Suomen jäämistöoikeus II TESTAMENTTI- OIKEUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suomen jäämistöoikeus II TESTAMENTTI- OIKEUS"

Transkriptio

1 Suomen jäämistöoikeus II TESTAMENTTI- OIKEUS Aulis Aarnio Urpo Kangas 5., uudistettu painos TALENTUM Helsinki 2015

2 Copyright 2015 Talentum Media Oy ja tekijät Yhteistyössä Lakimiesliiton Kustannus 5., uudistettu painos ISBN ISBN (verkkokirja) ISBN (sähkökirja) Taitto: NotePad BALTO print, Liettua 2015 Palaute kirjasta:

3 pääpiirteittäin I LUKU Testamentin historialliset juuret... 1 II LUKU Testamenttioikeuden peruskäsitteet III LUKU Testamentin tekijän ja testamentin saajan muotokuva IV LUKU Testamenttaustahdon muodostuminen ja testamentin tulkinta V LUKU Muoto ja muotovirhe testamenttioikeudessa VI LUKU Kirjallinen testamentti VII LUKU Hätätilatestamentti VIII LUKU Testamentin todistamista koskevat määräykset IX LUKU Lapsen huollosta ja edunvalvonnasta annetut testamenttimääräykset X LUKU Testamenttioikeuden kansainväliset liittymät XI LUKU Hoitotahto, elinten luovutus ja hautaaminen XII LUKU Testamentinteko kelpoisuudesta XIII LUKU Testamenttausvallan delegoiminen XIV LUKU Testamentin peruuttaminen XV LUKU Keskinäinen testamentti XVI LUKU Testamentin saajaa koskevat määräykset VII

4 pääpiirteittäin XVII LUKU Testamenttiehdot ja niihin rinnastuvat määräykset XVIII LUKU Täysi ja rajoitettu omistusoikeustestamentti XIX LUKU Käyttöoikeustestamentti XX LUKU Tuotto-oikeustestamentti XXI LUKU Testamentin selvitysjärjestelmä XXII LUKU Testamentin hyväksyminen ja moiteoikeudesta luopuminen XXIII LUKU Testamentin moite XXIV LUKU Testamentin pätevyyttä koskevat muut kanteet XXV LUKU Testamentin tulkintakanne XXVI LUKU Testamenttiin perustuva lainhuuto, erityinen oikeus ja vallintarajoitus Kirjallisuus Oikeustapaushakemisto Lainkohtahakemisto Asiahakemisto VIII

5 SAATESANAT... V LYHENTEET... XXXVII I LUKU TESTAMENTIN HISTORIALLISET JUURET Testamentti roomalaisessa oikeudessa... 1 Instituution synty... 1 Syntyyn johtaneet syyt Testamentti germaanisessa oikeudessa... 3 Lakimääräisen perimyksen yksinomaisuuden periaate.. 3 Testamentin omaksuminen germaanisessa oikeudessa Testamentti common law -oikeudessa... 6 Varhaisvaiheen reseptio... 6 Testamentti-instituution leviäminen Euroopan ulkopuolelle Testamentin rantautuminen Pohjolan perille... 7 Välisatamana Tanska... 7 Ensimmäiset testamentit Ruotsi-Suomessa... 8 Vuoden 1686 testamenttisääntö 1734 lain esikuvana.. 9 Maan luonnosta lakiosaan Testamentin sääntely vuosina II LUKU TESTAMENTTIOIKEUDEN PERUSKÄSITTEET Pakottava ja tahdonvaltainen testamenttioikeus Testamentin nykyinen sääntely Lakimääräisen perimyksen ja testamenttiperimyksen suhde IX

6 2 Testamenttikäsitteen käyttötavoista Tahdonilmaisu ja testamenttiasiakirja Testamentti erottelukäsitteenä Testamentin määritelmä Määritelmäyritykset Perustunnusmerkit ja liitännäiset tunnusmerkit Tunnusmerkistöerottelun perusta Kuolemanvaraisuus perustunnusmerkkinä Kuolemanvaraislahjasta Positiivinen perintösopimus Jäämistöä koskeva perustunnusmerkkinä Digitaalinen jäämistövarallisuus Vastikkeettomuus perustunnusmerkkinä Testamentti ja lahja Testamentti ja lahjanlupaus Vastikkeellinen vaihdanta ja testamentti Testamentti ja henkivakuutuksen edunsaajamää räys Yksipuolisuus liitännäisenä tunnusmerkkinä Peruutettavuus liitännäisenä tunnusmerkkinä Muotovaatimus liitännäisenä tunnusmerkkinä Testamentti lakimääräisen perimysjärjestyksen muotoajana Testamentin yksilöinti Testamenttiluokitukset Numerus clausus -periaate ja testamentti Yleisjälkisäädöksen ja erityisjälkisäädöksen erot Erilaiset legaatit Määräämisvallan laajuuteen perustuva erottelu Fideikommissaarinen testamentti Eri testamenttityyppien oikeusvaikutukset Testamenttiluokitusten käytännöllinen merkitys III LUKU TESTAMENTIN TEKIJÄN JA TESTAMENTIN SAAJAN MUOTOKUVA Testamenttausfrekvenssi Varallisuuden jakautuminen ja jäämistöt Varallisuuden jakautuminen kotitalouksien sisällä X

7 Testamenttien yleisyys Testamentti ja perittävän siviilisääty Testamenttijäämistön suuruus Testamentti ja elämänkaari Testamentin tekijän ikä Testamentin saajien ikä Testamentin saajan henkilö Testamenttimääräysten sisältö Testamenttiluokitukset Yleisjälkisäädös vai legaatti Testamentin toissijaismääräys Testamentin saajien lukumäärä Valtion jäämistösaanto ja testamentti Valtion oikeuden syrjäyttäminen testamentilla Säätiön ja nimikkorahaston perustaminen testamentilla IV LUKU TESTAMENTTAUSTAHDON MUODOSTUMINEN JA TESTAMENTIN TULKINTA Testamenttausvapaus ja lakimääräisten perillisten intressit Intressien yhteensovittaminen Testamenttausvapaus perusoikeutena Testamentin suunnittelussa huomioon otettavat seikat Perintö- ja lahjaverojärjestelmä Veroseuraamus testamentin sisältöön vaikuttavana tekijänä Lakiosasäännöstö testamentin sisältöön vaikuttavana tekijänä Aviovarallisuussäännöstö testamentin sisältöön vaikuttavana tekijänä Testamentin tulkintaohjeet testamentin sisältöön vaikuttavina tekijöinä Testamentin suunnittelusta testamentin laatimiseen Testamentin laatiminen ja avustajan velvollisuudet Testamenttiasiakirjan synty prosessina XI

8 4 Testamenttaustahdon aitouden ja pysyvyyden takeet Menettelysäännökset testamentin tekijän tahdonilmaisun suojana Muoto oikeusvarmuustekijänä Testamentin tallettaminen asiakirjan säilymisen takeena Testamenttitahdonilmaisun sisällölliset takeet Testamentin selvitysprosessi menettelyllisenä takeena Testamentin tulkinta Testamenttia koskevien oikeusohjeiden tulkinta Testamentin tulkinnan ja laintulkinnan ero Tulkinnan kohteesta Testamentin ominaisluonne tulkintaan vaikuttavana tekijänä Tulkinnan tueksi kehitetyt ratkaisuperiaatteet Tulkintaperiaatteet Tulkintaohjeet Erottelun teoreettinen hyväksyttävyys Vieraan tahdon eliminoiminen Nojatuoliperiaate Kokonaisajatuksen selvittäminen Sanonnan erittely Testamentin täsmentäminen Testamentin pääajatus Tulkinta-aineiston rajoittamattomuus Testamentin täydentäminen Täydentämisen ja tulkinnan ero Tulkinta-aineisto Sanarajaperiaate ja testamentin liitteet Muu tulkinta-aineisto V LUKU MUOTO JA MUOTOVIRHE TESTAMENTTIOIKEUDESSA Muotomääräysten kolmijako Varsinaiset, epävarsinaiset ja ohjesisältöiset muotomääräykset XII

9 Muotovirheopin peruspiirteet Muoto ja kohtuusharkinta Muoto funktio-konstruktio Tavoiterationaalinen muotovirhekäsitys Muodon tehtävät Testamenttimuoto muodon tehtävien kannalta Muoto testamentin tekijän tahdon garantiana Muoto funktio-konstruktion arviointia Korkeimman oikeuden näkemys muodon merkityksestä VI LUKU KIRJALLINEN TESTAMENTTI Testamentti asiakirjana Kahvipuheista määrämuotoon Muotomääräyksen kattavuus Asiakirjavaatimus Testamentin teksti ja kieli Testamentin alusta Testamentin päiväys Oikea ja väärä otsikko Testamentin tekijän allekirjoitus Nimikirjoitus Avustettu allekirjoitus Allekirjoituksen tunnustaminen Tekstattu allekirjoitus Puumerkki Näkövammaisen henkilön testamentti Kirjoituskyvyttömän henkilön testamentti Allekirjoituksen selkeys ja ymmärrettävyys Kysymyksiin vastaamalla tehty testamentti Käyttöala Aloitevalta testamentin tekemiseen Menettelyohjeet Testamentin muoto ja perinnöttömäksi tekeminen Varsinainen perinnöttömäksi tekeminen Menettelysäännökset XIII

10 VII LUKU HÄTÄTILATESTAMENTTI Hätätilatestamenttia koskevien säännösten oikeuspoliittinen perusta Oikeudenmukaisuuden ja oikeusvarmuuden jännite Ratkaiseva hätätila Suullinen hätätilatestamentti Kahden todistajan hätätilatestamentti Kirjallisen testamentin laatimisen estävä pakottava syy Hätätilatestamentti ja testamentin ineksistenssi Suullista testamenttia rasittava pätemättömyys ja sen korjautuminen Testamenttitahdonilmaisun keskeneräisyys Kirjallinen hätätilatestamentti Holografinen testamentti Omakätisyys holografisen testamentin tunnusmerkkinä Sekatekniikalla laadittu hätätilatestamentti Sielullinen ahdinkotila ja hätätilatestamentin muodon moitteettomuus Itsemurhaa edeltävä ahdinkotila Hätätilatestamentin raukeaminen Testamentin laatimista koskeva toimeksianto ja toimeksiantajan kuolema Suullinen toimeksianto Testamenttiluonnoksen allekirjoittaminen VIII LUKU TESTAMENTIN TODISTAMISTA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET Kahden todistajan järjestelmä Testamentti kansankokouksessa Perussääntö Testamentin todistamisen juhlamuotoisuudesta Testamentin todistajien yleinen ja erityinen kelpoisuus Yleiset edellytykset todistajan tehtävään Erityiset edellytykset todistajan tehtävään XIV

11 3 Todistajien esteettömyys Esteettömyyden määrittämishetki Testamentin tekijän ja todistajan sukulaisuus- tms. suhde jääviysperusteena Aviopuoliso ja parisuhdekumppani Sukulainen Sivusukulaisuus Sivusukulaisen aviopuoliso ja parisuhdekumppani Etenevä ja takeneva lankous Testamentin sisällöstä johtuva todistajan esteellisyys Edunvalvoja testamentin todistajana Hoitohenkilökunta testamentin todistajana Oikeushenkilön hyväksi laaditun testamentin todistaminen Hallituksen jäsenyys esteperusteena Säätiön hyväksi tehdyn testamentin todistaminen Yhtiön hyväksi tehdyn testamentin todistaminen Prokuristi testamentin todistajana Seurakunnan hyväksi tehdyn testamentin todistaminen Esteellisyyden aiheuttama pätemättömyys Testamentin toimeenpanija testamentin todistajana Pääsääntönä esteettömyys Toimeenpanijan saaman edun aiheuttama esteellisyys Yhtäaikaisuusvaatimus Kahden todistajan ollessa yhtaikaa läsnä Testamentin todistaminen prosessina Sallittuja todistamistapoja Tietoisuusvaatimus Todistajien tietoisuus oikeustoimesta Puuttuva tietoisuus oikeustoimesta Tietoisuuden merkitys testamenttia koskevassa ineksistenssiarviossa Tietoisuus testamentin sisällöstä XV

