Dialogisen johtamisen tutkimusohjelma

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Dialogisen johtamisen tutkimusohjelma 2012-2014"

Transkriptio

1 Dinno Dialogisen johtamisen tutkimusohjelma

2

3 Dinnon monitieteinen teoreettinen viitekehys Tuloksellisuus Dialoginen johtaminen (Taloudellisuus Tuottavuus Vaikuttavuus Laatu) Osaaminen tiedot, taidot, kompetenssit Motivaatio Yhteistoiminta (Uudistava) oppiminen Sisäisen motivaation tukeminen Dialoginen oppiminen, kehittäminen ja Luovuus (-potentiaalien / voimavaraojen tunnistaminen, paikantaminen, käytön tukeminen) & Innovaatiot * sosiaaliset * prosessi * tuote * teknologia jne Kestävä kilpailukyky & Kestävä työelämä kehittämismenetelmät & = organisatoriset tekijät (yksilö-ryhmä-yhteisö tasolla), joita voidaan johtamisella tukea ja jotka vaikuttavat motivaation, oppimisen ja luovuuden kautta/välityksellä joko myönteisesti tai kielteisesti työelämän laatuun innovatiivisuuteen, tuloksellisuuteen Työelämän laatu (sis. työhyvinvointi, työterveys, työkyky)

4 Teoreettinen viitekehys (Tutkimussuunnitelma Syvänen ym. 2012) 1. Tuloksellisuuden ja työelämän laadun keskinäisyhteys (Syvänen 2003) - taustakehys 2. Johtamisteoriat Dialoginen johtaminen ja päätöksenteko => jaettu johtaminen / keskusteleva johtaminen Transformationaalinen/uudistava johtaminen Palveleva johtaminen Arvostava johtaminen 3. Luovuusteoriat (Amabile) - luovuustekijät Kontekstuaaliset (esimiestyö ja toimintaympäristö) Yksilölliset luovuustekijät 5. Työmotivaatioteoriat (Loppela 2004) Tarveteoriat Oikeudenmukaisuutta ja kohtuullisuutta painottavat teoriat Arvoteoriat Vahvistamiseen perustuva teoria Odotus/odotusarvoteoria Työn rikastamiseen perustuva motivaatio hygienia teoria 4. Organisationaalisen / dialogisen oppimisen teoriat (Tikkamäki 2006 ) Oppimisen tilat ja yhteisöt Sosiaalinen tuki Osallistuminen Tietäminen Reflektointi

5 Dialoginen, uudistava, palveleva & arvostava johtajuus (Isaacs, Bass ym., Whitney ym.) Dialogisen ja uudistavan johtamisen lähestymistavat painottavat johtajan ja johdettavien välistä kommunikaatiota ja vuorovaikutussuhdetta Tavoitteena on johtamissuhteessa yhteistoiminnan, yhteistyön, luottamuksen ja kumppanuuden rakentaminen, kehittäminen ja tukeminen niin, että kaikkien jäsenten osaamis- ja luovuuspotentiaalit saadaan esiin ja tukemaan organisaation innovaatio- ja uudistumistavoitteita Johtamissuhde kumppanuutena lähentää suhteita parantaa osapuolten välistä yhteistyötä lisää motivaatiota. 5

6 Dialoginen, uudistava, palveleva & arvostava johtajuus (Isaacs, Bass ym., Whitney ym.) Johtamistavassa korostuvat avoimuuteen kannustava avoimuudesta palkitseva johtamistapa sekä keskinäinen luottamus ja vastavuoroisuus. Dialogisessa ja uudistavassa johtajuudessa nivoutuvat yhteen osallistumista, dialogisuutta, tuloksellisuutta, luovuutta, innovatiivisuutta ja uudistumista palvelevat käytännöt => DINNON VIITEKEHYS 6

7 Dialogisen, palvelevan & arvostavan johtajuuden keskeisiä piirteitä 1. Visiointi / tulevaisuus = suunnat, linjat 2. Ymmärrys organisaation toiminnasta sekä tieto sen jäsenten kyvyistä ja osaamisesta = organisaatioosaaminen 3. Esimerkillisyys, eettinen tietoisuus (arvot) 4. Luottamus => turvallisuus 5. Yhteisöllisyyden rakentaminen 6. Näkyvyys ja läsnä olo = saavutettavuus, tavoitettavuus 7. Kuunteleminen, kuuntelutaito 8. Empatia, tunteet 9. Hyvät suhteet työntekijöihin, johtamissuhteen vastavuoroisuus 10. Yksilöllisten tarpeiden huomioiminen 11. Oppimisen ja kasvun tukeminen

8 Dialogi ja dialogisuus Yhteistoiminta on vaikuttavaa ja vastavuoroista silloin, kun osalliset (Isaacs 1999): Kuunteleminen: tulevat kuulluiksi ja kuuntelevat toisiaan Listening - KUUNTELU Saavat äänen ja käyttävät sitä: puhuminen, kannan ottaminen, mielipiteiden ilmaiseminen suoruus, avoimuus, rehellisyys Voicing - PUHE Arvostus: arvostavat itseään ja toisiaan Respecting - ARVOSTUS Epäilevät ja ovat kriittisiä: erityisesti omien käsitysten kyseenalaistaminen, uudet näkökulmat toisten esittämien kannanottojen kautta, itsereflektio Suspending- KYSEENALAISTAMINEN

9 Dinno-kysely - Johtamisen myönteiset piirteet Muuttuva toimintaympäristö => kehittäminen, selvitään haasteellisista tilanteista (yhdessä) Henkilöstön kanssa samat edut ja intressit Dialogisuus, yhteistoiminta, jaettu johtajuus Autonomia, yksilöllisyys, itseohjautuvuus, vastuut ruokkii innovaatioista ja uudistumista Ilmapiirin myönteisyys, turvallisuus, luottamus = avoimuus, rehellisyys Avoin, hyvä tiedonkulku Esimiestaidot kunnossa, asia- ja ihmisjohtaminen toimii, osaaminen kohdallaan Asioiden loppuun saattaminen, puheista tekoihin Tasapuolisuus Kiinnostuneisuus Kannustavuus

10 TYYTYVÄISYYS Uudistumiseen ja innovatiivisuuteen 35% 89% Tyytyväisyys Johto Työhyvinvointia edistäviin tekijöihin Johtamiseen 38% 44% 71% 75% Tyytyväisyys Työntekijät Yhteistoimintaan 52% 70% Oppimis- ja kehittymismahdollisuuksiin 52% 87% Tuloksellisuuteen Toiminnan ja palvelun laatuun 71% 59% 69% 90% Omaan työhön 85% 80% 0% 20% 40% 60% 80% 100%

11 VASTUULLINEN JA OSAAVA JOHTAMINEN Esimerkillinen toiminta 53% 80% TYÖNANTAJAROOLI, OSAAMINEN Johto Korkea työmoraali 66% 88% Johtamistyöhön sitoutuminen 71% 92% TYÖNANTAJAROOLI, OSAAMINEN Työntekijät Laaja johtamisosaaminen 51% 79% Ammatillinen pätevyys 68% 88% Työnantajan vastuiden mukainen toiminta 63% 93% Tulevaisuushakuinen toiminta 62% 88% 0% 20% 40% 60% 80% 100%

12 ULKOISET TYÖN PAINEET Harjoittelijat, sijaiset tms. RYH- MÄT tiimit KEHITTÄ- MINEN MUUTOS YHTEIS- TYÖ JOHTAMINEN, ESIMIEHET Paineet Lähiesimies Jatkuva aikapaine ja kiire Tunne haittaa Paineet / aikapaine / kiire / työn paineet Järki Työn keventäminen, paineiden Tunne alentaminen, Tunne aikaa Työpari ajattelulle tarvitaan -> taidot, Minä Sinä Työn kuormittavuus Järki Järki Ulkoinen paine voi myös vaikuttaa positiivisesti/motivoida => ongelmien ratkaisu, tilaisuuksien hyödyntäminen Me Työntekijät Ammattilaiset Osaajat Esimies Alaissuhde osaaminen Johto = työnantajan Tunne Työyhteisö edustajat Ylin esimies Esimiehet eri Järki organisaatiotasoilla Tiimi/ryhmä TYÖNTEKIJÄT, ALAISET 12 PÄÄTTÄJÄT, OMISTAJAT VOIMAVARAT, KOHDENTAMINEN RIITTÄVYYS ASIAKKAAT

13 Sitoutumisen tasot 1. Yksilötasoinen sitoutuminen MINÄ - arvot, motiivit, intressit 2. Horisontaalinen sitoutuminen MEIDÄN RYHMÄ/TIIMI - ryhmän palkitsevuus ja paineet 3. Vertikaalinen sitoutuminen MEIDÄN TYÖPAIKKA - esimiestyö, johtaminen - työnantajapolitiikka - psykologinen sopimus keskinäiset odotukset Syvänen 2009

14 Dinno-kysely - johtamisen kehittymishaasteita Toimintaympäristön asettamat haasteet liian suuret Linjattomuus, epäselvyys päämäärissä, tavoitteissa Osaaminen, pätevyys ei riitä johtamistehtävään Ihmis-/asiajohtamisen vajeet - esimiestaidot, soveltuvuus esimieheksi? Ei vastuun ottoa esimiestyöstä, heikkoa sitoutumista evvk asenne Epäselvät vastuut, esimiesten keskinäiset vastuut ja työnjako? Valtaa ei delegoida, vaikka olisi tarve Yhteistoiminta eri johtajien kesken ei toimi Yhteistoimintarakenne ei toimi, kiire, tiimipalaverit minimissä

15 Dinno-kysely - johtamisen kehittymishaasteita Omien etujen yhteistoiminnan strategia/taktiikka Päätöksenteon hitaus, viiveet Vajeita asioiden toimeenpanossa, reagoinnissa, puheita ei tekoja Johtamistapa liika kiltteys, ei johtajuus Ei arvosta työntekijöitä Ei ole tasapuolinen Keskustelut, kommunikaatio, vuorovaikutus, tiedonkulku - eivät toimi Läsnä olo, tavoitettavuus, osallisuus ja tuki työntekijöiden arjessa Kiire, aikapaineet

16 Taloudellisuus Tuottavuus Laatu Määrä Vaikuttavuus * henkilöstö * koneet,laitteet * fyysiset tilat = RESURSSIT J LJ LJ T1 T2 T1 T2 Palvelut * suoritteet * tuotteet Perustehtävä = asiakkaiden tarpeet Työn ja osaamisen kehittäminen Kysymys 4: Millä voimavaroilla? Yksin / yhdessä? 16 Kenen kanssa? Monialaisten verkostojen Organisaation ja työprosessien kehittäminen Kysymys 3: Miten toteutetaan? Monialaisuus, moniammatillisuus, verkostot? Palvelujen ja monialaisten palvelurakenteiden kehittäminen Sisäinen tehokkuus - työhyvinvointi => kilpailukyky Kysymys 1 Mihin asiakas - tarpeisiin vastataan? Kysymys 2: Mitä palveluja tarjotaan? Millainen palvelurakenne? Kuka tarjoaa ja kenelle? 16

17 Dialogisuudessa tärkeintä on yhdessä ajattelu - olen valmis lyömään omat mielipiteeni framille, enkä suutu siitä, jos joku on eri mieltä, on helppo käydä yhdessä ajattelua ja dialogia vahvojen ihmisten kanssa. Vaikeampaa on dialogi hiljaisempien tai sellaisten kanssa, jotka eivät kerro omia mielipiteitään ja vetäytyvät. Hankkeen kautta saatiin resurssia yhdessä ajatteluun. Saatiin hankkeesta tukea johtoryhmälle siihen, miten isolla porukalla vois ajatella yhdessä!

