HITOLANJOEN MYLLYKOSKEN KALATIEN RAKENTAMI- NEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HITOLANJOEN MYLLYKOSKEN KALATIEN RAKENTAMI- NEN"

Transkriptio

1 1(13) HITOLANJOEN MYLLYKOSKEN KALATIEN RAKENTAMI- NEN Rekijoki, Salo RAKENTAMISTAPA-SELOSTUS / SUUNNITELMA

2 2(13) Sisällysluettelo 1. JOHDANTO RAKENNUSPAIKKA Sijainti ja yhteydet Maapohjan laatu Olevat rakenteet SUUNNITELMAT Virtaamat Työpato/virranohjain Yläosan allasporraskalatie Keskiosan kalankulku-ura Alaosan kalliokuopat ja alaosan kynnys TÖITÄ KOSKEVIA YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ VALMISTELEVAT TYÖT Mittaukset Liikennejärjestelyt Työalueen raivaus Työpadot ja työnaikainen ohijuoksutus RAKENTAMINEN Yleistä Betonirakenteet Louhinta TYÖTULOKSEN TOTEAMINEN Liitteet. Liite 1. Sijaintikartta Liite 2. yleis- ja asemapiirustus, YLE-1, 1: Liite 3. yleis- ja asemapiirustus, YLE-2, 1: Liite 4. rakennepiirustus, RAK Liite 5. Louhintatöiden työselostus Liite 6. Kustannusarvio

3 3(13) HITOLANJOEN MYLLYKOSKEN KALATIEN RAKENTAMISTAPASELOSTUS / SUUNNITELMA 1. JOHDANTO Tämä rakentamistapaselostus koskee Hitolanjoen Myllykosken kalatien rakentamista piirustusluettelossa esitettyjen suunnitelmapiirustusten mukaisesti. Rekijoella Hitolanjoessa sijaitseva Myllykoski on nykyisellään todennäköinen nousueste kaikille kalloille ja kalalajeille. Tämän hankkeen tarkoituksena on mahdollistaa merivaelteisen Uskelanjoen taimenen nousu Myllykosken yläpuoliselle Hitolanjoen yläjuoksulle, jossa on hyvät edellytykset taimenen lisääntymiselle mm. lähteiden ansiosta. Myös muidenkin kalalajien ja eliöiden mahdollisimman esteetön kulku myllykosken alueella on tärkeänä tavoitteena. Varsinais-Suomen ELY-keskus on tilannut Maveplan Oy:ltä Uskelanjoen vesistöalueella olevan Hitolanjoen Myllykosken kalatien yleis- ja rakennussuunnitelman. Toimeksianto sisälsi myös kalatiealueen maanpinnan korkeusmittaukset. Suunnittelualue on kokonaisuudessaan noin 130 m pitkä ja tällä osuudella on noin 11 m putouskorkeutta. Alueen yläosalla on vajaan kolmen metriä korkea jyrkkä putous osuus, johon on suunniteltu kallioon louhittu betoniväliseinämillä varustettu allasporraskalatie, jossa on kahdeksan betonista väliseinää. Väliseinien yläreunaan ja pohjan tasolle tehdään kalankulku-/alivirtaama-aukot. Alueen keskiosalla on noin 1 m korkea kertaluonteinen putous, joka purkautuu pienilläkin virtaamilla useasta eri kohdasta. Tällä kohtaa kallioon louhitaan kiviverhottava ura, millä keskitetään pienet virtaamat samaan kohtaan ja loivennetaan putousta. Alueen alaosalla on kohtalaisen kalteva tasapohjainen kallio-osuus, missä vesisyvyys on matala, ja veden nopeus on kohtalaisen suuri. Tälle alueelle louhitaan kuoppia, millä lisätään vesisyvyyttä, saadaan rauhallisen virtaaman alueita sekä suojapaikkoja. Suunnittelualueen alapäässä saunamökin kohdalla olevan levennyksen/altaan alareunalla oleva kivikynnyksen putousero on suuri. Kynnyksen alaluiskaa kivetään loivemmaksi louhitulla materiaalilla. Suunnitellut toimenpiteet sijaitsevat kaikki yhteisellä alueella RAKENNUSPAIKKA 2.1 Sijainti ja yhteydet Hitolanjoen Myllykoski sijaitsee Salon kaupungissa, noin 20 km keskustaajamasta koilliseen Rekijoella. Sijaintikartta liitteenä 1. Kulkuyhteys kalatielle on Isohiidentieltä mt2403. Hitolanjoki alittaa Isohiidentien ja kalatiealue sijaitsee heti Isohiidentien alapuolisella jokiosuudella.

4 4(13) 2.2 Vesistöolosuhteet Hitolanjoki kuuluu Uskelanjoen (nro 25) vesistöalueeseen. Hitolanjoen valuma-alue on kooltaan 67,9 km 2 ja sen järviprosentti on 0,44 %. Myllykosken yläpuolisen valuma-alueen koko on noin 67,5 km 2 ja järvisyys 0,44 %. Hitolanjoelta ei ole mitattuja virtaamatietoja ja alapuolisessa taulukossa esitetyt virtaamat on laskettu valuma-alueiden suhteessa saman vesistön Uskalanjoen yläosan valuma-alueelta (25.002) tehtyjen virtaamamittausten perusteella käyttäen apuna lisäksi Kaiteraa (1985) ja Värettä (1954). HQ 19,6 m 3 /s MHQ 9,3 m 3 /s MQ 0,7 m 3 /s MNQ 0,046 m 3 /s NQ ~0 Virtaama Q m3/s 1 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0 Hitolanjoen Myllykosken virtaaman pysyvyys välisenä aikana Pysyvyys % Kuva 1. Hitolanjoen Myllykosken virtaaman pysyvyys välisenä aikana. MQ ,5 m 3 /s (kesäajan keskivirtaama) pysyvyys Q50% ,19 m 3 /s pysyvyys Q85% >0,06 m 3 /s (85 % kesäajasta virtaama on tätä suurempi ja 15 % tätä pienempi)

5 5(13) 2.3 Maapohjan laatu Maveplan Oy:n kesäkuussa 2013 tekemien mittausten ja katselmusten mukaan suunnittelualueen uoman pohja on pääosin kalliota ja osittain kallion päällä olevaa louhikkoa. Kalatien alueella perustamisolosuhteet ovat suunnitelluille rakenteille hyvät eikä erillisiä pohjanvahvistustoimenpiteitä tarvita. 2.4 Olevat rakenteet Rakentamisessa käytettävät rakentamisalueen ulkopuoliset olemassa olevat tiet on pidettävä työn aikana koko ajan ajettavassa kunnossa ja töiden loputtua teiden on oltava vähintään työtä edeltäneessä kunnossa. Rakennustyömaasta ilmoitetaan liikennemerkein kaikissa mahdollisissa tulosuunnissa. Tiet on rakennusaikana pidettävä sellaisessa kunnossa ja mahdollisimman esteettömänä niin että työt eivät merkittävästi haittaa teiden muita käyttäjiä. Rakentamisalueella olevan tien kulkumahdollisuutta ei saa rakentamistöiden aikana katkaista. Suunnittelualueen yläpäässä Isohiidentien reunalla kulkee ilmajohto. Ilmajohto säilytetään nykyisellään mutta se huomioidaan rakentamisessa. Suunnittelualueella Hitolanjoen pohjoisrannalla on vanhoja myllyrakennuksia ja alueen alaosalla on saunarakennus. Olevat rakennukset ja niihin liittyvät rakenteet säilytetään nykyisellään ja rakennuksia ei saa vahingoittaa. Louhintatöistä ei saa aiheutua vaaraa oleville rakennuksille tai rakenteille. Ennen töiden aloittamista pidetään työmaa / työmaatie alueilla katselmus, jossa sovitaan mm. mahdollisista tarvittavista suojaustoimenpiteistä ym. 3. SUUNNITELMAT 3.1 Virtaamat Kalatien optimaalisen toiminnan kannalta suunnittelussa käytettäväksi minimivirtaamaksi valittiin kesäajan , 85 % pysyvyyden mukaan virtaama 0,06 m 3 /s. Yläosan kalatie toimii hyvin suunnittelulla minimivirtaamaksi valitulla virtaamalla ja tätä suuremmilla virtaamilla mutta tätä pienemmillä virtaamilla kalatien toiminta heikkenee, ylimmän vesikynnyksen muodostuessa liian suureksi. Toisaalta myös tulvavirtaamilla kalatien toiminta heikkenee altaiden vaimennuksen heikkenemisen vuoksi. Joen virtaaman ollessa 0,06 m 3 /s = 60 l/s, menee betonisissa väliseinissä olevan pohjaputken kautta 40 l/s virtaama ja väliseinän harjalla olevan aukon kautta 20 l/s. Tällöin betonisen väliseinän harjaa on näkyvissä noin 10 cm korkeudelta. Joen virtaaman ollessa 110 l/s tai suurempi on betoniset väliseinät kokonaan vedenpinnan alapuolella ja vesi virtaa seinämän yli koko harjan leveydeltä. Pysyvyyskäyrän pe-

6 6(13) rusteella väliseinät ovat kokonaan näkymättömissä noin 65 % kesäajasta Pysyvyyskäyrän perusteella noin 4 % kesäajasta Hitolanjoen virtaama on alle 40 l/s, ja betoninen väliseinä tulee virtaaman pienentyessä huomattavasti enemmän näkyviin. 30 l/s virtaamalla (2,5 % kesäajasta) ylintä betoniseinää näkyy laskennallisesti noin 0,8 m korkeudelta ja 20 l/s virtaamalla (0,6 % kesäajasta) noin 1,6 m. Kuivina aikoina betonisissa väliseinissä olevat pohjaputket voidaan sulkea luukkulevyillä. Tällöin betoniset väliseinät ovat keskimäärin lähes kokonaan vedenpinnan alapuolella noin 95 % kesäajasta ja lopun 5 % aikanakin vain vähäisesti näkyvissä. Kalatien rakentamisella ei ole vaikutusta suunnittelualueen ylä- tai alapuolisiin virtaamiin eikä vedenkorkeuksiin. 3.2 Työpato/virranohjain Ennen yläosan allasporraskalatien rakentamista kalatien rakentamisalueen yläpuolelle uomaan rakennetaan työnaikainen työpato/virranohjain asemapiirustuksen YLE_1 mukaisesti. Työpadon avulla joen virtaama ohjataan kulkemaan jokiuoman pohjoisrantaa. Veden valumista kalatien työskentelyalueelle estetään lisäksi tarvittaessa kalatien vierelle rakennettavilla pienillä ja matalilla maarakenteisilla penkereillä. Työpadon tukipilarit ankkuroidaan kallioon ja varsinainen puuponttiseinä rakennetaan tukipilareita vasten. Puupontin ja kallion välinen rako tiivistetään esim. pontin yläpuolelle laitettavalla muovilla ja/tai maalla. Ponttiseinän yläreuna ulotetaan vähintään tasoon N ,20. Tukipilarit jätetään tätä korkeammaksi ja ponttiseinää korotetaan tarvittaessa joen virtaamien kasvaessa ja ponttiseinän yläpuolisen vedenpinnan noustessa. Urakoitsija vastaa työpadon riittävästä korkeudesta/tarvittavasta korottamisesta Yläosan allasporraskalatien valmistuttua työpato/virranohjain sekä mahdolliset rakennetut maarakenteiset penkereet poistetaan kokonaan ja viedään pois. Urakoitsija kuljettaa poistetut rakenteet pois omalla kustannuksellaan. 3.3 Yläosan allasporraskalatie Alueen yläosalla on vajaan kolmen metriä korkea jyrkkä putous osuus, johon on suunniteltu kallioon louhittava betoniväliseinämillä varustettu allasporraskalatie, jossa on kahdeksan betonista väliseinää. Väliseinien yläreunaan ja pohjan tasolle tehdään kalankulku-/alivirtaama-aukot. Kalatien rakentamisalue on paljaalla kalliopinnalla. Kalatie rakennetaan kuivatyönä nykyisen uoman kohdalle heti Isohiidentien länsipuolelle liitteenä 2. / YLE-1 olevan asemapiirustuksen mukaiseen paikkaan paaluvälille

