TAKAMAAN KIVIAINESTEN OTTOALUE MAA-AINESTEN OTTOHAKEMUS LIITE 1 HAKEMUKSEN SELOSTUSOSA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TAKAMAAN KIVIAINESTEN OTTOALUE MAA-AINESTEN OTTOHAKEMUS LIITE 1 HAKEMUKSEN SELOSTUSOSA"

Transkriptio

1 / 14 TAKAMAAN KIVIAINESTEN OTTOALUE Myrskylä / 504 Pakila / 406 Takamaa RN:o 18:5 MAA-AINESTEN OTTOHAKEMUS LIITE 1 HAKEMUKSEN SELOSTUSOSA

2 / 14 SISÄLLYSLUETTELO 1 Hakija, kiinteistöomistaja ja hakemuksen laatija Ottoalueen sijaintitiedot Tiedot ottamisalueen ympäristöstä Kaavoitus Maa- ja kallioperä Pohja- ja pintavesi Luonto- ja maisema-arvot Lähimmät asuin- tai vapaa-ajan rakennukset ja alueen rajanaapurit; lähialueen muut kiviainesten ottoalueet Suunniteltu ottotoiminta Otettavan kiviaineksen käyttötarkoitus Ottoalueen pinta-ala ja otettava määrä Ottamisen kesto ja vuosittainen otto Viikoittaiset ja vuosittaiset toiminta-ajat Toimintojen sijoittuminen ja vaiheistus Ottoalueen viimeistely ja jälkikäyttö Kuvaus kiviainesten otosta ja jalostuksesta Tuotannossa käytettävät raaka- ja polttoaineet ja niiden varastointi Arvio toiminnan vaikutuksista ympäristöön, vaikutusten tarkkailu ja parhaan käyttökelpoisen tekniikan sekä toimintatavan soveltaminen Toiminnan vertaaminen maa-aineslain 3 pykälään Melu- ja pölyhaitat ja keinot niiden vähentämiseksi Tärinä Maaperä ja pohja- sekä pintavesi Jätehuolto Liikenne Turvallisuus Allekirjoitus HAKEMUKSEN LIITTEET Karttapohjat Maanmittauslaitoksen julkaisulupa nro 435/MML/12

3 / 14 1 Hakija, kiinteistöomistaja ja hakemuksen laatija Allekirjoittanut insinööritoimisto on Takamaa Yhtymän toimeksiannosta laatinut oheisen kiviainesten ottosuunnitelman Myrskylän kunnan Pakilan kylän tilalle Takamaa RN:o 18:5 ( ). Tilan omistavat Matti, Juho ja Tuomas Virén. Tilan kiinteistörekisteriote ja omistajatiedot ovat hakemuksen liitteenä 2. 2 Ottoalueen sijaintitiedot Takamaan kiviainesten ottoalue sijaitsee noin kymmenen kilometriä Myrskylän keskustaajamasta etelään. Käynti alueelle on Hembergintien kautta. Kuvissa 1 ja 2 on esitetty lähestymiskartoilla ottoalueen sijainti. Tilan pinta-ala on 17,07 hehtaaria, josta ottamisalueen pinta-ala on noin 8,6 hehtaaria. Tila on kiviainesten ottokäytössä.

4 / 14 KUVA 1. Takamaan kiviainesten ottoalue sijaitsee Myrskylässä, noin kymmenen kilometriä Myrskylän kirkonkylältä etelään. Mittakaava noin 1 :

5 / 14 KUVA 2. Takamaan kiviainesten ottoalueen tarkempi sijoittuminen. Ottoalue on rajattu karttapohjaan sinisellä. Tila Takamaa RN:o 18:5 on merkitty karttapohjaan punaisella. Mittakaava noin 1 : Tiedot ottamisalueen ympäristöstä 3.1 Kaavoitus Itä-Uudenmaan maakuntakaavassa ottoalue on merkitty metsätalousvaltaiseksi alueeksi (M). Muita varauksia alueella ei ole. Alueella ei ole yleis- tai asemakaavaa. 3.2 Maa- ja kallioperä Ottoalue on kalliota, jota peittää ohut pintamaakerros. Osittain alueen pintamaat on jo kuorittu ja kalliota louhittu.

6 / Pohja- ja pintavesi Ottoalue ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella. Alueelta ei ole välittömiä pintavesireittejä vesistöihin. 3.4 Luonto- ja maisema-arvot Ottoalue ei sijaitse maiseman kannalta valtakunnallisesti, maakunnallisesti tai paikallisesti arvokkaaksi arvioidulla alueella. Maisemallisesti alueella vallitsee kalliokumpareet ja niiden välissä suoperäiset notkot. Ottoalueen puusto on pääosin poistettu. Alueen lähialue on sekapuustoa ja metsät ovat talousmetsäkäytössä. Ottoalueella tai sen läheisyydessä ei ole todettu harvinaisia tai uhanalaisia kasveja tai eläimiä, eikä erityisiä kauneusarvoja. 3.5 Lähimmät asuin- tai vapaa-ajan rakennukset ja alueen rajanaapurit; lähialueen muut kiviainesten ottoalueet Lähimpään asuttuun pihapiiriin on ottamisalueen rajalta noin 1,5 kilometriä ja lähimpään vapaa-ajan asuntoon noin kilometri. Kiinteistöt sijaitsevat ottoalueelta pohjoiseen ja länteen. Etäisyys lähimpään vesistöön, Pimijärveen, on noin 800 metriä ottoalueen rajalta. Pimijärvi sijaitsee ottoalueen pohjoispuolella. Naapuritilojen omistajien yhteystiedot on esitetty liitteessä 2. Toiminnan vaikutusalueella ei ole erityisen herkkiä kohteita, kuten sairaaloita, kouluja, vanhainkoteja tai päiväkoteja. 4 Suunniteltu ottotoiminta Suunnittelun lähtötietoina on käytetty maanmittauslaitoksen sähköistä karttaaineistoa ja aiempia ottosuunnitelmia. Hankkeen suunnittelussa käytetty koordinaatisto on ETRS-TM35FIN ja korkeusjärjestelmä N Otettavan kiviaineksen käyttötarkoitus Kiviaines tullaan hyödyntämään monipuolisesti rakentamisen raaka-aineena. Alueen vielä pintamaat hyödynnetään ottoalueen viimeistelyssä.

7 / Ottoalueen pinta-ala ja otettava määrä Ottoalueen pinta-ala on yhteensä noin 8,6 hehtaaria, joka otetaan kahdessa vaiheessa. Nyt haettava vaiheen I pinta-ala on 2,6 hehtaaria. Ottoalueen rajat on esitetty suunnitelmapiirustuksissa, jotka ovat hakemuksen liitteenä 3. Alueelta otettavien massojen kokonaismäärä on m 3 ktr, josta pintamaita arvioidaan olevan noin m 3 ktr ja kalliomassoja m 3 ktr. Pintamaat hyödynnetään alueen viimeistelyn yhteydessä kasvukerroksen luomisessa. Kalliomassat myydään jalostettuina ja ne hyödynnetään rakentamisen raaka-aineina. Toiminnassa ei synny sivukiveä. 4.3 Ottamisen kesto ja vuosittainen otto Lupaa maa-ainesten ottamiseksi haetaan 15 vuodeksi lupapäätöksen täytäntöönpanosta. Vuosittain hyödynnetään keskimäärin m 3 ktr. 4.4 Viikoittaiset ja vuosittaiset toiminta-ajat Alueella toimitaan jaksoittain ympäri vuoden. Toiminta keskittyy rakentamisen tarpeista johtuen pääasiassa aikajaksolle keväästä syksyyn, mutta alueelle toimitaan myös ajoittain talvisin. Alueella ei toimita kansallisina juhlapäivinä, eikä arkipyhinä. Toiminta-aika on arkisin maanantaista lauantaihin kello 6:00 22: Toimintojen sijoittuminen ja vaiheistus Alueella on nykyisinkin kalliokiviainesten ottotoimintaa. Otto aloitetaan ottoalueen jo avatulta osasta. Otto etenee kohti suunnitelmapiirustuksissa esitettyjä alueen rajoja. Ottotoiminnan edetessä koneiden ja toimintojen sijainnit alueella vaihtelevat. Ottaminen on vaiheistettu kahteen ottovaiheeseen (Vaihe 1 ja Vaihe 2). Lupaa haetaan nyt vaiheen 1 kiviainesten ottamisen jatkamiselle. Suunnitelmapiirustuksissa, jotka ovat hakemuksen liitteenä 3, on esitetty ottoalueen ja vaiheiden rajat sekä ottoalueen lopputilanne vaiheen 1 päättyessä.

