TAKAMAA YHTYMÄ; MAA-AINESTEN OTTOLUPAHAKEMUS / MYRSKYLÄN PAKILAN KYLÄ TILA TAKAMAA RN:O 18:5

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TAKAMAA YHTYMÄ; MAA-AINESTEN OTTOLUPAHAKEMUS / MYRSKYLÄN PAKILAN KYLÄ TILA TAKAMAA RN:O 18:5"

Transkriptio

1 Askolan kunta Rakennus- ja ympäristölautakunta Askolantie Askola ASIA TAKAMAA YHTYMÄ; MAA-AINESTEN OTTOLUPAHAKEMUS / MYRSKYLÄN PAKILAN KYLÄ TILA TAKAMAA RN:O 18:5 MAA-AINESTENOTTOLUPAPÄÄTÖS (12 sivua) Annetaan julkipanon jälkeen Antopäivä LUVAN HAKIJA MAANOMISTAJAT Ottoalue Takamaa Yhtymä / Matti Virén Syväjärventie Myrskylä puh Takamaa Virén Matti, Juho ja Tuomas Kuullut naapuritilat RAHAMETSÄ Forsman Evert Kristian Kaharintie 35, MYRSKYLÄ Forsman-Viita Toni Holger Riihimäentie 71,16230 ARTJÄRVI KK LINNUNLAULU Laajarinne Tuula Marketta Arolantie 12 B, ORIMATTILA GRÖNBERG VIRÉN LASSE ARTTURI, VIRÉN PÄIVI HELENA Syväjärventie 191, 7600 MYRSKYLÄ KORPELA Tapiola Matti Kalevi Riekonmarjanpolku 3, PORVOO MUNKBACKA III JÄRVINEN TIMO TAPANI Emännäntie 5, ORIMATTILA 1

2 ASIAN VIREILLETULO Asia on tullut vireille saapuneella maa-ainesten ottolupahakemuksella. LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA Askolan rakennus- ja ympäristölautakunta on toimivaltainen lupaviranomainen (sopimus Askolan, Myrskylän, Pornaisten ja Pukkilan kuntien yhteisestä rakennusvalvonnasta ja ympäristönsuojelusta 2) HAKEMUKSEN LIITTEET Maa-ainesten ottosuunnitelma (insinööritoimisto Matti Jokinen), joka sisältää liitteet: 1. Ottohakemuksen selostusosa 2. Kiinteistötiedot, rajanaapureiden yhteystiedot 3. Ottosuunnitelmapiirustukset nykytilanne 1: lopputilanne 1: leikkauspiirros 1: Polttoainesäiliön suojaus, suunnitelmapiirustus TOIMINTAA KOSKEVAT MUUT LUVAT JA SOPIMUKSET SEKÄ KAAVOITUSTILANNE Kiinteistöllä on voimassa ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupa kallion louhintaan ja louheen murskaukseen (RYSY päätöksen lainvoima KHO Dnro 3111/1/07) Alueella on aiemmin ollut voimassa maa-aineslain mukainen ottolupa asti (Myrskylän kunnanhallitus ), eli edellisellä lupakaudella alueella on ollut mahdollista tehdä ottotoimintaa n. viiden (5) vuoden ajan. Edellisellä lupakaudella alueelta on otettu maa-aineksia n m 3 ktr, luvan mukainen ottomäärä oli m 3 ktr. Toiminta sijaitsee yleis- ja asemakaavoittamattomalla alueella. Itä-Uudenmaan maakuntakaavassa (vahvistettu ) alue on merkitty metsätalousvaltaiseksi alueeksi (M). MAA-AINESTEN OTON TARKOITUS OTTAMISALUE Ottamislupaa haetaan viideksitoista vuodeksi kokonaisottomäärän ollessa m 3. Kiviaines tullaan hyödyntämään monipuolisesti rakentamisen raaka-aineena. Alueen pintamaat hyödynnetään ottoalueen viimeistelyssä. Ottoalue sijaitsee Myrskylän kunnan Pakilan kylän tilan Takamaa alueella ( ). Ottamisalueen pinta-ala on 2,6 ha ja suunniteltu kokonaisottomäärä on m 3 viidentoista vuoden aikana. Ottoalue sijaitsee noin kymmenen kilometriä Myrskylän keskustaajamasta etelään. Käynti alueelle on Hembergintien kautta. Tilan pinta-ala on 17,07 hehtaaria, josta ottamisalueen pinta-ala on noin 8,6 hehtaaria, nyt haettavan I-vaiheen pinta-ala 2,6 ha. Tila on kiviainesten ottokäytössä. Lähimpään asuttuun pihapiiriin on ottamisalueen rajalta noin 1,5 kilometriä ja lähimpään vapaa-ajan asuntoon noin kilometri. Kiinteistöt sijaitsevat ottoalueelta 2

3 pohjoiseen ja länteen. Etäisyys lähimpään vesistöön, Pimijärveen, on noin 800 metriä ottoalueen rajalta. Pimijärvi sijaitsee ottoalueen pohjoispuolella. Toiminnan vaikutusalueella ei ole erityisen herkkiä kohteita, kuten sairaaloita, kouluja, vanhainkoteja tai päiväkoteja. ALUEEN NYKYTILAN KUVAUS Maa- ja kallioperä Ottoalue on kalliota, jota peittää ohut pintamaakerros. Alueen pintamaat on pääosin jo kuorittu ja sekä kalliota on louhittu. Luonto- ja maisema-arvot Ottoalue ei sijaitse maiseman kannalta valtakunnallisesti, maakunnallisesti tai paikallisesti arvokkaaksi arvioidulla alueella. Maisemallisesti alueella vallitsee kalliokumpareet ja niiden välissä suoperäiset notkot. Ottoalueen puusto on pääosin poistettu. Alueen lähialue on sekapuustoa ja metsät ovat talousmetsäkäytössä. Ottoalueella tai sen läheisyydessä ei ole todettu harvinaisia tai uhanalaisia kasveja tai eläimiä, eikä erityisiä kauneusarvoja. Pinta- ja pohjavesi Ottoalue ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella. Alueelta ei ole välittömiä pintavesireittejä vesistöihin. SUUNNITELTU OTTAMISTOIMINTA Suunnittelun lähtötietoina on käytetty maanmittauslaitoksen sähköistä karttaaineistoa ja aiempia ottosuunnitelmia. Hankkeen suunnittelussa käytetty koordinaatisto on ETRS-TM35FIN ja korkeusjärjestelmä N2000. Ottoalueen pinta-ala, otettava määrä ja kesto Ottoalueen pinta-ala on yhteensä noin 8,6 hehtaaria, joka otetaan kahdessa vaiheessa. Nyt haettava vaiheen I pinta-ala on 2,6 hehtaaria. Alueelta otettavien massojen kokonaismäärä on m 3 ktr, josta pintamaita arvioidaan olevan noin m 3 ktr ja kalliomassoja m 3 ktr. Pintamaat hyödynnetään alueen viimeistelyn yhteydessä kasvukerroksen luomisessa. Kalliomassat myydään jalostettuina ja ne hyödynnetään rakentamisen raaka-aineina. Toiminnassa ei synny sivukiveä. Lupaa maa-ainesten ottamiseksi haetaan 15 vuodeksi lupapäätöksen täytäntöönpanosta. Vuosittain hyödynnetään keskimäärin m 3 ktr. Toiminta-ajat Alueella toimitaan jaksoittain ympäri vuoden. Toiminta keskittyy rakentamisen tarpeista johtuen pääasiassa aikajaksolle keväästä syksyyn, mutta alueelle toimitaan myös ajoittain talvisin. Alueella ei toimita kansallisina juhlapäivinä, eikä arkipyhinä. Toiminta-aika on arkisin maanantaista lauantaihin kello 6:00 22:00. 3

4 Toimintojen sijoittuminen ja vaiheistus Alueella on nykyisinkin kalliokiviainesten ottotoimintaa. Otto aloitetaan ottoalueen jo avatulta osasta. Otto etenee kohti suunnitelmapiirustuksissa esitettyjä alueen rajoja. Ottotoiminnan edetessä koneiden ja toimintojen sijainnit alueella vaihtelevat. Ottaminen on vaiheistettu kahteen ottovaiheeseen (Vaihe 1 ja Vaihe 2). Lupaa haetaan nyt vaiheen 1 kiviainesten ottamisen jatkamiselle. Ottoalueen viimeistely ja jälkikäyttö Vaiheen 1 ottaminen päättyy, kun vaiheen ottorajat ja alin pohjataso on saavutettu. Alueen reunoja tai ottovaiheiden rajaa ei viimeistellä. Kiviaines otetaan pohjatasolle Ottoalueen reunat noudattelevat alueen luontaista pinnantasoa muilta osin kuin vaiheiden 1 ja 2 rajalta. Vaiheen 1 ja vaiheen 2 raja louhitaan pystyyn. Alue katselmoidaan vaiheen 1 päätyttyä yhdessä valvontaviranomaisen kanssa. Vaihetta 2 ei haeta tässä lupaprosessissa, vaan vaiheen 2 lupaprosessi käynnistetään kiviaineksen menekin perusteella myöhemmin. Vaiheen 2 päättyessä viimeistelytoimenpiteinä pintamaat siirretään alueen pohjatasolle. Kasvualustaksi levitetään vähintään 30 cm vahvuinen kerros pintamaata. Alueelle istutetaan sekapuustoa noin taimea hehtaarille. Osaltaan alue metsittyy luontaisesti. Alueen jälkikäyttö on metsätalous. Alueelta toimitetaan kiviainesta hyödynnettäväksi niin kauan kuin sitä varastokasoissa riittää. Muutoin alue tyhjennetään ottotoiminnassa käytetystä kalustosta ja laitteistosta toiminnan päätyttyä. KUVAUS KIVIAINESTEN OTOSTA JA JALOSTUKSESTA Vielä kaatamaton puusto kaadetaan ja loput pintamaat siirretään pyöräkuormaajilla ja kaivinkoneilla ottoalueen reunoille. Pintamaat hyödynnetään ottoalueen viimeistelyssä. Louhinnan tarkoitus on irrottaa kiviaines peruskalliosta. Louhintatyö koostuu panostusreikien porauksesta, panostuksesta ja räjäytyksestä. Kallioon porataan suunnitelman mukaisesti reikiä, jotka panostetaan suunnitellusti. Panostus tehdään porareikiin kallion sisälle. Panostukseen vaikuttavat muun muassa louhittavan kallion laatu, irrotettava materiaalimäärä, käytettävä räjähdysaine ja haluttu lohkarekoko. Räjäytykset, kuten porauksetkin, ovat kertaluonteisia yhdessä paikassa ja korkotasossa. Räjäytykset suunnitellaan siten, että räjäytyksiä tarvitaan louhintatyössä mahdollisimman vähän. Taloudellisinta on irrottaa kiveä mahdollisimman paljon kerralla käsiteltäväksi. Räjäytyksissä syntyy joskus esimurskaimen kitaa suurempia lohkareita. Tällaiset ylisuuret lohkareet samoin kuin ylisuuret maakivet rikotetaan iskuvasaralla pienemmiksi ennen murskausta. Irrotettu ja tarvittaessa rikotettu kiviaines siirretään murskaukseen kaivinkoneella tai pyöräkuormaajalla. Jalostettavan kiviaineksen siirtämiseen käytetään samoja koneita kuin valmiin lajitteen siirtämiseen ja lastaamiseen. Murskaamolle ja varastokasoille tehdään alueella tilaa. Murskauksessa kiviaineksen raekokoa pienennetään vaiheittain murskainten, 4

