YHTEENVETO 1(6) Nk LIITE HENKILÖSTÖSTRATEGIA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "YHTEENVETO 1(6) Nk 6.3.07 LIITE 6.2 22.10.2009 HENKILÖSTÖSTRATEGIA"

Transkriptio

1 YHTEENVETO 1(6) Nk LIITE HENKILÖSTÖSTRATEGIA Pelastustoimen yleiskehitys Human resources: Yhteiskunnan ja maakunnallisen pelastustoimen kehitys sekä sen vaikutus henkilöresursseihin. Tämän henkilöstöstrategian tavoitteena on esittää kuvaus Satakunnan pelastuslaitoksen toiminnasta ja lähivuosien kehityksestä henkilöstöasioiden näkökulmasta. Tämä esitys ja henkilöstösuunnitelma muodostavat toisiaan täydentävän kokonaisuuden. Suomalaisen yhteiskunnan toimintaan keskeisesti vaikuttavia tekijöitä ovat väestön vanheneminen, kotiasumisen tukeminen ja kotipalvelut, haja-asutusalueiden tyhjeneminen, vapaa-ajan asuntojen ympärivuotinen käyttö, erilaiset extreme-harrastukset, jne. Yhteiskunnan riskikasaumat kasvavat ja häiriöherkkyys lisääntyy, lisäksi ihmiset odottavat yhteiskunnan apua erilaisissa pulma- ja onnettomuustilanteissa entistä herkemmin. Pelastustoimelle ollaan lisäksi sälyttämässä sille aiemmin kuulumattomia tehtäviä ja viranomaisvelvoitteita. Lähes kaikki yhteiskunnan kehitystrendit johtavat siihen, että pelastustoimen palveluita tarvitaan entistä enemmän ja entistä haastavammissa olosuhteissa. Pelastustoimen tehtäväsektoreita ovat onnettomuuksien ehkäisy, pelastustoiminta, väestönsuojelu ja valmiussuunnittelu sekä kehittäminen ja hallinto. Tehtävämäärät kasvavat kaikilla pelastustoimen tehtäväsektoreilla. Pelastustoiminta eli hälytys- ja avunantotehtävät kasvavat noin 5% vuodessa. Tämä kasvuarvio ei pidä sisällään lääkinnällisen pelastustoiminnan tehtävämäärien kasvua, sillä toimiala on monin paikoin murroksessa. Lääkinnällisessä pelastustoiminnassa tehtävämäärät ovat paikoin jopa nelinkertaistuneet vuodessa, oltuaan jo sitä ennenkin suurin tehtäväryhmä. Pelastustoimen tulee panostaa onnettomuuksien ehkäisytyöhön, sillä lähes kaikkien onnettomuuksia ja tapaturmia esittävien tilastojen mukaan Suomi on turvallisuuden takapajula Länsi-Euroopassa. Lisäksi onnettomuuksien ehkäisyyn kuuluvat erilaiset velvoitteet ja viranomaistarkastukset esimerkiksi kemikaalilainsäädännössä lisääntyvät. Olemassa olevat voimavarat tulee suunnata ennaltaehkäisevään työhön, mutta ne eivät yksin riitä, vaan tulee hankkia asiantuntevia voimavaroja toiminnan ohjaamiseen ja kehittämiseen. Pelastuslaitoksen tulee tehostaa toimintaansa kaikin tavoin. Tähän tähtäävät toimet on Satakunnassa aloitettu mm. vähentämällä pelastusviranomaispäivystysalueita ja muuttamalla päällystöhenkilöiden työaikaa. Satavarmaa turvallisuutta lähellä sinua. Käyntiosoite Kehittämis- ja hallintoyksikkö, Satakunnankatu 3, Pori Postiosoite Satakunnankatu 3, 28100, PORI Sähköposti Puhelin vaihde (02) , suora (02) GSM , Faksi (02) Internet

