TARJOUSASIAKIRJA Rederiaktiebolaget Eckerön julkinen ostotarjous Birka Linen osakkeista

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TARJOUSASIAKIRJA 8.11.2007. Rederiaktiebolaget Eckerön julkinen ostotarjous Birka Linen osakkeista"

Transkriptio

1 TARJOUSASIAKIRJA Rederiaktiebolaget Eckerön julkinen ostotarjous Birka Linen osakkeista Rederiaktiebolaget Eckerö ( Eckerö tai Tarjouksentekijä ) tarjoutuu arvopaperimarkkinalain (495/ , muutoksineen) 6 luvun mukaisella vapaaehtoisella julkisella ostotarjouksella ostamaan tämän tarjousasiakirjan ( Tarjousasiakirja ) sisältämien ehtojen mukaisesti kaikki Birka Line Abp:n ( Birka Line tai Yhtiö ) liikkeeseen laskemat osakkeet ( Osake tai Osakkeet ), joita Birka Line, sen tytäryhtiöt tai Tarjouksentekijä eivät omista ( Ostotarjous ). Ostotarjouksessa maksettava vastike on 17,00 euroa käteisenä kustakin A-osakkeesta ja 16,00 euroa käteisenä kustakin B- osakkeesta ( Tarjousvastike ), joiden osalta Ostotarjous on pätevästi hyväksytty Ostotarjouksen ehtojen mukaisesti (katso tarkemmin kappale Ostotarjouksen ehdot - Tarjousvastike ). Ostotarjous on jatkoa Eckerön aikaisemmalle julkistetulle ostotarjoukselle kaikista Birka Linen liikkeeseen laskemista Osakkeista ( Aikaisempi Ostotarjous ) ja on yhdenmukainen Eckerön tavoitteen kanssa saavuttaa sata (100) prosenttia Birka Linen Osakkeista ja Osakkeiden tuottamasta äänimäärästä. Aikaisemman Ostotarjouksen tarjousaika alkoi ja päättyi Eckerö julkisti Aikaisemman Ostotarjouksen lopullisen tuloksen, jonka mukaan Eckerön omistusosuus Birka Linessa kohosi 57,9 prosenttiin Osakkeista ja 50,2 prosenttiin Osakkeiden tuottamasta äänimäärästä, sekä aikomuksensa toteuttaa Aikaisempi Ostotarjous. Eckerö on hankkinut Birka Linen Osakkeita myös Aikaisemman Ostotarjouksen päättymisen jälkeen samaan hintaan kuin Aikaisemmassa Ostotarjouksessa. Tämän Tarjousasiakirjan päivämääränä Eckerö ja siihen arvopaperimarkkinalain 6 luvun 10 :n 2 momentin mukaisessa suhteessa olevat tahot omistavat yhteensä A-osaketta ja B- osaketta Yhtiössä, mikä vastaa noin 85,7 prosenttia Yhtiön kaikista Osakkeista ja noin 84,4 prosenttia Osakkeiden tuottamasta äänimäärästä Yhtiössä ( Äänet ). Eckerö on Suomen lakien mukaan perustettu yksityinen osakeyhtiö ja Eckerö-konsernin emoyhtiö ( Eckerö-konserni, katso tarkemmin kappale Tietoja Tarjouksentekijästä ja Eckerö-konsernista ). Birka Line on Suomen lakien mukaan perustettu julkinen osakeyhtiö, jonka osakkeet jakautuvat A- ja B-sarjaan. Yhtiö on Eckerön tytäryhtiö. Yhtiön molempien osakesarjojen Osakkeet ovat julkisen kaupankäynnin kohteena OMX Nordic Exchange Helsinki Oy:n ( Helsingin Pörssi ) pörssilistalla kaupankäyntitunnuksilla BKLAV ja BKLBV. Birka Linen päätöskurssi Helsingin Pörssissä eli viimeisenä kaupankäyntipäivänä ennen kuin Eckerö julkisti päätöksensä tehdä Ostotarjous ( ) ( Julkistaminen ) oli 17,00 euroa A-osakkeelta ja 16,00 euroa B-osakkeelta. Birka Linen A-osakkeen kaupankäyntimäärillä painotettu keskikurssi Helsingin Pörssissä Julkistamista edeltävien kolmen (3) kuukauden aikana oli 16,99 euroa ja vastaava Birka Linen B-osakkeen keskikurssi oli 15,98 euroa. Tarjousvastike ylittää yllä mainitun kaupankäyntimäärillä painotetun keskikurssin A-osakkeiden osalta noin 0,1 prosentilla ja B-osakkeiden osalta noin 0,1 prosentilla. Eckerön toteuttamat osakekaupat vastaavat noin 99,1 prosenttia viimeisten kolmen (3) kuukauden kokonaiskaupankäyntimäärästä (osakkeiden määrällä mitattuna) A -osakkeiden osalta ja noin 97,9 prosenttia B-osakkeiden osalta (katso Tietoa Ostotarjouksen hinnoitteluperusteista Osakkeiden kurssikehitys ja pörssikurssit ). Ostotarjous on voimassa klo 9.30 (Suomen aikaa) alkaen klo (Suomen aikaa) saakka ( Tarjousaika ), ellei Tarjousaikaa jatketa Ostotarjouksen ehtojen mukaisesti (katso Ostotarjouksen ehdot Tarjousaika ). Ostotarjouksen hyväksyneet Birka Linen osakkeenomistajat voivat milloin tahansa ennen Tarjousajan päättymistä tai, jos Tarjousaikaa on jatkettu, ennen jatketun Tarjousajan päättymistä peruuttaa Ostotarjousta koskevan hyväksymisensä. Ostotarjouksen toteuttamisen edellytyksenä on Tarjousasiakirjan kappaleessa Ostotarjouksen ehdot Ostotarjouksen Toteuttamisedellytykset kuvattujen edellytysten täyttyminen. Tarjouksentekijä pidättää itsellään oikeuden luopua yhdestä tai useammasta Ostotarjouksen toteuttamisen edellytyksestä siinä määrin kuin tämä on Ostotarjouksen ehtojen ja voimassa olevan lain mukaan sallittua. Tällä etusivulla kerrotut tiedot tulee lukea yhdessä muualla tässä Tarjousasiakirjassa, kuten erityisesti kappaleessa Ostotarjouksen ehdot ja Ohjeita Ostotarjouksen hyväksymiseksi, esitettyjen tarkempien tietojen kanssa. OSTOTARJOUSTA EI TEHDÄ SUORAAN EIKÄ VÄLILLISESTI ALUEILLA, JOILLA SEN TEKEMINEN OLISI LAINVASTAISTA, EIKÄ TARJOUSASIAKIRJAA TAI SIIHEN LIITTYVIÄ HYVÄKSYMISLOMAKKEITA LEVI- TETÄ TAI VÄLITETÄ EIKÄ NIITÄ SAA LEVITTÄÄ TAI VÄLITTÄÄ MILLÄÄN TAVALLA, KUTEN POSTITSE, TELEFAKSITSE, TELEKSITSE, PUHELIMITSE, SÄHKÖPOSTITSE TAI INTERNETIN KAUTTA, ALUEILLE TAI ALUEILTA, JOILLA SE OLISI LAINVASTAISTA. Ostotarjouksen pääjärjestäjä Ostotarjouksen järjestäjä

2 TÄRKEITÄ TIETOJA Tämä Tarjousasiakirja on laadittu Suomen lainsäädännön, mukaan luettuna arvopaperimarkkinalaki, ( AML ), Valtiovarainministeriön asetus ( /479) ja Rahoitustarkastuksen standardit 5.2b (dnr 7/120/2004) ja 5.2c (dnr 8/120/2004) mukaisesti. Tarjousasiakirja on AML:n 6 luvun 4 :n mukainen tarjousasiakirja. Tarjousasiakirjaan ja Ostotarjoukseen sovelletaan Suomen lakia ja kaikki niitä koskevat riitaisuudet ratkaistaan toimivaltaisessa suomalaisessa tuomioistuimessa. Tarjousasiakirja on saatavilla ruotsin- ja suomenkielisenä. Jos Tarjousasiakirjan kieliversioiden välillä on eroavaisuuksia, ruotsinkielinen versio on ratkaiseva. Rahoitustarkastus on hyväksynyt tämän Tarjousasiakirjan ruotsinkielisen version, mutta ei vastaa siinä esitettyjen tietojen oikeellisuudesta. Rahoitustarkastuksen hyväksymispäätöksen diaarinumero on 34/252/2007. Tarjousasiakirja on saatavilla alkaen ruotsin- ja suomenkielisenä Internetissä osoitteissa ja Lisäksi Tarjousasiakirjan ruotsin- ja suomenkieliset versiot ovat saatavilla paperitulosteina Eckerön pääkonttorissa, osoite Torggatan 2, Maarianhamina, Ålandsbankenin kaikissa konttoreissa, OMX wayssä, osoite Fabianinkatu 14, Helsinki, sekä tiettyjen tilinhoitajayhteisöiden ja omaisuudenhoitajien luona. Tarjouksentekijä voi Suomen lainsäädännön sallimissa rajoissa ostaa Yhtiön Osakkeita myös julkisessa kaupankäynnissä Helsingin Pörssissä ennen Tarjousajan tai Ostotarjouksen ehtojen mukaisesti jatketun tarjousajan päättymistä hinnalla, joka ei ylitä Tarjousvastiketta. Tietyillä alueilla lainsäädäntö voi asettaa rajoituksia Tarjousasiakirjan levittämiselle ja Ostotarjouksen tekemiselle. Tarjouksentekijä ei ole ryhtynyt toimenpiteisiin tehdäkseen julkisen ostotarjouksen tai julkistaakseen Tarjousasiakirjan missään muualla kuin Suomessa. Henkilöiden, jotka saavat haltuunsa Tarjousasiakirjan tai muita Ostotarjoukseen liittyviä asiakirjoja, tulee hankkia tietoja mahdollisesti soveltuvista rajoituksista ja noudattaa niitä. Ostotarjousta ei tehdä suoraan eikä välillisesti alueilla, joilla sen tekeminen olisi lainvastaista, eikä Tarjousasiakirjaa tai siihen liittyviä hyväksymislomakkeita levitetä tai välitetä eikä niitä saa levittää tai välittää millään tavalla, mukaan lukien postitse, telefaksitse, teleksitse, puhelimitse, sähköpostitse tai Internetin kautta, alueille tai alueilta, joilla se olisi lainvastaista. Kaikki tässä Tarjousasiakirjassa esitetyt Birka Linea koskevat taloudelliset ja muut tiedot perustuvat yksinomaan Birka Linen päättyneeltä tilikaudelta julkistamaan vuosikertomukseen, Birka Linen välistä yhdeksän kuukauden ajanjaksoa koskevaan osavuosikatsaukseen, muihin Birka Linen julkistamiin pörssitiedotteisiin, kaupparekisterimerkintöihin, Birka Linen päivättyyn osakasluetteloon sekä muihin julkisesti saatavilla oleviin tietoihin. Tarjouksentekijä ei vastaa millään tavalla tällaisista tiedoista lukuun ottamatta niiden oikeaa uudelleen esittämistä tässä Tarjousasiakirjassa. Tätä Tarjousasiakirjaa ei täydennetä eikä päivitetä minkään Birka Linen Tarjousasiakirjan julkistamisen jälkeen julkistaman taloudellisen informaation tai pörssitiedotteiden perusteella, ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu. Tarjouksentekijä ei myöskään tiedota erikseen tällaisen taloudellisen tiedon tai tällaisten pörssitiedotteiden julkistamisesta, ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu. Tärkeitä päivämääriä Alla on esitetty Ostotarjoukseen liittyviä tärkeitä päivämääriä. Tähdellä (*) merkityt ajankohdat ovat alustavia ja ne ilmoitetaan olettaen, että Ostotarjous toteutetaan ja ettei Tarjousaikaa ole jatkettu Ostotarjouksen ehtojen mukaisesti Ilmoitus Tarjouksentekijän päätöksestä tehdä Ostotarjous Ostotarjouksen ehtojen julkistaminen Tarjousaika alkaa * Tarjousaika päättyy * Ostotarjouksen alustavan tuloksen ilmoittaminen * Ostotarjouksen lopullisen tuloksen ilmoittaminen * Ostotarjouksen toteuttaminen * Tarjousvastikkeen maksu i

3 TARJOUSASIAKIRJASTA VASTUULLISET TAHOT Tarjouksentekijä Rederiaktiebolaget Eckerö Osoite: Torggatan 2, Maarianhamina Kotipaikka: Maarianhamina Tarjouksentekijän hallituksen jäsenet Jukka Suominen (Puheenjohtaja) Nancy Björshammar Lars-Erik Dahlman Johan Dahlman Hans Mansén Marika Palmqvist Tarjouksentekijän vakuutus Tarjouksentekijä vakuuttaa, että sen parhaan ymmärryksen mukaan tässä Tarjousasiakirjassa esitetyt tiedot vastaavat tosiseikkoja eikä tiedoista ole jätetty pois mitään Ostotarjouksen edullisuuden arviointiin todennäköisesti vaikuttavaa tietoa. Kaikki Tarjousasiakirjassa esitettävät Yhtiötä koskevat tiedot perustuvat yksinomaan julkisesti saatavilla oleviin tietoihin. Tarjouksentekijä ei vastaa tällaisista tiedoista millään tavalla lukuun ottamatta niiden oikeaa uudelleen esittämistä Tarjousasiakirjassa. Maarianhaminassa, REDERIAKTIEBOLAGET ECKERÖ ii

4 TARJOUKSENTEKIJÄN NEUVONANTAJAT Tarjouksentekijän taloudellinen neuvonantaja Ostotarjouksen yhteydessä Danske Markets, Corporate Finance Danske Bank A/S, Helsingin konttori Fabianinkatu Helsinki Suomi Tarjouksentekijän oikeudellinen neuvonantaja Ostotarjouksen yhteydessä Roschier Asianajotoimisto Oy Keskuskatu 7 A Helsinki Suomi iii

5 SISÄLLYSLUETTELO 1. OSTOTARJOUKSEN TAUSTA JA VAIKUTUKSET Ostotarjouksen taustaa Ostotarjouksen vaikutukset Birka Linen toimintaan ja varainkäyttöön sekä johtoon ja henkilöstöön Tarjouksentekijän strategiset suunnitelmat Ostotarjouksen rahoittaminen Tietyt Ostotarjouksen aiheuttamat toimenpiteet ja Eckerön tulevaisuudensuunnitelmat Birka Linen hallituksen lausunto Sovellettava laki TIEDOT OSTOTARJOUKSEN HINNOITTELUPERUSTEISTA Tarjousvastikkeen määrittelyperusteet Osakkeiden kurssikehitys ja pörssikurssit Muut ostotarjoukset OSTOTARJOUKSEN EHDOT Ostotarjouksen kohde Tarjousvastike Tarjousaika Ostotarjouksen Toteuttamisedellytykset Korotus- ja hyvitysvelvollisuus Ohjeita Ostotarjouksen hyväksymiseksi Ostotarjouksen hyväksymisen peruuttaminen Ostotarjouksen tuloksen ilmoittaminen Ostotarjouksen toteuttaminen, maksuehdot, selvitys ja Tarjousvastikkeen maksu Omistusoikeuden siirtyminen Varainsiirtovero ja muut maksut Ostotarjouksen tekemistä koskevat rajoitukset Muut asiat TIETOJA BIRKA LINESTA Birka Line lyhyesti Osakepääoma ja omistusrakenne Birka Linen hallinto Yhtiöjärjestys Liiketoiminnan tulos ja Yhtiön taloudellinen tila Tulevaisuudennäkymät TIETOJA TARJOUKSENTEKIJÄSTÄ JA ECKERÖ-KONSERNISTA Eckerö ja Eckerö-konserni lyhyesti AML:n 6 luvun 10 :n 2 momentissa tarkoitetut henkilöt, yhteisöt ja säätiöt Birka Linen omistus Eckerössä LIITTEET LIITE A BIRKA LINEN OSAVUOSIKATSAUS LIITE B BIRKA LINEN TILINPÄÄTÖS LIITE C BIRKA LINEN PÖRSSITIEDOTE LIITE D BIRKA LINEN HALLITUKSEN LAUSUNTO LIITE E BIRKA LINEN YHTIÖJÄRJESTYS iv

6 1. OSTOTARJOUKSEN TAUSTA JA VAIKUTUKSET 1.1 Ostotarjouksen taustaa Eckerö on Suomen lakien mukaan perustettu yksityinen osakeyhtiö, joka harjoittaa merenkulkua ja turismia. Eckerö on Eckerö-konsernin emoyhtiö. Konserni koostuu kolmesta kokonaan omistetusta liiketoimintaalueesta: Eckerö Linjen, Eckerö Line ja Williams Buss sekä tytäryhtiö Birka Linesta. Birka Line on Suomen lakien mukaan perustettu julkinen osakeyhtiö, jonka osakkeet jakautuvat A- ja B- sarjaan. Birka Linen molempien osakesarjojen Osakkeet ovat julkisen kaupankäynnin kohteena Helsingin Pörssin pörssilistalla kaupankäyntitunnuksilla BKLAV ja BKLBV. Birka Linen toiminta on jaettu kahteen liiketoiminta-alueeseen, risteily- ja rahtitoimintaan. Ostotarjous on jatkoa julkistetulle Aikaisemmalle Ostotarjoukselle. Aikaisemman Ostotarjouksen tarjousaika alkoi ja päättyi Eckerön omistusosuus Birka Linessa nousi Aikaisemman Ostotarjouksen loullisen tuloksen mukaan 57,9 prosenttiin Osakkeista ja 50,2 prosenttiin Äänistä. Eckerö on hankkinut Birka Linen Osakkeita myös Aikaisemman Ostotarjouksen päättymisen jälkeen. Tämän Tarjousasiakirjan päivämääränä Eckerö ja siihen AML:n 6 luvun 10 :n 2 momentin mukaisessa suhteessa olevat tahot omistavat yhteensä A-osaketta ja B-osaketta Yhtiössä, mikä vastaa noin 85,7 prosenttia Yhtiön kaikista Osakkeista ja noin 84,4 prosenttia Äänistä. 1 Eckerö ilmoitti Aikaisemman Ostotarjouksen yhteydessä, että sen hallitus aikoi pyytää yhtiökokoukselta valtuutusta päättää osakeannista. Hallitus päätti Eckerön yhtiökokouksen antaman valtuutuksen nojalla järjestää enintään uuden osakkeen suunnatun annin 42 euron merkintähinnalla osakkeelta. Oikeus merkitä osakkeita osakeannissa oli Eckerön osakkeenomistajilla sekä niillä Birka Linen osakkeenomistajilla, jotka olivat hyväksyneet Aikaisemman Ostotarjouksen ja siten myyneet osakkeensa Eckerölle Aikaisemman Ostotarjouksen ehtojen mukaisesti päättyneenä merkintäaikana merkittiin yhteensä Eckerön uutta osaketta. Toteuttaakseen tavoitteensa hankkia sata (100) prosenttia Birka Linen Osakkeista ja Äänistä Eckerö julkisti päätöksensä tehdä uusi vapaaehtoinen julkinen ostotarjous kaikista Birka Linen Osakkeista käteisvastikkeella 17,00 euroa kustakin A-osakkeesta ja 16,00 euroa kustakin B-osakkeesta. Ostotarjouksen toteuttaminen edellyttää, että Tarjousasiakirjassa esitetyt edellytykset täyttyvät (katso tarkemmin kappale Ostotarjouksen ehdot Ostotarjouksen Toteuttamisedellytykset ). Eckerön tämänhetkisen arvion mukaan Ostotarjouksen toteuttaminen ei edellytä kilpailuviranomaisten tai muiden viranomaisten lupia. 1.2 Ostotarjouksen vaikutukset Birka Linen toimintaan ja varainkäyttöön sekä johtoon ja henkilöstöön Tarjouksentekijän tavoitteena on hankkia Ostotarjouksen ja sitä seuraavan osakeyhtiölain mukaisen lunastusmenettelyn kautta sata (100) prosenttia Yhtiön Osakkeista ja Äänistä. Ostotarjouksen toteuttamisen ei odoteta aiheuttavan välittömiä muutoksia Yhtiön toimintaan. Eckerö-konsernin ja Yhtiön toiminnot ovat osittain päällekkäisiä. Ostotarjouksen toteuttaminen voi siten johtaa toimintojen yhdistämiseen ja aiheuttaa muutoksia Yhtiön johdossa ja henkilöstössä. Vaikutukset tulevat selkeytymään integraatioprosessin aikana. Eckerö ei ole antanut sitoumuksia tai tehnyt sopimuksia Yhtiön johdon ja/tai hallituksen jäsenten kanssa Ostotarjouksen yhteydessä myönnettävistä palkkioista tai muista eduista. 1 Tässä Tarjousasiakirjassa tähän omistusosuuteen on laskettu mukaan sellaiset osakkeet, jotka Eckerö on hankkinut kolmen viimeisen päivän aikana ennen tämän Tarjousasiakirjan päivämäärää ja joiden osalta kauppoja ei vielä ole selvitetty. Kaikki nämä äskettäin tehdyt osakekaupat tullaan selvittämään arviolta viimeistään , jolloin omistusoikeus näihin osakkeisiin myös lopullisesti siirtyy Eckerölle. 1

7 1.3 Tarjouksentekijän strategiset suunnitelmat Ostotarjouksen toteuttamisen seurauksena Tarjouksentekijä voi pyrkiä poistamaan Eckerö-konsernin ja Yhtiön päällekkäisiä toimintoja esimerkiksi konsernihallinnon, hankintojen, markkinoinnin ja tietotekniikan alueilla. Tämä saattaa johtaa muutoksiin myös Eckerön henkilöstön osalta. Vaikutukset tulevat selkeytymään integraatioprosessin aikana. Tarjouksentekijän aikomuksena on, että Birka Line hakee Ostotarjouksen toteuttamisen jälkeen A- ja B- osakkeiden noteerauksen päättämistä Helsingin Pörssin pörssilistalla niin pian kuin tämä on voimassa olevan lain mukaan käytännössä mahdollista sen jälkeen, kun osakeyhtiölain mukainen vähemmistöosakkeiden lunastusmenettely on aloitettu, ja näin voidaan saada aikaan säästöjä sijoittajaviestinnän ja pörssimaksujen osalta. 1.4 Ostotarjouksen rahoittaminen Ostotarjous rahoitetaan pääasiassa lainarahoituksella. Sovittujen ehtojen mukaan rahoitus sisältää tämäntyyppiselle yrityskaupparahoitukselle tavanomaisia ehtoja, mukaan lukien (i) että mikään sellainen tapahtuma tai olosuhde ei ole tapahtunut tai tullut lainantajan tietoon, joka muodostaa tai voi todennäköisesti muodostaa olennaisen haitallisen muutoksen Eckerön ja sen tytäryhtiöiden liiketoiminnassa, varoissa, taloudellisessa asemassa tai tulevaisuudennäkymissä, kokonaisuutena arvioiden, joka johtaa tai voi todennäköisesti johtaa siihen, että Eckerö ei kykene suorittamaan tai noudattamaan rahoitukseen liittyviä olennaisia velvoitteitaan lainanantajaa kohtaan; (ii) että kaikki vaadittavat viranomais- ja muut vastaavat luvat ja hyväksynnät on lainvoimaisesti saatu ilman, että mikään viranomainen on ryhtynyt sellaisiin toimenpiteisiin ja ilman, että on olemassa mitään sellaista viranomaispäätöstä, joka voisi rajoittaa rahoituksen toteuttamista tai haitata sitä olennaisesti; ja (iii) että Ostotarjouksen toteuttamisedellytykset ovat täyttyneet ja että Tarjouksentekijä ei ole luopunut niistä ilman lainanantajan suostumusta, lukuun ottamatta ehtoa siitä, että Eckerö saavuttaa vähintään yhdeksänkymmentä (90) prosenttia Osakkeista ja Äänistä. Ostotarjoukseen liittyvillä rahoitusjärjestelyillä ei odoteta olevan vaikutusta Yhtiön tai sen tytäryhtiöiden toimintaan tai velvoitteisiin. 1.5 Tietyt Ostotarjouksen aiheuttamat toimenpiteet ja Eckerön tulevaisuudensuunnitelmat Tarjouksentekijän tarkoituksena on hankkia omistukseensa kaikki Osakkeet, jotka eivät ole Birka Linen, sen tytäryhtiöiden tai Eckerön omistuksessa. Tämän Tarjousasiakirjan päivämääränä Tarjouksentekijän tiedossa ei ole, että Yhtiö tai sen tytäryhtiöt omistaisivat Yhtiön omia osakkeita Velvollisuus tehdä AML:n mukainen julkinen ostotarjous AML:n 6 luvun 10 :n 1 momentin mukaan osakkeenomistajan, jonka osuus kasvaa yli kolmeen kymmenesosaan (3/10) tai yli puoleen (1/2) julkisen kaupankäynnin kohteena olevan yhtiön osakkeiden tuottamasta äänimäärästä, on tehtävä julkinen ostotarjous kaikista muista yhtiön liikkeeseen laskemista osakkeista ja osakkeisiin oikeuttavista arvopapereista (pakollinen ostotarjous). AML:n 6 luvun 10 :n 5 momentin mukaan yllämainittua velvollisuutta tehdä pakollinen ostotarjous ei kuitenkaan synny, jos ne arvopaperit, jotka ovat johtaneet kolmen kymmenesosan (3/10) tai puolen (1/2) ääniosuuden ylittymiseen, on hankittu julkisella ostotarjouksella, joka on tehty kaikista kohdeyhtiön liikkeeseen laskemista osakkeista ja osakkeisiin oikeuttavista arvopapereista. Koska Eckerö sai Aikaisemman Ostotarjouksen kautta omistukseensa yli puolet (1/2) Birka Linen Äänistä, Eckeröllä ei AML:n 6 luvun 10 :n 5 momentin sisältämän poikkeuksen mukaisesti ollut velvollisuutta tehdä pakollista ostotarjousta Aikaisemman Ostotarjouksen toteuttamisen jälkeen. Siten Eckerölle ei synny tällaista velvollisuutta myöskään tämän Ostotarjouksen toteuttamisen jälkeen Vähemmistöosakkeiden lunastaminen osakeyhtiölain mukaan Osakeyhtiölain 18 luvun 1 :n mukaan Tarjouksentekijällä on oikeus lunastaa Birka Linen muiden osakkeenomistajien omistamat Osakkeet käyvästä hinnasta siinä tapauksessa, että Tarjouksentekijä saa omistukseensa yli yhdeksän kymmenesosaa (9/10) Osakkeista ja Äänistä. Niillä osakkeenomistajilla, joiden Osakkeet Tar- 2

8 jouksentekijällä on oikeus lunastaa, on myös oikeus vaatia, että Tarjouksentekijä lunastaa nämä Osakkeet. Osakeyhtiölaki sisältää määräyksiä lunastusmenettelystä. Jos Tarjouksentekijä saa omistukseensa yli yhdeksän kymmenesosaa (9/10) Osakkeista ja Äänistä, Tarjouksentekijä aikoo käynnistää osakeyhtiölain mukaisen pakollisen lunastusmenettelyn saadakseen omistukseensa kaikki Birka Linen Osakkeet Birka Linen osakkeiden noteerauksen päättäminen Helsingin Pörssin pörssilistalla Tarjouksentekijän tarkoituksena on, että Birka Line hakee Birka Linen A- ja B-osakkeiden noteerauksen päättämistä Helsingin Pörssin pörssilistalla niin pian kuin tämä on voimassa olevan lain mukaan käytännössä mahdollista sen jälkeen, kun osakeyhtiölain mukainen vähemmistöosakkeiden lunastusmenettely on aloitettu. 1.6 Birka Linen hallituksen lausunto Birka Linen hallituksen tulee AML:n 6 luvun 6 :n mukaisesti julkistaa lausunto Ostotarjouksesta niin pian kuin mahdollista sen jälkeen, kun Tarjousasiakirja on toimitettu Birka Linelle, kuitenkin viimeistään viisi (5) pankkipäivää ennen Tarjousajan päättymistä. Birka Linen hallitus ei ole tämän Tarjousasiakirjan päivämääränä antanut lausuntoaan. Tarjousasiakirjaa tullaan täydentämään tällä lausunnolla viipymättä sen jälkeen, kun se on julkistettu. Lausunto liitetään Tarjousasiakirjan liitteeksi D. 1.7 Sovellettava laki Tarjousasiakirjaan ja Ostotarjoukseen sovelletaan Suomen lakia ja kaikki näitä koskevat riitaisuudet ratkaistaan toimivaltaisessa suomalaisessa tuomioistuimessa. 3

9 2. TIEDOT OSTOTARJOUKSEN HINNOITTELUPERUSTEISTA 2.1 Tarjousvastikkeen määrittelyperusteet Tarjousvastike on 17,00 euroa käteisenä kustakin A-osakkeesta ja 16,00 euroa käteisenä kustakin B- osakkeesta, jonka osalta Ostotarjous on pätevästi hyväksytty Ostotarjouksen ehtojen mukaisesti. AML:n 6 luvun 12 :n mukaan tarjousvastiketta määritettäessä lähtökohtana on pidettävä korkeinta tarjouksentekijän tai tähän AML:n 6 luvun 10 :n 2 momentissa tarkoitetussa suhteessa olevan henkilön, yhteisön tai säätiön ostotarjouksen julkistamista edeltävien kuuden (6) kuukauden aikana tarjouksen kohteena olevista arvopapereista maksamaa hintaa. Eckerö on Julkistamista edeltävien kuuden (6) kuukauden aikana hankkinut yhteensä noin 42,1 prosenttia Birka Linen osakkeista ja noin 45,9 prosenttia osakkeiden tuottamasta äänimäärästä. Näistä noin 16,2 prosenttia osakkeista ja noin 13,6 prosenttia osakkeiden tuottamasta äänimäärästä hankittiin Aikaisemmalla Ostotarjouksella, joka alkoi ja päättyi , ja noin 25,9 prosenttia osakkeista ja noin 32,3 prosenttia osakkeiden tuottamasta äänimäärästä Aikaisemman Ostotarjouksen jälkeisillä osakekaupoilla, joista ennen Julkistusta viimeisin toteutettiin Hinta oli sekä Aikaisemmassa Ostotarjouksessa että sen jälkeisissä osakekaupoissa sama kuin Tarjousvastike eli 17,00 euroa käteisenä kustakin A-osakkeesta ja 16,00 euroa käteisenä kustakin B-osakkeesta. Tarjousvastike vastaa siten korkeinta hintaa, jonka Tarjouksentekijä on maksanut Birka Linen osakkeista Julkistamista edeltävien kuuden (6) kuukauden aikana. Yllä mainittujen hankintojen lisäksi Tarjouksentekijä tai muut siihen AML:n 6 luvun 10 :n 2 momentin mukaisessa suhteessa olevat tahot eivät ole Julkistamista edeltävien kuuden (6) kuukauden aikana hankkineet Birka Linen Osakkeita. Tämän Tarjousasiakirjan päivämääränä Eckerö ja siihen AML:n 6 luvun 10 :n 2 momentin mukaisessa suhteessa olevat tahot omistavat yhteensä A-osaketta ja B-osaketta Yhtiössä, mikä vastaa noin 85,7 prosenttia Yhtiön kaikista Osakkeista ja noin 84,4 prosenttia Äänistä. 2.2 Osakkeiden kurssikehitys ja pörssikurssit Alla olevissa kuvissa on esitetty Osakkeiden kurssikehitys ja vaihdon kehitys Julkistamista edeltävien kolmen (3) vuoden ajalta, eli Tänä aikana Yhtiön Osakkeen alin päätöskurssi on ollut 11,00 euroa A-osakkeelta ( ja ) ja 10,10 euroa B-osakkeelta ( ) ja korkein päätöskurssi 18,19 euroa A-osakkeelta ( ) ja 16,00 euroa B-osakkeelta ( ja ). A-osake / / / / / / / / / / / / / / / / / /2007 Päiväkohtainen kaupankäyntivolyymi, osaketta (oikealla) Osakekurssi, euroa (vasemmalla) 2 Lähde: OMX Group 4

10 B-osake / / / / / / / / / / / / / / / / / /2007 Päiväkohtainen kaupankäyntivolyymi, osaketta (oikealla) Osakekurssi, euroa (vasemmalla) Birka Linen päätöskurssi Helsingin Pörssissä eli viimeisenä kaupankäyntipäivänä ennen kuin Eckerö julkisti päätöksensä tehdä Ostotarjous, oli 17,00 euroa A-osakkeelta ja 16,00 euroa B-osakkeelta. Kaupankäyntimäärillä painotettu Birka Linen A-osakkeen keskikurssi Helsingin Pörssissä Julkistamista edeltävien kolmen (3) kuukauden aikana, eli ajanjaksolla , oli 16,99 euroa ja vastaava Birka Linen B-osakkeen keskikurssi oli 15,98 euroa. Tarjousvastike ylittää Julkistamista edeltävien kolmen (3) kuukauden kaupankäyntimäärillä painotetun keskikurssin noin 0,1 prosentilla A-osakkeiden osalta ja noin 0,1 prosentilla B-osakkeiden osalta. Eckerön toteuttamat osakekaupat vastaavat noin 99,1 prosenttia viimeisten kolmen (3) kuukauden kokonaiskaupankäyntimäärästä (osakkeiden määrällä mitattuna) A-osakkeiden osalta ja noin 97,9 prosenttia B- osakkeiden osalta. Alla olevassa taulukossa on esitetty Birka Linen A-osakkeen kurssikehitys ja vaihdon kehitys Julkistamista edeltävien kolmen (3) vuoden aikana, eli Ajanjakso on jaettu kolmen (3) kuukauden jaksoihin. Ajanjakso Kaupankäyntivolyymi Osakekurssi, euroa Osakkeita Euroa Alin päätöskurssi Ylin päätöskurssi Volyymipainotettu keskikurssi ,30 17,00 16, ,17 17,00 16, ,50 18,19 14, ,80 13,00 12, ,80 18,19 16, ,52 13,00 12, ,54 14,10 12, ,06 14,00 14, ,30 13,50 12, ,30 14,10 14, ,00 14,00 12, ,71 15,00 13, ,00 17,30 15, ,53 16,40 15, ,00 17,30 13,39 3 Lähde: OMX Group 5

11 Alla olevassa taulukossa on esitetty Birka Linen B-osakkeen kurssikehitys ja vaihdon kehitys Julkistamista edeltävien kolmen (3) vuoden aikana, eli Ajanjakso on jaettu kolmen (3) kuukauden jaksoihin. Ajanjakso Kaupankäyntivolyymi Osakekurssi, euroa Osakkeita Euroa Alin päätöskurssi Ylin päätöskurssi Volyymipainotettu keskikurssi ,60 16,00 15, ,50 15,95 15, ,71 14,95 14, ,61 11,95 11, ,61 16,00 15, ,27 12,40 11, ,50 12,47 11, ,50 13,50 13, ,20 12,41 11, ,20 13,50 12, ,10 12,60 11, ,30 14,00 13, ,52 14,89 14, ,00 16,00 15, ,10 16,00 13, Muut ostotarjoukset Tarjouksentekijän tietojen mukaan Birka Linen Osakkeista ei ole tehty kolmannen osapuolen toimesta julkista ostotarjousta Julkistamista edeltävien kahdentoista (12) kuukauden aikana, lukuun ottamatta Eckerön Aikaisempaa Ostotarjousta. 4 Lähde: OMX Group 6

12 3. OSTOTARJOUKSEN EHDOT Alla on esitetty Ostotarjouksen ehdot. Ostotarjouksen ehdoissa isolla alkukirjaimella kirjoitetut termit, joita ei ole määritelty tässä kappaleessa 3, on määritelty tämän Tarjousasiakirjan edellisissä kappaleissa. 3.1 Ostotarjouksen kohde Tarjouksentekijä tarjoutuu alla olevien ehtojen mukaisesti ostamaan kaikki Birka Linen liikkeeseen laskemat Osakkeet, jotka eivät ole Birka Linen, sen tytäryhtiöiden tai Tarjouksentekijän omistuksessa. 3.2 Tarjousvastike Tarjouksentekijän Birka Linen osakkeenomistajille Ostotarjouksessa maksama Tarjousvastike on 17,00 euroa käteisenä kustakin A-osakkeesta ja 16,00 euroa käteisenä kustakin B-osakkeesta, jonka osalta Ostotarjous on hyväksytty sen ehtojen mukaisesti eikä hyväksyntää ole peruutettu. Mikäli Birka Linen yhtiökokous päättää tämän Tarjousasiakirjan päivämäärän jälkeen jakaa osinkoa ja tällaisen osingonmaksun täsmäytyspäivä on ennen Ostotarjouksen ehtojen mukaista osakekauppojen selvityspäivää (kuten on kuvattu tarkemmin kappaleessa Ostotarjouksen toteuttaminen, maksuehdot, selvitys ja Tarjousvastikkeen maksu ), Tarjousvastiketta tullaan alentamaan määrällä, joka vastaa kullekin Osakkeelle maksettavaa osinkoa. 3.3 Tarjousaika Tarjousaika alkaa klo 9.30 (Suomen aikaa) ja päättyy klo (Suomen aikaa), ellei Tarjousaikaa jatketa alla olevien ehtojen mukaisesti. Tarjouksentekijä voi jatkaa Tarjousaikaa milloin tahansa siihen saakka, kunnes kaikki kappaleessa Ostotarjouksen Toteuttamisedellytykset mainitut edellytykset ovat täyttyneet (tai Tarjouksentekijä on luopunut niistä siinä määrin kuin tämä on Ostotarjouksen ehtojen ja voimassa olevan lain mukaan sallittua). Tarjousaika voi kokonaisuudessaan olla enintään kymmenen (10) viikkoa. Jos Ostotarjouksen toteuttamiselle on erityisiä esteitä, Tarjouksentekijä voi Rahoitustarkastuksen standardin 5.2.c (dnr 8/120/2004) mukaisesti jatkaa Tarjousaikaa yli kymmenen (10) viikon siihen saakka, kunnes kyseiset erityiset esteet ovat poistuneet ja Tarjouksentekijällä on ollut kohtuullinen aika arvioida syntynyttä tilannetta. Tällaisessa tapauksessa jatketun tarjousajan päättyminen julkistetaan vähintään kaksi (2) viikkoa ennen sen päättymistä. Tarjouksentekijä ilmoittaa Tarjousajan mahdollisesta jatkamisesta lehdistötiedotteella viimeistään tai, jos tämä on välttämätöntä varmuuden saamiseksi siitä, että alla olevan kappaleen Ostotarjouksen Toteuttamisedellytykset kohdan (c) mukainen omistus- ja ääniosuusehto on täyttynyt, viimeistään kaksi (2) pankkipäivää Tarjousajan päättymisen jälkeen, eli viimeistään Tarjouksentekijä ilmoittaa lisäksi jo jatketun tarjousajan mahdollisesta jatkamisesta viimeistään jatketun tarjousajan päättymistä seuraavana pankkipäivänä. Jos Tarjouksentekijä jatkaa Tarjousaikaa, Tarjousaika päättyy Tarjouksentekijän ilmoittamana uutena ajankohtana ja Tarjousvastike maksetaan kaikille Ostotarjouksen hyväksyneille Birka Linen osakkeenomistajille jatketun tarjousajan päätyttyä. Tarjouksentekijä voi jatkaa Tarjousaikaa myös sen jälkeen, kun kaikki kappaleessa Ostotarjouksen Toteuttamisedellytykset mainitut edellytykset, joista Tarjouksentekijä ei ole luopunut, ovat täyttyneet ja Ostotarjouksesta on tullut ehdoton. Tällaisessa tapauksessa Tarjouksentekijä ilmoittaa Tarjousajan jatkamisesta lehdistötiedotteella samassa yhteydessä, kun Ostotarjouksen ilmoitetaan tulleen ehdottomaksi. Jos Tarjouksentekijä jatkaa Tarjousaikaa, Tarjousaika päättyy Tarjouksentekijän ilmoittamana uutena ajankohtana ja Tarjousvastike maksetaan kaikille Ostotarjouksen hyväksyneille Birka Linen osakkeenomistajille jatketun tarjousajan päätyttyä. 3.4 Ostotarjouksen Toteuttamisedellytykset Tarjouksentekijän velvollisuus hyväksyä Birka Linen osakkeenomistajien tekemät Ostotarjousta koskevat hyväksynnät, jotka on annettu Ostotarjouksen ehtojen mukaisesti ja joita ei ole peruutettu, sekä toteuttaa Ostotarjous on ehdollinen seuraavien ehtojen ( Toteuttamisedellytykset ) täyttymiselle tai sille, että Tarjouksen- 7

13 tekijä, siinä määrin kuin tämä on Ostotarjouksen ehtojen ja voimassa olevan lain mukaan sallittua, luopuu ehdoista sinä päivänä tai ennen sitä päivää, jolloin Ostotarjouksen mukaiset Osakkeiden kaupat toteutetaan siten kuin kappaleessa Ostotarjouksen toteuttaminen, maksuehdot, selvitys ja Tarjousvastikkeen maksu on kuvattu ( Toteutuspäivä ): (a) (b) (c) (d) (e) Kaikki vaadittavat viranomais- ja muut vastaavat luvat ja hyväksynnät on lainvoimaisesti saatu ja tällaisiin lupiin tai hyväksyntöihin liittyvät mahdolliset olennaiset ehdot ovat Tarjouksentekijän kohtuudella hyväksyttävissä; Mikään sellainen tapahtuma tai olosuhde ei ole toteutunut tai tullut Eckerön tietoon, joka on aiheuttanut tai joka muodostaa Olennaisen Haitallisen Muutoksen (kuten määritelty jäljempänä) tai joka todennäköisesti tulee aiheuttamaan tai muodostamaan Olennaisen Haitallisen Muutoksen; Ostotarjous on pätevästi hyväksytty (eikä hyväksymisiä ole pätevästi peruutettu) sellaisen Osakemäärän osalta, jonka seurauksena Tarjouksentekijän osuus yhdessä sen jo omistamien Osakkeiden kanssa edustaa vähintään yhdeksääkymmentä (90) prosenttia Osakkeista ja Äänistä sen jälkeen, kun laimennusvaikutus on kokonaisuudessaan huomioitu; Mikään toimivaltainen tuomioistuin tai muu viranomainen ei ole antanut määräystä, joka estäisi Ostotarjouksen toteuttamisen; Lainarahoitus on edelleen Tarjouksentekijän käytettävissä sovittujen ehtojen mukaisesti. Olennainen Haitallinen Muutos tarkoittaa sellaista olennaista haitallista muutosta Birka Linen ja/tai sen tytäryhtiöiden liiketoiminnassa, organisaatiossa, varoissa, taloudellisessa asemassa tai tuloksessa, kokonaisuutena arvioiden, taikka Birka Linen ja/tai sen tytäryhtiöiden olennaista osaa tai varoja koskevia divestointeja tai uudelleenjärjestelyjä, taikka muita olennaisia toimenpiteitä tai toimintasuunnitelmia, jotka voivat olennaisesti huonontaa tai muuttaa Birka Linen ja/tai sen tytäryhtiöiden liiketoimintaa, organisaatiota, varoja, taloudellista asemaa tai tulosta. Tarjouksentekijä pidättää itsellään oikeuden luopua yhdestä tai useammasta Toteuttamisedellytyksestä. Jos kaikki Toteuttamisedellytykset ovat täyttyneet tai Eckerö on luopunut niistä viimeistään Toteutuspäivänä, Eckerö toteuttaa Ostotarjouksen sen ehtojen mukaisesti Tarjousajan päätyttyä ostamalla ja maksamalla ne Osakkeet, joiden osalta Ostotarjous on pätevästi hyväksytty eikä hyväksymistä ole pätevästi peruutettu. Jos Toteuttamisedellytykset tai joku niistä ei ole täyttynyt tai Eckerö ei ole luopunut niistä edellä mainitun mukaisesti, Eckerö voi jatkaa Tarjousaikaa siten kuin on kuvattu kappaleessa Tarjousaika. Jos kaikki Toteuttamisedellytykset ovat täyttyneet Tarjousaikana tai jatkettuna tarjousaikana (tai Eckerö luopuu niistä näiden ehtojen ja voimassa olevan lain mukaisesti), Eckerö ilmoittaa tästä viipymättä lehdistötiedotteella. Tämän jälkeen Birka Linen osakkeenomistajilla ei ole oikeutta peruuttaa Ostotarjousta koskevaa hyväksyntäänsä (katso tarkemmin kappale Ostotarjouksen hyväksymisen peruuttaminen ). Tässä tapauksessa Ostotarjous toteutetaan Tarjousajan tai jatketun tarjousajan päätyttyä kaikkien niiden Birka Linen osakkeenomistajien osalta, jotka ovat asianmukaisesti hyväksyneet Ostotarjouksen, siten kuin on kuvattu kappaleessa Ostotarjouksen toteuttaminen, maksuehdot, selvitys ja Tarjousvastikkeen maksu. 3.5 Korotus- ja hyvitysvelvollisuus Eckerö pidättää itsellään oikeuden hankkia Osakkeita Tarjousaikana tai jatkettuna tarjousaikana julkisessa kaupankäynnissä Helsingin Pörssissä. Jos Tarjouksentekijä tai siihen AML:n 6 luvun 10 :n 2 momentin mukaisessa suhteessa oleva taho hankkii ennen Tarjousajan tai jatketun tarjousajan päättymistä Birka Linen Osakkeita Tarjousvastiketta korkeammalla hinnalla tai muutoin paremmin ehdoin, Tarjouksentekijän tulee AML:n 6 luvun 13 :n mukaisesti muuttaa Ostotarjousta vastaamaan tätä paremmin ehdoin tapahtunutta hankintaa (korotusvelvollisuus). Tarjouksentekijän tulee tällöin välittömästi julkistaa korotusvelvollisuuden syntyminen ja maksaa korotettu Tarjousvastike Ostotarjouksen toteuttamisen yhteydessä niille osakkeenomistajille, jotka ovat hyväksyneet Ostotarjouksen. 8

14 Jos Tarjouksentekijä tai siihen AML:n 6 luvun 10 :n 2 momentin mukaisessa suhteessa oleva taho hankkii Tarjousajan tai jatketun tarjousajan päättymistä seuraavien yhdeksän (9) kuukauden kuluessa Birka Linen Osakkeita Tarjousvastiketta korkeammalla hinnalla tai muutoin paremmin ehdoin, Tarjouksentekijän tulee AML:n 6 luvun 13 :n mukaisesti hyvittää Ostotarjouksen hyväksyneille osakkeenomistajille paremmin ehdoin tapahtuneen hankinnan ja Tarjousvastikkeen välinen ero (hyvitysvelvollisuus). Tarjouksentekijän tulee tällöin välittömästi julkistaa hyvitysvelvollisuuden syntyminen ja maksaa hyvitys yhden (1) kuukauden kuluessa hyvitysvelvollisuuden syntymisestä niille osakkeenomistajille, jotka ovat hyväksyneet Ostotarjouksen. AML:n 6 luvun 13 :n 5 momentin mukaan korotus- ja hyvitysvelvollisuutta ei kuitenkaan sovelleta sellaiseen korkeampaan hintaan, joka on määrätty maksettavaksi osakeyhtiölain mukaisessa välitystuomiossa, ellei Tarjouksentekijä tai siihen AML:n 6 luvun 10 :n 2 momentin mukaisessa suhteessa oleva taho ole ennen välitysmenettelyä tai sen kuluessa tarjoutunut hankkimaan Yhtiön Osakkeita Ostotarjousta paremmin ehdoin. 3.6 Ohjeita Ostotarjouksen hyväksymiseksi Ostotarjouksen voi hyväksyä osakkeenomistaja, joka on Tarjousaikana tai jatkettuna tarjousaikana merkittynä Birka Linen osakasluetteloon. Ostotarjouksen hyväksyvällä Birka Linen osakkeenomistajalla täytyy olla pankkitili suomalaisessa rahalaitoksessa. Osakkeenomistaja voi hyväksyä Ostotarjouksen ainoastaan ehdoitta. Ostotarjouksen hyväksyminen tulee antaa arvo-osuustilikohtaisesti ja se käsittää kaikki luovutusrajoituksen kirjaamisen ajankohtana osakkeenomistajan hyväksymislomakkeessa mainitulla arvo-osuustilillä olevat Osakkeet. Jos Birka Linen osakkeenomistaja hankkii kirjaamisen jälkeen lisää Osakkeita, osakkeenomistajan tulee hyväksyä Ostotarjous näiden osalta erikseen. Useimmat tilinhoitajayhteisöt ja omaisuudenhoitajat lähettävät asiakkainaan oleville Birka Linen osakkeenomistajille menettelyohjeet ja Ostotarjouksen hyväksymislomakkeen. Jos Birka Linen osakkeenomistaja ei saa menettelyohjeita ja hyväksymislomaketta tilinhoitajayhteisöltään (esimerkiksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n asiakkaat) tai omaisuudenhoitajaltaan, hän voi hakea hyväksymislomakkeen myös Ålandsbankenin kaikista konttoreista ja Internetistä osoitteesta Birka Linen osakkeenomistajien tulee ensisijaisesti ottaa yhteyttä omaan tilinhoitajayhteisöönsä tai omaisuudenhoitajaansa menettelyä ja hyväksymislomakkeita koskevissa asioissa. Birka Linen osakkeenomistajan, joka haluaa hyväksyä Ostotarjouksen, tulee toimittaa hyväksymislomake asianmukaisesti täytettynä arvo-osuustiliään hoitavalle tilinhoitajayhteisölle tai omaisuudenhoitajalle näiden antamien ohjeiden mukaisesti. Jos osakkeenomistajan oma tilinhoitajayhteisö tai omaisuudenhoitaja ei ota vastaan hyväksymislomakkeita, osakkeenomistajan tulee palauttaa lomake Ålandsbankeniin osoitteeseen Ålandsbanken Oyj, Pääomamarkkinahallinto/Eckerön tarjous, PL 3, Maarianhamina. Tarjouksentekijä pidättää itsellään oikeuden hylätä virheellisesti tai puutteellisesti täytetyt lomakkeet. Niiden Birka Linen osakkeenomistajien, joiden Osakkeet on hallintarekisteröity ja jotka haluavat hyväksyä Ostotarjouksen, tulee antaa hyväksyntänsä hallintarekisterin hoitajan ohjeiden mukaisesti. Näille Birka Linen osakkeenomistajille ei lähetetä mitään Ostotarjoukseen liittyviä asiakirjoja. Osakkeenomistaja, joka on pantannut Osakkeensa, voi hyväksyä Ostotarjouksen ainoastaan pantinhaltijan suostumuksella. Pantinhaltijan suostumus tulee antaa kirjallisesti sille tilinhoitajayhteisölle tai omaisuudenhoitajalle, jolle ilmoitus hyväksymisestä on toimitettu. Birka Linen osakkeenomistajat vastaavat hyväksymislomakkeiden ja muiden vaadittujen asiakirjojen toimittamisesta. Nämä asiakirjat katsotaan toimitetuiksi vasta, kun kyseinen tilinhoitajayhteisö, omaisuudenhoitaja tai Ålandsbanken on ne vastaanottanut. Jokaisen Birka Linen osakkeenomistajan tulee varata riittävästi aikaa asiakirjojen toimittamiselle ja niitä toimittaessa noudattaa oman tilinhoitajayhteisönsä tai omaisuudenhoitajansa antamia ohjeita. Hyväksymislomakkeiden tulee olla toimitettuina viimeistään kello (Suomen aikaa) Tarjousajan tai jatketun tarjousajan viimeisenä päivänä, mikä alustavasti tarkoittaa viimeistään Tilinhoitajayhteisö tai omaisuudenhoitaja voi pyytää Birka Linen osakkeenomistajaa palauttamaan hyväksymislomakkeen aiemmin kuin yllä on mainittu. Lomakkeita ei tule lähettää Birka Linelle tai Eckerölle. 9

15 Ostotarjousta koskeva hyväksyntä on sitova, mutta se voidaan peruuttaa ennen Tarjousajan tai jatketun tarjousajan päättymistä (katso kappale Ostotarjouksen hyväksymisen peruuttaminen ). Osakkeenomistaja, joka on hyväksynyt Ostotarjouksen tarjouksen ehtojen mukaisesti eikä ole peruuttanut hyväksyntäänsä, ei voi myydä tai muutoinkaan määrätä Osakkeista, joiden osalta Ostotarjous on hyväksytty. Palauttamalla hyväksymislomakkeen Birka Linen osakkeenomistaja valtuuttaa Ålandsbankenin, omaisuudenhoitajan tai osakkeenomistajan arvo-osuustilin tietoja ylläpitävän tilinhoitajayhteisön merkitsemään Osakkeita koskevan luovutusrajoituksen arvo-osuustilille ja tekemään muut vaaditut kirjaukset sekä ryhtymään tarpeellisiin teknisiin toimenpiteisiin Osakkeiden myymiseksi, toteuttamaan Osakkeiden myynnin Tarjouksentekijälle ja maksamaan Tarjousvastikkeen näiden ehtojen mukaisesti. Hyväksyntä raukeaa, jos Tarjouksentekijä ilmoittaa lehdistötiedotteella Ostotarjouksen peruuttamisesta tai jos Birka Linen osakkeenomistaja pätevästi peruuttaa hyväksyntänsä Ostotarjouksen ehtojen mukaisesti. Hyväksynnän rauettua Osakkeita koskeva luovutusrajoitus poistetaan kyseiselle osakkeenomistajalle kuuluvilta arvoosuustileiltä. Tämä tapahtuu niin pian kuin mahdollista ja arviolta kolme (3) pankkipäivää sen jälkeen, kun Tarjouksentekijä on ilmoittanut Ostotarjouksen peruuttamisesta tai hyväksynnän peruuttamista koskeva ilmoitus on vastaanotettu Ostotarjouksen ehtojen mukaisesti. Ostotarjouksen toteuttamisen yhteydessä suoritettavat osakekaupat toteutetaan kappaleen Ostotarjouksen toteuttaminen, maksuehdot, selvitys ja Tarjousvastikkeen maksu mukaisesti. 3.7 Ostotarjouksen hyväksymisen peruuttaminen Birka Linen osakkeenomistajat voivat peruuttaa Ostotarjouksen hyväksymisensä milloin tahansa ennen Tarjousajan tai, jos Tarjousaikaa on jatkettu, ennen jatketun tarjousajan päättymistä. Hyväksynnän peruuttamisen tulee tapahtua kirjallisesti sille tilinhoitajayhteisölle tai omaisuudenhoitajalle, jolle alkuperäinen hyväksymisilmoitus on toimitettu. Osakkeenomistajan, joka on toimittanut alkuperäisen hyväksymisilmoituksen Ålandsbankenille sillä perusteella, että oma tilinhoitajayhteisö tai omaisuudenhoitaja ei ole vastaanottanut hyväksymislomakkeita, tulee toimittaa hyväksymisen peruuttaminen Ålandsbankeniin osoitteeseen Ålandsbanken Oyj, Pääomamarkkinahallinto/Eckerön tarjous, PL 3, Maarianhamina. Niiden Birka Linen osakkeenomistajien, joiden Osakkeet on hallintarekisteröity ja jotka haluavat peruuttaa Ostotarjouksen hyväksymisensä, tulee pyytää hallintarekisteröinnin hoitajaa toimittamaan peruuttamista koskeva ilmoitus. Hyväksymisen peruuttamista tehtäessä tulee toimia tilinhoitajayhteisön tai omaisuudenhoitajan antamien ohjeiden mukaisesti. Tilinhoitajayhteisöllä ja hallintarekisteröinnin hoitajalla voi olla osapuolten välisen sopimuksen mukaisesti oikeus periä Birka Linen osakkeenomistajalta maksu peruuttamisesta. Jos Birka Linen osakkeenomistaja peruuttaa Ostotarjouksen hyväksymisensä, Osakkeita koskeva luovutusrajoitus poistetaan osakkeenomistajan arvo-osuustililtä niin pian kuin mahdollista ja arviolta kolme (3) pankkipäivää sen jälkeen, kun hyväksymisen peruuttamista koskeva ilmoitus on toimitettu tilinhoitajayhteisölle, omaisuudenhoitajalle tai Ålandsbankenille. Hyväksymisen peruuttaneilla Birka Linen osakkeenomistajilla on oikeus hyväksyä Ostotarjous uudestaan ennen Tarjousajan tai jatketun tarjousajan päättymistä. Ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu, Ostotarjouksen ehtojen mukaisesti tehtyä tarjouksen hyväksymistä ei voida peruuttaa sen jälkeen, kun Tarjouksentekijä on julkisesti ilmoittanut, että kaikki Toteuttamisedellytykset ovat täyttyneet tai niistä on luovuttu Ostotarjouksen ehtojen ja voimassa olevan lain mukaisesti, ja että ehdollisesta Ostotarjouksesta on tullut ehdoton. Tässä tapauksessa Ostotarjous toteutetaan Tarjousajan tai jatketun tarjousajan päätyttyä (sillä tavoin kuin on kuvattu kappaleessa Ostotarjouksen toteuttaminen, maksuehdot, selvitys ja Tarjousvastikkeen maksu ) kaikkien niiden Birka Linen osakkeenomistajien osalta, jotka ovat pätevästi hyväksyneet Ostotarjouksen. 3.8 Ostotarjouksen tuloksen ilmoittaminen Ostotarjouksen alustava tulos ilmoitetaan lehdistötiedotteella ensimmäisenä pankkipäivänä Tarjousajan tai jatketun tarjousajan päättymisen jälkeen, alustavasti Alustavan tuloksen ilmoittamisen yhteydessä ilmoitetaan myös alustavasti toteutetaanko Ostotarjous (mikä edellyttää, että Ostotarjouksen toteuttamista koskevat edellytykset täyttyvät edelleen silloin, kun lopullinen tulos vahvistetaan). Ostotarjouksen lopullinen tulos 10

16 ilmoitetaan viimeistään neljäntenä (4) pankkipäivänä Tarjousajan tai jatketun tarjousajan päättymisen jälkeen, alustavasti viimeistään Lopullisen tuloksen ilmoittamisen yhteydessä vahvistetaan (i) niiden Osakkeiden ja Äänten prosenttimäärä, jonka Tarjouksentekijä voi saada, jos tämä hankkii ne Osakkeet, joiden osalta Ostotarjous on hyväksytty, sekä (ii) toteuttaako Tarjouksentekijä Ostotarjouksen. 3.9 Ostotarjouksen toteuttaminen, maksuehdot, selvitys ja Tarjousvastikkeen maksu Kaikkien Ostotarjouksen pätevästi hyväksyneiden Birka Linen osakkeenomistajien osalta Ostotarjouksen toteuttamiseksi suoritettavat Osakkeiden kaupat toteutetaan viimeistään viidentenä (5.) pankkipäivänä Tarjousajan tai jatketun tarjousajan päättymisen jälkeen, alustavasti viimeistään Ostotarjouksen mukaiset osakekaupat toteutetaan Helsingin Pörssissä sikäli kuin tämä on mahdollista. Osakekaupan selvitys tapahtuu kolmantena (3.) pankkipäivänä osakekaupan jälkeen, alustavasti viimeistään Tarjousvastike maksetaan arviolta kolmantena (3.) pankkipäivänä osakekaupan jälkeen niille Birka Linen osakkeenomistajille, jotka ovat hyväksyneet Ostotarjouksen. Tarjousvastike maksetaan osakkeenomistajan, tilinhoitajayhteisön, omaisuudenhoitajan tai hallintarekisteröinnin hoitajan ilmoittamalle pankkitilille. Osakkeenomistaja, jonka pankkitili ja arvo-osuustili ovat eri rahalaitoksissa, saa kuitenkin Tarjousvastikkeen pankkitililleen rahalaitosten välisen maksuliikenteen aikataulun mukaisesti, arviolta viimeistään kaksi (2) pankkipäivää myöhemmin. Tarjouksentekijä pidättää itsellään oikeuden lykätä Tarjousvastikkeen maksamista, mikäli suoritus estyy tai keskeytyy ylivoimaisen esteen vuoksi. Tarjouksentekijä suorittaa tällaisessa tilanteessa Tarjousvastikkeen välittömästi, kun suorituksen estymisen tai keskeytymisen aiheuttanut ylivoimainen este on lakannut Omistusoikeuden siirtyminen Omistusoikeus Osakkeisiin, joiden osalta Ostotarjous on hyväksytty, siirtyy Tarjouksentekijälle Tarjousvastikkeen maksamista vastaan Varainsiirtovero ja muut maksut Tarjouksentekijä vastaa Osakkeiden myynnin yhteydessä mahdollisesti Suomessa perittävän varainsiirtoveron maksamisesta. Birka Linen osakkeenomistajat vastaavat maksuista, jotka omaisuudenhoitaja, tilinhoitajayhteisö tai hallintarekisteröinnin hoitaja mahdollisesti perii Ostotarjoukseen liittyvistä palveluista osakkeenomistajan ja omaisuudenhoitajan, tilinhoitajayhteisön tai hallintarekisteröinnin hoitajan välisen sopimuksen mukaisesti. Birka Linen osakkeenomistajat vastaavat myös niistä maksuista, jotka tilinhoitajayhteisöt, omaisuudenhoitajat, hallintarekisteröinnin hoitajat ja muut tahot voivat periä muun muassa vakuuksien vapauttamisesta tai muiden mahdollisten Osakkeita koskevien luovutusrajoitusten poistamisesta sekä sellaisista maksuista, jotka johtuvat Ostotarjouksen hyväksymisen peruuttamisesta. Tarjouksentekijä vastaa muista tavanomaisista palkkioista ja maksuista, jotka johtuvat Ostotarjouksen hyväksymisen edellyttämistä arvo-osuustilikirjauksista, tarjottujen Osakkeiden kaupasta tai Tarjousvastikkeen maksamisesta. Mikäli Tarjouksentekijä peruuttaa Ostotarjouksen, Birka Linen osakkeenomistajilta ei peritä mitään palkkioita tai kuluja luovutusrajoitusten poistamisesta. Mikäli osakkeenomistaja peruuttaa Ostotarjouksen hyväksymisensä, tilinhoitajayhteisöllä sekä hallintarekisteröinnin hoitajalla voi olla osapuolten välisen sopimuksen mukaisesti oikeus periä osakkeenomistajalta maksu peruuttamisesta Ostotarjouksen tekemistä koskevat rajoitukset Ostotarjousta ei tehdä suoraan eikä välillisesti alueilla, joilla sen tekeminen olisi lainvastaista, eikä Tarjousasiakirjaa tai siihen liittyviä hyväksymislomakkeita levitetä tai välitetä eikä niitä saa levittää tai välittää millään tavalla, mukaan lukien postitse, telefaksitse, teleksitse, puhelimitse, sähköpostitse tai Internetin kautta, alueille tai alueilta, joilla se olisi lainvastaista. 11

