Sopijapuolet: Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä/ Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalue (jäljempänä tilaaja tai HUS) Y-tunnus ,

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sopijapuolet: Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä/ Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalue (jäljempänä tilaaja tai HUS) Y-tunnus 1567535-0,"

Transkriptio

1 HELSINGIN JA UUDENMAAN 1/7 ENSIHOITOPALVELUIDEN OSTOSOPIMUS Sopijapuolet: Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä/ (jäljempänä tilaaja tai HUS) Y-tunnus , Ekenäs Sjuktransport Ab, Y , palvelun tuottaja 1 Sopimuksen kohde Sopimus koskee sairaalan ulkopuolisen ensihoitopalvelun tuottamista ja sen edellyttämä valmiutta Raaseporin kaupungin alueella, kaupungin hoitolaitosten siirtokuljetusten tuottamista sekä kotihoidon avustamista tarvittaessa.. Ensihoitopalveluilla tarkoitetaan terveydenhuoltolaissa (1326/2010) tarkoitettua sairaankuljetuksen järjestämistä ja valmiuden ylläpitämistä sekä STM:n asetuksessa ensihoitopalvelusta (340/2011) tarkoitettua ensihoitoa ja sairaankuljetusta. Tässä sopimuksessa käytetään asiasta jatkossa termiä ensihoitopalvelu. 2 Ensihoitopalvelun ajoneuvot, niiden varustus ja muu tarvittava varustus Palvelun tuottajalla tulee olla viisi (5) ensihoitopalvelun ajoneuvoa. Ajoneuvojen ja niiden varustuksen tulee tyypiltään ja tasoltaan olla voimassa olevien määräysten mukaisia ja vastuulääkärin tarkastuksessa hyväksymiä. Kolmen yksikön hoitovälineistön tulee täyttää osittaisen hoitotason vaatimukset ja kahden perustason vaatimukset. Muiden kuin määriteltyjen hoitovälineiden tai lääkkeiden käytöstä on sovittava vastuulääkärin kanssa. Ensihoidon vastuulääkäri tarkistaa ajoneuvot ja niiden varustuksen vähintään kerran vuodessa. 3 Henkilöstö Henkilöstöllä tulee olla hyvä suullinen ruotsin ja suomen kielen taito sekä hälytysajoneuvon kuljettamiseen oikeuttava ajokortti. Hoitotason henkilökunnalla tulee olla sairaanhoitajan tutkinto ja hyväksytysti suoritettu HUS/Uusimaa hoitotason koulutus ( ) tai ensihoitajan AMK-tutkinto sekä lisäksi sairaanhoitopiirin (HUS) hyväksyntä toimimaan hoitotason sairaankuljetuksessa. Jos HUS hyväksyntää ei ole, tulee se hankkia viimeistään 6 kuukauden kuluessa sopimuksen allekirjoituksesta. Perustasoisen henkilökunnalla tulee olla terveydenhuollon ammattihenkilön (lääkintävahtimestari sairaankuljettaja, lähihoitaja ensisijaisesti ensihoidon suuntautumislinja, apuhoitaja, perushoitoaja, sairaanhoitaja, erikoissairaanhoitaja, ensihoitaja), palomies sairaankuljettaja tai pelastajan tutkinto.

