KUSIANJOEN KALATIEN YLEISSUUNNITELMA. Sotkamo

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KUSIANJOEN KALATIEN YLEISSUUNNITELMA. Sotkamo"

Transkriptio

1 KUSIANJOEN KALATIEN YLEISSUUNNITELMA Sotkamo KAINUUN ETU OY Kainuun vaelluskalahanke Lönnrotinkatu 1, KAJAANI, Finland

2 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ ARVIO KALATIEN SUUAUKON SIJOITTAMISESTA JA REITISTÄ HYDROLOGISET LÄHTÖARVOT HYDROLOGISESTA JA HYDRAULISESTA MITOITUKSESTA KALATIESUUNNITELMA SEURANTA KUSTANNUKSET... 6 LIITTEET: Kusianjoen kalatien yleispiirustukset Havainneviistokuvia Kusianjoen kalatiestä 2

3 KUSIANJOEN KALATIEN YLEISSUUNNITELMA Sotkamo 1. YLEISTÄ Kusianjoki laskee pohjoisesta Sotkamon järviryhmän Kaitainsalmeen. Noin 1,7 km jokisuusta on Kusianjoen entinen voimalaitos ja säännöstelypato, joka on kalannousueste. Laitoksen sähköntuotanto on käynnistynyt 1920-luvun loppupuolella ja laitos toimi 1960-luvun loppupuolelle saakka. Kalatiesuunnittelussa kalatien alapään oikealla sijoittamisella on merkittävä vaikutus kalatien toiminnan kannalta. Ellei kala löydä helposti kalatien suuta päävirtauksen tuntumasta, kalojen määrä kalatiessä jää vähäiseksi. Tätä on arvioitu otsikon 2 osiossa. Kalatiessä veden virtausnopeus ei saa missään kohtaa ylittää kalan uintikykyä ja kalatiessä on oltava riittävästi altaita/paikkoja missä kalat voivat levähtää nousun aikana. Altaiden virtaaman vaimennus vaatimusten lisäksi kalatiessä liikkuvien kalojen koko vaikuttaa kalatien vesiteiden mittoihin. Suurien kalojen koko edellyttää suuria aukkomittoja, jotta kalatiessä olisi riittävä uintiväljyys. Kalatien tulee toimia vuosittain ainakin välisenä aikana. Alueelta ei ole peruskarttaa tarkempaa karttaa. Maveplan Oy mittasi maastokatselmuksen yhteydessä maastoa ja vedenkorkeuksia suunnittelualueella. Alapuolisen Pieni Kiimasjärven vedenkorkeudet on saatu ympäristöhallinnon Hertta-tietojärjestelmästä. Tämä suunnitelma on laadittu korkeusjärjestelmässä N ARVIO KALATIEN SUUAUKON SIJOITTAMISESTA JA REITISTÄ Virtaus keskittyy tulva-aikaa lukuun ottamatta säännöstelypadon oikean puolimmaiseen aukkoon ja kulkee siitä suoraa reittiä kosken alaveteen. Osuus on erittäin jyrkkä ja siinä oli maastokatselmuksen aikana kiitovirtaus n m matkalla osuuden yläosalla. Vanhan säännöstelypadon alapuoleinen kosken pohja on kalliota. Kosken alapäässä rannat ovat jyrkät ja vasen ranta on pihapiiriä ja tilaa ei ole jolloin luonnonpuromaisen kalatien rakentaminen ei ole tarkoituksenmukaista. Nykyinen virtausreitti on kaloille liian jyrkkä ja sen loiventaminen ja kynnystäminen siten, että kynnysten välissä on riittävä vaimennustila on hankalaa mm. työnaikaisen ohijuoksutuksen järjestämisen takia. Kalatietä varten louhitaan lähes 90 m pitkä uoma, johon rakennetaan noin 5 metrin välein betonisia pystyrako/ylivirtausseiniä yhteensä noin kpl. Nykyiseen pääuomaan tehtävällä betonikynnyksellä käännetään pienillä virtaamilla lähes koko virtaus kalatiehen. Kalatien suuaukon sijoituspaikka kosken alapäässä nykyisen uoman ja entisen 3

