HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN JA HELSINGIN PELASTUSLAITOKSEN YHTEISTYÖSOPIMUS ENSIHOITOPALVELUN JÄRJESTÄMISESTÄ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN JA HELSINGIN PELASTUSLAITOKSEN YHTEISTYÖSOPIMUS ENSIHOITOPALVELUN JÄRJESTÄMISESTÄ"

Transkriptio

1 Hallitus , LIITE 2 HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN JA HELSINGIN PELASTUSLAITOKSEN YHTEISTYÖSOPIMUS ENSIHOITOPALVELUN JÄRJESTÄMISESTÄ 1. SOPIMUKSEN OSAPUOLET Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, HYKSsairaanhoitoalue (jäljempänä HUS) PL HUS Y-tunnus Yhteyshenkilö sopimusasioissa: HYKS ensihoidon klinikkaylilääkäri (sopimuksentekohetkellä Markku Kuisma) Helsingin pelastuslaitos (jäljempänä pelastuslaitos) Y-tunnus Yhteyshenkilö sopimusasioissa: Lääkintäyksikön päällikkö (sopimuksentekohetkellä Kari Porthan) 2. SOPIMUKSEN TARKOITUS Tämä yhteistoimintasopimus on terveydenhuoltolain (1326/2010) 39 :ssä tarkoitettu sopimus ensihoitopalvelun järjestämisestä yhteistoiminnassa alueen pelastustoimen kanssa HYKS Helsingin alueella. Osapuolet sopivat tällä yhteistoimintasopimuksella ensihoitopalveluiden toteuttamisesta HYKS Helsingin alueella. Tämän yhteistoimintasopimuksen tarkoituksena on ylläpitää HYKS Helsingin alueen ensihoitovalmius ja hoitaa palveluntoteutus ensisijaisesti hätäkeskuksen välittämiä A-C ensihoito- ja ensivastetehtävien osalta. 1

2 3. SOPIMUKSEN KOHDE Yhteistoimintasopimuksen kohteena olevalla ensihoitopalvelulla tarkoitetaan terveydenhuoltolain (1326/2010) ja ensihoitoasetuksen ( ) mukaisesti määriteltyä palvelua sekä sairaanhoitopiirin palvelutasopäätöksessä ja tässä sopimuksessa tarkemmin määriteltyä toimintaa. Ensihoitopalveluun kuuluu ensivastetoiminta. Ensihoitopalvelun yksiköiden miehitys on määritetty palvelutasopäätöksessä. Sopimuksen mukaiset yksiköt on kuvattu liitteessä 2 (Ensihoitoyksiköt, ensivasteyksiköt ja henkilöstö). Päivittäisissä ruuhkatilanteissa valmiutta voidaan tilapäisesti lisätä kyseisessä liitteessä mainittujen varayksiköiden puitteissa kenttäjohtajan, ensihoidon vastuulääkärin tai heidän edustajansa päätöksellä. 4. PALVELUTASOPÄÄTÖS JA SEN VALVONTA Sairaanhoitopiirin laatimassa palvelutasopäätöksessä määritellään ensihoitopalvelun järjestämistapa, palvelun sisältö, ensihoitopalveluun osallistuvan henkilöstön koulutus, valmius, tavoitteet potilaan tavoittamisajasta ja muut alueen ensihoitopalvelun järjestämisen kannalta tarpeelliset seikat. HUS valvoo palvelutasopäätöksen toteutumista. 5. OSAPUOLTEN TEHTÄVÄT HUS vastaa sairaanhoitopiirin vastuulla olevasta ensihoitopalvelun järjestämisestä alueellaan ja palvelutasopäätöksen laatimisesta. HUS toteuttaa ensihoitolääkäripäivystyksen, ensihoidon vastuulääkäripalvelut, muut lääkärijohtoiset asiantuntijapalvelut, palvelutasosuunnittelun sekä vastaa ensihoidon sähköisestä potilaskertomusjärjestelmästä siten kuin on erikseen sovittu tietojärjestelmän vastuunjaosta liitteessä 5 (Ensihoidon tietojärjestelmän hallinnolliset, toiminnalliset ja kustannusvastuut). Pelastuslaitos toteuttaa tämän yhteistoimintasopimuksen sekä palvelutasopäätöksen mukaisen ensihoitopalvelukokonaisuuden. Pelastuslaitos vastaa ensihoito-organisaatiosta, henkilöstöhallinnosta, valmiuden ylläpidosta, kalustosta ja ajoneuvoista sekä viestiliikennejärjestelmistä lukuun ottamatta edellä mainittuja HUS:lle kuuluvia tehtäviä. Pelastuslaitos ylläpitää EFQM-laatujärjestelmää, jonka avulla toiminnan laatua on mahdollista seurata ja kehittää. Osapuolten vastuut on esitetty yksityiskohtaisesti liitteessä 1 (Sopimusosapuolten vastuut). Suuronnettomuuksiin ja poikkeusoloihin varautuminen on kuvattu liitteessä 10 (Varautuminen suuronnettomuuksiin ja poikkeusoloihin). 6. POTILASPALAUTTEET Potilaspalautteet käsittelee pelastuslaitos silloin kuin asia koskee kohtelua, käyttäytymistä tai sellaista asiaa, joka ei selkeästi liity ensihoidon vastuulääkärille kuuluviin palautteisiin. Palautteet tulee käsitellä 14 vrk:n kuluessa niiden vastaanottamisesta tai mikäli se ei ole mahdollista niin ilmoittaa potilaalle viivästymisestä. Palaute tai vastauksen kopio toimitetaan alueen vastuulääkärille. Ensihoidon vastuulääkäri käsittelee palautteet, jotka liittyvät hoidon tai palvelun saatavuuteen, avun saapumisen nopeuteen, hoitoon, hoitopaikan valintaan tai -koodiin. Ensihoidon vastuulääkäri osallistuu aina valvontaviranomaiselta tulevien kanteluiden sekä potilasvahinkoilmoitusten käsittelyyn. 2

3 7. TALOUS JA TOIMINNAN VALVONTA Pelastuslaitos järjestää ensihoitopalvelun omakustannusperiaatteella. Tavoitteena on toteuttaa ensihoitopalvelut laadukkaasti ja taloudellisesti sekä turvata palvelun toteutuksen edellytykset ja häiriötön ensihoitovalmius. Pelastuslaitoksen kustannusten vuosikorvaus on esitetty eriteltynä liitteessä 8 (Korvaukset ja laskutus). Ensihoitopalvelun talouden ja toiminnan seurantaraportointi sekä valvonta toteutetaan erikseen sovitulla tavalla liitteen 9 (Talouden ja toiminnan seurantaraportointi ja valvonta) mukaisesti. 8. HENKILÖSTÖ Pelastuslaitoksen ensihoitohenkilöstö on pelastuslaitoksen palveluksessa ja työ- tai virkasuhteessa Helsingin kaupunkiin. Pätevyysvaatimuksina noudatetaan STM:n ensihoitopalveluasetuksen ja HUS:n ensihoidon palvelutasopäätöksen vaatimuksia huomioiden siirtymäajan säännökset. Uuden henkilöstön osalta ennen työsuhteen alkamista pelastuslaitos tarkistaa työntekijän muodollisen pätevyyden JulkiTerhikistä (terveydenhuollon ammattihenkilöt) tai tutkintotodistuksen myöntäneestä pelastusalan oppilaitoksesta (pelastajat). 9. KENTTÄJOHTAJAJÄRJESTELMÄ Kenttäjohtajajärjestelmästä sovitaan liitteessä 7 (Kenttäjohtajajärjestelmä). 10. KALUSTO JA KIINTEISTÖT Pelastuslaitoksen tarvitsema kalusto ja varusteet ovat pelastuslaitoksen hallinnassa ja pelastuslaitos vastaa niiden hankinnoista ja tarvittavista investoinneista. Pelastuslaitos vastaa ensihoitopalvelun tarvitsemien tilojen hankkimisesta tai vuokraamisesta. 11. ALIHANKINNAT Alihankinta on mahdollinen tukipalveluiden sekä maallikkodefibrillaatiotoiminnan toteuttamisessa, joka on kuvattu liitteessä 6 (Maallikkodefibrillaattoritoiminta), mutta ei itse ydintoiminnassa. Pelastuslaitos vastaa alihankkijoiden työstä kuin omastaan ja myös siitä, että palvelut toteutetaan palvelutasopäätöksen mukaisesti. 12. POTILASKERTOMUKSET Pelastuslaitos huolehtii tämän yhteistoimintasopimuksen mukaisesta toiminnasta syntyvien sähköisten ja paperisten potilasasiakirjojen käsittelystä, luovuttamisesta, säilyttämisestä ja hävittämisestä noudattaen sosiaali- ja terveysministeriön asetusta potilasasiakirjoista (298/2009) sekä potilaslain ja henkilötietolain säännöksiä. Pelastuslaitos velvoittaa henkilökuntaansa tekemään tarvittavat potilasasiakirjamerkinnät. Rekisterinpitäjänä toimii HUS. Ensihoidon sähköisestä potilastietojärjestelmästä sovitaan liitteessä 5 (Ensihoidon tietojärjestelmän hallinnolliset, toiminnalliset ja kustannusvastuut). 3

4 13. TIETOSUOJA JA VAITIOLOVELVOLLISUUS Sopijapuolten tulee noudattaa toiminnassaan salassapidosta, vaitiolovelvollisuudesta ja tietosuojasta sekä salassa pidettävien tietojen luovuttamisesta annettuja kulloinkin voimassa olevia säännöksiä. Sopijapuolet sitoutuvat pitämään salassa toisiltaan saamansa aineistot ja tiedot siltä osin kuin ne ovat lain perusteella salassa pidettäviä sekä olemaan käyttämättä niitä muihin kuin sopimuksen mukaisiin tarkoituksiin. Pelastuslaitoksen on huolehdittava sellaisten tietojen salassapidosta, jotka pelastuslaitos tai sen henkilökunta on saanut tietoonsa millä tahansa tavalla (esimerkiksi radio- ja viestiliikenne sekä tilannekeskustoiminta), niin salassa pidettäviksi merkittyjen kuin myös sellaisten, jotka olisi tullut asian luonteen vuoksi ymmärtää salassa pidettäviksi. Pelastuslaitoksen tulee varmistaa, että sen henkilökunta (ml. mahdolliset alihankkijat) sitoutuu pitämään salassa ja käsittelemään huolellisesti saamansa salassa pidettävät potilastiedot ja olemaan käyttämättä niitä muuhun kuin tämän sopimuksen mukaisiin tarkoituksiin. Salassapitovelvollisuuden tulee olla voimassa myös työntekijän työsopimuksen päättymisen jälkeen. Nämä määräykset ovat voimassa myös sopimuksen päättymisen jälkeen. Osapuolet sitoutuvat pitämään luottamuksellisena kaiken tiedon, jotka osapuolet luovuttavat toisilleen koskien ensihoidon kustannuksia, niiden laskentaperusteita sekä osapuolten välisen ensihoitoa koskevan sopimuksen hinnoitteluperusteita riippumatta siitä, onko tieto sen luovuttaneen sopijapuolen puolesta merkitty salaiseksi. Luottamuksellista tietoa ei kuitenkaan ole osapuolten välisen ensihoitopalvelusopimuksen kokonaishinta sen jälkeen, kun ensihoitoa koskeva sopimus on allekirjoitettu, eikä ensihoitotoimintaan liittyvien KELAkorvausten tai asiakasmaksujen määrä. Tarkemmat määräykset salassapitovelvollisuudesta ovat osapuolten allekirjoittamassa erillisessä salassapitosopimuksessa, joka on tämän ensihoitosopimuksen liitteenä 11 (Salassapitosopimus). 14. SOPIMUKSET Tämä yhteistoimintasopimus korvaa voimaan tullessaan Helsingin alueella voimassa olevat kuntien ja pelastuslaitoksen keskinäiset ensihoitopalvelua sekä ensivastetoimintaa ja niiden toteuttamista koskevat sopimukset. Pelastuslaitos ei voi tehdä ilman HUS:n lupaa sopimuksia muiden palvelujen tilaajien kanssa tämän sopimuksen tarkoittamien ensihoidon ajoneuvojen, varusteiden tai henkilöstön käytöstä sopimukseen määriteltyinä valmiusaikoina. 15. YHTEISTOIMINTA Sen lisäksi, että sopimustasolla ensihoitopalvelun järjestäminen toteutetaan yhteistoiminnassa, toteutetaan yhteistoimintaa hallinnon ja operatiivisen toiminnan eri tasoilla. Keskeisimmät yhteistyön osa-alueet ovat ensihoidon vastuulääkärin ja pelastuslaitoksen tiivis yhteistoiminta, koulutustoiminta, palvelutasosuunnittelu, laadunhallinta- ja potilasturvallisuustyö sekä ensihoidon suuronnettomuusyhteistyöryhmän toiminta. Operatiivisista yksiköistä keskuspelastusasemalta käsin toimivan lääkäriyksikön toiminta toteutetaan yhteistoimintana siten, että pelastuslaitos vastaa yksikön miehistöstä, ajoneuvosta ja varusteista ja HUS päivystävästä lääkäristä. HUS:lla on oikeus sijoittaa yksikköön myös sairaanhoitaja. 4