2 HELSINGIN JA UUDENMAAN 2/7 Tilapäisesti ja pakottavissa olosuhteissa kelpoisuusvaatimuksesta voidaan poiketa toisen sairaankuljettajan osalta. Tällaisessa tilanteissa henkilön, joka ei täytä kelpoisuutta, tulee toimia ajoneuvon kuljettajana ja avustavana henkilönä. Poikkeamista on pidettävä tilastoa ja ne tulee esittää vaadittaessa palvelun tilaajalle. Pätevyysvaatimukset koskevat vakituisen henkilökunnan lisäksi sijaisia ja ns. keikkatyöntekijöitä. Opiskelijoiden toimimisesta ensihoitopalvelussa on sovittava tapauskohtaisesti ensihoidon vastuulääkärin kanssa. Ensihoidon vastuulääkäri voi kirjallisesti lisätä henkilön oikeuksia ja velvoitteita suorittaa yksilöidysti sovittuja ensihoitoon ja sairaanhoitoon kuuluvia tehtäviä ja toimenpiteitä. Henkilöstön tulee noudattaa vastuulääkärin antamia ohjeita. 4 Palvelun tilaajan vastuu Palvelun tilaaja: vastaa siitä, että vastuulääkärin yhteystiedot ovat molempien osapuolten tiedossa vastaa VIRVE-laitteiden hankinnasta ja käyttökustannuksista. Sopimuksen purkautuessa tai päättyessä tilaajan omistamat laitteet palautetaan tilaajalle. antaa palvelun tuottajalle hälytysohjeet ja vastaa niiden ajanmukaisuudesta ja oikeellisuudesta toimittaa palvelun tuottajalle tehtävän edellyttämät viranomaisten määräykset toimittaa palvelun tuottajalle ensihoitoa koskevat ohjeet on velvollinen osallistumaan tässä sopimuksessa mainitun toiminnan kehittämiseen, seurantaan ja valvontaan luovuttaa palveluntuottajalle tarvittavat lääkkeet (lukuun ottamatta lääkkeellinen happi), nesteet ja kertakäyttöiset hoitovälineet 5 Palvelun tuottajan vastuu Palvelun tuottaja: vastaa ensihoitopalvelun ajoneuvojen ja niiden varustuksen sekä VIRVE-laitteiden toimivuudesta ja toimintakunnosta mukaan lukien korjauskulut vastaa GSM-puhelimista, paikannusjärjestelmästä (sisältäen mahdollisesti tulevan hätäkeskusympäristöön yhteensopivan kenttäjärjestelmän päälaitteiden hankinnan) sekä navigointilaitteista vastaa sovittua valmiutta ja tasoa varten tarpeellisen henkilökunnan palkkaamisesta sekä siitä aiheutuvista velvollisuuksista vastaa sovitun valmiuden ylläpidosta ja tasosta sekä kuljetuksista ja ensihoidosta ja että vastuulääkärin ohjeita noudatetaan vastaa suorittamistaan tämän sopimuksen piiriin kuuluvista tehtävistä on velvollinen antamaan palvelun tilaajalle tämän sopimuksen toteuttamiseksi tarpeellisia sekä viranomaisten toimivaltansa rajoissa vaatimia tilasto- ja muita tietoja

3 HELSINGIN JA UUDENMAAN 3/7 ei saa markkinoida toimintaa, joka haittaa tässä sopimuksessa sovittua ensihoitoa ja siirtokuljetuksia ei voi ilman tilaajan lupaa tehdä sopimuksia tässä sopimuksessa tarkoitettujen ajoneuvojen käytöstä muiden palvelun ostajien kanssa ajoneuvoille määriteltynä valmiusaikana ja tuottajan yksikkö ovat velvollisia ilmoittamaan havaitsemistaan äkillisistä valmiustasoon liittyvistä olosuhteiden muutoksista ja toiminta-alueella muuttuvista riskeistä tilaajan ohjeistamalle tai ilmoittamalle taholle vastaa lääkkeellisen hapen hankinnasta omalla kustannuksellaan tulee tilaajan vaatimuksesta osallistua suuronnettomuusharjoituksiin ja muihin harjoituksiin ja koulutuksiin ilman erillistä korvausta 6 Asemapaikat ja sairaankuljetusvalmius Raaseporin kaupungin alueella tulee olla kaksi asemapaikkaa. Asemapaikkojen tulee sisältää asianmukaiset tilat ajoneuvoille ja varusteille sekä päivystystilat henkilöstölle. Toiminta voidaan aloittaa väliaikaiselta asemapaikalta, mutta alla mainittujen ehtojen mukaisten asemapaikkojen on oltava käytössä viimeistään kuuden (3) kuukauden kuluessa sopimuksen allekirjoituksesta. Ehto asemapaikkojen sijainnista enintään 4 kilometrin säteellä taajaman terveyskeskuksesta koskee kuitenkin myös väliaikaisia asemapaikkoja. Tammisaaren taajaman sairaankuljetusajoneuvojen asemapaikan on sijaittava paikalla, josta voidaan nopeasti tavoittaa alueen väestökeskittymät ja pääliikenneväylät, enintään 4 km säteellä Tammisaaren terveyskeskuksesta. Karjaan taajaman sairaankuljetusajoneuvojen asemapaikan on sijaittava paikalla, josta voidaan nopeasti tavoittaa alueen väestökeskittymät ja pääliikenneväylät, enintään 4 km säteellä Karjaan terveyskeskuksesta. Karjaan asemapaikasta on myös nopeasti päästävä Pohjan taajamaan. Tammisaaren asemapaikka: yksi osittaisen hoitotason ambulanssi (H+P) välittömässä lähtövalmiudessa jokaisena päivänä klo 0:00 24:00 yksi osittaisen hoitotason ambulanssi (H+P) 15 minuutin lähtövalmiudessa jokaisena päivänä klo 0:00 24:00 yksi perustason ambulanssi (P+P) 15 minuutin lähtövalmiudessa ma pe klo (ei arkipyhinä) Karjaan asemapaikka: yksi osittaisen hoitotason ambulanssi (H+P) välittömässä lähtövalmiudessa jokaisena päivänä klo 0:00 24:00 yksi perustason ambulanssi (P+P) 15 minuutin lähtövalmiudessa ma pe klo (ei arkipyhinä) Välitön lähtövalmius tarkoittaa, että yksikkö on välittömässä valmiudessa toimintavalmiina ja henkilöstö on yksikön välittömässä läheisyydessä. Muussa valmiudessa yksikkö on sellaisessa valmiudessa, että liikkeellelähtö kyetään suorittamaan 15 minuutin kuluessa kuljetuspyynnön vastaanottamisesta. Kiireettömät siirtokuljetuksen suoritetaan tilaajan ilmoittaman aikataulun mukaisesti.