18 Käsitys organisaatiosta Organisaatiolla tarkoitetaan ihmisryhmässä syntyvää monimutkaista viestinnän ja suhteiden mallia. Tämä malli varustaa jokaisen ryhmän jäsenen sillä informaatiolla, niillä edellytyksillä, päämäärillä ja asenteilla, jotka vaikuttavat hänen päätöksiinsä. Samoin se antaa hänelle joukon vakiintuneita ja hyväksyttyjä odotuksia muiden organisaation jäsenten tekemisistä ja tavasta, jolla he tulevat hänen sanomisiinsa ja tekemisiinsä reagoimaan. Sosiologit kutsuvat tätä mallia roolijärjestelmäksi, useimmille meistä se on tuttu organisaationa. (Herbert Simon 1979, 16, Päätöksenteko ja hallinto) 18

19

20

21 Y H T E I S T O I M I N T A R A K E N N E Dialogisuus VERKOSTO// YHTEISÖTASO Työhyvinvointiin ja tuloksellisuuteen myönteisesti vaikuttavia tekijöitä YKSILÖTASO 1. Perustehtävät (monialaiset verkostot, organisaatiot, moniammatilliset tiimit), arvot, strategiat, periaatteet ja ideologiat - yhteinen käsitys perustehtävästä eri toimijoiden kesken 2. Johtamisrakenne ja johtamisosaaminen valta- ja vastuusuhteet, verkostojen ja moniammatillisten ryhmien johtaminen Miten, missä ja keihin työnantajavaltaa käytetään? Kuka käyttää? Erilaisten voimavarojen kohdentaminen ja käyttö? Päätösvalta missä, kenellä? 3. Keskinäiset psykologiset sopimukset ja odotukset pysty ja vaaka suunnassa 4. Eri toimijoiden keskinäinen yhteistoiminta/dialogisuus - vastuut, työnjako, vuorovaikutus, odotukset 5. Monialaisen ryhmän toiminta- ja työtavat sekä vuorovaikutussuhteet - työn ja toiminnan periaatteet ja keskinäiset pelisäännöt 6. Monialaisen työn työ- ja johtamiskäyttäytyminen keskinäiset odotukset, toiveet ja tarpeet => pelisäännöt 8. Osallisten (asiantuntijat ja johtajat) työn hallinnan ja osaamisen tila - tiedot, taidot ja osaaminen tasapainossa monialaisten / moniammatillisen työn vaatimusten kanssa, Millaista osaamista tarvitaan? Entä millaista johtamistapaa? 9. Työn yksilöllisten piirteiden mahdollisuus toteutua monialaisessa työssä työn sisällöt, laatukriteerit, työmäärä, työtahti, työn aikataulutus ja työajan käyttö 21

22 Ennen kun 1. EHKÄISEVÄ TOIMINTA Tarjolla kaikille, huolesta riippumatta mm. neuvolat, 4. Otetaan kantaa, ilmaistaan oma mielipide varhaiskasvatus, vertaisryhmät, järjestöt Kuunnellaan herkällä korvalla VASTUULLISET PERUSDIALOGIT ASIAKKAIDEN PALVELUN JA TUEN TARPEET Aikajana asiakaslähtöinen/-keskeinen raskaus => nuori aikuinen, yhteistyö perheiden, huoltajien, PERUSTEHTÄVÄ lähipiirin kanssa kasvun eri vaiheissa (vaikuttavuus, laatu) YHTEISET, JAETUT ARVOT KOORDINAATIO Heti kun VASTUUT 3. Itsearvioidaan, 2. VARHAINEN TUKI TYÖNJAKO Heti kun huolta alkaa ilmaantua omaa toimintaa, OSAAMISET mm. neuvolat käsityksiä AITO MONIperheneuvolat perustyö AMMATILLISUUS ENNAKOIVAT, ASIAKKAIDEN HYVÄKSI Perustehtävä, arvot, vastuut, verkoston pelisäännät kyseenalaistetaan VÄLITTÄVÄT DIALOGIT LAPSET, NUORET Verkoston/eri osaajien yhteinen 1. Kuunnellaan Sitten kun Arvostetaan KORJAAVA TYÖ Huoli on jo suuri mm. erityistyöntekijät lastensuojelu, erityissairaanhoito MYÖHÄSTYNEET DIALOGIT

23 Ehkä olen oppinut vähän enemmän kuuntelemaan. On ollut pakko oppia tekemään eri lailla asioita kuntaorganisaatiossa, vaikka olenkin tuloshakuinen. Palaute ollut muilta sellaista, että olisin oppinut kuuntelemaan. Varmaan sitä toivetta on vieläkin. Vaikeinta on kuunteleminen, tulisi malttaa olla hiljaa, ihmiset ovat erilaisia, joku päättää nopeammin kuin joku toinen ja jotkut jaksaa keskustella asioista paljon pitempään ja siinäkin on kärsivällisyys kasvanut.

24 Työn paineet ja kuormitus Johdon ja esimiesten paineet Paineet Työlleni alaisilta, asetetut esimiehiltä, tavoitteet on kentältä, mitoitettu kollegoilta, sopivasti itseltä, suhteessa yhteiskunnalta, voimavaroihini / opiskelijoilta resursseihini - näiden 37 % 53 yhteen % tuominen Talouden hallinta - menojen sopeuttaminen väheneviin tuloihin Liiallinen Vaikutusmahdollisuudet työmäärä rajoittaa toimintaani. Työkuormitus työaikatauluihin ajankäyttö mahdoton 38 % 52 % aikataulu.ajan saaminen johtamis- ja esimiestyöhön. työpaineisiini 28 % 44 % Vaikeaa työmäärään löytää / antaa 25 % aikaa 39 % henkilökohtaiseen kontaktiin ihmisten kanssa työtahtiini 38 % 59 % Muun henkilökunnan paineet Työntekijät ovat kuormittuneita - tätä pitäisi selvittää. Kuormittunut työntekijä on jopa riskitekijä työyhteisössä muille toimijoille Työmäärä on ajoittain kohtuuton

25 Kuormitus ja kiire näkyy johdon toiminnassa Asioiden viime tinkaan jääminen, monet ylimääräiset tehtävät tulevat liian lyhyellä varoitusajalla Yhteisen ajan löytyminen Esimiehellä paljon töitä - kuormittaa häntä ajoittain jopa väsymykseen asti Jokainen esimies tietää miten tulisi toimia, mutta ei riitä aika eikä eväät Liikaa työtä edelleen.esimiehelläni on liian suuri työmäärä, jonka vuoksi oman vastuualueen asioiden hoitaminen välillä haasteellista Ajan käytön hallinta Kiire ja muutos näkyy selvästi ristivetona toiminnan ja talouden johtamisen välillä Liiallinen kiirehtiminen.kiireinen Hän on niin kiireinen, ettei ole ollut aikaa hoitaa esimiestehtäväänsä kuin osittain.

26 Työntekijät Vertikaalisen (pystysuoran) YHTEISTOIMINNAN VAIKUTUS TYÖHYVINVOINTIIN T y ö n t e k i j ä t TÄYSI YHTEIS- TOIMINTA, YHTEISET EDUT RYHMÄ- STANDARDIT TAVAT, RYHMÄN EDUT OMIEN ETUJEN JA HYÖTYJEN MAKSIMOINTI T y ö n a n t a j a Työnantaja TÄYSI YHTEIS- TOI- MINTA RYHMÄ- STAN- DARDIT TAVAT RUTII- NIT VASTAK- KAISET SUHTEET OMAT EDUT Sirpa Syvänen 2010

27 Dialoginen, arvostava johtamistapa -7 Tuki henkilöstölle muutoksissa Yli 50 v Alle 30 v -7 Työhyvinvoinnista huolehtiminen -7 Myönteisen ilmapiirin edistäminen -8 Kiinnostuneisuus kehittämisajatuksiin -8 Ideoiden esittämiseen kannustaminen Ero nuorempiin verrattuna Erotus Yli 50 vuotiaat N = 563 Alle 30 v N = Yksilöllisten joustojen järjestäminen Ammatillinen pätevyys

28 Mitä on? Vierellä kulkemista samalla säilyttäen selkeän tehtävänkuvan. Dialoginen ote edistää roolien ja tehtäväkuvien selkeyttämistä. Valta-vastuu -suhteiden jatkuva läpinäkyväksi tekeminen. Lisää kykyä sietää jatkuvaa muutosta. Haasteena Dialogisuus sinänsä on iso haaste. Ymmärtävä myötäelävä keskustelu edellyttää paljon aikaa ja ajasta on käynnissä jatkuva kilpailu. Kilpailu on seurausta sekä itsestä sisältä tulevista että työyhteisöstä ja 28

29 Mitä on? Olennaista on luottamuksellinen vuorovaikutus ja johtopäätösten tekeminen sen pohjalta Organisaation yhteisöllisyyden ja työntekijän yksilöllisyyden yhteen sovittamista. Tämä pätee myös työn tavoitteisiin. Parhaimmillaan se on demokratiaa toteuttavaa (vaikka ei aina välttämättä demokraattista) päätöksentekoa ja johtamista Haasteena Voidaan keskustella ikuisuuksiin saakka ja tukea alaisia, mutta entä sen jälkeen? Miten dialoginen johtaminen etenee organisaatiossa? Ylintä johtoa kohti mentäessä se voi kaventua näennäiseksi ja nimelliseksi. Turha keskustella asioista, jos suunnitelmia suuntaavat päätökset on jossain salaisesti sovittu tai tehty. Pahimmillaan dialoginen johtaminen on vain diktatoorisen 29

