Äänekosken kaupunki, Ääneseudun Energia Oy JAAKOPINTIEN KADUN JA KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN, ÄÄNEKOSKI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Äänekosken kaupunki, Ääneseudun Energia Oy JAAKOPINTIEN KADUN JA KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN, ÄÄNEKOSKI"

Transkriptio

1 Äänekosken kaupunki, Ääneseudun Energia Oy JAAKOPINTIEN KADUN JA KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN, ÄÄNEKOSKI Urakkaohjelma

2 2 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT... 4 Rakennuttaja Äänekosken kaupungin tekninen toimi... 4 Suunnittelija Suunnitteluinsinööri Jukka Karppinen... 4 TIEDOT RAKENNUSKOHTEESTA... 4 HANKKEEN URAKKAMUOTO... 4 Suoritusvelvollisuuden laajuus... 4 Maksuperuste... 5 URAKAT JA NIIDEN SISÄLTÖ... 5 Pääurakka... 5 Sivu-urakat... 5 Rakennuttajan hankinnat... 5 TYÖN TOTEUTUS JA YHTEISTOIMINTA... 6 Yhteistoimintaa koskevat ohjeet... 6 Työaikataulu... 6 Työmaajärjestelyt... 6 Suunnitelmakatselmus... 6 Erityiset katselmukset ja alueiden luovutus... 6 Luvat 7 Suunnitelmat ja niiden toimittaminen... 7 LAATU... 7 Laadunvarmistus... 7 Urakoitsijan laadunvalvonta... 8 Vaihtoehtoiset tuotteet... 8 YMPÄRISTÖ... 8 Ympäristön suojelu... 8 ASIAKIRJAT... 9 Tarjouspyyntöasiakirjat... 9 Urakkasopimusasiakirjat ja niiden pätevyysjärjestys URAKKA-AIKA Töiden aloitus Rakennusaika Viivästyminen VASTUUVELVOITTEET Takuuaika Urakoitsijan vakuudet Vakuutukset Rakennuttajan vakuudet... 12

3 3 RAKENNUTTAJAN MAKSUVELVOLLISUUS Urakkahinnan muodostuminen Urakkahinnan maksaminen Maksuerätaulukko Maksuaika ja viivästyskorko Hintasidonnaisuus MUUTOSTYÖT Muutostyötarjous ja hinnat Yksikköhinnat VALVONTA Rakennuttajan organisaatio Rakennuttajan valvonta Suunnittelijan laadunvalvonta TYÖMAAN HALLINTO JA TOIMITUKSET Urakoitsijan organisaatio Työmaapäiväkirja Työmaakokoukset VASTAANOTTO Vastaanottotarkastus ERIMIELISYYDET Riitaisuuksien ratkaiseminen TARJOUS Tarjouksen muoto Tarjouksen vertailuperusteet Tarjoukseen liitettävät todistukset Tarjouksen voimassaoloaika Tarjouksen tekeminen Lisätiedot rakennuttajalta... 16

4 4 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT Rakennuttaja Äänekosken kaupungin tekninen toimi - Osoite: Hallintokatu ÄÄNEKOSKI - Yhteyshenkilö: Työpäällikkö Harri Pirhonen Ääneseudun Energia Oy - Osoite: Kotakennääntie Äänekoski - Yhteyshenkilö: Liiketoimintapäällikkö Peter Rinne Suunnittelija Suunnitteluinsinööri Jukka Karppinen - Äänekosken kaupunki - Puhelin TIEDOT RAKENNUSKOHTEESTA - Rakennuskohteena on Äänekosken kaupungin Mörtin alueella sijaitsevan Jaakopintien kadun ja kunnallistekniikan rakentaminen suunnitelmaasiakirjojen mukaisesti. HANKKEEN URAKKAMUOTO Suoritusvelvollisuuden laajuus - Urakkamuotona on kokonaisurakka. - Urakoitsija tekee kadunrakennus ja vesihuoltotyöt suunnitelmapiirustusten ja työselityksen mukaisesti. Urakoitsijalle kuuluvat em. töiden lisäksi mm. seuraavat tehtävät: - sähkö- ja mahdollisten telekaapelikaivantojen tekeminen hiekkatäyttöineen sekä suojaputkien asennus. Tarvittavat suojaputket toimittavat ao. yhtiöt (töiden yhteensovittaminen laitteiden omistajien kanssa). - työnaikaiset liikennejärjestelyt - katuvalokaapeleiden levittäminen sekä valaisinjalustojen asentaminen - kaukolämpökanaalien kaivu-/täyttötyöt sekä suojaputkien asentaminen

5 5 - Urakoitsija toimii pääurakoitsijana ja lainsäädännön tarkoittamana päätoteuttajana. - Urakoitsija voi antaa osan töistä aliurakoitsijoille toteutettavaksi. Urakoitsijan tulee hyväksyttää käyttämänsä aliurakoitsijat rakennuttajalla. - Urakoitsijan tulee hankkia urakkaan kuuluvissa töissä kaikki tarvittavat materiaalit, tarvikkeet ja varusteet pois lukien vesihuollon ja kadun kuivatuksen tarvikkeet sekä valaisinkaapelit ja -jalustat, joiden varastopaikan osoittaa rakennuttaja. Varastopaikka sijaitsee Äänekosken taajaman alueella. Tele- ja sähkökaapelit tarvikkeineen toimittaa ao. yhtiö. Urakoitsijan tulee hankkia mahdollisesti tarvitsemansa materiaalien säilytyspaikat, materiaalivarastot sekä työmaatilat. - Urakkaan kuuluu tarvikkeiden hakeminen työmaalle, tilaajan osoittamasta varastopaikasta. - Tarjouspyynnöstä huolimatta tilaaja pidättää itsellään oikeuden supistaa urakan laajuutta. Mikäli tilaaja supistaa urakan laajuutta, tarkistetaan urakkahintaa urakkasopimusneuvottelussa. Maksuperuste - Rakennustyöt suoritetaan kokonaishintaurakkana. Urakka sisältää rakennustyöt ja materiaalinhankinnat (pois lukien vesihuollon ja kadun kuivatuksen tarvikkeet sekä valaisinkaapelit ja -jalustat. Tele- ja sähkökaapelit tarvikkeineen toimittaa ao. yhtiö) rakennussuunnitelmaasiakirjoissa mainitussa laajuudessa siten, että työn lopputulos ja käytetyt materiaalit täyttävät niille asetetut vaatimukset. URAKAT JA NIIDEN SISÄLTÖ - Urakoitsijan tulee sisällyttää antamaansa tarjoushintaan sovitun työtuloksen aikaansaamiseksi tarpeellisten töiden kaikki kustannukset. - Pääurakka - Urakkana on kaavakadun rakenteiden/kunnallistekniikan rakentaminen. Urakkaan sisältyvät työmaan johtovelvollisuuksien lisäksi kaikki rakentamiseen liittyvät työt sekä viimeistelytyöt työselityksen ja piirustusten mukaisesti saatettuna täysin valmiiksi. Sivu-urakat - Urakkaan ei ole liitetty sivu-urakoita. Rakennuttajan hankinnat