4 HELSINGIN JA UUDENMAAN 4/7 Yksiköitä tulee joustavasti käyttää ja sijoittaa vuorokauden aikana niin että valmius kaupungin alueella on asiamukainen ja tasapuolisesti turvattu. Hätäkeskus voi tehdä yksiköiden valmiussiirtoja. Hälytysohjeiden mukaisesti hätäkeskus voi käyttää yksiköitä myös yli kuntarajojen. Palvelun tuottajalla on oltava mahdollisuus kenttäjohtajapalvelun (ELU31) järjestämiseen ympäri vuorokauden kaikkina päivinä. Kenttäjohtajana tulee toimia joka vuorolle nimetty hoitotason työntekijä. Kotihoidon avustukseen tulee käyttää 15 minuutin lähtövalmiudessa olevaa ambulanssia. 7 Virve-viestijärjestelmä Palveluntuottaja huolehtii hätäkeskuksen kautta tehtyjen hälytysten vastaanottamisesta sekä viestilaitteidensa toimivuudesta siten, että yhteys hätäkeskuksen ja liikennöitsijän välillä on aina olemassa. Viestijärjestelmästä aiheutuvista viranomaistoiminnan käyttökustannuksista vastaa tilaaja. Palvelun tuottaja vastaa laitteiden toimintakunnosta ja korjauskuluista. Palveluntuottaja on velvollinen pitämään hätäkeskuksen ajan tasalla ajoneuvojen sijainnista ja sairaankuljetuksen vaiheista, jotta valmius ei vaarannu. 8 Hälytystehtävän suoritus Palveluntuottaja suorittaa pyydetyt tehtävät hätäkeskuksen riskiarvon mukaan. Tarvittaessa voidaan käyttää muita yksiköitä sopimuksessa mainittujen lisäksi, milloin se on valmiuden ylläpidon kannalta välttämätöntä. Korvaus määräytyy tällöin tämän sopimuksen kohdan 10 mukaisesti. Palveluntuottaja vastaa siitä, että palveluksessa oleva henkilöstö noudattaa annettuja ohjeita ja laatii jokaisesta tehtävästä ensihoitokertomuksen Kelan SV 210- tai muulle vastaavalle lomakkeelle. Sairaankuljetuksen tulee alkaa tai päättyä kaupungin alueella kuitenkin siten, että valmiutta vaarantamattomat kuljetukset paluureitin varrella ovat mahdollisia. Mitä edellä on kuljetuksen alkamisesta ja päättymisestä sanottu, ei koske tilaajan erikseen määrittämiä suostumukseen perustuvia kuljetuksia eikä muun toimivaltaisen viranomaisen kiireellisen pelastustehtävän vuoksi määräämiä kuljetuksia. 9 Alihankinta Alihankkijoiden käyttäminen on sallittua siirtokuljetuksissa, mutta käyttö on hyväksytettävä kirjallisesti tilaajalla ja ensihoidon vastuulääkärillä.