7 7(13) Nykyisen virtausuoman kohdalle kallioon louhitaan noin 13 m pitkä alavirtaan päin kaltevuudessa 17,6 % laskeva, pohjaltaan 1 m leveä ja kynnyksen yläreunan tasosta 2 m leveä ja 1,25 m syvä ura. Uraan tehdään 0,3 m putouseroilla 8 kpl 0,4 m paksuja betonikynnyksiä. Kynnyksien harjalle tehdään 0,3 syvä kalankulku- / alivirtaama-aukko, jonka leveys on harjan tasolla 0,25 m ja aukon pohjalla 0,1 m. Kynnyksiin tehdään lisäksi pohjan tasolle pyöreä d 0,16 m kalankulkuaukko. Kynnyksien välisistä altaista tehdään 1,3 m pitkiä ja altaiden pohja verhoillaan kauttaaltaan noin 0,25 m paksulla kiviverhouksella, kivikoko d= Betonisiin väliseiniin ylävirran puoleiselle reunalle rakennetaan pohjaputkien kohdalle teräksiset settiurat sulkuluukkuja varten. Sulkuluukut tehdään 15 mm paksusta filmivanerista ja luukkujen yläreunaan tehdään vahvennettu osa, jonka avulla luukut voidaan nostaa tarvittaessa pois settiurista. Yläosan allasporraskalatien alueelta louhittu kivimateriaali levitetään kalatien alapuoliselle uomaosuudelle kalatalousasiantuntijan opastuksella. 3.4 Keskiosan kalankulku-ura Alueen keskiosalla on noin 1 m korkea kertaluonteinen putous, joka purkautuu pienilläkin virtaamilla useasta eri kohdasta. Tällä kohtaa kallioon louhitaan kiviverhottava ura, millä keskitetään pienet virtaamat samaan kohtaan ja loivennetaan putousta. Kalankulku-ura rakennetaan märkätyönä veteen olevan putouskynnyksen keskelle liitteenä 2. / YLE-1 olevan asemapiirustuksen mukaiseen paikkaan paaluvälille Olevaan kalliokynnykseen louhitaan kalliokynnyksen alataitteesta ylävirtaan päin noin 1:6 kaltevuudessa ura, jonka pohjan leveys on noin 0,5 m. Uran pohja kivetään kauttaaltaan täyteen vuorotellen suurilla halkaisijaltaan noin 1 m ja sitä pienemmillä kivillä suunnitelmapiirustuksen YLE-1 pituusleikkauksessa esitetyn periaatteen mukaisesti. Kalankulku-uran alueelta louhittu kivimateriaali levitetään louhittuun uraan ja kalatien ala- ja yläpuoliselle uomaosuudelle kalatalousasiantuntijan opastuksella. 3.5 Alaosan kalliokuopat ja alaosan kynnys Alueen alaosalla on kohtalaisen kalteva tasapohjainen kallio-osuus, missä vesisyvyys on matala, ja veden nopeus on kohtalaisen suuri. Tälle alueelle louhitaan luonnonkoskimaisesti kuoppia, millä lisätään vesisyvyyttä, saadaan rauhallisen virtaaman alueita sekä suojapaikkoja. Suunnittelualueen alapäässä saunamökin kohdalla olevan levennyksen/altaan alareunalla oleva kivikynnyksen putousero on suuri. Kynnyksen alaluiskaa kivetään loivemmaksi louhitulla materiaalilla. Kalliokuopat rakennetaan märkätyönä veteen nykyisen uoman keskialueelle liitteenä 3. / YLE-2 olevan asemapiirustuksen mukaiseen paikkaan paaluvälille Kivettävä alaosan kynnys sijaitsee noin paalulla 0+10.

8 8(13) Olevaan tasapohjaiseen kalliouomaan louhitaan halkaisijaltaan noin 1,5...2 m kokoisia, noin 0,7 1 m syviä kuoppia peräjälkeen epäsäännölliseen muotoon niin että kuoppien välinen nykyinen kalliopinta pyritään osittain säilyttämään ja siihen louhitaan pieni ura. Kuoppiin sijoitetaan suuria vedenpinnan yläpuolelle ulottuvia kiviä, jolloin alueesta saadaan koskimainen ja epäsäännöllinen. Louhinta ja kiveys toteutetaan kokeneen kalatalousasiantuntijan valvonnassa ja alueesta pyritään tekemään mahdollisimman luonnollisen ja koskimaisen näköinen. Louhittu ylimääräinen kivimateriaali siirretään osittain yläpuoliselle koskiosuudelle ja osittain louhitusta alueesta noin 15 m alavirtaan olevan kynnyksen alapuoliseen luiskaan kalatalousasiantuntijan opastuksella. 4. TÖITÄ KOSKEVIA YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ Työssä noudatetaan tätä työselostusta sekä julkaisuja: /1/: InfraRYL 2010 Infrarakentamisen yleiset laatuvaatimukset; Osa 1 Väylät ja alueet /2/: InfraRYL 2006 Infrarakentamisen yleiset laatuvaatimukset; Osa 2 Järjestelmät ja täydentävät osat /3/: InfraRYL 2006 Infrarakentamisen yleiset laatuvaatimukset; Osa 3 Sillat ja rakennustekniset osat /4/: Infra 2006 Rakennusosa- ja hankenimikkeistö, Määrämittausohje, versio 2.1 Lisäksi noudatetaan voimassa olevia, rakentamisesta annettuja lakeja ja asetuksia, valtioneuvoston, ministeriöiden sekä liikenneviraston päätöksiä ja määräyksiä sekä paikallisia rakentamisesta annettuja ohjeita ja määräyksiä. Ohjeita noudatetaan siinä laajuudessa kuin niihin tässä selityksessä ja muissa asiakirjoissa viitataan. Jos asiakirjoista puuttuu työnsuorituksen määrittely jonkun osasuorituksen kohdalta, noudatetaan työn suorituksessa rakentamisessa yleisesti vastaavissa yhteyksissä hyväksyttyä työtapaa tai työsuositusta. Työssä on käytettävä kokenutta ja ammattitaitoista työnjohtoa ja työvoimaa, tarkoituksenmukaisia, moitteettomia sekä työturvallisuuslain ja sen perusteella annettujen asetusten, valtioneuvoston päätösten ja sosiaali- ja terveysministeriön vahvistamien turvallisuusohjeiden sisältämien määräysten täyttäviä koneita ja kalustoa sekä hyviksi tunnettuja ja tunnustettuja työtapoja. Väliaikaisten penkereiden, työmaateiden, työpatojen yms. rakenteiden tulee olla tarkoitustaan vastaavia ja niiden on täytettävä normien, viranomaisten ja työturvallisuuden asettamat vaatimukset. Kaikki väliaikaiset rakenteet puretaan sitä mukaa kun ne käyvät tarpeettomiksi, ja puretut laitteet ja jätteet on poistettava alueelta.

9 9(13) Työmaa-alueet on pidettävä puhtaana ja hyvässä järjestyksessä. Töiden edistyessä poistetaan työkohteista sellaiset tarvikkeet, välineet ja suojaukset, joita ei enää tarvita. Työmailla on pidettävä asianmukaista työmaapäiväkirjaa, jonka tulee antaa selvä kuva töiden kulusta ja jota ylläpitää vastaava työnjohtaja. Rakennuttajan valvoja kuittaa työmaapäiväkirjat rakennuttajan puolesta. Työmailla pidetään työmaakokouksia työn edistymisen mukaisesti, kuitenkin vähintään kaksi kertaa. Työmaakokoukset kutsuu koolle rakennuttaja. 5. VALMISTELEVAT TYÖT 5.1 Mittaukset Kaikki suunnitelmissa esitetyt korkeudet on esitetty N2000+ korkeusjärjestelmässä. Kalatien osat rakennetaan asemapiirustuksen mukaisiin paikkoihin. Kiveyksien ja kuoppien teossa tarkka sijainti ja muoto päätetään työn edetessä maastossa kalatieasiantuntijan kanssa. Ennen töiden aloittamista urakoitsija tuo korkeuskiintopisteen, joka on N2000+ järjestelmässä, työkohteiden läheisyyteen. Korkokiintopisteiden korot ja sijainnit merkitään (toteutuma) asemapiirustuksiin. Työkohteiden sijainnit mitataan ja sovitaan maastossa yhdessä rakennuttajan kanssa ja ne merkitään maastoon. Tämän jälkeen huolehtii ja vastaa urakoitsija kaikista tarvittavista mittauksista, maastoon merkitsemisestä jne. Näissäkin mittauksissa on rakennuttajan edustaja mukana hyväksymässä työtuloksen sopimuksenmukaisuutta. 5.2 Liikennejärjestelyt Työmaatiet ja työliikenne on järjestettävä siten, että ympäristölle, muulle liikenteelle tai muille toiminnoille ei tuoteta vahinkoa eikä haittaa. Liikenteen sujuvuus ja turvallisuus on varmistettava jo ennen töiden aloittamista sopivin liikennemerkein ym. suojatoimenpitein. Jos työnaikaiset kulkutiet poikkeavat yleisistä tai yksityisistä teistä, työmaateiden ura merkitään maastoon yhdessä rakennuttajan kanssa. Kun massojen siirtoa tapahtuu yleisiä liikenneväyliä käyttäen, kuljetuskaluston on oltava asianmukaiseen työhön soveltuvaa. Töiden kestäessä tiet on aina pidettävä niitä käyttävää liikennettä tyydyttävässä kunnossa. 5.3 Työalueen raivaus Alkukokouksessa sovitaan mahdollisesti säilytettävä ja tarvittaessa suojattava kasvillisuus. Urakoitsija huolehtii työalueiden raivauksesta. Työalueelta poistetaan vain

