LEPPIKOSKEN VOIMALAITOKSEN KALATIEN YLEISSUUNNITELMA. Paltamo

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LEPPIKOSKEN VOIMALAITOKSEN KALATIEN YLEISSUUNNITELMA. Paltamo"

Transkriptio

1 LEPPIKOSKEN VOIMALAITOKSEN KALATIEN YLEISSUUNNITELMA Paltamo KAINUUN ETU OY Kainuun vaelluskalahanke Lönnrotinkatu 1, KAJAANI, Finland

2 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ ARVIO KALATIEN SUUAUKON SIJOITTAMISESTA JA REITISTÄ HYDROLOGISET LÄHTÖARVOT HYDROLOGISESTA JA HYDRAULISESTA MITOITUKSESTA Yleistä Alimmainen allas Kalatien yläpään vedenotto Vedenkorkeuksien seuranta automatiikkaa varten Muut laitteet ja toimenpiteet KALATIEN TOIMINTA Käyttöönotto keväällä ja sulkeminen syksyllä Käyttö KALATIEN RAKENTAMINEN SEURANTA KUSTANNUKSET... 8 LIITTEET: Leppikosken voimalaitoksen kalatien yleispiirustukset Havainneviistokuvia Leppikosken voimalaitoksen kalatiestä 2

3 LEPPIKOSKEN VOIMALAITOKSEN KALATIEN YLEISSUUNNI- TELMA Paltamo 1. YLEISTÄ Kiehimäjoki laskee Paltamon keskustassa Oulujärveen. Noin 6 km jokisuusta on Leppikosken voimalaitos, joka valmistunut 1960-luvun alkupuolella. Voimalan rakennusvirtaama on 220 m 3 /s ja siinä on käytössä Kaplan turpiinit. Voimalaitoksen omistaa Fortum Oyj. Kalatiesuunnittelussa kalatien alapään oikealla sijoittamisella on merkittävä vaikutus kalatien toiminnan kannalta. Ellei kala löydä helposti kalatien suuta päävirtauksen tuntumasta, kalojen määrä kalatiessä jää vähäiseksi. Tätä on arvioitu otsikon 2 osiossa. Kalatiessä veden virtausnopeus ei saa missään kohtaa ylittää kalan uintikykyä ja kalatiessä on oltava riittävästi altaita/paikkoja missä kalat voivat levähtää nousun aikana. Altaiden virtaaman vaimennus vaatimusten lisäksi kalatiessä liikkuvien kalojen koko vaikuttaa kalatien vesiteiden mittoihin. Suurien kalojen koko edellyttää suuria aukkomittoja, jotta kalatiessä olisi riittävä uintiväljyys. Kalatien tulee toimia vuosittain ainakin välisenä aikana. Fortum Oyj on toimittanut suunnittelijalle Leppikosken havaitut ala- ja ylävedenkorkeudet sekä voimalaitosalueen kartan. Virtaamatiedot on saatu ympäristöhallinnon Hertta-tietojärjestelmästä. Tämä suunnitelma on laadittu korkeusjärjestelmässä NN+, koska voimalaitoksen lupa ja lähtötiedot ovat samassa korkeusjärjestelmässä. 2. ARVIO KALATIEN SUUAUKON SIJOITTAMISESTA JA REITISTÄ Voimalaitoksen tulvaluukut sijaitsevat uoman kummallakin laidalla ja turbiinit ovat keskellä tulvaluukkujen välissä. Kalatien suuaukkoa ei voi sijoittaa tulvaaukkojen purkualueen läheisyyteen. Kalatien suuaukon mahdollisesti edullisin sijoituspaikka on länsirannalla olevan betonisen tukimuurin alapäässä. Tällä kohtaa veden pyörteily on silmämääräisesti katsottuna jo pääosin loppunut ja virtaus on yhdensuuntaista. Uoman länsirannan puolelle ei ole käytännössä mahdollista rakentaa luonnonmukaista kalatietä koska tiepenger on liian jyrkkä ja sen alapuolella on heti tie sekä rakennuksia. Jos haluttaisiin osittain luonnonmukaista kalatietä, niin luonnonmukaisen osuuden alapää voisi alkaa vasta noin 230 m päässä rannasta länteen päin olevan lammen toiselta puolelta. Luonnonmukaisen osuuden alaosalle asti kalatie jouduttaisiin joka tapauksessa viemään teknisenä ratkaisuna, jolloin jo alaosan teknisen ratkaisun pituudeksi tulisi noin 300 m. Kokonaan teknisenä pystyrakoratkaisuna toteutettuna kalatien kokonaispituudeksi tulee noin 240 m. 3

