Määräykset ja ohjeet 8/2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Määräykset ja ohjeet 8/2013"

Transkriptio

1 Määräykset ja ohjeet 8/2013 Huomattavien omistus- ja ääniosuuksien ilmoittaminen Dnro FIVA 9/01.00/2013 Antopäivä Voimaantulopäivä FINANSSIVALVONTA puh faksi Lisätietoja Markkinavalvonta/Markkinat

2 2 (21) Määräysten ja ohjeiden oikeudellinen luonne Määräykset Finanssivalvonnan määräys- ja ohjekokoelmassa Määräys -otsikon alla esitetään Finanssivalvonnan antamat määräykset. Määräykset ovat velvoittavia oikeussääntöjä, joita on noudatettava. Finanssivalvonta antaa määräyksiä ainoastaan määräyksenantoon valtuuttavan lain säännöksen nojalla ja sen asettamissa rajoissa. Ohjeet Finanssivalvonnan määräys- ja ohjekokoelmassa Ohje -otsikon alla esitetään Finanssivalvonnan tulkintoja lainsäädännön tai muun velvoittavan sääntelyn sisällöstä. Ohje -otsikon alla on lisäksi suosituksia ja muita toimintaohjeita, jotka eivät ole velvoittavia. Ohjeissa on myös kansainvälisten ohjeiden ja suositusten noudattamista koskevat Finanssivalvonnan suositukset. Ohjeen kirjoitustavasta ilmenee, milloin kyseessä on tulkinta ja milloin suositus tai muu toimintaohje. Ohjeiden kirjoitustapaa sekä määräysten ja ohjeiden oikeudellista luonnetta on selvitetty tarkemmin Finanssivalvonnan verkkopalvelussa. Finanssivalvonta.fi > Sääntely > Määräys- ja ohjekokoelma > Uusi määräyskokoelma

3 3 (21) Sisällysluettelo 1 Soveltamisala ja määritelmät Soveltamisala Määritelmät 5 2 Säädöstausta ja kansainväliset suositukset Lainsäädäntö Euroopan unionin direktiivit Kansainväliset suositukset 6 3 Tavoitteet 7 4 Liputusvelvollisuus Säännösten soveltamisala Liputusvelvollisuuden syntyminen Omistus- ja ääniosuuden laskeminen Kohdeyhtiön osakkeiden kokonaismäärä ja kokonaisäänimäärä Olemassa oleva omistus- ja ääniosuus Mahdollinen tuleva omistus- tai ääniosuus Poikkeukset liputusvelvollisuudesta Liputusvelvollisuuteen liittyviä erityiskysymyksiä Johdannaissopimukset Vaihtovelkakirjat, optio-oikeudet ja muut erityiset oikeudet Julkinen ostotarjous Osakelainaus Listautuminen Liputusilmoituksen tekeminen 18 5 Kohdeyhtiön julkistamisvelvollisuudet Osakkeenomistajan liputusilmoitusta koskevan tiedon julkistaminen Kokonaisäänimäärän ja kokonaisosakemäärän julkistamisvelvollisuus Liputusilmoituksen julkistaminen omien osakkeiden hankinnoista ja

4 4 (21) luovutuksista 20 6 Kumotut määräykset ja ohjeet 21

5 5 (21) 1 Soveltamisala ja määritelmät 1.1 Soveltamisala (1) Näitä ohjeita sovelletaan pörssiyhtiöihin ja muihin säännellyllä markkinalla kaupankäynnin kohteena olevien osakkeiden liikkeeseenlaskijoihin, joiden säännöllisen tiedonantovelvollisuuden kotivaltio on Suomi, sekä näiden osakkeenomistajiin ja osakkeenomistajiin rinnastettaviin henkilöihin. 1.2 Määritelmät (2) Kohdeyhtiöllä tarkoitetaan näissä ohjeissa arvopaperimarkkinalain (AML) 9 luvun 3 :n mukaisesti pörssiyhtiötä ja muuta AML:n 9 luvun 1 :n 2 momentissa tarkoitettua liikkeeseenlaskijaa, jonka osakkeet ovat kaupankäynnin kohteena säännellyllä markkinalla ja johon kohdistuva omistus- ja ääniosuus on ilmoitettava ja julkistettava AML:n 9 luvun säännösten mukaisesti. (3) Liputusvelvollisuudella tarkoitetaan näissä ohjeissa AML:n 9 luvun mukaista osakkeenomistajan velvollisuutta ilmoittaa huomattavasta omistus- ja ääniosuudesta liikkeeseenlaskijassa, jonka osake on kaupankäynnin kohteena säännellyllä markkinalla. (4) Liputusrajalla tarkoitetaan näissä ohjeissa AML:n 9 luvun 5 :n 1 momentin mukaisia liputusvelvollisuuden synnyttäviä omistus- ja ääniosuuksia. (5) Osakkeenomistajalla tarkoitetaan näissä ohjeissa osakkeenomistajaa ja AML:n 9 luvun 4 :n nojalla osakkeenomistajaan rinnastettavia henkilöitä. (6) Olemassa olevalla omistus- ja ääniosuudella tarkoitetaan näissä ohjeissa AML:n 9 luvun 5 :n 1 momentissa sekä 6 ja 7 :ssä tarkoitettua mukaista omistus- ja ääniosuutta. (7) Mahdollisella tulevalla omistus- ja ääniosuudella tarkoitetaan näissä ohjeissa omistus- ja ääniosuutta, joka perustuu AML:n 9 luvun 5 :n 2 momentissa tarkoitettuun sopimukseen tai muuhun järjestelyyn, joka toteutuessaan johtaa liputusrajan rikkoutumiseen.

6 6 (21) 2 Säädöstausta ja kansainväliset suositukset 2.1 Lainsäädäntö Näiden ohjeiden aihepiiriin liittyvät seuraavat säädökset: Arvopaperimarkkinalaki (746/2012, jäljempänä myös AML) Valtiovarainministeriön asetus huomattavien omistus- ja ääniosuuksien ilmoittamisesta (1021/2012, jäljempänä myös VMA). 2.2 Euroopan unionin direktiivit Näiden ohjeiden aihepiiriin liittyvät läheisesti seuraavat Euroopan unionin direktiivit: Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/109/EY (32004L0109), annettu 15 päivänä joulukuuta 2004, säännellyillä markkinoilla kaupankäynnin kohteeksi otettavien arvopaperien liikkeeseenlaskijoita koskeviin tietoihin liittyvien avoimuusvaatimusten yhdenmukaistamisesta ja direktiivin 2001/34/EY muuttamisesta; EUVL N:o L 390, , s. 38 (jäljempänä myös avoimuusdirektiivi) Komission direktiivi 2007/14/EY (32007L0014), annettu 8 päivänä maaliskuuta 2007, säännellyillä markkinoilla kaupankäynnin kohteeksi otettavien arvopaperien liikkeeseenlaskijoita koskeviin tietoihin liittyvien avoimuusvaatimusten yhdenmukaistamisesta annetun direktiivin 2004/109/EY tiettyjen säännösten täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä; EUVL N:o L 69, , s. 27 (jäljempänä myös avoimuusdirektiivin täytäntöönpanodirektiivi) 2.3 Kansainväliset suositukset Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen (jäljempänä myös ESMA) on julkaissut avoimuusdirektiiviin ja avoimuusdirektiivin täytäntöönpanodirektiiviin liittyviä usein kysyttyjä kysymyksiä vastauksineen (ESMAn Q&A-asiakirja) sivustollaan Näissä kysymyksissä ja vastauksissa käsitellään myös liputusvelvollisuutta. On kuitenkin otettava huomioon, että arvopaperimarkkinalain säännökset liputusvelvollisuudesta ovat osittain avoimuusdirektiivin vähimmäisvaatimuksia laajemmat.

7 7 (21) 3 Tavoitteet (1) Nämä ohjeet käsittelevät osakkeenomistajan liputusvelvollisuutta ja liputusvelvollisuuteen liittyviä kohdeyhtiön julkistamisvelvollisuuksia. Näiden ohjeiden tavoitteena on saattaa osapuolten tietoon liputusvelvollisuuteen liittyviä Finanssivalvonnan suosituksia ja tulkintoja. Finanssivalvonta esittää näissä ohjeissa myös liputusvelvollisuuteen liittyviä käytännön soveltamis- ja menettelyohjeita. (2) Liputusvelvollisuutta koskevan sääntelyn ja näiden ohjeiden tavoitteena on edistää liikkeeseenlaskijan omistus- ja äänivaltarakenteen sekä siinä tapahtuvien muutosten läpinäkyvyyttä. Liputusvelvollisuuden perusteella julkistettavat tiedot voivat myös vaikuttaa myös kohdeyhtiön arvopaperien arvoon.

8 8 (21) 4 Liputusvelvollisuus 4.1 Säännösten soveltamisala (1) AML:n 9 luvun 1 :n 2 momentin mukaan luvun säännöksiä sovelletaan kohdeyhtiönä olevaan pörssiyhtiöön ja sen osakkeenomistajaan sekä osakkeenomistajaan rinnastettavaan henkilöön. Luvun säännöksiä sovelletaan myös muuhun liikkeeseenlaskijaan, jonka säännöllisen tiedonantovelvollisuuden kotivaltio on AML:n 7 luvun 2 :n 2 momentin mukaan Suomi, ja sen osakkeenomistajaan sekä osakkeenomistajaan rinnastettavaan henkilöön. OHJE (kohdat 2 4) (2) Liputusvelvollisuus ja kohdeyhtiön julkistamisvelvollisuus perustuu avoimuusdirektiivin mukaisesti kohdeyhtiön kotivaltion lainsäädäntöön. Siten AML:n 9 luvun 1 :n nojalla luvun säännöksiä sovelletaan suomalaisiin yhtiöihin, kun niiden osake on kaupankäynnin kohteena säännellyllä markkinalla missä tahansa ETA-valtiossa. (3) Avoimuusdirektiivin mukaisesti niiden Suomessa säännellyllä markkinalla kaupankäynnin kohteena olevien yhtiöiden, joiden yhtiöoikeudellinen kotipaikka on toisessa ETA-valtiossa, liputusvelvollisuus ja kohdeyhtiön julkistamisvelvollisuus määräytyvät yhtiön kotivaltion säännösten perusteella. (4) Kolmansien maiden liikkeeseenlaskijoihin AML:n säännöksiä sovelletaan AML:n 9 luvun 1 :n nojalla vain silloin, jos liikkeeseenlaskijan säännöllisen tiedonantovelvollisuuden kotivaltio on AML:n 7 luvun 2 :n 2 momentin nojalla Suomi. 4.2 Liputusvelvollisuuden syntyminen (5) AML:n 9 luvun 5 :n mukaan osakkeenomistajan on ilmoitettava omistus- ja ääniosuutensa kohdeyhtiölle ja Finanssivalvonnalle (liputusilmoitus), kun osuus saavuttaa tai ylittää taikka vähenee alle 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50 tai 90 prosentin taikka kahden kolmasosan (66 2/3 prosentin) kohdeyhtiön äänimäärästä tai osakkeiden kokonaismäärästä. Liputusilmoitus on tehtävä myös, kun osakkeenomistaja on osapuolena sopimuksessa tai muussa järjestelyssä, joka toteutuessaan johtaa liputusrajan saavuttamiseen tai ylittymiseen taikka osuuden vähenemiseen liputusrajan alle. (6) AML:n 9 luvun 6 :ssä on lueteltu esimerkkejä tilanteista, joissa osakkeenomistajan oikeus hankkia, luovuttaa tai käyttää toisen henkilön omistamia kohdeyhtiön osakkeisiin liittyviä ääniä, luetaan osakkeenomistajan ääniosuuteen.

9 9 (21) (7) AML:n 9 luvun 7 :n mukaan osakkeenomistajan ilmoitettavaan osuuteen luetaan luvun 5 ja 6 :ssä tarkoitettujen osuuksien lisäksi: 1) osakkeenomistajan määräysvallassa olevan yhteisön ja säätiön omistus- ja ääniosuus; 2) osakkeenomistajan ja sen määräysvallassa olevan yhteisön eläkesäätiön ja eläkekassan omistus- ja ääniosuus. (8) AML:n 9 luvun 4 :n mukaan mitä AML:n 9 luvussa säädetään osakkeenomistajasta, sovelletaan myös osakkeenomistajaan rinnastettavaan henkilöön. Osakkeenomistajaan rinnastetaan henkilö, joka käyttää määräysvaltaa osakkeenomistajassa tai jonka AML:n 9 luvun 5 tai 6 :ssä tarkoitettu tai 7 :ssä säädetyllä tavalla mukaan luettu osuus kohdeyhtiössä muuttuu. OHJE (kohdat 9 14) (9) Liputusvelvollisuus koskee AML:n 9 luvun 5 :n nojalla erikseen sekä omistusosuutta että ääniosuutta. (10) Liputusvelvollisuus syntyy AML:n 9 luvun 5 :n nojalla erikseen toisaalta olemassa olevasta omistus- tai ääniosuudesta (1 momentti) ja toisaalta mahdollisesta tulevasta omistus- tai ääniosuudesta (2 momentti). Liputusvelvollisuus mahdollisesta tulevasta omistus- tai ääniosuudesta syntyy, jos olemassa oleva omistus- tai ääniosuus yhdessä sopimuksesta tai muusta järjestelystä aiheutuvan omistus- tai ääniosuuden muutoksen kanssa saavuttaa, ylittää tai alittaa liputusrajan. (11) Koska olemassa olevan ja mahdollisen tulevan omistus- ja ääniosuuden liputuksissa on kyse eri liputusperusteista, liputusvelvollisuus syntyy Finanssivalvonnan tulkinnan mukaan AML:n 9 luvun 5 :n perusteella uudelleen siinä vaiheessa, kun mahdollinen tuleva omistus- tai ääniosuus muuttuu olemassa olevaksi omistus- tai ääniosuudeksi sopimuksen tai järjestelyn toteutuessa tai rauetessa. (12) Finanssivalvonnan tulkinnan mukaan AML:n 9 luvun 5 :n mukaisen liputusvelvollisuuden syntymistä arvioitaessa ei ole lähtökohtaisesti merkitystä sillä, kuinka pitkäaikainen saavutettu omistus- tai ääniosuus on. Koska liputusvelvollisuuden ensisijaisena tarkoituksena on antaa tietoa äänivaltamuutoksesta kohdeyhtiössä, Finanssivalvonnan tulkinnan mukaan saman päivän aikana tapahtuvia edestakaisia saman liputusrajan rikkoutumisia ei tarvitse liputtaa erikseen. Liputusvelvollisuus kaupankäyntipäivän päätöstilanteesta syntyy, jos se edellisen kaupankäyntipäivän päätöstilanteeseen verrattuna on saavuttanut, ylittänyt tai alittanut liputusrajan. (13) Osakkeenomistajaan rinnastettavaksi henkilöksi katsotaan AML:n 9 luvun 4 :n nojalla henkilö, joka suoraan tai välillisesti voi käyttää osakkeisiin liittyviä hallinnoimis- tai varallisuusoikeuksia. Tällainen on esimerkiksi henkilö, joka ei itse omista osakkeita mutta jonka määräysvaltaan kuuluva yhteisö on osakkeenomistaja. Osakkeenomistajaan rinnastettavaksi henkilöksi katsotaan Finanssivalvonnan tulkinnan mukaan myös esimerkiksi henkilö, jolla on sopimukseen tai muuhun oikeuteen perustuva oikeus käyttää toisen omistamiin osakkeisiin liittyviä äänioikeuksia. Tällainen tilanne syntyy esimerkiksi silloin, kun osakkeenomistajat ovat jättäneet päätäntävallan osakkeisiin liittyvistä hallinnoimisoikeuksista omaisuudenhoitajalle tai jollekin muulle asiamiehelle. Samantyyppinen tilanne on kyseessä myös silloin, kun rahastoyhtiö käyttää rahastojen omistamiin osakkeisiin liittyvää äänival-

10 10 (21) taa. Osakkeenomistajaan rinnastetaan Finanssivalvonnan tulkinnan mukaan myös edunvalvoja, joka voi käyttää vajaavaltaisen osakkeisiin liittyvää äänivaltaa. (14) Finanssivalvonnan tulkinnan mukaan liputusvelvollisuus on sekä osakkeenomistaja- että intressipiirikohtainen. Esimerkiksi konsernin emoyhtiölle tai luonnolliselle henkilölle syntyy AML:n 9 luvun 5 7 :n nojalla liputusvelvollisuus oman suoran omistus- tai ääniosuutensa lisäksi koko määräysvaltapiirinsä omistus- tai ääniosuudesta. Koska liputusvelvollisuus on toisaalta myös osakkeenomistajakohtainen, syntyy yksittäiselle konserniin tai määräysvaltapiiriin kuuluvalle yhtiölle AML:n 9 luvun 5 6 :n nojalla liputusvelvollisuus oman omistusja ääniosuutensa osalta liputusrajan saavuttamisesta, ylittymisestä tai alittamisesta, vaikka konsernin tai määräysvaltapiirin yhteenlaskettu omistus- tai ääniosuus ei muuttuisikaan. Tällaisessa tapauksessa konsernin emoyhtiö tai määräysvaltaa käyttävä luonnollinen henkilö voi kuitenkin AML:n 9 luvun 9 :n 2 momentin perusteella tehdä liputusilmoituksen osakkeenomistajan puolesta. 4.3 Omistus- ja ääniosuuden laskeminen Kohdeyhtiön osakkeiden kokonaismäärä ja kokonaisäänimäärä (15) AML:n 9 luvun 9 :n 3 momentin mukaan liputusilmoituksessa on käytettävä kohdeyhtiön AML:n 8 luvun 6 :n mukaan julkistamia tietoja kohdeyhtiön kokonaisäänimääristä ja kokonaisosakemääristä. (16) VMA:n 5 :n mukaan AML:n 9 luvun 5 :ssä tarkoitetun ilmoitusvelvollisuuden syntyminen lasketaan suhteessa kohdeyhtiön arvopaperimarkkinalain 8 luvun 6 :n mukaan julkistamiin tietoihin kohdeyhtiön kokonaisäänimäärästä ja kokonaisosakemäärästä. Jos ilmoitusvelvollisuus perustuu arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 :n 2 momenttiin, osakkeenomistaja voi kuitenkin laskea ilmoitusvelvollisuuden syntymisen suhteessa sopimuksen tai muun järjestelyn seurauksena toteutuvaan kohdeyhtiön kokonaisäänimäärään tai kokonaisosakemäärään edellyttäen, että kohdeyhtiö on sopimuksen tai muun järjestelyn osapuolena ja muutoksen määrä on tiedossa. Omistus- ja ääniosuutta laskettaessa osakkeenomistajan olemassa olevaan osuuteen lisätään tai siitä vähennetään se osuuden muutos, johon sopimus tai muu järjestely toteutuessaan johtaa, siltä osin kuin muutoksen määrä on tiedossa. (17) VMA:n 6 :n 3 momentin mukaan jos liputusilmoituksessa esitetään VMA:n 5 :n 2 momentin mukaisesti myös muutos kohdeyhtiön kokonaisäänimäärässä ja kokonaisosakemäärässä, peruste on mainittava ilmoituksessa. OHJE (kohdat 18 22) (18) Kohdeyhtiön osakkeiden kokonaismäärää ja kokonaisäänimäärää ei AML:n perusteella enää lasketa suhteessa kaupparekisteriin merkittyyn osakemäärään ja siihen liittyvään äänimäärään, vaan liputusvelvollisuuden arvioinnissa käytetyt osakkeiden kokonaismäärä ja kokonaisäänimäärä perustuvat aina tuoreimpaan kohdeyhtiön julkistamaan tietoon. (19) Kohdeyhtiön omien osakkeiden hankkiminen ei vaikuta osakkeenomistajan liputusvelvollisuuteen, sillä kohdeyhtiön omiin osakkeisiin liittyviä ääniä ei avoimuusdirektiivin mukaan vähennetä kohdeyhtiön kokonaisäänimäärästä. Jos kohdeyhtiö sen sijaan mitätöi hankki-

11 11 (21) miaan omia osakkeita, kohdeyhtiön osakkeiden lukumäärä ja osakkeenomistajien suhteelliset omistusosuudet muuttuvat. (20) Finanssivalvonnan tulkinnan mukaan kohdeyhtiön kokonaisäänimäärässä ei oteta huomioon mahdollisia laista, yhtiöjärjestyksestä tai muusta vastaavasta seikasta johtuvia äänestysrajoituksia. (21) VMA:n 5 :n 2 momentin säännös soveltuu tilanteisiin, joissa kohdeyhtiön kokonaisäänimäärä tai kokonaisosakemäärä muuttuu sopimuksen tai muun järjestelyn seurauksena. Tällainen tilanne on esimerkiksi silloin, kun kohdeyhtiö osana yrityskauppaa sopii suunnatusta osakeannista yhdelle henkilölle tai rajatulle henkilöjoukolle. Jos liikkeeseen laskettavien uusien osakkeiden määrä on VMA:n 5 :n 2 momentin edellyttämällä tavalla tiedossa, nämä henkilöt voivat liputusilmoitusta tehdessään ottaa huomioon kohdeyhtiön tulevan osake- ja äänimäärän ja ilmoittaa sen liputusilmoituksessa. (22) Omistus- tai ääniosuuden laskentatavasta johtuen liputusvelvollisuus saattaa AML:n 9 luvun 5 7 :n nojalla syntyä ilman osakkeenomistajan nimenomaisia toimiakin. Tällainen tilanne voi syntyä esimerkiksi silloin, kun osakkeenomistaja ei osallistu osakeantiin, jossa annetaan uusia osakkeita, ja osakeannin seurauksena hänen omistusosuutensa vähenee liputusrajalle tai sen alle. Osakkeenomistajien suhteelliset omistusosuudet voivat muuttua vastaavalla tavalla esimerkiksi sulautumisessa. Osakkeenomistajan omistus- tai ääniosuus voi puolestaan saavuttaa tai ylittää liputusrajan tilanteessa, jossa kohdeyhtiö mitätöi omia osakkeitaan Olemassa oleva omistus- ja ääniosuus (23) AML:n 9 luvun 5 :n 1 momentin mukaan osakkeenomistajan on ilmoitettava omistus- ja ääniosuutensa kohdeyhtiölle ja Finanssivalvonnalle (liputusilmoitus), kun osuus saavuttaa tai ylittää taikka vähenee alle 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50 tai 90 prosentin taikka kahden kolmasosan (66 2/3 prosentin) kohdeyhtiön äänimäärästä tai osakkeiden kokonaismäärästä. (24) AML:n 9 luvun 6 :ssä on lueteltu esimerkkejä tilanteista, joissa osakkeenomistajan oikeus hankkia, luovuttaa tai käyttää toisen henkilön omistamia kohdeyhtiön osakkeisiin liittyviä ääniä, luetaan osakkeenomistajan ääniosuuteen. (25) AML:n 9 luvun 7 :n mukaan osakkeenomistajan ilmoitettavaan osuuteen luetaan luvun 5 ja 6 :ssä tarkoitettujen osuuksien lisäksi osakkeenomistajan määräysvallassa olevan yhteisön ja säätiön omistus- ja ääniosuus sekä osakkeenomistajan ja sen määräysvallassa olevan yhteisön eläkesäätiön ja eläkekassan omistus- ja ääniosuus. OHJE (kohdat 26 31) (26) Olemassa olevaa omistus- ja ääniosuutta laskettaessa otetaan AML:n 9 luvun 5 7 :n nojalla huomioon osakkeenomistajan suora ja välillinen omistus- ja ääniosuus. VMA:n 6 :n nojalla suora ja välillinen omistus- ja ääniosuus eritellään liputusilmoituksessa. (27) Suoralla omistus- ja ääniosuudella tarkoitetaan tässä osakkeenomistajan omistamia osakkeita ja niihin liittyviä ääniä. (28) Välillisellä omistus- ja ääniosuudella tarkoitetaan tässä: AML:n 9 luvun 6 :ssä lueteltuja ääniosuuksia

12 12 (21) AML:n 9 luvun 7 :n mukaisesti osakkeenomistajan osuuteen luettavia omistus- ja ääniosuuksia Muuta omistus- tai ääniosuutta, jonka käytöstä osakkeenomistaja voi tosiasiallisesti päättää (29) Välillistä omistus- ja ääniosuutta ei Finanssivalvonnan tulkinnan mukaan lasketa suhteellisen omistus- tai ääniosuuden perusteella, vaan se otetaan huomioon täysimääräisenä. (30) AML:n 9 luvun 6 :n 5 kohdan säännös soveltuu esimerkiksi omaisuudenhoitoa tai rahoitusvälineiden säilyttämistä tarjoaviin sijoituspalvelun tarjoajiin silloin, kun niillä on oikeus käyttää omaisuudenhoito- tai säilytysasiakkaidensa osakkeisiin liittyviä ääniä. Säännöksen lähtökohtana on, että välilliseen ääniosuuteen luetaan sellaisiin osakkeisiin liittyvät äänioikeudet, joita sijoituspalvelun tarjoaja voi käyttää oman harkintansa mukaan ja ilman osakkeenomistajan tarkempia ohjeita äänioikeuden käyttämisestä. AML:n 9 luvun 8 :n 1 kohdan nojalla säilyttäjän ei tarvitse laskea äänioikeuksia välilliseen ääniosuuteensa niissä tapauksissa, joissa säilyttäjä voi käyttää osakkeisiin liittyvää äänioikeutta vain erikseen annettujen ohjeiden mukaisesti. (31) AML:n 9 luvun 6 :n 7 kohdassa säädetään asiamiehen tai edustajan välilliseen ääniosuuteen luettavista äänioikeuksista. Säännöksen lähtökohtana on, että asiamiehen tai edustajan ääniosuuteen luetaan sellaisiin osakkeisiin liittyvät äänioikeudet, joita hän voi käyttää oman harkintansa mukaan ja ilman osakkeenomistajan tarkempia ohjeita äänioikeuden käyttämisestä. Asiamiehen tai edustajan välilliseen ääniosuuteen ei siten lasketa äänioikeuksia niissä tapauksissa, joissa osakkeenomistaja on antanut tarkempia ohjeita äänioikeuden käyttämisestä. Finanssivalvonnan tulkinnan mukaan osakkeenomistajana olevan oikeushenkilön palveluksessa olevalle henkilölle tai sen hallinto-, johto- tai valvontaelimen jäsenelle ei kuitenkaan synny liputusvelvollisuutta siitä, että hän osakkeenomistajan edustajana käyttää osakkeenomistajan äänivaltaa yhtiökokouksessa, vaikka osakkeenomistaja ei olisikaan antanut ohjeita äänioikeuden käytöstä Mahdollinen tuleva omistus- tai ääniosuus (32) AML:n 9 luvun 5 :n 2 momentin mukaan liputusilmoitus on tehtävä myös, kun osakkeenomistaja tai osakkeenomistajaan rinnastettava henkilö on osapuolena sopimuksessa tai muussa järjestelyssä, joka toteutuessaan johtaa liputusrajan saavuttamiseen, ylittymiseen tai alittumiseen. OHJE (kohdat 33 38) (33) Liputusvelvollisuus on Suomessa mahdollisen tulevan omistus- tai ääniosuuden suhteen avoimuusdirektiivin vähimmäisvaatimuksia laajempi. Avoimuusdirektiivissä mahdollisen tulevan omistus- tai ääniosuuden liputusvelvollisuus rajoittuu ainoastaan avoimuusdirektiivin täytäntöönpanodirektiivin 11 artiklassa määriteltyihin rahoitusvälineisiin, jotka kohdistuvat jo liikkeeseen laskettuihin osakkeisiin. Suomessa liputusvelvollisuus syntyy AML:n 9 luvun 5 :n 2 momentin nojalla myös esimerkiksi rahoitusvälineistä, jotka kohdistuvat myöhemmin liikkeeseen laskettaviin osakkeisiin, sekä muista sopimuksista ja järjestelyistä, jotka toteutuessaan johtavat liputusrajan saavuttamiseen, ylittymiseen tai alittumiseen. (34) AML:n 9 luvun 5 :n 2 momentissa tarkoitettu sopimus voi olla esimerkiksi johdannaissopimus, takaisinostosopimus tai lainaussopimus, jos tällainen sopimus voi johtaa osakkeiden tai niihin liittyvien äänien hankintaan, luovutukseen tai käyttöön. Myös esisopimus, jo-

13 13 (21) ka voi johtaa osakkeiden tai niihin liittyvien äänien hankintaan, luovutukseen tai käyttöön, synnyttää Finanssivalvonnan tulkinnan mukaan liputusvelvollisuuden, jos lopullisen sopimuksen olennaiset osat ja ehdot on siinä määritelty tai sovittu riittävän tarkasti ja lopullisen sopimuksen syntyminen on todennäköistä. Säännöksessä tarkoitettu muu järjestely voi puolestaan olla esimerkiksi osakeanti, vaihtovelkakirjalaina, optio-oikeus tai julkinen ostotarjous. (35) AML:n 9 luvun 5 :n 2 momentin mukaisen liputusvelvollisuuden syntymisen edellytyksenä on Finanssivalvonnan tulkinnan mukaan, että sopimuksen tai muun järjestelyn kohteena olevan osake- tai äänimäärän perusteella on tiedossa, että osakkeenomistajan omistus- tai ääniosuus voi saavuttaa, ylittää tai alittaa liputusrajan. Liputusvelvollisuus syntyy heti, kun mahdollisuus liputusrajan saavuttamiseen, ylittymiseen tai alittumiseen on tiedossa. Esimerkiksi tilanteessa, jossa osapuolet sopivat osakekaupasta mutta kaupan toteuttaminen edellyttää vielä viranomaislupaa, mahdollinen tuleva omistus- ja ääniosuus liputetaan, jos sopimuksen kohteena olevan osake- ja äänimäärän perusteella liputusraja kaupan toteutuessa saavutetaan, ylitetään tai alitetaan. Kun viranomaislupa on saatu ja osakekauppa toteutetaan, liputetaan erikseen olemassa olevan omistus- ja ääniosuuden muutos. Saavutettavan omistus- tai ääniosuuden määrä ei järjestelyn hetkellä sen sijaan ole tiedossa esimerkiksi silloin, kun osakkeita hankitaan yleisölle suunnatussa osaketarjouksessa, sillä saavutettava omistus- ja ääniosuus selviää tällöin vasta osakkeiden allokaation yhteydessä. Tällöin ostaja tai merkitsijä liputtaa liputusrajan saavuttamisen tai ylittämisen saatuaan tiedon allokaatiosta. Osakkeiden toimitusajankohdasta riippuen tällöin liputetaan joko olemassa olevan tai mahdollisen tulevan omistus- tai ääniosuuden muutos. (36) VMA:n 5 :n 3 momentin nojalla mahdollista tulevaa omistus- tai ääniosuutta laskettaessa olemassa olevaan omistus- ja ääniosuuteen lisätään tai siitä vähennetään se omistus- tai ääniosuuden muutos, johon sopimus tai muu järjestely johtaa. Mahdollista tulevaa omistus- tai ääniosuutta laskettaessa otetaan AML:n 9 luvun 5 :n 2 momentin nojalla huomioon kaikki sopimukset ja järjestelyt, jotka toteutuessaan johtavat omistus- tai ääniosuuden muuttumiseen. Esimerkiksi vaikka aiempi sopimus ei sopimushetkellä olisi aiheuttanut liputusvelvollisuutta, voi myöhempi osakekauppa yhdessä tämän sopimuksen kanssa aiheuttaa liputusvelvollisuuden. (37) Finanssivalvonnan tulkinnan mukaan AML:n 9 luvun 5 :n 2 momentin säännös edellyttää, että mahdollista tulevaa omistus- ja ääniosuutta laskettaessa vastakkaissuuntaiset positiot erotetaan toisistaan ja kummankin suuntaisten transaktioiden vaikutuksia arvioidaan erikseen. Näin ollen esimerkiksi vastakkaissuuntaisia johdannaispositioita ei netoteta keskenään. 1 (38) Myös mahdollisessa tulevassa omistus- ja ääniosuudessa otetaan AML:n 9 luvun 5 7 :n nojalla huomioon sekä osakkeenomistajan suora että välillinen omistus- ja ääniosuus. 4.4 Poikkeukset liputusvelvollisuudesta (39) AML:n 9 luvun 2 :n 1 momentin mukaan luvun säännökset eivät koske osakkeita, joita Euroopan keskuspankkijärjestelmään kuuluvat kansalliset keskuspankit hankkivat tai luovuttavat rahaviranomaisen tehtäviä hoitaessaan tai maksujärjestelmän puitteissa, jos kyseisiin osakkeisiin liittyviä äänioikeuksia ei käytetä. 1 ESMAn Q&A-asiakirja, kysymys 13.

14 14 (21) (40) AML:n 9 luvun 8 :n mukaan luvun säännökset eivät koske: 1) osakkeita, jotka hankitaan yksinomaan selvitystoimintaa varten enintään neljäksi kaupankäyntipäiväksi eikä arvopaperien säilyttäjiä, jotka tässä ominaisuudessa pitävät hallussaan osakkeita ja voivat käyttää hallitsemiinsa osakkeisiin liittyvää äänioikeutta vain erikseen annettujen ohjeiden mukaisesti; 2) sijoituspalvelun tarjoajan markkinatakaajan ominaisuudessa tekemää omistus- tai ääniosuuden hankintaa tai luovutusta, joka toteutuessaan johtaa 5 prosentin rajan saavuttamiseen tai ylittymiseen taikka osuuden vähenemiseen tämän rajan alle, jollei markkinatakaaja puutu liikkeeseenlaskijan johtamiseen eikä vaikuta liikkeeseenlaskijaan, jotta se ostaisi kyseisiä osakkeita tai vaikuttaisi niiden hintaan. Lisäksi edellytetään, että markkinatakaaja ilmoittaa Finanssivalvonnalle poikkeuksen soveltamisesta valtiovarainministeriön asetuksessa tarkemmin määrättävällä tavalla; 3) luottolaitoksen tai sijoituspalvelun tarjoajan kaupankäyntisalkussa olevia omistus- ja ääniosuuksia, jos a) kaupankäyntisalkussa oleva osuus ei ylitä 5 prosenttia kohdeyhtiön äänimäärästä eikä osakkeiden kokonaismäärästä; ja b) luottolaitos tai sijoituspalvelun tarjoaja varmistaa, että kaupankäyntisalkussa oleviin osakkeisiin liittyvää äänioikeutta ei käytetä eikä niillä muuten vaikuteta liikkeeseenlaskijan johtamiseen. (41) VMA:n 2 :n mukaan sijoitusrahastolaissa tarkoitetun rahastoyhtiön tai muussa ETAvaltiossa toimiluvan saaneen rahastoyhtiön emoyrityksen (emoyritys) ei ole laskettava omistus- ja ääniosuuksiaan yhteen rahastoyhtiön hallinnoiman sijoitusrahaston tai yhteissijoitusyrityksen omistus- ja ääniosuuksien kanssa, jos osakkeisiin liittyvää äänioikeutta käytetään emoyrityksestä riippumattomalla tavalla. Emoyritys ei saa tällöin antaa suoria eikä välillisiä ohjeita tai yrittää muulla tavalla vaikuttaa rahastoyhtiön harkintaan osakkeisiin liittyvien äänioikeuksien käytöstä. Suomessa tai muussa ETA-valtiossa toimiluvan saaneen sijoituspalvelun tarjoajan emoyrityksen ei tarvitse laskea omistus- ja ääniosuuksiaan yhteen sijoituspalvelun tarjoajan omaisuudenhoitosopimusten nojalla hallinnoimien omistus- ja ääniosuuksien kanssa edellyttäen, että sijoituspalvelun tarjoaja voi käyttää osakkeisiin liittyvää äänioikeuttaan vain annettujen ohjeiden mukaisesti ja se käyttää äänioikeuttaan emoyrityksestä riippumatta. Sijoituspalvelun tarjoajan emoyritys ei saa tällöin antaa suoria eikä välillisiä ohjeita tai yrittää muulla tavalla vaikuttaa sijoituspalvelun tarjoajan harkintaan osakkeisiin liittyvien äänioikeuksien käytöstä. (42) VMA:n 3 :n mukaan emoyrityksen on ilmoitettava viipymättä Finanssivalvonnalle, kun se aikoo soveltaa VMA:n 2 :ssä tarkoitettua poikkeusta omistus- ja ääniosuuksien yhteen laskemisesta. Pykälässä säädetään myös ilmoituksessa annettavista tiedoista. VMA:n 3 :n 2 momentin mukaan emoyrityksen on ilmoitettava myös edellä mainituissa tiedoissa tapahtuvat muutokset Finanssivalvonnalle ilman aiheetonta viivytystä. (43) VMA:n 4 :n mukaan markkinatakaajan on ilmoitettava Finanssivalvonnalle, kun se aikoo soveltaa AML:n 9 luvun 8 :n 2 kohdassa tarkoitettua poikkeusta ja kun se ei enää aio sitä soveltaa. Ilmoitus on tehtävä Finanssivalvonnalle kohdeyhtiökohtaisesti. Ilmoitus on tehtävä ilman aiheetonta viivytystä arvopaperimarkkinalain 9 luvun 9 :n 1 momentin mukaisesti.

15 15 (21) (44) VMA:n 8 :n mukaan Finanssivalvonnan on myönnettävä kolmannessa maassa toimiluvan saaneen rahastoyhtiön tai sijoituspalvelun tarjoajan emoyritykselle lupa soveltaa VMA:n 2 :n 1 tai 2 momentissa tarkoitettua poikkeusta, jos rahastoyhtiön tai sijoituspalvelun tarjoajan kotivaltion sääntely vastaa VMA:n 2 :n 1 tai 2 momentin vaatimuksia. Emoyritykseen sovelletaan lisäksi VMA:n 3 :n 1 3 momenttia. Emoyrityksen on esitettävä Finanssivalvonnalle selvitys vaatimusten vastaavuudesta. OHJE (kohdat 45 50) (45) Finanssivalvonnan tulkinnan mukaan AML:n 9 luvun 8 :n 1 kohdassa tarkoitettu selvitystoimintaa koskeva poikkeus soveltuu myös toimituspuutteeseen enintään neljäksi kaupankäyntipäiväksi otettavaan tai annettavaan arvopaperin lainaussopimukseen. (46) Finanssivalvonta suosittaa, että AML:n 9 luvun 8 :n 2 kohdassa ja VMA:n 4 :ssä tarkoitettu markkinatakaajan ilmoitus tehdään Finanssivalvonnalle Finanssivalvonnan verkkosivuilla olevalla lomakkeella. 2 (47) AML:n 9 luvun 8 :n 3 kohdan kaupankäyntisalkkua koskeva poikkeus soveltuu Finanssivalvonnan tulkinnan mukaan vain silloin, kun kaupankäyntisalkussa oleva omistus- ja ääniosuus on enintään 5 prosenttia kohdeyhtiön äänimäärästä tai osakkeiden kokonaismäärästä. Jos kaupankäyntisalkussa oleva osuus ylittää 5 prosentin rajan, luetaan kyseiset kaupankäyntisalkussa olevat osakkeet kokonaisuudessaan liputettavaan omistus- ja ääniosuuteen. Poikkeuksen soveltaminen edellyttää myös, että luottolaitos tai sijoituspalvelun tarjoaja varmistaa, että kaupankäyntisalkussa oleviin osakkeisiin liittyvää äänioikeutta ei käytetä eikä niillä muuten vaikuteta liikkeeseenlaskijan johtamiseen. Finanssivalvonnan tulkinnan mukaan luottolaitoksen tai sijoituspalvelun tarjoajan on poikkeusta soveltaessaan siten varmistettava, ettei kaupankäyntisalkussa olevia osakkeita esimerkiksi anneta lainaksi tilanteessa, jossa osakkeisiin liittyviä äänioikeuksia voitaisiin käyttää tai muuten vaikuttaa niillä liikkeeseenlaskijan johtamiseen. (48) VMA:n 2 :ssä tarkoitettu emoyrityksestä riippumaton äänioikeuden käyttäminen edellyttää Finanssivalvonnan tulkinnan mukaan ainakin, että emoyrityksessä ja rahastoyhtiössä tai sijoituspalvelun tarjoajassa on laadittu kirjalliset menettelyohjeet ja otettu käyttöön menettelytavat, joiden tarkoituksena on estää äänivallan käyttöön liittyvä tiedonkulku emoyhtiön ja rahastoyhtiön tai sijoituspalvelun tarjoajan välillä. Kirjallinen ohje voi olla esimerkiksi rahastoyhtiön yhtiöjärjestykseen tai sen julkistamiin omistajaohjauksen tavoitteisiin otettu vaatimus siitä, että rahastoyhtiön hallinnoimien rahastojen omistamiin osakkeisiin liittyvän äänioikeuden käyttämisestä tulee päättää rahastoyhtiön hallituksessa osuudenomistajien valitsemien jäsenten myötävaikutuksella. (49) VMA:n 2 :n nojalla pykälässä tarkoitetut poikkeukset soveltuvat emoyrityksen kotivaltiosta riippumatta aina, jos rahastoyhtiö tai sijoituspalvelun tarjoaja on saanut toimiluvan ETAvaltiossa. Emoyrityksen tulee VMA:n 3 :n 1 ja 2 momentin nojalla kuitenkin aina ilmoittaa poikkeuksen soveltamisesta Finanssivalvonnalle. Jos rahastoyhtiö tai sijoituspalvelun tarjoaja on saanut toimiluvan kolmannessa valtiossa, poikkeusta voidaan VMA:n 8 :n nojalla soveltaa vain, jos Finanssivalvonta on myöntänyt emoyritykselle tähän luvan. Hakemuksessaan emoyrityksen on esitettävä VMA:n 8 :n nojalla selvitys kyseisen kolmannen maan sääntelyn vastaavuudesta. 2

16 16 (21) (50) Jos edellä kuvattuja poikkeuksia soveltamaan alkavan osakkeenomistajan tai emoyrityksen omistus- tai ääniosuus poikkeuksen soveltamisesta johtuen saavuttaa liputusrajan tai laskee sen alle, syntyy osakkeenomistajalle tai emoyritykselle Finanssivalvonnan tulkinnan mukaan liputusvelvollisuus uudesta omistus- ja ääniosuudesta. Liputusilmoituksessa ilmoitetaan liputuksen perusteeksi poikkeuksen soveltaminen. 4.5 Liputusvelvollisuuteen liittyviä erityiskysymyksiä Johdannaissopimukset OHJE (kohdat 51 54) (51) Tilanteissa, joissa osakkeenomistajalla on sekä olemassa olevaa omistusta että johdannaisiin perustuvaa mahdollista tulevaa omistusta, liputusvelvollisuus syntyy AML:n 9 luvun 5 :n 1 momentin nojalla, jos olemassa oleva omistus- tai ääniosuus saavuttaa, ylittää tai alittaa liputusrajan. AML:n 9 luvun 5 :n 2 momentin nojalla liputusvelvollisuus syntyy myös silloin, jos olemassa olevan ja mahdollisen tulevan omistus- tai ääniosuuden yhteismäärä saavuttaa, ylittää tai alittaa liputusrajan. (52) Esimerkiksi tilanteessa, jossa termiinisopimuksia muutetaan osittain olemassa olevaksi omistukseksi tai päinvastoin, uusi olemassa oleva omistus- tai ääniosuus synnyttää Finanssivalvonnan tulkinnan mukaan liputusvelvollisuuden, jos se on aiemmin liputettuun olemassa olevaan omistus- tai ääniosuuteen verrattuna saavuttanut, ylittänyt tai alittanut liputusrajan. (53) VMA:n 6 :n mukaan liputusilmoituksessa tulee ilmoittaa muun muassa sopimuksen olennainen sisältö, osapuolet ja voimassaoloaika. Finanssivalvonnan tulkinnan mukaan johdannaissopimusten osalta liputusvelvollisen ei kuitenkaan tarvitse ilmoittaa liputusilmoituksessa johdannaissopimuksen vastapuolta. (54) Liputusilmoituksessa ilmoitetaan VMA:n 6 :n nojalla aina myös johdannaissopimusten voimassaoloajat. Finanssivalvonnan tulkinnan mukaan mahdollisia liputusilmoituksen jälkeisiä muutoksia johdannaissopimusten voimassaoloajoissa ei tarvitse liputtaa erikseen, ellei liputusrajaa olemassa olevassa omistus- tai ääniosuudessa taikka olemassa olevan ja mahdollisen tulevan omistus- tai ääniosuuden yhteismäärässä ylitetä, aliteta tai saavuteta Vaihtovelkakirjat, optio-oikeudet ja muut erityiset oikeudet OHJE (kohdat 55 56) (55) Vaihtovelkakirjojen, optio-oikeuksien ja muiden erityisten oikeuksien osalta mahdollinen tuleva omistus- ja ääniosuus ei välttämättä ole tarkasti tiedossa vielä vaihtovelkakirjan, optio-oikeuden tai muun erityisen oikeuden merkintähetkellä. Näin ollen saattaa syntyä tilanne, jossa sama omistus- ja ääniosuuden muuttumiseen johtava toimi voidaan joutua liputtamaan useampaan kertaan sitä mukaa kuin saavutettavan omistus- ja ääniosuuden määrä tarkentuu. (56) Vaihtovelkakirjoilla, optio-oikeuksilla tai muilla erityisillä oikeuksilla varmasti saavutettavissa oleva osuus on Finanssivalvonnan tulkinnan mukaan se, jonka osakkeenomistaja tietää varmasti saavuttavansa, vaikka kaikki muutkin vaihtovelkakirjojen, optio-oikeuksien tai

17 17 (21) muiden erityisten oikeuksien merkitsijät käyttäisivät omaa vaihto- tai merkintäoikeuttaan. Kohdeyhtiön osakkeiden kokonaismäärä ja niiden tuottama kokonaisäänimäärä voidaan tällöin laskea VMA:n 5 :n 2 momentin mukaisesti siten, että kohdeyhtiön julkistamaan kokonaisosakemäärään ja kokonaisäänimäärään lisätään kaikki kyseisillä vaihtovelkakirjoilla, optio-oikeuksilla tai muilla erityisillä oikeuksilla merkittävissä olevat osakkeet ja niihin liittyvät äänet Julkinen ostotarjous OHJE (kohdat 57 59) (57) Jos liputusrajan ylittävän omistus- tai ääniosuuden omistava osakkeenomistaja on antanut julkista ostotarjousta suunnittelevalle sitoumuksen hyväksyä julkinen ostotarjous, Finanssivalvonnan tulkinnan mukaan tällainen sitoumus synnyttää liputusvelvollisuuden AML:n 9 luvun 5 :n 2 momentin nojalla, kun ostotarjous on julkistettu. Osakkeenomistajalle syntyy Finanssivalvonnan tulkinnan mukaan vastaavasti liputusvelvollisuus ostotarjouksen julkistamisen jälkeen antamastaan ostotarjouksen hyväksynnästä, vaikka ostotarjous olisikin vielä ehdollinen. (58) Ostotarjouksen tekijällä on puolestaan Finanssivalvonnan tulkinnan mukaan AML:n 9 luvun 5 :2 momentin perusteella velvollisuus liputtaa ostotarjouksen julkistamisen yhteydessä ja ostotarjousaikana osuus, jonka tämä annettujen hyväksyntöjen perusteella voi saada. Liputusvelvollisuus syntyy, vaikka ostotarjous olisikin vielä ehdollinen. (59) Ostotarjouksen tekijä saattaa joutua ilmoittamaan liputusrajan ylityksiä tai alituksia useampaan kertaan, jos ostotarjouksen hyväksyneet osakkeenomistajat peruuttavat hyväksyntöjään. Vastaavasti osakkeenomistajalle, joka on liputtanut ostotarjouksen hyväksymisen, syntyy Finanssivalvonnan tulkinnan mukaan liputusvelvollisuus myös mahdollisesta ostotarjoukseen antamansa hyväksynnän peruuttamisesta Osakelainaus OHJE (kohta 60) (60) Osakelainauksessa liputusvelvollisuus voi Finanssivalvonnan tulkinnan mukaan syntyä AML:n 9 luvun 5 :n perusteella sekä olemassa olevan omistus- tai ääniosuuden että mahdollisen tulevan omistus- tai ääniosuuden perusteella. Osakelainasopimuksen tekohetkellä lainaksi antajan ja lainaksi saajan omistus- ja ääniosuudet muuttuvat, mikä aiheuttaa tarpeen arvioida liputusvelvollisuutta olemassa olevan omistus- ja ääniosuuden kannalta. Toisaalta osakelainaus on samalla sopimus, joka toteutuessaan (laina-ajan päätyttyä) johtaa omistus- ja ääniosuuksien muuttumiseen, mistä syystä liputusvelvollisuutta arvioidaan myös mahdollisen tulevan omistus- tai ääniosuuden kannalta Listautuminen OHJE (kohdat 61 62) (61) Liputusvelvollisuutta ei AML:n 9 luvun 1 :n nojalla synny omistus- tai ääniosuusmuutoksista, jotka tapahtuvat ennen kuin yhtiön osake on otettu kaupankäynnin kohteeksi säännellylle markkinalle. Listautumisten yhteydessä listautuva yhtiö ilmoittaa esitteessään