17 Tarjousasiakirjan haltuunsa saavat henkilöt ovat velvollisia itse ottamaan selvää mahdollisista tässä tarkoitetuista rajoituksista ja kielloista. Tarjouksentekijä ei vastaa kenenkään fyysisen tai juridisen henkilön tällaisten rajoitusten ja kieltojen vastaisesta toiminnasta riippumatta siitä, omistaako kyseinen henkilö Birka Linen osakkeita. Tarjouksentekijä pidättää itsellään oikeuden kieltäytyä ottamasta vastaan Ostotarjousta koskevaa hyväksyntää siltä osin kuin hyväksyntä tulee sellaisella alueella olevalta osakkeenomistajalta, jossa tällainen hyväksyntä on soveltuvan lain mukaan kielletty. Sellaiset Osakkeet, joiden omistajille Ostotarjousta ei yllä mainittujen rajoitusten vuoksi tehdä, tullaan kuitenkin lunastamaan osakeyhtiölain 18 luvun mukaisessa vähemmistöosakkeiden lunastusmenettelyssä edellyttäen, että Ostotarjous toteutetaan ja että Tarjouksentekijä saa haltuunsa yli yhdeksän kymmenesosaa (9/10) Osakkeista ja Äänistä Muut asiat Tarjouksentekijä pidättää itsellään oikeuden muuttaa Ostotarjouksen ehtoja AML:n 6 luvun 7 :n mukaisesti. Tarjouksentekijä pidättää itsellään oikeuden luopua Ostotarjouksesta AML:n 6 luvun 5 :n mukaisesti, jos Rahoitustarkastus on päättänyt Tarjousajan jatkamisesta. Tarjouksentekijä pidättää itsellään oikeuden pidentää Tarjousaikaa tai päättää Ostotarjouksen raukeamisesta AML:n 6 luvun 8 :n mukaisesti, jos kolmas taho tekee Osakkeista kilpailevan tarjouksen. Tarjouksentekijä päättää muista Ostotarjoukseen liittyvistä asioista. 12

18 4. TIETOJA BIRKA LINESTA Tässä Tarjousasiakirjassa olevat Birka Linea koskevat taloudelliset ja muut tiedot perustuvat yksinomaan Birka Linen päättyneeltä tilikaudelta julkistamaan tilinpäätökseen, Birka Linen osavuosikatsaukseen väliseltä yhdeksän kuukauden ajanjaksolta, Birka Linen julkistamiin muihin pörssitiedotteisiin, kaupparekisterimerkintöihin, Birka Linen päivättyyn osakasluetteloon ja muihin julkisesti saatavilla oleviin tietoihin. Tarjouksentekijä ei vastaa millään tavalla tällaisista tiedoista lukuun ottamatta niiden oikeaa uudelleen esittämistä tässä Tarjousasiakirjassa. 4.1 Birka Line lyhyesti Birka Line on Suomen lakien mukaan perustettu julkinen osakeyhtiö, jonka osakkeet jakautuvat A- ja B- osakkeisiin. Birka Linen molempien osakesarjojen Osakkeet ovat julkisen kaupankäynnin kohteena Helsingin Pörssin pörssilistalla kaupankäyntitunnuksilla BKLAV ja BKLBV. Birka Line on rekisteröity kaupparekisteriin ja sen yritys- ja yhteisötunnius on Birka Linen pääkonttori sijaitsee Maarianhaminassa ja sen rekisteröity osoite on Östra Esplanadgatan 7, Maarianhamina. Birka Line on Eckerön tytäryhtiö. Birka Linen yhtiöjärjestyksen mukaan sen toimialana on harjoittaa laivanvarustustoimintaa ja siihen liittyvää toimintaa ja tätä tarkoitusta varten omistaa tai hallita aluksia sekä omistaa muuta omaisuutta. Birka Line voi myös harjoittaa hotelli- ja ravintolatoimintaa, energian ja polttoaineiden tuotantoa, jalostusta ja kauppaa sekä myös koneiden, tarvikkeiden ja varusteiden valmistusta ja myyntiä energiasektorilla. Birka Line voi lisäksi omistaa ja hallita arvopapereita kuin myös käydä niillä kauppaa. Toiminta on jaettu kahteen liiketoiminta-alueeseen, risteily- ja rahtitoimintaan, ja sitä harjoitetaan erillisten konserniyhtiöiden kautta. Risteilytoimintaa harjoittaa Birka Line ja se käsittää yhden risteilyaluksen. Tytäryhtiö Birka Cruises AB Tukholmassa hoitaa risteilytuotteiden markkinointia ja myyntiä ruotsalaisilla markkinoilla nimellä Birka Cruises. Rahtitoimintaa harjoittaa tytäryhtiö Birka Cargo Ab Ltd ja se käsittää seitsemän alusta, joita työllistää pääasiassa suomalainen ja ruotsalainen metsäteollisuus. Aluksia vuokrataan rahtaajille T/Cvuokralla, mikä tarkoittaa, että yhtiö huolehtii aluksen miehittämisestä ja kuljettamisesta, kun taas rahtaaja on vastuussa lastista ja säilöstä. 4.2 Osakepääoma ja omistusrakenne Yleistä Yhtiöjärjestyksen mukaan Birka Linen osakepääoma on vähintään euroa ja enintään euroa. Yhtiön osakkeet koostuvat A- ja B-osakkeista. Osakkeiden kokonaismäärästä vähintään ja enintään muodostuu A-osakkeista ja enintään B-osakkeista. Tämän Tarjousasiakirjan päivämääränä Yhtiön rekisteröity osakepääoma on euroa ja se koostuu Osakkeesta, joista on A-osakkeita ja B-osakkeita. Osakkeen nimellisarvo on 1,00 euroa. Jokainen A-osake tuottaa 20 ääntä ja jokainen B-osake yhden (1) äänen yhtiökokouksessa. B-osakkeet tuottavat etusijan vuosittaiseen osinkoon kuuteen (6) prosenttiin saakka B- osakkeiden nimellisarvosta. Jos A-osakkeille jaetaan osinkoa yli kuusi (6) prosenttia A-osakkeiden nimellisarvosta, A- ja B-osakkeilla on oikeus samaan osakekohtaiseen osinkoon. Annettaessa uusia A-osakkeita A-osakkeiden omistajat voivat merkitä näitä aikaisemmin Yhtiössä omistamiensa A-osakkeiden suhteessa. Sekä A- että B-osakkeiden omistajilla on oikeus merkitä uusia B-osakkeita aikaisemmin Yhtiössä omistamiensa osakkeiden suhteessa. 13

19 4.2.2 Omistusrakenne Alla olevissa taulukoissa on esitetty Birka Linen kymmenen (10) suurinta osakkeenomistajaa ja heidän osakeomistuksensa Osake- ja Ääniosuuksien perusteella päivätyn osakasluettelon mukaan (pois lukien hallintarekisteröidyt osakkeet): 5 Osakkeenomistaja A-osakkeita B-osakkeita Osuus osakkeista Rederiaktiebolaget Eckerö ,22 % Mattila Ossi ,35 % Örblom Mårten ,34 % MRH Fastighetsförvaltning Ab ,23 % Lundqvist Stig kuolinpesä ,22 % Mikkola Alpo ,15 % Fagerström Tor ,14 % Stengård Bertil ,12 % Mattsson Rafael ,11 % Sandström Tryggve kuolinpesä ,10 % Yhteensä ,97 % Osakkeenomistaja A-osakkeita B-osakkeita Osuus äänistä Rederiaktiebolaget Eckerö ,01 % Örblom Mårten ,36 % Mattila Ossi ,27 % Lundqvist Stig kuolinpesä ,21 % Mattsson Rafael ,13 % Fagerström Tor ,12 % Stengård Bertil ,12 % Sandström Tryggve kuolinpesä ,11 % Holmström Hasse ,09 % Sagulin Rudolf kuolinpesä ,09 % Yhteensä ,51 % Valtuutukset korottaa osakepääomaa Birka Linen hallituksella ei ole tämän Tarjousasiakirjan päivämääränä käyttämättömiä valtuutuksia korottaa osakepääomaa uusmerkinnällä tai vaihtovelkakirjan, optiolainan tai optio-oikeuksien liikkeeseenlaskun kautta. 5 Tämän Tarjousasiakirjan päivämääränä Eckerö omistaa noin 85,7 prosenttia kaikista Yhtiön Osakkeista ja noin 84,4 prosenttia Äänistä. Tähän omistusosuuteen on laskettu mukaan sellaiset osakkeet, jotka Eckerö on hankkinut kolmen viimeisen päivän aikana ennen tämän Tarjousasiakirjan päivämäärää ja joiden osalta kauppoja ei vielä ole selvitetty. Kaikki nämä äskettäin tehdyt osakekaupat tullaan selvittämään arviolta viimeistään , jolloin omistusoikeus näihin osakkeisiin myös lopullisesti siirtyy Eckerölle. 14

20 4.2.4 Vaihtovelkakirjalainat ja optiolainat sekä optio-oikeudet Birka Linella ei ole tämän Tarjousasiakirjan päivämääränä liikkeeseenlaskettuja vaihtovelkakirjalainoja, optiolainoja tai optio-oikeuksia Omat osakkeet Tarjouksentekijän tiedossa ei tämän Tarjousasiakirjan päivämääränä ole, että Yhtiö tai sen tytäryhtiöt omistaisivat Yhtiön omia osakkeita. Birka Linen pidetty yhtiökokous on valtuuttanut Yhtiön hallituksen päättämään Yhtiön omien osakkeiden hankinnasta. Valtuutus koskee enintään A-osaketta, mikä vastaa kymmentä (10) prosenttia kaikista A-osakkeista, ja enintään B-osaketta, mikä vastaa kymmentä (10) prosenttia kaikista B-osakkeista. Valtuutus on voimassa Birka Linen seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, kuitenkin korkeintaan saakka Osakassopimukset Tarjouksentekijän tiedossa ei ole, että Birka Linessa olisi osakassopimuksia tai muita Birka Linen ja sen osakkeenomistajien omistukseen ja äänivallan käyttöön liittyviä sopimuksia. 4.3 Birka Linen hallinto Hallitus ja toimitusjohtaja Osakeyhtiölain ja Birka Linen yhtiöjärjestyksen (katso liite E) mukaan Birka Linen johto ja hallinto on jaettu yhtiökokouksessa edustettuina olevien osakkeenomistajien, hallituksen sekä toimitusjohtajan välillä. Birka Linen yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön hallitus koostuu vähintään viidestä ja enintään kahdeksasta jäsenestä. Tämän Tarjousasiakirjan päivämääränä Birka Linen hallitus koostuu puheenjohtaja Jukka Suomisesta sekä varsinaisista jäsenistä Johan Dahlman, Magnus Lundberg, Marika Palmqvist ja Sören Pettersson. Birka Linen toimitusjohtaja on Anders Ingves Tilintarkastajat Yhtiöjärjestyksen mukaan Birka Linella tulee olla kaksi varsinaista tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa. Yhden varsinaisen tilintarkastajan ja tämän varamiehen tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastaja. Vuoden 2007 yhtiökokous valitsi Solveig Törnroos-Huhtamäen ja Petter Westerbackan tilintarkastajaksi ja KPMG Oy Ab:n varatilintarkastajaksi. Tilintarkastajien toimikautena on Birka Linen tilikausi ja heidän tehtävänsä päättyy heidän valintaansa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. 4.4 Yhtiöjärjestys Tähän Tarjousasiakirjaan sisältyy Yhtiön yhtiöjärjestys (katso liite E) siinä muodossa kuin se ilmenee Patenttija rekisterihallituksen tietokannassa tämän Tarjousasiakirjan päivämääränä. 4.5 Liiketoiminnan tulos ja Yhtiön taloudellinen tila Tähän Tarjousasiakirjaan sisältyy Yhtiön osavuosikatsaus ajalta (katso liite A) siinä muodossa kuin Yhtiö on sen julkistanut. Tähän Tarjousasiakirjaan sisältyy Yhtiön virallinen tilinpäätös päättyneeltä tilikaudelta siinä muodossa kuin Yhtiö on sen julkistanut. Tarjouksentekijä ei vastaa millään tavalla niistä tiedoista, jotka sisältyvät mainittuihin liitteisiin, lukuun ottamatta niiden oikeaa uudelleen esittämistä tässä Tarjousasiakirjassa. 15

LIITE 1 OSTOTARJOUKSEN EHDOT. Ostotarjouksen kohde

LIITE 1 OSTOTARJOUKSEN EHDOT. Ostotarjouksen kohde LIITE 1 OSTOTARJOUKSEN EHDOT Ostotarjouksen kohde Aspocomp Group Oyj ( Tarjouksentekijä tai Yhtiö ) tarjoutuu tämän Ostotarjouksen mukaisin ehdoin ostamaan kaikki Yhtiön 1.12.2006 liikkeeseen laskemat

Lisätiedot

OSTOTARJOUKSEN EHDOT

OSTOTARJOUKSEN EHDOT OSTOTARJOUKSEN EHDOT Ostotarjouksen kohde OP-Pohjola osk ( OP-Pohjola tai Tarjouksentekijä ) tarjoutuu ostotarjouksessa jäljempänä esitetyin ehdoin ostamaan kaikki Pohjola Pankki Oyj:n ( Pohjola tai Yhtiö

Lisätiedot

Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj Yritysosto ja ostotarjous Ostotarjouksen ehdot Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj:n omista osakkeistaan

Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj Yritysosto ja ostotarjous Ostotarjouksen ehdot Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj:n omista osakkeistaan 22/2009 08.12.2009 Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj Yritysosto ja ostotarjous Ostotarjouksen ehdot Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj:n omista osakkeistaan Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj Pörssitiedote 8.12.2009,

Lisätiedot

REDERIAKTIEBOLAGET ECKERÖN LEHDISTÖTIEDOTE 8.11.2007 klo 16.45 1(10)

REDERIAKTIEBOLAGET ECKERÖN LEHDISTÖTIEDOTE 8.11.2007 klo 16.45 1(10) REDERIAKTIEBOLAGET ECKERÖN LEHDISTÖTIEDOTE 8.11.2007 klo 16.45 1(10) REDERIAKTIEBOLAGET ECKERÖ KASVATTAA OMISTUSOSUUTTAAN BIRKA LINE ABP:SSÄ NOIN 86 PROSENTTIIN OSAKKEISTA JA NOIN 84 PROSENTTIIN ÄÄNISTÄ

Lisätiedot

Jussi Capital Oy/Tiedote 14.4.2014 klo 15:30 JUSSI CAPITAL OY:N PAKOLLINEN JULKINEN OSTOTARJOUS SIEVI CAPITAL OYJ:N OSAKKEISTA ALKAA 15.4.

Jussi Capital Oy/Tiedote 14.4.2014 klo 15:30 JUSSI CAPITAL OY:N PAKOLLINEN JULKINEN OSTOTARJOUS SIEVI CAPITAL OYJ:N OSAKKEISTA ALKAA 15.4. Jussi Capital Oy/Tiedote 14.4.2014 klo 15:30 JUSSI CAPITAL OY:N PAKOLLINEN JULKINEN OSTOTARJOUS SIEVI CAPITAL OYJ:N OSAKKEISTA ALKAA 15.4.2014 Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi, suoraan tai epäsuorasti,

Lisätiedot

Pörssitiedote 29.6.2007 PANOSTAJA OYJ:N TIEDOTE SUOMEN HELASTON OSAKKEITA KOSKEVAN OSTOTARJOUKSEN EHDOISTA

Pörssitiedote 29.6.2007 PANOSTAJA OYJ:N TIEDOTE SUOMEN HELASTON OSAKKEITA KOSKEVAN OSTOTARJOUKSEN EHDOISTA Pörssitiedote 29.6.2007 PANOSTAJA OYJ:N TIEDOTE SUOMEN HELASTON OSAKKEITA KOSKEVAN OSTOTARJOUKSEN EHDOISTA Suomen Helasto Oyj on vastaanottanut tänään Panostaja Oyj:ltä tiedotteen, joka sisältää Panostaja

Lisätiedot

TARJOUSASIAKIRJA 22.9.2015. Bittium Oyj:n julkinen ostotarjous yhtiön omista osakkeista ja optio-oikeuksista 2008C

TARJOUSASIAKIRJA 22.9.2015. Bittium Oyj:n julkinen ostotarjous yhtiön omista osakkeista ja optio-oikeuksista 2008C TARJOUSASIAKIRJA 22.9.2015 Bittium Oyj:n julkinen ostotarjous yhtiön omista osakkeista ja optio-oikeuksista 2008C Bittium Oyj ( Yhtiö tai "Bittium") tarjoutuu arvopaperimarkkinalain (746/2012, muutoksineen)

Lisätiedot

IXONOS: JULKINEN OSTOTARJOUS IXONOS OYJ:N OSAKKEISTA

IXONOS: JULKINEN OSTOTARJOUS IXONOS OYJ:N OSAKKEISTA IXONOS: JULKINEN OSTOTARJOUS IXONOS OYJ:N OSAKKEISTA Tremoko Oy Ab ("Tremoko"), joka on suomalainen yksityisessä omistuksessa oleva osakeyhtiö, on hankkinut 10.2.2015 omistukseensa Turret Oy Ab:lta ja

Lisätiedot

NORDIC ALUMINIUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.08.2012 Klo 10.00 1(1) Oy Lival Ab:n ostotarjous Nordic Aluminium Oyj:n osakkeista alkaa 20.8.

