SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N HALLITUKSEN LAUSUNTO MAAKUNNAN ASUNNOT OY:N JULKISESTA OSTOTARJOUKSESTA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N HALLITUKSEN LAUSUNTO MAAKUNNAN ASUNNOT OY:N JULKISESTA OSTOTARJOUKSESTA"

Transkriptio

1 SSK Suomen Säästäjien Kiinteistöt Oyj Pörssitiedote klo 8:00 SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N HALLITUKSEN LAUSUNTO MAAKUNNAN ASUNNOT OY:N JULKISESTA OSTOTARJOUKSESTA Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi, suoraan tai epäsuorasti, Yhdysvalloissa, Kanadassa, Australiassa, Uudessa-Seelannissa, Etelä-Afrikassa, Kiinassa, Hongkongissa, Singaporessa tai Japanissa tai missään muussa maassa, missä levittäminen tai julkistaminen olisi lainvastaista. SSK Suomen Säästäjien Kiinteistöt Oyj ("Yhtiö" tai "SSK") tiedotti Maakunnan Asunnot Oy:n ("Tarjouksentekijä") tiedottaneen tekevänsä julkisen ostotarjouksen SSK:n osakkeista hintaan 5,00 euroa osakkeelta ("Ostotarjous"). Lisäksi Tarjouksentekijä ilmoitti antavansa sitoumuksen, jonka mukaan Tarjouksentekijä tarjoutuu ostamaan viimeistään ,56 euron kappalehintaan käteisvastikkeella loput muiden kuin Konsortion (kuten määritelty alla) omistamat SSK:n osakkeet edellyttäen, että osakkeenomistaja omistaa osakkeet ja on merkittynä SSK:n osakasluettelossa Tarjouksentekijän tiedotteesta ilmenevinä päivämäärinä ("Ostositoumus"). Samalla SSK tiedotti, että SSK:n hallitus tulee suorittamaan kokonaisarvioinnin ja antamaan arvopaperimarkkinalain 11 luvun 13 :n mukaisen lausunnon Ostotarjouksesta viipymättä Tarjouksentekijän tarjousasiakirjan julkistamisen yhteydessä. Tällä pörssitiedotteella SSK:n hallitus julkaisee tarjousasiakirjaan sisällytettävän arvopaperimarkkinalain 11 luvun 13 :n mukaisen lausunnon Ostotarjouksesta. OSTOTARJOUKSEN TAUSTA SSK:n hallitus on neuvotellut vuonna 2014 Yhtiön mahdollisista eri toimintamalleista ja -vaihtoehdoista. Samassa yhteydessä Yhtiön hallitus on arvioinut yleistä markkinakehitystä ja Yhtiön tulevaa liiketoiminnan kehitystä. Talven ja kevään 2014 aikana hallitus on käynyt toisen potentiaalisen tarjoajan kanssa keskusteluja Yhtiön osakkeita koskevasta vaihtoehtoisesta tarjousprosessista, joka ei hallituksen arvion mukaan ole ollut ehdoiltaan kokonaisuutena nyt tehtyä tarjousta vastaava Yhtiön ja sen osakkeenomistajien etu huomioiden. Hallitus päätyi arviossaan siihen, että Maakunnan Asunnot Oy:n kanssa kesäkuusta 2014 alkaen käytyjen neuvottelujen lopputuloksena tehty ehdotus, joka sisälsi myös alustavan tarjouksen Yhtiön osakkeista ja lisäksi mahdollisuuden SSK:n osakkeenomistajille jatkaa Yhtiön omistajina sekä Tarjouksentekijän sitoumuksen ostaa osakkeet vuoden 2017 lopussa, oli Yhtiön ja sen osakkeenomistajien kannalta paras vaihtoehto jatkoselvityksiä varten. Tarjouksentekijän ehdotus arvioitiin Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n antaman ostotarjouskoodin mukaisesti vakavasti otettavaksi. Näin ollen Yhtiön hallitus arvioi neuvottelemisen ja ns. due diligence -tarkastuksen sallimisen Tarjouksentekijälle olevan Yhtiön ja sen kaikkien osakkeenomistajien edun mukaista. LAUSUNNON VALMISTELU Ennen Ostotarjouksen käsittelyä Yhtiön hallitus arvioi sen esteellisyyttä asian käsittelyssä. Yhtiön hallitus totesi, että kaikki hallituksen jäsenet omistavat Yhtiön osakkeita ja hallituksen jäsenet yhdessä osittain tai kokonaan omistamiensa yhtiöiden kautta edustavat noin 62,1 % Yhtiön koko osakekannasta 1