5 seulojen ja kuljettimien avulla. Murskausaseman kokoonpano valitaan kiviaineksen ominaisuuksien ja tuotettavan lajitteen (raekoon) mukaan. Murskausaseman sijainti muuttuu kiviainesten ottamisen edetessä, koska murskaus pyritään tekemään mahdollisimman lähellä kiven ottopaikkaa. Murske sijoitetaan lajitteittain varastokasoihin, joista murske toimitetaan asiakkaille. Kiviaines kuljetetaan pois alueelta maansiirtoon tarkoitetuilla täysperävaunullisilla kuorma- ja vetoautoilla. Kuljetuksessa käytettävien maansiirtoautojen vuorokautinen lukumäärä vaihtelee muun muassa kuljetettavan kiviaineksen määrästä ja hyödyntämiskohteiden etäisyydestä johtuen. Ottoalueen kiviainesten otto- ja murskaustoiminnalle on lainvoimainen, voimassa oleva ympäristölupa. Tuotannossa käytettävät raaka- ja polttoaineet ja niiden varastointi Työkoneiden käyttöenergia tuotetaan koneiden turboahdetuilla dieselmoottoreilla, joiden polttoaineena käytetään kevyttä polttoöljyä. Työkoneiden polttoöljysäiliöiden tilavuus on litraa. Kuljetuskalustona käytettävät maansiirtoautot toimivat dieselöljyllä. Työkoneiden tarvitsema polttoöljy varastoidaan 1 2 kpl noin 2 m 3 :n ADR/IBChyväksytyissä kaksoisvaippasäiliöissä. Polttoainetta säilytetään suunnitelmapiirustuksiin merkityllä tukitoiminta-alueella. Säiliöiden alustat eristetään hakemuksen liitteenä olevan suunnitelmapiirustuksen mukaisesti. ARVIO YMPÄRISTÖVAIKUTUKSISTA, VAIKUTUSTEN TARKKAILU JA PARHAAN KÄYTTÖKELPOISEN TEKNIIKAN SEKÄ TOIMINTATAVAN SOVELTAMINEN Kiviainesten ottamisen ei voi katsoa turmelevan kaunista maisemakuvaa, koska aluetta ei ole sellaiseksi luokiteltu ja alueella on jo avattu kiviainesten ottoalue. Vaikutukset alueen luontoarvoihin ovat erittäin vähäiset tai merkityksettömät. Alue ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella ja koska alueen maaperä on kalliota, ottamisella ei ole vaikutusta ottoalueen ja sen lähialueen pohjaveden antoisuudelle tai laadulle. Hankkeelle ei ole ollut aiemmassa lupa- ja oikeusharkinnassa, eikä ole edelleenkään maa-aineslain 3 :n mukaisia esteitä, joten maa-aineslain mukainen lupa kiviaineksen ottamiselle tulee myöntää. Melu- ja pölyhaitat ja keinot niiden vähentämiseksi Toiminnan ympäristövaikutuksista tärkeimpiä ovat melu ja leijuva pöly. Kiviainesten aiheuttamien haittojen leviämisen pienentämiseksi ja estämiseksi on vakiintuneita keinoja, muun muassa: 1. Kiviaineskasoista voidaan rakentaa meluesteitä ja tuulisuojia. 2. Kiviainesta, prosesseja ja aluetta voidaan kastella. Melu- ja pölysuojauksia voidaan teknisesti ja rakenteellisesti parantaa, jos siihen toiminnan aikana katsotaan olevan tarvetta. Toiminta ei ennakolta aiheuta lähimmissä pihapiireissä ohjearvoja ylittäviä melu- tai hiukkaspäästöjä keskinäisten etäisyyksien perusteella, eikä toiminnassa tarvitse ottaa käyttöön erityisiä suojaustoimia (valtioneuvoston asetus 800/2010). Toiminnalla ei ole lähialueen virkistyskäyttömahdollisuuksia vähentävää vaikutusta. Työmaa-alueelle on ulkopuolisilta pääsy kielletty työn ollessa käynnissä. 5

6 Tärinä Toiminta aiheuttaa melun ja pölyn lisäksi tärinää. Murskauksen, porauksen ja rikotuksen aiheuttama tärinä jää käytännössä työkoneeseen tai sen välittömään läheisyyteen. Raskas tieliikenne voi aiheuttaa myös tärinää tien välittömässä läheisyydessä. Käytännössä kuitenkin ainoastaan räjäytykset ovat merkittävä tärinän lähde. Räjäytyksistä ympäristön rakenteisiin välittyvän tärinän suuruus riippuu pääasiassa kahdesta tekijästä: 1. räjäytys- ja mittauskohteen välisestä etäisyydestä sekä 2. räjähdysainemäärästä ja sytytystavasta. Etäisyyden vaikutus on määräävin, koska alakautta välittyvän tärinän voimakkuus vaimenee etäisyyden neliössä. Raja-arvot määritetään noudattaen räjäytysalan normeja ja turvallisuusmääräyksiä. Erityisesti toimittaessa välittömästi asutuksen vieressä (ns. korttelilouhinta) tärinästä annetut raja-arvot vaikuttavat panostussuunnitelmaan. Louhintatyön ympäristöselvityksissä tärinän rakenteellisena raja-arvona voidaan pitää noin 10 mm/s. Ihminen havaitsee tärinän, vaikka rakennuksille ja rakenteille annettuja tärinän raja-arvoja ei ylitettäisikään. Räjäytyksistä aiheutuu tärinää, mikä voidaan havaita lähimmillä kiinteistöillä, sillä havaittavan tärinän heilahdusnopeus voi olla 0,2 1 mm/s. Kiviainesten kuljetusten aiheuttaman tärinän suuruuteen vaikuttavat oleellisesti kaluston paino ja kunto, liikenteen nopeus sekä ajoradan kunto ja perustamistapa. Myös hidastustöyssyt voivat aiheuttaa havaittavan tärinän lisääntymistä. Etäisyys riippuu voimakkaasti maaperän ominaisuuksista, kerroksellisuudesta ja rakennuksen tyypistä. Kauimmaksi liikennetärinän vaikutusalue ulottuu hienorakeisissa hyvin pehmeissä tai pehmeissä kivennäismaalajeissa (savi, siltti) sekä pehmeissä eloperäisissä maalajeissa (turve, lieju). Räjäytysmelun ja -tärinän lisäksi räjäytyksissä muodostuu paineaalto, joka saattaa kasvattaa häiriön kokemista, vaikka sen voimakkuus vaimeneekin nopeasti. Alueen aiemman ottotoiminnan perusteella kiinteistökatselmuksia ei tarvitse ennakolta tehdä. Yleensä katselmointi rajataan enintään 500 metrin päähän louhintaalueesta, mutta etäisyys riippuu panostuksesta. Katselmointi on luonteeltaan yksityisoikeudellinen ja se tulee ratkaistavaksi viimeistään panostussuunnittelun yhteydessä. Maaperä ja pohja- sekä pintavesi Toiminnalla ei ole vaikutusta lähialueen kaivojen veden laatuun tai määrään etäisyyksistä ja alueen hydrologisista oloista johtuen. Alueen normaalista toiminnasta ei aiheudu maaperävahinkoja. Koneiden rikkoutumisja maaperän pilaantumisriskin pienentämiseksi alueella käytetään ainoastaan hyväkuntoisia ja huollettuja koneita ja laitteita. Lisäksi koneiden ja laitteiden toimintaa ja kuntoa seurataan jatkuvasti. Jätehuolto Toiminnanharjoittaja huolehtii alueen siisteydestä, eikä alueella säilytetä romua tai muuta asiaankuulumatonta tavaraa. Jätteet kuljetetaan jätehuoltomääräysten mukaisesti käsittelyyn. 6

7 Alueella ei synny kaivannaisjätettä tai sivukiveä, koska kuorittavat pintamaat hyödynnetään suunnitelmallisesti alueen viimeistelyssä. Alueelta kuorittavat pintamaat eivät ole jätettä (jätelaki 646/ ), eivätkä pintamaiden varastot kaivannaisjätealue (VNa kaivannaisjätteistä, 2.2 ). Liikenne Toiminta aiheuttaa raskasta liikennettä arviolta enintään käyntiä vuorokaudessa silloin, kun kiviainesta ajetaan pois alueelta. Kiviaines käytetään pääasiassa lähiseudulla. Toiminnan liikennemäärät ja liikenteen ohjautumisen suunta ovat arvioita ja ne vaihtelevat toiminnan aikana. Ajokertojen määrä pyritään pitämään mahdollisimman pienenä ajokertoja suunnittelemalla ja käyttämällä ajoissa perävaunukalustoa. Kiviainesten kuljetuksista ei aiheudu tavanomaisesta, yleisen tien käyttötarkoituksen mukaisesta käytöstä suurempaa haittaa tai vaaraa. Kuljetukset ja kuljetuksiin käytettävä kalusto täyttävät alan säädösten vaatimukset. Toimivaltainen viranomainen liikennevalvonnassa on poliisi. Turvallisuus Alue merkitään asianmukaisin suojamerkinnöin ja varoitustauluin. Työmaa-alue pidetään lukittuna työajan ja toimintakauden ulkopuolella. Polttoainetta säilytetään alueella ainoastaan silloin, kun alueella työskennellään. Alue varustetaan valvontakameroilla. Työkoneet tarkastetaan päivittäin ennen töiden aloittamista ja töiden päätyttyä. Lisäksi koneiden toimintaa tarkkaillaan työn aikana. Kiviaines otetaan ja jalostetaan noudattaen alan työsuojelu- ja turvallisuusmääräyksiä. Kemikaaliturvallisuus otetaan hakemuksen mukaisesti toiminnassa huomioon, eikä polttoaineiden säilytyksestä ja käytöstä aiheudu erityistä vaaraa terveydelle, turvallisuudelle tai ympäristölle. Menettely kemikaalivahinkotilanteessa Öljytuotteiden käsittelyssä noudatetaan erityistä varovaisuutta. Henkilökunta ohjeistetaan mahdollisten vuotojen tai ylitäyttöjen varalta toimimaan välittömästi ja oikein vahingon laajenemisen estämiseksi. Alueella on työkoneita, joita voidaan käyttää maaperän kunnostamiseen ja vahinkojen laajenemisen torjumiseen. Maahan päässeet poltto-, hydrauliikka- tai moottoriöljyt tai jäähdytysnesteet imeytetään imeytysturpeeseen, kunnes maaperä on aistinvaraisesti arvioiden puhdas. Pilaantunutta maata ei varastoida alueella, vaan se toimitetaan maansiirtoautoilla välittömästi asianomaisen luvan saaneeseen pilaantuneen maan vastaanotto- tai käsittelypaikkaan. Vahinkopaikka merkitään selvästi ja vahinkoalueen puhtaus tarkastetaan tarvittaessa kenttäanalyysein, esimerkiksi polttoainevahingon valvontaan ja näytteidenottoon perehtyneen alan konsultin toimesta. Toimenpiteiden onnistuminen voidaan todeta myös laboratoriokokeilla. Poikkeustilanteista ja tehdyistä toimenpiteistä pidetään kirjaa. 7