4 voimalaitoksen alakanavan välissä. Säännöstelypadon lävistys tehdään purkamalla oikean puolimmaisen vesitien kynnystä 4 m leveästi pohjan tasoon N ,64 ja lisäksi pohjaan leikataan n. 0,4 x 0,4 m alivirtaamauoma. 3. HYDROLOGISET LÄHTÖARVOT Vedenkorkeudet Kalatien yläveden korkeustietoja ei ole käytettävissä lukuun ottamatta maastokatselmuspäivän mittauksia. Alaveden korkeustieto on mittauspäivältä. Alaveden korkeuteen vaikuttaa noin 1,7 km alavirtaan olevan Sotkamon järviryhmän säännöstely. Kalannousuajan säännöstelyn alaraja on NN+137,00 (=N60+137,30) ja yläraja alimmillaan elo-syyskuun vaihteessa NN+137,80 (=N60+138,1). Mittauspäivänä alavesi oli N60+137,75. Kalatien ylimmän raon yläpuolella vedenkorkeuden tuleva laskennallinen vaihteluväli on normaaliolosuhteissa NN+141,1 141,8 m (virtaamaväli 0,3 4 m 3 /s), joka valitaan suunnittelun lähtökohdaksi (vaihteluväli on 0,7 m). Mitoituskorkeusero on 4,3 m. (N60+137,5 141,8). Jatkosuunnittelussa alaveden todellinen vaihteluväli on selvitettävä. Virtaamat Kusianjoen virtaamia ei ole mitattu, joten ne on arvioitu seuraavasti. Kusianjoen valuma-alue kalatien kohdalla on 272 km 2 ja järvisyys 2,7 %. Sotkamon reitin keskivaluman 12 l/skm 2 mukaan keskivirtaama on 3,3 m 3 /s. Keskialivirtaama on Wäreen nomogrammin mukaan n. 0,37 m 3 /s. MHQ on Kaiteran ja Kuusiston nomogrammien mukaan m 3 /s Tällöin arvioitu HQ1/20 = 1,6 x MHQ = m3/s. Kesäajan arvioitu Mq50% on l/skm 2, jolloin kesäajan MQ50% on n. 0,8 1,0 m 3 /s. (Kesäajan MQ50% tarkoittaa virtaamaa, jota alempana tai ylempänä virtaama on puolet ajasta). 4. HYDROLOGISESTA JA HYDRAULISESTA MITOITUKSESTA Kalatietyyppi on ylivirtaus-/pystyrakokalatie. Kalatien väliseinien kohdalla putouskorkeus on 0,25 m, mikä rajoittaa kalatietä käyttäviä lajeja, mutta lohikalat voivat vaivatta uida sen kautta. Virtaama kalatiessä vaihtelee ylävedenkorkeusvaihtelun mukaan siten, että minimivirtaama on 0,3 m 3 /s. Hydrologiset olosuhteet eivät aseta esteitä kalateiden toiminnalle. Kalatien vesitiet on mitoitettu siten, että kalat voivat edetä uimalla niiden kautta. Altaiden tarvittava tilavuus on varmistettu Larinierin esittämällä kaavalla tehon suhde vesitilavuuteen ja kalatie toimii varmasti vielä kalatien virtaamalla 1,6 m 3 /s. Tällöin nykyisen uoman kautta virtaa n. 1,7 m 3 /s eli kalatie toimii varmasti keskivirtaamaan asti. Kalannousuaikana keskivirtaaman pysyvyys on vähäjärvisellä Kusianjoella arviolta noin % (eli virtaama on keskivirtaamaa suurempi % ajasta). Tätä suuremmilla virtaamilla altaiden vaimennussuhde ei ole riittävä, mikä saattaa karsia huonomman uintikyvyn omaavia kaloja. 4