18 18 (21) muun muassa tiedossaan olevat osakkeenomistajat, jotka suoraan tai välillisesti omistavat vähintään 1/20:n (5 %) listautuvan yhtiön osakkeista tai äänistä sekä näiden osakkeenomistajien omistus- ja ääniosuudet. 3 Listautumista edeltävän osaketarjouksen seurauksena tämä tieto kuitenkin muuttuu, eikä markkinoilla ole ajantasaista tietoa omistus- ja ääniosuuksista, joihin myöhempiä liputusilmoituksia voisi verrata. (62) Jotta markkinoilla olisi ajantasainen tieto listautuvan yhtiön omistus- ja äänivaltarakenteesta, Finanssivalvonta suosittaa, että listautuvat yhtiöt julkistaisivat listautumisen tapahduttua pörssitiedotteella esitteeseen vaadittavaa tietoa vastaavan tiedon yhtiön osakkeenomistajista. 4.6 Liputusilmoituksen tekeminen (63) AML:n 9 luvun 9 :n 1 2 momentin mukaan liputusilmoitus on tehtävä ilman aiheetonta viivytystä, kuitenkin viimeistään seuraavana kaupankäyntipäivänä sen jälkeen, kun osakkeenomistaja sai tietää tai hänen olisi pitänyt tietää tapahtuneesta hankinnasta tai luovutuksesta, mahdollisuudestaan käyttää äänioikeutta tai tehdystä oikeustoimesta, jonka vuoksi hänen omistus- ja ääniosuutensa on muuttunut tai muuttuu oikeustoimen toteutuessa 5 :ssä säädetyllä tavalla. Osakkeenomistajan on katsottava saaneen tiedon kyseisestä oikeustoimesta viimeistään kahden päivän kuluttua oikeustoimesta. Osakkeenomistajan ei tarvitse tehdä liputusilmoitusta, jos liputusilmoituksen tekee henkilö, jonka määräysvallassa osakkeenomistaja on. (64) Liputusilmoituksessa annettavista tiedoista säädetään VMA:n 6 :ssä. OHJE (kohdat 65 68) (65) Liputusilmoitus tehdään AML:n 9 luvun 5 :n nojalla sekä kohdeyhtiölle että Finanssivalvonnalle. (66) Liputusilmoituksessa esitetään VMA:n 6 :n nojalla sekä osakkeenomistajan olemassa oleva omistus- ja ääniosuus että mahdollinen tuleva omistus- ja ääniosuus, johon sopimus tai muu järjestely johtaa. Näiden osalta eritellään lisäksi suora ja välillinen omistus- ja ääniosuus. Silloin, kun osakkeenomistajassa määräysvaltaa käyttävä henkilö ei ole velvollinen tekemään liputusilmoitusta (esimerkiksi määräysvaltapiirin sisäiset omistusmuutokset), osakkeenomistajan liputusilmoituksessa ilmoitetaan VMA:n 6 :n nojalla myös henkilö, joka käyttää määräysvaltaa osakkeenomistajassa. (67) Finanssivalvonta suosittaa, että liputusilmoituksissa käytetään Finanssivalvonnan verkkosivuilla olevaa liputuslomaketta 4, jollei järjestelyn erityispiirteistä muuta johdu. (68) Liputusilmoitus toimitetaan Finanssivalvonnalle suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi sähköpostilla osoitteeseen tai faksin välityksellä numeroon Komission ns. esiteasetus (EY) 809/2004, liite I, kohta 18.1 ja liite XXV, kohta

19 19 (21) 5 Kohdeyhtiön julkistamisvelvollisuudet 5.1 Osakkeenomistajan liputusilmoitusta koskevan tiedon julkistaminen (1) AML:n 9 luvun 10 :n 1 2 momentin mukaan kun kohdeyhtiö saa liputusilmoituksen, sen on ilman aiheetonta viivytystä julkistettava liputusilmoituksessa olevat tiedot. Kohdeyhtiöllä ei ole julkistamisvelvollisuutta, ellei osakkeenomistajalla ole ilmoitusvelvollisuutta. (2) VMA:n 7 :n mukaan kohdeyhtiön on julkistettava liputusilmoituksessa olevat VMA:n 5 :ssä mainitut tiedot, jos ne ovat tulleet kohdeyhtiön tietoon. Julkistamisen yhteydessä on myös mainittava, jos liikkeeseenlaskijan tiedossa ei ole kaikkia VMA:n 5 :ssä mainittuja tietoja. Jos liputusilmoituksessa on VMA:n 5 :ssä mainittujen tietojen lisäksi annettu muita tietoja, nämäkin tiedot on julkistettava samassa yhteydessä. OHJE (kohdat 3 4) (3) Finanssivalvonnan tulkinnan mukaan aiheellinen viivytys AML:n 9 luvun 10 :ssä tarkoitetulle liputusilmoituksen tietojen julkistamiselle voi olla esimerkiksi se, että ilmoitettuja tietoja on ollut tarpeen varmistaa, ilmoituksen tietoja on tullut täydentää tai kohdeyhtiö on saanut liputusilmoituksen vasta myöhään illalla. Finanssivalvonnan tulkinnan mukaan säännös ei tällöinkään salli julkistamisen viivästyttämistä enempää kuin, mitä tietojen oikeellisuuden varmistaminen tai tiedotteen laatiminen vaatii. (4) Kohdeyhtiöllä ei AML:n 9 luvun 10 :n perusteella sinänsä ole velvollisuutta täydentää osakkeenomistajan tai osakkeenomistajaan rinnastettavan henkilön puutteellista liputusilmoitusta. Jos liputusilmoituksen tietojen julkistaminen voisi tietojen puutteellisuuden takia olla harhaanjohtavaa, Finanssivalvonta suosittaa, että kohdeyhtiö kuitenkin pyrkii ilman aiheetonta viivytystä täydentämään tietoja ennen julkistamista ottamalla yhteyttä liputusilmoituksen tekijään tai, jos tiedot ovat muuten kohdeyhtiön tiedossa, täydentämällä tiedot itse. Jos kohdeyhtiö täydentää liputusilmoituksen tietoja itse, tietojen julkistamisen yhteydessä tulisi tällöin myös kertoa, mitkä tiedot ovat kohdeyhtiön omia täydennyksiä. 5.2 Kokonaisäänimäärän ja kokonaisosakemäärän julkistamisvelvollisuus (5) AML:n 8 luvun 6 :n mukaan liikkeeseenlaskijan on julkistettava osakekannan tuottama äänimäärä ja osakkeiden kokonaismäärä kunkin sellaisen kalenterikuukauden lopussa,

20 20 (21) jonka aikana kyseinen määrä on muuttunut, jollei määrää ole julkistettu jo kalenterikuukauden aikana. (6) AML:n 9 luvun 9 :n 3 momentin mukaan liputusilmoituksessa on käytettävä kohdeyhtiön AML:n 8 luvun 6 :n mukaan julkistamia tietoja kohdeyhtiön kokonaisäänimääristä ja kokonaisosakemääristä. OHJE (kohdat 7 10) (7) Finanssivalvonta suosittaa, että liikkeeseenlaskija julkistaisi osakekannan tuottaman kokonaisäänimäärän ja osakkeiden kokonaismäärän ilman aiheetonta viivytystä sen jälkeen, kun muutos on merkitty kaupparekisteriin. (8) Jotta osakkeenomistajat löytäisivät tiedotevarastosta tiedon osakekannan tuottamasta äänimäärästä ja osakkeiden kokonaismäärästä mahdollisimman helposti, Finanssivalvonta suosittaa, että tieto julkistetaan aina omana tiedotteenaan ja se tallennetaan tiedotevarastoon tiedoteluokkaan Muutokset osakepääomassa ja äänimäärässä. (9) AML:n 8 luvun 6 edellyttää julkistamaan tiedot joka tapauksessa viimeistään sen kalenterikuukauden lopussa, jonka aikana muutos on tapahtunut, vaikka uusia osakkeita ei tällöin olisikaan otettu vielä kaupankäynnin kohteeksi säännellyllä markkinalla. (10) Omien osakkeiden hankkiminen tai luovuttaminen ei avoimuusdirektiivin mukaan vaikuta AML:n 8 luvun 6 :n mukaisesti julkistettavaan osakekannan tuottamaan äänimäärään ja osakkeiden kokonaismäärään. 5.3 Liputusilmoituksen julkistaminen omien osakkeiden hankinnoista ja luovutuksista (11) AML:n 9 luvun 10 :n 3 momentin mukaan kohdeyhtiön on julkistettava liputusilmoitukseen sisältyvät tiedot sen oman omistus- ja ääniosuuden muutoksista 5 7 :ssä tarkoitetulla tavalla ilman aiheetonta viivytystä. OHJE (kohdat 12 13) (12) Kohdeyhtiölle syntyy AML:n 9 luvun 10 :n 3 momentin nojalla liputusvelvollisuus omien osakkeiden hankinnoista ja luovutuksista silloin, kun osakkeiden lukumäärä tai osakkeisiin liittyvä äänimäärä rikkoo liputusrajan. (13) Omien osakkeiden hankintoja ja luovutuksia koskevien tietojen julkistamiseen sovelletaan myös, mitä AML:n 8 luvun 2 :ssä säädetään ja Finanssivalvonnan määräyksissä ja ohjeissa 7/2013 Liikkeeseenlaskijan tiedonantovelvollisuus määrätään.

Määräykset ja ohjeet 6/2016

Määräykset ja ohjeet 6/2016 Määräykset ja ohjeet 6/2016 Määräyksiä ja ohjeita tiedonantovelvollisuudesta Dnro FIVA 6/01.00/2016 Antopäivä 7.6.2016 Voimaantulopäivä 3.7.2016 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 14/2013

Määräykset ja ohjeet 14/2013 Määräykset ja ohjeet 14/2013 Kolmansien maiden kaupankäyntiosapuolet Dnro FIVA 15/01.00/2013 Antopäivä 10.6.2013 Voimaantulopäivä 1.7.2013 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 6/2016

Määräykset ja ohjeet 6/2016 Määräykset ja ohjeet 6/2016 Määräyksiä ja ohjeita tiedonantovelvollisuudesta Dnro FIVA 6/01.00/2016 Antopäivä 7.6.2016 Voimaantulopäivä 3.7.2016 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

Ilmoitus huomattavasta omistus- ja ääniosuudesta

Ilmoitus huomattavasta omistus- ja ääniosuudesta 1 (6) Ilmoitus huomattavasta omistus- ja ääniosuudesta Ilmoitus toimitetaan Finanssivalvonnalle ja kohdeyhtiölle A. Tiedot kohdeyhtiöstä ja ilmoituksen tekijästä 1. Kohdeyhtiön täydellinen nimi 2. Liputusvelvollisen

Lisätiedot

Kori 1 Kori 2 Kori 3 Ei liputusta.

Kori 1 Kori 2 Kori 3 Ei liputusta. 1 (12) Liputusesimerkkejä Liputusvelvollisuus voi syntyä kolmessa eri korissa. Koriin 1 sisältyy olemassa oleva omistus- ja ääniosuus. Koriin 2 sisältyvät rahoitusvälineet, jotka oikeuttavat hankkimaan

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 2/2018

Määräykset ja ohjeet 2/2018 Määräykset ja ohjeet 2/2018 Kaupparaportointi, tarjouskirjanpito ja kellotahdistus MiFID II:n Dnro FIVA 20/01.00/2017 Antopäivä 12.12.2017 Voimaantulopäivä 3.1.2018 FINANSSIVALVONTA puh. 09 831 51 faksi

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 10/2014

Määräykset ja ohjeet 10/2014 Määräykset ja ohjeet 10/2014 Julkistettavat tiedot varojen vakuussidonnaisuudesta ja varoista, jotka eivät ole vakuuskäytössä Dnro FIVA 15/01.00/2014 Antopäivä 4.12.2014 Voimaantulopäivä 27.12.2014 FINANSSIVALVONTA

Lisätiedot

Ilmoitus huomattavasta omistus- tai ääniosuudesta

Ilmoitus huomattavasta omistus- tai ääniosuudesta Liite 1 1 (6) Ilmoitus huomattavasta omistus- tai ääniosuudesta Ilmoitus toimitetaan Finanssivalvonnalle ja kohdeyhtiölle A. Tiedot kohdeyhtiöstä ja ilmoituksen tekijästä 1. Kohdeyhtiön täydellinen nimi

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 3/2013

Määräykset ja ohjeet 3/2013 Määräykset ja ohjeet 3/2013 Valitusten käsittely vakuutusyhtiöissä, - yhdistyksissä ja - Dnro FIVA 15/01.00/2013 Antopäivä 6.3.2013 Voimaantulopäivä 18.3.2013 Muutospäivä: 16.7.2014 FINANSSIVALVONTA puh.