8 Polttoainevahingosta ilmoitetaan välittömästi alueelliselle pelastuslaitokselle, joka toimii asiassa viranomaisena. Lisäksi ilmoitus tehdään lupaviranomaiselle, jolle asia raportoidaan myös vuosiraportoinnin yhteydessä. LUPAHAKEMUKSEN KÄSITTELY Hakemuksesta tiedottaminen Lupahakemuksesta on kuulutettu molemmilla kotimaisilla kielillä Askolan ja Myrskylän kuntien ilmoitustaululla ajalla , jonka ajan hakemusasiakirjat ovat olleet nähtävänä Askolan rakennusvalvonta- ja ympäristönsuojeluosastossa osoitteessa Askolantie 28, Askola, Myrskylän kunnanvirastossa osoitteessa Virastotie 5, Myrskylä sekä Askolan ympäristönsuojeluyksikön www-sivuilla. Kiinteistön naapuritilojen omistajia on kuultu kirjeitse (5 kiinteistöä, 7 omistajaa). Maastokäynti Ympäristönsuojelusihteeri Tommi Maasilta on tutustunut hakemuksen mukaiseen alueeseen aiemman maa-ainesvalvonnan yhteydessä sekä Muistutukset ja mielipiteet Hakemuksesta ei ole jätetty muistutuksia. Lausunnot Hakemuksen johdosta ei ole pyydetty lausuntoja, sillä hakemuksen mukaisella toiminnalla ei ole katsottu olevan maa-aineslain 7 :ssä mainittuja vaikutuksia. Hakijan kuuleminen Hakijaa on kuultu suullisesti lupamääräyksistä VIRANOMAISEN RATKAISU Ottamistoiminta ei aiheuta maa-aineslain 3 :ssä tarkoitettuja seurauksia luonnonoloissa: kauniin maisemakuvan turmeltumista luonnon merkittävien kauneusarvojen tai erikoisten luonnonesiintymien tuhoutumista huomattavia tai laajalle ulottuvia vahingollisia muutoksia luonnonolosuhteissa tai tärkeän tai muun vedenhankintakäyttöön soveltuvan pohjavesialueen veden laadun tai antoisuuden vaarantumista, kun noudatetaan lupapäätöksessä annettavia ehtoja. Rakennus- ja ympäristölautakunta myöntää Takamaa Yhtymälle maa-ainesten ottoluvan Myrskylän kunnan Pakilan kylän kiinteistölle Takamaa RN:o 18:5 ( ) hakijan esittämän ottamissuunnitelman mukaisesti sekä alla olevin lupamääräyksin. Lupa on voimassa 15 vuotta päätöksen antopäivästä. Perustelut Huomioon ottaen maa-ainesten määrä voidaan katsoa, ettei ottotoiminta aiheuta edellä mainittuja maa-aineslain 3 :ssä tarkoitettuja seurauksia, vesilain pohjaveden muuttamis- tai ympäristönsuojelulain pohjaveden pilaamiskiellossa tarkoitettuja haitallisia seurauksia, kun otto toteutetaan suunnitelmassa esitetyllä tavalla ja lisäksi noudatetaan seuraavia lupaehtoja. 8

9 Alueella ei ole voimassa yleis- tai asemakaavaa (MAL 3.2 ). Lupa voidaan myöntää 15 vuodeksi, sillä hankkeen 2-vaihe on jo esitetty suunnitelmassa, mutta kiviainesten menekkiä ei voida ennakoida. Koska toiminnan ympäristölupa tulee uuteen käsittelyyn viimeistään 2018, eikä tämän luvan käsittelyn lainvoimaisuuden aikaa voida ennakoida, on erityinen syy myöntää lupa nyt yli kymmeneksi vuodeksi. Edellisellä maa-aineslupakaudella oli mahdollista tehdä ottotoimintaa myönnetystä 10 vuoden ajasta vain 5 vuotta luvasta tehtyjen valitusten vuoksi. Alueen läheisyydessä ei ole asutusta eikä toiminnan voida katsoa haittaavan yleis- tai asemakaavojen mukaista toimintaa. OTTAMISESSA ON NOUDATETTAVA SEURAAVIA MÄÄRÄYKSIÄ: 1. Ottamisessa on noudatettava ottamissuunnitelmaa. Ottamismäärä saa olla enintään m 3 viidentoista vuoden aikana. 2. Louhintaa ei saa ulottaa tason alapuolelle (N2000). 3. Ennen ottamisen aloittamista ottamisalue on merkittävä maastoon. Alueelle tulee merkata tarvittava määrä kiinteitä korkomerkkejä, joiden avulla ottotasoa voidaan seurata. (Maa-aineslaki 11, asetus maa-ainesten ottamisesta 7.1) 4. Pölyn syntymistä ja leviämistä louhinta-alueella on ehkäistävä tarpeen mukaan käyttämällä sitomiseen vettä tai asfaltoimalla käytössä olevia liikenneväyliä. 5. Maa-ainesten otto tulee toteuttaa järjestelmällisesti ja niin, ettei missään toimintavaiheessa pääse syntymään maaperän tai pohjaveden pilaantumisvaaraa polttoaineiden tai muiden vaaraa aiheuttavien aineiden käytöstä. (Maa-aineslaki 11, VnA 800/2010). 6. Jos alueelle kertyy pintavesiä, tulee ne ohjata selkeytysaltaan / altaiden kautta. Altaan on oltava rakenteeltaan sellainen, että se kokoaa mahdollisimman tehokkaasti alueen pintavedet eikä pitkäaikaista lätäköitymistä tapahdu muualla alueella kuin altaassa. Poistovesien mukana alueelta ei saa poistua ympäristölle vahingollisia aineita. Tarvittaessa veden käsittelyä on tehostettava esim. öljynerottimin. 7. Louhinta-alueelle ei saa johtaa pintavesiä alueen ulkopuolelta. 8. Jos alueelle kertyy pintavesiä, tulee niiden määrää ja laatua tulee tarkkailla seuraavasti: veden laatua on seurattava tarkkailemalla laskeutusallasta silmämääräisesti ja ottamalla vesinäyte vuosittain syys-lokakuussa jos tuolloin on louhinta/murskaus käynnissä tai muulloin toiminnan ollessa käynnissä. Ottotoiminnan aikaisista näytteistä on analysoitava ainakin ph, kokonaistyppi, COD Mn, sähkönjohtavuus, sameus ja mineraaliöljyt C 10 -C Ottamisen aikana valvontaviranomainen voi määrätä muutoksia tarkkailuvelvoitteisiin. 10. Melua aiheuttavien työvaiheiden aikarajat: - Louhintaa, rikotusta ja räjäytystyötä saa tehdä arkisin (ma-pe) klo välisenä aikana pois lukien arkipyhät. 9

10 Louhintaa, rikotusta ja räjäytystöitä ei saa tehdä kesäkuun 15. ja elokuun 15. päivän välisenä aikana. Alueella voidaan toimia kuormausten, kuljetusten sekä pintamaiden oton ja muotoilun osalta arkipäivisin maanantaista lauantaihin klo Murskaustoiminnassa tulee noudattaa lainvoimaisen ympäristölupapäätöksen mukaisia toiminta-aikoja. 12. Kaikki ottamisalueen loiventamattomat kallio- ja maaleikkaukset, jotka ovat yli kolme (3) metriä korkeita, tulee suojata sellaisilla leikkauksen yläreunaan sijoitettavilla aidoilla (teräs-verkkoaita tms.) tai maa- tai kivivalleilla, jotka estävät tehokkaasti tahattoman pääsyn leikkauksen reunalle. Putoamisvaarasta on varoitettava kyltein, jotka sijoitetaan ympäröivään maastoon reunan lähelle. Koko ottamisalue tulee merkitä maastoon lippusiimalla tai varoitusnauhalla sekä louhinta-alueesta varoittavilla kylteillä, jotka ovat vähintään kymmenen (10) metriä ottamisalueen rajaa ulompana. 13. Öljyvahingon tapahtuessa tulee välittömien torjuntatoimenpiteiden lisäksi asiasta ilmoittaa palo- ja pelastusviranomaiselle sekä kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. (Maa-aineslaki 11 ). 14. Alueen jälkihoito tulee toteuttaa ottosuunnitelman mukaisesti. Mikäli vaihetta 2 ei tulla käynnistämään tai lupaa siihen ei saada, tulee pintamaat siirtää luvan voimassaoloaikana alueen pohjatasolle ja levittää kasvualustaksi vähintään 30 cm vahvuinen kerros pintamaata. Alueelle tulee istuttaa sekapuustoa noin 3000 taimea hehtaarille. Alueen 1 ja 2 välissä oleva jyrkkä kallioseinämä tulee porrastaa tai suojata pysyvällä teräsverkkoaidalla. 15. Maa-ainesluvan haltijan tulee vuosittain tammikuun 31 päivään mennessä ilmoittaa otetun aineksen määrä ja laatu lupaviranomaiselle. (Maa-aineslaki 23 a, VnA maa-ainesten ottamisesta 9.1 ). Suositeltavaa on lähettää ottotiedot sähköisesti suoraan NOTTO- tietokantaan. 16. Maa-aineksen oton päätyttyä tai lupa-ajan kuluttua umpeen on hakijan pyydettävä loppukatselmusta maisemoinnin ja jälkitöiden tilan toteamiseksi. 17. Ennen ottamisen aloittamista tulee jättää :n pankkitakaus jälkitöiden vakuudeksi (arvioitu maisemointikustannus). Vakuuden on oltava voimassa vähintään 6 kk luvan umpeutumisesta. (asetus maa-ainesten ottamisesta 8.2 ). Vakuuden suuruus on n / aukiolevan ottoalueen pinta-ala hehtaareissa. Lupaehtojen perustelut Maa-aineslain 11 :n mukaan lupaan on liitettävä määräykset siitä, mitä hakijan on noudatettava hankkeesta aiheutuvien haittojen välttämiseksi tai rajoittamiseksi. Ottopaikka on sijoitettava ja ottaminen järjestettävä maa-aineslain 3 :n mukaisesti niin, että vahingollinen vaikutus luontoon ja maisemankuvaan jää mahdollisimman vähäiseksi ja että maa-ainesesiintymää hyödynnetään säästeliäästi ja taloudellisesti eikä toiminnasta aiheudu asutukselle tai ympäristölle vaaraa tai kohtuullisin kustannuksin vältettävissä olevaa haittaa. 10

