ENSIHOIDON (SAIRAANKULJETUKSEN) TARJOUSPYYNTÖ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ENSIHOIDON (SAIRAANKULJETUKSEN) TARJOUSPYYNTÖ"

Transkriptio

1 1 ENSIHOIDON (SAIRAANKULJETUKSEN) TARJOUSPYYNTÖ Haukiputaan kunta/perusturvapalvelut pyytää tarjouksia ensihoidon (sairaankuljetuksen) järjestämisestä (osana kansanterveyslain (66/1972) 14 1 mom:n 3-kohdassa sairaankuljetuksen järjestämistä ja valmiuden ylläpitämistä ja sairaankuljetusasetuksessa (565/1994) tarkoitettua sairaankuljetusta ja ensihoitoa) suljetussa kirjekuoressa (kuoreen merkintä "ensihoidon tarjous") mennessä osoitteeseen Haukiputaan kunta/perusturvapalvelut, PL 22, HAUKIPUDAS (Käyntiosoite: Perusturvan hallinto, Harjuntie 19 B, 2 krs.) seuraavasti: Lähtövalmius ja asemapaikka Välitön lähtövalmius tulee olla arkisin kello Muuna aikana valmius tulee olla enintään viisitoista (15) minuuttia (1 auto, 2 henkilöä). Ajoneuvon asemapaikka on välittömän lähtövalmiuden aikana Haukiputaan kunnan terveyskeskus ja muuna aikana n. viiden (5) km:n etäisyydellä terveysasemasta. Tällä sairaankuljetusajoneuvolla ei saa olla sopimusta hoitolaitossiirroista esim. Pohjois- Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kanssa. Sairaankuljetushenkilöstön on työskenneltävä välittömän lähtövalmiuden aikana terveyskeskuksessa heille osoitetuissa koulutusta vaativissa tehtävissä. Näistä työtehtävistä (esim. kipsaus), työnjohdollisesta vastuusta, valvonnasta ja seurannasta sovitaan tarkemmin valitun tarjoajan kanssa laadittavassa ensihoidon (sairaankuljetus) hankintasopimuksessa ottaen huomioon, ettei sairaankuljetus tehtävien vuoksi häiriinny. Sairaankuljetusajoneuvo ja sen varusteet Viestintäjärjestelmä Henkilöstö Sairaankuljetusajoneuvon on täytettävä Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän voimassa olevan perustason ohjeiston mukainen varustus. Perustason varusteet ambulanssissa -luettelo on liitteenä 1. Samassa liitteessä on myös Hoitotason varusteet ambulanssissa -luettelo laatupisteytyksen arviointia varten. Viestintäjärjestelmä tulee olla sellainen, että yhteys Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun hätäkeskuksen, liikennöitsijän ja terveyskeskuksen välillä on mahdollista. Virve-laitteiston hankkii kunta. Henkilöstön tulee olla tarpeellisen ensihoitokoulutuksen saaneita terveydenhuollon ammattihenkilöitä (sairaanhoitajia, perus- ja lähihoitajia sekä lääkintävahtimestarisairaankuljettajia) tai muita ensihoitokoulutuksen saaneita ammattihenkilöitä (esim. palomies-sairaankuljettaja). Lisäksi erityistaitoina edellytetään intubointi-, nesteensiirto ja defibrillointitaito sekä taito antaa lääkkeitä lääkärien ohjeiden mukaan.