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 7/2016

Määräykset ja ohjeet 7/2016 Määräykset ja ohjeet 7/2016 Ohjeet moitteettomista palkitsemisjärjestelmistä sekä palkitsemiseen liittyvistä tiedonantovelvollisuuksista Dnro FIVA 11/01.00/2016 Antopäivä 30.8.2016 Voimaantulopäivä 1.1.2017

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 8/2015

Määräykset ja ohjeet 8/2015 Määräykset ja ohjeet 8/2015 Henki- ja vahinkovakuutusyhtiöt, Solvenssi IIohjeet II osa, Dnro FIVA 17/01.00/2015 Antopäivä 30.11.2015 Voimaantulopäivä 1.1.2016 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 3/2013

Määräykset ja ohjeet 3/2013 Määräykset ja ohjeet 3/2013 Asiakasvalitusten käsittely Dnro FIVA 15/01.00/2012 Antopäivä 6.3.2013 Voimaantulopäivä 18.3.2013 Muutospäivä: 1.1.2015 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

Ohje Rahoitustarkastuksen harjoittamasta luottolaitosten omistajamuutosten valvonnasta

Ohje Rahoitustarkastuksen harjoittamasta luottolaitosten omistajamuutosten valvonnasta lukien toistaiseksi 1 (6) Luottolaitoksille Ohje Rahoitustarkastuksen harjoittamasta luottolaitosten omistajamuutosten valvonnasta Rahoitustarkastus antaa rahoitustarkastuslain (SK:503/1993) 4 :n 2 -kohdan

Lisätiedot

Standardi 5.2b. Nimi ja nro 2

Standardi 5.2b. Nimi ja nro 2 Standardi 5.2b tiedonantovelvollisuus -standardi Määräykset ja ohjeet Nimi ja nro 2 Pääjakso 2 2 (18) SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltaminen 4 2 Tavoitteet ja rakenne 5 3 Kansainvälinen viitekehys 6 4 Normiperusta

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 4/2014

Määräykset ja ohjeet 4/2014 Määräykset ja ohjeet 4/2014 Vaihtoehtorahastojen hoitajat Dnro FIVA 6/01.00/2014 Antopäivä 1.7.2014 Voimaantulopäivä 22.7.2014 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 9/2014

Määräykset ja ohjeet 9/2014 Määräykset ja ohjeet 9/2014 LEI-tunnuksen käyttöönotto Dnro FIVA 14/01.00/2014 Antopäivä 4.12.2014 Voimaantulopäivä 31.12.2014 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 5/2014

Määräykset ja ohjeet 5/2014 Määräykset ja ohjeet 5/2014 Raportointi varojen vakuussidonnaisuudesta Dnro FIVA 13/01.00/2014 Antopäivä 4.12.2014 Voimaantulopäivä 31.12.2014 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 8/2013 Huomattavien omistus- ja ääniosuuksien ilmoittaminen: Yhteenveto ja palaute lausunnoista

Määräykset ja ohjeet 8/2013 Huomattavien omistus- ja ääniosuuksien ilmoittaminen: Yhteenveto ja palaute lausunnoista 1 (9) Määräykset ja ohjeet 8/2013 Huomattavien omistus- ja ääniosuuksien ilmoittaminen: Yhteenveto ja palaute lausunnoista (Tässä yhteenvedossa käytetty määräyksien ja ohjeiden kohtien numerointi vastaa

Lisätiedot

Laki. arvopaperimarkkinalain muuttamisesta

Laki. arvopaperimarkkinalain muuttamisesta Laki arvopaperimarkkinalain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan arvopaperimarkkinalain (746/2012) 7 luvun 9, 14 :n edellä oleva väliotsikko ja 15 sekä 9 luvun 13, muutetaan 1 luvun 4,

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 9/2015

Määräykset ja ohjeet 9/2015 Määräykset ja ohjeet 9/2015 Henki- ja vahinkovakuutusyhtiöt, Solvenssi IIohjeet II osa, muut Dnro FIVA 15/01.00/2015 Antopäivä 30.11.2015 Voimaantulopäivä 1.1.2016 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 26/2013

Määräykset ja ohjeet 26/2013 Määräykset ja ohjeet 26/2013 Yhteiseurooppalainen raportointi (COREP) Dnro FIVA 18/01.00/2013 Antopäivä 9.12.2013 Voimaantulopäivä 29.6.2014 Muutospäivä: 7.12.2015 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet x/2014

Määräykset ja ohjeet x/2014 Määräykset ja ohjeet x/2014 Vaihtoehtorahastojen hoitajat Dnro x/xxx/xxxx Antopäivä xx.xx.2014 Voimaantulopäivä xx.xx.2014 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 5/2016

Määräykset ja ohjeet 5/2016 Määräykset ja ohjeet 5/2016 Tuotehallintamenettely Dnro FIVA 7/01.00/2016 Antopäivä 24.5.2016 Voimaantulopäivä 5.9.2016 Muutospäivä 30.8.2016 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet X/2013

Määräykset ja ohjeet X/2013 Määräykset ja ohjeet X/2013 Kolmansien maiden kaupankäyntiosapuolet Dnro x/01.00/2013 Antopäivä x.x.2013 Voimaantulopäivä x.x.2013 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 2/2015

Määräykset ja ohjeet 2/2015 Määräykset ja ohjeet 2/2015 Elvytyssuunnitelmien laadinta ja varhainen puuttuminen Dnro FIVA 7/01.00/2015 Antopäivä 14.10.2015 Voimaantulopäivä Luvut 2, 3 ja 4: 1.11.2015; luvut 5 ja 6: 1.1.2016 FINANSSIVALVONTA

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 20/2013

Määräykset ja ohjeet 20/2013 Määräykset ja ohjeet 20/2013 Taloudellisen informaation raportointi Dnro FIVA 28/01.00/2013 Antopäivä 9.12.2013 Voimaantulopäivä 1.1.2014 Muutospäivä: 31.12.2014 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 20/2013

Määräykset ja ohjeet 20/2013 Määräykset ja ohjeet 20/2013 Taloudellisen informaation raportointi Dnro FIVA 28/01.00/2013 Antopäivä 9.12.2013 Voimaantulopäivä 1.1.2014 Muutospäivä: 24.05.2016 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 2/2015

Määräykset ja ohjeet 2/2015 Määräykset 2/2015 Elvytyssuunnitelmien laadinta ja varhainen puuttuminen, suositus Dnro FIVA 7/01.00/2015 Antopäivä 15.10.2015 Voimaantulopäivä Luvut 2, 3 ja 4: 1.11.2015; luvut 5 ja 6: 1.1.2016 luku 7:

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 2/2015

Määräykset ja ohjeet 2/2015 Määräykset 2/2015 Elvytyssuunnitelmien laadinta ja varhainen puuttuminen, suositus Dnro FIVA 7/01.00/2015 Antopäivä 15.10.2015 Voimaantulopäivä Luvut 2, 3 ja 4: 1.11.2015; luvut 5 ja 6: 1.1.2016 + FINANSSIVALVONTA

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 20/2013

Määräykset ja ohjeet 20/2013 Määräykset ja ohjeet 20/2013 Taloudellisen informaation raportointi Dnro FIVA 28/01.00/2013 Antopäivä 9.12.2013 Voimaantulopäivä 1.1.2014 Muutospäivä: 31.12.201431.12.2015 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 270/2006 vp. Hallituksen esitys laiksi arvopaperimarkkinalain muuttamisesta. Asia. Valiokuntakäsittely.

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 270/2006 vp. Hallituksen esitys laiksi arvopaperimarkkinalain muuttamisesta. Asia. Valiokuntakäsittely. EDUSKUNNAN VASTAUS 270/2006 vp Hallituksen esitys laiksi arvopaperimarkkinalain muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi arvopaperimarkkinalain muuttamisesta (HE 174/2006

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 1/2015

Määräykset ja ohjeet 1/2015 Määräykset ja ohjeet 1/2015 Henki- ja vahinkovakuutusyhtiöt, Solvenssi IIohjeet I osa Dnro FIVA 2/01.00/2015 Antopäivä 16.3.2015 Voimaantulopäivä 1.4.2015 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet X/ LUONNOS

Määräykset ja ohjeet X/ LUONNOS Määräykset ja ohjeet X/2011 - LUONNOS 5.2 Finanssipalvelujen tarjoamisessa noudatettavat menettelytavat Dnro x/xxx/xxxx Antopäivä x.x.2011 Voimaantulopäivä x.x.2011 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet X/2016

Määräykset ja ohjeet X/2016 Määräykset ja ohjeet X/2016 Työkyvyttömyysriskin hallinta: Työeläkevakuutusyhtiöt Dnro FIVA 16/01.00/2015 Antopäivä x.x.2016 Voimaantulopäivä x.x.2016 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328

Lisätiedot

1 (7) Toimituskirja Finanssivalvonnan johtokunnan päätöksestä. Dnro 3/413/2009 11.5.2009. Julkinen. Ahti Vilppula. 1 Päätös

1 (7) Toimituskirja Finanssivalvonnan johtokunnan päätöksestä. Dnro 3/413/2009 11.5.2009. Julkinen. Ahti Vilppula. 1 Päätös 1 (7) Ahti Vilppula Asia huomautus arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 :n vastaisesta menettelystä 1 Päätös 2 Kuuleminen Finanssivalvonta 1 antaa Finanssivalvonnasta annetun lain 40 :n nojalla Ahti Vilppulalle

Lisätiedot

Pörssitiedote 30.5.2007 klo 16.04

Pörssitiedote 30.5.2007 klo 16.04 Pörssitiedote 30.5.2007 klo 16.04 ARVOPAPERIMARKKINALAIN 2 LUVUN 10 :N MUKAINEN ILMOITUS OMISTUSOSUUDEN MUUTTUMISESTA Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 10 :n mukaisesti ilmoitamme, että Suomen Helasto Oyj

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 17.12.2014,

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 17.12.2014, EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 17.12.2014 C(2014) 9656 final KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 17.12.2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/109/EY täydentämisestä tietyillä huomattavia

Lisätiedot

Määräys arvopaperikauppojen ilmoittamisesta

Määräys arvopaperikauppojen ilmoittamisesta lukien toistaiseksi 1 (5) Arvopaperipörsseille, sijoituspalveluyrityksille, luottolaitoksille, ulkomaisille luottolaitoksille ja sijoituspalveluyrityksille sekä muun julkisen kaupankäynnin järjestäjille

Lisätiedot

1 (6) Toimituskirja Finanssivalvonnan johtokunnan päätöksestä. Dnro 5/413/2009 11.5.2009. Julkinen. Danske Bank A/S, Helsinki Branch.

1 (6) Toimituskirja Finanssivalvonnan johtokunnan päätöksestä. Dnro 5/413/2009 11.5.2009. Julkinen. Danske Bank A/S, Helsinki Branch. 1 (6) Danske Bank A/S, Helsinki Branch Asia huomautus arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 :n vastaisesta menettelystä 1 Päätös 2 Kuuleminen Finanssivalvonta 1 antaa Finanssivalvonnasta annetun lain 40 :n

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 26/2013

Määräykset ja ohjeet 26/2013 Määräykset ja ohjeet 26/2013 Yhteiseurooppalainen raportointi (COREP) Dnro FIVA 18/01.00/2013 Antopäivä 9.12.2013 Voimaantulopäivä 29.6.2014 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 11/2013

Määräykset ja ohjeet 11/2013 Määräykset ja ohjeet 11/2013 Sijoitussuositusten laatiminen ja levittäminen Dnro FIVA 12/01.00/2013 Antopäivä 10.6.2013 Voimaantulopäivä 1.7.2013 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 152. Laki. arvopaperimarkkinalain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 9 päivänä helmikuuta 2007

SISÄLLYS. N:o 152. Laki. arvopaperimarkkinalain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 9 päivänä helmikuuta 2007 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2007 Julkaistu Helsingissä 14 päivänä helmikuuta 2007 N:o 152 158 SISÄLLYS N:o Sivu 152 Laki arvopaperimarkkinalain muuttamisesta... 531 153 Valtiovarainministeriön asetus arvopaperin

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 1/2016

Määräykset ja ohjeet 1/2016 Määräykset ja ohjeet 1/2016 Työkyvyttömyysriskin hallinta: Työeläkevakuutusyhtiöt Dnro FIVA 16/01.00/2015 Antopäivä 29.2.2016 Voimaantulopäivä 1.3.2016 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328

Lisätiedot

Standardi RA1.6. Ilmoitus toiminnan ulkoistamisesta. Määräykset ja ohjeet

Standardi RA1.6. Ilmoitus toiminnan ulkoistamisesta. Määräykset ja ohjeet Standardi RA1.6 Ilmoitus toiminnan ulkoistamisesta Määräykset ja ohjeet Miten luet standardia Standardi on aihealueittainen määräysten ja ohjeiden kokonaisuus, joka velvoittaa tai ohjaa valvottavia ja

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 3/2014

Määräykset ja ohjeet 3/2014 Määräykset ja ohjeet 3/2014 Toimiluvat, rekisteröinnit ja ilmoitukset Dnro FIVA 2/01.00/2013 Antopäivä 6.3.2014 Voimaantulopäivä 15.4.2014 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 11 päivänä maaliskuuta /2014 Laki. sijoituspalvelulain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 7 päivänä maaliskuuta 2014

Julkaistu Helsingissä 11 päivänä maaliskuuta /2014 Laki. sijoituspalvelulain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 7 päivänä maaliskuuta 2014 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 11 päivänä maaliskuuta 2014 166/2014 Laki sijoituspalvelulain muuttamisesta Annettu Helsingissä 7 päivänä maaliskuuta 2014 Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan

Lisätiedot

arvopaperit ovat julkisen 6.02 Dnro 1243/8.9/89, 7.12.1989 kaupankäynnin kohteena

arvopaperit ovat julkisen 6.02 Dnro 1243/8.9/89, 7.12.1989 kaupankäynnin kohteena RAHOITUSTARKASTUS OHJE 204.2 1(5) Antopäivä: 14.1.1994 Vaihde (90) 18 351 Voimassaoloaika: 14.2.1994 lukien toistaiseksi Sijoitusyhtiöille, joiden Korvaa ohjeen: arvopaperit ovat julkisen 6.02 Dnro 1243/8.9/89,

Lisätiedot

1.1 Tämä ohje täydentää omien osakkeiden hankintaa koskevia Pörssin sääntöjen luvun 2.4.1 ja sääntökohtien 2.3.5.9 2.3.5.12 säännöksiä.