10 10(13) ne puut, jotka rakentamisen takia on pakko poistaa. Urakoitsija kuljettaa raivausjätteet pois omalla kustannuksellaan. 5.4 Työpadot ja työnaikainen ohijuoksutus Työnaikaista uoman ohittavaa erillistä ohijuoksutusta ei tarvita. Kalatien yläosa rakennetaan kuivatyönä ja rakentamisen ajaksi virtaus käännetään uoman pohjoisrannan reunalle puuponttisen työpadon/virranohjaimen avulla. 6. RAKENTAMINEN 6.1 Yleistä Hitolanjoen Myllykosken kalatien rakentamiseen liittyvät rakennustyöt tehdään piirustusluettelossa mainittuja piirustuksia ja tätä rakentamistapaselostusta noudattaen. Käytettävistä työmenetelmistä ja niiden mahdollisista muutoksista on sovittava etukäteen rakennuttajan kanssa. Urakkaan kuuluvat kaikki tässä työselostuksessa ja muissa asiakirjoissa esitetyt työt, joista ei erikseen ole toisin sovittu ja joita tarvitaan kyseisen urakan loppuun saattamisessa. Työssä mahdollisesti tarvittavat tieyhteyksien vahvistamiset kuuluvat urakkaan. Urakoitsijan tulee tarkastaa hänelle jätetyt piirustukset ja asiakirjat sekä kirjallisesti ilmoittaa niissä mahdollisesti havaitsemistaan virheellisyyksistä ja ristiriitaisuuksista rakennuttajalle ennen urakkasopimuksien allekirjoittamista. Urakoitsija on velvollinen tutustumaan rakennuspaikkaan jo tarjousvaiheessa tällaisten mahdollisten virheiden paljastamiseksi ja todellisuutta vastaavan työohjelman aikaansaamiseksi. Urakoitsijan on huolehdittava, että työt suoritetaan työkohteessa annettujen viimeisimpien piirustusten mukaan. Vanhentuneet piirustukset on poistettava työpaikalta. Urakoitsija saa käyttöönsä tarpeelliset rakennuttajan sopimusteitse hankkimat alueet. Alueiden käyttöönottoon pitää aina hankkia rakennuttajan lupa. Rakennuttajalla on oikeus evätä lupa maisemallisten yms. syiden niin vaatiessa. Suunnitellut toimenpiteet sijaitsevat kaikki yhteisellä alueella Urakoitsijan on työn päätyttyä palautettava sellaiset käyttämänsä työmaatiet ym. alueet, joita ei enää tarvita jälkihoidossa, mahdollisimman lähelle alkuperäistä tilaa. Suunnitellut rakentamistyöt pyritään tekemään mahdollisimman kuivaan aikaan jolloin Hitolanjoen virtaamat ovat pieniä ja rakentaminen on helpompaa kuin suurten virtaamien aikaan. Kalatien rakentamistyöt tehdään osittain kuivatyönä ja osittain märkätyönä veteen. Rakentamistöistä aiheutuu rakentamisen aikana vähäistä ja paikallista vedensamentumista, josta ei oleteta olevan merkittävää haittaa vesistölle tai sen käytölle.

11 11(13) Kalatiealueen viimeistelytyöt ja lopulliset kiveykset tehdään varsinaisten rakentamistöiden valmistuttua kalatalousasiantuntijan johdolla. Tällä varmistetaan mahdollisimman hyvät virtausolosuhteet kalojen nousua ajatellen. Kalatien rakennustyöt on tehtävä vesirakennusalan kokeneen valvojan/kalatalousasiantuntijan johdolla. 6.2 Betonirakenteet Betonirakenteet osion numerointi InfraRYL 2006 Infrarakentamisen yleiset laatuvaatimukset; Osa 3 Sillat ja rakennustekniset osat; mukaisesti BETONIRAKENTEET Paikalla valettavat betonirakenteet Betonirakenteiden rakentamisessa noudatetaan julkaisua /3/, kohta Kalatien ylä- ja alaosat rakennetaan betonirakenteisina paikalla valettavina rakenteina. Rakenteiden suunniteltu käyttöikä on 50 vuotta. Betonirakenneluokkana käytetään luokkaa 2. Betonirakenteiden asennusalustana on salaojasora. Kaikista työvaiheista ja töiden suoritustavoista on tehtävä vaatimuksien mukaiset ennakkosuunnitelmat(mm. Betonitöitä varten laaditaan betonointisuunnitelmat ja pöytäkirjat), jotka riittävän ajoissa esitetään rakennuttajan hyväksyttäviksi. Piirustuksiin merkittyä valujärjestystä ei saa muuttaa ilman suunnittelijan lupaa Muottityöt Muottitöissä noudatetaan julkaisua /3/, kohta Muotit ja telineet suunnitellaan ja valmistetaan niin, että niillä saavutetaan vaaditut mittatarkkuudet, rakenteen käyttöikä ja pinnan laatuluokka. Valmiissa kalatien betoniosassa sallitaan seuraavat mittapoikkeamat, mikäli ne eivät haittaa rakenteen toimivuutta: Virtausaukkojen leveystoleranssi ± 5 mm Virtausaukkojen kynnystason korkeustoleranssi ± 10 mm Altaiden leveys-, korkeus- ja pituustoleranssi ± 50 mm Betoniosien sijoitusta ja linjausta voidaan muuttaa olevien rakenteiden yms. rakentamista helpottavien seikkojen takia ± 500 mm (liikennealueita ei saa kaventaa), tätä suurempiin muutoksiin on hankittava rakennuttajan suostumus. Tässä kohdassa mainitsematta jääneiltä osin noudatetaan julkaisun /3/, taulukko 41111:T1 mukaisia mittatarkkuusvaatimuksia luokassa 2.

12 Kalatien betoniosien kaikki näkyvät nurkat viistetään 50 x 50 mm. 12(13) Verhoiltavilla pinnoilla, työsaumapinnoilla sekä maan peittoon jäävillä pinnoilla on laatuvaatimuksena luokka B (BY 40). Näkyviin jäävillä sekä vettä vasten olevilla pinnoilla on laatuvaatimuksena, luokka A (BY 40). Harvavaluja ei kuitenkaan hyväksytä Raudoitus Raudoitustöissä noudatetaan julkaisua /3/, kohta Raudoitus tehdään rakenneluokka 2 vaatimusten mukaisesti, käyttäen teräslaatuna A500HW Betonointi Betonoinnissa noudatetaan julkaisua /3/, kohta Betonointi tehdään rakenneluokka 2 vaatimuksin. Betonilaatuna K35, täyttäen taulukon /1/ 41113:T1 mukaiset koostumuksen raja-arvot XC4, XD2 ja XF3. Betonitöitä varten laaditaan betonityösuunnitelma, jota tarkennetaan ennen kutakin betonointia tarvittavilta osin ja rakenteiden valmistuksesta tehdään betonointipöytäkirja. 6.3 Louhinta Louhintatöiden työselostus on erillisenä liitteenä, liite 5.

13 13(13) 7. TYÖTULOKSEN TOTEAMINEN Sopimuksen mukainen työtulos todetaan mittauksin, jotka tekee rakennuttaja. Työtulos voidaan tarkastaa ja hyväksyä myös vaiheittain, jos se työn sujumisen kannalta osoittautuu tarpeelliseksi. Urakoitsija tekee tarkemittaukset. Toteutumapiirustukset (2 sarjaa paperikopioita ja numeerinen aineisto) ja selostus tehdyistä töistä luovutetaan viimeistään vastaanottotarkastuksessa rakennuttajalle. Betonirakenteiden korkeussuuntainen toleranssi on ±10 mm ja kalatien virtausaukkojen leveystoleranssi on ± 10 mm. Maa- ja kiviverhotut luiskat eivät saa olla jyrkempiä kuin suunnitelmissa on esitetty. Kiviverhouksien laatu tarkistetaan silmämääräisesti. Työskentelyalueen jälkien peittäminen ja alueen siistiminen todetaan silmämääräisesti. Oulussa Maveplan Oy Kiilakiventie OULU Ilkka Räihä Hannu Alatalo ins.amk dipl.ins. puh puh

14

15

16

17

18

19

20

21

22 KUSTANNUSARVIO, KALATIE Hankkeen nimi: Hitolanjoen Myllykosken kalatien rakentaminen Työnumero: Hankkeen tyyppi: Kustannuslaskija: Asiakas: Hankkeen sijainti: Päivämäärä: Kalatiesuunnittelu Maveplan Oy Varsinais-Suomen ELY-keskus Salo, Rekijoki Littera Suorite Yksikkö Määrä Yks. hinta Kustannus 1000 Maa-,pohja- ja kalliorakenteet Kallioleikkaukset, -kaivannot ja -tunnelit Yläosan kalatien kallioleikkaus, kiviaines vierialueelle m 3 ktr keski- ja alaosan kalateiden kallioleikkaukset, kiviaines vierialueelle m 3 ktr Päällys- ja pintarakenteet Eroosiosuojaukset (uoman pohjan kiveykset) Kalatien osien kiveykset ja muiden alueiden kiveys, kiviaines lohinnasta m 3 rtr Rakennustekniset rakennusosat Erittelemättömät rakennustekniset rakennusosat Yläosan kalatien betonirakenteet m Sulkuluukun urat ja luukut erä Työpatorakenteet, teko, purku ja poisvienti erä perustusten vahvistus erä Rakennusosat Hanketehtävät % Rakennuttajan yleis- ja yhteiskustannukset (sis ennalta-arvaamattomat) % Investoinnin urakkakustannus Koko hanke yhteensä (alv 0%) LIITE 6.

SAARIJOEN KALATIE RAKENTAMISTAPASELOSTUS 1(9) Lieksa

SAARIJOEN KALATIE RAKENTAMISTAPASELOSTUS 1(9) Lieksa 1(9) SAARIJOEN KALATIE Lieksa RAKENTAMISTAPASELOSTUS 2(9) Sisällysluettelo JOHDANTO... 3 1. TÖITÄ KOSKEVIA YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ... 4 2. VALMISTELEVAT TYÖT... 5 2.1 Mittaukset... 5 2.2 Liikennejärjestelyt...

Lisätiedot

FCG Finnish Consulting Group Oy. Tammelan kunta JÄNIJÄRVEN POHJAPATO. Rakennussuunnitelma 30309-P11912

FCG Finnish Consulting Group Oy. Tammelan kunta JÄNIJÄRVEN POHJAPATO. Rakennussuunnitelma 30309-P11912 FCG Finnish Consulting Group Oy Tammelan kunta JÄNIJÄRVEN POHJAPATO Rakennussuunnitelma 30309-P11912 ENNAKKOKOPIO 10.6.2011 FCG Finnish Consulting Group Oy Rakennussuunnitelma I 10.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

KYYVEDEN POHJAPATO Mikkeli, Kangasniemi

KYYVEDEN POHJAPATO Mikkeli, Kangasniemi KYYVEDEN POHJAPATO Mikkeli, Kangasniemi Yleissuunnitelma Sisällysluettelo 1. Suunnitelman tavoitteet ja taustatiedot... 3 1.1 Sijainti... 3 1.2 Maastotutkimukset... 4 1.3 Hankkeen tausta ja tavoitteet...

