Määräykset ja ohjeet 8/2013

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Määräykset ja ohjeet 8/2013"

Transkriptio

1 Määräykset ja ohjeet 8/2013 Huomattavien omistus- ja ääniosuuksien ilmoittaminen Dnro FIVA 9/01.00/2013 Antopäivä Voimaantulopäivä FINANSSIVALVONTA puh faksi Lisätietoja Markkinavalvonta/Markkinat

2 2 (21) Määräysten ja ohjeiden oikeudellinen luonne Määräykset Finanssivalvonnan määräys- ja ohjekokoelmassa Määräys -otsikon alla esitetään Finanssivalvonnan antamat määräykset. Määräykset ovat velvoittavia oikeussääntöjä, joita on noudatettava. Finanssivalvonta antaa määräyksiä ainoastaan määräyksenantoon valtuuttavan lain säännöksen nojalla ja sen asettamissa rajoissa. Ohjeet Finanssivalvonnan määräys- ja ohjekokoelmassa Ohje -otsikon alla esitetään Finanssivalvonnan tulkintoja lainsäädännön tai muun velvoittavan sääntelyn sisällöstä. Ohje -otsikon alla on lisäksi suosituksia ja muita toimintaohjeita, jotka eivät ole velvoittavia. Ohjeissa on myös kansainvälisten ohjeiden ja suositusten noudattamista koskevat Finanssivalvonnan suositukset. Ohjeen kirjoitustavasta ilmenee, milloin kyseessä on tulkinta ja milloin suositus tai muu toimintaohje. Ohjeiden kirjoitustapaa sekä määräysten ja ohjeiden oikeudellista luonnetta on selvitetty tarkemmin Finanssivalvonnan verkkopalvelussa. Finanssivalvonta.fi > Sääntely > Määräys- ja ohjekokoelma > Uusi määräyskokoelma

3 3 (21) Sisällysluettelo 1 Soveltamisala ja määritelmät Soveltamisala Määritelmät 5 2 Säädöstausta ja kansainväliset suositukset Lainsäädäntö Euroopan unionin direktiivit Kansainväliset suositukset 6 3 Tavoitteet 7 4 Liputusvelvollisuus Säännösten soveltamisala Liputusvelvollisuuden syntyminen Omistus- ja ääniosuuden laskeminen Kohdeyhtiön osakkeiden kokonaismäärä ja kokonaisäänimäärä Olemassa oleva omistus- ja ääniosuus Mahdollinen tuleva omistus- tai ääniosuus Poikkeukset liputusvelvollisuudesta Liputusvelvollisuuteen liittyviä erityiskysymyksiä Johdannaissopimukset Vaihtovelkakirjat, optio-oikeudet ja muut erityiset oikeudet Julkinen ostotarjous Osakelainaus Listautuminen Liputusilmoituksen tekeminen 18 5 Kohdeyhtiön julkistamisvelvollisuudet Osakkeenomistajan liputusilmoitusta koskevan tiedon julkistaminen Kokonaisäänimäärän ja kokonaisosakemäärän julkistamisvelvollisuus Liputusilmoituksen julkistaminen omien osakkeiden hankinnoista ja

4 4 (21) luovutuksista 20 6 Kumotut määräykset ja ohjeet 21

5 5 (21) 1 Soveltamisala ja määritelmät 1.1 Soveltamisala (1) Näitä ohjeita sovelletaan pörssiyhtiöihin ja muihin säännellyllä markkinalla kaupankäynnin kohteena olevien osakkeiden liikkeeseenlaskijoihin, joiden säännöllisen tiedonantovelvollisuuden kotivaltio on Suomi, sekä näiden osakkeenomistajiin ja osakkeenomistajiin rinnastettaviin henkilöihin. 1.2 Määritelmät (2) Kohdeyhtiöllä tarkoitetaan näissä ohjeissa arvopaperimarkkinalain (AML) 9 luvun 3 :n mukaisesti pörssiyhtiötä ja muuta AML:n 9 luvun 1 :n 2 momentissa tarkoitettua liikkeeseenlaskijaa, jonka osakkeet ovat kaupankäynnin kohteena säännellyllä markkinalla ja johon kohdistuva omistus- ja ääniosuus on ilmoitettava ja julkistettava AML:n 9 luvun säännösten mukaisesti. (3) Liputusvelvollisuudella tarkoitetaan näissä ohjeissa AML:n 9 luvun mukaista osakkeenomistajan velvollisuutta ilmoittaa huomattavasta omistus- ja ääniosuudesta liikkeeseenlaskijassa, jonka osake on kaupankäynnin kohteena säännellyllä markkinalla. (4) Liputusrajalla tarkoitetaan näissä ohjeissa AML:n 9 luvun 5 :n 1 momentin mukaisia liputusvelvollisuuden synnyttäviä omistus- ja ääniosuuksia. (5) Osakkeenomistajalla tarkoitetaan näissä ohjeissa osakkeenomistajaa ja AML:n 9 luvun 4 :n nojalla osakkeenomistajaan rinnastettavia henkilöitä. (6) Olemassa olevalla omistus- ja ääniosuudella tarkoitetaan näissä ohjeissa AML:n 9 luvun 5 :n 1 momentissa sekä 6 ja 7 :ssä tarkoitettua mukaista omistus- ja ääniosuutta. (7) Mahdollisella tulevalla omistus- ja ääniosuudella tarkoitetaan näissä ohjeissa omistus- ja ääniosuutta, joka perustuu AML:n 9 luvun 5 :n 2 momentissa tarkoitettuun sopimukseen tai muuhun järjestelyyn, joka toteutuessaan johtaa liputusrajan rikkoutumiseen.

6 6 (21) 2 Säädöstausta ja kansainväliset suositukset 2.1 Lainsäädäntö Näiden ohjeiden aihepiiriin liittyvät seuraavat säädökset: Arvopaperimarkkinalaki (746/2012, jäljempänä myös AML) Valtiovarainministeriön asetus huomattavien omistus- ja ääniosuuksien ilmoittamisesta (1021/2012, jäljempänä myös VMA). 2.2 Euroopan unionin direktiivit Näiden ohjeiden aihepiiriin liittyvät läheisesti seuraavat Euroopan unionin direktiivit: Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/109/EY (32004L0109), annettu 15 päivänä joulukuuta 2004, säännellyillä markkinoilla kaupankäynnin kohteeksi otettavien arvopaperien liikkeeseenlaskijoita koskeviin tietoihin liittyvien avoimuusvaatimusten yhdenmukaistamisesta ja direktiivin 2001/34/EY muuttamisesta; EUVL N:o L 390, , s. 38 (jäljempänä myös avoimuusdirektiivi) Komission direktiivi 2007/14/EY (32007L0014), annettu 8 päivänä maaliskuuta 2007, säännellyillä markkinoilla kaupankäynnin kohteeksi otettavien arvopaperien liikkeeseenlaskijoita koskeviin tietoihin liittyvien avoimuusvaatimusten yhdenmukaistamisesta annetun direktiivin 2004/109/EY tiettyjen säännösten täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä; EUVL N:o L 69, , s. 27 (jäljempänä myös avoimuusdirektiivin täytäntöönpanodirektiivi) 2.3 Kansainväliset suositukset Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen (jäljempänä myös ESMA) on julkaissut avoimuusdirektiiviin ja avoimuusdirektiivin täytäntöönpanodirektiiviin liittyviä usein kysyttyjä kysymyksiä vastauksineen (ESMAn Q&A-asiakirja) sivustollaan Näissä kysymyksissä ja vastauksissa käsitellään myös liputusvelvollisuutta. On kuitenkin otettava huomioon, että arvopaperimarkkinalain säännökset liputusvelvollisuudesta ovat osittain avoimuusdirektiivin vähimmäisvaatimuksia laajemmat.

7 7 (21) 3 Tavoitteet (1) Nämä ohjeet käsittelevät osakkeenomistajan liputusvelvollisuutta ja liputusvelvollisuuteen liittyviä kohdeyhtiön julkistamisvelvollisuuksia. Näiden ohjeiden tavoitteena on saattaa osapuolten tietoon liputusvelvollisuuteen liittyviä Finanssivalvonnan suosituksia ja tulkintoja. Finanssivalvonta esittää näissä ohjeissa myös liputusvelvollisuuteen liittyviä käytännön soveltamis- ja menettelyohjeita. (2) Liputusvelvollisuutta koskevan sääntelyn ja näiden ohjeiden tavoitteena on edistää liikkeeseenlaskijan omistus- ja äänivaltarakenteen sekä siinä tapahtuvien muutosten läpinäkyvyyttä. Liputusvelvollisuuden perusteella julkistettavat tiedot voivat myös vaikuttaa myös kohdeyhtiön arvopaperien arvoon.

8 8 (21) 4 Liputusvelvollisuus 4.1 Säännösten soveltamisala (1) AML:n 9 luvun 1 :n 2 momentin mukaan luvun säännöksiä sovelletaan kohdeyhtiönä olevaan pörssiyhtiöön ja sen osakkeenomistajaan sekä osakkeenomistajaan rinnastettavaan henkilöön. Luvun säännöksiä sovelletaan myös muuhun liikkeeseenlaskijaan, jonka säännöllisen tiedonantovelvollisuuden kotivaltio on AML:n 7 luvun 2 :n 2 momentin mukaan Suomi, ja sen osakkeenomistajaan sekä osakkeenomistajaan rinnastettavaan henkilöön. OHJE (kohdat 2 4) (2) Liputusvelvollisuus ja kohdeyhtiön julkistamisvelvollisuus perustuu avoimuusdirektiivin mukaisesti kohdeyhtiön kotivaltion lainsäädäntöön. Siten AML:n 9 luvun 1 :n nojalla luvun säännöksiä sovelletaan suomalaisiin yhtiöihin, kun niiden osake on kaupankäynnin kohteena säännellyllä markkinalla missä tahansa ETA-valtiossa. (3) Avoimuusdirektiivin mukaisesti niiden Suomessa säännellyllä markkinalla kaupankäynnin kohteena olevien yhtiöiden, joiden yhtiöoikeudellinen kotipaikka on toisessa ETA-valtiossa, liputusvelvollisuus ja kohdeyhtiön julkistamisvelvollisuus määräytyvät yhtiön kotivaltion säännösten perusteella. (4) Kolmansien maiden liikkeeseenlaskijoihin AML:n säännöksiä sovelletaan AML:n 9 luvun 1 :n nojalla vain silloin, jos liikkeeseenlaskijan säännöllisen tiedonantovelvollisuuden kotivaltio on AML:n 7 luvun 2 :n 2 momentin nojalla Suomi. 4.2 Liputusvelvollisuuden syntyminen (5) AML:n 9 luvun 5 :n mukaan osakkeenomistajan on ilmoitettava omistus- ja ääniosuutensa kohdeyhtiölle ja Finanssivalvonnalle (liputusilmoitus), kun osuus saavuttaa tai ylittää taikka vähenee alle 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50 tai 90 prosentin taikka kahden kolmasosan (66 2/3 prosentin) kohdeyhtiön äänimäärästä tai osakkeiden kokonaismäärästä. Liputusilmoitus on tehtävä myös, kun osakkeenomistaja on osapuolena sopimuksessa tai muussa järjestelyssä, joka toteutuessaan johtaa liputusrajan saavuttamiseen tai ylittymiseen taikka osuuden vähenemiseen liputusrajan alle. (6) AML:n 9 luvun 6 :ssä on lueteltu esimerkkejä tilanteista, joissa osakkeenomistajan oikeus hankkia, luovuttaa tai käyttää toisen henkilön omistamia kohdeyhtiön osakkeisiin liittyviä ääniä, luetaan osakkeenomistajan ääniosuuteen.

9 9 (21) (7) AML:n 9 luvun 7 :n mukaan osakkeenomistajan ilmoitettavaan osuuteen luetaan luvun 5 ja 6 :ssä tarkoitettujen osuuksien lisäksi: 1) osakkeenomistajan määräysvallassa olevan yhteisön ja säätiön omistus- ja ääniosuus; 2) osakkeenomistajan ja sen määräysvallassa olevan yhteisön eläkesäätiön ja eläkekassan omistus- ja ääniosuus. (8) AML:n 9 luvun 4 :n mukaan mitä AML:n 9 luvussa säädetään osakkeenomistajasta, sovelletaan myös osakkeenomistajaan rinnastettavaan henkilöön. Osakkeenomistajaan rinnastetaan henkilö, joka käyttää määräysvaltaa osakkeenomistajassa tai jonka AML:n 9 luvun 5 tai 6 :ssä tarkoitettu tai 7 :ssä säädetyllä tavalla mukaan luettu osuus kohdeyhtiössä muuttuu. OHJE (kohdat 9 14) (9) Liputusvelvollisuus koskee AML:n 9 luvun 5 :n nojalla erikseen sekä omistusosuutta että ääniosuutta. (10) Liputusvelvollisuus syntyy AML:n 9 luvun 5 :n nojalla erikseen toisaalta olemassa olevasta omistus- tai ääniosuudesta (1 momentti) ja toisaalta mahdollisesta tulevasta omistus- tai ääniosuudesta (2 momentti). Liputusvelvollisuus mahdollisesta tulevasta omistus- tai ääniosuudesta syntyy, jos olemassa oleva omistus- tai ääniosuus yhdessä sopimuksesta tai muusta järjestelystä aiheutuvan omistus- tai ääniosuuden muutoksen kanssa saavuttaa, ylittää tai alittaa liputusrajan. (11) Koska olemassa olevan ja mahdollisen tulevan omistus- ja ääniosuuden liputuksissa on kyse eri liputusperusteista, liputusvelvollisuus syntyy Finanssivalvonnan tulkinnan mukaan AML:n 9 luvun 5 :n perusteella uudelleen siinä vaiheessa, kun mahdollinen tuleva omistus- tai ääniosuus muuttuu olemassa olevaksi omistus- tai ääniosuudeksi sopimuksen tai järjestelyn toteutuessa tai rauetessa. (12) Finanssivalvonnan tulkinnan mukaan AML:n 9 luvun 5 :n mukaisen liputusvelvollisuuden syntymistä arvioitaessa ei ole lähtökohtaisesti merkitystä sillä, kuinka pitkäaikainen saavutettu omistus- tai ääniosuus on. Koska liputusvelvollisuuden ensisijaisena tarkoituksena on antaa tietoa äänivaltamuutoksesta kohdeyhtiössä, Finanssivalvonnan tulkinnan mukaan saman päivän aikana tapahtuvia edestakaisia saman liputusrajan rikkoutumisia ei tarvitse liputtaa erikseen. Liputusvelvollisuus kaupankäyntipäivän päätöstilanteesta syntyy, jos se edellisen kaupankäyntipäivän päätöstilanteeseen verrattuna on saavuttanut, ylittänyt tai alittanut liputusrajan. (13) Osakkeenomistajaan rinnastettavaksi henkilöksi katsotaan AML:n 9 luvun 4 :n nojalla henkilö, joka suoraan tai välillisesti voi käyttää osakkeisiin liittyviä hallinnoimis- tai varallisuusoikeuksia. Tällainen on esimerkiksi henkilö, joka ei itse omista osakkeita mutta jonka määräysvaltaan kuuluva yhteisö on osakkeenomistaja. Osakkeenomistajaan rinnastettavaksi henkilöksi katsotaan Finanssivalvonnan tulkinnan mukaan myös esimerkiksi henkilö, jolla on sopimukseen tai muuhun oikeuteen perustuva oikeus käyttää toisen omistamiin osakkeisiin liittyviä äänioikeuksia. Tällainen tilanne syntyy esimerkiksi silloin, kun osakkeenomistajat ovat jättäneet päätäntävallan osakkeisiin liittyvistä hallinnoimisoikeuksista omaisuudenhoitajalle tai jollekin muulle asiamiehelle. Samantyyppinen tilanne on kyseessä myös silloin, kun rahastoyhtiö käyttää rahastojen omistamiin osakkeisiin liittyvää äänival-

10 10 (21) taa. Osakkeenomistajaan rinnastetaan Finanssivalvonnan tulkinnan mukaan myös edunvalvoja, joka voi käyttää vajaavaltaisen osakkeisiin liittyvää äänivaltaa. (14) Finanssivalvonnan tulkinnan mukaan liputusvelvollisuus on sekä osakkeenomistaja- että intressipiirikohtainen. Esimerkiksi konsernin emoyhtiölle tai luonnolliselle henkilölle syntyy AML:n 9 luvun 5 7 :n nojalla liputusvelvollisuus oman suoran omistus- tai ääniosuutensa lisäksi koko määräysvaltapiirinsä omistus- tai ääniosuudesta. Koska liputusvelvollisuus on toisaalta myös osakkeenomistajakohtainen, syntyy yksittäiselle konserniin tai määräysvaltapiiriin kuuluvalle yhtiölle AML:n 9 luvun 5 6 :n nojalla liputusvelvollisuus oman omistusja ääniosuutensa osalta liputusrajan saavuttamisesta, ylittymisestä tai alittamisesta, vaikka konsernin tai määräysvaltapiirin yhteenlaskettu omistus- tai ääniosuus ei muuttuisikaan. Tällaisessa tapauksessa konsernin emoyhtiö tai määräysvaltaa käyttävä luonnollinen henkilö voi kuitenkin AML:n 9 luvun 9 :n 2 momentin perusteella tehdä liputusilmoituksen osakkeenomistajan puolesta. 4.3 Omistus- ja ääniosuuden laskeminen Kohdeyhtiön osakkeiden kokonaismäärä ja kokonaisäänimäärä (15) AML:n 9 luvun 9 :n 3 momentin mukaan liputusilmoituksessa on käytettävä kohdeyhtiön AML:n 8 luvun 6 :n mukaan julkistamia tietoja kohdeyhtiön kokonaisäänimääristä ja kokonaisosakemääristä. (16) VMA:n 5 :n mukaan AML:n 9 luvun 5 :ssä tarkoitetun ilmoitusvelvollisuuden syntyminen lasketaan suhteessa kohdeyhtiön arvopaperimarkkinalain 8 luvun 6 :n mukaan julkistamiin tietoihin kohdeyhtiön kokonaisäänimäärästä ja kokonaisosakemäärästä. Jos ilmoitusvelvollisuus perustuu arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 :n 2 momenttiin, osakkeenomistaja voi kuitenkin laskea ilmoitusvelvollisuuden syntymisen suhteessa sopimuksen tai muun järjestelyn seurauksena toteutuvaan kohdeyhtiön kokonaisäänimäärään tai kokonaisosakemäärään edellyttäen, että kohdeyhtiö on sopimuksen tai muun järjestelyn osapuolena ja muutoksen määrä on tiedossa. Omistus- ja ääniosuutta laskettaessa osakkeenomistajan olemassa olevaan osuuteen lisätään tai siitä vähennetään se osuuden muutos, johon sopimus tai muu järjestely toteutuessaan johtaa, siltä osin kuin muutoksen määrä on tiedossa. (17) VMA:n 6 :n 3 momentin mukaan jos liputusilmoituksessa esitetään VMA:n 5 :n 2 momentin mukaisesti myös muutos kohdeyhtiön kokonaisäänimäärässä ja kokonaisosakemäärässä, peruste on mainittava ilmoituksessa. OHJE (kohdat 18 22) (18) Kohdeyhtiön osakkeiden kokonaismäärää ja kokonaisäänimäärää ei AML:n perusteella enää lasketa suhteessa kaupparekisteriin merkittyyn osakemäärään ja siihen liittyvään äänimäärään, vaan liputusvelvollisuuden arvioinnissa käytetyt osakkeiden kokonaismäärä ja kokonaisäänimäärä perustuvat aina tuoreimpaan kohdeyhtiön julkistamaan tietoon. (19) Kohdeyhtiön omien osakkeiden hankkiminen ei vaikuta osakkeenomistajan liputusvelvollisuuteen, sillä kohdeyhtiön omiin osakkeisiin liittyviä ääniä ei avoimuusdirektiivin mukaan vähennetä kohdeyhtiön kokonaisäänimäärästä. Jos kohdeyhtiö sen sijaan mitätöi hankki-

11 11 (21) miaan omia osakkeita, kohdeyhtiön osakkeiden lukumäärä ja osakkeenomistajien suhteelliset omistusosuudet muuttuvat. (20) Finanssivalvonnan tulkinnan mukaan kohdeyhtiön kokonaisäänimäärässä ei oteta huomioon mahdollisia laista, yhtiöjärjestyksestä tai muusta vastaavasta seikasta johtuvia äänestysrajoituksia. (21) VMA:n 5 :n 2 momentin säännös soveltuu tilanteisiin, joissa kohdeyhtiön kokonaisäänimäärä tai kokonaisosakemäärä muuttuu sopimuksen tai muun järjestelyn seurauksena. Tällainen tilanne on esimerkiksi silloin, kun kohdeyhtiö osana yrityskauppaa sopii suunnatusta osakeannista yhdelle henkilölle tai rajatulle henkilöjoukolle. Jos liikkeeseen laskettavien uusien osakkeiden määrä on VMA:n 5 :n 2 momentin edellyttämällä tavalla tiedossa, nämä henkilöt voivat liputusilmoitusta tehdessään ottaa huomioon kohdeyhtiön tulevan osake- ja äänimäärän ja ilmoittaa sen liputusilmoituksessa. (22) Omistus- tai ääniosuuden laskentatavasta johtuen liputusvelvollisuus saattaa AML:n 9 luvun 5 7 :n nojalla syntyä ilman osakkeenomistajan nimenomaisia toimiakin. Tällainen tilanne voi syntyä esimerkiksi silloin, kun osakkeenomistaja ei osallistu osakeantiin, jossa annetaan uusia osakkeita, ja osakeannin seurauksena hänen omistusosuutensa vähenee liputusrajalle tai sen alle. Osakkeenomistajien suhteelliset omistusosuudet voivat muuttua vastaavalla tavalla esimerkiksi sulautumisessa. Osakkeenomistajan omistus- tai ääniosuus voi puolestaan saavuttaa tai ylittää liputusrajan tilanteessa, jossa kohdeyhtiö mitätöi omia osakkeitaan Olemassa oleva omistus- ja ääniosuus (23) AML:n 9 luvun 5 :n 1 momentin mukaan osakkeenomistajan on ilmoitettava omistus- ja ääniosuutensa kohdeyhtiölle ja Finanssivalvonnalle (liputusilmoitus), kun osuus saavuttaa tai ylittää taikka vähenee alle 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50 tai 90 prosentin taikka kahden kolmasosan (66 2/3 prosentin) kohdeyhtiön äänimäärästä tai osakkeiden kokonaismäärästä. (24) AML:n 9 luvun 6 :ssä on lueteltu esimerkkejä tilanteista, joissa osakkeenomistajan oikeus hankkia, luovuttaa tai käyttää toisen henkilön omistamia kohdeyhtiön osakkeisiin liittyviä ääniä, luetaan osakkeenomistajan ääniosuuteen. (25) AML:n 9 luvun 7 :n mukaan osakkeenomistajan ilmoitettavaan osuuteen luetaan luvun 5 ja 6 :ssä tarkoitettujen osuuksien lisäksi osakkeenomistajan määräysvallassa olevan yhteisön ja säätiön omistus- ja ääniosuus sekä osakkeenomistajan ja sen määräysvallassa olevan yhteisön eläkesäätiön ja eläkekassan omistus- ja ääniosuus. OHJE (kohdat 26 31) (26) Olemassa olevaa omistus- ja ääniosuutta laskettaessa otetaan AML:n 9 luvun 5 7 :n nojalla huomioon osakkeenomistajan suora ja välillinen omistus- ja ääniosuus. VMA:n 6 :n nojalla suora ja välillinen omistus- ja ääniosuus eritellään liputusilmoituksessa. (27) Suoralla omistus- ja ääniosuudella tarkoitetaan tässä osakkeenomistajan omistamia osakkeita ja niihin liittyviä ääniä. (28) Välillisellä omistus- ja ääniosuudella tarkoitetaan tässä: AML:n 9 luvun 6 :ssä lueteltuja ääniosuuksia