12 7 Kuoreen suljettu testamentti Todistuksen kirjoittaminen kirjekuoren päälle Myöhempien merkintöjen merkitys Testamentin todistuslauselma Ohjesisältöinen määräys Todistajia koskevat tiedot Testamentin tekijää koskevat tiedot Tiedot todistustapahtumasta Todistusklausuulin merkitys ja näyttövelvollisuus IX LUKU LAPSEN HUOLLOSTA JA EDUNVALVONNASTA ANNETUT TESTAMENTTIMÄÄRÄYKSET Määräys lapsen huollosta Lapsen huollosta määrääminen Määräys lapsen edunvalvojasta Lapsen edunvalvoja suoraan lain nojalla Edunvalvojan esteettömyys ja sopivuus Edunvalvojan sijaisen tehtävät Testamentissa määrätyn omaisuuden hoitajan velvollisuudet Omaisuusluettelon laatiminen Holhoustoimilain kanssa ristiriitaiset testamenttiehdot X LUKU TESTAMENTTIOIKEUDEN KANSAINVÄLISET LIITTYMÄT Sääntelytarve ja säännöstausta Liittymät ulkomaiseen lainsäädäntöön Haagin yleissopimus testamenttimääräysten muotoa koskevien lakiristiriitojen ratkaisemiseksi Pohjoismainen perintösopimus Euroopan unionin perintöasetus Muualla kuin Suomessa oleva omaisuus Suomessa laadittuun testamenttiin sisältyvän määräyksen täytäntöönpano EU:n ulkopuolella Eurooppalainen perintötodistus Testamenttimääräysten ristiriita XVI

13 XI LUKU HOITOTAHTO, ELINTEN LUOVUTUS JA HAUTAAMINEN Hoitotahdon ilmaiseminen Hoitotahdon luonne Vainajaan kohdistuvat toimenpiteet Elinten irrottaminen Hautaamista koskevat määräykset XII LUKU TESTAMENTINTEKO KELPOISUUDESTA Edunvalvonnan alaisen henkilön testamentintekokelpoisuus Testamentin tekijän ikää koskevat määräykset Edunvalvojan asemasta Alaikäisen vallitsema omaisuus Vajaavaltaisuusvirheen vaikutus Määrätty edunvalvoja ja päämiehen testamentintekokelpoisuus Testamentintekokelpoisuus oikeudellisena kategoriana Oikeustoimikelpoisuus ja testamentintekokelpoisuus Testamentintekokelpoisuus ja alentunut kyky itsenäiseen tahdonmuodostukseen Testamentin pätevyyden kannalta merkityksetön häiriötila Testamentin pätevyyden kannalta merkityksellinen häiriötila Valoisa hetki Ahdistuneisuushäiriöt ja testamentintekokelpoisuus Täsmentynyt tautikäsitteistö Ahdistuneisuushäiriön vaikutus testamentintekokelpoisuuteen Psykoosit ja testamentintekokelpoisuus Todellisuudentajun hämärtyminen Akuutti psykoosi Krooniset psykoosit ja testamentintekokelpoisuus Skitsofrenia XVII

14 Kaksisuuntaiset mielialahäiriöt ja testamentintekokelpoisuus Etenevien muistisairauksien vaikutus testamentintekokelpoisuuteen Etenevät muistisairaudet Dementiaa edistävät sairaudet ja testamentintekokelpoisuus Lievä dementia ja testamentintekokelpoisuus Keskivaikea dementia ja testamentintekokelpoisuus Vaikea dementia ja testamentintekokelpoisuus Vaikean dementian loppuvaihe ja testamentintekokelpoisuus Tylsistymisen eteneminen vaiheittain Humalatilan vaikutus testamentintekokelpoisuuteen 372 Alkoholi ja testamentti Runsaan alkoholinkäytön aiheuttama aivojen degeneroituminen Kroonisen alkoholistin testamentti Huumausaineiden ja niihin rinnastuvien aineiden vaikutus testamentintekokelpoisuuteen Mielentilaan vaikuttavat aineet Huumausaineriippuvuus ja testamentintekokelpoisuus Huumeriippuvaisen testamentintekokelpoisuuden arviointi Afasian vaikutus testamentintekokelpoisuuteen Afasian ilmenemismuodot Sanamykkyys ja testamentintekokelpoisuus Afasiapotilaan testamentintekokelpoisuuden arvioiminen Esimerkki afaatikon testamentin laatimisesta Sensorinen afasia ja testamentintekokelpoisuus Amnestinen afasia ja testamentintekokelpoisuus Afasiapotilaan tekemän testamentin sisältömääräykset Muu kuin afasiasta johtuva kyvyttömyys XVIII

15 9 Kehitysvammaisuuden vaikutus testamentintekokelpoisuuteen Perintökaaren vanhentunut käsitteistö Vammaisuuden viisiluokitus Kehitysvamman vaikutuksen punninta Heikkolahjaisuuden vaikutus testamentintekokelpoisuuteen Muiden sairauksien vaikutus testamentintekokelpoisuuteen Aidsdementia Liikeratojen kovettumistauti Oikeuskäytännön viesti oikeuspolitiikalle XIII LUKU TESTAMENTTAUSVALLAN DELEGOIMINEN Periaatteelliset lähtökohdat Testamentti henkilökohtaisena oikeustoimena Valtuutus ja testamentti Varsinainen delegointi Päätäntävallan siirto Täytäntöönpano-ohjeet Valta valita toimeenpanija Testamentin saajien piirin täsmentäminen Määräys jäämistön käyttötavasta Testamentin saajan optiovalta Tosiasiallisesta delegoinnista Säätiön perustaminen testamentilla uuden säätiölain mukaan Perustamistarkoitus ja säätiön alkupääoma Perustettavan säätiön tarkoituksen täsmentäminen Säätiön perustamistoimista huolehtivan toimivalta XIV LUKU TESTAMENTIN PERUUTTAMINEN Viimeisen tahdon kunnioittamisen periaate Peruuttamaton tahdonilmaisu kuoleman varalta Vapaan peruuttamisen periaate Peruuttamisen nykyinen sääntely Tehoton peruuttamattomuussitoumus XIX

16 2 Peruuttamiskelpoisuudesta Peruuttamiskelpoisuuden suhde testamentintekokelpoisuuteen Peruuttamiskelpoisuuden menettäminen Peruuttamiskelpoisuuden punnintahetki Testamentin muodossa tapahtuva peruutus Peruuttamistarkoitus Ristiriitaisten testamenttimääräysten toimeenpano Osittainen päällekkäisyys Täydellinen päällekkäisyys Peruuttamistahdon tulkinnasta Testamentin tekstin yliviivaaminen Testamentin konkludenttinen peruuttaminen Erillinen peruutusasiakirja Peruutustahdon ilmaiseminen kirjallisesti Muotovirheinen testamentti peruutusasiakirjana Suullinen peruutus Peruuttamistahdonilmaisun selkeys Riittävän näytön arviointiperiaatteet Testamentin hävittäminen ja häviäminen Asiakirjan tahallinen tuhoaminen Kadonnut testamentti ja testamentin peruuttaminen Testamentin katoaminen testamentin tekijän tahtomatta Testamentin hävittäminen testamentin tekijän tieten ja tietämättä Testamentin peruuttaminen ja todistustaakka Vahvan näytön vaatimus Todistustaakka ja oikeusvarmuus Testamentin tallettamisen vaikutus peruutusolettamaan Testamentin jäljennöksen ja kaksoiskappaleen vaikutus peruuttamisolettamaan Testamentin väitetty kaksoiskappale Alkuperäinen testamentti muun kuin testamentin tekijän hallussa XX

17 8 Peruutuksen yhteydessä annetut uudet määräykset Testamentin määrämuotoisuus Testamentin tulkinta-aineisto ja peruuttamistahdon tulkinta Peruutuksen peruutus Oikeusvaikutukset Tallellaolovaatimus Testamentin peruuttamisen pätemättömyydestä Sääntelemätön tilanne Testamentin peruuttaminen omaisuutta luovuttamalla 495 XV LUKU KESKINÄINEN TESTAMENTTI Keskinäisen testamentin historiallinen tausta Ensimmäinen suomalainen keskinäinen testamentti Keskinäisten testamenttien yleistyminen Keskinäinen testamentti ja perintösopimus Keskinäisen testamentin rakenne Aviopuolisoiden keskinäinen testamentti Testamenttimääräysten riippuvuus toisistaan Muiden kuin aviopuolisoiden keskinäinen testamentti Keskinäisen testamentin peruuttaminen Peruuttamiseen liittyvät pääongelmat Keskinäinen testamentti kahden testamentin yhdistelmänä Keskinäisen testamentin peruuttamisen tehottomuudesta Sallittu yksipuolinen peruuttaminen Välipuhe testamentin peruuttamattomuudesta Olennaisten edellytysten vastainen määräyksen peruuttaminen Keskinäisen testamentin toissijaismääräyksen muuttaminen Toissijaismääräyksen sallittu muuttaminen Olennaisten edellytysten vastainen testamentin toissijaismääräyksen muuttaminen Todistustaakka XXI

18 Kanteen nostaminen Keskinäinen testamentti ja perintöverotus XVI LUKU TESTAMENTIN SAAJAA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET Yleiset edellytykset Oikeuskelpoisuus testamenttisaannon edellytyksenä Yhdenvertaisuusperiaate Erityiset edellytykset Perustilanne Perättäiset testamentin saajat Testamentin tekijän ja saajan samanaikainen kuolema Testamentin viimesaaja Testamentin ensisaajan ja viimesaajan oikeusasema Sallittuja testamenttausvaihtoehtoja Edunvalvojan määrääminen testamentin saajaa varten Sijaantulo-oikeudesta testamenttioikeudessa Testamentissa nimetyn saajan kuolema Sijaantulo-olettama Sijaantulon edellytykset Sijaantulevan saajan määräytyminen Yleisjälkisäädöksen saajien osuuksien lisääminen Ius accrescendi -periaate Tulkintaohjeen toissijaisuus Elämänkumppanin hyväksi tehty testamentti Kihlakumppanin tai aviopuolison hyväksi tehty testamentti Tulkintaohjeen harkinnanvaraisuus Avopuolison hyväksi tehty testamentti Testamentin raukeaminen XVII LUKU TESTAMENTTIEHDOT JA NIIHIN RINNASTUVAT MÄÄRÄYKSET Ehtotyypit Ehdon käsite Ehtojen ajallinen kohdentuminen XXII

19 Ehtojen velvoittavuus Ehtojen tulkinta Ehdonluonteisten määräysten ja varsinaisten ehtojen välinen ero Lykkäävät ja purkavat ehdot Lykkäävä ehto Purkava ehto Testamenttiin liitetyt tarkoitemääräykset Merkityssisältö Varsinainen tarkoitemääräys Tarkoitemääräyksen velvoittavuus Luonnollisen henkilön hyväksi tehtyyn testamenttiin liitetty tarkoitemääräys Oikeushenkilön hyväksi tehtyyn testamenttiin liitetty tarkoitemääräys Valtion hyväksi tehtyyn testamenttiin liitetty tarkoitemääräys Testamentissa annettu määräys testamenttiomaisuuden käyttämisestä tiettyyn tarkoitukseen Permutaatio Testamentin tekijän todellisuuskäsitys Edellytysten raukeaminen ja motiivierehdys Vetoaminen edellytysten raukeamiseen Tarkoitemääräys ja julkisyhteisön tulkintavalta Positiiviset ehtomääräykset Testamentin tekijän omaa hoitoa koskeva ehto Hoitovelvoitteen laiminlyönti Kolmannen henkilön hoitoa koskevat määräykset testamentissa Haudan hoitoa koskevat määräykset testamentissa Negatiiviset ehtomääräykset Testamentissa asetettu omaisuuden luovutuskielto Luovutuskiellon rikkominen Muut kieltomääräykset Määräys lakiosan suorittamisesta rahassa Avio-oikeuden poissulkeminen testamentilla XXIII

