Helsinki Takeover Code Suositus julkisissa ostotarjouksissa noudatettavista menettelytavoista

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Helsinki Takeover Code Suositus julkisissa ostotarjouksissa noudatettavista menettelytavoista"

Transkriptio

1 Helsinki Takeover Code Suositus julkisissa ostotarjouksissa noudatettavista menettelytavoista IR-yhdistyksen tilaisuus Tomas Lindholm Paula Linna

2 Sisältö Julkinen ostotarjous käsitteenä Takeover koodin tausta ja tavoitteet Takeover koodin luonne itsesääntelynä Toimivaltakysymykset Takeover koodin rakenne Takeover koodin keskeisiä suosituksia Yhteenveto mikä muuttuu?

3 Julkinen ostotarjous käsitteenä

4 Julkinen ostotarjous käsitteenä Kohdeyhtiönä aina listattu yhtiö Ostotarjous tehdään yhtiön osakkeenomistajille Hajautunut omistajakunta Kaupan kohteena aina yhtiön osakkeet Osakkeenomistajat eivät yleensä aktiivisia toimijoita prosessissa Kohdeyhtiön hallituksella silti keskeinen rooli Hallitus toimii osakkeenomistajakollektiivin edunvalvojana Hallituksen annettava lausunto tarjouksesta Ostotarjousprosessi voi edellyttää hallitukselta myös muuta päätöksentekoa

5 Julkinen ostotarjous käsitteenä Vahvasti säännelty prosessi Arvopaperimarkkinalain 6 luku Osakeyhtiölain säännökset Rahoitustarkastuksen standardit Yrityskauppalautakunnan suositukset ja lausunnot Helsinki Takeover Code Kysymyksessä aina sisäpiirihanke Salassapito- ja tiedonhallintakysymykset keskeisessä asemassa Usein rajat ylittävä järjestely Lopullisena tavoitteena yleensä kohteen delistaus

6 Ostotarjousprosessi keskeiset vaiheet Valmistelu Neuvottelut Toimeenpano Integraatio Kohdeyhtiön identifiointi ja arvonmääritys Tarjouksen julkistaminen Squeeze-out Rahoituksen varmistaminen Tarjousaika Sulautuminen Sääntelyanalyysi ja viranomaisluvat Delistaus Neuv. kohteen kanssa Neuv. omistajien kanssa Due diligence Tarjouksen ehdot Liiketoiminnan integroiminen n viikkoa n. 2-8 viikkoa n viikkoa n kk.

7 Takeover koodin tausta ja tavoitteet

8 Takeover koodin tausta Ostotarjousdirektiivi (2004/25/EY) Direktiivin kansallinen implementointi arvopaperimarkkinalain (AML) muutoksella Muutokset voimaan Keskuskauppakamarin yrityskauppalautakunta (AML 6:17) Aloitti toimintansa Antaa hyvän arvopaperimarkkinatavan noudattamisen edistämiseksi suosituksia ja lausuntoja Helsinki Takeover Code Antaa hakemuksesta ratkaisusuosituksia yksittäisissä kysymyksissä

9 Takeover koodin tavoitteet Täydentää julkisiin ostotarjouksiin sovellettavaa lainsäädäntöä Selkeyttää pörssiyhtiöitä koskevia yrityskauppatilanteita Yhdenmukaistaa julkisissa ostotarjouksissa noudatettavia menettelytapoja Edistää osapuolten oikeussuojan toteutumista Huomioida pohjoismaisen markkinan yhdentyminen ja kansainvälinen kehitys Ruotsin NBK:n säännöt, Lontoon City Code

10 Takeover koodin luonne itsesääntelynä

11 Takeover koodin itsesääntelyluonne Ei lainsäädännön asemaa Täydentää lainsäädäntöä Koodissa ei voida antaa lainsäädännön tai viranomaisten näkemysten kanssa ristiriidassa olevia normeja Ei sido tuomioistuimia Koodilla ei voida luoda turvasatamaa Esimerkiksi sisäpiirisääntely haasteellista

12 Takeover koodin sitovuus Hyvä tapa arvopaperimarkkinoilla Keskeinen periaate koodin laadinnassa Markkinaosapuolten näkemyksiä kuultu laajalti Arvopaperimarkkinalain vaatimukset (AML 2:1) (a)rvopapereita ei saa hankkia käyttämällä hyvän tavan vastaista menettelyä Rahoitustarkastuksen ohjeistus (Standardi 5.2c) Hyvän tavan mukainen menettely edellyttää yleensä, että noudattavat yrityskauppalautakunnan antamia suosituksia ja lausuntoja

13 Takeover koodin sitovuus Osakeyhtiöoikeudelliset periaatteet Yhdenvertaisuus Yhtiön toiminnan tarkoitus Hallituksen velvollisuudet Huolellisuus- ja lojaliteettivelvollisuus Velvollisuus edistää osakkeenomistajien etua Kohdeyhtiön menettelyn arviointi Transparenssin lisääminen

14 Toimivaltakysymykset Yrityskauppalautakunta / Rahoitustarkastus

15 Toimivaltakysymykset Yrityskauppalautakunta / Rahoitustarkastus Lautakunnan antama takeover koodi vs. Rahoitustarkastuksen standardi 5.2c Tarkoituksena välttää päällekkäistä toimivaltaa Rajanveto yksittäisissä kysymyksissä?