4 Uoman itäpuolella ei todennäköisesti ole yhtä edullista alapään sijoituspaikkaa kuin länsirannalla. Uoman itäpuolen ranta-alueiden korkeudet eivät mahdollista järkevästi rakennettavissa olevaa luonnonmukaista kalatietä. Luonnonmukainen ratkaisu jouduttaisiin kierrättämään kytkinkentän ja sen eteläpuolella olevien rakennusten eteläpuolelta jolloin peruskartan korkeuskäyrien perusteella uoman pohja tulisi patotien kohdalla noin 7 10 m syvään leikkaukseen ja alkupäässä jyrkkä uoman reuna jouduttaisiin joka tapauksessa toteuttamaan teknisenä ratkaisuna. Padon lävistys maantien alitse yläkanavaan voidaan toteuttaa vaihtoehtoisesti joko betonista kourua pitkin noin 100 m päästä laitoksen länsipuolelta tai heti laitoksen länsipuolella olevan nippu-uittoaltaan kautta. 3. HYDROLOGISET LÄHTÖARVOT Vedenkorkeudet Kalatien ylä- ja alaveden korkeustiedot ovat jaksolta väliseltä ajalta. Ylävedenkorkeuden vaihteluväli (vuorokausikeskiarvo) on normaaliolosuhteissa pysyvyyskäyrän mukaan NN+133,55 134,50 m. Ylä- ja alapään äärikorkeudet ovat harvinaisia ja kalatien toiminnan kannalta ylävedenpinnan liian suuri vaihteluväli on ongelmallinen. Tästä syystä suunnittelun lähtökohdaksi toimintaväliksi valitaan väli NN+133,90 134,45, joka vastaa noin 98 % pysyvyyttä (vaihteluväli on 0,55 m). Tason NN+134,95 alapuolinenkaan yläaltaan vesipinta ei kokonaan lopeta kalatien toimintaa mutta se heikkenee. Alavedenkorkeuden vaihteluväli on normaaliolosuhteissa pysyvyyskäyrän mukaan NN+122,1 124,20 m. Alapään toiminnan kannalta on merkittävää alavesipinnan alin toiminta korkeus. Suunnittelun lähtökohdaksi valitaan alavedenkorkeus NN , joka vastaa noin 98 % pysyvyyttä. Alaveden ollessa mitoittavaa tasoa alempana kalatien toiminta voi nousevasta kalalajista riippuen lievästi heikentyä koska alimmissa pystyraoissa vesikynnykset kasvavat yli 0,2 m korkuisiksi. Kalatien toiminta-aikana ylä- ja alavesipintojen mitoituskorkeusero on 12,15 m. Virtaamat Leppikosken kalannousuajan keskivirtaama on 98 m 3 /s ja MQ50% on 74 m 3 /s. Pysyvyyskäyrän mukaa virtaama on 0 m 3 /s n. 18 % kalannousuajasta. Virtaaman ollessa 0 m 3 /s kalatien suuaukon löytyminen on helppoa, mutta kalojen nousu joessa voi aina hetkellisesti heikentyä tai pysähtyä virtaaman loputtua. 4. HYDROLOGISESTA JA HYDRAULISESTA MITOITUKSESTA Kalatietyyppi on pystyrakokalatie. Kalatie voidaan mitoittaa virtausolosuhteiltaan kaikille nouseville kaloille. Suunnitteluvirtaamaksi voidaan valita 0,5 1 m 3 /s. 4

5 Hydrologiset olosuhteet eivät aseta esteitä kalateiden toiminnalle. Kalatien vesitiet mitoitetaan siten, että kalat voivat edetä uimalla niiden kautta. Altaiden tarvittava tilavuus varmistetaan Larinierin esittämällä kaavalla tehon suhde vesitilavuuteen. Virtaama kalatiessä vaihtelee ylävedenkorkeusvaihtelun mukaan siten, että minimivirtaama on 0,3 m 3 /s. Veden otto tapahtuu yläaltaan betonipatoon (tai maapatoon) tehtävän pystyaukon kautta. 5. KALATIEN OSAT 5.1 Yleistä Pystyrakokalatie koostuu samankokoisista suorista osista ja altaista, joita yhdistävät ns. suunnanvaihto- /levähdysaltaat, jotka ovat selvästi muita altaita suurempia. Kalatien pituus on noin 240 m. Mitoitusputouskorkeus on n. 12,15 m. Putous altaasta toiseen on n. 0,20 m. Altaiden vesisyvyys vaihtelee yläkanavan vedenkorkeuden mukaan. Yläveden ollessa n. keskivesitasolla vesisyvyys keskellä allasta on n. 1,3 1,4 m. Alaveden ollessa korkealla putouserot ovat kalatien alaosalla pienemmät. Pystyrakojen leveys on 0,3 0,45 m riippuen valittavasta mitoitusvirtaamasta. Lukuun ottamatta alinta sisääntuloaukkoa ja ylintä ulosmenoaukkoa raot ovat auki pohjaan asti. Kalatien ylin ja alin rako varustetaan settiurilla, jotta kalatie voidaan tarvittaessa sulkea. Pystyrakojen alapuolella on betoninen virranohjain. Altaiden koko (sisämitat) on n. 3 3,5 * 2,2 2,6 m (pit*lev). Suunnanvaihtoaltaiden pituudet ovat suurempia, jolloin virtaukset niissä ehtivät paremmin vaimentua. Betonirakenteiden kaikki näkyvät nurkat viistetään. 5.2 Alimmainen allas Kalatien sisääntuloaukko sijoitetaan alavirtaan katsottuna voimalaitoksen oikealla rannalle betonisen luiskaverhouksen alavirran puolelle, jossa voimalan virtaama kulkee rauhoittuneena rannansuuntaisesti, jolloin kalat löytävät kalatien sisääntuloaukon mahdollisimman hyvin. Allas kaivetaan ja louhitaan ja ankkuroidaan alapuoliseen kallioon. Kalatien alaosaan voidaan pumpata lisävirtaamaa alakanavasta rakennettavan pumppausaukon kautta. Pumppauksessa voidaan varautua pumppauksen lisäämiseen tekemällä valmiit tilat ja paikka lisäpumpulle. Kalatieallas erotetaan pumppaustilasta betonisella vaimennusseinällä, josta vesi virtaa kalatien puolelle halkaisijaltaan n.100 mm putkien läpi. Roskien pumppuun ja vaimennustilaan 5

