BK65A0201 Teknisen suunnittelun peruskurssi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "BK65A0201 Teknisen suunnittelun peruskurssi"

Transkriptio

1 Kurssille vaadittavat esitiedot: BK65A0201 Teknisen suunnittelun peruskurssi Tekninen piirustus 1 suoritettuna. Statiikka suoritettuna. Lisäksi suosituksena dynamiikka 1 ja lujuusoppi 1. Harjoitustyöohje Teknisen suunnittelun peruskurssin harjoitukset sisältävät ryhmätyönä toteutettavan moottoroidun kulkuneuvon mekaniikan suunnittelun ja osallistumisen valmistettavaksi valittujen kulkuneuvojen valmistukseen. Ryhmäkohtaisesti perehdytään joko akselistoratkaisun, runkorakenteen tai koko kulkuneuvon konseptin suunnitteluun ja valmistukseen. Suunnittelutyön tarkoituksena on ongelmalähtöiseen projekti- ja ryhmätyöskentelyyn tutustumisen lisäksi esitellä systemaattisen ongelmanratkaisun mahdollisuudet rakenteen suunnittelun yhtenä työkaluna. Suunnittelutyön tehtävän asetteluun, rakenteen luonnosteluun ja kehittelyyn ja viimeistelyyn sovelletaan systemaattisen ongelmanratkaisun keinoja. Kuvassa 1 on yksinkertaisesti esitetty yleisen ongelmanratkaisun lähestymistapa. Harjoitustyössä käsitellään kuvan 1 mukaiset ongelmanratkaisuun ja päätöksentekoon liittyvät vaiheet. Kuvan 1 kaaviossa on esitettynä 7 eri työvaihetta, joiden soveltaen suunnittelutyö etenee. Ongelmanratkaisun metodiikka esitellään luennoilla. Harjoitusten yhteydessä annetaan tarvittaessa ohjeita kunkin viikon työvaiheesta ja sen suorittamiseen tarvittavista toimenpiteistä sekä työvaiheen suorittamisen johdosta saavutettavasta tuloksesta. Ryhmät pyrkivät itsenäisesti työskentelemään projekti-, suunnittelu- ja tuotantopäälliköiden johdolla projektikurssin aikataulun mukaisesti. Projektiryhmä muodostuu 8 9 opiskelijan muodostamasta ryhmästä. Osa ryhmän jäsenistä on Tuotantotekniikan laboratoriokurssilta (joista yksi toimii tuotantopäällikkönä) ja projektipäällikkö n projektipäällikkökurssilta. Suunnittelupäällikön ryhmä valitsee teknisen suunnittelun peruskurssin opiskelijoista. Yhteistyötä tehdään myös sähkötekniikan opiskelijaryhmien kanssa. Ryhmä kokoontuu ja työskentelee pääosin itseohjautuvasti, toki kannattaa hyödyntää lukujärjestyksiin tehtyjä aika- ja tilavarauksia. Näinä virallisina harjoitusaikoina myös vastuuopettajia on enemmän tai vähemmän säännöllisesti paikalla. SAMMIO innovaatiotila on joustavasti käytössä ilman varausjärjestelmää. Projektin opinnäytteenä kulkuneuvojen lisäksi vaaditaan kirjallinen harjoitustyöraportti, jossa ryhmä esittelee työnsä keskeiset tulokset. Ryhmän raportissa teknisen suunnittelun opiskelijat vastaavat suunnitteluosuuksien raportoinnista ja tuotantotekniikan laboratoriokurssilaiset valmistuksellisiin asioihin liittyvistä asioista. Projektin tuloksia esitellään myös kurssin lopussa järjestettävässä mediatilaisuudessa sekä Joulella pisimmälle kilpailussa.