11 Maa-ainesluvan haltijan tulee vuosittain ilmoittaa lupaviranomaiselle otetun aineksen määrä ja laatu kuten maa-aineslain 23 a :ssä ja asetuksessa maa-ainesten ottamisesta edellytetään. Maisemointi- ja jälkihoitokustannukset muodostuvat mahdollisen louhekasan muotoilusta tai siirroista sekä osittaisesta murskauksesta. Murskeella voidaan tasata louhikon pinta. Lisäksi jälkihoitotoimin kuuluu murske- ja kalliopintojen ainakin osittainen peittäminen pintamaalla sekä kallioseinämien pysyvien putoamissuojien rakentaminen. Maa-aineslain 12 :n mukaan lupaviranomainen voi määrätä hakijan antamaan ennen ainesten ottamista hyväksyttävä vakuus. Vakuustarpeeseen ei vaikuta toiminnanharjoittajan omistussuhteet tms. Vakuus vaaditaan kaikilta maa-ainesten ottajilta myös yritysten tasapuolisen kilpailuasetelman vuoksi. SOVELLETUT OIKEUSOHJEET LUVAN VOIMASSAOLO Maa-aineslaki (555/1981) 3, 4, 5a, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 19, 20, 21, 23 ja 23 a. Valtioneuvoston asetus maa-ainesten ottamisesta (926/2005) 2, 3, 4, 6, 7, 8, ja 9. Ympäristönsuojelulaki (86/2000) 8 Valtioneuvoston asetus kivenlouhimojen, muun kivenlouhinnan ja kivenmurskaamojen ympäristönsuojelusta (800/2010). Valtioneuvoston asetus kaivannaisjätteistä (190/2013) Jätelaki (646/2011) Lisäksi on huomioitu seuraavat ohjeet ja taksat: Ympäristöministeriö (2009), ympäristöhallinnon ohjeita 1/2009: Maa-ainesten kestävä käyttö, opas maa-ainesten ottamisen sääntelyä ja järjestämistä varten. Askolan rakennus- ja ympäristölautakunta : maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja ottamistoiminnan valvonnasta suoritettavat maksut. Ympäristöasioiden hallinta kiviainestuotannossa. Paras käyttökelpoinen tekniikka (BAT). Suomen ympäristö 25/2010, Suomen ympäristökeskus. Lupapäätös on voimassa 15 vuotta päätöksen antopäivästä. JULKIPANO, TIEDOKSISAANTI MAKSU Päätös annetaan julkipanon jälkeen Päätöksen julkipano tehdään MAL 19 :n mukaisesti. Päätös lähetetään hakijalle ja Uudenmaan ELY-keskukselle. Luvan hakijan on maksettava lupahakemuksen tarkastamisesta 2350 (250 + otettava kokonaismäärä * 0, * ottoalueen pinta-ala) Ottamissuunnitelman tarkastamisesta suoritettavat maksut 2.2 ). Luvan hakijan on maksettava ottamistoiminnan valvonnasta vuosittain 280 (vuotuinen ottomäärä * 0,015 + ottoalueen pinta-ala * 50 ). Ottamissuunnitelman tarkastamisesta suoritettavat maksut 3.1 ). 11

12 VALITUSOSOITUS Valitusosoitus päätöksen liitteenä (Helsingin hallinto-oikeus 30 pv.) 12

TAKAMAAN KIVIAINESTEN OTTOALUE MAA-AINESTEN OTTOHAKEMUS LIITE 1 HAKEMUKSEN SELOSTUSOSA

TAKAMAAN KIVIAINESTEN OTTOALUE MAA-AINESTEN OTTOHAKEMUS LIITE 1 HAKEMUKSEN SELOSTUSOSA 26.03.2013 1 / 14 TAKAMAAN KIVIAINESTEN OTTOALUE Myrskylä / 504 Pakila / 406 Takamaa RN:o 18:5 MAA-AINESTEN OTTOHAKEMUS LIITE 1 HAKEMUKSEN SELOSTUSOSA 26.03.2013 2 / 14 SISÄLLYSLUETTELO 1 Hakija, kiinteistöomistaja

Lisätiedot

TUHKAUUNINMÄEN KIVIAINESTEN OTTOALUE MAA-AINESTEN OTTOHAKEMUS HAKEMUKSEN SELOSTUSOSA

TUHKAUUNINMÄEN KIVIAINESTEN OTTOALUE MAA-AINESTEN OTTOHAKEMUS HAKEMUKSEN SELOSTUSOSA 10.03.2013 1 / 13 TUHKAUUNINMÄEN KIVIAINESTEN OTTOALUE Myrskylä / 504 Myrskylä / 405 Mäntylä RN:o 4:139 MAA-AINESTEN OTTOHAKEMUS HAKEMUKSEN SELOSTUSOSA 10.03.2013 2 / 13 SISÄLLYSLUETTELO 1 Hakija, kiinteistöomistaja

Lisätiedot

PETRI PIETILÄ; MAA-AINESTEN OTTOLUPAHAKEMUS / PUKKILAN TORPPI TILA MAISALA RN:O 2:198

PETRI PIETILÄ; MAA-AINESTEN OTTOLUPAHAKEMUS / PUKKILAN TORPPI TILA MAISALA RN:O 2:198 Askolan kunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 25.6.2015 41 Askolantie 28 07500 Askola ASIA PETRI PIETILÄ; MAA-AINESTEN OTTOLUPAHAKEMUS / PUKKILAN TORPPI TILA MAISALA RN:O 2:198 MAA-AINESTENOTTOLUPAPÄÄTÖS

Lisätiedot

11 20.03.2015. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Pudasjärven kaupungin Livon kylälle, tilalle Pudasjärven valtionmaa 615-893-10-1.

11 20.03.2015. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Pudasjärven kaupungin Livon kylälle, tilalle Pudasjärven valtionmaa 615-893-10-1. Oulunkaaren ympäristölautakunta 11 20.03.2015 Maa-aineslupahakemus Pudasjärven kaupunki, Livon kylä, Tervatöyräs, Pudasjärven valtionmaa 615-893-10-1, Metsähallitus, MT, Pohjanmaa-Kainuu OULYMP 11 ASIA

Lisätiedot

Katsaus maa-ainesten ottamista ja jalostamista koskevaan ympäristönsuojelun lainsäädäntöön ja alan ohjeisiin

Katsaus maa-ainesten ottamista ja jalostamista koskevaan ympäristönsuojelun lainsäädäntöön ja alan ohjeisiin Katsaus maa-ainesten ottamista ja jalostamista koskevaan ympäristönsuojelun lainsäädäntöön ja alan ohjeisiin Silja Suominen, ympäristötarkastaja Pohjavedensuojelu maa-ainesten ottamisessa ja jalostamisessa

Lisätiedot

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMA

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMA Raahen kaupunki, Piehingin kylä Tila Hannila Rn:o 1:33 LEMMINKÄINEN INFRA OY 2016 Raahen kaupungin Piehingin kylässä 2 (6) Sisällysluettelo 1 Alueen perustiedot... 3 1.1 Omistus- ja hallintaoikeus sekä

Lisätiedot

21 15.04.2014. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Siuruan kylään Pudasjärvelle, hakijana Juha Järvenpää

21 15.04.2014. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Siuruan kylään Pudasjärvelle, hakijana Juha Järvenpää Oulunkaaren ympäristölautakunta 21 15.04.2014 Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Siuruan kylään Pudasjärvelle, hakijana Juha Järvenpää OULYMP 21 HAKIJA Juha Järvenpää Kalliosuontie 517

Lisätiedot

Maa-aineslupahakemus, Timo Villman Oy

Maa-aineslupahakemus, Timo Villman Oy Maa-aineslupahakemus, Timo Villman Oy Timo Villman Oy hakee Porin kaupungin ympäristölautakunnalta maa-aineslupaa, joka koskee hiekan ottamista Porin kaupungin Kuuminaisissa sijaitsevalta tilalta Timonmaa

Lisätiedot

ASIA MAATALOUSYHTYMÄ ALMIALA; MAA-AINESTEN OTTOLUPAHAKEMUS / PUKKILAN KANTELEEN KYLÄ TILA MUURAHAINEN RN:O 36:4

ASIA MAATALOUSYHTYMÄ ALMIALA; MAA-AINESTEN OTTOLUPAHAKEMUS / PUKKILAN KANTELEEN KYLÄ TILA MUURAHAINEN RN:O 36:4 Askolan kunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 6.2.2014 5 Askolantie 28 07500 Askola ASIA MAATALOUSYHTYMÄ ALMIALA; MAA-AINESTEN OTTOLUPAHAKEMUS / PUKKILAN KANTELEEN KYLÄ TILA MUURAHAINEN RN:O 36:4 MAA-AINESTENOTTOLUPAPÄÄTÖS

Lisätiedot

1/YMPLA 28.5.2014. Ympäristölautakunta M2/2014 Ympla 28.5.2014 65 Loimijoentie 74 32440 ALASTARO. Maa- ja pohjarakennus Eino Pietilä.

1/YMPLA 28.5.2014. Ympäristölautakunta M2/2014 Ympla 28.5.2014 65 Loimijoentie 74 32440 ALASTARO. Maa- ja pohjarakennus Eino Pietilä. 1/YMPLA 28.5.2014 LOIMAAN KAUPUNKI MAA-AINESLUPAPÄÄTÖS Ympäristölautakunta M2/2014 Ympla 28.5.2014 65 Loimijoentie 74 32440 ALASTARO HAKIJA: Maa- ja pohjarakennus Eino Pietilä 32610 Vampula OTTOALUE: MAANOMISTUS:

Lisätiedot

57 14.08.2014. Maa-aineslupahakemus Pudasjärven kaupungin Kollajan kylälle tilalle Hakuli, hakija Jukka Puurunen

57 14.08.2014. Maa-aineslupahakemus Pudasjärven kaupungin Kollajan kylälle tilalle Hakuli, hakija Jukka Puurunen Oulunkaaren ympäristölautakunta 57 14.08.2014 Maa-aineslupahakemus Pudasjärven kaupungin Kollajan kylälle tilalle Hakuli, hakija Jukka Puurunen OULYMP 57 ASIA HAKIJA Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten

Lisätiedot

13 20.03.2014. Relletin yhteismetsän maa-ainesten ottoa koskeva päätös, Särkijärvi, Utajärvi

13 20.03.2014. Relletin yhteismetsän maa-ainesten ottoa koskeva päätös, Särkijärvi, Utajärvi Oulunkaaren ympäristölautakunta 13 20.03.2014 Relletin yhteismetsän maa-ainesten ottoa koskeva päätös, Särkijärvi, Utajärvi OULYMP 13 ASIA Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Utajärven

Lisätiedot

MAA-AINESTEN KOTITARVEKÄYTTÖ

MAA-AINESTEN KOTITARVEKÄYTTÖ MAA-AINESTEN KOTITARVEKÄYTTÖ Satakunnan maa-ainesseminaari 9.2.2010 Ulvila Varsinais-Suomen ELY-keskus, Ympäristö ja luonnonvarat, Sanna-Liisa Suojasto 9.2.2010 1 MAA-AINESTEN KOTITARVEKÄYTTÖ Kotitarvekäyttö

Lisätiedot

Liite 1. Yleiskuvaus toiminnasta sekä yleisölle tarkoitettu tiivistelmä. NCC Roads Oy Äyritie 8 C FIN-01510 VANTAA nccroads@ncc.fi

Liite 1. Yleiskuvaus toiminnasta sekä yleisölle tarkoitettu tiivistelmä. NCC Roads Oy Äyritie 8 C FIN-01510 VANTAA nccroads@ncc.fi Liite 1 Yleiskuvaus toiminnasta sekä yleisölle tarkoitettu tiivistelmä Alueelle haetaan ympäristölupaa kallion louhintaan ja louheen murskaukseen, sekä pintamaiden vastaanottoon toistaiseksi alkaen vuodesta

Lisätiedot

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMA. Luumäen kunta, HmottuIan kylä. Hornio Rn:o 2:128

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMA. Luumäen kunta, HmottuIan kylä. Hornio Rn:o 2:128 Luumäen kunta, HmottuIan kylä Hornio Rn:o 2:128 LEMMINKÄINEN INFRA OY 2014 Luumäen kunnan Himottulan kylässä 2 (6) Sisällysluettelo 1 Alueen perustiedot 3 1.1 Omistus-ja hallintaoikeus sekä sijainti 3

Lisätiedot

HAKEMUS JA OTTAMISSUUNNITELMA

HAKEMUS JA OTTAMISSUUNNITELMA Ympäristölautakunta 27 10.03.2015 Maa-ainesten ottaminen / Kaivuu ja Kuljetus Riikilä Oy 355/10.03.00/2014 Ympltk 27 Kaivuu & Kuljetus Riikilä Oy hakee Eurajoen kunnalta maa-aineslupaa, joka koskee hiekan

Lisätiedot

MAA-AINESLUPAHAKEMUS METSÄYHTYMÄ KYLLÖNEN HANNU, JARI JA TIMO. Hakemus on saapunut lupaviranomaiselle

MAA-AINESLUPAHAKEMUS METSÄYHTYMÄ KYLLÖNEN HANNU, JARI JA TIMO. Hakemus on saapunut lupaviranomaiselle Teknisen lautakunnan valvontajaosto 16 26.02.2014 MAA-AINESLUPAHAKEMUS METSÄYHTYMÄ KYLLÖNEN HANNU, JARI JA TIMO 218/8.86/2013 VALVJAOS 16 Ympäristönsuojelusihteeri 11.2.2014 ASIA Päätös maa-aineslain 4

Lisätiedot

Ympäristölautakunta 39 22.05.2014. Maa-aineslupa Autoilija Juha Heikkinen

Ympäristölautakunta 39 22.05.2014. Maa-aineslupa Autoilija Juha Heikkinen Ympäristölautakunta 39 22.05.2014 Maa-aineslupa Autoilija Juha Heikkinen YMP 39 Autoilija Juha Heikkinen, Kaivotie 8, 89400 Hyrynsalmi, hakee maa-ainesten ottolupaa Hyrynsalmen kunnan Hyrynsalmen kylässä,

Lisätiedot

Hakolan sora-alueen maa-aineslupapäätös, Jari ja Marja Juntunen

Hakolan sora-alueen maa-aineslupapäätös, Jari ja Marja Juntunen Ympäristölautakunta 36 19.08.2015 Hakolan sora-alueen maa-aineslupapäätös, Jari ja Marja Juntunen 1701/77.772/2015 YMPLA 36 Dnro 1701/77.772/2015 Antopäivä 25.8.2015 Asia Päätös maa-aineslain 4 mukaisesta

Lisätiedot

37 26.06.2013 MAA-AINESLUPAHAKEMUS METSÄHALLITUS, METSÄTALOUS, SAUNAJÄRVEN KALLIOALUE

37 26.06.2013 MAA-AINESLUPAHAKEMUS METSÄHALLITUS, METSÄTALOUS, SAUNAJÄRVEN KALLIOALUE Teknisen lautakunnan valvontajaosto 37 26.06.2013 MAA-AINESLUPAHAKEMUS METSÄHALLITUS, METSÄTALOUS, SAUNAJÄRVEN KALLIOALUE 54/8.86/2013 VALVJAOS 37 Ympäristönsuojelusihteeri 13.6.2013 ASIA Päätös maa-aineslain

Lisätiedot

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta MAA-AINESLUVAN. 53100 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 20.3.2013 jälkeen

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta MAA-AINESLUVAN. 53100 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 20.3.2013 jälkeen LAPPEENRANNAN KAUPUNKI PÄÄTÖS Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta MAA-AINESLUVAN Pohjolankatu 14 MUUTTAMISESTA 53100 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 20.3.2013 jälkeen 1/5 I LUPAPÄÄTÖKSEN KERTOELMAOSA

Lisätiedot

MAA-AINESLUPA METSÄHALLITUS / METSÄTALOUS, METSIEN KÄYTTÖ, KAINUU, KATAJAVAARAN SORA-ALUE

MAA-AINESLUPA METSÄHALLITUS / METSÄTALOUS, METSIEN KÄYTTÖ, KAINUU, KATAJAVAARAN SORA-ALUE Teknisen lautakunnan valvontajaosto 19 30.03.2011 Kaupunginhallitus 141 12.04.2011 MAA-AINESLUPA METSÄHALLITUS / METSÄTALOUS, METSIEN KÄYTTÖ, KAINUU, KATAJAVAARAN SORA-ALUE 202/8/86/2010 VALVJAOS 19 Vt.

Lisätiedot

MAA-AINESTEN OTTAMINEN

MAA-AINESTEN OTTAMINEN MAA-AINESTEN OTTAMINEN Maa-ainesten ottoa säätelee laki (MAL 555/1981) ja asetus (Vna 926/2005) Ottaminen on luvanvaraista Laissa säädökset lupamenettelystä, ottamiseen liittyvästä suunnittelusta, jälkihoidosta

Lisätiedot

MAA-AINESLUPAHAKEMUS (SORA JA HIEKKA) KIINTEISTÖLLE MESIÄINEN RN:O 1:182 MARJOTAIPALEEN KYLÄSSÄ

MAA-AINESLUPAHAKEMUS (SORA JA HIEKKA) KIINTEISTÖLLE MESIÄINEN RN:O 1:182 MARJOTAIPALEEN KYLÄSSÄ Teknisen lautakunnan lupajaosto 31 06.05.2010 MAA-AINESLUPAHAKEMUS (SORA JA HIEKKA) KIINTEISTÖLLE MESIÄINEN RN:O 1:182 MARJOTAIPALEEN KYLÄSSÄ 91/60/602/2009 Lupaj 31 LUPAPÄÄTÖKSEN YLEINEN OSA 1. Hakija

Lisätiedot

Kauko Nukari, Paasikankaantie 267, 31130 Koijärvi. Soran ottamistoiminnan jatkaminen kahdella vuodella.

Kauko Nukari, Paasikankaantie 267, 31130 Koijärvi. Soran ottamistoiminnan jatkaminen kahdella vuodella. FORSSAN KAUPUNKI PÄÄTÖS Ympäristölautakunta Maa-aineslupahakemus lupamääräysten PL 62 muuttamiseksi (maa-aineslaki 555/81) 30100 FORSSA Annettu julkipanon jälkeen puh. 03-41411 Antopäivä Kokouspäivä ja

Lisätiedot

YMPA 8.9.2010, 169 MAA-AINESLUPAHAKEMUS, VIASVEDEN HIEKKA- JA KULJETUSLIIKE OY. Lautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa:

YMPA 8.9.2010, 169 MAA-AINESLUPAHAKEMUS, VIASVEDEN HIEKKA- JA KULJETUSLIIKE OY. Lautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa: YMPA 8.9.2010, 169 MAA-AINESLUPAHAKEMUS, VIASVEDEN HIEKKA- JA KULJETUSLIIKE OY Viasveden Hiekka- ja Kuljetusliike Oy hakee Porin kaupungin ympäristölautakunnalta maaaineslupaa, joka koskee valimohiekan

Lisätiedot

Toiminnan sijainti Alavieskan kunnan Alavieskan kylä, määräala tilasta Takamehtä RN:o 37:5

Toiminnan sijainti Alavieskan kunnan Alavieskan kylä, määräala tilasta Takamehtä RN:o 37:5 Tekninen lautakunta 4 28.01.2015 Ympäristöluvan myöntäminen Maatalousyhtymä Myntille Teknltk 4 ASIA Ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee maa-aineksen ottamista. Hakija

Lisätiedot

MATTI JÄPPILÄ; MAA-AINESTEN OTTOLUPAHAKEMUS / ASKOLAN NALKKILAN KYLÄ TILA JÄPPILÄ RN:O 2:30

MATTI JÄPPILÄ; MAA-AINESTEN OTTOLUPAHAKEMUS / ASKOLAN NALKKILAN KYLÄ TILA JÄPPILÄ RN:O 2:30 Askolan kunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 18.6.2014 48 Askolantie 28 07500 Askola ASIA MATTI JÄPPILÄ; MAA-AINESTEN OTTOLUPAHAKEMUS / ASKOLAN NALKKILAN KYLÄ TILA JÄPPILÄ RN:O 2:30 MAA-AINESTENOTTOLUPAPÄÄTÖS

Lisätiedot

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMA POYTYAN KUNTA. Kumilan kyla. Tila Juho Kula 5:65. Inie.-net'SalikODOsb. wwh lemminkainen fi

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMA POYTYAN KUNTA. Kumilan kyla. Tila Juho Kula 5:65. Inie.-net'SalikODOsb. wwh lemminkainen fi Lemminkainen MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMA Tilalle Juho Kula 636-416-5-65 10.3.2014 Poytyan kunnan Kumilan kylassa 1 (7) MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMA POYTYAN KUNTA Kumilan kyla Tila Juho Kula 5:65

Lisätiedot

Ottoalue, kaavoitus ja ympäristö

Ottoalue, kaavoitus ja ympäristö Ympäristölautakunta 10 28.04.2016 MAA-AINESLUPA / SAVON KULJETUS OY, OMANIEMI 7:231 31/10.09/2016 Ympäristölautakunta 28.04.2016 10 (Valmistelija Marika Limatius puh. 040 673 8488) Hakemus ja luvat Savon

Lisätiedot

PETRI PIETILÄ; MAA-AINESTEN OTTOLUPAHAKEMUS / PUKKILAN TORPIN KYLÄ TILAT LAKEHISTO, MAISALA JA METSÄTUPA

PETRI PIETILÄ; MAA-AINESTEN OTTOLUPAHAKEMUS / PUKKILAN TORPIN KYLÄ TILAT LAKEHISTO, MAISALA JA METSÄTUPA Askolan kunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 20.4.2017 24 Askolantie 28 07500 Askola ASIA PETRI PIETILÄ; MAA-AINESTEN OTTOLUPAHAKEMUS / PUKKILAN TORPIN KYLÄ TILAT LAKEHISTO, MAISALA JA METSÄTUPA MAA-AINESTENOTTOLUPAPÄÄTÖS

Lisätiedot

(Valmistelija Mikko Luostarinen puh. 0400-358 140)

(Valmistelija Mikko Luostarinen puh. 0400-358 140) Ympäristölautakunta 17 13.03.2014 Ympäristölautakunta 24 08.05.2014 Kunnanhallitus 114 02.06.2014 Kunnanhallitus 221 08.12.2014 MAA-AINESLUPA, KANTONEN ULLA, SAVELA 5:29 403/10.09/2013 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

1(7) MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMA HONGANKALLION OTTOALUE. Pornaisten kunta, Lahan kylä, tilat RN:o 1:43, 11:4 ja 11:3

1(7) MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMA HONGANKALLION OTTOALUE. Pornaisten kunta, Lahan kylä, tilat RN:o 1:43, 11:4 ja 11:3 1(7) MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMA HONGANKALLION OTTOALUE Pornaisten kunta, Lahan kylä, tilat RN:o 1:43, 11:4 ja 11:3 2(7) Toiminta Hakija Kallion louhinta ja louheen murskaus 01510 VANTAA kotipaikka

Lisätiedot

Ympäristölautakunta 210 11.12.2014. Maa-ainesten ottamislupa, Tom Lindström, Korppoo 1643/10.03.00.10/2014. Ympäristölautakunta 11.12.