5 Veden otto tapahtuu purkamalla oikean puolimmaisen vesitien kynnystä 4 m leveästi pohjan tasoon N ,64 ja lisäksi pohjaan leikataan n. 0,4 x 0,4 m alivirtaamauoma. Toimenpide alentaa ylävettä noin 50 metrin matkalla säännöstelypadon ja ensimmäisessä jokiuoman mutkassa olevan luonnonkynnyksen välillä. 5. KALATIESUUNNITELMA Kalatie louhitaan liitteen 1 mukaiseen paikkaan. Linjausta voidaan hieman muuttaa, kunhan kalatien pituuskaltevuus pysyy suunnitellun mukaisena. Työalueelta raivataan puustoa ja pensaita vain työn toteutuksen kannalta välttämättömältä alueelta. Raivausjätteet kuljetetaan pois. Työnaikainen kulku järjestetään Kaitainsalmenieltä kosken itärannalta säännöstelypadon ja vanhan voimalaitoksen välistä tilan Kotipalsta RN:o kautta. Louhinta toteutetaan työpatojen suojassa kuivatyönä. Kalatien pituus- ja poikkileikkaukset on esitetty liitteessä 2. Kalatietä varten tuleva louhinta tehdään siten, että lopputuloksena on kalatie, jonka - pohjaleveys on vähintään 2,0 m ja pintaleveys väliseinän yläpinnan tasolla vähintään 2,6 m. - keskilinja kaartelee koko matkalla. - Pohjan taso saa olla joka paikassa korkeintaan pituusleikkauksen tasausviivan tasolla. Louhittavan uoman pohjaan louhitaan syvempiä kohtia. Louhintaa on kaikkiaan n. 90 metrin matkalla. Teoreettinen louhintasyvyys on maksimissaan kalatien yläosalla n. 4,5 m ja alimmillaan n 2,0 m. Louhintamassat ajetaan pois. Siirrettävien massojen määrä on n. 700 m 3 ktr. Räjäytystyöt tehdään hyväksytyn räjäytyssuunnitelman mukaan. Sillan läheisyydessä ensisijainen louhintatapa on iskuvasaran käyttö. Louhinta tehdään tarvittavilta osin tarkkuuslouhintana. Louhintatoleranssi alapinnasta pystysuunnassa on -600 mm (alaspäin) ja +0 mm (ylöspäin tasausviivasta) ja vaakasuunnassa 0 mm (sisäänpäin) ja +500 mm (ulospäin). Kaikki louhitut pinnat rusnataan ja kaikki näkyville jäävät terävät reunat tasataan, koska koko louhittava väylä on kuivana aikana näkyvissä. Ylivirtaus-/pystyrakokalatie koostuu peräkkäisistä altaista, joiden välissä on 0,5 m paksu kallioon ankkuroitava betoniseinä, jossa on 0,5 m leveä ja 0,9 m ylivirtaus-/pystyrako. Pienillä virtaamilla vesi virtaa raon kautta, mutta virtaaman ylittäessä arvon 0,6 m 3 /s alkaa vettä virrata myös seinän harjan yli. Kalatien ylin ja alin rako varustetaan settiurilla, jotta kalatie voidaan tarvittaessa sulkea. Ylintä seinää lukuun ottamatta seiniin asennetaan tyhjennysputki (d = 100 mm), joiden kautta kalatie saadaan tyhjäksi mahdollisten huoltojen ajaksi. 5

6 Ylivirtausseinien raot rakennetaan siten, ettei rakojen kautta synny suoraa oikovirtausta. Eli rakoa ei suunnata suoraan kohti seuraavaa rakoa. Mitoitusputouskorkeus on n. 4,3 m. Putous altaasta toiseen on n. 0,25 m. Altaiden vesisyvyys vaihtelee yläkanavan vedenkorkeuden mukaan. Yläveden ollessa n. keskivesitasolla vesisyvyys keskellä allasta on n. 1,7 1,8 m. Alaveden ollessa korkealla putouserot ovat kalatien alaosalla pienemmät. Altaiden koko (sisämitat) on n. 4,5 * 2,2 2,4 m (pit*lev). Betonirakenteiden kaikki nurkat viistetään. Kalatiessä järjestetään yläpuolen työpadon purkuvaiheessa koejuoksutus, jossa kalatien toimivuus arvioidaan. Mukana on kalatalouden asiantuntija ja tarvittaessa tehdään virtausnopeuden mittauksia. Tarvittaessa kalatietä korjataan. Arvioitu työn kestoaika on 2,5 3,5 kk. Työ pyritään toteuttamaan siten, että liikenteelle aiheutuva haitta on mahdollisimman lyhytaikainen ja liikennekatkokset eivät ole kohtuuttomia. Säännöstelypadon oikean puolimmaisen vesitien kynnystä puretaan 4 m leveästi tasoon N ,64 ja lisäksi pohjaan leikataan n. 0,4 x 0,4 m alivirtaamauoma. Leikatut betonipinnat peitetään suojavalulla, joka ankkuroidaan patoon joko ankkureilla tai katkaistut patorakenteen teräkset käännetään uuteen valuun. Kalatie pidetään auki ympärivuotisesti. Rakentamisajankohta on sulan maan aikaan kevättulvien jälkeen. Kalatietä varten joudutaan louhimaan kalliota asutuksen ja sillan lähialueella. Louhinta tehdään tärinättömällä menetelmällä riittävää varovaisuutta noudattaen. Kaikki betonirakenteet tehdään paikalla valuna. 6. SEURANTA Kalatien toimintaa voidaan seurata pääasiassa kahdella eri tavalla. Varsinainen kalojen lukumäärän, lajin, mittojen ym. nousukaloihin liittyvien asioiden seuranta on ensisijainen tapa. Näitä asioita voidaan seurata kalatiehen sijoitettavilla erilaisilla laskureilla, seurantalaitteilla ja koepyydyksien avulla. Toinen tärkeä asia on, että tarkastetaan eri vedenkorkeuksilla ja virtaamilla, että kalannousun kannalta kaikki edellytykset ovat kunnossa koko kalatien pituudella. 7. KUSTANNUKSET Kusianjoen kalatien alustavat rakentamiskustannukset ovat kalliolouhinta- ja betonimäärien perusteella arvioituna noin euroa (alv 0 %). 6

