Jääkiekkovalmentajien johtamiskäyttäytyminen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Jääkiekkovalmentajien johtamiskäyttäytyminen"

Transkriptio

1 Jääkiekkovalmentajien johtamiskäyttäytyminen Jääkiekkovalmennuskulttuuri elää edelleen tehtävä- ja tulosjohtamisen aikakautta, vaikka muualla yhteiskunnassa puhutaan osaamisen- ja muutoksenjohtamisesta. Jääkiekkovalmennuksessa on kuitenkin itämässä muutossuuntaunut ja ihmisiä paremmin huomioiva johtamiskulttuuri, jota toteuttavat tyypillisemmin ammatillisesti pidemmälle koulutetut valmentajat. Tämän tutkimuksen kohteena olivat jääkiekon valmentajakoulutukseen vuosina 1998 ja 1999 osallistuneet 30 valmentajaa eri sarjatasoilta. Valmentajien johtamistoimintaa arvioi yhteensä 245 pelaajaa ja lisäksi valmentajat arvioivat itse omaa johtamistoimintaansa. Johtajuus on keskeinen vaikuttava voima kaikissa organisaatioissa niin urheilussa kuin sen ulkopuolellakin. Johtaminen on vaikuttamis- ja vuorovaikutusprosessi esimiehen ja alaisten välillä.. Johtamisen kautta vaikutetaan paitsi yksilöihin myös organisaation sisällä oleviin ryhmiin motivoiden heitä työskentelemään sekä yhteisten että yksilöllisten päämäärien puolesta. Johtajan tehtävänä on antaa mieli ja merkitys organisaation tavoitteille. Kiihtyvä yhteiskunnallinen muutos erityisesti 80- ja 90-luvuilla aiheutti muutospainetta aikaisemmin kehitettyihin johtamisen teorioihin ja malleihin. Johtamisen teoriat saivat vaikutteita strategisen johtamisen alueelta, missä korostettiin organisaation muutosta ja joustavuutta yrityksen keskeisenä menestys- ja kilpailutekijänä Johtajan kyky visiojohtamiseen nähtiin olennaisena johtajan osaamisja kykyalueena. Yhdeksi keskeiseksi muutosjohtamisen osatekijäksi nousi valtuuttaminen, jonka avulla alaisten on mahdollista saada itsenäistä vastuuta ja valtaa päättää omasta työstään. Uuden ajan muutossjohtajan pitää olla kykenevä myös luomaan luottamusta ja avoimuutta organisaation toimintakulttuuriin Arkielämässä usein etsitään analogioita valmentamisen ja esimistyön välille. Puhutaan valmentavasta johtamisesta ja johtajista valmentajina. Mielikuva ja käsite valmentavasta johtamisesta on kuitenkin vähän hatara. Alaisten kasvattaminen itseohjautuvuuteen on varmasti yksi tekijä, joka sisältyy ajatukseen valmentavasta johtamisesta. Pyrkimys itseohjautuvuuteen ja itsensä virittäminen yhä parempiin suorituksiin onkin totta yksilöurheilussa, mutta joukkueurheilussa urheilijoiden ohjaaminen itsenäisyyteen ja itseohjautuvuuteen on jo kauempana oleva tavoite. Urheilussa ja joukkueessa johtajuus on valmentajan ja yhä useammin