2 2 Sairaankuljetuksessa toimivan henkilöstön tulee suorittaa perustason ensihoidon teoriakuulustelu sekä erillinen lääketentti hyväksytysti vastuulääkärin määräämin määrävälein saadakseen luvan toimia kunnassa sairaankuljetustehtävissä. Palveluntuottajan tulee uutta henkilöstöä rekrytoidessaan ottaa vastuulääkäriin yhteyttä tarvittavien testausten järjestämiseksi niin, että henkilöstö suorittaa vaadittavat kuulustelut viimeistään 6 kk:n kuluessa sairaankuljetustehtävissä aloittamisensa jälkeen. Tarjoushinta ja sen ilmoittaminen Tarjouksessa tulee ilmoittaa sairaankuljetusvalmiuden ylläpitämisestä kokonaishinta kahdeksi (2) vuodeksi (vuodet 2010 ja 2011) ja tämän lisäksi yhden (1) vuoden (vuosi 2012) option hinta ja niiden hinta kuukaudessa euroina (Alv 0 %). Terveyskeskuksen maksettavaksi lainsäädännön tai muulla perusteella jäävistä kuljetuksista ilmoitetaan yhtenä prosenttilukuna mahdollinen alennus Liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen n:o 2/2009 sairaankuljetuksen taksaan verrattuna. Em. taksassa on määritelty enimmäiskorvaukset seuraaville tiedoille: - lähtömaksu uudesta kuljetuksesta - yhtä useammasta paaripotilaasta - istuvan potilaan lisämaksu - yli 20 km:n matkan ylittävä km-korvaus - toinen sairaankuljettaja - toinen kuljettaja yli tunnin ajalta, alkavalta ½ tunnilta - tunnin ylittävä odotusaika neljännestunnilta. Tarjouksen liitteenä 2 on hintalomake, jolla kaikki tarjoushinnat ilmoitetaan. Tarjouksen arviointi ja valintaperusperusteet Tarjousten arviointi ja vertailu suoritetaan kolmessa (3) vaiheessa: - Tarjoajien kelpoisuuden arviointi. Tässä vaiheessa selvitetään tarjoajien lakisääteiset, taloudelliset, tekniset ja toiminnalliset edellytykset suoriutua hankinnan toteuttamisessa tarjouspyynnön vaatimusten mukaisesti. - Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistaminen. Tarjouksen tulee vastata tarjouspyyntöä ja sen liitteitä. - Tarjouksista valitaan seuraavien arviointiperusteiden mukaan kokonaistaloudellisesti edullisin. Hinta 80 pistettä Valmiuskorvaus 45 pistettä. Edullisin tarjous saa 45 pistettä Muiden tarjousten pistemäärä lasketaan seuraavasta kaavasta: Pistemäärä = 45 x Edullisimman tarjouksen tarjoushinta Tarjoushinta

3 3 Korvaukset. Edullisin tarjous sairaankuljetuksen taksasta saa 35 pistettä Pistemäärä = 35 x Edullisimman tarjouksen tarjoushinta Tarjoushinta tai enintään taksa Laatutekijät 20 pistettä - Toimitusvarmuus ja ammattitaito 10 pistettä Alalla toimiminen 6 pistettä Yrittäjä/omistaja on toiminut alalla 0-3 vuotta 0 pistettä. Yrittäjä/omistaja on toiminut alalla 3-6 vuotta 3 pistettä Yrittäjä/omistaja on toiminut alalla yli 6 vuotta 6 pistettä Asiakasreferenssit 4 pistettä - Referenssiasiakkaiden (lukumäärä) 2 pistettä 0 0 pistettä pistettä >4 2 pistettä - Sairaankuljetusvolyymi/kattavuus 2 pistettä (yrittäjän/omistajan nykyisten sairaankuljetussopimusten kattama väestöpohja yhteensä) <5000 asukasta 0 pistettä asukasta 1 pistettä >10000 asukasta 2 pistettä - Sairaankuljetusajoneuvon varustetaso 4 pistettä Perustason ajoneuvovarustus Osa (n. puolet) hoitotason varustuksesta Hoitotason varustus kokonaan tai lähes kokonaan 0 pistettä 2 pistettä 4 pistettä - Laadunhallintajärjestelmä/laatumittarit tai auditiointi/sertifikaatti 6 pistettä Ei laatujärjestelmää Sisäinen/oma laadunhallintajärjestelmä/ Ulkoinen/ulkopuolisen suorittama auditiointi/sertifikoitu/yleisesti käytössä oleva laatujärjestelmä 0 pistettä 3 pistettä 6 pistettä