12 12 (21) AML:n 9 luvun 7 :n mukaisesti osakkeenomistajan osuuteen luettavia omistus- ja ääniosuuksia Muuta omistus- tai ääniosuutta, jonka käytöstä osakkeenomistaja voi tosiasiallisesti päättää (29) Välillistä omistus- ja ääniosuutta ei Finanssivalvonnan tulkinnan mukaan lasketa suhteellisen omistus- tai ääniosuuden perusteella, vaan se otetaan huomioon täysimääräisenä. (30) AML:n 9 luvun 6 :n 5 kohdan säännös soveltuu esimerkiksi omaisuudenhoitoa tai rahoitusvälineiden säilyttämistä tarjoaviin sijoituspalvelun tarjoajiin silloin, kun niillä on oikeus käyttää omaisuudenhoito- tai säilytysasiakkaidensa osakkeisiin liittyviä ääniä. Säännöksen lähtökohtana on, että välilliseen ääniosuuteen luetaan sellaisiin osakkeisiin liittyvät äänioikeudet, joita sijoituspalvelun tarjoaja voi käyttää oman harkintansa mukaan ja ilman osakkeenomistajan tarkempia ohjeita äänioikeuden käyttämisestä. AML:n 9 luvun 8 :n 1 kohdan nojalla säilyttäjän ei tarvitse laskea äänioikeuksia välilliseen ääniosuuteensa niissä tapauksissa, joissa säilyttäjä voi käyttää osakkeisiin liittyvää äänioikeutta vain erikseen annettujen ohjeiden mukaisesti. (31) AML:n 9 luvun 6 :n 7 kohdassa säädetään asiamiehen tai edustajan välilliseen ääniosuuteen luettavista äänioikeuksista. Säännöksen lähtökohtana on, että asiamiehen tai edustajan ääniosuuteen luetaan sellaisiin osakkeisiin liittyvät äänioikeudet, joita hän voi käyttää oman harkintansa mukaan ja ilman osakkeenomistajan tarkempia ohjeita äänioikeuden käyttämisestä. Asiamiehen tai edustajan välilliseen ääniosuuteen ei siten lasketa äänioikeuksia niissä tapauksissa, joissa osakkeenomistaja on antanut tarkempia ohjeita äänioikeuden käyttämisestä. Finanssivalvonnan tulkinnan mukaan osakkeenomistajana olevan oikeushenkilön palveluksessa olevalle henkilölle tai sen hallinto-, johto- tai valvontaelimen jäsenelle ei kuitenkaan synny liputusvelvollisuutta siitä, että hän osakkeenomistajan edustajana käyttää osakkeenomistajan äänivaltaa yhtiökokouksessa, vaikka osakkeenomistaja ei olisikaan antanut ohjeita äänioikeuden käytöstä Mahdollinen tuleva omistus- tai ääniosuus (32) AML:n 9 luvun 5 :n 2 momentin mukaan liputusilmoitus on tehtävä myös, kun osakkeenomistaja tai osakkeenomistajaan rinnastettava henkilö on osapuolena sopimuksessa tai muussa järjestelyssä, joka toteutuessaan johtaa liputusrajan saavuttamiseen, ylittymiseen tai alittumiseen. OHJE (kohdat 33 38) (33) Liputusvelvollisuus on Suomessa mahdollisen tulevan omistus- tai ääniosuuden suhteen avoimuusdirektiivin vähimmäisvaatimuksia laajempi. Avoimuusdirektiivissä mahdollisen tulevan omistus- tai ääniosuuden liputusvelvollisuus rajoittuu ainoastaan avoimuusdirektiivin täytäntöönpanodirektiivin 11 artiklassa määriteltyihin rahoitusvälineisiin, jotka kohdistuvat jo liikkeeseen laskettuihin osakkeisiin. Suomessa liputusvelvollisuus syntyy AML:n 9 luvun 5 :n 2 momentin nojalla myös esimerkiksi rahoitusvälineistä, jotka kohdistuvat myöhemmin liikkeeseen laskettaviin osakkeisiin, sekä muista sopimuksista ja järjestelyistä, jotka toteutuessaan johtavat liputusrajan saavuttamiseen, ylittymiseen tai alittumiseen. (34) AML:n 9 luvun 5 :n 2 momentissa tarkoitettu sopimus voi olla esimerkiksi johdannaissopimus, takaisinostosopimus tai lainaussopimus, jos tällainen sopimus voi johtaa osakkeiden tai niihin liittyvien äänien hankintaan, luovutukseen tai käyttöön. Myös esisopimus, jo-

13 13 (21) ka voi johtaa osakkeiden tai niihin liittyvien äänien hankintaan, luovutukseen tai käyttöön, synnyttää Finanssivalvonnan tulkinnan mukaan liputusvelvollisuuden, jos lopullisen sopimuksen olennaiset osat ja ehdot on siinä määritelty tai sovittu riittävän tarkasti ja lopullisen sopimuksen syntyminen on todennäköistä. Säännöksessä tarkoitettu muu järjestely voi puolestaan olla esimerkiksi osakeanti, vaihtovelkakirjalaina, optio-oikeus tai julkinen ostotarjous. (35) AML:n 9 luvun 5 :n 2 momentin mukaisen liputusvelvollisuuden syntymisen edellytyksenä on Finanssivalvonnan tulkinnan mukaan, että sopimuksen tai muun järjestelyn kohteena olevan osake- tai äänimäärän perusteella on tiedossa, että osakkeenomistajan omistus- tai ääniosuus voi saavuttaa, ylittää tai alittaa liputusrajan. Liputusvelvollisuus syntyy heti, kun mahdollisuus liputusrajan saavuttamiseen, ylittymiseen tai alittumiseen on tiedossa. Esimerkiksi tilanteessa, jossa osapuolet sopivat osakekaupasta mutta kaupan toteuttaminen edellyttää vielä viranomaislupaa, mahdollinen tuleva omistus- ja ääniosuus liputetaan, jos sopimuksen kohteena olevan osake- ja äänimäärän perusteella liputusraja kaupan toteutuessa saavutetaan, ylitetään tai alitetaan. Kun viranomaislupa on saatu ja osakekauppa toteutetaan, liputetaan erikseen olemassa olevan omistus- ja ääniosuuden muutos. Saavutettavan omistus- tai ääniosuuden määrä ei järjestelyn hetkellä sen sijaan ole tiedossa esimerkiksi silloin, kun osakkeita hankitaan yleisölle suunnatussa osaketarjouksessa, sillä saavutettava omistus- ja ääniosuus selviää tällöin vasta osakkeiden allokaation yhteydessä. Tällöin ostaja tai merkitsijä liputtaa liputusrajan saavuttamisen tai ylittämisen saatuaan tiedon allokaatiosta. Osakkeiden toimitusajankohdasta riippuen tällöin liputetaan joko olemassa olevan tai mahdollisen tulevan omistus- tai ääniosuuden muutos. (36) VMA:n 5 :n 3 momentin nojalla mahdollista tulevaa omistus- tai ääniosuutta laskettaessa olemassa olevaan omistus- ja ääniosuuteen lisätään tai siitä vähennetään se omistus- tai ääniosuuden muutos, johon sopimus tai muu järjestely johtaa. Mahdollista tulevaa omistus- tai ääniosuutta laskettaessa otetaan AML:n 9 luvun 5 :n 2 momentin nojalla huomioon kaikki sopimukset ja järjestelyt, jotka toteutuessaan johtavat omistus- tai ääniosuuden muuttumiseen. Esimerkiksi vaikka aiempi sopimus ei sopimushetkellä olisi aiheuttanut liputusvelvollisuutta, voi myöhempi osakekauppa yhdessä tämän sopimuksen kanssa aiheuttaa liputusvelvollisuuden. (37) Finanssivalvonnan tulkinnan mukaan AML:n 9 luvun 5 :n 2 momentin säännös edellyttää, että mahdollista tulevaa omistus- ja ääniosuutta laskettaessa vastakkaissuuntaiset positiot erotetaan toisistaan ja kummankin suuntaisten transaktioiden vaikutuksia arvioidaan erikseen. Näin ollen esimerkiksi vastakkaissuuntaisia johdannaispositioita ei netoteta keskenään. 1 (38) Myös mahdollisessa tulevassa omistus- ja ääniosuudessa otetaan AML:n 9 luvun 5 7 :n nojalla huomioon sekä osakkeenomistajan suora että välillinen omistus- ja ääniosuus. 4.4 Poikkeukset liputusvelvollisuudesta (39) AML:n 9 luvun 2 :n 1 momentin mukaan luvun säännökset eivät koske osakkeita, joita Euroopan keskuspankkijärjestelmään kuuluvat kansalliset keskuspankit hankkivat tai luovuttavat rahaviranomaisen tehtäviä hoitaessaan tai maksujärjestelmän puitteissa, jos kyseisiin osakkeisiin liittyviä äänioikeuksia ei käytetä. 1 ESMAn Q&A-asiakirja, kysymys 13.

14 14 (21) (40) AML:n 9 luvun 8 :n mukaan luvun säännökset eivät koske: 1) osakkeita, jotka hankitaan yksinomaan selvitystoimintaa varten enintään neljäksi kaupankäyntipäiväksi eikä arvopaperien säilyttäjiä, jotka tässä ominaisuudessa pitävät hallussaan osakkeita ja voivat käyttää hallitsemiinsa osakkeisiin liittyvää äänioikeutta vain erikseen annettujen ohjeiden mukaisesti; 2) sijoituspalvelun tarjoajan markkinatakaajan ominaisuudessa tekemää omistus- tai ääniosuuden hankintaa tai luovutusta, joka toteutuessaan johtaa 5 prosentin rajan saavuttamiseen tai ylittymiseen taikka osuuden vähenemiseen tämän rajan alle, jollei markkinatakaaja puutu liikkeeseenlaskijan johtamiseen eikä vaikuta liikkeeseenlaskijaan, jotta se ostaisi kyseisiä osakkeita tai vaikuttaisi niiden hintaan. Lisäksi edellytetään, että markkinatakaaja ilmoittaa Finanssivalvonnalle poikkeuksen soveltamisesta valtiovarainministeriön asetuksessa tarkemmin määrättävällä tavalla; 3) luottolaitoksen tai sijoituspalvelun tarjoajan kaupankäyntisalkussa olevia omistus- ja ääniosuuksia, jos a) kaupankäyntisalkussa oleva osuus ei ylitä 5 prosenttia kohdeyhtiön äänimäärästä eikä osakkeiden kokonaismäärästä; ja b) luottolaitos tai sijoituspalvelun tarjoaja varmistaa, että kaupankäyntisalkussa oleviin osakkeisiin liittyvää äänioikeutta ei käytetä eikä niillä muuten vaikuteta liikkeeseenlaskijan johtamiseen. (41) VMA:n 2 :n mukaan sijoitusrahastolaissa tarkoitetun rahastoyhtiön tai muussa ETAvaltiossa toimiluvan saaneen rahastoyhtiön emoyrityksen (emoyritys) ei ole laskettava omistus- ja ääniosuuksiaan yhteen rahastoyhtiön hallinnoiman sijoitusrahaston tai yhteissijoitusyrityksen omistus- ja ääniosuuksien kanssa, jos osakkeisiin liittyvää äänioikeutta käytetään emoyrityksestä riippumattomalla tavalla. Emoyritys ei saa tällöin antaa suoria eikä välillisiä ohjeita tai yrittää muulla tavalla vaikuttaa rahastoyhtiön harkintaan osakkeisiin liittyvien äänioikeuksien käytöstä. Suomessa tai muussa ETA-valtiossa toimiluvan saaneen sijoituspalvelun tarjoajan emoyrityksen ei tarvitse laskea omistus- ja ääniosuuksiaan yhteen sijoituspalvelun tarjoajan omaisuudenhoitosopimusten nojalla hallinnoimien omistus- ja ääniosuuksien kanssa edellyttäen, että sijoituspalvelun tarjoaja voi käyttää osakkeisiin liittyvää äänioikeuttaan vain annettujen ohjeiden mukaisesti ja se käyttää äänioikeuttaan emoyrityksestä riippumatta. Sijoituspalvelun tarjoajan emoyritys ei saa tällöin antaa suoria eikä välillisiä ohjeita tai yrittää muulla tavalla vaikuttaa sijoituspalvelun tarjoajan harkintaan osakkeisiin liittyvien äänioikeuksien käytöstä. (42) VMA:n 3 :n mukaan emoyrityksen on ilmoitettava viipymättä Finanssivalvonnalle, kun se aikoo soveltaa VMA:n 2 :ssä tarkoitettua poikkeusta omistus- ja ääniosuuksien yhteen laskemisesta. Pykälässä säädetään myös ilmoituksessa annettavista tiedoista. VMA:n 3 :n 2 momentin mukaan emoyrityksen on ilmoitettava myös edellä mainituissa tiedoissa tapahtuvat muutokset Finanssivalvonnalle ilman aiheetonta viivytystä. (43) VMA:n 4 :n mukaan markkinatakaajan on ilmoitettava Finanssivalvonnalle, kun se aikoo soveltaa AML:n 9 luvun 8 :n 2 kohdassa tarkoitettua poikkeusta ja kun se ei enää aio sitä soveltaa. Ilmoitus on tehtävä Finanssivalvonnalle kohdeyhtiökohtaisesti. Ilmoitus on tehtävä ilman aiheetonta viivytystä arvopaperimarkkinalain 9 luvun 9 :n 1 momentin mukaisesti.

