Hallitus , LIITE 9

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hallitus 21.11.2011, LIITE 9"

Transkriptio

1 Hallitus , LIITE 9 YHTEISTOIMINTASOPIMUS ENSIHOITOPALVELUN JA ENSIVASTETOIMINNAN TOTEUTTAMISESTA HYVINKÄÄN SAIRAANHOITOALUEELLA 1. OSAPUOLET Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, Hyvinkään sairaanhoitoalue [jäljempänä sairaanhoitoalue] Keski-Uudenmaan pelastustoimen liikelaitos / Vantaan kaupunki [jäljempänä pelastuslaitos] 2. SOPIMUKSEN TARKOITUS Tämä yhteistoimintasopimus on terveydenhuoltolain (1326/2010) 39 :ssä tarkoitettu sopimus ensihoitopalvelun järjestämisestä yhteistoiminnassa alueen pelastustoimen kanssa Hyvinkään sairaanhoitoalueella. Osapuolet sopivat tällä yhteistoimintasopimuksella ensihoitopalveluiden ja ensivastetoiminnan toteuttamisesta liitteessä (liite 1) esitetyllä tavalla Hyvinkään sairaanhoitoalueella. Tämän yhteistoimintasopimuksen tarkoituksena on ylläpitää Hyvinkään sairaanhoitoalueen ensihoitovalmiutta hätäkeskuksen välittämiä ensihoitotehtäviä varten. Ensihoidon vastuulääkäri / kenttäjohtaja tai heidän valtuuttamansa voi määrätä yksiköille myös muita tehtäviä näiden valmiusaikana. 3. SOPIMUKSEN KOHDE Yhteistoimintasopimuksen kohteena olevalla ensihoito- ja ensivastepalvelulla tarkoitetaan terveydenhuoltolain (1326/2010) ja ensihoitoasetuksen ( ) mukaisesti määriteltyä palvelua sekä sairaanhoitopiirin palvelutasopäätöksessä (liite 2) ja tässä sopimuksessa tarkemmin määriteltyä toimintaa. 4. PALVELUTASOPÄÄTÖS JA SEN VALVONTA Sairaanhoitopiirin laatimassa palvelutasopäätöksessä määritellään ensihoitopalvelun järjestämistapa, palvelun sisältö, ensihoitopalveluun osallistuvan henkilöstön koulutus, valmius, tavoitteet potilaan tavoittamisajasta ja muut alueen ensihoitopalvelun järjestämisen kannalta tarpeelliset seikat. Sairaanhoitoalue sekä osaltaan pelastuslaitos valvovat palvelutasopäätöksen toteutumista. Voimassa oleva palvelutasopäätös on liitteenä OSAPUOLTEN TEHTÄVÄT Sairaanhoitoalue vastaa sairaanhoitopiirin vastuulla olevasta ensihoitopalvelun järjestämisestä alueellaan. Pelastuslaitos toteuttaa Hyvinkään sairaanhoitoalueella tämän yhteistoimintasopimuksen sekä palvelutasopäätöksen mukaisen ensihoitopalvelukokonaisuuden. Pelastuslaitos vastaa osaltaan ensihoito-organisaatiosta, henkilöstöhallinnosta, valmiuden ylläpidosta, kalustosta ja ajoneuvoista lukuun ottamatta Hyvinkään sairaanhoitoalueelle kuuluvia tehtäviä. Tarkempi kuvaus ja määrittely osapuolten tehtävistä ja vastuista on liitteessä 3.

2 6. TALOUS JA TOIMINNAN VALVONTA Pelastuslaitos ei tavoittele taloudellista voittoa ensihoitopalvelun toteuttamisella, vaan toiminta järjestetään niin kutsutulla omakustannusperiaatteella. Tavoitteena on ensihoitopalveluiden tuottaminen laadukkaasti ja taloudellisesti Hyvinkään sairaanhoitoalueen ensihoitovalmius turvaten. Pelastuslaitoksen saama vuosittainen kustannusten korvaus on eriteltynä esitetty liitteessä 4a. Hyvinkään sairaanhoitoalue toimittaa ensihoitopalvelun yksiköissä tarvittavat lääkkeet, nesteet ja kertakäyttötarvikkeet pelastuslaitokselle sekä huolehtii monikäyttöisten hoitovälineiden puhdistuksesta erikseen sovitulla tavalla tämän sopimuksen liitteen 5 mukaisesti ilman erillistä korvausta. Ensihoitopalvelun talouden ja toiminnan seurantaraportointi sekä valvonta toteutetaan erikseen sovitulla tavalla liitteen 4b mukaisesti. 7. HENKILÖSTÖ 8. KALUSTO JA KIINTEISTÖT 9. ALIHANKINNAT 10. SOPIMUKSET 11. SOPIMUKSEN MUUTTAMINEN Pelastuslaitoksen tarvitsema henkilöstö ensihoitopalvelun järjestämiseen on pelastuslaitoksen palveluksessa työ- tai virkasuhteessa Vantaan kaupunkiin. Pelastuslaitoksen tarvitsema kalusto ja varusteet ovat pelastuslaitoksen hallinnassa. Pelastuslaitos järjestää lisäksi liitteessä 6 luetellut sairaanhoitoalueen tarvitsemat ajoneuvot varusteineen ja asemapaikkoineen. Pelastuslaitos ei omista eikä investoi kiinteistöihin tai muihin tiloihin, vaan vuokraa tarvitsemansa tilat ensisijaisesti Keski-Uudenmaan pelastustoimen alueen kunnilta. Pelastuslaitos ei peri sairaanhoitoalueelta vuokraa paloasemilla sijaitsevista ensihoitopalvelun toimitiloista. Muualta sijaitsevista tiloista pelastuslaitos laskuttaa kustannuksia vastaavan vuokran. Pelastuslaitos voi käyttää ensivastetoiminnan toteuttamisessa sopimuspalokuntia alihankkijoina. Pelastuslaitos vastaa alihankkijoiden työstä kuin omastaan ja vastaa siitä, että palvelut tuotetaan palvelutasopäätöksen mukaisesti. Tämä yhteistoimintasopimus korvaa voimaan tullessaan Hyvinkään sairaanhoitoalueella voimassa olevat kuntien ja pelastuslaitoksen keskinäiset ensihoitopalvelua ja ensivastetoimintaa ja niiden toteuttamista koskevat sopimukset. Tähän yhteistoimintasopimukseen tai sen liitteisiin tehdään tarvittaessa muutokset kirjallisesti. 12. SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO JA IRTISANOMINEN Tämä yhteistoimintasopimus tulee voimaan , jonka jälkeen se on voimassa toistaiseksi.

3 Toistaiseksi voimassa oleva sopimus voidaan irtisanoa päättymään 12 kuukauden irtisanomisajalla ja voidaan irtisanoa kirjallisesti ensimmäisen kerran ERIMIELISYYDET 14. ALLEKIRJOITUKSET Hyvinkäällä x.x.2011 Tästä yhteistoimintasopimuksesta aiheutuvat erimielisyydet pyritään ratkaisemaan neuvottelemalla. Yhteistoimintasopimusta koskevat riidat ratkaistaan hallintoriitana Helsingin hallinto-oikeudessa siltä osin kuin kysymys on julkisen hallintotehtävän hoitamisesta. Yksityisoikeudelliset riita-asiat ratkaistaan vastaajan kotipaikan käräjäoikeudessa ensiasteen tuomioistuimena. Tätä yhteistoimintasopimusta liitteineen on tehty kaksi (2) samasanaista kappaletta, yksi kummallekin sopijaosapuolelle. Asko Saari Sairaanhoitoalueen johtaja Hyvinkään sairaanhoitoalue Pekka Vänskä Pelastusjohtaja Keski-Uudenmaan pelastuslaitos Liitteet 1-8: 1. Ensihoitopalvelun toteuttaminen pelastuslaitoksen toimintana Hyvinkään sairaanhoitoalueella 2. Sairaanhoitopiirin palvelutasopäätös (valmisteilla) 3. Hyvinkään sairaanhoitoalueen sekä Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen tehtävät ja vastuut 4. a) Pelastuslaitoksen kustannuserittely vuodelle 2012 b) Talouden ja toiminnan seuranta 5. Ensihoitopalvelun yksiköissä tarvittavien lääkkeiden, lääkkeellisen hapen, infuusionesteiden ja kertakäyttötarvikkeiden toimittaminen 6. Hyvinkään sairaanhoitoalueen hallinnassa oleva kalusto ja varusteet 7. Ensivasteyksikön varusteet 8. Kenttäjohtoajoneuvon tyyppi ja varustus