4 4 Korvaukset peruuntuneista yms. kuljetuksista Haukiputaan kunta/perusturvapalvelut korvaa peruuntuneista kuljetuksista, M1- kuljetuksista sekä turvapuhelinhälytyksistä (Simppulanmäen palveluasuntoja lukuun ottamatta) palvelun tuottajalle Liikenneministeriön kulloinkin hyväksymän taksan/hyväksytyn tarjouksen mukaiset korvaukset, paitsi arkisin maanantaista perjantaihin kello alkavista kuljetuksista ainoastaan em. taksan mukaisen kilometrikorvauksen. Tarjouksen voimassaoloaika Tarjousten tulee olla voimassa saakka. Tarjouksen liitteet ja selvitykset Tarjoukseen tulee liittää kaupparekisteriote, veroviraston todistus maksetuista veroista ja sosiaaliturvamaksuista, työeläkekassan tai eläkevakuutusyhtiön todistus maksetuista eläkemaksuista sekä tilinpäätösasiakirjat (tuloslaskelma, tase) kahdelta vuodelta (vuodet 2007 ja 2008). Todistukset eivät saa olla kahta (2) kuukautta vanhempia laskettuna tarjouksen jättöpäivästä. Käynnistyvät yritykset voivat korvata dokumentit liiketoimintasuunnitelmalla ja siihen liitetyillä kuvauksilla tulevasta toiminnasta. Lisäksi mukaan tulee liittää selvitys siitä, mitä muita palveluja/sitoumuksia/ asiakasreferenssejä tuottajalla on ollut ja on tällä hetkellä voimassa (laatupisteytystä varten). Edelleen mukaan tulee liittää selvitys laadunhallinnasta ja sairaankuljetusajoneuvon tiedot varusteluetteloineen (laatupisteytystä varten). Alihankkijat ja tilaajavastuu Palvelun tuottaja voi käyttää alihankkijoita. Palvelun tuottaja vastaa alihankkijan työstä kuten omastaan. Mahdollinen alihankkijoiden käyttö tulee kuvata tarjouksessa nimi- ja yhteystietoineen. Tarjouksen tekijä sitoutuu pyydettäessä antamaan Laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä (1233/2006) lain mukaiset selvitykset viivytyksettä viimeistään ennen hankintasopimuksen tekemistä. Tarjoajan sulkeminen pois tarjouskilpailusta Tarjouskilpailusta voidaan sulkea pois ennen tarjousten vertailua ehdokkaat, joilla ei ole teknisiä, taloudellisia toiminnallisia tai muita edellytyksiä hankinnan toteuttamiseksi. Tarjouskilpailusta voidaan sulkea pois myös tarjoaja, joka on konkurssissa tai selvitystilassa tai joka on laiminlyönyt verojen tai lakisääteisten sosiaaliturvamaksujen suorittamisen.

5 5 Oikeus hyväksyä tai hylätä tarjous Perusturvalautakunta pidättää itselleen oikeuden jakaa hankinta sekä oikeuden olla hyväksymättä mitään annetuita tarjouksista. Perusturvalautakunnalla on myös oikeus hylätä tarjouspyyntöä vastaamattomat tarjoukset, puutteelliset tarjoukset sekä tarjoukset, joiden ei ole liitetty vaadittuja selvityksiä. Myöhästyneitä tarjouksia ei oteta huomioon. Kaikki tarjousasiakirjat siltä osin, kun ne eivät lain mukaan ole salassa pidettäviä, tulevat julkisiksi hankintasopimuksen tekemisen jälkeen. Mikäli tarjoaja katsoo, että joku osa tarjouksesta on liikesalaisuuden luonteinen ja sellaisena salassa pidettävä, tulee tämä mainita tarjouksessa ja esittää se osa tarjouksesta erillisessä liitteessä. Hinta ei ole liikesalaisuus. Perustietoja Haukiputaan sairaankuljetuksesta Sairaankuljetuslähtöjä: Vuonna 2002 Vuonna 2003 Vuonna 2004 Vuonna 2005 Vuonna 2006 Vuonna 2007 Vuonna kpl 1609 kpl 1554 kpl 1631 kpl 1817 kpl 1901 kpl 1809 kpl Perusturvapalvelujen korvaamien kuljetusten (X-kyydit, sairaalasiirrot, M1-kyydit) määrä: Vuonna Vuonna Vuonna Vuonna Vuonna Vuonna Vuonna Varavalmiutena toimii hätäkeskuksen hälyttämä lähin käytettävissä oleva sairaankuljetusajoneuvo. Suoritetuista kuljetuksista tarjoaja perii tarjouskilpailussa hyväksytyt taksat korvaukset kuljetettavalta tai siltä, kuka hänen puolestaan on niistä vastuussa. Kunta korvaa ne kuljetukset (X-kyydit, turvapuhelinhälytykset, MI1- kyydit ja sairaalasiirrot), joihin ei Kelan korvausta saada tarjouskilpailussa hyväksyttyjen hintojen mukaisesti. Perusturvapalvelut välittää ajoneuvoihin tarvittavat lääkkeet ja nesteet, jotka palvelun tuottaja hankkii kustannuksellaan terveyskeskuksen lääkekeskuksesta. Tarjouspyyntö ei koske ensivastetoimintaa.

