Kuljetusketjujen palvelutaso Suomessa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kuljetusketjujen palvelutaso Suomessa"

Transkriptio

1 Kuljetusketjujen palvelutaso Suomessa Väylät&Liikenne 2012 Work Shop 4: Itämeri; Suomen ulkomaankaupan valtaväylä vai vallihauta? Jarmo Joutsensaari, Liikennevirasto

2 Asiakkaiden näkemyksiä kuljetusketjujen palvelutasosta (lähde: Liikennevirasto, Elinkeinoelämän asiakastutkimus v. 2011)

3 Tyytyväisyys kuljetusten toimivuuteen ja turvallisuuteen kokonaisuutena on hyvällä tasolla, liikenneverkkoihin ollaan vähemmän tyytyväisiä 1. Yli seitsemän kymmenestä vastaajasta on vähintään tyytyväinen kuljetusten toimivuuteen kokonaisuutena (keskiarvo 3,97 asteikolla 1-5) 2. Toisaalta alle puolet vastaajista on tyytyväisiä tieverkon, rataverkon ja kauppamerenkulun väylien palvelutasoon kokonaisuutena toimivien ja turvallisten kuljetusten mahdollistajana (keskiarvo 3,28 asteikolla 1-5) Kuinka tyytyväinen olette kuljetustenne toimivuuteen ja turvallisuuteen kokonaisuutena? Kuinka tyytyväinen olette tieverkon, rataverkon ja kauppamerenkulun väylien palvelutasoon kokonaisuutena toimivien ja TOTAL (n = 590) % turvallisten kuljetusten mahdollistajana? TOTAL 100(n = 559) % Erittäin tyytyväinen Tyytyväinen Erittäin tyytyväinen Tyytyväinen 3 45 En tyytymätön enkä tyytyväinen 9 En tyytymätön enkä tyytyväinen 32 Tyytymätön 2 Tyytymätön 16 Erittäin tyytymätön 0,3 Erittäin tyytymätön 4

4 > Tärkeys > Kuljetuksiin liittyvät toiminnot yrityksen liiketoiminnan kannalta - elinkeinoelämä kokonaisuutena 1) Tiekuljetukset on yrityksille selvästi tärkein kuljetusmuoto, ja niihin ollaan kokonaisuudessaan tyytyväisiä. Myös tieliikenteen terminaaleihin ollaan tyytyväisiä. 2) Myös vesikuljetukset ja satamat sekä satama-alueiden terminaalit nähdään tärkeinä asioina, ja niihin ollaan tyytyväisiä. Total / Suomen tiestöön liittyvät tekijät yrityksen liiketoiminnan kannalta Tärkeys / tyytyväisyys 3) Rautatiekuljetuksiin liittyen ollaan kaikkein tyytymättömimpiä. 5 = Suurin merkitys 4 = Erittäin suuri, muttei suurin merkitys 3 = Suuri merkitys 2 = Ei kovin suuri merkitys 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2, Tiekuljetus 2 Tieliikenteen terminaalit 3 Tieliikenteen rajanylityspaikat 4 Rautatiekuljetus 5 Rautatieliikenteen terminaalit 6 Rautatieliikenteen rajanylityspaikat 7 Vesikuljetus 8 Satamat 9 Terminaalit satama-alueella 10 Lentokuljetus 11 Lentoasemat 12 Terminaalit lentoasema-alueella 13 Yhdistetyt kuljetukset (esim. kauto, perävaunu tai kontit junassa) 1 = Vähäinen merkitys 2, , ,0 1,0 1,5 2,0 Elinkeinoelämän 2,5 3,0 asiakastutkimus 3,5 4, ,5 (projekti 5, ) 4 > Tyytyväisyys > 1 = erittäin tyytymätön; 2 = tyytymätön; 3 = ei tyytymätön enkä tyytyväinen, 4 = tyytyväinen; 5 = erittäin tyytyväinen;