15 15 (21) (44) VMA:n 8 :n mukaan Finanssivalvonnan on myönnettävä kolmannessa maassa toimiluvan saaneen rahastoyhtiön tai sijoituspalvelun tarjoajan emoyritykselle lupa soveltaa VMA:n 2 :n 1 tai 2 momentissa tarkoitettua poikkeusta, jos rahastoyhtiön tai sijoituspalvelun tarjoajan kotivaltion sääntely vastaa VMA:n 2 :n 1 tai 2 momentin vaatimuksia. Emoyritykseen sovelletaan lisäksi VMA:n 3 :n 1 3 momenttia. Emoyrityksen on esitettävä Finanssivalvonnalle selvitys vaatimusten vastaavuudesta. OHJE (kohdat 45 50) (45) Finanssivalvonnan tulkinnan mukaan AML:n 9 luvun 8 :n 1 kohdassa tarkoitettu selvitystoimintaa koskeva poikkeus soveltuu myös toimituspuutteeseen enintään neljäksi kaupankäyntipäiväksi otettavaan tai annettavaan arvopaperin lainaussopimukseen. (46) Finanssivalvonta suosittaa, että AML:n 9 luvun 8 :n 2 kohdassa ja VMA:n 4 :ssä tarkoitettu markkinatakaajan ilmoitus tehdään Finanssivalvonnalle Finanssivalvonnan verkkosivuilla olevalla lomakkeella. 2 (47) AML:n 9 luvun 8 :n 3 kohdan kaupankäyntisalkkua koskeva poikkeus soveltuu Finanssivalvonnan tulkinnan mukaan vain silloin, kun kaupankäyntisalkussa oleva omistus- ja ääniosuus on enintään 5 prosenttia kohdeyhtiön äänimäärästä tai osakkeiden kokonaismäärästä. Jos kaupankäyntisalkussa oleva osuus ylittää 5 prosentin rajan, luetaan kyseiset kaupankäyntisalkussa olevat osakkeet kokonaisuudessaan liputettavaan omistus- ja ääniosuuteen. Poikkeuksen soveltaminen edellyttää myös, että luottolaitos tai sijoituspalvelun tarjoaja varmistaa, että kaupankäyntisalkussa oleviin osakkeisiin liittyvää äänioikeutta ei käytetä eikä niillä muuten vaikuteta liikkeeseenlaskijan johtamiseen. Finanssivalvonnan tulkinnan mukaan luottolaitoksen tai sijoituspalvelun tarjoajan on poikkeusta soveltaessaan siten varmistettava, ettei kaupankäyntisalkussa olevia osakkeita esimerkiksi anneta lainaksi tilanteessa, jossa osakkeisiin liittyviä äänioikeuksia voitaisiin käyttää tai muuten vaikuttaa niillä liikkeeseenlaskijan johtamiseen. (48) VMA:n 2 :ssä tarkoitettu emoyrityksestä riippumaton äänioikeuden käyttäminen edellyttää Finanssivalvonnan tulkinnan mukaan ainakin, että emoyrityksessä ja rahastoyhtiössä tai sijoituspalvelun tarjoajassa on laadittu kirjalliset menettelyohjeet ja otettu käyttöön menettelytavat, joiden tarkoituksena on estää äänivallan käyttöön liittyvä tiedonkulku emoyhtiön ja rahastoyhtiön tai sijoituspalvelun tarjoajan välillä. Kirjallinen ohje voi olla esimerkiksi rahastoyhtiön yhtiöjärjestykseen tai sen julkistamiin omistajaohjauksen tavoitteisiin otettu vaatimus siitä, että rahastoyhtiön hallinnoimien rahastojen omistamiin osakkeisiin liittyvän äänioikeuden käyttämisestä tulee päättää rahastoyhtiön hallituksessa osuudenomistajien valitsemien jäsenten myötävaikutuksella. (49) VMA:n 2 :n nojalla pykälässä tarkoitetut poikkeukset soveltuvat emoyrityksen kotivaltiosta riippumatta aina, jos rahastoyhtiö tai sijoituspalvelun tarjoaja on saanut toimiluvan ETAvaltiossa. Emoyrityksen tulee VMA:n 3 :n 1 ja 2 momentin nojalla kuitenkin aina ilmoittaa poikkeuksen soveltamisesta Finanssivalvonnalle. Jos rahastoyhtiö tai sijoituspalvelun tarjoaja on saanut toimiluvan kolmannessa valtiossa, poikkeusta voidaan VMA:n 8 :n nojalla soveltaa vain, jos Finanssivalvonta on myöntänyt emoyritykselle tähän luvan. Hakemuksessaan emoyrityksen on esitettävä VMA:n 8 :n nojalla selvitys kyseisen kolmannen maan sääntelyn vastaavuudesta. 2

16 16 (21) (50) Jos edellä kuvattuja poikkeuksia soveltamaan alkavan osakkeenomistajan tai emoyrityksen omistus- tai ääniosuus poikkeuksen soveltamisesta johtuen saavuttaa liputusrajan tai laskee sen alle, syntyy osakkeenomistajalle tai emoyritykselle Finanssivalvonnan tulkinnan mukaan liputusvelvollisuus uudesta omistus- ja ääniosuudesta. Liputusilmoituksessa ilmoitetaan liputuksen perusteeksi poikkeuksen soveltaminen. 4.5 Liputusvelvollisuuteen liittyviä erityiskysymyksiä Johdannaissopimukset OHJE (kohdat 51 54) (51) Tilanteissa, joissa osakkeenomistajalla on sekä olemassa olevaa omistusta että johdannaisiin perustuvaa mahdollista tulevaa omistusta, liputusvelvollisuus syntyy AML:n 9 luvun 5 :n 1 momentin nojalla, jos olemassa oleva omistus- tai ääniosuus saavuttaa, ylittää tai alittaa liputusrajan. AML:n 9 luvun 5 :n 2 momentin nojalla liputusvelvollisuus syntyy myös silloin, jos olemassa olevan ja mahdollisen tulevan omistus- tai ääniosuuden yhteismäärä saavuttaa, ylittää tai alittaa liputusrajan. (52) Esimerkiksi tilanteessa, jossa termiinisopimuksia muutetaan osittain olemassa olevaksi omistukseksi tai päinvastoin, uusi olemassa oleva omistus- tai ääniosuus synnyttää Finanssivalvonnan tulkinnan mukaan liputusvelvollisuuden, jos se on aiemmin liputettuun olemassa olevaan omistus- tai ääniosuuteen verrattuna saavuttanut, ylittänyt tai alittanut liputusrajan. (53) VMA:n 6 :n mukaan liputusilmoituksessa tulee ilmoittaa muun muassa sopimuksen olennainen sisältö, osapuolet ja voimassaoloaika. Finanssivalvonnan tulkinnan mukaan johdannaissopimusten osalta liputusvelvollisen ei kuitenkaan tarvitse ilmoittaa liputusilmoituksessa johdannaissopimuksen vastapuolta. (54) Liputusilmoituksessa ilmoitetaan VMA:n 6 :n nojalla aina myös johdannaissopimusten voimassaoloajat. Finanssivalvonnan tulkinnan mukaan mahdollisia liputusilmoituksen jälkeisiä muutoksia johdannaissopimusten voimassaoloajoissa ei tarvitse liputtaa erikseen, ellei liputusrajaa olemassa olevassa omistus- tai ääniosuudessa taikka olemassa olevan ja mahdollisen tulevan omistus- tai ääniosuuden yhteismäärässä ylitetä, aliteta tai saavuteta Vaihtovelkakirjat, optio-oikeudet ja muut erityiset oikeudet OHJE (kohdat 55 56) (55) Vaihtovelkakirjojen, optio-oikeuksien ja muiden erityisten oikeuksien osalta mahdollinen tuleva omistus- ja ääniosuus ei välttämättä ole tarkasti tiedossa vielä vaihtovelkakirjan, optio-oikeuden tai muun erityisen oikeuden merkintähetkellä. Näin ollen saattaa syntyä tilanne, jossa sama omistus- ja ääniosuuden muuttumiseen johtava toimi voidaan joutua liputtamaan useampaan kertaan sitä mukaa kuin saavutettavan omistus- ja ääniosuuden määrä tarkentuu. (56) Vaihtovelkakirjoilla, optio-oikeuksilla tai muilla erityisillä oikeuksilla varmasti saavutettavissa oleva osuus on Finanssivalvonnan tulkinnan mukaan se, jonka osakkeenomistaja tietää varmasti saavuttavansa, vaikka kaikki muutkin vaihtovelkakirjojen, optio-oikeuksien tai

17 17 (21) muiden erityisten oikeuksien merkitsijät käyttäisivät omaa vaihto- tai merkintäoikeuttaan. Kohdeyhtiön osakkeiden kokonaismäärä ja niiden tuottama kokonaisäänimäärä voidaan tällöin laskea VMA:n 5 :n 2 momentin mukaisesti siten, että kohdeyhtiön julkistamaan kokonaisosakemäärään ja kokonaisäänimäärään lisätään kaikki kyseisillä vaihtovelkakirjoilla, optio-oikeuksilla tai muilla erityisillä oikeuksilla merkittävissä olevat osakkeet ja niihin liittyvät äänet Julkinen ostotarjous OHJE (kohdat 57 59) (57) Jos liputusrajan ylittävän omistus- tai ääniosuuden omistava osakkeenomistaja on antanut julkista ostotarjousta suunnittelevalle sitoumuksen hyväksyä julkinen ostotarjous, Finanssivalvonnan tulkinnan mukaan tällainen sitoumus synnyttää liputusvelvollisuuden AML:n 9 luvun 5 :n 2 momentin nojalla, kun ostotarjous on julkistettu. Osakkeenomistajalle syntyy Finanssivalvonnan tulkinnan mukaan vastaavasti liputusvelvollisuus ostotarjouksen julkistamisen jälkeen antamastaan ostotarjouksen hyväksynnästä, vaikka ostotarjous olisikin vielä ehdollinen. (58) Ostotarjouksen tekijällä on puolestaan Finanssivalvonnan tulkinnan mukaan AML:n 9 luvun 5 :2 momentin perusteella velvollisuus liputtaa ostotarjouksen julkistamisen yhteydessä ja ostotarjousaikana osuus, jonka tämä annettujen hyväksyntöjen perusteella voi saada. Liputusvelvollisuus syntyy, vaikka ostotarjous olisikin vielä ehdollinen. (59) Ostotarjouksen tekijä saattaa joutua ilmoittamaan liputusrajan ylityksiä tai alituksia useampaan kertaan, jos ostotarjouksen hyväksyneet osakkeenomistajat peruuttavat hyväksyntöjään. Vastaavasti osakkeenomistajalle, joka on liputtanut ostotarjouksen hyväksymisen, syntyy Finanssivalvonnan tulkinnan mukaan liputusvelvollisuus myös mahdollisesta ostotarjoukseen antamansa hyväksynnän peruuttamisesta Osakelainaus OHJE (kohta 60) (60) Osakelainauksessa liputusvelvollisuus voi Finanssivalvonnan tulkinnan mukaan syntyä AML:n 9 luvun 5 :n perusteella sekä olemassa olevan omistus- tai ääniosuuden että mahdollisen tulevan omistus- tai ääniosuuden perusteella. Osakelainasopimuksen tekohetkellä lainaksi antajan ja lainaksi saajan omistus- ja ääniosuudet muuttuvat, mikä aiheuttaa tarpeen arvioida liputusvelvollisuutta olemassa olevan omistus- ja ääniosuuden kannalta. Toisaalta osakelainaus on samalla sopimus, joka toteutuessaan (laina-ajan päätyttyä) johtaa omistus- ja ääniosuuksien muuttumiseen, mistä syystä liputusvelvollisuutta arvioidaan myös mahdollisen tulevan omistus- tai ääniosuuden kannalta Listautuminen OHJE (kohdat 61 62) (61) Liputusvelvollisuutta ei AML:n 9 luvun 1 :n nojalla synny omistus- tai ääniosuusmuutoksista, jotka tapahtuvat ennen kuin yhtiön osake on otettu kaupankäynnin kohteeksi säännellylle markkinalle. Listautumisten yhteydessä listautuva yhtiö ilmoittaa esitteessään

18 18 (21) muun muassa tiedossaan olevat osakkeenomistajat, jotka suoraan tai välillisesti omistavat vähintään 1/20:n (5 %) listautuvan yhtiön osakkeista tai äänistä sekä näiden osakkeenomistajien omistus- ja ääniosuudet. 3 Listautumista edeltävän osaketarjouksen seurauksena tämä tieto kuitenkin muuttuu, eikä markkinoilla ole ajantasaista tietoa omistus- ja ääniosuuksista, joihin myöhempiä liputusilmoituksia voisi verrata. (62) Jotta markkinoilla olisi ajantasainen tieto listautuvan yhtiön omistus- ja äänivaltarakenteesta, Finanssivalvonta suosittaa, että listautuvat yhtiöt julkistaisivat listautumisen tapahduttua pörssitiedotteella esitteeseen vaadittavaa tietoa vastaavan tiedon yhtiön osakkeenomistajista. 4.6 Liputusilmoituksen tekeminen (63) AML:n 9 luvun 9 :n 1 2 momentin mukaan liputusilmoitus on tehtävä ilman aiheetonta viivytystä, kuitenkin viimeistään seuraavana kaupankäyntipäivänä sen jälkeen, kun osakkeenomistaja sai tietää tai hänen olisi pitänyt tietää tapahtuneesta hankinnasta tai luovutuksesta, mahdollisuudestaan käyttää äänioikeutta tai tehdystä oikeustoimesta, jonka vuoksi hänen omistus- ja ääniosuutensa on muuttunut tai muuttuu oikeustoimen toteutuessa 5 :ssä säädetyllä tavalla. Osakkeenomistajan on katsottava saaneen tiedon kyseisestä oikeustoimesta viimeistään kahden päivän kuluttua oikeustoimesta. Osakkeenomistajan ei tarvitse tehdä liputusilmoitusta, jos liputusilmoituksen tekee henkilö, jonka määräysvallassa osakkeenomistaja on. (64) Liputusilmoituksessa annettavista tiedoista säädetään VMA:n 6 :ssä. OHJE (kohdat 65 68) (65) Liputusilmoitus tehdään AML:n 9 luvun 5 :n nojalla sekä kohdeyhtiölle että Finanssivalvonnalle. (66) Liputusilmoituksessa esitetään VMA:n 6 :n nojalla sekä osakkeenomistajan olemassa oleva omistus- ja ääniosuus että mahdollinen tuleva omistus- ja ääniosuus, johon sopimus tai muu järjestely johtaa. Näiden osalta eritellään lisäksi suora ja välillinen omistus- ja ääniosuus. Silloin, kun osakkeenomistajassa määräysvaltaa käyttävä henkilö ei ole velvollinen tekemään liputusilmoitusta (esimerkiksi määräysvaltapiirin sisäiset omistusmuutokset), osakkeenomistajan liputusilmoituksessa ilmoitetaan VMA:n 6 :n nojalla myös henkilö, joka käyttää määräysvaltaa osakkeenomistajassa. (67) Finanssivalvonta suosittaa, että liputusilmoituksissa käytetään Finanssivalvonnan verkkosivuilla olevaa liputuslomaketta 4, jollei järjestelyn erityispiirteistä muuta johdu. (68) Liputusilmoitus toimitetaan Finanssivalvonnalle suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi sähköpostilla osoitteeseen tai faksin välityksellä numeroon Komission ns. esiteasetus (EY) 809/2004, liite I, kohta 18.1 ja liite XXV, kohta

19 19 (21) 5 Kohdeyhtiön julkistamisvelvollisuudet 5.1 Osakkeenomistajan liputusilmoitusta koskevan tiedon julkistaminen (1) AML:n 9 luvun 10 :n 1 2 momentin mukaan kun kohdeyhtiö saa liputusilmoituksen, sen on ilman aiheetonta viivytystä julkistettava liputusilmoituksessa olevat tiedot. Kohdeyhtiöllä ei ole julkistamisvelvollisuutta, ellei osakkeenomistajalla ole ilmoitusvelvollisuutta. (2) VMA:n 7 :n mukaan kohdeyhtiön on julkistettava liputusilmoituksessa olevat VMA:n 5 :ssä mainitut tiedot, jos ne ovat tulleet kohdeyhtiön tietoon. Julkistamisen yhteydessä on myös mainittava, jos liikkeeseenlaskijan tiedossa ei ole kaikkia VMA:n 5 :ssä mainittuja tietoja. Jos liputusilmoituksessa on VMA:n 5 :ssä mainittujen tietojen lisäksi annettu muita tietoja, nämäkin tiedot on julkistettava samassa yhteydessä. OHJE (kohdat 3 4) (3) Finanssivalvonnan tulkinnan mukaan aiheellinen viivytys AML:n 9 luvun 10 :ssä tarkoitetulle liputusilmoituksen tietojen julkistamiselle voi olla esimerkiksi se, että ilmoitettuja tietoja on ollut tarpeen varmistaa, ilmoituksen tietoja on tullut täydentää tai kohdeyhtiö on saanut liputusilmoituksen vasta myöhään illalla. Finanssivalvonnan tulkinnan mukaan säännös ei tällöinkään salli julkistamisen viivästyttämistä enempää kuin, mitä tietojen oikeellisuuden varmistaminen tai tiedotteen laatiminen vaatii. (4) Kohdeyhtiöllä ei AML:n 9 luvun 10 :n perusteella sinänsä ole velvollisuutta täydentää osakkeenomistajan tai osakkeenomistajaan rinnastettavan henkilön puutteellista liputusilmoitusta. Jos liputusilmoituksen tietojen julkistaminen voisi tietojen puutteellisuuden takia olla harhaanjohtavaa, Finanssivalvonta suosittaa, että kohdeyhtiö kuitenkin pyrkii ilman aiheetonta viivytystä täydentämään tietoja ennen julkistamista ottamalla yhteyttä liputusilmoituksen tekijään tai, jos tiedot ovat muuten kohdeyhtiön tiedossa, täydentämällä tiedot itse. Jos kohdeyhtiö täydentää liputusilmoituksen tietoja itse, tietojen julkistamisen yhteydessä tulisi tällöin myös kertoa, mitkä tiedot ovat kohdeyhtiön omia täydennyksiä. 5.2 Kokonaisäänimäärän ja kokonaisosakemäärän julkistamisvelvollisuus (5) AML:n 8 luvun 6 :n mukaan liikkeeseenlaskijan on julkistettava osakekannan tuottama äänimäärä ja osakkeiden kokonaismäärä kunkin sellaisen kalenterikuukauden lopussa,

20 20 (21) jonka aikana kyseinen määrä on muuttunut, jollei määrää ole julkistettu jo kalenterikuukauden aikana. (6) AML:n 9 luvun 9 :n 3 momentin mukaan liputusilmoituksessa on käytettävä kohdeyhtiön AML:n 8 luvun 6 :n mukaan julkistamia tietoja kohdeyhtiön kokonaisäänimääristä ja kokonaisosakemääristä. OHJE (kohdat 7 10) (7) Finanssivalvonta suosittaa, että liikkeeseenlaskija julkistaisi osakekannan tuottaman kokonaisäänimäärän ja osakkeiden kokonaismäärän ilman aiheetonta viivytystä sen jälkeen, kun muutos on merkitty kaupparekisteriin. (8) Jotta osakkeenomistajat löytäisivät tiedotevarastosta tiedon osakekannan tuottamasta äänimäärästä ja osakkeiden kokonaismäärästä mahdollisimman helposti, Finanssivalvonta suosittaa, että tieto julkistetaan aina omana tiedotteenaan ja se tallennetaan tiedotevarastoon tiedoteluokkaan Muutokset osakepääomassa ja äänimäärässä. (9) AML:n 8 luvun 6 edellyttää julkistamaan tiedot joka tapauksessa viimeistään sen kalenterikuukauden lopussa, jonka aikana muutos on tapahtunut, vaikka uusia osakkeita ei tällöin olisikaan otettu vielä kaupankäynnin kohteeksi säännellyllä markkinalla. (10) Omien osakkeiden hankkiminen tai luovuttaminen ei avoimuusdirektiivin mukaan vaikuta AML:n 8 luvun 6 :n mukaisesti julkistettavaan osakekannan tuottamaan äänimäärään ja osakkeiden kokonaismäärään. 5.3 Liputusilmoituksen julkistaminen omien osakkeiden hankinnoista ja luovutuksista (11) AML:n 9 luvun 10 :n 3 momentin mukaan kohdeyhtiön on julkistettava liputusilmoitukseen sisältyvät tiedot sen oman omistus- ja ääniosuuden muutoksista 5 7 :ssä tarkoitetulla tavalla ilman aiheetonta viivytystä. OHJE (kohdat 12 13) (12) Kohdeyhtiölle syntyy AML:n 9 luvun 10 :n 3 momentin nojalla liputusvelvollisuus omien osakkeiden hankinnoista ja luovutuksista silloin, kun osakkeiden lukumäärä tai osakkeisiin liittyvä äänimäärä rikkoo liputusrajan. (13) Omien osakkeiden hankintoja ja luovutuksia koskevien tietojen julkistamiseen sovelletaan myös, mitä AML:n 8 luvun 2 :ssä säädetään ja Finanssivalvonnan määräyksissä ja ohjeissa 7/2013 Liikkeeseenlaskijan tiedonantovelvollisuus määrätään.

Määräykset ja ohjeet 6/2016

Määräykset ja ohjeet 6/2016 Määräykset ja ohjeet 6/2016 Määräyksiä ja ohjeita tiedonantovelvollisuudesta Dnro FIVA 6/01.00/2016 Antopäivä 7.6.2016 Voimaantulopäivä 3.7.2016 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 6/2016

Määräykset ja ohjeet 6/2016 Määräykset ja ohjeet 6/2016 Määräyksiä ja ohjeita tiedonantovelvollisuudesta Dnro FIVA 6/01.00/2016 Antopäivä 7.6.2016 Voimaantulopäivä 3.7.2016 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 8/2015

Määräykset ja ohjeet 8/2015 Määräykset ja ohjeet 8/2015 Henki- ja vahinkovakuutusyhtiöt, Solvenssi IIohjeet II osa, Dnro FIVA 17/01.00/2015 Antopäivä 30.11.2015 Voimaantulopäivä 1.1.2016 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 4/2014

Määräykset ja ohjeet 4/2014 Määräykset ja ohjeet 4/2014 Vaihtoehtorahastojen hoitajat Dnro FIVA 6/01.00/2014 Antopäivä 1.7.2014 Voimaantulopäivä 22.7.2014 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

Ohje Rahoitustarkastuksen harjoittamasta luottolaitosten omistajamuutosten valvonnasta

Ohje Rahoitustarkastuksen harjoittamasta luottolaitosten omistajamuutosten valvonnasta lukien toistaiseksi 1 (6) Luottolaitoksille Ohje Rahoitustarkastuksen harjoittamasta luottolaitosten omistajamuutosten valvonnasta Rahoitustarkastus antaa rahoitustarkastuslain (SK:503/1993) 4 :n 2 -kohdan

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet x/2014

Määräykset ja ohjeet x/2014 Määräykset ja ohjeet x/2014 Vaihtoehtorahastojen hoitajat Dnro x/xxx/xxxx Antopäivä xx.xx.2014 Voimaantulopäivä xx.xx.2014 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet X/2013

Määräykset ja ohjeet X/2013 Määräykset ja ohjeet X/2013 Kolmansien maiden kaupankäyntiosapuolet Dnro x/01.00/2013 Antopäivä x.x.2013 Voimaantulopäivä x.x.2013 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 2/2015

Määräykset ja ohjeet 2/2015 Määräykset ja ohjeet 2/2015 Elvytyssuunnitelmien laadinta ja varhainen puuttuminen Dnro FIVA 7/01.00/2015 Antopäivä 14.10.2015 Voimaantulopäivä Luvut 2, 3 ja 4: 1.11.2015; luvut 5 ja 6: 1.1.2016 FINANSSIVALVONTA