2 SATAKUNNAN PELASTUSLAITOS 2(6) Organisaatiokehitys Henkilöstöpolitiikka Pelkästään toimintaa tehostamalla ei kuitenkaan saavuteta riittäviä tuloksia, vaan on varauduttava myös resurssien hallittuun kasvuun. Maakunnan pelastustoimi on monitahoinen kokonaisuus. Pelastustoimen palveluverkko koostuu 51:stä paloasemasta, jotka ovat enimmillään 170 km:n etäisyydellä toisistaan. Kahdeksalla paloasemalla on ympärivuorokautinen miehitys, jolloin kullakin paloasemalla neljä työvuoroa (yhteensä 32 eri työvuoroa). Pelastuslaitoksella on lisäksi sopimus pelastustoimen palveluiden tuottamisesta 50 vapaaehtoispalokunnan kanssa sekä neljä yhteistoimintasopimusta laitospalokunnan tai vastaavan kanssa. Satakunnan maakunnallinen pelastustoimi perustettiin siten, että toiminnot jatkuisivat suurelta osin ennallaan. Tällöin maakunnallinen pelastustoimi olisi ollut varsin löyhä sateenvarjo-organisaatio ja useat toiminnot olisivat organisoituneet itseohjautuvasti. Pelastustoimen tehtävien ja odotusten hoitaminen sekä toimintojen tehokkuus ovat kuitenkin edellyttäneet tiukkoja toimenpiteitä ja aiottua tiukempaa, maakunnallista johtamisjärjestelmää. Pelastuslaitoksessa on käynnissä organisaation tarkistus, jonka yhtenä tavoitteena on luoda ja vakiinnuttaa maakunnallinen kehittämis- ja hallintoyksikkö. Tässä yksikössä työskentelisi puolenkymmentä toimialapäällikköä sekä tarvittavat tukihenkilöt. Toimialapäälliköiden tehtävä olisi toimialojen päätoiminen maakunnallinen ohjaus ja johto, nykymuotoisen sivutoimisen toimintamallin sijaan. Tukihenkilöresurssit vaatisivat täydennystä, sillä ulkoiset tekijät ovat kasvattamassa näiden henkilöiden työmäärää huomattavasti. Satakunnan pelastuslaitos pyrkii kehittymään hyväksi ja houkuttelevaksi työnantajaksi siten, että palkka olisi toissijainen motiivi henkilöstön hakeutumiselle pelastuslaitoksen palvelukseen. Tämä tarkoittaa mm. haasteellisia työtehtäviä, panostusta osaamisen kehittämiseen, joustavaa urakiertoa sekä työelämän hyvien käytäntöjen soveltamista. Pelastuslaitoksen jokainen toistaiseksi voimassa oleva virka- tai työsuhde asetetaan julkiseen hakuun, vaikka tehtävää olisi joku jo pidempään hoitanutkin. Tällöin saadaan tieto, missä määrin ja ketkä ovat kiinnostuneita Satakunnan pelastuslaitoksen tehtävistä sekä lisäksi valittavan henkilön voidaan katsoa olevan pätevin tehtävään. Pelastuslaitoksen jokaiseen tehtävään tulee valita paras henkilö käytettävissä olevista vaihtoehdoista. Valinnassa voidaan ottaa huomioon esimerkiksi muu kuin tehtävän edellyttämä koulutus, hakeutuminen Sa-