5 > Tärkeys > Liikenneverkkojen eri osien merkitys ja palvelutaso yrityksen kuljetusten kannalta - elinkeinoelämä kokonaisuutena 1) Tärkeimmät osat ovat päätiet ja kauppamerenkulun pääväylät, kaupunkiseutujen päätiet ja katuverkko. Näihin ollaan myös tyytyväisiä. 2) Kehityskohteina voidaan pitää raskaan tavaraliikenteen ratoja, vähäliikenteisiä teitä ja rataverkon yhteyksiä teollisuuslaitoksiin. 5 = Suurin merkitys 4 = Erittäin suuri, muttei suurin merkitys 3 = Suuri merkitys 2 = Ei kovin suuri merkitys 1 = Vähäinen merkitys Total / Suomen kuljetusverkoston eri osat ovat yrityksen kuljetusten kannalta Tärkeys / tyytyväisyys 5,0 Tiet 1 Päätiet 2 Kaupunkiseutujen päätiet 1. 4,5 3 Katuverkko 4 Yhteydet satamiin Yhteydet lentoasemille 4,0 6 Yhteydet rajaasemille 7 Vähäliikenteiset tiet Radat 2 3,5 8 Raskaan tavaraliikenteen radat 9 Yhteydet teollisuuslaitoksiin 3 10 Yhteydet satamiin 3,0 11 Yhteydet Venäjän raja-asemille 8 12 Yhteydet Ruotsin raja-asemille Muut valtakunnallisesti merkittävät radat 2,5 14 Muut liikennöidyt radat (vähäliikenteiset radat) 5 Kauppamerenkulku Kauppamerenkulun pääväylät 2, Muut kauppamerenkulun väylät 17 Saimaan syväväylä 1, ,0 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 > Tyytyväisyys > 1 = erittäin tyytymätön; 2 = tyytymätön; 3 = ei tyytymätön enkä tyytyväinen, 4 = tyytyväinen; 5 = erittäin tyytyväinen; 5

6 Ulkomaankaupan yritykset tyytyväisiä Tärkeimpiä toimintoja ovat tiekuljetukset ja tieliikenteen terminaalit, satamat ja niiden terminaalit sekä vesikuljetukset. Näihin ollaan tyytyväisiä tai melko tyytyväisiä. Päätiet, kauppamerenkulun pääväylät, kaupunkiseutujen päätiet ja yhteydet satamiin ovat tärkeitä ja niihin ollaan tyytyväisiä. Raideyhteydet teollisuuslaitoksiin on selvä kehityskohde. Tärkeimpiä tiestöön liittyviä tekijöitä ovat toimitusaikojen nopeus ja ennustettavuus sekä tieverkon turvallisuus. Näihin asioihin ollaan myös kohtuullisen tyytyväisiä. Ulkomaankauppaa harjoittavat yritykset ovat melko tyytyväisiä tieverkon yhteysväleihin, vain vähäliikenteiset tiet Länsi- ja Itä- ja Pohjois-Suomessa aiheuttavat tyytymättömyyttä. Kauppamerenkulun väylien osalta tärkeimmäksi tekijäksi nousee ympärivuotinen kuljetusmahdollisuus, ja siihen ollaan tyytyväisiä. Rautatieverkon osalta ulkomaankauppaa harjoittaville tärkeimmäksi tekijäksi nousee rataverkon turvallisuus. Myös toimitusaikojen nopeus ja rautatiekuljetusten kustannustehokkuus nähdään tärkeinä. Näistä vain kustannustehokkuus aiheuttaa tyytymättömyyttä. Ulkomaankauppaa harjoittavat ovat tyytyväisiä rataverkon laajuuteen, rataverkon mahdollistamaan akselipainojen riittävyyteen kuljetustarpeiden suhteen sekä sähköistetyn rataverkon laajuuteen. 6

7 Kuljetusten palvelutasotekijät ja arvioita niiden tilasta Suomessa (Lähde: Matka- ja kuljetusketjujen palvelutaso. Liikenneviraston tutkimuksia ja selvityksiä 7/2012)