2 valmennustiimin vastuulla. Tässä tutkimuksessa lähdettiin kuitenkin kartoittamaan yksittäisen valmentajan johtamistoiminnan ulottuvuuksia. Tutkimuksessa käytetty mittari on kehitetty työelämän ja esimiestyön lähtökohdista käsin. Mittarin taustalla on muutosjohtamisen teoria, jossa johtamista kuvataan kolmiulotteisena ilmiönä. Tämän CPE- teorian (Change, Production, Employee)mukaan tämän päivän johtaminen muodostuu kolmesta ulottuvuudesta, jotka ovat muutoksen, tehtävien ja ihmisten johtaminen. Esimiehen henkilökohtainen johtamisprofiili on näistä ulottuvuuksista muodostunut kemiallinen seos, jolloin esimerkiksi voimakkaasti muutokseen ja tehtävien johtamiseen suuntautunut esimies toimii hyvin erilailla kuin muutokseen ja ihmisiin suuntautunut esimies. Tässä tutkimuksessa valmentajan valmentajan johtamistoimintaa kuvaavia selkeitä faktoreita löytyi kuusi: 1. Visiointi- ja muutosulottuvuus heijastaa valmentajan kehityssuuntautuneisuutta. Se pitää sisällään muuttujat, jotka kuvaavat valmentajan kykyä visioida, innovoida ja kokeilla erilaisia vaihtoehtoisia toimintatapoja. 2. Kontrolliulottuvuuden muuttujat kuvaavat tarkkuutta, suunnitelmallisuutta, tiukkaa työn seurantaa ja harkittua päätöksentekoa. 3. Pelaajien positiivinen huomiointi tarkoittaa tässä yhteydessä suorituksesta riippumatonta pelaajien huomioimista, arvostamista ja heidän näkökulmansa huomioonottamista. 4. Reiluus- ja oikeudenmukaisulottuvuus sisältää muuttujat, jotka kuvaavat positiivisen ja avoimen ilmapiirin rakentamista sekä myös palautteen suoruutta. Se kuvaa myös valmentajan itsensä alttiiksi panemista pelaajien edessä ja palautteenannossa. 5.Kehitys- ja toimeenpanoulottuvuus tarkoittaa jämäkkää päätöksentekoa, päämäärien selkeää julkituomista ja rohkeaa suuntautumista tulevaisuuteen. 6. Valmentava yksilöllinen ohjaus sisältää muuttujat, jotka kuvaavat yksityiskohtaista ohjausta ja selkeän vastuualueen määrittelyä. Myös suoritukseen liittyvä palautteenanto sijoittuu tälle alueelle. Valmennuspäälliköt ja valmentajat poikkesivat ryhminä toisistaan usealla johtamisulottuvuudella. Se, että valmennuspäälliköt olivat muutos- ja myös ihmissuuntautuneempia, selittyy osittain koulutuksellisen eron kautta. Valmennuspäälliköt olivat paremmin koulutettuja kuin valmentajat keskimäärin. Valmennuspäällikön tehtävänä on kehittää seuran toimintaa ja luoda suuntaa koko seuran valmennusjärjestelmälle, kun taas valmentajan työ kohdistuu enemmän operatiiviseen ja päivittäiseen harjoitteluun. Visiointi ja muutoksen johtaminen on valmennuspäällikön tehtävän avainalueita. Voi olla, että valmennuspäällikön tehtävään hakeutuvat ovat jo lähtökohdiltaan ja muutossuuntautuneempia ja arviointiin voi tietenkin vaikuttaa myös yleiset pelaajien odotukset, joita valmennuspäällikköön tehtävään kohdistuu. Valmentajien ja valmennuspäälliköiden välillä havaittiin eroja myös itsearvioinnin