NORDIC ALUMINIUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.08.2012 Klo 10.00 1(1) Oy Lival Ab:n ostotarjous Nordic Aluminium Oyj:n osakkeista alkaa 20.8. NORDIC ALUMINIUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.08.2012 Klo 10.00 1(1) Oy Lival Ab:n ostotarjous Nordic Aluminium Oyj:n osakkeista alkaa 20.8.2012 Nordic Aluminium Oyj ( Yhtiö tai Nordic Aluminium ) on tänään 17.8.2012

Lisätiedot

Clausal Computing Oy aloittaa 19.3.2012 käteisostotarjouksen Tectia Oyj:n kaikista osakkeista ja optio-oikeuksista

Clausal Computing Oy aloittaa 19.3.2012 käteisostotarjouksen Tectia Oyj:n kaikista osakkeista ja optio-oikeuksista Clausal Computing Oy aloittaa 19.3.2012 käteisostotarjouksen Tectia Oyj:n kaikista osakkeista ja optio-oikeuksista Ei julkistettavaksi, jaettavaksi tai toimitettavaksi Australiassa, Etelä-Afrikassa, Japanissa,

Lisätiedot

Osakeyhtiölain (624/2006, muutoksineen) 18 luvun 1 :n mukaan osakkeenomistaja, jolla on. Julkaistu: 2015 03 02 13:08:28 CET

Osakeyhtiölain (624/2006, muutoksineen) 18 luvun 1 :n mukaan osakkeenomistaja, jolla on. Julkaistu: 2015 03 02 13:08:28 CET Julkaistu: 2015 03 02 13:08:28 CET NASDAQ OMX Helsinki Oy Helsingin Pörssin tiedote TREMOKO OY AB JULKISTAA OSTOTARJOUKSEN IXONOS OYJ:N KAIKISTA OSAKKEISTA JA OSAKKEISIIN OIKEUTTAVISTA IXONOS OYJ:N LIIKKEESEEN

Lisätiedot

OSTOTARJOUKSEN EHDOT. Ostotarjouksen kohde

OSTOTARJOUKSEN EHDOT. Ostotarjouksen kohde OSTOTARJOUKSEN EHDOT Ostotarjouksen kohde Renideo Holding Oy ( Tarjouksentekijä ) tarjoutuu ostamaan seuraavassa esitettyjen ehtojen mukaisesti kaikki Oral Hammaslääkärit Oyj:n ( Yhtiö tai Oral ) liikkeeseen

Lisätiedot

eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015

eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015 eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015 Varsinaisen yhtiökokouksen 25.3.2015 antaman valtuutuksen nojalla hallitus on päättänyt antaa hallituksen nimeämille eq-konsernin avainhenkilöille yhteensä enintään 2 000 000

Lisätiedot

1 (6) Jokainen yksi Merkintäoikeus oikeuttaa merkitsemään yhden Antiosakkeen.

1 (6) Jokainen yksi Merkintäoikeus oikeuttaa merkitsemään yhden Antiosakkeen. 1 (6) OSAKEANNIN EHDOT Suominen Yhtymän ylimääräinen yhtiökokous valtuutti Yhtiön hallituksen päättämään enintään 30 000 000 uuden osakkeen antamisesta yhdessä tai useammassa maksullisessa osakeannissa.

Lisätiedot

MAAKUNNAN ASUNNOT ALOITTAA 6.11.2014 VAPAAEHTOISEN JULKISEN OSTOTARJOUKSEN KAI- KISTA SSK:N OSAKKEISTA

MAAKUNNAN ASUNNOT ALOITTAA 6.11.2014 VAPAAEHTOISEN JULKISEN OSTOTARJOUKSEN KAI- KISTA SSK:N OSAKKEISTA EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI YHDYSVALLOISSA, KA- NADASSA, JAPANISSA, AUSTRALIASSA, ETELÄ-AFRIKASSA, HONGKONGISSA TAI MISSÄÄN MUUSSA VALTIOSSA, MISSÄ TARJOUS OLISI SOVELLETTAVAN

Lisätiedot

TARJOUSASIAKIRJA 3.1.2005. Schibsted ASA:n. julkinen ostotarjous kaikista Alma Media Oyj:n. osakkeista ja optio-oikeuksista

TARJOUSASIAKIRJA 3.1.2005. Schibsted ASA:n. julkinen ostotarjous kaikista Alma Media Oyj:n. osakkeista ja optio-oikeuksista 1 TARJOUSASIAKIRJA 3.1.2005 Schibsted ASA:n julkinen ostotarjous kaikista Alma Media Oyj:n osakkeista ja optio-oikeuksista Schibsted ASA ( Ostotarjouksen tekijä tai Schibsted ), joka on Norjan lain mukaan

Lisätiedot

POHJOLAN OSAKEHISTORIA VUODESTA 1989 ALKAEN

POHJOLAN OSAKEHISTORIA VUODESTA 1989 ALKAEN :n 1 (10) 2.6.2015 POHJOLAN OSAKEHISTORIA VUODESTA 1989 ALKAEN Jäljempänä on selostettu yhtiön osakkeisiin ja osakkeisiin oikeuttaviin arvopapereihin liittyviä päätöksiä ja toimia sekä osakepääoman ja

Lisätiedot

KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2015 EHDOT

KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2015 EHDOT 1 KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2015 EHDOT KONE Oyj:n hallitus on yhtiökokoukselta 1.3.2010 saamansa valtuutuksen perusteella päättänyt 18.12.2014 optio-oikeuksien antamisesta KONE Oyj:n (yhtiö) ja sen tytäryhtiöiden

Lisätiedot

Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka Helsinki Osoite Tammasaarenlaituri 3, 00180 Helsinki

Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka Helsinki Osoite Tammasaarenlaituri 3, 00180 Helsinki Epävirallinen käännös SULAUTUMISSUUNNITELMA 1. SULAUTUMISEEN OSALLISTUVAT YHTIÖT 2. SULAUTUMINEN Veritas keskinäinen vahinkovakuutusyhtiö (jäljempänä Veritas Vahinkovakuutus ) Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka

Lisätiedot

1 (4) KCI KONECRANES OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2003 I OPTIO-OIKEUKSIEN EHDOT. 1. Optio-oikeuksien määrä

1 (4) KCI KONECRANES OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2003 I OPTIO-OIKEUKSIEN EHDOT. 1. Optio-oikeuksien määrä 1 (4) KCI Konecranes Oyj:n varsinainen yhtiökokous on hyväksynyt nämä ehdot 6. maaliskuuta 2003. KCI Konecranes Oyj:n varsinainen yhtiökokous on 8.3.2006 osakkeiden lukumäärän lisäyksen seurauksena muuttanut

Lisätiedot

COMPONENTA OYJ:N OSAKEANNIN 2012 EHDOT. Yhtiökokouksen osakeantivaltuutus

COMPONENTA OYJ:N OSAKEANNIN 2012 EHDOT. Yhtiökokouksen osakeantivaltuutus COMPONENTA OYJ OSAKEANTI 2012 Page 1 of 5 COMPONENTA OYJ:N OSAKEANNIN 2012 EHDOT Yhtiökokouksen osakeantivaltuutus Yhtiön 23.2.2012 kokoontunut yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa

Lisätiedot

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.12.2004 klo. 10.00 1(5) Norvestia on tänään julkistanut osakeantiin liittyvän listalleottoesitteen.

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.12.2004 klo. 10.00 1(5) Norvestia on tänään julkistanut osakeantiin liittyvän listalleottoesitteen. Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.12.2004 klo. 10.00 1(5) NORVESTIAN OSAKEANNIN LISTALLEOTTOESITTEEN JULKISTAMINEN Norvestia on tänään julkistanut osakeantiin liittyvän listalleottoesitteen. Listalleottoesite

Lisätiedot

RENIDEO HOLDING OY:N JULKINEN OSTOTARJOUS ORAL HAMMASLÄÄKÄRIT OYJ:N OSAKKEISTA ALKAA 25.4.2014

RENIDEO HOLDING OY:N JULKINEN OSTOTARJOUS ORAL HAMMASLÄÄKÄRIT OYJ:N OSAKKEISTA ALKAA 25.4.2014 Tiedote 24.4.2014 klo 15.45 RENIDEO HOLDING OY:N JULKINEN OSTOTARJOUS ORAL HAMMASLÄÄKÄRIT OYJ:N OSAKKEISTA ALKAA 25.4.2014 Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi, suoraan tai epäsuorasti, Yhdysvalloissa,

Lisätiedot

Talenom Oyj:n optio-oikeudet 2016 TALENOM OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2016

Talenom Oyj:n optio-oikeudet 2016 TALENOM OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2016 Sivu 1 / 5 TALENOM OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2016 Talenom Oyj:n (yhtiö) varsinainen yhtiökokous on 17.3.2016 päättänyt optio-oikeuksien antamisesta yhtiön hallituksen (hallitus) ehdotuksen 17.2.2016 mukaisesti

Lisätiedot

INTERAVANTI OYJ:N TARKOITUKSENA HAKEUTUA POIS PÖRSSILISTALTA

INTERAVANTI OYJ:N TARKOITUKSENA HAKEUTUA POIS PÖRSSILISTALTA PÖRSSITIEDOTE 14.9.2012 klo 14:45 INTERAVANTI OYJ:N TARKOITUKSENA HAKEUTUA POIS PÖRSSILISTALTA Interavanti Oyj ( Yhtiö ) hakee valtuutusta omien osakkeiden hankkimiseen toteuttaakseen julkisen ostotarjouksen

Lisätiedot

Componenta Oyj:n optio oikeudet 2016

Componenta Oyj:n optio oikeudet 2016 Sivu 1 / 5 Componenta Oyj:n optio oikeudet 2016 Componenta Oyj:n hallitus (hallitus) on päättänyt esittää 15.4.2016 kokoontuvalle Componenta Oyj:n (yhtiö) ylimääräiselle yhtiökokoukselle optio oikeuksien

Lisätiedot

TÄYDENNYS OUTOTEC OYJ:N 22.12

TÄYDENNYS OUTOTEC OYJ:N 22.12 TÄYDENNYS OUTOTEC OYJ:N 22.12.2009 PÄIVÄTTYYN YHDISTETTYYN TARJOUSASIAKIR- JAAN JA LISTALLEOTTOESITTEESEEN KOSKIEN LAROX OYJ:N OSAKKEISTA JA MERKIN- TÄOIKEUKSISTA TEHTYÄ JULKISTA OSTOTARJOUSTA 29.12.2009

Lisätiedot

Pohjola-Yhtymä Oyj PÖRSSITIEDOTE 21.10.2005 klo 08.45 1(11) POHJOLA-YHTYMÄ OYJ:N HALLITUKSEN LAUSUNTO OKO:N JULKISESTA OSTOTARJOUKSESTA

Pohjola-Yhtymä Oyj PÖRSSITIEDOTE 21.10.2005 klo 08.45 1(11) POHJOLA-YHTYMÄ OYJ:N HALLITUKSEN LAUSUNTO OKO:N JULKISESTA OSTOTARJOUKSESTA Pohjola-Yhtymä Oyj PÖRSSITIEDOTE 21.10.2005 klo 08.45 1(11) POHJOLA-YHTYMÄ OYJ:N HALLITUKSEN LAUSUNTO OKO:N JULKISESTA OSTOTARJOUKSESTA Pohjola-Yhtymä Oyj:n hallitus on arvioinut OKO Osuuspankkien Keskuspankki

Lisätiedot

ACORDAN JULKINEN KÄTEIS- OSTOTARJOUS KAIKISTA BIOTIEN OSAKKEISTA, ADS-TODISTUKSISTA JA MUISTA OMAN PÄÄOMAN EHTOISISTA ARVOPAPEREISTA

ACORDAN JULKINEN KÄTEIS- OSTOTARJOUS KAIKISTA BIOTIEN OSAKKEISTA, ADS-TODISTUKSISTA JA MUISTA OMAN PÄÄOMAN EHTOISISTA ARVOPAPEREISTA ACORDAN JULKINEN KÄTEIS- OSTOTARJOUS KAIKISTA BIOTIEN OSAKKEISTA, ADS-TODISTUKSISTA JA MUISTA OMAN PÄÄOMAN EHTOISISTA ARVOPAPEREISTA Markkinointiesite. Tämä ei ole Tarjousasiakirja. 1 Tarjousasiakirja

Lisätiedot

RENIDEO HOLDING OY KOROTTAA ORAL HAMMASLÄÄKÄRIT OYJ:N OSTOTARJOUKSESSA MAKSETTAVAA OSAKKEIDEN TARJOUSHINTAA

RENIDEO HOLDING OY KOROTTAA ORAL HAMMASLÄÄKÄRIT OYJ:N OSTOTARJOUKSESSA MAKSETTAVAA OSAKKEIDEN TARJOUSHINTAA Tiedote 3.6.2014 klo 14.00 RENIDEO HOLDING OY KOROTTAA ORAL HAMMASLÄÄKÄRIT OYJ:N OSTOTARJOUKSESSA MAKSETTAVAA OSAKKEIDEN TARJOUSHINTAA Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi, suoraan tai epäsuorasti, Yhdysvalloissa,

Lisätiedot

WARRANTTIKOHTAISET EHDOT 40/2004 SHORT

WARRANTTIKOHTAISET EHDOT 40/2004 SHORT 1(8) WARRANTTIKOHTAISET EHDOT 40/2004 SHORT Nämä warranttikohtaiset ehdot muodostavat yhdessä 19.04.2004 päivätyn Alfred Berg Finland Oyj Abp:n warranttiohjelmaa koskevan listalleottoesitteen perusosan

Lisätiedot

NORDEA BANK AB:N (PUBL) OSAKETALLETUSTODISTUSTEN YLEISET EHDOT

NORDEA BANK AB:N (PUBL) OSAKETALLETUSTODISTUSTEN YLEISET EHDOT NORDEA BANK AB:N (PUBL) OSAKETALLETUSTODISTUSTEN YLEISET EHDOT 1. Yleistä Nordea Bank AB (publ) (jäljempänä Yhtiö ) on nimennyt Nordea Pankki Suomi Oyj:n (jäljempänä Liikkeeseenlaskija ) Yhtiön osaketalletustodistuksen

Lisätiedot

ATRIA OYJ YHTIÖKOKOUSKUTSU 2.4.2009 KLO 8.30

ATRIA OYJ YHTIÖKOKOUSKUTSU 2.4.2009 KLO 8.30 ATRIA OYJ YHTIÖKOKOUSKUTSU 2.4.2009 KLO 8.30 YHTIÖKOKOUSKUTSU Atria Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 29.4.2009 kello 13.00 Finlandia-talossa osoitteessa Mannerheimintie

