidosta Kipu ja TULE-sairaudet Kipukuntoutuksen kehittämisen haasteita KIPU viesti No 2 Lokakuu 2007 S U O M E N K I V U N T U T K I M U S Y H D I S T Y K S E N J Ä S E N L E H T I Ajankohtaista kivun lääkehoidosta Kipu ja TULE-sairaudet Kipukuntoutuksen kehittämisen haasteita

Lisätiedot

syy on primaarinen hyperparatyreoosi

syy on primaarinen hyperparatyreoosi Näin hoidan Tuula Pekkarinen Primaarinen hyperparatyreoosi Päätös primaarista hyperparatyreoosia sairastavan leikkaushoidosta on helppo tehdä, jos tauti todetaan virtsatiekivien tai osteoporoottisen murtuman

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Yksi tabletti sisältää 3,395 mg perindopriilia, joka vastaa 5 mg perindopriiliarginiinia, ja 6,935 mg

VALMISTEYHTEENVETO. Yksi tabletti sisältää 3,395 mg perindopriilia, joka vastaa 5 mg perindopriiliarginiinia, ja 6,935 mg VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI COVERAM 5 mg/5 mg tabletit [COVERAM 5 mg/10 mg tabletit] [COVERAM 10 mg/5 mg tabletit] [COVERAM 10 mg/10 mg tabletit] 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi

Lisätiedot

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO LIITE I VALMISTEYHTEENVETO 1 Tähän lääkkeeseen kohdistuu lisäseuranta. Tällä tavalla voidaan havaita nopeasti uutta turvallisuutta koskevaa tietoa. Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan

Lisätiedot

Kriittisesti sairaan sydänpotilaan hoito mitä on huomioitava sydämen lisäksi?

Kriittisesti sairaan sydänpotilaan hoito mitä on huomioitava sydämen lisäksi? LUKU 12 Kriittisesti sairaan sydänpotilaan hoito mitä on huomioitava sydämen lisäksi? Anne Kuitunen Marjut Varpula Johdanto Kriittisesti sairaan sydänpotilaan hoito on haasteellista ja kallista. Sydänongelman

Lisätiedot

Hetkellinen toispuoleinen näönmenetys

Hetkellinen toispuoleinen näönmenetys Katsaus tieteessä Jukka Putaala dosentti, neurologian erikoislääkäri HYKS, neurologian klinikka ja Helsingin yliopisto, neurotieteiden osasto jukka.putaala@hus.fi Petra Ijäs LT, neurologian erikoislääkäri

Lisätiedot

Kihdin muuttuva kuva. Uraatin metaboliaa

Kihdin muuttuva kuva. Uraatin metaboliaa Heikki Julkunen ja Yrjö T. Konttinen TEEMA: REUMATOLOGIA Kihdin muuttuva kuva Kihdin esiintyvyys on kaksinkertaistunut viimeisten vuosikymmenien aikana. Samaan aikaan taudin kuva on muuttunut, potilaat

Lisätiedot

Akillesjänteen repeämän diagnostiikka ja hoito

Akillesjänteen repeämän diagnostiikka ja hoito Katsaus tieteessä Heidi Haapasalo LT, liikuntalääketieteen, ortopedian ja traumatologian erikoislääkäri, kliininen opettaja Tampereen yliopisto heidi.haapasalo@uta.fi Ville M. Mattila LT, dosentti, ortopedian

Lisätiedot

Suomessa on elossa tätä nykyä yli 2 500 elinsiirtopotilasta,

Suomessa on elossa tätä nykyä yli 2 500 elinsiirtopotilasta, Elin- ja kudossiirrot Elinsiirtopotilas terveyskeskuksessa Heikki Mäkisalo, Helena Kastarinen ja Osmo Saarelma Elinsiirtopotilasta seurataan pääasiallisesti erikoissairaanhoidossa. Siirretyn elimen toiminta

Lisätiedot