20 7 Kielletyt testamenttiehdot Soveltamisala Lainvastainen ehto Hyvän tavan vastainen ehto Mahdoton ehto Mahdoton ehto ja testamentin toimeenpano XVIII LUKU TÄYSI JA RAJOITETTU OMISTUSOIKEUSTESTAMENTTI Sukuperimyksen ja tarveperimyksen jännite Testamenttimääräys sosiaaliturvamääräyksenä Lakimääräisen perimyksen turvatehtävä Täysi omistusoikeustestamentti Testamentatun oikeuden laajuus Täysi omistusoikeus ilman lisämääreitä Testamentin saajan oikeudellinen asema Rajoitettu omistusoikeustestamentti Tunnusmerkkinä perättäisseuraanto Toissijaismääräyksen välitön oikeusvaikutus Lesken ja lakimääräisten perillisten etujen yhteensovittaminen Rajoitetun omistusoikeustestamentin tulkintaohje Rajoitettua omistusoikeustestamenttia koskevan tulkintaohjeen soveltamisedellytykset Tulkintaohjeen toissijaisuudesta Toissijaismääräys muiden kuin puolisoiden testamentissa Ensisaajan oikeuden sisältö Ensisaajan oikeus lahjoittaa testamentin nojalla saamaansa omaisuutta Jäljelle jäänyt omaisuus Ensisaajan testamenttausvalta Kaksi rajoitusta Arvomääräinen rajoitus Testamenttausvallan esinekohtainen rajoitus Testamentin ensisaajan määräämisvalta ja perättäislegataarin oikeussuoja XXIV

21 Sijaissuoritus pesästä Surrogaattiperiaate Testamentin toissijaiset saajat Toissijaismääräyksen tulkinnasta Toissijaisten saajien piirin määrittymishetki Lesken uuden avioliiton vaikutus XIX LUKU KÄYTTÖOIKEUSTESTAMENTTI Sääntelytavoitteet ja -keinot Käyttöoikeustestamentin tehtävät Sovellettavat oikeusohjeet Käyttöoikeuden alaisen omaisuuden omistus oikeus Jäämistön jako käyttöoikeuden voimassa ollessa Käyttöoikeus ja kuolinpesän selvitys Kuolinpesän hallinto ennen käyttöoikeustestamentin täyttämistä Selvitysvastuu Ositus ja käyttöoikeus Käyttöoikeuden kohteen täsmentäminen Käyttöoikeus ja perinnönjaon sisältö Käyttöoikeuden arvo osituksessa Lakiosa ja käyttöoikeus Tasingon maksaminen ja käyttöoikeus Käyttöoikeustestamentin tulkinta Leskelle suopea tulkinta-asenne Tulkintaohjeiden toissijaisuus Leskelle suopean tulkinnan rajat Käyttöoikeuden kohde Lain sanamuoto Ruotsissa omaksuttu kanta Suomessa omaksuttu kanta Käyttöoikeuden sisältö Suojattu käyttövapaus Säilyttämisperiaate Poikkeuslupa muuhun kuin sijoitustoimintaan Omaisuuden sekoittamiskielto Metsän tuotto XXV

22 Nettoperiaate, tuotto ja kustannukset Hyödylliset kustannukset Käyttöoikeus ja käyttöoikeudesta määrääminen Yleistä disponointivallasta Käyttöoikeuden alaisen omaisuuden luovutus Käyttöoikeuden alaisen omaisuuden lahjoittaminen Testamenttausvalta Käyttöoikeuden luovutus Käyttöoikeuden lakkaaminen Käyttöoikeuden alaisen omaisuuden omistajan asema Omistajan disponointikiellot Poikkeukset omistajan määräämisvallan rajoituksista Tuomioistuimen lupa määräämistoimeen Disponointi ilman asianmukaista suostumusta Jälkiperäinen hyväksyminen Käyttöoikeus ja perintöosuuden luovutus Käyttöoikeus ja esineosuuden luovutus Omistajan oikeussuoja käyttöoikeuden haltijaa vastaan Vakuus ja omaisuuden luovuttaminen uskotun miehen hallintaan Omistajan oikeus vahingonkorvaukseen Käyttöoikeus ja ulosmittaus Käyttöoikeustestamentin vaikutus ulosmittaukseen kuolinpesässä Avio-oikeuden ulosmittaus Ulosmittaus omistajan velasta Poikkeukset ulosmittauskiellosta Pesäosuuden ulosmittaus XX LUKU TUOTTO-OIKEUSTESTAMENTTI Tuotto-oikeus ja perintöoikeus Lakiosa ja tuotto-oikeustestamentti Tuotto-oikeus ja kuolinpesän selvitys Tuotto-oikeustestamentilla määrätyn omaisuuden väliaikaishallinto XXVI

23 Tuotto-oikeustestamentilla määrätyn omaisuuden varsinainen hallinto Tuotto-oikeus ja testamentin toimeenpanija Tuotto-oikeustestamentti ja oikeushenkilö toimeenpanijana Tuotto-oikeus ja edunvalvojan hallinto Tuotto-oikeustestamentti ja disponoinnit Tuotto-oikeuden alaisesta omaisuudesta määrääminen Tuotto-oikeudesta disponointi inter vivos Tuotto-oikeuden testamenttaaminen Tuotto-oikeus ja ulosmittaus Ulosmittauskielto Ulosmittaus omistajan velasta XXI LUKU TESTAMENTIN SELVITYSJÄRJESTELMÄ Vanha selvitysjärjestelmä Järjestelmän taustaa Kolmiportainen selvitysjärjestelmä Valvontajärjestelmän epäkohtia Valvontasäännöstön merkityksestä käytännössä Kaksiportainen selvitys Uuden selvitysjärjestelmän rakenne Taustaa Tiedoksianto Testamentin sisältömääräysten vaikutus tiedoksi antamiseen Perillisen reaktiovelvollisuus Kenelle testamentti on annettava tiedoksi? Henkilökohtaisuusperiaate Eturistiriita ja testamentin tiedoksianto Testamentin tiedoksianto kuolleen perillisen oikeudenomistajille Ensiksi kuolleen puolison testamentin tiedoksianto Lesken hyväksi tehdyn testamentin tiedoksi antaminen Toissijaisten perillisten hyväksi tehdyn testamentin tiedoksi antaminen XXVII

24 Lesken tekemä testamentti ja toissijaisten perillisten oikeus tiedoksi saamiseen Tiedoksianto perättäisseuraantotapauksissa Testamentin tiedoksianto konkurssissa olevalle perilliselle Testamentin antaminen tiedoksi Valtiokonttorille Tiedoksiantomenettely Todisteellisuusvaatimus Haastemiehen välityksellä tai muutoin todistettavasti Oikeaksi todistettu jäljennös Menettely jäljennöstä todistettaessa Testamentin tiedoksianto perunkirjoituksen yhteydessä Testamentin tiedoksianto ja moiteohjaus Testamentin tiedoksianto oikeudenkäynnissä Tiedoksiantoa koskevat aikamääräykset Missä ajassa testamentti on annettava tiedoksi? Testamenttiin perustuvan oikeuden vanhentuminen Vastaanottamistahdon ilmaiseminen Edunvalvojan ilmoitus testamenttiin vetoamisesta Individuaaliperiaate Testamentin antaminen tiedoksi erityistilanteissa Testamentin peruutus ja peruutuksen antaminen tiedoksi Perinnöttömäksi tekeminen ja testamentin tiedoksianto Suullisen testamentin tiedoksianto Perillisen hyväksymän testamentin tiedoksiantaminen Alkuperäisen testamentin ja testamentin jäljennöksen vastaavuus Kollektiivitiedoksianto Vanha järjestelmä Vanhan järjestelmän kritiikki Uusi järjestelmä XXVIII

25 8 Testamentin tiedoksiantoa seuraavat toimet Tiedoksianto ja testamentin pätevyyden selvittäminen Tiedoksianto ja lakiosa Lakiosailmoitus Virallisessa lehdessä Lakiosavaatimus oikeudenkäynnissä Testamentista luopuminen ja testamentin tiedoksianto Testamentinsaajan luopumisoikeus Menettelysäännökset Ehdollinen luopuminen Luopuminen ja perintöveroseuraamus Luopumisen ajalliset rajat XXII LUKU TESTAMENTIN HYVÄKSYMINEN JA MOITEOIKEUDESTA LUOPUMINEN Testamentin hyväksyminen perittävän eläessä Yksinkertaistettu selvitysmenettely Hyväksymisen sitovuudesta eri henkilösuhteissa Lakiosaperillisen asema Lakiosaperilliselle maksettavan lakiosaa vastaavan korvauksen suuruus Riidanalaisuussääntö ja testamentin lainvoima Testamentin hyväksyminen perittävän kuoleman jälkeen ja luopuminen vetoamasta testamenttiin Testamentin hyväksyminen perittävän kuoleman jälkeen Testamentista luopuminen Milloin hyväksymistahdonilmaisu on viimeistään annettava? Perillisen konkurssi ja testamentin hyväksyminen Testamentin saajan konkurssi ja testamentista luopuminen Hyväksymisen oikeusvaikutukset Testamentin hyväksymistahdonilmaisun monimerkityksisyys Olettamana kokonaishyväksyntä XXIX

26 Hyväksymistahdonilmaisun tulkintaperiaate Puolisoiden keskinäisen testamentin hyväksyminen Hyväksymiseen liitetty lakiosailmoitus Testamentti hyväksyjän hyväksi Hyväksymistahdonilmaisun riitauttaminen Hyväksymistahdonilmaisun pätemättömyys Edellytyksenä oikeustoimikelpoisuus Oikeustoimen yleiset pätemättömyysperusteet Hyväksyminen ja motiivierehdys Hyväksyminen ja oikeuserehdys Hyväksytyn testamentin peruuttaminen Hyväksymisen riitauttaminen ja testamentin moiteaika Hyväksyjän selonottovelvollisuus Todistustaakka Hyväksymisen peruuttaminen Hyväksytyn testamentin ineksistenssi XXIII LUKU TESTAMENTIN MOITE Testamentin moite ja muut testamenttikanteet Varsinainen moite Muut kannekategoriat Testamentin moitekanteen yleiset edellytykset Peruskäsitteet Moiteoikeuden käsite Moitekanteen käyttöala Testamentin moitekompetenssi Yksinomaan perillisen oikeus Testamentin moitekanne ja yhteishallintotoimet Testamentin moittijan aviopuolison asema Perillisasemassa olevan testamentin saajan moiteoikeus Testamentin moittijan perillisasemaa koskevat yleiset ja erityiset edellytykset Kantajan perillisaseman riitauttaminen Adoptiolapsen oikeus moittia ottovanhemman tai tämän sukulaisen tekemää testamenttia XXX