4 LIITE 1 Ensihoitopalvelun toteuttaminen pelastuslaitoksen toimintana Hyvinkään sairaanhoitoalueella Ensihoitopalvelun ajoneuvot ja niiden varustus Ensihoitopalvelun yksiköllä tarkoitetaan määritetyllä kalustolla varustettua sekä vähintään kahdella (2) riittävän koulutustason omaavalla, pätevällä henkilöllä miehitettyä ensihoitoajoneuvoa (ambulanssi / ensivaste), joita myöhemmin kutsutaan yksiköiksi. Pelastuslaitoksella tulee olla määritellyt ensihoitopalvelun ajoneuvot. Kalusto ja varusteet ovat pelastuslaitoksen hallinnassa lukuun ottamatta Hyvinkään sairaanhoitoalueen hallinnassa olevaa kalustoa ja varusteita. Ensihoitopalvelun ajoneuvojen ja niiden varustuksen tulee olla tyypiltään ja tasoltaan voimassa olevien määräysten mukaisia ja vastuulääkärin tarkastuksessaan hyväksymiä. Hoitovälineiden tulee olla sairaanhoitoalueen määräysten mukaisia ja vastuulääkärin ensihoitopalvelun toimintaan hyväksymiä. Vastuulääkäri tai hänen valtuuttamansa edustaja tarkistaa ajoneuvot ja niiden varustuksen vähintään kerran vuodessa. Ajoneuvot Ambulanssien vaatimukset ovat: Ajoneuvolaki 1090/ määrittelee sairaankuljetukseen käytettävän ajoneuvon vaatimukset seuraavasti: "Sairasauto on sairaiden tai loukkaantuneiden henkilöiden kuljetukseen valmistettu M-luokan ajoneuvo, jossa on erityisvarusteita tätä tarkoitusta varten. Autoverolaissa säädetään tarvittaessa sellaisen sairasauton, joka on verovapaa tai josta suoritetaan alennettua veroa, rakenteesta ja varusteista. Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella säädetään tarvittaessa sairasautojen tarkemmasta luokittelusta, korin ja potilastilan mitoituksesta, suorituskyvystä sekä lääkinnällisistä ja muista varusteista. Liikenne- ja viestintäministeriön asetuksella säädetään sairasauton merkki- ja varoitusvalaisimista sekä äänimerkinantolaitteista." Standardi EN 1789 määrittelee potilaiden kuljettamiseen tarkoitetuille ambulansseille rakenteelliset ja varustekriteerit. Suomen lainsäädännössä ei ole kuitenkaan velvoitettu noudatettavaksi tätä standardia. Ajoneuvojen osalta pyritään siihen, että käytettävät ajoneuvot täyttävät rakenteeltaan B- tai C-luokan ambulanssin vaatimukset. Vara-autokaluston tulee niin ikään täyttää samat vaatimukset kuin muiden toimintaan käytettävien autojen. Vara-auto tulee varustaa myös erillisellä viranomaisradiolla. Varusteet Yksiköissä tulee olla ensihoidossa tarvittava perusvälineistö potilaan tutkimista ja hoitamista varten. Alla olevassa taulukossa mainittujen varusteiden lisäksi varustuksen tulee olla sellainen, että yksikön tason edellyttämät toimenpiteet ja tutkimukset voidaan suorittaa. Edellytettävät varusteet Hoitotaso Perushoitovälineet 1 Sidetarvikkeet, nesteensiirtovälineet, intubaatiovälineet yms. (ns. B-pakkia vastaava välineistö) Työnnettävä paari 1 Kauhapaari 1 Tyhjiöpatja 1 Tyhjiölasta 2 1 koko alaraajan mittainen, 1 pienempi Kantotuoli 1 Puoliautomaattinen manuaalitoiminnolla ja synkronointimahdollisuudella varustettu defibrillaattori-monitori 1 Defibrillaattorissa tulee olla mahdollisuus manuaaliseen defibrillaatioon ja kardioversioon. Ulkoinen sydämentahdistin 1 Oltava integroitu defibrillaattoriin. 12-kytkentäinen EKG-laite ja telemetrian välitys 1 Telefaxin lähetys ensisijaisesti, muut telemetriamuodot erikseen sovittaessa Manuaalinen verenpainemittari 1

5 Niskatukisarja 1 Stifneck tai muu erikseen sovittava malli Infuusiopumppu 2 Akku- tai paristokäyttöinen, 1 oltava hoitovälinelaukussa Kapnometri 1 Joko defibrillaattoriin tai valvontamonitoriin integroitu tai kannettava laite joka mukana hoitovälinelaukussa. Alkometri 1 Poliisikäyttöön hyväksytty alkometri Verensokerimittari 1 Erillinen pulssioksimetri 1 Erillinen pulssioksimetri joka on mukana hoitovälinelaukussa Moniparametrivalvontalaite 1 Vähintään EKG-monitori, SpO2-mittari, automaattinen nonivasiivinen RR-mittaus. Voi olla integroitu laite defibrillaattorin kanssa. CPAP-välineistö 1 Tulee olla käytettävissä sekä kannettavan happilaitteen että ajoneuvon kiinteän happijärjestelmän kanssa. Kannettava happipullo 5l 2 Paineenalennin ja virtausmittari integroituna pulloon Ambulanssin kiinteä happi 10l 2 Paineenalennin ja virtausmittari integroituna pulloon Jääkaappi 1 Lääkkeille/nesteille Invertteri (12 230V) 1 Siirtokuljetuskalustoa varten Työsuojelu ja suojavälineet Ensihoidossa edellytettävien suojavarusteiden määritelmät pohjautuvat voimassa oleviin työsuojeluvaatimuksiin, kuten työturvallisuuslakiin (738/2002). Ensihoidossa vaadittavat työsuojeluun liittyvät välineet Suojatakki EN471 Henkilökohtainen tai muuten varmistuttava että työntekijällä on hänelle sopiva koko. Selässä tulee olla n. 100 x 300 mm tarranauha-alue (nukkapuoli) tunnistetarran kiinnittämiseksi Tunnisteliivi EN471 Hoitotasolla punainen, perustasolla keltainen. Selässä oltava n. 100 x 300 mm tarranauha (nukkapuoli) tunnistetarran kiinnittämiseksi Turvakengät EN334 Henkilökohtaiset turvajalkineet Kypärät EN433 tai 2 x ambulanssi. EN397 Luotiliivit 2 x ambulanssi. Hengityssuojain FFP2 tai FFP3 Kertakäyttöinen ns. tubimaski, 4 x ambulanssi Viestintävälineet Ensihoidossa edellytettävät viestintävälineet Virve-päätelaite ajoneuvoradio Virvehyväksyntä Virve-päätelaite kannettava radio Virvehyväksyntä Paikannusjärjestelmä Tilatietolähetin (Vaaditaan vasta, kun hätäkeskus pystyy ottamaan tiedot vastaan) Ajoneuvopäätelaite, johon voidaan liittää paikannus- ja statustietojen lähettämislaite. Kussakin yksikössä vähintään 2kpl. Laitteiden tulee olla vähintään ns. 3. sukupolven laitteita, joissa puheryhmät on jaoteltu kansioihin Järjestelmä, jolla voidaan välittää yksikön sijainti Virveajoneuvopäätelaitteen kautta ETSI-LIP -muodossa. Voi olla integroitu tilatietolähettimeen. Järjestelmä, jonka avulla voidaan lähettää kuljetusosoite, kuljetuskoodi ja varausaste hätäkeskukseen sähköisessä muodossa. Esim. EA SKL-II Navigaattori Ajo-ohjeita antava GPS-navigaattorilaite tai - ohjelmisto, jossa on vähintään HUS-alueen ajantasai-