30 Dialoginen johtaminen Isaacs 1999 K E S K U S T E L U N A V U L L A Dialogisuus = opitaan ajattelemaan yhdessä VOICING aidon, sisäisen äänen käyttäminen, julki tuominen LISTENING syvä, aito toisten kuunteleminen RESPECTING toisten käsitysten, kokemusta ja mielipiteiden arvostaminen SUSPENDING (omien) näkökulmien, perspektiivien, laajentaminen 4 DIALOGIN KRITEERIT VOICING AIDOT, SISÄISET ÄÄNET - uudet näkökulmat, uudet mahdollisuudet, luovuus - itselle ja yhteisesti aidon äänen käyttäminen, puhuminen - omien kokemusten ja käsitysten julki tuominen muille rohkeus puhua avoimuus paljastuu kokemukset, tunteet, ajattelutavat, arvot, motiivit ovat usein piilossa myös itseltä tuo esille sisäiset totuudet - ovat usein piilossa myös itseltä Haasteellisinta (vaikeinta) dialogissa on saada esille osallistujien aidot, sisäiset äänet YHDESSÄ KUUNTELEMINEN jaettu kokemus, merkitys, tärkeys olla osa jotain yhteistä ajatellaan samalla tavalla asioista, jaetut kokemukset Haaste: kuuntelun opettelu, pidetään itsestään selvyytenä, on vaikeaa, jos ei kuunnella, omat tukinnat etusijalla KESKINÄINEN ARVOSTUS annetaan toisille, toisten mielipiteille arvo yritetään ymmärtää toisten tapaa ajatella otetaan vastaan myös odottamattomia ja itselle vieraita ja outoja ajatuksia, ja reaktioita (tunnereaktiot) Haaste: pyrkiä ymmärtämään - arvostava vastaan ottaminen myös omista poikkeaville käsityksille EPÄILY, KYSEENALAISTAMINEN, myönteisesti omien käsitysten epäily toisten esittämiin käsityksiin nähden Omien varmuuksien ja totuuksien pohdinta omien käsitysten peilaus toisten esittämää vasten => oppiminen toisilta ja pois oppiminen omista käsityksistä kohdataan omat tunteet ja tunnelmat - ei kilpailuasetelma, vaan uuden luominen Hyödyt: vapauttaa paljon luovaa energiaa Haaste: edellyttää oppimista, jossa kyseenalaistaa omia näkemyksiä ja käsityksiä 4 TOIMINTAMALLIA DIALOGISSA T O I M I N T A M A L L I T T A S A P A I N O S S A Move / Dialogin Käynnistäjä * suunnan luominen - jos ideoita liikaa fokus voi kadota Follow / Seuraaja * täydentää * tarkentaa * selventää * tukee Oppose / Opponoija Vastaväittäjä * haastaa * kriittisyys Bystand / Sivusta katselija -kysyy ja havainnoi, ilmaisee * Missä mennään? * Mitä tapahtuu? V O I D A A N O L L A E R I R O O L E I S S A 4 PELAAJAN MALLI Dialogiin osallistutaan 4 eri roolissa Kaikki roolit tärkeitä dialogi ei toimi, jos osalliset juuttuvat joihinkin rooleihin roolivaihdokset tärkeitä 30

31 JOHTAMISEN DIALOGISUUS Tuki henkilöstölle muutoksissa 50% 77% DIALOGISUUS Johto Kannustus ja rohkaisu 54% 81% Apu ja tuki 64% 90% Rakentava palaute 53% 83% DIALOGISUUS Työntekijät Myönteinen palaute 60% 88% Osallistumisen ja vaikuttamisen mahdollistaminen 50% 73% Avoin tiedon välitys 56% 86% Läsnäolo ja tasapuolinen kuuntelu 47% 73% Odotuksista kertominen 57% 71% Keskusteleminen 80% 94% 0% 20% 40% 60% 80% 100%

32 Generatiivinen dialogi Y h t e i s e t e d u t Osallisuus Yhtenäisyys Osallisuus Puhuminen LUOVUUS FLOW Puhuminen Yhtenäisyys Arvostus Kohteliaat monologit Avautuminen Itsereflektio - ITSEARVIOINTI Itsearviointi Tietoisuus PALVELEVA, Arvostus ARVOSTAVA, DIALOGINEN JOHTAMINEN Kehitys: monologeista generatiiviseksi dialogiksi MONO- LOGIT Avautuminen Itsearviointi Tietoisuus AUTORITAARINEN JOHTAMINEN Osallisuus Yhtenäisyys Osallisuus Yhtenäisyys Syyttäminen ei itsereflektiota Puhuminen Kuunteleminen Kuunteleminen Kuunteleminen Kuunteleminen UTELIAI- SUUS Arvostus Puhuminen Arvostus Reflektiivinen dialogi Avautuminen Itsearviointi Tietoisuus OSALLISTAVA, DIALOGINEN JOHTAMINEN EPÄVAKAUS KESKINÄISET KONFLIKTIT Avautuminen t Itsearviointi Tietoisuus TRANSAKTIONAALINEN JOHTAMINEN Kontrolloitu / taitava keskustelu O m a e d u t

33 Tuloksellisuutta & työhyvinvointia & uudistumista tukevan dialogisen organisaation rakennuspuut

34 1. Organisatorinen johtamisosaaminen organisaatio-osaaminen 1.1. Päämäärät Suunnat: arvot, tulevaisuushakuisuus, visiot, tulevaisuudenkuvat, linjaukset Strategiat, tavoitteet, ideologiat, periaatteet, pelisäännöt, sitoutuminen 1.2. Työnantajarooliin, johtamiseen, päätöksiin ja henkilöstöön sitoutuminen Esimiesten arvopohja Esimerkillisyys - eettisyys, moraali 1.3. Työnantaja- ja johtamisvastuiden osaaminen ja hoitaminen Hallinto, byrokratia Voimavarat: aineelliset, aineettomat (henkilöstövoimavarat, osaamisvoimavarat), voimavarojen suunnittelu, kohdentaminen, käyttö - YT Talous, tuloksellisuus, taloudelliset voimavarat niukkuus, kohdentaminen, sopeutus - YT Fyysiset työskentelyolosuhteet, työvälineet Henkilöstöhallinto, henkilöstötyö, osaamisen johtaminen ja tuki 1.4. Johdon ja esimiesten pätevyys, ammattitaito, substanssiosaaminen 1.5. Turvallisuuden johtaminen: työturvallisuus, työterveys, työhyvinvointi Työsuhteen turvallisuus, YT henkilöstövaikutukset, töiden suunnittelu, työnantajan, johdon, esimiesten luotettavuus, keskinäinen luottamus, psykologinen sopimus Turvallisuus/fyysinen Työn kuormitus, kiire ja aikapaineet, johdon ja henkilöstön Turvallisuus henkinen, sosiaalinen - ristiriidat ja niiden hallinta, epäasiallinen työkäyttäytyminen, haastavat/vaikeat työntekijät ja esimiehet korostuu painetilanteessa Työhyvinvoinnin tukeminen

35 2. Dialogisen johtamisen johtamistaidot/osaaminen 2.1. Yksilöllinen kohtaaminen, yksilölliset toiveet, odotukset Perustarpeet työkontekstissa = sisäisen motivaation perusta fysiologiset turvallisuuden yhteenkuuluvuuden arvonannon - arvostus, tasapuolisuus, oikeudenmukaisuus itsensä toteuttamisen tarpeet - oppiminen, kasvu, kehittyminen 2.2. Vastavuoroiset esimies-alaissuhteet, esimiesten ja alaisten keskinäiset odotukset 2.3. Tasapuolisuus, tasaveroisuus, oikeudenmukaisuus 2.4. Kannustus, innostus - impulsiivisuus, epäjohdonmukaisuus, yli-innokkuus, liiallinen lennokkuus, realismin puute 2.5. Tuki, auttaminen, apu 2.6. Palaute: kannustava/myönteinen, rakentava/kehittävä 2.7. Kannusteet, palkkiot 3. Organisaation ja johtamissuhteen dialogisuus 3.1. Avoimuus, läpinäkyvyys 3.2. Viestintä, tiedonkulku 3.3. Yhteistoiminta, vaikutusmahdollisuudet / päätösvalta, osallisuus autoritaarista johtamista 3.4. Dialogisen vuorovaikutuksen periaatteet - Joryt, palaverit, kokoukset, kehityskeskustelut Arvostus - epätasapuolisuus, oikeudenmukaisuus, suosinta Kommunikaatio, puhuminen avoimuus, omien käsitysten rehellinen ja suora ilmaiseminen / pelko Kuunteleminen Reflektio, itsekriittisyys Tavoitettavuus, läsnä olo 4. Sosiaalisten suhteiden tukeminen ja edistäminen, yhteisöllisyys 5. Tuki organisatoriselle uudistumiselle, kehittämiselle ja oppimiselle 6. Sisäisen motivaation tukeminen

36 Esimiesten tuen tarve Yhteistä keskustelua johtotiimissä mm. pidemmän tähtäimen tavoitteista yms. Tukea suunnan antamiseen henkilöstölle. Kaipaa suuntaviivoja omalle työlle Organisaation pelisääntöjen, periaatteiden ja linjauksien laatiminen / työstäminen Vaikeaa Kokonaiskuvan muodostaminen henkilöstölle on joskus työlästä.. Yhteisen kielen ja näkemyksen puute omassa tiimissä Tavoitetilan esittäminen selkeämmin Kaikkien sitoutuminen yhteisiin pelisääntöihin

37 Vaikutusmahdollisuudet, osallisuus Työpaikkakokouksissa ja palavereissa innostava ja osallistava ilmapiiri 39 % 37 % Yhteiset tiimipalaverit ja kokoukset on vähennetty minimiin Dialogisuus ei näy kokousten johtamisessa Dialogisuus hyvin erilaista hallinnollisessa, isossa ja pedagogisessa johtoryhmässä haasteena tunnistaa oma roolinsa dialogin edistäjänä tai esteenä/tukahduttajana., Esimies luo aktiivisesti osallistumisen ja vaikuttamisen mahdollisuuksia työntekijöille 52 % 66 % vaikeaa 28 % Saan tietoa työtäni koskevista muutoksista jo suunnitteluvaiheessa 25 % 43 % Vaikutusmahdollisuudet työyhteisömme toimintaa koskevaan päätöksentekoon 31 % 41 % Vaikutusmahdollisuudet työtäni koskevaan päätöksentekoon 39 % 67 % Esimies on läsnä ja kuuntelee kaikkia tasapuolisesti 50 % 68 %- vaikeaa 16 %