6 ajautumisen vähentämiseksi, pumppausaukkojen joenpuolelle tehdään sihtiseinä. Erittäin matalan alaveden ajaksi pumppu ja sulkuluukku sulkeutuvat automaattisesti. Keräilyallas on päältä avonainen ja se on varustettu ritilätasoilla ja reunakaiteilla. Kalatien alapäässä sisäänkäyntiaukkona on muita pystyrakoja leveämpi rako. Raossa liikkuu luukku, jossa on virtausaukkona halutun kokoinen pystyrako. Luukkua liikutetaan automaattiohjauksella alimman altaan vesipinnan ja alaveden suhteen siten, että aukon kohdalla vesipintojen korkeusero on kalalajin mukaan haluttu vakio (0,1 0,6 m), jolloin ulosvirtaus on aina selkeästi havaittavissa. 5.3 Kalatien yläpään vedenotto Nippu-uittoaltaan yläaltaan puoleiseen betoniseinään tehdään kiinteä leveä rako, johon laitetaan luukku mihin on tehty kapeampi pystyrako. Ylimmän pystyraon leveyttä muuttamalla voidaan kalatien käyttöönotossa hienosäätää virtaaman suuruutta. Talveksi aukko suljetaan luukulla vesitiiviisti siten, ettei jää pääse tarttumaan siihen. Luukku lämpöeristetään. Lisäksi aukossa on sisäpuolella settiurat, jolloin luukku voidaan ottaa tarvittaessa pois huollon takia. Nippuuittoaltaan betoniseinän yläveden puolelle laitetaan myös settiurat kalalaskurilla tehtävää seurantaa varten. Settiuriin laitetaan tarvittaessa teräksinen kehikko, jonka yläveden puoleisessa supistuvassa päässä on kalalaskuri ja -tunnistin. Kehikko nostetaan talveksi ylös ja viedään varastoon. Pintaroskan joutumista kalatiehen voidaan vähentää ottopään pystyraon ylävirran puolelle yläkanavaan kiinnitettävällä syväpuomilla. tai Kalatien yläpään rakenteet tehdään yläaltaan maapadon (tien) läpi. Alitus tehdään betonisella kourulla ja se liitetään nykyiseen maapatoon tiiviisti teräsponttiseinän avulla. Routimisen estämiseksi rakenteet routaeristetään. Padon lävistyksen kohdalle tulee betonikansi ylikulkua varten. Kalatien vedenotto tapahtuu tienalituskourun yläreunassa olevan leveän luukulla kavennetun pystyraon kautta. Ylimmän pystyraon leveyttä muuttamalla voidaan kalatien käyttöönotossa hienosäätää virtaaman suuruutta. Tienalituskouruun tehdään 2 4 pystyrakoseinämää, joilla vähennetään yläveden korkeuden vaihtelun vaikutuksia. Talveksi ylin aukko suljetaan luukulla vesitiiviisti siten, ettei jää pääse tarttumaan siihen. Luukku lämpöeristetään. Lisäksi aukossa on sisäpuolella settiurat, jolloin luukku voidaan ottaa tarvittaessa pois huollon takia. Yläveden puolelle uloimmaksi rakennettavassa settiurassa on kalatien käyttöaikana teräksinen kehikko, jonka yläveden puoleiseen supistuvaan päähän voidaan haluttaessa asentaa kalalaskuri ja -tunnistin. Kehikko nostetaan talveksi ylös ja viedään varastoon. Pintaroskan joutumista kalatiehen voidaan vähentää ottopään pystyraon ylävir- 6