5 16. SOPIMUKSEN MUUTTAMINEN Tähän yhteistoimintasopimukseen tai sen liitteisiin tehdään tarvittaessa muutokset kirjallisesti yhdessä sopimalla. Muutetut kohdat ja liitteet allekirjoitetaan. Itse yhteistoimintasopimusta ei tarvitse muuttaa silloin kun muutokset koskevat vain liitteitä. Sopimusasiakirjojen pätemisjärjestys on seuraava: 1) sopimuksen liitteet 2) sopimusrunko 3) HUS:n ensihoitopalvelun palvelutasopäätös 17. SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO JA IRTISANOMINEN Tämä yhteistoimintasopimus tulee voimaan , jonka jälkeen se on voimassa viiden (5) vuoden sopimuskauden saakka. Tämän jälkeen sopimus jatkuu automaattisesti aina seuraavat viisi (5) vuotta kerrallaan, mikäli jompikumpi osapuolista ei irtisano sopimusta viimeistään 12 (kaksitoista) kuukautta ennen kuluvan viisivuotiskauden päättymistä. Mikäli jompikumpi osapuolista haluaa neuvotella sopimuksen merkittävästä muuttamisesta sopimuksen irtisanomisen välttämiseksi, tulee ehdotus sopimuksen muuttamisesta toimittaa toiselle osapuolelle vähintään kuusi (6) kuukautta ennen sopimuksen irtisanomista. Mikäli tämän sopimuksen mukaisen toiminnan järjestämisvastuu siirtyy lainsäädännön tai organisaatiomuutosten johdosta sopimuksen voimassaoloaikana sairaanhoitopiiriltä muulle taholle, voivat sopijapuolet sopia sopimuksen siirrosta uudelle vastuuorganisaatiolle tai sopia sopimuksen päättymisestä kyseisen vastuunsiirron ajankohdasta alkaen. Mikäli pelastustointa koskevassa lainsäädännössä, muussa ohjauksessa tai kuntien organisaatiossa tapahtuu sopimuksen voimassa ollessa ensihoitopalvelua koskevia muutoksia, voivat sopijapuolet sopia sopimuksen siirrosta tai sopimuksen päättymisestä kyseisenä ajankohtana. Sopijaosapuolilla on oikeus irtisanoa sopimus em. tilanteessa kuusi (6) kuukautta ennen vastuunsiirron tapahtumista. Muutoksen kohteena olleella sopijapuolella on velvollisuus ilmoittaa muutoksesta toiselle sopijapuolelle viipymättä sen jälkeen, kun päätös muutoksesta on tehty. 18. ERIMIELISYYDET Tästä yhteistoimintasopimuksesta aiheutuvat erimielisyydet pyritään ratkaisemaan neuvottelemalla. Yhteistoimintasopimusta koskevat riidat ratkaistaan hallintoriitana Helsingin hallinto-oikeudessa siltä osin kuin kysymys on julkisen hallintotehtävän hoitamisesta. Yksityisoikeudelliset riita-asiat ratkaistaan vastaajan kotipaikan käräjäoikeudessa ensiasteen tuomioistuimena. 5

6 19. ALLEKIRJOITUKSET Tätä yhteistoimintasopimusta liitteineen on tehty kaksi (2) samanlaista kappaletta, yksi kummallekin sopijaosapuolelle. Helsingissä x.x.2012 Aki Lindén Toimitusjohtaja HUS Jorma Lauharanta Sairaanhoitoalueen johtaja HUS/HYKS sairaanhoitoalue Jorma Lilja Vs. pelastuskomentaja Helsingin Pelastuslaitos 6

7 Sopimuksen liitteet: Liite 1. Sopimusosapuolten vastuut... 7 Liite 2. Ensihoitoyksiköt, ensivasteyksiköt ja henkilöstö... 9 Liite 3. Osaamisen hallinta Liite 4. Ensihoitopalvelun ajoneuvot ja niiden varustus Liite 5. Ensihoidon tietojärjestelmän hallinnolliset, toiminnalliset ja kustannusvastuut Liite 6. Maallikkodefibrillaatiotoiminta Liite 7. Kenttäjohtajajärjestelmä Liite 8. Korvaukset ja laskutus Liite 9. Talouden ja toiminnan seurantaraportointi ja valvonta Liite 10. Varautuminen suuronnettomuuksiin ja poikkeusoloihin Liite 11. Salassapitosopimus LIITE 1. SOPIMUSOSAPUOLTEN VASTUUT HUS:n tehtävät ja vastuut 1. Vastaa ensihoidon vastuulääkäripalveluiden ja muiden HUS:lle kuuluvien asiantuntijapalveluiden tuottamisesta ja huolehtii, että vastuulääkärin yhteystiedot ovat aina molempien osapuolten tiedossa. 2. Ilmoittaa muut henkilöt, joilla on oikeus antaa pelastuslaitosta velvoittavia ohjeita ja määräyksiä ensihoitotoimintaa koskien. 3. Vastaa hätäkeskukselle annettavista hälytysohjeista ja niiden päivittämisestä ja saattaa ne pelastuslaitoksen tietoon. Ensivasteyksiköitä koskevat hälytysohjeet laaditaan yhteistyössä pelastuslaitoksen kanssa. 4. Toimittaa pelastuslaitokselle tehtävän edellyttämät viranomaisten määräykset sekä ensihoitoa koskevat ohjeet. 5. On velvollinen osallistumaan tässä sopimuksessa mainitun toiminnan kehittämiseen, seurantaan ja valvontaan sekä tutkimustyöhön. 6. Vastaa ensihoitopalvelun operatiivisesta lääketieteellisestä johtamisesta. 7. Sitoutuu toimittamaan pelastuslaitoksen sopimuksen mukaisiin yksiköihin tarvittavat lääkkeet (pois lukien lääkkeellinen happi) ja infuusionesteet veloituksetta. 8. Vastaa perus- ja hoitotason ensihoitajien ja kenttäjohtajien täydennys- ja ylläpitokoulutuksen suunnittelusta ja järjestämisestä omalta osaltaan sekä samoin omalta osaltaan heidän tasonsa mukaisen ammattitaidon arvioinnista ja testaamisesta. HUS ei veloita antamistaan koulutuspalveluista pelastuslaitosta. 9. Suorittaa pelastuslaitokselle kuukausittain liitteen 8 (Korvaukset ja laskutus) mukaiset korvaukset. 10. Valvoo palvelutasopäätöksen toteutumista ja tämän sopimuksen noudattamista. Valvontatehtävässään sillä on oikeus ja velvollisuus tarkastaa hälytysjärjestelmä, sovittu palvelutaso, valmius ja sen toteutuma, kalusto, laitteet ja muu varustus, kuljetusten ja ensihoidon asianmukaisuus, osoitettu laskutus sekä arvioida ensihoitohenkilöstön ammattitaitoa. 11. Ottaa toimintaa varten potilasvakuutuksen. 12. Ilmoittaa pelastuslaitokselle oman vastuuhenkilön/-t. 7

8 Helsingin pelastuslaitoksen tehtävät ja vastuut 1. Vastaa ensihoitopalvelun ajoneuvojen, niiden varustuksen hankinnasta, toimivuudesta ja toimintakunnosta sekä toiminnassa tarvittavien päivystystilojen hankinnasta ja ylläpidosta. 2. Vastaa sovittua valmiutta ja tasoa varten tarpeellisen ja soveltuvan henkilöstön palkkaamisesta sekä siitä aiheutuvista velvollisuuksista. 3. Vastaa sovitun valmiuden ylläpidosta ja tasosta sekä ensihoidosta ja siitä, että vastuulääkärin ohjeita noudatetaan. 4. Vastaa, että ensihoitohenkilöstöön kuuluvilla on ambulanssin kuljettamiseen oikeuttava voimassa oleva ajokortti, perehdytys hälytysajoon ja hyvä toiminta-alueen tuntemus. 5. Vastaa suorittamistaan tämän sopimuksen piiriin kuuluvista tehtävistä ja on velvollinen luovuttamaan HUS:lle tämän sopimuksen toteuttamiseksi tarpeellisia sekä viranomaisten toimivaltansa rajoissa vaatimia tilasto- ja muita tietoja. 6. Ei saa markkinoida toimintaa, joka haittaa tässä sopimuksessa sovittua ensihoitoa. 7. Vastaa siitä, että kiireellisyysluokan A-C ensihoitotehtävissä lähtövalmius on välitön. 8. Pelastuslaitoksen on pystyttävä järjestämään rikkoutuneen tai muuten pois valmiudesta olevan ensihoitoajoneuvon tilalle vastaavat kriteerit täyttävä ajoneuvo liitteessä 2 (Ensihoitoyksiköt, ensivasteyksiköt ja henkilöstö) mainittujen varayksiköiden puitteissa yhden tunnin sisällä rikkoutumisesta ja vastaamaan siitä mahdollisesti aiheutuvista kustannuksista. Ennalta tiedossa olevat huollot, katsastukset yms. eivät saa aiheuttaa valmiuden heikkenemistä. 9. Vastaa oman henkilöstönsä lakisääteisen täydennyskoulutuksen järjestämisestä. Pelastuslaitos velvoittaa henkilöstönsä osallistumaan tämän sopimuksen tarkoittamaan koulutustoimintaan, joka on kuvattu liitteessä 3 (Osaamisen hallinta). 10. Vastaa hoito- ja perustason ensihoitajien ja kenttäjohtajien perehdyttämisestä, täydennysja ylläpitokoulutuksen suunnittelusta ja järjestämisestä omalta osaltaan sekä samoin omalta osaltaan heidän ammattitaitonsa arvioinnista ja testaamisesta. Vastaa koulutustilojen järjestämisestä täydennys- ja ylläpitokoulutusta varten. 11. Järjestää HYKS ensihoidon käyttöön erikseen sovittavat päivystys- ja toimistotilat ja niihin tarvittavat kalusteet. Tilat on kuvattu tarkemmin liitteessä 8 (Korvaukset ja laskutus). 12. Huolehtii siitä, että sillä on tämän sopimuksen mukaisia tehtäviä varten lain edellyttämät voimassa olevat luvat ja lakisääteiset vakuutukset. Huolehtii siitä, että potilasturvallisuutta vaarantaneista tilanteista tehdään asianmukaiset ilmoitukset HaiPro-järjestelmään, sen jälkeen kun HUS on mahdollistanut järjestelmän käytön. 13. Huolehtii siitä, että potilasasiakirjoja ja -tietoja käsitellään tietosuojasäädösten mukaisesti. 14. Vastaa asiakasmaksujen ja muiden korvausten hakemisesta (KELAsta, asiakkailta ja vakuutusyhtiöiltä tai kunnilta). Korvaukset voidaan jättää perimättä vain, jos se ei ole mahdollista (tehtävä ei ole KELA:n korvattava, potilaan henkilötietoja ei saada tai potilas ilmoittanut väärät henkilötiedot). 15. Ilmoittaa HUS:lle oman vastuuhenkilön/-t. 16. On velvollinen osallistumaan tässä sopimuksessa mainitun toiminnan kehittämiseen, seurantaan sekä käytettävissä olevien voimavarojen puitteissa tutkimustyöhön. 8

9 LIITE 2. ENSIHOITOYKSIKÖT, ENSIVASTEYKSIKÖT JA HENKILÖSTÖ Ensihoitoyksiköt ja niiden sijainti, valmiusaika ja miehitys Yksikkötunnus Sijainti Valmiusaika Miehitys 1EHE10 Kallio 24 h lääkäri + P + P 1EHE11 Kallio 24 h 1 kenttäjohtaja 1EHE1231 Haaga 24 h H + P 1EHE1251 Malmi 24 h H + P 1EHE1261 Mellunkylä 24 h H + P 1EHE1311 Kallio 24 h P + P 1EHE1312 Kallio 24 h P + P 1EHE1314 Kallio 24 h, 15 min hälytysvalmiudessa P + P 1EHE1321 Erottaja 24 h P + P 1EHE1322 Jätkäsaari 12 h P + P ma-to pe la , su EHE1331 Haaga 12 h (09-21) P + P 1EHE1341 Käpylä 24 h P + P 1EHE1351 Malmi 12 h (09-21) P + P 1EHE1361 Mellunkylä 24 h P + P 1EHE1371 Herttoniemi 24 h P + P 1EHE1381 Suomenlinna h P + P Ensihoitoyksiköiden poikkeavat valmiusajat Valmius on aina viikonpäivän mukainen riippumatta siitä onko kyseessä normaali viikonpäivä, pyhäpäivän aatto tai pyhäpäivä lukuunottamatta seuraavia poikkeuksia: - uudenvuodenpäivä: normaalivalmius - arkipäivään (ma-la) osuva loppiainen: normaalivalmius - pitkäperjantai: normaalivalmius - 2. pääsiäispäivä: normaalivalmius - vapun aatto: normaalivalmius + 2 lisäyksikköä - vapun päivä: normaalivalmius + 2 lisäyksikköä - arkipäivään (ma-la) osuva helatorstai: normaalivalmius - koulujen päättymispäivä: normaalivalmius + 2 lisäyksikköä - juhannusaatto: normaalivalmius - koulujen alkamisen viikonloppu (la): normaalivalmius + 2 lisäyksikköä - arkipäivään (ma-la) osuva itsenäisyyspäivä: normaalivalmius - jouluaatto: normaalivalmius - tapaninpäivä: normaalivalmius - uudenvuodenaatto: normaalivalmius + 2 lisäyksikköä 9

10 Ensivasteyksiköt, palvelua tuotetaan seitsemällä yksiköllä Yksikkötunnus Sijainti RHE101 RHE105 RHE201 RHE205 RHE301 RHE401 RHE501 RHE601 RHE701 Kallio Kallio Jätkäsaari Jätkäsaari Haaga Käpylä Malmi Mellunkylä Herttoniemi Ensihoitoyksiköiden vara-ajoneuvot (vähintään 7) Yksikkötunnus Sijainti 1HE1313 1HE1315 1HE1316 1HE1211 Kallio Kallio Kallio Kallio 1HE1212 1HE1323 1HE1332 1HE1362 1HE1262 Kallio Jätkäsaari Haaga/pelastuskoulu Mellunkylä Mellunkylä Suuronnettomuusvarusteyksikkö 1RHE109 Kallio 10

11 LIITE 3. OSAAMISEN HALLINTA Koulutussuunnitelma Ensihoidon vastuulääkärin tulee pelastuslaitoksen kanssa huolehtia siitä, että ensihoitajien tieto- ja taitotaso on riittävää ja että he kykenevät suoriutumaan sopimuksen edellyttämistä tehtävistä potilasturvallisuus huomioiden. Tämä edellyttää ensihoitajien koulutusohjelman laatimista, missä huomioidaan uuden tiedon käyttöönotto ja säännöllinen perehdytys-, vuoro- ja täydennyskoulutus. Koulutus voidaan toteuttaa alueellisesti tai laajempana yhteistyönä HYKS alueella. Koulutussuunnitelma laaditaan vuosittain ja sen laatimisesta vastaa pelastuslaitos ja sen hyväksyy ensihoidon vastuulääkäri. Perehdytyskoulutus Pelastuslaitos laatii uusien työntekijöiden perehdytyksestä kirjallisen perehdytyssuunnitelman. Perehdytyksen yhteydessä varmennetaan uuden henkilöstön osaaminen. Vuorokoulutus Ensihoidon vuorokoulutusta varten pelastuslaitos laatii vuosittain vuorokoulutussuunnitelman, jonka ensihoidon vastuulääkäri hyväksyy. Vuorokoulutusta annetaan keskimäärin yhtenä työvuorona viikossa ja henkilöstö osallistuu siihen operatiivisen tilanteen sallimissa rajoissa. Täydennyskoulutus Pelastuslaitoksen tulee mahdollistaa henkilöstönsä osallistuminen työaikana täydennyskoulutukseen irrotettuna operatiivisista tehtävistä. Koulutus voi olla HUS:n tai työnantajan järjestämää tai ulkopuolelta hankittua. Täydennyskoulutusvelvoite on perustasolla vähintään kaksi päivää vuodessa, hoitotasolla vähintään kolme päivää vuodessa ja kenttäjohtajilla neljä päivää vuodessa. Yksi koulutuspäivä tarkoittaa enintään kahdeksan tunnin koulutusta. Ensihoitajien itsenäisen työskentelyn tukemiseksi on perusteltua arvioida säännöllisesti henkilöstön kykyjä toimia perus- tai hoitotason tehtävissä. Operatiivisen henkilöstön ammattitaidon arviointi tapahtuu vähinään joka toinen vuosi sairaanhoitopiirin ohjaamana. Erityisryhmien täydennyskoulutus Erityisryhmien (lääkäriyksikön henkilöstö, prosessinomistajat ym.) koulutus ja muu erityistäydennyskoulutus (simulaatiokoulutus, ETS ym.) sovitaan vuosittain erikseen koulutuksen vuosisuunnitelmassa. Tutkintokoulutus HYKS ensihoito vastaa virkatyönä, ilman eri korvausta, Helsingin pelastuskoulun pelastajakurssin lääketieteellisestä opetuksesta siten kuin opetussuunnitelmaan on vahvistettu. 11