6 - Rakennuttaja osoittaa vesihuollon ja kadun kuivatuksen tarvikkeiden varastopaikan, josta urakoitsija voi noutaa ne työmaalle. Samoin rakennuttaja hankkii valaisinkaapelit ja -jalustat joiden asentaminen kuuluu urakoitsijalle. 6 TYÖN TOTEUTUS JA YHTEISTOIMINTA Yhteistoimintaa koskevat ohjeet - Urakoitsija huolehtii myös aliurakoitsijoiden töiden ja työvaiheiden yhteensovittamisesta. Töiden järjestelyssä ja työvaiheiden ajoituksessa on otettava huomioon työturvallisuuden vaatimukset. Urakoitsijan on toimitettava suunnitelma työmaa-alueen järjestelyistä rakennuttajalle hyväksyttäväksi kahden viikon kuluessa urakkasopimuksen allekirjoituksesta. Työaikataulu Työmaajärjestelyt - Urakoitsijan on laadittava rakennuttajan kanssa YSE 5 :n mukainen työaikataulu kahden viikon kuluessa urakkasopimuksen allekirjoittamisesta. Työaikatauluun on merkittävä myös aliurakoitsijoiden työt. Aikataulun toteutumista seurataan työmaakokouksissa ja tarvittaessa pidettävissä erillisissä yhteistoimintakokouksissa. Työaikataulu hyväksytään yhteisesti noudatettavaksi ja aikataulun tarkentumista lukuun ottamatta sitä voidaan muuttaa vain yhteisesti sopimalla työmaakokouksessa. - Urakoitsijan on järjestettävä työmaa ja varastoalueet siten, että ne eivät aiheuta erityistä haittaa työkohteessa. Urakoitsija saa sijoittaa urakassa tarvittavat sosiaalitilat sekä työkone- ja työkaluvarastot urakkakohteeseen valvojan kanssa tarkemmin sovittaviin paikkoihin. Suunnitelmakatselmus Erityiset katselmukset ja alueiden luovutus - Urakoitsija on velvollinen siistimään ja kunnostamaan työalueen rakentamisen jälkeen. - Kaikki em. alueiden käyttöön otosta, käytöstä ja viimeistelystä aiheutuvat kustannukset kuuluvat urakoitsijalle. - Suunnitelmakatselmuksia pidetään tarvittaessa ennen urakkasopimuksen tekemistä. sekä tarvittaessa myös ennen työvaiheiden aloittamista työn toteuttamiseksi suunnitelmien mukaan, suunnitelmavalmiuden toteamiseksi sekä suunnitelmien toimittamisesta sopimiseksi. - Urakoitsijan käytössä on varsinainen työmaa-alue (urakka-alue). Näitä rajoja ei urakoitsijalla ole oikeutta ylittää sopimatta asiasta kirjallisesti maanomistajan kanssa etukäteen. Urakoitsija vastaa kustannuksellaan urakan aikana rikkomiensa tai kadottamiensa rajamerkkien uusimisesta.

7 - Urakoitsijalla ei ole tilaajan luovuttamiin alueisiin sen laajempaa käyttöoikeutta kuin mihin tilaajalla on laillinen oikeus. Tilaaja informoi urakoitsijaa oikeuksistaan viimeistään alueiden luovutuksen yhteydessä. - Rakennuspaikalla pidetään aloituskatselmus, jossa rakennusalue luovutetaan urakoitsijan käyttöön työn toteutusta varten. - Muista katselmuksista sovitaan erikseen. - Sähkö- ja teleyhtiöt voivat suorittaa urakka-alueella sähkö- ja telejärjestelmiin liittyviä asentamis-/rakentamistöitä. Töiden yhteensovittamisesta on sovittava asianomaisen yhtiön kanssa. 7 Luvat - Rakennuttajalla on suunnitelmien mukaiseen rakentamiseen tarvittavat luvat. Työsuoritukseen liittyvien lupien hankkimisesta huolehtii urakoitsija. Hankkimistaan luvista ja sopimuksista urakoitsijan on toimitettava kopiot rakennuttajalle. Kalliolouhinnan ja louheen rikkomisen työmenetelmistä vastaa urakoitsija ja ne on hyväksytettävä tilaajalla ennen töiden aloittamista. - Urakoitsijan on ilmoitettava töiden aloitusajankohdasta kaupungin ympäristötoimeen ja tehtävä tarvittaessa meluilmoitus. Suunnitelmat ja niiden toimittaminen LAATU - Rakennuttaja toimittaa urakoitsijalle työmaatarpeisiin 3 sarjaa kopioita teknisistä asiakirjoista yhteisesti sovitun suunnitelma-aikataulun mukaisesti. - Tarvittavat piirustusten lisäsarjat voi urakoitsija tilata kustannuksellaan suunnittelijalta. - Urakoitsijan laadittavaksi osoitetut suunnitelmat on mainittu työselostuksissa ja niitä ovat mm. turvallisuussuunnitelma, putkikaivannoista tarvittavat suunnitelmat, työaikaisista liikenteenjärjestelyistä tarvittavat suunnitelmat sekä työvaihekohtaiset työ- ja laatusuunnitelmat. - Laadunvarmistus - Urakoitsijan on laadittava kahden viikon kuluessa urakkasopimuksen allekirjoituksesta työmaata koskeva laatusuunnitelma, jota täydennetään työn kuluessa. Kunkin urakoitsijan on laadittava omaa työtään koskeva työmaan laatusuunnitelma. - Urakoitsijan tulee hankkia ja tallentaa kaikista työvaiheista sellaiset tiedot, joilla voidaan osoittaa, että eri rakenteilla on ne ominaisuudet, joita rakenteilta edellytetään. Kaikki laatuun liittyvät tarkastukset tulee tehdä ja