7 ran puolelle yläkanavaan kiinnitettävällä syväpuomilla. 5.4 Vedenkorkeuksien seuranta automatiikkaa varten Kalatien toiminta-aikana vedenkorkeuksia seurataan kahdesta paikasta automaattisilla mittalaitteilla, joista tieto menee kalatien ohjausyksikköön. Mittauspaikat ovat voimalaitoksen alavesi ja alimman altaan vesipinta. Vedenkorkeustiedot menevät voimalaitoksen sisällä olevaan ohjausyksikköön. 5.5 Muut laitteet ja toimenpiteet Kalatien mahdollinen katseluhuone ja -ikkuna voidaan rakentaa kalatien pystyrako-osuudelle, jossa kalatien pohjan taso on lähellä nykyistä maanpinnan tasoa. Kalatien ylhäältä avoimet alueet katetaan noin 1,0 m leveällä kävelyritilätasolla, joka lisää turvallisuutta liikuttaessa kallatiealueilla. Samalla ritilätaso varjostaa kalatietä huonontaen kalojen näkymistä ylhäältäpäin. Kävelytasot varustetaan myös kaiteilla. Kalatiessä on muutamia vedenalaiselle videokameralle sopivia kuvauskohtia. Alin on alimmassa altaassa sisääntuloaukkoon päin, seuraavat suunnanvaihtoaltaissa suunnattuna alempaa pystyrakoa kohti. 6. KALATIEN TOIMINTA 6.1 Käyttöönotto keväällä ja sulkeminen syksyllä Keväällä jäiden lähdettyä ja veden lämpötilan noustua lähelle 10 astetta kalatien kunto tarkistetaan. Yläpään laskuri ja sen teräskehikko asennetaan paikoilleen. Yläpään roskapuomi asennetaan paikoilleen. Kalatien laitteet koekäytetään, jonka jälkeen yläpään sulkuluukku voidaan avata. Syksyllä kalatien yläpään sulkuluukku suljetaan vesitiiviisti. Yläpään kalalaskuri nostetaan pois ja viedään talvisäilöön. Roskapuomin toinen pää irrotetaan ja puomi käännetään talveksi suoraksi padon suuntaiseksi tai puomi viedään talveksi pois. 6.2 Käyttö Kalatie aidataan ympäriinsä asiattomien pääsyn estämiseksi kalatien alueelle. Kalatien pystyrako-osuuksien päältä avoimet alueet katetaan osittain 1,0 metrin levyisellä ritilätasolla. Ritilät estävät salakalastusta, mahdollistavat huoltokulkemiset kalatiellä ja lisäävät turvallisuutta liikuttaessa kalatiealueella. Samalla ritilätasot varjostavat kalatietä huonontaen kalojen näkymistä ylhäältäpäin. Kävelytasot varustetaan myös kaiteilla. Teknisesti kalatietä voidaan käyttää aina, kun voimalaitoksen yläallas on sula eli kalatie voidaan ottaa käyttöön keväällä heti jäiden lähdettyä ja pitää toiminnassa siihen saakka, kunnes yläallas syksyllä jäätyy kalatien vedenottoaukon 7

8 vieressä. Käytännössä veden lämpötila määrää ajan, jolloin kalateitä kannattaa pitää auki keväällä ja syksyllä. Veden lämpötilan ollessa alle 7 astetta kaloja nousee enää satunnaisesti. 7. KALATIEN RAKENTAMINEN Kalatie rakennetaan "irti" voimalaitoksen rakenteista lukuun ottamatta kalatien yläveden ottopään rakenteita. Rakentamisajankohta on loppukesällä/syksyllä virkistyskäyttöajan ulkopuolella. Kalatien alapään rakentaminen tehdään talvella Oulujärven vedenkorkeuden ollessa alhaalla. Kalatietä varten joudutaan louhimaan kalliota voimalaitoksen lähialueella. Louhinta tehdään tärinättömällä menetelmällä riittävää varovaisuutta noudattaen. Kaikki betonirakenteet tehdään paikalla valuna. Kalatien betonirakenteet rakennetaan tiivistetyn murskearinakerroksen varaan. Kalatieleikkaukseen tulevat sade- ja sulamisvedet johdetaan kalatien alapuolelle rakennettavia salaojia pitkin alaveteen. Kalatien vedenottopään rakentamista varten yläkanavaan tehdään työpato. 8. SEURANTA Kalatien toimintaa voidaan seurata pääasiassa kahdella eri tavalla. Varsinainen kalojen lukumäärän, lajin, mittojen ym. nousukaloihin liittyvien asioiden seuranta on ensisijainen tapa. Näitä asioita voidaan seurata kalatiehen sijoitettavilla erilaisilla laskureilla, seurantalaitteilla ja koepyydyksien avulla. Toinen tärkeä asia on, että tarkastetaan eri vedenkorkeuksilla ja virtaamilla, että kalannousun kannalta kaikki edellytykset ovat kunnossa koko kalatien pituudella. Yleisöä varten kalatiehen voidaan rakentaa katselupaikka. Kalatiehen tulee tälle kohtaa lasi-ikkuna. Yleisölle voidaan tulevaisuudessa tarjota myös suora videoyhteys esim. internetin välityksellä. 9. KUSTANNUKSET Kaikki kustannukset ovat arvonlisäverottomia. Leppikosken kalatien rakennuskustannukset ovat n. 1,7 2,1 milj. euroa (alv 0 %). Arvio perustuu rakenteilla olevan Isohaaran kalatien kustannuksiin sekä Iijoen kalatiesuunnitelmien ja Kymijoen Korkeakosken kalatiesuunnitelman kustannusarvioihin. Varsinaisten rakentamiskustannusten lisäksi kalatien kustannuksiin on lisättävä mahdolliset työnaikaiset energiatappiot, jotka voivat olla huomattavat, jos ohijuoksutus kestää pitkään. Joessa on huomattavasti varastotilaa yläpuolen altaissa, joten töiden kriittisimpien vaiheiden ajaksi juoksutusta voidaan pienentää tai jopa sulkea kokonaan. Se edellyttää työnaikaisen juoksutusmuutoksen luvan hakemista AVIlta. 8