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 20/2013

Määräykset ja ohjeet 20/2013 Määräykset ja ohjeet 20/2013 Taloudellisen informaation raportointi Dnro FIVA 28/01.00/2013 Antopäivä 9.12.2013 Voimaantulopäivä 1.1.2014 Muutospäivä: 31.12.2014 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 20/2013

Määräykset ja ohjeet 20/2013 Määräykset ja ohjeet 20/2013 Taloudellisen informaation raportointi Dnro FIVA 28/01.00/2013 Antopäivä 9.12.2013 Voimaantulopäivä 1.1.2014 Muutospäivä: 24.05.2016 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 2/2015

Määräykset ja ohjeet 2/2015 Määräykset 2/2015 Elvytyssuunnitelmien laadinta ja varhainen puuttuminen, suositus Dnro FIVA 7/01.00/2015 Antopäivä 15.10.2015 Voimaantulopäivä Luvut 2, 3 ja 4: 1.11.2015; luvut 5 ja 6: 1.1.2016 luku 7:

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 2/2015

Määräykset ja ohjeet 2/2015 Määräykset 2/2015 Elvytyssuunnitelmien laadinta ja varhainen puuttuminen, suositus Dnro FIVA 7/01.00/2015 Antopäivä 15.10.2015 Voimaantulopäivä Luvut 2, 3 ja 4: 1.11.2015; luvut 5 ja 6: 1.1.2016 + FINANSSIVALVONTA

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 20/2013

Määräykset ja ohjeet 20/2013 Määräykset ja ohjeet 20/2013 Taloudellisen informaation raportointi Dnro FIVA 28/01.00/2013 Antopäivä 9.12.2013 Voimaantulopäivä 1.1.2014 Muutospäivä: 31.12.201431.12.2015 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831

Lisätiedot

Laki. arvopaperimarkkinalain muuttamisesta

Laki. arvopaperimarkkinalain muuttamisesta Laki arvopaperimarkkinalain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan arvopaperimarkkinalain (746/2012) 7 luvun 9, 14 :n edellä oleva väliotsikko ja 15 sekä 9 luvun 13, muutetaan 1 luvun 4,

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet X/ LUONNOS

Määräykset ja ohjeet X/ LUONNOS Määräykset ja ohjeet X/2011 - LUONNOS 5.2 Finanssipalvelujen tarjoamisessa noudatettavat menettelytavat Dnro x/xxx/xxxx Antopäivä x.x.2011 Voimaantulopäivä x.x.2011 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 17.12.2014,

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 17.12.2014, EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 17.12.2014 C(2014) 9656 final KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 17.12.2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/109/EY täydentämisestä tietyillä huomattavia

Lisätiedot

Määräys arvopaperikauppojen ilmoittamisesta

Määräys arvopaperikauppojen ilmoittamisesta lukien toistaiseksi 1 (5) Arvopaperipörsseille, sijoituspalveluyrityksille, luottolaitoksille, ulkomaisille luottolaitoksille ja sijoituspalveluyrityksille sekä muun julkisen kaupankäynnin järjestäjille

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 1/2016

Määräykset ja ohjeet 1/2016 Määräykset ja ohjeet 1/2016 Työkyvyttömyysriskin hallinta: Työeläkevakuutusyhtiöt Dnro FIVA 16/01.00/2015 Antopäivä 29.2.2016 Voimaantulopäivä 1.3.2016 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 11 päivänä maaliskuuta /2014 Laki. sijoituspalvelulain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 7 päivänä maaliskuuta 2014

Julkaistu Helsingissä 11 päivänä maaliskuuta /2014 Laki. sijoituspalvelulain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 7 päivänä maaliskuuta 2014 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 11 päivänä maaliskuuta 2014 166/2014 Laki sijoituspalvelulain muuttamisesta Annettu Helsingissä 7 päivänä maaliskuuta 2014 Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan

Lisätiedot

MÄÄRÄYS OSAKKEEN- JA KIINTEISTÖOMISTUKSEN ILMOITTAMISESTA

MÄÄRÄYS OSAKKEEN- JA KIINTEISTÖOMISTUKSEN ILMOITTAMISESTA Muutokset alleviivattu 1(5) Luottolaitoksille Omistusyhteisöille Rahoituspainotteisen rahoitus- ja vakuutusryhmittymän emoyritykselle MÄÄRÄYS OSAKKEEN- JA KIINTEISTÖOMISTUKSEN ILMOITTAMISESTA Rahoitustarkastus

Lisätiedot

Ohje luottolaitosten merkittävien sijoitusten ilmoittamisesta Rahoitustarkastukselle

Ohje luottolaitosten merkittävien sijoitusten ilmoittamisesta Rahoitustarkastukselle lukien toistaiseksi 1 (5) Luottolaitoksille Ohje luottolaitosten merkittävien sijoitusten ilmoittamisesta Rahoitustarkastukselle Rahoitustarkastus antaa rahoitustarkastuslain (SK:503/1993) 4 :n 2 -kohdan

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 15/2009 vp. Hallituksen esitys laiksi Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 15/2009 vp. Hallituksen esitys laiksi Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi EDUSKUNNAN VASTAUS 15/2009 vp Hallituksen esitys laiksi Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Asia Hallitus on vuoden 2008 valtiopäivillä antanut eduskunnalle

Lisätiedot

FINANSSIVALVONNASTA ANNETUN LAIN 40 :SSÄ TARKOITETTU JULKINEN HUOMAUTUS

FINANSSIVALVONNASTA ANNETUN LAIN 40 :SSÄ TARKOITETTU JULKINEN HUOMAUTUS 1 (8) Vastaanottaja Honkarakenne Oyj FINANSSIVALVONNASTA ANNETUN LAIN 40 :SSÄ TARKOITETTU JULKINEN HUOMAUTUS 1 Päätös 2 Kuuleminen 3 Honkarakenne Oyj:n menettely asiassa Finanssivalvonta antaa Finanssivalvonnasta

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 12/2013

Määräykset ja ohjeet 12/2013 Määräykset ja ohjeet 12/2013 Kaupparaportointi Dnro FIVA 13/01.00/2013 Antopäivä 10.6.2013 Voimaantulopäivä 1.7.2013 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

PUBLIC EUROOPANUNIONIN NEUVOSTO. Brysel,30.huhtikuuta2013(03.05) (OR.en) 9068/13 LIMITE PESC475 RELEX347 CONUN53 COARM76 FIN229

PUBLIC EUROOPANUNIONIN NEUVOSTO. Brysel,30.huhtikuuta2013(03.05) (OR.en) 9068/13 LIMITE PESC475 RELEX347 CONUN53 COARM76 FIN229 ConseilUE EUROOPANUNIONIN NEUVOSTO Brysel,30.huhtikuuta2013(03.05) (OR.en) 9068/13 LIMITE PUBLIC PESC475 RELEX347 CONUN53 COARM76 FIN229 ILMOITUS:I/A-KOHTA Lähetäjä: Neuvostonpääsihteeristö Vastaanotaja:

Lisätiedot

Standardi RA1.2. Määräysvallan hankkiminen Euroopan talousalueen ulkopuolisessa maassa sijaitsevasta. Määräykset ja ohjeet

Standardi RA1.2. Määräysvallan hankkiminen Euroopan talousalueen ulkopuolisessa maassa sijaitsevasta. Määräykset ja ohjeet Standardi Määräysvallan hankkiminen Euroopan talousalueen ulkopuolisessa maassa sijaitsevasta yrityksestä Määräykset ja ohjeet dnro 5/120/2006 2 (10) SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltaminen 3 2 Standardin tavoite

Lisätiedot

Ohjeen jakson määräykset hankintojen määristä ovat väljempiä kuin asetuksen turvasatamalle asettamat enimmäisrajat.

Ohjeen jakson määräykset hankintojen määristä ovat väljempiä kuin asetuksen turvasatamalle asettamat enimmäisrajat. 1(5) OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA JA LUOVUTUS 1 Ohjeen tarkoitus ja soveltamisala 1.1 Tämä ohje täydentää omien osakkeiden hankintaa koskevia :n (Pörssi) sääntöjen luvun 2.4.1 ja sääntökohtien 2.3.5.9 2.3.5.12

Lisätiedot

Määräys sisäpiirirekistereistä

Määräys sisäpiirirekistereistä Muutokset alleviivattu 1 (5) Rahastoyhtiöille Määräys sisäpiirirekistereistä Rahoitustarkastus antaa sijoitusrahastolain (SRL) 101 :n 1 momentin nojalla määräyksen SRL 100 :ssä tarkoitetusta sisäpiirin

Lisätiedot

Laki. arvopaperimarkkinalain muuttamisesta

Laki. arvopaperimarkkinalain muuttamisesta EV 235/1998 vp - HE 209/1998 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi arvopaperimarkkinalain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys n:o

Lisätiedot

Valtiovarainministeriön asetus

Valtiovarainministeriön asetus Valtiovarainministeriön asetus joukkorahoituksen saajan tiedonantovelvollisuuden sisällöstä ja rakenteesta Valtiovarainministeriön päätöksen mukaisesti säädetään joukkorahoituslain (734/2016) 21 :n nojalla:

Lisätiedot

Standardi 5.2b. Nimi ja nro 2

Standardi 5.2b. Nimi ja nro 2 Standardi 5.2b Liikkeeseenlaskijan ja osakkeenomistajan tiedonantovelvollisuus -standardiluonnos Määräykset ja ohjeet Nimi ja nro 2 Pääjakso 2 2 (31) SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltaminen 4 2 Tavoitteet ja rakenne

Lisätiedot

Osoite ja postinumero, kotipaikka

Osoite ja postinumero, kotipaikka Dnro 4/120/2005 Sivu 1 (5) PERUSILMOITUS MUUTOSILMOITUS (Täytetään vain kohdat 1, 2, 6 sekä muuttuvat kohdat) Rahoitustarkastuksen sisäpiiristandardista 5.3 löytyvät taustaohjeet * -merkittyihin kohtiin.

Lisätiedot

Markkinoiden väärinkäyttöasetusta koskevat ohjeet Sisäpiiritiedon julkistamisen lykkääminen

Markkinoiden väärinkäyttöasetusta koskevat ohjeet Sisäpiiritiedon julkistamisen lykkääminen Markkinoiden väärinkäyttöasetusta koskevat ohjeet Sisäpiiritiedon julkistamisen lykkääminen 20/10/2016 ESMA/2016/1478 FI Sisällysluettelo 1 Soveltamisala... 3 2 Viittaukset, lyhenteet ja määritelmät...

Lisätiedot

Määräys sisäpiirirekistereistä

Määräys sisäpiirirekistereistä lukien toistaiseksi 1 (6) Arvopaperipörsseille, julkisen kaupankäynnin järjestäjille, optioyhteisöille, arvopaperinvälittäjille, liikkeeseenlaskijoille, arvopaperikeskuksille sekä selvitysosapuolille Määräys

Lisätiedot

LIITE 1 OSTOTARJOUKSEN EHDOT. Ostotarjouksen kohde

LIITE 1 OSTOTARJOUKSEN EHDOT. Ostotarjouksen kohde LIITE 1 OSTOTARJOUKSEN EHDOT Ostotarjouksen kohde Aspocomp Group Oyj ( Tarjouksentekijä tai Yhtiö ) tarjoutuu tämän Ostotarjouksen mukaisin ehdoin ostamaan kaikki Yhtiön 1.12.2006 liikkeeseen laskemat

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus rahoitus- ja vakuutusryhmittymän vakavaraisuuden laskemisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta annetun lain (699/2004)

Lisätiedot

Standardi RA4.10. Lähipiiriluottojen ja -sijoitusten ilmoittaminen Rahoitustarkastukselle. Määräykset ja ohjeet

Standardi RA4.10. Lähipiiriluottojen ja -sijoitusten ilmoittaminen Rahoitustarkastukselle. Määräykset ja ohjeet Standardi RA4.10 Rahoitustarkastukselle Määräykset ja ohjeet Rahoitustarkastukselle RA4.10 dnro 14/120/2006 2 (12) SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltaminen 3 2 Tavoitteet 4 3 Kansainvälinen viitekehys 5 4 Normiperusta

Lisätiedot

Standardi RA4.5. Korkoriskin ilmoittaminen. Määräykset ja ohjeet

Standardi RA4.5. Korkoriskin ilmoittaminen. Määräykset ja ohjeet Standardi RA4.5 Korkoriskin ilmoittaminen Määräykset ja ohjeet Miten luet standardia Standardi on aihealueittainen määräysten ja ohjeiden kokonaisuus, joka velvoittaa tai ohjaa valvottavia ja muita rahoitusmarkkinoilla

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet X/2013

Määräykset ja ohjeet X/2013 Määräykset ja ohjeet X/2013 Sijoitussuositusten laatiminen ja levittäminen Dnro x/01.00/2013 Antopäivä x.x.2013 Voimaantulopäivä x.x.2013 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 13/2013

Määräykset ja ohjeet 13/2013 Määräykset ja ohjeet 13/2013 Markkinaosapuolten ja rahastoyhtiöiden julkinen sisäpiirirekisteri Dnro FIVA 14/01.00/2013 Antopäivä 10.6.2013 Voimaantulopäivä 1.7.2013 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi

Lisätiedot

Liputusilmoitus 31.3.2016 klo 18.45

Liputusilmoitus 31.3.2016 klo 18.45 Liputusilmoitus 31.3.2016 klo 18.45 Orava Asuntorahasto Oyj (y-tunnus 2382127-4) on 31.3.2016 vastaanottanut Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukaisen liputusilmoituksen. Royal House Oy on tehnyt

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.4.2015 COM(2015) 149 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE arvopapereiden yleisölle tarjoamisen tai kaupankäynnin kohteeksi ottamisen yhteydessä julkistettavasta

Lisätiedot

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen.