6 6 Sairaankuljetussopimus Lisätiedot Tarjouskilpailun ratkaisemisen jälkeen ostajan ja tarjouskilpailun voittaneen sairaankuljetustuottajan kesken solmitaan sopimus Suomen kuntaliiton ensihoitopalvelun sopimusmallin (yleiskirje 26/80/2004) pohjalta. Sopimus tehdään tarjouspyynnön mukaiseksi ajaksi. Sopimusta ei voi siirtää kolmannelle osapuolelle ilman Haukiputaan kunta/perusturvapalvelujen suostumusta. Noudatamme hankinnassa julkisten hankintojen yleisiä sopimusehtoja (JYSE94) Lisätietoja antaa johtava lääkäri Sirkku Pikkujämsä, p. (08) , , ja hallintopäällikkö Tapio Kangas, p. (08) , p ,

7 7 Liite 1, Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä: Ohje ambulanssien varusteista PERUSTASON VARUSTEET AMBULANSSISSA VARUSTEET: yhteydenpitovälineet (VIRVE, GSM) defibrillaattori, jossa EKG-monitorointimahdollisuus verenpainemittari ja stetoskooppi aikuisten ja lasten hengitysteiden avaamis- ja hapettamisvälineet (intubaatioputket, laryngoskooppi ja kielet, hengityspalje, maskit, nieluputket, imulaite ja imukatetrit) infuusiovälineet (kanyylit, intraosseaalineula, nesteensiirtolaitteet, nesteet (NaCl 0,9%/Ringer, plasmankorvaaja, G 10), staassi, kiinnitysteipit) paarit, tyhjiöpatja, tukikauluri (kaulurisarja tai säädettävä kauluri), raajojen tuet ja lastat verensokerimittari tarvikkeineen lämpömittari, jolla voidaan mitata epäilty hypotermia hapenantomahdollisuus ajoneuvossa ja kohteessa, happimaskit, happisaturaatiomittari sairaankuljetuskertomuskaavakkeet lääkkeet ja lääkeluvat omalta vastuulääkäriltä Varusteluettelo on laadittu siten, että seuraavat toimenpiteet voidaan tehdä (Pohjois- Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ensihoitojärjestelmän toimintaohje) hoito/lääkäriyksikön tai muun lisäavun pyytäminen tarvittaessa kammiovärinän/pulssittoman kammiotakykardian defibrillointi elottoman potilaan intubointi elvytyslääkkeiden käyttö itsenäisesti suonitien avaaminen i.v. infuusiota varten, hypovoleemisen shokin tunnistaminen vammapotilaan tutkiminen, murtumien tukeminen käyttäen asianmukaista niskatukea, tyhjiöpatjaa ja lastoitusta hypoglykemian toteaminen ja hoito laskimonsisäisellä glukoosilla kouristelevan potilaan hoito diatsepaamirektiolilla, lyhytvaikutteisen nitraatin ja ASAvalmisteen käyttö rintakipuisella p.o. lääkkeellisen hapen anto sairaankuljetuskertomuksen täyttäminen velvollisuus konsultoida lääkäriä tilanteen vaatiessa, antaa ennakkoilmoitus poliklinikalle/terveyskeskukselle sekä raportoida potilaan tila ja annettu hoito HOITOTASON VARUSTEET AMBULANSSISSA VARUSTEET: perustason varusteet 12-kanavainen EKG-laite ja EKG:n lähetysmahdollisuus defibrillaattorissa manuaalikäyttömahdollisuus

8 8 ulkoinen sydämentahdistin uloshengityksen hiilidioksidipitoisuuden mittauslaite (EtCO2-mittari) mahdollisuus jänniteilmarinnan hoitamiseen ruiskupumppu CPAP-maski ja venttiilit inhaloitavien lääkkeiden annostelija (nebulisaattori) lääkkeet ja lääkeluvat omalta vastuulääkäriltä sairaanhoitopiirin ohjeen mukaisesti Varusteluettelo on laadittu siten, että hoito voidaan toteuttaa Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ensihoitojärjestelmän ohjeen mukaisesti Matti Martikainen ensihoidon vastuulääkäri Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri

9 9 Liite 2, Hintalomake Valmiuskorvaus Euroa ( ) - Kokonaishinta, 2 vuotta - /kk - Optiovuosi, 1 vuotta - /kk Korvaukset Prosentti (%) - Mahdollinen alennusprosentti taksan mukaisiin korvauksiin

SAIRAANKULJETUSTA JA ENSIHOITOA KOSKEVA HANKINTA

SAIRAANKULJETUSTA JA ENSIHOITOA KOSKEVA HANKINTA KAINUUN MAAKUNTA KUNTAYHTYMÄ TARJOUSPYYNTÖ 43/2008 Kainuun keskussairaala Materiaalipalvelut Sotkamontie 13 87140 KAJAANI Puh. 08 615 62076 Fax. 08 615 62071 5.6.2008 Liite nro: 1 SAIRAANKULJETUSTA JA

Lisätiedot

Ensihoito- ja sairaankuljetuspalvelut. kirjaamo.perusturva@kirkkonummi.fi. Yhteyshenkilö talouspäällikkö Sirpa Roos, p.

Ensihoito- ja sairaankuljetuspalvelut. kirjaamo.perusturva@kirkkonummi.fi. Yhteyshenkilö talouspäällikkö Sirpa Roos, p. TARJOUSPYYNTÖ 1 TARJOUSPYYNTÖ ENSIHOITO- JA SAIRAANKULJETUSPALVELUN TUOTTAMISESTA (Dno 53/135/2010) Hankintayksikkö Osoite Hankinnan tunnus Sähköposti Kirkkonummen kunnan perusturva Perusturvan kirjaamo/terveyskeskus

Lisätiedot

21.9.2010. Haukiputaan kunta/perusturvalautakunta pyytää tarjouksia. Sopimuskausi on kaksi (2) vuotta ajalle 1.1.2011 31.12.2012.

21.9.2010. Haukiputaan kunta/perusturvalautakunta pyytää tarjouksia. Sopimuskausi on kaksi (2) vuotta ajalle 1.1.2011 31.12.2012. 1 TARJOUSPYYNTÖ (Luonnos) 21.9.2010 Haukiputaan kunta/perusturvalautakunta pyytää tarjouksia sosiaalipäivystyksestä Oulun seudulla. Sopimuskausi on kaksi (2) vuotta ajalle 1.1.2011 31.12.2012. Sopimukseen

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ MÄNTSÄLÄN KUNNAN ELÄINLÄÄKÄRIPALVELUISTA

TARJOUSPYYNTÖ MÄNTSÄLÄN KUNNAN ELÄINLÄÄKÄRIPALVELUISTA KESKI-UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUS 25.11.2010 1 (11) TARJOUSPYYNTÖ MÄNTSÄLÄN KUNNAN ELÄINLÄÄKÄRIPALVELUISTA Keski-Uudenmaan ympäristökeskus pyytää tarjoustanne Mäntsälän kunnan kotieläimille järjestettävistä

Lisätiedot

Hankinnan kohteena on asiantuntijapalvelu uusiutuvan energian sähköisen markkinapaikan rakentamiseen, markkinointiin ja kehittämiseen.

Hankinnan kohteena on asiantuntijapalvelu uusiutuvan energian sähköisen markkinapaikan rakentamiseen, markkinointiin ja kehittämiseen. 1/6 Oulunkaaren kuntayhtymä TARJOUSPYYNTÖ Piisilta 1 91100 Ii 16.8.2011 TARJOUSPYYNTÖ ASIANTUNTIJAPALVELUN HANKINNASTA 1. Hankinnan kohde Hankinnan kohteena on asiantuntijapalvelu uusiutuvan energian sähköisen

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ PUHETERAPIAPALVELUISTA

TARJOUSPYYNTÖ PUHETERAPIAPALVELUISTA 1 (6) TARJOUSPYYNTÖ PUHETERAPIAPALVELUISTA Äänekosken kaupunki pyytää tarjousta liitteiden mukaisesti. Tuoteryhmä Puheterapiapalvelut Tarjouspyynnön sisältö ja laajuus Äänekosken kaupungin terveyskeskuksen