9 Kalateiden käyttökustannukset koostuvat rakenteiden kunnossapidosta, syksyllä ja keväällä kalateiden sulkemisesta ja avaamisesta. Lisäksi kuluja aiheutuu laitteiden energiatarpeesta ja huolloista. Kevät- ja syystöiden kulut ovat noin 3000 euroa/vuosi. Laitteiden ja rakenteiden tarkastus (1 2 tarkastuskäyntiä/ kuukausi) noin 1000 euroa/vuosi. Luukkujen arvioidut peruskorjaukset ja kunnostukset 5 10 vuoden välein ovat arviolta euroa vuotta kohti. Yhteensä käyttökulut ovat noin 4000 euroa/vuosi. Laitteiden sähkökustannuksista pääosa syntyy alapään lisävesityspumpun käytöstä. Arvioidut sähkökustannukset vuodessa 10 c/kwh sähkön hinnalla ovat noin euroa riippuen pumpun virtaamasta käyttöajasta. Pumpun ja muiden laitteiden arvioidut peruskorjaukset ja kunnostukset 5 10 vuoden välein ovat arviolta euroa vuotta kohti. Yhteensä käyttökulut ovat noin euroa/vuosi. Kalateiden kautta menevästä virtaamasta aiheutuu myös energiatappiota. Rahallinen arvo on vuositasolla energiahinnalla 5 c/kwh yhteensä n euroa ilman ohijuoksutusten vaikutusta. Laskelma perustuu 5 kk käyttöaikaan, putouskorkeuteen 15,3 m (keskimääräinen putous) ja virtaamaan 0,5 1 m 3 /s. Tätä pienentää mahdollisten ohijuoksutusten käyttö kalatiessä. Oulussa Maveplan Oy Kiilakiventie Oulu Hannu Alatalo Ilkka Räihä dipl.ins. Ins.AMK puh puh

10

LUPAPÄÄTÖS Nro 32/11/2 Dnro PSAVI/22/04.09/2010 (PSY-2005-y-185) Annettu julkipanon jälkeen 31.5.2011 ASIA LUVAN HAKIJA

LUPAPÄÄTÖS Nro 32/11/2 Dnro PSAVI/22/04.09/2010 (PSY-2005-y-185) Annettu julkipanon jälkeen 31.5.2011 ASIA LUVAN HAKIJA LUPAPÄÄTÖS Nro 32/11/2 Dnro PSAVI/22/04.09/2010 (PSY-2005-y-185) Annettu julkipanon jälkeen 31.5.2011 1 ASIA LUVAN HAKIJA Sierilän voimalaitoksen rakentaminen ja käyttö, vesistön säännöstely sekä töidenaloittamislupa,

Lisätiedot

Liite 3 Kaivon huolto ja kunnostus. Yleistä. Kaivon kuntokartoitus

Liite 3 Kaivon huolto ja kunnostus. Yleistä. Kaivon kuntokartoitus LIITE 3/1 Liite 3 Kaivon huolto ja kunnostus 1 Yleistä Huolto- ja kunnostustoimenpiteiden määrä ja laatu riippuvat siitä, onko kysymyksessä käytössä oleva huollettu kaivo, vaiko käyttämätön tai puutteellisesti

Lisätiedot

Teiden ja ratojen kuivatuksen suunnittelu

Teiden ja ratojen kuivatuksen suunnittelu 5 2013 LIIKENNEVIRASTON ohjeita Teiden ja ratojen kuivatuksen suunnittelu Liikenneviraston ohjeita 5/2013 Liikennevirasto Helsinki 2013 Kannen kuva: Antero Nousiainen Verkkojulkaisu pdf (www.liikennevirasto.fi)

Lisätiedot

Toimivat Katot 2 0 0 1

Toimivat Katot 2 0 0 1 Toimivat Katot 2001 2 SISÄLLYSLUETTELO Toimivat katot Toimiva katto tärkein julkisivu 4 Vesikatto on tärkeä asia 5 Kattosertifikaatti 5 Suunnittelu Loiva katto 6 Yläpohjarakenteet 7 Ilmansulku 7 Höyrynsulku

Lisätiedot

PIENVESIVOIMALAOPAS Oppaan tarkoitus on edesauttaa pienvesivoiman käyttöönottoa ja tuotannon tehostamista Suomessa