3 SATAKUNNAN PELASTUSLAITOS 3(6) Ikärakenne ja henkilöstömäärän kehitys takunnan pelastuslaitoksen palvelukseen, sisäinen hakeutuminen työyhteisöstä toiseen ja palvelu muiden työnantajien palveluksessa. Eräs työelämän hyvistä käytännöistä on pysyvä työpaikka. Pelastuslaitos on kehittyvä organisaatio, jossa varsinkin kehitys- ja hallintotehtävien työntekijätarve on muuttuva. Näissä tehtävissä määräaikaiset työsuhteet ja muuttuvat tehtäväkuvat ovat perusteltuja, mutta muutoin tulee pyrkiä pysyviin työsuhteisiin, tehtäväkuviin ja toimintamalleihin. Käytettävissä olevien tietojen ja tehtyjen arvioiden mukaan laitoksen pelastustoimintahenkilöstön keski-ikä nousee vuoteen 2015 saakka, jonka jälkeen se hiljalleen laskee. Jo nyt keski-ikä on liian korkea ja siihen liittyvä toimintakyky riittämätön tehtäviin nähden. Absoluuttiseen ja keskimääräiseen toimintakykyyn voidaan vaikuttaa monin tavoin ja näistä yksi on nuoren ja hyväkuntoisen henkilöstön rekrytointi. Pelastuslaitoksen henkilöstömäärän kehittymiseen vaikuttavia tekijöitä ovat tehtävämäärien lisääntyminen, tarvittavat suorituskykyvaatimukset, käytettävissä olevat rahavarat sekä palvelutason ylläpito ja kehittäminen. Yhteiskunnan eri tekijöiden kehityksestä on ennakoitavissa, että pelastustoimen palveluita tarvitaan yhä enemmän. Pelastustoimen palveluita tuotetaan käytännössä yksinomaan ihmisten avulla. Pelastuslaitos on tehnyt ja tulee tekemään parhaansa vapaaehtoistoimijoiden hyödyntämiseksi, mutta valtakunnalliset ja yleiset kehitystrendit sekä useat muut tekijät hankaloittavat tätä yhä enemmän ja enemmän. Pelastuslaitoksen henkilömäärä tulee kaikissa oloissa sovittaa käytettävissä oleviin resursseihin eli käytännössä rahavaroihin. On ilmeistä, että pelastuslaitoksen palveluverkkoon eli käytännössä paloasemarakenteeseen ei merkittäviä muutoksia ole lähivuosina syytä eikä mahdollista tehdä. Tämä tarkoittaa, että paloasematasolla (palvelutasokustannukset) vapautuvien tehtävien täyttöä ei voi kyseenalaistaa, vaan vapautuvat virat tulee täyttää automaattisesti uusilla henkilöillä. Takavuosina eräissä kunnissa karsittiin palveluita talouskurimukseen ja -säästöihin vedoten. Tilanne ei ole korjaantunut ja lääninhallitus on ilmoittanut seuraavansa tehostetusti näiden alueiden palvelutason toteutumista riskeihin nähden. Mahdollisista hallintotoimista riippumatta pelastustoimen palvelut tulee näillä alueilla saada tyydyttävälle tasolle. Tämä tarkoittaa lisähenkilöstön palkkausta, mutta selvää on, että ensin näihin tulee osoittaa riittävät rahavarat ja sen jälkeen tehdä tarvittavat hallintopäätökset. Pelastuslaitoksen nykyinen koko ja volyymi huomioon ottaen kyse on varsin pienestä voimavarojen kasvusta. Pelastuslaitoksen päällystön kontolla olevien viranomaistoimintojen eli lakisääteisten ja muiden tehtävien tulokset eivät ole vastanneet odotuksia. Tehostamistoimia ja radikaalejakin ratkaisuja on tehty ja ne ovat

4 SATAKUNNAN PELASTUSLAITOS 4(6) Tehtäväjärjestelyt ja uudet toiminnot toteutumassa. Vaikutuksia tuloksiin voidaan ennakoida, mutta täsmällistä tietoa ei ole. On kuitenkin epäiltävissä, että toiminnan tehostamisesta huolimatta voimavarat eivät tule riittämään, jolloin on mahdollista, että päällystöhenkilöstöä on maltillisesti lisättävä. Edelleen on korostettava, että tämä tapahtuu rahavarojen asettamissa rajoissa. Satakunnan pelastuslaitoksen johto on varsin kevyt verrattuna esimerkiksi muihin pelastustoimen alueisiin, vastaavan kokoisiin kuntaorganisaatioihin tai muihin yhteisöihin. Pelastustoimen muuttuva ja kasvava tehtäväkenttä edellyttää riittäviä resursseja pelastuslaitoksen maakunnallisen toiminnan johtoon, ohjaukseen ja koordinointiin. Mikäli näihin tehtäviin ei kyetä osoittamaan uusia henkilöresursseja on tehtäväkokonaisuudet luotava muuttamalla nykyisten virkojen tarkoitusta ja tehtäväkuvaa. Toimialuetasolla toimivan palopäällystön tehtäväkuvia ollaan tarkentamassa organisaation tarkistuksen yhteydessä. Tarkennustyö tulee jatkumaan usean vuoden ajan, sillä mm. tehtävien kasvu, henkilöstön siirtyminen eläkkeelle ja paremmin koulutettu uusi henkilöstö sekä edellyttävät että antavat mahdollisuuden muokata tehtäväkokonaisuuksia. Työpanosta on tarpeen mukaan kohdennettava uudelleen ja tutkittava mahdollisuudet monimuotoisempiin vastuukokonaisuuksiin. Edelleen on tutkittava mahdollisuudet aiempaa suurempien tehtäväkokonaisuuksien muodostamiseen esimerkiksi yhdistämällä eri kuntien palopäällikköpiirejä. Lisäksi nykytyöelämään kuuluva poikittainen tehtäväkierto ja hakeutuminen uusiin tehtäviin luovat sekä mahdollisuuksia että tarvetta mukautua henkilöstön odotuksiin. Pelastuslaitoksen lääkinnällinen pelastustoiminta, eli ensihoito, sairaankuljetus ja ensivaste, toimivat markkinatalouden kilpailuympäristössä. Menestyäkseen toiminnan tulee lähivuosina olla laajentumishakuinen ja tämän toteutuessa henkilömäärä näissä toiminnoissa kasvaa. Vastaavasti markkinaosuuksien mahdollisen menetyksen myötä tehtävät vähenevät, jolloin näitä tehtäviä tekevät henkilötkin vähenevät. Markkinalähtöisessä toiminnassa henkilöstötoimen eräät peruslähtökohdat, kuten pidättäytyminen henkilöstömäärän kasvusta ja irtisanomissuoja ovat mahdottomia. Asiakasorganisaatiot määrittelevät toiminnan määrä- ja laatukriteerit, jotka toimintaa hoitavan on täytettävä. Pelastuslaitoksen henkilöstö on aiempaa ikääntyneempää ja keski-ikä tulee nousemaan edelleen. On fysiologisesti mahdotonta, että esimerkiksi palomiestehtävissä olevat henkilöt selviytyisivät niissä tehtävissä ajateltuun eläkeikään saakka. Pelastuslaitoksen on tällöin luotava ja ylläpidettävä sellaisia muita työtehtäviä, joihin nämä henkilöt voivat tarkoituksenmukaisesti halutessaan siirtyä. Pelastuslaitos on aloittanut tähän tähtäävän selvitys- ja valmistelutyön. On nähtävillä, että nykymuotoisella pelastuslaitoksella on hyvin rajalliset mahdollisuudet osoittaa