2 Kuva 1. Kehitystyön ja konstruoinnin yleinen kulku suunnittelun osalta

3 Konstruoinnin kulku yksityiskohtaisemmin, noudattaminen soveltaen sen mukaan, onko kyseessä akselisto-, runko- vai talliryhmä: Tehtävän määritys ja vaatimusluettelon laadinta Vaatimusten kokoaminen: Mikä toiminto pitää ongelman ratkaisun olla? Mitkä ominaisuudet ratkaisulla pitää olla? Muutetaan tilaajan vaatimukset täsmällisiksi numeroarvoiksi ja lausumat muotoillaan selvästi toteuttavaa osastoa palveleviksi Ryhmittele vaatimukset pääominaisuuksien mukaan esim. geometria, kinematiikka, energia, materiaalit (katso liite 1). Erottele vaatimukset (V) toivomuksista (T): vaatimus on sellainen ominaisuus, toiminto yms. minkä rakenteen pitää ehdottomasti toteuttaa, esim. nostokyky 200 kg, rakennemateriaali teräs, nopeus 3 m/s toivomus on muodoltaan samanlainen kuin vaatimus, mutta rakenteen ei välttämättä tarvitse toteuttaa sitä, vaan toivomuksen toteuttaminen tulee tavallaan vaatimusten toteuttamisen ohessa ylimääräisenä plussana jos se on kohtuullisilla kustannuksilla ja työmäärällä toteutettavissa Laadi vaatimusluettelo kaavakkeelle seuraavan esimerkin mukaisesti: Laituri VAATIMUSLISTA muutos V/T V = vaatimus, T = toivomus V kyettävä kantamaan 5 aikuista (90 kg / henkilö) V sallittu kiertymä pituusakselin suhteen 3 astetta V sallittu taipuma 5 mm V laiturin osat siirrettävissä 2 henkilön voimin T laiturin osat siirrettävissä 1 henkilön voimin Tarkista vaatimusluettelo ja tee mahdolliset täsmennykset ja täydennykset Vaatimusluettelo täydentyy harjoitustyön edetessä!

4 Abstrahointi: Abstrahoitu ongelman määrittely vaatimuslistan perusteella Abstrahoinnilla pyritään laajentamaan suunnittelijan näkökulmaa haettaessa ratkaisua tutkittavalle ongelmalle. Ongelman yleistämisellä pyritään löytämään ratkaisuvaihtoehtoja, jotka ovat olleet suunnittelijan ennakkokäsitysten ja mielikuvien ulkopuolella. Abstrahointi : pyritään esittämään ratkaistava ongelma mahdollisimman yleisessä muodossa abstrahoidussa ongelman asettelussa esitetään vain oleellinen ongelman asettelussa ei ennakolta sitouduta mihinkään tiettyyn ratkaisuun Abstrahoinnin työaskeleet vaatimuslistan pohjalta: 1. askel: jätetään toivomukset pois 2. askel: jätetään sellaiset vaatimukset pois, jotka eivät välittömästi koske toimintaa ja oleellisia ehtoja 3. askel: määrälliset vaatimukset muutetaan laadullisiksi 4. askel: laajennetaan mielekkäästi tähän asti tunnettua 5. askel: muotoillaan ongelma ratkaisuun nähden neutraaliksi Abstrahoinnin jälkeen ongelman pitäisi olla tiivistettynä yhteen lauseeseen, jossa se ilmaistaan ratkaisusta riippumattomana. Esim. Jatkuvasti mitattava ja osoitettava ajan funktiona muuttuva nestemäärä mielivaltaisen muotoisissa astioissa. Toimintorakenne [Pahl & Beitz, 1990, s.81]: Kokonaistoiminto Abstrahoinnilla aikaansaatu ongelman muotoilu sisältää myös toiminnollisen riippuvuuden. Se sisältää halutun tavoitteen. Jos siis kokonaistehtävä on muotoiltu ydinolemuksensa mukaan, kokonaistoiminto voidaan esittää lohkokaavion muodossa ja energia-, aines- ja/tai signaalimuunnoksesta riippuvaisena, jolloin se ilmoittaa tulo- ja lähtösuureiden välisen yhteyden ratkaisusta riippumattomalla tavalla. Lohkokaavio on esitettävä niin konkreettisesti kuin mahdollista.