8 Kuljetustarpeiden ryhmittely ja ryhmien palvelutasotekijät

9 Kuljetusten palvelutasoon vaikuttavat kriittiset tekijät 9

10 Täsmällisyyden kriittisten tekijöiden puutteet (1/2) Puute/ ongelma Toimenpide/ keino Vastuutaho Aikatauluista poikkeamiset satamiin saapuvissa rautatiekuljetuksissa Yritysten välisen informaation ja kuljetusten suunnittelun parantaminen, pelisäännöistä sopiminen Satama- ja rautatieoperaattorit Ajallisesti sopivien lähtöjen puute (alukset) Kuljetusten, merilinjojen ja aikataulujen suunnittelu Varustamot, satamat, kuljetusten ostajat Ajallisesti sopivien junalähtöjen puute (kapasiteetin puutteen vuoksi) Pääkaupunkiseudun satamien ja itärajan rekkojen odotusalueet Junien periorisointi, aikataulusuunnittelu, lisä- ja kohtausraideinvestoinnit Odotusalueiden rakentaminen, liikenteen ohjaus LiVi, VR LiVi, ELY-keskus Pääteiden ruuhkat erityisesti pääkaupunkiseudulla Kaupunkikeskustojen kapeat kadut ja pysäköintipaikan saatavuus Liikenteen ohjaus pysäköintipolitiikka, liikenteen hinnoittelu, raideliikenteen kehittäminen yms. jkl-hankkeet Pysäköinnin suunnittelu, liikenteen hallinta, tavaranvastaanottopaikkojen rakentaminen LiVi, HSL, ELY-keskus, LVM, kunnat Kaupungit, kiinteistöyhtiöt

11 Täsmällisyyden kriittisten tekijöiden puutteet (2/2) Puute/ ongelma Toimenpide/ keino Vastuutaho Vilkasliikenteisten rataosien liikennehäiriöt Satamien lakot Jäänmurtoavun pitkät odotusajat vaikeissa jääolosuhteissa Investoinnit (lisäraiteet, uudet liikennepaikat, turvalaitteet), junien priorisointi, liikenteen ohjaus Alusten avustuspolitiikka, jäänmurtopalvelujen kehittäminen, jääolosuhteisiin paremmin soveltuvien alusten käyttö, rannikkoväylien käyttöönotto LiVi, VR LiVi, LVM, varustamot, Arctia Shipping Pk-yritysten heikot valmiudet kuljetustiedon digitalisointiin Koulutus, tuet Yritykset, LVM, TEM

12 Kustannustehokkuuden kriittisten tekijöiden puutteet (1/3) Puute/ ongelma Toimenpide/ keino Vastuutaho Kuorma-autojen suuri tyhjäajon osuus Suuri vaihtotyön tarve Suuri tyhjien vaunujen siirtotarve Alusten vajaalasti paluusuunnassa Jäänmurron pitkät odotusajat vaikeissa jääolosuhteissa Satamien ja terminaalien suuret tavaravirtojen vaihtelut (resurssien epätasainen käyttö) Kuljetusten suunnittelu, kuljetusyritysten ja asiakkaiden yhteistyön kehittäminen (kuljetusten reittäminen, tavaravirtojen yhdistely) Suorien junien lisääminen (ei aina mahdollista), kolmioraiteet, ratapihainvestoinnit Tavaravirtojen yhdistely, suorien junien lisääminen Kuljetusjärjestelmien kehittäminen (mm. suuryksikköjen käytön lisääminen), tavaravirtojen yhdistely ja keskittäminen Rannikkoväylien käyttöönotto, avustuspolitiikka, kv yhteistyö, jäänmurtajainvestoinnit Kuljetusten yhteinen suunnittelu eri osapuolten välillä, informaatiokulun kehittäminen, Suuret kuljetusten ostajat, kuljetusyritykset, SKAL VR, kuljetusten ostajat, LiVi Suuret kuljetusten ostajat, VR, LiVi Huolintaliikkeet, varustamot, kuljetusten ostajat LVM, LiVi, varustamot, Arctia Shipping Satamaoperaattorit, kuljetusyritykset, terminaalien omistajat, kuljetusten ostajat

13 Keinovalikoima - Kustannustehokkuuden kriittisten tekijöiden puutteet (2/3) Puute/ ongelma Toimenpide/ keino Vastuutaho Satamien riittämätön lastinkäsittelyteho Investoinnit lastinkäsittelyjärjestelmiin Satamat ja satamaoperaattorit Raakapuun kuormauspalvelujen puute Paino- ja alikulkurajoitukset, kapeat kadut ja ahtaat liittymät (rajoittavat kuorma-auton ja lastin kokoa) Terminaaliverkon laajentaminen, tavaravirtojen keskittäminen Tien kantavuuden ja liittymien parantaminen, kuljetusten suunnittelu (reititys jne.) Kuormausoperaattorit, VR, metsäyhtiöt, LiVi LiVi, ELY-keskukset, kunnat, metsäyhtiöt, yksityisteiden omistajat Junien kuormaus- ja kohtausraiteiden lyhyt hyötypituus, radan matalat akselipainorajoitukset (rajoittavat junan ja junavaunun lastin kokoa) Investoinnit (raiteiden pidentäminen, kantavuuden parantaminen), 25 tonnin vainukaluston hankkiminen LiVi, VR Meriväylän ja satama-altaan riittämätön syvyys Väylän syventäminen, kuljetusten uudelleen reitittäminen LiVi (valtion väylä), satamat, kuljetusten ostajat Tien mäkisyys, liikenteen suuret nopeuden muutokset (lisäävät energian kulutusta) Liikenteen hallinta, investoinnit, kuljetusten suunnittelu (reititys) LiVi, ELY-keskukset, kuljetusyritykset ja kuljetusten ostajat