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. -sijoitusrahaston säännöt Rahaston säännöt muodostuvat näistä rahastokohtaisista

Lisätiedot

KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2015 EHDOT

KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2015 EHDOT 1 KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2015 EHDOT KONE Oyj:n hallitus on yhtiökokoukselta 1.3.2010 saamansa valtuutuksen perusteella päättänyt 18.12.2014 optio-oikeuksien antamisesta KONE Oyj:n (yhtiö) ja sen tytäryhtiöiden

Lisätiedot

Markkinat-tiedote 1/2009

Markkinat-tiedote 1/2009 Markkinat-tiedotteessa käsitellään ajankohtaisia listayhtiön tiedonantovelvollisuuden ja tilinpäätösvalvonnan tulkintoihin, standardeihin ja sääntelyyn liittyviä asioita sekä valvonnan havaintoja. Tiedotteen

Lisätiedot

kirjaamo@rahoitustarkastus.fi Lausuntopyyntönne Dnro 4/121/2008, 15.9.2008 JOHDANNAISSOPIMUKSIIN PERUSTUVA TARJOUSVELVOLLISUUS

kirjaamo@rahoitustarkastus.fi Lausuntopyyntönne Dnro 4/121/2008, 15.9.2008 JOHDANNAISSOPIMUKSIIN PERUSTUVA TARJOUSVELVOLLISUUS Rahoitustarkastus Dnro 30/2008 Kirjaamo PL 159 (Snellmaninkatu 6) 00101 HELSINKI 22.10.2008 1 (6) kirjaamo@rahoitustarkastus.fi Lausuntopyyntönne Dnro 4/121/2008, 15.9.2008 JOHDANNAISSOPIMUKSIIN PERUSTUVA

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Talous- ja raha-asioiden valiokunta 11. maaliskuuta 2003 PE 323.132/2-8 TARKISTUKSET 2-8 Lausuntoluonnos (PE 323.132) Alexander Radwan Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 14.10.2016 COM(2016) 658 final 2016/0322 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ulkorajojen ja viisumipolitiikan rahoitusvälineeseen osana sisäisen turvallisuuden rahastoa liittyviä täydentäviä

Lisätiedot

eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015

eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015 eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015 Varsinaisen yhtiökokouksen 25.3.2015 antaman valtuutuksen nojalla hallitus on päättänyt antaa hallituksen nimeämille eq-konsernin avainhenkilöille yhteensä enintään 2 000 000

Lisätiedot

BENEFONIN JULKAISTUN LISTALLEOTTOESITTEEN TÄYDENNYS PER

BENEFONIN JULKAISTUN LISTALLEOTTOESITTEEN TÄYDENNYS PER 1 BENEFONIN 9.2.2004 JULKAISTUN LISTALLEOTTOESITTEEN TÄYDENNYS PER 1.4.2004 Tämä viimeisin Benefon Oyj:n 9.2.2004 julkaiseman listalleottoesitteen täydennys koostuu 23.3.2004 ja sen jälkeen julkaistuista

Lisätiedot

Componenta Oyj:n optio oikeudet 2016

Componenta Oyj:n optio oikeudet 2016 Sivu 1 / 5 Componenta Oyj:n optio oikeudet 2016 Componenta Oyj:n hallitus (hallitus) on päättänyt esittää 15.4.2016 kokoontuvalle Componenta Oyj:n (yhtiö) ylimääräiselle yhtiökokoukselle optio oikeuksien

Lisätiedot

Valtion ylimpiä virkamiehiä koskeva ilmoitus sidonnaisuuksista (Valtion virkamieslain 26 :n 1-4 kohdissa tarkoitetut virat)

Valtion ylimpiä virkamiehiä koskeva ilmoitus sidonnaisuuksista (Valtion virkamieslain 26 :n 1-4 kohdissa tarkoitetut virat) Valtion ylimpiä virkamiehiä koskeva ilmoitus sidonnaisuuksista (Valtion virkamieslain 26 :n 1-4 kohdissa tarkoitetut virat) Sidonnaisuuksien ilmoittaminen sidonnaisuuslomakkeella Valtion ylimmän virkamiesjohdon

Lisätiedot

Miten listayhtiön viestintää säännellään?

Miten listayhtiön viestintää säännellään? Miten listayhtiön viestintää säännellään? Markkinavalvoja Minna Toiviainen 26.5.2010 Minna Toiviainen Näkökulmia Tiedonantovelvollisuuden tavoitteena oikeat ja riittävät tiedot perustellun arvion tekemiseksi

Lisätiedot

TIETOA ASIAKASLUOKITTELUSTA JA LUOKITTELUKRITEERIT

TIETOA ASIAKASLUOKITTELUSTA JA LUOKITTELUKRITEERIT TIETOA ASIAKASLUOKITTELUSTA JA LUOKITTELUKRITEERIT Sijoituspalvelulain mukaan sijoituspalveluyrityksen on ilmoitettava asiakkaalle tämän luokittelusta ei-ammattimaiseksi asiakkaaksi, ammattimaiseksi asiakkaaksi

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.4.2016 COM(2016) 215 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE tiettyjen vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus Luonnos 22.4.2016 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus ihmisen elimien, kudoksien ja solujen lääketieteellisestä käytöstä annetun sosiaalija terveysministeriön asetuksen muuttamisesta Sosiaali- ja terveysministeriön

Lisätiedot

S t a n d a r d i R A 4. 2

S t a n d a r d i R A 4. 2 S t a n d a r d i R A 4. 2 O p e r a t i i v i s i i n r i s k e i h i n l i i t t y v i e n t a p a h- t u m i e n i l m o i t t a m i n e n R a h o i t u s t a r k a s- t u k s e l le Määräykset ja ohjeet

Lisätiedot

Standardi RA4.2. Operatiivisiin riskeihin liittyvien tapahtumien ilmoittaminen Rahoitustarkastukselle. Määräykset ja ohjeet

Standardi RA4.2. Operatiivisiin riskeihin liittyvien tapahtumien ilmoittaminen Rahoitustarkastukselle. Määräykset ja ohjeet Standardi RA4.2 ilmoittaminen Rahoitustarkastukselle Määräykset ja ohjeet ilmoittaminen Rahoitustarkastukselle RA4.2 dnro 4/120/2004 2 (11) SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltaminen 3 1.1 Kohderyhmä 3 2 Tavoitteet

Lisätiedot

Talenom Oyj:n optio-oikeudet 2016 TALENOM OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2016

Talenom Oyj:n optio-oikeudet 2016 TALENOM OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2016 Sivu 1 / 5 TALENOM OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2016 Talenom Oyj:n (yhtiö) varsinainen yhtiökokous on 17.3.2016 päättänyt optio-oikeuksien antamisesta yhtiön hallituksen (hallitus) ehdotuksen 17.2.2016 mukaisesti

Lisätiedot

DIREKTIIVIEHDOTUS KOSKIEN TIETTYJEN YRITYSTEN TULOVEROTIETOJEN ILMOITTAMISTA

DIREKTIIVIEHDOTUS KOSKIEN TIETTYJEN YRITYSTEN TULOVEROTIETOJEN ILMOITTAMISTA DIREKTIIVIEHDOTUS KOSKIEN TIETTYJEN YRITYSTEN TULOVEROTIETOJEN ILMOITTAMISTA Torstai 9.6.2016 Eduskunnan verojaosto kello 10 Eduskunnan talousvaliokunta kello 12 Marja Hanski/TEM Direktiiviehdotus tiettyjen

Lisätiedot

Julkinen. Kysymyksiä ja vastauksia (Q&A) - Sisäpiiritiedon julkistaminen ja julkistamisen lykkääminen (MAR 17 artikla)

Julkinen. Kysymyksiä ja vastauksia (Q&A) - Sisäpiiritiedon julkistaminen ja julkistamisen lykkääminen (MAR 17 artikla) 1 (5) Kysymyksiä ja vastauksia (Q&A) - Sisäpiiritiedon julkistaminen ja julkistamisen lykkääminen (MAR 17 artikla) MAR-asetukseen liittyvät tulkinnat ja kannanotot MAR on asetuksena suoraan sovellettavaa

Lisätiedot

Päätös. Sulautumisjärjestelyn kuvaus

Päätös. Sulautumisjärjestelyn kuvaus Hakija Veikko M. Vuorinen Oy Joeston Ltd Lasse Jokinen Hakemuksen päivämäärä 27.5.2009 Hakemuksen kohde Hakemus arvopaperimarkkinalain 6 luvun 15 :n mukaisen poikkeusluvan saamiseksi Hakemuksen sisältö

Lisätiedot

Laki. verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta

Laki. verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta Laki verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan verotusmenettelystä annetun lain (1558/1995) 14 b ja 17 b :n 1 momentti, sellaisina kuin ne ovat, 14 b laissa

Lisätiedot

AHLSTROM OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS

AHLSTROM OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS AHLSTROM OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS 5.4.2016 1. Nimitystoimikunnan tarkoitus Ahlstrom Oyj:n (jäljempänä Yhtiö ) osakkeenomistajien nimitystoimikunta on Yhtiön osakkeenomistajien

Lisätiedot

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen.