5 Jako osatoimintoihin Riippuen ratkaistavan tehtävän monimutkaisuudesta tulee myös sille määritettävä kokonaistoiminto vastaavasti enemmän tai vähemmän mutkikkaaksi. Monimutkaisuudella tarkoitetaan tulo- ja lähtösuureiden välisen riippuvuuden epähavainnollisuutta, tarvittavien fyysisten tapahtumien moninaisuutta sekä odotettavissa olevien rakenneryhmien ja yksittäisten osien lukumäärää. Samoin kuin tekninen järjestelmä voidaan jakaa osajärjestelmiin ja järjestelmäelementteihin, myös mutkikkaat toiminnot voidaan hajottaa useampiin, yksinkertaisempiin ja havainnollisempiin osatoimintoihin. Tehtävänasettelussa vaadittu kokonaistoiminto voidaan siis jaotella osatoimintoihin. Yksittäisten osatoimintojen yhdistäminen tuottaa toimintorakenteen, joka esittää kokonaistoimintoa. Esillä olevan työaskeleen päämäärä on: jatkossa seuraavaa ratkaisun hakua helpottava vaaditun kokonaistoiminnon jako osatoimintoihin ja näiden osatoimintojen liittäminen yksinkertaiseksi ja yksikäsitteiseksi toimintorakenteeksi. Päätoiminto ja sivutoiminto Rakenteen toiminnolliset yhteydet tunnistetaan vaatimuslistaan kirjattujen vaatimusten ja toivomusten perusteella. Toiminnot on hyödyllistä arvioida tärkeytensä perusteella. Päätoimintoja ovat ensisijaisesti rakenteen pääasiallisen käytön mahdollistavat toiminnot. Sivutoiminnot liittyvät oleellisesti päätoimintoon ja ovat sitä täydentäviä. Rakenteen päätoiminto yhdessä sivutoimintojen kanssa aikaansaa tuotteen toimimisen halutulla tavalla (kokonaistoiminto). Toimintorakenteen kuvaamiseen käytetään vuokaaviota, johon piirretään tuotteen päätoiminto ja sitä tukevat sivutoiminnot. Sivutoimintojen liittyminen päätoimintoon ja toisiin sivutoimintoihin esitetään kuvassa nuolien avulla. Toimintorakenteen laatiminen: 1. Erota tuotteelta vaaditut oleelliset toiminnot (osatoiminnot) 2. Aseta toiminnot tärkeysjärjestykseen, erottele päätoiminto ja sivutoiminnot 3. Tee toimintorakenteesta kaavio yhdistämällä päätoiminto ja siihen liittyvät sivutoiminnot 4. Tunnista eri toimintojen liittyminen päätoimintoon ja muihin sivutoimintoihin.

6 Ratkaisuperiaatteiden ideointi: Teknillinen tiedekunta Etsi ratkaisuvaihtoehtoja osatoiminnoille, kirjaa toimintaperiaate ja ratkaisun geometria. 2. Arvioi ratkaisuperiaatteita ja kirjaa niiden hyvät ja huonot puolet. 3. Valitse parhaat ratkaisuperiaatteet jokaiselle osatoiminnolle. Ratkaisuperiaatteet voi järjestää taulukkomuotoon (morfologinen laatikko) havainnollisuuden parantamiseksi. Kokonaistoiminnon toteuttaminen Osatoimintojen ratkaisuperiaatteista yhdistellään kokonaistoiminnon toteuttavia ratkaisuvaihtoehtoja. Ratkaisuvaihtoehdosta piirretään mittakaavaiset luonnokset: jokainen ryhmän jäsen piirtää yhden luonnoksen, luonnoksessa on tärkeimmät päämitat ja siitä selviää ratkaisuvaihtoehdon toimintaperiaate, projektiot riittävän monelta suunnalta tai 3D- kuva jos se on havainnollinen. Valitaan ja perustellaan jatkokehitykseen parhaiten soveltuvat ratkaisut: ratkaisuista esitetään hyvät ja huonot puolet ja valitaan niiden perusteella jatkokehitykseen otettavat ratkaisuvaihtoehdot, jos parhaat ratkaisuvaihtoehdot eivät erotu heti niin valinnassa voi käyttää apuna pistearviointia eli vaatimuslistan perusteella laaditaan lista arvosteltavista ominaisuuksista ja näille ominaisuuksille annetaan pisteitä sen mukaan kuinka hyvin ne täyttävät ko. vaatimuksen, jos jotakin/joitakin ominaisuuksia pidetään selvästi tärkeämpinä kuin muita niin sille/niille voi antaa painokertoimen. Vielä jatkossakin on oleellista tarkkailla, voidaanko ratkaisuja vielä muuttaa paremmin vaadittuja toimintoja toteuttavaksi. Parhaan ratkaisuvaihtoehdon kehittäminen Parhaaksi arvioitua ratkaisuvaihtoehtoa kehitetään: statiikan laskenta; momentti- ja leikkausvoimakuviot, tukireaktiot yms., rakenteen lujuuden tarkistaminen; lasketaan jännitykset ja verrataan sallittuihin,

