Hallitus , LIITE 9

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hallitus 21.11.2011, LIITE 9"

Transkriptio

1 Hallitus , LIITE 9 YHTEISTOIMINTASOPIMUS ENSIHOITOPALVELUN JA ENSIVASTETOIMINNAN TOTEUTTAMISESTA HYVINKÄÄN SAIRAANHOITOALUEELLA 1. OSAPUOLET Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, Hyvinkään sairaanhoitoalue [jäljempänä sairaanhoitoalue] Keski-Uudenmaan pelastustoimen liikelaitos / Vantaan kaupunki [jäljempänä pelastuslaitos] 2. SOPIMUKSEN TARKOITUS Tämä yhteistoimintasopimus on terveydenhuoltolain (1326/2010) 39 :ssä tarkoitettu sopimus ensihoitopalvelun järjestämisestä yhteistoiminnassa alueen pelastustoimen kanssa Hyvinkään sairaanhoitoalueella. Osapuolet sopivat tällä yhteistoimintasopimuksella ensihoitopalveluiden ja ensivastetoiminnan toteuttamisesta liitteessä (liite 1) esitetyllä tavalla Hyvinkään sairaanhoitoalueella. Tämän yhteistoimintasopimuksen tarkoituksena on ylläpitää Hyvinkään sairaanhoitoalueen ensihoitovalmiutta hätäkeskuksen välittämiä ensihoitotehtäviä varten. Ensihoidon vastuulääkäri / kenttäjohtaja tai heidän valtuuttamansa voi määrätä yksiköille myös muita tehtäviä näiden valmiusaikana. 3. SOPIMUKSEN KOHDE Yhteistoimintasopimuksen kohteena olevalla ensihoito- ja ensivastepalvelulla tarkoitetaan terveydenhuoltolain (1326/2010) ja ensihoitoasetuksen ( ) mukaisesti määriteltyä palvelua sekä sairaanhoitopiirin palvelutasopäätöksessä (liite 2) ja tässä sopimuksessa tarkemmin määriteltyä toimintaa. 4. PALVELUTASOPÄÄTÖS JA SEN VALVONTA Sairaanhoitopiirin laatimassa palvelutasopäätöksessä määritellään ensihoitopalvelun järjestämistapa, palvelun sisältö, ensihoitopalveluun osallistuvan henkilöstön koulutus, valmius, tavoitteet potilaan tavoittamisajasta ja muut alueen ensihoitopalvelun järjestämisen kannalta tarpeelliset seikat. Sairaanhoitoalue sekä osaltaan pelastuslaitos valvovat palvelutasopäätöksen toteutumista. Voimassa oleva palvelutasopäätös on liitteenä OSAPUOLTEN TEHTÄVÄT Sairaanhoitoalue vastaa sairaanhoitopiirin vastuulla olevasta ensihoitopalvelun järjestämisestä alueellaan. Pelastuslaitos toteuttaa Hyvinkään sairaanhoitoalueella tämän yhteistoimintasopimuksen sekä palvelutasopäätöksen mukaisen ensihoitopalvelukokonaisuuden. Pelastuslaitos vastaa osaltaan ensihoito-organisaatiosta, henkilöstöhallinnosta, valmiuden ylläpidosta, kalustosta ja ajoneuvoista lukuun ottamatta Hyvinkään sairaanhoitoalueelle kuuluvia tehtäviä. Tarkempi kuvaus ja määrittely osapuolten tehtävistä ja vastuista on liitteessä 3.

2 6. TALOUS JA TOIMINNAN VALVONTA Pelastuslaitos ei tavoittele taloudellista voittoa ensihoitopalvelun toteuttamisella, vaan toiminta järjestetään niin kutsutulla omakustannusperiaatteella. Tavoitteena on ensihoitopalveluiden tuottaminen laadukkaasti ja taloudellisesti Hyvinkään sairaanhoitoalueen ensihoitovalmius turvaten. Pelastuslaitoksen saama vuosittainen kustannusten korvaus on eriteltynä esitetty liitteessä 4a. Hyvinkään sairaanhoitoalue toimittaa ensihoitopalvelun yksiköissä tarvittavat lääkkeet, nesteet ja kertakäyttötarvikkeet pelastuslaitokselle sekä huolehtii monikäyttöisten hoitovälineiden puhdistuksesta erikseen sovitulla tavalla tämän sopimuksen liitteen 5 mukaisesti ilman erillistä korvausta. Ensihoitopalvelun talouden ja toiminnan seurantaraportointi sekä valvonta toteutetaan erikseen sovitulla tavalla liitteen 4b mukaisesti. 7. HENKILÖSTÖ 8. KALUSTO JA KIINTEISTÖT 9. ALIHANKINNAT 10. SOPIMUKSET 11. SOPIMUKSEN MUUTTAMINEN Pelastuslaitoksen tarvitsema henkilöstö ensihoitopalvelun järjestämiseen on pelastuslaitoksen palveluksessa työ- tai virkasuhteessa Vantaan kaupunkiin. Pelastuslaitoksen tarvitsema kalusto ja varusteet ovat pelastuslaitoksen hallinnassa. Pelastuslaitos järjestää lisäksi liitteessä 6 luetellut sairaanhoitoalueen tarvitsemat ajoneuvot varusteineen ja asemapaikkoineen. Pelastuslaitos ei omista eikä investoi kiinteistöihin tai muihin tiloihin, vaan vuokraa tarvitsemansa tilat ensisijaisesti Keski-Uudenmaan pelastustoimen alueen kunnilta. Pelastuslaitos ei peri sairaanhoitoalueelta vuokraa paloasemilla sijaitsevista ensihoitopalvelun toimitiloista. Muualta sijaitsevista tiloista pelastuslaitos laskuttaa kustannuksia vastaavan vuokran. Pelastuslaitos voi käyttää ensivastetoiminnan toteuttamisessa sopimuspalokuntia alihankkijoina. Pelastuslaitos vastaa alihankkijoiden työstä kuin omastaan ja vastaa siitä, että palvelut tuotetaan palvelutasopäätöksen mukaisesti. Tämä yhteistoimintasopimus korvaa voimaan tullessaan Hyvinkään sairaanhoitoalueella voimassa olevat kuntien ja pelastuslaitoksen keskinäiset ensihoitopalvelua ja ensivastetoimintaa ja niiden toteuttamista koskevat sopimukset. Tähän yhteistoimintasopimukseen tai sen liitteisiin tehdään tarvittaessa muutokset kirjallisesti. 12. SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO JA IRTISANOMINEN Tämä yhteistoimintasopimus tulee voimaan , jonka jälkeen se on voimassa toistaiseksi.

3 Toistaiseksi voimassa oleva sopimus voidaan irtisanoa päättymään 12 kuukauden irtisanomisajalla ja voidaan irtisanoa kirjallisesti ensimmäisen kerran ERIMIELISYYDET 14. ALLEKIRJOITUKSET Hyvinkäällä x.x.2011 Tästä yhteistoimintasopimuksesta aiheutuvat erimielisyydet pyritään ratkaisemaan neuvottelemalla. Yhteistoimintasopimusta koskevat riidat ratkaistaan hallintoriitana Helsingin hallinto-oikeudessa siltä osin kuin kysymys on julkisen hallintotehtävän hoitamisesta. Yksityisoikeudelliset riita-asiat ratkaistaan vastaajan kotipaikan käräjäoikeudessa ensiasteen tuomioistuimena. Tätä yhteistoimintasopimusta liitteineen on tehty kaksi (2) samasanaista kappaletta, yksi kummallekin sopijaosapuolelle. Asko Saari Sairaanhoitoalueen johtaja Hyvinkään sairaanhoitoalue Pekka Vänskä Pelastusjohtaja Keski-Uudenmaan pelastuslaitos Liitteet 1-8: 1. Ensihoitopalvelun toteuttaminen pelastuslaitoksen toimintana Hyvinkään sairaanhoitoalueella 2. Sairaanhoitopiirin palvelutasopäätös (valmisteilla) 3. Hyvinkään sairaanhoitoalueen sekä Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen tehtävät ja vastuut 4. a) Pelastuslaitoksen kustannuserittely vuodelle 2012 b) Talouden ja toiminnan seuranta 5. Ensihoitopalvelun yksiköissä tarvittavien lääkkeiden, lääkkeellisen hapen, infuusionesteiden ja kertakäyttötarvikkeiden toimittaminen 6. Hyvinkään sairaanhoitoalueen hallinnassa oleva kalusto ja varusteet 7. Ensivasteyksikön varusteet 8. Kenttäjohtoajoneuvon tyyppi ja varustus

4 LIITE 1 Ensihoitopalvelun toteuttaminen pelastuslaitoksen toimintana Hyvinkään sairaanhoitoalueella Ensihoitopalvelun ajoneuvot ja niiden varustus Ensihoitopalvelun yksiköllä tarkoitetaan määritetyllä kalustolla varustettua sekä vähintään kahdella (2) riittävän koulutustason omaavalla, pätevällä henkilöllä miehitettyä ensihoitoajoneuvoa (ambulanssi / ensivaste), joita myöhemmin kutsutaan yksiköiksi. Pelastuslaitoksella tulee olla määritellyt ensihoitopalvelun ajoneuvot. Kalusto ja varusteet ovat pelastuslaitoksen hallinnassa lukuun ottamatta Hyvinkään sairaanhoitoalueen hallinnassa olevaa kalustoa ja varusteita. Ensihoitopalvelun ajoneuvojen ja niiden varustuksen tulee olla tyypiltään ja tasoltaan voimassa olevien määräysten mukaisia ja vastuulääkärin tarkastuksessaan hyväksymiä. Hoitovälineiden tulee olla sairaanhoitoalueen määräysten mukaisia ja vastuulääkärin ensihoitopalvelun toimintaan hyväksymiä. Vastuulääkäri tai hänen valtuuttamansa edustaja tarkistaa ajoneuvot ja niiden varustuksen vähintään kerran vuodessa. Ajoneuvot Ambulanssien vaatimukset ovat: Ajoneuvolaki 1090/ määrittelee sairaankuljetukseen käytettävän ajoneuvon vaatimukset seuraavasti: "Sairasauto on sairaiden tai loukkaantuneiden henkilöiden kuljetukseen valmistettu M-luokan ajoneuvo, jossa on erityisvarusteita tätä tarkoitusta varten. Autoverolaissa säädetään tarvittaessa sellaisen sairasauton, joka on verovapaa tai josta suoritetaan alennettua veroa, rakenteesta ja varusteista. Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella säädetään tarvittaessa sairasautojen tarkemmasta luokittelusta, korin ja potilastilan mitoituksesta, suorituskyvystä sekä lääkinnällisistä ja muista varusteista. Liikenne- ja viestintäministeriön asetuksella säädetään sairasauton merkki- ja varoitusvalaisimista sekä äänimerkinantolaitteista." Standardi EN 1789 määrittelee potilaiden kuljettamiseen tarkoitetuille ambulansseille rakenteelliset ja varustekriteerit. Suomen lainsäädännössä ei ole kuitenkaan velvoitettu noudatettavaksi tätä standardia. Ajoneuvojen osalta pyritään siihen, että käytettävät ajoneuvot täyttävät rakenteeltaan B- tai C-luokan ambulanssin vaatimukset. Vara-autokaluston tulee niin ikään täyttää samat vaatimukset kuin muiden toimintaan käytettävien autojen. Vara-auto tulee varustaa myös erillisellä viranomaisradiolla. Varusteet Yksiköissä tulee olla ensihoidossa tarvittava perusvälineistö potilaan tutkimista ja hoitamista varten. Alla olevassa taulukossa mainittujen varusteiden lisäksi varustuksen tulee olla sellainen, että yksikön tason edellyttämät toimenpiteet ja tutkimukset voidaan suorittaa. Edellytettävät varusteet Hoitotaso Perushoitovälineet 1 Sidetarvikkeet, nesteensiirtovälineet, intubaatiovälineet yms. (ns. B-pakkia vastaava välineistö) Työnnettävä paari 1 Kauhapaari 1 Tyhjiöpatja 1 Tyhjiölasta 2 1 koko alaraajan mittainen, 1 pienempi Kantotuoli 1 Puoliautomaattinen manuaalitoiminnolla ja synkronointimahdollisuudella varustettu defibrillaattori-monitori 1 Defibrillaattorissa tulee olla mahdollisuus manuaaliseen defibrillaatioon ja kardioversioon. Ulkoinen sydämentahdistin 1 Oltava integroitu defibrillaattoriin. 12-kytkentäinen EKG-laite ja telemetrian välitys 1 Telefaxin lähetys ensisijaisesti, muut telemetriamuodot erikseen sovittaessa Manuaalinen verenpainemittari 1