2 ja, että hallituksen jäsenet Yhtiön osakkeenomistajina sitoutuvat muiden SSK:n Pääomistajien tavoin myymään osakkeitaan allekirjoitetussa perussopimuksessa ( Perussopimus ) tarkemmin määritellyin ehdoin. Yhtiön hallituksen jäseniä ja muita SSK:n Pääomistajia tulee Perussopimuksen perusteella Ostotarjouksen toteuttamisen jälkeen sitomaan osakkeiden luovutusrajoitus, jonka mukaisesti SSK:n Pääomistajat sitoutuvat yhdessä olemaan ilman Tarjouksentekijän hyväksyntää luovuttamatta SSK:n osakkeita määrää, joka vastaa 15,7 % SSK:n osakkeiden kokonaismäärästä. Luovutusrajoitus on voimassa enintään saakka. Lisäksi Perussopimuksen mukaisesti SSK:n Pääomistajat antavat Tarjouksentekijälle äänestyssitoumuksen, jonka mukaisesti SSK:n Pääomistajat sitoutuvat luovutusrajoituksen aikana SSK:n yhtiökokouksessa äänestämään Konsortion esittämällä tavalla esityksissä, joilla on osakeyhtiölain mukainen taloudellinen peruste SSK:n kannalta. Äänestyssitoumus tulee voimaan Ostotarjouksen voimaantulosta ja päättyy viimeistään Tarjouksentekijän hankkima pankkitakaus, jolla varmistetaan Ostositoumuksen mukaisen vastikkeen maksaminen, ei myöskään koske hallituksen jäseniltä ja tietyiltä muilta Pääomistajilta mahdollisesti hankittavien osakkeiden maksua. Siten hallituksen jäsenten ja muiden SSK:n Pääomistajien ostotarjouksen ehdot ovat tietyiltä osin huonommat suhteessa muihin Yhtiön osakkeenomistajiin. Hallitus on arvioinut, että edellä esitetty ei aiheuta sellaisia sivuvaikutteita, jotka estäisivät hallituksen jäsenten mahdollisuutta osallistua asian käsittelyyn eivätkä siten muodosta hallituksen jäsenille esteellisyyttä asian käsittelyssä. SSK:n hallituksen lausuntoa ovat valmistelleet kaikki hallituksen jäsenet. SSK:n hallitus on lausuntonsa tueksi pyytänyt riippumattomalta taloudelliselta neuvonantajaltaan Initia Corporate Financelta ("Initia") lausunnon koskien Tarjoushinnan kohtuullisuutta taloudellisessa mielessä Yhtiön kaikkien osakkeenomistajien kannalta ("Fairness Opinion"). Lausunnon valmistelun aikana SSK:n hallitus ei ole vastaanottanut ehdotuksia kilpailevasta tarjouksesta eikä sillä ole tiedossa, että sellaisia oltaisiin kolmansien osapuolten toimesta valmistelemassa. Lausunnon valmistelun yhteydessä SSK:n hallitus ei ole enää aktiivisesti etsinyt kilpailevia ostotarjouksia, johtuen edellä mainitun Yhtiön toimintamallien ja -vaihtoehtojen selvityksen yhteydessä käymistään neuvotteluista ja siitä, että SSK:n suurimmat osakkeenomistajat, jotka omistavat noin 69,9 % prosenttia SSK:n osakkeista ja äänistä, ovat peruuttamattomasti ja ehdottomasti sitoutuneet hyväksymään Ostotarjouksen siltä osin, että Tarjouksentekijän edustama Konsortio saa Ostotarjouksen perusteella omistukseensa 51 % Yhtiön osakkeista. Lisäksi SSK on Perussopimuksessa sitoutunut siihen, ettei se suoraan tai