7 Parhaan ratkaisuvaihtoehdon viimeistely Teknillinen tiedekunta tarkistetaan siirtymien suuruus, valitaan materiaalit; mitat, profiilit yms., rakenteen valmistus ja asentaminen, yksityiskohtien hahmottelua. Parhaan ratkaisuvaihtoehdon viimeistely: piirustukset; kokoonpano, osapiirustukset, osaluettelo, animaatiot kukin ryhmän jäsen piirtää vähintään yhden piirustuksen, yhteenveto rakenteen toimivuudesta, teknillinen ja taloudellinen arviointi, jatkokehitysehdotukset Talliryhmien tulee vuoden 2011 loppuun mennessä kilpailuttaa runko- ja akselistoryhmät, eli heidän kanssa neuvottelemalla valita suunnittelemaansa konseptiin teknisiltä ja valmistuksellisilta ratkaisuiltaan sekä kustannuksiltaan sopivin runko- ja akselistoratkaisu. Tiedonvälitykseen ryhmien kesken on syytä panostaa heti alusta lähtien. Viikolla 49 talliryhmien konseptit pitää olla selvillä. Kulkupelien valmistukseen ja suunnittelun viimeistelyyn osallistuvat kaikki ryhmät siten, että kulkuneuvot valmistuvat Joulella Pisimmälle kilpailuun kevääksi Seuratkaa teknisen suunnittelun peruskurssin Noppa ympäristöä ja LUT Sammio 2 -projektin Blackboard - ympäristöön tallennettua ja sinne päivittyvää muuta ohjeistusta ja aikataulutusta! Molemmissa pyritään esittämään olennainen informaatio.

8 LIITE 1 TUOTTEEN PÄÄTUNNUSPIIRTEET GEOMETRIA KINEMATIIKKA VOIMAT ENERGIA AINES SIGNAALI TURVALLISUUS ERGONOMIA VALMISTUS TARKASTUS ASENNUS KULJETUS KÄYTTÖ KUNNOSSAPITO KIERRÄTYS KUSTANNUKSET MÄÄRÄAJAT

Projektinhallinta Project Management

Projektinhallinta Project Management 8.1.2010 TEKNISTALOUDELLINEN TIEDEKUNTA TUOTANTOTALOUDEN OSASTO CS90A0050 Kandidaatintyö ja seminaari Projektinhallinta Project Management Kandidaatintyö Kimmo Heinonen TIIVISTELMÄ Tekijät: Kimmo Heinonen

Lisätiedot

Käsikirja mobiilin yritysratkaisun suunnitteluun 10.6.2009

Käsikirja mobiilin yritysratkaisun suunnitteluun 10.6.2009 Käsikirja mobiilin yritysratkaisun suunnitteluun 10.6.2009 1 Sisältö 1 Kenelle tämä käsikirja on tarkoitettu... 2 2 MEF-prosessi... 4 2.1 Fokusoitu vai avoin ongelmakenttä... 4 2.2 Yksi tai useampi yritys...

Lisätiedot

TUOTEKEHITYSPROJEKTI AMK-YRITYSYHTEISTYÖNÄ

TUOTEKEHITYSPROJEKTI AMK-YRITYSYHTEISTYÖNÄ OPPIMATERIAALEJA 74 PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA TUTKIMUKSIA Riitta Windahl & Veikko Välimaa TUOTEKEHITYSPROJEKTI AMK-YRITYSYHTEISTYÖNÄ Opas tekijöille ja toimeksiantajille TURUN AMMATTIKORKEAKOULUN OPPIMATERIAALEJA

Lisätiedot

Tekstiilihuollon laadunhallintajärjestelmä Ohje mikrobiologisen puhtauden ja pesuprosessin laadunvarmistukselle

Tekstiilihuollon laadunhallintajärjestelmä Ohje mikrobiologisen puhtauden ja pesuprosessin laadunvarmistukselle Suomen Pesuteollisuusliitto ry:n julkaisu 1/04 1 Tekstiilihuollon laadunhallintajärjestelmä Ohje mikrobiologisen puhtauden ja pesuprosessin laadunvarmistukselle Johdanto Laatujärjestelmien kehitystyötä

Lisätiedot

Peruskysymys on se riittääkö kaksi referenssiä, vai tarvitaanko neljä? Tulkitsemme, että kaksi riittää.