6 GSM-puhelin Sähköinen potilastietojärjestelmä (Vaaditaan vasta, kun järjestelmä on käytössä) Telemetriajärjestelmä nen kartasto. Navigaattorin ei tarvitse olla kytkettynä muihin viestivälineisiin. Vähintään yksi GSM-puhelin, joka on oltava eri laite kuin EKG:n siirtoon tai muuhun telemetriaan käytettävä. Palvelun tuottaja sitoutuu liittymään alueellisesti käyttöön otettavaan potilastietojärjestelmään ja hankkimaan sen käyttöön tarvittavat päätelaitteet. EKG:n siirtoon käytettävä järjestelmä, voi pohjautua GSM- tai Virve-verkkoon. Ensihoitopalvelun henkilöstö Ambulansseissa vähintään toisella henkilöllä on oltava Hyvinkään sairaanhoitoalueen vastuulääkärin myöntämät hoitotason hoitovelvoitteet sekä toisella henkilöllä vähintään perustason hoitovelvoitteet. Lisäksi henkilöstöllä on oltava ajoneuvon kuljettamiseen oikeuttava ajokortti sekä riittävä toiminta-alueen tuntemus. Pelastuslaitoksen henkilöstö on velvollinen noudattamaan vastuulääkärin antamia ensihoito-ohjeita ja voimassa olevia hoitoonohjausohjeita sekä muita määräyksiä, jotka kohdistuvat ensihoitopalvelun toimintaan. Vastuulääkäri voi kirjallisesti poiketa yleisistä hoitovelvoitteista ja antaa yksilökohtaisia hoitovelvoitteita harkintansa mukaan. Perus- ja hoitotason henkilöstön pätevyysvaatimukset Noudatetaan Sosiaali- ja terveysministeriön asetusta ensihoitopalvelusta. Ensihoitovalmius Tämän yhteistoimintasopimuksen nojalla pelastuslaitoksen tulee ylläpitää 5 yksikköä 24/7-periaatteella ja 1 yksikkö 8-22 välisenä aikana kaikkina sovituilla toiminta-alueilla. Kaikkien yksiköiden tulee olla välittömässä lähtövalmiudessa hätäkeskuksen välittämiin ensihoitotehtäviin. Välitön lähtövalmius tarkoittaa, että yksikkö on välittömässä hälytysvalmiudessa toimintavalmiina ja yksikkö lähtee kiireelliselle hälytystehtävälle (A-C) 60 sekunnin kuluessa hälytysviestin vastaanottamisesta. Pelastuslaitos ylläpitää myös ensivastevalmiutta ja se voi käyttää määritellyn ensivastetoiminnan toteuttamisessa sopimuspalokuntia alihankkijoina. Pelastuslaitos vastaa, että palvelut tuotetaan palvelutasopäätöksen mukaisesti. Yksiköiden valmiusajat ja päivystysalue Yhteistoimintasopimuksessa tarkoitettu ensihoitopalvelun toiminta-alue on Hyvinkään sairaanhoitoalue. Päivystystilojen tulee sijaita Hyvinkään sairaanhoitoalueeseen kuuluvan kunnan alueella taajama-alueen sisällä seuraavasti: Yksikkö Valmiusaika Päivystysalue HY891 = 24/7 ympäri vuorokauden kaikkina Hyvinkään keskusta KU7281* J791 = 24/7 ympäri vuorokauden kaikkina Järvenpään keskusta KU7271 M991 = 24/7 ympäri vuorokauden kaikkina Mäntsälän keskusta KU7291 N491 = 24/7 ympäri vuorokauden kaikkina Klaukkalan keskusta KU7241 T591 = 24/7 ympäri vuorokauden kaikkina Hyrylän keskusta

7 KU7251 T593 = 8-22 välisenä aikana kaikkina KU7252 *Yksikkötunnusmuutos astuu voimaan Jokelan keskusta Yksiköt eivät saa poistua ilman operatiivisen työnjohdon (kenttäjohdon) lupaa omalta päivystysalueeltaan muutoin kuin ensihoitotehtävälle hätäkeskuksen hälyttämänä. Sairaanhoitoalue voi valmiuden ylläpitämiseksi tarkentaa päivystysalueen rajoja. Viestintäjärjestelmä Pelastuslaitos huolehtii hätäkeskuksen kautta tehtyjen hälytysten vastaanottamisesta sekä huolehtii viestintälaitteidensa toimivuudesta siten, että yhteys hätäkeskuksen ja yksiköiden välillä on aina olemassa ja toimii asianmukaisesti. Pelastuslaitos on velvollinen pitämään hätäkeskuksen ajan tasalla yksiköidensä sijainnista ja ensihoitotehtävien vaiheista, jotta valmius ei vaarannu. Viestintäjärjestelmän hankinta- ja käyttökustannuksista vastaa pelastuslaitos. Hälytystehtävien suoritus Pelastuslaitos suorittaa hälytystehtävät hätäkeskuksen suorittaman riskinarvion mukaisessa järjestyksessä ja kiireellisyydellä. Pelastuslaitos vastaa siitä, että sen palveluksessa oleva henkilöstö noudattaa annettuja ohjeita ja laatii jokaisesta tehtävästä ensihoitokertomuksen Kelan SV 210- tai erikseen sovitusti vastaavalle muulle lomakkeelle. Ensihoitotehtävän tulee alkaa tai päättyä Hyvinkään sairaanhoitoalueella. Tämä ei kuitenkaan koske tässä sopimuksessa määriteltyjen toimivaltaisten viranomaisten määräämiä tehtäviä, eikä tehtäviä, joista Hyvinkään sairaanhoitoalueella ja toisella sairaanhoitoalueella / -piirillä on erillinen sopimus (esim. varavalmiussopimus suuronnettomuustilanteissa) eikä niitä kiireellisiä tehtäviä, joihin alueen hätäkeskus lähettää yksikön ohjeidensa mukaisesti lähimmän yksikön periaatteella. Vaitiolovelvollisuus ja potilasasiakirjat Tämän yhteistoimintasopimuksen mukaista henkilöstöä ja toimintaa sitoo laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä (559/1994), ensihoitoasetus ( ), laki potilaan asemasta ja oikeuksista (785/1992), pelastuslaki (379/2011), julkisuuslaki (621/1999), henkilötietolaki (523/1999) ja muu lainsäädäntö. Pelastuslaitoksen on huolehdittava salassa pidettävien asioiden tietoturvallisesta hoidosta ja henkilöstönsä vaitiolovelvollisuudesta. Pelastuslaitos velvoittaa ensihoitohenkilöstöstään muutkin kuin terveydenhuollon ammattihenkilöt noudattamaan terveydenhuollon ammattihenkilöiden salassapitovelvollisuutta ja muita ammattieettisiä velvollisuuksia. Tämän yhteistoimintasopimuksen mukaisesta toiminnasta syntyvien potilasasiakirjojen käsittelyssä, luovuttamisessa, säilyttämisessä ja hävittämisessä noudatetaan potilaslain, viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain ja henkilötietolain säännöksiä sekä sosiaali- ja terveysministeriön asetusta potilasasiakirjoista. Pelastuslaitoksella on velvollisuus huolehtia siitä, että potilasasiakirjamerkinnät tehdään asianmukaisesti ja tietoja käsitellään tietoturvallisesti sekä hyvän tietojenkäsittelytavan mukaisesti. Vastuulääkärillä tai hänen edustajallaan on oikeus tarkistaa potilasasiakirjat.