8 Urakoitsijan laadunvalvonta Vaihtoehtoiset tuotteet dokumentoida laatusuunnitelman mukaisesti. Urakoitsijan tulee myös huolehtia siitä, että tiedot urakassa käytetyistä materiaaleista ja niiden laboratoriotuloksista dokumentoidaan. Tulokset tulee arkistoida niin, että kaikki puutteellisuudet ja poikkeavuudet sekä niiden syyt ovat jäljitettävissä. - Jokaisesta merkittävästä laatupoikkeamasta urakoitsijan tulee laatia ja luovuttaa tilaajalle laatupoikkeamaraportti, jossa kuvataan tapahtunut laadun alitus ja mahdollisesti toteutetut korjaustoimenpiteet tai syyt, jotka ovat estäneet poikkeaman korvaamisen uudella suorituksella. Urakoitsijan on koottava kaikki laatudokumentit siten, että ne ovat tilaajan tarkistettavissa. - Mikäli urakoitsija laiminlyö sille sopimuksen mukaan kuuluvan laadunvarmistukseen liittyvän toimenpiteen, noudatetaan seuraavia sanktioita: - kirjallinen muistutus, joka kirjataan työmaapäiväkirjaan ja käsitellään työmaakokouksissa - sakko, joka määrätään urakoitsijalle yhden kirjallisen muistutuksen jälkeen. Lisäksi tilaaja voi määrätä sakon ilman muistutusta, jos on todettu, että urakoitsijan laadunvarmistukseen liittyvän asiakirjan tiedot eivät vastaa tosiasioita. - Sakot ovat suuruudeltaan kiinteitä, ja ne määräytyvät seuraavasti: - Tilaajan tekemän pistokokeen perusteella havaitut laadunalitukset, joita ei ole osoitettu urakoitsijan laatupoikkeamaraportissa, 1000 /kerta - Urakoitsijan toiminta ei vastaa työvaihekohtaisen työ- ja laatusuunnitelman kuvausta, 500 /kerta. - Urakoitsijan laatu- tai poikkeamaraporttiin on kirjattu tosiasioita vastaamaton tieto /kerta. Tilaajalla on oikeus tässä tapauksessa määrätä sakko ilman kirjallista muistutusta. - Urakoitsijan on valvottava oman ja aliurakoitsijoidensa työnjohdon ja työvoiman osaamista ja työsuoritusta sekä työtuloksen vaatimustenmukaisuutta. Urakoitsijan on myös valvottava hankintojen ja aliurakoitsijoiden rakennusvaiheiden kelvollisuutta ja työsuoritusta, jotta sopimuksen mukainen laatu kaikilta osin saavutetaan. - Halutessaan käyttää asiakirjoissa mainittujen rakennustuotteiden asemasta muita tuotteita urakoitsijan on hankittava vaihdolle etukäteen rakennuttajan hyväksyminen. 8 YMPÄRISTÖ Ympäristön suojelu

9 - Urakoitsijan tulee omassa työssään minimoida työmaan haitalliset ympäristövaikutukset. Urakoitsijan tulee noudattaa kaikkia ympäristönsuojelua koskevia lakeja, määräyksiä ja urakan ympäristölupiin liittyviä ehtoja. - Rakentamiseen liittyvät ympäristönäkökohdat otetaan huomioon urakoitsijan laatusuunnitelmassa ja erillisissä suunnitelmissa, joita tarkennetaan tarpeen vaatiessa. - Urakkaan laadittaviin työvaihekohtaisiin ja rakenneosan laatusuunnitelmiin liitetään ympäristöasioiden hallinnan edellyttämät menettelyt toiminnoittain. Urakoitsijan laatusuunnitelmassa esitetään ympäristöasioissa noudatettavat periaatteet ja rakentamisen ympäristötavoitteet. Nämä toimitetaan tilaajalle tarkastettavaksi. Lisäksi urakoitsija esittää ennen kunkin työn aloittamista oleellisimmat keinot tavoitteiden saavuttamiseksi ja niiden seuraamiseksi. - Urakoitsijan tulee tuottaa rakentamiseen liittyvät ympäristöraportit tilaajan edellyttämällä tavalla. - Tien leikkausmassojen suhteen pyritään mahdollisimman korkeaan uudelleenkäyttöasteeseen. - Työkoneissa käytettävä kevyt polttoöljy on oltava rikitöntä. - Rakennustöissä noudatetaan seuraavia vesien ja maaperän suojelua koskevia varotoimenpiteitä: - öljyjen, polttoaineiden, bitumiliuosten, liuottimien ja haitallisten lisäaineiden käsittelyssä noudatetaan varovaisuutta. Näiden haitallisten aineiden pääsy suoraan maaperään ja vesistöihin on estettävä - öljyjen tai muiden em. haitallisten aineiden päästessä vahinkotapauksissa maahan, tulee saastunut maa-aines käsitellä kaupungin ympäristöviranomaisen hyväksymällä tavalla - urakkakohteissa tulee olla imeytysturvetta tai muuta öljyjen imeytykseen tarkoitettua materiaalia. Imeytetty aine tulee käsitellä kaupungin ympäristöviranomaisen hyväksymällä tavalla. - Urakoitsijan sosiaalitilojen nestemäiset ja kiinteät jätteet on kerättävä kuljetusastioihin ja toimitettava kaupungin ympäristöviranomaisen osoittamaan paikkaan. 9 ASIAKIRJAT Tarjouspyyntöasiakirjat - Urakan tarjouspyyntöasiakirjat on lueteltu tarjouspyyntökirjeessä. Urakkatarjouksen antajan on tarkastettava, että asiakirjatoimitus vastaa asiakirjaluetteloa ja ilmoitettava mahdollisista puutteista välittömästi rakennuttajalle. Tarjouspyyntöasiakirjoja luovutetaan urakoitsijalle maksutta