3 osuvuuden suhteen. Valmentajilla oli taipumus itsensä yliarviointiin pelaajien arvioihin verrattaessa, kun taas valmennuspäälliköt pystyivät osuvampaan itsearvioon. Mielenkiintoista oli, että kontrolli-ulottuvuudella valmentajat arvioivat itsensä tarkemmin kuin valmennuspäälliköt. Koska kontrolli on keskeinen ja näkyvä elementti useimpien valmentajien johtamistoiminnassa, he myös pystyvät arvioimaaan itsensä tämän ominaisuuden suhteen realistisesti. Vastaavasti valmennuspäälliköt onnistuivat huonosti tämän ominaisuuden arvioinnissaan, mutta tekivät osuvampia itsearvioita muilla faktoreilla. Valmentajien johtamisprofiilit Valmentajien johtamisprofiileja luokiteltiin profiilin muodon pohjalta. Valmentajien ja valmennuspäälliköiden suurin ryhmä oli kontrollikeskeinen perusvalmentaja, johon sijoittui 60 % tutkituista. Kaikille näille valmentajille oli yhteistä jossain määrin kontrolloiva toimintaote ja tasainen keskiarvon tuntumaan sijoittuva johtamisprofiili Matalan profiilin valmentajat jäivät kaikilla ulottuvuuksilla alle aineiston keskiarvon. Erityisen alas pelaajat arvioivat tämän ryhmän valmentajat reiluus- ja oikeudenmukaisuus ulottuvuudella. Ilmeisesti pelaajien oli vaikea luottaa ja sitoutua tämän tyyppiseen näkymättömään valmentajaan. Näiden valmentajien toiminnassa korostui pelaajien kontrolloiminen muita johtajuusominaisuuksia enemmän. Muutossuuntautuneet ihmisvalmentajien johtamistoiminnassa nousi visiointi- ja muutosulottuvuus samoin kuin pelaajien positiivinen huomiointi yli keskiarvon. Pelaajat näyttivät luottavan näihin valmentajiin, sillä reiluus ja oikeudenmukaisuus arvioitiin korkealle tämän ryhmän kohdalla. Muutosvalmentajan ja korkean profiilin valmentajan profiilit olivat hyvin lähellä toisiaan, mutta erottavana tekijänä oli muutosvalmentajan vähäinen alaisten kontrolloiminen. Korkean profiilin valmentajalla kaikki pelaaja-arviot ovat selvästi keskitason yläpuolella. Muutossuuntautuneita valmentajia ja valmennuspäälliköitä oli yhteensä 8 kolmestakymmenestä (27%). Valmentajista 17 % ja valmennuspäälliköitä 42 % kuului tähän muutossuuntautuneiden ryhmään. Muutossuuntautuneet valmentajat ja valmennuspäälliköt olivat korkeammin koulutettuja. Vähemmän ammatillista koulutusta saaneet valmentajat todennäköisesti kopioivat toiminnassaan enemmän oman pelaajauransa aikaista valmennuskulttuuria. Pedagoginen ammatillinen koulutus toi selkeästi toisenlaista, kriittisempää ja avarampaa näkökulmaa myös omaan käytännön johtamistoimintaan. Käskyttäminen ja pelaajien kontrolloiminen näyttää kuitenkin olevan edelleen keskeisin osa tämän päivän valmennuksen johtamiskulttuuria. Itsearvion osuvuudessa valmentajaryhmittäin oli merkityksellisiä eroja. Vähiten osuvasti itseään arvoivat matalan profiilin valmentajat ja valmennuspäälliköt. Heikko itsearvioinnin osuvuus voi kertoa vähäisestä analyyttisyydestä ja kriittisyydestä oman toiminnan suhteen sekä mahdollisesti myös heikommasta työtehtäviin sitoutumisesta Suuri ero oman muiden arvion välillä (yliarvionti) kertoo myös haluttomuudesta

4 muutoksiin oman toiminnan suhteen. Osuvimmin itseään suhteessa pelaajiin arvioivat muutossuuntautuneet ihmisvalmentajat. Aikaisemmissa tutkimuksissa on havaittu, että valmentajan kyky arvioida itseään osuvasti, kertoo myönteisestä urheilijavalmentajasuhteesta. Hyvä itsearviointikyky kertoo myös viime aikojen trendikäsitteestä, tunneälystä. Tunneälykäs valmentaja tuntee itsensä ja oivaltaa myös sen, miten oma toiminta vaikuttaa urheilijoihin. Vanha totuus, että ensin on opeteltava tuntemaan itsensä, jotta voisi ymmärtää ja vaikuttaa toisiin, pitää tässäkin yhteydessä paikkansa. Ajatuksia lopuksi On mielenkiintoista pohtia kysymystä, mitä merkitystä valmentajan johtamistoiminnalla on tuloksen joukkueen menestymisen kannalta. Yleisesti kirjallisuudessa nähdään, että kausaalisuhde menee johtamisesta ryhmäprosesseihin ja sitä kautta organisaation tuloksiin. Jääkiekko huipputasolla on hektistä ja tuloskeskeistä, eikä seuran johto jaksa yleensä odotella pitkäjänteisen kehitystyön hedelmiä. Valmentajan tai valmennustiimin vaihtaminen tilanteen mukaan on valmennuksen arkitodellisuutta. Tulos on saatava irti joukkueesta mahdollisimman nopeasti, jolloin pitkäjänteisimpi valmennuskulttuurin kehittäminen ja joukkueen rakentaminen jää toissijaiseksi asiaksi. Valmennuskulttuuri muuttuu kaiken aikaa. Valmentajat joutuvat toimimaan yhä useammissa vuorovaikutusverkostoissa, jotka asettavat vaatimuksia myös varsinaiselle valmennustyölle. Valmentajien pitää perustella toimintaansa seurajohtoon, valmennettavien vanhemmille, sponsoreille, medialla ja lukuisille muille yhteistyötahoille. Valmentajan on myös pystyttävä rakentavaan yhteistyöhön valmennustiimin sisällä. Ympäröivän yhteiskunnan odotukset ja toimintamallit muokkaavat väistämättä valmentamisen käytäntöja.. Myös tulevat nuoret huippupelaajat ovat tottuneet suurempaan itseohjautuvuuteen ja henkilökohtaisiin vapausasteisiin, jolloin valmentaja on johtamistoiminnassaan täysin uusien haasteiden edessä. Päivi Frantsi