Lisätiedot

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE SEINÄJOEN KAUPUNKI TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE 15.2.2016 Tämä asiakirja koskee Seinäjoen Kaupungin Törnävänsaaren sillan rakennustöitä. 1 (5) TYÖTURVALLISUUSLIITE 0. YLEISTÄ 0.1 TURVALLISUUSLIITTEEN

Lisätiedot

KUSIANJOEN KALATIEN YLEISSUUNNITELMA. Sotkamo

KUSIANJOEN KALATIEN YLEISSUUNNITELMA. Sotkamo KUSIANJOEN KALATIEN YLEISSUUNNITELMA Sotkamo KAINUUN ETU OY Kainuun vaelluskalahanke Lönnrotinkatu 1, 87100 KAJAANI, Finland +358-50-5859459 simo.yli-lonttinen@kainuunetu.fi Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ...

Lisätiedot

Hämeenlinnan Myllyojan Kankaisten ja Siirin uomaosuuksien parannussuunnitelma

Hämeenlinnan Myllyojan Kankaisten ja Siirin uomaosuuksien parannussuunnitelma Hämeenlinnan Myllyojan Kankaisten ja Siirin uomaosuuksien parannussuunnitelma Janne Ruokolainen Raportti nro 6/2015 Sisällys 1 Kohteen yleiskuvaus ja hankkeen tavoitteet... 2 2 Toimenpiteet... 2 2.1 Joutsiniementien

Lisätiedot

SEITENOIKEAN VOIMALAITOKSEN KALATIEN YLEISSUUNNITELMA. Ristijärvi

SEITENOIKEAN VOIMALAITOKSEN KALATIEN YLEISSUUNNITELMA. Ristijärvi SEITENOIKEAN VOIMALAITOKSEN KALATIEN YLEISSUUNNITELMA Ristijärvi KAINUUN ETU OY Kainuun vaelluskalahanke Lönnrotinkatu 1, 87100 KAJAANI, Finland +358-50-5859459 simo.yli-lonttinen@kainuunetu.fi Sisällysluettelo

Lisätiedot

FCG Finnish Consulting Group Oy. Tammelan kunta HEINIJÄRVEN POHJAPATO. Rakennussuunnitelma 30309-P11912

FCG Finnish Consulting Group Oy. Tammelan kunta HEINIJÄRVEN POHJAPATO. Rakennussuunnitelma 30309-P11912 FCG Finnish Consulting Group Oy Tammelan kunta HEINIJÄRVEN POHJAPATO Rakennussuunnitelma 30309-P11912 ENNAKKOKOPIO 10.6.2011 FCG Finnish Consulting Group Oy Rakennussuunnitelma I 10.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

KYRÖÖNTIE. Sadevesiviemärin saneeraussuunnitelma Plv 177-845 SUUNNITELMA- JA MITOITUSSELOSTUS 24.04.2015

KYRÖÖNTIE. Sadevesiviemärin saneeraussuunnitelma Plv 177-845 SUUNNITELMA- JA MITOITUSSELOSTUS 24.04.2015 Isonkyrön kunta KYRÖÖNTIE Sadevesiviemärin saneeraussuunnitelma Plv 177-845 SUUNNITELMA- JA MITOITUSSELOSTUS 24.04.2015 muutos 26.6.2015 SISÄLLYS 1. YLEISTÄ... 3 2. LÄHTÖTIEDOT... 4 3. SUUNNITELLUT PERUSRATKAISUT...

Lisätiedot

R1-7 VALTATIEN 6 YKSITYISTIELIITTYMIEN PARANTAMINEN VÄLILLÄ KIMONKYLÄ - HEVOSSUO, KOUVOLA TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET JA TYÖSELOSTUKSET

R1-7 VALTATIEN 6 YKSITYISTIELIITTYMIEN PARANTAMINEN VÄLILLÄ KIMONKYLÄ - HEVOSSUO, KOUVOLA TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET JA TYÖSELOSTUKSET R1-7 VALTATIEN 6 YKSITYISTIELIITTYMIEN PARANTAMINEN 30.5.2014 VALTATIEN 6 YKSITYISTIELIITTYMIEN PARANTAMINEN 2 SISÄLLYSLUETTELO 1-50 Yleiset perusteet... 3 10 Maaperä... 3 50 Mittaustyöt... 3 1000 Maa-,

Lisätiedot

Urjalan kunta LÄHILIIKUNTAPAIKKA, RAKENNUSSUUNNITELMA. Työkohtainen työselitys Litterakohtainen osa InfraRYLn mukaan

Urjalan kunta LÄHILIIKUNTAPAIKKA, RAKENNUSSUUNNITELMA. Työkohtainen työselitys Litterakohtainen osa InfraRYLn mukaan 1 Urjalan kunta LÄHILIIKUNTAPAIKKA, RAKENNUSSUUNNITELMA Työkohtainen työselitys Litterakohtainen osa InfraRYLn mukaan Infrasuunnittelu Tampere 11.9.2015 2 (7) 0 YLEISTÄ 01 Tilaaja Urjalan kunta Tampereentie

Lisätiedot

+77.75 +77.91 +77.97 +77.70 +77.93 +78.03 +77.95 +81.03 56.25 76.25 +77.82 +77.79 +78.27 +77.78. Op+76.60 +77.95 +77.63 +77.77 +77.

+77.75 +77.91 +77.97 +77.70 +77.93 +78.03 +77.95 +81.03 56.25 76.25 +77.82 +77.79 +78.27 +77.78. Op+76.60 +77.95 +77.63 +77.77 +77. +77.93 +77.94 Rummunharja+78.42 78.73 +78.49Op+76.57 +78.7 +77.82 +77.85 +77.93 6 1 Uoma 6a+77.75 +78.17 +77.91 +78.12 7 2 1 8 3 2 9 +77.57 Eristysoja +81.3 +78.3 Op+76.3 +77.95 +77.65 +77.68 +77.66 +77.82

Lisätiedot

FCG Finnish Consulting Group Oy. Tammelan kunta JÄNIJÄRVEN POHJAPATO. Rakennussuunnitelma 30309-P11912

FCG Finnish Consulting Group Oy. Tammelan kunta JÄNIJÄRVEN POHJAPATO. Rakennussuunnitelma 30309-P11912 FCG Finnish Consulting Group Oy Tammelan kunta JÄNIJÄRVEN POHJAPATO Rakennussuunnitelma 30309-P11912 10.6.2011 FCG Finnish Consulting Group Oy Rakennussuunnitelma I 10.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleistä...

Lisätiedot

Osa R7 VARUSTEET JA LAITTEET

Osa R7 VARUSTEET JA LAITTEET Osa R7 VARUSTEET JA LAITTEET Laitesiirtojen suunnitelmat Osa R7-20 Siirrettävät vesihuolto- ja kaukolämpöverkostot TYÖKOHTAINEN TYÖSELOSTUS JA LAATU- VAATIMUKSET VAIN URAKKALASKENTAAN 1.4.2014 Destia Oy,

Lisätiedot

Hankehakemuksen käsittely ELYssä

Hankehakemuksen käsittely ELYssä Hankehakemuksen käsittely ELYssä Viisarin hankesuunnittelupäivä Suolahdessa 17.3.2015 Raimo Toivola, rakennusasiantuntija, Keski-Suomen Ely-keskus YLEISTÄ -selvitetään rakentamisen luvan tarve ja ehdot

Lisätiedot

Karhusjärven risteyssilta Vt 13, Kokkola - Nuijamaa / Lappeenranta Suunnitelman numero R15/19460. Rakennussuunnitelmaselostus. KaS (Kaakkois-Suomi)

Karhusjärven risteyssilta Vt 13, Kokkola - Nuijamaa / Lappeenranta Suunnitelman numero R15/19460. Rakennussuunnitelmaselostus. KaS (Kaakkois-Suomi) Sivu 1 (7) KaS (Kaakkois-Suomi) Karhusjärven risteyssilta Vt 13, Kokkola - Nuijamaa / Lappeenranta Suunnitelman numero R15/19460 Rakennussuunnitelmaselostus Teräsbetoninen laattakehäsilta II (BlkII) Jännemitta

Lisätiedot

Juha Laasonen 26.8.2013

Juha Laasonen 26.8.2013 1 (6) LOHIJÄRVEN MAAPADON MÄÄRÄAIKAISTARKASTUS V.. PTL 19.2 MUKAINEN YHTEENVETO EDELLISEN MÄÄRÄAIKAISTARKASTUKSEN JÄLKEEN TEHDYISTÄ TÖISTÄ, TARKASTUKSISTA JA MITTAUKSISTA SEKÄ ALUSTAVA ARVIO PADON KUNNOSTA

Lisätiedot

Saloistenjärven ja Kyynäräjärven vedenkorkeuden noston rakennussuunnitelma

Saloistenjärven ja Kyynäräjärven vedenkorkeuden noston rakennussuunnitelma S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A TAMMELAN KUNTA Saloistenjärven ja Kyynäräjärven vedenkorkeuden noston rakennussuunnitelma Työselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 30309-P17905 Työselostus 1 (6)

Lisätiedot

Luukosken myllypadon korvaaminen pohjapadolla, Kouvola

Luukosken myllypadon korvaaminen pohjapadolla, Kouvola Etelä-Suomi Päätös Nro 194/2011/4 Dnro ESAVI/321/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 23.9.2011 ASIA HAKIJA Luukosken myllypadon korvaaminen pohjapadolla, Kouvola Metsähallitus HAKEMUS Metsähallitus on

Lisätiedot

1 SUOMEN SILLAT... 1 2 SILLANTARKASTUSTOIMINTA... 1 3 KORJAUSSUUNNITTELU... 1 4 LAADUNVALVONTAMITTAUKSET... 1 5 YKSITYISTEIDEN SILLAT...

1 SUOMEN SILLAT... 1 2 SILLANTARKASTUSTOIMINTA... 1 3 KORJAUSSUUNNITTELU... 1 4 LAADUNVALVONTAMITTAUKSET... 1 5 YKSITYISTEIDEN SILLAT... Sillan rakentaminen 1 SUOMEN SILLAT... 1 2 SILLANTARKASTUSTOIMINTA... 1 3 KORJAUSSUUNNITTELU... 1 4 LAADUNVALVONTAMITTAUKSET... 1 5 YKSITYISTEIDEN SILLAT... 1 6 VALTIONAVUSTUS... 2 6.1 VALTIONAVUN EDELLYTYKSET...

Lisätiedot

YKSIKKÖHINTALUETTELO YKSIKKÖHINTALUETTELO 1 (7) 24.5.2012

YKSIKKÖHINTALUETTELO YKSIKKÖHINTALUETTELO 1 (7) 24.5.2012 YKSIKKÖHINTALUETTELO 1 (7) YKSIKKÖHINTALUETTELO Urakkatarjouspyyntöönne viitaten tarjoudumme suorittamaan Nurmijärven Kirkonkylän liikuntapuiston maanrakennusurakan lisä- ja muutostyöt tämän yksikköhintaluettelon

Lisätiedot

PEKKA TAHTINEN 17610 AUTTOINEN RAUTJÄRVEN POHJAPATO. Padaslokl, Auttolnen. Yleissuunnitelma

PEKKA TAHTINEN 17610 AUTTOINEN RAUTJÄRVEN POHJAPATO. Padaslokl, Auttolnen. Yleissuunnitelma PEKKA TAHTINEN 17610 AUTTOINEN RAUTJÄRVEN POHJAPATO Padaslokl, Auttolnen Yleissuunnitelma Si sällvsluettelo 1. Suunnitelman tavoitteet ja taustatiedot... '...'..'...'...'.. '..3 1.1 Sijainti......3ja4

Lisätiedot

23.5.2012. Yksikköhintojen sisällössä noudatetaan soveltuvin osin InfraRYLin määrämittausperusteita.

23.5.2012. Yksikköhintojen sisällössä noudatetaan soveltuvin osin InfraRYLin määrämittausperusteita. YKSIKKÖHINTALUETTELO 1 (5) YKSIKKÖHINTALUETTELO Urakkatarjouspyyntöönne viitaten tarjoudumme suorittamaan Nurmijärven Syrjälän koulun lähiliikuntaalueen rakennusurakan lisä- ja muutostyöt tämän yksikköhintaluettelon

Lisätiedot

Pohjapatojen suunnittelussa huomioitavaa. Varsinais-Suomen ELY- Keskus, Veijo Heikkilä

Pohjapatojen suunnittelussa huomioitavaa. Varsinais-Suomen ELY- Keskus, Veijo Heikkilä Pohjapatojen suunnittelussa huomioitavaa Varsinais-Suomen ELY- Keskus, Veijo Heikkilä 25.11.2013 Vesiasetus 11 Työkohteista sekä rakennelmista ja laitteista laadittavat piirustukset Alueesta, jolle vesitaloushankkeen

Lisätiedot

Laturakan asemakaava-alueen katujen, kevyen liikenteen väylien ja ulkoilureitin rakentaminen sekä Rakkavaarantien suojatiejärjestelyt TYÖSELOSTUS

Laturakan asemakaava-alueen katujen, kevyen liikenteen väylien ja ulkoilureitin rakentaminen sekä Rakkavaarantien suojatiejärjestelyt TYÖSELOSTUS Laturakan asemakaava-alueen katujen, kevyen liikenteen väylien ja ulkoilureitin rakentaminen sekä Rakkavaarantien suojatiejärjestelyt TYÖSELOSTUS 25.3.2015 2 (10) Sisältö RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT...

Lisätiedot

14341 Sivu- ja niskaojat

14341 Sivu- ja niskaojat InfraRYL, Päivitys 21.11.2017 / SHV 1 14341 Sivu- ja niskaojat Määrämittausohje 1434. 14341.1 Sivu- ja niskaojien materiaalit 14341.2 Sivu- ja niskaojien alusta 14341.3 Sivu- ja niskaojien tekeminen 14341.3.1

Lisätiedot

11.11.2011. RAUHIONOJAN KOSTEIKKOSUUNNITELMA Tyrnävä, Muhos

11.11.2011. RAUHIONOJAN KOSTEIKKOSUUNNITELMA Tyrnävä, Muhos 11.11.2011 RAUHIONOJAN KOSTEIKKOSUUNNITELMA Tyrnävä, Muhos 2 Sisältö 1. Hankkeen tavoitteet ja taustatiedot... 4 1.1 Sijainti ja vesistöalue... 4 1.2 Hankkeen tausta... 4 1.3 Esiselvitykset ja maastotutkimukset...

Lisätiedot

JÄNI- JA HEINIJÄRVEN VEDENKORKEUDEN NOSTO

JÄNI- JA HEINIJÄRVEN VEDENKORKEUDEN NOSTO FCG Finnish Consulting Group Oy Tammelan kunta JÄNI- JA HEINIJÄRVEN VEDENKORKEUDEN NOSTO Esiselvitys 30309-P11912 16.9.2010 FCG Finnish Consulting Group Oy Esiselvitys 1 ( 12 ) SISÄLLYSLUETTELO 1 Johdanto...

Lisätiedot

RYMÄTTYLÄN NUIKONLAHDEN PASKAJÄRVEN KOSTEKKOSUUNNITELMA

RYMÄTTYLÄN NUIKONLAHDEN PASKAJÄRVEN KOSTEKKOSUUNNITELMA RYMÄTTYLÄN NUIKONLAHDEN PASKAJÄRVEN KOSTEKKOSUUNNITELMA TOIMENPIDESELITYS 29.9.2014 Heli Kanerva-Lehto, Jussi Niemi, Heidi Nurminen 1 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT 1.1 Suunnittelualueen kuvaus Paskajärvi sijaitsee

Lisätiedot

Oulaistenkosken silta, Oulainen

Oulaistenkosken silta, Oulainen Oulaistenkosken silta, Oulainen Suunnitelma n:o R15/7883 Määrä- ja yksikköhintaluettelo Teräsbetoninen jatkuva ontelopalkkisilta (Bjop) Jännemitta 22,0+27,50+22,0 m Hyödyllinen leveys 14,10 m Vinous 0

Lisätiedot

LEPPIKOSKEN VOIMALAITOKSEN KALATIEN YLEISSUUNNITELMA. Paltamo

LEPPIKOSKEN VOIMALAITOKSEN KALATIEN YLEISSUUNNITELMA. Paltamo LEPPIKOSKEN VOIMALAITOKSEN KALATIEN YLEISSUUNNITELMA Paltamo KAINUUN ETU OY Kainuun vaelluskalahanke Lönnrotinkatu 1, 87100 KAJAANI, Finland +358-50-5859459 simo.yli-lonttinen@kainuunetu.fi Sisällysluettelo

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA Tekninen osasto. PÄIVÄKOTI MUKSULAN ja SIRKAN KOULUN AIDAT TYÖSELOSTUS

KITTILÄN KUNTA Tekninen osasto. PÄIVÄKOTI MUKSULAN ja SIRKAN KOULUN AIDAT TYÖSELOSTUS PÄIVÄKOTI MUKSULAN ja SIRKAN KOULUN AIDAT TYÖSELOSTUS 31.3.2017 2 (5) Sisällys RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT... 3 RAKENNUSHANKKEEN KUVAUS... 3 SUUNNITTELIJAT, ASIANTUNTIJAT... 3 YLEISTÄ... 3 TEKNISET VAATIMUKSET...

Lisätiedot

Lakaluoman myllypadon kalatie Lapua Toteutussuunnitelma

Lakaluoman myllypadon kalatie Lapua Toteutussuunnitelma Liite 48. Lakaluoman myllypadon kalatien yleissuunnitelma. Etelä-Pohjanmaan Ely-keskus Ympäristö Lakaluoman myllypadon kalatie Lapua Toteutussuunnitelma 7.11.2014 Ympäristötekniikan insinööritoimisto Jami

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, TUPALANKULMA VALAISTUKSEN RAKENTAMISEN TYÖSELITYS 4.5.2015. Järvenpään kaupunki työ 5667 Eltel Networks Oy työ JK-U416

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, TUPALANKULMA VALAISTUKSEN RAKENTAMISEN TYÖSELITYS 4.5.2015. Järvenpään kaupunki työ 5667 Eltel Networks Oy työ JK-U416 JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, TUPALANKULMA VALAISTUKSEN RAKENTAMISEN TYÖSELITYS 4.5.2015 Järvenpään kaupunki työ 5667 Eltel Networks Oy työ JK-U416 SISÄLTÖ 1 VALAISTUS 1.1 Yleistä 1.2 Työselityksen käyttöalue 1.3

Lisätiedot

Valaistuksen rakennussuunnitelma Hattulan kunta Kalliolantien klv.

Valaistuksen rakennussuunnitelma Hattulan kunta Kalliolantien klv. HATTULAN KUNTA Valaistuksen rakennussuunnitelma Hattulan kunta Kalliolantien klv. SÄHKÖTYÖSELITYS Piir.no: 001 - / 20.04.2016 / MHa SISÄLLYSLUETTELO PROJEKTIN TIEDOT JA YHTEYSHENKILÖT... 2 YLEISTÄ... 3

Lisätiedot

Myllyojan kosteikon ja Hylönojan laskeutusaltaan rakennussuunnitelma

Myllyojan kosteikon ja Hylönojan laskeutusaltaan rakennussuunnitelma S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A TAMMELAN KUNTA Myllyojan kosteikon ja Hylönojan laskeutusaltaan rakennussuunnitelma Työselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 30309-P17905 Työselostus 1 (6) Puustinen

Lisätiedot

Hollontien kivisilta /Laihia Suunnitelman numero R15/1095/S3. Sillan kustannusarvio

Hollontien kivisilta /Laihia Suunnitelman numero R15/1095/S3. Sillan kustannusarvio Sivu 1 (6) Hollontien kivisilta /Laihia Suunnitelman numero R15/1095/S3 Sillan kustannusarvio Teräsbetoninen palkkisilta (Bp), 2-aukkoinen, ei jatkuva Jännemitta (m) Hyödyllinen leveys (m) 6,05 Vapaa-aukko

Lisätiedot

Akkamäen risteyssilta Vt 13, Kokkola - Nuijamaa / Lappeenranta Suunnitelman numero R15/19459. Sillan määräluettelo. KaS (Kaakkois-Suomi)

Akkamäen risteyssilta Vt 13, Kokkola - Nuijamaa / Lappeenranta Suunnitelman numero R15/19459. Sillan määräluettelo. KaS (Kaakkois-Suomi) Sivu 1 (6) KaS (Kaakkois-Suomi) Akkamäen risteyssilta Vt 13, Kokkola - Nuijamaa / Lappeenranta Suunnitelman numero R15/19459 Teräsbetoninen laattakehäsilta II (BlkII) Jännemitta (m) Hyödyllinen leveys

Lisätiedot

30.10.2009. InfraRYL mitä ja kenelle? RYL:n oikeudellinen asema. Yhteisen infranimikkeistön etuja. Uudet laatuvaatimukset InfraRYL 2006.