10 yhtenä sarjana. Tarvitsemansa lisäkopiot urakoitsija hankkii kustannuksellaan. Lisäkopioita voi tilata suunnittelijalta. - Tarjouspyyntö sisältää seuraavat asiakirjat: - KAUPALLISET: 10 tarjouspyyntökirje tarjouskaavake yksikköhintaluettelo urakkaohjelma - TEKNISET: työselostus piirustukset työturvallisuusasiakirja Urakkasopimusasiakirjat ja niiden pätevyysjärjestys - Urakkasopimus laaditaan urakkasopimuslomakkeelle RT tai vastaavalle sopimusmallille. - Urakassa noudatetaan Rakennusurakan yleisiä sopimusehtoja YSE 1998 RT Urakkasopimukseen liitetään: urakkasopimusneuvottelupöytäkirjat rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE 1998, RT urakkatarjouspyyntö ja laskenta-aikaiset lisätiedot tämä urakkaohjelma urakoitsijan tarjous yksikköhintaluettelot asiakirjoissa mainitut suunnitelmat. - Edellä lueteltujen asiakirjojen lisäksi on noudatettava Suomessa voimassa olevia rakentamista ja turvallisuutta koskevia lakeja, asetuksia, määräyksiä ja ohjeita sekä voimassa olevia virallisia ja puolivirallisia normimääräyksiä. - Lisäksi on noudatettava työsuojelu- ja työvoimaviranomaisten antamia määräyksiä.

11 - Työssä noudatettavien asiakirjojen pätevyysjärjestys on YSE mukainen URAKKA-AIKA Töiden aloitus Rakennusaika Viivästyminen - Rakennustyöt voidaan aloittaa ja työt tulee aloittaa viimeistään Urakan tulee olla valmis tulee olla valmis vesihuollon ja kadun rakenteiden osalta Urakan viivästyssakko on YSE 18 :n mukainen. VASTUUVELVOITTEET Takuuaika - Takuuaika työlle on kaksi (2) vuotta vastaanottotarkastuspäivämäärästä lähtien, ellei tapauskohtaisesti muissa sopimusasiakirjoissa toisin määrätä. Urakoitsijan vakuudet - Takuuaikana korjatulle tai uusitulle osalle annetaan vähintään yhden (1) vuoden takuu (kuitenkin niin, että alkuperäinen takuuaika ei lyhene) samoin ehdoin ja edellytyksin kuin alkuperäisellekin työlle ja materiaalille. - Virheet ja puutteet, jotka saattavat aiheuttaa vahinkoa tai haittaavat käyttöä, on korjattava välittömästi ennen takuuajan päättymistä. - Rakennusaikaisen vakuuden suuruus on 10 % arvonlisäverottomasta urakkahinnasta. Sen tulee olla voimassa 3 kuukautta yli sopimuksen mukaisen rakennusajan, kuitenkin joka tapauksessa siihen saakka, kunnes rakennuttajan hyväksymä urakan loppuselvitys on pidetty ja rakennuttajan hyväksymät takuuajan vakuudet jätetty rakennuttajalle. - Takuuajan vakuuden suuruus on 2 % lopullisesta arvonlisäverottomasta urakkasummasta ja sen on oltava voimassa 3 kuukautta yli takuuajan. - Vakuudeksi hyväksytään suomalaisen raha- tai vakuutuslaitoksen antama, rakennuttajan hyväksymä, omavelkainen takaus tai rakennuttajan nimiin asetettu pankkitalletus. - Urakoitsija on velvollinen huolehtimaan siitä, etteivät takuumiehet vapaudu velvollisuuksistaan ennen kuin sopimuspuolten keskeiset suhteet ovat täysin

12 selvät, siinäkään tapauksessa, että sopimus puretaan rakennusurakan YSE :n perusteella. - Työn suoritusaikainen vakuus palautetaan urakoitsijalle heti, kun urakka on kokonaisuudessaan tullut hyväksytyksi, sekä vastaanottopöytäkirja on allekirjoitettu ja mahdolliset korvaukset on suoritettu kolmansille osapuolille, joille tilaaja saattaa joutua vastuuseen sekä kun tilaajan esittämät urakkasopimukseen ja tähän urakka-ohjelmaan perustuvat vaatimukset on suoritettu tai erillinen vakuus niiden selvittämiseksi ja suorittamiseksi on asetettu. 12 Vakuutukset - Urakoitsija ottaa kustannuksellaan rakennuttajan nimiin vakuutuksen, joka kattaa rakennuskohteen koko rakennustyön ajalta. Vakuutuksen omavastuu saa olla korkeintaan 0,5 % urakoitsijan urakkahinnasta. Vakuutuksen tulee kattaa myös mahdolliset urakan ympäristölle aiheutuneet välittömät (sekä välilliset) vahingot. Rakennuttajan vakuudet - Vakuutuskirjat on esitettävä rakennuttajan hyväksyttäväksi ennen ensimmäisen maksuerän maksamista. - Jokaisella työmaalla toimivalla urakoitsijalla tulee olla voimassa oleva toiminnan vastuuvakuutus. - Rakennuttaja ei aseta vakuutta. RAKENNUTTAJAN MAKSUVELVOLLISUUS Urakkahinnan muodostuminen - Urakkahinta on urakkasopimuksen mukainen kiinteä kokonaishinta sekä kadunrakennuksen ja vesihuollon osatehtävät eriteltynä. Urakkahinta on arvonlisäveroton. Urakkahinnan maksaminen Maksuerätaulukko - Urakkasopimukseen liitetään ao. urakoitsijan kanssa yhteistoiminnassa laadittu työn edistymisen mukainen maksuerätaulukko ja sen laadinnassa on otettava huomioon seuraavaa: maksuerätaulukko laaditaan niin, ettei rakennuttajan maksama urakkahintaosuus ensimmäistä erää lukuun ottamatta ole suurempi kuin pysyvän työn arvo. ensimmäinen maksuerä on 5 % urakkahinnasta ja se maksetaan kun sopimus on allekirjoitettu, työnaikainen vakuus jätetty, työt aloitettu, hyväksyttävä aikataulu tehty, laatusuunnitelma esitetty ja vakuutukset otettu.