5

Suomalainen valmennusosaaminen

Suomalainen valmennusosaaminen Suomalainen valmennusosaaminen Valmennusosaamisen käsikirja 2012 Hämäläinen Kirsi (toim.), Blomqvist Minna, Laitinen-Väänänen Sirpa, Parviainen Antti, Potinkara Pekka Suomalainen valmennusosaaminen Valmennusosaamisen

Lisätiedot

MYYNNIN ESIMIESTEN KOKEMUKSIA TYÖNTEKIJÖIDEN MOTIVOINNISTA

MYYNNIN ESIMIESTEN KOKEMUKSIA TYÖNTEKIJÖIDEN MOTIVOINNISTA Tytti Määttä MYYNNIN ESIMIESTEN KOKEMUKSIA TYÖNTEKIJÖIDEN MOTIVOINNISTA Pro gradu -tutkielma Hallintotiede / Johtamisen psykologia Kevät 2013 2 Lapin yliopisto, Yhteiskuntatieteiden tiedekunta MYYNNIN

Lisätiedot

Muutosjohtaminen, osaamisen johtaminen ja esimiestyö yhteys- ja palvelukeskusalalla

Muutosjohtaminen, osaamisen johtaminen ja esimiestyö yhteys- ja palvelukeskusalalla Pilvi Purmonen & Riitta Makkonen (toim.) Muutosjohtaminen, osaamisen johtaminen ja esimiestyö yhteys- ja palvelukeskusalalla Osaamisen kehittäminen sähköisessä liiketoiminnassa -hanke 1 Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnm qwertyuiopåasdfghjklöäzxcv

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnm qwertyuiopåasdfghjklöäzxcv qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnm qwertyuiopåasdfghjklöäzxcv TOIMINTAMALLI VAPAAEHTOISTOIMIJOIDEN JOHTAMISEEN bnmqwertyuiopåasdfghjklöä Verkostojohtamisen JET -tutkinto zxcvbnmqwertyuiopåasdfghj

Lisätiedot

Projektioppiminen. Jari Vesterinen HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu 2003

Projektioppiminen. Jari Vesterinen HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu 2003 Projektioppiminen Jari Vesterinen HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu 2003 päivitetty 3.9.2010 PROJEKTIOPPIMINEN 1 Projektioppimisen teoreettiset perusteet... 1 1.1 Projektioppimisen käyttöönoton perusteet...

Lisätiedot

UUSI OSAAJA 2 Uudenmaan alueen ammatillisen koulutuksen OSAAVA -hanke. Opettajasta oppimisen valmentajaksi

UUSI OSAAJA 2 Uudenmaan alueen ammatillisen koulutuksen OSAAVA -hanke. Opettajasta oppimisen valmentajaksi UUSI OSAAJA 2 Uudenmaan alueen ammatillisen koulutuksen OSAAVA -hanke 2011-2012 Alkusanat Luet tai selailet parhaillaan raporttia, jossa pureudutaan UUSI OSAAJA 2 hankkeen (2011-12) ja erityisesti -tiimin

Lisätiedot

HENKILÖSTÖAMMATTILAISET TYÖELÄ- MÄSSÄ

HENKILÖSTÖAMMATTILAISET TYÖELÄ- MÄSSÄ HENKILÖSTÖAMMATTILAISET TYÖELÄ- MÄSSÄ Henkilöstöalan haasteet ja vaatimukset Liiketaloustiede, johtamisen ja organisoinnin pro gradu -tutkielma Laatija: Rami Levälehto 414343 Ohjaaja: KTT Timo Lainema