5 SATAKUNNAN PELASTUSLAITOS 5(6) mielekkäitä muita työtehtäviä esimerkiksi palomiestehtävissä toimiville. Haluttu kehitys edellyttää toimialan laajennusta nykymuotoista pelastustointa lähellä oleviin toimintoihin ja henkilöstön työllistämistä niissä tehtävissä. Pelastuslaitoksen ei ole tarkoitus aloittaa uusia toimintoja elleivät ne ole joko lakisääteisiä tehtäviä tai ne tuottavat aiheuttamansa kustannukset täysmääräisesti. Uusien toimintojen rahoituksen tulee siis perustua muuhun kuin pelastustoimen perinteiseen kuntarahoitukseen. On ilmeistä, että useilla toimialoilla olisi saavutettavissa uusia toimintatapoja, jotka olisivat omiaan kasvattamaan pelastuslaitoksen palvelukykyä ja toimintaa. Uusien toimintojen, jotka rahoitetaan esimerkiksi myymällä palveluita liiketaloudellisin periaattein, perustaminen ja ylläpitäminen lisäävät henkilöstön kokonaismäärää. Lisäksi eräissä toiminnoissa henkilöiden palkkaa määriteltäessä on otettava huomioon tuolla toimialalla vallitseva palkkataso ja sopeuduttava siihen, mikäli halutaan saada tuloksia aikaan. Arvioitaessa uusien toimintojen mielekkyyttä on kuitenkin otettava huomioon kokonaisuus, jossa merkittäviä tekijöitä ovat synergiahyödyt ja ikääntyvän henkilöstön työllistämismahdollisuudet. Pelastuslaitoksen henkilöstötoimien eräitä perusperiaatteita Tehtäväkierron kehittäminen siten, että toisaalta henkilöille on riittävästi tarjolla mahdollisuuksia oman ammatillisen osaamisensa kehittämiseen ja syventämiseen. Toisaalta pelastuslaitoksella olisi mahdollisuus hyödyntää eri henkilöiden resursseja erilaisten tehtävien ja hankkeiden toteutuksessa. Ikäjohtamisen hyvien käytäntöjen ja mahdollisuuksien hyödyntäminen on pelastuslaitoksessa erittäin merkittävää, sillä eri mittareiden ja niiden perusteella tehtyjen arviointien mukaan tarve on suuri. Ikäjohtamisen merkitystä edelleen lisää pelastustoimen kasvava työvoimapula. Osaamisen kehittäminen on pelastustoimen kenties merkittävin haaste. Osaaminen on menestyvien yhteisöjen keskeinen peruspilari, mutta valitettavasti pelastustoimen koulutusjärjestelmä on perinteisesti ollut varsin vaatimaton. Ostopalveluihin ja ulkoistamiseen pelastuslaitos suhtautuu varauksella. Toisaalta viranomaistoimintojen luonne ei sovellu ulkoistettavaksi liiketaloudellisesti toimivaan yhtiöön ja toisaalta pelastuslaitoksen tulee saattaa oman toimintansa eri osatekijät kilpailukykyisiksi. Palkkarakenteen eri osioiden tulee olla tasapainossa. Tällöin eri tehtävien palkka on tasapainossa tehtävän vaativuuden kanssa sekä pelastuslaitoksen sisällä että koko kaupunkiorganisaatiossa. Lisäksi palkan tulisi olla riittävä toisaalta parhaiden voimien saamiseksi erityisesti vaativampiin tehtäviin ja toisaalta tarvittavien henkilöiden saamiseksi eräisiin vieroksuttuihin perustehtäviin.

6 SATAKUNNAN PELASTUSLAITOS 6(6) Henkilöstöstrategian ylläpito Työhyvinvointia ylläpitäviä ja kehittäviä toimenpiteitä tulee toteuttaa mahdollisuuksien mukaan. Tutkimusten mukaan näillä on palkkaakin suurempi vaikutus työtuloksiin ja -viihtyvyyteen. Päätoiminen henkilöstö on vapaaehtoistoiminnan ohella pelastuslaitoksen tärkein voimavara. Henkilöstötekijät ovat keskeisiä kaikissa organisaatioissa ja yhteisöissä, mutta pelastuslaitoksessa ne ovat, jos mahdollista, vieläkin keskeisemmässä asemassa. Syitä tähän ovat pelastustoimen maakunnalliseen toimintamallin tuoma kehitystarve, tehtävien kasvu, henkilöstön ikärakenne sekä muu kehitystarve. Neuvottelukunta on vahvistanut tämän henkilöstöstrategian kokouksessaan X.X.2007.

1. Yleistä... 2 1.1 Lainsäädäntö... 2 1.2 Palvelutasopäätöksen tarkoitus... 3 1.3 Palvelutasopäätösprosessi... 3

1. Yleistä... 2 1.1 Lainsäädäntö... 2 1.2 Palvelutasopäätöksen tarkoitus... 3 1.3 Palvelutasopäätösprosessi... 3 Sisällysluettelo 1. Yleistä... 2 1.1 Lainsäädäntö... 2 1.2 Palvelutasopäätöksen tarkoitus... 3 1.3 Palvelutasopäätösprosessi... 3 2. Strategiset päämäärät ja palvelutasopäätöksen perusteet... 5 2.1 Valtakunnalliset

Lisätiedot

1. Yleistä... 2 1.1 Lainsäädäntö... 2 1.2 Palvelutasopäätöksen tarkoitus... 3 1.3 Palvelutasopäätösprosessi... 3

1. Yleistä... 2 1.1 Lainsäädäntö... 2 1.2 Palvelutasopäätöksen tarkoitus... 3 1.3 Palvelutasopäätösprosessi... 3 Sisällysluettelo 1. Yleistä... 2 1.1 Lainsäädäntö... 2 1.2 Palvelutasopäätöksen tarkoitus... 3 1.3 Palvelutasopäätösprosessi... 3 2. Strategiset päämäärät ja palvelutasopäätöksen perusteet... 5 2.1 Valtakunnalliset

Lisätiedot

HYVINVOINTIA YHTEISTYÖLLÄ

HYVINVOINTIA YHTEISTYÖLLÄ HYVINVOINTIA YHTEISTYÖLLÄ Karhukuntien palvelustrategia 2008 K O U L U T U S P A L V E L U T Hyväksytty Karhukuntien neuvottelukunnassa 10.12.2003 sekä seudun kuntien valtuustoissa tammikuussa 2004. SISÄLLYS

Lisätiedot

PIETIKÄINEN NIINA HR TUOTANTOJOHDON STRATEGISENA KUMPPANINA

PIETIKÄINEN NIINA HR TUOTANTOJOHDON STRATEGISENA KUMPPANINA PIETIKÄINEN NIINA HR TUOTANTOJOHDON STRATEGISENA KUMPPANINA TAMPEREEN KAUPUNGIN JULKAISUJA SELVITYKSET JA KEHITTÄMISRAPORTIT 3/2014 PIETIKÄINEN NIINA HR TUOTANTOJOHDON STRATEGISENA KUMPPANINA General Executive

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN PALVELURAKENNE TULEVAISUUS- TARKASTELU

PÄIJÄT-HÄMEEN PALVELURAKENNE TULEVAISUUS- TARKASTELU g a r m i Vesa Harmaakorpi Helinä Melkas Timo Pihkala Tomi Tura Tuomo Uotila PÄIJÄT-HÄMEEN PALVELURAKENNE TULEVAISUUS- TARKASTELU PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO A147 2004 1 2 g a r m i Vesa Harmaakorpi Helinä Melkas