7 Kustannusarvio on liitteenä 5. Kalateiden käyttökustannukset koostuvat rakenteiden kunnossapidosta. Yhteensä käyttökulut ovat euroa/vuosi. Oulussa Maveplan Oy Kiilakiventie Oulu Hannu Alatalo Ilkka Räihä dipl.ins. Ins.AMK puh puh

8

LEPPIKOSKEN VOIMALAITOKSEN KALATIEN YLEISSUUNNITELMA. Paltamo

LEPPIKOSKEN VOIMALAITOKSEN KALATIEN YLEISSUUNNITELMA. Paltamo LEPPIKOSKEN VOIMALAITOKSEN KALATIEN YLEISSUUNNITELMA Paltamo KAINUUN ETU OY Kainuun vaelluskalahanke Lönnrotinkatu 1, 87100 KAJAANI, Finland +358-50-5859459 simo.yli-lonttinen@kainuunetu.fi Sisällysluettelo

Lisätiedot

IMATRANKOSKEN KAUPUNKIPURON JA KALATIEN YLEISSUUNNITELMA

IMATRANKOSKEN KAUPUNKIPURON JA KALATIEN YLEISSUUNNITELMA IMATRANKOSKEN KAUPUNKIPURON JA KALATIEN YLEISSUUNNITELMA Imatra Imatran voimalaitos. Kuvaaja Hannu Alatalo Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 2. TARVITTAVIEN LUPIEN TARPEEN ARVIOINTI... 4 3. NYKYISEN YLISYÖKSYLTÄ

Lisätiedot

LUPAPÄÄTÖS Nro 32/11/2 Dnro PSAVI/22/04.09/2010 (PSY-2005-y-185) Annettu julkipanon jälkeen 31.5.2011 ASIA LUVAN HAKIJA

LUPAPÄÄTÖS Nro 32/11/2 Dnro PSAVI/22/04.09/2010 (PSY-2005-y-185) Annettu julkipanon jälkeen 31.5.2011 ASIA LUVAN HAKIJA LUPAPÄÄTÖS Nro 32/11/2 Dnro PSAVI/22/04.09/2010 (PSY-2005-y-185) Annettu julkipanon jälkeen 31.5.2011 1 ASIA LUVAN HAKIJA Sierilän voimalaitoksen rakentaminen ja käyttö, vesistön säännöstely sekä töidenaloittamislupa,

Lisätiedot

Itä-Suomen ympäristölupaviraston toimintaa jatkaa 1.1.2010 lukien Itä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupavastuualue

Itä-Suomen ympäristölupaviraston toimintaa jatkaa 1.1.2010 lukien Itä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupavastuualue Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 46/10/2 Dnro ISAVI/7/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.4.2010 Itä-Suomen ympäristölupaviraston toimintaa jatkaa 1.1.2010 lukien Itä-Suomen aluehallintoviraston

Lisätiedot

Käytännön kosteikkosuunnittelu

Käytännön kosteikkosuunnittelu TEHO-HANKKEEN JULKAISUJA 1/2009 Käytännön kosteikkosuunnittelu Eija Hagelberg, Anni Karhunen, Airi Kulmala ja Roine Larsson Tehoa maatalouden vesiensuojeluun TEHO-HANKKEEN JULKAISUJA 1/2009 Tehoa maatalouden

Lisätiedot

VAELLUSPOIKASRUUVIN SIJOITTAMINEN KYMIJOKEEN

VAELLUSPOIKASRUUVIN SIJOITTAMINEN KYMIJOKEEN VAELLUSPOIKASRUUVIN SIJOITTAMINEN KYMIJOKEEN Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n julkaisu no 162/2007 Hanna Häkkinen ISSN 1458-8064 TIIVISTELMÄ Tämän selvityksen tarkoituksena oli kartoittaa mahdollista paikkaa

Lisätiedot

Somerojoen lasku-uoman ennallistamisen esiselvitys

Somerojoen lasku-uoman ennallistamisen esiselvitys S U U N N IT T E L U JA T EK N IIK K A PRO PITKÄJÄRVI RY Somerojoen lasku-uoman ennallistamisen esiselvitys FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 1262013 P20215P001 Selvitys 1 (10) K Kamppi, E Puuronen, T Puustinen

Lisätiedot

Kollaja-hanke. Ympäristövaikutusten arviointiohjelma

Kollaja-hanke. Ympäristövaikutusten arviointiohjelma Kollaja-hanke Ympäristövaikutusten arviointiohjelma Kollaja-hanke Ympäristövaikutusten arviointiohjelma 10.12.2007 SISÄLTÖ ESIPUHE 3 YHTEYSTIEDOT 3 1. JOHDANTO 5 2. HANKKEESTA VASTAAVA 6 Pohjolan Voima

Lisätiedot

SUUNNITELMA. Juha Rouvinen

SUUNNITELMA. Juha Rouvinen LIEKSANJOEN ALUEEN KALATALOUDELLINEN TÄYDENNYSKUNNOSTUS- SUUNNITELMA SUUNNITELMA 2007 Suu Etukannen kuvat on otettu Naarajoen Käpykoskesta. SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 6 2. Valuma-alueet ja jokien

Lisätiedot

Teiden ja ratojen kuivatuksen suunnittelu

Teiden ja ratojen kuivatuksen suunnittelu 5 2013 LIIKENNEVIRASTON ohjeita Teiden ja ratojen kuivatuksen suunnittelu Liikenneviraston ohjeita 5/2013 Liikennevirasto Helsinki 2013 Kannen kuva: Antero Nousiainen Verkkojulkaisu pdf (www.liikennevirasto.fi)

Lisätiedot

Hakemus 1 (7) HAKEMUS MONTAN JA PYHÄKOSKEN VESIVOIMALAITOSTEN EKOENERGIA- KELPOISUUDEN TOTEAMISEKSI

Hakemus 1 (7) HAKEMUS MONTAN JA PYHÄKOSKEN VESIVOIMALAITOSTEN EKOENERGIA- KELPOISUUDEN TOTEAMISEKSI Hakemus 1 (7) Renewable Energy / Seppo Partonen 22.04.2015 FORTUM POWER AND HEAT OY HAKEMUS MONTAN JA PYHÄKOSKEN VESIVOIMALAITOSTEN EKOENERGIA- KELPOISUUDEN TOTEAMISEKSI Fortum Power and Heat Oy hakee

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 31/2006/2 Dnro LSY 2005 Y 123

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 31/2006/2 Dnro LSY 2005 Y 123 LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 31/2006/2 Dnro LSY 2005 Y 123 Annettu julkipanon jälkeen 7.11.2006 ASIA Keliber Resources Ltd Oy:n Ullavan Läntän litiumkaivoksen toimintaa koskeva

Lisätiedot

HONGISTON ALUEEN HULEVESIEN HALLINNAN YLEISSUUNNITELMA

HONGISTON ALUEEN HULEVESIEN HALLINNAN YLEISSUUNNITELMA HONGISTON ALUEEN HULEVESIEN HALLINNAN YLEISSUUNNITELMA Loppuraportti FCG Finnish Consulting Group Oy Loppuraportti I R. Syvälä SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 1 1.1 Selvityksen lähtökohdat ja tavoitteet...

Lisätiedot

PIENVESIVOIMALAOPAS Oppaan tarkoitus on edesauttaa pienvesivoiman käyttöönottoa ja tuotannon tehostamista Suomessa

PIENVESIVOIMALAOPAS Oppaan tarkoitus on edesauttaa pienvesivoiman käyttöönottoa ja tuotannon tehostamista Suomessa PIENVESIVOIMALAOPAS Oppaan tarkoitus on edesauttaa pienvesivoiman käyttöönottoa ja tuotannon tehostamista Suomessa Molemmat kuvat esittävät pienvesivoimalaitosta: 84 kw Eurakosken voimalaitos ja sata kertaa

Lisätiedot

YHTEYSVIRANOMAISEN LAUSUNTO KOLLAJA-HANKKEEN YMPÄRISTÖVAIKU- TUSTEN ARVIOINTISELOSTUKSESTA

YHTEYSVIRANOMAISEN LAUSUNTO KOLLAJA-HANKKEEN YMPÄRISTÖVAIKU- TUSTEN ARVIOINTISELOSTUKSESTA Päiväys Dnro 20.10.2009 PPO-2007-R-5-531 PVO-Vesivoima Oy Virkkulantie 207 91100 Ii Viite Asia YHTEYSVIRANOMAISEN LAUSUNTO KOLLAJA-HANKKEEN YMPÄRISTÖVAIKU- TUSTEN ARVIOINTISELOSTUKSESTA Pohjolan Voima

Lisätiedot

Hailuodon alueen jääeroosio Jatkoselvitys 2013

Hailuodon alueen jääeroosio Jatkoselvitys 2013 15.10.2013 Hailuodon alueen jääeroosio Jatkoselvitys 2013 Matti Leppäranta professori (geofysiikka) 1. Johdanto Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus laati vuonna 2011 yhteistyössä asiantuntijoiden kanssa raportin

Lisätiedot

Loppusijoitustilojen rakentaminen ja sulkeminen

Loppusijoitustilojen rakentaminen ja sulkeminen Työ raportti 2 000-0 7 Loppusijoitustilojen rakentaminen ja sulkeminen Timo Saanio Matti Kokko Maaliskuu 2000 POSIVA OY Mikonkatu 15 A, FIN-001 00 HELSINKI, FINLAND Tel. +358-9-2280 30 Fax +358-9-2280

Lisätiedot

Liite 3 Kaivon huolto ja kunnostus. Yleistä. Kaivon kuntokartoitus

Liite 3 Kaivon huolto ja kunnostus. Yleistä. Kaivon kuntokartoitus LIITE 3/1 Liite 3 Kaivon huolto ja kunnostus 1 Yleistä Huolto- ja kunnostustoimenpiteiden määrä ja laatu riippuvat siitä, onko kysymyksessä käytössä oleva huollettu kaivo, vaiko käyttämätön tai puutteellisesti

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN VÄHÄ-KOMUN KOSTEIKON TOIMENPIDESUUNNITELMA

PYHÄJÄRVEN VÄHÄ-KOMUN KOSTEIKON TOIMENPIDESUUNNITELMA PYHÄJÄRVEN VÄHÄ-KOMUN KOSTEIKON TOIMENPIDESUUNNITELMA Suomen riistakeskus Kotiseutukosteikko Life+ Riistanhoidonsuunnittelija Juha Siekkinen 12.12.2011 1 Hankkeen yleiskuvaus Lomakkeella selvitetään hankkeen

Lisätiedot

taimen turun seudun virtavesissä

taimen turun seudun virtavesissä oppimateriaaleja puheenvuoroja raportteja 165 tutkimuksia Jussi Laaksonlaita & Eemeli Huhta (toim.) taimen turun seudun virtavesissä Kalataloudellinen kunnostustarvekartoitus Turun ammattikorkeakoulun

Lisätiedot

Sillansuunnittelun täydentävät ohjeet

Sillansuunnittelun täydentävät ohjeet Sillansuunnittelun täydentävät ohjeet 30.12.2002 Suunnitteluvaiheen ohjaus Tiehallinto Helsinki 2002 ISBN 951-726-749-5 TIEH 2100003-01 Multiprint Oy Vaasa 2003 Tiehallinto, julkaisumyynti Telefax 0204

Lisätiedot

YHTEYSVIRANOMAISEN LAUSUNTO

YHTEYSVIRANOMAISEN LAUSUNTO Päiväys Datum Dnro Dnr 29.4.2008 PPO-2007-R-5-531 PVO-Vesivoima Oy Virkkulantie 207 91100 Ii Viite / Hänvisning Asia / Ärende Lausunto Kollaja-hankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta YHTEYSVIRANOMAISEN