5 HELSINGIN JA UUDENMAAN 5/7 Alihankkijan on täytettävä samat vaatimukset kuin vastuullisen palvelun tuottajan. Palvelun tuottaja vastaa alihankintoina teettämästään työstä kuin omastaan. 10 Korvaukset Tilaaja maksaa palveluntuottajalle tämän sopimuksen mukaisesti välittömästä ja muusta lähtövalmiudesta euroa/kk v (v korotetaan Tilastokeskuksen indeksikorotuksella) (alv 0 %) korvausta toteutumattomista kuljetuksista hätäkeskuksen antamissa tehtävissä Valtioneuvoston asetuksen (912/2011) määrittämän sairaankuljetuksen kustannusten korvaustaksan mukaisesti, mikäli kyseessä on tapahtuma joka ei sisälly Kelan korvauksen piiriin. Korvaus maksetaan lähtö- ja ajomaksun osalta yhdestä toteutumattomasta kuljetuksesta kohteessa olevasta potilasmäärästä riippumatta. X-0, X-7 ja X-9 tehtävät kuuluvat kuitenkin palvelun tuottajan vastuulle joten niitä tilaaja ei korvaa. siirtokuljetuksista Valtioneuvoston asetuksessa (952/2009) vahvistetun taksan mukaan (- alennus 22 %) kotihoidon avustamisesta suoritetaan korvaus: Tammisaaren keskusta 30 euroa/käyntikerta Tenhola, Bromarv, Snappertuna 43 euroa/käyntikerta Valmiutta voidaan tilapäisesti lisätä olosuhteiden niin vaatiessa. Tästä johtuvista kustannuksista neuvotellaan erikseen. Palvelun tilaaja suorittaa sovitut korvaukset laskutuksen mukaan kuukausittain palvelun tuottajan ilmoittamalle pankkitilille. Maksuaika on 30 pv, viivästyskorko määräytyy korkolain mukaan. Sairaankuljetusyksikössä tarvittavat lääkkeet (lukuun ottamatta lääkkeellinen happi), nesteet ja kertakäyttöiset hoitovälineet välitetään palvelun tuottajalle erikseen sovitulla tavalla korvauksetta. Palveluntuottaja perii sairaankuljetuksista maksut ja korvaukset kuljetettavalta tai siltä, joka on hänen puolestaan niistä vastuussa. 11 Valvonta Tilaaja valvoo tämän sopimuksen noudattamista ja valvontatehtävässään sillä on oikeus ja velvollisuus tarkastaa hälytysjärjestelmä, sovittu palvelutaso, valmius, varusteet, kuljetusten ja ensihoidon asianmukaisuus ja tilaajalle osoitettu laskutus, arvioida ensihoitohenkilöstön pätevyys 12 Vaitiolovelvollisuus, korvausvelvollisuus sekä ammattieettiset velvollisuudet Tämän sopimuksen mukaista henkilöstöä ja toimintaa sitovat soveltuvin osin mm.

6 HELSINGIN JA UUDENMAAN 6/7 laki terveydenhuollon ammattihenkilöstöstä (559/1994), laki potilaan oikeuksista (785/1992), pelastuslaki (379/2011), laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999) ja henkilötietolaki (523/1999). Palvelun tuottajan on erityisesti huolehdittava salassa pidettävien asioiden hoidosta ha henkilöstönsä vaitiovelvollisuudesta. Sairaankuljetustoiminnassa mahdollisesti aiheutuvien vahinkojen osalta sovelletaan potilasvahinkolakia (585/1986). Pelastuslain mukaisessa toiminnassa aiheutuvien vahinkojen osalta noudatetaan pelastuslakia ja vahingonkorvauslakia (412/1974). Palvelun tuottajan tulee velvoittaa koko henkilöstöstään noudattamaan terveydenhuollon ammattihenkilöiden ammattieettisiä velvollisuuksia. Tämän sopimuksen mukaisessa toiminnassa syntyvien potilasasiakirjojen käsittelyssä, luovuttamisessa, säilyttämisessä ja hävittämisessä noudatetaan sosiaali- ja terveysministeriön asetuksesta (298/2009). Palvelun tilaajalla on velvollisuus huolehtia siitä, että potilasasiakirjoja hoidetaan tietosuojasäännösten mukaisesti. 13 Vastuuhenkilöt en ensihoidon vastuulääkärinä toimii ylilääkäri Tom Löfstedt. Palvelun tuottajan vastuuhenkilönä toimii Dennis Beilinson. 14 Hälytysohjeet Sairaanhoitoalueen ensihoidon vastuulääkärin antaa palvelun tuottajalle ja hätäkeskukselle ohjeet ensihoitopalvelun tuottamisesta. Vastuulääkäri toimittaa voimassa olevat hälytysohjeet palvelun tuottajalle. Palvelun tuottajalle ohjeiden muutoksista aiheutuvista lisäkustannuksista tai vähennyksistä ja niiden korvaamisesta tai hyvittämisestä sovitaan erikseen. 15 Toimipaikka- ja täydennyskoulutus Palveluntuottajan tulee järjestää henkilöstölleen säännöllisesti täydennyskoulutusta. Tätä varten tulee olla koulutussuunnitelma sekä toteutuneen koulutuksen seuranta. Koulutussuunnitelman mukaisen koulutuksen kustannuksista vastaa tuottaja. Henkilöstön tulee suorittaa ja läpäistä ensihoidon näyttökokeet ensihoidon vastuulääkärin vaatimusten mukaan. Henkilöstön tulee osallistua HUS:n järjestämään koulutukseen. Henkilöstön tulee tilaajan vaatimuksesta osallistua suuronnettomuus harjoituksiin ja muihin valmiusharjoituksiin ja koulutuksiin. Tilaaja ei korvaa näistä aiheutuvia lisäkustannuksia tuottajalle.