5 Niskatukisarja 1 Stifneck tai muu erikseen sovittava malli Infuusiopumppu 2 Akku- tai paristokäyttöinen, 1 oltava hoitovälinelaukussa Kapnometri 1 Joko defibrillaattoriin tai valvontamonitoriin integroitu tai kannettava laite joka mukana hoitovälinelaukussa. Alkometri 1 Poliisikäyttöön hyväksytty alkometri Verensokerimittari 1 Erillinen pulssioksimetri 1 Erillinen pulssioksimetri joka on mukana hoitovälinelaukussa Moniparametrivalvontalaite 1 Vähintään EKG-monitori, SpO2-mittari, automaattinen nonivasiivinen RR-mittaus. Voi olla integroitu laite defibrillaattorin kanssa. CPAP-välineistö 1 Tulee olla käytettävissä sekä kannettavan happilaitteen että ajoneuvon kiinteän happijärjestelmän kanssa. Kannettava happipullo 5l 2 Paineenalennin ja virtausmittari integroituna pulloon Ambulanssin kiinteä happi 10l 2 Paineenalennin ja virtausmittari integroituna pulloon Jääkaappi 1 Lääkkeille/nesteille Invertteri (12 230V) 1 Siirtokuljetuskalustoa varten Työsuojelu ja suojavälineet Ensihoidossa edellytettävien suojavarusteiden määritelmät pohjautuvat voimassa oleviin työsuojeluvaatimuksiin, kuten työturvallisuuslakiin (738/2002). Ensihoidossa vaadittavat työsuojeluun liittyvät välineet Suojatakki EN471 Henkilökohtainen tai muuten varmistuttava että työntekijällä on hänelle sopiva koko. Selässä tulee olla n. 100 x 300 mm tarranauha-alue (nukkapuoli) tunnistetarran kiinnittämiseksi Tunnisteliivi EN471 Hoitotasolla punainen, perustasolla keltainen. Selässä oltava n. 100 x 300 mm tarranauha (nukkapuoli) tunnistetarran kiinnittämiseksi Turvakengät EN334 Henkilökohtaiset turvajalkineet Kypärät EN433 tai 2 x ambulanssi. EN397 Luotiliivit 2 x ambulanssi. Hengityssuojain FFP2 tai FFP3 Kertakäyttöinen ns. tubimaski, 4 x ambulanssi Viestintävälineet Ensihoidossa edellytettävät viestintävälineet Virve-päätelaite ajoneuvoradio Virvehyväksyntä Virve-päätelaite kannettava radio Virvehyväksyntä Paikannusjärjestelmä Tilatietolähetin (Vaaditaan vasta, kun hätäkeskus pystyy ottamaan tiedot vastaan) Ajoneuvopäätelaite, johon voidaan liittää paikannus- ja statustietojen lähettämislaite. Kussakin yksikössä vähintään 2kpl. Laitteiden tulee olla vähintään ns. 3. sukupolven laitteita, joissa puheryhmät on jaoteltu kansioihin Järjestelmä, jolla voidaan välittää yksikön sijainti Virveajoneuvopäätelaitteen kautta ETSI-LIP -muodossa. Voi olla integroitu tilatietolähettimeen. Järjestelmä, jonka avulla voidaan lähettää kuljetusosoite, kuljetuskoodi ja varausaste hätäkeskukseen sähköisessä muodossa. Esim. EA SKL-II Navigaattori Ajo-ohjeita antava GPS-navigaattorilaite tai - ohjelmisto, jossa on vähintään HUS-alueen ajantasai-

6 GSM-puhelin Sähköinen potilastietojärjestelmä (Vaaditaan vasta, kun järjestelmä on käytössä) Telemetriajärjestelmä nen kartasto. Navigaattorin ei tarvitse olla kytkettynä muihin viestivälineisiin. Vähintään yksi GSM-puhelin, joka on oltava eri laite kuin EKG:n siirtoon tai muuhun telemetriaan käytettävä. Palvelun tuottaja sitoutuu liittymään alueellisesti käyttöön otettavaan potilastietojärjestelmään ja hankkimaan sen käyttöön tarvittavat päätelaitteet. EKG:n siirtoon käytettävä järjestelmä, voi pohjautua GSM- tai Virve-verkkoon. Ensihoitopalvelun henkilöstö Ambulansseissa vähintään toisella henkilöllä on oltava Hyvinkään sairaanhoitoalueen vastuulääkärin myöntämät hoitotason hoitovelvoitteet sekä toisella henkilöllä vähintään perustason hoitovelvoitteet. Lisäksi henkilöstöllä on oltava ajoneuvon kuljettamiseen oikeuttava ajokortti sekä riittävä toiminta-alueen tuntemus. Pelastuslaitoksen henkilöstö on velvollinen noudattamaan vastuulääkärin antamia ensihoito-ohjeita ja voimassa olevia hoitoonohjausohjeita sekä muita määräyksiä, jotka kohdistuvat ensihoitopalvelun toimintaan. Vastuulääkäri voi kirjallisesti poiketa yleisistä hoitovelvoitteista ja antaa yksilökohtaisia hoitovelvoitteita harkintansa mukaan. Perus- ja hoitotason henkilöstön pätevyysvaatimukset Noudatetaan Sosiaali- ja terveysministeriön asetusta ensihoitopalvelusta. Ensihoitovalmius Tämän yhteistoimintasopimuksen nojalla pelastuslaitoksen tulee ylläpitää 5 yksikköä 24/7-periaatteella ja 1 yksikkö 8-22 välisenä aikana kaikkina sovituilla toiminta-alueilla. Kaikkien yksiköiden tulee olla välittömässä lähtövalmiudessa hätäkeskuksen välittämiin ensihoitotehtäviin. Välitön lähtövalmius tarkoittaa, että yksikkö on välittömässä hälytysvalmiudessa toimintavalmiina ja yksikkö lähtee kiireelliselle hälytystehtävälle (A-C) 60 sekunnin kuluessa hälytysviestin vastaanottamisesta. Pelastuslaitos ylläpitää myös ensivastevalmiutta ja se voi käyttää määritellyn ensivastetoiminnan toteuttamisessa sopimuspalokuntia alihankkijoina. Pelastuslaitos vastaa, että palvelut tuotetaan palvelutasopäätöksen mukaisesti. Yksiköiden valmiusajat ja päivystysalue Yhteistoimintasopimuksessa tarkoitettu ensihoitopalvelun toiminta-alue on Hyvinkään sairaanhoitoalue. Päivystystilojen tulee sijaita Hyvinkään sairaanhoitoalueeseen kuuluvan kunnan alueella taajama-alueen sisällä seuraavasti: Yksikkö Valmiusaika Päivystysalue HY891 = 24/7 ympäri vuorokauden kaikkina Hyvinkään keskusta KU7281* J791 = 24/7 ympäri vuorokauden kaikkina Järvenpään keskusta KU7271 M991 = 24/7 ympäri vuorokauden kaikkina Mäntsälän keskusta KU7291 N491 = 24/7 ympäri vuorokauden kaikkina Klaukkalan keskusta KU7241 T591 = 24/7 ympäri vuorokauden kaikkina Hyrylän keskusta

7 KU7251 T593 = 8-22 välisenä aikana kaikkina KU7252 *Yksikkötunnusmuutos astuu voimaan Jokelan keskusta Yksiköt eivät saa poistua ilman operatiivisen työnjohdon (kenttäjohdon) lupaa omalta päivystysalueeltaan muutoin kuin ensihoitotehtävälle hätäkeskuksen hälyttämänä. Sairaanhoitoalue voi valmiuden ylläpitämiseksi tarkentaa päivystysalueen rajoja. Viestintäjärjestelmä Pelastuslaitos huolehtii hätäkeskuksen kautta tehtyjen hälytysten vastaanottamisesta sekä huolehtii viestintälaitteidensa toimivuudesta siten, että yhteys hätäkeskuksen ja yksiköiden välillä on aina olemassa ja toimii asianmukaisesti. Pelastuslaitos on velvollinen pitämään hätäkeskuksen ajan tasalla yksiköidensä sijainnista ja ensihoitotehtävien vaiheista, jotta valmius ei vaarannu. Viestintäjärjestelmän hankinta- ja käyttökustannuksista vastaa pelastuslaitos. Hälytystehtävien suoritus Pelastuslaitos suorittaa hälytystehtävät hätäkeskuksen suorittaman riskinarvion mukaisessa järjestyksessä ja kiireellisyydellä. Pelastuslaitos vastaa siitä, että sen palveluksessa oleva henkilöstö noudattaa annettuja ohjeita ja laatii jokaisesta tehtävästä ensihoitokertomuksen Kelan SV 210- tai erikseen sovitusti vastaavalle muulle lomakkeelle. Ensihoitotehtävän tulee alkaa tai päättyä Hyvinkään sairaanhoitoalueella. Tämä ei kuitenkaan koske tässä sopimuksessa määriteltyjen toimivaltaisten viranomaisten määräämiä tehtäviä, eikä tehtäviä, joista Hyvinkään sairaanhoitoalueella ja toisella sairaanhoitoalueella / -piirillä on erillinen sopimus (esim. varavalmiussopimus suuronnettomuustilanteissa) eikä niitä kiireellisiä tehtäviä, joihin alueen hätäkeskus lähettää yksikön ohjeidensa mukaisesti lähimmän yksikön periaatteella. Vaitiolovelvollisuus ja potilasasiakirjat Tämän yhteistoimintasopimuksen mukaista henkilöstöä ja toimintaa sitoo laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä (559/1994), ensihoitoasetus ( ), laki potilaan asemasta ja oikeuksista (785/1992), pelastuslaki (379/2011), julkisuuslaki (621/1999), henkilötietolaki (523/1999) ja muu lainsäädäntö. Pelastuslaitoksen on huolehdittava salassa pidettävien asioiden tietoturvallisesta hoidosta ja henkilöstönsä vaitiolovelvollisuudesta. Pelastuslaitos velvoittaa ensihoitohenkilöstöstään muutkin kuin terveydenhuollon ammattihenkilöt noudattamaan terveydenhuollon ammattihenkilöiden salassapitovelvollisuutta ja muita ammattieettisiä velvollisuuksia. Tämän yhteistoimintasopimuksen mukaisesta toiminnasta syntyvien potilasasiakirjojen käsittelyssä, luovuttamisessa, säilyttämisessä ja hävittämisessä noudatetaan potilaslain, viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain ja henkilötietolain säännöksiä sekä sosiaali- ja terveysministeriön asetusta potilasasiakirjoista. Pelastuslaitoksella on velvollisuus huolehtia siitä, että potilasasiakirjamerkinnät tehdään asianmukaisesti ja tietoja käsitellään tietoturvallisesti sekä hyvän tietojenkäsittelytavan mukaisesti. Vastuulääkärillä tai hänen edustajallaan on oikeus tarkistaa potilasasiakirjat.

8 Hälytysohjeet Sairaanhoitoalue antaa pelastuslaitokselle ja hätäkeskukselle ohjeet ensihoitopalvelun yksiköiden hälyttämisestä päivittäis- ja suuronnettomuustilanteisiin sekä poikkeusoloihin. Pelastuslaitokselle ohjeiden muutoksista aiheutuvista lisäkustannuksista ja niiden korvaamisesta tai hyvittämisestä sovitaan erikseen. Toimipaikka- ja täydennyskoulutus Sairaanhoitoalue voi järjestää pelastuslaitoksen henkilöstölle toimipaikka- ja täydennyskoulutusta joko omana toimintana tai toteuttamalla sen yhteistyössä muun sairaanhoitopiirin tai muun koulutuspalveluja tuottavan tahon kanssa. Pelastuslaitos huolehtii henkilöstönsä osallistumisesta Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin / Hyvinkään sairaanhoitoalueen osoittamiin koulutuksiin. Pelastuslaitoksen henkilöstön tulee osallistua erikseen sovittaviin koulutus- / harjoitustilaisuuteen 2-3 kertaa vuodessa. Näiden koulutusten aikana henkilöstö ei voi olla valmiudessa ensihoitotehtäviä varten. Sairaanhoitoalue vastaa näiden koulutusten materiaali- ja tilakustannuksista sekä kouluttajien palkkakustannuksista, pelastuslaitos henkilöstönsä osallistumisesta aiheutuvista palkka- ja matkakustannuksista. Koulutukset pitävät sisällään osaamisen kehittymisen arvioinnin. Sairaanhoitoalue ilmoittaa pelastuslaitokselle seuraavan vuoden koulutuksen vuosisuunnitelman viimeistään kuluvan vuoden lokakuun aikana. Lisäksi pelastuslaitoksen tulee järjestää säännöllistä sisäistä koulutusta, joka voi tapahtua henkilöstön ollessa valmiudessa ensihoitotehtäviä varten. Koulutukset tulee suunnitella yhteistyössä sairaanhoitoalueen kanssa. Asiakaspalautteiden käsittely ja vastuut Hyvinkään sairaanhoitoalueella suoritetuista ensihoitopalvelun tehtävistä (ml. ensivaste ja siirtokuljetukset) tulleista palautteista sairaanhoitoalueen ja pelastuslaitoksen vastuut jakautuvat seuraavasti: Sairaanhoitoalue Noudatetaan HUS-kuntayhtymän ja sairaanhoitoalueen ohjeita, jotka koskevat asiakaspalautteiden ja muistutusten käsittelyä Pelastuslaitos Ensihoitopalvelun vastuuhenkilö tai hänen sijaisensa on velvollinen ilmoittamaan kaikista saamistaan asiakaspalautteista tai muistutuksista kirjallisesti ensihoidon vastuulääkärille tai hänen valtuuttamalleen henkilölle. Ensihoitopalvelun vastuuhenkilö tai hänen sijaisensa on velvollinen keskustelemaan ja läpikäymään saamansa kirjallisen palautteen sen henkilöstönsä kanssa, jota palaute koskee, kanssa.