27 Adoptiolain voimaantulosäännökset ja testamentin moiteoikeus Toissijaisten perillisten oikeus moittia testamenttia Perinnöttömäksi tehdyn perillisen moiteoikeus Perinnöstä luopuneen perillisen sijaisperillisen moiteoikeus Perinnöstä luopuneen oma moiteoikeus Perintöosuuden luovuttajan ja luovutuksen saajan moiteoikeus Edunvalvonta ja testamentin moite Perillisen velkojat ja testamentin moite Pesänselvittäjän moiteoikeus Moiteoikeuden siirtyminen perillisen oikeudenomistajille Valtiokonttorin oikeus moittia testamenttia Kuolinpesän hallinto ja jäämistöstä määrääminen moiteprosessin aikana Lainvoimaa vailla olevan testamentin täyttäminen Legaatin saajan asema moiteprosessin aikana Testamentin moiteaika Määräaikaan sidottu kanne Tieto testamentin moiteperusteesta moiteajan umpeuduttua Testamentin moitekanteen viimeinen päivä Menetetty määräaika Perillisen oikeudenomistajien kanneaika Moitekanteen vireillepano Vireilletulo Testamentin moiteforum Testamentin moiteoikeudenkäynnin vastaaja Testamentin toimeenpanijan haastaminen moiteoikeudenkäyntiin Lakiosan vaatiminen moiteoikeudenkäynnin yhteydessä Moitekanteesta luopuminen Testamentin moiteperusteet Moiteperusteiden kolmijako XXXI

28 Varallisuusoikeudellisen oikeustoimen yleiset pätemättömyysperusteet ja testamentin moiteperusteet Moitekanteen yksilöinti Virhe testamentin tekijän tahdonmuodostuksessa Vieras tahto testamentissa Taivuttelusta Testamentintekokelpoisuuden puute ja taivuttelu Taivuttelu moiteperusteena Taivuttelualttius Taivutteluolosuhteet Taivuttelijan motiivi Taivuttelutilanne Taivuttelun todistaminen Taivuttelupätemättömyydestä lainkäytössä Testamentin tekijän pakottaminen Testaattorin petollinen viettely ja erehdys vaikuttimissa (motiivierehdys) Todistelusta moiteoikeudenkäynnissä Todistustaakan jakautuminen Todistelukynnys Todistuslauselman merkitys aineellisten seikkojen todistamisessa Puutteellinen todistusklausuuli Näytön punninta Testamentin tekijää hoitaneen lääkärin tai muun asiantuntijan käsitys testamentintekokelpoisuudesta Asiakirjoihin perustuva lääkärinlausunto testamentintekokelpoisuudesta Minimental-testin merkitys arvioitaessa testamentintekokelpoisuutta Maallikon käsitys testamentintekokelpoisuudesta Ristiriitainen asiantuntijatodistelu Testamentin laatimisessa avustaneen lakimiehen käsitys testamentintekokelpoisuudesta Testamentin laatimisen yhteydessä hankittu lääkärintodistus XXXII

29 Näytön hankkiminen viran puolesta Testamentin tekijän terveyttä koskevien asiakirjojen ja potilastietojen julkisuus Testamentin moiteoikeudenkäynnissä esitetyn näytön punninta pro et contra Testamentin pätevyyden arviointikriteerit Hypoteettinen tahto ja testamentin saama sisältö Johdonmukaisuus arviointikriteerinä Tahdonsuunnan jatkuvuus Testamentatun omaisuuden laatu ja laajuus Kohtuullisuus ja testamentin pätevyys Moiteriidassa annettavan tuomion sisältö Prosessin lopputulos Mitä tarkoittaa ilmaisu on vaikuttanut? Moitekanteen johdosta annettavan tuomion muotoilu Tuoton palauttamisvelvollisuus XXIV LUKU TESTAMENTIN PÄTEVYYTTÄ KOSKEVAT MUUT KANTEET Kannevallasta Perillisen oikeus muun kuin moitekanteen nostamiseen Muun kuin perillisasemassa olevan henkilön nostama testamentin pätevyyttä koskeva kanne Peruuttamiskanne Peruuttamiskanteen sisältö Peruuttamiskanne ei ole määräaikaan sidottu Ineksistenssikanne Testamenttaustahdon täydellinen puuttuminen Määräaikaan sitomaton kanne Väärennetty testamentti Olematon suullinen testamentti Testamentin tekijän allekirjoituksen puutteellisuus Omaisuuden hankinta- ja luovutusvelvoitetta koskeva kanne Kannekompetenssi Vaatimus testamenttivelvoitteen täyttämisestä XXXIII

30 5 Tehottomuuskanteet Absoluuttinen ja suhteellinen kompetenssi Kompetenssin puuttuminen ja kompetenssin ylitys Kompetenssitehottomuudesta Testamenttauskompetenssin puuttuminen saantovirheen johdosta Lesken testamenttausvallan rajoitukset Testamentin toissijaismääräyksestä johtuva kompetenssin puute Lesken moiteoikeus ja muu kannevalta Testamenttiomaisuuden surrogaatti Testamentin tehottomuus suoraan lain nojalla Sijaantullutta omaisuutta koskeva tulkintaohje Testamentin saajien välinen oikeudenkäynti Testamentin saajien intressikonflikti Yleistestamentin saajan ja legataarin kannevalta Testamentin toissijaissaajan kannevalta Testamentin saajan kannevallan edellytykset Testamentin moiteprosessin vaikutus testamentin saajien väliseen oikeudenkäyntiin Testamentin saajien välisen oikeudenkäynnin vireillepano Kanneperusteet testamentin saajien välisessä oikeudenkäynnissä Testamentin saajan ja perillisen puolisoiden kannevalta Puolison avio-oikeuden poissulkevan määräyksen pätevyyden riitauttaminen Avio-oikeudesta määrääminen Määräämisvallan rajat Aviopuolison oikeussuoja XXV LUKU TESTAMENTIN TULKINTAKANNE Tulkintakanne vahvistuskanteena Tulkintakanteen määritelmä Kannevalta Kenellä on valta nostaa tulkintakanne? Puuttuva kannevalta XXXIV

31 3 Tulkintakanteen ajalliset rajat Testamentin tulkintakanne ei ole määräaikaan sidottu Kohtuullisen ajan sääntö Tulkintakanteiden päätyypit Perusedellytyksenä testamentin epäselvyys Epäselvän ilmaisun tulkintaa koskeva kanne Testamentin tekijän tarkoituksen tulkintaa koskeva kanne Toissijaismääräyksen tulkintaa koskeva kanne Legaatin tulkintaa koskeva kanne Testamentin sisältämän aikamääräyksen tai ehdon tulkinta Testamentin tekijän ilmaisuerehdyksen tulkintaa koskeva kanne Rauenneiden edellytysten aiheuttama tulkintatarve Testamentin laatimisen jälkeen muuttuneiden olosuhteiden aiheuttama tulkintatarve Testamentin tulkintakanne ja lakiosa Myöhästynyt lakiosailmoitus ja testamentin tulkinta Lakiosaa koskevat testamenttimääräykset Pesänselvittäjän ja -jakajan tulkintavalta testamenttiriidoissa Perinnönjakoa edeltävä testamentin tulkinta Pesänselvittäjän ja -jakajan tulkintavelvollisuus Pesänjakajan tulkintavallasta XXVI LUKU TESTAMENTTIIN PERUSTUVA LAINHUUTO, ERITYINEN OIKEUS JA VALLINTARAJOITUS Lainhuudatus testamentin perusteella Omistusoikeuden laajuus ja lainhuuto testamentin nojalla Lykkäävät ja purkavat ehdot Lainhuutopäätöksen erityiset edellytykset Legaatin saajan oikeudesta saada lainhuuto Yleistestamentin saajan oikeudesta saada lainhuuto Lesken tekemään testamenttiin perustuva lainhuuto XXXV

32 Lainhuudatusajan alkaminen testamenttiin perustuvissa saannoissa Erityisen oikeuden kirjaaminen Kirjaamiskelpoiset oikeudet Kirjaamisen edellytykset ja oikeusvaikutukset Erityisen oikeuden kirjaamista ja lainhuutoa koskevan hakemuksen lepäämään jättäminen Valmisteleva päätös Päätöksen oikeusvaikutukset Vallintarajoituksen merkitseminen Omistusoikeutta heikommasta oikeudesta tehtävä merkintä Tosioloja vastaamattoman vallintarajoitusmerkinnän poistaminen KIRJALLISUUS OIKEUSTAPAUSHAKEMISTO LAINKOHTAHAKEMISTO ASIAHAKEMISTO XXXVI

Jäämistösuunnittelu. Antti Kolehmainen Timo Räbinä

Jäämistösuunnittelu. Antti Kolehmainen Timo Räbinä Jäämistösuunnittelu Antti Kolehmainen Timo Räbinä TALENTUM HELSINKI 2012 2012 Talentum Media Oy ja tekijät ISBN 978-952-14-1740-5 Kansi: Outi Pallari Taitto: NotePad BALTOprint, Liettua 2012 Palaute kirjasta:

Lisätiedot

Legaatinsaajan. oikeusasemasta. Tapani Lohi

Legaatinsaajan. oikeusasemasta. Tapani Lohi Legaatinsaajan oikeusasemasta Tapani Lohi TALENTUM Helsinki 2011 2011 Talentum Media Oy ja Tapani Lohi Kansi: Outi Pallari Taitto: NotePad ISBN 978-952-14-1500-5 Kariston Kirjapaino Oy 2011 pääpiirteittäin

Lisätiedot

Perintö, testamentti ja velka,

Perintö, testamentti ja velka, Perintö, testamentti ja velka, Pekka Tuunainen, Yliopistollinen väitöskirja, joka Helsingin yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan suostumuksella esitetään julkisesti tarkastettavaksi Porthanian salissa

Lisätiedot

PERINTÖ JA TESTAMENTTI

PERINTÖ JA TESTAMENTTI MATTI NORRI PERINTÖ JA TESTAMENTTI KÄYTÄNNÖN KÄSIKIRJA Talentum Helsinki 2010 Kuudes, uudistettu painos 2010 Talentum Media Oy ja Matti Norri Piirrokset: Ahti Susiluoto ja Markku Annila Taitto: Maria Mitrunen

Lisätiedot

Sisällys. I Johdanto 1. II Edunvalvontavaltuutuksen sisältö ja suhde eräisiin lähiinstituutioihin. Sisällys vii Lyhenteitä xv

Sisällys. I Johdanto 1. II Edunvalvontavaltuutuksen sisältö ja suhde eräisiin lähiinstituutioihin. Sisällys vii Lyhenteitä xv Sisällys Sisällys vii Lyhenteitä xv I Johdanto 1 1. Edunvalvontavaltuutus uusi edustuksen muoto................. 1 2. Edunvalvontavaltuutuslain valmistelu- ja säätämisprosessi.......... 2 3. Edunvalvontavaltuutuslain

Lisätiedot

Perhe- varallisuus- oikeus. Aulis Aarnio Urpo Kangas

Perhe- varallisuus- oikeus. Aulis Aarnio Urpo Kangas Perhe- varallisuus- oikeus Aulis Aarnio Urpo Kangas TALENTUM Helsinki 2010 2010 Talentum Media Oy ja Urpo Kangas Kannen suunnittelu: Mika Petäjä Kannen toteutus: Outi Pallari Taitto: NotePad ISBN 978-952-14-1512-8

Lisätiedot

IKÄÄNTYMISEN ENNAKOINTI

IKÄÄNTYMISEN ENNAKOINTI IKÄÄNTYMISEN ENNAKOINTI Vanhuuteen varautumisen keinot Anna Mäki-Petäjä-Leinonen TALENTUM Helsinki 2013 Copyright Talentum Media Oy ja Anna Mäki-Petäjä-Leinonen Kustantaja Talentum Media Oy Kansi: Lauri

Lisätiedot

1. Maaomaisuus ja sukuperimys... 1 2. Puolison perintöoikeus... 2 3. Askel nykyisyyteen... 3 II LESKEN OIKEUDELLINEN ASEMA 5