30.10.2009. InfraRYL mitä ja kenelle? RYL:n oikeudellinen asema. Yhteisen infranimikkeistön etuja. Uudet laatuvaatimukset InfraRYL 2006. Uudet laatuvaatimukset InfraRYL 2006 Hulevesiviemärin rakentamisen uudet laatuvaatimukset -InfraRYL 2006 Reijo Järvinen 30.10.2009 Sisältö Mikä on InfraRYL Rakennusosanimikkeistö Määrämittausohje Tekniset

Lisätiedot

Kotiseutukosteikko Life hanke. Elinympäristö Tulvasuojelu Vesiensuojelu Virkistyskäyttö Maisema - Biodiversiteetti

Kotiseutukosteikko Life hanke. Elinympäristö Tulvasuojelu Vesiensuojelu Virkistyskäyttö Maisema - Biodiversiteetti Kotiseutukosteikko Life hanke Elinympäristö Tulvasuojelu Vesiensuojelu Virkistyskäyttö Maisema - Biodiversiteetti Salon Järvelän kosteikon perustaminen Suomen riistakeskus www.kosteikko.fi www.riista.fi

Lisätiedot

Ylivieskan kaupunki Tekninen palvelukeskus PL 70 84101 YLIVIESKA TYÖSELOSTUS

Ylivieskan kaupunki Tekninen palvelukeskus PL 70 84101 YLIVIESKA TYÖSELOSTUS Ylivieskan kaupunki Tekninen palvelukeskus PL 70 84101 YLIVIESKA VIEMÄREIDEN SANEERAUS YLIVIESKA 2015-2016 2 (6) RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT Rakennushankkeen kuvaus Työ koostuu jätevesiviemärin sujutuksesta

Lisätiedot

HALSSILAN KOULUN ALIKULKUKÄYTÄVÄN KORJAUS, Jyväskylä

HALSSILAN KOULUN ALIKULKUKÄYTÄVÄN KORJAUS, Jyväskylä JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkirakennepalvelut Yhdyskuntatekniikka HALSSILAN KOULUN ALIKULKUKÄYTÄVÄN KORJAUS, Jyväskylä SILLAN MÄÄRÄLUETTELO (sisältäen kulmatukimuurin raudoitusluettelon) 10.6.2010 Hannikaisenkatu

Lisätiedot

Urakkatarjouspyyntö Vaarankyläntie 7 88300 Paltamo 1(5)

Urakkatarjouspyyntö Vaarankyläntie 7 88300 Paltamo 1(5) 88300 Paltamo 1(5) 1. TAUSTA Palamon kunta rakennuttaa uutta ja saneeraa olemassa olevaa kaukolämpöverkostoa kesän 2016 aikana lämmönjakelu alueellaan. Kaukolämmön piiriin liitetään kaksi uutta asiakasta.

Lisätiedot

Valtatien 6 parantaminen rakentamalla pohjavesisuojaus välille Utti Metso, Kouvola

Valtatien 6 parantaminen rakentamalla pohjavesisuojaus välille Utti Metso, Kouvola Kaakkois-Suomi Ehdotus tiesuunnitelman hyväksymiseksi 5.8.2013 Valtatien 6 parantaminen rakentamalla pohjavesisuojaus välille Utti Metso, Kouvola Tiesuunnitelman hyväksyminen Päätösehdotus 1.3T Tie ja

Lisätiedot

18.1.2015 TURVALLISUUSASIAKIRJA KLAUKKALAN JALKAPALLOHALLIN TEKONURMIKENTTÄ. Puhelin

18.1.2015 TURVALLISUUSASIAKIRJA KLAUKKALAN JALKAPALLOHALLIN TEKONURMIKENTTÄ. Puhelin TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 1 (6) TURVALLISUUSASIAKIRJA KLAUKKALAN JALKAPALLOHALLIN TEKONURMIKENTTÄ (09) 2500 2010 etunimi.sukunimi@nurmijarvi.fi TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 2 (6) SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

Luonnonmukaiset kalatiet ja uudet lisääntymisalueet

Luonnonmukaiset kalatiet ja uudet lisääntymisalueet Luonnonmukaiset kalatiet ja uudet lisääntymisalueet Jukka Jormola Maisema-arkkitehti Suomen ympäristökeskus SYKE Maailman vesipäivä seminaari Vesi ja kestävä kehitys 19.3.2015 Säätytalo Näkökulmia Vaelluskalapolitiikan

Lisätiedot

Tuusulan kunnan rantaraitti selvitysvaihe 3

Tuusulan kunnan rantaraitti selvitysvaihe 3 Tuusulan kunnan rantaraitti selvitysvaihe 3 17.12.2016 Ksu Kelluva rantaraitti Selvityskohde sijaitsee Tuusulan kunnan alueella Tuusulanjärven eteläpäässä. Suunniteltu rantaraitti sijaitsee Gustavelundin

Lisätiedot

UIMARANNAN SANEERAUS JA LÄHILIIKUNTAPAIKAN RAKENTAMINEN

UIMARANNAN SANEERAUS JA LÄHILIIKUNTAPAIKAN RAKENTAMINEN FCG Finnish Consulting Group Oy Kaavin kunta UIMARANNAN SANEERAUS JA LÄHILIIKUNTAPAIKAN RAKENTAMINEN Suunnitelmaselostus 9.12.2010 FCG Finnish Consulting Group Oy Suunnitelmaselostus I SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

PÄÄTÖSLUONNOS. Varsinais-Suomi Kalatalouspalvelut 23.5.2014 1863/5715/2014

PÄÄTÖSLUONNOS. Varsinais-Suomi Kalatalouspalvelut 23.5.2014 1863/5715/2014 PÄÄTÖSLUONNOS Varsinais-Suomi Kalatalouspalvelut Pvm Dnro 23.5.2014 1863/5715/2014 ASIA: TAUSTAA Vesistöjen tai vesistönosien kalastuslain 119 mukainen määrittely lohi- ja siikapitoisiksi Varsinais-Suomen

Lisätiedot

Selvitys Kotijoen purkautumiskykyä heikentävistä tekijöistä (Kotijoen mittaus, HEC-RAS mallinnus ja arviot toimenpiteistä)

Selvitys Kotijoen purkautumiskykyä heikentävistä tekijöistä (Kotijoen mittaus, HEC-RAS mallinnus ja arviot toimenpiteistä) Sivu 1 / 4 Selvitys Kotijoen purkautumiskykyä heikentävistä tekijöistä (Kotijoen mittaus, HEC-RAS mallinnus ja arviot toimenpiteistä) 1. Yleistä Kiljanrannan kyläyhdistys ry on tilannut Maveplan Oy:ltä

Lisätiedot

KATKEAMATON KETJU. tilaaja-suunnittelijaurakoitsija-tavarantoimittaja

KATKEAMATON KETJU. tilaaja-suunnittelijaurakoitsija-tavarantoimittaja KEURUUN SEMINAARISTA KATKEAMATON KETJU tilaaja-suunnittelijaurakoitsija-tavarantoimittaja Lopputuloksena saada tilaaja tilaamaan oikein ja teettämään hyvät suunnitelma-asiakirjat, jotta urakoitsijan ja

Lisätiedot

Ranuan jäähalli LVI-työselostus LVI-TYÖSELOSTUS. IV-urakka KOHDE

Ranuan jäähalli LVI-työselostus LVI-TYÖSELOSTUS. IV-urakka KOHDE LVI-TYÖSELOSTUS IV-urakka KOHDE Ranuan jäähalli 24.4.2015 1 Sisältö LVI-TYÖSELOSTUS... 1 1. Yleistä rakennuskohteesta... 3 1.1 Rakennuskohteen tiedot... 3 1.1.1 Rakennuttaja... 3 1.1.2 Käyttäjän edustaja...

Lisätiedot

KOIVUKOSKEN JA ÄMMÄKOSKEN VOIMALAITOSTEN OHITTAVAN KALATIEN YLEISSUUNNITELMA. Kajaani

KOIVUKOSKEN JA ÄMMÄKOSKEN VOIMALAITOSTEN OHITTAVAN KALATIEN YLEISSUUNNITELMA. Kajaani KOIVUKOSKEN JA ÄMMÄKOSKEN VOIMALAITOSTEN OHITTAVAN KALATIEN YLEISSUUNNITELMA Kajaani KAINUUN ETU OY Kainuun vaelluskalahanke Lönnrotinkatu 1, 87100 KAJAANI, Finland +358-50-5859459 simo.yli-lonttinen@kainuunetu.fi

Lisätiedot

Valaistuksen rakennussuunnitelma

Valaistuksen rakennussuunnitelma HATTULAN KUNTA Valaistuksen rakennussuunnitelma HATTULAN KUNTA Paavonkuja, Irjankuja, Taiminkuja 7-05.SÄHKÖTYÖSELITYS Rev. - / 09.07.2014 / MHa SISÄLLYSLUETTELO PROJEKTIN TIEDOT JA YHTEYSHENKILÖT... 2

Lisätiedot

POIJUJEN JA VIITTOJEN ASENNUKSEN TUOTEVAATIMUKSET

POIJUJEN JA VIITTOJEN ASENNUKSEN TUOTEVAATIMUKSET POIJUJEN JA VIITTOJEN ASENNUKSEN TUOTEVAATIMUKSET Oulu 31.10.2007 Muutettu 30.11.2011 Insinööritoimisto Ponvia Oy Taka-Lyötyn katu 4, 90140 OULU Puh. 0207419900, fax 0207419909 Liikennevirasto 2 Poijujen

Lisätiedot

+90. F=1.6 km2 HQ=0.50 m3/s. v= 0.33 m/s HQ=0.33 m3/s t=0.91 m A=2.0 m2 +85. ljhs +80. ljhs ljhs. i=0.001. i=0.0005 lk=1:2. kaivu uuteen paikkaan

+90. F=1.6 km2 HQ=0.50 m3/s. v= 0.33 m/s HQ=0.33 m3/s t=0.91 m A=2.0 m2 +85. ljhs +80. ljhs ljhs. i=0.001. i=0.0005 lk=1:2. kaivu uuteen paikkaan Uoma 3 Rumpukoko 600 mm F=0.30 km2 HQ=0.12 m3/s v=0.37m/s t=0.32 m A=0.4 Rumpukoko 800 mm F=0.8 km2 HQ=0.24 m3/s v=0.33 m/s t=0.48 m/s 0.75 m2 1+25 yl tien runpu ei toim enpiteitä 3+25 silta vesijuoksu

Lisätiedot

MÄÄRÄMITTAUSPERUSTEET HANKEKOHTAISET TÄYDENNYKSET

MÄÄRÄMITTAUSPERUSTEET HANKEKOHTAISET TÄYDENNYKSET HANKEKOHTAISET TÄYDENNYKSET Asfaltointi- ja tiemerkintätyöt (MALLIASIAKIRJA) 2(9) YLEISTÄ Nämä määrämittausperusteet noudattavat Infra 2015 Rakennusosa- ja hankenimikkeistöä ja Infraryl 2010 Osa 1 Väylät

Lisätiedot

KMO_011 Kaivuohje kaivajille 1(5) Laati: Pilvi Lötjönen Hyväksyi: Mika Huttu 27.4.2016 KAIVUOHJE KAAPELIVAURIOIDEN ESTÄMISEKSI

KMO_011 Kaivuohje kaivajille 1(5) Laati: Pilvi Lötjönen Hyväksyi: Mika Huttu 27.4.2016 KAIVUOHJE KAAPELIVAURIOIDEN ESTÄMISEKSI KMO_011 Kaivuohje kaivajille 1(5) KAIVUOHJE KAAPELIVAURIOIDEN ESTÄMISEKSI 1 Yleistä Järvi-Suomen Energian (jäljempänä JSE) toimialueella on JSE:n hallinnoimia maahan asennettuja 110 kv maakaapeleita, keskijännite-

Lisätiedot

11 20.03.2015. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Pudasjärven kaupungin Livon kylälle, tilalle Pudasjärven valtionmaa 615-893-10-1.