14 Kustannustehokkuuden kriittisten tekijöiden puutteet (3/3) Puute/ ongelma Toimenpide/ keino Vastuutaho Sähköveturin käyttömahdollisuuden puute, eikaupalliset pysähdykset, matala akselipainorajoitus (lisäävät kuljetusten energiankulutusta Rataverkon jatkosähköistys, ratakapasiteetin lisäys, aikataulujen suunnittelu, radan kantavuuden parantaminen LiVi Vaikeat jääolosuhteet (energiankulutuksen kasvu) Rannikkoväylien käyttöönotto, alusten avustuspolitiikka, jäänmurtopalvelujen kehittäminen, jääolosuhteisiin paremmin soveltuvien alusten käyttö LiVi, varustamot

15 Päätelmiä Kuljetusketjujen palvelutaso Suomessa kunnossa vielä Useat eri tahot voivat vaikuttaa palvelutason kriittisiin tekijöihin Palvelutason ylläpitoon ja kehittämiseen on käytössä monipuolisia keinoja Täsmällisyyden turvaaminen kuljetusketjun eri osapuolten (teollisuus, kauppa, kuljetus- ja logistiikkayritykset, infraviranomaiset) omissa käsissä edellyttää yhteistyötä Kustannustehokkuuden varmistamisessa käännettävä katseet myös vero- ja maksuratkaisuihin (esim. väylämaksut) sekä lainsäädöllisiin muutoksiin (esim. tiekuljetuskaluston mitta- ja massasäädökset). 15 Liikennejärjestelmä

Matka- ja kuljetusketjujen palvelutaso

Matka- ja kuljetusketjujen palvelutaso 7 2012 LIIKENNEVIRASTON TUTKIMUKSIA JA SELVITYKSIÄ PEKKA IIKKANEN JUKKA RÄSÄNEN TAPANI TOURU Matka- ja kuljetusketjujen palvelutaso MATKOJEN JA KULJETUSTEN PALVELUTASOTEKIJÄT JA KETJUTARKASTELUMALLIN KUVAUS

Lisätiedot

Asiakastarveanalyysit strategian seurannan tueksi

Asiakastarveanalyysit strategian seurannan tueksi 1 (14) 3.3.2015 Asiakastarveanalyysit strategian seurannan tueksi Tulokset tiivistetysti Matkat: - Tieverkon edelleen heikkenevä kunto on vaikutuksiltaan laajin haittatekijä suomalaisten matkojen toimivuudelle.

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN STRATEGISET LIIKENNEHANKKEET

ITÄ-SUOMEN STRATEGISET LIIKENNEHANKKEET ITÄ-SUOMEN STRATEGISET LIIKENNEHANKKEET RAPORTTI Itä-Suomi ohjelman makrohanke M7 valmistelutyöryhmä 23.03.2007 1. JOHDANTO... 3 2. ITÄ-SUOMEN LIIKENNEJÄRJESTELMÄ... 4 2.1. LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMAT...

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN STRATEGISET LIIKENNEHANKKEET

ITÄ-SUOMEN STRATEGISET LIIKENNEHANKKEET ITÄ-SUOMEN STRATEGISET LIIKENNEHANKKEET RAPORTTI Itä-Suomi ohjelman makrohanke M7 valmistelutyöryhmä 2006 LUONNOS 23.8.2006 1. JOHDANTO... 3 2. ITÄ-SUOMEN LIIKENNEJÄRJESTELMÄ... 4 2.1. LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMAT...

Lisätiedot

Kilpailukykyiseen liikennepolitiikkaan. raportti logistiikan toimialavuoropuhelusta

Kilpailukykyiseen liikennepolitiikkaan. raportti logistiikan toimialavuoropuhelusta Kilpailukykyiseen liikennepolitiikkaan raportti logistiikan toimialavuoropuhelusta Logistiikan toimialavuoropuhelu 31.10.2006 Kilpailukykyiseen liikennepolitiikkaan raportti logistiikan toimialavuoropuhelusta

Lisätiedot

Pori Parkano Haapamäki radan uudelleenavaamisen arviointi

Pori Parkano Haapamäki radan uudelleenavaamisen arviointi Pori Parkano Haapamäki radan uudelleenavaamisen arviointi PORI PARKANO HAAPAMÄKI-RADAN UUDELLEENAVAAMISEN ARVIOINTI TIIVISTELMÄ Pori Parkano Haapamäki radan uudelleenavaamisen arviointi on osa laajempaa

Lisätiedot

Oulun seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma

Oulun seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma Logistiikkaselvitys Ilkka Salanne ja Sanni Rönkkö 16.9.2014 2 (30) 16.9.2014 SISÄLTÖ 1 TOTEUTTAMINEN... 3 2 LOGISTIIKAN TAUSTA JA NYKYTILA... 4 2.1 Elinkeinoelämä... 4 2.2 Liikenneyhteydet... 9 2.3 Logistiikka-alueet

Lisätiedot

Liikenneviraston toiminta- ja taloussuunnitelma 2011 2014

Liikenneviraston toiminta- ja taloussuunnitelma 2011 2014 Liikenneviraston toiminta- ja taloussuunnitelma 2011 2014 Liikennevirasto Liikenneviraston toiminta- ja taloussuunnitelma 2011 2014 ISBN: 978-952-255-002-6 (painettu) ISBN: 978-952-255-003-3 (pdf) Ulkoasu

Lisätiedot

Toimiva logistiikka ja infra - nostoja Suomen kilpailukyvyn näkökulmasta

Toimiva logistiikka ja infra - nostoja Suomen kilpailukyvyn näkökulmasta Toimiva logistiikka ja infra - nostoja Suomen kilpailukyvyn näkökulmasta Asiakkuuspäällikkö Outi Nietola, Liikennevirasto 26.3.2015 Toiminta-ajatus: Liikennevirasto mahdollistaa toimivat, tehokkaat ja

Lisätiedot

Oulun seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma

Oulun seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma Oulun seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma Lausuntopyyntöluonnos 17.11.2014 Hailuoto Kempele Liminka Lumijoki Muhos Oulu Tyrnävä Pohjois-Pohjanmaan liitto Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Liikennevirasto

Lisätiedot

VARTIUKSEN KANSAINVÄLISEN RAJA-ASEMAN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2008

VARTIUKSEN KANSAINVÄLISEN RAJA-ASEMAN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2008 Barents Link Forum VARTIUKSEN KANSAINVÄLISEN RAJA-ASEMAN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2008 Kainuun maakunta -kuntayhtymä Kajaani, tammikuu 2008 SISÄLTÖ Alkusanat...4 1 Yleistä...5 2 Raja-aseman liikennejärjestelyt

Lisätiedot

POHJOIS-SUOMEN LOGISTIIKAN NYKYTILAN ANALYYSI JA TOIMENPIDEOHJELMA

POHJOIS-SUOMEN LOGISTIIKAN NYKYTILAN ANALYYSI JA TOIMENPIDEOHJELMA POHJOIS-SUOMEN LOGISTIIKAN NYKYTILAN ANALYYSI JA TOIMENPIDEOHJELMA Pohjois-Pohjanmaan liiton julkaisusarja: B:69 ISBN 978-952-5731-28-6 ISSN 1236-8393 Kannen kuvat: Oulun satama (Suomen Ilmakuva Oy) Oulun

Lisätiedot

Liikenneverkon kehittäminen 2012 2022

Liikenneverkon kehittäminen 2012 2022 Liikenneverkon kehittäminen 2012 2022 Tässä raportissa esitetään Liikennepoliittisen selonteon päätökset liikenneverkon kehittämisestä 2012 2022. esipuhe Pitkäjänteinen liikenneverkon kehittämisohjelma

Lisätiedot

NECL-II, Loppuraportti, Activity 3.7 IP: SEEK, PP: Kaskinen. NLC SEINÄJOKI - Intermodaali logistiikkakeskus 2013, Elokuu

NECL-II, Loppuraportti, Activity 3.7 IP: SEEK, PP: Kaskinen. NLC SEINÄJOKI - Intermodaali logistiikkakeskus 2013, Elokuu NECL-II, Loppuraportti, Activity 3.7 IP: SEEK, PP: Kaskinen NLC SEINÄJOKI - Intermodaali logistiikkakeskus 2013, Elokuu NORTH EAST CARGO LINK II INTERREG NLC SEINÄJOKI - HANKEYHTEENVETO 2 3 ESIPUHE Nordic

Lisätiedot

Satamatoiminnan kilpailukyky ja kehittämistarpeet Arvio kilpailukyvyn osatekijöistä ja vertailu Itämeren alueen satamiin

Satamatoiminnan kilpailukyky ja kehittämistarpeet Arvio kilpailukyvyn osatekijöistä ja vertailu Itämeren alueen satamiin Satamatoiminnan kilpailukyky ja kehittämistarpeet Arvio kilpailukyvyn osatekijöistä ja vertailu Itämeren alueen satamiin Julkaisuja 17/2014 Liikenne- ja viestintäministeriön visio Hyvinvointia ja kilpailukykyä

Lisätiedot

RAIDELIIKENTEEN MAHDOL- LISUUDET TAVARAKULJETUK- SISSA JÄMSÄN SEUDULLA ESISELVITYS

RAIDELIIKENTEEN MAHDOL- LISUUDET TAVARAKULJETUK- SISSA JÄMSÄN SEUDULLA ESISELVITYS RAIDELIIKENTEEN MAHDOL- LISUUDET TAVARAKULJETUK- SISSA JÄMSÄN SEUDULLA ESISELVITYS Päivämäärä 28/05/2013 Laatijat Tuomo Pöyskö & Antti Heikkinen Ramboll Kiviharjuntie 11 90220 OULU P +358 20 755 7070 F

Lisätiedot

HLJ 2015 - Tavaraliikenne ja elinkeinoelämän tarpeet

HLJ 2015 - Tavaraliikenne ja elinkeinoelämän tarpeet HLJ 2015 - Tavaraliikenne ja elinkeinoelämän tarpeet Luonnos 15.10.2014 HSL Helsingin seudun liikenne HSL Helsingin seudun liikenne Opastinsilta 6 A PL 100, 00077 Helsinki puhelin (09) 4766 4444 www.hsl.fi

Lisätiedot

KESKI-KARJALAN SEUDUN LIIKENNESUUNNITELMA

KESKI-KARJALAN SEUDUN LIIKENNESUUNNITELMA KESKIKARJALAN SEUDUN LIIKENNESUUNNITELMA Kiteen kaupunki Rääkkylän kunta Kesälahden kunta Tohmajärven kunta ItäSuomen lääninhallitus SavoKarjalan tiepiiri PohjoisKarjalan liitto Kansikuva: SitoKuopio Oy

Lisätiedot

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 44/2005 Liikenne. Rautatiekuljetusten kilpailukyky Suomessa

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 44/2005 Liikenne. Rautatiekuljetusten kilpailukyky Suomessa LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 44/2005 Liikenne Rautatiekuljetusten kilpailukyky Suomessa Liikenne- ja viestintäministeriö Helsinki, 2005 KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä 10.5.2005 Tekijät

Lisätiedot

Liikenneväyläpolitiikan linjauksia vuosille 2004 2013 Taustaselvitys

Liikenneväyläpolitiikan linjauksia vuosille 2004 2013 Taustaselvitys LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 8/2004 Liikenne Liikenneväyläpolitiikan linjauksia vuosille 2004 2013 Taustaselvitys Liikenne- ja viestintäministeriö Helsinki, 2004 KUVAILULEHTI Julkaisun

Lisätiedot

Osasto 11 VEROT JA VERONLUONTOISET TULOT 19. Muut veronluonteiset tulot

Osasto 11 VEROT JA VERONLUONTOISET TULOT 19. Muut veronluonteiset tulot Liikenne- ja viestintäministeriön talousarvioehdotus vuodelle 2009 02. Lästimaksut Osasto 11 VEROT JA VERONLUONTOISET TULOT 19. Muut veronluonteiset tulot Momentille arvioidaan kertyvän 953 000 euroa.