1. Maaomaisuus ja sukuperimys... 1 2. Puolison perintöoikeus... 2 3. Askel nykyisyyteen... 3 II LESKEN OIKEUDELLINEN ASEMA 5 Sisällys Esipuhe v Esipuhe toiseen painokseen Sisällys ix Lyhenneluettelo xv vii I LYHYT JOHDANTO PERINTÖOIKEUDEN HISTORIAAN 1 1. Maaomaisuus ja sukuperimys.............................. 1 2. Puolison

Lisätiedot

Osakeyhtiö I yleiset opit

Osakeyhtiö I yleiset opit Osakeyhtiö I yleiset opit Jukka Mähönen Seppo Villa TALENTUM Helsinki 2015 3., uudistettu painos Copyright 2015 Talentum Media Oy ja tekijät Yhteistyössä Lakimiesliiton Kustannus Kansi: Outi Pallari Taitto:

Lisätiedot

asuntoosakeyhtiölaki Jyrki Jauhiainen Timo A. Järvinen Tapio Nevala

asuntoosakeyhtiölaki Jyrki Jauhiainen Timo A. Järvinen Tapio Nevala asuntoosakeyhtiölaki Jyrki Jauhiainen Timo A. Järvinen Tapio Nevala TALENTUM Helsinki 2013 Kolmas, uudistettu painos Copyright 2013 Talentum Media Oy ja tekijät Kannen suunnittelu: Mika Petäjä Kannen toteutus:

Lisätiedot

KIINTEISTÖN KAUPPA JA OMISTAMINEN. Matti Kasso

KIINTEISTÖN KAUPPA JA OMISTAMINEN. Matti Kasso KIINTEISTÖN KAUPPA JA OMISTAMINEN Matti Kasso TALENTUM Helsinki 2010 Copyright 2010 Talentum Media Oy ja Matti Kasso Kansi: Lauri Karmila Taitto: NotePad ISBN 978-952-14-1409-1 Kariston Kirjapaino Oy Hämeenlinna

Lisätiedot

KIINTEISTÖN KAUPPA JA OMISTAMINEN. Matti Kasso

KIINTEISTÖN KAUPPA JA OMISTAMINEN. Matti Kasso KIINTEISTÖN KAUPPA JA OMISTAMINEN Matti Kasso TALENTUM Helsinki 2014 2., uudistettu painos Copyright 2014 Talentum Media Oy ja Matti Kasso ISBN 978-952-14-2155-6 ISBN 978-952-14-2156-3 (sähkökirja) Taitto:

Lisätiedot

Osakeyhtiön varojen käyttö

Osakeyhtiön varojen käyttö Raimo Immonen Seppo Villa Osakeyhtiön varojen käyttö Talentum Helsinki 2015 Copyright 2015 Talentum Media Oy ja tekijät Yhteistyössä Lakimiesliiton Kustannus ISBN 978-952-14-2337-6 ISBN 978-952-14-2338-3

Lisätiedot

Perunkirjoitus ja perinnön veroseuraamukset. Aulis Aarnio Urpo Kangas Pertti Puronen Timo Räbinä

Perunkirjoitus ja perinnön veroseuraamukset. Aulis Aarnio Urpo Kangas Pertti Puronen Timo Räbinä Perunkirjoitus ja perinnön veroseuraamukset Aulis Aarnio Urpo Kangas Pertti Puronen Timo Räbinä TALENTUM PRO Helsinki 2016 8., uudistettu painos Copyright 2016 Talentum Media Oy ja kirjoittajat Yhteistyössä

Lisätiedot

Urpo Kangas PERHE- JA JÄÄMISTÖ- OIKEUDEN PERUSTEET

Urpo Kangas PERHE- JA JÄÄMISTÖ- OIKEUDEN PERUSTEET Urpo Kangas PERHE- JA JÄÄMISTÖ- OIKEUDEN PERUSTEET Talentum Helsinki 2013 Juridica-kirjasarjan 29. teos Copyright 2013 Talentum Media Oy ja tekijä Kansi: Lauri Karmila Sivunvalmistus: NotePad ISBN 978-952-14-2094-8

Lisätiedot

II Kansainvälisen yksityisoikeuden lähtökohtia 7

II Kansainvälisen yksityisoikeuden lähtökohtia 7 Sisällys Alkusanat v Sisällys vii Lyhenteet xiii I Johdanto 1 II Kansainvälisen yksityisoikeuden lähtökohtia 7 1. Mitä kansainvälinen yksityisoikeus on?......................... 7 2. Kansainvälinen toimivalta

Lisätiedot

asuntoosakeyhtiölaki Jyrki Jauhiainen Timo A. Järvinen Tapio Nevala

asuntoosakeyhtiölaki Jyrki Jauhiainen Timo A. Järvinen Tapio Nevala asuntoosakeyhtiölaki Jyrki Jauhiainen Timo A. Järvinen Tapio Nevala TALENTUM Helsinki 2010 Copyright 2010 Talentum Media Oy ja tekijät Kannen suunnittelu: Mika Petäjä Kannen toteutus: Outi Pallari Sivunvalmistus:

Lisätiedot

Luotto-oikeus. Luottotyypit, perintäprosessit ja takaisinsaanti. Marja-Leena Niemi

Luotto-oikeus. Luottotyypit, perintäprosessit ja takaisinsaanti. Marja-Leena Niemi Luotto-oikeus Luottotyypit, perintäprosessit ja takaisinsaanti Marja-Leena Niemi TALENTUM Helsinki 2014 Talentum Media Oy ja Marja-Leena Niemi ISBN 978-952-14-2082-5 ISBN 978-952-14-2083-2 Kansi: Lauri

Lisätiedot

HALLINTOMENETTELYN PERUSTEET

HALLINTOMENETTELYN PERUSTEET Heikki Kulla HALLINTOMENETTELYN PERUSTEET Talentum Helsinki 2012 Kahdeksas, uudistettu painos Juridica-kirjasarjan 1. teos Copyright 2012 Talentum Media Oy ja tekijä ISBN 978-952-14-1769-6 ISSN 1459-7535

Lisätiedot

I Johdanto 1. II Norminanto, ohjaus ja neuvonta 29

I Johdanto 1. II Norminanto, ohjaus ja neuvonta 29 Sisällys Alkusanat Sisällys ix Lyhenteet v xv I Johdanto 1 1. Kirjan sisältö ja rakenne 8 2. Verotusmenettelyn sääntely 11 3. Verohallinnon organisaatio 13 3.1 Verotus- ja esikuntayksiköt 18 3.2 Verotoimistot

Lisätiedot

Heikki Kulla HALLINTOMENETTELYN PERUSTEET

Heikki Kulla HALLINTOMENETTELYN PERUSTEET Heikki Kulla HALLINTOMENETTELYN PERUSTEET Talentum Pro Helsinki 2015 9., uudistettu painos Juridica-kirjasarjan 1. teos Copyright 2015 Talentum Media Oy ja tekijä Yhteistyössä Lakimiesliiton Kustannus

Lisätiedot

Työsopimus ja johtajasopimus. Harri Hietala Keijo Kaivanto

Työsopimus ja johtajasopimus. Harri Hietala Keijo Kaivanto Työsopimus ja johtajasopimus Harri Hietala Keijo Kaivanto TALENTUM Helsinki 2012 Talentum Media Oy ja tekijät 5., uudistettu painos Taitto: Notepad, www.notepad.fi Kansi: Lauri Karmila ISBN 978-952-14-1411-4

Lisätiedot

Janne Kaisto Tapani Lohi JOHDATUS VARALLISUUSOIKEUTEEN

Janne Kaisto Tapani Lohi JOHDATUS VARALLISUUSOIKEUTEEN Janne Kaisto Tapani Lohi JOHDATUS VARALLISUUSOIKEUTEEN Talentum Helsinki 2013 Juridica-kirjasarjan 20. teos 2., uudistettu painos Copyright 2013 Talentum Media Oy ja tekijät ISBN 978-952-14-2062-7 Kansi:

Lisätiedot

I EIS 6 artiklan soveltaminen 1

I EIS 6 artiklan soveltaminen 1 Sisällys Alkusanat v Sisällys vii Lyhenteet xiii I EIS 6 artiklan soveltaminen 1 1. EIS 6 artiklan soveltamisala 1 1.1 Henkilöllinen 1 1.2 Ajallinen 1 1.3 Asiallinen 3 2. EIS 6 artiklan rakenne ja tulkintaperiaatteet

Lisätiedot

YHTEISOMISTUS. Tuulikki Mikkola. ALMA TALENT 2017 Helsinki

YHTEISOMISTUS. Tuulikki Mikkola. ALMA TALENT 2017 Helsinki YHTEISOMISTUS Tuulikki Mikkola ALMA TALENT 2017 Helsinki Copyright 2017 Talentum Media Oy ja tekijä Yhteistyössä Lakimiesliiton Kustannus ISBN 978-952-14-2846-3 ISBN 978-952-14-2848-7 (verkkokirja) Kansi:

Lisätiedot

HOVIOIKEUS- MENETTELY. Antti Jokela

HOVIOIKEUS- MENETTELY. Antti Jokela HOVIOIKEUS- MENETTELY Antti Jokela TALENTUM Helsinki 2010 2., uudistettu painos 2010 Antti Jokela ja Talentum Media Oy Kustantaja: Talentum Media Oy Kansi: Outi Pallari Taitto: NotePad ISBN 978-952-14-1408-4

Lisätiedot

Ulosottooikeus ULOSMITTAUS JA MYYNTI. Tuula Linna Tatu Leppänen

Ulosottooikeus ULOSMITTAUS JA MYYNTI. Tuula Linna Tatu Leppänen Ulosottooikeus II ULOSMITTAUS JA MYYNTI Tuula Linna Tatu Leppänen TALENTUM PRO Helsinki 2015 2., uudistettu painos Copyright 2015 Talentum Media Oy ja tekijät Yhteistyössä Lakimiesliiton Kustannus ISBN

Lisätiedot

Kirjan rakenne ja tavoitteet... 3

Kirjan rakenne ja tavoitteet... 3 Sisällys Esipuhe v Sisällys vii Lyhenteet xiii Aluksi 1 Kirjan rakenne ja tavoitteet.................................. 3 I Yhteisomistajan oikeusasema 7 1. Omistusoikeuden ja -osuuden määräytyminen...................

Lisätiedot

Asunto- ja kiinteistöosakkeen. kauppa ja omistaminen. Matti Kasso

Asunto- ja kiinteistöosakkeen. kauppa ja omistaminen. Matti Kasso Asunto- ja kiinteistöosakkeen kauppa ja omistaminen Matti Kasso TALENTUM Helsinki 2010 Copyright 2010 Talentum Media Oy ja Matti Kasso Kansi: Lauri Karmila Taitto: NotePad ISBN 978-952-14-1455-8 Kariston

Lisätiedot

Työsopimuslaki. käytännössä. Harri Hietala Tapani Kahri Martti Kairinen Keijo Kaivanto

Työsopimuslaki. käytännössä. Harri Hietala Tapani Kahri Martti Kairinen Keijo Kaivanto Työsopimuslaki käytännössä Harri Hietala Tapani Kahri Martti Kairinen Keijo Kaivanto TALENTUM Helsinki 2013 Viides, uudistettu painos Copyright 2013 Talentum Media Oy ja tekijät Kansi: Lauri Karmila Sivunvalmistus:

Lisätiedot

KIINTEISTÖN KAUPPA, MUU LUOVUTUS JA KIRJAUS. Jarno Tepora Leena Kartio Risto Koulu Heidi Lindfors

KIINTEISTÖN KAUPPA, MUU LUOVUTUS JA KIRJAUS. Jarno Tepora Leena Kartio Risto Koulu Heidi Lindfors KIINTEISTÖN KAUPPA, MUU LUOVUTUS JA KIRJAUS Jarno Tepora Leena Kartio Risto Koulu Heidi Lindfors TALENTUM Helsinki 2010 Talentum Media Oy ja kirjoittajat 6., uudistettu painos Kannen suunnittelu: Mika

Lisätiedot

21.2.2011 PERUNKIRJOITUS JA PERINNÖNJAKO

21.2.2011 PERUNKIRJOITUS JA PERINNÖNJAKO PERUNKIRJOITUS JA PERINNÖNJAKO Perimysjärjestys Parenteeli- ja sijaantuloperiaate 1. Rintaperilliset -ottolapset, 1.1.1980 -au-lapset, 1.10.1976 -rajaton sijaantulo-oikeus 2. Leski 3. Vanhemmat ja sisarukset

Lisätiedot

Perunkirjoitus ja perinnön veroseuraamukset. Aulis Aarnio Urpo Kangas Pertti Puronen Timo Räbinä

Perunkirjoitus ja perinnön veroseuraamukset. Aulis Aarnio Urpo Kangas Pertti Puronen Timo Räbinä Perunkirjoitus ja perinnön veroseuraamukset Aulis Aarnio Urpo Kangas Pertti Puronen Timo Räbinä TALENTUM Helsinki 2011 Copyright 2011 Talentum Media Oy ja kirjoittajat Kansi: Outi Pallari Cd-rom-levykkeen

Lisätiedot

Ennakkoperintälaki käytännössä. Tomi Peltomäki

Ennakkoperintälaki käytännössä. Tomi Peltomäki Ennakkoperintälaki käytännössä Tomi Peltomäki TALENTUM Helsinki 2015 2., uudistettu painos, 2015 Copyright 2015 Talentum Media Oy ja kirjoittaja Yhteistyössä Lakimiesliiton Kustannus Kansi: Lauri Karmila

Lisätiedot

Asunto- ja kiinteistöosakkeen. kauppa ja omistaminen. Matti Kasso

Asunto- ja kiinteistöosakkeen. kauppa ja omistaminen. Matti Kasso Asunto- ja kiinteistöosakkeen kauppa ja omistaminen Matti Kasso TALENTUM Helsinki 2014 2., uudistettu painos Copyright 2014 Talentum Media Oy ja Matti Kasso ISBN 978-952-14-2157-0 ISBN 978-952-14-2158-7

Lisätiedot

Immateriaali- OIKEUS. Pirkko-Liisa Haarmann

Immateriaali- OIKEUS. Pirkko-Liisa Haarmann Immateriaali- OIKEUS Pirkko-Liisa Haarmann TALENTUM Helsinki 2014 5., uudistettu painos Copyright 2014 Pirkko-Liisa Haarmann ja Talentum Media Oy Kustantaja: Talentum Media Oy Kansi: Outi Pallari ISBN

Lisätiedot

perhevarallisuusoikeus

perhevarallisuusoikeus perhevarallisuusoikeus Urpo Kangas ALMA TALENT Helsinki 2018 Tilaa Perhevarallisuusoikeus-teos Alma Talent Shopista: shop.almatalent.fi Copyright 2017 Alma Talent Oy ja tekijä Yhteistyössä Lakimiesliiton

Lisätiedot

Sopimussuhteita koskeva lainvalinta. Ulla Liukkunen

Sopimussuhteita koskeva lainvalinta. Ulla Liukkunen Sopimussuhteita koskeva lainvalinta Ulla Liukkunen TALENTUM Helsinki 2012 Talentum Media Oy ja tekijä Taitto: Notepad, www.notepad.fi Kansi: Lauri Karmila ISBN 978-952-14-1540-1 BALTO print, Liettua 2012

Lisätiedot

OSAKEYHTIÖN PÄÄOMAN HALLINTA

OSAKEYHTIÖN PÄÄOMAN HALLINTA OSAKEYHTIÖN PÄÄOMAN HALLINTA Osakeyhtiö-, kirjanpito- sekä verolainsäädännön rajapinta muodostettaessa ja järjesteltäessä yhtiön pääomaa sekä jaettaessa yhtiön varoja Raimo Immonen Jaakko Ossa Seppo Villa

Lisätiedot

A) Oikeudelliset asiakirjat. Tiedoksiantaminen: citação- ja notificação-asiakirjat

A) Oikeudelliset asiakirjat. Tiedoksiantaminen: citação- ja notificação-asiakirjat 1 FI A) Oikeudelliset asiakirjat Tiedoksiantaminen: citação- ja notificação-asiakirjat Citação-asiakirjalla (haaste) saatetaan vastaajan tietoon, että häntä koskeva asia on viety oikeuteen, ja kutsutaan

Lisätiedot

Velan vanhentuminen. ALMA TALENT 2016 Helsinki

Velan vanhentuminen. ALMA TALENT 2016 Helsinki Velan vanhentuminen Tuula Linna Ari Saarnilehto ALMA TALENT 2016 Helsinki Copyright 2016 Talentum Media Oy ja tekijät Yhteistyössä Lakimiesliiton Kustannus ISBN 978-952-14-2339-0 ISBN 978-952-14-2340-6

Lisätiedot

Vahingonkorvausvelan. vanhentuminen. Olli Norros

Vahingonkorvausvelan. vanhentuminen. Olli Norros Vahingonkorvausvelan vanhentuminen Olli Norros TALENTUM Helsinki 2015 1. painos Copyright 2015 Talentum Media Oy ja Olli Norros Yhteistyössä Lakimiesliiton Kustannus Kansi: Outi Pallari Taitto: Marja-Leena

Lisätiedot

I Tutkimuksen perusta 1

I Tutkimuksen perusta 1 Sisällys Esipuhe v Sisällys vii Lyhenteet xv I Tutkimuksen perusta 1 1. Tutkimusaihe 1 1.1. Tiekuljetukset ja kuljetusoikeus 1 1.2. Tavaravahinko 4 1.3. Tavaravastuu 4 1.4. Tutkimuksen tarkoitus 5 1.5.

Lisätiedot

Sisällys. I Johdanto 1. II Konkurssin tavoitteet ja periaatteet 35. Alkusanat v Sisällys vii Lyhenteet xv

Sisällys. I Johdanto 1. II Konkurssin tavoitteet ja periaatteet 35. Alkusanat v Sisällys vii Lyhenteet xv Sisällys Alkusanat v Sisällys vii Lyhenteet xv I Johdanto 1 1. Konkurssin järjestelmäyhteydet 1 1.1 Konkurssi ja konkurssioikeus käsitteinä 1 1.2 Konkurssi talousjärjestelmässä 4 1.2.1 Sulkeutunutta vai

Lisätiedot

Perunkirjoitus ja perinnön veroseuraamukset. Aulis Aarnio Urpo Kangas Pertti Puronen Timo Räbinä

Perunkirjoitus ja perinnön veroseuraamukset. Aulis Aarnio Urpo Kangas Pertti Puronen Timo Räbinä Perunkirjoitus ja perinnön veroseuraamukset Aulis Aarnio Urpo Kangas Pertti Puronen Timo Räbinä TALENTUM PRO Helsinki 2016 8., uudistettu painos Copyright 2016 Talentum Media Oy ja kirjoittajat Yhteistyössä

Lisätiedot

MÄÄRÄAIKAISET JA OSA-AIKAISET TYÖSOPIMUKSEt. Juha-Matti Moilanen

MÄÄRÄAIKAISET JA OSA-AIKAISET TYÖSOPIMUKSEt. Juha-Matti Moilanen MÄÄRÄAIKAISET JA OSA-AIKAISET TYÖSOPIMUKSEt Juha-Matti Moilanen TALENTUM Helsinki 2013 2., uudistettu painos Copyright 2013 Talentum Media Oy ja tekijä ISBN 978-952-14-1976-8 Taitto: NotePad, www.notepad.fi

Lisätiedot

EU-Rikosoikeus. Sakari Melander

EU-Rikosoikeus. Sakari Melander EU-Rikosoikeus Sakari Melander TALENTUM Helsinki 2015 2., uudistettu painos Copyright 2015 Talentum Media Oy ja Sakari Melander Yhteistyössä Lakimiesliiton kustannus ISBN 978-952-14-2408-3 ISBN 978-952-14-2409-0

Lisätiedot

Testamentin teko-ohjeet

Testamentin teko-ohjeet Suomen Luther-säätiö Testamentin teko-ohjeet Seurakunta seuraaville sukupolville YLEISTÄ Miksi on syytä tehdä testamentti? Sukulaisten perintöoikeus on rajoitettu omiin jälkeläisiin, vanhempiin, sisaruksiin,

Lisätiedot

Testamentista. Ohjeita testamentista sinulle, jolle evankeliointi on tärkeää. Kaikella on määräaika, ja aikansa on joka asialla taivaan alla.

Testamentista. Ohjeita testamentista sinulle, jolle evankeliointi on tärkeää. Kaikella on määräaika, ja aikansa on joka asialla taivaan alla. Testamentista Ohjeita testamentista sinulle, jolle evankeliointi on tärkeää. Kaikella on määräaika, ja aikansa on joka asialla taivaan alla. Perintö, jonka jätämme jälkeemme voi olla tärkeä asia lähimmäisillemme.

Lisätiedot

OHJEITA KUOLINPESÄN ASIOITA HOITAVALLE

OHJEITA KUOLINPESÄN ASIOITA HOITAVALLE OHJEITA KUOLINPESÄN ASIOITA HOITAVALLE Läheisen menettäminen on tilanne, joka surun keskelläkin vaatii omaisilta paljon käytännön järjestelyitä. Tästä ohjeesta löytyvillä neuvoilla haluamme helpottaa kuolinpesään

Lisätiedot

Perusasioita jäämistöstä, testamenteista sekä edunvalvonnasta

Perusasioita jäämistöstä, testamenteista sekä edunvalvonnasta Perusasioita jäämistöstä, testamenteista sekä edunvalvonnasta Helsinki 29.9.2015 Asianajotoimisto Reims & Co Oy AVIOLIITOSTA JA AVIO-OIKEUDESTA - Puolisot saavat avio-oikeuden toistensa omaisuuteen avioliittoon

Lisätiedot

I Johdanto 1. 1. Mistä corporate governancessa on kysymys 1 2. Corporate governancen kohde 7 3. Teoksen rakenne 11. II Perustaminen 13

I Johdanto 1. 1. Mistä corporate governancessa on kysymys 1 2. Corporate governancen kohde 7 3. Teoksen rakenne 11. II Perustaminen 13 Sisällys Alkusanat v Sisällys vii Lyhenteet xv I Johdanto 1 1. Mistä corporate governancessa on kysymys 1 2. Corporate governancen kohde 7 3. Teoksen rakenne 11 II Perustaminen 13 1. Lähtökohdat 13 1.1.