7 HELSINGIN JA UUDENMAAN 7/7 16 Neuvotteluvelvollisuus Lainsäädännön, ohjeiden, järjestelmien tms. muutoksista, ajoneuvo- ja kalustonormistojen vaatimista muutoksista sekä henkilöstökustannusten muutoksista ja näiden palvelun tuottajalle aiheuttamien ennalta-arvaamattomien lisäkustannusten korvaamisesta sopimuskauden aikana on neuvoteltavaa erikseen sopijapuolen niin vaatiessa. 17 Sopimuksen voimaantulo Sopimus tulee voimaan ja on voimassa asti. Sopimus purkautuu sopijapuolen vaatimuksesta ilman irtisanomisaikaa, jos toinen osapuoli on menetellyt vilpillisesti tai toistuvasti laiminlyönyt sopimusehtojen täyttämisen ja siten vaarantanut valmiuden tai sairaankuljetusten suorittamisen taikka muutoin olennaisesti rikkonut sopimusehtoja. Ennen toimenpiteisiin ryhtymistä on sopimusta rikkoneelle sopijapuolelle annettava tilaisuus tulla kuuluksi. Jos sopimus edellä mainituin perustein purkautuu, rikkonut sopijapuoli suorittaa toiselle sopijapuolelle sopimussakkoa EUR ,- ja vahingonkorvauksena toiselle sopijapuolelle purkautumisesta aiheutuneet välittömät kustannukset. Välittömiä kustannuksia ovat muun ohella ne ylimääräiset kulut, jotka tilaajalle aiheutuvat palvelun hankkimisesta toiselta tuottajalta korkeampaan hintaan. Tätä sopimusta on tehty kaksi samansisältöistä kappaletta, yksi kummallekin sopijapuolelle. Raaseporissa / 2012 Raaseporissa / 2012 Ekenäs Sjuktransport Ab Marianne Gripenberg-Gahmberg sairaanhoitoalueen johtaja Roger Rehnström toimitusjohtaja Gabriela Erroll hallintojohtaja

Hallitus 21.11.2011, LIITE 9

Hallitus 21.11.2011, LIITE 9 Hallitus 21.11.2011, LIITE 9 YHTEISTOIMINTASOPIMUS ENSIHOITOPALVELUN JA ENSIVASTETOIMINNAN TOTEUTTAMISESTA HYVINKÄÄN SAIRAANHOITOALUEELLA 1. OSAPUOLET Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä,

Lisätiedot

Ensihoito- ja sairaankuljetuspalvelut. kirjaamo.perusturva@kirkkonummi.fi. Yhteyshenkilö talouspäällikkö Sirpa Roos, p.

Ensihoito- ja sairaankuljetuspalvelut. kirjaamo.perusturva@kirkkonummi.fi. Yhteyshenkilö talouspäällikkö Sirpa Roos, p. TARJOUSPYYNTÖ 1 TARJOUSPYYNTÖ ENSIHOITO- JA SAIRAANKULJETUSPALVELUN TUOTTAMISESTA (Dno 53/135/2010) Hankintayksikkö Osoite Hankinnan tunnus Sähköposti Kirkkonummen kunnan perusturva Perusturvan kirjaamo/terveyskeskus

Lisätiedot

HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN JA HELSINGIN PELASTUSLAITOKSEN YHTEISTYÖSOPIMUS ENSIHOITOPALVELUN JÄRJESTÄMISESTÄ

HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN JA HELSINGIN PELASTUSLAITOKSEN YHTEISTYÖSOPIMUS ENSIHOITOPALVELUN JÄRJESTÄMISESTÄ Hallitus 13.6.2012, LIITE 2 HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN JA HELSINGIN PELASTUSLAITOKSEN YHTEISTYÖSOPIMUS ENSIHOITOPALVELUN JÄRJESTÄMISESTÄ 1. SOPIMUKSEN OSAPUOLET Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin

Lisätiedot

SAIRAANKULJETUSTA JA ENSIHOITOA KOSKEVA HANKINTA

SAIRAANKULJETUSTA JA ENSIHOITOA KOSKEVA HANKINTA KAINUUN MAAKUNTA KUNTAYHTYMÄ TARJOUSPYYNTÖ 43/2008 Kainuun keskussairaala Materiaalipalvelut Sotkamontie 13 87140 KAJAANI Puh. 08 615 62076 Fax. 08 615 62071 5.6.2008 Liite nro: 1 SAIRAANKULJETUSTA JA

Lisätiedot

Lohjan kaupunki. Tarjouspyyntö 30513 Päiväys 17.04.2015

Lohjan kaupunki. Tarjouspyyntö 30513 Päiväys 17.04.2015 Päiväys 17.04.2015 1/10 TARJOUSPYYNTÖ 30513 Lääkkeiden koneellinen annosjakelu ja toimituspalvelu 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Jarkko Lämsä Suomi puh. fax +358 193691141 jarkko.lamsa@lohja.fi