Lisätiedot

RYHMÄKIINTEYS JA SYVÄJOHTAMISEN KULMAKIVET MITTARIN TES- TAAMINEN

RYHMÄKIINTEYS JA SYVÄJOHTAMISEN KULMAKIVET MITTARIN TES- TAAMINEN MAANPUOLUSTUSKORKEAKOULU RYHMÄKIINTEYS JA SYVÄJOHTAMISEN KULMAKIVET MITTARIN TES- TAAMINEN Kandidaatintutkielma Kadetti Lasse Härkönen 98. kadettikurssi Maasotalinja Maaliskuu 2014 MAANPUOLUSTUSKORKEAKOULU

Lisätiedot

Johtamisen uusi resepti Nuorten johtajien näkemyksiä

Johtamisen uusi resepti Nuorten johtajien näkemyksiä No. 8 3.9.2009 Johtamisen uusi resepti Nuorten johtajien näkemyksiä Hanna Suoranta Yhteenveto Nuorten asenteet ovat muuttuneet. Demografia on epäsuotuisaa. Organisaatioiden kilpailukyky rakentuu entistä

Lisätiedot

Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu SUOMALAISTEN JOHTAJIEN TYÖHYVINVOINTI ITSENSÄ JOHTAMISEN NÄKÖKULMASTA

Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu SUOMALAISTEN JOHTAJIEN TYÖHYVINVOINTI ITSENSÄ JOHTAMISEN NÄKÖKULMASTA Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu SUOMALAISTEN JOHTAJIEN TYÖHYVINVOINTI ITSENSÄ JOHTAMISEN NÄKÖKULMASTA Yrittäjyyden Pro gradu tutkielma 2013 Viljo Kuuluvainen Ohjaaja: Tarja Niemelä JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON

Lisätiedot

Hyvä johtaja Hankekoulutusten. vaikuttavuusselvitys 2008-2010. Tomi Heimonen KAUPPA + TALOUS. Pienyrityskeskus

Hyvä johtaja Hankekoulutusten. vaikuttavuusselvitys 2008-2010. Tomi Heimonen KAUPPA + TALOUS. Pienyrityskeskus Pienyrityskeskus Hyvä johtaja Hankekoulutusten vaikuttavuusselvitys 2008-2010 Tomi Heimonen KAUPPA + TALOUS TUTKIMUSRAPORTTI Aalto-yliopiston julkaisusarja KAUPPA + TALOUS 4/2011 Hyvä Johtaja - Hankekoulutusten

Lisätiedot

Perusasioista pieniin ihmeisiin

Perusasioista pieniin ihmeisiin polemia Marja-Liisa Manka, Laura Bordi ja Kirsi Heikkilä-Tammi Perusasioista pieniin ihmeisiin kuntajohtamisen kuva KAKS KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ Perusasioista pieniin ihmeisiin kuntajohtamisen kuva

Lisätiedot

ESIMIESVIESTINNÄN MERKITYS ALAISEN TYÖHYVINVOINNILLE VUOROVAIKUTUS MOTIVAATION JA SITOUTUMISEN EDISTÄJÄNÄ

ESIMIESVIESTINNÄN MERKITYS ALAISEN TYÖHYVINVOINNILLE VUOROVAIKUTUS MOTIVAATION JA SITOUTUMISEN EDISTÄJÄNÄ TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamiskorkeakoulu ESIMIESVIESTINNÄN MERKITYS ALAISEN TYÖHYVINVOINNILLE VUOROVAIKUTUS MOTIVAATION JA SITOUTUMISEN EDISTÄJÄNÄ Yrityksen johtaminen Kandidaattitutkielma Marraskuu 2012

Lisätiedot

Henkilöstöjohtajien työssä toteutuvat roolit ja heidän näkemyksensä palkitsemisesta organisaatioissa