12 LIITE 4. ENSIHOITOPALVELUN AJONEUVOT JA NIIDEN VARUSTUS Ensihoitopalvelun yksiköllä tarkoitetaan määritetyllä kalustolla varustettua sekä vähintään kahdella (2), tai kenttäjohtajan yksikön osalta vähintään yhdellä (1), riittävän koulutustason omaavalla, pätevällä henkilöllä miehitettyä ensihoitoajoneuvoa (ambulanssi / ensivaste), joita myöhemmin kutsutaan yksiköiksi. Pelastuslaitoksella tulee olla määritellyt ensihoitopalvelun ajoneuvot. Kalusto ja varusteet ovat pelastuslaitoksen hallinnassa lukuun ottamatta HYKS ensihoidon hallinnassa olevia laitteita ja varusteita. Ensihoitopalvelun ajoneuvojen ja niiden varustuksen tulee olla tyypiltään ja tasoltaan kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön mukaisia ja vastuulääkärin tarkastuksessaan hyväksymiä. Hoitovälineiden tulee olla HUS:n toimivaltaisen viranomaisen määräysten mukaisia ja vastuulääkärin ensihoitopalvelun toimintaan hyväksymiä. Vastuulääkäri tai hänen valtuuttamansa edustaja tarkistaa ajoneuvot ja niiden varustuksen säännöllisesti. Ajoneuvot Varusteet Standardi EN1789 määrittelee potilaiden kuljettamiseen tarkoitetuille ambulansseille rakenteelliset ja varustekriteerit. Suomen lainsäädännössä ei ole kuitenkaan velvoitettu noudatettavaksi tätä standardia. Ajoneuvojen osalta pyritään siihen, että käytettävät ajoneuvot täyttävät rakenteeltaan B- tai C-luokan ambulanssin vaatimukset. Varaautokaluston tulee niin ikään täyttää samat vaatimukset kuin muiden toimintaan käytettävien autojen. Vara-auto tulee varustaa myös välittömästi käyttöönotettavalla viranomaisradion liitännällä. Operatiivisessa käytössä olevissa yksiköissä tulee olla ensihoidossa tarvittava perusvälineistö potilaan tutkimista ja hoitamista varten. Alla olevassa taulukossa mainittujen varusteiden lisäksi varustuksen tulee olla sellainen, että yksikön tason edellyttämät toimenpiteet ja tutkimukset voidaan suorittaa. Hoitovälineet ja varusteet Tuote EVY Perustaso Hoitotaso Lääkintäesimies Ensivastedefibrillattori (AED) tai tiedonsiirrolla varustettu monitoridefibrillaattori Tiedonsiirrolla varustettu monitoridefibrillaattori - manuaali ja AED-toiminnot - synkronointi ja ulkoinen tahdistus - SpO2 ja EtCO2 toiminnot - NIBP verenpaineen mittaus - 12 kan. EKG Kannettava hapenantolaite (2L) - integroitu jalkaimulaite Perustason hoitovälinelaukku - Sidetarpeet - Suoniyhteyden avaamiseen tarvittavat kanyylit infuusioletkut ja nesteet sekä staassi - Hengityspalje, maskit ja nieluputket - Stetoskooppi 12

13 - Laryngoskooppi - Intubaatioputket 7 ja 8 - Alkometri - Verensokerimittari - Korvalämpömittari - Riskijäteastia - ASA - Nitro-suihke - Panadol suppo - Vaatesakset ja vaateleikkuri - Ensihoitokertomusten lämpötulostin Hoitotason hoitovälinelaukku (perustason laukun lisäksi) - Erillinen lääkesetti (ensihoidon vastuulääkärin ohjeistuksen mukaisesti) Lääkintäesimiehen hoitovälinelaukku (hoitotason laukun lisäksi) - Infuusiopumppu - Videolaryngoskooppi - Intraosseaalipora - Hoitotasoa laajempi lääkesetti (ensihoidon vastuulääkärin ohjeistuksen mukaisesti) Hengityksenhoitolaukku (2 x 2L) - Varustettu CPAP välinein jotka ovat integroitavissa myös ambulanssin kiinteään hapenantojärjestelmään Lasten hoitovälinelaukku - Varustettu lasten perushoitovälinein (vrt. perustason hoitovälinelaukku) sekä synnytyssetillä Työnnettävät paarit Paarilavetti Kantotuoli Kauhapaarit Tyhjiöpatja Tyhjiölastasarja Suuronnettomuuslaukku: - Kentän toimintaohjeet - Tunnisteliivit - Potilaiden merkitsemisvälineet - Potilaiden luokittelukortit Ambulanssin happipullo 10 L ja paineenalentaja sekä virtaussäädin 13

14 Varahappipullot 3 x 2 L 1 5 L Happiramppi - Mahdollisuus jakaa yhdestä happipullosta happea kuudelle potilaalle jakotukin avulla Lääkehiilisetti Alkometri - Ambulanssin laatikostossa Korvalämpömittari - Ambulanssin laatikostossa Verensokerimittari - Ambulanssin laatikostossa Infuusiopumppu - Ambulanssin laatikostossa Lämpötulostin - Ambulanssin laatikostossa HeatPak tms. lämpöelementti x 5 Vaatesakset - Ambulanssin laatikostossa Verenpainemansetti (manuaalinen) - Ambulanssin laatikostossa Staassi - Ambulanssin laatikostossa Stetoskooppi - Ambulanssin laatikostossa Tukikauluri - Aikuisten - Lasten Riskijäteastia x 2 Vain hoitolaukussa Sähkötoiminen imulaite Kaarimaljoja Potilaansiirtolakanoita Vain hoitolaukussa Potilashuopa Avaruuslakana Vainajalakana 14

15 Vainajapussi Puhdistus ja desinfiointivälineet - Suihkupulloissa Ambulanssin hoitovälinelaatikostot ja - lokerikot jotka ovat varustettu em. hoitovälinein niin, että ambulanssi pystyy suorittamaan tarvittaessa 3 5 tehtävää yhtäjaksoisesti ilman erillistä hoitovälinetäydennystä asemalla Työsuojelu ja suojavälineet Tuote EVY Perustaso Hoitotaso Lääkintäesimies GoreTex asu - Takki-housu yhdistelmä - Varustettu heijastavin huomioteipein Kypärä x 2 - suojalasit integroitu kypärään Henkilökohtaiset Turvajalkineet - Henkilökohtaiset Luotiliivit x 2 Heijastinliivit x 2 Käsivalaisin Hengityssuojaimet - Kirurginen suu- ja nenäsuojus - FFP2 - FFP3 Kertakäyttöiset silmäsuojat Sammutuspeite Käsisammutin 6 kg Murtovälinesarja - moska - murtorauta - kenttälapio - puukko Työturvallisuuskansio 15

16 Data- ja radiolaitteet Tuote EVY Perustaso Hoitotaso Lääkintäesimies Ensihoidon sähköisen johtamis- ja raportointijärjestelmän päätelaite Päätelaitteen lataustelineet x 2 - Ambulanssin ohjaamossa - Ambulanssin hoitotilassa Vain yksi Vain yksi VIRVE käsiradio x 3 - THR 880 VIRVE ajoneuvoasema x 1 - TMR 880 VIRVE viestiohjekansio - Laminoidut ohjeet käytettävistä puheryhmistä ja kansioista - Viestiohjeet moniviranomaistehtäviin - Viestiohjeet kuntarajat ylittäviin tehtäviin DATA radio - Sepura SMR 3500 GSM-puhelin ja 12 V laturi Ajoneuvotietokone - Sunit - Sisältää Merlot Mobile johtamissovelluksen minkä välityksellä mm. yksikkö näkee hätäkeskuksen välittämät hälytystiedot, ajoopastuksen kohteeseen, tilatietojen välittämisen väline 16

17 LIITE 5. ENSIHOIDON TIETOJÄRJESTELMÄN HALLINNOLLISET, TOIMINNALLISET JA KUSTANNUSVASTUUT Ensihoidon potilastietojärjestelmä Ensihoidon potilastietojärjestelmällä tarkoitetaan tässä sopimuksessa ohjelmistojen ja laitteiden muodostamaa järjestelmäkokonaisuutta eri sovelluksineen jäljempänä tarkemmin kuvatulla tavalla. Tietojärjestelmä koostuu ensihoidon sovelluskokonaisuudesta, järjestelmän valvomosovelluksesta sekä raportointisovelluksesta. Tarkemmat kuvaukset järjestelmän sovelluksista ja niiden toiminnallisuuksista pidetään ajan tasalla HUS tietohallinnossa. Potilasasiakirjojen tuottaminen, säilyttäminen ja rekisterinpito Ensihoidon toiminnassa syntyvien potilasasiakirjojen säilyttämisessä noudatetaan sosiaali- ja terveysministeriön asetusta potilasasiakirjojen laatimisesta sekä niiden ja muun hoitoon liittyvän materiaalin säilyttämisestä. Pelastuslaitoksen tulee varmistaa, että sen henkilökunta sitoutuu pitämään salassa ja käsittelemään huolellisesti saamansa salassa pidettävät potilastiedot ja olemaan käyttämättä niitä muuhun kuin tämän sopimuksen mukaisiin tarkoituksiin. Salassapitovelvollisuuden tulee olla voimassa myös työntekijän työsopimuksen päättymisen jälkeen. Pelastuslaitokset vastaavat, että ensihoidon tietojärjestelmää käytettäessä toimitaan edellä mainittujen määräysten sekä HUS:n antamien ohjeiden mukaisesti. Kukin järjestelmää käyttävä pelastuslaitos on velvollinen nimeämään tarvittavan määrän pääkäyttäjiä, jotka vastaavat käyttöoikeuksien myöntämisestä järjestelmää käyttäville tarvittaville työntekijöille ja käyttöoikeuksien ajantasaisuudesta sekä henkilökuntansa kouluttamisesta. Järjestelmän rekisterinpitäjänä toimii HUS. Rekisteriselosteet ovat nähtävillä HUS keskuskirjaamossa, HYKS ensihoidon toimipisteissä sekä vähintään yhdessä pelastuslaitoksen toimipisteessä. Tietojärjestelmän kuvaus ja kehittämisen periaatteet Ensihoidon tietojärjestelmää kehitetään palvelemaan mahdollisimman hyvin ensihoidon toimintaa. Järjestelmän kehittämisen kohteista ja prioriteeteista sovitaan osapuolten yhteisessä ensihoidon tietojärjestelmän kehitysryhmässä. Järjestelmäkehityksessä otetaan huomioon kansalliset ensihoidon potilaskertomusmäärittelyt sekä kansainväliset ja kansalliset standardit. Kehitys- ja investointipäätökset tehdään HUS:ssa järjestelmän kehittämiseen kohdennettujen määrärahojen puitteissa. 17

18 HUS vastaa ensihoidon tietojärjestelmän seuraavista osista ja palveluista sekä niiden kustannuksista pois lukien ne järjestelmän osat ja palvelut, jotka on jäljempänä sovittu pelastuslaitosten vastuulle: Tietojärjestelmän sovelluslisensseistä, Tietojärjestelmän sovellusten kehittämisestä, Yhteisesti sovituista liittymävalmiuksista muihin tietojärjestelmäpalveluihin, Järjestelmän käytössä tarvittavista päätelaitteista ja niiden varalaitteista. Järjestelmän palvelinratkaisusta, Tietoturvaratkaisuista ja palveluista, Järjestelmän ylläpidosta, tuki- ja valvontapalveluista, Tietoliikennepalveluista pois lukien ne tietoliikennepalvelut, jotka on jäljempänä sovittu pelastuslaitosten vastuulle, Järjestelmään liittyvien laitteiden ja sovellusten hankinnoista, investoinneista ja käyttökustannuksista. Päätelaitteiden ja lisenssien hankinta ja toimittaminen HUS:n tietohallinto hankkii ja toimittaa pelastuslaitoksille ja niiden mahdollisille alihankkijoille järjestelmän ajoneuvosovelluksien käyttämisessä tarvittavat kannettavat työasemat, varatyöasemat, ajoneuvotelakat, ajoneuvossa käytettävät tulostimet sekä tarvittavat ohjelmistolisenssit. Lisäksi HUS tietohallinto hankkii ja toimittaa ensihoidon tietojärjestelmän lisenssit kulloinkin käytössä oleviin sovelluksiin. HUS vastaa myös tietojärjestelmän kyvykkyydestä tuottaa asiakaslaskutuksessa tarvittava laskutusaineisto. Järjestelmän hankinnan ja ylläpidon periaatteet: HUS tietohallinto päättää laitevalinnoista omien kilpailutuksiensa perusteella kuitenkin siten, että laitteet soveltuvat sopimuksen kohteena olevaan toimintaan. Päätelaitteiden, tulostimien ja telakoitten hankintojen kilpailutuksessa tarvittavat vaatimusmäärittelyt tehdään yhteistyössä pelastuslaitosten kanssa. Uudet päätelaitemallit testataan ennen hankintapäätöstä yhdessä pelastuslaitosten edustajien kanssa. HUS tietohallinto vastaa ajoneuvojen päätelaitteiden, tulostimien ja telakoiden huoltopalvelujen järjestämisestä. Yksityiskohtaisesta toimintatavasta laaditaan erillinen kuvaus HUS:n ja pelastuslaitosten kesken. Aktiivikäytössä olevia työasemia ei kierrätetä pelastuslaitosten välillä. HUS toimittaa pelastuslaitokselle kulloinkin voimassa olevan luettelon käytettävistä järjestelmän osatuotteista niiden vuokraushintoineen. Hinnasto on voimassa kerrallaan kalenterivuoden. 18