9 LIITE 2 Sairaanhoitopiiri laatii ensihoidon palvelutasopäätöksen. Ko. päätös oli mennessä edelleen valmisteluvaiheessa ja liitetään tähän kun sairaanhoitopiiri on sen vahvistanut. Luonnos palvelutasopäätöksestä on saapunut lausunnolle 28.9

10 LIITE 3 Hyvinkään sairaanhoitoalueen sekä Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen tehtävät ja vastuut Hyvinkään sairaanhoitoalueen tehtävät ja vastuut 1. Vastaa vastuulääkäripalveluiden tuottamisesta ja huolehtii, että vastuulääkärin yhteystiedot ovat aina molempien osapuolten tiedossa. 2. Ilmoittaa muut henkilöt, joilla on oikeus antaa pelastuslaitosta velvoittavia ohjeita ja määräyksiä sekä vastaa näin annetuista ohjeista ja määräyksistä. 3. Antaa hätäkeskukselle ja pelastuslaitokselle hälytysohjeet sekä vastaa niiden ajanmukaisuudesta ja oikeellisuudesta. 4. Toimittaa pelastuslaitokselle tehtävän edellyttämät viranomaisten määräykset sekä ensihoitoa koskevat ohjeet. 5. On velvollinen osallistumaan tässä sopimuksessa mainitun toiminnan kehittämiseen, seurantaan ja valvontaan. 6. Vastaa ensihoitopalvelun operatiivisesta kenttäjohtamisesta päivittäistilanteissa sekä monipotilas- ja moniviranomaistehtävissä sekä poikkeusoloissa, jolloin kaikki alueen ensihoitopalvelun yksiköt ovat alisteisia sairaanhoitoalueen kenttäjohdolle (L4/L5/L2). 7. Vastaa kenttäjohtamisjärjestelmästä henkilöstöineen ja 3 kpl H+H yksikön henkilöstöstä sekä heidän työvaatteistaan. 8. Sitoutuu toimittamaan pelastuslaitoksen ambulansseihin tarvittavat lääkkeet, lääkkeellisen hapen, infuusionesteet ja hoitotarvikkeet sekä huolehtii monikäyttöisen hoitovälineistön puhdistuksesta. 9. Vastaa hoito- ja perustason ensihoitajien täydennys- ja ylläpitokoulutuksen järjestämisestä omalta osaltaan sekä heidän tasonsa mukaisen ammattitaidon arvioinnista ja testaamisesta. 10. Valvoo tämän sopimuksen noudattamista ja valvontatehtävässään sillä on oikeus ja velvollisuus tarkastaa hälytysjärjestelmä, sovittu palvelutaso, valmius ja sen toteutuma, varusteet, kuljetusten ja ensihoidon asianmukaisuus ja osoitettu laskutus sekä arvioida ensihoitohenkilöstön ammattitaitoa. 11. Maksaa yhteistoimintasopimuksen mukaisesti määräytyvän kustannusten korvauksen kuukausittain lähetettävän laskun perusteella liitteen 4 a ja b mukaisesti. Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen tehtävät ja vastuut 1. Vastaa ensihoitopalvelun ajoneuvon, sen varustuksen ja viestijärjestelmän hankinnasta, toimivuudesta ja toimintakunnosta sekä toiminnassa tarvittavien päivystystilojen hankinnasta ja ylläpidosta. 2. Vastaa sovittua valmiutta ja tasoa varten tarpeellisen henkilöstön palkkaamisesta sekä työnantajavelvoitteista. 3. Vastaa sovitun valmiuden ylläpidosta ja tasosta sekä ensihoidosta ja siitä, että vastuulääkärin ohjeita noudatetaan. 4. Vastaa suorittamistaan tämän sopimuksen piiriin kuuluvista tehtävistä ja on velvollinen luovuttamaan sairaanhoitoalueelle tämän sopimuksen toteuttamiseksi tarpeellisia sekä viranomaisten toimivaltansa rajoissa vaatimia tilasto- ja muita tietoja. 5. Pelastuslaitos ei saa markkinoida toimintaa, joka haittaa tässä sopimuksessa sovittua ensihoitoa. 6. Pelastuslaitos ei voi ilman sairaanhoitoalueen lupaa tehdä sopimuksia tässä sopimuksessa tarkoitettujen ajoneuvojen käytöstä muiden palvelun ostajien kanssa ajoneuvoille määriteltynä valmiusaikana. 7. Pelastuslaitoksen yksikkö on velvollinen ilmoittamaan sairaanhoitoalueelle havaitsemistaan äkillisistä valmiustasoon vaikuttavista olosuhteiden muutoksista ja toiminta-alueella muuttuvista riskeistä, kuten yleisötapahtumista jne. sekä tekemään näistä poikkeamailmoitukset ensihoitopalvelun kenttäjohtajalle. 8. Pelastuslaitoksen on pystyttävä järjestämään rikkoutuneen tai muuten pois valmiudesta olevan ajoneuvon tilalle vastaavat kriteerit täyttävä ajoneuvo 2 tunnin sisällä rikkoutumisesta ja vastaamaan siitä mahdollisesti aiheutuvista kustannuksista. Ennalta tiedossa olevat huollot, katsastukset yms. eivät saa aiheuttaa valmiuden heikkenemistä. 9. Pelastuslaitoksella tulee olla laatujärjestelmä, jonka avulla toiminnan laatua on mahdollista seurata ja kehittää. 10. Pelastuslaitos ilmoittaa sairaanhoitoalueelle oman vastuuhenkilön/-t. Tällä vastuuhenkilöllä tulee olla tehtävän menestykselliseen hoitamiseen soveltuva koulutus ja riittävä käytännön kokemus. 11. Pelastuslaitos huolehtii asemapaikkojen toimistotilojen kalustosta ja varusteista pl. Hyvinkään sairaanhoitoalueen toimittamat tietokone ja tulostin varusteineen sekä niiden huolto.

11 LIITE 4a

12 LIITE 4b Talouden ja toiminnan seuranta Korvaukset Pelastuslaitos ja sairaanhoitoalue ovat yhteisesti valmistelleet korvauksen (liite 4a), joka suoritetaan ensihoitopalvelun toiminnasta aiheutuvista kustannuksista pelastuslaitokselle. Korvaus on enintään niin kutsuttu omakustannushinta. Pelastuslaitoksen on toimitettava mahdolliset hintaa korottavat hinnantarkistusesitykset kirjallisesti sairaanhoitoalueelle normaalin talousarvion valmistelukäytännön mukaisesti. Pelastuslaitoksen tulee hinnankorotuksia esittäessään yksilöidä ne kustannustekijät, joihin se aikoo vedota hintamuutoksen perusteena. Hintojen tarkistaminen on mahdollista ainoastaan todellisia kustannusten muutoksia vastaavasti. Hinnoissa on aina huomioitava myös kustannusten lasku. Sairaanhoitoalueen tulee esittää pelastuslaitokselle seuraavaa talousarviokautta koskevat toiminnalliset muutokset (esim. yksiköiden valmiusajan tai määrän lisääminen tai vähentäminen) laskentaa varten normaalin talousarviovalmistelun aikataulun mukaisesti. Valmiutta voidaan tilapäisesti lisätä olosuhteiden niin vaatiessa sairaanhoitoalueen ja pelastuslaitoksen yhteisellä sopimuksella. Tästä johtuvat kustannukset laskutetaan erikseen. Maksut Pelastuslaitos perii, myös Hyvinkään sairaanhoitoalueen käyttöön luovutettujen yksiköiden osalta, kulloinkin voimassa olevan sairaankuljetuksen taksoista annetun asetuksen mukaisen korvauksen potilaalta tai siltä, joka on hänen puolestaan korvausvastuussa. Laskutus Sairaanhoitoalue maksaa laskua vastaan palvelun tuottajalle kokonaisvuosihinnasta ( ,88 vuonna 2012) kuukausittain 1/12 ( siis kuukaudessa summa on ,32 vuonna 2012 ). Pelastuslaitos tulouttaa sairaanhoitoalueelle kaikki muualta saamansa maksut ja korvaukset (KELAsta, asiakkailta ja vakuutusyhtiöiltä tai kunnilta) kolmesti vuodessa (huhtikuu, syyskuu, joulu-tammikuun vaihde). Viivästyskorkoa maksamattomalle laskulle maksetaan korkolain mukaan. Ensivastetehtävät laskutetaan neljännesvuosittain erikseen toteuman mukaan pelastuslaitoksen johtokunnan vahvistaman taksan mukaisesti. Korvauksen maksamisen edellytys on, että kyseessä on hätäkeskuksen hälyttämä hälytysohjeissa määritelty ensivastetehtävä ja, että tehtävään hälytetty pelastusyksikkö on kohdannut potilaan ja aloittanut hoitotoimet. Peruuntuneista tehtävistä ei makseta korvausta. Tukiyksikkönä toimiminen (esim. lääkärihelikopterin avustaminen laskeutumisessa, kantoapu kohteeseen) ei oikeuta perimään korvausta ensivastetehtävästä, vaan kyseessä on lain tarkoittama virka-apu toiselle viranomaiselle. Seuranta Yhteistoiminnan talouden ja toiminnan seurantaa varten perustetaan seurantaryhmä, joka kokoontuu vähintään neljä (4) kertaa vuodessa. Kumpikin osapuoli nimeää jäsenet seurantaryhmään.

13 Taulukko: Kustannusvastuut ensihoidossa Kustannusvastuut ENSIHOIDOSSA Tehtävistä aiheutuvat kustannukset Kuljettamisesta aiheutuvat kustannukset Tehtävät, joista ei aiheudu kuljetusta, varallaolot, valmiussiirrot yms. Tämän sopimuksen ylittävä valmius, lisäyksiköt (erillisen tapauskohtaisen sopimuksen perusteella) Kuka vastaa kustannuksista Sairaanhoitoalue KUP Hallintokulut Yleishallinto, esimiestoiminnot sekä muut henkilöstöhallinnon kulut sairaanhoitoalueen osalta Yleishallinto, esimiestoiminnot sekä muut henkilöstöhallinnon kulut pelastuslaitoksen osalta Virve-päätelaitteet ja niistä aiheutuvat kustannukset Ajoneuvopaikannusjärjestelmä EKG-telemetrian käyttökustannukset Puhelinmaksut sairaanhoitoalueen osalta Puhelinmaksut pelastuslaitoksen osalta Tilastointi-, laskutus- sekä potilastietojärjestelmä yms. ATK-järjestelmien käyttöönotto- ja käyttökustannukset sairaanhoitoalueen osalta Tilastointi-, laskutus- sekä potilastietojärjestelmä yms. ATK-järjestelmien käyttöönotto- ja käyttökustannukset pelastuslaitoksen osalta ATK- yms. järjestelmien peruskäyttökoulutus sairaanhoitoalueen osalta ATK- yms. järjestelmien peruskäyttökoulutus pelastuslaitoksen osalta Virve-järjestelmien peruskäyttökoulutus Hoitotarvikkeet ja välineet Lääkkeet ja infuusionesteet (sairaanhoitoalueen ohjeiden mukaiset) Sidetaitokset, suojahansikkaat, palovammasidokset, kertakäyttöiset lääkkeenantovälineet, happimaskit, hengitysputket yms. Lääkkeellinen happi Työvaatteet ja turvakengät sairaanhoitoalueen osalta Työvaatteet ja turvakengät pelastuslaitoksen osalta Suojavaatteet, suojaliivit, kypärät Potilasluokittelukortit ym. sairaanhoitoalueen määrittämät suuronnettomuustarvikkeet (ns. triagelaukku) Defibrillaattorin, kapnometrin, infuusiopumpun, pulssioksimetrin, verenpainemittarin, verensokerimittarin ja alkometrin hankinta ja vuosittainen kalibrointi valtuutetussa lääkintälaitehuollossa Muut välineet Ajoneuvot Autovakuutus Vastuuvakuutukset Korjaus ja huolto Poltto-, voitelu ym. aineet Muuta Vastuuvakuutukset, potilasvahinkovakuutus sairaanhoitoalueen osalta Vastuuvakuutukset, potilasvahinkovakuutus pelastuslaitoksen osalta Ammattitaitoa ylläpitävä koulutus ja ammattitaidon testaus sairaanhoitoalueen osalta Ammattitaitoa ylläpitävä koulutus ja ammattitaidon testaus pelastuslaitoksen

14 osalta Ajoneuvojen ja välineistön käyttöönotto- ja vuositarkastus 1) Työterveydenhuolto sairaanhoitoalueen osalta Työterveydenhuolto pelastuslaitoksen osalta Perehdytys sairaanhoitoalueen osalta Perehdytys pelastuslaitoksen osalta Asiakaspalautejärjestelmät 2) Laadunvalvontaan liittyvät kyselytutkimukset 3) Päivystystila 1) Ajoneuvot voidaan hyväksyä ambulanssiksi rekisteröintiä varten tehtaan toimittamien piirustusten ja valokuvien perusteella, mikäli ajoneuvo on rakenteeltaan jo käytössä olevia ajoneuvoja vastaava. Ajoneuvot voidaan hyväksyä rakenteen osalta myös aikaisemman sairaanhoitoalueen tekemän tarkastuksen perusteella. 2) Sairaanhoitoalue ja pelastuslaitos vastaavat asiakaspalautteen vastaanottamisesta ja sen käsittelystä itselleen aiheutuvista kustannuksista. 3) Sairaanhoitoalue ja pelastuslaitos vastaavat vuosittain tehtävien kyselytutkimusten osoite- ja muiden tietojen poimimisesta omista rekistereistään sekä osaltaan tehtävämäärien mukaisessa suhteessa osuudesta tutkimuksen tiedonkeruun kustannuksiin.