Lisätiedot

Turun kaupungin hyvinvointitoimialan ja sivistystoimialan lasten kuljetukset ajalle 1.8.2015 31.7.2017 (+ 1 + 1 v optio)

Turun kaupungin hyvinvointitoimialan ja sivistystoimialan lasten kuljetukset ajalle 1.8.2015 31.7.2017 (+ 1 + 1 v optio) Tarjouspyyntö 1 (16) Turun kaupungin hyvinvointitoimialan ja sivistystoimialan lasten kuljetukset ajalle 1.8.2015 31.7.2017 (+ 1 + 1 v optio) Sisällys 1 Hankinnan kohde... 3 2 Palvelulle asetetut ehdottomat

Lisätiedot

KODINHOITOAVUN JA KOTISAIRAANHOIDON ASIAKASPALVELUOSTOJEN HANKINTA. Kaikki halukkaat toimittajat voivat tehdä tarjouksen.

KODINHOITOAVUN JA KOTISAIRAANHOIDON ASIAKASPALVELUOSTOJEN HANKINTA. Kaikki halukkaat toimittajat voivat tehdä tarjouksen. Tarjouspyyntö H046-11-3 1 (15) KODINHOITOAVUN JA KOTISAIRAANHOIDON ASIAKASPALVELUOSTOJEN HANKINTA 1 Hankinnan perustiedot 1.1 Hankinnan kohde 1.2 Hankintamenettely On määritelty tarkemmin hankinnan kohteen

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ 26.3.2008

TARJOUSPYYNTÖ 26.3.2008 TARJOUSPYYNTÖ 26.3.2008 Karelia ENPI CBC (2007-2013) on EU:n naapuruus- ja kumppanuusinstrumentin mukainen rajanylittävän yhteistyön ohjelma. Ohjelma on Kainuun, Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Pohjanmaan

Lisätiedot

Henkilökohtaisten avustajien palkanlaskentapalvelut

Henkilökohtaisten avustajien palkanlaskentapalvelut 1.3.2012 1 Henkilökohtaisten avustajien palkanlaskentapalvelut Kirkkonummen perusturva pyytää tarjousta tämän tarjouspyynnön mukaisesti vammaisten henkilökohtaisen avustajien palkanlaskentapalveluista,

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista

TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista 1) Hankinnan kohde Siuntion kunta (jäljempänä tilaaja ) pyytää tarjousta tämän tarjouspyynnön ja

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ: HAMMASHOIDON TARVEAINEET

TARJOUSPYYNTÖ: HAMMASHOIDON TARVEAINEET 1/7 TARJOUSPYYNTÖ: HAMMASHOIDON TARVEAINEET 1. Yleistä Perusturvakuntayhtymä Karviainen on Karkkilan, Nummi-Pusulan ja Vihdin perustama perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen kuntayhtymä Länsi- Uudellamaalla.

Lisätiedot

1 (5) 16.11.2012. Äänekosken kaupunki pyytää Teiltä tarjouksen kopiokoneesta/tulostimesta liitteen mukaisesti.

1 (5) 16.11.2012. Äänekosken kaupunki pyytää Teiltä tarjouksen kopiokoneesta/tulostimesta liitteen mukaisesti. 1 (5) TARJOUSPYYNTÖ KOPIOKONEISTA Äänekosken kaupunki pyytää Teiltä tarjouksen kopiokoneesta/tulostimesta liitteen mukaisesti. Tarjouspyyntö koskee yhtä Telakkakadun koululle (Telakkakatu 15, 44200 Suolahti)

Lisätiedot

V A L K E A K O S K I

V A L K E A K O S K I HAMMASLÄÄKÄRIN TYÖVOIMAN VUOKRAAMISESTA 1 Yleistä Valkeakosken kaupunki pyytää tarjousta hammaslääkärin työvoiman vuokraamisesta sopimuskaudelle 2.5. 31.12.2012 tämän tarjouspyynnön mukaisesti. Hankinnan

Lisätiedot

Hallitus 21.11.2011, LIITE 9

Hallitus 21.11.2011, LIITE 9 Hallitus 21.11.2011, LIITE 9 YHTEISTOIMINTASOPIMUS ENSIHOITOPALVELUN JA ENSIVASTETOIMINNAN TOTEUTTAMISESTA HYVINKÄÄN SAIRAANHOITOALUEELLA 1. OSAPUOLET Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä,

Lisätiedot

Laserkeilaus ja ortokuvat 2015 Keravan, Järvenpään ja Tuusulan alueilta

Laserkeilaus ja ortokuvat 2015 Keravan, Järvenpään ja Tuusulan alueilta Tarjouspyyntö 1 (11) TARJOUSPYYNTÖ Laserkeilaus ja ortokuvat 2015 Keravan, Järvenpään ja Tuusulan alueilta Hankintayksikkö (Tilaaja) Järvenpään kaupunki järjestää tarjouskilpailun (Järvenpään ja Tuusulan

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ PERUNASTA JA JUUREKSISTA SEKÄ TUOREVIHANNEKSISTA JA HEDELMISTÄ

TARJOUSPYYNTÖ PERUNASTA JA JUUREKSISTA SEKÄ TUOREVIHANNEKSISTA JA HEDELMISTÄ 1 (5) TARJOUSPYYNTÖ PERUNASTA JA JUUREKSISTA SEKÄ TUOREVIHANNEKSISTA JA HEDELMISTÄ Äänekosken kaupunki pyytää tarjoustanne. Tuoteryhmä Perunat ja juurekset Tuorevihannekset ja hedelmät Tarjouspyynnön sisältö

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN KAUPUNKI

VALKEAKOSKEN KAUPUNKI VALKEAKOSKEN KAUPUNKI VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN JÄRJESTÄMISVASTUULLA OLEVIEN TYÖTERVEYSHUOLTOPALVELUIDEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ Sivu 1/17 Sisällysluettelo 1 Hankinnan kohde... 2 2 Sopimusaika... 3 3 Hankintaa

Lisätiedot

ATERIATILAUSJÄRJESTELMÄ

ATERIATILAUSJÄRJESTELMÄ LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN TARJOUSPYYNTÖ 37/13 1(5 ) ATERIATILAUSJÄRJESTELMÄ Tarjouspyyntöön liittyviä vaatimuksia Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä pyytää tarjoustanne ateriatilausjärjestelmästä.

Lisätiedot

Ostettavan palvelukokonaisuuden kuvaus on liitteenä 1.

Ostettavan palvelukokonaisuuden kuvaus on liitteenä 1. LOHJAN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ PERUSTURVATOIMI 19.12.2014 SEULONTAMAMMOGRAFIATUTKIMUSTEN HANKINTA 1. Hankinnan kohde Lohjan kaupunki pyytää tarjoustanne terveydenhuoltolakiin (1326/2010) ja seulontaasetukseen

Lisätiedot

LAAJASALON RAITIOTIEN KYSYNTÄENNUSTE

LAAJASALON RAITIOTIEN KYSYNTÄENNUSTE TARJOUSPYYNTÖ 1 / 8 LAAJASALON RAITIOTIEN KYSYNTÄENNUSTE Hankinnan kohteena on konsulttityö Laajasalon raitiotien kysyntäennusteen laatimiseksi Työn sisältö ja aikataulu Hankintamenettely Työn sisältö

Lisätiedot

Loviisan kaupunki pyytää tarjoustanne oppilaskuljetusten hoitamisesta lukuvuotena 1.8.2012-31.7.2013

Loviisan kaupunki pyytää tarjoustanne oppilaskuljetusten hoitamisesta lukuvuotena 1.8.2012-31.7.2013 TARJOUSPYYNTÖ LOVIISAN KAUPUNGIN OPPILASKULJETUKSISTA pyytää tarjoustanne oppilaskuljetusten hoitamisesta lukuvuotena 1.8.2012-31.7.2013 Kyseessä on esiopetus- ja koulukuljetukset johon kuuluu myös vammaisoppilaiden

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ HAMMASHOITOYKSIKÖSTÄ

TARJOUSPYYNTÖ HAMMASHOITOYKSIKÖSTÄ 17.6.2015 TARJOUSPYYNTÖ HAMMASHOITOYKSIKÖSTÄ 1. Yleistä Akaan kaupunki pyytää tarjoustanne hammashoitoyksiköstä Akaan terveyskeskukseen. Hammashoitoyksikkö sijoittuu Viialan terveysasemalle. Tarkemmin

Lisätiedot

VANHUSTEN AVOHOIDON ERÄIDEN PALVELUJEN PUITEJÄRJSTELY, JONKA KAIKKI EHDOT VAHVISTETAAN

VANHUSTEN AVOHOIDON ERÄIDEN PALVELUJEN PUITEJÄRJSTELY, JONKA KAIKKI EHDOT VAHVISTETAAN 1 (10) VANHUSTEN AVOHOIDON ERÄIDEN PALVELUJEN PUITEJÄRJSTELY, JONKA KAIKKI EHDOT VAHVISTETAAN Jämsän kaupunki (myöhemmin tilaaja) järjestää tarjouskilpailun vanhusten avohoidon eräiden palvelujen järjestämiseksi

Lisätiedot

Peruspalvelukuntayhtymä 9.10.2014

Peruspalvelukuntayhtymä 9.10.2014 TARJOUSPYYNTÖ PSYKIATRI-KONSULTAATIOPALVELUT Peruspalvelukuntayhtymä Kallio (jatkossa Kallio) tuottaa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut Alavieskan ja Sievin kunnille sekä Nivalan ja Ylivieskan kaupungeille.

Lisätiedot

UIMAHALLIEN KEMIKAALIT

UIMAHALLIEN KEMIKAALIT 1 KUNTAYHTEISTYÖ Järvenpään Liikuntapalvelut Keravan kaupungin Liikuntapalvelu Tuusulan kunnan liikuntapalvelut TARJOUSPYYNTÖ 25.10.2011 UIMAHALLIEN KEMIKAALIT Järvenpään kaupungin Liikuntapalvelut, Keravan

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ RASKAUDENAJAN SIKIÖSEULONTOJEN ULTRAÄÄNITUTKIMUKSISTA

TARJOUSPYYNTÖ RASKAUDENAJAN SIKIÖSEULONTOJEN ULTRAÄÄNITUTKIMUKSISTA TARJOUSPYYNTÖ 19.8.2014 1481/ 05.13.00/ 2014 TARJOUSPYYNTÖ RASKAUDENAJAN SIKIÖSEULONTOJEN ULTRAÄÄNITUTKIMUKSISTA Paraisten kaupunki pyytää tarjoustanne jäljempänä määritellyn raskaudenaikaisten sikiön

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNTA 1 KYRKSLÄTTS KOMMUN Terveystoimi Hälsovårdsväsendet 12.10.2007

KIRKKONUMMEN KUNTA 1 KYRKSLÄTTS KOMMUN Terveystoimi Hälsovårdsväsendet 12.10.2007 KIRKKONUMMEN KUNTA 1 TARJOUSPYYNTÖ HAMMASLÄÄKÄRI JA HOITAJA TYÖPARIN TYÖVOIMAN VUOKRAAMISEKSI KIRKKONUMMEN SUUN TERVEYDENHUOLTOON VUOSILLE 2008-2009 JA LISÄKSI OPTIO VUODELLE 2010 Kirkkonummen kunnan suun

Lisätiedot

PERUSTURVAKESKUS 11.6.2015 OULAISTEN KAUPUNGIN KOTIHOIDON AVOPALVELUIDEN PALVELUJEN HANKINTA

PERUSTURVAKESKUS 11.6.2015 OULAISTEN KAUPUNGIN KOTIHOIDON AVOPALVELUIDEN PALVELUJEN HANKINTA 1 OULAISTEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ PERUSTURVAKESKUS 11.6.2015 OULAISTEN KAUPUNGIN KOTIHOIDON AVOPALVELUIDEN PALVELUJEN HANKINTA JOHDANTO Oulaisten kaupunki pyytää tällä tarjouspyynnöllä tarjouksia Oulaisten

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ MAMMOGRAFIAAN PERUSTUVISTA RINTASYÖPÄSEULONTA- TUTKIMUKSISTA

TARJOUSPYYNTÖ MAMMOGRAFIAAN PERUSTUVISTA RINTASYÖPÄSEULONTA- TUTKIMUKSISTA 1 TARJOUSPYYNTÖ MAMMOGRAFIAAN PERUSTUVISTA RINTASYÖPÄSEULONTA- TUTKIMUKSISTA Janakkala-Hattulan perusterveydenhuollon yhteistoiminta-alue pyytää tarjousta valtioneuvoston asetuksen 2011/339 mukaisesta

Lisätiedot