Lisätiedot

[KUNNAN NIMI] SOPIMUSLUONNOS 1/28 Palveluseteliratkaisu 7.11.2012. (myöhemmin ostaja/tilaaja)

[KUNNAN NIMI] SOPIMUSLUONNOS 1/28 Palveluseteliratkaisu 7.11.2012. (myöhemmin ostaja/tilaaja) [KUNNAN NIMI] SOPIMUSLUONNOS 1/28 [Kunnan nimi] HANKINTASOPIMUS PALVELUSETELIRATKAISU SOPIMUSOSAPUOLET [KUNNAN NIMI] (myöhemmin ostaja/tilaaja) [TOIMITTAJAN NIMI] (myöhemmin toimittaja/palveluntuottaja)

Lisätiedot

DIPAL 1.4.2015 LIITE 7

DIPAL 1.4.2015 LIITE 7 DIPAL 1.4.2015 LIITE 7 Sopimusluonnos 1 (18) HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN JA TOIMITTAJAN VÄLINEN < > HUSLABIN JA HUS APTEEKIN KULJETUSPALVELUJA KOSKEVA SOPIMUS 1 SOPIJAPUOLET

Lisätiedot

LIITE 5A SOPIMUS LÄÄKÄRIN HANKINNASTA VANHUSTEN PALVELUIHIN

LIITE 5A SOPIMUS LÄÄKÄRIN HANKINNASTA VANHUSTEN PALVELUIHIN LIITE 5A SOPIMUS LÄÄKÄRIN HANKINNASTA VANHUSTEN PALVELUIHIN 1. Sopijapuolet Tilaaja: Palveluntuottaja: Mäntsälän kunta / Mustijoen perusturva Yhteystiedot Nimi Y-tunnus Yhteystiedot 2. Vastuu- ja yhteyshenkilöt

Lisätiedot

LIIKENNEPALVELUJEN HANKINTA OSTOLIIKENNESOPIMUS

LIIKENNEPALVELUJEN HANKINTA OSTOLIIKENNESOPIMUS LIIKENNEPALVELUJEN HANKINTA OSTOLIIKENNESOPIMUS (MALLI) 1 TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 3 OSTOLIIKENNESOPIMUS SISÄLLYSLUETTELO 1 SOPIJAOSAPUOLET... 3 2 SOPIMUKSEN TARKOITUS JA SISÄLTÖ... 3 3 SOPIMUKSEN

Lisätiedot

LÄÄKINNÄLLISTEN PALVELUJEN JA TUTKIMUSTEN HANKINTA (lopulliseen sopimukseen kirjataan palvelu, jota hankitaan)

LÄÄKINNÄLLISTEN PALVELUJEN JA TUTKIMUSTEN HANKINTA (lopulliseen sopimukseen kirjataan palvelu, jota hankitaan) 1/12 LÄÄKINNÄLLISTEN PALVELUJEN JA TUTKIMUSTEN HANKINTA (lopulliseen sopimukseen kirjataan palvelu, jota hankitaan) 1. SOPIJAOSAPUOLET Mäntsälän kunta / Mustijoen perusturva Heikinkuja 4, 04600 Mäntsälä

Lisätiedot

ENSIHOIDON (SAIRAANKULJETUKSEN) TARJOUSPYYNTÖ

ENSIHOIDON (SAIRAANKULJETUKSEN) TARJOUSPYYNTÖ 1 ENSIHOIDON (SAIRAANKULJETUKSEN) TARJOUSPYYNTÖ Haukiputaan kunta/perusturvapalvelut pyytää tarjouksia ensihoidon (sairaankuljetuksen) järjestämisestä (osana kansanterveyslain (66/1972) 14 1 mom:n 3-kohdassa

Lisätiedot

SUONENJOEN KAUPUNKI PALVELUSETELIOHJE. Kotihoito (tuettu kotona asuminen)

SUONENJOEN KAUPUNKI PALVELUSETELIOHJE. Kotihoito (tuettu kotona asuminen) SUONENJOEN KAUPUNKI PALVELUSETELIOHJE Kotihoito (tuettu kotona asuminen) Versio 1.1 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ PALVELUSETELIOHJEESTA... 4 2. MÄÄRITELMIÄ... 4 3. ASIAKAS PALVELUSETELIN KÄYTTÄJÄNÄ... 5

Lisätiedot

Palvelusetelin toimintaohje. 2013 Lapsiperheiden tilapäinen kotipalvelu

Palvelusetelin toimintaohje. 2013 Lapsiperheiden tilapäinen kotipalvelu Palvelusetelin toimintaohje 2013 Lapsiperheiden tilapäinen kotipalvelu Sisällysluettelo I PALVELUSETELIN TOIMINTAOHJEEN YLEINEN OSA... 4 1 PALVELUSETELI... 4 2 MÄÄRITELMÄT... 5 3 KUNTAYHTYMÄN VELVOITTEET...

Lisätiedot

KOTIHOIDON SÄÄNTÖKIRJA Naantali

KOTIHOIDON SÄÄNTÖKIRJA Naantali KOTIHOIDON SÄÄNTÖKIRJA Naantali Helmikuu 2012 Päivitys 26.5.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. Soveltamisala... 1 2. Määritelmät... 1 3. Asiakkaan asema ja oikeusturvakeinot... 2 3.1. Asiakkaan asema... 2 3.2. Asiakkaan

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 30.9.2015 liite nro 1. Palvelusetelin toimintaohje Arjen tuki

Perusturvalautakunta 30.9.2015 liite nro 1. Palvelusetelin toimintaohje Arjen tuki Perusturvalautakunta 30.9.2015 liite nro 1 Palvelusetelin toimintaohje Arjen tuki 1. TOIMINTAOHJEEN YLEINEN OSA 2 1.1 Toimintaohje 2 1.2 Määritelmät 2 1.3 Äänekosken kaupungin velvoitteet 3 1.4 Palvelusetelin

Lisätiedot

JYSE-ehtojen kohdassa 22.2 tarkoitettuja kirjallisia sopimusmuutoksia voivat tehdä ainoastaan sopimuksen allekirjoittajat.

JYSE-ehtojen kohdassa 22.2 tarkoitettuja kirjallisia sopimusmuutoksia voivat tehdä ainoastaan sopimuksen allekirjoittajat. LIITE 3. SOPIMUS IKÄÄNTYNEIDEN TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN HANKINNASTA 1. SOPIJAPUOLET Tilaaja: Palveluntuottaja: Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä PL 42 30101 FORSSA Nimi Y-tunnus Yhteystiedot Lisäksi

Lisätiedot

SOPIMUS TERVEYSASEMAPÄIVYSTYPALVELUN HANKINNASTA

SOPIMUS TERVEYSASEMAPÄIVYSTYPALVELUN HANKINNASTA LIITE 5A SOPIMUS SOPIMUS TERVEYSASEMAPÄIVYSTYPALVELUN HANKINNASTA 1. OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Tilaaja: Perusturvakuntayhtymä Karviainen (jäljempänä tilaaja ) Palveluntuottaja: nn (jäljempänä palveluntuottaja

Lisätiedot

SOPIMUSLUONNOS LÄÄKÄRIPALVELUJEN HANKINNASTA

SOPIMUSLUONNOS LÄÄKÄRIPALVELUJEN HANKINNASTA LIITE 4 SOPIMUSLUONNOS LÄÄKÄRIPALVELUJEN HANKINNASTA 1. Sopijapuolet Tilaaja: Mäntsälän kunta / Mustijoen perusturva Heikinkuja 4 04600 Mäntsälä Y-tunnus Palveluntuottaja: Nimi Yhteystiedot Y-tunnus 2.

Lisätiedot

Suun terveydenhuollon sääntökirja

Suun terveydenhuollon sääntökirja Suun terveydenhuollon sääntökirja Tammikuu 2012 ISBN 978-951-563-830-4 (nid.) ISBN 978-951-563-831-1 (pdf) Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Itämerentori 2, PL 160, 00181 Helsinki Puhelin (09) 618 991,

Lisätiedot

Tehostetun palveluasumisen sääntökirja

Tehostetun palveluasumisen sääntökirja Tehostetun palveluasumisen sääntökirja Elokuu 2011 ISBN 978-951-563-803-8 (pdf) ISBN 978-951-563-815-1 (nid.) Sisällys Sääntökirja palvelusetelipalvelujen tuottamisesta yleinen osa 3 1 Määritelmät 3 2

Lisätiedot

Tehostetun palveluasumisen sääntökirja

Tehostetun palveluasumisen sääntökirja Tehostetun palveluasumisen sääntökirja Elokuu 2011 ISBN 978-951-563-803-8 (pdf) ISBN 978-951-563-815-1 (nid.) Sisällys Sääntökirja palvelusetelipalvelujen tuottamisesta yleinen osa 3 1 Määritelmät 3 2

Lisätiedot

PALVELUTASOPÄÄTÖSESITYS ENSIHOIDON JÄRJESTÄMISEKSI PÄIJÄT-HÄMEEN SOSIAALI- JA TERVEYSYHTYMÄN ALUEELLA 1.1.2013 ALKAEN

PALVELUTASOPÄÄTÖSESITYS ENSIHOIDON JÄRJESTÄMISEKSI PÄIJÄT-HÄMEEN SOSIAALI- JA TERVEYSYHTYMÄN ALUEELLA 1.1.2013 ALKAEN PALVELUTASOPÄÄTÖSESITYS ENSIHOIDON JÄRJESTÄMISEKSI PÄIJÄT-HÄMEEN SOSIAALI- JA TERVEYSYHTYMÄN ALUEELLA 1.1.2013 ALKAEN PHSOTEY Ensihoitokeskus ENSIHOITOKESKUS Sisällysluettelo 1. Johdanto ja palvelutasopäätöksen

Lisätiedot

Palvelusetelin toimintaohje. Kotikuntoutuksen palveluseteli

Palvelusetelin toimintaohje. Kotikuntoutuksen palveluseteli Palvelusetelin toimintaohje 2015 Kotikuntoutuksen palveluseteli I Palvelusetelin toimintaohjeen yleinen osa Sisällysluettelo 1. Palveluseteli... 3 3. Kunnan velvoitteet... 4 4. Palvelusetelin myöntäjän

Lisätiedot

PORIN PERUSTURVAKESKUS KOTIHOIDON PALVELUSETELIN SÄÄNTÖKIRJA

PORIN PERUSTURVAKESKUS KOTIHOIDON PALVELUSETELIN SÄÄNTÖKIRJA PORIN PERUSTURVAKESKUS KOTIHOIDON PALVELUSETELIN SÄÄNTÖKIRJA Sisällys 1. Soveltamisala... 4 2. Määritelmät... 4 3. Asiakkaan asema ja oikeusturvakeinot... 5 3.1. Asiakkaan asema... 5 3.2. Asiakkaan oikeusturvakeinot...

Lisätiedot

LÄÄKÄRITYÖVOIMAN VUOKRAAMINEN

LÄÄKÄRITYÖVOIMAN VUOKRAAMINEN LÄÄKÄRITYÖVOIMAN VUOKRAAMINEN 1. Sopijapuolet Ostaja JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä,, 60800 Ilmajoki. Y-tunnus: 2220682-7 Yhteyshenkilö: Sopimusasioissa kuntayhtymän johtaja tai hankinta- ja taloussuunnittelija

Lisätiedot

KOTIHOIDON PALVELUSETELIN SÄÄNTÖKIRJA

KOTIHOIDON PALVELUSETELIN SÄÄNTÖKIRJA 1 Vanhuspalvelut KOTIHOIDON PALVELUSETELIN SÄÄNTÖKIRJA 16.2.2015 (17.3.15) PSOP Seudullinen palveluseteli Turku, Kaarina 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Soveltamisala... 3 2. Määritelmät... 3 3. Asiakkaan asema

Lisätiedot

SOPIMUS ERIKOISLÄÄKÄRITYÖVOIMAN HANKINNASTA

SOPIMUS ERIKOISLÄÄKÄRITYÖVOIMAN HANKINNASTA LIITE 5 SOPIMUS SOPIMUS ERIKOISLÄÄKÄRITYÖVOIMAN HANKINNASTA 1. OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Tilaaja: Perusturvakuntayhtymä Karviainen (jäljempänä tilaaja ) Palveluntuottaja: XX (jäljempänä palveluntuottaja

Lisätiedot

TILAAJA PALVELUNTUOTTAJA ERIKOSLÄÄKÄRIPALVELUJEN JA -TUTKIMUSTEN PALVELUSOPIMUS XX.XX.2014

TILAAJA PALVELUNTUOTTAJA ERIKOSLÄÄKÄRIPALVELUJEN JA -TUTKIMUSTEN PALVELUSOPIMUS XX.XX.2014 Tarjouspyynnön liite 5A Sopimusluonnos LUOTTAMUKSELLINEN TILAAJA JA PALVELUNTUOTTAJA ERIKOSLÄÄKÄRIPALVELUJEN JA -TUTKIMUSTEN PALVELUSOPIMUS XX.XX.2014 Sivu 1/14 SISÄLLYS 1 SOPIJAPUOLET... 2 2 VASTUU- JA

Lisätiedot

Palvelusetelin toimintaohje

Palvelusetelin toimintaohje Palvelusetelin toimintaohje Henkilökohtainen apu 2015 Sisällysluettelo I PALVELUSETELIN TOIMINTAOHJEEN YLEINEN OSA... 4 1 PALVELUSETELI... 4 2 MÄÄRITELMÄT... 5 3 KUNTAYHTYMÄN VELVOITTEET... 5 4 PALVELUSETELIN

Lisätiedot

V A L K E A K O S K I

V A L K E A K O S K I HAMMASLÄÄKÄRIN TYÖVOIMAN VUOKRAAMISESTA 1 Yleistä Valkeakosken kaupunki pyytää tarjousta hammaslääkärin työvoiman vuokraamisesta sopimuskaudelle 2.5. 31.12.2012 tämän tarjouspyynnön mukaisesti. Hankinnan

Lisätiedot