15 LIITE 5 Ensihoitopalvelun ambulansseissa ja ensivasteyksiköissä tarvittavien lääkkeiden, lääkkeellisen hapen, infuusionesteiden ja kertakäyttötarvikkeiden toimittaminen sekä monikäyttöisen hoitovälineistön puhdistaminen Ensihoitopalvelun yksiköissä tarvittavat lääkkeet, lääkkeellisen hapen, nesteet ja kertakäyttötarvikkeet välitetään pelastuslaitokselle erikseen sovitulla tavalla ilman erillistä korvausta. Vastuuhenkilöt Hyvinkään sairaanhoitoalue Ensihoitopalvelun toiminta Keski-Uudenmaan pelastuslaitos Sairaankuljetuspäällikkö Marja Sopanen Ensihoitopäällikkö (avoin) Lääkkeet ja lääkkeellinen happi Proviisori Tuija Mäntylä Kertakäyttötarvikkeet Työnjohtaja Maritta Korte Välinehuolto Palveluesimies Minna Ventoniemi Toiminnan kuvaus Hyvinkään sairaanhoitoalue huolehtii liitteessä sovittujen tarvikkeiden tilaamisesta oman järjestelmänsä kautta. Keski-Uudenmaan pelastuslaitos tilaa itse muut tarvikkeensa oman järjestelmänsä mukaisesti. Jokainen yksikkö noutaa tilaamansa lääkkeet ja kertakäyttötarvikkeet kuntansa TK:sta tai Hyvinkään sairaalasta. Lääkkeellinen happi tilataan suoraan AGA:lta. Monikäyttöiset hoitovälineet toimitetaan välinehuoltoon erillisen ohjeen mukaan. Tilausoikeudet ovat ainoastaan HUS:n palveluksessa olevalla henkilöstöllä, joka huolehtii ja vastaa tilauksista seuraavasti: HUS KUP EKU71, EKU EKU7280 EKU7281, EKU7291 EKU7240 EKU7241, EKU7252 EKU7270 EKU7271, EKU7251 Tuote Tilauspäivät Toimituspäivät Lääkkeet Lääkkeellinen happi Kertakäyttötarvikkeet

16 LIITE 6 Hyvinkään sairaanhoitoalueen käytössä oleva kalusto, varusteet ja asemapaikat Sairaanhoitoalueen oma kalusto ja varusteet 1. Kenttäjohtamisjärjestelmä 2. Potilastietojärjestelmä 3. Tietokone 4. Puhelin 5. Työvaatteet Pelastuslaitos hankkii tai järjestää sairaanhoitoalueen henkilöstön käyttöön seuraavat ajoneuvot varusteineen: 1. Neljä ambulanssia (kuvattu liitteessä 1) 2. Yksi kenttäjohtajan ajoneuvo (malli kuten Vantaa L4) Valmiusaika ja asemapaikat Yksikkö Valmiusaika Asemapaikka HY895 = 24/7 ympäri vuorokauden kaikkina Hyvinkään paloasema KU7280 J795 = 24/7 ympäri vuorokauden kaikkina Järvenpään paloasema KU7270 N495 = 24/7 ympäri vuorokauden kaikkina Nurmijärven paloasema KU7240 L4 = 24/7 ympäri vuorokauden kaikkina Jokelan paloasema KU71 KU7200 Varayksikkö Hyvinkään sairaala Mikäli sairaanhoitopiiri irtisanoo Hyvinkään sairaanhoitoalueen osalta yhteistoimintasopimuksen päättymään ehtojen mukaisesti, on neuvoteltava käytössään olevien ajoneuvojen ja kaluston lunastamisesta (esim. leasing jäännösarvosta) omaan hallintaansa.

17 LIITE 7 Ensivasteyksikön varusteet Keski-Uudenmaan pelastuslaitos tuottaa ensivastetoiminnan Hyvinkään sairaanhoitoalueen kunnissa ja vastaa palveluiden tuottamisesta palvelutasopäätöksen sekä tämän yhteistoimintasopimuksen mukaisesti. Ensivasteyksikön henkilöstöstä vähintään yhdellä on oltava perustason ensihoitajan kelpoisuus ja vähintään yhdellä ensiauttajan kelpoisuus tai vähintään kahdella ensiauttajan kelpoisuus. Välineistö 1) Puoliautomaattinen defibrillaattori 2) Hapenantovälineet (5 l happipullo paineenalentajalla ja virtausmittarilla, happiletkusto, 35%:n maski, 100%:n maski, lasten maski sekä höyrystinmaski.) 3) Tutkimus- ja hoitovälineet, ns. B-pakin välineistö alkometri verenpainemittari (aikuisten ja lasten mansetti) stetoskooppi verensokerimittari (liuskat ja lansetit) korvalämpömittari (suojat) pulssioksimetri maski-palje (varaajapussi, loitontajaletku, maskisarja, PEEP-venttiili) i-gel supraglottinen ilmatien hallintalaite (koot 3, 4 ja 5) nielutuubisarja oksennuspussit käsi-imu kynälamppu vaatesakset nesteensiirtovälineistö (staassi, kanyylit, kiinnitysteippi, ringerin liuos, 10% glukoosiliuos, siirtoletkusto) vastuulääkärin määrittelemä lääkevalikoima sidetarpeita (sidetaitoksia 10x10 ja isoja, sideharsorullia 6 cm ja putkiharsoa) chest seal yksisuuntaventtilisidos laastaria (leukoplast 2,5 cm ja tavallista) kylmäpussit avaruuslakana lämpöhiitit (ja / tai lämpölakana) palovammasidoksia suunsuojat, suojalasit ja suojakäsineet riskijäteastia ensihoitokertomus (SV210) 4) Siirto- ja tuentavälineistö säädettävä niskatuki aikuisille ja lapsille (stifneck ) kauhapaari tai rankalauta 5) Muu välineistö Pelastuslaitoksen ensivasteyksiköiden varustelistalla voi olla em. lisäksi muita toiminnassa tarvittavia välineitä, kun niiden käyttö on koulutettu ja ohjeistettu. CAT-kiristysside, vierasesinepihdit (aikuisten / lasten), + laryngoskooppisarja käytettäväksi vierasesinepihtien kanssa, roskapussi ja ensihoidon taskuopas.

18 LIITE 8 Kenttäjohtoajoneuvon tyyppi ja varustus (malli VL4) Keski-Uudenmaan pelastuslaitos hankkii tai järjestää Hyvinkään sairaanhoitoalueen ensihoitopalvelun kenttäjohtajan käyttöön johtoyksikön. Hankinnan ja ajoneuvon suunnittelun pohjana tulee käyttää nykyistä Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen päivystävän lääkintäesimiehen ajoneuvoa. Johtotila Johtotilan tulee mahdollistaa 2-3:n henkilön yhtäaikainen työskentely. Johtotilassa tulee olla tietokoneet asennettuna sekä muu johtamiseen tarvittava välineistö. Hoitovälineet Auton takaosassa tulee olla kaapisto hoitovälinerepuille, monivalvontamonitorille (defibrillaattori), hoitovälineille ja muille varusteille sekä kylmäsäilytettäviä lääkkeitä varten jääkaappi. Viestivälineet Ajoneuvossa tulee olla VirVe:n kiinteä ajoneuvoasema sekä 4 kpl kannettavia radioita ja näille HFlatauspaikat sekä ajoneuvon ohjaamossa (2) että johtotilassa (3). Hyvinkään sairaanhoitoalue toimittaa yhden kannettavan radion, ns. HUS-radion. Tietokoneet Hyvinkään sairaanhoitoalue toimittaa johtotilaan asennettavan kannettavan tietokoneen. Muut tietokoneet ja tulostimen hankkii tai järjestää pelastuslaitos, kuten nykyisessä päivystävän lääkintäesimiehen ajoneuvossa. Suojavälineet Ajoneuvosta tulee löytyä 2 kpl suojakypäriä (malli MSA-Gallet F2 -trem, väri valkoinen) suojalaseilla ja otsalampulla varustettuna. Kypärissä tulee olla teippaus L4 vihreällä sekä kypärän alaosassa kiertävä teippi ja sivuilla kaarevat toiset teipit. Lisäksi tulee olla suojaliivejä (luotiliivi) 2 kpl. Invertteri Ajoneuvoon tulee asentaa teholtaan min. 600 W invertteri. Operatiiviset tunnukset Ajoneuvon tulee olla tunnistettavissa edestä, takaa, ylhäältä ja sivuista. Sivuissa ja ylhäällä pitää olla riittävä kirjainkoko, jotta yksikkö on selkeästi tunnistettavissa. Tunnuksesta merkitään kaksikirjaiminen aluetunnus sekä numero-osa = KU 71. Lisäksi ajoneuvoon tulee merkitä tekstit HUS Hyvinkään sairaanhoitoalue sekä Ensihoidon kenttäjohtaja. Merkinnät toteutetaan vastaaville paikoille kuin nykyisessä päivystävän lääkintäesimiehen ajoneuvossa. Hyvinkään sairaanhoitoalue toimittaa oman logonsa.

Ensihoitopalvelusopimus

Ensihoitopalvelusopimus 1 Ensihoitopalvelusopimus Sopijaosapuolet: Palvelun tilaaja Palvelun tuottaja Uudenkaupungin kaupungin sosiaali- ja terveyskeskus Taivassalon kunta, sairaankuljetus Sopimuksen kohde 1 Sopimuksen kohde

Lisätiedot

Hankittavalle palvelulle asetetut vähimmäisvaatimukset ja laatukriteerit

Hankittavalle palvelulle asetetut vähimmäisvaatimukset ja laatukriteerit KIRKKONUMMEN KUNTA Perusturva LIITE 3, tarjouspyyntö ENSIHOITO- JA SAIRAANKULJETUSPALVELUT Hankittavalle palvelulle asetetut vähimmäisvaatimukset ja laatukriteerit Tämä dokumentti kuvaa hankittavalle ensihoito-

Lisätiedot

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, Porvoon sairaanhoitoalue (jäljempänä sha)

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, Porvoon sairaanhoitoalue (jäljempänä sha) HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN PORVOON SAIRAANHOITOALUEEN JA ITÄ-UUDENMAAN PELASTUSLAITOKSEN AIESOPIMUS ENSIHOIDON PALVELUTUOTANNOSTA JA ENSIVASTEPALVELUISTA 1. Sopijaosapuolet Itä-Uudenmaan

Lisätiedot

Sopijapuolet: Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä/ Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalue (jäljempänä tilaaja tai HUS) Y-tunnus 1567535-0,

Sopijapuolet: Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä/ Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalue (jäljempänä tilaaja tai HUS) Y-tunnus 1567535-0, HELSINGIN JA UUDENMAAN 1/7 ENSIHOITOPALVELUIDEN OSTOSOPIMUS Sopijapuolet: Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä/ (jäljempänä tilaaja tai HUS) Y-tunnus 1567535-0, Ekenäs Sjuktransport Ab,

Lisätiedot

SOPIMUS ENSIHOIDON JÄRJESTÄMISESTÄ

SOPIMUS ENSIHOIDON JÄRJESTÄMISESTÄ 1 (10) Perusturvalautakunta 24.11.2009 / LIITE SOPIMUS ENSIHOIDON JÄRJESTÄMISESTÄ Sopijaosapuolet Palvelun tilaajana Haukiputaan kunnan perusturvapalvelut Palvelun tuottajana Med Group Oulunseutu Oy Sopimuksen

Lisätiedot

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymallansi- Uudenmaan sairaanhoitoalue (jaljempana palvelun tilaaja tai HUS), Y- tunnus

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymallansi- Uudenmaan sairaanhoitoalue (jaljempana palvelun tilaaja tai HUS), Y- tunnus HELSlNGlN JA UUDENMAAN SAlRAANHOlTOPllRl LBnsi-Uudenmaan sairaanhoitoalue ENSIHOITOPALVELUIDEN OSTOSOPIMUS SOPIJAPUOLET: Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymallansi- Uudenmaan sairaanhoitoalue

Lisätiedot

Ensihoitopalvelun väliaikainen sopimus

Ensihoitopalvelun väliaikainen sopimus Ensihoitopalvelun väliaikainen sopimus Sopijaosapuolet: Palvelun tilaaja: Palvelun tuottaja: Haapaveden Kaupunki/Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi Haapaveden sairaankuljetus Oy Sopimuksen kohde 1 Sopimuksen

Lisätiedot

LOHJAN SAIRAANHOITOALUEEN JA LÄNSI-UUDENMAAN PELASTUSLAITOKSEN ENSIHOIDON ENSIVASTESOPIMUS ENSIVASTETOIMINNAN JÄRJESTÄMISESTÄ 1.1.