Lisätiedot

KOKKOLANSEUDUN KEHITYS OY:N OSAKKEIDEN KAUPPAA KOSKEVA KAUPPAKIRJA

KOKKOLANSEUDUN KEHITYS OY:N OSAKKEIDEN KAUPPAA KOSKEVA KAUPPAKIRJA KOKKOLANSEUDUN KEHITYS OY:N OSAKKEIDEN KAUPPAA KOSKEVA KAUPPAKIRJA 2 (5) 1 OSAPUOLET 1.1 Myyjä Kannuksen kaupunki (Y-tunnus: 0178455-6 ) 1.2 Ostaja Kokkolan kaupunki (Y-tunnus 0179377-8 ) 2 SOPIMUKSEN

Lisätiedot

LUOVUTUSKIRJA Sibelius-Akatemian, Yleisradio Oy:n Helsingin Kaupungin Sekä Helsingin Musiikkitalo Oy:n välillä

LUOVUTUSKIRJA Sibelius-Akatemian, Yleisradio Oy:n Helsingin Kaupungin Sekä Helsingin Musiikkitalo Oy:n välillä LUOVUTUSKIRJA Sibelius-Akatemian, Yleisradio Oy:n ja Helsingin Kaupungin Sekä Helsingin Musiikkitalo Oy:n välillä 2 (8) Allekirjoittaneet sopijapuolet ovat tänään tehneet seuraavan luovutuskirjan (jäljempänä

Lisätiedot

TÄMÄ TIEDOTE KORVAA TIEDOTTEEN EDELLISEN VERSION JOKA JULKAISTIIN HELSINGIN PÖRSSISSÄ 14.6.2002 KLO 16.34

TÄMÄ TIEDOTE KORVAA TIEDOTTEEN EDELLISEN VERSION JOKA JULKAISTIIN HELSINGIN PÖRSSISSÄ 14.6.2002 KLO 16.34 Pörssitiedote TÄMÄ TIEDOTE KORVAA TIEDOTTEEN EDELLISEN VERSION JOKA JULKAISTIIN HELSINGIN PÖRSSISSÄ 14.6.2002 KLO 16.34 TIEDOTTA EI SAA JULKAISTA YHDYSVALLOISSA, JAPANISSA, KANADASSA TAI AUSTRALIASSA KONE

Lisätiedot

HONKARAKENNE OYJ Henkilöstöannin ehdot

HONKARAKENNE OYJ Henkilöstöannin ehdot HONKARAKENNE OYJ Henkilöstöannin ehdot Mika Oksanen Tomi Merenheimo Asianajaja, osakas Asianajaja, osakas Magnusson Helsinki Asianajotoimisto Oy 10.1.2014 Berlin Copenhagen Gothenburg Helsinki Malmö Minsk

Lisätiedot

5. Ääniluettelon vahvistaminen sekä kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

5. Ääniluettelon vahvistaminen sekä kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen AFFECTO OYJ -- PÖRSSITIEDOTE -- 13.2.2014 klo 12.30 Kutsu Affecto Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen Affecto Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 10.4.2014

Lisätiedot

Hallituksella on oikeus päättää Optio-oikeuksien muuntamisesta sarjasta toiseen.

Hallituksella on oikeus päättää Optio-oikeuksien muuntamisesta sarjasta toiseen. Okmetic Oyj:n Optio-oikeudet 2013 Okmetic Oyj:n (jäljempänä Okmetic tai "Yhtiö") hallitus (jäljempänä Hallitus ) on kokouksessaan 17.12.2013 päättänyt, että Yhtiö antaa optio-oikeuksia, joilla voidaan

Lisätiedot

WARRANTTIKOHTAISET EHDOT 51/2004

WARRANTTIKOHTAISET EHDOT 51/2004 1(6) WARRANTTIKOHTAISET EHDOT 51/2004 Nämä warranttikohtaiset ehdot muodostavat yhdessä 19.04.2004 päivätyn Alfred Berg Finland Oyj Abp:n warranttiohjelmaa koskevan listalleottoesitteen perusosan ja siihen

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet X/2013

Määräykset ja ohjeet X/2013 Määräykset ja ohjeet X/2013 Julkinen ostotarjous ja tarjousvelvollisuus Dnro x/01.00/2013 Antopäivä x.x.2013 Voimaantulopäivä x.x.2013 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

TARJOUSASIAKIRJA 2.3.2015

TARJOUSASIAKIRJA 2.3.2015 TARJOUSASIAKIRJA 2.3.2015 TREMOKO OY AB:N PAKOLLINEN JULKINEN OSTOTARJOUS KAIKISTA IXONOS OYJ:N LIIKKEESEEN LASKEMISTA OSAKKEISTA JA IXONOS OYJ:N LIIKKEESEEN LASKEMISTA IXONOS OYJ:N OSAKKEISIIN OIKEUTTAVISTA

Lisätiedot

Innofactor Oyj:n yhtiökokouskutsu

Innofactor Oyj:n yhtiökokouskutsu Innofactor Oyj:n Pörssitiedote 20.8.2013 klo 8.30 Innofactor Oyj:n yhtiökokouskutsu Innofactor Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 17.9.2013 klo 10

Lisätiedot

RAUTE OYJ PÖYTÄKIRJA 1/2016. Liitteenä 1 olevassa ääniluettelossa mainitut osakkeenomistajat ja näiden edustajat

RAUTE OYJ PÖYTÄKIRJA 1/2016. Liitteenä 1 olevassa ääniluettelossa mainitut osakkeenomistajat ja näiden edustajat RAUTE OYJ PÖYTÄKIRJA 1/2016 VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS AIKA: PAIKKA: LÄSNÄ: 31.3.2016 klo 18.00 alkaen Sibeliustalo, Ankkurikatu 7, Lahti Liitteenä 1 olevassa ääniluettelossa mainitut osakkeenomistajat ja

Lisätiedot

TALENTUMIN HALLITUKSEN EHDOTUKSET VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE

TALENTUMIN HALLITUKSEN EHDOTUKSET VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 26.2.2002 KELLO 9.30 TALENTUMIN HALLITUKSEN EHDOTUKSET VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE Talentumin hallitus kutsuu varsinaisen yhtiökokouksen koolle 25.3.2002. - Osinkoehdotus

Lisätiedot

Oy Danfoss Ab:n, Danfoss A/S:n kokonaan omistaman tytäryhtiön, Vacon Oyj:n hallituksen suosittelema ostotarjous Vacon Oyj:n kaikista osakkeista

Oy Danfoss Ab:n, Danfoss A/S:n kokonaan omistaman tytäryhtiön, Vacon Oyj:n hallituksen suosittelema ostotarjous Vacon Oyj:n kaikista osakkeista Oy Danfoss Ab:n, Danfoss A/S:n kokonaan omistaman tytäryhtiön, Vacon Oyj:n hallituksen suosittelema ostotarjous Vacon Oyj:n kaikista osakkeista Danfoss A/S ja Vacon Oyj allekirjoittivat 11.9.2014 yhdistymissopimuksen,

Lisätiedot

KUTSU SIILI SOLUTIONS OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

KUTSU SIILI SOLUTIONS OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN KUTSU SIILI SOLUTIONS OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Siili Solutions Oyj Kutsu yhtiökokoukseen 25.2.2016 kello 10.05 Siili Solutions Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen,

Lisätiedot

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä- Afrikkaan tai Japaniin.

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä- Afrikkaan tai Japaniin. IXONOS OYJ PÖRSSITIEDOTE 2.12.2015 klo 17:15 Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä- Afrikkaan tai Japaniin. IXONOS OYJ:N HALLITUS ON PÄÄTTÄNYT

Lisätiedot

6. Vuoden 2015 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

6. Vuoden 2015 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen Basware Oyj, pörssitiedote 2.2.2016 klo 08:40 Kutsu Basware Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen Basware Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 15. päivänä

Lisätiedot

RAUTE OYJ PÖYTÄKIRJA 1/2015. Liitteenä 1 olevassa ääniluettelossa mainitut osakkeenomistajat ja näiden edustajat

RAUTE OYJ PÖYTÄKIRJA 1/2015. Liitteenä 1 olevassa ääniluettelossa mainitut osakkeenomistajat ja näiden edustajat RAUTE OYJ PÖYTÄKIRJA 1/2015 VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS AIKA: PAIKKA: LÄSNÄ: 24.3.2015 klo 18.00 alkaen Sibeliustalo, Ankkurikatu 7, Lahti Liitteenä 1 olevassa ääniluettelossa mainitut osakkeenomistajat ja

Lisätiedot

JUSSI CAPITAL OY:N PAKOLLINEN JULKINEN OSTOTARJOUS KAIKISTA SIEVI CAPITAL OYJ:N LIIKKEESEENLASKEMISTA OSAKKEISTA

JUSSI CAPITAL OY:N PAKOLLINEN JULKINEN OSTOTARJOUS KAIKISTA SIEVI CAPITAL OYJ:N LIIKKEESEENLASKEMISTA OSAKKEISTA JUSSI CAPITAL OY:N PAKOLLINEN JULKINEN OSTOTARJOUS KAIKISTA SIEVI CAPITAL OYJ:N LIIKKEESEENLASKEMISTA OSAKKEISTA 14.4.2014 Jussi Capital Oy ( Jussi Capital tai Tarjouksentekijä ) tarjoutuu arvopaperimarkkinalain

Lisätiedot

SSAB:n vaihtotarjous kaikista Rautaruukin liikkeeseen laskemista ja ulkona olevista osakkeista alkaa 14.4.

SSAB:n vaihtotarjous kaikista Rautaruukin liikkeeseen laskemista ja ulkona olevista osakkeista alkaa 14.4. Tätä pörssitiedotetta ei saa julkaista tai levittää, kokonaan tai osittain, suoraan tai välillisesti, Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hong Kongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Etelä-Afrikassa

Lisätiedot

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 20.12.2004 klo 12.00 1(6)

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 20.12.2004 klo 12.00 1(6) Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 20.12.2004 klo 12.00 1(6) NORVESTIA ON PÄÄTTÄNYT KÄYNNISTÄÄ OSAKEANNIN Norvestia Oyj:n hallitus on tehnyt päätöksen osakeannin käynnistämisestä ylimääräisen yhtiökokouksen sille

Lisätiedot

14.3.2013 klo 15.15. 3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

14.3.2013 klo 15.15. 3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen TULIKIVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 14.3.2013 klo 15.15 YHTIÖKOKOUSKUTSU Tulikivi Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 16. huhtikuuta 2013 klo 13 alkaen Juuan Nunnanlahdessa,

Lisätiedot

PÄÄKAUPUNKISEUDUN KAUPPAKIRJA Sivu 1/6 JUNAKALUSTO OY

PÄÄKAUPUNKISEUDUN KAUPPAKIRJA Sivu 1/6 JUNAKALUSTO OY PÄÄKAUPUNKISEUDUN KAUPPAKIRJA Sivu 1/6 KAUPPAKIRJA 1. Sopijapuolet Ostajat: (1) Helsingin kaupunki Osoite: Pohjoisesplanadi 11 13, 00170 Helsinki / PL 1, 00099 Helsingin kaupunki (jäljempänä Helsinki)

Lisätiedot

Kutsu United Bankers Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

Kutsu United Bankers Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen United Bankers Oyj Kutsu yhtiökokoukseen 2.3.2016 kello 15:15 Kutsu United Bankers Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen Aika Keskiviikko 23. maaliskuuta 2016 klo 15.00 Paikka Vanha Ylioppilastalo, musiikkisali,

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2012. 1022/2012 Valtiovarainministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2012. 1022/2012 Valtiovarainministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2012 1022/2012 Valtiovarainministeriön asetus tarjousasiakirjan sisällöstä ja julkistamisesta sekä sisällöstä myönnettävistä poikkeuksista

Lisätiedot

RENIDEO HOLDING OY:N JULKINEN OSTOTARJOUS KAIKISTA ORAL HAMMASLÄÄKÄRIT OYJ:N LIIKKEESEENLASKEMISTA OSAKKEISTA

RENIDEO HOLDING OY:N JULKINEN OSTOTARJOUS KAIKISTA ORAL HAMMASLÄÄKÄRIT OYJ:N LIIKKEESEENLASKEMISTA OSAKKEISTA 24.4.2014 RENIDEO HOLDING OY:N JULKINEN OSTOTARJOUS KAIKISTA ORAL HAMMASLÄÄKÄRIT OYJ:N LIIKKEESEENLASKEMISTA OSAKKEISTA Renideo Holding Oy ( Tarjouksentekijä tai Renideo Holding ), joka on Suomen lakien

Lisätiedot

6. Vuoden 2015 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

6. Vuoden 2015 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen Incap Oyj Pörssitiedote 11.3.2016 klo 8.00 YHTIÖKOKOUSKUTSU Incap Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 6.4.2016 klo 15 BANKin Wall Street -kokoustiloissa

Lisätiedot

Laki. HE 274/1998 vp. EV 306/1998 vp -

Laki. HE 274/1998 vp. EV 306/1998 vp - EV 306/1998 vp - HE 274/1998 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi aravalain, vuokra-asuntolainojen korkotuesta annetun lain ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain muuttamisesta

Lisätiedot

AFFECTO OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.2.2010 klo 11.00

AFFECTO OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.2.2010 klo 11.00 AFFECTO OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.2.2010 klo 11.00 KUTSU AFFECTO OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN :n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 25.3.2010 alkaen klo

Lisätiedot

(6) Vuoden 2015 konsernitilinpäätöksen sisältävän tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

(6) Vuoden 2015 konsernitilinpäätöksen sisältävän tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen Ferratum Oyj:n osakkeenomistajille KUTSU FERRATUM OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Ferratum Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan yhtiön varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 26.4.2016, klo 10.30 alkaen

Lisätiedot

WARRANTTIKOHTAISET EHDOT 76/2004

WARRANTTIKOHTAISET EHDOT 76/2004 1(6) WARRANTTIKOHTAISET EHDOT 76/2004 Nämä warranttikohtaiset ehdot muodostavat yhdessä 19.04.2004 päivätyn Alfred Berg Finland Oyj Abp:n warranttiohjelmaa koskevan listalleottoesitteen perusosan ja siihen

Lisätiedot

6. Vuoden 2013 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

6. Vuoden 2013 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen KUTSU OUTOTEC OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Outotec Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään maanantaina 31.3.2014 kello 11.00 alkaen Finlandia-talolla, osoitteessa

Lisätiedot

TÄSSÄ TIEDOTTEESSA KUVATTU OSTOTARJOUS EI OLE VIELÄ ALKANUT, EIKÄ TÄMÄ TIEDOTE OLE TARJOUS OSTAA TAI PYYNTÖ TEHDÄ TARJOUSTA ARVOPAPEREIDEN MYYMISESTÄ.