8 / Ottoalueen viimeistely ja jälkikäyttö Vaiheen 1 ottaminen päättyy, kun vaiheen ottorajat ja alin pohjataso on saavutettu. Alueen reunoja tai ottovaiheiden rajaa ei viimeistellä. Kiviaines otetaan pohjatasolle Ottoalueen reunat noudattelevat alueen luontaista pinnantasoa muilta osin kuin vaiheiden 1 ja 2 rajalta. Vaiheen 1 ja vaiheen 2 raja louhitaan pystyyn. Alue katselmoidaan vaiheen 1 päätyttyä yhdessä valvontaviranomaisen kanssa. Vaihetta 2 ei haeta tässä lupaprosessissa, vaan vaiheen 2 lupaprosessi käynnistetään kiviaineksen menekin perusteella myöhemmin. Vaiheen 2 päättyessä viimeistelytoimenpiteinä pintamaat siirretään alueen pohjatasolle. Kasvualustaksi levitetään vähintään 30 cm vahvuinen kerros pintamaata. Alueelle istutetaan sekapuustoa noin taimea hehtaarille. Osaltaan alue metsittyy luontaisesti. Alueen jälkikäyttö on metsätalous. Alueelta toimitetaan kiviainesta hyödynnettäväksi niin kauan kuin sitä varastokasoissa riittää. Muutoin alue tyhjennetään ottotoiminnassa käytetystä kalustosta ja laitteistosta toiminnan päätyttyä. 5 Kuvaus kiviainesten otosta ja jalostuksesta Vielä kaatamaton puusto kaadetaan ja loput pintamaat siirretään pyöräkuormaajilla ja kaivinkoneilla ottoalueen reunoille. Pintamaat hyödynnetään ottoalueen viimeistelyssä. Louhinnan tarkoitus on irrottaa kiviaines peruskalliosta. Louhintatyö koostuu panostusreikien porauksesta, panostuksesta ja räjäytyksestä. Kallioon porataan suunnitelman mukaisesti reikiä, jotka panostetaan suunnitellusti. Panostus tehdään porareikiin kallion sisälle. Panostukseen vaikuttavat muun muassa louhittavan kallion laatu, irrotettava materiaalimäärä, käytettävä räjähdysaine ja haluttu lohkarekoko. Räjäytykset, kuten porauksetkin, ovat kertaluonteisia yhdessä paikassa ja korkotasossa. Räjäytykset suunnitellaan siten, että räjäytyksiä tarvitaan louhintatyössä mahdollisimman vähän. Taloudellisinta on irrottaa kiveä mahdollisimman paljon kerralla käsiteltäväksi. Räjäytyksissä syntyy joskus esimurskaimen kitaa suurempia lohkareita. Tällaiset ylisuuret lohkareet samoin kuin ylisuuret maakivet rikotetaan isku-

9 / 14 vasaralla pienemmiksi ennen murskausta. Irrotettu ja tarvittaessa rikotettu kiviaines siirretään murskaukseen kaivinkoneella tai pyöräkuormaajalla. Jalostettavan kiviaineksen siirtämiseen käytetään samoja koneita kuin valmiin lajitteen siirtämiseen ja lastaamiseen. Murskaamolle ja varastokasoille tehdään alueella tilaa. Murskauksessa kiviaineksen raekokoa pienennetään vaiheittain murskainten, seulojen ja kuljettimien avulla. Murskausaseman kokoonpano valitaan kiviaineksen ominaisuuksien ja tuotettavan lajitteen (raekoon) mukaan. Murskausaseman sijainti muuttuu kiviainesten ottamisen edetessä, koska murskaus pyritään tekemään mahdollisimman lähellä kiven ottopaikkaa. Murske sijoitetaan lajitteittain varastokasoihin, joista murske toimitetaan asiakkaille. Kiviaines kuljetetaan pois alueelta maansiirtoon tarkoitetuilla täysperävaunullisilla kuorma- ja vetoautoilla. Kuljetuksessa käytettävien maansiirtoautojen vuorokautinen lukumäärä vaihtelee muun muassa kuljetettavan kiviaineksen määrästä ja hyödyntämiskohteiden etäisyydestä johtuen. Ottoalueen kiviainesten otto- ja murskaustoiminnalle on lainvoimainen, voimassa oleva ympäristölupa. 5.1 Tuotannossa käytettävät raaka- ja polttoaineet ja niiden varastointi Työkoneiden käyttöenergia tuotetaan koneiden turboahdetuilla dieselmoottoreilla, joiden polttoaineena käytetään kevyttä polttoöljyä. Työkoneiden polttoöljysäiliöiden tilavuus on litraa. Kuljetuskalustona käytettävät maansiirtoautot toimivat dieselöljyllä. Työkoneiden tarvitsema polttoöljy varastoidaan 1 2 kpl noin 2 m 3 :n ADR/IBC-hyväksytyissä kaksoisvaippasäiliöissä. Polttoainetta säilytetään suunnitelmapiirustuksiin merkityllä tukitoiminta-alueella. Säiliöiden alustat eristetään liitteenä 4 olevan suunnitelmapiirustuksen mukaisesti.

10 / 14 6 Arvio toiminnan vaikutuksista ympäristöön, vaikutusten tarkkailu ja parhaan käyttökelpoisen tekniikan sekä toimintatavan soveltaminen 6.1 Toiminnan vertaaminen maa-aineslain 3 pykälään Maa-aineslain 3 :n mukaan maa-aineksia ei saa ottaa niin, että ottamisesta aiheutuu: 1) kauniin maisemakuvan turmeltumista; 2) luonnon merkittävien kauneusarvojen tai erikoisten luonnonesiintymien tuhoutumista; 3) huomattavia tai laajalle ulottuvia vahingollisia muutoksia luonnonolosuhteissa; tai 4) tärkeän tai muun vedenhankintakäyttöön soveltuvan pohjavesialueen veden laadun tai antoisuuden vaarantuminen, jollei siihen ole saatu vesilain mukaista lupaa. Kiviainesten ottamisen ei voi katsoa turmelevan kaunista maisemakuvaa, koska aluetta ei ole sellaiseksi luokiteltu ja alueella on jo avattu kiviainesten ottoalue. Vaikutukset alueen luontoarvoihin ovat erittäin vähäiset tai merkityksettömät. Alue ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella ja koska alueen maaperä on kalliota, ottamisella ei ole vaikutusta ottoalueen ja sen lähialueen pohjaveden antoisuudelle tai laadulle. Hankkeelle ei ole ollut aiemmassa lupa- ja oikeusharkinnassa, eikä ole edelleenkään maa-aineslain 3 :n mukaisia esteitä, joten maa-aineslain mukainen lupa kiviaineksen ottamiselle tulee myöntää. 6.2 Melu- ja pölyhaitat ja keinot niiden vähentämiseksi Toiminnan ympäristövaikutuksista tärkeimpiä ovat melu ja leijuva pöly. Kiviainesten aiheuttamien haittojen leviämisen pienentämiseksi ja estämiseksi on vakiintuneita keinoja, muun muassa 1. Kiviaineskasoista voidaan rakentaa meluesteitä ja tuulisuojia. 2. Kiviainesta, prosesseja ja aluetta voidaan kastella. Melu- ja pölysuojauksia voidaan teknisesti ja rakenteellisesti parantaa, jos siihen toiminnan aikana katsotaan olevan tarvetta. Toiminta ei ennakolta aiheuta lähimmissä pihapiireissä ohjearvoja ylittäviä

11 / 14 melu- tai hiukkaspäästöjä keskinäisten etäisyyksien perusteella, eikä toiminnassa tarvitse ottaa käyttöön erityisiä suojaustoimia (valtioneuvoston asetus 800/2010). Toiminnalla ei ole lähialueen virkistyskäyttömahdollisuuksia vähentävää vaikutusta. Työmaa-alueelle on ulkopuolisilta pääsy kielletty työn ollessa käynnissä. 6.3 Tärinä Toiminta aiheuttaa melun ja pölyn lisäksi tärinää. Murskauksen, porauksen ja rikotuksen aiheuttama tärinä jää käytännössä työkoneeseen tai sen välittömään läheisyyteen. Raskas tieliikenne voi aiheuttaa myös tärinää tien välittömässä läheisyydessä. Käytännössä kuitenkin ainoastaan räjäytykset ovat merkittävä tärinän lähde. Räjäytyksistä ympäristön rakenteisiin välittyvän tärinän suuruus riippuu pääasiassa kahdesta tekijästä: 1. räjäytys- ja mittauskohteen välisestä etäisyydestä sekä 2. räjähdysainemäärästä ja sytytystavasta. Etäisyyden vaikutus on määräävin, koska alakautta välittyvän tärinän voimakkuus vaimenee etäisyyden neliössä. Raja-arvot määritetään noudattaen räjäytysalan normeja ja turvallisuusmääräyksiä. Erityisesti toimittaessa välittömästi asutuksen vieressä (ns. korttelilouhinta) tärinästä annetut raja-arvot vaikuttavat panostussuunnitelmaan. Louhintatyön ympäristöselvityksissä tärinän rakenteellisena raja-arvona voidaan pitää noin 10 mm/s. Ihminen havaitsee tärinän, vaikka rakennuksille ja rakenteille annettuja tärinän raja-arvoja ei ylitettäisikään. Räjäytyksistä aiheutuu tärinää, mikä voidaan havaita lähimmillä kiinteistöillä, sillä havaittavan tärinän heilahdusnopeus voi olla 0,2 1 mm/s. Kiviainesten kuljetusten aiheuttaman tärinän suuruuteen vaikuttavat oleellisesti kaluston paino ja kunto, liikenteen nopeus sekä ajoradan kunto ja perustamistapa. Myös hidastustöyssyt voivat aiheuttaa havaittavan tärinän lisääntymistä. Etäisyys riippuu voimakkaasti maaperän ominaisuuksista, kerroksellisuudesta ja rakennuksen tyypistä. Kauimmaksi liikennetärinän vaikutusalue ulottuu hienorakeisissa hyvin pehmeissä tai pehmeissä kivennäismaalajeissa (savi, siltti) sekä pehmeissä eloperäisissä maalajeissa (turve, lieju). Räjäytysmelun ja -tärinän lisäksi räjäytyksissä muodostuu paineaalto, joka