Lisätiedot

SUUNNITELMA. Maaseutuviraston alueellistamissuunnitelma ja alueellistamisen periaatteet

SUUNNITELMA. Maaseutuviraston alueellistamissuunnitelma ja alueellistamisen periaatteet SUUNNITELMA Maaseutuviraston alueellistamissuunnitelma ja alueellistamisen periaatteet Maaseutuviraston julkaisuja: Toimintakertomuksia ja -suunnitelmia Sisältö Sisältö 2 Johdanto 3 1. Maaseutuviraston

Lisätiedot

KIRKON PALVELUKESKUS. HeTa-projekti

KIRKON PALVELUKESKUS. HeTa-projekti KIRKON PALVELUKESKUS HeTa-projekti SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 3 1. Nykytilan arviointi 3 1.1 Nykytilan tunnistetut ongelmat 4 1.2 Jäsenkato kasvussa 5 1.3 Tietohallinnon hoito 6 1.4 Nykytilan jatkuminen

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2010 2014 HESTRA

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2010 2014 HESTRA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2010 2014 HESTRA 15.1.2010 2 (16) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA KÄYTETYT TERMIT JA LYHENTEET 3 JOHDANTO 5 1. HENKILÖSTÖSTRATEGIAN

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2012-2016 HESTRA

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2012-2016 HESTRA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2012-2016 HESTRA Viimeksi päivitetty 5.4.2012 2 (16) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA KÄYTETYT TERMIT JA LYHENTEET 3 JOHDANTO

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNGIN PALVELUSTRATEGIA 2020

RAUMAN KAUPUNGIN PALVELUSTRATEGIA 2020 RAUMAN KAUPUNGIN PALVELUSTRATEGIA 2020 Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 20.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 1 1. PALVELUSTRATEGIAN LÄHTÖKOHDAT... 2 1.1 KUNTIEN TOIMINTAYMPÄRISTÖÖN JA RESURSSEIHIN LIITTYVÄT

Lisätiedot

Pelastuslaitosten verkko yhteistyön alustana ja kehittämisohjelma 2010 2015

Pelastuslaitosten verkko yhteistyön alustana ja kehittämisohjelma 2010 2015 Piia Vähäsalo Pelastuslaitosten verkko yhteistyön alustana ja kehittämisohjelma 2010 2015 Pelastuslaitosten kumppanuushanke Pelastuslaitokset TEKIJÄ Piia Vähäsalo 1. painos ISBN 978-952-213-548-3 (nid.)

Lisätiedot

Sisäasiainministeriön hallinnonalan strateginen henkilöstösuunnitelma vuosille 2013-2017

Sisäasiainministeriön hallinnonalan strateginen henkilöstösuunnitelma vuosille 2013-2017 Sisäasiainministeriön hallinnonalan strateginen henkilöstösuunnitelma vuosille 2013-2017 1 Sisällysluettelo 1. Johdanto...5 Yhteenveto strategisista valinnoista ja painopisteistä... 6-9 2. Henkilöstösuunnitteluun

Lisätiedot

Kuntatyö 2010. Päivi Rainio. Rekrytointiopas kunta-alalle ISBN 951-755-802-3. Suomen Kuntaliitto. Kunnallinen työmarkkinalaitos Kuntien eläkevakuutus

Kuntatyö 2010. Päivi Rainio. Rekrytointiopas kunta-alalle ISBN 951-755-802-3. Suomen Kuntaliitto. Kunnallinen työmarkkinalaitos Kuntien eläkevakuutus Päivi Rainio Kuntatyö 2010 Rekrytointiopas kunta-alalle ISBN 951-755-802-3 Suomen Kuntaliitto Kunnallinen työmarkkinalaitos Kuntien eläkevakuutus Suomen Kuntaliitto 2003 Sisältö Rekrytointi sijoitus tulevaisuuteen...