13 Maksuaika ja viivästyskorko maksuerät on jaettava selvästi määritettävien tavoitteiden perusteella ja sidottava tehtyihin tarkemittauksiin. Viimeiset maksuerät maksetaan seuraavasti: 2 % urakkahinnasta maksetaan vasta sitten, kun jälkityöt on tehty ja rakennuttajan hyväksymä taloudellinen loppuselvitys on pidetty. - Maksuerätaulukko maksuaikatauluineen liitetään sopimukseen. - Sopimukseen perustuvat laskut maksetaan, kun lasku on esitetty rakennuttajalle ja vastaava sopimuksen mukainen työvaihe on todettu tehdyksi tai lasku muuten on todettu maksukelpoiseksi. Tilaajan nimeämä valvoja toteaa, milloin maksuerän perusteena oleva työ on tehty. - Jos rakennuttaja ei 14 vuorokauden kuluessa ole täyttänyt maksuvelvollisuuttaan, hän maksaa urakoitsijalle sanotun määräajan ylittäneeltä ajalta maksamattomalle määrälle lasketun viivästyskorkolain kulloinkin voimassaolevan vuotuisen viivästyskoron maksun tapahtumiseen saakka. 13 Hintasidonnaisuus - Urakkahinta on kiinteä ilman indeksi- tai valuuttasidonnaisuutta. MUUTOSTYÖT Muutostyötarjous ja hinnat - - Muutos- ja lisätöiden hinnoittelun perusteena on urakoitsijan laatima yksikköhintaluettelo. Muutos- ja lisätöiden hinnat annetaan arvonlisäverottomina. - Kaikista muutos- ja lisätöistä on kirjallisesti sovittava rakennuttajan kanssa ennen ko. työhön ryhtymistä. Rakennuttaja ei maksa mitään lisälaskua ilman em. sopimusta. - Ellei muutos- ja lisätöistä ole muuta sovittu, saadaan omakustannushintaan lisätä enintään 12 % yleiskustannuslisä ja näin tehty työ ei aiheuta rakennuttajalle muita lisäkustannuksia. - Ellei lisä- tai muutostyötarjouksessa ole mainintaa mahdollisesta suoritusajan pidentymisestä, niin rakennuttaja katsoo, ettei lisä- tai muutostyö aiheuta rakennusajan pidentymistä. - Rakennuttaja pidättää itsellään oikeuden käyttää lisätyössä myös muita urakoitsijoita tai omaa työtä. - Pienistä muutos- ja lisätöistä sovitaan rakennuttajan valvojan kanssa. Suuremmista muutos- ja lisätöistä sekä lisävaatimuksista on sovittava työmaakokouksissa. Tilaaja ei maksa mitään lisälaskuja ilman em. kirjallista sopimusta. Piirustusten ja tehtäväkorttien mitoista poikkeavasti tehdystä

14 työstä aiheutuneesta lisätyöstä tai lisämenekistä ei urakoitsijalla ole oikeutta saada korvausta. 14 Yksikköhinnat - Urakoitsijan tulee toimittaa yksikköhintaluettelo rakennuttajalle urakkatarjouksen liitteenä. VALVONTA Rakennuttajan organisaatio Rakennuttajan valvonta Suunnittelijan laadunvalvonta - Urakkasopimuksesta ja siihen tehtävistä muutoksista päättää rakennuttajapäällikkö. - Rakennuttaja suorittaa laadunvalvontaa yleisten sopimusehtojen mukaisesti. - Rakennuttaja asettaa työmaata valvomaan rakennustöiden valvojan, joka toimii rakennuskohteessa paikallisvalvojana. Paikallisvalvojan valtuudet kirjataan sopimuksessa tai ensimmäisessä työmaakokouksessa. - Tilaaja keskittyy tuotteen kelpoisuuden toteamiseen sekä urakoitsijan laatusuunnitelman toimivuuden seurantaan. Lisäksi tilaaja voi suorittaa pistokoeluontoisesti laadunvalvontamittauksia, joilla varmistetaan urakoitsijan laadunvarmistuksen luotettavuus. - Rakennuttaja nimeää hankkeeseen Vna 205/ mukaisesti turvallisuuskoordinaattorin, joka vastaa hankkeen turvallisuuteen ja terveyteen liittyvien rakennuttajalle säädettyjen toimenpiteiden yhteensovittamisesta. - Mikäli urakoitsija laiminlyö turvallisuuskoordinaattorin antaman kirjallisen muistutuksen epäkohtien korjaamisesta, niin seurauksena on sakko. Sakko on kooltaan 500 /huomautettu kohde. Laiminlyönniksi katsotaan, jos tarvittavia toimenpiteitä ei ole suoritettu viimeistään seuraavana työpäivänä, kun muistutus on annettu. Muistutus kirjataan työmaapäiväkirjaan. - Valvontaa suorittavat rakennuttajan oman organisaation lisäksi suunnittelijat. Suunnittelijoilla on oikeus valvoa, että työ muodostuu suunnitelmien mukaiseksi. - Suunnittelijoilla ei ole oikeutta sopia minkäänlaisia muutoksia, vaan kaikki muutokset ilmoittaa rakennuttajan valtuuttama edustaja. TYÖMAAN HALLINTO JA TOIMITUKSET Urakoitsijan organisaatio - Urakoitsijan tulee asettaa tätä työtä varten työpäällikkö.

15 - Urakoitsijan on nimettävä työhön työnjohtoa ja valvontaa varten siihen pätevä ja vastuunalainen henkilö. - Urakoitsijan tulee nimetä koko urakan käynnissä oloajaksi hyvän käytännön kokemuksen omaava vastaava työnjohtaja. Työpäällikön ja vastaavan työnjohtajan tulee olla suorittanut vähintään teknikon tutkinnon teknillisen oppilaitoksen rakennusosastolla. Urakkaan on nimitettävä laatuvastaava, joka huolehtii laadunvalvonnasta sekä laatu- ja työsuunnitelmien ja raporttien laatimisesta. Ko. henkilön on oltava perehtynyt laatuvastuurakentamiseen. Urakoitsijalla tulee olla jatkuvasti riittävä määrä ammattitaitoista työnjohtoa. 15 Työmaapäiväkirja - Urakoitsijan on pidettävä asianmukaisesti numeroiduin sivuin varustettua työmaapäiväkirjaa, jonka valvoja säännöllisesti kuittaa tarkastetuksi. - Työmaapäiväkirja tehdään kolmena kappaleena, joita urakoitsija säilyttää työmaalla. Työmaakokoukset - Työmaakokouksia pidetään tarpeen mukaan. VASTAANOTTO Vastaanottotarkastus - Vastaanottotarkastus suoritetaan YSE:n mukaisesti. ERIMIELISYYDET Riitaisuuksien ratkaiseminen TARJOUS - Urakkasopimuksesta johtuvat mahdolliset erimielisyydet ratkaistaan Keski- Suomen käräjäoikeudessa. Tarjouksen muoto - Tarjouksessa on annettava urakan hinta oheista tarjouslomaketta käyttäen. Tarjouksen vertailuperusteet Tarjoukseen liitettävät todistukset - Tarjouksista hyväksytään edullisin tarjous. - Kaikki tarjoukset voidaan jättää hyväksymättä. - Urakoitsijan on liitettävä urakkatarjoukseensa tilaajavastuulain mukaiset todistukset tai esitettävä ne viimeistään ennen urakkasopimuksen allekirjoittamista. Ilmoitukset eivät saa olla kahta (2) kuukautta vanhempia.