Peruskysymys on se riittääkö kaksi referenssiä, vai tarvitaanko neljä? Tulkitsemme, että kaksi riittää. Kysymys 1. Peruskysymys on se riittääkö kaksi referenssiä, vai tarvitaanko neljä? Tulkitsemme, että kaksi riittää. Vastaus: Tarvitaan 4 referenssiä. On oltava kaksi referenssiä, joille on tuotettu kuvattua

Lisätiedot

Sisältö Johdanto... 3 Palvelutuotteistaminen käytännössä... 4 Esimerkki palvelutuotteistamisesta... 8 Mallipohjia tuotteistamiseen...

Sisältö Johdanto... 3 Palvelutuotteistaminen käytännössä... 4 Esimerkki palvelutuotteistamisesta... 8 Mallipohjia tuotteistamiseen... Sisältö 1 Johdanto... 3 1.1 Työkirjan sisällöstä... 3 1.2 Yleistä tuotteistamisesta... 3 2 Palvelutuotteistaminen käytännössä... 4 2.1 Valmennuspalvelun perusrunko... 5 2.2 Palvelun vaiheiden perustietolomake...

Lisätiedot

Systemaattinen layout-suunnittelu

Systemaattinen layout-suunnittelu LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta Kemiantekniikan osasto Prosessitekniikan laboratorio Kandidaatintyö Systemaattinen layout-suunnittelu Ohjaaja / tarkastaja: Nastola 10.10.2014

Lisätiedot

PROJEKTISALKUN JOHTAMISEN LIIKETOIMINNALLISET HYÖDYT

PROJEKTISALKUN JOHTAMISEN LIIKETOIMINNALLISET HYÖDYT Karoliina Niiranen PROJEKTISALKUN JOHTAMISEN LIIKETOIMINNALLISET HYÖDYT Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma Toukokuu 2014 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 14.5.2014 Tekijä(t) Karoliina Niiranen

Lisätiedot

Projektisuunnitelma Kuopio

Projektisuunnitelma Kuopio Projektisuunnitelma Kuopio Kuopio, Projektisuunnitelma, 30.10.2001 Versiohistoria: Versio Pvm Laatija Muutokset 0.1 13.10.2001 Ossi Jokinen 0.2 25.10.2001 Ossi Jokinen Sisäisen katselmoinnin korjaukset.

Lisätiedot

PROJEKTIHALLINTA ORGANISAATION PROJEKTITYÖN JA STRATEGISEN PROJEKTISALKUN LAATUTEKIJÄNÄ Case: Otavan Opiston liikelaitos

PROJEKTIHALLINTA ORGANISAATION PROJEKTITYÖN JA STRATEGISEN PROJEKTISALKUN LAATUTEKIJÄNÄ Case: Otavan Opiston liikelaitos Outi Pulkka PROJEKTIHALLINTA ORGANISAATION PROJEKTITYÖN JA STRATEGISEN PROJEKTISALKUN LAATUTEKIJÄNÄ Case: Otavan Opiston liikelaitos Opinnäytetyö Yrittäjyys ja liiketoimintaosaaminen Joulukuu 2014 KUVAILULEHTI

Lisätiedot

22.9.2011 JULKISEN HALLINNON JA VALTIONHALLINNON KOKONAISARKKITEHTUURI - LUONNOSTEN LAUSUNTO VM/2438/00.01.02.03/201

22.9.2011 JULKISEN HALLINNON JA VALTIONHALLINNON KOKONAISARKKITEHTUURI - LUONNOSTEN LAUSUNTO VM/2438/00.01.02.03/201 1 (2) 22.9.2011 Valtiovarainministeriö JULKISEN HALLINNON JA VALTIONHALLINNON KOKONAISARKKITEHTUURI - LUONNOSTEN LAUSUNTO VM/2438/00.01.02.03/201 Valtiovarainministeriö on varannut Espoon kaupungille mahdollisuuden

Lisätiedot

JHS 171 ICT-palvelujen kehittäminen: Kehittämiskohteiden tunnistaminen

JHS 171 ICT-palvelujen kehittäminen: Kehittämiskohteiden tunnistaminen JHS 171 ICT-palvelujen kehittäminen: Kehittämiskohteiden tunnistaminen Versio: 1.2 5.10.2012 Julkaistu: 11.9.2009 Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Soveltamisala... 4 3 Termit ja

Lisätiedot

Asiantuntijapalvelujen johtamisen haasteet

Asiantuntijapalvelujen johtamisen haasteet Asiantuntijapalvelujen johtamisen haasteet Opas suunnittelu- ja konsultointiyritysten liiketoiminta-osaamisen kehittämiseen Tutkimusraportti Research Report 168 Marko Torkkeli Pekka Salmi Ville Ojanen