11 20.03.2015. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Pudasjärven kaupungin Livon kylälle, tilalle Pudasjärven valtionmaa 615-893-10-1. Oulunkaaren ympäristölautakunta 11 20.03.2015 Maa-aineslupahakemus Pudasjärven kaupunki, Livon kylä, Tervatöyräs, Pudasjärven valtionmaa 615-893-10-1, Metsähallitus, MT, Pohjanmaa-Kainuu OULYMP 11 ASIA

Lisätiedot

Liperin kunta. Tohtorintien peruskorjaus plv Rakennussuunnitelma SUUNNITELMASELOSTUS

Liperin kunta. Tohtorintien peruskorjaus plv Rakennussuunnitelma SUUNNITELMASELOSTUS Rakennussuunnitelma SUUNNITELMASELOSTUS 14.06.2013 Sivu 2 / 5 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 3 2. LÄHTÖTIEDOT... 3 3. SUUNNITELLUT PERUSRATKAISUT... 3 4. MITOITUS... 4 5. LIITTYMINEN OLEVAAN TIEVERKKOON...

Lisätiedot

Peräläntien kiviholvisilta /Laihia Suunnitelman numero R15/1094/S3. Sillan määräluettelo

Peräläntien kiviholvisilta /Laihia Suunnitelman numero R15/1094/S3. Sillan määräluettelo Sivu 1 (5) Peräläntien kiviholvisilta /Laihia Suunnitelman numero R15/1094/S3 Kivinen holvisilta (Kh) Jännemitta (m) Hyödyllinen leveys (m) 5,00... 7,13 Vapaa-aukko (m) 6,68+6,85 Vinous (gon) 0 Kokonaispituus

Lisätiedot

Hausjärven kunta Maa-,pohja- ja kalliorakenteet. Muutos-ja yksikköhintaluettelo

Hausjärven kunta Maa-,pohja- ja kalliorakenteet. Muutos-ja yksikköhintaluettelo Hausjärven kunta Muutos-ja intaluettelo Pionkaarteen alueen kunnallistekniikan ja vesiuollon rakentaminen Jokainen inta on täysin itsenäinen ja muista riippumaton.yksikköintoiin on sisällytettävä nimikkeen

Lisätiedot

Pohjapatohankkeet Vehkajoella ja Vaalimaanjoella. Vesistökunnostuspäivät , Tampere Vesa Vanninen, Varsinais-Suomen ELY-keskus

Pohjapatohankkeet Vehkajoella ja Vaalimaanjoella. Vesistökunnostuspäivät , Tampere Vesa Vanninen, Varsinais-Suomen ELY-keskus Pohjapatohankkeet Vehkajoella ja Vaalimaanjoella Vesistökunnostuspäivät 13.-14.6.2017, Tampere Vesa Vanninen, Varsinais-Suomen ELY-keskus 1 Valuma-alue 380 km 2 Pituus n. 40 km Laskee Suomenlahteen Haminassa

Lisätiedot

SATAMALAITUREIDEN KORJAUSTYÖT

SATAMALAITUREIDEN KORJAUSTYÖT SATAMALAITUREIDEN KORJAUSTYÖT Esa Kunnassaari Terramare Oy 2.3.2012 Terramare Oy SATAMALAITURIT OSANA YHTEISKUNNALLISTA INFRAA Suomessa on talvisatamia 23 kpl Talvisatamissa on erityyppisiä laitureita

Lisätiedot

Hankehakemuksen käsittely ELYssä. Raimo Toivola, rakennusasiantuntija, Keski-Suomen Ely-keskus

Hankehakemuksen käsittely ELYssä. Raimo Toivola, rakennusasiantuntija, Keski-Suomen Ely-keskus Hankehakemuksen käsittely ELYssä Raimo Toivola, rakennusasiantuntija, Keski-Suomen Ely-keskus YLEISTÄ -selvitetään rakentamisen luvan tarve ja ehdot sille -hankitaan ammattitaitoinen suunnittelija (koulutusammatti,

Lisätiedot

Patorakenteiden periaatekuvia

Patorakenteiden periaatekuvia Patorakenteiden periaatekuvia Piirrokset: Jari Kostet, MKJ Kuvat: Mikko Alhainen, Marko Svensberg, Marko Muuttola, Harri Hepo-Oja, Jarkko Nurmi, Reijo Orava, MKJ Patorakenteet Munkin ja tulvauoman sijoittaminen

Lisätiedot

2. Virhon mielipide Voikosken kalatien rakennussuunnitelmasta

2. Virhon mielipide Voikosken kalatien rakennussuunnitelmasta Virtavesien hoitoyhdistys ry c/o Esa Lehtinen Kirjastopolku 5 B 13 08500 Lohja www.virtavesi.com VIRTAVESIEN HOITOYHDISTYKSEN MIELIPIDE, 15.1.2015: Asia: Voikosken vesivoimalaitoksen uuden voimalaitosyksikön

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 58/2011/2 Dnro ISAVI/30/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 25.10.2011

PÄÄTÖS Nro 58/2011/2 Dnro ISAVI/30/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 25.10.2011 Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 58/2011/2 Dnro ISAVI/30/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 25.10.2011 HAKIJA Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ASIA Virtausaukon tekeminen

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN PINTAVESIEN TOIMENPIDEOHJELMAEHDOTUKSESTA Vesistökohtaiset kehittämistarpeet

VARSINAIS-SUOMEN PINTAVESIEN TOIMENPIDEOHJELMAEHDOTUKSESTA Vesistökohtaiset kehittämistarpeet Yhdistyksen nimi: Lounais-Suomen vapaa-ajankalastajapiiri ry Yhdistyksen kotikunta: Raisio Puheenjohtaja: Veikko Meskanen Osoite: Vehaksentie 220 23310 Taivassalo Sähköposti: tavemesk@taivassalo.fi Puhelin:

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, RESERVIKOMPPANIAN ASEMAKAAVA-ALUE

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, RESERVIKOMPPANIAN ASEMAKAAVA-ALUE JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, RESERVIKOMPPANIAN ASEMAKAAVA-ALUE VALAISTUKSEN RAKENTAMISEN TYÖSELITYS 20.5.2013 Järvenpään kaupunki työ nro 5582 Eltel Networks Oy työ nro JK-U382 SISÄLTÖ 1 VALAISTUS 1.1 Yleistä

Lisätiedot

18116 Esikuormituspenkereet

18116 Esikuormituspenkereet InfraRYL, Päivitys 23.8.2017 / KM 1 18116 Esikuormituspenkereet Tässä luvussa käsitellään esikonsolidoitava maapohja ja esikuormituspenger. Menetelmiä sovelletaan hienorakeisten maakerrosten tiivistämisessä.

Lisätiedot

Rakentamisen laadun prosessi

Rakentamisen laadun prosessi Rakentamisen laadun prosessi Työn suunnittelu Työmaan toimintasuunnitelma Työn toteutus Rakenne- tai työvaihekohtainen laaturaportti Urakkakohtainen laaturaportti Työnaikainen laadunvarmistus Poikkeamaraportti

Lisätiedot

27.6.2011. RAHKON KOSTEIKKOSUUNNITELMA Tyrnävä

27.6.2011. RAHKON KOSTEIKKOSUUNNITELMA Tyrnävä 27.6.2011 RAHKON KOSTEIKKOSUUNNITELMA Tyrnävä 2 Sisältö 1. Hankkeen tarkoitus ja taustatiedot... 4 1.1 Sijainti... 4 1.2 Hankkeen tausta... 4 1.3 Esiselvitykset ja maastotutkimukset... 4 1.4 Hankkeen tavoitteet...

Lisätiedot

Vesistökunnostusteemaryhmän kokouksen muistio. Aika: 9.10.2015 klo 11.30-13.30. Paikka: Someron kaupungintalo, Joensuuntie 20, valtuustosali.

Vesistökunnostusteemaryhmän kokouksen muistio. Aika: 9.10.2015 klo 11.30-13.30. Paikka: Someron kaupungintalo, Joensuuntie 20, valtuustosali. Vesistökunnostusteemaryhmän kokouksen muistio Aika: 9.10.2015 klo 11.30-13.30 Paikka: Someron kaupungintalo, Joensuuntie 20, valtuustosali Paikalla Seppo Oksanen, Someron vesiensuojeluyhdistys Olli Ylönen,

Lisätiedot

Suunnitelmaselostus Suunnittelutarveratkaisu Sotkamo Silver Oy, Sotkamo Tipasoja

Suunnitelmaselostus Suunnittelutarveratkaisu Sotkamo Silver Oy, Sotkamo Tipasoja SUUNNITELMASELOSTUS 1 / 5 Suunnitelmaselostus 10.4.2012 Infrasuunnittelu Oy Versio. 1.0 SUUNNITELMASELOSTUS 2 / 5 SISÄLLYS 1 YLEISTÄ 3 2 ORGANISAATIO 3 2.1 Rakennuttaja 3 2.2 Konsultti 3 3 RAKENTAMINEN

Lisätiedot

Sähkö- ja telejohdot ja maantiet ohje

Sähkö- ja telejohdot ja maantiet ohje Sähkö- ja telejohdot ja maantiet ohje 8.7.2015 Yleiset kaapeleiden sijoittamisen periaatteet Pirkanmaan ELY-keskus 8.12.2015 Käsitteitä Sopimuksissa olevalla kaapeleiden sijainnin määritelmällä Tiealueen

Lisätiedot

Järvikylän uusjako Peruskuivatushanke vaihe 2 Uomat 12-14

Järvikylän uusjako Peruskuivatushanke vaihe 2 Uomat 12-14 Järvikylän uusjako Peruskuivatushanke vaihe 2 Uomat 12-14 Tn:o 704540 Kunta: Sievi Sisällysluettelo 1 Hakemus ja asian käsittely 2 Hankkeen sijainti ja yleiskuvaus 3 Maastotutkimukset 4 Nykyinen kuivatustilanne

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNKI SUOMEN TÄRPÄTTI OY, TISLAAMOHANKE, RAUMA MELUARVIO

RAUMAN KAUPUNKI SUOMEN TÄRPÄTTI OY, TISLAAMOHANKE, RAUMA MELUARVIO Vastaanottaja Rauman kaupunki Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 15.1.2016 Viite 1510024178 RAUMAN KAUPUNKI SUOMEN TÄRPÄTTI OY, TISLAAMOHANKE, RAUMA MELUARVIO RAUMAN KAUPUNKI MELUARVIO Päivämäärä 15.1.2016

Lisätiedot

Iso-Lamujärven alustava pohjapatolaskelma

Iso-Lamujärven alustava pohjapatolaskelma Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Iso-Lamujärven alustava pohjapatolaskelma 28.9.2015 Insinööritoimisto Pekka Leiviskä www.leiviska.fi 2 Sisällysluettelo 1 ASETETTU TAVOITE... 3 2 KÄYTETTÄVISSÄ OLEVA AINEISTO...