12 / 14 saattaa kasvattaa häiriön kokemista, vaikka sen voimakkuus vaimeneekin nopeasti. Alueen aiemman ottotoiminnan perusteella kiinteistökatselmuksia ei tarvitse ennakolta tehdä. Yleensä katselmointi rajataan enintään 500 metrin päähän louhinta-alueesta, mutta etäisyys riippuu panostuksesta. Katselmointi on luonteeltaan yksityisoikeudellinen ja se tulee ratkaistavaksi viimeistään panostussuunnittelun yhteydessä. 6.4 Maaperä ja pohja- sekä pintavesi Toiminnalla ei ole vaikutusta lähialueen kaivojen veden laatuun tai määrään etäisyyksistä ja alueen hydrologisista oloista johtuen. Alueen normaalista toiminnasta ei aiheudu maaperävahinkoja. Koneiden rikkoutumis- ja maaperän pilaantumisriskin pienentämiseksi alueella käytetään ainoastaan hyväkuntoisia ja huollettuja koneita ja laitteita. Lisäksi koneiden ja laitteiden toimintaa ja kuntoa seurataan jatkuvasti. 6.5 Jätehuolto Toiminnanharjoittaja huolehtii alueen siisteydestä, eikä alueella säilytetä romua tai muuta asiaankuulumatonta tavaraa. Jätteet kuljetetaan jätehuoltomääräysten mukaisesti käsittelyyn. Alueella ei synny kaivannaisjätettä tai sivukiveä, koska kuorittavat pintamaat hyödynnetään suunnitelmallisesti alueen viimeistelyssä. Alueelta kuorittavat pintamaat eivät ole jätettä (jätelaki 646/ ), eivätkä pintamaiden varastot kaivannaisjätealue (VNa kaivannaisjätteistä, 2.2 ). 6.6 Liikenne Toiminta aiheuttaa raskasta liikennettä arviolta enintään käyntiä vuorokaudessa silloin, kun kiviainesta ajetaan pois alueelta. Kiviaines käytetään pääasiassa lähiseudulla. Toiminnan liikennemäärät ja liikenteen ohjautumisen suunta ovat arvioita ja ne vaihtelevat toiminnan aikana. Ajokertojen määrä pyritään pitämään mahdollisimman pienenä ajokertoja suunnittelemalla ja käyttämällä ajoissa perävaunukalustoa. Kiviainesten kuljetuksista ei aiheudu tavanomaisesta, yleisen tien käyttötar-

13 / 14 koituksen mukaisesta käytöstä suurempaa haittaa tai vaaraa. Kuljetukset ja kuljetuksiin käytettävä kalusto täyttävät alan säädösten vaatimukset. Toimivaltainen viranomainen liikennevalvonnassa on poliisi. 6.7 Turvallisuus Alue merkitään asianmukaisin suojamerkinnöin ja varoitustauluin. Työmaaalue pidetään lukittuna työajan ja toimintakauden ulkopuolella. Polttoainetta säilytetään alueella ainoastaan silloin, kun alueella työskennellään. Alue varustetaan valvontakameroilla. Työkoneet tarkastetaan päivittäin ennen töiden aloittamista ja töiden päätyttyä. Lisäksi koneiden toimintaa tarkkaillaan työn aikana. Kiviaines otetaan ja jalostetaan noudattaen alan työsuojelu- ja turvallisuusmääräyksiä. Kemikaaliturvallisuus otetaan hakemuksen mukaisesti toiminnassa huomioon, eikä polttoaineiden säilytyksestä ja käytöstä aiheudu erityistä vaaraa terveydelle, turvallisuudelle tai ympäristölle Menettely kemikaalivahinkotilanteessa Öljytuotteiden käsittelyssä noudatetaan erityistä varovaisuutta. Henkilökunta ohjeistetaan mahdollisten vuotojen tai ylitäyttöjen varalta toimimaan välittömästi ja oikein vahingon laajenemisen estämiseksi. Alueella on työkoneita, joita voidaan käyttää maaperän kunnostamiseen ja vahinkojen laajenemisen torjumiseen. Maahan päässeet poltto-, hydrauliikka- tai moottoriöljyt tai jäähdytysnesteet imeytetään imeytysturpeeseen, kunnes maaperä on aistinvaraisesti arvioiden puhdas. Pilaantunutta maata ei varastoida alueella, vaan se toimitetaan maansiirtoautoilla välittömästi asianomaisen luvan saaneeseen pilaantuneen maan vastaanotto- tai käsittelypaikkaan. Vahinkopaikka merkitään selvästi ja vahinkoalueen puhtaus tarkastetaan tarvittaessa kenttäanalyysein, esimerkiksi polttoainevahingon valvontaan ja näytteidenottoon perehtyneen alan konsultin toimesta. Toimenpiteiden onnistuminen voidaan todeta myös laboratoriokokeilla. Poikkeustilanteista ja tehdyistä toimenpiteistä pidetään kirjaa. Polttoainevahingosta ilmoitetaan välittömästi alueelliselle pelastuslaitokselle, joka toimii asiassa viranomaisena. Lisäksi ilmoitus tehdään lupaviranomai-

14 / 14 selle, jolle asia raportoidaan myös vuosiraportoinnin yhteydessä. 7 Allekirjoitus Hakemuksen vakuudeksi, Hämeenlinnassa , I n s i n ö ö r i t o i m i s t o M a t t i J o k i n e n Matti Jokinen insinööri YAMK, ympäristötekniikka, rakentaminen HAKEMUKSEN LIITTEET 1 Ottohakemuksen selostusosa 2 Kiinteistötiedot, rajanaapureiden yhteystiedot 3 Ottosuunnitelmapiirustukset 4 Polttoainesäiliön suojaus, suunnitelmapiirustus

TUHKAUUNINMÄEN KIVIAINESTEN OTTOALUE MAA-AINESTEN OTTOHAKEMUS HAKEMUKSEN SELOSTUSOSA

TUHKAUUNINMÄEN KIVIAINESTEN OTTOALUE MAA-AINESTEN OTTOHAKEMUS HAKEMUKSEN SELOSTUSOSA 10.03.2013 1 / 13 TUHKAUUNINMÄEN KIVIAINESTEN OTTOALUE Myrskylä / 504 Myrskylä / 405 Mäntylä RN:o 4:139 MAA-AINESTEN OTTOHAKEMUS HAKEMUKSEN SELOSTUSOSA 10.03.2013 2 / 13 SISÄLLYSLUETTELO 1 Hakija, kiinteistöomistaja

Lisätiedot

TAKAMAA YHTYMÄ; MAA-AINESTEN OTTOLUPAHAKEMUS / MYRSKYLÄN PAKILAN KYLÄ TILA TAKAMAA RN:O 18:5

TAKAMAA YHTYMÄ; MAA-AINESTEN OTTOLUPAHAKEMUS / MYRSKYLÄN PAKILAN KYLÄ TILA TAKAMAA RN:O 18:5 Askolan kunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 22.5.2014 32 Askolantie 28 07500 Askola ASIA TAKAMAA YHTYMÄ; MAA-AINESTEN OTTOLUPAHAKEMUS / MYRSKYLÄN PAKILAN KYLÄ TILA TAKAMAA RN:O 18:5 MAA-AINESTENOTTOLUPAPÄÄTÖS

Lisätiedot

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMA

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMA Raahen kaupunki, Piehingin kylä Tila Hannila Rn:o 1:33 LEMMINKÄINEN INFRA OY 2016 Raahen kaupungin Piehingin kylässä 2 (6) Sisällysluettelo 1 Alueen perustiedot... 3 1.1 Omistus- ja hallintaoikeus sekä

Lisätiedot

Liite 1. Yleiskuvaus toiminnasta sekä yleisölle tarkoitettu tiivistelmä. NCC Roads Oy Äyritie 8 C FIN-01510 VANTAA nccroads@ncc.fi

Liite 1. Yleiskuvaus toiminnasta sekä yleisölle tarkoitettu tiivistelmä. NCC Roads Oy Äyritie 8 C FIN-01510 VANTAA nccroads@ncc.fi Liite 1 Yleiskuvaus toiminnasta sekä yleisölle tarkoitettu tiivistelmä Alueelle haetaan ympäristölupaa kallion louhintaan ja louheen murskaukseen, sekä pintamaiden vastaanottoon toistaiseksi alkaen vuodesta

Lisätiedot

Katsaus maa-ainesten ottamista ja jalostamista koskevaan ympäristönsuojelun lainsäädäntöön ja alan ohjeisiin

Katsaus maa-ainesten ottamista ja jalostamista koskevaan ympäristönsuojelun lainsäädäntöön ja alan ohjeisiin Katsaus maa-ainesten ottamista ja jalostamista koskevaan ympäristönsuojelun lainsäädäntöön ja alan ohjeisiin Silja Suominen, ympäristötarkastaja Pohjavedensuojelu maa-ainesten ottamisessa ja jalostamisessa

Lisätiedot

11 20.03.2015. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Pudasjärven kaupungin Livon kylälle, tilalle Pudasjärven valtionmaa 615-893-10-1.