Dialogisen johtamisen tutkimusohjelma 23.4.2013

Dialogisen johtamisen tutkimusohjelma 23.4.2013 Dialogisen johtamisen tutkimusohjelma 23.4.2013 Kunnallistalouden, erityisesti henkilöstövoimavarojen Dosentti, Sirpa Syvänen, Johtamiskorkeakoulu sirpa.syvanen@uta.fi, 040 190 1315 Erikoistutkija KT Kati

Lisätiedot

TULOKSELLISUUS JA TYÖELÄMÄN LAATU muuttujat, jotka korreloivat myös muiden kanssa (luovuus, oppiminen, motivaatio)

TULOKSELLISUUS JA TYÖELÄMÄN LAATU muuttujat, jotka korreloivat myös muiden kanssa (luovuus, oppiminen, motivaatio) TULOKSELLISUUS JA TYÖELÄMÄN LAATU muuttujat, jotka korreloivat myös muiden kanssa (luovuus, oppiminen, motivaatio) Kyselyn tulokset vertailussa Sinisellä: PKKY kysely 2012 (212 vastaajaa) ja vaikeaa esimiehille

Lisätiedot

Työhyvinvointi muutoksessa. Kajaani 25.9.2015 Työyhteisökehittäjä Antti Kokkonen

Työhyvinvointi muutoksessa. Kajaani 25.9.2015 Työyhteisökehittäjä Antti Kokkonen Työhyvinvointi muutoksessa Kajaani 25.9.2015 Työyhteisökehittäjä Antti Kokkonen Miten tarkoittaa käsite työhyvinvointi? Hyvinvoinnin hahmotusta Rahatilanne Työsuhdeasiat Työnantaja Esimiehet Ihmissuhteet

Lisätiedot

DIALOGINEN JOHTAMINEN - Avain luovuuteen ja innovaatioihin -

DIALOGINEN JOHTAMINEN - Avain luovuuteen ja innovaatioihin - DIALOGINEN JOHTAMINEN - Avain luovuuteen ja innovaatioihin - 14.5.2013 Kunnallistalouden, erityisesti henkilöstövoimavarojen dosentti Sirpa Syvänen Tampereen yliopisto Johtamiskorkeakoulu Dinno Dialogisen

Lisätiedot

Dialoginen johtaminen

Dialoginen johtaminen Dialoginen johtaminen Labquality Days 10.2.2017 Sari Tappura Tampereen teknillinen yliopisto Dialogisen johtamisen tutkimusohjelma 2012-2015 Lisätiedot: Sirpa Syvänen Tampereen yliopisto www.dinno.fi JHTAMISKRKEAKULU

Lisätiedot

Dialogisen johtamisen tutkimusohjelma 2012-2014

Dialogisen johtamisen tutkimusohjelma 2012-2014 Dinno Dialogisen johtamisen tutkimusohjelma 2012-2014 Sari Tappura DI, tutkija Turvallisuuden johtaminen ja suunnittelu Teollisuustalous sari.tappura@tut.fi www.dinno.fi Yksilön ja tiimien luovuus Osaaminen,

Lisätiedot

Dialogisen johtamisen tutkimusohjelma 2012-2014

Dialogisen johtamisen tutkimusohjelma 2012-2014 Dinno Dialogisen johtamisen tutkimusohjelma 2012-2014 JOHTAMISKORKEAKOULU Kehittämis- ja työnohjauspalvelut Seija Strömberg TNJ Leading Partners www.dinno.fi www.dinno.fi Dinnon monitieteinen teoreettinen

Lisätiedot

ERTO / YSTEA Työhyvinvointi osana toimivaa työyhteisöä Vaativat asiakaspalvelutilanteet

ERTO / YSTEA Työhyvinvointi osana toimivaa työyhteisöä Vaativat asiakaspalvelutilanteet ERTO / YSTEA Työhyvinvointi osana toimivaa työyhteisöä Vaativat asiakaspalvelutilanteet.0.0 JS Partners Oy Toimiva työyhteisö selkeät tavoitteet ja yhteiset pelisäännöt tarkoituksenmukaiset työvälineet

Lisätiedot

Osaamisen kehittäminen kuntaalan siirtymissä. Workshop Suuret siirtymät konferenssissa 12.9.2014 Terttu Pakarinen, kehittämispäällikkö, KT

Osaamisen kehittäminen kuntaalan siirtymissä. Workshop Suuret siirtymät konferenssissa 12.9.2014 Terttu Pakarinen, kehittämispäällikkö, KT Osaamisen kehittäminen kuntaalan siirtymissä Workshop Suuret siirtymät konferenssissa 12.9.2014 Terttu Pakarinen, kehittämispäällikkö, KT Workshopin tarkoitus Työpajan tarkoituksena on käsitellä osaamista

Lisätiedot

Tiimityö Sinulla on yhteisö, käytä sitä!

Tiimityö Sinulla on yhteisö, käytä sitä! Tiimityö Sinulla on yhteisö, käytä sitä! Reetta Kekkonen Tiimin prosessit Oppiva työprosessi YHTEISÖLLISET PROSESSIT Taidot + valmiudet Reetta Kekkonen Rakenne Foorumit TIIMI / HENKILÖSTÖ VUOROVAIKUTUS

Lisätiedot

Miten syttyy ja sammuu työhyvinvointi työyhteisöissä? HAUS 2008 Toukokuu Dosentti Sirpa Syvänen Tampereen yliopisto

Miten syttyy ja sammuu työhyvinvointi työyhteisöissä? HAUS 2008 Toukokuu Dosentti Sirpa Syvänen Tampereen yliopisto Miten syttyy ja sammuu työhyvinvointi työyhteisöissä? HAUS 2008 Toukokuu Dosentti Sirpa Syvänen Tampereen yliopisto 1 Talouden paineet ja vaikutukset työhyvinvointiin Taloudellisten ja muiden resurssien

Lisätiedot

RYHMÄTÖIDEN TUOTOKSET. Mitkä tekijät vaikuttavat hyvien käytänteiden käyttöönottoon yrityksissä ja organisaatioissa? SITOUTUMINEN

RYHMÄTÖIDEN TUOTOKSET. Mitkä tekijät vaikuttavat hyvien käytänteiden käyttöönottoon yrityksissä ja organisaatioissa? SITOUTUMINEN HYVÄT KÄYTÄNTEET TYÖPAIKOILLA - KOKEMUKSIA KEHITTÄMISTYÖSTÄ TYÖELÄMÄN KEHITTÄMISOHJELMISSA (TYKES) Keskiviikkona 26.11.2008 kello 12.00-18.00 Fellmannissa RYHMÄTÖIDEN TUOTOKSET ILMAPIIRI Hyvinvointi Sallivuus

Lisätiedot

Esimiespäivät

Esimiespäivät Esimiespäivät 21.-23.9.2016 Sirpa Syvänen Tampereen yliopisto Työelämän tutkimuskeskus 1 Dinnon monitieteinen teoreettinen viitekehys Tuloksellisuus Johtaminen (Taloudellisuus Tuottavuus Vaikuttavuus Laatu)

Lisätiedot

Myönteinen vuorovaikutus työelämässä

Myönteinen vuorovaikutus työelämässä Myönteinen vuorovaikutus työelämässä Tarkoitus ja arvot tuovat työhön mielekkyyden, innostuksen ja sitoutumisen Suomen Logoterapiainstituutti Oy:n 10-vuotisjuhlaseminaari Turku 12. 13.10.2013 Iina Åman

Lisätiedot

Mistä vetovoimaiset työpaikat on tehty? - voimavaroja ja voimavarkaita työssä? Eija Lehto Kehittämispalvelut Kultala

Mistä vetovoimaiset työpaikat on tehty? - voimavaroja ja voimavarkaita työssä? Eija Lehto Kehittämispalvelut Kultala Mistä vetovoimaiset työpaikat on tehty? - voimavaroja ja voimavarkaita työssä? Eija Lehto Kehittämispalvelut Kultala 1 Vetovoimaisia työpaikkoja yhdistäviä tekijöitä: ü Henkilöstön saanti helppoa ü Henkilöstön

Lisätiedot

Työturvallisuus osaksi ammattitaitoa ja työyhteisön toimintaa

Työturvallisuus osaksi ammattitaitoa ja työyhteisön toimintaa Työturvallisuus osaksi ammattitaitoa ja työyhteisön toimintaa YTM, HTL Pasi Valtee Syvätutkimus Oy Syvätutkimus Oy Pyhäjärvenkatu 6, 33200 Tampere P. 03-2127855, 040-5583910 E-mail: syvatutkimus@yritys.soon.fi

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Työterveyslaitos www.ttl.fi Ihmisten innostava johtaminen Jalmari Heikkonen, johtava asiantuntija 3.6.2014 Jalmari Heikkonen Työterveyslaitos www.ttl.fi Oikeudenmukaisuus Jaon oikeudenmukaisuus

Lisätiedot

HYVINVOINTIIN JOHTAMINEN. - mitä hyvinvointi on ja miten siihen johdetaan? Erika Sauer Psycon Oy Seniorikonsultti, KTT, FM

HYVINVOINTIIN JOHTAMINEN. - mitä hyvinvointi on ja miten siihen johdetaan? Erika Sauer Psycon Oy Seniorikonsultti, KTT, FM HYVINVOINTIIN JOHTAMINEN - mitä hyvinvointi on ja miten siihen johdetaan? To be or Wellbe 11.2.2010 Oulu Erika Sauer Psycon Oy Seniorikonsultti, KTT, FM Nuoret työntekijät muuttavat työelämää: MEGATRENDIT

Lisätiedot

Janakkalan kunnan työhyvinvoinnin kehittämissuunnitelma Hyväksytty Yhteistyöryhmä Kunnanhallitus Valtuusto 3.4.