Henkilöstöjohtajien työssä toteutuvat roolit ja heidän näkemyksensä palkitsemisesta organisaatioissa TAMPEREEN YLIOPISTO Psykologian laitos Tanja Kuronen Henkilöstöjohtajien työssä toteutuvat roolit ja heidän näkemyksensä palkitsemisesta organisaatioissa Pro gradu tutkielma Toukokuu 2002 TAMPEREEN YLIOPISTO

Lisätiedot

YRITTÄJIEN TYÖHYVINVOINTI, TYÖKYKY JA KUNTOUTUS

YRITTÄJIEN TYÖHYVINVOINTI, TYÖKYKY JA KUNTOUTUS Pirkko Mäkelä-Pusa, Kimmo Terävä ja Marja-Liisa Manka YRITTÄJIEN TYÖHYVINVOINTI, TYÖKYKY JA KUNTOUTUS Selvitysraportti pienyrittäjien ja maatalousyrittäjien työkyvystä, hyvinvoinnista, työkyvyntuen ja

Lisätiedot

Osaamiskartoitus osana henkilöstön kehittämistä. Case St1 Oy.

Osaamiskartoitus osana henkilöstön kehittämistä. Case St1 Oy. Osaamiskartoitus osana henkilöstön kehittämistä. Case St1 Oy. Organisaatiot ja johtaminen Maisterin tutkinnon tutkielma Maria Berglund 2008 Markkinoinnin ja johtamisen laitos HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULU

Lisätiedot

ESIMIESTEN KOKEMUKSIA KEHITYSKESKUSTELUISTA JA TULOSKESKUSTELUISTA

ESIMIESTEN KOKEMUKSIA KEHITYSKESKUSTELUISTA JA TULOSKESKUSTELUISTA Itä-Suomen yliopisto Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta Kauppatieteiden laitos ESIMIESTEN KOKEMUKSIA KEHITYSKESKUSTELUISTA JA TULOSKESKUSTELUISTA Gradututkielma Maija Karppinen Ohjaaja

Lisätiedot

Vankkaa osaamista ja ketterää oppimista Työelämän osaamiseen ja oppimiseen liittyviä haasteita

Vankkaa osaamista ja ketterää oppimista Työelämän osaamiseen ja oppimiseen liittyviä haasteita Vankkaa osaamista ja ketterää oppimista Työelämän osaamiseen ja oppimiseen liittyviä haasteita Leenamaija Otala CICERO Learning Network, 2011 Tiivistelmä CICERO Learning Network ja Henry ry. (Henkilöstönjohdonryhmä

Lisätiedot

YRITTÄJÄMENTOROINTI AMMATILLISEN KEHITTYMISEN TUKENA

YRITTÄJÄMENTOROINTI AMMATILLISEN KEHITTYMISEN TUKENA YRITTÄJÄMENTOROINTI AMMATILLISEN KEHITTYMISEN TUKENA Tarkastelukohteena Akavan Erityisalojen mentorointiohjelma Tampereen yliopisto Kasvatustieteiden laitos Pro gradu -tutkielma Aikuiskasvatus Lokakuu

Lisätiedot

Väistämätön muutos ja miten sitä pitäisi johtaa

Väistämätön muutos ja miten sitä pitäisi johtaa Väistämätön muutos ja miten sitä pitäisi johtaa Delfoi Akatemia Lähteenmäki Heli Koivumäki Tanja lokakuu 2006 SISÄLLYSLUETTELO 1. Aluksi 2 2. Mitä muutos on? 2 3. Muutosjohtamisen teoriaa 3 4. Miten johtamisella

Lisätiedot

Y-sukupolvi työelämän painajainen vai pelastus?

Y-sukupolvi työelämän painajainen vai pelastus? Y-sukupolvi työelämän painajainen vai pelastus? Käytännön kokemuksia ja oppeja uuden sukupolven keskiöstä Veera Lehtismäki Tampere 2011 Sisällys 1. Johdanto 4 2. Y-SUKUPOLVEN MÄÄRITELMIÄ 6 3. Suomen Telecenter

Lisätiedot

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin ONNISTUNUT MUUTOS Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 3 Onnistuneen muutoksen lähtökohdat 4 2 MUUTOKSEN JOHTAMINEN 5 2.1 Muutoksen lähtökohdat 5 Muutosvoimat

Lisätiedot

Kohti monipaikkaista virastoa Opas hajautuneisuuden vaatimiin muutoksiin

Kohti monipaikkaista virastoa Opas hajautuneisuuden vaatimiin muutoksiin Kohti monipaikkaista virastoa Opas hajautuneisuuden vaatimiin muutoksiin Johanna Haapamäki, Marko Hakonen, Kaisa Simanainen, Matti Vartiainen, Mika P. Nieminen ja Jouni Virtaharju Aalto-yliopisto Teknillinen

Lisätiedot

TYÖYHTEISÖTAIDOT. sujuvuutta, tehokkuutta ja tulosta

TYÖYHTEISÖTAIDOT. sujuvuutta, tehokkuutta ja tulosta TYÖYHTEISÖTAIDOT sujuvuutta, tehokkuutta ja tulosta SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 3 2. TYÖYHTEISÖTAIDOT OSANA ORGANISAATIOTAITOJA 4 2.1 Esimiestaidot, alaistaidot - työyhteisötaidot 4 2.2 Pysyvä muutos

Lisätiedot

YHTEYKSIÄ POHJOIS-KARJALASTA Näkökulmia yhteys- ja palvelukeskusalasta

YHTEYKSIÄ POHJOIS-KARJALASTA Näkökulmia yhteys- ja palvelukeskusalasta Riitta Makkonen & Pilvi Purmonen (toim.) YHTEYKSIÄ POHJOIS-KARJALASTA Näkökulmia yhteys- ja palvelukeskusalasta Osaamisen kehittäminen sähköisessä liiketoiminnassa -hanke Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Mikä muutos? Taksialan siirtyminen Kelan korvaaminen taksimatkojen suorakorvausmenettelyyn Lapin alueella

Mikä muutos? Taksialan siirtyminen Kelan korvaaminen taksimatkojen suorakorvausmenettelyyn Lapin alueella YHTEISKUNTATIETEIDEN TIEDEKUNTA Mikä muutos? Taksialan siirtyminen Kelan korvaaminen taksimatkojen suorakorvausmenettelyyn Lapin alueella Pro gradu tutkielma Ella Karvo Kevät 2014 1 TIIVISTELMÄ Työn nimi:

Lisätiedot

Verkostojohtamisen opas: Verkostotyöskentely sosiaali- ja terveysalalla

Verkostojohtamisen opas: Verkostotyöskentely sosiaali- ja terveysalalla Verkostojohtamisen opas: Verkostotyöskentely sosiaali- ja terveysalalla Versio 1.0 (30.12.2010) Muutosvoimaa vanhustyön osaamiseen -hankkeen julkaisu Tutkimusryhmä: Timo Järvensivu, KTT Katri Nykänen,

Lisätiedot

Hyvinvointiviestintä

Hyvinvointiviestintä Hyvinvointiviestintä Osallistava sisäinen viestintä kuntaorganisaation työhyvinvointia rakentamassa Pasi Pekkola, Maarit Pedak, Pekka Aula Viestinnän tutkimuskeskus CRC Communication Research Centre CRC

Lisätiedot

Marjut Matala Miksi ei voida vastata miksi -kysymyksiin? : MUUTOSVIESTINNÄN MERKITYS MUUTOSTYÖSSÄ

Marjut Matala Miksi ei voida vastata miksi -kysymyksiin? : MUUTOSVIESTINNÄN MERKITYS MUUTOSTYÖSSÄ Marjut Matala Miksi ei voida vastata miksi -kysymyksiin? : MUUTOSVIESTINNÄN MERKITYS MUUTOSTYÖSSÄ Pro Gradu -tutkielma Hallintotieteen maisterinohjelma Kevät 2012 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 1 1.1 Tutkimuksen

Lisätiedot

Digitalisaation kynnyksellä: Kohti tulevaisuuden lukiota

Digitalisaation kynnyksellä: Kohti tulevaisuuden lukiota Digitalisaation kynnyksellä: Kohti tulevaisuuden lukiota ISBN 978-952-272-778-7 Nimike Digitalisaation kynnyksellä: Kohti tulevaisuuden lukiota - selvitys Julkaisijat Helsingin kaupungin opetusvirasto

Lisätiedot