11 20.03.2015. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Pudasjärven kaupungin Livon kylälle, tilalle Pudasjärven valtionmaa 615-893-10-1. Oulunkaaren ympäristölautakunta 11 20.03.2015 Maa-aineslupahakemus Pudasjärven kaupunki, Livon kylä, Tervatöyräs, Pudasjärven valtionmaa 615-893-10-1, Metsähallitus, MT, Pohjanmaa-Kainuu OULYMP 11 ASIA

Lisätiedot

Tampere 05/2012 MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMA. Murron kallioalue, Pornainen

Tampere 05/2012 MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMA. Murron kallioalue, Pornainen Tampere 05/2012 MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMA Murron kallioalue, Pornainen Maa-ainestenottosuunnitelma, Murron kallioalue 2 SISÄLLYS 1 TIEDOT HANKKEESTA 3 1.1 Hakija 3 1.2 Hankkeen tausta ja tavoitteet

Lisätiedot

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMA POYTYAN KUNTA. Kumilan kyla. Tila Juho Kula 5:65. Inie.-net'SalikODOsb. wwh lemminkainen fi

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMA POYTYAN KUNTA. Kumilan kyla. Tila Juho Kula 5:65. Inie.-net'SalikODOsb. wwh lemminkainen fi Lemminkainen MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMA Tilalle Juho Kula 636-416-5-65 10.3.2014 Poytyan kunnan Kumilan kylassa 1 (7) MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMA POYTYAN KUNTA Kumilan kyla Tila Juho Kula 5:65

Lisätiedot

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMA. Luumäen kunta, HmottuIan kylä. Hornio Rn:o 2:128

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMA. Luumäen kunta, HmottuIan kylä. Hornio Rn:o 2:128 Luumäen kunta, HmottuIan kylä Hornio Rn:o 2:128 LEMMINKÄINEN INFRA OY 2014 Luumäen kunnan Himottulan kylässä 2 (6) Sisällysluettelo 1 Alueen perustiedot 3 1.1 Omistus-ja hallintaoikeus sekä sijainti 3

Lisätiedot

21 15.04.2014. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Siuruan kylään Pudasjärvelle, hakijana Juha Järvenpää

21 15.04.2014. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Siuruan kylään Pudasjärvelle, hakijana Juha Järvenpää Oulunkaaren ympäristölautakunta 21 15.04.2014 Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Siuruan kylään Pudasjärvelle, hakijana Juha Järvenpää OULYMP 21 HAKIJA Juha Järvenpää Kalliosuontie 517

Lisätiedot

MAA-AINESTEN KOTITARVEKÄYTTÖ

MAA-AINESTEN KOTITARVEKÄYTTÖ MAA-AINESTEN KOTITARVEKÄYTTÖ Satakunnan maa-ainesseminaari 9.2.2010 Ulvila Varsinais-Suomen ELY-keskus, Ympäristö ja luonnonvarat, Sanna-Liisa Suojasto 9.2.2010 1 MAA-AINESTEN KOTITARVEKÄYTTÖ Kotitarvekäyttö

Lisätiedot

Maa-aineslupahakemus, Timo Villman Oy

Maa-aineslupahakemus, Timo Villman Oy Maa-aineslupahakemus, Timo Villman Oy Timo Villman Oy hakee Porin kaupungin ympäristölautakunnalta maa-aineslupaa, joka koskee hiekan ottamista Porin kaupungin Kuuminaisissa sijaitsevalta tilalta Timonmaa

Lisätiedot

1(7) MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMA HONGANKALLION OTTOALUE. Pornaisten kunta, Lahan kylä, tilat RN:o 1:43, 11:4 ja 11:3

1(7) MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMA HONGANKALLION OTTOALUE. Pornaisten kunta, Lahan kylä, tilat RN:o 1:43, 11:4 ja 11:3 1(7) MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMA HONGANKALLION OTTOALUE Pornaisten kunta, Lahan kylä, tilat RN:o 1:43, 11:4 ja 11:3 2(7) Toiminta Hakija Kallion louhinta ja louheen murskaus 01510 VANTAA kotipaikka

Lisätiedot

VIISKIVENHARJUN SORA-ALUE KIVIAINESTEN MURSKAUS YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS HAKEMUKSEN LIITE 1

VIISKIVENHARJUN SORA-ALUE KIVIAINESTEN MURSKAUS YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS HAKEMUKSEN LIITE 1 1(24) VIISKIVENHARJUN SORA-ALUE Myrskylä, Myrskylä, Viiskivenharjun sora-alue RN:o 21:38 KIVIAINESTEN MURSKAUS YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS HAKEMUKSEN LIITE 1 2(24) SISÄLLYSLUETTELO 1 Kiinteistötiedot, etäisyydet

Lisätiedot

57 14.08.2014. Maa-aineslupahakemus Pudasjärven kaupungin Kollajan kylälle tilalle Hakuli, hakija Jukka Puurunen

57 14.08.2014. Maa-aineslupahakemus Pudasjärven kaupungin Kollajan kylälle tilalle Hakuli, hakija Jukka Puurunen Oulunkaaren ympäristölautakunta 57 14.08.2014 Maa-aineslupahakemus Pudasjärven kaupungin Kollajan kylälle tilalle Hakuli, hakija Jukka Puurunen OULYMP 57 ASIA HAKIJA Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten

Lisätiedot

Toiminnan sijainti Alavieskan kunnan Alavieskan kylä, määräala tilasta Takamehtä RN:o 37:5

Toiminnan sijainti Alavieskan kunnan Alavieskan kylä, määräala tilasta Takamehtä RN:o 37:5 Tekninen lautakunta 4 28.01.2015 Ympäristöluvan myöntäminen Maatalousyhtymä Myntille Teknltk 4 ASIA Ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee maa-aineksen ottamista. Hakija

Lisätiedot

Hannu Mälkiä 1 (15) Viiskiven sora-alue, Myrskylä Soranottosuunnitelma Työ 2835215 HANNU MÄLKIÄ VIISKIVEN SORA-ALUE

Hannu Mälkiä 1 (15) Viiskiven sora-alue, Myrskylä Soranottosuunnitelma Työ 2835215 HANNU MÄLKIÄ VIISKIVEN SORA-ALUE Hannu Mälkiä 1 (15) HANNU MÄLKIÄ VIISKIVEN SORA-ALUE MYRSKYLÄ (504) MYRSKYLÄ (405) VIISKIVI 21:47 KUUSISTO 3:38 RIIHIMÄKI I 21:39 OTTOSUUNNITELMASELOSTUS Hannu Mälkiä 2 (15) Sisällysluettelo 1 Hakija,

Lisätiedot

1/YMPLA 28.5.2014. Ympäristölautakunta M2/2014 Ympla 28.5.2014 65 Loimijoentie 74 32440 ALASTARO. Maa- ja pohjarakennus Eino Pietilä.

1/YMPLA 28.5.2014. Ympäristölautakunta M2/2014 Ympla 28.5.2014 65 Loimijoentie 74 32440 ALASTARO. Maa- ja pohjarakennus Eino Pietilä. 1/YMPLA 28.5.2014 LOIMAAN KAUPUNKI MAA-AINESLUPAPÄÄTÖS Ympäristölautakunta M2/2014 Ympla 28.5.2014 65 Loimijoentie 74 32440 ALASTARO HAKIJA: Maa- ja pohjarakennus Eino Pietilä 32610 Vampula OTTOALUE: MAANOMISTUS:

Lisätiedot

HAKEMUS JA OTTAMISSUUNNITELMA

HAKEMUS JA OTTAMISSUUNNITELMA Ympäristölautakunta 27 10.03.2015 Maa-ainesten ottaminen / Kaivuu ja Kuljetus Riikilä Oy 355/10.03.00/2014 Ympltk 27 Kaivuu & Kuljetus Riikilä Oy hakee Eurajoen kunnalta maa-aineslupaa, joka koskee hiekan

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

13 20.03.2014. Relletin yhteismetsän maa-ainesten ottoa koskeva päätös, Särkijärvi, Utajärvi

13 20.03.2014. Relletin yhteismetsän maa-ainesten ottoa koskeva päätös, Särkijärvi, Utajärvi Oulunkaaren ympäristölautakunta 13 20.03.2014 Relletin yhteismetsän maa-ainesten ottoa koskeva päätös, Särkijärvi, Utajärvi OULYMP 13 ASIA Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Utajärven

Lisätiedot

MAA-AINESTEN OTTOSUUNNITELMA

MAA-AINESTEN OTTOSUUNNITELMA MUURAMEN KUNTA Teknisten palveluiden lautakunta 40951 MUURAME MAA-AINESTEN OTTOSUUNNITELMA MUURAMEN KUNTA Muuramen kylä Riuttamäki (16:20) MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMA 1. PERUSTIEDOT 1.1 Alueen sijainti

Lisätiedot

EMPOWER PN OY. Maa-ainesten ottosuunnitelma Raahe, Sarvankangas tilat 7:11 ja 7:41

EMPOWER PN OY. Maa-ainesten ottosuunnitelma Raahe, Sarvankangas tilat 7:11 ja 7:41 EMPOWER PN OY Maa-ainesten ottosuunnitelma Raahe, Sarvankangas tilat 7:11 ja 7:41 Ottosuunnitelma 1 (4) Sisällysluettelo 1 Sijainti ja maanomistus... 2 2 Luonnonolot, maisema ja nykytilanne... 2 3 Suoritetut

Lisätiedot

PETRI PIETILÄ; MAA-AINESTEN OTTOLUPAHAKEMUS / PUKKILAN TORPPI TILA MAISALA RN:O 2:198

PETRI PIETILÄ; MAA-AINESTEN OTTOLUPAHAKEMUS / PUKKILAN TORPPI TILA MAISALA RN:O 2:198 Askolan kunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 25.6.2015 41 Askolantie 28 07500 Askola ASIA PETRI PIETILÄ; MAA-AINESTEN OTTOLUPAHAKEMUS / PUKKILAN TORPPI TILA MAISALA RN:O 2:198 MAA-AINESTENOTTOLUPAPÄÄTÖS

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee maa-aineksen ottamista

Ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee maa-aineksen ottamista Tekninen lautakunta 24 29.08.2013 Ympäristöluvan myöntäminen Louhinta Kääntä Oy:lle Teknltk 24 ASIA Ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee maa-aineksen ottamista Hakija

Lisätiedot

VIRÉN-YHTIÖT KY; MAA-AINESTEN OTTOLUPAHAKEMUS / MYRSKYLÄN KUNNAN MYRSKYLÄN KYLÄ TILA MÄNTYLÄ RN:O 4:139

VIRÉN-YHTIÖT KY; MAA-AINESTEN OTTOLUPAHAKEMUS / MYRSKYLÄN KUNNAN MYRSKYLÄN KYLÄ TILA MÄNTYLÄ RN:O 4:139 Askolan kunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 6.2.2014 6 Askolantie 28 07500 Askola ASIA VIRÉN-YHTIÖT KY; MAA-AINESTEN OTTOLUPAHAKEMUS / MYRSKYLÄN KUNNAN MYRSKYLÄN KYLÄ TILA MÄNTYLÄ RN:O 4:139 MAA-AINESTENOTTOLUPAPÄÄTÖS