Janakkalan kunnan työhyvinvoinnin kehittämissuunnitelma Hyväksytty Yhteistyöryhmä Kunnanhallitus Valtuusto 3.4. Janakkalan kunnan työhyvinvoinnin kehittämissuunnitelma 2017-2020 Hyväksytty Yhteistyöryhmä 6.3.2017 Kunnanhallitus 13.3.2017 Valtuusto 3.4.2017 4.4.2017 1 TYÖHYVINVOINNIN VISIO Työhyvinvointi on MEIDÄN

Lisätiedot

IPT 2. Hankinnan suunnittelu työpaja Allianssikyvykkyys ja ryhmätyöskentelyn arviointi Annika Brandt

IPT 2. Hankinnan suunnittelu työpaja Allianssikyvykkyys ja ryhmätyöskentelyn arviointi Annika Brandt IPT 2 Hankinnan suunnittelu työpaja 8.-9.6.2017 Allianssikyvykkyys ja ryhmätyöskentelyn arviointi Annika Brandt Aiemmasta IPT-työpajasta Tarjoajan vähimmäisvaatimukset ja valintakriteerit? Tilaajan tavoitteet

Lisätiedot

Dialogisen johtamisen tutkimusohjelma 2012-2014

Dialogisen johtamisen tutkimusohjelma 2012-2014 Dinno Dialogisen johtamisen tutkimusohjelma 2012-2014 JOHTAMISKORKEAKOULU Kehittämis- ja työnohjauspalvelut Seija Strömberg TNJ Leading Partners Tutkimus- ja kehittämiskohteet Kunnalliset organisaatiot

Lisätiedot

PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA

PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA Annamari Mäki-Ullakko, Ilmarinen, 5.11.2015 ESITYKSEN SISÄLTÖ 1. Oma jaksaminen on perusta 2. Työyhteisössä jokainen vaikuttaa ja on vastuussa 3. Ammattitaidon

Lisätiedot

TYÖYHTEISÖTAIDOILLA JAKSAMISTA ELÄMÄÄN. Jyväskylä 20.10.2009

TYÖYHTEISÖTAIDOILLA JAKSAMISTA ELÄMÄÄN. Jyväskylä 20.10.2009 TYÖYHTEISÖTAIDOILLA JAKSAMISTA ELÄMÄÄN Jyväskylä 20.10.2009 Jaksaisimmeko työelämässä pidempään, jos osaisimme olla ihmisiksi keskenämme? Löytyykö apu työssä jaksamiseen ja jatkamiseen työyhteisötaidoista?

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työhyvinvointikymppi työhyvinvointia rakentamassa 20.1.2014. Eija Lehto erityisasiantuntija Työhyvinvointipalvelut

Hyvinvointia työstä. Työhyvinvointikymppi työhyvinvointia rakentamassa 20.1.2014. Eija Lehto erityisasiantuntija Työhyvinvointipalvelut Hyvinvointia työstä Työhyvinvointikymppi työhyvinvointia rakentamassa 20.1.2014 Eija Lehto erityisasiantuntija Työhyvinvointipalvelut 6.2.2014 Eija Lehto, Työterveyslaitos Työhyvinvoinnin osatekijöitä

Lisätiedot

Työkaarityökalulla tuloksia

Työkaarityökalulla tuloksia Työkaarityökalulla tuloksia Asiantuntija Tarja Räty, TTK Työkaariajattelu työpaikan arjessa miten onnistumme yhdessä? Kehittämisen edellytyksiä Työkaarimallin käytäntöön saattamista Työura- ja kehityskeskustelut

Lisätiedot

Vanajaveden Rotaryklubi. Viikkoesitelmä 2.4.2009 Maria Elina Taipale PEDAGOGINEN JOHTAJUUS

Vanajaveden Rotaryklubi. Viikkoesitelmä 2.4.2009 Maria Elina Taipale PEDAGOGINEN JOHTAJUUS Vanajaveden Rotaryklubi Viikkoesitelmä 2.4.2009 Maria Elina Taipale PEDAGOGINEN JOHTAJUUS Organisaatio, systeemi, verkostot Yksilöiden ja tiimin kasvumahdollisuudet, oppiminen Tiimin tehtäväalue, toiminnan

Lisätiedot

Hyvän johtamisen kriteerit Arviointityökalu

Hyvän johtamisen kriteerit Arviointityökalu Hyvän johtamisen kriteerit Arviointityökalu Oheinen lomake on Hyvän johtamisen kriteereihin perustuva Arvioinnin tueksi työkalu. Voit arvioida sen avulla johtamista omassa organisaatiossasi/työpaikassasi.

Lisätiedot

Osaava henkilöstö asiakaslähtöinen, tuloksekas toiminta ja vaikuttava palvelu. Henkilöstöstrategia vuosille

Osaava henkilöstö asiakaslähtöinen, tuloksekas toiminta ja vaikuttava palvelu. Henkilöstöstrategia vuosille Osaava henkilöstö asiakaslähtöinen, tuloksekas toiminta ja vaikuttava palvelu Henkilöstöstrategia vuosille 2016 2018 1 2 Sisältö 1. Henkilöstöstrategiamme tarkoitus... 4 2. Henkilöstöstrategiamme päämäärä,

Lisätiedot

Paras työpaikka tulevaisuuden osaajalle

Paras työpaikka tulevaisuuden osaajalle Paras työpaikka tulevaisuuden osaajalle HENRY Foorumi 4.11.2008 Päivi Lind 1 Suomen parhaat työpaikat 2003 Tapiola-ryhmä 9.sija suurten organisaatioiden sarjassa. Euroopan sadan parhaan työpaikan joukossa.

Lisätiedot

Turvallisuuskulttuuri - Mikä estää tai edistää johtajan sitoutumista turvallisuuteen?

Turvallisuuskulttuuri - Mikä estää tai edistää johtajan sitoutumista turvallisuuteen? Turvallisuuskulttuuri - Mikä estää tai edistää johtajan sitoutumista turvallisuuteen? 28.4.2016 Jouni Kivistö-Rahnasto Professori Turvallisuus ja riskienhallinta 30-vuotta sitten Asenne ei ratkaise! se

Lisätiedot

Uusi opetussuunnitelma oppiva yhteisö Etelä- Suomen aluehallintovirasto Karkkila. Ulla Rasimus PRO koulutus ja konsultointi

Uusi opetussuunnitelma oppiva yhteisö Etelä- Suomen aluehallintovirasto Karkkila. Ulla Rasimus PRO koulutus ja konsultointi Uusi opetussuunnitelma oppiva yhteisö Etelä- Suomen aluehallintovirasto 14.- 15.9.2015 Karkkila Ulla Rasimus PRO koulutus ja konsultointi Koulua ympäröivä maailma muuttuu Teknologia Ilmastonmuutos, luonto

Lisätiedot

NUORISOPSYKIATRIAN OSASTO M O N I A M M A T I L L I S E N H O I T A M I S E N P Ä Ä P E R I A A T T E E T

NUORISOPSYKIATRIAN OSASTO M O N I A M M A T I L L I S E N H O I T A M I S E N P Ä Ä P E R I A A T T E E T NUORISOPSYKIATRIAN OSASTO M O N I A M M A T I L L I S E N H O I T A M I S E N P Ä Ä P E R I A A T T E E T HOITAMISEN PÄÄPERIAATTEET Hoitotyö Tiedot & taidot Dialogi Kohtaamiset Turvallisuus Arvot Eettisyys

Lisätiedot

Johtaminen ja työyhteisön dynamiikka muutoksessa

Johtaminen ja työyhteisön dynamiikka muutoksessa Johtaminen ja työyhteisön dynamiikka muutoksessa Muutoksen johtaminen -koulutuspäivä Jaana Piippo 30.9.2014 Mitä työyhteisön dynamiikka tarkoittaa? Termi dynamiikka tulee kreikan sanasta dynamis, joka

Lisätiedot

Ovatko oppilaiden ja opettajien. riskinotto samasta. TTK Dosentti Sirpa Syvänen Tampereen yliopisto

Ovatko oppilaiden ja opettajien. riskinotto samasta. TTK Dosentti Sirpa Syvänen Tampereen yliopisto Ovatko oppilaiden ja opettajien turvallisuusasenteet ja riskinotto samasta pakasta tai puusta? TTK 24.1.2008 Dosentti Sirpa Syvänen Tampereen yliopisto 1 OPETTAJAN TYÖN PAINEET 2 KEHITTÄ- MINEN MUUTOS

Lisätiedot

Katse työyhteisöviestintään mikä tekee työyhteisöstä hyvinvoivan, luovan ja tuottavan ELISA JUHOLIN

Katse työyhteisöviestintään mikä tekee työyhteisöstä hyvinvoivan, luovan ja tuottavan ELISA JUHOLIN Katse työyhteisöviestintään mikä tekee työyhteisöstä hyvinvoivan, luovan ja tuottavan 3.10.2016 ELISA JUHOLIN elisa.juholin@helsinki.fi Lähtökohtia työyhteisöviestinnälle Kansantalouden suhteellinen etu

Lisätiedot

Dialogisen johtamisen tutkimusohjelma. Dinno-tutkimus 2012-2014

Dialogisen johtamisen tutkimusohjelma. Dinno-tutkimus 2012-2014 Dialogisen johtamisen tutkimusohjelma Dinno-tutkimus 2012-2014 Dialogisen johtamisen tutkimusohjelma 2012-2014 Yksi kuudesta Tekesin Työelämäinnovaatiot aktivointihankkeessa rahoitetusta julkisen tutkimuksen

Lisätiedot

FARAX johtamisstrategian räätälöinti

FARAX johtamisstrategian räätälöinti FARAX johtamisstrategian räätälöinti Sisältö Taustaa Johtamisstrategian luominen ja instrumentin luominen Hyödyt ja referenssit Esimerkkejä matriiseista Prosessi Taustaa Esityksessä käydään läpi FaraxGroupin

Lisätiedot

Työyhteisötaidot Invalidisäätiössä

Työyhteisötaidot Invalidisäätiössä Työyhteisötaidot Invalidisäätiössä Erityisesti Sinulle Työyhteisötaitoja tarvitaan Työpaikka on töiden tekemistä varten. Jokainen varmistaa omalta osalta töiden sujuvuuden. Sujuvaan työn tekemiseen kuuluvat

Lisätiedot

Opetussuunnitelmauudistus opettajan näkökulmasta. Uudistuva esiopetus Helsinki Lastentarhanopettajaliitto puheenjohtaja Anitta Pakanen

Opetussuunnitelmauudistus opettajan näkökulmasta. Uudistuva esiopetus Helsinki Lastentarhanopettajaliitto puheenjohtaja Anitta Pakanen Opetussuunnitelmauudistus opettajan näkökulmasta Uudistuva esiopetus Helsinki 4.12.2014 Lastentarhanopettajaliitto puheenjohtaja Anitta Pakanen Uudistus luo mahdollisuuksia Pohtia omaa opettajuutta Pohtia

Lisätiedot

Toimintamme perustuu seuraaviin arvoihin:

Toimintamme perustuu seuraaviin arvoihin: Toimintamme perustuu seuraaviin arvoihin: ARVOT SUHTEESSA LAPSIIN - turvallisuus o rajat - rakkaus, lämpö ja välittäminen - oikeus lapsuuteen - mahdollisuus uuden oppimiseen o oikeus esiopetukseen o oikeus

Lisätiedot

LUPA LIIKKUA PARASTA TÄSTÄ TYÖKALUJA ITSELLESI!