Lisätiedot

X = Y = X = Y =

X = Y = X = Y = X = 6674100 X = 6674100 Y = 25488750 Y = 25488650 X = 6674050 Y = 25488650 Y = 25488700 X = 6674000 NS Y = 25488800 X = 6674000 1 Kaupunkitekniikan keskus Ramboll Finland Oy / Markku Lindroos 12.9.2016

Lisätiedot

7,(/$,726 88'(10$$1Ã7,(3,,5, 9$/7$7,(1ÃÃ/,,.(11(7(/(0$7,,..$Ã9b/,//bÃ.(+bÃ,,,ÃÃ.(5$9$ .$$3(/2,17, 7<g.2+7$,1(1Ã7<g6(/,7<6

7,(/$,726 88'(10$$1Ã7,(3,,5, 9$/7$7,(1ÃÃ/,,.(11(7(/(0$7,,..$Ã9b/,//bÃ.(+bÃ,,,ÃÃ.(5$9$ .$$3(/2,17, 7<g.2+7$,1(1Ã7<g6(/,7<6 1 7,(/$,726 88'(10$$1Ã7,(3,,5, 9$/7$7,(1ÃÃ/,,.(11(7(/(0$7,,..$Ã9b/,//bÃ.(+bÃ,,,ÃÃ.(5$9$.$$3(/2,17, 7

Lisätiedot

KEMIJOKI OY

KEMIJOKI OY KEMIJOKI OY 1.10.2009 1.10.2009/RKa/mil Kemijoki RANNANSUOJAUS UIMARANNAN KUNNOSTUS UIMARANNAN KUNNOSTUS Tekstiä arial narrow fontilla ja koko 20... LEIRINTÄALUE 1.10.2009/RKa/mil TAMMALAAKSON KEVYENLIIKENTEEN

Lisätiedot

Pienempien kosteikkokohteiden rakentaminen

Pienempien kosteikkokohteiden rakentaminen TARJOUSPYYNTÖ Tarjousnimike Vireä Malisjoki II projekti Pienempien kosteikkokohteiden rakentaminen Tarjouksen sisältö Nivalan kaupungin tekninen toimi pyytää tarjousta Pienempien kosteikkojen rakentamisesta.

Lisätiedot

Luonnonmukainen vesirakentaminen peruskuivatushankkeissa. Lasse Järvenpää, SYKE Salaojateknikoiden neuvottelupäivät, 1.2.

Luonnonmukainen vesirakentaminen peruskuivatushankkeissa. Lasse Järvenpää, SYKE Salaojateknikoiden neuvottelupäivät, 1.2. Luonnonmukainen vesirakentaminen peruskuivatushankkeissa Lasse Järvenpää, SYKE Salaojateknikoiden neuvottelupäivät, 1.2.2007, Hyvinkää Esityksen aiheet Perattujen purojen kunnostus ja hoito Monitavoitteiset

Lisätiedot

Ympäristölautakunta 72 16.09.2015 Ympäristölautakunta 80 21.10.2015

Ympäristölautakunta 72 16.09.2015 Ympäristölautakunta 80 21.10.2015 Ympäristölautakunta 72 16.09.2015 Ympäristölautakunta 80 21.10.2015 Lausunto aluehallintovirastolle Äänekosken Energia Oy:n hakemuksesta Ala-Keiteleeseen rakennettavan raakavesiputken Syvälahti - Häränvirta

Lisätiedot

Kalastusalue virtavesikunnostajana. Tomi Ranta Toiminnanjohtaja Hämeen kalatalouskeskus Keski-Suomen kalastusaluepäivä 13.12.2013

Kalastusalue virtavesikunnostajana. Tomi Ranta Toiminnanjohtaja Hämeen kalatalouskeskus Keski-Suomen kalastusaluepäivä 13.12.2013 Kalastusalue virtavesikunnostajana Tomi Ranta Toiminnanjohtaja Hämeen kalatalouskeskus Keski-Suomen kalastusaluepäivä 13.12.2013 Taustaa kunnostushankkeille Virtavesikartoitukset o Tarkoituksena selvittää

Lisätiedot

Kaavin kunta. Katusuunnitelma SUUNNITELMASELOSTUS

Kaavin kunta. Katusuunnitelma SUUNNITELMASELOSTUS Kaavin kunta Katusuunnitelma SUUNNITELMASELOSTUS 30.06.2009 2/5 KAAVIN KUNTA KATUSUUNNITELMA SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 3 2. Lähtötiedot... 3 3. Suunnitellut perusratkaisut... 3 4. Mitoitus... 4 5.

Lisätiedot

Pohjois-Tammelan järvien tulvavesien ja alimpien vedenkorkeuksien tasaaminen, vesistömallinnus

Pohjois-Tammelan järvien tulvavesien ja alimpien vedenkorkeuksien tasaaminen, vesistömallinnus S U U N N IT T E L U JA T E K N IIK K A TAMMELAN KUNTA Pohjois-Tammelan järvien tulvavesien ja alimpien vedenkorkeuksien tasaaminen, vesistömallinnus Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 659-P17905

Lisätiedot

HOLLOLAN KUNTA RAIKKOSEN KATUYHTEYS

HOLLOLAN KUNTA RAIKKOSEN KATUYHTEYS Vastaanottaja Hollolan kunta Asiakirjatyyppi Tilanvaraussuunnitelma Päivämäärä 7.12.2016 Viite 1510030125 HOLLOLAN KUNTA RAIKKOSEN KATUYHTEYS HOLLOLAN KUNTA RAIKKOSEN KATUYHTEYS Päivämäärä 7.12.2016 Laatija

Lisätiedot

Esitteen otsikko 2006

Esitteen otsikko 2006 TYÖSELOSTUS KÄSIN ASENNETTAVAT PÄÄLLYSRAKENTEET Slogan Esitteen otsikko 2006 www.nurmijarvi.fi 1. Yleistä Työkohteiden määrämittausperusteet noudattavat Infra 2015 Rakennusosa- ja hankenimikkeistöä ja

Lisätiedot

JUUANJOEN VIRTAVESIEN KALATALOUDELLINEN KARTOITUS

JUUANJOEN VIRTAVESIEN KALATALOUDELLINEN KARTOITUS JUUANJOEN VIRTAVESIEN KALATALOUDELLINEN KARTOITUS Manu Vihtonen Pielisen Järvilohi ja Taimen 2008 2010 -hanke 2009 53 9 VEPSÄNJOEN KARTOITETUT KOSKET JA TOIMENPIDESUOSITUKSET 9.1 Ilvolankoski Vepsänjoen

Lisätiedot

17 Kallioleikkaukset, -kaivannot ja -tunnelit

17 Kallioleikkaukset, -kaivannot ja -tunnelit 17 Kallioleikkaukset, -kaivannot ja -tunnelit Määritelmä: Pääryhmä sisältää kaikki kalliota rikkomalla (louhiminen, poraaminen, hydraulinen puristaminen tms.) tehdyt tilat mukaan lukien pintojen jälkikäsittelyn.

Lisätiedot

Liite 3, Lauttapaikan linjauksen siltavaihtoehdot; Riippusilta ja vinoköysisilta

Liite 3, Lauttapaikan linjauksen siltavaihtoehdot; Riippusilta ja vinoköysisilta Liite 3, Lauttapaikan linjauksen siltavaihtoehdot; Riippusilta ja vinoköysisilta 1. Yleispiirustus v. 1992, kaksipyloninen riippusilta 2. Yleispiirustus v. 1992, kolmipyloninen riippusilta 3. Luonnospiirustus,

Lisätiedot

Hollontien kivisilta. Sillan määräluettelo. /Laihia Suunnitelman numero R15/1095/S3

Hollontien kivisilta. Sillan määräluettelo. /Laihia Suunnitelman numero R15/1095/S3 Sivu 1 (6) Hollontien kivisilta /Laihia Suunnitelman numero R15/1095/S3 Sillan määräluettelo Teräsbetoninen palkkisilta (Bp), 2-aukkoinen, ei jatkuva Jännemitta (m) Hyödyllinen leveys (m) 6,05 Vapaa-aukko

Lisätiedot

Turvallisuusasiakirja. (VNa 205/2009)

Turvallisuusasiakirja. (VNa 205/2009) Turvallisuusasiakirja (VNa 205/2009) Liikennevirasto Turvallisuusasiakirja, tie-, rata- ja vesiväylähankkeet, versio 20.8.2014 Seuraavia yhteystietoja käytetään vakavissa onnettomuustapauksissa: Yleinen

Lisätiedot

KARHUNMÄKI, JOENSUU KARHUNMÄEN IV KAAVA-ALUE KUNNALLISTEKNIIKAN YLEIS- SUUNNITELMA

KARHUNMÄKI, JOENSUU KARHUNMÄEN IV KAAVA-ALUE KUNNALLISTEKNIIKAN YLEIS- SUUNNITELMA Vastaanottaja Joensuun kaupunki Asiakirjatyyppi Suunnitelmaselostus Päivämäärä 30.11.2015 KARHUNMÄKI, JOENSUU KARHUNMÄEN IV KAAVA-ALUE KUNNALLISTEKNIIKAN YLEIS- SUUNNITELMA KUNNALLISTEKNIIKAN YLEISSUUNNITELMA

Lisätiedot

Hanhijoen kunnostusinventointi ja sähkökoekalastukset

Hanhijoen kunnostusinventointi ja sähkökoekalastukset Hanhijoen kunnostusinventointi ja sähkökoekalastukset 8.4.2014 Hotelli Ellivuori, Sastamala Kokemäenjoen kalakantojen hoito-ohjelman seurantaryhmän kokous Heikki Holsti Taustatietoja Hanhijoesta - Haaroistensuon

Lisätiedot

Rakentajailta 16.09.2014 Lupapäätös Rakennusvalvonta Juha Vulkko

Rakentajailta 16.09.2014 Lupapäätös Rakennusvalvonta Juha Vulkko Rakentajailta 16.09.2014 Lupapäätös Rakennusvalvonta Juha Vulkko Rakennuslupapäätös Rakennuslupapäätöksen tekee rakennustarkastaja. Rakennuslupapäätös annetaan ns. julkipanon jälkeen ( 14 vrk oikaisuvaatimusaika

Lisätiedot

VIREÄ MALISJOKI 2: PIENEMPIEN KOSTEIKKOKOHTEIDEN SUUNNITTELU

VIREÄ MALISJOKI 2: PIENEMPIEN KOSTEIKKOKOHTEIDEN SUUNNITTELU FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy NIVALAN KAUPUNKI VIREÄ MALISJOKI 2: PIENEMPIEN KOSTEIKKOKOHTEIDEN SUUNNITTELU P20455 26.2.2014 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy VIREÄ

Lisätiedot

Lisä- ja muutostyöt 6.5.2014. Talonrakennusteollisuus ry VT, KTM Paavo Mattila

Lisä- ja muutostyöt 6.5.2014. Talonrakennusteollisuus ry VT, KTM Paavo Mattila Lisä- ja muutostyöt Talonrakennusteollisuus ry VT, KTM Lisä- ja muutostyöt Keskeisin riidanaihe rakennusurakassa Suorittamistarve aiheuttavat suunnitelmien muutokset virheelliset, ristiriitaiset tai puutteelliset

Lisätiedot