16 Toimivaltajako Rahoitustarkastus valvoo arvopaperimarkkinalain ja sen nojalla annettujen säännösten noudattamista (AML 7:1) Yrityskauppalautakunta antaa hyvän arvopaperimarkkinatavan noudattamisen edistämiseksi suosituksia ja lausuntoja, jotka koskevat kohdeyhtiön johdon toimintaa julkisessa ostotarjouksessa ja määräysvallan ylläpitämistä koskevia sopimusperusteisia rakenteita, tai joilla ohjataan yrityskauppatilanteissa noudatettavia yhtiöoikeudellisia menettelytapoja (AML 6:17)

17 Toimivaltajako Yrityskauppalautakunnan sääntöjen mukaan lautakunta voi myös muulla tavoin edistää hyvän arvopaperimarkkinatavan kehittymistä (1 ) lautakunnan on jätettävä asia tutkimatta, jos on ilmeistä, ettei lautakunta ole toimivaltainen käsittelemään asiaa (10 ) lautakunta voi jättää ratkaisusuosituksen tai lausunnon kokonaan tai osittain antamatta, jos se perustellusti katsoo, että asia kuuluu Rahoitustarkastuksen toimivaltaan (10 ) Yhteistyö yrityskauppalautakunnan ja Rahoitustarkastuksen välillä?

18 Takeover koodin rakenne

19 Takeover koodin sisältö Johdanto 1. Tarjouksen valmistelu 2. Kohdeyhtiön hallituksen asema ja velvollisuudet 3. Due diligence -tarkastus 4. Kilpailevat tarjoukset 5. Tarjoukseen liittyvät järjestelyt 6. Tarjous ja sen ehdot 7. Muita kysymyksiä

20 Takeover koodin keskeisiä suosituksia - tiedotusnäkökulma -

21 Tiedonhallinta ostotarjoustilanteessa Tieto tulevan tarjouksen valmistelusta on sisäpiirintietoa Tiedon luottamuksellisuuden varmistaminen ja tiedonantovelvollisuuden asianmukainen täyttäminen keskeisiä ostotarjousprosessin elementtejä markkinoiden häiriöttömän toiminnan turvaamiseksi

22 Kohdeyhtiön tiedonantovelvollisuus Suositus 11: Kohdeyhtiön hallituksen on huolehdittava siitä, että yhtiö täyttää tiedonantovelvollisuutensa ostotarjousprosessin eri vaiheissa. Hallituksen on lisäksi pyrittävä ehkäisemään tietovuotoja huolehtimalla salassapitonäkökohdista. Hallituksen on kuitenkin ennakolta varauduttava siihen, että tieto ehdotetusta julkisesta ostotarjouksesta saattaa vuotaa markkinoille ennen tarjouksen julkistamista. Hallituksen on ostotarjoustilanteessa suositeltavaa laatia tiedotus- ja toimintasuunnitelma mahdollisten vuototilanteiden varalle.

23 Kohdeyhtiön tiedonantovelvollisuus Kohdeyhtiöllä jatkuva tiedonantovelvollisuus Velvollisuus julkistaa kaikki sellaiset päätökset ja muut yhtiötä koskevat seikat, jotka ovat omiaan olennaisesti vaikuttamaan yhtiön arvopaperin arvoon (AML 2:7) Valmisteilla olevia asioita ei tarvitse julkistaa Tarjouksentekijän huolehdittava siitä, ettei tarjouksentekijä toimillaan laukaise kohdeyhtiölle velvollisuutta tiedottaa mahdollisesti tulevasta tarjouksesta ennenaikaisesti Huomattava kaikessa tarjouksentekijän ja kohdeyhtiön välisessä kommunikoinnissa (esim. mahdollisen tarjouskirjeen muotoilu)

24 Kohdeyhtiön tiedonantovelvollisuus Tarjouksentekijällä on velvollisuus julkistaa päätöksensä tehdä julkinen ostotarjous välittömästi sen jälkeen, kun tällainen päätös on tehty (AML 6:3) Kohdeyhtiön on jatkuvan tiedonantovelvollisuutensa mukaisesti julkistettava tieto tarjouksentekijän päätöksestä myös omalla pörssitiedotteellaan Ks. suositus 18 jäljempänä

25 Kohdeyhtiön tiedonantovelvollisuus Jos osapuolten välillä on allekirjoitettu yhdistymissopimus, tieto sopimuksesta ja sen olennaisista ehdoista on julkistettava välittömästi sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen Olennaisia ehtoja mm. tarjousvastike, aikataulu, mahdollista irtaantumiskorvausta (break-fee) tai neuvottelukieltoa koskevat ehdot sekä tarjouksen arviointiin liittyvät olennaiset ehdot (ks. suositus 6) Yleensä yhdistymissopimuksen allekirjoittaminen ja lopullinen päätös tarjouksen tekemisestä tapahtuvat samanaikaisesti, jolloin ne myös julkistetaan samanaikaisesti

26 Kohdeyhtiön tiedonantovelvollisuus Ostotarjouksen ja yhdistymissopimuksen julkistamista edeltää tarjouksen valmisteluvaihe Salassapitosopimus Due diligence tarkastus (ks. suositus 12) Tarjousta koskevat neuvottelut Mahdolliset prosessisopimukset Voidaan yleensä katsoa olevan osa tarjouksen valmistelua, jolloin niitä ei lähtökohtaisesti tarvitse julkistaa; julkistamiskysymyksiä on kuitenkin arvioitava aina tapauskohtaisesti erikseen Vrt. esi- tai aiesopimus

27 Kohdeyhtiön tiedonantovelvollisuus Ennen ostotarjouksen julkistamista tieto tarjouksen valmisteluista on sisäpiirintietoa Kohdeyhtiöllä on velvollisuus hallinnoida sisäpiirintietoa ja huolehtia sen säilymisestä luottamuksellisena Hankekohtainen sisäpiirirekisteri Salassapitosopimukset Proseduurit sisäpiirintiedon käsittelylle Ks. suositus 10 Huomaa ns. fair disclosure sääntö (AML 2:7.3)

28 Kohdeyhtiön tiedonantovelvollisuus Kohdeyhtiön tulee varautua mahdollisiin tietovuotoihin Erillinen tiedotus- ja toimintasuunnitelma vuototilanteiden varalle Vaihtoehtoisten tilanteiden kartoittaminen Valmiit tiedoteluonnokset eri tilanteita varten Julkisuudessa liikkuvien tietojen ja yhtiön arvopaperikurssin kehityksen jatkuva seuranta

29 Tarjouksen julkistaminen Suositus 18: Tarjouksen tekijän on julkista ostotarjousta koskevissa tiedotteissa julkistettava tiedossaan olevat tarjouksen ja sen edullisuuden arvioinnin kannalta olennaiset seikat. Tällaisina voidaan arvopaperimarkkinalain edellyttämien tietojen lisäksi pitää seuraavia seikkoja: Tiedot tarjouksen tekijästä; Tiedot tarjouksen tekijän omistamista tai muutoin hallinnoimista tarjouksen kohteena olevista kohdeyhtiön liikkeeseen laskemista arvopapereista; Tarjouksen tekijän osuus kohdeyhtiön osakepääomasta ja kohdeyhtiön äänimäärästä; Tarjouksen kohteena olevat arvopaperit;

30 Tarjouksen keskeiset ehdot, mukaan lukien tarjousvastike, tarjottu preemio suhteessa kohdeyhtiön markkina-arvoon sekä preemion laskemisessa käytetyt periaatteet; Tiedot tarvittavasta rahoituksesta tai muista tarvittavista vastikkeeseen liittyvistä järjestelyistä (ks. myös suositus 1); Tiedot tarjouksen toteuttamiselle asetetuista keskeisistä ehdoista (ks. myös suositus 19); Tiedot tarjouksen tekijän osakkeenomistajista, jotka ovat ilmoittaneet kannattavansa tarjouksen toteuttamiseen mahdollisesti liittyviä toimia tarjouksen tekijän yhtiökokouksessa; Tieto siitä, kuinka suuri määrä osakkeenomistajia on sitoutunut (ehdollisesti tai ehdottomasti) hyväksymään tarjouksen ja kuinka suuri määrä on muuten ilmoittanut kannattavansa tarjousta (ks. myös suositus 15);

31 Tiedot muista tarjouksen tekijän ja tarjouksen kohteena olevien arvopapereiden haltijoiden välisistä tarjoukseen liittyvistä järjestelyistä; Tiedot tarjouksen syistä; Mikäli tarjousvastikkeena tarjotaan tarjouksen tekijän arvopapereita, tiedot tarjouksen ja maksetun tarjousvastikkeen vaikutuksista tarjouksen tekijän liiketoimintaan, tulokseen ja taloudelliseen asemaan (vaikutus laskettuna osakekohtaisesti, mikäli mahdollista); Arvio siitä, koska tarjousasiakirja julkistetaan; Tiedot tarvittavista viranomaisluvista (ks. myös suositus 1); ja Arvio ostotarjousprosessin kestosta ja siihen liittyvien toimien toteuttamisesta tai tieto siitä, miksi tarjouksen tekijä ei voi tehdä edellä mainittua arviota.

32 Tarjouksen tekijän on lisäksi ilmoitettava, miten se on varmistunut siitä, että sillä on tarvittavat edellytykset tarjouksen toteuttamiselle. Erityisesti on mainittava, mikäli tarjouksen toteuttamiseen liittyy erityisiä epävarmuustekijöitä (ks. myös suositus 1).

33 Tarjouksen julkistaminen Kohdeyhtiön on julkistettava tarjouksen tekijän päätös ostotarjouksesta myös omalla pörssitiedotteellaan Jatkuva tiedonantovelvollisuus Julkistamisen jälkeen päätös ostotarjouksesta on annettava tiedoksi (sekä kohdeyhtiössä että tarjouksen tehneessä yhtiössä) henkilöstön edustajalle tai, jollei tällaista ole, henkilöstölle Ei muotovaatimuksia

34 Tarjouksen julkistaminen Joissakin tilanteissa voi olla erityinen tarve julkistaa tieto suunnitteilla olevasta ostotarjouksesta, vaikkei asiasta vielä ole tehty päätöstä Usein välitön vaikutus kohdeyhtiön arvopaperin kurssiin Tällaisessa julkistuksessa noudatettava soveltuvin osin tarjouksen julkistamiseen sovellettavia sääntöjä Tarjouksen tekemiseen liittyvät epävarmuustekijät Tarjouksen arvioinnin kannalta olennaiset seikat Huomioitava kurssin vääristämisen kieltoa koskevat säännökset Kohdeyhtiön julkistettava asia myös omalla pörssitiedotteellaan

35 Liputusvelvollisuus Mikäli tarjouksen tekijä on saanut joiltakin osakkeenomistajilta etukäteen annetun sitoumuksen hyväksyä tuleva ostotarjous, tällaiset sitoumukset on liputettava tarjouksen julkistamisen yhteydessä Tarjouksen tekijän on liputettava tarjouksen julkistamisen yhteydessä ja tarjousaikana osuus, jonka se voi annettujen hyväksyntöjen perusteella saada, vaikka tarjous olisi ehdollinen Jatkuva liputusvelvollisuus; liputusrajojen ylityksiä tai alituksia saatetaan joutua liputtamaan useaan kertaan Kohdeyhtiön velvollisuus julkistaa saamansa liputusilmoitukset

36 Kohdeyhtiön hallituksen lausunto tarjouksesta Suositus 8: Kohdeyhtiön hallituksen on arvopaperimarkkinalain 6:6:n mukaan annettava perusteltu arvio julkisesta ostotarjouksesta tarjouksen kohteena olevien arvopapereiden haltijoiden päätöksentekoa varten sekä arvioitava tarjouksen tekijän esittämien suunnitelmien vaikutuksia kohdeyhtiön toimintaan ja työllisyyteen kohdeyhtiössä. Hallituksen on annettava tällainen arvio parhaan kykynsä mukaan. Jos hallitus ei pysty arvioimaan tarjouksen edullisuutta, sen on todettava tämä lausuntonaan ja perusteltava näkemyksensä.

37 Kohdeyhtiön hallituksen lausunto tarjouksesta Hallituksella on lakiin perustuva velvollisuus antaa lausunto tarjouksesta (AML 6:6) AML:n edellyttämät tiedot Voidaan perustaa tarjousasiakirjassa esitettyihin tietoihin Mahdollinen asiantuntijan lausunto (fairness opinion) Ketkä hallituksen jäsenet ovat osallistuneet lausunnon antamiseen (esteellisyyskysymykset, ks. suositus 7) Onko lausunto yksimielinen Henkilöstön mahdollinen lausunto tarjouksesta Liitettävä hallituksen lausuntoon Henkilöstölle suotavaa tiedottaa mahdollisuudesta antaa lausunto Hallituksen lausunto julkistettava yhtiön pörssitiedotteella

38 Muita julkistettavia asioita Ostotarjousprosessin eri vaiheissa kohdeyhtiön julkistettavaksi voivat tyypillisesti tulla myös mm. seuraavat seikat: Tieto tarjouksen johdosta mahdollisesti pidettävästä yhtiökokouksesta (ks. suositukset 9 ja 21) Tieto mahdollisesta kilpailevasta tarjouksesta (ks. suositus 14) Tieto hallituksen lausunnon mahdollisesta muuttamisesta (ks. suositus 14) Tieto tarjouksen tuloksesta (ks. suositus 22) Tieto mahdollisesta pakollisesta ostotarjouksesta ja sen tuloksesta Tieto mahdollisesta osakeyhtiölain mukaisesta lunastusmenettelystä (ks. suositus 23) Tieto mahdollisista kohdeyhtiön haltuunottoon liittyvistä toimista (ks. suositus 24) Tieto yhtiön arvopapereiden mahdollisesta delistauksesta

39 Yhteenveto mikä muuttuu?

40 Koodin tuomat pääasialliset muutokset Menettelytavat yhtenäistyvät ja selkeytyvät Kohdeyhtiön hallituksen rooli osakkeenomistajien edunvalvojana korostuu Pyrittävä osakkeenomistajien kannalta parhaaseen mahdolliseen lopputulokseen Transparenssi lisääntyy Aikaisempaa laajempi tiedonantovelvollisuus

41 Kiitos! Tomas Lindholm Corporate Advisory and Disputes Puh (0) Faksi +358 (0) Keskuskatu 7 A Helsinki Paula Linna Finance and Capital Markets Puh (0) Faksi +358 (0) Keskuskatu 7 A Helsinki

SUOSITUS JULKISISSA OSTOTARJOUKSISSA NOUDATETTAVISTA MENETTELYTAVOISTA

SUOSITUS JULKISISSA OSTOTARJOUKSISSA NOUDATETTAVISTA MENETTELYTAVOISTA SUOSITUS JULKISISSA OSTOTARJOUKSISSA NOUDATETTAVISTA MENETTELYTAVOISTA HELSINKI TAKEOVER CODE Keskuskauppakamarin yrityskauppalautakunta Takeover Code -työryhmä ja suosituksen valmistelu Elinkeinoelämän

Lisätiedot

Finanssivalvonta Dnro 55/2012

Finanssivalvonta Dnro 55/2012 Finanssivalvonta Dnro 55/2012 1.3.2013 1 (12) kirjaamo@finanssivalvonta.fi marianne.demecs@finanssivalvonta.fi Lausuntopyyntönne: FIVA 1/01.00/2012, 15/2012, 5.12.2012 LAUSUNTO ARVOPAPERIMARKKINOIDEN TOIMINTAA

Lisätiedot

RENIDEO HOLDING OY:N JULKINEN OSTOTARJOUS KAIKISTA ORAL HAMMASLÄÄKÄRIT OYJ:N LIIKKEESEENLASKEMISTA OSAKKEISTA

RENIDEO HOLDING OY:N JULKINEN OSTOTARJOUS KAIKISTA ORAL HAMMASLÄÄKÄRIT OYJ:N LIIKKEESEENLASKEMISTA OSAKKEISTA 24.4.2014 RENIDEO HOLDING OY:N JULKINEN OSTOTARJOUS KAIKISTA ORAL HAMMASLÄÄKÄRIT OYJ:N LIIKKEESEENLASKEMISTA OSAKKEISTA Renideo Holding Oy ( Tarjouksentekijä tai Renideo Holding ), joka on Suomen lakien

Lisätiedot

NASDAQ OMX Helsinki. Yhtenäiset tiedottamissäännöt

NASDAQ OMX Helsinki. Yhtenäiset tiedottamissäännöt NASDAQ OMX Helsinki Yhtenäiset tiedottamissäännöt 1. syyskuuta 2011 Sisällysluettelo SISÄLLYSLUETTELO... 2 JOHDANTO... 3 1 TIEDONANTOVELVOLLISUUTTA KOSKEVAT YLEISET SÄÄNNÖKSET... 3 1.1 YLEISSÄÄNNÖS...

Lisätiedot

Arvopaperimarkkinalainsäädännön kokonaisuudistus. Luonnos hallituksen esitykseksi 18.2.2011. Yleisperustelut

Arvopaperimarkkinalainsäädännön kokonaisuudistus. Luonnos hallituksen esitykseksi 18.2.2011. Yleisperustelut Arvopaperimarkkinalainsäädännön kokonaisuudistus Luonnos hallituksen esitykseksi 18.2.2011 Yleisperustelut 2 SISÄLLYS SISÄLLYS...2 YLEISPERUSTELUT...3 1 JOHDANTO...3 2 NYKYTILA...4 2.1 Voimassaoleva lainsäädäntö,

Lisätiedot

TARJOUSASIAKIRJA 16.5.2013 McAfee Suomi Funding LLC:n julkinen ostotarjous Stonesoft Oyj:n kaikista osakkeista ja optio-oikeuksista

TARJOUSASIAKIRJA 16.5.2013 McAfee Suomi Funding LLC:n julkinen ostotarjous Stonesoft Oyj:n kaikista osakkeista ja optio-oikeuksista TARJOUSASIAKIRJA 16.5.2013 McAfee Suomi Funding LLC:n julkinen ostotarjous Stonesoft Oyj:n kaikista osakkeista ja optio-oikeuksista McAfee Suomi Funding LLC ( Tarjouksentekijä ) tarjoutuu arvopaperimarkkinalain

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 8/2013

Määräykset ja ohjeet 8/2013 Määräykset ja ohjeet 8/2013 Huomattavien omistus- ja ääniosuuksien ilmoittaminen Dnro FIVA 9/01.00/2013 Antopäivä 10.6.2013 Voimaantulopäivä 1.7.2013 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328

Lisätiedot

Hakemuksen kohde Hakemus arvopaperimarkkinalain 6 luvun 15 :n mukaisen poikkeusluvan saamiseksi

Hakemuksen kohde Hakemus arvopaperimarkkinalain 6 luvun 15 :n mukaisen poikkeusluvan saamiseksi Päätös 1(14) Hakija Savcor Group Ltd Oy Markku Jokela FT Capital Oy FT Capital Fund of Fund Ky Pirjo Jokela Joni Jokela Sampo Pankki Oyj Hakemuksen päivämäärä 19.11.2008 Hakemuksen kohde Hakemus arvopaperimarkkinalain

Lisätiedot

TARJOUSASIAKIRJA 17.10.2012 INTERAVANTI OYJ:N JULKINEN OSTOTARJOUS OMISTA OSAKKEISTAAN

TARJOUSASIAKIRJA 17.10.2012 INTERAVANTI OYJ:N JULKINEN OSTOTARJOUS OMISTA OSAKKEISTAAN TARJOUSASIAKIRJA 17.10.2012 INTERAVANTI OYJ:N JULKINEN OSTOTARJOUS OMISTA OSAKKEISTAAN Interavanti Oyj ( Yhtiö tai Tarjouksentekijä ) tarjoutuu arvopaperimarkkinalain (495/1989 muutoksineen, AML ) 6 luvun

Lisätiedot

NASDAQ OMX HELSINKI OY PÖRSSIN SÄÄNNÖT

NASDAQ OMX HELSINKI OY PÖRSSIN SÄÄNNÖT NASDAQ OMX HELSINKI OY PÖRSSIN SÄÄNNÖT 1.7.2013 JOHDANTO Kaupankäynnistä rahoitusvälineillä annetun lain (748/2012) mukaan pörssin on laadittava ja pidettävä yleisön saatavilla pörssitoimintaa koskevat

Lisätiedot

NASDAQ OMX HELSINKI OY PÖRSSIN SÄÄNNÖT

NASDAQ OMX HELSINKI OY PÖRSSIN SÄÄNNÖT NASDAQ OMX HELSINKI OY PÖRSSIN SÄÄNNÖT 1.7.2014 JOHDANTO Kaupankäynnistä rahoitusvälineillä annetun lain (748/2012) mukaan pörssin on laadittava ja pidettävä yleisön saatavilla pörssitoimintaa koskevat

Lisätiedot

UUSI ARVOPAPERIMARKKINALAKI 1.1.2013

UUSI ARVOPAPERIMARKKINALAKI 1.1.2013 UUSI ARVOPAPERIMARKKINALAKI 1.1.2013 ASIANAJOTOIMISTO MERILAMPI OY 1 Uusi arvopaperimarkkinalaki 1.1.2013 (40128) 1. ARVOPAPERIMARKKINALAINSÄÄDÄNNÖN KOKONAISUUDISTUS Arvopaperimarkkinalainsäädännön kokonaisuudistuksen

Lisätiedot

Sisäpiiriohje. SRV Yhtiöt Oyj 30.10.2013. SRV Yhtiöt Oyj

Sisäpiiriohje. SRV Yhtiöt Oyj 30.10.2013. SRV Yhtiöt Oyj Sisäpiiriohje 30.10.2013 2 (17) Sisällysluettelo 1 Tiivistelmä... 3 2 Johdanto... 4 3 Määritelmät... 4 4 Sisäpiirintieto ja kielletty sisäpiirintiedon käyttö... 5 4.1 Sisäpiirintieto... 5 4.2 Sisäpiirintiedon

Lisätiedot

TARJOUSASIAKIRJA 2.3.2015

TARJOUSASIAKIRJA 2.3.2015 TARJOUSASIAKIRJA 2.3.2015 TREMOKO OY AB:N PAKOLLINEN JULKINEN OSTOTARJOUS KAIKISTA IXONOS OYJ:N LIIKKEESEEN LASKEMISTA OSAKKEISTA JA IXONOS OYJ:N LIIKKEESEEN LASKEMISTA IXONOS OYJ:N OSAKKEISIIN OIKEUTTAVISTA

Lisätiedot

TARJOUSASIAKIRJA 25.9.2014 OY DANFOSS AB:N VAPAAEHTOINEN JULKINEN OSTOTARJOUS KAIKISTA VACON OYJ:N LIIK- KEESEEN LASKEMISTA OSAKKEISTA

TARJOUSASIAKIRJA 25.9.2014 OY DANFOSS AB:N VAPAAEHTOINEN JULKINEN OSTOTARJOUS KAIKISTA VACON OYJ:N LIIK- KEESEEN LASKEMISTA OSAKKEISTA TARJOUSASIAKIRJA 25.9.2014 OY DANFOSS AB:N VAPAAEHTOINEN JULKINEN OSTOTARJOUS KAIKISTA VACON OYJ:N LIIK- KEESEEN LASKEMISTA OSAKKEISTA Oy Danfoss Ab ( Tarjouksentekijä ) tarjoutuu arvopaperimarkkinalain

Lisätiedot

YHTIÖ- JA ARVOPAPERIMARKKINA- LAINSÄÄDÄNNÖN LEIKKAUSPISTEISTÄ DE LEGE FERENDA

YHTIÖ- JA ARVOPAPERIMARKKINA- LAINSÄÄDÄNNÖN LEIKKAUSPISTEISTÄ DE LEGE FERENDA YHTIÖ- JA ARVOPAPERIMARKKINA- LAINSÄÄDÄNNÖN LEIKKAUSPISTEISTÄ DE LEGE FERENDA Pekka Timonen ja Timo Kaisanlahti 3.3.2002 2 Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Arvopaperimarkkinalaki... 4 2.1. Lunastusvelvollisuuden

Lisätiedot

YHTIÖJÄRJESTYS. 3 Yhtiön osakkeet Yhtiö osakkeilla ei ole nimellisarvoa. Yhtiön vähimmäispääoma on kahdeksankymmentätuhatta (80.000) euroa.

YHTIÖJÄRJESTYS. 3 Yhtiön osakkeet Yhtiö osakkeilla ei ole nimellisarvoa. Yhtiön vähimmäispääoma on kahdeksankymmentätuhatta (80.000) euroa. YHTIÖJÄRJESTYS POWERFLUTE OYJ 1 Toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Powerflute Oyj ja sen kotipaikka on Helsinki. Yhtiön rinnakkaistoiminimi on englanniksi Powerflute Plc. 2 Yhtiön toimiala Yhtiön

Lisätiedot

TARJOUSASIAKIRJA 21.2.2014 OP-POHJOLA OSK:N VAPAAEHTOINEN JULKINEN OSTOTARJOUS KAIKISTA POHJOLA PANKKI OYJ:N LIIKKEESEEN LASKEMISTA OSAKKEISTA

TARJOUSASIAKIRJA 21.2.2014 OP-POHJOLA OSK:N VAPAAEHTOINEN JULKINEN OSTOTARJOUS KAIKISTA POHJOLA PANKKI OYJ:N LIIKKEESEEN LASKEMISTA OSAKKEISTA TARJOUSASIAKIRJA 21.2.2014 OP-POHJOLA OSK:N VAPAAEHTOINEN JULKINEN OSTOTARJOUS KAIKISTA POHJOLA PANKKI OYJ:N LIIKKEESEEN LASKEMISTA OSAKKEISTA OP-Pohjola osk ( OP-Pohjola, keskusyhteisö tai Tarjouksentekijä

Lisätiedot

CAPMANIN HALLINNOIMAT RAHASTOT TEKEVÄT JULKISEN OSTOTARJOUKSEN KAIKISTA ORAL HAMMASLÄÄKÄRIT OYJ:N OSAKKEISTA

CAPMANIN HALLINNOIMAT RAHASTOT TEKEVÄT JULKISEN OSTOTARJOUKSEN KAIKISTA ORAL HAMMASLÄÄKÄRIT OYJ:N OSAKKEISTA Tiedote 14.4.2014 klo 8.05 CAPMANIN HALLINNOIMAT RAHASTOT TEKEVÄT JULKISEN OSTOTARJOUKSEN KAIKISTA ORAL HAMMASLÄÄKÄRIT OYJ:N OSAKKEISTA Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi, suoraan tai epäsuorasti,

Lisätiedot

JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ:N JULKINEN OSTOTARJOUS OMISTA OSAKKEISTAAN

JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ:N JULKINEN OSTOTARJOUS OMISTA OSAKKEISTAAN TARJOUSASIAKIRJA 9.12.2009 JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ:N JULKINEN OSTOTARJOUS OMISTA OSAKKEISTAAN Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj ( Yhtiö tai Tarjouksentekijä ) tarjoutuu arvopaperimarkkinalain (495/1989

Lisätiedot

JUSSI CAPITAL OY:N PAKOLLINEN JULKINEN OSTOTARJOUS KAIKISTA SIEVI CAPITAL OYJ:N LIIKKEESEENLASKEMISTA OSAKKEISTA

JUSSI CAPITAL OY:N PAKOLLINEN JULKINEN OSTOTARJOUS KAIKISTA SIEVI CAPITAL OYJ:N LIIKKEESEENLASKEMISTA OSAKKEISTA JUSSI CAPITAL OY:N PAKOLLINEN JULKINEN OSTOTARJOUS KAIKISTA SIEVI CAPITAL OYJ:N LIIKKEESEENLASKEMISTA OSAKKEISTA 14.4.2014 Jussi Capital Oy ( Jussi Capital tai Tarjouksentekijä ) tarjoutuu arvopaperimarkkinalain

Lisätiedot

HE 43/2007 vp. olisivat voimassa olevia yksityiskohtaisempia ja niiden soveltaminen riippuisi asiakkaan luokittelusta. Arvopaperinvälittäjän asiakkaat

HE 43/2007 vp. olisivat voimassa olevia yksityiskohtaisempia ja niiden soveltaminen riippuisi asiakkaan luokittelusta. Arvopaperinvälittäjän asiakkaat Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sijoituspalveluyrityksistä, laiksi arvopaperimarkkinalain muuttamisesta ja eräiksi niihin liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄSIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

Oy Danfoss Ab:n, Danfoss A/S:n kokonaan omistaman tytäryhtiön, Vacon Oyj:n hallituksen suosittelema ostotarjous Vacon Oyj:n kaikista osakkeista

Oy Danfoss Ab:n, Danfoss A/S:n kokonaan omistaman tytäryhtiön, Vacon Oyj:n hallituksen suosittelema ostotarjous Vacon Oyj:n kaikista osakkeista Oy Danfoss Ab:n, Danfoss A/S:n kokonaan omistaman tytäryhtiön, Vacon Oyj:n hallituksen suosittelema ostotarjous Vacon Oyj:n kaikista osakkeista Danfoss A/S ja Vacon Oyj allekirjoittivat 11.9.2014 yhdistymissopimuksen,

Lisätiedot

PANKKIEN ULKOMAAN MAKSUJÄRJESTELMISSÄ EI MERKITTÄVIÄ ONGELMIA RATA LISÄÄ TIEDOTTAMISTA MARKKINAVALVONTATAPAUKSISTA

PANKKIEN ULKOMAAN MAKSUJÄRJESTELMISSÄ EI MERKITTÄVIÄ ONGELMIA RATA LISÄÄ TIEDOTTAMISTA MARKKINAVALVONTATAPAUKSISTA 1 (22) RATA TIEDOTTAA -TIEDOTE 1/2003 SISÄLLYSLUETTELO STRUKTUROIDUT INSTRUMENTIT Sijoittajan tulisi tutustua huolellisesti strukturoidun lainan ehtoihin. Strukturoidussa lainassa sijoittaja ostaa oikeastaan

Lisätiedot

HE 11/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi arvopaperimarkkinalain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

HE 11/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi arvopaperimarkkinalain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi arvopaperimarkkinalain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi arvopaperimarkkinalakia,

Lisätiedot

Lausuntopyyntönne VM0124:00/2013 LAUSUNTO JOUKKORAHOITUSTA KOSKEVAN LAINSÄÄDÄNNÖN TARPEESTA

Lausuntopyyntönne VM0124:00/2013 LAUSUNTO JOUKKORAHOITUSTA KOSKEVAN LAINSÄÄDÄNNÖN TARPEESTA Valtiovarainministeriölle Dnro 25/2015 PL 28 00023 VALTIONEUVOSTO 12.6.2015 1 (12) valtiovarainministerio@vm.fi aki.kallio@vm.fi Lausuntopyyntönne VM0124:00/2013 LAUSUNTO JOUKKORAHOITUSTA KOSKEVAN LAINSÄÄDÄNNÖN

Lisätiedot

TARJOUSASIAKIRJA JA ESITE 29.6.2007

TARJOUSASIAKIRJA JA ESITE 29.6.2007 TARJOUSASIAKIRJA JA ESITE 29.6.2007 Panostaja Oyj:n Julkinen ostotarjous kaikista Suomen Helasto Oyj:n liikkeeseen laskemista osakkeista Panostaja Oyj ( Tarjouksentekijä tai Panostaja ), joka on Suomen

Lisätiedot

Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi

Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi (Corporate Governance) 2010 Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi (Corporate Governance) Arvopaperimarkkinayhdistys ry 15.6.2010 ARVOPAPERIMARKKINAYHDISTYS RY

Lisätiedot

224/2004. Laki sijoitusrahastolain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 2 päivänä huhtikuuta 2004

224/2004. Laki sijoitusrahastolain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 2 päivänä huhtikuuta 2004 224/2004 Annettu Helsingissä 2 päivänä huhtikuuta 2004 Laki sijoitusrahastolain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan 29 päivänä tammikuuta 1999 annetun sijoitusrahastolain (48/1999) 7

Lisätiedot

HE 94/2013 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki vaihtoehtorahastojen hoitajista. Lailla pantaisiin

HE 94/2013 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki vaihtoehtorahastojen hoitajista. Lailla pantaisiin Hallituksen esitys vaihtoehtorahastojen hoitajia koskevaksi lainsäädännöksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki vaihtoehtorahastojen hoitajista. Lailla pantaisiin

Lisätiedot