Lisätiedot

Vankkaa osaamista ja ketterää oppimista Työelämän osaamiseen ja oppimiseen liittyviä haasteita

Vankkaa osaamista ja ketterää oppimista Työelämän osaamiseen ja oppimiseen liittyviä haasteita Vankkaa osaamista ja ketterää oppimista Työelämän osaamiseen ja oppimiseen liittyviä haasteita Leenamaija Otala CICERO Learning Network, 2011 Tiivistelmä CICERO Learning Network ja Henry ry. (Henkilöstönjohdonryhmä

Lisätiedot

Paikallinen turvallisuussuunnittelu. Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa

Paikallinen turvallisuussuunnittelu. Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa Paikallinen turvallisuussuunnittelu Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa 1 Tämä julkaisu on tarkoitettu erityisesti Sinulle, joka osallistut paikalliseen, seudulliseen tai maakunnalliseen

Lisätiedot

SELVITYS LÄHI- JA PERUSHOITAJIEN OSAAMISEN HYÖDYNTÄMISESTÄ ERIKOISSAIRAANHOIDOSSA

SELVITYS LÄHI- JA PERUSHOITAJIEN OSAAMISEN HYÖDYNTÄMISESTÄ ERIKOISSAIRAANHOIDOSSA Osaamisen vajaakäyttö kasvattaa kustannuksia SELVITYS LÄHI- JA PERUSHOITAJIEN OSAAMISEN HYÖDYNTÄMISESTÄ ERIKOISSAIRAANHOIDOSSA SISÄLLYS JOHDANTO... 4 1 LÄHI- JA PERUSHOITAJAT ERIKOISSAIRAANHOIDOSSA...

Lisätiedot

Oriveden kaupungin laaja hyvinvointikertomus. Hyvinvointikertomus valtuustokaudelta 2009-2012 ja hyvinvointisuunnitelma valtuustokaudelle 2013-2016

Oriveden kaupungin laaja hyvinvointikertomus. Hyvinvointikertomus valtuustokaudelta 2009-2012 ja hyvinvointisuunnitelma valtuustokaudelle 2013-2016 Oriveden kaupungin laaja hyvinvointikertomus Hyvinvointikertomus valtuustokaudelta 2009-2012 ja hyvinvointisuunnitelma valtuustokaudelle 2013-2016 Khall 24.3.2014, 73 Kvalt 7.4.2014 Sisällysluettelo Kertomuksen

Lisätiedot

Rekrytoinnin ulkoistaminen konsultille: ilmoitushakuprosessin vaiheet ja konsultin rooli

Rekrytoinnin ulkoistaminen konsultille: ilmoitushakuprosessin vaiheet ja konsultin rooli Lappeenrannan Teknillinen Yliopisto Kauppatieteiden osasto Johtaminen ja organisaatiot Rekrytoinnin ulkoistaminen konsultille: ilmoitushakuprosessin vaiheet ja konsultin rooli Kandidaatin tutkielman ohjaajat

Lisätiedot

Tehtävien ja työnjaon muutokset. Opas terveydenhuollon ja työelämän kehittämiseen

Tehtävien ja työnjaon muutokset. Opas terveydenhuollon ja työelämän kehittämiseen Tehtävien ja työnjaon muutokset Opas terveydenhuollon ja työelämän kehittämiseen Tehtävien ja työnjaon muutokset Opas terveydenhuollon ja työelämän kehittämiseen KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS Helsinki

Lisätiedot

Selvitys VTT:n, GTK:n ja MIKESin mahdollisesta yhdistämisestä sekä VTT:n hallintomallin uudistamistarpeesta ja mahdollisesta yhtiöittämisestä

Selvitys VTT:n, GTK:n ja MIKESin mahdollisesta yhdistämisestä sekä VTT:n hallintomallin uudistamistarpeesta ja mahdollisesta yhtiöittämisestä Selvitys VTT:n, GTK:n ja MIKESin mahdollisesta yhdistämisestä sekä VTT:n hallintomallin uudistamistarpeesta ja mahdollisesta yhtiöittämisestä Työ- ja elinkeinoministeriön toimeksianto 16.10.2012 VPSolutio

Lisätiedot

Alueellinen kyvykkyys ja sitä muovaavat tekijät

Alueellinen kyvykkyys ja sitä muovaavat tekijät Alueellinen kyvykkyys ja sitä muovaavat tekijät erityistarkastelussa korkea teknologia ja osaamisintensiiviset palvelut Satu Nivalainen, Kirsi Mukkala ja Timo Tohmo Tekesin katsaus 247/2009 Alueellinen

Lisätiedot

Pelastushenkilöstön työssä jaksaminen. Sisäinen turvallisuus

Pelastushenkilöstön työssä jaksaminen. Sisäinen turvallisuus Pelastushenkilöstön työssä jaksaminen Sisäinen turvallisuus SISÄASIAINMINISTERIÖN JULKAISUJA 1/2006 SISÄASIAINMINISTERIÖ Tekijät (toimielimestä, toimielimen nimi, puheenjohtaja, sihteeri) Pelastushenkilöstön