Lisätiedot

Pientalon perustusten korjaus

Pientalon perustusten korjaus Museoviraston korjauskortisto Korjauskortti nro 24 21.09.2003 Pientalon perustusten korjaus Tässä korjausohjeessa käsitellään luonnonkivestä ja paikallavaletusta betonista tehtyjä puurunkoisten pientalojen

Lisätiedot

Tykölänjärven kunnostuksen yleissuunnitelma

Tykölänjärven kunnostuksen yleissuunnitelma PIRKANMAAN ELY-KESKUS Tykölänjärven kunnostuksen yleissuunnitelma Raportti LUONNOS FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P25791 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Raportti LUONNOS 1 (30) Sisällysluettelo 1 Hankkeen

Lisätiedot

Vaihtuvien opasteiden käyttö 30.12.2009

Vaihtuvien opasteiden käyttö 30.12.2009 Vaihtuvien opasteiden käyttö 30.12.2009 Vaihtuvien opasteiden käyttö 30.12.2009 Suunnitteluvaiheen ohjaus Tiehallinto Helsinki 2009 Verkkojulkaisu pdf (www.tiehallinto.fi/julkaisut) ISBN 978-952-221-287-0

Lisätiedot

Toimivat Katot 2 0 0 1

Toimivat Katot 2 0 0 1 Toimivat Katot 2001 2 SISÄLLYSLUETTELO Toimivat katot Toimiva katto tärkein julkisivu 4 Vesikatto on tärkeä asia 5 Kattosertifikaatti 5 Suunnittelu Loiva katto 6 Yläpohjarakenteet 7 Ilmansulku 7 Höyrynsulku

Lisätiedot

Vantaan Energia Oy, Jätevoimala Långmosseninkuja 1 01200 Vantaa. Kiinteistötunnus: 092-92-201-1 Toimialatunnus: 35113

Vantaan Energia Oy, Jätevoimala Långmosseninkuja 1 01200 Vantaa. Kiinteistötunnus: 092-92-201-1 Toimialatunnus: 35113 ASIA Etelä-Suomi LIITE 1 t e l ä - S u Päätös Nro 51/2013/1 Dnro ESAVI/90/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 11.3.2013 Päätös ympäristönsuojelulain o mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Vantaan Energia

Lisätiedot

Ossi Ukkola RAKENNUSTEN KAUKOLÄMMITYS, MÄÄRÄYKSET JA OHJEET K1 2003 JA 2013 VERTAILU

Ossi Ukkola RAKENNUSTEN KAUKOLÄMMITYS, MÄÄRÄYKSET JA OHJEET K1 2003 JA 2013 VERTAILU Ossi Ukkola RAKENNUSTEN KAUKOLÄMMITYS, MÄÄRÄYKSET JA OHJEET K1 2003 JA 2013 VERTAILU RAKENNUSTEN KAUKOLÄMMITYS, MÄÄRÄYKSET JA OHJEET K1 2003 JA 2013 VERTAILU Ossi Ukkola Opinnäytetyö Kevät 2014 Talotekniikan

Lisätiedot

Hulevesien hallintarakenteet ja niiden kunnossapito

Hulevesien hallintarakenteet ja niiden kunnossapito Hulevesien hallintarakenteet ja niiden kunnossapito Sisällys Hulevesien synnyn vähentäminen... 3 Läpäisevät päällysteet... 5 Kasvillisuuden käyttö... 7 Viherkatot... 9 Pieniä ratkaisuja tontille... 11

Lisätiedot

YHTEYSTIEDOT HANKKEESTA VASTAAVA. YVA-KONSULTTI Sito Oy YHTEYSVIRANOMAINEN. Egentliga Finlands Energi Ab. Yhteyshenkilö:

YHTEYSTIEDOT HANKKEESTA VASTAAVA. YVA-KONSULTTI Sito Oy YHTEYSVIRANOMAINEN. Egentliga Finlands Energi Ab. Yhteyshenkilö: YHTEYSTIEDOT HANKKEESTA VASTAAVA Egentliga Finlands Energi Ab Yhteyshenkilö: Ansgar Hahn Puh. +358 400 354 253 Sähköposti ansgar@epo-energy.com Hämeenkatu 28 E 3. krs. 20700 Turku YVA-KONSULTTI Sito Oy

Lisätiedot