16 Tarjouksen voimassaoloaika Tarjouksen tekeminen Lisätiedot rakennuttajalta - Tarjoukseen tulee liittää tiedot urakoitsijan suorittamista vastaavista töistä. Työpäällikkö ja vastaava työnjohtaja on esitettävä ns. referenssitietoineen tilaajan tiedoksi tarjouksen yhteydessä. - Tarjouksen tulee olla sitovana voimassa vähintään kolme (3) kuukautta sen jättämiselle asetetun määräajan yli, tai siihen saakka kunnes sopimus on allekirjoitettu jonkun urakoitsijan kanssa ja hän on jättänyt rakennuttajalle vakuuden. - Rakennuttaja ilmoittaa tarjouksen tehneille urakkasopimuksen syntymisestä. - Tarjouksen tulee saapua suljetussa kirjekuoressa viimeistään tarjouspyyntökirjeessä ilmoitettuna ajankohtana. - Kuoren päällä on oltava merkintä Jaakopintien urakkatarjous. - Lisätiedot rakennuttajalta on pyydettävä tarjouspyyntökirjeen mukaisesti. - Mikäli tarjouspyyntöasiakirjoissa esiintyy epäselvyyksiä, niistä tulee kirjallisesti ilmoittaa rakennuttajalle tarjouspyynnön mukaisesti. - Epäselvyyksien johdosta annettavat lisäselvitykset tulee rakennuttaja kirjallisesti toimittamaan kaikille urakkalaskentaan osallistuville urakoitsijoille. - Muita lisätietoja ei katsota rakennuttajaa sitoviksi. 16 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI/ÄÄNESUDUN ENERGIA OY

URAKKAOHJELMA (YSE 1998)

URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Tunnistetiedot Rakennuskohde KINNULAN PÄIVÄKOTI URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Päiväys 30.4.2014 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: PÄÄURAKKA (RAKENNUSURAKKA) PUTKIURAKKA ILMANVAIHTOURAKKA SÄHKÖURAKKA...

Lisätiedot

Oulaisten Jauhinkankaan koulun lämmitysjärjestelmän uusiminen ja muuttaminen maalämpöön sekä ilmastointikoneiden OULAINEN

Oulaisten Jauhinkankaan koulun lämmitysjärjestelmän uusiminen ja muuttaminen maalämpöön sekä ilmastointikoneiden OULAINEN Oulaisten Jauhinkankaan koulun lämmitysjärjestelmän uusiminen ja muuttaminen maalämpöön sekä ilmastointikoneiden uusiminen 2013 OULAINEN U R A K K A O H J E L M A 3.4.2013 RAKENNUSURAKKA LVI - TYÖT SÄHKÖTYÖT

Lisätiedot

Oulaisten terveyskeskuksen ns. vuodeosastosiiven peruskorjaus OULAINEN

Oulaisten terveyskeskuksen ns. vuodeosastosiiven peruskorjaus OULAINEN Oulaisten terveyskeskuksen ns. vuodeosastosiiven peruskorjaus OULAINEN U R A K K A O H J E L M A 31.5.2014 RAKENNUSURAKKA LVI - TYÖT SÄHKÖTYÖT RAKENNUSAUTOMAATIO SPRINKLAUS Oulaisten terveyskeskuksen peruskorjaus,

Lisätiedot

MASALAN PÄIVÄKOTI, UUDISRAKENNUS, i3235

MASALAN PÄIVÄKOTI, UUDISRAKENNUS, i3235 KIRKKONUMMEN KUNTA YHDYSKUNTATEKNIIKKA RAKENNUTTAMISPALVELUT MASALAN PÄIVÄKOTI, UUDISRAKENNUS, i3235 URAKKAOHJELMA 11.05.2012 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: PÄÄURAKKA (RAKENNUSURAKKA) PUTKIURAKKA

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA (YSE 1998)

URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Liite 3. Urakkaohjelma Rakennuskohde MÄNTYHARJUN PÄIVÄKOTI URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Päiväys 20.06.2012 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: PÄÄURAKKA (RAKENNUSURAKKA) PUTKIURAKKA ILMANVAIHTOURAKKA

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA (YSE 1998)

URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Rakennuskohde: KOY Raumanmerenkatu 11 URAKKAOHJELMA (YSE 1998) 2.7.2015 Tämä asiakirja koskee seuraavia urakoita: RAKENNUSURAKKA (PÄÄURAKKA) PUTKIURAKKA ILMANVAIHTOURAKKA SÄHKÖURAKKA Laatija dipl.ins.

Lisätiedot

JULKISIVUKORJAUS 2015

JULKISIVUKORJAUS 2015 KIINTEISTÖ OY AURORANLINNA TÖÖLÖNKATU 49 00250 HELSINKI JULKISIVUKORJAUS 2015 URAKKAOHJELMA 1 + 19 SIVUA 10.02.2015 Insinööritoimisto Konstru Oy Ahventie 4 B 02170 ESPOO DI Mika Laitala Urakkaohjelma 10.02.2015

Lisätiedot

Laihian katuvalojen valaisimien vaihtourakka 2015 URAKKAOHJELMA 9.3.2015

Laihian katuvalojen valaisimien vaihtourakka 2015 URAKKAOHJELMA 9.3.2015 Laihian kunta LAIHIAN KATUVALOJEN VALAISIMIEN VAIHTOURAKKA 2015 1(10) Laihian katuvalojen valaisimien vaihtourakka 2015 9.3.2015 Laihian kunta LAIHIAN KATUVALOJEN VALAISIMIEN VAIHTOURAKKA 2015 2(10) SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Tarjouspyyntökirje 21.2.2014. Urakkatarjouslomake 21.2.2014. Urakkaohjelma 21.2.2014. Työturvallisuusliite 11.2.2014