TÄSSÄ TIEDOTTEESSA KUVATTU OSTOTARJOUS EI OLE VIELÄ ALKANUT, EIKÄ TÄMÄ TIEDOTE OLE TARJOUS OSTAA TAI PYYNTÖ TEHDÄ TARJOUSTA ARVOPAPEREIDEN MYYMISESTÄ. TÄSSÄ TIEDOTTEESSA KUVATTU OSTOTARJOUS EI OLE VIELÄ ALKANUT, EIKÄ TÄMÄ TIEDOTE OLE TARJOUS OSTAA TAI PYYNTÖ TEHDÄ TARJOUSTA ARVOPAPEREIDEN MYYMISESTÄ. YHTEYSTIEDOT Felicia Vonella Acorda Therapeutics (914)

Lisätiedot

POHJOLA FORTUM AUTOCALL 11/2012 LAINAKOHTAISET EHDOT

POHJOLA FORTUM AUTOCALL 11/2012 LAINAKOHTAISET EHDOT POHJOLA FORTUM AUTOCALL 11/2012 LAINAKOHTAISET EHDOT Nämä Lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä Pohjola Pankki Oyj:n 28.5.2012 päivätyn ja julkaistun sekä 31.5.2012 ja 1.8.2012 täydennetyn joukkovelkakirjaohjelman

Lisätiedot

1.2 Lainatulle pääomalle maksetaan vuosittainen kiinteä korko kohdassa 9 esitetyn mukaisesti.

1.2 Lainatulle pääomalle maksetaan vuosittainen kiinteä korko kohdassa 9 esitetyn mukaisesti. Tiedot lainasta 1.1 Keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö Finnoonportti (Y-tunnus 2611697-6) (jäljempänä Projektikumppani ) tarjoaa Joukon Voima Oy:n (jäljempänä Lainanjärjestäjä ) palvelussa rahoittajille

Lisätiedot

Laki. ulosottokaaren muuttamisesta

Laki. ulosottokaaren muuttamisesta Laki ulosottokaaren muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan ulosottokaaren (705/2007) 1 luvun 34 :n 2 momentti, muutetaan 1 luvun 31 :n 4 momentti, 3 luvun 1 :n 1 momentti, 5 :n 1 momentti,

Lisätiedot

12. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle 13. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista päättäminen

12. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle 13. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista päättäminen Keskisuomalainen Oyj Yhtiökokouskutsu Keskisuomalainen Oyj:n yhtiökokouskutsu Keskisuomalainen Oyj, pörssitiedote, 22.3.2016 klo 17.00 Keskisuomalainen Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen,

Lisätiedot

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N HALLITUKSEN LAUSUNTO MAAKUNNAN ASUNNOT OY:N JULKISESTA OSTOTARJOUKSESTA

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N HALLITUKSEN LAUSUNTO MAAKUNNAN ASUNNOT OY:N JULKISESTA OSTOTARJOUKSESTA SSK Suomen Säästäjien Kiinteistöt Oyj Pörssitiedote 5.11.2014 klo 8:00 SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N HALLITUKSEN LAUSUNTO MAAKUNNAN ASUNNOT OY:N JULKISESTA OSTOTARJOUKSESTA Ei julkistettavaksi

Lisätiedot

Vapo Oy:n. kaikkia Kekkilä Oyj:n liikkeeseen laskemia osakkeita koskeva lunastustarjous

Vapo Oy:n. kaikkia Kekkilä Oyj:n liikkeeseen laskemia osakkeita koskeva lunastustarjous TARJOUSASIAKIRJA 15.12.2005 Vapo Oy:n kaikkia Kekkilä Oyj:n liikkeeseen laskemia osakkeita koskeva lunastustarjous Vapo Oy ( Tarjouksentekijä tai Vapo ) tarjoutuu tämän tarjousasiakirjan ( Tarjousasiakirja

Lisätiedot

PÄÄKAUPUNKISEUDUN ESISOPIMUS Sivu 1/7 JUNAKALUSTO OY

PÄÄKAUPUNKISEUDUN ESISOPIMUS Sivu 1/7 JUNAKALUSTO OY PÄÄKAUPUNKISEUDUN ESISOPIMUS Sivu 1/7 VR:N OMISTAMAT PÄÄKAUPUNKISEUDUN JUNAKALUSTO OY:N OSAKKEET / ESISOPIMUS OSAKKEIDEN KAUPASTA 1. Sopijapuolet Sopijapuoli / Ostajat: (1) Helsingin kaupunki Osoite: Pohjoisesplanadi

Lisätiedot

IXONOS OYJ:N OPTIO-OHJELMA IV; OPTIO-OHJELMAN EHDOT

IXONOS OYJ:N OPTIO-OHJELMA IV; OPTIO-OHJELMAN EHDOT Ixonos Oyj Pörssitiedote 1.12.2011 klo 17:15 IXONOS OYJ:N OPTIO-OHJELMA IV; OPTIO-OHJELMAN EHDOT Ixonos Oyj:n hallitus on 30.11.2011 päättänyt varsinaisen yhtiökokouksen 29.3.2011 antamaan valtuutukseen

Lisätiedot

1 JOUKKOLIIKENTEEN LIPPU- JA MAKSUJÄRJESTELMÄ OY:N YHTIÖJÄRJESTYS

1 JOUKKOLIIKENTEEN LIPPU- JA MAKSUJÄRJESTELMÄ OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 JOUKKOLIIKENTEEN LIPPU- JA MAKSUJÄRJESTELMÄ OY:N YHTIÖJÄRJESTYS YHTIÖJÄRJESTYS Liite perustamissopimukseen 1 Yhtiön toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Joukkoliikenteen lippu- ja maksujärjestelmä

Lisätiedot

sama kuin liikkeeseenlaskijan muilla vakuudettomilla sitoumuksilla Nordea Pankki Suomi Oyj:n Structured Products -yksikkö

sama kuin liikkeeseenlaskijan muilla vakuudettomilla sitoumuksilla Nordea Pankki Suomi Oyj:n Structured Products -yksikkö Lainakohtaiset ehdot Nordea Pankki Suomi Oyj 11/2003 Erillisjoukkovelkakirjalaina Nordea Pankki Suomi Oyj:n joukkovelkakirjaohjelman lainakohtaiset ehdot Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä Nordea

Lisätiedot

6. Vuoden 2015 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

6. Vuoden 2015 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen OUTOTEC OYJ PÖRSSITIEDOTE 9.2.2016 KLO 9.30 KUTSU OUTOTEC OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Outotec Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään maanantaina 11.4.2016

Lisätiedot

OSAKEANNIN EHDOT Yleistä Osakeannista Merkintäoikeus Oikeus merkitä merkitsemättä jääneitä Tarjottavia osakkeita ilman Merkintäoikeuksia

OSAKEANNIN EHDOT Yleistä Osakeannista Merkintäoikeus Oikeus merkitä merkitsemättä jääneitä Tarjottavia osakkeita ilman Merkintäoikeuksia OSAKEANNIN EHDOT Yleistä Osakeannista Outokummun ylimääräinen yhtiökokous valtuutti 1.3.2012 Outokummun hallituksen päättämään osakeannista siten, että osakkeenomistajilla on etuoikeus merkitä uusia Osakkeita

Lisätiedot

Kaikille PartnerTechin osakkeenomistajille tarjotaan 35 Ruotsin kruunua käteisenä jokaisesta Yhtiön osakkeesta.

Kaikille PartnerTechin osakkeenomistajille tarjotaan 35 Ruotsin kruunua käteisenä jokaisesta Yhtiön osakkeesta. Tämä tiedote ei ole tarjous suoraan tai välillisesti seuraaville alueille tai seuraavilla alueilla, tai millekään muille alueille tai muilla alueilla, joilla tällainen tarjous olisi kyseisen alueen lakien

Lisätiedot

6. Vuoden 2015 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen, tilintarkastuskertomuksen ja hallintoneuvoston lausunnon esittäminen

6. Vuoden 2015 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen, tilintarkastuskertomuksen ja hallintoneuvoston lausunnon esittäminen Atria Oyj Yhtiökokouskutsu Atria Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 28.4.2016 kello 13:00 Finlandia-talossa osoitteessa Mannerheimintie 13, Helsinki,

Lisätiedot

7. Vuoden 2015 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

7. Vuoden 2015 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Liite 3 Kesko Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirjaan 1/2016 Kesko Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään maanantaina 4.4.2016

Lisätiedot

JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ:N JULKINEN OSTOTARJOUS OMISTA OSAKKEISTAAN

JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ:N JULKINEN OSTOTARJOUS OMISTA OSAKKEISTAAN TARJOUSASIAKIRJA 9.12.2009 JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ:N JULKINEN OSTOTARJOUS OMISTA OSAKKEISTAAN Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj ( Yhtiö tai Tarjouksentekijä ) tarjoutuu arvopaperimarkkinalain (495/1989

Lisätiedot

Hallituksen ehdotus uudeksi yhtiöjärjestykseksi

Hallituksen ehdotus uudeksi yhtiöjärjestykseksi Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättää muuttaa yhtiöjärjestystä lähinnä vuonna 2006 voimaantulleen uuden osakeyhtiölain johdosta seuraavasti: poistetaan

Lisätiedot

Pörssitiedote 30.5.2007 klo 16.04

Pörssitiedote 30.5.2007 klo 16.04 Pörssitiedote 30.5.2007 klo 16.04 ARVOPAPERIMARKKINALAIN 2 LUVUN 10 :N MUKAINEN ILMOITUS OMISTUSOSUUDEN MUUTTUMISESTA Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 10 :n mukaisesti ilmoitamme, että Suomen Helasto Oyj

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Hallitusneuvos 30.5.2016 Dnro 69/530/2015 Anne-Marie Brisson

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Hallitusneuvos 30.5.2016 Dnro 69/530/2015 Anne-Marie Brisson OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Hallitusneuvos 30.5.2016 Dnro 69/530/2015 Anne-Marie Brisson Yleissivistävän koulutuksen ja varhaiskasvatuksen osasto MUNKKINIEMEN KOULUTUSSÄÄTIÖ SR:N PERUSOPETUKSEN

Lisätiedot

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE HINNOITTELULIITE

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE HINNOITTELULIITE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE HINNOITTELULIITE liittyen 5.000.000 kappaleeseen Suomessa liikkeeseen laskettavia myyntiwarrantteja, joiden kohde-etuutena on STORA ENSO OYJ:n osake Päättymispäivänä automaattisesti toteutettavat

Lisätiedot

[Pohjolan logo] [Pohjolan logo] OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj ( Tarjouksentekijä tai OKO ), joka on Suomen lain mukaan

[Pohjolan logo] [Pohjolan logo] OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj ( Tarjouksentekijä tai OKO ), joka on Suomen lain mukaan TARJOUSASIAKIRJA 14.10.2005 TARJOUSASIAKIRJA 14.10.2005 OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj:n OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj:n [OKOn logo] [OKOn logo] julkinen ostotarjous kaikista Pohjola-Yhtymä Oyj:n

Lisätiedot

Optio-oikeuksista 850.000 merkitään tunnuksella 2007A, 850.000 tunnuksella 2007B ja 850.000 tunnuksella 2007C.

Optio-oikeuksista 850.000 merkitään tunnuksella 2007A, 850.000 tunnuksella 2007B ja 850.000 tunnuksella 2007C. ELISA OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2007 Elisa Oyj:n (yhtiö) hallitus (hallitus) on 18.12.2007 päättänyt varsinaisen yhtiökokouksen 19.3.2007 antaman valtuutuksen nojalla optio-oikeuksien antamisesta yhtiön ja

Lisätiedot

11. Taseen osoittaman voiton käyttämisestä ja osingonmaksusta päättäminen

11. Taseen osoittaman voiton käyttämisestä ja osingonmaksusta päättäminen KUTSU RUUKKI GROUPIN VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Ruukki Group Oyj:n ( Ruukki tai Yhtiö ) (LSE: RKKI, OMX: RUG1V) osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 11.

Lisätiedot

OSAKEANNIN EHDOT. Taustaa

OSAKEANNIN EHDOT. Taustaa Taustaa OSAKEANNIN EHDOT Metsä Board Oyj:n ( Yhtiö ) varsinainen yhtiökokous valtuutti 28.3.2012 Yhtiön hallituksen päättämään enintään 70.000.000 uuden B-sarjan osakkeen antamisesta. Valtuutuksen nojalla

Lisätiedot

APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA HELSINGIN KAUPUNGIN (HELSINGIN ENERGIA) HELEN OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014]

APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA HELSINGIN KAUPUNGIN (HELSINGIN ENERGIA) HELEN OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014] APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA HELSINGIN KAUPUNGIN (HELSINGIN ENERGIA) JA HELEN OY:N välillä [. päivänä kuuta 2014] SISÄLLYS OSAPUOLET... 4 TAUSTA JA TARKOITUS... 4 1 APPORTTI... 4 2 APPORTIN ARVO JA

Lisätiedot

6. Vuoden 2015 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

6. Vuoden 2015 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen Nixu Oyj Yhtiötiedote 11.3.2016 kello 9.00 KUTSU NIXU OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Nixu Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina huhtikuun 5. päivänä

Lisätiedot

FINANSSIVALVONNASTA ANNETUN LAIN 40 :SSÄ TARKOITETTU JULKINEN HUOMAUTUS

FINANSSIVALVONNASTA ANNETUN LAIN 40 :SSÄ TARKOITETTU JULKINEN HUOMAUTUS 1 (8) Vastaanottaja Honkarakenne Oyj FINANSSIVALVONNASTA ANNETUN LAIN 40 :SSÄ TARKOITETTU JULKINEN HUOMAUTUS 1 Päätös 2 Kuuleminen 3 Honkarakenne Oyj:n menettely asiassa Finanssivalvonta antaa Finanssivalvonnasta

Lisätiedot

Kysymyksiä ja vastauksia jakautumisesta

Kysymyksiä ja vastauksia jakautumisesta Kysymyksiä ja vastauksia jakautumisesta Mitkä ovat keskeisimmät perustelut osittaisjakautumiselle? Qt- ja Kotimaa-liiketoimintojen johtaminen ja kehittäminen sekä rahoitustarpeet eroavat toisistaan erilaisen

Lisätiedot

Yhtiökokouskutsu. 6. Vuoden 2008 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Yhtiökokouskutsu. 6. Vuoden 2008 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen 1 (5) Yhtiökokouskutsu Orion Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään maanantaina maaliskuun 23. päivänä 2009 klo 16.00 alkaen Helsingin Messukeskuksen Amfi-salissa,

Lisätiedot

HKScan Oyj Pörssitiedote 16.3.2016 klo 16.00

HKScan Oyj Pörssitiedote 16.3.2016 klo 16.00 HKScan Oyj Pörssitiedote 16.3.2016 klo 16.00 Kutsu HKScan Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen HKScan Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona huhtikuun

Lisätiedot

TARJOUSASIAKIRJA JA TARJOUSESITE 12.11.2003. CIDRON CAPITAL OY AB:n julkinen ostotarjous HACKMAN OYJ ABP:n osakkeista

TARJOUSASIAKIRJA JA TARJOUSESITE 12.11.2003. CIDRON CAPITAL OY AB:n julkinen ostotarjous HACKMAN OYJ ABP:n osakkeista TARJOUSASIAKIRJA JA TARJOUSESITE 12.11.2003 CIDRON CAPITAL OY AB:n julkinen ostotarjous HACKMAN OYJ ABP:n osakkeista Cidron Capital Oy Ab ( Tarjouksen tekijä tai Cidron Capital ) tarjoutuu tämän yhdistetyn

Lisätiedot

Määräys arvopaperikauppojen ilmoittamisesta

Määräys arvopaperikauppojen ilmoittamisesta lukien toistaiseksi 1 (5) Arvopaperipörsseille, sijoituspalveluyrityksille, luottolaitoksille, ulkomaisille luottolaitoksille ja sijoituspalveluyrityksille sekä muun julkisen kaupankäynnin järjestäjille

Lisätiedot

Valoen omavaraisuusaste, pääomalainat mukaan lukien, nousi vaihtovelkakirjalainan tultua kokonaan merkityksi arviolta noin 30 prosenttiin.

Valoen omavaraisuusaste, pääomalainat mukaan lukien, nousi vaihtovelkakirjalainan tultua kokonaan merkityksi arviolta noin 30 prosenttiin. Pörssitiedote 9.10.2015 klo 12.15 VALOEN VAIHTOVELKAKIRJALAINA I /2015 TULOS: VAIHTOVELKAKIRJALAINA MERKITTIIN KOKONAISUUDESSAAN. VALOEN OMAVARAISUUSASTE PÄÄOMALAINAT MUKAAN LUKIEN NOUSI ARVIOLTA NOIN

Lisätiedot

TALVIVAARAN KAIVOSOSAKEYHTIÖ OYJ (Perustettu ja rekisteröity Suomessa y-tunnuksella 1847894-2) Kutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseen

TALVIVAARAN KAIVOSOSAKEYHTIÖ OYJ (Perustettu ja rekisteröity Suomessa y-tunnuksella 1847894-2) Kutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseen Pörssitiedote Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj 17.2.2012 TALVIVAARAN KAIVOSOSAKEYHTIÖ OYJ (Perustettu ja rekisteröity Suomessa y-tunnuksella 1847894-2) Kutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseen TALVIVAARAN KAIVOSOSAKEYHTIÖ

Lisätiedot