Lisätiedot

VUOSILOMALAKI Tarja Kröger Pekka Orasmaa TALENTUM Helsinki 2015

VUOSILOMALAKI Tarja Kröger Pekka Orasmaa TALENTUM Helsinki 2015 VUOSILOMALAKI VUOSILOMALAKI Tarja Kröger Pekka Orasmaa TALENTUM Helsinki 2015 Toinen, uudistettu painos Copyright 2015 Talentum Media Oy ja tekijät Yhteistyössä Lakimiesliiton Kustannus Kansi: Outi Pallari

Lisätiedot

I Perinnön ja lahjan verokohtelu 1

I Perinnön ja lahjan verokohtelu 1 Sisällys Esipuhe v Sisällys vii Lyhenteet xiii I Perinnön ja lahjan verokohtelu 1 1. Johdanto 1 1.1. Kirjan tavoite 1 1.2. Tutkimuksen rakenne 2 1.3. Perintö- ja lahjaverotus ja veropolitiikka 5 1.4. Edunvalvontavaltuutus

Lisätiedot

Ikääntymisen ennakointi ja varautuminen elämän ehtoopuoleen

Ikääntymisen ennakointi ja varautuminen elämän ehtoopuoleen Ikääntymisen ennakointi ja varautuminen elämän ehtoopuoleen Sisältö Hoitotahto Valtakirjavaltuutus Edunvalvonta Testamentti HOITOTAHTO Omasta hoidosta määrääminen etukäteen Suostuminen annettuun hoitoon

Lisätiedot

ONNISTUNUT SUKUPOLVEN- VAIHDOS. Raimo Immonen Juha Lindgren

ONNISTUNUT SUKUPOLVEN- VAIHDOS. Raimo Immonen Juha Lindgren ONNISTUNUT SUKUPOLVEN- VAIHDOS Raimo Immonen Juha Lindgren TALENTUM Helsinki 2013 4., uudistettu painos Copyright 2013 Talentum Media Oy, Raimo Immonen ja Juha Lindgren ISBN: 978-952-14-2012-2 Kustantaja:

Lisätiedot

II Edunvalvontajärjestelmän uudistamisen syitä ja tavoitteita 13

II Edunvalvontajärjestelmän uudistamisen syitä ja tavoitteita 13 Sisällys Asetussanat v Sisällys vii Lyhenteitä xvii I Johdanto 1 1. Edunvalvontaoikeuden ala................................... 1 2. Holhoustoimesta.......................................... 2 3. Lainsäädäntöhistoriaa......................................

Lisätiedot

Sopimusoikeudellinen tutkimus oikeuserehdyksesta valinnanvapauden teorian nakokulmasta

Sopimusoikeudellinen tutkimus oikeuserehdyksesta valinnanvapauden teorian nakokulmasta Juha Makela Sopimus ja erehdys Sopimusoikeudellinen tutkimus oikeuserehdyksesta valinnanvapauden teorian nakokulmasta Yliopistollinen vaitoskirja, joka Helsingin yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan

Lisätiedot

Edunvalvontavaltakirja ja testamentti

Edunvalvontavaltakirja ja testamentti Edunvalvontavaltakirja ja testamentti Polvelta toiselle - Metsätilan sukupolvenvaihdosmessut 30.9.2017 Pankkilakimies, VT Johanna Heikkinen, OP KAINUU Edunvalvontavaltakirja Miten varaudun oman toimintakykyni

Lisätiedot

Janne Aer ULKOMAALAISOIKEUDEN PERUSTEET

Janne Aer ULKOMAALAISOIKEUDEN PERUSTEET Janne Aer ULKOMAALAISOIKEUDEN PERUSTEET Alma Talent Helsinki 2016 Copyright 2016 Talentum Media Oy ja tekijät Yhteistyössä Lakimiesliiton Kustannus Kannen suunnittelu: Lauri Karmila Taitto: NotePad ISBN

Lisätiedot

Perunkirjoitus ja perinnön veroseuraamukset. Aulis Aarnio Urpo Kangas Pertti Puronen Timo Räbinä

Perunkirjoitus ja perinnön veroseuraamukset. Aulis Aarnio Urpo Kangas Pertti Puronen Timo Räbinä Perunkirjoitus ja perinnön veroseuraamukset Aulis Aarnio Urpo Kangas Pertti Puronen Timo Räbinä TALENTUM Helsinki 2011 Copyright 2011 Talentum Media Oy ja kirjoittajat Kansi: Outi Pallari Cd-rom-levykkeen

Lisätiedot

Avio - varallisuusoikeus. Tapani Lohi

Avio - varallisuusoikeus. Tapani Lohi Avio - varallisuusoikeus Tapani Lohi TALENTUM PRO Helsinki 2016 Copyright 2016 Talentum Media Oy ja tekijä Yhteistyössä Lakimiesliiton Kustannus ISBN 978-952-14-2025-2 ISBN 978-952-14-2026-9 (verkkokirja)

Lisätiedot

Avioehtosopimus verotuksen kannalta Avioero tulossa, kannattaisiko avioehto purkaa?

Avioehtosopimus verotuksen kannalta Avioero tulossa, kannattaisiko avioehto purkaa? Avioehtosopimus verotuksen kannalta Avioero tulossa, kannattaisiko avioehto purkaa? lakimies Georg Rosbäck Veromaksajat Avio-oikeus, mitä se on? Puolisoilla lähtökohtaisesti avio-oikeus toistensa omaisuuteen,

Lisätiedot

Yksityishenkilöiden luovutusvoittojen verotus. Pekka Nykänen Timo Räbinä

Yksityishenkilöiden luovutusvoittojen verotus. Pekka Nykänen Timo Räbinä Yksityishenkilöiden luovutusvoittojen verotus Pekka Nykänen Timo Räbinä TALENTUM Helsinki 2013 3., uudistettu painos Copyright Talentum Media Oy ja kirjoittajat Kansi: Lauri Karmila Taitto: NotePad ISBN

Lisätiedot

JÄÄMISTÖSUUNNITTELU Syksy 2013. Antti Kolehmainen

JÄÄMISTÖSUUNNITTELU Syksy 2013. Antti Kolehmainen JÄÄMISTÖSUUNNITTELU Syksy 2013 Antti Kolehmainen Mitä jäämistösuunnittelu on? Kyse on toimista, joilla perittävä (P ) vaikuttaa a) kuolinpesän hallintoon, b) jaettavan omaisuuden määrään tai laatuun taikka

Lisätiedot

Otanko perinnön vastaan? Veroedut perinnöstä luopumisessa

Otanko perinnön vastaan? Veroedut perinnöstä luopumisessa Otanko perinnön vastaan? Veroedut perinnöstä luopumisessa lakimies Tero Hämeenaho Veronmaksajain Keskusliitto ry Perinnöstä luopumisen veroedut Perintöä ei ole pakko ottaa vastaan. Perinnöstä luopujaa

Lisätiedot

Asumisoikeuden siirtäminen ja huoneiston hallintaoikeuden luovuttaminen. Vesa Puisto Lakimies

Asumisoikeuden siirtäminen ja huoneiston hallintaoikeuden luovuttaminen. Vesa Puisto Lakimies Asumisoikeuden siirtäminen ja huoneiston hallintaoikeuden luovuttaminen Vesa Puisto Lakimies 3.5.2016 Taustaksi Asumisoikeusasuminen on eräänlainen omistus- ja vuokra-asumisen välimuoto Asumisoikeusasumista

Lisätiedot

Testamenttilahjoituksessa huomioitavaa

Testamenttilahjoituksessa huomioitavaa Testamenttilahjoituksessa huomioitavaa Testamenttilahjoituksella voit poiketa lakimääräisestä perimysjärjestyksestä tiettyjä poikkeuksia lukuun ottamatta. Voit halutessasi lahjoittaa testamentilla omaisuuttasi

Lisätiedot

EUROOPPALAINEN HALLINTO- OIKEUS. Olli Mäenpää

EUROOPPALAINEN HALLINTO- OIKEUS. Olli Mäenpää EUROOPPALAINEN HALLINTO- OIKEUS Olli Mäenpää TALENTUM Helsinki 2011 Kolmas, uudistettu painos Copyright Talentum Media Oy ja tekijä Kannen suunnittelu: Mika Petäjä Kannen toteutus: Outi Pallari Taitto:

Lisätiedot

Sopimustulkinta. Teoria, vaiheet, menettely. Vesa Annola

Sopimustulkinta. Teoria, vaiheet, menettely. Vesa Annola Sopimustulkinta Teoria, vaiheet, menettely Vesa Annola TALENTUM Helsinki 2016 1. painos Copyright 2016 Talentum Media Oy ja tekijä Yhteistyössä Lakimiesliiton Kustannus Kansi: Lauri Karmila Taitto: Marja-Leena

Lisätiedot

Henkilötietojen. suoja. Olli Pitkänen Päivi Tiilikka Eija Warma

Henkilötietojen. suoja. Olli Pitkänen Päivi Tiilikka Eija Warma Henkilötietojen suoja Olli Pitkänen Päivi Tiilikka Eija Warma TALENTUM Helsinki 2013 Copyright 2013 Talentum Media Oy ja tekijät ISBN 978-952-14-2058-0 ISBN 978-952-14-2059-7 (sähkökirja) Taitto: NotePad,

Lisätiedot

Eva Tammi-Salminen ESINEVAKUUSOIKEUDEN PERUSTEET

Eva Tammi-Salminen ESINEVAKUUSOIKEUDEN PERUSTEET Eva Tammi-Salminen ESINEVAKUUSOIKEUDEN PERUSTEET Talentum Pro Helsinki 2015 Juridica-kirjasarjan 30. teos Copyright 2015 Talentum Media Oy ja tekijä Yhteistyössä Lakimiesliiton Kustannus Kansi: Lauri Karmila

Lisätiedot

PERUS- JA IHMIS- OIKEUDET JA PERHE. Liisa Nieminen

PERUS- JA IHMIS- OIKEUDET JA PERHE. Liisa Nieminen PERUS- JA IHMIS- OIKEUDET JA PERHE Liisa Nieminen TALENTUM Helsinki 2013 Copyright 2013 Talentum Media Oy ja tekijä Kansi: Outi Pallari Taitto: NotePad ISBN 978-952-14-2098-6 ISBN 978-952-14-2099-3 (sähkökirja)

Lisätiedot

Kuolinpesään kuuluneen tai kuolinpesän nimiin hankittavan ajoneuvon rekisteröinti

Kuolinpesään kuuluneen tai kuolinpesän nimiin hankittavan ajoneuvon rekisteröinti Ohje 1 (8) Antopäivä: 1.4.2011 Voimaantulopäivä: 4.4.2011 Säädösperusta: Laki Liikenteen turvallisuusvirastosta 2 Voimassa: 3.4.2016 Muutostiedot: Kumoaa ohjeen TRAFI/959/2011 Soveltamisala: Katsastustoimipaikkojen

Lisätiedot

Asuntokauppalaki. Tapio Nevala

Asuntokauppalaki. Tapio Nevala Asuntokauppalaki Tapio Nevala TALENTUM Helsinki 2011 2., uudistettu painos Copyright 2011 Talentum Media Oy ja Tapio Nevala Kannen suunnittelu: Mika Petäjä Kannen toteutus: Outi Pallari Taitto: NotePad

Lisätiedot

Juha-Matti Moilanen SOPIMUKSET TYÖSUHTEEN PÄÄTTYESSÄ

Juha-Matti Moilanen SOPIMUKSET TYÖSUHTEEN PÄÄTTYESSÄ Juha-Matti Moilanen SOPIMUKSET TYÖSUHTEEN PÄÄTTYESSÄ Talentum Helsinki 2010 Talentum Media Oy ja Juha-Matti Moilanen Kustantaja: Talentum Media Oy Kansi: Outi Pallari Taitto: Avenue ISBN 978-952-14-1470-1

Lisätiedot

Suomen kansainvälinen perhe- ja perintöoikeus. Markku Helin

Suomen kansainvälinen perhe- ja perintöoikeus. Markku Helin Suomen kansainvälinen perhe- ja perintöoikeus Markku Helin TALENTUM Helsinki 2013 Copyright 2013 Talentum Media Oy ja tekijä Kannen suunnittelu: Mika Petäjä Kannen toteutus: Outi Pallari Sivunvalmistus:

Lisätiedot

TUULA LINNA PROSESSIOIKEUDEN OPPIKIRJA

TUULA LINNA PROSESSIOIKEUDEN OPPIKIRJA TUULA LINNA PROSESSIOIKEUDEN OPPIKIRJA TALENTUM HELSINKI 2012 Copyright 2012 Talentum Media Oy ja Tuula Linna Kansi: Lapine Oy Sivunvalmistus: Lapine Oy ISBN 978-952-14-1899-0 BALTO print Liettua 2012

Lisätiedot

Valtuutetun on pidettävä valtuuttajalle kuuluvat raha- ja muut varat erillään omista varoistaan.