LOHJAN SAIRAANHOITOALUEEN JA LÄNSI-UUDENMAAN PELASTUSLAITOKSEN ENSIHOIDON ENSIVASTESOPIMUS ENSIVASTETOIMINNAN JÄRJESTÄMISESTÄ 1.1. 1 LOHJAN SAIRAANHOITOALUEEN JA LÄNSI-UUDENMAAN PELASTUSLAITOKSEN ENSIHOIDON ENSIVASTESOPIMUS ENSIVASTETOIMINNAN JÄRJESTÄMISESTÄ 1.1.2013 ALKAEN Sopijapuolet Lohjan sairaanhoitoalue (jäljempänä sairaanhoitoalue)

Lisätiedot

PALVELUTASOPÄÄTÖSESITYS ENSIHOITOPALVELUN JÄRJESTÄMISEKSI PÄIJÄT-HÄMEEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄSSÄ 1.1.

PALVELUTASOPÄÄTÖSESITYS ENSIHOITOPALVELUN JÄRJESTÄMISEKSI PÄIJÄT-HÄMEEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄSSÄ 1.1. PALVELUTASOPÄÄTÖSESITYS ENSIHOITOPALVELUN JÄRJESTÄMISEKSI PÄIJÄT-HÄMEEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄSSÄ 1.1.2017 ALKAEN VERSIO II - monituottajamalli PHSOTEY Ensihoitokeskus Sisällysluettelo

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI. Etelä-Savon sairaanhoitopiirin ensihoitopalvelun palvelutasopäätös 1.1.2014 alkaen

ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI. Etelä-Savon sairaanhoitopiirin ensihoitopalvelun palvelutasopäätös 1.1.2014 alkaen ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI Etelä-Savon sairaanhoitopiirin ensihoitopalvelun palvelutasopäätös 1.1.2014 alkaen SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 2 2 ENSIHOITOPALVELUN JÄRJESTÄMISTAPA... 3 3 ENSIHOITOPALVELUN

Lisätiedot

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä (jäljempänä myös Eksote) Valto Käkelänkatu 3 C 1, 53130 Lappeenranta

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä (jäljempänä myös Eksote) Valto Käkelänkatu 3 C 1, 53130 Lappeenranta JÄRJESTÄMISSOPIMUS ETELÄ-KARJALAN SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRIN ENSIHOI- DON JA ETELÄ-KARJALAN PELASTUSLAITOKSEN YHTEISESTÄ MONIAMMATILLI- SESTA TOIMINTAYKSIKÖSTÄ JA SEN TOIMINNAN PILOTOINNISTA RAUTJÄRVEN

Lisätiedot

KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN TUOTTAMISTA KOSKEVA SOPIMUS

KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN TUOTTAMISTA KOSKEVA SOPIMUS KEURUUN KAUPUNKI KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN TUOTTAMISTA KOSKEVA SOPIMUS 1. Osapuolet 1..1Keuruun kaupunki (jäljempänä Kaupunki ) Perusturva / työllisyyspalvelut työllisyyspäällikkö Erja Koivula Multiantie

Lisätiedot

A. Lastensuojelulain mukaista ympärivuorokautista laitoshoitoa, B. Perhekotihoitoa, C. Erityisyksikköhoitoa

A. Lastensuojelulain mukaista ympärivuorokautista laitoshoitoa, B. Perhekotihoitoa, C. Erityisyksikköhoitoa Sopimus lastensuojelulain mukaisesta ympärivuorokautisesta hoidosta. 1. Sopijapuolet Tilaaja PL 85 45101 Kouvola Y-tunnus 0161075-9 Yhteyshenkilö Palvelupäällikkö Sanna-Riitta Junnonen PL 85 45101 Kouvola

Lisätiedot

26.5.2014. Jokilaaksojen pelastustoimen johtosäännön 5 :n 8. kohdan mukaan pelastuslaitoksen johtokunta tekee ensihoitosopimukset.

26.5.2014. Jokilaaksojen pelastustoimen johtosäännön 5 :n 8. kohdan mukaan pelastuslaitoksen johtokunta tekee ensihoitosopimukset. 26.5.2014 Markkinaoikeus Radanrakentajantie 5 00520 HELSINKI Viite: Markkinaoikeuden lausuntopyyntö 28.4.2014 Dnro:2014/453-461 Tausta Yhdeksän sairaankuljetus-/ensihoitoyrityksen tekemä valitus Pohjois-Pohjanmaan

Lisätiedot

HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN JA KESKI-UUDENMAAN PELASTUSLAITOKSEN YHTEISTYÖSOPIMUS ENSIHOITOPALVELUN JÄRJESTÄMISESTÄ

HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN JA KESKI-UUDENMAAN PELASTUSLAITOKSEN YHTEISTYÖSOPIMUS ENSIHOITOPALVELUN JÄRJESTÄMISESTÄ Hallitus 13 6 2012 LIITE 3 HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN JA KESKI-UUDENMAAN PELASTUSLAITOKSEN YHTEISTYÖSOPIMUS ENSIHOITOPALVELUN JÄRJESTÄMISESTÄ 1. SOPIMUKSEN OSAPUOLET Helsingin ja Uudenmaan

Lisätiedot

HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN JA LÄNSI-UUDENMAANPELASTUSLAITOKSEN YHTEISTYÖSOPIMUS ENSIHOITOPALVELUN JÄRJESTÄMISESTÄ

HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN JA LÄNSI-UUDENMAANPELASTUSLAITOKSEN YHTEISTYÖSOPIMUS ENSIHOITOPALVELUN JÄRJESTÄMISESTÄ 1 HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN JA LÄNSI-UUDENMAANPELASTUSLAITOKSEN YHTEISTYÖSOPIMUS ENSIHOITOPALVELUN JÄRJESTÄMISESTÄ 1. SOPIMUKSEN OSAPUOLET Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä,

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN ENSIHOIDON PALVELUTASOPÄÄTÖS

VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN ENSIHOIDON PALVELUTASOPÄÄTÖS Valtuusto 10.6.2014 liite 2 24 1 VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN ENSIHOIDON PALVELUTASOPÄÄTÖS 1. Palvelutasopäätöksen voimassaolo Tämä palvelutasopäätös on voimassa 1.1.2015 31.12.2017. Sairaanhoitopiirin

Lisätiedot

JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä (jäljempänä Tilaaja ) Könnintie 27 B, 60800 ILMAJOKI. Hankinta- ja taloussuunnittelija, p.

JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä (jäljempänä Tilaaja ) Könnintie 27 B, 60800 ILMAJOKI. Hankinta- ja taloussuunnittelija, p. LIITE 2 SOPIMUS SOPIMUS HAMMASLÄÄKÄRITYÖVOIMAN VUOKRAAMISESTA VIIKONLOPPU- JA ARKIPYHÄILTOIHIN 1. OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Tilaaja: JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä (jäljempänä Tilaaja ) Könnintie

Lisätiedot

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö, jäljempänä YTHS. Yhteyshenkilön nimi ja virka-asema (tai muu yksilöinti)

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö, jäljempänä YTHS. Yhteyshenkilön nimi ja virka-asema (tai muu yksilöinti) 1 (5) 1. SOPIJAOSAPUOLET OSTAJA: Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö, jäljempänä YTHS Yhteystiedot: OSTAJAN YHTEYSHENKILÖ: Yhteyshenkilön nimi ja virka-asema (tai muu yksilöinti) (Yhteystiedot, jos poikkeavat

Lisätiedot

HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN JA HELSINGIN PELASTUSLAITOKSEN YHTEISTYÖSOPIMUS ENSIHOITOPALVELUN JÄRJESTÄMISESTÄ

HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN JA HELSINGIN PELASTUSLAITOKSEN YHTEISTYÖSOPIMUS ENSIHOITOPALVELUN JÄRJESTÄMISESTÄ Hallitus 13.6.2012, LIITE 2 HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN JA HELSINGIN PELASTUSLAITOKSEN YHTEISTYÖSOPIMUS ENSIHOITOPALVELUN JÄRJESTÄMISESTÄ 1. SOPIMUKSEN OSAPUOLET Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin

Lisätiedot

SOPIMUS KIERTÄVÄN LASTENSUOJELUN ERITYISSOSIAALI- TYÖNTEKIJÄN PALVELUISTA

SOPIMUS KIERTÄVÄN LASTENSUOJELUN ERITYISSOSIAALI- TYÖNTEKIJÄN PALVELUISTA 1 (5) SOPIMUS KIERTÄVÄN LASTENSUOJELUN ERITYISSOSIAALI- TYÖNTEKIJÄN PALVELUISTA 1. Sopimuksen osapuolet Ostaja: Yhteyshenkilö: Tuottaja: Yhteyshenkilö: Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Raili Haaki

Lisätiedot

ETELÄ-POHJANMAAN PELASTUSLAITOKSEN YHTEISTOIMINTASOPIMUS

ETELÄ-POHJANMAAN PELASTUSLAITOKSEN YHTEISTOIMINTASOPIMUS ETELÄ-POHJANMAAN PELASTUSLAITOKSEN YHTEISTOIMINTASOPIMUS ETELÄ-POHJANMAAN PELASTUSTOIMEN YHTEISTOIMINTASOPIMUS SOPIJAPUOLET Alajärven, Alavuden, Kauhajoen, Kauhavan, Kurikan, Lapuan, Seinäjoen ja Ähtärin

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNGIN JA LAPINJÄRVEN KUNNAN SOPIMUS SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUIDEN YHTEISTOIMINTA-ALUEESTA

LOVIISAN KAUPUNGIN JA LAPINJÄRVEN KUNNAN SOPIMUS SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUIDEN YHTEISTOIMINTA-ALUEESTA LOVIISAN KAUPUNGIN JA LAPINJÄRVEN KUNNAN SOPIMUS SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUIDEN YHTEISTOIMINTA-ALUEESTA Loviisan kaupunginvaltuusto xx.xx.2014 xx Lapinjärven kunnanvaltuusto xx.xx.2014 xx 2

Lisätiedot

Rakenta Oy 2407354-6. Helsinki. Sergey Kovalev 044-919 0061

Rakenta Oy 2407354-6. Helsinki. Sergey Kovalev 044-919 0061 SOPIMUS OSOITE- JA POSTITUSPALVELUISTA TILAAJA Toiminimi Y-tunnus Kotipaikka Yhteyshenkilö Osoite Puhelin Sähköposti Maksuehdot 14 pv netto, laskutus 3-12 kk välein, 1. vuosi ennakkomaksu 240 e (hintaan

Lisätiedot

PL 6000, 00099 Helsingin kaupunki. ja xxxxxxx (jäljempänä Palveluntuottaja) Osoite: xxxxxxxxxxxx y-tunnus

PL 6000, 00099 Helsingin kaupunki. ja xxxxxxx (jäljempänä Palveluntuottaja) Osoite: xxxxxxxxxxxx y-tunnus 1 SUUN TERVEYDENHUOLLON ANESTESIAPALVELUN HANKINTA 1. Sopijapuolet Helsingin kaupunki (jäljempänä Tilaaja) Osoite: Helsingin kaupungin terveyskeskus PL 6000, 00099 Helsingin kaupunki ja xxxxxxx (jäljempänä

Lisätiedot

SOPIMUS LASTENSUOJELULAIN MUKAISESTA LAITOSHOIDOSTA

SOPIMUS LASTENSUOJELULAIN MUKAISESTA LAITOSHOIDOSTA 1 (5) SOPIMUS LASTENSUOJELULAIN MUKAISESTA LAITOSHOIDOSTA SOPIJAOSAPUOLET PALVELUN OSTAJA: Liperin kunta Sosiaali- ja terveyslautakunta Lasten ja perheiden palvelut PALVELUN TUOTTAJA: Joensuun kaupunki.

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 15 päivänä huhtikuuta /2011 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus. ensihoitopalvelusta

Julkaistu Helsingissä 15 päivänä huhtikuuta /2011 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus. ensihoitopalvelusta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 15 päivänä huhtikuuta 2011 340/2011 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus ensihoitopalvelusta Annettu Helsingissä 6 päivänä huhtikuuta 2011 Sosiaali- ja terveysministeriön

Lisätiedot

PALVELUTASOPÄÄTÖS ESITYS. Outi J Nyberg L-PSHP:n ensihoidon vastuulääkäri

PALVELUTASOPÄÄTÖS ESITYS. Outi J Nyberg L-PSHP:n ensihoidon vastuulääkäri PALVELUTASOPÄÄTÖS ESITYS Outi J Nyberg L-PSHP:n ensihoidon vastuulääkäri PALVELUTASOPÄÄTÖKSEN PERUSTA: Riskianalyysi Vakituisesti alueella oleskeleva väestö ja sen ikärakenne Hoitolaitokset Toteutuneet

Lisätiedot

SOPIMUS TALOUS- JA VELKANEUVONTAPALVELUJEN JÄRJESTÄMISESTÄ

SOPIMUS TALOUS- JA VELKANEUVONTAPALVELUJEN JÄRJESTÄMISESTÄ SOPIMUS TALOUS- JA VELKANEUVONTAPALVELUJEN JÄRJESTÄMISESTÄ 1. Sopimuksen osapuolet Palveluntarjoaja: Tampereen kaupunki (jäljempänä: Tampere ja Palveluntarjoaja ) sekä Palvelunsaajat: Nokian ja Ylöjärven

Lisätiedot

ENSIHOIDON (SAIRAANKULJETUKSEN) TARJOUSPYYNTÖ

ENSIHOIDON (SAIRAANKULJETUKSEN) TARJOUSPYYNTÖ 1 ENSIHOIDON (SAIRAANKULJETUKSEN) TARJOUSPYYNTÖ Haukiputaan kunta/perusturvapalvelut pyytää tarjouksia ensihoidon (sairaankuljetuksen) järjestämisestä (osana kansanterveyslain (66/1972) 14 1 mom:n 3-kohdassa