Ympäristölautakunta 210 11.12.2014. Maa-ainesten ottamislupa, Tom Lindström, Korppoo 1643/10.03.00.10/2014. Ympäristölautakunta 11.12. Ympäristölautakunta 210 11.12.2014 Maa-ainesten ottamislupa, Tom Lindström, Korppoo 1643/10.03.00.10/2014 Ympäristölautakunta 11.12.2014 210 Valmistelija Vt. ympäristönsuojelutarkastaja Tomas Kull, puh.

Lisätiedot

MAA-AINESTEN OTTOSUUNNITELMA

MAA-AINESTEN OTTOSUUNNITELMA MUURAMEN KUNTA Teknisten palveluiden lautakunta 40951 MUURAME MAA-AINESTEN OTTOSUUNNITELMA MUURAMEN KUNTA Muuramen kylä Riuttamäki (16:20) MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMA 1. PERUSTIEDOT 1.1 Alueen sijainti

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee maa-aineksen ottamista

Ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee maa-aineksen ottamista Tekninen lautakunta 24 29.08.2013 Ympäristöluvan myöntäminen Louhinta Kääntä Oy:lle Teknltk 24 ASIA Ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee maa-aineksen ottamista Hakija

Lisätiedot

Hakemuksen käsittelystä ja suunnitelman tarkastamisesta luvan hakijan on suoritettava seuraavat

Hakemuksen käsittelystä ja suunnitelman tarkastamisesta luvan hakijan on suoritettava seuraavat KUOPION KAUPUNKI, Alueelliset ympäristönsuojelupalvelut MAA-AINESLUPIA JA MAISEMATYÖLUPIA KOSKEVA TAKSA Maa-aineslain mukaista maa-aineslupaa, yhdistettyä maa-aineslupaa ja ympäristölupaa sekä maankäyttö-

Lisätiedot

VIRÉN-YHTIÖT KY; MAA-AINESTEN OTTOLUPAHAKEMUS / MYRSKYLÄN KUNNAN MYRSKYLÄN KYLÄ TILA MÄNTYLÄ RN:O 4:139

VIRÉN-YHTIÖT KY; MAA-AINESTEN OTTOLUPAHAKEMUS / MYRSKYLÄN KUNNAN MYRSKYLÄN KYLÄ TILA MÄNTYLÄ RN:O 4:139 Askolan kunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 6.2.2014 6 Askolantie 28 07500 Askola ASIA VIRÉN-YHTIÖT KY; MAA-AINESTEN OTTOLUPAHAKEMUS / MYRSKYLÄN KUNNAN MYRSKYLÄN KYLÄ TILA MÄNTYLÄ RN:O 4:139 MAA-AINESTENOTTOLUPAPÄÄTÖS

Lisätiedot

MAA-AINESLUPAHAKEMUS KIINTEISTÖLLE KARIJOKI 3:113 (SORAPALSTAT 878:3) KIRKKOLAN KYLÄSSÄ / REIJA SCHNITZER

MAA-AINESLUPAHAKEMUS KIINTEISTÖLLE KARIJOKI 3:113 (SORAPALSTAT 878:3) KIRKKOLAN KYLÄSSÄ / REIJA SCHNITZER Rakennuslautakunta 26 16.10.2006 Rakennuslautakunta 31 24.10.2006 Kunnanhallitus 240 13.11.2006 Rakennuslautakunta 36 05.12.2006 MAA-AINESLUPAHAKEMUS KIINTEISTÖLLE KARIJOKI 3:113 (SORAPALSTAT 878:3) KIRKKOLAN

Lisätiedot

Lupa maa-aineksen ottamiseen / Jarkko Raivonen

Lupa maa-aineksen ottamiseen / Jarkko Raivonen Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 4 26.01.2017 Lupa maa-aineksen ottamiseen / Jarkko Raivonen Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 26.01.2017 4 Ympäristönsuojelutarkastaja Tiina Kemppi 16.1.2017: ASIA Jarkko

Lisätiedot

Hakija Olavi ja Marketta Mäkivaara

Hakija Olavi ja Marketta Mäkivaara MAA-AINESLUPAHAKEMUS, OLAVI JA MARKETTA MÄKIVAARA Hakija Olavi ja Marketta Mäkivaara Ottamisalue Porin kaupungin Ahlaisten Alakylä, Rasti RN:o 1:445 ja Franssila RN:o 1:406. Ottamisalueen pinta-ala on

Lisätiedot

Rakennus ja ympäristölautakunta JOENSUU Pvm Diaarinumero Puh. (013) / /2017

Rakennus ja ympäristölautakunta JOENSUU Pvm Diaarinumero Puh. (013) / /2017 JOENSUUN KAUPUNKI MAA AINESLUPAPÄÄTÖS Rakennus ja ympäristölautakunta 16.8.2017 81 Muuntamontie 6 Annettu julkipanon jälkeen 80100 JOENSUU Pvm Diaarinumero Puh. (013) 267 7111 18.8.2017 1222/11.01.00/2017

Lisätiedot

Kiviaineksen ottamistoiminnan keskeyttäminen tilalla Louhelo RN:o 16:1 / Männistö Mauri

Kiviaineksen ottamistoiminnan keskeyttäminen tilalla Louhelo RN:o 16:1 / Männistö Mauri Rakennuslautakunta 28 04.12.2014 Kiviaineksen ottamistoiminnan keskeyttäminen tilalla Louhelo RN:o 16:1 / Männistö Mauri 174/11.03.07/2014 Rakla 28 Mauri Männistön maa-aineslupaa tilalta Louhelo RN:o 16:1

Lisätiedot

Tampere 05/2012 MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMA. Murron kallioalue, Pornainen

Tampere 05/2012 MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMA. Murron kallioalue, Pornainen Tampere 05/2012 MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMA Murron kallioalue, Pornainen Maa-ainestenottosuunnitelma, Murron kallioalue 2 SISÄLLYS 1 TIEDOT HANKKEESTA 3 1.1 Hakija 3 1.2 Hankkeen tausta ja tavoitteet

Lisätiedot

Toiminta, jolle lupaa haetaan: Lupaa haetaan kalliokiviaineksen ottamiseen pohjavesipinnan ylä- ja alapuolelta.

Toiminta, jolle lupaa haetaan: Lupaa haetaan kalliokiviaineksen ottamiseen pohjavesipinnan ylä- ja alapuolelta. Kunnanhallitus 100 31.03.2014 Maa-ainesten ottamislupa/arto Kangas 3403/11.114/2014 KHALL 100 Hakija: Arto Kangas, Hautakankaantie 66 B, 92450 Luohua puh. 040 7156 823 Maanomistaja: hakija Toiminta, jolle

Lisätiedot

Hanketta koskevat luvat

Hanketta koskevat luvat Helsinki Helsingfors Dnro Dnr 31.8.2009 UUS-2008-R-22-531 PL 50 01531 Vantaa Viite / Hänvisning Veromiehenkylän maa-ainesten ottohankeet Asia / Ärende PÄÄTÖS YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIME- NETTELYN

Lisätiedot

80100 JOENSUU Pvm Diaarinumero Puh. (013) 267 7111 21.2.2014 2154/11.01.00/2013

80100 JOENSUU Pvm Diaarinumero Puh. (013) 267 7111 21.2.2014 2154/11.01.00/2013 JOENSUUN KAUPUNKI MAA-AINESLUPAPÄÄTÖS Rakennus- ja ympäristölautakunta 19.2.2014 22 Muuntamontie 6 Annettu julkipanon jälkeen 80100 JOENSUU Pvm Diaarinumero Puh. (013) 267 7111 21.2.2014 2154/11.01.00/2013

Lisätiedot

Teknisten palveluiden lautakunta. 17.01.2013 liite nro 1

Teknisten palveluiden lautakunta. 17.01.2013 liite nro 1 Teknisten palveluiden lautakunta 17.01.2013 liite nro 1 Teknisten palveluiden lautakunta Kannuksen kaupunki Asematie 1 69100 KANNUS MAA-AINESLUPA / Kannuksen Kuljetus Oy Asia: Valmistelija: Päättäjä: Päätöspäivä:

Lisätiedot

Maa-aineslupahakemus, Hannula Tuomas

Maa-aineslupahakemus, Hannula Tuomas Maa-aineslupahakemus, Hannula Tuomas Tuomas Hannula hakee Porin kaupungin ympäristölautakunnalta maa-aineslupaa, joka koskee hiekan ottamista Porin kaupungin Preiviikissä sijaitsevilta tiloilta Metsä-

Lisätiedot

Luvan hakemisen peruste Maa-aineslain 4 1

Luvan hakemisen peruste Maa-aineslain 4 1 Ympäristöjaosto 33 27.04.2017 Metsähallituksen maa-aineslupahakemus Leppälän ottoalueella Ympja 27.04.2017 33 Valmistelija(t): vt. tekninen johtaja/vs. rakennustarkastaja ja ympäristönsuojelusihteeri Jukka

Lisätiedot

ASIA. Päätös maa-aineslain (555/1981) 4 :n mukaisesta maa-aineslupahakemuksesta, joka koskee maa- ja kalliokiviaineksen ottoa.

ASIA. Päätös maa-aineslain (555/1981) 4 :n mukaisesta maa-aineslupahakemuksesta, joka koskee maa- ja kalliokiviaineksen ottoa. ASIA NURMEKSEN KAUPUNKI MAA-AINESLUPA A. Lupajaosto Annettu julkipanon PL 12 jälkeen 27.10.2009 75531 NURMES Nro 157/2009 LUPAJ 20.10.2009, 37 LUPAJ XX.XX.2006, X Päätös maa-aineslain (555/1981) 4 :n mukaisesta

Lisätiedot

Lupapalvelulautakunta Dnro 237/ /2014 Annetaan julkipanon jälkeen Maa-aineslain 4 :n mukainen ottamislupapäätös.

Lupapalvelulautakunta Dnro 237/ /2014 Annetaan julkipanon jälkeen Maa-aineslain 4 :n mukainen ottamislupapäätös. VIRTAIN KAUPUNKI PÄÄTÖS Lupapalvelulautakunta Dnro 237/10.03.00/2014 Annetaan julkipanon jälkeen 26.5.2015 ASIA HAKIJA YHTEYSHENKILÖ Maa-aineslain 4 :n mukainen ottamislupapäätös. Ismo Marttila Kalliontie

Lisätiedot

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta Pohjolankatu Lappeenranta Annettu julkipanon jälkeen

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta Pohjolankatu Lappeenranta Annettu julkipanon jälkeen LUPAPÄÄTÖKSEN KERTOELMAOSA 1. Hakija Rudus Oy PL 49 00441 Helsinki 2. Ottopaikka Lappeenranta, Nyrhilä Pataonsi 4:47 (405-461-4-47) 3. Asian vireille tulo Alkuperäinen maa-aineslupahakemus on kirjattu

Lisätiedot

TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA. Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta

TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA. Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta Ympäristölupa tarvitaan: Kun tuotantokapasiteetti on vähintään 5 tonnia ruhoja päivässä. Toimintaan, josta

Lisätiedot

Kiinteistölle on aiemmin myönnetty vuonna maa-ainesten ottolupa viideksi vuodeksi. Suunnitellun alueen pinta-ala on n. 3 ha.