välillisesti tee tiedusteluja eikä edistä tarjouksen tai ehdotuksen tekemistä taikka pyydä sellaista tarjousta tai ehdotusta (mukaan luettuna kaikki sen osakkeenomistajille mahdollisesti tehtävät tarjoukset tai ehdotukset), joka muodostaa tai jonka voi kohtuudella katsoa muodostavan kilpailevan järjestelyn tai joka voi muutoin vaikuttaa haitallisesti tässä Sopimuksessa tarkoitettujen järjestelyjen toteuttamiseen. SSK:n hallituksen on kuitenkin kohdeltava tasapuolisesti kaikkia vakavasti otettavia tarjouksen tekijöitä osakkeenomistajien etujen ajamisen vuoksi. Tarjousasiakirja sisältää kuvauksen Tarjouksentekijästä ja Tarjouksentekijään AML:n 11 luvun 5 :n mukaisessa suhteessa olevista tahoista, jotka ovat AT Rautiainen Oy, Godoinvest Oy ja Core Capital Oy ("Konsortio") sekä Ostotarjouksen hinnoitteluperusteista ja Ostositoumuksen hinnoittelusta ja rahoituksesta. Tarjousasiakirjan kuvauksesta ei ilmene eikä SSK:n hallituksen tiedossa ole, että kenellekään olisi annettu Ostotarjouksen yhteydessä erityisiä etuja muihin Yhtiön osakkeenomistajiin verrattuna. Hallituksen tiedossa ei myöskään ole, että Yhtiön osakkeenomistajia olisi asetettu arvopaperimarkkinalain 11 luvun 7 :n tarkoittamalla tavalla eriarvoiseen asemaan. 2

3 ARVIO OSTOTARJOUKSESTA YHTIÖN JA SEN OSAKKEENOMISTAJIEN KANNALTA Tarjousasiakirjan mukaan Ostotarjouksessa maksettava tarjoushinta on 5,00 euroa käteisenä kustakin SSK:n osakkeesta, jonka osalta Ostotarjous on pätevästi hyväksytty ("Tarjoushinta"). Tarjoushinta vastaa (i) noin 51,5 % preemiota verrattuna Yhtiön osakkeiden päätöskurssiin (3,30 euroa) Helsingin Pörssissä eli viimeisenä kaupankäyntipäivänä ennen Ostotarjouksen julkistamista, (ii) noin 51,4 % preemiota verrattuna Yhtiön osakkeiden kaupankäyntimäärillä painotettuun keskikurssiin Helsingin Pörssissä kolmen (3) kuukauden ajalta ennen Ostotarjouksen julkistamista ja (iii) noin 61,6 % preemiota verrattuna kaupankäyntimäärillä painotettuun keskikurssiin kahdentoista (12) kuukauden ajalta ennen Ostotarjouksen julkistamista. Yhtiön osakkeenomistajat OWH-YHTIÖT Oy, Esa Haavisto itse ja edustamiensa yhtiöiden Hekholm Oy:n ja Penser Oy:n puolesta, Mari Grönroos, Mikael Grönroos, Nino Grönroos ja Kaija Grönroos, jotka omistavat noin 69,9 % SSK:n osakkeista ja äänistä, ovat antaneet peruuttamattoman ja ehdottoman sitoumuksen Ostotarjouksen hyväksymisestä siten, että Tarjouksentekijä saa Ostotarjouksen perusteella 51 % SSK:n osakkeista ja äänistä. Perussopimuksen osapuolten välillä sovitun vuoksi Tarjouksentekijä ei voi saada omistukseensa yhdeksääkymmentä (90) prosenttia Yhtiön osakkeista ja äänistä ja siten osakeyhtiölain 18 luvun mukaista lunastusvelvollisuutta ei synny Ostotarjouksen myötä. Tarjousasiakirjassa Tarjouksentekijä on ilmoittanut, että Tarjouksentekijän tarkoituksena ei ole, että SSK:n osakkeet poistettaisiin Helsingin Pörssistä, vaan SSK:n omistusrakenteen laajentumisen kautta Osakkeiden likviditeetin parantaminen. SSK:n hallitus on Ostotarjousta arvioidessaan ottanut huomioon muun ohessa seuraavia asioita: i. Edellä kuvatussa toimintamallien ja -vaihtoehtojen selvityksessä Tarjouksentekijän