8 Hälytysohjeet Sairaanhoitoalue antaa pelastuslaitokselle ja hätäkeskukselle ohjeet ensihoitopalvelun yksiköiden hälyttämisestä päivittäis- ja suuronnettomuustilanteisiin sekä poikkeusoloihin. Pelastuslaitokselle ohjeiden muutoksista aiheutuvista lisäkustannuksista ja niiden korvaamisesta tai hyvittämisestä sovitaan erikseen. Toimipaikka- ja täydennyskoulutus Sairaanhoitoalue voi järjestää pelastuslaitoksen henkilöstölle toimipaikka- ja täydennyskoulutusta joko omana toimintana tai toteuttamalla sen yhteistyössä muun sairaanhoitopiirin tai muun koulutuspalveluja tuottavan tahon kanssa. Pelastuslaitos huolehtii henkilöstönsä osallistumisesta Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin / Hyvinkään sairaanhoitoalueen osoittamiin koulutuksiin. Pelastuslaitoksen henkilöstön tulee osallistua erikseen sovittaviin koulutus- / harjoitustilaisuuteen 2-3 kertaa vuodessa. Näiden koulutusten aikana henkilöstö ei voi olla valmiudessa ensihoitotehtäviä varten. Sairaanhoitoalue vastaa näiden koulutusten materiaali- ja tilakustannuksista sekä kouluttajien palkkakustannuksista, pelastuslaitos henkilöstönsä osallistumisesta aiheutuvista palkka- ja matkakustannuksista. Koulutukset pitävät sisällään osaamisen kehittymisen arvioinnin. Sairaanhoitoalue ilmoittaa pelastuslaitokselle seuraavan vuoden koulutuksen vuosisuunnitelman viimeistään kuluvan vuoden lokakuun aikana. Lisäksi pelastuslaitoksen tulee järjestää säännöllistä sisäistä koulutusta, joka voi tapahtua henkilöstön ollessa valmiudessa ensihoitotehtäviä varten. Koulutukset tulee suunnitella yhteistyössä sairaanhoitoalueen kanssa. Asiakaspalautteiden käsittely ja vastuut Hyvinkään sairaanhoitoalueella suoritetuista ensihoitopalvelun tehtävistä (ml. ensivaste ja siirtokuljetukset) tulleista palautteista sairaanhoitoalueen ja pelastuslaitoksen vastuut jakautuvat seuraavasti: Sairaanhoitoalue Noudatetaan HUS-kuntayhtymän ja sairaanhoitoalueen ohjeita, jotka koskevat asiakaspalautteiden ja muistutusten käsittelyä Pelastuslaitos Ensihoitopalvelun vastuuhenkilö tai hänen sijaisensa on velvollinen ilmoittamaan kaikista saamistaan asiakaspalautteista tai muistutuksista kirjallisesti ensihoidon vastuulääkärille tai hänen valtuuttamalleen henkilölle. Ensihoitopalvelun vastuuhenkilö tai hänen sijaisensa on velvollinen keskustelemaan ja läpikäymään saamansa kirjallisen palautteen sen henkilöstönsä kanssa, jota palaute koskee, kanssa.

9 LIITE 2 Sairaanhoitopiiri laatii ensihoidon palvelutasopäätöksen. Ko. päätös oli mennessä edelleen valmisteluvaiheessa ja liitetään tähän kun sairaanhoitopiiri on sen vahvistanut. Luonnos palvelutasopäätöksestä on saapunut lausunnolle 28.9

10 LIITE 3 Hyvinkään sairaanhoitoalueen sekä Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen tehtävät ja vastuut Hyvinkään sairaanhoitoalueen tehtävät ja vastuut 1. Vastaa vastuulääkäripalveluiden tuottamisesta ja huolehtii, että vastuulääkärin yhteystiedot ovat aina molempien osapuolten tiedossa. 2. Ilmoittaa muut henkilöt, joilla on oikeus antaa pelastuslaitosta velvoittavia ohjeita ja määräyksiä sekä vastaa näin annetuista ohjeista ja määräyksistä. 3. Antaa hätäkeskukselle ja pelastuslaitokselle hälytysohjeet sekä vastaa niiden ajanmukaisuudesta ja oikeellisuudesta. 4. Toimittaa pelastuslaitokselle tehtävän edellyttämät viranomaisten määräykset sekä ensihoitoa koskevat ohjeet. 5. On velvollinen osallistumaan tässä sopimuksessa mainitun toiminnan kehittämiseen, seurantaan ja valvontaan. 6. Vastaa ensihoitopalvelun operatiivisesta kenttäjohtamisesta päivittäistilanteissa sekä monipotilas- ja moniviranomaistehtävissä sekä poikkeusoloissa, jolloin kaikki alueen ensihoitopalvelun yksiköt ovat alisteisia sairaanhoitoalueen kenttäjohdolle (L4/L5/L2). 7. Vastaa kenttäjohtamisjärjestelmästä henkilöstöineen ja 3 kpl H+H yksikön henkilöstöstä sekä heidän työvaatteistaan. 8. Sitoutuu toimittamaan pelastuslaitoksen ambulansseihin tarvittavat lääkkeet, lääkkeellisen hapen, infuusionesteet ja hoitotarvikkeet sekä huolehtii monikäyttöisen hoitovälineistön puhdistuksesta. 9. Vastaa hoito- ja perustason ensihoitajien täydennys- ja ylläpitokoulutuksen järjestämisestä omalta osaltaan sekä heidän tasonsa mukaisen ammattitaidon arvioinnista ja testaamisesta. 10. Valvoo tämän sopimuksen noudattamista ja valvontatehtävässään sillä on oikeus ja velvollisuus tarkastaa hälytysjärjestelmä, sovittu palvelutaso, valmius ja sen toteutuma, varusteet, kuljetusten ja ensihoidon asianmukaisuus ja osoitettu laskutus sekä arvioida ensihoitohenkilöstön ammattitaitoa. 11. Maksaa yhteistoimintasopimuksen mukaisesti määräytyvän kustannusten korvauksen kuukausittain lähetettävän laskun perusteella liitteen 4 a ja b mukaisesti. Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen tehtävät ja vastuut 1. Vastaa ensihoitopalvelun ajoneuvon, sen varustuksen ja viestijärjestelmän hankinnasta, toimivuudesta ja toimintakunnosta sekä toiminnassa tarvittavien päivystystilojen hankinnasta ja ylläpidosta. 2. Vastaa sovittua valmiutta ja tasoa varten tarpeellisen henkilöstön palkkaamisesta sekä työnantajavelvoitteista. 3. Vastaa sovitun valmiuden ylläpidosta ja tasosta sekä ensihoidosta ja siitä, että vastuulääkärin ohjeita noudatetaan. 4. Vastaa suorittamistaan tämän sopimuksen piiriin kuuluvista tehtävistä ja on velvollinen luovuttamaan sairaanhoitoalueelle tämän sopimuksen toteuttamiseksi tarpeellisia sekä viranomaisten toimivaltansa rajoissa vaatimia tilasto- ja muita tietoja. 5. Pelastuslaitos ei saa markkinoida toimintaa, joka haittaa tässä sopimuksessa sovittua ensihoitoa. 6. Pelastuslaitos ei voi ilman sairaanhoitoalueen lupaa tehdä sopimuksia tässä sopimuksessa tarkoitettujen ajoneuvojen käytöstä muiden palvelun ostajien kanssa ajoneuvoille määriteltynä valmiusaikana. 7. Pelastuslaitoksen yksikkö on velvollinen ilmoittamaan sairaanhoitoalueelle havaitsemistaan äkillisistä valmiustasoon vaikuttavista olosuhteiden muutoksista ja toiminta-alueella muuttuvista riskeistä, kuten yleisötapahtumista jne. sekä tekemään näistä poikkeamailmoitukset ensihoitopalvelun kenttäjohtajalle. 8. Pelastuslaitoksen on pystyttävä järjestämään rikkoutuneen tai muuten pois valmiudesta olevan ajoneuvon tilalle vastaavat kriteerit täyttävä ajoneuvo 2 tunnin sisällä rikkoutumisesta ja vastaamaan siitä mahdollisesti aiheutuvista kustannuksista. Ennalta tiedossa olevat huollot, katsastukset yms. eivät saa aiheuttaa valmiuden heikkenemistä. 9. Pelastuslaitoksella tulee olla laatujärjestelmä, jonka avulla toiminnan laatua on mahdollista seurata ja kehittää. 10. Pelastuslaitos ilmoittaa sairaanhoitoalueelle oman vastuuhenkilön/-t. Tällä vastuuhenkilöllä tulee olla tehtävän menestykselliseen hoitamiseen soveltuva koulutus ja riittävä käytännön kokemus. 11. Pelastuslaitos huolehtii asemapaikkojen toimistotilojen kalustosta ja varusteista pl. Hyvinkään sairaanhoitoalueen toimittamat tietokone ja tulostin varusteineen sekä niiden huolto.