Kiinteistölle on aiemmin myönnetty vuonna maa-ainesten ottolupa viideksi vuodeksi. Suunnitellun alueen pinta-ala on n. 3 ha. 2/YMPLA 28.9.2016 LOIMAAN KAUPUNKI MAA-AINESLUPAPÄÄTÖS Ympäristölautakunta M6/2016 Ympla 28.9.2016 85 Loimijoentie 74 32440 ALASTARO Annetaan julkipanon jälkeen 30.9.2016 HAKIJA: Raikkonen Oy Vanha-Alastarontie

Lisätiedot

Ottoalue, kaavoitus ja ympäristö

Ottoalue, kaavoitus ja ympäristö Ympäristölautakunta 10 28.04.2016 Kunnanhallitus 101 23.05.2016 MAA-AINESLUPA / SAVON KULJETUS OY, OMANIEMI 7:231 31/10.09/2016 Ympäristölautakunta 28.04.2016 10 (Valmistelija Marika Limatius puh. 040

Lisätiedot

(Maa-aineslaki 555/1981) PL 62 30101 FORSSA Annettu julkipanon jälkeen Antopäivä Kokouspäivä ja pykälä 12.4.2016 5.4.2016 12

(Maa-aineslaki 555/1981) PL 62 30101 FORSSA Annettu julkipanon jälkeen Antopäivä Kokouspäivä ja pykälä 12.4.2016 5.4.2016 12 1(10) FORSSAN KAUPUNKI PÄÄTÖS Ympäristölupalautakunta Maa-aineslupahakemuksesta (Maa-aineslaki 555/1981) PL 62 30101 FORSSA Annettu julkipanon jälkeen puh. (03) 41 411 Antopäivä Kokouspäivä ja pykälä 12.4.2016

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 90. PAIKKA Myrskylä, Myrskylän säästöpankin mökki, Syväjärventie 221

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 90. PAIKKA Myrskylä, Myrskylän säästöpankin mökki, Syväjärventie 221 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 90 Rakennus- ja ympäristölautakunta 18.06.2014 AIKA 18:00-18:55 PAIKKA Myrskylä, Myrskylän säästöpankin mökki, Syväjärventie 221 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko 37 PORNAINEN, POIKKEAMISLUPA

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Tekninen lautakunta Nro 5 23.4.2014 30. Henkilökohtaiset varajäsenet:

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Tekninen lautakunta Nro 5 23.4.2014 30. Henkilökohtaiset varajäsenet: ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 5 23.4.2014 30 Kokousaika Keskiviikko 23.04.2014 klo 19.00 20.20 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT JA VAKUUDET VIHDIN KUNNASSA

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT JA VAKUUDET VIHDIN KUNNASSA VIHDIN KUNTA Ympa 9.12.2008 Ympa liite 7 MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT JA VAKUUDET VIHDIN KUNNASSA 1 Yleistä 2 Tarkastusmaksu Maa-ainesten

Lisätiedot

80100 JOENSUU Päivämäärä Diaarinumero Puh. (013) 267 7111 21.3.2014 2476/11.01.00/2014

80100 JOENSUU Päivämäärä Diaarinumero Puh. (013) 267 7111 21.3.2014 2476/11.01.00/2014 1 JOENSUUN KAUPUNKI MAA-AINESLUPAPÄÄTÖS Rakennus- ja ympäristölautakunta 19.3.2014 36 Muuntamontie 6 Annettu julkipanon jälkeen 80100 JOENSUU Päivämäärä Diaarinumero Puh. (013) 267 7111 21.3.2014 2476/11.01.00/2014

Lisätiedot

Ylöjärven ympäristölautakunnan 17.12.2013 198 hyväksymä. Suunnitelmaa kohti perusmaksu 300

Ylöjärven ympäristölautakunnan 17.12.2013 198 hyväksymä. Suunnitelmaa kohti perusmaksu 300 1 (5) MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT JA VAKUUDET YLÖJÄRVEN KAUPUNGISSA (liite 3 / ymp.ltk 17.12.2013) Ylöjärven ympäristölautakunnan

Lisätiedot

Asia on tullut vireille 7.5.2013 saapuneella maa-ainesten ottolupahakemuksella. Lupahakemusta on täydennetty 6.6.2014.

Asia on tullut vireille 7.5.2013 saapuneella maa-ainesten ottolupahakemuksella. Lupahakemusta on täydennetty 6.6.2014. Askolan kunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 25.9.2014 69 Askolantie 28 07500 Askola ASIA ARI SALORANTA; MAA-AINESTEN OTTOLUPAHAKEMUS / PUKKILAN SAVIJOEN KYLÄ TILA EEROLA RN:O 15:59 MAA-AINESTENOTTOLUPAPÄÄTÖS

Lisätiedot

Maa-ainesten oton sääntely

Maa-ainesten oton sääntely Maa-ainesten oton sääntely Maa-aineslain soveltamisala ja tavoite (1 ja 1a ) kiven, soran, hiekan, saven ja mullan ottaminen (tulkitaan laveasti) ottaminen pois kuljetettavaksi taikka paikalla varastoitavaksi

Lisätiedot

Annettu julkipanon jälkeen PL 7. Päivämäärä Numero Diaarinumero Orivesi / /66/662.01/2016

Annettu julkipanon jälkeen PL 7. Päivämäärä Numero Diaarinumero Orivesi / /66/662.01/2016 1 ORIVEDEN KAUPUNKI LUPAPÄÄTÖS Ympäristölautakunta Annettu julkipanon jälkeen PL 7 Päivämäärä Numero Diaarinumero 35301 Orivesi 31.10.2016 3/2016 92/66/662.01/2016 MAA-AINESLUPA JA YMPÄRISTÖLUPA TILALLE

Lisätiedot

Pienten ja keskisuurten toimintojen ympäristölupapäätösten valmistelu. Hanna Lönngren Suomen ympäristökeskus

Pienten ja keskisuurten toimintojen ympäristölupapäätösten valmistelu. Hanna Lönngren Suomen ympäristökeskus Pienten ja keskisuurten toimintojen ympäristölupapäätösten valmistelu Hanna Lönngren Suomen ympäristökeskus hanna.lonngren@ymparisto.fi Pk-mallilupahanke Opas pienten ja keskisuurten toimintojen ympäristölupapäätösten

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Kalliokiviainesten ottotoiminta Vuorelan alue, Siilinjärvi. Ympäristövaikutusten arviointiohjelma

Siilinjärven kunta. Kalliokiviainesten ottotoiminta Vuorelan alue, Siilinjärvi. Ympäristövaikutusten arviointiohjelma 67080073.BST1 Helmikuu 2010 Siilinjärven kunta Kalliokiviainesten ottotoiminta Vuorelan alue, Siilinjärvi Ympäristövaikutusten arviointiohjelma TIIVISTELMÄ Hankekuvaus Siilinjärven kunta suunnittelee maa-

Lisätiedot

MAA-AINESTAKSA UURAISTEN KUNTA

MAA-AINESTAKSA UURAISTEN KUNTA MAA-AINESTAKSA UURAISTEN KUNTA Ympäristölautakunta 10.11.2015 Hyväksytty kunnanhallituksessa - 16.11.2015 304 Voimaan 1.1.2016 MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNITELMAN TARKASTAMISETA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 20.1.2003 Kokouspvm 16.1.2003 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

VIISKIVENHARJUN SORA-ALUE KIVIAINESTEN MURSKAUS YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS HAKEMUKSEN LIITE 1

VIISKIVENHARJUN SORA-ALUE KIVIAINESTEN MURSKAUS YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS HAKEMUKSEN LIITE 1 1(24) VIISKIVENHARJUN SORA-ALUE Myrskylä, Myrskylä, Viiskivenharjun sora-alue RN:o 21:38 KIVIAINESTEN MURSKAUS YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS HAKEMUKSEN LIITE 1 2(24) SISÄLLYSLUETTELO 1 Kiinteistötiedot, etäisyydet

Lisätiedot

Tykkimäen Sora Oy:n maa-aineslupahakemus ja ympäristölupahakemukset, lausunto

Tykkimäen Sora Oy:n maa-aineslupahakemus ja ympäristölupahakemukset, lausunto Kunnanhallitus 181 24.10.2016 Tykkimäen Sora Oy:n maa-aineslupahakemus ja ympäristölupahakemukset, lausunto 710/10.03.00.09/2016 Kunnanhallitus 24.10.2016 181 Kouvolan kaupungin ympäristöpalvelut pyytää

Lisätiedot

Raaka-aineesta rakennetuksi ympäristöksi

Raaka-aineesta rakennetuksi ympäristöksi Kuva: Jyrki Vesa Raaka-aineesta rakennetuksi ympäristöksi RAKENNUKSET JA RAKENTEET, TIET, KADUT, RADAT, LENTOKENTÄT, SATAMAT, VAPAA-AJAN ALUEET, KRIISIAIKOJEN RAKENTAMINEN, RAKENNUSKANNAN KORJAUS JA KUNNOSSAPITO

Lisätiedot

Sora ja Kuljetusliike Partanen Oy ja Kuljetusliike Töppönen, maa-aineslupahakemus Haapaniemen kylän Käpykangas 1:25 tilalle

Sora ja Kuljetusliike Partanen Oy ja Kuljetusliike Töppönen, maa-aineslupahakemus Haapaniemen kylän Käpykangas 1:25 tilalle Rakennuslautakunta 20 11.04.2011 Kunnanhallitus 103 19.04.2011 Sora ja Kuljetusliike Partanen Oy ja Kuljetusliike Töppönen, maa-aineslupahakemus Haapaniemen kylän Käpykangas 1:25 tilalle 377/520.521/2011

Lisätiedot

145, TEKLTK 26.6.2013 17:00

145, TEKLTK 26.6.2013 17:00 145, TEKLTK 26.6.2013 17:00 ST: 1/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Päätös: 146, TEKLTK 26.6.2013 17:00 ST: 2/2013 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA Tekninen lautakunta valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Lisätiedot

PÄÄTÖS MAA-AINESLUVAN RAUETTAMISESTA

PÄÄTÖS MAA-AINESLUVAN RAUETTAMISESTA KEURUUN KAUPUNKI Keurusselän ympäristönsuojelujaosto Multiantie 1 42700 KEURUU Kokous 29.10.2014 83 Päätös julkipanon 5.11.2014 annetaan jälkeen Dnro 6/11.01.00/2013 PÄÄTÖS MAA-AINESLUVAN RAUETTAMISESTA