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. -sijoitusrahaston säännöt Rahaston säännöt muodostuvat näistä rahastokohtaisista

Lisätiedot

Standardiluonnos 5.3. Nimi ja nro 2

Standardiluonnos 5.3. Nimi ja nro 2 Standardiluonnos 5.3 Sisäpiiri-ilmoitukset ja -rekisterit Määräykset ja ohjeet Nimi ja nro 2 Pääjakso 2 2 (28) SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltaminen 4 2 Tavoitteet ja rakenne 5 3 Normiperusta 6 4 Julkinen sisäpiirirekisteri

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet X/2013

Määräykset ja ohjeet X/2013 Määräykset ja ohjeet X/2013 Epäilyttävien liiketoimien ilmoittaminen Dnro x/01.00/2013 Antopäivä x.x.2013 Voimaantulopäivä x.x.2013 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

Laki. eurooppalaisesta tilivarojen turvaamismääräysmenettelystä. Soveltamisala

Laki. eurooppalaisesta tilivarojen turvaamismääräysmenettelystä. Soveltamisala Laki eurooppalaisesta tilivarojen turvaamismääräysmenettelystä Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 Soveltamisala Tässä laissa annetaan eurooppalaisen tilivarojen turvaamismääräysmenettelyn käyttöön

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet X/2013

Määräykset ja ohjeet X/2013 Määräykset ja ohjeet X/2013 Julkinen ostotarjous ja tarjousvelvollisuus Dnro x/01.00/2013 Antopäivä x.x.2013 Voimaantulopäivä x.x.2013 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj Yritysosto ja ostotarjous Ostotarjouksen ehdot Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj:n omista osakkeistaan

Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj Yritysosto ja ostotarjous Ostotarjouksen ehdot Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj:n omista osakkeistaan 22/2009 08.12.2009 Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj Yritysosto ja ostotarjous Ostotarjouksen ehdot Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj:n omista osakkeistaan Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj Pörssitiedote 8.12.2009,

Lisätiedot

Ohjeet ja suositukset

Ohjeet ja suositukset Ohjeet ja suositukset Ohjeet ja suositukset keskusvastapuolten kollegioiden jäsenten välisistä kirjallisista sopimuksista ESMA CS 60747 103 rue de Grenelle 75345 Paris Cedex 07 France Puh. +33 (0) 1 58

Lisätiedot

SAMPO OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 10.50

SAMPO OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 10.50 PÖRSSITIEDOTE 11.2.2004 KLO 10.50 SAMMON HALLITUKSEN EHDOTUKSET YHTIÖKOKOUKSELLE Sampo Oyj:n hallitus on päättänyt tehdä 7.4.2004 järjestettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle seuraavat ehdotukset, joiden

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 17.10.2012 COM(2012) 591 final 2012/0285 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS kalavarojen säilyttämisestä teknisten toimenpiteiden avulla Itämeren, Belttien

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 17.9.2013 COM(2013) 633 final 2013/0312 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Yhdistyneelle kuningaskunnalle jatkaa yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

Päätös. Laki. tuloverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Päätös. Laki. tuloverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 205/2008 vp Hallituksen esitys eräiksi metsäverotusta koskeviksi muutoksiksi Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä eräiksi metsäverotusta koskeviksi muutoksiksi (HE 206/2008

Lisätiedot

OSAKASSOPIMUS Jykes Kiinteistöt Oy

OSAKASSOPIMUS Jykes Kiinteistöt Oy LUONNOS OSAKASSOPIMUS 5.10.2016 Jykes Kiinteistöt Oy 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Osapuolet... 3 2. Sopimuksen tausta ja tarkoitus... 3 3. Yleisvelvoite... 3 4. Yhtiön hallinto ja omistajaohjaus... 3 5. Osakkeiden

Lisätiedot

KAUPANKÄYNTIVARASTON POSITIORISKIN LASKEMINEN

KAUPANKÄYNTIVARASTON POSITIORISKIN LASKEMINEN 00 N:o 22 LIITE KAUPANKÄYNTIVARASTON POSITIORISKIN LASKEMINEN. Positioriskin laskemisessa käytettävät määritelmät Tässä liitteessä tarkoitetaan: arvopaperin nettopositiolla samanlajisen arvopaperin pitkien

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 9/2013

Määräykset ja ohjeet 9/2013 Määräykset ja ohjeet 9/2013 Julkinen ostotarjous ja tarjousvelvollisuus Dnro FIVA 10/01.00/2013 Antopäivä 10.6.2013 Voimaantulopäivä 1.7.2013 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

Päätös 1 (6) Dnro 20/252/2008. Markkinavalvonta

Päätös 1 (6) Dnro 20/252/2008. Markkinavalvonta Päätös 1 (6) Hakija Hakemuksen päivämäärä Elbion NV 29.10.2008 Hakemuksen kohde Hakemus arvopaperimarkkinalain 6 luvun 15 :n mukaisen poikkeusluvan saamiseksi Hakemuksen sisältö Elbion NV (hakija) on hakenut

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 28.5.2008 KOM(2008) 336 lopullinen 2008/0108 (CNS) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1234/2007 muuttamisesta

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Kysymyksiä ja vastauksia (Q&A) - Johtohenkilöiden liiketoimet (MAR 19 artikla) MAR-asetukseen liittyvät tulkinnat ja kannanotot

Sisällysluettelo. Kysymyksiä ja vastauksia (Q&A) - Johtohenkilöiden liiketoimet (MAR 19 artikla) MAR-asetukseen liittyvät tulkinnat ja kannanotot 1 (15) Kysymyksiä ja vastauksia (Q&A) - Johtohenkilöiden liiketoimet (MAR 19 artikla) MAR-asetukseen liittyvät tulkinnat ja kannanotot MAR on asetuksena suoraan sovellettavaa EU-lainsäädäntöä. Myös MARin

Lisätiedot

Laki. vakuutusyhtiölain 8 ja 16 luvun muuttamisesta

Laki. vakuutusyhtiölain 8 ja 16 luvun muuttamisesta Laki vakuutusyhtiölain 8 ja 16 luvun muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan vakuutusyhtiölain (521/2008) 8 luvun 4 :n 4 momentti, 8, 10, 11, 13, 19, 20, 23 ja 25, sellaisena kuin niistä

Lisätiedot

SOVELLETTAVAT RISKIKERTOIMET

SOVELLETTAVAT RISKIKERTOIMET N:o 1373 4573 Liite SOVELLETTAVAT RISKIKERTOIMET I Sovellettaessa lain 58 :ssä tarkoitettua vakiomenetelmää varat ja taseen ulkopuoliset sitoumukset painotetaan seuraavasti: Saamiset valtioilta ja keskuspankeilta

Lisätiedot

Kuluttaja ei voi luopua hänelle tämän direktiivin mukaan kuuluvista oikeuksista.

Kuluttaja ei voi luopua hänelle tämän direktiivin mukaan kuuluvista oikeuksista. Neuvoston direktiivi 85/577/ETY, annettu 20 päivänä joulukuuta 1985, muualla kuin elinkeinonharjoittajan toimitiloissa neuvoteltuja sopimuksia koskevasta kuluttajansuojasta Virallinen lehti nro L 372,

Lisätiedot

Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka Helsinki Osoite Tammasaarenlaituri 3, 00180 Helsinki

Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka Helsinki Osoite Tammasaarenlaituri 3, 00180 Helsinki Epävirallinen käännös SULAUTUMISSUUNNITELMA 1. SULAUTUMISEEN OSALLISTUVAT YHTIÖT 2. SULAUTUMINEN Veritas keskinäinen vahinkovakuutusyhtiö (jäljempänä Veritas Vahinkovakuutus ) Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka

Lisätiedot

MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN KONSERNITILINPÄÄTÖKSESTÄ

MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN KONSERNITILINPÄÄTÖKSESTÄ 1 (7 ) Sijoituspalveluyrityksille Omistusyhteisöille MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN KONSERNITILINPÄÄTÖKSESTÄ Rahoitustarkastus antaa rahoitustarkastuslain 4 :n 2 kohdan ja sijoituspalveluyrityksistä

Lisätiedot

EV 250/2006 vp HE 247/2006 vp. Jos kuitenkin on ilmeistä, että kokonaisjakautumisessa

EV 250/2006 vp HE 247/2006 vp. Jos kuitenkin on ilmeistä, että kokonaisjakautumisessa EDUSKUNNAN VASTAUS 250/2006 vp Hallituksen esitys eräitä yritysjärjestelyjä koskeviksi muutoksiksi verolainsäädäntöön Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä eräitä yritysjärjestelyjä koskeviksi

Lisätiedot

EMIR ja johdannaissopimusten ilmoittaminen

EMIR ja johdannaissopimusten ilmoittaminen EMIR ja johdannaissopimusten ilmoittaminen EMIR asetus (European Market Infrastucture Regulation) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:0 648/2012 OTC-johdannaisista, keskusvastapuolista ja kauppatietorekistereistä

Lisätiedot

Markkinoiden väärinkäyttöasetusta koskevat ohjeet Markkinoiden tunnustelun vastaanottavat henkilöt

Markkinoiden väärinkäyttöasetusta koskevat ohjeet Markkinoiden tunnustelun vastaanottavat henkilöt Markkinoiden väärinkäyttöasetusta koskevat ohjeet Markkinoiden tunnustelun vastaanottavat henkilöt 10/11/2016 ESMA/2016/1477 FI Sisällysluettelo 1 Soveltamisala... 3 2 Viittaukset, lyhenteet ja määritelmät...

Lisätiedot

OHJE JULKISEN KAUPANKÄYNNIN KOHTEENA OLEVAN LUOTTOLAITOKSEN OSAVUOSIKATSAUKSESTA

OHJE JULKISEN KAUPANKÄYNNIN KOHTEENA OLEVAN LUOTTOLAITOKSEN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1 (6) Luottolaitoksille Omistusyhteisöille OHJE JULKISEN KAUPANKÄYNNIN KOHTEENA OLEVAN LUOTTOLAITOKSEN OSAVUOSIKATSAUKSESTA Rahoitustarkastus antaa rahoitustarkastuslain 4 :n 2 kohdan nojalla seuraavan

Lisätiedot

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu Säännöt ovat voimassa alkaen.

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu Säännöt ovat voimassa alkaen. SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. -sijoitusrahaston säännöt Rahaston säännöt muodostuvat näistä rahastokohtaisista

Lisätiedot

Poikkeus velvollisuuteen tehdä Ostotarjous

Poikkeus velvollisuuteen tehdä Ostotarjous HALLITUKSEN EHDOTUS YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMISEKSI Ylimääräiselle yhtiökokoukselle 22.10.2010 Hallitus ehdottaa ylimääräiselle yhtiökokoukselle, että yhtiöjärjestyksen 14 :n määräystä liittyen velvollisuuteen

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 13.12.2006 KOM(2006) 796 lopullinen Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS päätöksen 2000/91/EY soveltamisalan laajentamisesta luvan antamiseksi Tanskan kuningaskunnalle ja Ruotsin

Lisätiedot

9 VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE

9 VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE AFFECTO OYJ PÖYTÄKIRJA 112011 3 (6) 7 TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN Merkittiin, että yhtiön ja konsernin tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus olivat lain ja yhtiöjäijestyksen mukaisesti

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../... annettu [ ] päivänä [ ]kuuta [ ],

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../... annettu [ ] päivänä [ ]kuuta [ ], EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Luonnos Bryssel... C KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../... annettu [ ] päivänä [ ]kuuta [ ], muuhun kuin kaupalliseen lentotoimintaan liittyvistä teknisistä vaatimuksista ja hallinnollisista

Lisätiedot

DIF-TIETOPANKKI SISÄPIIRINTIETO JA TIEDOTTAMINEN

DIF-TIETOPANKKI SISÄPIIRINTIETO JA TIEDOTTAMINEN DIF-TIETOPANKKI SISÄPIIRINTIETO JA TIEDOTTAMINEN Directors Institute of Finland Hallitusammattilaiset ry 7.6.2016 DIF-TIETOPANKKI SISÄPIIRINTIETO JA TIEDOTTAMINEN OSIO UUDISTUU Sääntelyuudistusten myötä

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 219/2006 vp. Hallituksen esitys laeiksi aravarajoituslain, vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen.

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 219/2006 vp. Hallituksen esitys laeiksi aravarajoituslain, vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen. EDUSKUNNAN VASTAUS 219/2006 vp Hallituksen esitys laeiksi aravarajoituslain, vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain ja asumisoikeusasunnoista annetun lain muuttamisesta

Lisätiedot

PALAUTE STANDARDIN 5.2B (LIIKKEESEENLASKIJAN JA OSAKKEENOMISTAJAN TIEDONANTOVELVOLLISUUS) MUUTOKSIIN SAADUISTA LAUSUNNOISTA

PALAUTE STANDARDIN 5.2B (LIIKKEESEENLASKIJAN JA OSAKKEENOMISTAJAN TIEDONANTOVELVOLLISUUS) MUUTOKSIIN SAADUISTA LAUSUNNOISTA Palaute 1 (6) PALAUTE STANDARDIN 5.2B (LIIKKEESEENLASKIJAN JA OSAKKEENOMISTAJAN TIEDONANTOVELVOLLISUUS) MUUTOKSIIN SAADUISTA LAUSUNNOISTA Rahoitustarkastus pyysi syyskuussa 2007 lausuntoja uudesta standardista

Lisätiedot

HE 174/2006 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi arvopaperimarkkinalakia.

HE 174/2006 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi arvopaperimarkkinalakia. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi arvopaperimarkkinalain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi arvopaperimarkkinalakia. Muutoksella pantaisiin täytäntöön

Lisätiedot

Markkinat 5/2016. Joulukuu Markkinoiden tunnustelun vastaanottavia henkilöitä koskevat ohjeet voimaan

Markkinat 5/2016. Joulukuu Markkinoiden tunnustelun vastaanottavia henkilöitä koskevat ohjeet voimaan Markkinat-tiedotteessa käsitellään ajankohtaisia listayhtiön tiedonantovelvollisuuden, tilinpäätösvalvonnan, arvopaperikaupankäynnin sekä sisäpiiriasioiden tulkintoihin ja sääntelyyn liittyviä asioita

Lisätiedot