11 LIITE 4a

12 LIITE 4b Talouden ja toiminnan seuranta Korvaukset Pelastuslaitos ja sairaanhoitoalue ovat yhteisesti valmistelleet korvauksen (liite 4a), joka suoritetaan ensihoitopalvelun toiminnasta aiheutuvista kustannuksista pelastuslaitokselle. Korvaus on enintään niin kutsuttu omakustannushinta. Pelastuslaitoksen on toimitettava mahdolliset hintaa korottavat hinnantarkistusesitykset kirjallisesti sairaanhoitoalueelle normaalin talousarvion valmistelukäytännön mukaisesti. Pelastuslaitoksen tulee hinnankorotuksia esittäessään yksilöidä ne kustannustekijät, joihin se aikoo vedota hintamuutoksen perusteena. Hintojen tarkistaminen on mahdollista ainoastaan todellisia kustannusten muutoksia vastaavasti. Hinnoissa on aina huomioitava myös kustannusten lasku. Sairaanhoitoalueen tulee esittää pelastuslaitokselle seuraavaa talousarviokautta koskevat toiminnalliset muutokset (esim. yksiköiden valmiusajan tai määrän lisääminen tai vähentäminen) laskentaa varten normaalin talousarviovalmistelun aikataulun mukaisesti. Valmiutta voidaan tilapäisesti lisätä olosuhteiden niin vaatiessa sairaanhoitoalueen ja pelastuslaitoksen yhteisellä sopimuksella. Tästä johtuvat kustannukset laskutetaan erikseen. Maksut Pelastuslaitos perii, myös Hyvinkään sairaanhoitoalueen käyttöön luovutettujen yksiköiden osalta, kulloinkin voimassa olevan sairaankuljetuksen taksoista annetun asetuksen mukaisen korvauksen potilaalta tai siltä, joka on hänen puolestaan korvausvastuussa. Laskutus Sairaanhoitoalue maksaa laskua vastaan palvelun tuottajalle kokonaisvuosihinnasta ( ,88 vuonna 2012) kuukausittain 1/12 ( siis kuukaudessa summa on ,32 vuonna 2012 ). Pelastuslaitos tulouttaa sairaanhoitoalueelle kaikki muualta saamansa maksut ja korvaukset (KELAsta, asiakkailta ja vakuutusyhtiöiltä tai kunnilta) kolmesti vuodessa (huhtikuu, syyskuu, joulu-tammikuun vaihde). Viivästyskorkoa maksamattomalle laskulle maksetaan korkolain mukaan. Ensivastetehtävät laskutetaan neljännesvuosittain erikseen toteuman mukaan pelastuslaitoksen johtokunnan vahvistaman taksan mukaisesti. Korvauksen maksamisen edellytys on, että kyseessä on hätäkeskuksen hälyttämä hälytysohjeissa määritelty ensivastetehtävä ja, että tehtävään hälytetty pelastusyksikkö on kohdannut potilaan ja aloittanut hoitotoimet. Peruuntuneista tehtävistä ei makseta korvausta. Tukiyksikkönä toimiminen (esim. lääkärihelikopterin avustaminen laskeutumisessa, kantoapu kohteeseen) ei oikeuta perimään korvausta ensivastetehtävästä, vaan kyseessä on lain tarkoittama virka-apu toiselle viranomaiselle. Seuranta Yhteistoiminnan talouden ja toiminnan seurantaa varten perustetaan seurantaryhmä, joka kokoontuu vähintään neljä (4) kertaa vuodessa. Kumpikin osapuoli nimeää jäsenet seurantaryhmään.

13 Taulukko: Kustannusvastuut ensihoidossa Kustannusvastuut ENSIHOIDOSSA Tehtävistä aiheutuvat kustannukset Kuljettamisesta aiheutuvat kustannukset Tehtävät, joista ei aiheudu kuljetusta, varallaolot, valmiussiirrot yms. Tämän sopimuksen ylittävä valmius, lisäyksiköt (erillisen tapauskohtaisen sopimuksen perusteella) Kuka vastaa kustannuksista Sairaanhoitoalue KUP Hallintokulut Yleishallinto, esimiestoiminnot sekä muut henkilöstöhallinnon kulut sairaanhoitoalueen osalta Yleishallinto, esimiestoiminnot sekä muut henkilöstöhallinnon kulut pelastuslaitoksen osalta Virve-päätelaitteet ja niistä aiheutuvat kustannukset Ajoneuvopaikannusjärjestelmä EKG-telemetrian käyttökustannukset Puhelinmaksut sairaanhoitoalueen osalta Puhelinmaksut pelastuslaitoksen osalta Tilastointi-, laskutus- sekä potilastietojärjestelmä yms. ATK-järjestelmien käyttöönotto- ja käyttökustannukset sairaanhoitoalueen osalta Tilastointi-, laskutus- sekä potilastietojärjestelmä yms. ATK-järjestelmien käyttöönotto- ja käyttökustannukset pelastuslaitoksen osalta ATK- yms. järjestelmien peruskäyttökoulutus sairaanhoitoalueen osalta ATK- yms. järjestelmien peruskäyttökoulutus pelastuslaitoksen osalta Virve-järjestelmien peruskäyttökoulutus Hoitotarvikkeet ja välineet Lääkkeet ja infuusionesteet (sairaanhoitoalueen ohjeiden mukaiset) Sidetaitokset, suojahansikkaat, palovammasidokset, kertakäyttöiset lääkkeenantovälineet, happimaskit, hengitysputket yms. Lääkkeellinen happi Työvaatteet ja turvakengät sairaanhoitoalueen osalta Työvaatteet ja turvakengät pelastuslaitoksen osalta Suojavaatteet, suojaliivit, kypärät Potilasluokittelukortit ym. sairaanhoitoalueen määrittämät suuronnettomuustarvikkeet (ns. triagelaukku) Defibrillaattorin, kapnometrin, infuusiopumpun, pulssioksimetrin, verenpainemittarin, verensokerimittarin ja alkometrin hankinta ja vuosittainen kalibrointi valtuutetussa lääkintälaitehuollossa Muut välineet Ajoneuvot Autovakuutus Vastuuvakuutukset Korjaus ja huolto Poltto-, voitelu ym. aineet Muuta Vastuuvakuutukset, potilasvahinkovakuutus sairaanhoitoalueen osalta Vastuuvakuutukset, potilasvahinkovakuutus pelastuslaitoksen osalta Ammattitaitoa ylläpitävä koulutus ja ammattitaidon testaus sairaanhoitoalueen osalta Ammattitaitoa ylläpitävä koulutus ja ammattitaidon testaus pelastuslaitoksen

14 osalta Ajoneuvojen ja välineistön käyttöönotto- ja vuositarkastus 1) Työterveydenhuolto sairaanhoitoalueen osalta Työterveydenhuolto pelastuslaitoksen osalta Perehdytys sairaanhoitoalueen osalta Perehdytys pelastuslaitoksen osalta Asiakaspalautejärjestelmät 2) Laadunvalvontaan liittyvät kyselytutkimukset 3) Päivystystila 1) Ajoneuvot voidaan hyväksyä ambulanssiksi rekisteröintiä varten tehtaan toimittamien piirustusten ja valokuvien perusteella, mikäli ajoneuvo on rakenteeltaan jo käytössä olevia ajoneuvoja vastaava. Ajoneuvot voidaan hyväksyä rakenteen osalta myös aikaisemman sairaanhoitoalueen tekemän tarkastuksen perusteella. 2) Sairaanhoitoalue ja pelastuslaitos vastaavat asiakaspalautteen vastaanottamisesta ja sen käsittelystä itselleen aiheutuvista kustannuksista. 3) Sairaanhoitoalue ja pelastuslaitos vastaavat vuosittain tehtävien kyselytutkimusten osoite- ja muiden tietojen poimimisesta omista rekistereistään sekä osaltaan tehtävämäärien mukaisessa suhteessa osuudesta tutkimuksen tiedonkeruun kustannuksiin.