Tarjouspyyntökirje 21.2.2014. Urakkatarjouslomake 21.2.2014. Urakkaohjelma 21.2.2014. Työturvallisuusliite 11.2.2014 Asiakirjaluettelo PYHÄJOEN KUNTA Yppärin koulu Uudisrakennus KVR- URAKKATARJOUSPYYNTÖASIAKIRJAT Päiväys Tarjouspyyntökirje 21.2.2014 Urakkatarjouslomake 21.2.2014 Urakkaohjelma 21.2.2014 Työturvallisuusliite

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA (YSE 1998)

URAKKAOHJELMA (YSE 1998) 1 Tunnistetiedot Rakennuskohde: Sinetän kappeli vesikatto-15 Merkki: Sinetän kappeli vesikatto-15 URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Päiväys: 27.3.2015 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: RAKENNUSURAKKA/VESIKATTOURAKKA

Lisätiedot

KOILLIS-MÄNTSÄLÄN KOULU JA PÄIVÄKOTI

KOILLIS-MÄNTSÄLÄN KOULU JA PÄIVÄKOTI 1 KOILLIS-MÄNTSÄLÄN KOULU JA PÄIVÄKOTI Vanha Maantie 1 04920 SAARENTAUS URAKKAOHJELMA Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: KVR-URAKKA 2 URAKKAOHJELMAN SISÄLLYSLUETTELO 0 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT...

Lisätiedot

KAUNISMÄEN PÄIVÄKODIN LAAJENNUS JA HYVINVOINTINEUVOLA

KAUNISMÄEN PÄIVÄKODIN LAAJENNUS JA HYVINVOINTINEUVOLA 1 KAUNISMÄEN PÄIVÄKODIN LAAJENNUS JA HYVINVOINTINEUVOLA Menninkäinen 2-4 04620 MÄNTSÄLÄ URAKKAOHJELMA Laadittu 14.5.2013 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: KVR-URAKKA 2 URAKKAOHJELMAN SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Kokemäen kaupunki. Sonnilantien valaistussaneeraus 2015 U R A K K A O H J E L M A

Kokemäen kaupunki. Sonnilantien valaistussaneeraus 2015 U R A K K A O H J E L M A Kokemäen kaupunki Sonnilantien valaistussaneeraus 2015 U R A K K A O H J E L M A 1 Soinnilantien valaistussaneeraus URAKKAOHJELMA SÄHKÖURAKKA 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA Tämän urakkaohjelman perustana

Lisätiedot

Vastaanottaja: Siuntion kunta, Tekninen toimisto. 02570 Siuntio. Puhelin: 040 713 0662

Vastaanottaja: Siuntion kunta, Tekninen toimisto. 02570 Siuntio. Puhelin: 040 713 0662 1/6 Vastaanottaja:..2015 URAKKATARJOUSPYYNTÖ SIUNTION KUNTA KARLSÅKERIN ASEMAKAAVA-ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKKA Pyydämme urakkatarjoustanne alla mainitusta urakasta liitteenä olevien asiakirjojen mukaan.

Lisätiedot

NURMIJÄRVI, MAANTIEN 1321 (RAALANTIE) PARANTAMINEN LEHTORINTEEN LIITTYMÄSSÄ RAKENNUSURAKKA

NURMIJÄRVI, MAANTIEN 1321 (RAALANTIE) PARANTAMINEN LEHTORINTEEN LIITTYMÄSSÄ RAKENNUSURAKKA Urakkaohjelma 1 (20) NURMIJÄRVI, MAANTIEN 1321 (RAALANTIE) PARANTAMINEN LEHTORINTEEN LIITTYMÄSSÄ RAKENNUSURAKKA URAKKAOHJELMA Urakkaohjelma 2 (20) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA... 4 1.1

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN PÄIVÄKOTI PETÄJÄISEN LAAJENNUS KVR-URAKKAOHJELMA

KANKAANPÄÄN PÄIVÄKOTI PETÄJÄISEN LAAJENNUS KVR-URAKKAOHJELMA Tekninen keskus.. Kuninkaanlähteenkatu 12 38700 KANKAANPÄÄ puhelin (02) 577 2610, faksi (02) 577 2600, sähköposti etunimi.sukunimi@kankaanpaa.fi KANKAANPÄÄN PÄIVÄKOTI PETÄJÄISEN LAAJENNUS KVR-URAKKAOHJELMA

Lisätiedot

PELTOKAAREN KAAVA-ALUEEN MELUESTE URAKKAOHJELMA. Urakkaohjelma PELTOKAAREN KAAVA-ALUEEN MELUESTE

PELTOKAAREN KAAVA-ALUEEN MELUESTE URAKKAOHJELMA. Urakkaohjelma PELTOKAAREN KAAVA-ALUEEN MELUESTE Urakkaohjelma PELTOKAAREN KAAVA-ALUEEN MELUESTE SISÄLTÖ 1 TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA... 6 1.1 Rakennuskohde... 6 1.2 Tutustuminen rakennuspaikkaan... 6 2 YHTEYSTIEDOT... 6 2.1 Tilaaja... 6 2.2 2.3 Rakennuttajakonsultti...

Lisätiedot

POIKKITIEN YRITYSALUEEN ESIRAKENTAMINEN URAKKAOHJELMA 10.3.2015

POIKKITIEN YRITYSALUEEN ESIRAKENTAMINEN URAKKAOHJELMA 10.3.2015 URAKKAOHJELMA 1 (17) POIKKITIEN YRITYSALUEEN ESIRAKENTAMINEN URAKKAOHJELMA 10.3.2015 URAKKAOHJELMA 2 (17) SISÄLLYSLUETTELO 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA... 4 1.1. Rakennuttaja ja tilaaja... 4 1.2. Rakennuskohde...

Lisätiedot

JAETTU URAKKA ALISTAMISEHDOIN

JAETTU URAKKA ALISTAMISEHDOIN 23.2.2015 Sivu 1/23 Tilaaja: Kittilän kunta / tekninen osasto Valtatie 15 99100 Kittilä Hanke: Sirkan koulun laajennus JAETTU URAKKA ALISTAMISEHDOIN Sivu 2/23 SISÄLLYSLUETTELO: 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA...

