Todaysmeet. Sähköinen kommen9- ja keskusteluympäristö 140 merkkiä/yksi kommen9 Kirjoita nimesi - > Join

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Todaysmeet. www.todaysmeet.com/ Sähköinen kommen9- ja keskusteluympäristö 140 merkkiä/yksi kommen9 Kirjoita nimesi - > Join"

Transkriptio

1 Todaysmeet Prof. Pekka Räihän puheenvuoron kommen9seinä Sähköinen kommen9- ja keskusteluympäristö 140 merkkiä/yksi kommen9 Kirjoita nimesi - > Join 1

2 Ope$ajuus muutoksessa OpeIajan rooli ja muuiuva tehtävänkuva: nykyopeiajuus ja sen haasteet Heli Lepistö - OPStuki2016-hankekoordinaattori, Savonlinnan normaalikoulu Harjoittelukoulujen enorssiverkosto 2

3 Mikä haastaa opeiajan? Onko jotain, mikä ei haasta? 1. Ope5ajan tehtäväkuvan muutokset 2. Kollegiaalisen yhteistyön kasvaminen 3. Ope5amisen ja oppimisympäristöjen muutokset 4. Oppilaiden oppimisen ja opiskelun tukeminen 5. Teknologia h5p://www.socrahve.com Student Log in Room number: Join Vastaa kysymyksiin valitsemalla vaihtoehdoista yksi - > Done 3

4 OpeIajuus Mitä vaiheita opeiajuuteesi on liiiynyt urasi aikana? Miten opeiajuutesi on muuiunut urasi aikana? Mikä on muuianut opeiajuuiasi eniten? Mikä on muuianut opeiamistasi urasi aikana eniten? 4

5 Toimintaympäristön muutokset opeiajan haastajina Ilmastonmuutos, luonnon monimuotoisuuden köyhtyminen, globaali väestön kasvu ja köyhyys GlobalisaaTo ja sen vaikutukset Teknologian kehitys Tiedon määrän ja luonteen muutos Yhteiskunnallisten ilmiöiden kompleksisuus Lasten kasvuympäristöissä tapahtuvat muutokset Opetussuunnitelman perusteet 2012 luonnos Irmeli Halinen 5

6 ToimintakulIuuri opeiajuuden haastajana Kestävään tulevaisuuteen suuntautuminen ja vastuu ympäristöstä Hyvinvointi ja turvallinen arki Osallisuus ja demokraattinen toiminta Oppiva yhteisö Kulttuurinen moninaisuus ja kielitietoisuus Vuorovaikutus ja monipuolinen työskentely Opetussuunnitelman perusteet luonnos Irmeli Halinen

7 OpeIajan työ on aina professio; asiantuntjatyötä Erityisasiantuntemus, ammatllinen autonomia sekä työn ee9syys eli toiminta oppilaan parhaaksi ja yhteisen hyvän puolesta on aina ihmissuhdetyötä - vuorovaikutusosaaminen vaaditaan kykyä ja uskallusta työskennellä lasten ja nuorten maailmassa ja kohdata heidät siellä aidost ja väliiäen vaaditaan selkeää arvomaailmaa, kykyä käsitellä asioita yhteisössä, luovuuia sekä luoteiavuuia tärkein työväline on oma persoona; edellyiää opeiajalta jatkuvaa itsensä kehiiämistä ja sivistämistä. Mol

8 OpeIajan tehtävistä Oman opetuksen suunniielu Yhteistyö opeiajan työ muiden kanssa Ee9nen sitoutuminen opetusamma9in Oppilaiden erilaisuuden huomioiminen ja heidän valmentamisensa tulevaisuuia varten OpeIajien oma ammatllinen kasvu ja oppiminen Hannele Niemi 8

9 OpeIajan muuiuva tehtävänkuva haasteena (1) Toimintatapojen ja koulun toimintakul$uurin uudelleen aja$elua, suunni$elua ja käytänteiden toteutusta Yksintekemisen kul$uurista yhdessä tekemiseen niin opetus- kuin kasvatustyössä - suunniielu, toteutus ja arvioint - moniammatllinen yhteistyö - eri oppiaineita opeiavien opeiajien yhteistyö - samanaikaisopetus, Timityö jne. Vuorovaikutus- ja yhteistyötaitojen sekä uusien toiminta- ja työskentelytapojen kehi$äminen vuorovaikutustlanteiden ja vuorovaikutuksen määrä - ajan ja työtehtävien hallinta 9