15 LIITE 5 Ensihoitopalvelun ambulansseissa ja ensivasteyksiköissä tarvittavien lääkkeiden, lääkkeellisen hapen, infuusionesteiden ja kertakäyttötarvikkeiden toimittaminen sekä monikäyttöisen hoitovälineistön puhdistaminen Ensihoitopalvelun yksiköissä tarvittavat lääkkeet, lääkkeellisen hapen, nesteet ja kertakäyttötarvikkeet välitetään pelastuslaitokselle erikseen sovitulla tavalla ilman erillistä korvausta. Vastuuhenkilöt Hyvinkään sairaanhoitoalue Ensihoitopalvelun toiminta Keski-Uudenmaan pelastuslaitos Sairaankuljetuspäällikkö Marja Sopanen Ensihoitopäällikkö (avoin) Lääkkeet ja lääkkeellinen happi Proviisori Tuija Mäntylä Kertakäyttötarvikkeet Työnjohtaja Maritta Korte Välinehuolto Palveluesimies Minna Ventoniemi Toiminnan kuvaus Hyvinkään sairaanhoitoalue huolehtii liitteessä sovittujen tarvikkeiden tilaamisesta oman järjestelmänsä kautta. Keski-Uudenmaan pelastuslaitos tilaa itse muut tarvikkeensa oman järjestelmänsä mukaisesti. Jokainen yksikkö noutaa tilaamansa lääkkeet ja kertakäyttötarvikkeet kuntansa TK:sta tai Hyvinkään sairaalasta. Lääkkeellinen happi tilataan suoraan AGA:lta. Monikäyttöiset hoitovälineet toimitetaan välinehuoltoon erillisen ohjeen mukaan. Tilausoikeudet ovat ainoastaan HUS:n palveluksessa olevalla henkilöstöllä, joka huolehtii ja vastaa tilauksista seuraavasti: HUS KUP EKU71, EKU EKU7280 EKU7281, EKU7291 EKU7240 EKU7241, EKU7252 EKU7270 EKU7271, EKU7251 Tuote Tilauspäivät Toimituspäivät Lääkkeet Lääkkeellinen happi Kertakäyttötarvikkeet

16 LIITE 6 Hyvinkään sairaanhoitoalueen käytössä oleva kalusto, varusteet ja asemapaikat Sairaanhoitoalueen oma kalusto ja varusteet 1. Kenttäjohtamisjärjestelmä 2. Potilastietojärjestelmä 3. Tietokone 4. Puhelin 5. Työvaatteet Pelastuslaitos hankkii tai järjestää sairaanhoitoalueen henkilöstön käyttöön seuraavat ajoneuvot varusteineen: 1. Neljä ambulanssia (kuvattu liitteessä 1) 2. Yksi kenttäjohtajan ajoneuvo (malli kuten Vantaa L4) Valmiusaika ja asemapaikat Yksikkö Valmiusaika Asemapaikka HY895 = 24/7 ympäri vuorokauden kaikkina Hyvinkään paloasema KU7280 J795 = 24/7 ympäri vuorokauden kaikkina Järvenpään paloasema KU7270 N495 = 24/7 ympäri vuorokauden kaikkina Nurmijärven paloasema KU7240 L4 = 24/7 ympäri vuorokauden kaikkina Jokelan paloasema KU71 KU7200 Varayksikkö Hyvinkään sairaala Mikäli sairaanhoitopiiri irtisanoo Hyvinkään sairaanhoitoalueen osalta yhteistoimintasopimuksen päättymään ehtojen mukaisesti, on neuvoteltava käytössään olevien ajoneuvojen ja kaluston lunastamisesta (esim. leasing jäännösarvosta) omaan hallintaansa.

17 LIITE 7 Ensivasteyksikön varusteet Keski-Uudenmaan pelastuslaitos tuottaa ensivastetoiminnan Hyvinkään sairaanhoitoalueen kunnissa ja vastaa palveluiden tuottamisesta palvelutasopäätöksen sekä tämän yhteistoimintasopimuksen mukaisesti. Ensivasteyksikön henkilöstöstä vähintään yhdellä on oltava perustason ensihoitajan kelpoisuus ja vähintään yhdellä ensiauttajan kelpoisuus tai vähintään kahdella ensiauttajan kelpoisuus. Välineistö 1) Puoliautomaattinen defibrillaattori 2) Hapenantovälineet (5 l happipullo paineenalentajalla ja virtausmittarilla, happiletkusto, 35%:n maski, 100%:n maski, lasten maski sekä höyrystinmaski.) 3) Tutkimus- ja hoitovälineet, ns. B-pakin välineistö alkometri verenpainemittari (aikuisten ja lasten mansetti) stetoskooppi verensokerimittari (liuskat ja lansetit) korvalämpömittari (suojat) pulssioksimetri maski-palje (varaajapussi, loitontajaletku, maskisarja, PEEP-venttiili) i-gel supraglottinen ilmatien hallintalaite (koot 3, 4 ja 5) nielutuubisarja oksennuspussit käsi-imu kynälamppu vaatesakset nesteensiirtovälineistö (staassi, kanyylit, kiinnitysteippi, ringerin liuos, 10% glukoosiliuos, siirtoletkusto) vastuulääkärin määrittelemä lääkevalikoima sidetarpeita (sidetaitoksia 10x10 ja isoja, sideharsorullia 6 cm ja putkiharsoa) chest seal yksisuuntaventtilisidos laastaria (leukoplast 2,5 cm ja tavallista) kylmäpussit avaruuslakana lämpöhiitit (ja / tai lämpölakana) palovammasidoksia suunsuojat, suojalasit ja suojakäsineet riskijäteastia ensihoitokertomus (SV210) 4) Siirto- ja tuentavälineistö säädettävä niskatuki aikuisille ja lapsille (stifneck ) kauhapaari tai rankalauta 5) Muu välineistö Pelastuslaitoksen ensivasteyksiköiden varustelistalla voi olla em. lisäksi muita toiminnassa tarvittavia välineitä, kun niiden käyttö on koulutettu ja ohjeistettu. CAT-kiristysside, vierasesinepihdit (aikuisten / lasten), + laryngoskooppisarja käytettäväksi vierasesinepihtien kanssa, roskapussi ja ensihoidon taskuopas.

18 LIITE 8 Kenttäjohtoajoneuvon tyyppi ja varustus (malli VL4) Keski-Uudenmaan pelastuslaitos hankkii tai järjestää Hyvinkään sairaanhoitoalueen ensihoitopalvelun kenttäjohtajan käyttöön johtoyksikön. Hankinnan ja ajoneuvon suunnittelun pohjana tulee käyttää nykyistä Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen päivystävän lääkintäesimiehen ajoneuvoa. Johtotila Johtotilan tulee mahdollistaa 2-3:n henkilön yhtäaikainen työskentely. Johtotilassa tulee olla tietokoneet asennettuna sekä muu johtamiseen tarvittava välineistö. Hoitovälineet Auton takaosassa tulee olla kaapisto hoitovälinerepuille, monivalvontamonitorille (defibrillaattori), hoitovälineille ja muille varusteille sekä kylmäsäilytettäviä lääkkeitä varten jääkaappi. Viestivälineet Ajoneuvossa tulee olla VirVe:n kiinteä ajoneuvoasema sekä 4 kpl kannettavia radioita ja näille HFlatauspaikat sekä ajoneuvon ohjaamossa (2) että johtotilassa (3). Hyvinkään sairaanhoitoalue toimittaa yhden kannettavan radion, ns. HUS-radion. Tietokoneet Hyvinkään sairaanhoitoalue toimittaa johtotilaan asennettavan kannettavan tietokoneen. Muut tietokoneet ja tulostimen hankkii tai järjestää pelastuslaitos, kuten nykyisessä päivystävän lääkintäesimiehen ajoneuvossa. Suojavälineet Ajoneuvosta tulee löytyä 2 kpl suojakypäriä (malli MSA-Gallet F2 -trem, väri valkoinen) suojalaseilla ja otsalampulla varustettuna. Kypärissä tulee olla teippaus L4 vihreällä sekä kypärän alaosassa kiertävä teippi ja sivuilla kaarevat toiset teipit. Lisäksi tulee olla suojaliivejä (luotiliivi) 2 kpl. Invertteri Ajoneuvoon tulee asentaa teholtaan min. 600 W invertteri. Operatiiviset tunnukset Ajoneuvon tulee olla tunnistettavissa edestä, takaa, ylhäältä ja sivuista. Sivuissa ja ylhäällä pitää olla riittävä kirjainkoko, jotta yksikkö on selkeästi tunnistettavissa. Tunnuksesta merkitään kaksikirjaiminen aluetunnus sekä numero-osa = KU 71. Lisäksi ajoneuvoon tulee merkitä tekstit HUS Hyvinkään sairaanhoitoalue sekä Ensihoidon kenttäjohtaja. Merkinnät toteutetaan vastaaville paikoille kuin nykyisessä päivystävän lääkintäesimiehen ajoneuvossa. Hyvinkään sairaanhoitoalue toimittaa oman logonsa.