19 Pelastuslaitoksen vastuulla olevat hankinnat ja palvelut Pelastuslaitos hankkii kustannuksellaan muissa kuin ajoneuvoissa käytettävät ensihoidon järjestelmän käytössä tarvittavat työasemat. Lisäksi pelastuslaitos vastaa kustannuksellaan seuraavasta: Tarvittavien ajoneuvojen varalaitteiden nopeasta käyttöön saamisesta Ajoneuvojen päätelaitteiden edellyttämistä asennuksista ja asennuksissa tarvittavista lisätarvikkeista Työasemissa tarvittavista tietoliikennepalveluista (GPRS/EDGE/3G - tietoliikenneliittymät ja SIM-kortit sekä tarvittaessa oman organisaation kiinteästä verkkoyhteydestä). Päätelaitteiden, kirjoittimien ja telakoiden huoltotarpeiden ilmoittamisesta HUS:n tietohallinnon atk-tukeen puhelimitse tai sähköpostitse. Laitteiden huoltoon toimittamisesta sovitaan pelastuslaitoksen kanssa erikseen. Laitteiden poistamisesta HUS:n tietohallinnon ohjeiden mukaisesti Monitoridefibrillaattoreiden tiedonsiirtorajanpinnan yhteensopivuudesta (12- kytkentäinen EKG, vitaaliarvot) ensihoidon tietojärjestelmän kanssa. Ensihoidon järjestelmän tuottaman laskutusaineiston liittämisestä asianomaisen omaan asiakaslaskutusjärjestelmään HUS:n vastuulla olevien kustannusten edelleen veloittaminen HUS ei veloita pelastuslaitoksia ensihoidon tietojärjestelmän käytöstä. HUS veloittaa sen vastuulla olevat tietojärjestelmäkokonaisuuden kustannukset omakustannusperiaatteella osana ensihoidon palvelukustannuksia väestömäärän suhteessa suoraan niiltä HUS-alueen terveyskeskuksilta, joiden alueella järjestelmää käytetään. Kustannusten veloittamisesta vastaa HUS:n ensihoitotoiminnasta vastaava yksikkö. HUS:n terveyskeskuksilta suoraan veloittamat tietojärjestelmäkustannukset eivät sisälly tämän ensihoidon yhteistoimintasopimuksen kokonaiskorvauksen piiriin. Päätelaitteiden ja lisenssien vuokrausmenettelyn käyttöönotto Helsingin pelastuslaitoksen osalta tämän sopimuksen mukaiseen vastuunjakoon ensihoidon tietojärjestelmän osalta siirrytään ajoneuvokalustoa uusittaessa ajoneuvojen operatiivisen koekäytön alkaessa. Vara-ajoneuvojen laitteistot uusitaan samassa tahdissa uusien ajoneuvojen kanssa siten, että kaikissa ensihoidon ajoneuvoissa on tämän sopimuksen mukainen HUS toimittama kalusto ja lisenssit mennessä. Pelastuslaitoksen tulee ylläpitää HUS:n omistamista päätelaitteista listaa, josta ilmenee: 1. päätelaitteen HUS-inventaarionumero 2. päätelaitteessa olevan SIM-kortin puhelinnumero 3. sen ajoneuvon yksikkötunnus, johon päätelaite on kulloinkin sijoitettu. Pelastuslaitoksen laitekirjanpidon avulla voidaan varmistua siitä, että mahdollisessa katoamistilanteessa laite saadaan nopeasti etätyhjennettyä ja tietoliikenneyhteydet katkaistua. HUS:n tietohallinto ylläpitää varsinaista laiterekisteriä, joka sisältää mm. laitteiden hankinta-ajankohdan, sarjanumeron sekä organisaation, jossa laite on käytössä. Pelastuslaitoksen on velvollisuus ilmoittaa kadonneesta laitteesta Logican help deskiin ja HUS:n atk-apuun 19

20 LIITE 6. MAALLIKKODEFIBRILLAATIOTOIMINTA Julkisiin kohteisiin, joissa riskianalyysin perusteella sydänpysähdysten ilmaantuvuus on vähintään yksi/kolme vuotta, voidaan sopia maallikkodefibrillaatioon käytettävän laitteen sijoittamisesta ja antaa kohteen henkilöstölle tarvittava alkukoulutus. HUS vastaa riskianalyysien tekemisestä. Laitteen sijoittamisesta ja vastuista sovitaan kyseisessä kohteessa toimivan kolmannen osapuolen kanssa erikseen. Pelastuslaitos vastaa defibrillaattoreiden hankinnasta (tai yhdenmukaisuuden koordinaatiosta, silloin kun laitteen hankkii kohde), käyttäjien alkukoulutuksesta sekä ylläpitokoulutuksen koordinoinnista. Sijoituskohteen kanssa sovitaan siitä että kohde vastaa käyttötarvikkeiden hankinnasta, ylläpitokoulutuksesta sekä koulutuksesta aiheutuvista kustannuksista pois lukien pelastuslaitoksen kouluttajan palkkakustannukset. Mikäli kohde on itse kiinnostunut investoimaan laitehankintaan, on tämä ensisijainen vaihtoehto hankintojen rahoittamiseksi. Myös lahjoitusvaroja voidaan vastaanottaa toiminnan rahoittamiseksi HUS:n lahjoitustilille tai pelastuslaitoksen perustamalle lahjoitustilille. HYKS ensihoidon alueellinen vastuulääkäri vastaa maallikkodefibrillaatiotoiminnan lääketieteellisestä ohjauksesta. Pelastuslaitos ylläpitää rekisteriä sijoituskohteista ja HYKS ensihoito antaa maallikkodefibrillaatiotoiminnan hälytysohjeet hätäkeskukselle. Pelastuslaitos perustaa kustannusten seurantaa varten projektikoodin. Kohteet, jotka itse hankkivat defibrillaattorin, mutta eivät täytä riskianalyysin sijoituskriteereitä, eivät kuulu julkisesti rahoitetun koulutus- ja koordinaatiotoiminnan piiriin. Toiminta järjestetään tämän liitteen mukaisesti alkaen. Nykyiset maallikkodefibrillaattorikohteet: - Katajanokan terminaali - Makasiini- ja olympiaterminaali - Länsiterminaali - Keskusrautatieasema - Itäkeskuksen kauppakeskus - Stockmann, keskustan tavaratalo - Kamppi-keskus LIITE 7. KENTTÄJOHTAJAJÄRJESTELMÄ Ensihoitopalveluasetuksen mukaisesti HUS:n kaksi päivystävää ensihoitolääkäriä johtavat toiminta-alueensa ensihoitopalvelun tilannekohtaista lääketieteellistä toimintaa ja vastaavat hoito-ohjeiden antamisesta alueen ensihoidon kenttäjohtajille ja muulle ensihoidon henkilöstölle. Kenttäjohtajat toimivat ensihoidon vastuulääkärin ja päivystävän ensihoitolääkärin alaisuudessa. Päivystävä ensihoitolääkäri toimii operatiivisesti kenttäjohtajan toiminnallisena esimiehenä. Kenttäjohtaja vastaa ensihoitopalveluasetuksen 10 mukaisten tehtävien hoitamisesta. Kenttäjohtajien tehtävät ja työnjako päivystävän ensihoitolääkärin kanssa kuvataan tarkemmin erillisessä työohjeessa. Kenttäjohtajat ovat pelastuslaitoksen palveluksessa ja työ- tai virkasuhteessa Helsingin kaupunkiin. 20

21 LIITE 8. KORVAUKSET JA LASKUTUS Korvaukset HUS esittää pelastuslaitokselle seuraavaa talousarviokautta koskevat toiminnalliset muutokset (esim. yksiköiden valmiusajan tai määrän lisääminen tai vähentäminen, uuden teknologian käyttöönotto) laskentaa varten kuluvan vuoden tammikuun loppuun mennessä. Pelastuslaitoksen on toimitettava seuraavaa talousarviokautta koskevat mahdolliset hintaa korottavat hinnantarkistusesitykset kirjallisesti HUS:lle kuluvan vuoden maaliskuun loppuun mennessä. Pelastuslaitoksen tulee hinnankorotuksia esittäessään yksilöidä ne kustannustekijät, joihin se vetoaa hintamuutoksen perusteena. Hintojen tarkistaminen on mahdollista ainoastaan todellisia kustannusten muutoksia vastaavasti. Hinnoissa on aina huomioitava myös kustannusten lasku. Valmiutta voidaan tilapäisesti lisätä olosuhteiden niin vaatiessa ensihoidon vastuulääkärin ja pelastuslaitoksen yhteisellä sopimuksella. Tästä aiheutuvista kustannuksista sovitaan erikseen. Erityistapahtumia (kuten huippukokoukset) varten perustetaan projektikoodi kustannusten kohdistamiseksi. Maksut Laskutus Pelastuslaitos perii sairaankuljetustaksan mukaisen korvauksen KELA:lta ja potilaalta (asiakasmaksut) tai siltä, joka on hänen puolestaan korvausvastuussa. Pelastuslaitos ei tilitä saatuja maksuja sairaanhoitopiirille. Mikäli korvausjärjestelmää koskeva lainsäädäntö muuttuu, sovitaan tähän liittyvistä muutoksista erikseen. Tämän sopimuksen mukaisista palveluista HUS suorittaa pelastuslaitokselle vuosittain korvauksen, jonka määrästä sovitaan viimeistään edellisen kalenterivuoden huhtikuun loppuun mennessä. Korvauksen määrä vuonna 2013 on euroa. Lisäksi pelastuslaitos arvioi, että korvaukset KELAsta, asiakkailta ja vakuutusyhtiöiltä ovat euroa vuonna Sovittava korvaus sisältää korvauksen tämän sopimuksen mukaisesta palvelusta. HUS suorittaa pelastuslaitokselle edellä tarkoitetusta vuosikorvauksesta tasasuuruisen erän (1/12) kuukausittain ( vuonna 2013), kunkin kuukauden 14. päivään mennessä pelastuslaitoksen laskua vastaan. Pelastuslaitos ilmoittaa HUS:lle kaikki muualta saamansa maksut ja korvaukset (KELAsta, asiakkailta ja vakuutusyhtiöiltä tai kunnilta) kolmesti vuodessa (raportointikaudet: tammi-huhtikuu, touko-syyskuu, loka-joulukuu) sekä erikseen ne tehtävät, joissa maksua ei syystä tai toisesta ole saatu perittyä. Viivästyskorkoa maksamattomalle laskulle maksetaan korkolain mukaan. Tilikaudella muodostunut yli- tai alijäämä tasataan heinäkuun kuukausierän yhteydessä. Pelastuslaitoksen tulee toimittaa HUS:lle joulukuun loppuun mennessä kustannuslaskennan tietoihin perustuva arvio tasauslaskutuksen tarpeesta ja suuruudesta. Ensivastetehtäviä tai peruuntuneita kuljetuksia ei laskuteta erikseen vaan ne ovat mukana vuosikorvauksessa. Tilojen kustannukset sisällytetään perussopimuksen vuosihintaan. HYKS ensihoidon toimitilat Pelastuslaitos järjestää HYKS ensihoidon käyttöön seuraavat toimitilat kalustettuna Kallion keskuspelastusasemalta. Neljä työhuonetta ja tarvittavat sosiaalitilat sekä kokoustilojen käyttöoikeus päivystävän ensihoitolääkärin ensihoidon vastuulääkärin, toimistolääkärin (L3), sairaanhoitajan ja toimistosihteerin käyttöön. HYKS ensihoito vastaa omassa toiminnassaan tarvittavien HUS:n tietojärjestelmien, työasemien ja tietoliikenneyhteyksien hankinnasta, ylläpidosta ja kustannuksista. 21

22 LIITE 9. TALOUDEN JA TOIMINNAN SEURANTARAPORTOINTI JA VALVONTA Pelastuslaitos on velvollinen raportoimaan sairaanhoitopiirille tiedot tehtävien lukumääristä tehtävätyypeittäin, palvelutasopäätöksen toteuman seuraamisessa tarvittavat tiedot, sekä tiedot saaduista ja saamatta jääneistä potilasmaksuista ja muista korvauksista (KELAsta, asiakkailta ja vakuutusyhtiöiltä tai kunnilta) sekä pyydettäessä toimittamaan muita toimintaa kuvaavia tilastotietoja. Laadunhallintaan liittyvä raportointi toteutetaan erillisen suunnitelman mukaisesti. Vuosi pelastuslaitos Tulot, kuukausi 1 kuukausi 2 kuukausi 3 kuukausi 4 YHT Asiakasmaksut 0 KELA 0 Vakuutusyhtiöt 0 Muut maksajat 0 Luottotappiot, 0 (maksut joita ei ole saatu perittyä ja kirjattu luottotappioksi) Luottotappiot, kpl 0 (maksut joita ei ole saatu perittyä ja kirjattu luottotappioksi) Tapahtumat, lkm -0-tilanteet 0 Valitukset, muistutukset 0 Ensivastetehtävät 0 KELA korvattavat tehtävät 0 Ei KELA korvattavat tehtävät 0 Potilasmäärä, lkm 0 joista kuljetettu 0 joista -koodi 0 Raportti tulee toteuttaa kolmannesvuosittain. Raportointikaudet ovat tammi-huhtikuu, touko-elokuu ja syys-joulukuu. Raportti tulee toimittaa HUS:lle viimeistään kaksi viikkoa raportointikauden päättymisestä (syys-joulukuun raportointi viimeistään 15.2.). Koulutus Pelastuslaitos raportoi sairaanhoitopiirille vuosittain koulutuksen toteutumisen määrän/osuuden ja koulutukseen osallistuneet henkilöt. 22

23 LIITE 10. VARAUTUMINEN SUURONNETTOMUUKSIIN JA POIKKEUSOLOIHIN Terveydenhuoltolain kohdan mukaan ensihoitopalveluun sisältyy osallistuminen alueellisten varautumis- ja valmiussuunnitelmien laatimiseen suuronnettomuuksien ja terveydenhuollon erityistilanteiden varalle yhdessä muiden viranomaisten ja toimijoiden kanssa. Koko HUS:ssa varautumis- ja valmissuunnittelua kokonaisuutena koordinoi valmiustyöryhmä. Ensihoitopalvelun toiminta suuronnettomuustilanteissa rakentuu päivittäiseen ensihoitovalmiuteen. HYKS alueen ensihoidon suuronnettomuusvalmiutta ohjaa ja koordinoi ensihoidon suuronnettomuusyhteistyöryhmä, jossa on edustus HYKS ensihoidosta ja kustakin pelastuslaitoksesta. Yhteistyöryhmän vetovastuu on HYKS ensihoidolla. Työryhmän tehtävänä on suunnitella ensihoidon varautuminen suuronnettomuuksiin ml. siihen liittyvä täydennyskoulutus sekä yhteen sovittaa toimintamallit HYKS alueen muiden viranomaisten (pelastus, poliisi ja psykososiaalinen tuki) kanssa. Yhteistyön tiivistämisellä pyritään myös ehkäisemään päällekkäisten toimintojen syntyminen. Työryhmä toimii kiinteässä yhteistyössä HUS:n valmiustoimikunnan ja lääkintäpäällikön kanssa. Aineellisen varautumisen osalta sopijaosapuolet huolehtivat hankinnoista ja kierrättämisestä siten, etteivät laitteet, tarvikkeet ja infuusionesteet pääse vanhentumaan. Sopijaosapuolet ylläpitävät vuosittain päivitettävää luetteloa valmiusvarastoidusta materiaalista. Kukin pelastuslaitos vastaa toistaiseksi itse sille kuuluvan varautumisen kustannuksista vaikka varautuminen olisi keskitettyä koko HYKS aluetta varten. Varautumisen (ml. koulutus ja harjoitukset) aiheuttamat kustannukset sisällytetään vuosittaiseen talousarvioon. Toiminta CBRNE tilanteissa perustuu terveydenhuollon, pelastustoimen ja muiden viranomaisten valmiuteen. Tunnistamisen ja ilmaisimien sekä hoitolaitosten ulkopuolella tapahtuvan henkilöpuhdistuksen (dekontaminaatio) osalta HUS tukeutuu pelastustoimen valmiuksiin. Henkilöpuhdistus kuuluu pelastustoimen tehtäviin eikä HUS vastaa sen järjestämisestä tai sen aiheuttamista kustannuksista. HUS toimii asiantuntijana henkilöpuhdistukseen liittyvissä lääketieteellisissä näkökohdissa. Sekä HUS että pelastuslaitokset ylläpitävät järjestelmää, minkä avulla kukin organisaatio voi kutsua ensihoitohenkilöstöä hätätöihin suuronnettomuus- ja muissa vastaavissa tilanteissa. Suuronnettomuus-, valmius- ja muita erityistilanteita varten pelastuslaitos ja HUS yhdessä ylläpitävät valmiutta tilannehuoneen nopeaan käyttöönottoon keskuspelastusasemalla. Tilannehuone miehitetään virka-aikana työvuorossa olevalla henkilöstöllä ja muuna aikana tarvittaessa hätätyön kautta saatavalla lisähenkilöstöllä. Tämä sopimus mahdollistaa pelastuslaitoksen toimimisen HUS:n yhteistyökumppanina kansallisissa tai kansainvälisissä operaatioissa (suuronnettomuus, evakuaatio, muu erityistilanne) tai niihin liittyvissä koulutuksissa ja harjoituksissa huomioiden kulloinkin pelastuslaitoksella käytössä olevat voimavarat. Tämän toiminnan toteutuneet kustannukset laskutetaan operaation jälkeen erikseen ja ne eivät sisälly vuosibudjettiin. 23

24 Poikkeusolot Poikkeusoloissa toimitaan valmiuslain valtuuksin siltä osin kuin valtioneuvosto saattaa sen voimaan. Poikkeusolojen neuvottelukunta johtaa alueellista toimintaa yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen turvaamiseksi. Poikkeusoloissa ensihoitopalvelu perustuu päivittäis- ja suuronnettomuusvalmiuteen. Pelastuslaitos varautuu toimimaan niillä henkilöstö- ja kalustoresursseilla, joilla on varauduttu päivittäis- ja suuronnettomuustilanteisiin. Pelastuslaitokset eivät suuronnettomuusvalmiuden lisäksi ylläpidä erikseen valmiusvarastointia poikkeusoloja varten vaan ne tukeutuvat terveydenhuollon yleiseen ja yhteiskunnan muuhun valmiusvarastointiin. Sopijaosapuolet huolehtivat siitä, että henkilöstöä on saatavilla riittävästi myös poikkeusoloissa ja että ne anovat ennalta tarvittavat vapautukset varausmenettelystä Puolustusvoimilta. Sopijaosapuolet raportoivat henkilöstön vapautukset säännöllisesti ensihoidon suuronnettomuusyhteistyöryhmälle ja edelleen HUS valmiustoimikunnalle. Poikkeusoloissa ensihoidon suuronnettomuusyhteistyöryhmä muodostaa koordinaatioelimen. 24

25 LIITE 11. SALASSAPITOSOPIMUS 25

26 26

27 27

SOPIMUS SOSIAALI- JA POTILASASIAMIESPALVELUJEN JÄRJESTÄMISESTÄ

SOPIMUS SOSIAALI- JA POTILASASIAMIESPALVELUJEN JÄRJESTÄMISESTÄ Kuopion kaupunki 1 (6) SOPIMUS SOSIAALI- JA POTILASASIAMIESPALVELUJEN JÄRJESTÄMISESTÄ Sopimuksen osapuolet Kuopion kaupunki Perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueet PL 227 70101 Kuopio Juankosken

Lisätiedot

JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä (jäljempänä Tilaaja ) Könnintie 27 B, 60800 ILMAJOKI. Hankinta- ja taloussuunnittelija, p.

JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä (jäljempänä Tilaaja ) Könnintie 27 B, 60800 ILMAJOKI. Hankinta- ja taloussuunnittelija, p. LIITE 2 SOPIMUS SOPIMUS HAMMASLÄÄKÄRITYÖVOIMAN VUOKRAAMISESTA VIIKONLOPPU- JA ARKIPYHÄILTOIHIN 1. OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Tilaaja: JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä (jäljempänä Tilaaja ) Könnintie

Lisätiedot

PALVELUTASOPÄÄTÖSESITYS ENSIHOITOPALVELUN JÄRJESTÄMISEKSI PÄIJÄT-HÄMEEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄSSÄ 1.1.

PALVELUTASOPÄÄTÖSESITYS ENSIHOITOPALVELUN JÄRJESTÄMISEKSI PÄIJÄT-HÄMEEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄSSÄ 1.1. PALVELUTASOPÄÄTÖSESITYS ENSIHOITOPALVELUN JÄRJESTÄMISEKSI PÄIJÄT-HÄMEEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄSSÄ 1.1.2017 ALKAEN VERSIO II - monituottajamalli PHSOTEY Ensihoitokeskus Sisällysluettelo

Lisätiedot

KAINUUN ALUEELLISEN PELASTUSTOIMEN YHTEISTOIMINTASOPIMUS

KAINUUN ALUEELLISEN PELASTUSTOIMEN YHTEISTOIMINTASOPIMUS KAINUUN ALUEELLISEN PELASTUSTOIMEN YHTEISTOIMINTASOPIMUS SOPIJAOSAPUOLET Kajaanin ja Kuhmon kaupungit sekä Hyrynsalmen, Paltamon, Puolangan, Ristijärven, Sotkamon, Suomussalmen ja Vaalan kunnat. SOPIMUKSEN

Lisätiedot

ENSIHUOLTOSOPIMUS. 1. Sopijaosapuolet. Mänttä-Vilppulan kaupunki SPR Mäntän osasto SPR Vilppulan osasto. 2. Sopimuksen kohde

ENSIHUOLTOSOPIMUS. 1. Sopijaosapuolet. Mänttä-Vilppulan kaupunki SPR Mäntän osasto SPR Vilppulan osasto. 2. Sopimuksen kohde ENSIHUOLTOSOPIMUS 1. Sopijaosapuolet 2. Sopimuksen kohde Kuntien viranomaisten kokonaisvastuulla olevien ensihuoltotehtävien, kuten majoituksen, ruokahuollon, vaatteiden ja muiden varusteiden sekä psykososiaalisen

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNTA LIITE 2 1 (5) Perusturva PL 20 02401 KIRKKONUMMI 3.11.2009 1232/135//2009

KIRKKONUMMEN KUNTA LIITE 2 1 (5) Perusturva PL 20 02401 KIRKKONUMMI 3.11.2009 1232/135//2009 KIRKKONUMMEN KUNTA LIITE 2 1 (5) ALUSTAVA PUITESOPIMUS HOITAJATYÖVOIMAN HANKINNASTA (LUONNOS) SOPIJAOSAPUOLET XXX, jäljempänä Palveluntuottaja Y-tunnus ja Kirkkonummen kunta,, jäljempänä Tilaaja 02401

Lisätiedot

3.1 Karelia Expert matkailupalvelu Oy:n roolin ja aseman määrittäminen

3.1 Karelia Expert matkailupalvelu Oy:n roolin ja aseman määrittäminen JOENSUUN KAUPUNGIN MATKAILUPALVELUSOPIMUS 1. Osapuolet Palvelun tuottaja Karelia Expert matkailupalvelu Oy (0932125-7) Koskikatu 5, 80100 Edustaja Toimitusjohtaja Markku Litja Palvelun tilaaja Edustaja

Lisätiedot

KAINUUN ALUEELLISEN PELASTUSTOIMEN YHTEISTOIMINTASOPIMUS (LUONNOS )

KAINUUN ALUEELLISEN PELASTUSTOIMEN YHTEISTOIMINTASOPIMUS (LUONNOS ) KAINUUN ALUEELLISEN PELASTUSTOIMEN YHTEISTOIMINTASOPIMUS (LUONNOS 080808) SOPIJAOSAPUOLET Kajaanin ja Kuhmon kaupungit sekä Hyrynsalmen, Kuhmon, Paltamon, Puolangan, Ristijärven, Sotkamon, Suomussalmen

Lisätiedot

SOPIMUS TALOUS- JA VELKANEUVONTAPALVELUJEN JÄRJESTÄMISESTÄ

SOPIMUS TALOUS- JA VELKANEUVONTAPALVELUJEN JÄRJESTÄMISESTÄ SOPIMUS TALOUS- JA VELKANEUVONTAPALVELUJEN JÄRJESTÄMISESTÄ 1. Sopimuksen osapuolet Palveluntarjoaja: Tampereen kaupunki (jäljempänä: Tampere ja Palveluntarjoaja ) sekä Palvelunsaajat: Nokian ja Ylöjärven

Lisätiedot

ENSIHOITOKESKUS Satakunnan ensihoitopalvelut vuoteen 2013

ENSIHOITOKESKUS Satakunnan ensihoitopalvelut vuoteen 2013 Satakunnan ensihoitopalvelut vuoteen 2013 JYRI LILJA ensihoitopäällikkö Eduskunta on hyväksynyt uuden terveydenhuoltolain, joka tulee voimaan 1.5.2011. Lain mukaan ensihoitopalvelun järjestämisvastuu siirtyy

Lisätiedot

SOPIMUSLUONNOS LÄÄKKEIDEN KONEELLISESTA ANNOSPUSSIJAKELUSTA 1. SOPIJAOSAPUOLET JA YHDYSHENKILÖT

SOPIMUSLUONNOS LÄÄKKEIDEN KONEELLISESTA ANNOSPUSSIJAKELUSTA 1. SOPIJAOSAPUOLET JA YHDYSHENKILÖT LIITE 2 SOPIMUSLUONNOS LÄÄKKEIDEN KONEELLISESTA ANNOSPUSSIJAKELUSTA 1. SOPIJAOSAPUOLET JA YHDYSHENKILÖT Tilaaja: Vaihtoehtoisesti: Sipoon kunta PL 7 04131 Sipoo Y-tunnus: 0203533-8 Helena Räsänen, palvelujohtaja

Lisätiedot

KONSULTTIPALVELUIDEN PUITESOPIMUSLUONNOS

KONSULTTIPALVELUIDEN PUITESOPIMUSLUONNOS KONSULTTIPALVELUIDEN PUITESOPIMUSLUOOS 2017-2018 1. Yleistä Puitesopimus edellyttää yhteistyötä, joka vaatii molemmilta osapuolilta käytännön tasolla ansaittua luottamusta, paneutumista toisen toimintaan,

Lisätiedot

Bussikorttien latausta koskeva myyntipalvelu

Bussikorttien latausta koskeva myyntipalvelu 1 Sopimus Dnro xxxx-2014 x.x.2014 Ympäristötoimiala Bussikorttien latausta koskeva myyntipalvelu 1 Sopimuksen osapuolet M Roine Oy ja Turun kaupungin Ympäristötoimialan (jäljempänä joukkoliikenne) sopivat

Lisätiedot

OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli)

OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli) LIITE 5 1 KITEEN KAUPUNKI Sivistyskeskus OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli) 1. Sopijapuolet Tilaaja: Yhteyshenkilö: Kiteen kaupunki Sivistyskeskus Kiteentie 25 82500 KITEE Perusopetuksen

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNNAN JA HUS-SERVIS LIIKELAITOKSEN SOPIMUS TEKSTINKÄSITTELYPALVELUISTA

NURMIJÄRVEN KUNNAN JA HUS-SERVIS LIIKELAITOKSEN SOPIMUS TEKSTINKÄSITTELYPALVELUISTA NURMIJÄRVEN KUNNAN JA HUS-SERVIS LIIKELAITOKSEN SOPIMUS TEKSTINKÄSITTELYPALVELUISTA 1 SOPIJAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT 1.1 Tilaaja Nurmijärven kunta (jäljempänä Tilaaja) < osoite > < Y-tunnus > 1.2 Toimittaja

Lisätiedot

PALVELUTASOPÄÄTÖS ENSIHOITOPALVELUN JÄRJESTÄMISEKSI PÄIJÄT-HÄMEEN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄSSÄ ALKAEN

PALVELUTASOPÄÄTÖS ENSIHOITOPALVELUN JÄRJESTÄMISEKSI PÄIJÄT-HÄMEEN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄSSÄ ALKAEN PALVELUTASOPÄÄTÖS ENSIHOITOPALVELUN JÄRJESTÄMISEKSI PÄIJÄT-HÄMEEN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄSSÄ 1.5.2017 ALKAEN Hyväksytty valtuustossa x.x.2017 Ensihoitokeskus Sisällysluettelo 1. Johdanto 3 2. Ensihoitopalvelun

Lisätiedot

Eepos-kirjastojen yhteistoimintasopimus

Eepos-kirjastojen yhteistoimintasopimus Eepos-kirjastojen yhteistoimintasopimus 1. Sopijaosapuolet Kunta Alajärven kaupunki Y-tunnus Yhteyshenkilö Alavuden kaupunki Evijärven kunta Ilmajoen kunta Isokyrön kunta Karijoen kunta Kaskisten kaupunki

Lisätiedot

HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN

HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN SOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTON PERHE- JA SOSIAALIPALVELUT-OSASTON FONIATRIAN POLIKLINIKKATOIMINNON LUOVUTUKSESTA HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRILLE HELSINGIN KAUPUNGIN

Lisätiedot

xxxxxxx (jäljempänä Palveluntuottaja) Osoite: xxxxxxxxxxxx y-tunnus Nimi,osoite, y-tunnus, tehtävä Nimi, osoite, y-tunnus, tehtävä

xxxxxxx (jäljempänä Palveluntuottaja) Osoite: xxxxxxxxxxxx y-tunnus Nimi,osoite, y-tunnus, tehtävä Nimi, osoite, y-tunnus, tehtävä 1 SOPIMUSLUONNOS, AULAPALVELUT 1.1. Sopijapuolet Helsingin kaupunki (jäljempänä Tilaaja) Ympäristökeskus PL 500, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI Käyntiosoite: Viikinkaari 2 a, 00790 Helsinki Y-tunnus: 0201256-6

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Sopimus 1 (4) Terveydenhuollon palvelualue 7720/2015 Suun terveydenhuolto Julkinen

Kuopion kaupunki Sopimus 1 (4) Terveydenhuollon palvelualue 7720/2015 Suun terveydenhuolto Julkinen Kuopion kaupunki Sopimus 1 (4) SOPIMUS VIRKA-AJAN ULKOPUOLISEN SUUN TERVEYDENHUOLLON PÄIVYSTYKSEN JÄRJESTÄMISESTÄ POHJOIS-SAVON ALUEELLA Sopijapuolet Kuopion kaupunki ja Lapinlahden kunta Pohjois-Savon

Lisätiedot

SOPIMUS TERVEYDENHUOLLON PALVELUIDEN TUOTTAMISESTA JA HANKKIMISESTA

SOPIMUS TERVEYDENHUOLLON PALVELUIDEN TUOTTAMISESTA JA HANKKIMISESTA Terveystalo PUITESOPIMUS 1(4) 27.1.2014 SOPIMUS TERVEYDENHUOLLON PALVELUIDEN TUOTTAMISESTA JA HANKKIMISESTA 1. OSAPUOLET Tomion kaupunki, y -tunnus 0193524-6, Suensaarenkatu 4, 95400 Tornio, jäljempänä

Lisätiedot

REITTIPOHJAINEN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS NRO

REITTIPOHJAINEN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS NRO POSELY/387/2016 22.3.2016 Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus REITTIPOHJAINEN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS NRO 1. Sopijapuolet Tilaaja: Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Lisätiedot

Palvelusopimus. joukkoliikenteen lippu- ja maksujärjestelmään. liittymisestä

Palvelusopimus. joukkoliikenteen lippu- ja maksujärjestelmään. liittymisestä Palvelusopimus joukkoliikenteen lippu- ja maksujärjestelmään liittymisestä LUONNOS 05032015 Toimittaja TVV lippu- ja maksujärjestelmä Oy Y- tunnus 2560184-9 Bertel Jungin aukio 5 02600 ESPOO Toimittajan

Lisätiedot

KIINTEISTÖN VUOKRASOPIMUS

KIINTEISTÖN VUOKRASOPIMUS 1 KIINTEISTÖN VUOKRASOPIMUS 1. Sopijaosapuolet Tikkamäen Palvelut Oy (jäljempänä vuokranantaja) ja Pohjois-Karjalan sairaanhoitoja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä, (jäljempänä vuokralainen) ovat sopineet

Lisätiedot

Laki kuntoutuksen asiakasyhteistyöstä

Laki kuntoutuksen asiakasyhteistyöstä N:o 497/2003 Annettu Helsingissä 13 päivänä kesäkuuta 2003 Laki kuntoutuksen asiakasyhteistyöstä Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku Yleiset säännökset 1 Lain tarkoitus ja soveltamisala Lain

Lisätiedot

KIINTEISTÖNHOIDON JA ISÄNNÖINNIN YLEISET SOPIMUSEHDOT 2000

KIINTEISTÖNHOIDON JA ISÄNNÖINNIN YLEISET SOPIMUSEHDOT 2000 KH&I-YSE 2000 26.1.2000 1(6) KIINTEISTÖNHOIDON JA ISÄNNÖINNIN YLEISET SOPIMUSEHDOT 2000 1 Soveltamisala Yleisiä sopimusehtoja sovelletaan kiinteistönhoidossa ja kiinteistöjen isännöinnissä toimeksisaajan

Lisätiedot

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 16

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 16 Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2011 Nro 16 KYMENLAAKSON PELASTUSLAITOKSEN LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 14.11.2011, tulee voimaan 1.1.2012) 1 Toimiala Kymenlaakson pelastuslaitoksen

Lisätiedot

KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA

KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA Inarin kunta pyytää tarjoustanne kirjastoauton korityöstä tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Kirjastoauto hankitaan Inarin kunnankirjaston käyttöön (www.inari.fi/kirjasto).

Lisätiedot

TEHORESERVIN KÄYTTÖSOPIMUS NRO 2015-S-1121 TAMPEREEN ENERGIANTUOTANTO OY sekä FINEXTRA OY

TEHORESERVIN KÄYTTÖSOPIMUS NRO 2015-S-1121 TAMPEREEN ENERGIANTUOTANTO OY sekä FINEXTRA OY TEHORESERVIN KÄYTTÖSOPIMUS NRO 2015-S-1121 TAMPEREEN ENERGIANTUOTANTO OY sekä FINEXTRA OY 2(5) SOPIMUKSEN TARKOITUS Tampereen Energiantuotanto Oy (Tuottaja), y-tunnus: 2206129-3 ja Finextra Oy (Finextra),

Lisätiedot

POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN ENSIHOITOPALVELUN PALVELUTASOPÄÄTÖS AJALLE 1.1.2014-

POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN ENSIHOITOPALVELUN PALVELUTASOPÄÄTÖS AJALLE 1.1.2014- SAIRAANHOITOPIIRIN ENSIHOITOPALVELUN PALVELUTASOPÄÄTÖS AJALLE 1.1.2014- Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri 2 (8) 1. TOIMINTAYMPÄRISTÖ Ensihoidon palvelutasopäätös koskee Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin alueella

Lisätiedot

Tulevaisuussuunnittelua

Tulevaisuussuunnittelua Tulevaisuussuunnittelua LSHP:n ensihoitokeskus: - Ensihoitopalvelu - Siirtokuljetustoiminta Laadukasta, alueellisesti johdettua ensihoitoa osana terveydenhuollon päivystyspalveluita, asiakkaan tarpeisiin

Lisätiedot

SOPIMUS [SOVELLUSHANKINNASTA]

SOPIMUS [SOVELLUSHANKINNASTA] Julkisen hallinnon IT- hankintojen sopimusehdot (JIT 2007) 1 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- [JHS 166

Lisätiedot

Yhteistyösopimus 1 (9) YHTEISTYÖSOPIMUS TYÖLLISTYMISTÄ EDISTÄVÄSTÄ MONIALAISESTA YHTEISPAL- VELUSTA (TYP)

Yhteistyösopimus 1 (9) YHTEISTYÖSOPIMUS TYÖLLISTYMISTÄ EDISTÄVÄSTÄ MONIALAISESTA YHTEISPAL- VELUSTA (TYP) Yhteistyösopimus 1 (9) YHTEISTYÖSOPIMUS TYÖLLISTYMISTÄ EDISTÄVÄSTÄ MONIALAISESTA YHTEISPAL- VELUSTA (TYP) 1 Sopimuksen tarkoitus Tämä sopimus on työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta

Lisätiedot

Sopimus Keski-Pohjanmaan runkoverkon omistuksesta

Sopimus Keski-Pohjanmaan runkoverkon omistuksesta Sopimus Keski-Pohjanmaan runkoverkon omistuksesta Tämän sopimuksen Keski-Pohjanmaan runkoverkon omistuksesta ovat sanotulla päivämäärällä tehneet a) Osuuskunta Keskikaista (jäljempänä Keskikaista ) Y-tunnus:

Lisätiedot

Sopimus kulttuurimatkailutuotteen tekemisestä ja käytöstä (malli)

Sopimus kulttuurimatkailutuotteen tekemisestä ja käytöstä (malli) Sopimus kulttuurimatkailutuotteen tekemisestä ja käytöstä (malli) Tämä sopimus ei ole virallinen sopimus, vaan malli, jonka pohjalle rakentaa sellainen. Huomioita; Kulttuurimatkailun viitekehyksessä on

Lisätiedot

SOPIMUS ROVANIEMEN KAUPUNGIN HALLINTOPALVELUKESKUKSEN TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINTOPALVELUJA KOSKEVASTA LIIKKEENLUOVUTUKSESTA POLARMON OY:LLE

SOPIMUS ROVANIEMEN KAUPUNGIN HALLINTOPALVELUKESKUKSEN TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINTOPALVELUJA KOSKEVASTA LIIKKEENLUOVUTUKSESTA POLARMON OY:LLE SOPIMUS ROVANIEMEN KAUPUNGIN HALLINTOPALVELUKESKUKSEN TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINTOPALVELUJA KOSKEVASTA LIIKKEENLUOVUTUKSESTA POLARMON OY:LLE SOPIMUS ROVANIEMEN KAUPUNGIN HALLINTOPALVELUKESKUKSEN TALOUS-

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 15 päivänä huhtikuuta /2011 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus. ensihoitopalvelusta

Julkaistu Helsingissä 15 päivänä huhtikuuta /2011 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus. ensihoitopalvelusta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 15 päivänä huhtikuuta 2011 340/2011 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus ensihoitopalvelusta Annettu Helsingissä 6 päivänä huhtikuuta 2011 Sosiaali- ja terveysministeriön

Lisätiedot

Yhteistyösopimus. Uudenkaupungin kaupungin. Finn Sportsman Oy:n. välillä

Yhteistyösopimus. Uudenkaupungin kaupungin. Finn Sportsman Oy:n. välillä KAU Yhteistyösopimus Uudenkaupungin kaupungin ja Finn Sportsman Oy:n välillä 2 1. OSAPUOLET Tämän yhteistyösopimuksen osapuolina ovat: (1) Uudenkaupungin kaupunki (Y-tunnus: 0144036-6) Välskärintie 2 23500

Lisätiedot

SOPIMUS KUSTANNUSTEN JAKAMISESTA JOENSUUN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSPAL- VELUIDEN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN PÄÄTTYMISEN JÄLKEEN

SOPIMUS KUSTANNUSTEN JAKAMISESTA JOENSUUN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSPAL- VELUIDEN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN PÄÄTTYMISEN JÄLKEEN SOPIMUS KUSTANNUSTEN JAKAMISESTA JOENSUUN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSPAL- VELUIDEN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN PÄÄTTYMISEN JÄLKEEN 1. Sopimuksen osapuolet Tämän sopimuksen sopijaosapuolet ovat Joensuun kaupunki,

Lisätiedot

SOPIMUSMALLI, JONKA EHTOIHIN TARJOAJAN ON SITOUDUTTAVA, LOPULLINEN SOPIMUS VOI TARKENTUA.

SOPIMUSMALLI, JONKA EHTOIHIN TARJOAJAN ON SITOUDUTTAVA, LOPULLINEN SOPIMUS VOI TARKENTUA. LIITE 6.1 SOPIMUSMALLI, JONKA EHTOIHIN TARJOAJAN ON SITOUDUTTAVA, LOPULLINEN SOPIMUS VOI TARKENTUA. PUITEJÄRJESTELYSOPIMUS MAJOITUS- JA RAVITSEMISPALVELUIDEN HANKINNASTA 1. OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT

Lisätiedot

SEUDULLISEN KUNTAPALVELUTOIMISTON HENKILÖSTÖ- JA TALOUSPALVELUJEN PALVELUSOPIMUS VUODELLE 2009

SEUDULLISEN KUNTAPALVELUTOIMISTON HENKILÖSTÖ- JA TALOUSPALVELUJEN PALVELUSOPIMUS VUODELLE 2009 Liite 2 Seutuhallitus 5.6.2008 SEUDULLISEN KUNTAPALVELUTOIMISTON HENKILÖSTÖ- JA TALOUSPALVELUJEN PALVELUSOPIMUS VUODELLE 2009 Sivu 1 / 6 Sivu 2 / 6 SEUDULLISEN KUNTAPALVELUTOIMISTON PALVELUSOPIMUS VUODELLE

Lisätiedot

SOPIMUS KEHITYSVAMMAISTEN YMPÄRIVUOROKAUTISESTA ASUMISPALVELUSTA

SOPIMUS KEHITYSVAMMAISTEN YMPÄRIVUOROKAUTISESTA ASUMISPALVELUSTA SOPIMUS KEHITYSVAMMAISTEN YMPÄRIVUOROKAUTISESTA ASUMISPALVELUSTA 1. Sopimuksen osapuolet Palvelun tilaaja Kinnulan kunta/perusturva Keskustie 45 43900 Kinnula Y-tunnus: 0242816-6 Yhteyshenkilö sopimusasioissa:

Lisätiedot

TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ

TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ 2 (7) Sisällys 1 SOPIMUSOSAPUOLET JA SOPIMUKSEN TARKOITUS... 3 2 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO... 3 3 AVOIN SÄHKÖNTOIMITUS... 3

Lisätiedot

Palvelusopimus Paimion kaupungin ruokapalveluiden ja siivouspalveluiden tuottamisesta

Palvelusopimus Paimion kaupungin ruokapalveluiden ja siivouspalveluiden tuottamisesta 1 (6) Kauppakirjan liite 8: Palvelusopimus Paimion kaupungin ruokapalveluiden ja siivouspalveluiden tuottamisesta 1. Sopimuksen osapuolet Tilaaja Paimion kaupunki (Y-tunnus 0136169-2) PL 50 21531 Paimio

Lisätiedot

SOPIMUS ETÄTYÖN TEKEMISESTÄ. 1. Sopijapuolet. Etätyöntekijä. Työyksikkö. Lähiesimies. 2. Työpaikka. Palvelukeskus/ työyksikkö

SOPIMUS ETÄTYÖN TEKEMISESTÄ. 1. Sopijapuolet. Etätyöntekijä. Työyksikkö. Lähiesimies. 2. Työpaikka. Palvelukeskus/ työyksikkö SOPIMUS ETÄTYÖN TEKEMISESTÄ 1. Sopijapuolet Etätyöntekijä Työyksikkö Lähiesimies 2. Työpaikka Palvelukeskus/ työyksikkö Etätyön suorituspaikka (osoite, puhelinnumero) 3. Etätyön luonne Etätyö on kokoaikaista

Lisätiedot

Toimintojen luovutuspäivä on kello 00:00:01 ( Luovutushetki ).

Toimintojen luovutuspäivä on kello 00:00:01 ( Luovutushetki ). LUOVUTUSSOPIMUS 1 LUOVUTTAJA Wirma Lappeenranta Oy (jäljempänä Yhtiö ) Y-tunnus: 1565217-5 Laserkatu 6 53850 Lappeenranta 2 LUOVUTUKSENSAAJA Lappeenrannan kaupunki (jäljempänä Kaupunki ) Y-tunnus 0162193-3

Lisätiedot

17.12.2015 PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN TARKASTUSSÄÄNTÖ 1.1.2013 LUKIEN

17.12.2015 PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN TARKASTUSSÄÄNTÖ 1.1.2013 LUKIEN 1 (5) PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN TARKASTUSSÄÄNTÖ 1.1.2013 LUKIEN VALVONTAJÄRJESTELMÄ 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Kuntayhtymän hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että

Lisätiedot

VIRVE-sopimus. Helsingin Kaupunginkanslia Hallinto-osasto

VIRVE-sopimus. Helsingin Kaupunginkanslia Hallinto-osasto VIRVE-sopimus Helsingin Kaupunginkanslia Hallinto-osasto 9.3.2016 VIRVE-sopimus 2015 1 (3) Yritysluottamuksellinen 1. SOPIMUSOSAPUOLET 1.1. ASIAKAS 1.2. SUOMEN VIRVERKKO OY 2. SOPIMUKSEN TARKOITUS 3.

Lisätiedot

PALVELUSOPIMUS. KOHA-kirjastotietojärjestelmä ylläpito- ja kehittämispalveluista Mikkelin kaupungin ja Koha Suomi Oy:n välillä

PALVELUSOPIMUS. KOHA-kirjastotietojärjestelmä ylläpito- ja kehittämispalveluista Mikkelin kaupungin ja Koha Suomi Oy:n välillä 1 PALVELUSOPIMUS KOHA-kirjastotietojärjestelmä ylläpito- ja kehittämispalveluista Mikkelin kaupungin ja Koha Suomi Oy:n välillä 2 1. OSAPUOLET Tilaaja: Mikkelin kaupunki (jäljempänä Tilaaja ) Tilaajan

Lisätiedot

Asiakirja- ja tietopalvelumaksut Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymässä

Asiakirja- ja tietopalvelumaksut Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymässä Asiakirjataksa Asiakirja- ja tietopalvelumaksut Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymässä Hallitus 14.6.2016 87 1. Johdanto Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999, julkisuuslaki)

Lisätiedot

PALVELUSOPIMUS SOPIMUKSEN KOHDE

PALVELUSOPIMUS SOPIMUKSEN KOHDE PALVELUSOPIMUS 19.5.2015 1. SOPIMUKSEN KOHDE Sopimus koskee Kuntaliitto Palvelut Oy:n Pelastuslaitoksille tarjoamia henkilöstö- ja tukipalveluja. Palvelut on esitetty eriteltyinä liitteessä 1. 2. SOPIMUSOSAPUOLET

Lisätiedot

Härkätien sosiaali- ja terveyspalvelut

Härkätien sosiaali- ja terveyspalvelut YHTEISTOIMINTASOPIMUS SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN JÄRJESTÄMISESTÄ HÄRKÄTIEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON YHTEISTOIMINTA-ALUEELLA 1.1.2015 31.12.2016 1. Sopimuksen osapuolet Tämän yhteistoimintasopimuksen

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN TEHOSTETTUA PALVELUASUMISTA KOSKEVA OSTOPALVELUSOPIMUS (PUITESOPIMUS) Palveluntuottajan yhteystiedot. Palveluntuottajan yhteyshenkilö

IKÄIHMISTEN TEHOSTETTUA PALVELUASUMISTA KOSKEVA OSTOPALVELUSOPIMUS (PUITESOPIMUS) Palveluntuottajan yhteystiedot. Palveluntuottajan yhteyshenkilö SOPIMUS IKÄIHMISTEN TEHOSTETTUA PALVELUASUMISTA KOSKEVA OSTOPALVELUSOPIMUS (PUITESOPIMUS) 1. SOPIMUSOSAPUOLET TILAAJA Kiteen kaupunki Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus HELLI-liikelaitos (jäljempänä Helli-liikelaitos)

Lisätiedot

KOHTEEN NIMI ADOPTOINTISOPIMUS

KOHTEEN NIMI ADOPTOINTISOPIMUS Tampereen museot, Pirkanmaan maakuntamuseo Adoptoi monumentti toiminta SOPIMUSPOHJA 19.12.2013 / mh 1. Sopimuksen tarkoitus Tällä sopimuksella sovitaan ehdoista ja yksityiskohdista, joiden mukaisesti sopimuksessa

Lisätiedot

KUNTAKOHTAINEN PERUSTERVEYDEN HUOLLON JA SOSIAALIPALVELUJEN PALVELUSOPIMUS 2017 (SAVONLINNAN KAUPUNKI / ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KY)

KUNTAKOHTAINEN PERUSTERVEYDEN HUOLLON JA SOSIAALIPALVELUJEN PALVELUSOPIMUS 2017 (SAVONLINNAN KAUPUNKI / ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KY) KUNTAKOHTAINEN PERUSTERVEYDEN HUOLLON JA SOSIAALIPALVELUJEN PALVELUSOPIMUS 2017 (SAVONLINNAN KAUPUNKI / ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KY) Kuntayhtymähallitus 29.11.2016 SISÄLLYSLUETTELO 1. SOPIJAOSAPUOLET

Lisätiedot

REKISTERÖIDYN TIEDONSAANTIOIKEUDET HENKILÖTIETOLAIN MUKAAN

REKISTERÖIDYN TIEDONSAANTIOIKEUDET HENKILÖTIETOLAIN MUKAAN 27. 28.5.2002 Liite 5. REKISTERÖIDYN TIEDONSAANTIOIKEUDET HENKILÖTIETOLAIN MUKAAN YLEINEN TIEDONSAANTIOIKEUS : REKISTERISELOSTE HENKILÖKOHTAINEN TIEDONSAANTIOIKEUS: - Rekisteröityjen informointi henkilötietojensa

Lisätiedot

Tilauksen kohteena olevan tuotteen ja/tai palvelun toimitus. Asiakkaan antamien tietojen nojalla laadittu ehdotus hankinnan ehdoista.

Tilauksen kohteena olevan tuotteen ja/tai palvelun toimitus. Asiakkaan antamien tietojen nojalla laadittu ehdotus hankinnan ehdoista. Yleiset sopimusehdot 1 Määritelmät Nämä ovat DC Net Works Oy:n (jäljempänä Toimittaja) tuottamissa hankintapalveluissa käytetyt yleiset sopimusehdot. Sopimus syntyy Tilaajan ja Toimittajan välillä Tilaajan

Lisätiedot

REITTIPOHJAINEN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS NRO

REITTIPOHJAINEN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS NRO LIITE 1 KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus REITTIPOHJAINEN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS NRO 1. Sopijapuolet Tilaaja: Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus PL 36,

Lisätiedot

HANKINTASOPIMUS, REITTI X (X URJALAN MATKA- HUOLTO X)

HANKINTASOPIMUS, REITTI X (X URJALAN MATKA- HUOLTO X) Urjalan kunta Tarjouspyynnön liite 1 D/52/08.01.01.02/2016 TARJOUSPYYNNÖN LIITE 1: HANKINTASOPIMUS, luonnos 19.1.2016 Urjalan kunnan torikuljetusten hankinta ajalla 1.4.2016 31.3.2019 + 1 + 1 optiovuotta

Lisätiedot

VASTIKKEELLISEN RAHOITUKSEN EHDOT Ekorent Oy - Hietalahti

VASTIKKEELLISEN RAHOITUKSEN EHDOT Ekorent Oy - Hietalahti 1. YLEISTÄ 1.1 EkoRent Oy (jäljempänä Projektikumppani ) tarjoaa Joukon Voima Oy:n (jäljempänä Rahoituksenjärjestäjä ) välityksellä rahoittajille (jäljempänä Joukkorahoittajat ) Projektikumppanin palveluun

Lisätiedot

1. Itä-Savon sairaanhoitopiiri ky (jäljempänä Tilaaja) Keskussairaalantie 6 57120 Savonlinna

1. Itä-Savon sairaanhoitopiiri ky (jäljempänä Tilaaja) Keskussairaalantie 6 57120 Savonlinna 1 SOPIMUS 1. Osapuolet 1. Itä-Savon sairaanhoitopiiri ky (jäljempänä Tilaaja) Keskussairaalantie 6 57120 Savonlinna 2. Palvelukoti Koivula Oy (jäljempänä Palveluntuottaja) Säimenentie 654 58360 Säimen

Lisätiedot

PERHERYHMÄKOTI SOPIMUSLUONNOS

PERHERYHMÄKOTI SOPIMUSLUONNOS LIITE 4 PERHERYHMÄKOTI SOPIMUSLUONNOS 1. Osapuolet ja yhteyshenkilöt Tilaaja: Sipoon kunta PL 7, 04131 Sipoo Y-tunnus: 0203533-8 Yhteyshenkilö: Palveluntuottaja:? Y-tunnus: Yhteyshenkilö: Perheryhmäkoti

Lisätiedot

Jyväskylän kaupunki SOPIMUS DIGIROAD-TIETOJÄRJESTELMÄN TIETOJEN YLLÄPIDOSTA

Jyväskylän kaupunki SOPIMUS DIGIROAD-TIETOJÄRJESTELMÄN TIETOJEN YLLÄPIDOSTA Jyväskylän kaupunki SOPIMUS DIGIROAD-TIETOJÄRJESTELMÄN TIETOJEN YLLÄPIDOSTA Sopimus Digiroad-tietojärjestelmän tietojen ylläpidosta 2/6 1. Sopijapuolet Liikennevirasto Jyväskylän kaupunki Opastinsilta

Lisätiedot

Palveluntarjoaja: XXX, (jäljempänä Palveluntarjoaja) Y-tunnus: XXX Osoite: XXX Yhteyshenkilö: XXX sähköpostiosoite: XXX puh.: XXX

Palveluntarjoaja: XXX, (jäljempänä Palveluntarjoaja) Y-tunnus: XXX Osoite: XXX Yhteyshenkilö: XXX sähköpostiosoite: XXX puh.: XXX JANAKKALAN KUNTA METSÄOMAISUUDEN HOITO SOPIJAOSAPUOLET Tilaaja: Janakkalan kunta, (jäljempänä Tilaaja) Y-tunnus: 0147510-4 Osoite: Juttilantie 1, 14200 Turenki Yhteyshenkilö: XXX sähköpostiosoite: XXX

Lisätiedot

SOPIMUS TEOLLISUUSJÄTEVESIEN JOHTAMISESTA NAANTALIN KAU- PUNGIN VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKOSTOON.

SOPIMUS TEOLLISUUSJÄTEVESIEN JOHTAMISESTA NAANTALIN KAU- PUNGIN VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKOSTOON. NAANTALIN KAUPUNKI Vesihuoltolaitos Käsityöläiskatu 2 21100 NAANTALI TEOLLISUUSJÄTEVESISOPIMUS xx.xx.xxxx SOPIMUS TEOLLISUUSJÄTEVESIEN JOHTAMISESTA NAANTALIN KAU- PUNGIN VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKOSTOON.

Lisätiedot

Tietoturvallisuusliite

Tietoturvallisuusliite Tietoturvallisuusliite [Yhteistyökumppanin nimi] STATUS Laatinut: Tarkastanut ja hyväksynyt: Versio no: Tiedoston nimi: Tallennushakemisto: Pvm SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelo... 2 1 Määritelmät... 3

Lisätiedot

Kuntayhtymän nimi on Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Kuntayhtymän kotipaikka on Ylivieskan kaupunki.

Kuntayhtymän nimi on Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Kuntayhtymän kotipaikka on Ylivieskan kaupunki. Peruspalvelukuntayhtymä Kallion PERUSSOPIMUS I YLEISTÄ Tällä sopimuksella Alavieskan kunta, Nivalan kaupunki, Sievin kunta ja Ylivieskan kaupunki sopivat kunta- ja palvelurakenneuudistusta koskevan puitelain

Lisätiedot

Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma Jukka Mattila

Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma Jukka Mattila Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma 10.2.2011 Jukka Mattila Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma Terveydenhuoltolain 34 Samaan sairaanhoitopiiriin kuuluvien kuntien on laadittava terveydenhuollon

Lisätiedot

Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Minun Maatilani ohjelmiston palvelusopimus 23.12.2015 Page 1 of 5 Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus asiakkaan

Lisätiedot

Joukkoliikenteen aikataulusuunnitteluohjelmiston hankinta ja käyttöönotto sekä ylläpito- ja tukipalvelu ajalle 17.3.2014 (tavoite) - 31.5.