Lisätiedot

P a g e 1. Yhteistoiminnallinen ohjelmistohankinta

P a g e 1. Yhteistoiminnallinen ohjelmistohankinta P a g e 1 Yhteistoiminnallinen ohjelmistohankinta P a g e 2 Sisällys Johdanto... 3 Organisationaalinen oppiminen... 4 Tiedon luomisen prosessi... 4 Yhteistoiminnallinen ohjelmistohankinta (Co-operative

Lisätiedot

Projektioppiminen. Jari Vesterinen HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu 2003

Projektioppiminen. Jari Vesterinen HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu 2003 Projektioppiminen Jari Vesterinen HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu 2003 päivitetty 3.9.2010 PROJEKTIOPPIMINEN 1 Projektioppimisen teoreettiset perusteet... 1 1.1 Projektioppimisen käyttöönoton perusteet...

Lisätiedot

Tuotekehityksen haasteet projektiliiketoiminnassa Issues of Product Development from the Viewpoint of Project-based Organisations

Tuotekehityksen haasteet projektiliiketoiminnassa Issues of Product Development from the Viewpoint of Project-based Organisations 25.5.2009 TEKNISTALOUDELLINEN TIEDEKUNTA TUOTANTOTALOUDEN OSASTO CS90A0050 Kandidaatintyö ja seminaari Tuotekehityksen haasteet projektiliiketoiminnassa Issues of Product Development from the Viewpoint

Lisätiedot

Tulevaisuuden tuotteiden ja käyttöliittymien kehittäminen Pikaopas yrityksessä sovellettavaan kehittämisprojektiin

Tulevaisuuden tuotteiden ja käyttöliittymien kehittäminen Pikaopas yrityksessä sovellettavaan kehittämisprojektiin Tulevaisuuden tuotteiden ja käyttöliittymien kehittäminen Pikaopas yrityksessä sovellettavaan kehittämisprojektiin 29.12.2000 Matti Vuori Jouni Kivistö-Rahnasto AUTOMAATIO Sisällysluettelo 1 Työkalupakin

Lisätiedot

4. Vaatimusmäärittely

4. Vaatimusmäärittely 4. Vaatimusmäärittely Laadukkaiden ohjelmistojen tuottaminen ei ole helppo tehtävä. Jos se olisi helppoa, kaikki tekisivät laadukkaita ja edullisia ohjelmia. Sen lisäksi, että ohjelman täytyy toimia virheettömästi,

Lisätiedot

JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen

JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen Versio: 1.1 5.10.2012 Julkaistu: 8.2.2011 Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 3 1.1 ICT-palvelujen kehittäminen

Lisätiedot

Projektien kehitysmenetelmän valinnasta

Projektien kehitysmenetelmän valinnasta Projektien kehitysmenetelmän valinnasta LuK-tutkielma TURUN YLIOPISTO Informaatioteknologian laitos Tietojenkäsittelytiede Kalle Hjerppe 2011 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Kohti monipaikkaista virastoa Opas hajautuneisuuden vaatimiin muutoksiin

Kohti monipaikkaista virastoa Opas hajautuneisuuden vaatimiin muutoksiin Kohti monipaikkaista virastoa Opas hajautuneisuuden vaatimiin muutoksiin Johanna Haapamäki, Marko Hakonen, Kaisa Simanainen, Matti Vartiainen, Mika P. Nieminen ja Jouni Virtaharju Aalto-yliopisto Teknillinen

Lisätiedot

Tietotekniikkaosasto/tietohallinto. Korkeakoulujen kokonaisarkkitehtuurin käsikirja. Toiminnan ja tietohallinnon kokonaisvaltainen kehittäminen

Tietotekniikkaosasto/tietohallinto. Korkeakoulujen kokonaisarkkitehtuurin käsikirja. Toiminnan ja tietohallinnon kokonaisvaltainen kehittäminen Tietotekniikkaosasto/tietohallinto Korkeakoulujen kokonaisarkkitehtuurin käsikirja Toiminnan ja tietohallinnon kokonaisvaltainen kehittäminen 2 Sisällysluettelo Johdanto... 4 Kokonaisarkkitehtuurin suunnitteluprosessi...

Lisätiedot

2. Määritelmä ja käsitteet 4. 3. Tuotteen tarkastuslista 10. 4. Hinnoittelu 10. 6. Markkinointi ja viestintä 19. 7. Tuotteistamismalli 20

2. Määritelmä ja käsitteet 4. 3. Tuotteen tarkastuslista 10. 4. Hinnoittelu 10. 6. Markkinointi ja viestintä 19. 7. Tuotteistamismalli 20 Sisällysluettelo Esipuhe 3 1. Johdanto 4 2. Määritelmä ja käsitteet 4 3. Tuotteen tarkastuslista 10 4. Hinnoittelu 10 5. Myynti 17 6. Markkinointi ja viestintä 19 7. Tuotteistamismalli 20 8. Tekijöiden

Lisätiedot

Vaatimusmäärittely Kuopio

Vaatimusmäärittely Kuopio Vaatimusmäärittely Kuopio Kuopio, Vaatimusmäärittely, 7.1.2002 Versiohistoria: Versio Pvm Laatija Muutokset 0.1 25.10.2001 Mikko Lampi Ensimmäinen versio 0.2 25.10.2001 Ossi Jokinen Katselmointi, lähinnä

Lisätiedot

Espoo 2007. tutkimusraportin kirjoittamisen opas opinnäytetyön tekijöille. Ilkka Kauranen Mikko Mustakallio Virpi Palmgren ABTEKNILLINEN KORKEAKOULU

Espoo 2007. tutkimusraportin kirjoittamisen opas opinnäytetyön tekijöille. Ilkka Kauranen Mikko Mustakallio Virpi Palmgren ABTEKNILLINEN KORKEAKOULU Espoo 2007 tutkimusraportin kirjoittamisen opas opinnäytetyön tekijöille Ilkka Kauranen Mikko Mustakallio Virpi Palmgren ABTEKNILLINEN KORKEAKOULU Espoo 2007 TUTKIMUSRAPORTIN KIRJOITTAMISEN OPAS OPINNÄYTETYÖN

Lisätiedot

KIINTEISTÖPALVELUIDEN YHTENÄISET SOPIMUSKÄYTÄNNÖT (YPA2) Juha-Matti Junnonen Antti Tieva. Teknillinen korkeakoulu

KIINTEISTÖPALVELUIDEN YHTENÄISET SOPIMUSKÄYTÄNNÖT (YPA2) Juha-Matti Junnonen Antti Tieva. Teknillinen korkeakoulu 1 KIINTEISTÖPALVELUIDEN YHTENÄISET SOPIMUSKÄYTÄNNÖT (YPA2) Juha-Matti Junnonen Antti Tieva Teknillinen korkeakoulu 2 Sisältö 1. Johdanto... 4 OSA I Operatiivisen kiinteistöjohtamisen hankintaprosessi...

Lisätiedot

Riskienhallinta radan suunnittelussa LIIKENNEVIRASTON OHJEITA

Riskienhallinta radan suunnittelussa LIIKENNEVIRASTON OHJEITA Riskienhallinta radan suunnittelussa 10 2010 LIIKENNEVIRASTON OHJEITA Riskienhallinta radan suunnittelussa Liikenneviraston ohjeita 10/2010 Liikennevirasto Helsinki 2010 Kannen kuvat: Markku Nummelin

Lisätiedot

Graafisen käyttöliittymän suunnittelu ja käytettävyys tietojärjestelmän kehittämisessä. Tietojärjestelmän kehittäminen kurssin raportti

Graafisen käyttöliittymän suunnittelu ja käytettävyys tietojärjestelmän kehittämisessä. Tietojärjestelmän kehittäminen kurssin raportti Graafisen käyttöliittymän suunnittelu ja käytettävyys tietojärjestelmän kehittämisessä Tietojärjestelmän kehittäminen kurssin raportti TURUN YLIOPISTO Informaatioteknologian laitos Tietojärjestelmätiede

Lisätiedot

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424 Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2424 Kohti yritysten vuorovaikutteista

Lisätiedot

KUNTOSALIN VERKKOPALVELU

KUNTOSALIN VERKKOPALVELU KUNTOSALIN VERKKOPALVELU Suunnitteludokumentti Ryhmä: Salimarkut Kristiina Heinonen Johanna Räisänen Topi Aura Henri Kalve Joonas Keskinen MATHM-47250, Verkkopalvelun sisällöntuotanto Hypermedia Tampereen

Lisätiedot