Ensihoito- ja sairaankuljetuspalvelut. kirjaamo.perusturva@kirkkonummi.fi. Yhteyshenkilö talouspäällikkö Sirpa Roos, p.

Ensihoito- ja sairaankuljetuspalvelut. kirjaamo.perusturva@kirkkonummi.fi. Yhteyshenkilö talouspäällikkö Sirpa Roos, p. TARJOUSPYYNTÖ 1 TARJOUSPYYNTÖ ENSIHOITO- JA SAIRAANKULJETUSPALVELUN TUOTTAMISESTA (Dno 53/135/2010) Hankintayksikkö Osoite Hankinnan tunnus Sähköposti Kirkkonummen kunnan perusturva Perusturvan kirjaamo/terveyskeskus

Lisätiedot

Tehostetun palveluasumisen sääntökirja

Tehostetun palveluasumisen sääntökirja Tehostetun palveluasumisen sääntökirja Elokuu 2011 ISBN 978-951-563-803-8 (pdf) ISBN 978-951-563-815-1 (nid.) Sisällys Sääntökirja palvelusetelipalvelujen tuottamisesta yleinen osa 3 1 Määritelmät 3 2

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan -sairaanhoitopiirin ensihoitopalvelun palvelutasopäätös. Luonnos perusteluineen

Pohjois-Pohjanmaan -sairaanhoitopiirin ensihoitopalvelun palvelutasopäätös. Luonnos perusteluineen Pohjois-Pohjanmaan -sairaanhoitopiirin ensihoitopalvelun palvelutasopäätös Luonnos perusteluineen Sisältö 1 Johdanto 4 2 Ensihoitopalvelun sisältö ja valmius 6 2.1 Ensivaste 7 2.2 Perustason ensihoito

Lisätiedot

DIPAL 1.4.2015 LIITE 7

DIPAL 1.4.2015 LIITE 7 DIPAL 1.4.2015 LIITE 7 Sopimusluonnos 1 (18) HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN JA TOIMITTAJAN VÄLINEN < > HUSLABIN JA HUS APTEEKIN KULJETUSPALVELUJA KOSKEVA SOPIMUS 1 SOPIJAPUOLET

Lisätiedot

TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN PALVELUSETELIN SÄÄNTÖKIRJA

TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN PALVELUSETELIN SÄÄNTÖKIRJA Vanhuspalvelut TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN PALVELUSETELIN SÄÄNTÖKIRJA 16.2.2015 (17.3.15) PSOP Seudullinen palveluseteli Turku, Kaarina SISÄLLYSLUETTELO 1. Soveltamisala... 3 2. Määritelmät... 3 3. Palvelujärjestelmän

Lisätiedot

Sisällysluettelo Soveltamisala... 3 Määritelmät... 3 Kunnan velvoitteet... 4 Palvelusetelin myöntäjän riippumattomuus... 4 Asiakkaan asema...

Sisällysluettelo Soveltamisala... 3 Määritelmät... 3 Kunnan velvoitteet... 4 Palvelusetelin myöntäjän riippumattomuus... 4 Asiakkaan asema... Sisällysluettelo 1. Soveltamisala... 3 2. Määritelmät... 3 3. Kunnan velvoitteet... 4 4. Palvelusetelin myöntäjän riippumattomuus... 4 5. Asiakkaan asema... 5 6. Palvelusetelipalveluntuottajaksi hakeminen...

Lisätiedot

Vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun sääntökirja

Vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun sääntökirja Vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun sääntökirja Elokuu 2011 ISBN 978-951-563-804-5 (pdf) ISBN 978-951-563-816-8 (nid.) Sisällys Sääntökirja palvelusetelipalvelujen tuottamisesta yleinen osa

Lisätiedot

Päivähoidon sääntökirja

Päivähoidon sääntökirja Päivähoidon sääntökirja Oulun kaupunki Elokuu 2011 ISBN 978-951-563-805-2 ISBN 978-951-563-817-5 (nid.) Sääntökirja palvelusetelipalvelujen tuottamisesta yleinen osa 3 1 Palveluseteli 3 2 Sääntökirja 3

Lisätiedot

Lohjan kaupunki. Tarjouspyyntö 30513 Päiväys 17.04.2015

Lohjan kaupunki. Tarjouspyyntö 30513 Päiväys 17.04.2015 Päiväys 17.04.2015 1/10 TARJOUSPYYNTÖ 30513 Lääkkeiden koneellinen annosjakelu ja toimituspalvelu 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Jarkko Lämsä Suomi puh. fax +358 193691141 jarkko.lamsa@lohja.fi

Lisätiedot

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, Porvoon sairaanhoitoalue (jäljempänä sha)

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, Porvoon sairaanhoitoalue (jäljempänä sha) HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN PORVOON SAIRAANHOITOALUEEN JA ITÄ-UUDENMAAN PELASTUSLAITOKSEN AIESOPIMUS ENSIHOIDON PALVELUTUOTANNOSTA JA ENSIVASTEPALVELUISTA 1. Sopijaosapuolet Itä-Uudenmaan

Lisätiedot

Palvelusetelin sääntökirja yleinen malli

Palvelusetelin sääntökirja yleinen malli Palvelusetelin sääntökirja yleinen malli Elokuu 2011 ISBN 978-951-563-810-6 (nid.) 978-951-563-811-3 (pdf) Sisällys Sääntökirja palvelusetelipalvelujen tuottamisesta sääntökirjan yleinen osa 3 1 Määritelmät

Lisätiedot

Päivähoidon Sääntökirja Seinäjoen kaupunki

Päivähoidon Sääntökirja Seinäjoen kaupunki Päivähoidon Sääntökirja Seinäjoen kaupunki Sivistyskeskus Varhaiskasvatus Varhaiskasvatus- ja koulutuslaitakunta hyväksynyt 22.8.2012 115 Muutos varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta hyväksynyt 28.8.2013

Lisätiedot

SOPIMUSLUONNOS LÄÄKÄRIPALVELUJEN HANKINNASTA

SOPIMUSLUONNOS LÄÄKÄRIPALVELUJEN HANKINNASTA LIITE 4 SOPIMUSLUONNOS LÄÄKÄRIPALVELUJEN HANKINNASTA 1. Sopijapuolet Tilaaja: Mäntsälän kunta / Mustijoen perusturva Heikinkuja 4 04600 Mäntsälä Y-tunnus Palveluntuottaja: Nimi Yhteystiedot Y-tunnus 2.