Lisätiedot

KIRKONKYLÄN KADUT 2012

KIRKONKYLÄN KADUT 2012 Tekninen osasto URAKKAOHJELMA 14.3.2012 Sivu 2 / 18 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA... 4 1.1 Tilaaja/Rakennuttaja... 4 1.2 Rakennuttaminen, valvonta ja suunnittelu... 4 1.3 Muut osapuolet...

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA MÄNNIKÖN POHJOISEN ALUEEN 2-VAIHEEN KUNNALLISTEKNIIKKA URAKKAOHJELMA TYÖNRO 201021 18.10.2011

MÄNTSÄLÄN KUNTA MÄNNIKÖN POHJOISEN ALUEEN 2-VAIHEEN KUNNALLISTEKNIIKKA URAKKAOHJELMA TYÖNRO 201021 18.10.2011 MÄNTSÄLÄN KUNTA MÄNNIKÖN POHJOISEN ALUEEN 2-VAIHEEN KUNNALLISTEKNIIKKA URAKKAOHJELMA TYÖNRO 201021 18.10.2011 Matti Sulonen Suunnitteluinsinööri Tekniset palvelut Heikinkuja 4 04600 Mäntsälä p. +358 40

Lisätiedot

PORVOON KAUPUNKI Kuntatekniikka URAKKAOHJELMA LOUHINTATYÖT

PORVOON KAUPUNKI Kuntatekniikka URAKKAOHJELMA LOUHINTATYÖT Kuntatekniikka URAKKAOHJELMA LOUHINTATYÖT TOUKOVUORI 2012 KATU OSASTO URAKKAOHJELMA SISÄLLYSLUETTELO 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA 1.1 Rakennuttaja 1.2 Tilaaja 1.3 Rakennuskohde 2. URAKKAMUOTO JA SUORITUSVASTUUN

Lisätiedot

Suomen toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry on vahvistanut nämä rakennusurakan. jotka on valmisteltu yhteistyössä Rakennusteollisuuden

Suomen toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry on vahvistanut nämä rakennusurakan. jotka on valmisteltu yhteistyössä Rakennusteollisuuden RT 16-10660 LVI 03-10277 Ratu 417-T KH 20-00241 ohjetiedosto maaliskuu 1998 1 (19) RAKENNUSURAKAN YLEISET SOPIMUSEHDOT Allmänna avtalsvillkor för byggnadsentreprenader General conditions for building contracts

Lisätiedot

Polvijärven kunta. Kallioniementien saneeraus plv. 0-760 URAKKAOHJELMA

Polvijärven kunta. Kallioniementien saneeraus plv. 0-760 URAKKAOHJELMA SISÄLLYS 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA... 4 1.1. RAKENNUTTAJA... 4 1.2. TILAAJA... 4 1.3. SUUNNITTELIJA... 4 1.4. RAKENNUSKOHDE... 4 2. URAKKAMUOTO JA SUORITUSVASTUUN LAAJUUS... 5 2.1. URAKKAMUOTO... 5

Lisätiedot

Pyydämme urakkatarjousta alla mainitusta urakasta liitteenä olevien asiakirjojen mukaan.

Pyydämme urakkatarjousta alla mainitusta urakasta liitteenä olevien asiakirjojen mukaan. URAKKATARJOUSPYYNTÖ UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI UUSIKAUPUNKI KAUPUNGINLAHDEN RANTARAKENTEEN KORJAUS Pyydämme urakkatarjousta alla mainitusta urakasta liitteenä olevien asiakirjojen mukaan. Rakennuttaja: Uudenkaupungin

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA Savukosken vanhainkoti Perusparannus JA 11.02.2011 Sivu 2 (10)

URAKKAOHJELMA Savukosken vanhainkoti Perusparannus JA 11.02.2011 Sivu 2 (10) 11.02.2011 Perusparannus JA 11.02.2011 Sivu 2 (10) 1 TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA...4 1.1 Rakennuskohde...4 1.2 Rakennuttaja...4 1.3 käyttäjä...4 1.4 Suunnittelijat...4 2 URAKKAMUOTO...5 2.1 Urakkasuhteet...5

Lisätiedot

Ulkoalueiden viherhoitourakka URAKKAOHJELMA

Ulkoalueiden viherhoitourakka URAKKAOHJELMA Ulkoalueiden viherhoitourakka Kiinteistö Oy Auroranlinnan piha-alueiden hoitourakka Sivu 2/14 SISÄLLYSLUETTELO 1. Tietoja hankkeesta... 4 1.1 Tilaaja... 4 1.2 Tilaajan edustaja ja tiedustelut... 4 1.3

Lisätiedot

Ylivieskan kaupunki Tekninen palvelukeskus PL 70 84101 YLIVIESKA URAKKAOHJELMA VIEMÄREIDEN SANEERAUS YLIVIESKA 2015-2016

Ylivieskan kaupunki Tekninen palvelukeskus PL 70 84101 YLIVIESKA URAKKAOHJELMA VIEMÄREIDEN SANEERAUS YLIVIESKA 2015-2016 Tekninen palvelukeskus PL 70 84101 YLIVIESKA VIEMÄREIDEN SANEERAUS YLIVIESKA 2015-2016 2(14) SISÄLLYSLUETTELO 84101 YLIVIESKA... 1 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA... 4 1.1 RAKENNUTTAJA... 4 1.2 TILAAJA...

Lisätiedot

KITTILÄN MAJARI Valtatie 9, 99100 Kittilä URAKKAOHJELMA

KITTILÄN MAJARI Valtatie 9, 99100 Kittilä URAKKAOHJELMA KITTILÄN MAJARI Valtatie 9, 99100 Kittilä TYÖ NRO: 1602 URAKKAOHJELMA PURKUTYÖT INSINÖÖRITOIMISTO J. LAMPELA OY POHJOLANKATU 4 96100 ROVANIEMI PUH 010 328 0770 U R A K K A O H J E L M A KITTILÄN MAJARIN

Lisätiedot

Pieksämäen kaupungin valaisimien vaihtotyöurakka 32833 / 2015

Pieksämäen kaupungin valaisimien vaihtotyöurakka 32833 / 2015 1/10 TARJOUSPYYNTÖ 32833 / 2015 Pieksämäen kaupungin valaisimien vaihtotyöurakka 32833 / 2015 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Päivi Nykänen Suomi puh. fax Tarjoukset lähetettävä: Tarjous

Lisätiedot