PIENVESIVOIMALAOPAS Oppaan tarkoitus on edesauttaa pienvesivoiman käyttöönottoa ja tuotannon tehostamista Suomessa PIENVESIVOIMALAOPAS Oppaan tarkoitus on edesauttaa pienvesivoiman käyttöönottoa ja tuotannon tehostamista Suomessa Molemmat kuvat esittävät pienvesivoimalaitosta: 84 kw Eurakosken voimalaitos ja sata kertaa

Lisätiedot

ONE1 Oy Prizztech Oy ULVILAN HARJUNPÄÄN ENERGIANTUOTANTO- JA ALUELÄMPÖSELVITYS 14.4.2014

ONE1 Oy Prizztech Oy ULVILAN HARJUNPÄÄN ENERGIANTUOTANTO- JA ALUELÄMPÖSELVITYS 14.4.2014 1/32 ONE1 Oy Prizztech Oy ULVILAN HARJUNPÄÄN ENERGIANTUOTANTO- JA ALUELÄMPÖSELVITYS 14.4.2014 2/32 Harjunpään energiantuotanto - ja aluelämpöselvityksen raportti Sisällys 1. JOHDANTO... 3 2. TIIVISTELMÄ...

Lisätiedot

Ossi Ukkola RAKENNUSTEN KAUKOLÄMMITYS, MÄÄRÄYKSET JA OHJEET K1 2003 JA 2013 VERTAILU

Ossi Ukkola RAKENNUSTEN KAUKOLÄMMITYS, MÄÄRÄYKSET JA OHJEET K1 2003 JA 2013 VERTAILU Ossi Ukkola RAKENNUSTEN KAUKOLÄMMITYS, MÄÄRÄYKSET JA OHJEET K1 2003 JA 2013 VERTAILU RAKENNUSTEN KAUKOLÄMMITYS, MÄÄRÄYKSET JA OHJEET K1 2003 JA 2013 VERTAILU Ossi Ukkola Opinnäytetyö Kevät 2014 Talotekniikan

Lisätiedot

Hakemus 1 (7) HAKEMUS MONTAN JA PYHÄKOSKEN VESIVOIMALAITOSTEN EKOENERGIA- KELPOISUUDEN TOTEAMISEKSI

Hakemus 1 (7) HAKEMUS MONTAN JA PYHÄKOSKEN VESIVOIMALAITOSTEN EKOENERGIA- KELPOISUUDEN TOTEAMISEKSI Hakemus 1 (7) Renewable Energy / Seppo Partonen 22.04.2015 FORTUM POWER AND HEAT OY HAKEMUS MONTAN JA PYHÄKOSKEN VESIVOIMALAITOSTEN EKOENERGIA- KELPOISUUDEN TOTEAMISEKSI Fortum Power and Heat Oy hakee

Lisätiedot

BETONIELEMENTTIPARVEKKEET

BETONIELEMENTTIPARVEKKEET BETONIELEMENTTIPARVEKKEET BETONITEOLLISUUS RY ELOKUU 2010 SISÄLTÖ 1 Yleistä... 3 1.1 Parveketyypit... 3 Parvekkeiden rakennemallit... 3 Parvekkeiden sijoittelu... 4 Valintaperusteet... 4 1.2 Valmisparvekejärjestelmät...

Lisätiedot

Kaukolämpöverkon pumppausjärjestelyt. Suositus L10/2011. Kaukolämpö

Kaukolämpöverkon pumppausjärjestelyt. Suositus L10/2011. Kaukolämpö Kaukolämpöverkon pumppausjärjestelyt Suositus L10/2011 Kaukolämpö Kaukolämpöverkon pumppausjärjestelyt Energiateollisuus ry 2011 ET-Kaukolämpökansio 2/2 Energiateollisuus ry Suositus L10/2011 Kaukolämpö

Lisätiedot

YMPÄRISTÖOPAS 2013. Energiakaivo. Maalämmön hyödyntäminen pientaloissa. Janne Juvonen Toivo Lapinlampi YMPÄRISTÖMINISTERIÖ

YMPÄRISTÖOPAS 2013. Energiakaivo. Maalämmön hyödyntäminen pientaloissa. Janne Juvonen Toivo Lapinlampi YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖOPAS 2013 Energiakaivo Maalämmön hyödyntäminen pientaloissa Janne Juvonen Toivo Lapinlampi YMPÄRISTÖMINISTERIÖ 126 Miljöhandledning 2012 Glesbygdens avloppsvatten YMPÄRISTÖOPAS 2013 Energiakaivo

Lisätiedot

tavoitekustannukseen T Tunnus Kohde Sijainti Idea / Innovaatio Edut ja hyödyt

tavoitekustannukseen T Tunnus Kohde Sijainti Idea / Innovaatio Edut ja hyödyt TAS Uusi Ideat ja innovaatiot KESKENERÄINEN KÄSITELTY JA HYVÄKSYTTY HYLÄTTY / TUTKITA N/A = relevan vaiheeseen päivitetty Palautettu uudelleen tutkittavaksi käsitellä toistaiseksi SIIRRETÄÄN TAS-VAIHEESEEN