Lisätiedot

Palvelusetelin sääntökirja puheterapia

Palvelusetelin sääntökirja puheterapia Puheterapia 1(13) Palvelusetelin sääntökirja puheterapia Puheterapia 2(13) Sisällys Sääntökirja palvelusetelipalvelujen tuottamisesta sääntökirjan yleinen osa 1 Määritelmät 3 2 Asiakkaan asema 4 3 Palveluntuottajan

Lisätiedot

SÄÄNTÖKIRJA PALVELUSETELIPALVELUJEN TUOTTAMISESTA VARHAISKASVATUKSESSA

SÄÄNTÖKIRJA PALVELUSETELIPALVELUJEN TUOTTAMISESTA VARHAISKASVATUKSESSA 0 SÄÄNTÖKIRJA PALVELUSETELIPALVELUJEN TUOTTAMISESTA VARHAISKASVATUKSESSA 1 sisällysluettelo SÄÄNTÖKIRJAN YLEINEN OSA... 3 1 PALVELUSETELI... 3 2. SÄÄNTÖKIRJA... 3 3. MÄÄRITELMÄT... 4 4. TUOTTAJILLE ASETTAVAT

Lisätiedot

V A L K E A K O S K I

V A L K E A K O S K I HAMMASLÄÄKÄRIN TYÖVOIMAN VUOKRAAMISESTA 1 Yleistä Valkeakosken kaupunki pyytää tarjousta hammaslääkärin työvoiman vuokraamisesta sopimuskaudelle 2.5. 31.12.2012 tämän tarjouspyynnön mukaisesti. Hankinnan

Lisätiedot

Yleiset hankintaehdot 1(10)

Yleiset hankintaehdot 1(10) Yleiset hankintaehdot 1(10) 1. Yleistä Sen lisäksi, mitä Efora Oy:n ("Tilaaja") ja toimittajan ("Toimittaja") välillä on sovittu kirjallisessa sopimuksessa, tilauksessa tai muussa toimeksiannossa, mukaan

Lisätiedot

Palveluseteli- sääntökirja

Palveluseteli- sääntökirja Palveluseteli- sään ntökirja Toimittaja: Rauman kaupunki/sosiaali- ja terveysvirasto Muutosilmoitukset oppaan tietoihin: toimistosihteeri Laila Aro-Heinilä p. 834 4554 laila.aro-heinila@rauma.fi SÄÄNTÖKIRJA

Lisätiedot

4) asiakkaalla tarkoitetaan henkilöä, jolle myönnetään palveluseteli yleislääkärikäyntiä varten.

4) asiakkaalla tarkoitetaan henkilöä, jolle myönnetään palveluseteli yleislääkärikäyntiä varten. Sisällysluettelo 1. Soveltamisala... 3 2. Määritelmät... 3 3. Kunnan velvoitteet... 4 4. Palvelusetelin myöntäjän riippumattomuus... 4 5. Asiakkaan asema... 5 6. Palvelusetelipalveluntuottajaksi hakeminen...

Lisätiedot

VARHAISKASVATUKSEN PALVELUSETELI YKSITYISESSÄ PÄIVÄKOTIHOIDOSSA

VARHAISKASVATUKSEN PALVELUSETELI YKSITYISESSÄ PÄIVÄKOTIHOIDOSSA Liite 1 Keuruun kaupunki Sivistystoimi Varhaiskasvatus VARHAISKASVATUKSEN PALVELUSETELI YKSITYISESSÄ PÄIVÄKOTIHOIDOSSA SÄÄNTÖKIRJA Sisällys YLEINEN OSA PALVELUSETELIPALVELUJEN TUOTTAMINEN... 3 1. PALVELUSETELI...

Lisätiedot

Varhaiskasvatusjohtokunta 10.12.2013, 20 Varhaiskasvatusjohtokunta 20.05.2014, 15

Varhaiskasvatusjohtokunta 10.12.2013, 20 Varhaiskasvatusjohtokunta 20.05.2014, 15 Varhaiskasvatusjohtokunta 10.12.2013, 20 Varhaiskasvatusjohtokunta 20.05.2014, 15 1 Sisällysluettelo 1 PALVELUSETELI... 3 2 SÄÄNTÖKIRJA JA MÄÄRITELMÄT... 3 Määritelmät... 4 3 ASIAKKAAN ASEMA... 5 3.1 Päivähoitomuodon

Lisätiedot

PALOKUNTASOPIMUKSET SUOMESSA SOPIMUSTEN SELVITTÄMISHANKKEEN LOPPURAPORTTI

PALOKUNTASOPIMUKSET SUOMESSA SOPIMUSTEN SELVITTÄMISHANKKEEN LOPPURAPORTTI Isto Kujala PALOKUNTASOPIMUKSET SUOMESSA SOPIMUSTEN SELVITTÄMISHANKKEEN LOPPURAPORTTI KIRJOITTAJA Isto Kujala ULKOASU JA TAITTO PieniSuuri Idea Anna Broholm KUVAT Palokuntalainen-lehden kuva-arkisto

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2014 PALVELUT

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2014 PALVELUT Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa Heinäkuu 2014 Sisältö Saatteeksi...3 ehtojen soveltamisessa erityisesti huomioitavia asioita...5 Julkisten palveluhankintojen yleiset sopimusehdot

Lisätiedot

Kone- ja kuljetuspalvelujen hankinta 2008

Kone- ja kuljetuspalvelujen hankinta 2008 Kone- ja kuljetuspalvelujen hankinta 2008 TEKIJÄ Työryhmä KANNEN KUVA Suomen Kuntaliitto 1. painos ISBN 978-952-213-355-7 (painettu) Suomen Kuntaliitto Painopaikka: Kuntatalon paino, Helsinki Helsinki

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalveluiden hankinta ostopalveluna. Ohjeita tarjouspyynnön ja hankintasopimuksen laatimiseksi

Sosiaali- ja terveyspalveluiden hankinta ostopalveluna. Ohjeita tarjouspyynnön ja hankintasopimuksen laatimiseksi Sosiaali- ja terveyspalveluiden hankinta ostopalveluna Ohjeita tarjouspyynnön ja hankintasopimuksen laatimiseksi Helsinki 2007 Sisältö Alkusanat 4 1 Ohjeen tarkoitus ja kohderyhmä 5 2 Sosiaali- ja terveyspalveluiden

Lisätiedot

Elokuu 2011. ISBN 978-951-563-800-7 (pdf) ISBN 978-951-563-813-7 (nid.)

Elokuu 2011. ISBN 978-951-563-800-7 (pdf) ISBN 978-951-563-813-7 (nid.) Perusterveydenhuoltopalvelujen sääntökirja Elokuu 2011 ISBN 978-951-563-800-7 (pdf) ISBN 978-951-563-813-7 (nid.) Sisällys Sääntökirja palvelusetelipalvelujen tuottamisesta yleinen osa 3 1 Määritelmät

Lisätiedot

HENKILÖTIETOLAKI JA ASIAKASTIETOJEN KÄSIT- TELY YKSITYISESSÄ SOSIAALIHUOLLOSSA

HENKILÖTIETOLAKI JA ASIAKASTIETOJEN KÄSIT- TELY YKSITYISESSÄ SOSIAALIHUOLLOSSA TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO HENKILÖTIETOLAKI JA ASIAKASTIETOJEN KÄSIT- TELY YKSITYISESSÄ SOSIAALIHUOLLOSSA Päivitetty 27.07.2010 www.tietosuoja.fi SISÄLLYSLUETTELO 1. HENKILÖTIETOLAIN TARKOITUS, TAVOITTEET

Lisätiedot

SOPIMUS VPL - JA SHL- MATKOJEN VÄLITYS- KULJETUS- JA LASKUTUSPALVELUT

SOPIMUS VPL - JA SHL- MATKOJEN VÄLITYS- KULJETUS- JA LASKUTUSPALVELUT 1(11) SOPIMUS VPL - JA SHL- MATKOJEN VÄLITYS- KULJETUS- JA LASKUTUSPALVELUT 1. SOPIMUSOSAPUOLET Nurmijärven kunnan sopimus: Nurmijärven kunta/seudullinen hankintapalvelukeskus jäljempänä Hankintapalvelukeskus

Lisätiedot

SOPIMUS ERIKOISLÄÄKÄRITYÖVOIMAN HANKINNASTA

SOPIMUS ERIKOISLÄÄKÄRITYÖVOIMAN HANKINNASTA LIITE 5 SOPIMUS SOPIMUS ERIKOISLÄÄKÄRITYÖVOIMAN HANKINNASTA 1. OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Tilaaja: Perusturvakuntayhtymä Karviainen (jäljempänä tilaaja ) Palveluntuottaja: XX (jäljempänä palveluntuottaja

Lisätiedot

Peruspalvelukuntayhtymä 9.10.2014

Peruspalvelukuntayhtymä 9.10.2014 TARJOUSPYYNTÖ PSYKIATRI-KONSULTAATIOPALVELUT Peruspalvelukuntayhtymä Kallio (jatkossa Kallio) tuottaa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut Alavieskan ja Sievin kunnille sekä Nivalan ja Ylivieskan kaupungeille.

Lisätiedot