1.1 Tämä ohje täydentää omien osakkeiden hankintaa koskevia Pörssin sääntöjen luvun 2.4.1 ja sääntökohtien 2.3.5.9 2.3.5.12 säännöksiä. OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA JA LUOVUTUS 1 Ohjeen tarkoitus ja soveltamisala 1.1 Tämä ohje täydentää omien osakkeiden hankintaa koskevia Pörssin sääntöjen luvun 2.4.1 ja sääntökohtien 2.3.5.9 2.3.5.12 säännöksiä.

Lisätiedot

Turret Oy Ab

Turret Oy Ab Päätös 1 (7) Vastaanottaja Hakemuksen päivämäärä Turret Oy Ab 12.11.2013 Hakemuksen kohde Arvopaperimarkkinalain 11 luvun 26 :n mukaisen poikkeusluvan myöntäminen Turret Oy Ab (hakija) on hakenut poikkeuslupaa

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2012. 1022/2012 Valtiovarainministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2012. 1022/2012 Valtiovarainministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2012 1022/2012 Valtiovarainministeriön asetus tarjousasiakirjan sisällöstä ja julkistamisesta sekä sisällöstä myönnettävistä poikkeuksista

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 15/2009 vp. Hallituksen esitys laiksi Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 15/2009 vp. Hallituksen esitys laiksi Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi EDUSKUNNAN VASTAUS 15/2009 vp Hallituksen esitys laiksi Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Asia Hallitus on vuoden 2008 valtiopäivillä antanut eduskunnalle

Lisätiedot

FINANSSIVALVONNASTA ANNETUN LAIN 40 :SSÄ TARKOITETTU JULKINEN HUOMAUTUS

FINANSSIVALVONNASTA ANNETUN LAIN 40 :SSÄ TARKOITETTU JULKINEN HUOMAUTUS 1 (8) Vastaanottaja Honkarakenne Oyj FINANSSIVALVONNASTA ANNETUN LAIN 40 :SSÄ TARKOITETTU JULKINEN HUOMAUTUS 1 Päätös 2 Kuuleminen 3 Honkarakenne Oyj:n menettely asiassa Finanssivalvonta antaa Finanssivalvonnasta

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 12/2013

Määräykset ja ohjeet 12/2013 Määräykset ja ohjeet 12/2013 Kaupparaportointi Dnro FIVA 13/01.00/2013 Antopäivä 10.6.2013 Voimaantulopäivä 1.7.2013 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 10/2013

Määräykset ja ohjeet 10/2013 Määräykset ja ohjeet 10/2013 Markkinoiden väärinkäyttöön liittyvä ilmoitusvelvollisuus Dnro FIVA 11/01.00/2013 Antopäivä 10.6.2013 Voimaantulopäivä 1.7.2013 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 22.12.2006 KOM(2006) 909 lopullinen 2006/0282 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI säännellyillä markkinoilla kaupankäynnin kohteeksi otettavien

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 98/2009 vp. Hallituksen esitys laeiksi osakeyhtiölain, arvopaperimarkkinalain ja vakuutusyhtiölain muuttamisesta.

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 98/2009 vp. Hallituksen esitys laeiksi osakeyhtiölain, arvopaperimarkkinalain ja vakuutusyhtiölain muuttamisesta. EDUSKUNNAN VASTAUS 98/2009 vp Hallituksen esitys laeiksi osakeyhtiölain, arvopaperimarkkinalain ja vakuutusyhtiölain muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi osakeyhtiölain,

Lisätiedot

Standardi 5.2b. Nimi ja nro 2

Standardi 5.2b. Nimi ja nro 2 Standardi 5.2b Liikkeeseenlaskijan ja osakkeenomistajan tiedonantovelvollisuus -standardiluonnos Määräykset ja ohjeet Nimi ja nro 2 Pääjakso 2 2 (31) SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltaminen 4 2 Tavoitteet ja rakenne

Lisätiedot

Määräys velka-arvopaperikauppojen ilmoittamisesta

Määräys velka-arvopaperikauppojen ilmoittamisesta lukien toistaiseksi 1 (5) Arvopaperipörsseille, sijoituspalveluyrityksille, luottolaitoksille, ulkomaisille luottolaitoksille ja sijoituspalveluyrityksille sekä muun julkisen kaupankäynnin järjestäjille

Lisätiedot

Ohje luottolaitosten merkittävien sijoitusten ilmoittamisesta Rahoitustarkastukselle

Ohje luottolaitosten merkittävien sijoitusten ilmoittamisesta Rahoitustarkastukselle lukien toistaiseksi 1 (5) Luottolaitoksille Ohje luottolaitosten merkittävien sijoitusten ilmoittamisesta Rahoitustarkastukselle Rahoitustarkastus antaa rahoitustarkastuslain (SK:503/1993) 4 :n 2 -kohdan

Lisätiedot

1.1 Tämä ohje täydentää omien osakkeiden hankintaa koskevia arvopaperipörssin sääntöjen 5.3 luvun ja sääntökohtien 3.5.10 3.5.14 säännöksiä.

1.1 Tämä ohje täydentää omien osakkeiden hankintaa koskevia arvopaperipörssin sääntöjen 5.3 luvun ja sääntökohtien 3.5.10 3.5.14 säännöksiä. LISTAYHTIÖN OMAT OSAKKEET 1 Ohjeen tarkoitus ja soveltamisala 1.1 Tämä ohje täydentää omien osakkeiden hankintaa koskevia arvopaperipörssin sääntöjen 5.3 luvun ja sääntökohtien 3.5.10 3.5.14 säännöksiä.

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 20/2013

Määräykset ja ohjeet 20/2013 Määräykset ja ohjeet 20/2013 Taloudellisen informaation raportointi Dnro FIVA 28/01.00/2013 Antopäivä 9.12.2013 Voimaantulopäivä 01.01.2014 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 2/2012

Määräykset ja ohjeet 2/2012 Määräykset ja ohjeet 2/2012 Vastuuvelan suojaaminen, kirjanpito- ja Dnro FIVA 10/01.00/2011 Antopäivä 23.2.2012 Voimaantulopäivä 31.12.2011 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

MÄÄRÄYS OSAKKEEN- JA KIINTEISTÖOMISTUKSEN ILMOITTAMISESTA

MÄÄRÄYS OSAKKEEN- JA KIINTEISTÖOMISTUKSEN ILMOITTAMISESTA Muutokset alleviivattu 1(5) Luottolaitoksille Omistusyhteisöille Rahoituspainotteisen rahoitus- ja vakuutusryhmittymän emoyritykselle MÄÄRÄYS OSAKKEEN- JA KIINTEISTÖOMISTUKSEN ILMOITTAMISESTA Rahoitustarkastus

Lisätiedot

Laki. arvopaperimarkkinalain muuttamisesta

Laki. arvopaperimarkkinalain muuttamisesta EV 235/1998 vp - HE 209/1998 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi arvopaperimarkkinalain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys n:o

Lisätiedot

Yhtiön kaupparekisteriin merkitty osakemäärä on 5 706 123 osaketta. Yhtiöllä on yksi osakesarja, ja jokainen osake tuottaa yhden äänen.

Yhtiön kaupparekisteriin merkitty osakemäärä on 5 706 123 osaketta. Yhtiöllä on yksi osakesarja, ja jokainen osake tuottaa yhden äänen. Liputusilmoitus 2.7.2015 klo 14.25 Orava Asuntorahasto Oyj (y-tunnus 2382127-4) on 2.7.2015 vastaanottanut Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukaisen liputusilmoituksen, jonka mukaan Maakunnan Asunnot

Lisätiedot

TAMFELT OYJ ABP OSAKELAJIEN YHDISTÄMINEN 5.8.2009

TAMFELT OYJ ABP OSAKELAJIEN YHDISTÄMINEN 5.8.2009 HALLITUKSEN EHDOTUS OSAKELAJIEN YHDISTÄMISESTÄ YHTIÖJÄRJESTYSTÄ MUUTTAMALLA JA SIIHEN LIITTYVÄSTÄ SUUNNATUSTA MAKSUTTOMASTA OSAKEANNISTA Yhtiön osakkeet jakautuvat yhtiöjärjestyksen mukaan kantaosakkeisiin

Lisätiedot

Ohjeen jakson määräykset hankintojen määristä ovat väljempiä kuin asetuksen turvasatamalle asettamat enimmäisrajat.

Ohjeen jakson määräykset hankintojen määristä ovat väljempiä kuin asetuksen turvasatamalle asettamat enimmäisrajat. 1(5) OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA JA LUOVUTUS 1 Ohjeen tarkoitus ja soveltamisala 1.1 Tämä ohje täydentää omien osakkeiden hankintaa koskevia :n (Pörssi) sääntöjen luvun 2.4.1 ja sääntökohtien 2.3.5.9 2.3.5.12

Lisätiedot

Valtiovarainministeriön asetus rahastoesitteestä ja yksinkertaistetusta rahastoesitteestä

Valtiovarainministeriön asetus rahastoesitteestä ja yksinkertaistetusta rahastoesitteestä Annettu Helsingissä 2 päivänä huhtikuuta 2004 Valtiovarainministeriön asetus rahastoesitteestä ja yksinkertaistetusta rahastoesitteestä Valtiovarainministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 29 päivänä

Lisätiedot

Standardi RA1.2. Määräysvallan hankkiminen Euroopan talousalueen ulkopuolisessa maassa sijaitsevasta. Määräykset ja ohjeet

Standardi RA1.2. Määräysvallan hankkiminen Euroopan talousalueen ulkopuolisessa maassa sijaitsevasta. Määräykset ja ohjeet Standardi Määräysvallan hankkiminen Euroopan talousalueen ulkopuolisessa maassa sijaitsevasta yrityksestä Määräykset ja ohjeet dnro 5/120/2006 2 (10) SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltaminen 3 2 Standardin tavoite

Lisätiedot

PUBLIC EUROOPANUNIONIN NEUVOSTO. Brysel,30.huhtikuuta2013(03.05) (OR.en) 9068/13 LIMITE PESC475 RELEX347 CONUN53 COARM76 FIN229

PUBLIC EUROOPANUNIONIN NEUVOSTO. Brysel,30.huhtikuuta2013(03.05) (OR.en) 9068/13 LIMITE PESC475 RELEX347 CONUN53 COARM76 FIN229 ConseilUE EUROOPANUNIONIN NEUVOSTO Brysel,30.huhtikuuta2013(03.05) (OR.en) 9068/13 LIMITE PUBLIC PESC475 RELEX347 CONUN53 COARM76 FIN229 ILMOITUS:I/A-KOHTA Lähetäjä: Neuvostonpääsihteeristö Vastaanotaja:

Lisätiedot

Liputusilmoitus 31.3.2016 klo 18.45

Liputusilmoitus 31.3.2016 klo 18.45 Liputusilmoitus 31.3.2016 klo 18.45 Orava Asuntorahasto Oyj (y-tunnus 2382127-4) on 31.3.2016 vastaanottanut Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukaisen liputusilmoituksen. Royal House Oy on tehnyt