Lisätiedot

Biologinen vedenkäsittely ja energian tarve kiertovesitykseen perustuvassa kalanviljelyssä Suomen oloissa

Biologinen vedenkäsittely ja energian tarve kiertovesitykseen perustuvassa kalanviljelyssä Suomen oloissa Biologinen vedenkäsittely ja energian tarve kiertovesitykseen perustuvassa kalanviljelyssä Suomen oloissa Selvitys Savon Taimen Oy:lle 15.2.2010 Suomen elinkeinokalatalouden toimintaohjelma 2007-2013 Hanke

Lisätiedot

PUHDISTAMOTYYPIN VALINTA, SIJOITTAMINEN MAASTOON JA SUUNNITELMA-ASIAKIRJAT

PUHDISTAMOTYYPIN VALINTA, SIJOITTAMINEN MAASTOON JA SUUNNITELMA-ASIAKIRJAT PUHDISTAMOTYYPIN VALINTA, SIJOITTAMINEN MAASTOON JA SUUNNITELMA-ASIAKIRJAT 1 KÄSITTELYMENETELMIEN KUSTANNUKSET Kiinteistön omistajaa kiinnostaa eri käsittelymenetelmien investointikustannukset ja käyttökustannukset.

Lisätiedot

opas Vaarallisten kemikaalien varastointi

opas Vaarallisten kemikaalien varastointi opas Vaarallisten kemikaalien varastointi Vaarallisten kemikaalien varastointi Mirja Palmén, Heikki Penttinen, Jorma Partanen, Hannu Kononen, Roger Kanerva, Anneli Vahter Piirrokset: Pirkko-Liisa Toppinen

Lisätiedot

16 VÄYLÄT JA LAITURIT... 5. 16.1 MÄÄRITELMIÄ... 5 16.1.1 Lyhenteet... 7 16.1.2 Symbolit... 8

16 VÄYLÄT JA LAITURIT... 5. 16.1 MÄÄRITELMIÄ... 5 16.1.1 Lyhenteet... 7 16.1.2 Symbolit... 8 1 RATO 16 Sisältö SISÄLTÖ 16 VÄYLÄT JA LAITURIT... 5 16.1 MÄÄRITELMIÄ... 5 16.1.1 Lyhenteet... 7 16.1.2 Symbolit... 8 16.2 MITOITUSPERUSTEITA... 9 16.2.1 Ihmiset... 9 16.2.2 Ajoneuvot... 9 16.2.2.1 Pelastusreitit...

Lisätiedot

Loppusijoitustilojen rakentaminen ja sulkeminen

Loppusijoitustilojen rakentaminen ja sulkeminen Työ raportti 2 000-0 7 Loppusijoitustilojen rakentaminen ja sulkeminen Timo Saanio Matti Kokko Maaliskuu 2000 POSIVA OY Mikonkatu 15 A, FIN-001 00 HELSINKI, FINLAND Tel. +358-9-2280 30 Fax +358-9-2280

Lisätiedot

Kollaja-hanke. Ympäristövaikutusten arviointiohjelma

Kollaja-hanke. Ympäristövaikutusten arviointiohjelma Kollaja-hanke Ympäristövaikutusten arviointiohjelma Kollaja-hanke Ympäristövaikutusten arviointiohjelma 10.12.2007 SISÄLTÖ ESIPUHE 3 YHTEYSTIEDOT 3 1. JOHDANTO 5 2. HANKKEESTA VASTAAVA 6 Pohjolan Voima

Lisätiedot

Kaukolämpöjohtojen suunnittelu- ja rakentamisohjeet. Suositus L11/2013. Kaukolämpö

Kaukolämpöjohtojen suunnittelu- ja rakentamisohjeet. Suositus L11/2013. Kaukolämpö Kaukolämpöjohtojen suunnittelu- ja rakentamisohjeet Suositus L11/2013 Kaukolämpö Kaukolämpöjohtojen suunnittelu- ja rakentamisohjeet Energiateollisuus ry 2013 ET-Kaukolämpökansio 2/6 Energiateollisuus

Lisätiedot

Sillansuunnittelun täydentävät ohjeet

Sillansuunnittelun täydentävät ohjeet Sillansuunnittelun täydentävät ohjeet 30.12.2002 Suunnitteluvaiheen ohjaus Tiehallinto Helsinki 2002 ISBN 951-726-749-5 TIEH 2100003-01 Multiprint Oy Vaasa 2003 Tiehallinto, julkaisumyynti Telefax 0204

Lisätiedot

Tykölänjärven kunnostuksen yleissuunnitelma

Tykölänjärven kunnostuksen yleissuunnitelma PIRKANMAAN ELY-KESKUS Tykölänjärven kunnostuksen yleissuunnitelma Raportti LUONNOS FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P25791 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Raportti LUONNOS 1 (30) Sisällysluettelo 1 Hankkeen