10 OpeIajan muuiuva tehtävänkuva haasteena (2) Yhteistyön lisääntyminen koulun ulkopuolisten tahojen kanssa - asiantuntjatehtävät Oppimisympäristöjen ja sosiaalisen median tuomat muutokset - oppimateriaalien jakaminen, kierräiäminen ja kehiiely Työtehtävien jakaminen ja kierrä$äminen oppivassa yhteisössä - vaatmukset ja haasteet 10

11 Kollegiaalinen yhteistyö haasteena Olli Luukkainen 2004 Yksilökeskeinen opeiajakuliuuri Yksin tekeminen RajaIu opeiajakuliuuri LuokkatasoiIain, aineenopetuksen kuliuuri Yhteisöllinen opeiajakuliuuri Aine- ja luokkarajat yliiävä tekeminen Rajoja yliiävä opeiajakuliuuri koulun verkosto, uusien yhteistyötahojen hakeminen 11

12 OpeIajuuden kasvu haasteena (1) Ope$ajan oma rooli on muu$umassa. OpeIajan amma9taidossa painotetaan entstä enemmän joustavuuia, riskinoioa, luovuuia, innovativisuuia sekä yhteistyö- ja suunniielukykyä. OpeIajalta odotetaan usein myös entstä enemmän taitoa analysoida ja arvioida omaa toimintaansa sekä tavoiieellisest tutkia ja kehiiää työtään yksin sekä vuorovaikutuksessa oppilaiden, työtovereiden ja koulun ulkopuolisten yhteistyökumppaneiden kanssa. OpeIajien ei odoteta olevan pelkästään oppimisprosessin ohjaajia, vaan mitä suuremmassa määrin myös erilaisten oppimisympäristöjen rakentajia, muotoilijoita, viriiäjiä ja koulun uudistajia sekä ennen kaikkea kasvaiajia. JyU Koppa Avoimen yliopiston Koppa 12

13 OpeIajuuden kasvu haasteena (2) Ope$aja on koulussa ennen kaikkea oppilaita varten. Panostamalla myös omaan kasvuunsa alansa amma9laisena opeiaja rakentaa samalla uusia edellytyksiä oppilaiiensa hyvinvoinnille ja työskentelylle koulussa. Parhaassa tapauksessa opeiaja kasvaa luokkansa mukana. OpeIajuuden kasvu, muutos, ei toteudu ulkopuolisin pakoiein, vaan muutoshalun on aina lähdeiävä opeiajasta itsestään. Lähtökohtana on oman vajavaisuuden Tedostaminen, ymmärtäminen j a hyväksyminenkin; täydellistä opeiajaa ja ihmistä minusta ei koskaan tässä maailmassa tule. JyU Koppa Avoimen yliopiston Koppa 13

14 MILLAINEN OPETTAJA? Millainen on opeiajan Missä vaiheessa uraa? ihanneminä AloiIelija normiminä Edistynyt aloiielija reaaliminä? Pätevä suoriiaja Kokenut suoriiaja AsiantunTja (Dreyfys&Dreyfys 1986) 14

15 Oma kasvu noviisista ekspertksi (Dreyfys&Dreyfys 1986) AsiantunTja AloiIelija Pätevä suoriiaja Edistynyt aloiielija Kokenut suoriiaja Mitä aloiielijalla on anneiavana kokeneelle opeiajalle? Entä mitä kokeneella opeiajalla on anneiavana aloiielijalle? > vrt. ops- työ Edistynyt Pätevä Kokenut AloiIelija Edistynyt aloiielija aloiielija SuoriIaja suoriiaja Pätevä suoriiaja AsiantunTja suoriiaja 15

16 EksperTstä noviisiksi AsiantunTja Pätevä suoriiaja Kokenut suoriiaja AloiIelija Edistynyt aloiielija Milloin ja missä Tlanteissa kokenut suoriiaja tai asiantuntja voi joutua aloiielijan rooliin? Mitä yhteistyöllä saadaan aikaiseksi työyhteisössä? > vrt. esimerkiksi Tetoteknologinen osaaminen, uudet työtavat jne. > vrt. sisäinen täydennyskoulutus > vrt. pedagoginen johtaminen, henkilöstö- ja muutosjohtaminen 16

17 Perusteet ja opeiajuus OpeIajan rooleja tehtäviä ² Ohjaaja ² Kannustaja ² AuIaja ² Tilaisuuksien antaja ² Tukija ² Mahdollistaja ² Vahvistaja ² PalauIeen antaja ² Edellytysten luoja 17

18 OpeIaja ohjaa arvostamaan tuntemaan huolehtmaan ymmärtämään käyiämään pohtmaan hallitsemaan arvioimaan laajentamaan hyödyntämään 18

19 OpeIajuuden SWOT vahvuuteni heikkouteni mahdollisuuteni Riskini, heikkouteni 19

20 Oppivan yhteisön SWOT vahvuutemme heikkoutemme mahdollisuutemme Riskimme, heikkoutemme 20

21 Dynaaminen SWOT Vahvistetaan vahvuuksia Parannetaan heikkouksia Hyödynnetään mahdollisuuksia Varaudutaan riskeihin 21

22 Oppivaksi yhteisöksi Muutos on oppimisprosessi. AjaIelun muutos: becaming - > being Sahlberg 1997 Otetaan aikaa pedagogiseen keskusteluun. Rakennetaan yhteinen visio. Otetaan aikaa yhdessä tekemiseen. Otetaan aikaa osaamisen jakamiseen. Luotetaan. Tuetaan ja kannustetaan. Kehitetään yhdessä. 22

23 OpeIaja roolikaria 1.vuoden opiskelija (SLN 2013) orientoivan harjoiielun jälkeen rooleistaan: KasvaIaja, rajojen aseiaja Oppimis- ympäristön luoja Oppimisen ohjaaja MoTvoija ja kannustaja Kuuntelija ja ymmärtäjä 23

24 OpeIajan roolit toisin 1.vuoden opiskelija (SLN 2013) orientoivan harjoiielun jälkeen rooleistaan: ² ² ² ² Ryhmäprosessin kuljeiaja Oppimisympäristön pystyiäjä Yhteiselle foorumille kutsuhuhuilija Keskustelun kuljeiaja, kysymysten tekijä, nimeäjä ² Kanssaoppija ja hämmästelijä ² OppimistavoiIeiden esiiäjä ja oppimisen tavoiieellisuuden muistuiaja ² AikatauluvahT tai sääntökirja ² PalauIeenantaja ja arvioija ² Roolimalli 24

25 Miten OPS 2016 muuiaa opeiajuuia? Laaja- alainen osaaminen AjaIelu ja oppiminen Itsestä huolehtminen ja arjentaidot KulIuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu Monilukutaito Tieto- ja viestntäteknologinen osaaminen Työelämässä tarviiava osaaminen ja yriiäjyys Osallistuminen ja vaikuiaminen Perusopetuksen tavoiieet ja laaja- alainen osaaminen Tavoi$eena on ihmisenä ja kansalaisena kasvaminen. 25

26 1. AjaIelu ja oppiminen Miten edistämme tutkivaa ja luovaa työskentelyoteia? (esim. leikit, pelillisyys, fyysinen aktivisuus, kokeellisuus ja muut toiminnalliset työtavat) Miten toteutamme oppiainerajat yliiävää opetusta ja työskentelyä koulussamme tällä hetkellä? Miten voisimme toteuiaa oppiainerajat yliiävää opetusta, opiskelua ja työskentelyä koulussamme jatkossa? Millainen oppiva yhteisö olemme nyt ja millainen haluamme olla tulevaisuudessa? - Ops- työtä tukevia kysymyksiä - 26

27 2. Itsestä huolehtminen ja arjen taidot Mitkä itsestä huolehtmisen ja arjentaidot ovat osalla oppilaistamme kateissa tällä hetkellä? Mitkä itsestä huolehtmisen ja arjen taidot ovat oppilaan hyvinvoinnin ja oppilaan oman tulevaisuuden kannalta oleellisimpia? Miten koulussamme edistetään oppilaan hyvinvointa, itsestä huolehtmista ja arjen taitoja jatkossa paremmin? Miten oppimisen ilo lisääntyisi koulussamme nyt ja tulevaisuudessa? - Ops- työtä tukevia kysymyksiä - 27

28 3. KulIuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu Mitä eri kuliuureja, kieliä ja katsomuksia koulussamme esiintyy (vrt. oppilaat, huoltajat, opeiajat, muu henkilökunta)? Miten edistämme koulussamme suunnitelmallisest kunnioitusta ja luoiamusta muita ihmisryhmiä ja kansoja kohtaan? Miten koulussamme harjoitellaan rakentavan mielipiteen esiiämistä? Miten koulumme oppilaita ohjataan aseiumaan toisen asemaan ja kasvatetaan kohtaamaan arvostavast muita ihmisiä sekä noudaiamaan hyviä tapoja? Miten koulussamme harjoitellaan ja opiskellaan sosiaalisia taitoja, suunniielutaitoja, ilmaisutaitoja ja kädentaitoja? Miten kannustamme oppilaitamme ja opeiajiamme kansainväliseen yhteistyöhön? - Ops- työtä tukevia kysymyksiä - 28

29 4. Monilukutaito Mitä laaja tekstkäsitys tarkoiiaa? Miten ymmärräie käsiieen monilukutaito? Millaisia multmodaalisia tekstejä oleie käyiäneet lähiaikoina? Millaisia ovat monilukutaitoiset opeiajat? Miten oppilaita ohjataan ja kasvatetaan monilukutaitoisiksi? - Ops- työtä tukevia kysymyksiä - 29

30 5. Tieto- ja viestntäteknologinen osaaminen Millaista osaamista koulussamme jo on? Miten Teto- ja viestntäteknologinen osaaminen lisääntyy koulussamme? Miten oppilaamme etsivät, hankkivat, käsiielevät ja jakavat Tetoa jatkossa monipuolisemmin? Miten oppilaat voisivat olla mukana koulumme Teto- ja viestntäteknologisen osaamisen kehiiämisessä? Miten koulumme opeiajien, oppilaiden ja muun henkilökunnan Teto- ja viestntäteknologisten taitojen kehiiymisestä huolehditaan? - Ops- työtä tukevia kysymyksiä - 30

31 6. TYÖELÄMÄSSÄ TARVITTAVA OSAAMINEN JA YRITTÄJYYS Miten seuraavat käsiieet liiiyvät tulevaisuuden työelämässä tarviiavaan osaamiseen ja yriiäjyyteen? VUOROVAIKUTUSTAIDOT TYÖPROSESSIT VASTAVUOROISUUS PONNISTELU NEUVOTTELUTAIDOT ERILAISET VAIHTOEHDOT JÄRJESTELMÄLLISYYS SISUKKUUS YHTEISTYÖ KOKEILU PITKÄJÄNTEISYYS EPÄONNISTUMINEN RYHMÄTYÖSKENTELY TIETOTEKNIIKKA TYÖN ARVOSTUS PETTYMYKSET VERKOSTOITUMINEN TYÖN ARVOSTUS ASENNE LOPPUUN TEKEMINEN KÄYTÖSTAVAT PROJEKTIT TYÖN TEHO ONNISTUMINEN - Ops- työtä tukevia kysymyksiä - 31

32 7. Osallistuminen ja vaikuiaminen Miten määriielisiie käsiieet osallistuminen ja vaikuiaminen? Miten koulumme oppilaat voisivat kokea itsensä jatkossa paremmin kuulluiksi ja arvostetuiksi? Miten koulumme oppilaat voivat oppia keskustelu-, neuvoielu-, soviielu- ja päätöksentekotaitoja jatkossa paremmin ja monipuolisemmin? Miten oppilaiden osallisuus ja osallistuminen lisääntyy koulun arjessa? Miten vahvistamme koulumme oppilaiden yhteiskunnallista kiinnostuneisuuia ja taitoja toimia demokraa9sen yhteiskunnan jäseninä? - Ops- työtä tukevia kysymyksiä - 32

33 KUNTA- JA KOULUKOHTAISET OPETUSSUUNNITELMAPROSESSIT NÄKYVIKSI Paikallinen, alueellinen ääni kuuluviin ja näkyviin... 33

34 Miten paikalliset OPS- prosessit ovat käynnistyneet/käynnistymässä? OrganisaaTo ja organisoint Tehtävät ja tehtävien jako Aikataulut PaikallisesT pohdituiavat asiat ja tuen tarve Verkostoituminen jne. 34

35 hip://www.oph.fi/ops

36 hip://www.ops2016.fi 36

37 hip://www.ops- tyokalupakki.fi 37

38 eperusteet uusi työkalu Perusteasiakirjat tuotetaan sähköisessä ja rakenteistetussa muodossa - eperusteet Opetussuunnitelmanperusteiden tekst muodostuu kahdesta osasta Normiosa Tukiaineisto Työkalua voidaan käyiää myös paikallisessa työssä Irmeli Halinen 38

39 OPS- työ aloiteiu OPS2016 aloitus Otalammella hips://www.youtube.com/watch?v=zwioccjw0io OPS2016 Sodankylässä hip://www.peda.net/veraja/sodankyla/ops

40 OPS- prosessi jatkuu Kevät kesä 2014 Uusi oppilashuoltolaki : nykyisen opetussuunnitelman osalta, muutokset voimaan Perusopetuksen ja lisäopetuksen perusteluonnosten kolmas kommentoint verkossa Tiekartan esitys paikalliseen työn toteuiamiseen kevät 2014 Oman Tlanteen arvioint jatkuu Alueellisen/kuntakohtaisen/koulukohtaisen ops- työn organisoint; työn rakenne, työnjako ja vastuut, kasvun ja oppimisen jatkumosta huolehtminen, oppilaiden ja huoltajien osallisuus, yhteistyö eri tahojen kanssa, resurssit, tekniset ratkaisut jne Syksy 2014: Alueellisen/kuntakohtaisen/ koulukohtaisen ops- työn toteuiamiseen liiiyvienratkaisujen viimeistely 40

41 KirjallisuuIa Uusi oppiminen, Eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan julkaisu 8/2013 hip://www.helsinki.fi/behav/uutsarkisto/2013/trip.pdf Linturi, Hannu & Rubin, Anita. Toinen koulu, toinen maailma. Oppimisen tulevaisuus hip://www.edelphi.fi/sv/groups/ot/documents/tutu_2011_1.pdf Niemi, Hannele & Siljander Anna Maija. Uuden opeiajan mentoroint hip://www.helsinki.fi/palmenia/hankkeet/2013/mentoroint.pdf Uusikylä, Kari. Pisa- hysteria on turhaa. Suomen KuvalehT SK 50, s. 67. hip://suomenkuvaleht.fi/jutut/mielipide/puheenvuoro/pisa- hysteria- turhaa/ Hoikkala, Tommi & Paju, Petri. Apina pulpetssa ysiluokan yhteisöllisyys. Gaudeamus hip://maot.fi/2013/12/pisa- tulokset- olivat- mita- parhaimmat- muia- unohtakaa- jo- pisa Ayers, William & Alexander- Tanner, Ryan. Oppimisen ihanuudesta, sarjakuva pulpetn molemmin puolin. LIKE Monilukutaidosta: hip://www.kieliverkosto.fi/artcle/opetussuunnitelmat- uudistuvat- teksten- lukijasta- ja- kirjoiiajasta- monilukutaituriksi/ Riikka Hirvonen 2013, Children s Achievement Behaviors in RelaTon to their Skill Development and Temperament. Jyväskylä studies in educaton, psychology and social research. LadaIavissa osoiieesta hips://jyx.jyu.fi/dspace/handle/ /42175 Miikka Salavuon blogista mm. Suuntana tulevaisuus- yhteisöllinen koulu ja sosiaalinen media elinikäisten oppijoiden tukena ( käyteiävissä valmis P.P.- esitys). hip://www.kasvatus- ja- aika.fi/site/?lan=1&page_id=86 Kasvatus- lehden artkkeli opeiajuuden muutoksesta, sis. mm historiallista katsausta, muutosvastarinnasta ym mielenkiintoista hip://www.oph.fi/download/121845_koulu_3.0.pdf (Turku) Koonnut: Ulla ilomäki- Keisala K 41

42 Lähteet Halinen Irmeli Norssien kouluiajien koulutuspäivä 3_ osuus _ JKL 4_9_2013. pp- esitys Luukkainen, Olli OpeIajuus - Ajassa elämistä vai suunnan näyiämistä? Niemi, Hannele. Rinnakkaiskoulujen puurtajista koko ikäluokan opeiajiksi. Yhtenäisen peruskoulun menestystarina. Toim. Kauko Hämäläinen, Aslak Lindström ja Jorma Puhakka. Yliopistopaino Niemi, Hannele & Siljander, Anna Maija yhteistyössä mentoroinnin kehiiämistyöryhmän kanssa. Uuden opeiajan mentoroint, Mentoroinnilla oppilaan ja opeiajan hyvinvointin. Helsingin yliopisto, Koulutus- ja kehiiämiskeskus Palmenia. Unigrafia, Helsinki Opetushallitus, Luonnos perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiksi 2014, hip://www.oph.fi/download/ _Luonnos_perusopetuksen_opetussuunnitelman_perusteiksi_VALMIS_14_11_2012.pdf OpeIajuuden kasvu hips://koppa.jyu.fi/avoimet/mit/tetotekniikan- opetuksen- perusteet/taustoista- nykyisyyteen/opeiajuuden- kasvu OpeIajaopiskelijoiden roolikariatehtävä ammatllisen kasvun kurssilta Savonlinnan opeiajankoulutus. Sahlberg Pasi Kuka auiaisi opeiajaa? Löytyy pdf- muodossa 2013 Työvoimahallinnon www- sivut: hip://www.mol.fi/avo/alat/03.htm 42

43 KoTtehtävä 3 1. Kokeilkaa/tehkää työyhteisössänne SWOT- analyysi. 2. Houkutelkaa työyhteisöänne tutustumaan perustetekstin. 3. Prosessien eteenpäin vieminen; tuo idea/ toimintatapa/ratkaisu jaeiavaksi. OPStuki2016 Savonlinna

Opetushallitus. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet: luvut 1-12

Opetushallitus. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet: luvut 1-12 Opetushallitus Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet: luvut 1-12 Luonnos 19.9.2014 1 Sisällysluettelo LUKU 1 PAIKALLISEN OPETUSSUUNNITELMAN MERKITYS JA LAADINTA... 4 1.1 Opetussuunnitelman perusteet

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikka uusissa opetussuunnitelman perusteissa

Tieto- ja viestintätekniikka uusissa opetussuunnitelman perusteissa Tieto- ja viestintätekniikka uusissa opetussuunnitelman perusteissa Opetushallitus on hyväksynyt perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 22.12.2014 http://www.oph.fi/saadokset_ja_ohjeet/opetussuunnitelmien_ja_tutkintojen_perusteet/perusopetus

Lisätiedot

Nuorille tarkoitetun lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteet

Nuorille tarkoitetun lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteet Nuorille tarkoitetun lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteet Opetushallitus ISBN 952-13-1832-5 (nid) ISBN 952-13-1833-3 (pdf) ULKOASU Studio Viiva Oy PAINOPAIKKA Vammalan Kirjapaino Oy Vammala 2003

Lisätiedot

Moniammatillinen. yhteistyö. Mari Kontio

Moniammatillinen. yhteistyö. Mari Kontio Moniammatillinen yhteistyö Mari Kontio 1 Moniammatillinen yhteistyö Mari Kontio Julkaisija TUKEVA-hanke Oulun seutu www.ouka.fi/seutu/tukeva Taitto Mainostoimisto SIBERIA Oy Paino Oulu 2010 2 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa

Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma 2004 (Koulutuslautakunta 23.3. 2004 / 29) Keravan perusopetussuunnitelma 2011 Muuttuneet ja täydennetyt luvut

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUS- KÄYTÖN SEKÄ OPPILAIDEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTAITOJEN KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA

PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUS- KÄYTÖN SEKÄ OPPILAIDEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTAITOJEN KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUS- KÄYTÖN SEKÄ OPPILAIDEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTAITOJEN KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA Työryhmän raportti 21.4.2005 Moniste 7/2005 Opetushallitus

Lisätiedot

Saarijärven kaupungin sivistystoimen tieto- ja viestintäteknologian visio ja strategia 2014

Saarijärven kaupungin sivistystoimen tieto- ja viestintäteknologian visio ja strategia 2014 Sivistysltk 5.6.2014 Liite 7 Saarijärven kaupungin sivistystoimen Saarijärven kaupungin sivistystoimen tieto- ja viestintäteknologian visio ja strategia 2014 Kuva: Jari Penttinen (2014) Työryhmä: Arja

Lisätiedot

REISSUVIHKOSTA DIALOGIIN IDEOITA KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖHÖN

REISSUVIHKOSTA DIALOGIIN IDEOITA KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖHÖN Jenni Helenius (toim.) REISSUVIHKOSTA DIALOGIIN IDEOITA KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖHÖN Vantaan, Nurmijärven, Suomen Vanhempainliiton ja Turun yliopiston Tehostetun ja erityisen tuen kehittämisverkosto Toimittanut

Lisätiedot

Porvoon suomenkielisen koulutustoimen opetussuunnitelma yleinen osa 1.8.2012

Porvoon suomenkielisen koulutustoimen opetussuunnitelma yleinen osa 1.8.2012 Porvoon suomenkielisen koulutustoimen opetussuunnitelma yleinen osa 1.8.2012 Sisältö 1. Johdanto... 5 1.1 Visio: Porvoolaisen lapsen oppiminen etenee turvallista ja yhtenäistä oppimispolkua... 5 1.2. Lapsen

Lisätiedot

Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa

Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa Kirsi Saloniemi Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa Aktiivi-hankkeen ennakointiraportti Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun julkaisuja Sarja B. Raportit ja selvitykset 3/2011

Lisätiedot

#uusikoulutus, sitra.fi/uusi-koulutus

#uusikoulutus, sitra.fi/uusi-koulutus #uusikoulutus, sitra.fi/uusi-koulutus Sitra 2015 Maa, jossa kaikki rakastavat oppimista ISBN 978-951-563-929-5 (nid.) ISBN 978-951-563-928-8 (PDF) www.sitra.fi Julkaisua koskevat tiedustelut: julkaisut@sitra.fi

Lisätiedot

Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön. Opetushallitus

Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön. Opetushallitus Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön Opetushallitus Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön 2007 Yhteistyöryhmässä ovat olleet mukana: Krisse Hannén (Utbildningsstyrelsen), Martti Hellström (Auroran koulu,

Lisätiedot

Vantaan tieto- ja viestintätekniikan. suunnitelma 2013 2016. Sivistystoimi

Vantaan tieto- ja viestintätekniikan. suunnitelma 2013 2016. Sivistystoimi Vantaan tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön suunnitelma 2013 2016 Sivistystoimi Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Vantaan tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön visio... 4 3 Teknisen oppimisympäristön

Lisätiedot

DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA

DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA Pro gradu- tutkielma Terhi Törmänen 0233123 Kasvatustieteiden tiedekunta / Kasvatustiede Lapin yliopisto Syksy 2013 Sisältö 1. Johdanto... 1 2. Nuorisotyö,

Lisätiedot

OPS osa 2 6. OPISKELUN YLEINEN TUKI 6.1. KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ

OPS osa 2 6. OPISKELUN YLEINEN TUKI 6.1. KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ OPS osa 2 6. OPISKELUN YLEINEN TUKI 6.1. KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ Huoltajilla on ensisijainen kasvatusvastuu lapsesta ja nuoresta. Koulu vastaa oppilaan kasvatuksesta ja oppimisesta koulu-yhteisön

Lisätiedot

Hakala Heidi & Huttunen Marika Moniammatillinen yhteistyö lapsen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukena

Hakala Heidi & Huttunen Marika Moniammatillinen yhteistyö lapsen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukena Hakala Heidi & Huttunen Marika Moniammatillinen yhteistyö lapsen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukena Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Luokanopettajan koulutus Huhtikuu

Lisätiedot

Tieto- ja viestintäteknologia osana kaikkien aineiden opetusta. 9.4.2015 Jukka Tulivuori Opetushallitus

Tieto- ja viestintäteknologia osana kaikkien aineiden opetusta. 9.4.2015 Jukka Tulivuori Opetushallitus Tieto- ja viestintäteknologia osana kaikkien aineiden opetusta 9.4.2015 Jukka Tulivuori Opetushallitus Viitteitä suomalaisen koulun ja opetuksen kehitystarpeista Peruskoululaisten erot oppimaan oppimisessa

Lisätiedot

Selkokielinen materiaali. Selkokielelle mukauttanut Ester Rokka SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEET

Selkokielinen materiaali. Selkokielelle mukauttanut Ester Rokka SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEET Selkokielinen materiaali Selkokielelle mukauttanut Ester Rokka SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEET 1 SISÄLLYS Alkupuhe... 2 1 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON (LÄHIHOITAJA)

Lisätiedot

Helsingin kaupunki. Opetusvirasto

Helsingin kaupunki. Opetusvirasto Helsingin kaupunki Opetusvirasto AMMATILLINEN KOULUTUS OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA Helsingin palvelualojen oppilaitos Helsingin sosiaali- ja terveysalan oppilaitos Helsingin tekniikan alan oppilaitos

Lisätiedot

Kun tiedostaminen ja oivallus kohtaavat

Kun tiedostaminen ja oivallus kohtaavat Kun tiedostaminen ja oivallus kohtaavat - TYÖKIRJA PK-YRITYKSEN HILJAISEN TIEDON JAKAMISEKSI Katri Helin Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Hyvinvointia Nääs-hanke Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Kun tiedostaminen

Lisätiedot

KUNINKAANHAAN KOULU OPETUSSUUNNITELMA

KUNINKAANHAAN KOULU OPETUSSUUNNITELMA KUNINKAANHAAN KOULU OPETUSSUUNNITELMA SISÄLLYS OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT 2.0 Arvot, toiminta-ajatus ja kehittämisstrategiat OPETUKSEN TOTEUTTAMINEN 3.2 Turvallinen oppimisympäristö Kiusaamisen

Lisätiedot

TUTKITTUA TIETOA OPPIMISYMPÄRISTÖISTÄ

TUTKITTUA TIETOA OPPIMISYMPÄRISTÖISTÄ Etunimi Sukunimi Marja Kankaanranta Inka Mikkonen Kaisa Vähähyyppä toim. TUTKITTUA TIETOA OPPIMISYMPÄRISTÖISTÄ Tieto- ja viestintätekniikan käyttö opetuksessa Oppaat ja käsikirjat 2012:13 Opetushallitus

Lisätiedot

NY-ohjelmat opetussuunnitelmassa. NY Menestyksen avaimet Oma talous hallussa!

NY-ohjelmat opetussuunnitelmassa. NY Menestyksen avaimet Oma talous hallussa! NY-ohjelmat opetussuunnitelmassa NY Menestyksen avaimet Oma talous hallussa! NY YriTTäjYYSkASvATUkSeN POLkU NY OMA YRITYS NY NEXT STEPS EWB NY 24H-LEIRI NY VUOSI YRITTÄJÄNÄ NY 12H-LEIRI NY 6H-LEIRI NY

Lisätiedot

Ilo kasvaa liikkuen. Varhaiskasvatuksen uusi liikkumis- ja hyvinvointiohjelma. Ohjelma-asiakirja

Ilo kasvaa liikkuen. Varhaiskasvatuksen uusi liikkumis- ja hyvinvointiohjelma. Ohjelma-asiakirja Ilo kasvaa liikkuen Varhaiskasvatuksen uusi liikkumis- ja hyvinvointiohjelma Ohjelma-asiakirja Ilo kasvaa liikkuen Varhaiskasvatuksen uusi liikkumis- ja hyvinvointiohjelma Ohjelma-asiakirja Tutkimusmatkalla

Lisätiedot

Mitä se oikeesti on? Raportti. - Ajatuksia nuorista, työelämästä ja nuorisotakuun edistämisestä Porvoon seudulla

Mitä se oikeesti on? Raportti. - Ajatuksia nuorista, työelämästä ja nuorisotakuun edistämisestä Porvoon seudulla Raportti Mitä se oikeesti on? - Ajatuksia nuorista, työelämästä ja nuorisotakuun edistämisestä Porvoon seudulla Anu Sipilä Bestis Nuorisotakaajat Porvoossa Sisällys Mistä aloittaa?... 1 Peruskoulu... 2

Lisätiedot

OPPI KIRJA. Kuinka oppimisesta tuli jokaisen oma juttu OTAVAN OPISTO & OTAVAN OPISTON OSUUSKUNTA

OPPI KIRJA. Kuinka oppimisesta tuli jokaisen oma juttu OTAVAN OPISTO & OTAVAN OPISTON OSUUSKUNTA OPPI KIRJA Kuinka oppimisesta tuli jokaisen oma juttu OTAVAN OPISTO & OTAVAN OPISTON OSUUSKUNTA OPPIKIRJA Kuinka oppimisesta tuli jokaisen oma juttu Toimittaneet Pauliina Jalonen & Noora Jokinen OTAVAN

Lisätiedot

Hyvä koulukirjasto. Opetushallitus Suomen koulukirjastoyhdistys ry. Hannele Frantsi Kaarina Kolu Seija Salminen. Hyvä koululukirjasto

Hyvä koulukirjasto. Opetushallitus Suomen koulukirjastoyhdistys ry. Hannele Frantsi Kaarina Kolu Seija Salminen. Hyvä koululukirjasto Hyvä koulukirjasto Hannele Frantsi Kaarina Kolu Seija Salminen Opetushallitus Suomen koulukirjastoyhdistys ry Hyvä koululukirjasto 1 Hyvä koulukirjasto teksti: Hannele Frantsi Kaarina Kolu Seija Salminen

Lisätiedot

opiskelijan arvioijana

opiskelijan arvioijana Työpaikkaohjaaja opiskelijan arvioijana Heljä Hätönen www.ohjaan.fi Tämän teoksen kopioiminen on tekijänoikeuslain (404/61, muut. 712/96) ja valokuvalain (495/6, muut. 446/95) mukaisesti kielletty lukuun

Lisätiedot

CICERO Learning -selvitysraportti TIETO- JA VIESTINTÄTEKNOLOGIAN HYÖDYNTÄMINEN OPETUKSESSA JA OPISKELUSSA

CICERO Learning -selvitysraportti TIETO- JA VIESTINTÄTEKNOLOGIAN HYÖDYNTÄMINEN OPETUKSESSA JA OPISKELUSSA CICERO Learning -selvitysraportti TIETO- JA VIESTINTÄTEKNOLOGIAN HYÖDYNTÄMINEN OPETUKSESSA JA OPISKELUSSA SISÄLLYS ESIPUHE.......................................................................................3

Lisätiedot

AINA VAAN LUOTTAA ITTEES JA SEISOA TUKEVIN JALOIN LUOKAN EDESSÄ.

AINA VAAN LUOTTAA ITTEES JA SEISOA TUKEVIN JALOIN LUOKAN EDESSÄ. AINA VAAN LUOTTAA ITTEES JA SEISOA TUKEVIN JALOIN LUOKAN EDESSÄ. Narratiivinen monitapaustutkimus luokanopettajien luokanhallinnasta osana pedagogista ajattelua ja toimintaa. Pro gradu- tutkielma Marjo

Lisätiedot