Lisätiedot

Laki. arvopaperimarkkinalain muuttamisesta

Laki. arvopaperimarkkinalain muuttamisesta Laki arvopaperimarkkinalain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan arvopaperimarkkinalain (746/2012) 1 luvun :n 1 momentin 8 kohta, 13 ja 14 luku, 15 luvun :n 2 momentti ja 16 luvun 3,

Lisätiedot

Määräys sisäpiirirekistereistä

Määräys sisäpiirirekistereistä lukien toistaiseksi 1 (6) Arvopaperipörsseille, julkisen kaupankäynnin järjestäjille, optioyhteisöille, arvopaperinvälittäjille, liikkeeseenlaskijoille, arvopaperikeskuksille sekä selvitysosapuolille Määräys

Lisätiedot

Määräys sisäpiirirekistereistä

Määräys sisäpiirirekistereistä Muutokset alleviivattu 1 (5) Rahastoyhtiöille Määräys sisäpiirirekistereistä Rahoitustarkastus antaa sijoitusrahastolain (SRL) 101 :n 1 momentin nojalla määräyksen SRL 100 :ssä tarkoitetusta sisäpiirin

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet X/2013

Määräykset ja ohjeet X/2013 Määräykset ja ohjeet X/2013 Sijoitussuositusten laatiminen ja levittäminen Dnro x/01.00/2013 Antopäivä x.x.2013 Voimaantulopäivä x.x.2013 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

VINCIT GROUP OYJ KANNUSTINJÄRJESTELMÄ 2017

VINCIT GROUP OYJ KANNUSTINJÄRJESTELMÄ 2017 VINCIT GROUP OYJ KANNUSTINJÄRJESTELMÄ 2017 I (I) SISÄLLYSLUETTELO 1 VINCIT GROUP -KONSERNIN KANNUSTINJÄRJESTELMÄ 2017... 1 2 KANNUSTINJÄRJESTELMÄN PERUSTEET JA LAAJUUS... 1 3 OSAKKEIDEN ILMOITTAMINEN KANNUSTINJÄRJESTELMÄN

Lisätiedot

Valtiovarainministeriön asetus

Valtiovarainministeriön asetus Valtiovarainministeriön asetus joukkorahoituksen saajan tiedonantovelvollisuuden sisällöstä ja rakenteesta Valtiovarainministeriön päätöksen mukaisesti säädetään joukkorahoituslain (734/2016) 21 :n nojalla:

Lisätiedot

Ohjeet toimivaltaisia viranomaisia ja yhteissijoitusyritysten rahastoyhtiöitä varten

Ohjeet toimivaltaisia viranomaisia ja yhteissijoitusyritysten rahastoyhtiöitä varten Ohjeet toimivaltaisia viranomaisia ja yhteissijoitusyritysten rahastoyhtiöitä varten Ohjeet riskinarvioinnista ja tietyn tyyppisten strukturoitujen yhteissijoitusyritysten kokonaisriskin laskennasta ESMA/2012/197

Lisätiedot

Osoite ja postinumero, kotipaikka

Osoite ja postinumero, kotipaikka Dnro 4/120/2005 Sivu 1 (5) PERUSILMOITUS MUUTOSILMOITUS (Täytetään vain kohdat 1, 2, 6 sekä muuttuvat kohdat) Rahoitustarkastuksen sisäpiiristandardista 5.3 löytyvät taustaohjeet * -merkittyihin kohtiin.

Lisätiedot

3. Näissä ohjeissa määritetään yksityiskohtaisesti, mitä tietoja EKP edellyttää ilmoituksen sisältävän.

3. Näissä ohjeissa määritetään yksityiskohtaisesti, mitä tietoja EKP edellyttää ilmoituksen sisältävän. DANIÈLE NOUY Valvontaelimen puheenjohtaja ECB-PUBLIC Merkittävien laitosten johdolle Frankfurt am Mainissa 28.7.2017 Ohjeet järjestävän laitoksen tai alullepanevan laitoksen toteuttamaan liiketoimeen liittyvää

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 7/2013

Määräykset ja ohjeet 7/2013 Määräykset ja ohjeet 7/2013 Liikkeeseenlaskijan tiedonantovelvollisuus Tunnusluvut LIITE Dnro FIVA 8/01.00/2013 Antopäivä 10.6.2013 Voimaantulopäivä 1.7.2013 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010

Lisätiedot

Markkinat-tiedote 1/2009

Markkinat-tiedote 1/2009 Markkinat-tiedotteessa käsitellään ajankohtaisia listayhtiön tiedonantovelvollisuuden ja tilinpäätösvalvonnan tulkintoihin, standardeihin ja sääntelyyn liittyviä asioita sekä valvonnan havaintoja. Tiedotteen

Lisätiedot

Standardi RA1.4. Luotettavuutta, sopivuutta ja ammattitaitoa koskevien tietojen ilmoittaminen Rahoitustarkastukselle. Määräykset ja ohjeet

Standardi RA1.4. Luotettavuutta, sopivuutta ja ammattitaitoa koskevien tietojen ilmoittaminen Rahoitustarkastukselle. Määräykset ja ohjeet Standardi RA1.4 Luotettavuutta, sopivuutta ja ammattitaitoa koskevien tietojen ilmoittaminen Rahoitustar Määräykset ja ohjeet Miten luet standardia Standardi on aihealueittainen määräysten ja ohjeiden

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 52/2006 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 52/2006 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 52/2006 vp Hallituksen esitys laeiksi arvopaperimarkkinalain, kauppakamarilain ja Rahoitustarkastuksesta annetun lain muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä

Lisätiedot

asuntoluottodirektiivin mukaisista luotonvälittäjiä koskevista notifikaatioista

asuntoluottodirektiivin mukaisista luotonvälittäjiä koskevista notifikaatioista EBA/GL/2015/19 19.10.2015 Ohjeet asuntoluottodirektiivin mukaisista luotonvälittäjiä koskevista notifikaatioista 1 1. Noudattamista ja ilmoittamista koskevat velvoitteet Näiden ohjeiden asema 1. Tämä asiakirja

Lisätiedot

LIITE 1 OSTOTARJOUKSEN EHDOT. Ostotarjouksen kohde

LIITE 1 OSTOTARJOUKSEN EHDOT. Ostotarjouksen kohde LIITE 1 OSTOTARJOUKSEN EHDOT Ostotarjouksen kohde Aspocomp Group Oyj ( Tarjouksentekijä tai Yhtiö ) tarjoutuu tämän Ostotarjouksen mukaisin ehdoin ostamaan kaikki Yhtiön 1.12.2006 liikkeeseen laskemat

Lisätiedot

OHJE JULKISEN KAUPANKÄYNNIN KOHTEENA OLEVAN SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN OSAVUOSIKATSAUKSESTA

OHJE JULKISEN KAUPANKÄYNNIN KOHTEENA OLEVAN SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1 (6) Sijoituspalveluyrityksille Omistusyhteisöille OHJE JULKISEN KAUPANKÄYNNIN KOHTEENA OLEVAN SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN OSAVUOSIKATSAUKSESTA Rahoitustarkastus antaa rahoitustarkastuslain 4 :n 2 kohdan

Lisätiedot

Markkinoiden väärinkäyttöasetusta koskevat ohjeet Sisäpiiritiedon julkistamisen lykkääminen

Markkinoiden väärinkäyttöasetusta koskevat ohjeet Sisäpiiritiedon julkistamisen lykkääminen Markkinoiden väärinkäyttöasetusta koskevat ohjeet Sisäpiiritiedon julkistamisen lykkääminen 20/10/2016 ESMA/2016/1478 FI Sisällysluettelo 1 Soveltamisala... 3 2 Viittaukset, lyhenteet ja määritelmät...

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 13/2013

Määräykset ja ohjeet 13/2013 Määräykset ja ohjeet 13/2013 Markkinaosapuolten, työeläkevakuutusyhtiöiden ja Dnro FIVA 14/01.00/2013 Antopäivä 10.6.2013 Voimaantulopäivä 1.7.2013 Muutospäivä: 1.6.2015 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 13/2013

Määräykset ja ohjeet 13/2013 Määräykset ja ohjeet 13/2013 Markkinaosapuolten ja rahastoyhtiöiden julkinen sisäpiirirekisteri Dnro FIVA 14/01.00/2013 Antopäivä 10.6.2013 Voimaantulopäivä 1.7.2013 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi

Lisätiedot

UUSI ARVOPAPERIMARKKINALAKI 1.1.2013

UUSI ARVOPAPERIMARKKINALAKI 1.1.2013 UUSI ARVOPAPERIMARKKINALAKI 1.1.2013 ASIANAJOTOIMISTO MERILAMPI OY 1 Uusi arvopaperimarkkinalaki 1.1.2013 (40128) 1. ARVOPAPERIMARKKINALAINSÄÄDÄNNÖN KOKONAISUUDISTUS Arvopaperimarkkinalainsäädännön kokonaisuudistuksen

Lisätiedot

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen.

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. -sijoitusrahaston säännöt Rahaston säännöt muodostuvat näistä rahastokohtaisista

Lisätiedot

Miten listayhtiön viestintää säännellään?

Miten listayhtiön viestintää säännellään? Miten listayhtiön viestintää säännellään? Markkinavalvoja Minna Toiviainen 26.5.2010 Minna Toiviainen Näkökulmia Tiedonantovelvollisuuden tavoitteena oikeat ja riittävät tiedot perustellun arvion tekemiseksi

Lisätiedot

OHJE OSUUSPANKKIEN YHTEENLIITTYMÄÄN KUULUVIEN LUOTTOLAITOSTEN OMISTAMIEN LUOTTO- JA RAHOITUSLAITOSTEN OSAKKEIDEN JA OSUUKSIEN ILMOITTAMISESTA

OHJE OSUUSPANKKIEN YHTEENLIITTYMÄÄN KUULUVIEN LUOTTOLAITOSTEN OMISTAMIEN LUOTTO- JA RAHOITUSLAITOSTEN OSAKKEIDEN JA OSUUKSIEN ILMOITTAMISESTA RAHOITUSTARKASTUS OHJE Nro 301.5 Dnro 3/220/97 Antopäivä: 26.3.1997 Voimassaoloaika: 23.5.1997 lukien toistaiseksi 1 (3) Osuuspankkilain mukaiselle keskusyhteisölle OHJE OSUUSPANKKIEN YHTEENLIITTYMÄÄN

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 17 päivänä joulukuuta /2012 Arvopaperimarkkinalaki. Annettu Helsingissä 14 päivänä joulukuuta 2012

Julkaistu Helsingissä 17 päivänä joulukuuta /2012 Arvopaperimarkkinalaki. Annettu Helsingissä 14 päivänä joulukuuta 2012 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 2012 746/2012 Arvopaperimarkkinalaki Annettu Helsingissä 14 päivänä joulukuuta 2012 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: I OSA YLEISTÄ

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 19/2013

Määräykset ja ohjeet 19/2013 Määräykset ja ohjeet 19/2013 Vastuuvelan ja eläkevastuun kate: Muuta kuin lakisääteistä toimintaa harjoittavat eläkesäätiöt ja eläkekassat sekä hautaus- ja eroavustuskassat Dnro 4/01.00/2013 Antopäivä

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 7/2013

Määräykset ja ohjeet 7/2013 Määräykset ja ohjeet 7/2013 Liikkeeseenlaskijan tiedonantovelvollisuus Dnro FIVA 8/01.00/2013 Antopäivä 10.6.2013 Voimaantulopäivä 1.7.2013 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus rahoitus- ja vakuutusryhmittymän vakavaraisuuden laskemisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta annetun lain (699/2004)

Lisätiedot

Liikkeeseenlaskijan johtohenkilön lähipiiriyhteisöt ja ESMAn Q&A-tulkinta

Liikkeeseenlaskijan johtohenkilön lähipiiriyhteisöt ja ESMAn Q&A-tulkinta Liikkeeseenlaskijan johtohenkilön lähipiiriyhteisöt ja ESMAn Q&A-tulkinta Finanssivalvonnan webinaari 3.10.2017 Keskeisiä käsitteitä Liikkeeseenlaskijan johtotehtävissä toimiva henkilö (MAR 3(1)(25) art.)

Lisätiedot

Standardi RA4.7. Rahoitusriskin ilmoittaminen. Määräykset ja ohjeet

Standardi RA4.7. Rahoitusriskin ilmoittaminen. Määräykset ja ohjeet Standardi RA4.7 Rahoitusriskin ilmoittaminen Määräykset ja ohjeet Miten luet standardia Standardi on aihealueittainen määräysten ja ohjeiden kokonaisuus, joka velvoittaa tai ohjaa valvottavia ja muita

Lisätiedot