Lisätiedot

Kaukolämpöjohtojen suunnitteluja rakentamisohjeet

Kaukolämpöjohtojen suunnitteluja rakentamisohjeet Kaukolämpöjohtojen suunnitteluja rakentamisohjeet Raportti L11/2003 Suomen Kaukolämpö ry 2003 ISSN 1238-9315 Sky-kansio 2/6 Kaukolämpöjohtojen suunnitteluja rakentamisohjeet SUOMEN KAUKOLÄMPÖ RY RAPORTTI

Lisätiedot

Kaukolämpöjohdot ja maantiet

Kaukolämpöjohdot ja maantiet Kaukolämpöjohdot ja maantiet Kaukolämpö Julkaisun nimi 1 Kaukolämpöjohdot ja maantiet Suunnitteluvaiheen ohjaus Tiehallinto Energiateollisuus ry Kaukolämpö Suositus L15/2005 ET-Kaukolämpökansio 2/3 2

Lisätiedot

Painovoimaisen ilmanvaihdon käyttö ja huolto. Jari Ketola. Vanhan rakennuksen kunnostusopas -sarja Nro 2

Painovoimaisen ilmanvaihdon käyttö ja huolto. Jari Ketola. Vanhan rakennuksen kunnostusopas -sarja Nro 2 Painovoimaisen ilmanvaihdon käyttö ja huolto Jari Ketola Vanhan rakennuksen kunnostusopas -sarja Nro 2 Painovoimaisen ilmanvaihdon käyttö ja huolto Vanhan rakennuksen kunnostusopas -sarja Nro 2 Teksti:

Lisätiedot

AURINKOA, JOPAS! JOHDATUS, OPASTUS JA PEREHDYTYS AURINKOENERGIAN SALOIHIN

AURINKOA, JOPAS! JOHDATUS, OPASTUS JA PEREHDYTYS AURINKOENERGIAN SALOIHIN 1 AURINKOA, JOPAS! JOHDATUS, OPASTUS JA PEREHDYTYS AURINKOENERGIAN SALOIHIN Tämän oppaan tarkoituksena on selittää, miten aurinkoenergiaa voi hyödyntää erilaisin menetelmin erilaisissa tapauksissa, sekä

Lisätiedot

YHTEYSTIEDOT HANKKEESTA VASTAAVA. YVA-KONSULTTI Sito Oy YHTEYSVIRANOMAINEN. Egentliga Finlands Energi Ab. Yhteyshenkilö:

YHTEYSTIEDOT HANKKEESTA VASTAAVA. YVA-KONSULTTI Sito Oy YHTEYSVIRANOMAINEN. Egentliga Finlands Energi Ab. Yhteyshenkilö: YHTEYSTIEDOT HANKKEESTA VASTAAVA Egentliga Finlands Energi Ab Yhteyshenkilö: Ansgar Hahn Puh. +358 400 354 253 Sähköposti ansgar@epo-energy.com Hämeenkatu 28 E 3. krs. 20700 Turku YVA-KONSULTTI Sito Oy

Lisätiedot

SIPOON ERIKSNÄSIN OSAYLEIS- KAAVAN TEKNISET SELVITYKSET JA SUUNNITTELU

SIPOON ERIKSNÄSIN OSAYLEIS- KAAVAN TEKNISET SELVITYKSET JA SUUNNITTELU Vastaanottaja Sipoon kunta Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 11/2013 SIPOON ERIKSNÄSIN OSAYLEIS- KAAVAN TEKNISET SELVITYKSET JA SUUNNITTELU Päivämäärä 15.11.2013 Laatija Tarkastaja Hyväksyjä Jari Mannila,

Lisätiedot

Helsingin kaupungin rakennusviraston julkaisut 2010:xx / Katu- ja puisto-osasto

Helsingin kaupungin rakennusviraston julkaisut 2010:xx / Katu- ja puisto-osasto Helsingin kaupungin rakennusviraston julkaisut 2010:xx / Katu- ja puisto-osasto Lumen vastaanottopaikat Selvitys Luonnos 9.9.2010 1 Lumen vastaanottopaikat -selvitys Helsingin kaupungin rakennusviraston

Lisätiedot

tukiseinäratkaisu kaikkiin olosuhteisiin

tukiseinäratkaisu kaikkiin olosuhteisiin www.ruukki.fi tukiseinäratkaisu kaikkiin olosuhteisiin RUUKKI RD -PAALUSEINÄ 2 Ruukki RD -paaluseinä Toiminnassamme yhdistyvät teräs- ja pohjarakentamisen osaaminen Ruukki on yksi Euroopan merkittävimpiä

Lisätiedot

Uponor-PEX -käyttövesijärjestelmä

Uponor-PEX -käyttövesijärjestelmä P E X- K ÄY T TÖ V E S I JÄ R J E S T E L M Ä K Ä S I K I R J A Uponor-PEX -käyttövesijärjestelmä 04 2009 6002 Sisällys Sivu Turvallinen Uponor-PEX -käyttövesijärjestelmä Järjestelmän kuvaus ja hyväksynnät3

Lisätiedot