tarjous on ollut hallituksen käsittelemistä vaihtoehdoista ehdoiltaan kokonaisuutena paras. ii. Tarjoushinta ylittää selvästi SSK:n osakkeen päätöskurssin Ostotarjouksen julkistamishetkellä (+51,5 %). Osakkeen vaihto on ollut vaatimatonta Ostotarjouksen julkistamista edeltäneen 12 kuukauden aikana, jolloin pörssikaupankäynnissä vaihdettiin Yhtiön osaketta eli noin 3,30 % Yhtiön osakekannasta. iii. Tarjouksentekijä on antanut Ostotarjouksen yhteydessä erillisen Ostositoumuksen ostaa 5,56 euron osakekohtaiseen hintaan ne Yhtiön osakkeenomistajien omistamat SSK:n osakasluetteloon merkityt (Konsortiota lukuun ottamatta) osakkeet, joita ei olla Ostotarjouksen perusteella myyty Tarjouksentekijälle tarjousasiakirjassa kuvatuin ehdoin. iv. Initian laatiman Fairness Opinionin mukaan Initia pitää Ostotarjouksen Tarjoushintaa kaikkien SSK:n osakkeenomistajien kannalta taloudellisessa mielessä kohtuullisena. Initian Fairness Opinion on tämän lausunnon liitteenä 1. v. SSK:n osakkeenomistajat, jotka Tarjousasiakirjan julkistamishetkellä omistavat 69,9 %:a SSK:n osakkeista ja äänistä, ovat antaneet peruuttamattoman ja ehdottoman sitoumuksen Ostotarjouksen hyväksymisestä siten, että Tarjouksentekijä saa Ostotarjouksen perusteella 51 % SSK:n osakkeista ja äänistä. ARVIO TARJOUKSENTEKIJÄN TARJOUSASIAKIRJASSA ESITTÄMISTÄ STRATEGISISTA SUUNNITELMISTA JA NIIDEN TODENNÄKÖISISTÄ VAIKUTUKSISTA SSK:N TOIMINTAAN Tarjousasiakirjan mukaan Konsortion tarkoituksena on SSK:n liiketoiminnan kehittäminen ja laajentaminen sekä omistusrakenteen laajentamisen kautta Yhtiön osakkeen likviditeetin parantaminen. 3

4 Tarkoitus on jatkaa SSK:n kiinteistösijoitustoimintaa edelleen ja kehittää Yhtiön strategiaa siten, että SSK:lla on edellytykset kasvaa sekä volyymin että tuloksen osalta. Tarkoituksena ei ole, että SSK:n osakkeet poistettaisiin Helsingin Pörssistä. Tarjouksentekijän tarjousasiakirjassa esittämän tiedon perusteella ei ole mahdollista ottaa yksityiskohtaisesti kantaa strategisten suunnitelmien seuraamuksiin liittyen SSK:n liiketoimintaan tulevaisuudessa, mutta Tarjouksentekijän tarjousasiakirjassa antamien tietojen perusteella Tarjouksentekijän taloudelliset resurssit ja tavoite kehittää ja laajentaa SSK:n liiketoimintaa voivat edesauttaa Yhtiön kehittymistä tulevaisuudessa. Ostotarjouksella ei odoteta olevan välitöntä vaikutusta SSK:n varoihin ja toimintaan. SSK:lla ei ole työntekijöitä. Ainoa SSK:n laatima toimisopimus on allekirjoitettu SSK:n ja sen toimitusjohtajan tehtäviä hoitavan henkilön välillä. Ostotarjouksella ei siten ole välitöntä vaikutusta SSK:n työpaikkoihin tai työehtoihin. HALLITUKSEN LAUSUNTO SSK:n hallitus on huolellisesti arvioinut Ostotarjousta tarjousasiakirjan luonnoksen, Fairness Opinionin sekä muun arviointiaan varten hankkimansa tiedon perusteella. Edellä esitetyt näkökohdat huomioon ottaen SSK:n hallitus pitää Ostotarjousta ja sen mukaista Tarjoushintaa vallitsevissa olosuhteissa kohtuullisena ja toteaa, että Järjestely on SSK:n kannalta strategisesti hyvä. SSK:n hallitus toteaa, että myös SSK:n osakkeiden omistaminen voi pitkällä tähtäimellä olla kohtuullinen sijoitus. