Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö, jäljempänä YTHS. Yhteyshenkilön nimi ja virka-asema (tai muu yksilöinti)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö, jäljempänä YTHS. Yhteyshenkilön nimi ja virka-asema (tai muu yksilöinti)"

Transkriptio

1 1 (5) 1. SOPIJAOSAPUOLET OSTAJA: Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö, jäljempänä YTHS Yhteystiedot: OSTAJAN YHTEYSHENKILÖ: Yhteyshenkilön nimi ja virka-asema (tai muu yksilöinti) (Yhteystiedot, jos poikkeavat yllämainitusta) MYYJÄ: Nimi: Yhteystiedot MYYJÄN YHTEYSHENKILÖ: Yhteyshenkilön nimi ja virka-asema (tai muu yksilöinti) (Yhteystiedot, jos poikkeavat yllämainitusta) MYYJÄN OIKEUS TUOTTAA TERVEYDENHUOLLON PALVELUJA Tähän kirjoitetaan maininta siitä, koska lääninhallitus/valvira on myöntänyt luvan tuottaa yksityisen terveydenhuollon lainsäädännön mukaisia palveluja ja kuka on ns vastuullinen johtaja myyjäorganisaatiossa. Tai sitten tähän kirjoitetaan se, koska ammatinharjoittaja on saanut laillistuksen toimia terveydenhuollon tehtävissä tai luvan käyttää jotain nimikesuojattua ammattinimikettä. Tähän kirjoitetaan myös se koska asia on tarkistettu Valvirasta tai käyttööntulevasta avoimesta web-pohjaisesta rekisteristä.

2 2 (5) 2. SOPIMUKSEN SISÄLTÄMÄT PALVELUT Tämän sopimuksen piiriin kuuluu seuraavia palveluja sen mukaan kuin sopimuskaudella annetuista maksusitoumuksista erikseen ilmenee: 3. SOPIMUKSEN TARKOITUS Tällä sopimuksella sovitaan yllämainittujen, voimassaoleviin maksusitoumuksiin perustuvien palveluiden ostamisesta ja myymisestä jäljempänä määritellyin ehdoin. 4. SOPIMUKSEN VOIMASSAOLOAIKA Sopimus on voimassa toistaiseksi tai alkaen enintään saakka. Sopimuksen voimassaoloaikana molemmilla osapuolilla on mahdollisuus irtisanoa sopimus. Irtisanomisaika on molemmin puolin 30 päivää irtisanomispäivästä. 5. PALVELUN SISÄLTÖ JA LAATU 5.1. Palveluja antaessaan myyjä sitoutuu noudattamaan asiakaskohtaista maksusitoumusta sekä YTHS:n yhteyshenkilön muuta ohjeistusta sekä tätä sopimusta Myyjä sitoutuu ylläpitämään sovittua hoidon laatutasoa. Lisäksi myyjä sitoutuu huolehtimaan palvelujensa laadusta ja huolehtimaan sen ajantasaisuudesta sekä antamaan tästä pyydettäessä selvityksen ostajalle Myyjä sitoutuu laatimaan tai teettämään potilasasiakirjat hänelle osoitetuista henkilöistä siten kuin potilasasiakirjojen laatimisesta on erikseen säädetty tai määrätty sekä toimittamaan ostajalle tiedot tehdyistä toimenpiteistä. 6. MYYJÄN VELVOITTEET ITSENÄISENÄ YRITTAJÄNÄ tai YRITYKSENÄ Ostaja voi ostaa vastaavia palveluja myös muilta laillistetuilta ammatinharjoittajilta tai yrityksiltä. Myös myyjä voi myydä sopimuksen mukaisia palveluja toisille ostajatahoille niiden kanssa tehtävien ostopalvelusopimusten mukaisesti Myyjä on itsenäinen yrittäjä ja vastaa siten itse veroistaan ja muista julkisoikeudellisista maksuistaan sekä vakuutuksista. Myyjän tulee kuulua ennakkoperintärekisteriin.

3 3 (5) Tai Myyjä on yritys, jolla on palveluksessaan terveydenhuollon ammattihenkilöitä. Yritys vastaa itse veroista ja muista julkisoikeudellisista maksuista sekä vakuutuksista Tällä sopimuksella annettavan palvelun antaa aina myyjä henkilökohtaisesti. Hänen velvollisuutenaan on viipymättä ilmoittaa ostajalle, milloin palveluntuottamiseen ilmaantuu sellainen keskeytys tai este, jolla on merkitystä palvelun asianmukaisen toteuttamisen kannalta (äitiysloma, sairausloma tms.). Tai Yritys osoittaa palveluksessaan olevan terveydenhuollon ammattihenkilön, joka huolehtii palvelun tuottamisesta. Jos palveluntuottamisessa ilmaantuu sellainen keskeytys tai este, jolla on merkitystä palvelun asianmukaisen toteuttamisen kannalta, yritys osoittaa hänen sijaansa palveluksessaan olevan toisen terveydenhuollon ammattihenkilön, joka viipymättä jatkaa palvelun tuottamista entisin ehdoin. 7. PALVELUJEN LASKUTUSPERUSTEET JA HINNOITTELU 8. LASKUTUS Ostaja suorittaa korvaukset sopimuksen mukaisista palveluista laskun perusteella, josta tulee käydä ilmi maksusitoumuksen numero tai muu yksilöinti. Laskussa tulee eritellä hoitokerrat potilaskohtaisesti. Ostajan tulee tehdä laskuja koskevat huomautukset 14 pv:n: kuluessa siitä, kun hän on saanut tietoonsa laskun perusteet. Korvausta palveluista suoritetaan laskun perusteella seuraavasti. Sovitut korvaukset ovat tämän sopimuksen liitteenä. Korvaus sisältää myös tarvittavan esivalmisteluun kuluvan ajan. Myyjä huolehtii itse tarvittavan materiaalin ja laitteiden hankkimisesta sekä niiden korjaus- ja huoltokuluista. Em. hintoihin sisältyy yksi hoitopalaute. Kirjallinen hoitopalaute on annettava viivytyksettä ja viimeistään laskun yhteydessä. Sopimuksen mukainen toiminta on arvonlisäverotonta toimintaa, koska se kuuluu lakiin perustuvaan terveydenhuoltoon (AVL ). Myyjä laskuttaa ostajaa enintään kerran kuukaudessa. Vuoden viimeistä laskutusjaksoa koskevan laskun tulee olla ostajalla mennessä. Maksuehto: 30 pv. netto.

4 4 (5) Maksun viivästyessä ostaja suorittaa sille korkolain mukaista viivästyskorkoa eräpäivästä maksupäivään. Asiakkaalta perittävät maksut määräytyvät YTHS:n käytössä olevan vahvistetun hinnaston mukaisesti. Maksut perii myyjä paitsi peruuttamattomien käyntien maksut perii YTHS. 9. PALAUTUSLAUSEKE Jos ostajan ja myyjän sopimussuhde tulkitaan vastoin tätä sopimusta myyjän yrittäjätoiminnan asemasta työsopimussuhteeksi, myyjä palauttaa ostajalle tämän sopimuksen perusteella maksettuihin palkkioihin sisältyneet 1) ostajan suoritettavaksi määrätyt ennakonpidätykset siltä osin kuin myyjällä on lakisääteinen oikeus saada palautus maksamistaan ennakoista ja 2) yrittäjän sosiaaliturvan osuutena lakisääteisen yrittäjäeläkemaksun siltä osin kuin myyjällä on oikeus saada palautus maksamistaan eläkemaksuista sekä lomapalkan, lomakorvauksen ja lomarahan siihen määrään saakka, jotka ostaja joutuu työsuhteen perusteella myyjälle maksamaan. 10. MUUT SOPIMUSEHDOT Peruuntuneiden hoitokertojen korvaaminen: Peruuntuneiden hoitokertojen korvaamisesta on sovittu oheisen sopimuksen liitteen nro 1 mukaisesti Sopimuksen purkautuminen. Jos tätä sopimusta jommankumman osapuolen toimesta olennaisesti rikotaan, sopimus purkautuu ilman irtisanomista välittömästi ja voi aiheuttaa vahingonkorvausvelvollisuuden sille, joka on rikkonut sopimusta. Jos myyjä ei enää voi jatkaa palvelun antamista, sopimus purkautuu, ellei esteen heti voida todeta olevan tilapäinen ja sellainen, ettei se estä tämän sopimuksen asianmukaista täyttämistä Tämän sopimuksen muutoksista on sovittava erikseen kirjallisesti Mahdollisten erimielisyyksien ratkaiseminen Osapuolet pyrkivät ensisijaisesti keskinäisin neuvotteluin ratkaisemaan mahdolliset erimielisyytensä. Ellei yksimielisyyteen päästä, asia voidaan viedä paikallisen käräjäoikeuden ratkaistavaksi.

5 5 (5) Tämä sopimus on allekirjoitettu kahtena yhtäpitävänä kappaleena, yksi kummallekin sopijaosapuolelle. Päiväys ja allekirjoitukset