Lisätiedot

POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN ENSIHOITOPALVELUN PALVELUTASOPÄÄTÖS AJALLE 1.1.2014-

POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN ENSIHOITOPALVELUN PALVELUTASOPÄÄTÖS AJALLE 1.1.2014- SAIRAANHOITOPIIRIN ENSIHOITOPALVELUN PALVELUTASOPÄÄTÖS AJALLE 1.1.2014- Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri 2 (8) 1. TOIMINTAYMPÄRISTÖ Ensihoidon palvelutasopäätös koskee Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin alueella

Lisätiedot

1/6 SOPIMUS HELSINGIN SEUDUN YHTEISEN ASUMISOIKEUDEN MARKKINA-ALUEEN PERUSTAMISESTA JA ASUMISOIKEUSASIOIDEN VIRANOMAISTEHTÄVIEN HOIDON JÄRJESTÄMISESTÄ

1/6 SOPIMUS HELSINGIN SEUDUN YHTEISEN ASUMISOIKEUDEN MARKKINA-ALUEEN PERUSTAMISESTA JA ASUMISOIKEUSASIOIDEN VIRANOMAISTEHTÄVIEN HOIDON JÄRJESTÄMISESTÄ 1/6 SOPIMUS HELSINGIN SEUDUN YHTEISEN ASUMISOIKEUDEN MARKKINA-ALUEEN PERUSTAMISESTA JA ASUMISOIKEUSASIOIDEN VIRANOMAISTEHTÄVIEN HOIDON JÄRJESTÄMISESTÄ 1. SOPIJAPUOLET Helsingin kaupunki xx kaupunki /kunta

Lisätiedot

OSAKASSOPIMUS KOSKIEN GREATER HELSINKI PROMOTION LTD OY - NIMISEN YHTIÖN HALLINTOA

OSAKASSOPIMUS KOSKIEN GREATER HELSINKI PROMOTION LTD OY - NIMISEN YHTIÖN HALLINTOA OSAKASSOPIMUS KOSKIEN GREATER HELSINKI PROMOTION LTD OY - NIMISEN YHTIÖN HALLINTOA Tämä osakassopimus (jäljempänä Sopimus) on solmittu seuraavien osapuolten välillä: 1. Helsingin kaupunki (Y-tunnus 0201256-6),

Lisätiedot

SOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTON TOIMIPAIKKOJEN KÄYTTÄMISESTÄ SOSIAALI- JA TERVEYSALAN OPISKELIJOIDEN KOULUTUKSEEN

SOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTON TOIMIPAIKKOJEN KÄYTTÄMISESTÄ SOSIAALI- JA TERVEYSALAN OPISKELIJOIDEN KOULUTUKSEEN HELSINGIN KAUPUNKI 1 SOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN N TOIMIPAIKKOJEN KÄYTTÄMISESTÄ SOSIAALI- JA TERVEYSALAN OPISKELIJOIDEN KOULUTUKSEEN 1 SOPIJAPUOLET Tämän sopimuksen osapuolia ovat Helsingin kaupungin sosiaali-

Lisätiedot

SEUDULLISEN KUNTAPALVELUTOIMISTON PUITESOPIMUS

SEUDULLISEN KUNTAPALVELUTOIMISTON PUITESOPIMUS Liite 1 Seutuhallitus 5.6.2008 SEUDULLISEN KUNTAPALVELUTOIMISTON PUITESOPIMUS Sivu 1 / 7 SEUDULLISEN KUNTAPALVELUTOIMISTON PUITESOPIMUS 1. Sopijapuolet Tilaaja kunta/kaupunki Tuottaja Oulunkaaren seutukunnan

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNTA LIITE 2 1 (5) Perusturva PL 20 02401 KIRKKONUMMI 3.11.2009 1232/135//2009

KIRKKONUMMEN KUNTA LIITE 2 1 (5) Perusturva PL 20 02401 KIRKKONUMMI 3.11.2009 1232/135//2009 KIRKKONUMMEN KUNTA LIITE 2 1 (5) ALUSTAVA PUITESOPIMUS HOITAJATYÖVOIMAN HANKINNASTA (LUONNOS) SOPIJAOSAPUOLET XXX, jäljempänä Palveluntuottaja Y-tunnus ja Kirkkonummen kunta,, jäljempänä Tilaaja 02401

Lisätiedot

Yleiset toimitusehdot Asiantuntijapalvelut

Yleiset toimitusehdot Asiantuntijapalvelut Asiantuntijapalvelut SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 2 1.1 Soveltaminen... 2 1.2 Työmenetelmät... 2 2 TOIMITTAJAN VELVOLLISUUDET... 2 2.1 Yleistä... 2 2.2 Tiedottaminen palvelun edistymisestä... 2 3 TILAAJAN

Lisätiedot

A V E R ETÄMYYNNIN ENNAKKOTIEDOT / KOSKEE HELPMEANS-VERKKOKAUPAN ASIAKKAIDEN TOIMEKSIANTOSOPIMUKSIA AVER ASIANAJOTOIMISTO OY

A V E R ETÄMYYNNIN ENNAKKOTIEDOT / KOSKEE HELPMEANS-VERKKOKAUPAN ASIAKKAIDEN TOIMEKSIANTOSOPIMUKSIA AVER ASIANAJOTOIMISTO OY A V E R 1 (5) ETÄMYYNNIN ENNAKKOTIEDOT / KOSKEE HELPMEANS-VERKKOKAUPAN ASIAKKAIDEN TOIMEKSIANTOSOPIMUKSIA 1 Osapuolet 1.1 (jäljempänä asiakas ) 1.2 Aver Asianajotoimisto Oy Fredrikinkatu 25 A 24 00120

Lisätiedot

ENSIHUOLTOSOPIMUS. 1. Sopijaosapuolet. Mänttä-Vilppulan kaupunki SPR Mäntän osasto SPR Vilppulan osasto. 2. Sopimuksen kohde

ENSIHUOLTOSOPIMUS. 1. Sopijaosapuolet. Mänttä-Vilppulan kaupunki SPR Mäntän osasto SPR Vilppulan osasto. 2. Sopimuksen kohde ENSIHUOLTOSOPIMUS 1. Sopijaosapuolet 2. Sopimuksen kohde Kuntien viranomaisten kokonaisvastuulla olevien ensihuoltotehtävien, kuten majoituksen, ruokahuollon, vaatteiden ja muiden varusteiden sekä psykososiaalisen

Lisätiedot

Tämän sopimuksen osapuolet ovat palvelun myyjänä Joensuun kaupunki sekä palvelun ostajina Ilomantsin kunta, Liperin kunta ja Polvijärven kunta.

Tämän sopimuksen osapuolet ovat palvelun myyjänä Joensuun kaupunki sekä palvelun ostajina Ilomantsin kunta, Liperin kunta ja Polvijärven kunta. 1 (5) SOPIMUS JOENSUU SEUDUN SIJAISHUOLTOYKSIKÖN PALVELUISTA 1. Sopijaosapuolet Tämän sopimuksen osapuolet ovat palvelun myyjänä Joensuun kaupunki sekä palvelun ostajina Ilomantsin kunta, Liperin kunta

Lisätiedot

SOPIMUS HELSINGIN SEUDUN YHTEISEN ASUMISOIKEUDEN MARKKINA-ALUEEN PERUSTAMISESTA JA ASUMISOIKEUSASIOIDEN VIRANOMAISTEHTÄVIEN HOIDON JÄRJESTÄMISESTÄ

SOPIMUS HELSINGIN SEUDUN YHTEISEN ASUMISOIKEUDEN MARKKINA-ALUEEN PERUSTAMISESTA JA ASUMISOIKEUSASIOIDEN VIRANOMAISTEHTÄVIEN HOIDON JÄRJESTÄMISESTÄ 1 SOPIMUS HELSINGIN SEUDUN YHTEISEN ASUMISOIKEUDEN MARKKINA-ALUEEN PERUSTAMISESTA JA ASUMISOIKEUSASIOIDEN VIRANOMAISTEHTÄVIEN HOIDON JÄRJESTÄMISESTÄ 1. OSAPUOLET Helsingin kaupunki xx kaupunki /kunta 2.

Lisätiedot

Ammattimaista käyttäjää koskevat keskeiset vaatimukset

Ammattimaista käyttäjää koskevat keskeiset vaatimukset Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista 629/2010 Ammattimaista käyttäjää koskevat keskeiset vaatimukset SAIRAALATEKNIIKAN PÄIVÄT, Helsinki 13.02.2014 ylitarkastaja Jari Knuuttila 1 AIMD D 90/385/

Lisätiedot

TEHORESERVIN KÄYTTÖSOPIMUS NRO 2015-S-1119 FORTUM POWER AND HEAT OY sekä FINEXTRA OY

TEHORESERVIN KÄYTTÖSOPIMUS NRO 2015-S-1119 FORTUM POWER AND HEAT OY sekä FINEXTRA OY TEHORESERVIN KÄYTTÖSOPIMUS NRO 2015-S-1119 FORTUM POWER AND HEAT OY sekä FINEXTRA OY 2(5) SOPIMUKSEN TARKOITUS Fortum Power and Heat Oy (Kuormanhaltija), y-tunnus: 0109160-2 ja Finextra Oy (Finextra),

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan -sairaanhoitopiirin ensihoitopalvelun palvelutasopäätös. Luonnos perusteluineen

Pohjois-Pohjanmaan -sairaanhoitopiirin ensihoitopalvelun palvelutasopäätös. Luonnos perusteluineen Pohjois-Pohjanmaan -sairaanhoitopiirin ensihoitopalvelun palvelutasopäätös Luonnos perusteluineen Sisältö 1 Johdanto 4 2 Ensihoitopalvelun sisältö ja valmius 6 2.1 Ensivaste 7 2.2 Perustason ensihoito

Lisätiedot

Turre Legal neuvottelee Asiakkaan puolesta sovintosopimuksen oikeudenomistajien kanssa

Turre Legal neuvottelee Asiakkaan puolesta sovintosopimuksen oikeudenomistajien kanssa TOIMEKSIANTOSOPIMUS A. Toimeksisaaja Toimeksiannon toimeksisaaja on. Toimeksiannon vastuulakimies on Jussi Kari. Turre Legal voi käyttää myös muita lakimiehiä palvelun toteuttamiseen. B. Palvelut suorittaa

Lisätiedot

Ensihoidon palvelutaso- päätöksen sisältö ja rakenne

Ensihoidon palvelutaso- päätöksen sisältö ja rakenne Ensihoidon palvelutasopäätöksen sisält ltö ja rakenne tavoitteet Ensihoitopalvelu terveydenhuollon (johtamaa) viranomaistoimintaa Kokonaisvastuu yhdellä järjestäjällä Ensihoito- ja päivystyspalvelujen

Lisätiedot

SOPIMUSLUONNOS LÄÄKKEIDEN KONEELLISESTA ANNOSPUSSIJAKELUSTA 1. SOPIJAOSAPUOLET JA YHDYSHENKILÖT

SOPIMUSLUONNOS LÄÄKKEIDEN KONEELLISESTA ANNOSPUSSIJAKELUSTA 1. SOPIJAOSAPUOLET JA YHDYSHENKILÖT LIITE 2 SOPIMUSLUONNOS LÄÄKKEIDEN KONEELLISESTA ANNOSPUSSIJAKELUSTA 1. SOPIJAOSAPUOLET JA YHDYSHENKILÖT Tilaaja: Vaihtoehtoisesti: Sipoon kunta PL 7 04131 Sipoo Y-tunnus: 0203533-8 Helena Räsänen, palvelujohtaja

Lisätiedot

LINJA-AUTOLIIKENTEEN ASIAKASPALVELUSOPIMUS. Toimeksiantaja: Oy Matkahuolto Ab Y-tunnus: 0111393-9 osakeyhtiö, Helsinki

LINJA-AUTOLIIKENTEEN ASIAKASPALVELUSOPIMUS. Toimeksiantaja: Oy Matkahuolto Ab Y-tunnus: 0111393-9 osakeyhtiö, Helsinki 1 (5) LINJA-AUTOLIIKENTEEN ASIAKASPALVELUSOPIMUS II Asiamies: Y-tunnus: Yhteystiedot: Toimeksiantaja: Oy Matkahuolto Ab Y-tunnus: 0111393-9 osakeyhtiö, Helsinki Yhteystiedot: PL 111, Lauttasaarentie 8

Lisätiedot

Terveydenhuollon kuntayhtymä, pelastuslaitos, lähikunnat, Kela, hoito- ja palvelukodit ovat yleisimmät sidosryhmät.

Terveydenhuollon kuntayhtymä, pelastuslaitos, lähikunnat, Kela, hoito- ja palvelukodit ovat yleisimmät sidosryhmät. YRITTÄJYYSTARINA Rautalammin Sairaankuljetus Oy on osakeyhtiö, joka aloitti toimintansa 1.7.2001. Osakkaita oli aluksi kolme, joiden osakkuudet olivat 50%, 30% ja 20%. Tästä piti tehdä ilmoitus kaupparekisteriin.