Lisätiedot

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 2 Hyvä esimiestyö Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 3 Tätä opasta voit vapaasti hyödyntää koulutuksessa ja esimiestyössä. Voit tulostaa sen käyttöösi maksutta internet-osoitteista:

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI 23.8.2013. Palaute 39. Palvelulinjaukset. tynyt. Luonnoksessa on. ollut, että os- Työn Päihtyneille (jotka. ta. pienituloisia.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI 23.8.2013. Palaute 39. Palvelulinjaukset. tynyt. Luonnoksessa on. ollut, että os- Työn Päihtyneille (jotka. ta. pienituloisia. JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI 23.8.2013 Työyhteisöjen palautteet palvelulinjausten 2. luonnoksesta (3.6.2013) Palaute 39 työyhteisöltä ajalta 9. 6. 20.8. (palautteet pyydetty 16.8. mennessä) Kokoaja Pirjo Tuosa

Lisätiedot

Hämeen liitto. Häme Region Häme Region. Hyvä Häme Kanta-Hämeen hyvinvointistrategia 2015

Hämeen liitto. Häme Region Häme Region. Hyvä Häme Kanta-Hämeen hyvinvointistrategia 2015 Hämeen liitto Häme Region Häme Region Hyvä Häme en hyvinvointistrategia 2015 SOSIAALIKEHITYS OY Antti Pelto-Huikko Päivi Heinonen Juha Kaakinen Kannen kuva: Häme-markkinointi HYVÄ HÄME en hyvinvointistrategia

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO 1 Johdanto... 3 1.1 Kittilän kunta työnantajana: nykytilan analyysia ja katsaus tulevaisuuteen... 4 2 Kunnan henkilöstötyön

SISÄLLYSLUETTELO 1 Johdanto... 3 1.1 Kittilän kunta työnantajana: nykytilan analyysia ja katsaus tulevaisuuteen... 4 2 Kunnan henkilöstötyön 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 Johdanto... 3 1.1 Kittilän kunta työnantajana: nykytilan analyysia ja katsaus tulevaisuuteen... 4 2 Kunnan henkilöstötyön strategiset tavoitteet vuosille 2012-2020... 5 3 Kittilän

Lisätiedot

Yhteistoimintalaki. Neuvotteluja yhteistoiminnan hengessä

Yhteistoimintalaki. Neuvotteluja yhteistoiminnan hengessä Yhteistoimintalaki Neuvotteluja yhteistoiminnan hengessä Sisällys Johdanto... 3 1 Luku: Yleiset säännökset... 4 2 Luku: Yhteistoiminnan osapuolet... 7 3 Luku: Henkilöstöryhmien edustajille annettavat tiedot...

Lisätiedot

Työryhmäraportti. Nykytilan kuvaus sekä uuden kunnan palvelujen järjestäminen, organisointi ja kehittäminen. Henkilöstötyöryhmän raportti

Työryhmäraportti. Nykytilan kuvaus sekä uuden kunnan palvelujen järjestäminen, organisointi ja kehittäminen. Henkilöstötyöryhmän raportti Työryhmäraportti Nykytilan kuvaus sekä uuden kunnan palvelujen järjestäminen, organisointi ja kehittäminen Henkilöstötyöryhmän raportti 17.3.2014 Sisällys Yhteenveto... 3 Toimeksiannon sisältö ja työryhmän

Lisätiedot

Liikuntatieteellisen Seuran arviointi VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2014:7. Jari Stenvall

Liikuntatieteellisen Seuran arviointi VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2014:7. Jari Stenvall Liikuntatieteellisen Seuran arviointi VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2014:7 Jari Stenvall Liikuntatieteellisen Seuran arviointi VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2014:7 Jari Stenvall Opetus- ja

Lisätiedot

SUOMEN SISÄISEN TURVALLISUUDEN SEKÄ OIKEUDENHOIDON TULEVAISUUS. - Pitkän aikavälin tavoitteet

SUOMEN SISÄISEN TURVALLISUUDEN SEKÄ OIKEUDENHOIDON TULEVAISUUS. - Pitkän aikavälin tavoitteet SUOMEN SISÄISEN TURVALLISUUDEN SEKÄ OIKEUDENHOIDON TULEVAISUUS - Pitkän aikavälin tavoitteet Parlamentaarinen työryhmä 2015 2 SISÄLLYSLUETTELO Työryhmän toimeksianto 1. Sisäinen turvallisuus ja oikeudenhoito

Lisätiedot