Joukkoliikenteen aikataulusuunnitteluohjelmiston hankinta ja käyttöönotto sekä ylläpito- ja tukipalvelu ajalle 17.3.2014 (tavoite) - 31.5. SOPIMUS 1(7) SOPIMUS Joukkoliikenteen aikataulusuunnitteluohjelmiston hankinta ja käyttöönotto sekä ylläpito- ja tukipalvelu ajalle 17.3.2014 (tavoite) - 31.5.2020 Sisällysluettelo 1 SOPIJAPUOLET... 2

Lisätiedot

Sopimus Lapin kirjastojen yhteistoiminnasta. 1. Sopijaosapuolet. Rovaniemen kaupunki. Rovaniemen kaupunginkirjasto Lapin maakuntakirjasto

Sopimus Lapin kirjastojen yhteistoiminnasta. 1. Sopijaosapuolet. Rovaniemen kaupunki. Rovaniemen kaupunginkirjasto Lapin maakuntakirjasto Sopimus Lapin kirjastojen yhteistoiminnasta 1. Sopijaosapuolet Rovaniemen kaupunki Rovaniemen kaupunginkirjasto Lapin maakuntakirjasto Jorma Eton tie 6, 96100 Rovaniemi Kemin kaupunki.(tähän tulevat kaikki

Lisätiedot

Liite4/Keskeiset sopimusehdot

Liite4/Keskeiset sopimusehdot KAUPPAPALVELU Liite4/Keskeiset sopimusehdot Sopimuksen osapuolet Mäntsälän kunta/mustijoen perusturva Y-tunnus 0129261-5 Heikinkuja 4, 04600 MÄNTSÄLÄ Yhteyshenkilö: Minna Koivumäki Vanhustyön päällikkö

Lisätiedot

1 / 5. Tilaaja ja Toimittaja jäljempänä myös Osapuoli tai yhdessä Osapuolet

1 / 5. Tilaaja ja Toimittaja jäljempänä myös Osapuoli tai yhdessä Osapuolet 1 / 5 SOPIMUS Helsinki-lähettiläsvalmennuksen mentorointi 1. Osapuolet ja yhteyshenkilöt Tilaaja ja Toimittaja jäljempänä myös Osapuoli tai yhdessä Osapuolet Tilaaja Helsingin kaupunki, Oiva Akatemia -liikelaitos

Lisätiedot

YHTEISTOIMINTASOPIMUS MAASEUTUHALLINNON TEHTÄVI- EN JÄRJESTELYSTÄ

YHTEISTOIMINTASOPIMUS MAASEUTUHALLINNON TEHTÄVI- EN JÄRJESTELYSTÄ YHTEISTOIMINTASOPIMUS MAASEUTUHALLINNON TEHTÄVI- EN JÄRJESTELYSTÄ Yhteistoimintasopimuksen sopijapuolet: Säkylän kunta Punkalaitumen kunta Huittisten kaupunki 1 Sopimuksen kohde ja sisältö Tämä sopimus

Lisätiedot

Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy Osakassopimus ver

Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy Osakassopimus ver 1 Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy Osakassopimus ver 25.4.2016 1. Osapuolet 1. Tampereen kaupunki, joka omistaa 71,20 % osakkeista ja äänivallasta 2. Ylöjärven kaupunki, joka omistaa 8,53 % osakkeista

Lisätiedot

SOPIMUS YHTEISTOIMINNASTA LAPIN YLIOPISTOSSA

SOPIMUS YHTEISTOIMINNASTA LAPIN YLIOPISTOSSA SOPIMUS SOPIMUS YHTEISTOIMINNASTA LAPIN YLIOPISTOSSA Laki yhteistoiminnasta yrityksissä 334/2007 (jatkossa yhteistoimintalaki) mukaan työnantajan tulee antaa henkilöstölle oikea-aikaisesti riittävästi

Lisätiedot

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE SEINÄJOEN KAUPUNKI TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE 15.2.2016 Tämä asiakirja koskee Seinäjoen Kaupungin Törnävänsaaren sillan rakennustöitä. 1 (5) TYÖTURVALLISUUSLIITE 0. YLEISTÄ 0.1 TURVALLISUUSLIITTEEN

Lisätiedot

Lilli Huolenpito PALVELUKUVAUS

Lilli Huolenpito PALVELUKUVAUS 1 (6) v 2.1 Lilli Huolenpito PALVELUKUVAUS Sisällysluettelo 1 Palvelun yleiskuvaus ja palveluvaihtoehdot... 3 2 Palvelun sisältö... 3 2.1 Lilli Huolenpito Mini... 4 2.2 Lilli Huolenpito Perus... 4 2.3

Lisätiedot

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Käsitteet Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus asiakkaan ja Suomen Maatalouden Laskentakeskus Oy:n välillä.

Lisätiedot

Tämä sopimus korvaa Raahen kaupungin ja Tuuliwatti Oy:n välillä 16.10.2010 allekirjoitetun maanvuokrasopimuksen.

Tämä sopimus korvaa Raahen kaupungin ja Tuuliwatti Oy:n välillä 16.10.2010 allekirjoitetun maanvuokrasopimuksen. 1(7) Liite 1 MAANVUOKRASOPIMUS Tämä sopimus korvaa Raahen kaupungin ja Tuuliwatti Oy:n välillä 16.10.2010 allekirjoitetun maanvuokrasopimuksen. 1. Osapuolet Vuokranantaja Raahen kaupunki, Y-tunnus 1791817-6

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö. Voimaantulo

Oulun kaupunki. Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö. Voimaantulo Oulun kaupunki Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö Voimaantulo 1.1.2013 päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 110 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 10

Lisätiedot

Valtion työmarkkinalaitos ja pääsopijajärjestöt ovat 7.11.2013 uudistaneet valtion virka- ja työehtosopimukset sopimuskaudelle 2014-2017.

Valtion työmarkkinalaitos ja pääsopijajärjestöt ovat 7.11.2013 uudistaneet valtion virka- ja työehtosopimukset sopimuskaudelle 2014-2017. Suomen ympäristökeskuksen ja Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry:n, Palkansaajajärjestö Pardia ry:n sekä Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry:n välinen TYÖEHTOSOPIMUS 29.2.2008

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Ensihoitopalvelujen tuottaminen Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin Lohjan sairaanhoitoalueella

Espoon kaupunki Pöytäkirja Ensihoitopalvelujen tuottaminen Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin Lohjan sairaanhoitoalueella 18.08.2016 Sivu 1 / 1 3362/2016 00.04.01.00 29 Ensihoitopalvelujen tuottaminen Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin Lohjan sairaanhoitoalueella Valmistelijat / lisätiedot: Juha Karhu, puh. 09 816

Lisätiedot

2 (5) Tarkastussääntö Hyväksytty: yhtymäkokous xx.xx.xxxx xx 17.9.2014. 2.2 Tilintarkastajan tehtävät

2 (5) Tarkastussääntö Hyväksytty: yhtymäkokous xx.xx.xxxx xx 17.9.2014. 2.2 Tilintarkastajan tehtävät 2 (5) 2.2 Tilintarkastajan tehtävät 2.3 Tilintarkastuskertomus Kuntalain 73 75 säädetään tilintarkastajan tehtävistä. Tilintarkastajan on tarkastettava hyvän tilintarkastustavan mukaisesti kunkin tilikauden

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON ASETUS VAHVAN SÄHKÖISEN TUNNISTUSPALVELUN TARJOAJI- EN LUOTTAMUSVERKOSTOSTA

VALTIONEUVOSTON ASETUS VAHVAN SÄHKÖISEN TUNNISTUSPALVELUN TARJOAJI- EN LUOTTAMUSVERKOSTOSTA LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Viestintäneuvos 27.10.2015 Kreetta Simola LUONNOS VALTIONEUVOSTON ASETUS VAHVAN SÄHKÖISEN TUNNISTUSPALVELUN TARJOAJI- EN LUOTTAMUSVERKOSTOSTA Taustaa Vuoden

Lisätiedot

Turre Legal neuvottelee Asiakkaan puolesta sovintosopimuksen oikeudenomistajien kanssa

Turre Legal neuvottelee Asiakkaan puolesta sovintosopimuksen oikeudenomistajien kanssa TOIMEKSIANTOSOPIMUS A. Toimeksisaaja Toimeksiannon toimeksisaaja on. Toimeksiannon vastuulakimies on Jussi Kari. Turre Legal voi käyttää myös muita lakimiehiä palvelun toteuttamiseen. B. Palvelut suorittaa

Lisätiedot

Laitilan väestöjakauma vuonna 2015 ikäluokittain oli seuraava:

Laitilan väestöjakauma vuonna 2015 ikäluokittain oli seuraava: 1 LIITE 1 Hankinnan kohteen kuvaus HAMMASLÄÄKÄRIPALVELUIDEN HANKINTA 1. Taustaa Laitilan kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelut tuottaa perusterveydenhuollon palveluita oman kaupungin asukkaille. Laitilan

Lisätiedot

Y-tunnus Yhteystiedot. Yhteystiedot

Y-tunnus Yhteystiedot. Yhteystiedot 1 (6) Procurement training & counseling services SOPIMUS ASIANTUNTIJAPALVELUIDEN HANKINNASTA 1. SOPIJAPUOLET Tilaaja: Palveluntarjoaja: Hankintayksikkö Y-tunnus Yhteystiedot Nimi Y-tunnus Yhteystiedot

Lisätiedot

LAKIEHDOTUKSET. Laki terveydenhuoltolain muuttamisesta

LAKIEHDOTUKSET. Laki terveydenhuoltolain muuttamisesta 59 LAKIEHDOTUKSET Laki terveydenhuoltolain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan terveydenhuoltolain (1326/2010) 3 :n 4 kohta, muutetaan 39 :n 1 ja 3 momentti, 40 :n 1 momentin 1 kohta,

Lisätiedot

Yritys (jäljempänä Toimittaja) Osoite Y-tunnus. Molemmat jäljempänä myös Osapuoli tai Osapuolet. Asiakkaan yhteyshenkilön yhteystiedot

Yritys (jäljempänä Toimittaja) Osoite Y-tunnus. Molemmat jäljempänä myös Osapuoli tai Osapuolet. Asiakkaan yhteyshenkilön yhteystiedot TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 3 1 (7) Toimistotyön ergonomiatuotteiden hankinta 1. Sopijaosapuolet Espoon kaupunki (jäljempänä Asiakas) Hankintapalvelut PL 640 Y-tunnus 0101263-6 2. Sopimuksen yhteyshenkilöt:

Lisätiedot

SoTe kuntayhtymä/perusturvaliikelaitos Saarikka REKISTERISELOSTE Pro-Wellness-potilastietojärjestelmä -tietokanta 18.3.

SoTe kuntayhtymä/perusturvaliikelaitos Saarikka REKISTERISELOSTE Pro-Wellness-potilastietojärjestelmä -tietokanta 18.3. Pro-Wellness-potilastietojärjestelmä -tietokanta 18.3.2015 Sivu 1/5 1 Rekisterin nimi 2 Rekisterinpitäjä ProWellness-potilastietojärjestelmä/ SoTe kuntayhtymä/perusturvaliikelaitos Saarikka SoTe kuntayhtymä/perusturvaliikelaitos

Lisätiedot

AIESOPIMUS. Tässä aiesopimuksessa sovitaan sopijaosapuolten osallistumisesta suunniteltuun hankkeeseen.

AIESOPIMUS. Tässä aiesopimuksessa sovitaan sopijaosapuolten osallistumisesta suunniteltuun hankkeeseen. AIESOPIMUS Tässä aiesopimuksessa sovitaan sopijaosapuolten osallistumisesta suunniteltuun hankkeeseen. 1. SOPIMUKSEN KOHDE JA TARKOITUS Aiesopimuksen kohteena on yhteishanke nimeltään Tuottavuuden kehittämisen

Lisätiedot

SEUDULLISEN KUNTAPALVELUTOIMISTON HENKILÖSTÖ- JA TALOUSPALVELUJEN PALVELUSOPIMUS VUODELLE 2010

SEUDULLISEN KUNTAPALVELUTOIMISTON HENKILÖSTÖ- JA TALOUSPALVELUJEN PALVELUSOPIMUS VUODELLE 2010 SEUDULLISEN KUNTAPALVELUTOIMISTON HENKILÖSTÖ- JA TALOUSPALVELUJEN PALVELUSOPIMUS VUODELLE 2010 Sivu 1 / 5 SEUDULLISEN KUNTAPALVELUTOIMISTON PALVELUSOPIMUS VUODELLE 2010 1. Sopimuksen sisältö Tämä sopimus

Lisätiedot

Tutkimusyhteistyösopimus

Tutkimusyhteistyösopimus Tutkimusyhteistyösopimus 1/5 1 Sopijapuolet Yrkeshögskolan Novia/Yrkeshögskolan vid Åbo Akademi (y-tunnus 2059910-2), Wolffskavägen 35 B, 65200, Vasa, (jäljempänä Novia ) ja Turun kaupunki (y-tunnus: 0204819-8),

Lisätiedot

(jäljempänä yhdessä 'Sopijapuolet' ja erikseen myos 'Sopijapuoli')

(jäljempänä yhdessä 'Sopijapuolet' ja erikseen myos 'Sopijapuoli') SOPIMUS VUOKRASOPIMUKSEN SIIRROSTA 1. SOPIJAPUOLET 1.1. Turun Teknologiakiinteistöt Oy (Y-tunnus: 2349955-3) Tykistökatu 6 B, Biocity 20520 Turku (jäljempänä 'Teknologiakiinteistöt') 1.2. Turun Yliopisto

Lisätiedot

SW/HNo Allekirjoitetun asiakirjan sähköinen versio

SW/HNo Allekirjoitetun asiakirjan sähköinen versio Toimintasääntö 9.3.2015 1(11) PELASTUSLAITOKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ 1 Johtaminen 1.1 Pelastuslaitoksen johto ja toimivallan delegointi 1.2 Osastopäälliköiden tehtävät Pelastuskomentajan, osastopäälliköiden

Lisätiedot

Vaalan kunta Ostoliikennesopimuksen liite 3 1 (6)

Vaalan kunta Ostoliikennesopimuksen liite 3 1 (6) Vaalan kunta Ostoliikennesopimuksen liite 3 1 (6) KULJETUSPALVELUT OSTOLIIKENTEEN EHDOT Nämä ehdot liitetään ostoliikennesopimukseen. Sopimuksessa voidaan poiketa näistä ehdoista. Hoidettaessa sopimussuhteeseen

Lisätiedot

LIEKSAN KAUPUNKI TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 5

LIEKSAN KAUPUNKI TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 5 LIEKSAN KAUPUNKI TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 5 OSTOLIIKENTEEN EHDOT ASIOINTILIIKENNE / KIMPPAKYYTI Nämä ehdot liitetään ostoliikennesopimukseen. Ehtoja noudatetaan ostoliikenteen järjestämisessä, jollei

Lisätiedot

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymallansi- Uudenmaan sairaanhoitoalue (jaljempana palvelun tilaaja tai HUS), Y- tunnus

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymallansi- Uudenmaan sairaanhoitoalue (jaljempana palvelun tilaaja tai HUS), Y- tunnus HELSlNGlN JA UUDENMAAN SAlRAANHOlTOPllRl LBnsi-Uudenmaan sairaanhoitoalue ENSIHOITOPALVELUIDEN OSTOSOPIMUS SOPIJAPUOLET: Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymallansi- Uudenmaan sairaanhoitoalue

Lisätiedot

TERVEYDEN- JA SAIRAANHOIDON PALVELUITA KOSKEVAT YLEISET EHDOT

TERVEYDEN- JA SAIRAANHOIDON PALVELUITA KOSKEVAT YLEISET EHDOT TERVEYDEN- JA SAIRAANHOIDON PALVELUITA KOSKEVAT YLEISET EHDOT 1. KÄYTTÖTARKOITUS JA MÄÄRITELMIÄ Näissä yleisissä ehdoissa määrätään ehdoista ja seikoista, joilla HYKSin kliiniset palvelut Oy (jäljempänä

Lisätiedot