Lisätiedot

Katsaus Intermodaalikuljetusten käsitteisiin

Katsaus Intermodaalikuljetusten käsitteisiin Katsaus Intermodaalikuljetusten käsitteisiin Jorma Rytkönen Tommy Ulmanen Kymenlaakson ammattikorkeakoulu Merenkulku ja Logistiikka Kotka 2009 Tiivistelmä Tämä raportti on nk. Feasibility - Tyyppinen selvitys

Lisätiedot

Barents Link Kansainvälisen raideliikenteen markkinointi- ja kehittämiskonsepti Vartius-Kotshkoma 2009

Barents Link Kansainvälisen raideliikenteen markkinointi- ja kehittämiskonsepti Vartius-Kotshkoma 2009 Barents Link Kansainvälisen raideliikenteen markkinointi- ja kehittämiskonsepti Vartius-Kotshkoma 2009 Barents Link Kansainvälisen raideliikenteen markkinointija kehittämiskonsepti Vartius-Kotshkoma 2009

Lisätiedot

Vt 4 (E75) välillä Heinola - Jyväskylä - Oulu - Haaparanta

Vt 4 (E75) välillä Heinola - Jyväskylä - Oulu - Haaparanta RAPORTTEJA 85 2014 Vt 4 (E75) välillä Heinola - Jyväskylä - Oulu - Haaparanta Palvelutasolähtöinen kehittämisselvitys Vt 4 (E75) välillä Heinola Jyväskylä Oulu Haaparanta Palvelutasolähtöinen kehittämisselvitys

Lisätiedot

OULUN SEUDUN LOGISTIIKKA- STRATEGIA

OULUN SEUDUN LOGISTIIKKA- STRATEGIA OULUN SEUDUN LOGISTIIKKA- STRATEGIA TOIMENPIDEOHJELMA 2012-2016 OULUN SEUDUN LOGISTIIKKASTRATEGIA Tarkastus Antti Meriläinen Päivämäärä 23/04/2012 Laatija Tuomo Pöyskö Ramboll Kirkkokatu 2 90100 Oulu

Lisätiedot

Etelä-Karjalan liitto

Etelä-Karjalan liitto Etelä-Karjalan liitto Valokuvat: Reijo Helaakoski Etelä-Karjalan liitto Lappeenranta 2009 Kaavoituspäällikkö Marjo Wallenius ISBN 952-9560-31-1 ISSN 1235-8185 Sisällysluettelo 1 VALTAKUNNALLISET JA ALUEELLISET

Lisätiedot

Logistiikan kehityskuva 13.10.2014. Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaava

Logistiikan kehityskuva 13.10.2014. Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaava Logistiikan kehityskuva 13.10.2014 Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaava 1 SISÄLLYS TIIVISTELMÄ JOHDANTO A. Lähtökohdat... 7 1. Nykytila ja kehitys... 7 1.1 Uudenmaan kansainvälinen asema... 7 1.2 Satamat ja

Lisätiedot

Savonlinnan seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma

Savonlinnan seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma Savonlinnan seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma Kartat: Karttakeskus, L4356 Kuvat: Savonlinnan Seudun Matkailu Oy Christel Kautiala, Destia Sito Oy Ulkoasu ja taitto: Laura Pöllänen, Sito Oy Painopaikka:

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA

PÄIJÄT-HÄMEEN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA PÄIJÄT-HÄMEEN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO A160 * 2006 Sisällysluettelo 1. Esipuhe...3 2. Lähtökohdat...4 2.1. Valtakunnalliset ja alueelliset linjaukset...4 2.2. Toimintaympäristö

Lisätiedot

POHJOIS-SUOMEN KANSAINVÄLISET LIIKENNEKÄYTÄVÄT

POHJOIS-SUOMEN KANSAINVÄLISET LIIKENNEKÄYTÄVÄT POHJOIS-SUOMEN KANSAINVÄLISET LIIKENNEKÄYTÄVÄT 2 B:52 ISBN 978-952-5731-03-3 ISSN 1236-8393 3 SISÄLLYSLUETTELO 1. ALKUSANAT... 5 2. POHJOIS-SUOMI OSANA KANSAINVÄLISIÄ KULJETUSKETJUJA... 6 2.1 Elinkeinoelämä...7

Lisätiedot