Lisätiedot

Kaupunkikehityksen lautakunta 5 28.01.2015 MAA-AINESLUPA, MAANRAKENNUS JOUKO KÄRKKÄNEN OY 429/05.51.514/2014. Ympäristöinsinööri Reijo Roininen:

Kaupunkikehityksen lautakunta 5 28.01.2015 MAA-AINESLUPA, MAANRAKENNUS JOUKO KÄRKKÄNEN OY 429/05.51.514/2014. Ympäristöinsinööri Reijo Roininen: Kaupunkikehityksen lautakunta 5 28.01.2015 MAA-AINESLUPA, MAANRAKENNUS JOUKO KÄRKKÄNEN OY 429/05.51.514/2014 Kaula 5 Ympäristöinsinööri Reijo Roininen: Maanrakennus Jouko Kärkkänen Oy hakee Harjavallan

Lisätiedot

Asian vireilletulo Hakemus on saapunut

Asian vireilletulo Hakemus on saapunut Ympäristö- ja tekninen lautakunta 72 25.05.2016 Maa-aineslupapäätös, Lemminkäinen Infra Oy, Timola YMPTEKLT 72 104/10 03 00/2016 Ympäristötarkastaja Hakija Lemminkäinen Infra Oy PL 169 (Salmisaarenaukio

Lisätiedot

Metsähallituksen maa-ainesten ottolupahakemus Ilomantsin Honkavaaralle

Metsähallituksen maa-ainesten ottolupahakemus Ilomantsin Honkavaaralle Liite Ilomantsin kunta Maa-aineslupapäätös 2015-02 Tekninen ja ympäristölautakunta 23.6.2015 Metsähallituksen maa-ainesten ottolupahakemus Ilomantsin Honkavaaralle Luvanhakija: Metsähallitus, Y: 0116726-7

Lisätiedot

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE Maa-aineslain 4 1 momentin mukaan maa-ainesten ottoon on saatava lupa.

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE Maa-aineslain 4 1 momentin mukaan maa-ainesten ottoon on saatava lupa. KEURUUN KAUPUNKI PÄÄTÖS MAA-AINESLUVASTA Keurusselän ympäristönsuojelujaos Multiantie 1 Kokous 18.6.2014 42700 KEURUU Annetaan julkipanon jälkeen 25.6.2014 Dnro 100/11.03.07/2014 ASIA HAKIJA Maa-aineslain

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 9141/ /2015

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 9141/ /2015 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/2016 1 (1) 70 Asianro 9141/10.03.00.02/2015 Päätös maa-aineslupahakemuksesta / Morenia Oy / Heinälamminrinteen kallioalue, Lapinmäki (297-411-6-2) Ympäristöjohtaja Lea Pöyhönen

Lisätiedot

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 22.5.2013 jälkeen

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 22.5.2013 jälkeen LAPPEENRANNAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 22.5.2013 jälkeen 1(6) I LUPAPÄÄTÖKSEN KERTOELMA OSA 1.

Lisätiedot

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT Mäntyharjun kunnassa maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta, ottamistoiminnan valvonnasta

Lisätiedot

MAA-AINESMAKSUT HALSUAN KUNTA

MAA-AINESMAKSUT HALSUAN KUNTA MAA-AINESMAKSUT HALSUAN KUNTA 2 MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT Halsuan kunnassa maa-ainesten ottosuunnitelman tarkistamisesta, ottotoiminnasta,

Lisätiedot

MIKKELIN SEUDUN PÄÄTÖS 17/2017 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Maa-aineslain (555/1981) MAA-AINESLUPA / MARTTI LOKKA/ALA-LOKKA , MIKKELI

MIKKELIN SEUDUN PÄÄTÖS 17/2017 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Maa-aineslain (555/1981) MAA-AINESLUPA / MARTTI LOKKA/ALA-LOKKA , MIKKELI Mikkelin seudun ympäristölautakunta 8.6.2017 Liite 1 67 1 MIKKELIN SEUDUN PÄÄTÖS 17/2017 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Maa-aineslain (555/1981) PL 33, 50101 MIKKELI 4 :n mukaisessa lupa-asiassa. MAA-AINESLUPA /

Lisätiedot

Riukumäen kallioalue RN:o

Riukumäen kallioalue RN:o JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI RAKENNUS JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen Antopäivä: 26.11.2010 Dnro: KARP 3751/2010 ASIA Päätös maa-aineslain 4 :n mukaisesta maa-ainesten ottamislupahakemuksesta.

Lisätiedot

Muutos maa-aineslupaan 27/2014 Veljekset Takala Oy, Miehikkälä

Muutos maa-aineslupaan 27/2014 Veljekset Takala Oy, Miehikkälä Rakennuslautakunta 36 24.05.2016 Muutos maa-aineslupaan 27/2014 Veljekset Takala Oy, Miehikkälä 13/11.112/2014 Rakla 24.05.2016 36 Asian vireilletulo Veljekset Takala Oy on jättänyt maa-aineslupahakemuksen

Lisätiedot

Maa-ainesten ottamissuunnitelma Pornainen 21.9.2015

Maa-ainesten ottamissuunnitelma Pornainen 21.9.2015 Maa-ainesten ottamissuunnitelma Pornainen Pornaisten kunta, kiinteistöt 611-405-1-37, 611-405-1-34, 611-405-1-39, 611-405-1-40 ja 611-405-1-43 Toiminta Hakija Kallion louhita, louheen murskaus sekä maiden

Lisätiedot

Ympäristölautakunta Hallintokatu 4 44100 Äänekoski Dnro 278/10.03.00.11/15.5.2015

Ympäristölautakunta Hallintokatu 4 44100 Äänekoski Dnro 278/10.03.00.11/15.5.2015 Äänekosken kaupunki MAA-AINESLUPAPÄÄTÖS Ympäristölautakunta Hallintokatu 4 44100 Äänekoski Dnro 278/10.03.00.11/15.5.2015 Pvm 24.6.2015 Annettu julkipanon jälkeen 30.6.2015 ASIA Maa-aineslain (555/1981)

Lisätiedot

Maa-ainesluvan ja ympäristöluvan yhteiskäsittely. INFRA ry Tiina Olin

Maa-ainesluvan ja ympäristöluvan yhteiskäsittely. INFRA ry Tiina Olin Maa-ainesluvan ja ympäristöluvan yhteiskäsittely Maa-ainesluvan ja ympäristöluvan tarve Maa-aineslupa tarvitaan kiven, soran, hiekan, saven ja mullan ottamiseen pois kuljetettavaksi taikka paikalla varastoitavaksi

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 598

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 598 PÄÄTÖS Helsinki 19.5.2009 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS-2008-Y-653-111 No YS 598 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 101 :n mukaisesta, erikseen tehdystä hakemuksesta, joka koskee YIT Rakennus Oy:n

Lisätiedot

EMPOWER PN OY. Maa-ainesten ottosuunnitelma Raahe, Sarvankangas tilat 7:11 ja 7:41

EMPOWER PN OY. Maa-ainesten ottosuunnitelma Raahe, Sarvankangas tilat 7:11 ja 7:41 EMPOWER PN OY Maa-ainesten ottosuunnitelma Raahe, Sarvankangas tilat 7:11 ja 7:41 Ottosuunnitelma 1 (4) Sisällysluettelo 1 Sijainti ja maanomistus... 2 2 Luonnonolot, maisema ja nykytilanne... 2 3 Suoritetut

Lisätiedot

Salon kaupunginvaltuusto 27.1.2014 9 1 (5)

Salon kaupunginvaltuusto 27.1.2014 9 1 (5) Salon kaupunginvaltuusto 27.1.2014 9 1 (5) MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT SALON KAUPUNGISSA 1 YLEISTÄ Maa-ainesten ottamissuunnitelman

Lisätiedot

PIEKSÄMÄEN KAUPUNGIN MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT

PIEKSÄMÄEN KAUPUNGIN MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI RAKENNUSLAUTAKUNTA PIEKSÄMÄEN KAUPUNGIN MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT RAKENNUSLAUTAKUNTA 03.12.2009 34 PIEKSÄMÄEN

Lisätiedot

KEMIÖNSAAREN KUNNAN MAA-AINESTEN OTTAMISTAKSA ALKAEN

KEMIÖNSAAREN KUNNAN MAA-AINESTEN OTTAMISTAKSA ALKAEN KEMIÖNSAAREN KUNNAN MAA-AINESTEN OTTAMISTAKSA 1.1.2009 ALKAEN 1 YLEISTÄ 1.1 Maa-ainesten ottamishakemuksen ja ottamissuunnitelman tarkastamisesta, ottamistoiminnan valvonnasta sekä muista viranomaistehtävistä

Lisätiedot

Maa-ainesten ottamislupa / Timo Pohjola

Maa-ainesten ottamislupa / Timo Pohjola Siikajoen kunnanhallitus Lupapäätöksen julkipanopäivä Lupapäätöksen antopäivä...... MAA-AINESTEN OTTOMISLUPA / TIMO POHJOLA Hakija: Timo Pohjola, Koskenkankaantie 381 C, 92400 Ruukki puh. 040-5331063 Maanomistaja:

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan maa-ainesten ottamistoiminnan lupia ja valvontaa koskeva taksa alkaen

Siilinjärven kunnan maa-ainesten ottamistoiminnan lupia ja valvontaa koskeva taksa alkaen Siilinjärven kunnan maa-ainesten ottamistoiminnan lupia ja valvontaa koskeva taksa 1.1.2017 alkaen Yleiset maksuperusteet hyväksytty Siilinjärven kunnanvaltuustossa 12.12.2016 Maksut hyväksytty Siilinjärven

Lisätiedot

Maa-aineslupahakemus Iin kuntaan, Kuivaniemen Oijärvelle, hakijana on Maanrakennus Herva Ky

Maa-aineslupahakemus Iin kuntaan, Kuivaniemen Oijärvelle, hakijana on Maanrakennus Herva Ky Oulunkaaren ympäristölautakunta 54 25.08.2016 Maa-aineslupahakemus Iin kuntaan, Kuivaniemen Oijärvelle, hakijana on Maanrakennus Herva Ky 108/05.50/2016 OULYMP 54 HAKIJA Maanrakennus Herva Ky Närränharjuntie

Lisätiedot

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT Kaustisen kunnassa maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta, ottamistoiminnan valvonnasta sekä

Lisätiedot

Teknisen lautakunnan valvontajaosto 50/8.86/2014. VALVJAOS 45 Ympäristönsuojelusihteeri ASIA

Teknisen lautakunnan valvontajaosto 50/8.86/2014. VALVJAOS 45 Ympäristönsuojelusihteeri ASIA Teknisen lautakunnan valvontajaosto 45 24.09.2014 MORENIA OY MAA-AINESLUPAHAKEMUS KUIKKALOUHETIN KALLIOALUE 50/8.86/2014 VALVJAOS 45 Ympäristönsuojelusihteeri 9.9.2014 ASIA Päätös maa-aineslain 4 :n mukaisesta

Lisätiedot

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN JA YHTEISLUVAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN JA YHTEISLUVAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT Kärkölän kunta Ympäristölautakunta 30.1.2013 10 15.6.2016 28, muutos MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN JA YHTEISLUVAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT 1 (5) Kärkölän

Lisätiedot