Lisätiedot

NÄYTTÖTUTKINTOJEN JÄRJESTÄMISSOPIMUKSET JA -SOPIMUSTEN TEKEMINEN

NÄYTTÖTUTKINTOJEN JÄRJESTÄMISSOPIMUKSET JA -SOPIMUSTEN TEKEMINEN NÄYTTÖTUTKINTOJEN JÄRJESTÄMISSOPIMUKSET JA -SOPIMUSTEN TEKEMINEN Opetushallitus 2001 ISBN 952 13 1064 2 1 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN DNO 70/011/2000 MÄÄRÄYS Velvoittavana noudatettava PÄIVÄMÄÄRÄ

Lisätiedot

POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN ENSIHOITOPALVELUN PALVELUTASOPÄÄTÖS AJALLE 1.1.2014-

POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN ENSIHOITOPALVELUN PALVELUTASOPÄÄTÖS AJALLE 1.1.2014- POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN ENSIHOITOPALVELUN PALVELUTASOPÄÄTÖS AJALLE 1.1.2014- Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri 2 (8) Ensihoitokeskus 27.9.2013 1. TOIMINTAYMPÄRISTÖ Ensihoidon palvelutasopäätös koskee

Lisätiedot

Bussikorttien latausta ja seutulipun rinnakkaiskortin myyntiä koskeva myyntipalvelu

Bussikorttien latausta ja seutulipun rinnakkaiskortin myyntiä koskeva myyntipalvelu 1 Sopimus LUONNOS Dnro xxxx-2014 xx.xx.2014 Ympäristötoimiala Bussikorttien latausta ja seutulipun rinnakkaiskortin myyntiä koskeva myyntipalvelu 1 Sopimuksen osapuolet Oy Matkahuolto Ab (jäljempänä Matkahuolto)

Lisätiedot

Suomen Sairaankuljetusliitto Selvitys ensihoidon järjestämisen kustannuksista

Suomen Sairaankuljetusliitto Selvitys ensihoidon järjestämisen kustannuksista 1 Suomen Sairaankuljetusliitto Selvitys ensihoidon järjestämisen kustannuksista Tiivistelmä 17.8.2011 Selvitystyön lähtökohdat Terveydenhuoltolain muutos vaikuttaa radikaalisti toimintaympäristöön ensihoitoalalla

Lisätiedot

12.5.2015. Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä: info@mestar.fi

12.5.2015. Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä: info@mestar.fi TARJOUSPYYNTÖ Koulutus 1. Hankintayksikön perustiedot Yhteystiedot: Mestar Varikkokatu 2 70620 Kuopio www.mestar.fi Osoite, josta saa lisätietoja: Katso edellä hankintayksikön yhteystiedot Osoite, johon

Lisätiedot

SOPIMUS RAKENNUKSEN NIMI LUOVUTTAMISESTA ADOPTOITAVAKSI

SOPIMUS RAKENNUKSEN NIMI LUOVUTTAMISESTA ADOPTOITAVAKSI Tampereen museot, Pirkanmaan maakuntamuseo Adoptoi monumentti toiminta 12.11.2015 / MH SOPIMUS RAKENNUKSEN NIMI LUOVUTTAMISESTA ADOPTOITAVAKSI 1. Sopimuksen tarkoitus ja osapuolien vastuut Tällä sopimuksella

Lisätiedot

KUNTAKOHTAINEN PERUSTERVEYDEN HUOLLON JA SOSIAALIPALVELUJEN PALVELUSO- PIMUS 2011

KUNTAKOHTAINEN PERUSTERVEYDEN HUOLLON JA SOSIAALIPALVELUJEN PALVELUSO- PIMUS 2011 KUNTAKOHTAINEN PERUSTERVEYDEN HUOLLON JA SOSIAALIPALVELUJEN PALVELUSO- PIMUS 2011 (PUNKAHARJUN KUNTA / ITÄ-SAVON SAIRAANHOITO- PIIRIN KY) SISÄLLYSLUETTELO 1. SOPIJAOSAPUOLET 3 2. KUNTAKOHTAINEN PALVELURAKENNE

Lisätiedot

ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN ENSIHOITOPALVELUN PALVELUTASOPÄÄTÖS 1.1.2013 31.12.2016

ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN ENSIHOITOPALVELUN PALVELUTASOPÄÄTÖS 1.1.2013 31.12.2016 ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN ENSIHOITOPALVELUN PALVELUTASOPÄÄTÖS 1.1.2013 31.12.2016 Hyväksytty Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuustossa x.x. 2011 Sisällysluettelo 1. Johdanto ja palvelutasopäätöksen

Lisätiedot

Nimi: Osoite: Puhelin/sp: Y- tunnus/kaupparekisteri nro:

Nimi: Osoite: Puhelin/sp: Y- tunnus/kaupparekisteri nro: VASTAANOTTOTILOJA KOSKEVA VUOKRASOPIMUS VUOKRANANTAJA Nimi: Osoite: Puhelin/sp: Y- tunnus/kaupparekisteri nro: VUOKRALAINEN Nimi: Osoite: Puhelin/sp: Y-tunnus/kaupparekisteri nro: VUOKRAUKSEN KOHDE VUOKRASOPIMUKSEN

Lisätiedot

Ohjeet palvelutuottajien hakumenettelyyn

Ohjeet palvelutuottajien hakumenettelyyn Ohjeet palvelutuottajien hakumenettelyyn Hakeminen palvelusetelilain mukaiseksi lasten päiväkoti/ryhmäperhepäivähoidon palveluntuottajaksi Hakulomake ja liitteet Palvelusetelillä toimivaksi palveluntuottajaksi

Lisätiedot

KIINTEISTÖN VUOKRASOPIMUS

KIINTEISTÖN VUOKRASOPIMUS 1 KIINTEISTÖN VUOKRASOPIMUS 1. Sopijaosapuolet Tikkamäen Palvelut Oy (jäljempänä vuokranantaja) ja Pohjois-Karjalan sairaanhoitoja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä, (jäljempänä vuokralainen) ovat sopineet

Lisätiedot

Tämän sopimuksen sopijaosapuolina ovat seuraavat Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n omistajakunnat (jäljempänä sopijakunnat):

Tämän sopimuksen sopijaosapuolina ovat seuraavat Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n omistajakunnat (jäljempänä sopijakunnat): Luonnos 16.03.2012 Yhteistoimintasopimus jätehuoltoviranomaisena toimimisesta 1. Sopimuksen osapuolet Tämän sopimuksen sopijaosapuolina ovat seuraavat Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n omistajakunnat (jäljempänä

Lisätiedot

Terveydenhuollon yksikön oma laitevalmistus: uudet velvoitteet ja menettelytavat. Kimmo Linnavuori. Ylilääkäri

Terveydenhuollon yksikön oma laitevalmistus: uudet velvoitteet ja menettelytavat. Kimmo Linnavuori. Ylilääkäri Terveydenhuollon yksikön oma laitevalmistus: uudet velvoitteet ja menettelytavat Ylilääkäri Lain 629/2010 2 Soveltamisala Tätä lakia sovelletaan terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden ja niiden lisälaitteiden

Lisätiedot

Ensihoitopalvelu Keski Suomessa

Ensihoitopalvelu Keski Suomessa Kaupunginhallitus 27.9.2010 liite nro 2 (1/14) Ensihoitopalvelu Keski Suomessa Mikko Lintu ensihoidon vastuulääkäri, sisätautilääkäri, päivystyslääketieteen erityispätevyys K SSHP, Päivystysalue Ensihoidon

Lisätiedot

Puitesopimuksen osapuolet ja soveltaminen

Puitesopimuksen osapuolet ja soveltaminen Puitesopimus Keski-Suomen työpajoilla tapahtuvaa nuorisoasteen koulutuksena toteutettavaa opetussuunnitelmaperusteisen koulutuksen opintojaksojen suorittamista koskien Puitesopimuksen osapuolet ja soveltaminen

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNNAN JA HUS-SERVIS LIIKELAITOKSEN SOPIMUS TEKSTINKÄSITTELYPALVELUISTA

NURMIJÄRVEN KUNNAN JA HUS-SERVIS LIIKELAITOKSEN SOPIMUS TEKSTINKÄSITTELYPALVELUISTA NURMIJÄRVEN KUNNAN JA HUS-SERVIS LIIKELAITOKSEN SOPIMUS TEKSTINKÄSITTELYPALVELUISTA 1 SOPIJAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT 1.1 Tilaaja Nurmijärven kunta (jäljempänä Tilaaja) < osoite > < Y-tunnus > 1.2 Toimittaja

Lisätiedot

SOPIMUS KEHITYSVAMMAISTEN YMPÄRIVUOROKAUTISESTA ASUMISPALVELUSTA

SOPIMUS KEHITYSVAMMAISTEN YMPÄRIVUOROKAUTISESTA ASUMISPALVELUSTA SOPIMUS KEHITYSVAMMAISTEN YMPÄRIVUOROKAUTISESTA ASUMISPALVELUSTA 1. Sopimuksen osapuolet Palvelun tilaaja Kinnulan kunta/perusturva Keskustie 45 43900 Kinnula Y-tunnus: 0242816-6 Yhteyshenkilö sopimusasioissa:

Lisätiedot

Palveluseteliselvitys koskien Vihdin yksityistä päiväkotihoitoa

Palveluseteliselvitys koskien Vihdin yksityistä päiväkotihoitoa Palveluseteliselvitys koskien Vihdin yksityistä päiväkotihoitoa Yksityisen hoidon tuki Lapsen hoidon järjestämiseksi vanhemman tai muun huoltajan osoittamalle hoidon tuottajalle suoritettavaa tukea. Tuottaja

Lisätiedot

SOPIMUS ADOPTIONEUVONNASTA

SOPIMUS ADOPTIONEUVONNASTA SOPIMUS ADOPTIONEUVONNASTA 1. OSAPUOLET Palvelun tilaaja Kirkkonummen kunta / Perusturva Yhteyshenkilö ja yhteystiedot: Sosiaalityön päällikkö Sirkku Pekkarinen-Keto Kirkkonummen perusturva Ervastintie

Lisätiedot

LÄÄKINTÄLAITTEEN VASTAANOTTOTARKASTUS

LÄÄKINTÄLAITTEEN VASTAANOTTOTARKASTUS LÄÄKINTÄLAITTEEN VASTAANOTTOTARKASTUS SGS Fimko Oy Ilpo Pöyhönen Ilpo.Poyhonen@sgs.com Hermiankatu 12 B 33720 Tampere, Finland Puh. 043 8251326 MISTÄ PUHUTAAN Tarkoitus Vastaako hankinnassa sovitut asiat

Lisätiedot

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin ensihoidon palvelutasopäätös Päivitys vuodelle 2014

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin ensihoidon palvelutasopäätös Päivitys vuodelle 2014 HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin ensihoidon palvelutasopäätös Päivitys vuodelle 2014 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Rajaukset... 4 3. Palvelutason

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojärjestelmät ja niiden uudistukset

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojärjestelmät ja niiden uudistukset Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojärjestelmät ja niiden uudistukset Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä 157/2009 Jussi Holmalahti, johtaja Lupaosasto Tietojärjestelmät

Lisätiedot

SAIRAANKULJETUSTA JA ENSIHOITOA KOSKEVA HANKINTA

SAIRAANKULJETUSTA JA ENSIHOITOA KOSKEVA HANKINTA KAINUUN MAAKUNTA KUNTAYHTYMÄ TARJOUSPYYNTÖ 43/2008 Kainuun keskussairaala Materiaalipalvelut Sotkamontie 13 87140 KAJAANI Puh. 08 615 62076 Fax. 08 615 62071 5.6.2008 Liite nro: 1 SAIRAANKULJETUSTA JA

Lisätiedot

SOPIMUSLUONNOS 1 27.8.2014

SOPIMUSLUONNOS 1 27.8.2014 SOPIMUSLUONNOS 1 Kannuksen kaupungin, Toholammin, Kaustisen, Perhon, Vetelin ja Halsuan kuntien, Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän ja Kaustisen evankelisen opiston keskeinen sopimus kuraattoripalvelujen

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ TELAKKAKADUN KOULUN OHUTPÄÄTTEISTÄ

TARJOUSPYYNTÖ TELAKKAKADUN KOULUN OHUTPÄÄTTEISTÄ 1 (5) TARJOUSPYYNTÖ TELAKKAKADUN KOULUN OHUTPÄÄTTEISTÄ Äänekosken kaupunki pyytää tarjoustanne. Tuoteryhmä Tietokonepäätteet Tarjouspyynnön sisältö ja laajuus Hankintakausi Joulukuu 2012. Ohutpäätteiden

Lisätiedot

Ensihoidon palvelutason perusteet HUS:ssa

Ensihoidon palvelutason perusteet HUS:ssa Hallitus 24.1.2011,LIITE 4 1 5.10.2010/final 1.0 Ensihoidon palvelutason perusteet HUS:ssa - Asiantuntijoiden laatima suositus ensihoitopalvelun saatavuudesta ja laadusta 2 1. Johdanto Ensihoidon palvelutason

Lisätiedot

Ensihoidon järjestelyt haastavassa liikenneonnettomuudessa. Ensihoidon kenttäjohtaja Jouni Kujala Keski-Suomen sairaanhoitopiiri

Ensihoidon järjestelyt haastavassa liikenneonnettomuudessa. Ensihoidon kenttäjohtaja Jouni Kujala Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Ensihoidon järjestelyt haastavassa liikenneonnettomuudessa Ensihoidon kenttäjohtaja Jouni Kujala Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Perustietoa Keski-Suomi on yksi Suomen 19 maakunnasta Metsien, vesistöjen

Lisätiedot

Hyväksymishakemus perusterveydenhuollon palvelusetelituottajaksi

Hyväksymishakemus perusterveydenhuollon palvelusetelituottajaksi Hyväksymishakemus perusterveydenhuollon palvelusetelituottajaksi Seinäjoen kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunta on päättänyt seuraavista perusterveydenhuollon palveluseteleistä ja niiden arvosta vuodelle

Lisätiedot

ETELÄ-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN ENSIHOITOPALVELUN PALVELUTASOPÄÄTÖSLUONNOS

ETELÄ-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN ENSIHOITOPALVELUN PALVELUTASOPÄÄTÖSLUONNOS ETELÄ-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN ENSIHOITOPALVELUN PALVELUTASOPÄÄTÖSLUONNOS Huhtalantie 53 Puhelin vaihde 06 415 4111 Sähköposti: 60220 Seinäjoki Faksi 06 415 4351 etunimi.sukunimi@epshp.fi 2 (16) 3

Lisätiedot

JOKILAAKSOJEN PELASTUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1

JOKILAAKSOJEN PELASTUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 JOKILAAKSOJEN PELASTUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 YLIVIESKAN KAUPUNKI Ylivieskan kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 25.9.2012 64 Voimaantulopäivä 1.11.2012 I LUKU JOKILAAKSOJEN PELASTUSLAITOKSEN YLEISET PERUSTEET

Lisätiedot

Yhteistyösopimus. 1. Osapuolet

Yhteistyösopimus. 1. Osapuolet Yhteistyösopimus 1. Osapuolet Kangasalan kunta Lempäälän kunta Nokian kaupunki Oriveden kaupunki Pirkkalan kunta Tampereen kaupunki Vesilahden kunta Ylöjärven kaupunki 2. Sopimuksen tausta ja tarkoitus

Lisätiedot

PPSHP:n ensihoitopalvelun suunnittelua Th-lain ja ensihoitoasetuksen pohjalta

PPSHP:n ensihoitopalvelun suunnittelua Th-lain ja ensihoitoasetuksen pohjalta PPSHP:n ensihoitopalvelun suunnittelua Th-lain ja ensihoitoasetuksen pohjalta Iiro Anttila projektityöntekijä Matti Martikainen vastuualuejohtaja, ensihoito ja päivystys OYS/PPSHP Taustaa Apulaisoikeuskanslerin

Lisätiedot

Asiakkaan sopimuksen nojalla Parkkihallissa pysäköimään oikeutettujen ajoneuvojen rekisteritunnukset ovat Asiakkaan ilmoituksen mukaisesti seuraavat:

Asiakkaan sopimuksen nojalla Parkkihallissa pysäköimään oikeutettujen ajoneuvojen rekisteritunnukset ovat Asiakkaan ilmoituksen mukaisesti seuraavat: SOPIMUS PYSÄKÖINTIOIKEUDESTA OSAPUOLET Pysäköintitilan ylläpitäjä Helsingin Seudun Isännöitsijät Oy Y-tunnus: 0467438-7 Ratakatu 1 b A 7, 00120 Helsinki Sähköpostiosoite: asiakaspalvelu@hsi.fi jäljempänä

Lisätiedot

Kuopion kaupunki, Sosiaali- ja terveyskeskus Tampereen kaupunki, Sosiaali- ja terveystoimi Turun kaupunki: Terveystoimi, Turun kaupunki: Sosiaalitoimi

Kuopion kaupunki, Sosiaali- ja terveyskeskus Tampereen kaupunki, Sosiaali- ja terveystoimi Turun kaupunki: Terveystoimi, Turun kaupunki: Sosiaalitoimi 1 YHTEISTOIMINTASOPIMUS 1. Sopimusosapuolet Kuopion kaupunki, Sosiaali- ja terveyskeskus Tampereen kaupunki, Sosiaali- ja terveystoimi Turun kaupunki:, Turun kaupunki: Sosiaalitoimi Hankkeen hallinnoijana

Lisätiedot

Yhteistyösopimus. Uudenkaupungin kaupungin. Finn Sportsman Oy:n. välillä

Yhteistyösopimus. Uudenkaupungin kaupungin. Finn Sportsman Oy:n. välillä KAU Yhteistyösopimus Uudenkaupungin kaupungin ja Finn Sportsman Oy:n välillä 2 1. OSAPUOLET Tämän yhteistyösopimuksen osapuolina ovat: (1) Uudenkaupungin kaupunki (Y-tunnus: 0144036-6) Välskärintie 2 23500

Lisätiedot

KUUMA seutu liikelaitos (y tunnus 0127485-5) Kauppakaari 1-3 C 04200 Kerava

KUUMA seutu liikelaitos (y tunnus 0127485-5) Kauppakaari 1-3 C 04200 Kerava 1 SOPIMUS KUUMA -seutu liikelaitos tilaajana ja Oy toimittajana ovat tehneet seuraavan sopimuksen koskien Paikallisen kehittämisen ja lähidemokratian toimintamalli projektia. 1. SOPIJAPUOLET 1.1 Tilaaja:

Lisätiedot

Toimeksisaaja suorittaa tämän sopimuksen liitteessä 1 mainittuja toimeksiantajien etäpalvelutehtäviä yhteispalvelupisteessä.

Toimeksisaaja suorittaa tämän sopimuksen liitteessä 1 mainittuja toimeksiantajien etäpalvelutehtäviä yhteispalvelupisteessä. 1 YHTEISPALVELUSOPIMUS 1. Sopimusosapuolet Keuruun kaupunki (toimeksisaaja) Verohallinto (toimeksiantaja) 2. Yhteyshenkilöt Hallintojohtaja Tarja Ojala, Keuruun kaupunki (toimeksisaaja) Toimistopäällikkö

Lisätiedot

Sopimus terveydenhuoltolain mukaisen perusterveydenhuollon hammaslääkäripäivystyksen palvelujen tuottamisesta terveydenhuollon kuntayhtymälle

Sopimus terveydenhuoltolain mukaisen perusterveydenhuollon hammaslääkäripäivystyksen palvelujen tuottamisesta terveydenhuollon kuntayhtymälle Sopimus terveydenhuoltolain mukaisen perusterveydenhuollon hammaslääkäripäivystyksen palvelujen tuottamisesta terveydenhuollon kuntayhtymälle 1 Sopimuksen tausta 2 Sopijaosapuolet 3 Sopimuksen tarkoitus

Lisätiedot

Vaalan kunta Ostoliikennesopimuksen liite 3 1 (6)

Vaalan kunta Ostoliikennesopimuksen liite 3 1 (6) Vaalan kunta Ostoliikennesopimuksen liite 3 1 (6) KULJETUSPALVELUT OSTOLIIKENTEEN EHDOT Nämä ehdot liitetään ostoliikennesopimukseen. Sopimuksessa voidaan poiketa näistä ehdoista. Hoidettaessa sopimussuhteeseen

Lisätiedot

PUITESOPIMUS KEMIJÄRVEN KAUPUNGIN JÄRJESTÄMISVELVOLLISUUDEN PIIRIIN KUULUVIEN TYÖTERVEYSHUOLLON PALVELUJEN TUOTTAMISESTA

PUITESOPIMUS KEMIJÄRVEN KAUPUNGIN JÄRJESTÄMISVELVOLLISUUDEN PIIRIIN KUULUVIEN TYÖTERVEYSHUOLLON PALVELUJEN TUOTTAMISESTA LUONNOS 2.12.2015 PUITESOPIMUS KEMIJÄRVEN KAUPUNGIN JÄRJESTÄMISVELVOLLISUUDEN PIIRIIN KUULUVIEN TYÖTERVEYSHUOLLON PALVELUJEN TUOTTAMISESTA 1 OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Tilaaja Kemijärven kaupunki (jäljempänä

Lisätiedot

TOIMINNALLISESTI YHTEINEN ERVA-ALUE VUONNA 2012 KROONISTEN KANSANSAIRAUKSIEN EHKÄISY JA VARHAINEN HOITO KYS-ERVA-ALUEELLA

TOIMINNALLISESTI YHTEINEN ERVA-ALUE VUONNA 2012 KROONISTEN KANSANSAIRAUKSIEN EHKÄISY JA VARHAINEN HOITO KYS-ERVA-ALUEELLA KYS-ERVA-alue 1 (7) TOIMINNALLISESTI YHTEINEN ERVA-ALUE VUONNA 2012 KROONISTEN KANSANSAIRAUKSIEN EHKÄISY JA VARHAINEN HOITO KYS-ERVA-ALUEELLA Sopimus hankkeen hallinnoimisesta ja organisoimisesta KYS-ERVA-alue

Lisätiedot

KIINTEISTÖNHOIDON JA ISÄNNÖINNIN YLEISET SOPIMUSEHDOT 2000

KIINTEISTÖNHOIDON JA ISÄNNÖINNIN YLEISET SOPIMUSEHDOT 2000 KH&I-YSE 2000 26.1.2000 1(6) KIINTEISTÖNHOIDON JA ISÄNNÖINNIN YLEISET SOPIMUSEHDOT 2000 1 Soveltamisala Yleisiä sopimusehtoja sovelletaan kiinteistönhoidossa ja kiinteistöjen isännöinnissä toimeksisaajan

Lisätiedot

1. Eurotum Oy (Y:1584946-1) tai Sirafire Oy (2540423-9)

1. Eurotum Oy (Y:1584946-1) tai Sirafire Oy (2540423-9) 1 (4) ESIVUOKRASOPIMUS Sopimusosapuolet 1. Eurotum Oy (Y:1584946-1) tai Sirafire Oy (2540423-9) Kihlakangas 13, 96800 Rovaniemi (jäljempänä vuokranantaja ) 2. Lapin pelastuslaitos (Y: 0937073-7) (jäljempänä

Lisätiedot

Tässä dokumentissa on kuvattu Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen näkemys ensihoitopalvelun palvelutasopäätöksen valmisteluun 13.10.2014.

Tässä dokumentissa on kuvattu Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen näkemys ensihoitopalvelun palvelutasopäätöksen valmisteluun 13.10.2014. HEINOLAN KAUPUNKI Kir i2a ro PELASTUSLAITOS PÄIJÄT-HÄME 10-10- 2014 A i anyn w 7ehtäväluo4dtus ENS I HO I T O Tässä dokumentissa on kuvattu Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen näkemys ensihoitopalvelun palvelutasopäätöksen

Lisätiedot

Helmivisio Oy ASIAKKAAN SOPIMUSEHDOT 1.9.2010

Helmivisio Oy ASIAKKAAN SOPIMUSEHDOT 1.9.2010 1 (5) 1 Soveltamisala Näitä sopimusehtoja sovelletaan :n (jäljempänä Toimittaja) Wahtikodinvalvontapalvelun toimituksiin kuluttaja- tai yritysasiakkaille (jäljempänä Asiakas). Palvelun tarjoaa ja toimittaa,

Lisätiedot

M A A N V U O K R A S O P I M U S

M A A N V U O K R A S O P I M U S M A A N V U O K R A S O P I M U S 1 JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Saarijärven kaupunki Sivulantie 11 43100 SAARIJÄRVI (Y-tunnus 0176975-1) Vuokralainen: Äänekosken ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä

Lisätiedot

Ensihoidon ja Päivystyksen toimialue. Kuntainfo 26.2.2014. eija.vaula@satshp.fi

Ensihoidon ja Päivystyksen toimialue. Kuntainfo 26.2.2014. eija.vaula@satshp.fi Ensihoidon ja Päivystyksen toimialue Kuntainfo 26.2.2014 eija.vaula@satshp.fi Käynnit 1-12kk v.2012/2013 Potilasvirta Esh YLE = Esh lasku -11%, Yle nousu +8% 70000 60000 50000 40000 30000 20000 10000 0

Lisätiedot

1. Lieksan kaupunki, edustajanaan kaupunginhallitus (jäljempänä kaupunki) 2. kaupunginjohtaja Jarkko Määttänen (jäljempänä kaupunginjohtaja)

1. Lieksan kaupunki, edustajanaan kaupunginhallitus (jäljempänä kaupunki) 2. kaupunginjohtaja Jarkko Määttänen (jäljempänä kaupunginjohtaja) JOHTAJASOPIMUS Lieksan kaupunki ja kaupunginjohtaja Jarkko Määttänen sopivat tällä johtajasopimuksella kaupunginjohtajan avaintehtävistä, työn painopistealueista, niiden arvioinnista ja tarkastamisesta,

Lisätiedot

TEHY:N HALLITUKSEN NIMEÄMÄ TYÖRYHMÄ ENSIHOIDON JA - SAIRAANKULJETUKSEN KEHITTÄMISEKSI

TEHY:N HALLITUKSEN NIMEÄMÄ TYÖRYHMÄ ENSIHOIDON JA - SAIRAANKULJETUKSEN KEHITTÄMISEKSI 1 TEHY:N HALLITUKSEN NIMEÄMÄ TYÖRYHMÄ ENSIHOIDON JA - SAIRAANKULJETUKSEN KEHITTÄMISEKSI Hyväksytty Tehyn hallituksessa 19.2.2008 Yhteenveto keskeisimmistä selvitysmies Markku Kuisman työryhmän ehdotuksista

Lisätiedot