LUPA LIIKKUA PARASTA TÄSTÄ TYÖKALUJA ITSELLESI! LUPA LIIKKUA PARASTA TÄSTÄ TYÖKALUJA ITSELLESI! 1. Työyhteisön osaamisen johtamiseen 2. Lasten liikunnan lisäämiseen toimintayksikössä 3. Työhyvinvoinnin parantamiseen 4. Henkilökunnan ammatillisuuden

Lisätiedot

Hyvän mielen viikko voi hyvin työssä 2015. Päivi Maisonlahti, Lahden kaupunki, työhyvinvointipäällikkö

Hyvän mielen viikko voi hyvin työssä 2015. Päivi Maisonlahti, Lahden kaupunki, työhyvinvointipäällikkö Hyvän mielen viikko voi hyvin työssä 2015 Päivi Maisonlahti, Lahden kaupunki, työhyvinvointipäällikkö Mie tahtoisin ihan tavallisen työpaikan semmosen missä pomo on paikalla kun sitä tarvii työkaveri ei

Lisätiedot

Keinoja työn kuormittavuuden hallintaan

Keinoja työn kuormittavuuden hallintaan Keinoja työn kuormittavuuden hallintaan Sari Tappura 14.3.2017 Lähde: TJS-opintokeskus, Reilun pelin työkalupakki Ohje: Osallistavan työpajan aloittaminen 1. Ryhmäytyminen u Esittely ja luottamuksellisen

Lisätiedot

Lapsuuden arvokas arki ARVO-hankkeen koulutus 13.8. 2008. PRO koulutus Ulla Rasimus ja konsultointi

Lapsuuden arvokas arki ARVO-hankkeen koulutus 13.8. 2008. PRO koulutus Ulla Rasimus ja konsultointi Lapsuuden arvokas arki ARVO-hankkeen koulutus 13.8. 2008 ARVO-koulutuspäivän tavoitteet 13.8. 2008 Selkiyttää ja luoda moniammatillisesti yhteisiä merkityksiä hankkeen tavoitteille, käsitteille ja kehittämisprosessille.

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelma johtamisen välineenä

Varhaiskasvatussuunnitelma johtamisen välineenä Varhaiskasvatussuunnitelma johtamisen välineenä 7.6.2016 Pia Kola-Torvinen Elisa Helin Opetushallitus Tavoitteena suomalaiseen järjestelmään sopiva, kehittämistä ohjaava asiakirja Lainsäädännön linjaukset

Lisätiedot

Hiljaisen tietämyksen johtaminen

Hiljaisen tietämyksen johtaminen Hiljaisen tietämyksen johtaminen Uudista ja uudistu 2009 Hiljainen tietämys on osa osaamista Hiljainen ja näkyvä tieto Hiljainen tieto Tiedämme enemmän kuin kykenemme ilmaisemaan *) kokemusperäistä, alitajuista

Lisätiedot

HENKILÖKUNNAN HENKISEN TURVALLISUUDEN Lapin ammattiopisto, Rovaniemi. Hyvinvointipäivä

HENKILÖKUNNAN HENKISEN TURVALLISUUDEN Lapin ammattiopisto, Rovaniemi. Hyvinvointipäivä HENKILÖKUNNAN HENKISEN TURVALLISUUDEN Lapin ammattiopisto, Rovaniemi KEHITTÄMINEN Hyvinvointipäivä 8.6.2016 Muumit merellä - video Pienryhmätyöskentely: Hattivatit, nuuskamuikkuset, pikkumyyt, muumimammat,

Lisätiedot

HOLLOLA ON HALUTTU Henkilöstöstrategia 2025 Henkilöstöpolitiikan ja henkilöstötyön linjaukset

HOLLOLA ON HALUTTU Henkilöstöstrategia 2025 Henkilöstöpolitiikan ja henkilöstötyön linjaukset HOLLOLA ON HALUTTU Henkilöstöstrategia 2025 Visiomme 2025 Olemme osana Lahden aluetta tulevaisuutta innovatiivisesti rakentava, vetovoimainen ja ammattilaisiaan arvostava työpaikka Strateginen päämäärämme

Lisätiedot

Aloitusseminaari Monikulttuurinen johtaminen käytäntöön. Kaarina Salonen

Aloitusseminaari Monikulttuurinen johtaminen käytäntöön. Kaarina Salonen Aloitusseminaari 10.5.2011 Monikulttuurinen johtaminen käytäntöön Kaarina Salonen Periaatteet toimintasuunnitelma ja perustehtävä ovat kaikilla lähtökohtana jokin sellainen asia, joka tulisi kehittää toiminnassa

Lisätiedot

Toimintakyvyn edistäminen osana kotihoidon perustehtävää. Anna Viipuri

Toimintakyvyn edistäminen osana kotihoidon perustehtävää. Anna Viipuri Toimintakyvyn edistäminen osana kotihoidon perustehtävää Anna Viipuri 30.9.2014 Toimintakyky Ihminen on kokonaisuus, toimintakyvyn tukeminen on kokonaisvaltaista. Se on haastavaa, mikä edellyttää hoitajalta

Lisätiedot

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, 10.12.2013 Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri 1 Johtamisverkosto selvittää, kokoaa, kehittää ja jakaa johtamisen ja esimiestyön hyviä käytäntöjä

Lisätiedot

VASU KAHVILAT Salpakankaan koulun kabinetti klo

VASU KAHVILAT Salpakankaan koulun kabinetti klo VASU KAHVILAT 2017 Salpakankaan koulun kabinetti klo 12.30-14.00 6.3 29.3 12.4. 26.4. 3.5 Yksiköistä kahvilaan osallistuu 1-3 henkilöä Kahvilassa käsitellään yhteisössä keskusteltuja teemoja osallistujat

Lisätiedot

Maarit Pedak

Maarit Pedak Osallistava sisäinen viestintä Lahden kaupungissa Kuntamarkkinat 15.9.2011 Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia Maarit Pedak KTM ja VTM, tutkija maarit.pedak@helsinki.fi 9/19/2011 1 OSVI: Osallistava

Lisätiedot

EK-elinkeinopäivä Jyväskylässä 15.9.2005

EK-elinkeinopäivä Jyväskylässä 15.9.2005 EK-elinkeinopäivä Jyväskylässä 15.9.2005 Tuottavuutta ja hyvinvointia kannustavalla johtamisella Tuulikki Petäjäniemi Hyvä johtaminen on tuotannon johtamista sekä ihmisten osaamisen ja työyhteisöjen luotsaamista.

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. 23.11.2012 Eija Lehto, Työhyvinvointipalvelut. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. 23.11.2012 Eija Lehto, Työhyvinvointipalvelut. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Eija Lehto, erityisasiantuntija IKÄTIETOISELLA JOHTAMISELLA KOHTI TYÖHYVINVOINTIA 23.11.2012 Eija Lehto, Työhyvinvointipalvelut Työhyvinvointi työntekijän omakohtainen kokemus, joka

Lisätiedot

Työpaikkaosaamisen kehittämisen malli monikulttuurisille työpaikoille

Työpaikkaosaamisen kehittämisen malli monikulttuurisille työpaikoille Työpaikkaosaamisen kehittämisen malli monikulttuurisille työpaikoille Mitä on osaaminen ja osaamisen kehittäminen työssä? Työpaikoilla eletään jatkuvassa muutoksessa. Asiakkaiden tarpeet muuttuvat ja työpaikalla

Lisätiedot

Millaisia rooleja ja tehtäviä on esimiehellä yhteiskehittämisessä?

Millaisia rooleja ja tehtäviä on esimiehellä yhteiskehittämisessä? Millaisia rooleja ja tehtäviä on esimiehellä yhteiskehittämisessä? Työpaja 7.11.2017 Reijo Kauppila, Muutosvalmennus Reijo Kauppila Oy Työnohjaaja, johdon valmentaja, KM, Psykodraamakouluttaja TEP reijo.kauppila@muutosvalmennus.fi,

Lisätiedot

Mikko Ruohonen, Sirpa Syvänen Kati Tikkamäki Tampereen yliopisto Dinno seminaari 23.10.2013

Mikko Ruohonen, Sirpa Syvänen Kati Tikkamäki Tampereen yliopisto Dinno seminaari 23.10.2013 Mikko Ruohonen, Sirpa Syvänen Kati Tikkamäki Tampereen yliopisto Dinno seminaari 23.10.2013 Johtaminen, oppiminen ja Web 1.0 Tuotantolinja Määräysjohtaminen Kaiken varalta ( Just-in-case ) -oppiminen Johtaminen,

Lisätiedot

Opettaja pedagogisena johtajana

Opettaja pedagogisena johtajana Eeva Hujala Tampereen yliopisto Opettaja pedagogisena johtajana Potkua pedagogiikkaan Turussa 29.4.2014 Wanha wirsi Pohjanmaalta Asioiden paljous usein näköalat peittää anna silloin rohkeus syrjään kaikki

Lisätiedot

MITEN SAADA KUNTA KUKOISTAMAAN HENKILÖSTÖJOHTAMISEN AVULLA? Kuntatalo 17.2.2012 Pauli Juuti

MITEN SAADA KUNTA KUKOISTAMAAN HENKILÖSTÖJOHTAMISEN AVULLA? Kuntatalo 17.2.2012 Pauli Juuti MITEN SAADA KUNTA KUKOISTAMAAN HENKILÖSTÖJOHTAMISEN AVULLA? Kuntatalo 17.2.2012 Pauli Juuti Sisällys Joitakin väittämiä Vastaavatko perinteiset henkilöstöjohtamisen mallit nykyisiin haasteisiin? Miten