Valtuutetun on pidettävä valtuuttajalle kuuluvat raha- ja muut varat erillään omista varoistaan. YLEISIÄ OHJEITA VALTUUTETULLE Seuraavat ohjeet perustuvat edunvalvontavaltuutuksesta annetun lain (648/2007) säännöksiin sellaisina kuin ne lain voimaan tullessa 1.11.2007 olivat. Valtuutetun on oma-aloitteisesti

Lisätiedot

EDUSKUNNAN OIKEUSASIAMIEHEN JA OIKEUSKANSLERIN EDUNVALVONTAA KOSKEVIA TAPAUKSIA

EDUSKUNNAN OIKEUSASIAMIEHEN JA OIKEUSKANSLERIN EDUNVALVONTAA KOSKEVIA TAPAUKSIA 31.10.2012 EDUSKUNNAN OIKEUSASIAMIEHEN JA OIKEUSKANSLERIN EDUNVALVONTAA KOSKEVIA TAPAUKSIA (päivitetty 22.10.2012) 1 Yleistä...2 2 Asiasanahakemisto...3 2.1 Asiasanat...3 2.2 Asiasanat ja ratkaisujen otsikot...5

Lisätiedot

Kuolinpesään kuuluneen tai kuolinpesän nimiin hankittavan ajoneuvon rekisteröinti. Koulutuskierros KTP, syksy 2010 Iris Kantolinna / Reijo Jälkö

Kuolinpesään kuuluneen tai kuolinpesän nimiin hankittavan ajoneuvon rekisteröinti. Koulutuskierros KTP, syksy 2010 Iris Kantolinna / Reijo Jälkö Kuolinpesään kuuluneen tai kuolinpesän nimiin hankittavan ajoneuvon rekisteröinti Koulutuskierros KTP, syksy 2010 Iris Kantolinna / Reijo Jälkö Pesän osakkaat Määräävät yhdessä kuolinpesän omaisuudesta

Lisätiedot

OHJEITA KUOLINPESÄN ASIOITA HOITAVALLE

OHJEITA KUOLINPESÄN ASIOITA HOITAVALLE OHJEITA KUOLINPESÄN ASIOITA HOITAVALLE Läheisen menettäminen on tilanne, joka surun keskelläkin vaatii omaisilta paljon käytännön järjestelyitä. Tästä ohjeesta löytyvillä neuvoilla haluamme helpottaa kuolinpesään

Lisätiedot

Vanhuusoikeuden perusteet

Vanhuusoikeuden perusteet Vanhuusoikeuden perusteet Anja Karvonen-Kälkäjä ALMA TALENT 2017 Helsinki Tilaa Vanhuusoikeuden perusteet -kirja: shop.almatalent.fi Copyright 2017 Alma Talent Oy ja tekijät Yhteistyössä Lakimiesliiton

Lisätiedot

Arvonlisäverotus ja muu kulutusverotus. Leila Juanto Petri Saukko

Arvonlisäverotus ja muu kulutusverotus. Leila Juanto Petri Saukko Arvonlisäverotus ja muu kulutusverotus Leila Juanto Petri Saukko TALENTUM Helsinki 2014 Kahdeksas, uudistettu painos Copyright 2014 Talentum Media Oy ja kirjoittajat Kansi: Lauri Karmila Taitto: NotePad

Lisätiedot

PERINTÖ JA TESTAMENTTI

PERINTÖ JA TESTAMENTTI PERINTÖ JA TESTAMENTTI Vaimolleni Tertulle ja lapsilleni Hannalle, Jooselle ja Lotalle PERINTÖ JA TESTAMENTTI Käytännön käsikirja Matti Norri ALMA TALENT Helsinki 2017 Seitsemäs, uudistettu painos Copyright

Lisätiedot

Kuka minut perii? 21.9.2012 OTK, VT Minna Kuohukoski, SAMK. Satakunnan ammattikorkeakoulu Satakunta University of Applied Sciences

Kuka minut perii? 21.9.2012 OTK, VT Minna Kuohukoski, SAMK. Satakunnan ammattikorkeakoulu Satakunta University of Applied Sciences Kuka minut perii? 21.9.2012 OTK, VT Minna Kuohukoski, SAMK Perillinen oltava elossa perittävän kuolinhetkellä (Perintökaari 40/1965, 1 L 1 ) ei merkitystä oikeustoimikelpoisuudella, syyntakeisuudella,

Lisätiedot

Mika Mänttäri Mikko Nyyssölä TYÖTAPATURMA- JA AMMATTITAUTI- VAKUUTUS

Mika Mänttäri Mikko Nyyssölä TYÖTAPATURMA- JA AMMATTITAUTI- VAKUUTUS Mika Mänttäri Mikko Nyyssölä TYÖTAPATURMA- JA AMMATTITAUTI- VAKUUTUS Talentum Pro Helsinki 2016 Copyright 2016 Talentum Media Oy ja tekijät Yhteistyössä Lakimiesliiton Kustannus ISBN 978-952-14-2769-5

Lisätiedot

OHJEITA KUOLINPESÄN ASIOITA HOITAVALLE

OHJEITA KUOLINPESÄN ASIOITA HOITAVALLE OHJEITA KUOLINPESÄN ASIOITA HOITAVALLE Läheisen menettäminen on tilanne, joka surun keskelläkin vaatii omaisilta paljon käytännön järjestelyitä. Tästä ohjeesta löytyvillä neuvoilla haluamme helpottaa kuolinpesään

Lisätiedot

SUOMEN SUOSITUIN TESTAMENTTIPALVELU

SUOMEN SUOSITUIN TESTAMENTTIPALVELU HELPPOTESTAMENTTI.FI SUOMEN SUOSITUIN TESTAMENTTIPALVELU TEE TESTAMENTTI HELPOSTI NETISSÄ helppotestamentti.fi - Tammelan puistokatu 22 - hei@helppotestamentti.fi DOKUMENTIN KÄYTTÖOHJE KIITOS LUOTTAMUKSESTASI

Lisätiedot

Jäämistöoikeuden laskennallisten ongelmien kurssi 2013

Jäämistöoikeuden laskennallisten ongelmien kurssi 2013 Jäämistöoikeuden laskennallisten ongelmien kurssi 2013 Loppukuulustelu II 8.5.2013 Mallivastaukset Tehtävä 1 Tapauksessa piti laskea rintaperillisten lakiosat ja selvittää, mitä kunkin lakiosasta vielä

Lisätiedot

Harri Hietala Keijo Kaivanto. Vuosilomalaki käytännössä

Harri Hietala Keijo Kaivanto. Vuosilomalaki käytännössä Harri Hietala Keijo Kaivanto Vuosilomalaki käytännössä TALENTUM Helsinki 2013 Kolmas, uudistettu painos Copyright 2013 Talentum Media Oy ja tekijät Kansi: Lauri Karmila Sivunvalmistus: NotePad ISBN 978-952-14-2102-2

Lisätiedot

Maatilojen laki- ja sopimuspäivä IsoValkeinen

Maatilojen laki- ja sopimuspäivä IsoValkeinen Maatilojen laki- ja sopimuspäivä 13.2.2017 IsoValkeinen Avioikeus - mikä se on? Avioehto -sopimus maatilan toiminnan jatkumisen tae myös erotilanteessa Testamentti - suunnittelun väline Edunvalvontavaltuutus

Lisätiedot

KIRJANPITOLAKI. kommentaari

KIRJANPITOLAKI. kommentaari KIRJANPITOLAKI kommentaari Jarmo Leppiniemi Timo Kaisanlahti TALENTUM Helsinki 2016 4. uudistettu painos Copyright 2016 Talentum Media Oy ja tekijät Yhteistyössä Lakimiesliiton Kustannus Toimitus: Leena

Lisätiedot

II Edunvalvontajärjestelmän uudistamisen syitä ja tavoitteita 11

II Edunvalvontajärjestelmän uudistamisen syitä ja tavoitteita 11 Sisällys Alkusanat v 3., uudistetun painoksen alkusanat vi Lyhenteitä xvii I Johdanto 1 1. Holhoustoimen luonnehdinta................................ 1 2. Lainsäädäntöhistoriaa......................................

Lisätiedot

Alma Talent Helsinki Ari Saarnilehto Vesa Annola SOPIMUSOIKEUDEN PERUSTEET

Alma Talent Helsinki Ari Saarnilehto Vesa Annola SOPIMUSOIKEUDEN PERUSTEET Alma Talent Helsinki 2018 Ari Saarnilehto Vesa Annola SOPIMUSOIKEUDEN PERUSTEET 8., uudistettu painos Juridica-kirjasarjan 9. teos Copyright 2018 Alma Talent Oy ja tekijät Yhteistyössä Lakimiesliiton Kustannus

Lisätiedot

TEKISINKÖ TESTAMENTIN? Diabetesliitto ja Diabetestutkimussäätiö Lahti Asianajaja Harri Jussila

TEKISINKÖ TESTAMENTIN? Diabetesliitto ja Diabetestutkimussäätiö Lahti Asianajaja Harri Jussila TEKISINKÖ TESTAMENTIN? Diabetesliitto ja Diabetestutkimussäätiö Lahti 28.11.2018 Asianajaja Harri Jussila ESITYKSEN SISÄLTÖ Kuka on äänessä? Kuka perii perittävän varallisuuden? Entä jos perillisiä ei

Lisätiedot

OSTAJAN VELVOLLISUUDET JA NIIDEN VAIKUTUS RISKINJAKOON... 313 1 Tämän luvun tutkimuskohde... 313 2 Ostajan ennakkotarkastusvelvollisuus...

OSTAJAN VELVOLLISUUDET JA NIIDEN VAIKUTUS RISKINJAKOON... 313 1 Tämän luvun tutkimuskohde... 313 2 Ostajan ennakkotarkastusvelvollisuus... Sisällys Alkusanat... Lähteet... V XIII Lyhenteet... XXXI I JOHDANTO... 1 1 Tutkimuskohde... 1 2 Tutkimuskohteen valinnan perustelut... 8 3 Tutkimuksen tavoitteet ja merkitys... 10 4 Tutkimusmenetelmä

Lisätiedot

YHTIÖN ETU Yhtiön johdon päätöksissä ja toimissa. Kari Lautjärvi

YHTIÖN ETU Yhtiön johdon päätöksissä ja toimissa. Kari Lautjärvi YHTIÖN ETU Yhtiön johdon päätöksissä ja toimissa Kari Lautjärvi Alma Talent Helsinki 2017 Copyright 2017 Talentum Media Oy ja tekijä Kansi: Outi Pallari Taitto: NotePad ISBN 978-952-14-2901-9 ISBN 978-952-14-2903-3

Lisätiedot

I Työhönoton ja työehtojen sääntely 1. II Edellytykset ja valmiudet työhönotossa 30

I Työhönoton ja työehtojen sääntely 1. II Edellytykset ja valmiudet työhönotossa 30 Sisällys Sisällys v Lyhenteet xi I Työhönoton ja työehtojen sääntely 1 1. Teoksen sisältö ja tarkoitus 1 2. Työhönoton sääntely 3 2.1 Kansainväliset säännökset 3 2.2 Kotimaiset säännökset 10 3. Työehtojen

Lisätiedot

Suomen EDUNVALVONTA- OIKEUS. Johanna Tornberg Matti Kuuliala

Suomen EDUNVALVONTA- OIKEUS. Johanna Tornberg Matti Kuuliala Suomen EDUNVALVONTA- OIKEUS Johanna Tornberg Matti Kuuliala TALENTUM Helsinki 2015 1. painos Copyright 2015 Talentum Media Oy ja tekijät Yhteistyössä Lakimiesliiton Kustannus Kansi: Outi Pallari Taitto:

Lisätiedot