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Kalliokiviainesten ottotoiminta Vuorelan alue, Siilinjärvi. Ympäristövaikutusten arviointiohjelma

Siilinjärven kunta. Kalliokiviainesten ottotoiminta Vuorelan alue, Siilinjärvi. Ympäristövaikutusten arviointiohjelma 67080073.BST1 Helmikuu 2010 Siilinjärven kunta Kalliokiviainesten ottotoiminta Vuorelan alue, Siilinjärvi Ympäristövaikutusten arviointiohjelma TIIVISTELMÄ Hankekuvaus Siilinjärven kunta suunnittelee maa-

Lisätiedot

Ympäristölautakunta 39 22.05.2014. Maa-aineslupa Autoilija Juha Heikkinen

Ympäristölautakunta 39 22.05.2014. Maa-aineslupa Autoilija Juha Heikkinen Ympäristölautakunta 39 22.05.2014 Maa-aineslupa Autoilija Juha Heikkinen YMP 39 Autoilija Juha Heikkinen, Kaivotie 8, 89400 Hyrynsalmi, hakee maa-ainesten ottolupaa Hyrynsalmen kunnan Hyrynsalmen kylässä,

Lisätiedot

Riipilän kiviaineksenoton YVA-menettely

Riipilän kiviaineksenoton YVA-menettely Riipilän kiviaineksenoton YVA-menettely Hankealue Asutus Hankealue sijoittuu metsätalouskäytössä olevalle haja-asutusalueelle Reunan pientaloalue sijaitsee lähimmillään noin 300 metrin etäisyydellä hankealueen

Lisätiedot

Ottoalue, kaavoitus ja ympäristö

Ottoalue, kaavoitus ja ympäristö Ympäristölautakunta 10 28.04.2016 MAA-AINESLUPA / SAVON KULJETUS OY, OMANIEMI 7:231 31/10.09/2016 Ympäristölautakunta 28.04.2016 10 (Valmistelija Marika Limatius puh. 040 673 8488) Hakemus ja luvat Savon

Lisätiedot

Vaikutukset luonnonolosuhteisiin Vaikutukset

Vaikutukset luonnonolosuhteisiin Vaikutukset VE louhintamäärä 985 m3ktr, luonnonolosuhteisiin Maa-ainesta otetaan nykyluvan luonnonvarojen mukaisesti -4 m3ktr. Vettä käyttöön käytetään kasteluun otettavasta maaainesmäärästä riippuen. Maa-aineista

Lisätiedot

INARI, MIELIKKÖVAARAN KALLIOALUE -YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS-

INARI, MIELIKKÖVAARAN KALLIOALUE -YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS- INARI, MIELIKKÖVAARAN KALLIOALUE -YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS- PIIRUSTUKSET JA LIITTEET Ympäristölupahakemuslomake Suunnitelmaselostus Liite 1. Liite 2. Liite 3. Liite 4. Liite 5. Liite 6. Liite 7. Liite 8. Liite

Lisätiedot

Kauko Nukari, Paasikankaantie 267, 31130 Koijärvi. Soran ottamistoiminnan jatkaminen kahdella vuodella.

Kauko Nukari, Paasikankaantie 267, 31130 Koijärvi. Soran ottamistoiminnan jatkaminen kahdella vuodella. FORSSAN KAUPUNKI PÄÄTÖS Ympäristölautakunta Maa-aineslupahakemus lupamääräysten PL 62 muuttamiseksi (maa-aineslaki 555/81) 30100 FORSSA Annettu julkipanon jälkeen puh. 03-41411 Antopäivä Kokouspäivä ja

Lisätiedot

(Valmistelija Mikko Luostarinen puh. 0400-358 140)

(Valmistelija Mikko Luostarinen puh. 0400-358 140) Ympäristölautakunta 17 13.03.2014 Ympäristölautakunta 24 08.05.2014 Kunnanhallitus 114 02.06.2014 Kunnanhallitus 221 08.12.2014 MAA-AINESLUPA, KANTONEN ULLA, SAVELA 5:29 403/10.09/2013 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

Maa-ainesten ottamissuunnitelma Pornainen 21.9.2015

Maa-ainesten ottamissuunnitelma Pornainen 21.9.2015 Maa-ainesten ottamissuunnitelma Pornainen Pornaisten kunta, kiinteistöt 611-405-1-37, 611-405-1-34, 611-405-1-39, 611-405-1-40 ja 611-405-1-43 Toiminta Hakija Kallion louhita, louheen murskaus sekä maiden

Lisätiedot

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMA

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMA Loviisan kaupunki, Malmgårdin kylä Tila Kallio-Malmgård RN:o 1:115 LEMMINKÄINEN INFRA OY 2017 Loviisan kunnan Malmgårdin kylässä 2 (9) Sisällysluettelo 1 Alueen perustiedot... 3 1.1 Omistus- ja hallintaoikeus

Lisätiedot

80100 JOENSUU Pvm Diaarinumero Puh. (013) 267 7111 21.2.2014 2154/11.01.00/2013

80100 JOENSUU Pvm Diaarinumero Puh. (013) 267 7111 21.2.2014 2154/11.01.00/2013 JOENSUUN KAUPUNKI MAA-AINESLUPAPÄÄTÖS Rakennus- ja ympäristölautakunta 19.2.2014 22 Muuntamontie 6 Annettu julkipanon jälkeen 80100 JOENSUU Pvm Diaarinumero Puh. (013) 267 7111 21.2.2014 2154/11.01.00/2013

Lisätiedot

Maatalousyhtymä Lomu Oulaistentie 1498 86360 Ilveskorpi MAA-AINESTEN OTTOSUUNNITELMA HONKIKANKAAN KALLIOALUE. Raahe, Honkala RN:o 21:11 678-419-21-11

Maatalousyhtymä Lomu Oulaistentie 1498 86360 Ilveskorpi MAA-AINESTEN OTTOSUUNNITELMA HONKIKANKAAN KALLIOALUE. Raahe, Honkala RN:o 21:11 678-419-21-11 Maatalousyhtymä Lomu Oulaistentie 1498 86360 Ilveskorpi MAA-AINESTEN OTTOSUUNNITELMA HONKIKANKAAN KALLIOALUE Raahe, Honkala RN:o 21:11 678-419-21-11 MAA-AINESTEN OTTOSUUNNITELMA Honkikankankaan kallioalue

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

Hakija Olavi ja Marketta Mäkivaara

Hakija Olavi ja Marketta Mäkivaara MAA-AINESLUPAHAKEMUS, OLAVI JA MARKETTA MÄKIVAARA Hakija Olavi ja Marketta Mäkivaara Ottamisalue Porin kaupungin Ahlaisten Alakylä, Rasti RN:o 1:445 ja Franssila RN:o 1:406. Ottamisalueen pinta-ala on

Lisätiedot

(Maa-aineslaki 555/1981) PL 62 30101 FORSSA Annettu julkipanon jälkeen Antopäivä Kokouspäivä ja pykälä 12.4.2016 5.4.2016 12

(Maa-aineslaki 555/1981) PL 62 30101 FORSSA Annettu julkipanon jälkeen Antopäivä Kokouspäivä ja pykälä 12.4.2016 5.4.2016 12 1(10) FORSSAN KAUPUNKI PÄÄTÖS Ympäristölupalautakunta Maa-aineslupahakemuksesta (Maa-aineslaki 555/1981) PL 62 30101 FORSSA Annettu julkipanon jälkeen puh. (03) 41 411 Antopäivä Kokouspäivä ja pykälä 12.4.2016

Lisätiedot

Niemisen Sora Oy Kyöstilänharju Ympäristövaikutukset vaihtoehdoittain. 0 Liite 1 YVA-selostukseen

Niemisen Sora Oy Kyöstilänharju Ympäristövaikutukset vaihtoehdoittain. 0 Liite 1 YVA-selostukseen 0 Liite 1 YVAselostukseen Vaihtoehdon 0 mukainen YVAyhteenveto Vaikutukset maa ja kallioperään SEURAUS TODENNÄK VAIKUTUS ARVION PERUSTE VAIKUTUKSEN VÄHENNYSKEINOJA Vaikutukset hankealueen maaperän arvoihin

Lisätiedot

lausuntoa Energia- ja Kierrätysparkki Oy:n ympäristölupahakemuksesta

lausuntoa Energia- ja Kierrätysparkki Oy:n ympäristölupahakemuksesta Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 256/11.01.00.00/2016 13 Lausunto Energia- ja kierrätysparkki Oy:n ympäristölupahakemuksesta Terveystarkastaja Kirsi Puola 8.3.2016: Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Lisätiedot

YMPA 8.9.2010, 169 MAA-AINESLUPAHAKEMUS, VIASVEDEN HIEKKA- JA KULJETUSLIIKE OY. Lautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa:

YMPA 8.9.2010, 169 MAA-AINESLUPAHAKEMUS, VIASVEDEN HIEKKA- JA KULJETUSLIIKE OY. Lautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa: YMPA 8.9.2010, 169 MAA-AINESLUPAHAKEMUS, VIASVEDEN HIEKKA- JA KULJETUSLIIKE OY Viasveden Hiekka- ja Kuljetusliike Oy hakee Porin kaupungin ympäristölautakunnalta maaaineslupaa, joka koskee valimohiekan

Lisätiedot

Teknisten palveluiden lautakunta. 17.01.2013 liite nro 1

Teknisten palveluiden lautakunta. 17.01.2013 liite nro 1 Teknisten palveluiden lautakunta 17.01.2013 liite nro 1 Teknisten palveluiden lautakunta Kannuksen kaupunki Asematie 1 69100 KANNUS MAA-AINESLUPA / Kannuksen Kuljetus Oy Asia: Valmistelija: Päättäjä: Päätöspäivä:

Lisätiedot

Hakolan sora-alueen maa-aineslupapäätös, Jari ja Marja Juntunen

Hakolan sora-alueen maa-aineslupapäätös, Jari ja Marja Juntunen Ympäristölautakunta 36 19.08.2015 Hakolan sora-alueen maa-aineslupapäätös, Jari ja Marja Juntunen 1701/77.772/2015 YMPLA 36 Dnro 1701/77.772/2015 Antopäivä 25.8.2015 Asia Päätös maa-aineslain 4 mukaisesta

Lisätiedot

Lupapalvelulautakunta Dnro 237/ /2014 Annetaan julkipanon jälkeen Maa-aineslain 4 :n mukainen ottamislupapäätös.

Lupapalvelulautakunta Dnro 237/ /2014 Annetaan julkipanon jälkeen Maa-aineslain 4 :n mukainen ottamislupapäätös. VIRTAIN KAUPUNKI PÄÄTÖS Lupapalvelulautakunta Dnro 237/10.03.00/2014 Annetaan julkipanon jälkeen 26.5.2015 ASIA HAKIJA YHTEYSHENKILÖ Maa-aineslain 4 :n mukainen ottamislupapäätös. Ismo Marttila Kalliontie

Lisätiedot

Kaivannaisjätesuunnitelma

Kaivannaisjätesuunnitelma Kaivannaisjätesuunnitelma NCC:n Kiviainestoimipiste Pornaisten PORNAINEN NCC Roads Oy Mannerheimintie 103a PL 13, 00281 Helsinki Puh. 010 507 6800 nccroads@ncc.fi www.ncc.fi Sisällys 1 Perustiedot... 3

Lisätiedot

Toiminta, jolle lupaa haetaan: Lupaa haetaan kalliokiviaineksen ottamiseen pohjavesipinnan ylä- ja alapuolelta.

Toiminta, jolle lupaa haetaan: Lupaa haetaan kalliokiviaineksen ottamiseen pohjavesipinnan ylä- ja alapuolelta. Kunnanhallitus 100 31.03.2014 Maa-ainesten ottamislupa/arto Kangas 3403/11.114/2014 KHALL 100 Hakija: Arto Kangas, Hautakankaantie 66 B, 92450 Luohua puh. 040 7156 823 Maanomistaja: hakija Toiminta, jolle

Lisätiedot

MAA-AINESTEN OTTAMINEN

MAA-AINESTEN OTTAMINEN MAA-AINESTEN OTTAMINEN Maa-ainesten ottoa säätelee laki (MAL 555/1981) ja asetus (Vna 926/2005) Ottaminen on luvanvaraista Laissa säädökset lupamenettelystä, ottamiseen liittyvästä suunnittelusta, jälkihoidosta

Lisätiedot

Tykkimäen Sora Oy:n maa-aineslupahakemus ja ympäristölupahakemukset, lausunto

Tykkimäen Sora Oy:n maa-aineslupahakemus ja ympäristölupahakemukset, lausunto Kunnanhallitus 181 24.10.2016 Tykkimäen Sora Oy:n maa-aineslupahakemus ja ympäristölupahakemukset, lausunto 710/10.03.00.09/2016 Kunnanhallitus 24.10.2016 181 Kouvolan kaupungin ympäristöpalvelut pyytää

Lisätiedot

Muuttuva Murausasetus. ajankohtaista. INFRA ry Juha Laurila

Muuttuva Murausasetus. ajankohtaista. INFRA ry Juha Laurila Muuttuva Murausasetus ja muuta ajankohtaista 2.5.2017 Juha Laurila Vna 800/2010 Valtioneuvoston asetuskivenlouhimojen, muun kivenlouhinnan ja kivenmurskaamojen ympäristönsuojelusta 300 metrin sääntö 3

Lisätiedot

17/10.03.00.00/2016 Lausunto maa-ainesten ottolupahakemuksesta; Pieksämäki; Syvänsi; Sorala II, 593-450-8-8

17/10.03.00.00/2016 Lausunto maa-ainesten ottolupahakemuksesta; Pieksämäki; Syvänsi; Sorala II, 593-450-8-8 Pieksämäen kaupunki Rakennusvalvonta/ Juhani Ronkainen juhani.ronkainen@pieksamaki.fi 5/2016 Viite: pyyntö 2.2.2016 17/10.03.00.00/2016 maa-ainesten ottolupahakemuksesta; Pieksämäki; Syvänsi; Sorala II,

Lisätiedot

Destia Oy Lemminkäinen Infra Oy Oy Göran Hagelberg Ab VUOHIMÄEN MAA-AINESTEN OTTOALUEET, KIRKKONUMMI ESITYS MELUSEURANNAN JÄRJESTÄMISESTÄ YLEISTÄ

Destia Oy Lemminkäinen Infra Oy Oy Göran Hagelberg Ab VUOHIMÄEN MAA-AINESTEN OTTOALUEET, KIRKKONUMMI ESITYS MELUSEURANNAN JÄRJESTÄMISESTÄ YLEISTÄ Destia Oy Infra Oy Oy Göran Hagelberg Ab VUOHIMÄEN MAA-AINESTEN OTTOALUEET, KIRKKONUMMI ESITYS MELUSEURANNAN JÄRJESTÄMISESTÄ YLEISTÄ Destia Oy, Infra Oy ja Oy Göran Hagelberg Ab ovat maa-aineslupa- ja

Lisätiedot

LUPAPÄÄTÖS Nro 127/10/1 Dnro PSAVI/211/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 27.12.2010 ASIA ILMOITUKSEN TEKIJÄ

LUPAPÄÄTÖS Nro 127/10/1 Dnro PSAVI/211/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 27.12.2010 ASIA ILMOITUKSEN TEKIJÄ 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 127/10/1 Dnro PSAVI/211/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 27.12.2010 ASIA ILMOITUKSEN TEKIJÄ Ilmoitus koelouhinnasta Ruonaojan avolouhoksessa, Kolari Nordkalk Oy Ab Skräbbölentie 18

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

Kaivetut maa-ainekset - jäteluonne ja käsittely

Kaivetut maa-ainekset - jäteluonne ja käsittely Kaivetut maa-ainekset - jäteluonne ja käsittely Lähde: Ympäristöministeriön muistio 3.7.2015 14.11.2016 Maa-ainesten jäteluonteen arvioinnin yleiset periaatteet Kaivetun maa-aineksen jäteluonnetta arvioitaessa

Lisätiedot

Luvan hakemisen peruste Maa-aineslain 4 1

Luvan hakemisen peruste Maa-aineslain 4 1 Ympäristöjaosto 33 27.04.2017 Metsähallituksen maa-aineslupahakemus Leppälän ottoalueella Ympja 27.04.2017 33 Valmistelija(t): vt. tekninen johtaja/vs. rakennustarkastaja ja ympäristönsuojelusihteeri Jukka

Lisätiedot

Pohjaveden tarkkailuohjelma 17.8.2012 (ehdotus)

Pohjaveden tarkkailuohjelma 17.8.2012 (ehdotus) Pohjaveden tarkkailuohjelma 17.8.2012 (ehdotus) Myrskylä, Hyövinkylä Kiinteistöt:Tyskas, Sportplanen, Sorala Omistaja: SISÄLLYS 1 Hankkeen taustatiedot... 3 2 Pohjaveden tarkkailupaikka... 3 3 Tarkkailuohjelma...

Lisätiedot

Hakemuksen käsittelystä ja suunnitelman tarkastamisesta luvan hakijan on suoritettava seuraavat

Hakemuksen käsittelystä ja suunnitelman tarkastamisesta luvan hakijan on suoritettava seuraavat KUOPION KAUPUNKI, Alueelliset ympäristönsuojelupalvelut MAA-AINESLUPIA JA MAISEMATYÖLUPIA KOSKEVA TAKSA Maa-aineslain mukaista maa-aineslupaa, yhdistettyä maa-aineslupaa ja ympäristölupaa sekä maankäyttö-

Lisätiedot

80100 JOENSUU Päivämäärä Diaarinumero Puh. (013) 267 7111 21.3.2014 2476/11.01.00/2014

80100 JOENSUU Päivämäärä Diaarinumero Puh. (013) 267 7111 21.3.2014 2476/11.01.00/2014 1 JOENSUUN KAUPUNKI MAA-AINESLUPAPÄÄTÖS Rakennus- ja ympäristölautakunta 19.3.2014 36 Muuntamontie 6 Annettu julkipanon jälkeen 80100 JOENSUU Päivämäärä Diaarinumero Puh. (013) 267 7111 21.3.2014 2476/11.01.00/2014

Lisätiedot

KATTILALAITOSTEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS

KATTILALAITOSTEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KATTILALAITOSTEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Kyseessä on uusi toiminta olemassa oleva

Lisätiedot

MAA-AINESLUPA METSÄHALLITUS / METSÄTALOUS, METSIEN KÄYTTÖ, KAINUU, KATAJAVAARAN SORA-ALUE

MAA-AINESLUPA METSÄHALLITUS / METSÄTALOUS, METSIEN KÄYTTÖ, KAINUU, KATAJAVAARAN SORA-ALUE Teknisen lautakunnan valvontajaosto 19 30.03.2011 Kaupunginhallitus 141 12.04.2011 MAA-AINESLUPA METSÄHALLITUS / METSÄTALOUS, METSIEN KÄYTTÖ, KAINUU, KATAJAVAARAN SORA-ALUE 202/8/86/2010 VALVJAOS 19 Vt.