Lisätiedot

TEHTÄVIEN VAATIVUUS OSAAMISPROFIILI JOHTAVAT VIRANHALTIJAT

TEHTÄVIEN VAATIVUUS OSAAMISPROFIILI JOHTAVAT VIRANHALTIJAT TEHTÄVIEN VAATIVUUS OSAAMISPROFIILI JOHTAVAT VIRANHALTIJAT Vakanssi: Palvelualuejohtaja Perustehtävä: Johtaa ja kehittää palvelualuettaan/palvelualueitaan kokonaisvaltaisesti ja strategian mukaisesti koko

Lisätiedot

Sinä itse. Esimiesarvio esimiestyön kehittämisen tukena Päivi Visuri

Sinä itse. Esimiesarvio esimiestyön kehittämisen tukena Päivi Visuri Sinä itse Esimiesarvio esimiestyön kehittämisen tukena Päivi Visuri Miksi esimiesarvioita tehdään? Oulun kaupunkistrategiaan on kirjattu tavoitteeksi johtamistyön tukeminen. Kaupunkistrategiaa toteutetaan

Lisätiedot

Osuva-loppuseminaari

Osuva-loppuseminaari Osuva-loppuseminaari Mistä syntyy työntekijän ja työyhteisön innovatiivisuus? Kyselyn tuloksia 15/12/14 Timo Sinervo 1 Mitä tutkittiin Mitkä johtamiseen, työyhteisöön ja työhön liittyvät tekijät johtavat

Lisätiedot

Päivi Karttunen, TtT vararehtori Tampereen ammattikorkeakoulu 4/19/201 6

Päivi Karttunen, TtT vararehtori Tampereen ammattikorkeakoulu 4/19/201 6 Päivi Karttunen, TtT vararehtori Tampereen ammattikorkeakoulu 1 4/19/201 6 Mihin meitä korkeakoulusektorilla ja koulutuksessa yleisesti haastetaan? Hallituksen yksi strateginen painopiste: Osaaminen ja

Lisätiedot

IÄSTÄ VOIMAA TYÖHÖN Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin työkaarimalli

IÄSTÄ VOIMAA TYÖHÖN Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin työkaarimalli IÄSTÄ VOIMAA TYÖHÖN Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin työkaarimalli Työhyvinvointiviikko, 28.1.2015 työhyvinvointisuunnittelija Saija Jokinen Työhyvinvointiviikko, 28.1.2015 Iästä voimaa työhön työhyvinvointisuunnittelija

Lisätiedot

Nordia-ilta Eriarvoistuminen ja arjen turvallisuus. Arjen turvaa Resurssien järkevää käyttöä ja voimavarojen kokoamista uudessa kunnassa

Nordia-ilta Eriarvoistuminen ja arjen turvallisuus. Arjen turvaa Resurssien järkevää käyttöä ja voimavarojen kokoamista uudessa kunnassa Nordia-ilta 26.4.2017 Eriarvoistuminen ja arjen turvallisuus Arjen turvaa Resurssien järkevää käyttöä ja voimavarojen kokoamista uudessa kunnassa Ilpo Tapaninen Pohjois-Pohjanmaan liitto Tärkeimmät

Lisätiedot

Vastuullinen korkeakoulu Laurean opetussuunnitelma vapaaehtoistyön mahdollistajana Seminaari 8.9.2015 Vararehtori Susanna Niinistö-Sivuranta

Vastuullinen korkeakoulu Laurean opetussuunnitelma vapaaehtoistyön mahdollistajana Seminaari 8.9.2015 Vararehtori Susanna Niinistö-Sivuranta Vastuullinen korkeakoulu Laurean opetussuunnitelma vapaaehtoistyön mahdollistajana Seminaari 8.9.2015 Vararehtori Susanna Niinistö-Sivuranta www.laurea.fi 2 Strateginen ulottuvuus Eettisyys ja vastuullisuus

Lisätiedot

Ympäristö muuttuu muuttuuko johtaminen? 30.9.2014 Pääjohtaja Erkki Moisander

Ympäristö muuttuu muuttuuko johtaminen? 30.9.2014 Pääjohtaja Erkki Moisander Ympäristö muuttuu muuttuuko johtaminen? 30.9.2014 Pääjohtaja Erkki Moisander Kuinka johtaminen tukee työntekoamme? Nykytila: 1. Valveillaoloajastamme lähes puolet töissä 2. Kesälomat pidetty talvilomaa

Lisätiedot

Vuorovaikutusta arjessa näkökulmana palaute

Vuorovaikutusta arjessa näkökulmana palaute Vuorovaikutusta arjessa näkökulmana palaute 28.5.2013 Minna Lappalainen, TtM, TRO, työnohjaaja minna.lappalainen@apropoo.fi Tavoitteena: Erilaisten näkökulmien ja työvälineiden löytäminen arjen vuorovaikutustilanteisiin:

Lisätiedot

VASTUULLINEN ITSEOHJAUTUVUUS oman toiminnan arviointi ja suunnittelu yhteisissä keskusteluissa - ennakoiva työote, monitaitoisuus

VASTUULLINEN ITSEOHJAUTUVUUS oman toiminnan arviointi ja suunnittelu yhteisissä keskusteluissa - ennakoiva työote, monitaitoisuus JOHTAMISEN MUUTOS ESIMIESTYÖN UUDET OSAAMISET -valmentava ote ja fasilitoivat menetelmät -strateginen ajattelu -asiakastyö JOHTAMISVOIMA määrääminen ohjeina, vaatimuksina ja kontrollina Hieararkinen johtaminen

Lisätiedot

Yliopistojen työhyvinvointikysely 2011 Biologian laitos tukihenkilöstö. Vastaajia 21

Yliopistojen työhyvinvointikysely 2011 Biologian laitos tukihenkilöstö. Vastaajia 21 Yliopistojen työhyvinvointikysely 0 Biologian laitos tukihenkilöstö Vastaajia Hyvinvointikysely Taustatiedot - Sukupuoli: Yksittäisiä vastaajia: 0 8 6 8% 6% % 8% Nainen Mies Biologian laitos, Muu henkilökunta,

Lisätiedot

Osuva-kysely Timo Sinervo

Osuva-kysely Timo Sinervo Osuva-kysely Timo Sinervo Timo Sinervo 1 Kunnat ja organisaatiot Kunta Vastaajat Jyväskylä 977 Eksote 1065 Länsi-Pohja 65 Akseli 59 Laihia-Vähäkyrö 52 Kaksineuvoinen 33 Terveystalo 31 Jyväskylän hoivapalv.

Lisätiedot

OSVI: Osallistava sisäinen viestintä tutkimus- ja kehittämishanke

OSVI: Osallistava sisäinen viestintä tutkimus- ja kehittämishanke Osallistava sisäinen viestintä Lahden kaupungissa Kuntamarkkinat 15.9.2011 Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia Maarit Pedak KTM ja VTM, tutkija maarit.pedak@helsinki.fi 9/15/2011 1 OSVI: Osallistava

Lisätiedot

Tiimityö jaettua vai jakamatonta vastuuta? Vaasa 11.6.2015

Tiimityö jaettua vai jakamatonta vastuuta? Vaasa 11.6.2015 Tiimityö jaettua vai jakamatonta vastuuta? Vaasa 11.6.2015 Petteri Mikkola Koko päivä pedagogiikkaa Lapsen itsetunnon ja minäkuvan vahvistaminen Lapsen sosiaalinen asema on aina aikuisten vastuulla Yhteinen

Lisätiedot

Työhyvinvointi- ja työsuojeluyhteistyön haasteita

Työhyvinvointi- ja työsuojeluyhteistyön haasteita Työhyvinvointi- ja työsuojeluyhteistyön haasteita Erkki Auvinen, STTK 7. 4. 2 0 1 6 Työpaikan kehittämistä ei saa unohtaa vaikeinakaan aikoina Työpaikan kehittämistä ei saa haudata mukamas tärkeämpien

Lisätiedot

TYÖHYVINVOINTI KOLMANNELLA SEKTORILLA. Selvityksen päätulokset Pekka Kaunismaa & Kimmo Lind

TYÖHYVINVOINTI KOLMANNELLA SEKTORILLA. Selvityksen päätulokset Pekka Kaunismaa & Kimmo Lind TYÖHYVINVOINTI KOLMANNELLA SEKTORILLA Selvityksen päätulokset Pekka Kaunismaa & Kimmo Lind 30.1.2015 Tavoite ja aineisto Tavoite: tarkentaa kuvaa järjestöjen asiantuntijatyötä tekevien työhyvinvoinnista

Lisätiedot

Hyvän johtamisen kriteerit julkiselle sektorille: Hyvällä johtamisella hyvään työelämään

Hyvän johtamisen kriteerit julkiselle sektorille: Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Hyvän johtamisen kriteerit julkiselle sektorille: Hyvällä johtamisella hyvään työelämään 8.5.2014 MARJUKKA LAINE, TYÖTERVEYSLAITOS 0 Verkoston lähtökohta ja tehtävät Hallitusohjelma 2011: Perustetaan Työterveyslaitoksen

Lisätiedot

MIELENTERVEYS ON ELÄMÄNTAITOA

MIELENTERVEYS ON ELÄMÄNTAITOA MIELENTERVEYS ON ELÄMÄNTAITOA turvaverkon varmistaminen mielen- terveystaitojen oppiminen yhteisöllisen oppilaitoskulttuurin rakentaminen HYVINVOIVA OPPILAITOS voimavarojen tunnistaminen ja vahvistaminen

Lisätiedot

Miten kirjastossa oleva tieto saadaan asiakkaiden käyttöön? Mihin kirjastossa tarvitaan osaamista?

Miten kirjastossa oleva tieto saadaan asiakkaiden käyttöön? Mihin kirjastossa tarvitaan osaamista? Miten kirjastossa oleva tieto saadaan asiakkaiden käyttöön? Mihin kirjastossa tarvitaan osaamista? Kirjaston tehtävä Sivistys Innoitus Kirjaston tavoitteet Palvelu, jolla on merkitystä ja jota käytetään

Lisätiedot

AMMATTIMAINEN YHTEISTYÖ & ASIANTUNTIJUUS Tiedon ja ideoiden jakaminen 12.8.2009. 10.8.2009 Humap Oy, www.humap.com sivu 1

AMMATTIMAINEN YHTEISTYÖ & ASIANTUNTIJUUS Tiedon ja ideoiden jakaminen 12.8.2009. 10.8.2009 Humap Oy, www.humap.com sivu 1 AMMATTIMAINEN YHTEISTYÖ & ASIANTUNTIJUUS Tiedon ja ideoiden jakaminen 12.8.2009 10.8.2009 Humap Oy, www.humap.com sivu 1 TAVOITTEET 12.8.2009 TYÖSKENTELYLLE TEEMA Ammattimainen yhteistyö moniammatillisessa

Lisätiedot

RÄÄTÄLÖITY ILMAPIIRIMITTARI

RÄÄTÄLÖITY ILMAPIIRIMITTARI Karl-Magnus Spiik Ky Räätälöity ilmapiirimittari 1 RÄÄTÄLÖITY ILMAPIIRIMITTARI Ilmapiirimittarin vahvuus on kysymysten räätälöinti ko. ryhmän tilannetta ja tarpeita vastaavaksi. Mittaus voi olla yritys-,

Lisätiedot

Käytännön ideoita verkostotyöhön & toimintatutkimuksellinen ote verkostojen kehittämiseen. Timo Järvensivu, KTT Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu

Käytännön ideoita verkostotyöhön & toimintatutkimuksellinen ote verkostojen kehittämiseen. Timo Järvensivu, KTT Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Käytännön ideoita verkostotyöhön & toimintatutkimuksellinen ote verkostojen kehittämiseen Timo Järvensivu, KTT Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Toimintatutkimus? Toimintatutkimus on sosiaalinen prosessi,

Lisätiedot

Työkaluja työhyvinvoinnin johtamiseen

Työkaluja työhyvinvoinnin johtamiseen Työkaluja työhyvinvoinnin johtamiseen Pohjola Terveys Oy Työhyvinvointipalvelut vastaava työpsykologi Sabina Brunou Millaista työhyvinvointia tavoittelemme tämän päivän työelämässä? Tavoitteena työntekijöiden

Lisätiedot

Ikääntyvät työntekijät organisaatiomuutoksessa - ELDERS -projektin tuloksia

Ikääntyvät työntekijät organisaatiomuutoksessa - ELDERS -projektin tuloksia Ikääntyvät työntekijät organisaatiomuutoksessa - ELDERS -projektin tuloksia Krista Pahkin Organisatoriset innovaatiot ja johtaminen -tiimi ELDERS -projektin aineisto 1. Kirjallisuuskatsaus 2. HYVIS -aineiston

Lisätiedot

inno Dinnon Päätöskonferenssi Helsinki Keva 26.11.2014 11/27/2014 www.dinno.fi Dinnon päätöstilaisuus

inno Dinnon Päätöskonferenssi Helsinki Keva 26.11.2014 11/27/2014 www.dinno.fi Dinnon päätöstilaisuus inno Dinnon Päätöskonferenssi Helsinki Keva 26.11.2014 1 Toteuttajat JOHTAMISKORKEAKOULU 2 Yhteistyökumppanit Kehittämis- ja työnohjauspalvelut Seija Strömberg TNJ Leading Partners 3 Tehokkuuden johtamisesta

Lisätiedot

ETENEN eettiset suositukset sosiaali- ja terveysalalle Eettinen toimikunta Kristiina Alppivuori

ETENEN eettiset suositukset sosiaali- ja terveysalalle Eettinen toimikunta Kristiina Alppivuori ETENEN eettiset suositukset sosiaali- ja terveysalalle Eettinen toimikunta 15.11.2013 Kristiina Alppivuori Johdanto Valtakunnallinen sosiaali- ja terveysalan eettinen neuvottelukunta ETENE on julkaisussaan

Lisätiedot

Eri-ikäisten johtamisessa onnistuminen

Eri-ikäisten johtamisessa onnistuminen Eri-ikäisten johtamisessa onnistuminen Henry ry 12.3.2013 Paula Syväniemi Proponsio Ikäjohtaminen Työntekijän iän ja ikäsidonnaisten tekijöiden huomioon ottamista päivittäisjohtamisessa, työn suunnittelussa

Lisätiedot

Psykososiaalinen työkuormitus ja riskit opettajan työssä

Psykososiaalinen työkuormitus ja riskit opettajan työssä Psykososiaalinen työkuormitus ja riskit opettajan työssä To be a Teacher Filmscreening ja keskustelutilaisuus 8.11.2017 Tarja Kantolahti, Jaana Vastamäki, työ- ja tasa-avo-osasto, STM 1 Sisaltö Psykososiaaliset

Lisätiedot

Sivistystoimen Talouspäälliköiden Kesäpäivät Merja Narvo-Akkola

Sivistystoimen Talouspäälliköiden Kesäpäivät Merja Narvo-Akkola Sivistystoimen Talouspäälliköiden Kesäpäivät 6.6.2013 Merja Narvo-Akkola Suomi OPH, Hallitus Kunta Sivistys- ja opetustoimi Koulu Rehtori ja opettajat Opetussuunnitelma-uudistus Johtamisen laatukriteerit

Lisätiedot

ASENTEET JA LUOTTAMUKSEN RAKENTAMINEN

ASENTEET JA LUOTTAMUKSEN RAKENTAMINEN ASENTEET JA LUOTTAMUKSEN RAKENTAMINEN 1.9.2009 kooste Moniammatillinen verkosto VÄLKKY-projekti 10.8.2009 Humap Oy, www.humap.com sivu 1 TEEMAT, JOTKA VALITTU YHTEISIKSI PROSESSISSA 1 AMMATTIMAINEN YHTEISTYÖ

Lisätiedot

Lasten ja nuorten palvelut

Lasten ja nuorten palvelut Lasten ja nuorten palvelut 1.1.2014 Varhaiskasvatuksen johtamismallin muutos 1 Marja-Liisa Akselin 3.4.2014 Muutoksen tavoitteet (Kh 18.2.2013) Valmistelun keskeisenä tavoitteena on kehittää uudelle palvelualueelle

Lisätiedot

Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin kohtalonyhteys 10.2.2011

Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin kohtalonyhteys 10.2.2011 Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin kohtalonyhteys 10.2.2011 17.2.2011 Hannele Waltari Mitä työhyvinvointi on? Työhyvinvointi tarkoittaa turvallista, terveellistä ja tuottavaa työtä, jota ammattitaitoiset

Lisätiedot

Hyvät työhyvinvointikäytännöt. Johanna Mäki ja Tuula Viitala Iällä ei ole väliä -työhyvinvointiseminaari

Hyvät työhyvinvointikäytännöt. Johanna Mäki ja Tuula Viitala Iällä ei ole väliä -työhyvinvointiseminaari Hyvät työhyvinvointikäytännöt Johanna Mäki ja Tuula Viitala Iällä ei ole väliä -työhyvinvointiseminaari 4.10.17 Aineiston keruu Kyselytutkimus: Kerätty 13-15.9.16 Työhyvinvointimessuilla Tampereella Analysoinnissa

Lisätiedot

Vastausprosentti % Kuntaliitto 2004, n=202 Kuntaliitto 2008, n=198 Kuntaliitto 2011, n=220. Parempi Työyhteisö -kysely Työterveyslaitos 1

Vastausprosentti % Kuntaliitto 2004, n=202 Kuntaliitto 2008, n=198 Kuntaliitto 2011, n=220. Parempi Työyhteisö -kysely Työterveyslaitos 1 Vastausprosentti % 9 8 75 74 67 Kuntaliitto 4, n=2 Kuntaliitto 8, n=198 Kuntaliitto 11, n=2 Työterveyslaitos 1 Parempi Työyhteisö -Avainluvut 19 Työyhteisön kehittämisedellytykset 18 Työryhmän kehittämisaktiivisuus

Lisätiedot

Lapuan kaupunki. Henkilöstöstrategia 2015

Lapuan kaupunki. Henkilöstöstrategia 2015 Lapuan kaupunki Henkilöstöstrategia 2015 Visio Lapua on kasvava, energinen, toimivien palveluiden sekä monipuolisen kulttuurin ja viihtyisän ympäristön kaupunki. Kaupungin henkilöstö on asiantuntevaa,

Lisätiedot

Päihteet puheeksi yhteistyöllä työkykyä tukemaan

Päihteet puheeksi yhteistyöllä työkykyä tukemaan Päihteet puheeksi yhteistyöllä työkykyä tukemaan Diacor terveyspalvelut Oy Terveyspalvelujen suomalainen suunnannäyttäjä Työterveyttä suurille ja pienille asiakkaille Yli 4000 sopimusasiakasta, joissa

Lisätiedot

Työhyvinvointikysely 2014

Työhyvinvointikysely 2014 Työhyvinvointikysely 2014 1. Henkilöstö- ja tehtäväryhmäsi 2. Yksikkösi Vastaajien määrä: 3. Omaan työhön liittyvä informaatio Minulla on selkeä tehtäväkuva 1 18 0 64 89 172 4,3 4,4 Minulle on täysin

Lisätiedot

Yhteiseen johtajuuteen Esimerkkinä Hämeenlinnan päiväkodin johtajuuden muutos Marja-Liisa Akselin, Palvelujohtaja Lasten ja nuorten palvelut

Yhteiseen johtajuuteen Esimerkkinä Hämeenlinnan päiväkodin johtajuuden muutos Marja-Liisa Akselin, Palvelujohtaja Lasten ja nuorten palvelut Yhteiseen johtajuuteen Esimerkkinä Hämeenlinnan päiväkodin johtajuuden muutos Marja-Liisa Akselin, Palvelujohtaja Lasten ja nuorten palvelut 16.4.2015 VARHAISKASVATUKSEN STRATEGISET VALINNAT 2011-2015

Lisätiedot

Työyhteisön pelisäännöt - tuottavuutta työhyvinvoinnista

Työyhteisön pelisäännöt - tuottavuutta työhyvinvoinnista Työyhteisön pelisäännöt - tuottavuutta työhyvinvoinnista Jyväskylän kaupunki Henkilöstöhallinto Sisältö: 1. Henkilöstötyön keskeiset sisällöt 2. Miksi työyhteisön pelisäännöt? 3. Työhyvinvoinnin määritelmä

Lisätiedot

Verkostomaisen toiminnan pääperiaatteet, edellytykset ja parhaat käytännöt. Timo Järvensivu, KTT Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu

Verkostomaisen toiminnan pääperiaatteet, edellytykset ja parhaat käytännöt. Timo Järvensivu, KTT Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Verkostomaisen toiminnan pääperiaatteet, edellytykset ja parhaat käytännöt Timo Järvensivu, KTT Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Kaksi näkökulmaa verkoston määrittelyyn 1. Abstrakti määritelmä: verkosto

Lisätiedot