Lisätiedot

37 26.06.2013 MAA-AINESLUPAHAKEMUS METSÄHALLITUS, METSÄTALOUS, SAUNAJÄRVEN KALLIOALUE

37 26.06.2013 MAA-AINESLUPAHAKEMUS METSÄHALLITUS, METSÄTALOUS, SAUNAJÄRVEN KALLIOALUE Teknisen lautakunnan valvontajaosto 37 26.06.2013 MAA-AINESLUPAHAKEMUS METSÄHALLITUS, METSÄTALOUS, SAUNAJÄRVEN KALLIOALUE 54/8.86/2013 VALVJAOS 37 Ympäristönsuojelusihteeri 13.6.2013 ASIA Päätös maa-aineslain

Lisätiedot

RAJAMÄEN SÄHKÖASEMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS Rajamäki, Urttila

RAJAMÄEN SÄHKÖASEMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS Rajamäki, Urttila Kaavatunnus 1/6 1-153 Asianumero RAJAMÄEN SÄHKÖASEMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS Rajamäki, Urttila Asemakaavan muutos koskee tiloja 543-414-1-219 ja -220 Asemakaavan muutoksella muodostuvat korttelin 1130 tontit

Lisätiedot

Hanketta koskevat luvat

Hanketta koskevat luvat Helsinki Helsingfors Dnro Dnr 31.8.2009 UUS-2008-R-22-531 PL 50 01531 Vantaa Viite / Hänvisning Veromiehenkylän maa-ainesten ottohankeet Asia / Ärende PÄÄTÖS YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIME- NETTELYN

Lisätiedot

Katajanokan kalliopysäköintilaitos

Katajanokan kalliopysäköintilaitos Katajanokan kalliopysäköintilaitos Keskustelutilaisuus 30.9 Ympäristösi parhaat tekijät 2 3 4 5 Louhintatyövaiheet 6 29.9.2014 7 Kalliorakentamisen ympäristövaikutukset Tärinä Melu Paine Pohjavesiseikat

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGINHALLITUS

HELSINGIN KAUPUNGINHALLITUS HELSINGIN KAUPUNGINHALLITUS 193 1 UUS 2009-Y-101-111 LAUSUNTO UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUKSELLE HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENNUSVIRASTON YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUK- SESTA (KALASATAMA) Khs 2009-1263 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Rakennus ja ympäristölautakunta JOENSUU Pvm Diaarinumero Puh. (013) / /2017

Rakennus ja ympäristölautakunta JOENSUU Pvm Diaarinumero Puh. (013) / /2017 JOENSUUN KAUPUNKI MAA AINESLUPAPÄÄTÖS Rakennus ja ympäristölautakunta 16.8.2017 81 Muuntamontie 6 Annettu julkipanon jälkeen 80100 JOENSUU Pvm Diaarinumero Puh. (013) 267 7111 18.8.2017 1222/11.01.00/2017

Lisätiedot

MAA-AINESLUPAHAKEMUS KIINTEISTÖLLE KARIJOKI 3:113 (SORAPALSTAT 878:3) KIRKKOLAN KYLÄSSÄ / REIJA SCHNITZER

MAA-AINESLUPAHAKEMUS KIINTEISTÖLLE KARIJOKI 3:113 (SORAPALSTAT 878:3) KIRKKOLAN KYLÄSSÄ / REIJA SCHNITZER Rakennuslautakunta 26 16.10.2006 Rakennuslautakunta 31 24.10.2006 Kunnanhallitus 240 13.11.2006 Rakennuslautakunta 36 05.12.2006 MAA-AINESLUPAHAKEMUS KIINTEISTÖLLE KARIJOKI 3:113 (SORAPALSTAT 878:3) KIRKKOLAN

Lisätiedot

Yhdyskuntatekniikka Lausunto Dnro: Kaavoitus- ja liikennejärjestelmäpalvelut. Anna Hakamäki 11.11.2015 718/11.01.00/2015

Yhdyskuntatekniikka Lausunto Dnro: Kaavoitus- ja liikennejärjestelmäpalvelut. Anna Hakamäki 11.11.2015 718/11.01.00/2015 Yhdyskuntatekniikka Lausunto Dnro: Kaavoitus- ja liikennejärjestelmäpalvelut Anna Hakamäki 11.11.2015 718/11.01.00/2015 Kirkkonummen kunnan rakennus- ja ympäristölautakunta Lausunto Perikunta c/o Christian

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

Toiminnan sijainti Alavieskan kunnan Taluskylä, määräala tilasta Huhtervu 13:12

Toiminnan sijainti Alavieskan kunnan Taluskylä, määräala tilasta Huhtervu 13:12 Tekninen lautakunta 6 28.01.2015 Ympäristöluvan myöntäminen Kuljetuspolar Oy:lle Teknltk 6 ASIA Ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee maa-aineksen ottamista. Hakija Kuljetuspolar

Lisätiedot

Maa-ainesten oton sääntely

Maa-ainesten oton sääntely Maa-ainesten oton sääntely Maa-aineslain soveltamisala ja tavoite (1 ja 1a ) kiven, soran, hiekan, saven ja mullan ottaminen (tulkitaan laveasti) ottaminen pois kuljetettavaksi taikka paikalla varastoitavaksi

Lisätiedot

17. TÄRINÄVAIKUTUKSET

17. TÄRINÄVAIKUTUKSET 17. TÄRINÄVAIKUTUKSET Kooste tärinävaikutusten arvioinnista Vaikutusten alkuperä ja arvioinnin tarkoitus Tehtävät Arvioinnin päätulokset Haitallisten vaikutusten lieventäminen Tärinävaikutuksia syntyy

Lisätiedot

Metro länteen asukastilaisuus Iivisniemen koulu

Metro länteen asukastilaisuus Iivisniemen koulu Metro länteen asukastilaisuus Iivisniemen koulu 10.3.2016 Ohjelma Hankkeen esittely, projektipäällikkö Tero Palmu, Länsimetro Oy Finnoon ratatunnelin ja aseman louhinta: työmaaalueet, työajat ja vaiheet,

Lisätiedot

20 Jalkapallokentän kokoinen kivilouhos Joutsaan Suonteen rannalle

20 Jalkapallokentän kokoinen kivilouhos Joutsaan Suonteen rannalle 20 Jalkapallokentän kokoinen kivilouhos Joutsaan Suonteen rannalle 17.6 on esille laitettu kuulutus jonka aihe on: Ympäristönsuojelu- ja maa-aineslain mukaiset ympäristö- ja maa-aineslupahakemukset, jotka

Lisätiedot

Maa-aineslupa kiviainesten ottamiseen tilan Hiekkala RN:o 71:17 alueelta Liperin kunnan Liperin kylässä.

Maa-aineslupa kiviainesten ottamiseen tilan Hiekkala RN:o 71:17 alueelta Liperin kunnan Liperin kylässä. LIPERIN KUNTA Maa-aineslupapäätös 5 / 2014 Tekninen lautakunta / lupajaos Annettu julkipanon jälkeen 15.12.2014 ASIA HAKIJA Maa-aineslupa kiviainesten ottamiseen tilan Hiekkala RN:o 71:17 alueelta Liperin

Lisätiedot

Lupapalvelulautakunta Dnro 485/11.01.00/2013 Annetaan julkipanon jälkeen 7.7.2015. Virtain Kaivin Oy, y-tunnus: 2319110-2 Nallentie 47 34800 VIRRAT

Lupapalvelulautakunta Dnro 485/11.01.00/2013 Annetaan julkipanon jälkeen 7.7.2015. Virtain Kaivin Oy, y-tunnus: 2319110-2 Nallentie 47 34800 VIRRAT VIRTAIN KAUPUNKI PÄÄTÖS Lupapalvelulautakunta Dnro 485/11.01.00/2013 Annetaan julkipanon jälkeen 7.7.2015 ASIA HAKIJA YHTEYSHENKILÖ Maa-aineslain 4 :n mukainen ottamislupapäätös. Päätös sisältää myös ratkaisun

Lisätiedot

MAA-AINEKSEN OTTOSUUNNITELMA

MAA-AINEKSEN OTTOSUUNNITELMA MAA-AINEKSEN OTTOSUUNNITELMA Toimitusnumero: 308 157 Kunta: MYRSKYLÄ Tila: TYSKAS 504-402-3-65 SPORTPLANEN 504-402-3-22 SORALA 504-402-3-20 Hakija: TÅNG MIKAEL Osoite: KOSKENKYLÄNTIE 741 07600 MYRSKYLÄ

Lisätiedot

Ympäristölautakunta Hallintokatu 4 44100 Äänekoski Dnro 278/10.03.00.11/15.5.2015

Ympäristölautakunta Hallintokatu 4 44100 Äänekoski Dnro 278/10.03.00.11/15.5.2015 Äänekosken kaupunki MAA-AINESLUPAPÄÄTÖS Ympäristölautakunta Hallintokatu 4 44100 Äänekoski Dnro 278/10.03.00.11/15.5.2015 Pvm 24.6.2015 Annettu julkipanon jälkeen 30.6.2015 ASIA Maa-aineslain (555/1981)

Lisätiedot

Ympäristölupa Metsähallitus, Rautavaara, Rautavaaran Valtionmaa 1:5, Lehmimäki. Tekla 17.06.2015 33 Valmistelija ympäristötarkastaja Pirkko Nevalainen

Ympäristölupa Metsähallitus, Rautavaara, Rautavaaran Valtionmaa 1:5, Lehmimäki. Tekla 17.06.2015 33 Valmistelija ympäristötarkastaja Pirkko Nevalainen Tekninen lautakunta 33 17.06.2015 Ympäristölupa Metsähallitus, Rautavaara, Rautavaaran Valtionmaa 1:5, Lehmimäki Tekla 17.06.2015 33 Valmistelija ympäristötarkastaja Pirkko Nevalainen 1. ASIA Ympäristölupa

Lisätiedot

Lausunto Turun kaupungin ympäristönsuojelulle JJ Kaivin & Kallio Oy:n ympäristölupahakemuksesta

Lausunto Turun kaupungin ympäristönsuojelulle JJ Kaivin & Kallio Oy:n ympäristölupahakemuksesta Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 398/11.01.00.00/2017 28 Lausunto Turun kaupungin ympäristönsuojelulle JJ Kaivin & Kallio Oy:n ympäristölupahakemuksesta Ympäristösihteeri Katja Holttinen 12.4.2017:

Lisätiedot

Ympäristölautakunta 210 11.12.2014. Maa-ainesten ottamislupa, Tom Lindström, Korppoo 1643/10.03.00.10/2014. Ympäristölautakunta 11.12.

Ympäristölautakunta 210 11.12.2014. Maa-ainesten ottamislupa, Tom Lindström, Korppoo 1643/10.03.00.10/2014. Ympäristölautakunta 11.12. Ympäristölautakunta 210 11.12.2014 Maa-ainesten ottamislupa, Tom Lindström, Korppoo 1643/10.03.00.10/2014 Ympäristölautakunta 11.12.2014 210 Valmistelija Vt. ympäristönsuojelutarkastaja Tomas Kull, puh.

Lisätiedot

Maa-aineslupahakemus, Hannula Tuomas

Maa-aineslupahakemus, Hannula Tuomas Maa-aineslupahakemus, Hannula Tuomas Tuomas Hannula hakee Porin kaupungin ympäristölautakunnalta maa-aineslupaa, joka koskee hiekan ottamista Porin kaupungin Preiviikissä sijaitsevilta tiloilta Metsä-

Lisätiedot

MAA-AINESLUPAHAKEMUS METSÄYHTYMÄ KYLLÖNEN HANNU, JARI JA TIMO. Hakemus on saapunut lupaviranomaiselle

MAA-AINESLUPAHAKEMUS METSÄYHTYMÄ KYLLÖNEN HANNU, JARI JA TIMO. Hakemus on saapunut lupaviranomaiselle Teknisen lautakunnan valvontajaosto 16 26.02.2014 MAA-AINESLUPAHAKEMUS METSÄYHTYMÄ KYLLÖNEN HANNU, JARI JA TIMO 218/8.86/2013 VALVJAOS 16 Ympäristönsuojelusihteeri 11.2.2014 ASIA Päätös maa-aineslain 4

Lisätiedot

Ottoalue, kaavoitus ja ympäristö

Ottoalue, kaavoitus ja ympäristö Ympäristölautakunta 10 28.04.2016 Kunnanhallitus 101 23.05.2016 MAA-AINESLUPA / SAVON KULJETUS OY, OMANIEMI 7:231 31/10.09/2016 Ympäristölautakunta 28.04.2016 10 (Valmistelija Marika Limatius puh. 040

Lisätiedot

VASTINE. 1. Vastine Orimattilan ympäristölautakunnan päätösesitykseen

VASTINE. 1. Vastine Orimattilan ympäristölautakunnan päätösesitykseen VASTINE Projekti Orimattila Hietala, kiviaineksen ottamisen meluselvitys Asiakas NCC Industry Oy Päivämäärä 13.7.2017 Vastaanottaja Taina Piiroinen Lähettäjä Janne Ristolainen Tiedoksi 1. Vastine Orimattilan

Lisätiedot

INARI, RAJAKANKAAN SORA- JA KALLIOALUE -YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS-

INARI, RAJAKANKAAN SORA- JA KALLIOALUE -YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS- INARI, RAJAKANKAAN SORA- JA KALLIOALUE -YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS- PIIRUSTUKSET JA LIITTEET Suunnitelmaselostus Tiivistelmä Liite 1. Liite 2. Liite 3. Liite 4. Liite 5. Liite 6. Liite 7. Liite 8. Liite 9. Liite10.

Lisätiedot

Teknisen lautakunnan valvontajaosto 50/8.86/2014. VALVJAOS 45 Ympäristönsuojelusihteeri ASIA

Teknisen lautakunnan valvontajaosto 50/8.86/2014. VALVJAOS 45 Ympäristönsuojelusihteeri ASIA Teknisen lautakunnan valvontajaosto 45 24.09.2014 MORENIA OY MAA-AINESLUPAHAKEMUS KUIKKALOUHETIN KALLIOALUE 50/8.86/2014 VALVJAOS 45 Ympäristönsuojelusihteeri 9.9.2014 ASIA Päätös maa-aineslain 4 :n mukaisesta

Lisätiedot

Metro länteen asukastilaisuus

Metro länteen asukastilaisuus Metro länteen asukastilaisuus 25.4.2016 Ohjelma Hankkeen esittely, projektipäällikkö Tero Palmu, Länsimetro Oy Espoonlahden aseman ja ratatunnelin louhinta: työmaa-alueet, työajat ja -vaiheet, projektijohtaja

Lisätiedot

Maa-aineslupahakemus Iin kuntaan, Kuivaniemen Oijärvelle, hakijana on Maanrakennus Herva Ky

Maa-aineslupahakemus Iin kuntaan, Kuivaniemen Oijärvelle, hakijana on Maanrakennus Herva Ky Oulunkaaren ympäristölautakunta 54 25.08.2016 Maa-aineslupahakemus Iin kuntaan, Kuivaniemen Oijärvelle, hakijana on Maanrakennus Herva Ky 108/05.50/2016 OULYMP 54 HAKIJA Maanrakennus Herva Ky Närränharjuntie

Lisätiedot

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta MAA-AINESLUVAN. 53100 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 20.3.2013 jälkeen

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta MAA-AINESLUVAN. 53100 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 20.3.2013 jälkeen LAPPEENRANNAN KAUPUNKI PÄÄTÖS Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta MAA-AINESLUVAN Pohjolankatu 14 MUUTTAMISESTA 53100 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 20.3.2013 jälkeen 1/5 I LUPAPÄÄTÖKSEN KERTOELMAOSA

Lisätiedot

Maa-ainesten ottamislupa / Timo Pohjola

Maa-ainesten ottamislupa / Timo Pohjola Siikajoen kunnanhallitus Lupapäätöksen julkipanopäivä Lupapäätöksen antopäivä...... MAA-AINESTEN OTTOMISLUPA / TIMO POHJOLA Hakija: Timo Pohjola, Koskenkankaantie 381 C, 92400 Ruukki puh. 040-5331063 Maanomistaja:

Lisätiedot

MAA-AINESLUPAHAKEMUS (SORA JA HIEKKA) KIINTEISTÖLLE MESIÄINEN RN:O 1:182 MARJOTAIPALEEN KYLÄSSÄ

MAA-AINESLUPAHAKEMUS (SORA JA HIEKKA) KIINTEISTÖLLE MESIÄINEN RN:O 1:182 MARJOTAIPALEEN KYLÄSSÄ Teknisen lautakunnan lupajaosto 31 06.05.2010 MAA-AINESLUPAHAKEMUS (SORA JA HIEKKA) KIINTEISTÖLLE MESIÄINEN RN:O 1:182 MARJOTAIPALEEN KYLÄSSÄ 91/60/602/2009 Lupaj 31 LUPAPÄÄTÖKSEN YLEINEN OSA 1. Hakija

Lisätiedot

Kiviaineksen ottamistoiminnan keskeyttäminen tilalla Louhelo RN:o 16:1 / Männistö Mauri

Kiviaineksen ottamistoiminnan keskeyttäminen tilalla Louhelo RN:o 16:1 / Männistö Mauri Rakennuslautakunta 28 04.12.2014 Kiviaineksen ottamistoiminnan keskeyttäminen tilalla Louhelo RN:o 16:1 / Männistö Mauri 174/11.03.07/2014 Rakla 28 Mauri Männistön maa-aineslupaa tilalta Louhelo RN:o 16:1

Lisätiedot

Yleisötilaisuuden ympäristöasiat. Ilmoitukset ja luvat

Yleisötilaisuuden ympäristöasiat. Ilmoitukset ja luvat Yleisötilaisuuden ympäristöasiat Ilmoitukset ja luvat Yleisötilaisuudesta mahdollisesti vaadittavia ilmoituksia ja lupia Meluilmoitus Ympäristönsuojelulaki 527/2014 Jätehuoltosuunnitelma Jätelaki 646/2011

Lisätiedot

Raaka-aineesta rakennetuksi ympäristöksi

Raaka-aineesta rakennetuksi ympäristöksi Kuva: Jyrki Vesa Raaka-aineesta rakennetuksi ympäristöksi RAKENNUKSET JA RAKENTEET, TIET, KADUT, RADAT, LENTOKENTÄT, SATAMAT, VAPAA-AJAN ALUEET, KRIISIAIKOJEN RAKENTAMINEN, RAKENNUSKANNAN KORJAUS JA KUNNOSSAPITO

Lisätiedot

Ympäristöluvan myöntäminen Autovaruste H. Haapanen Oy:n harjoittamalle puun varastoinnille ja murskaukselle

Ympäristöluvan myöntäminen Autovaruste H. Haapanen Oy:n harjoittamalle puun varastoinnille ja murskaukselle Ympäristöjaosto 38 08.07.2014 Ympäristöluvan myöntäminen Autovaruste H. Haapanen Oy:n harjoittamalle puun varastoinnille ja murskaukselle 470/11.01.00/2014, 352/10.00.00.03/2014 YMPJAOST 38 HAKIJA Autovaruste

Lisätiedot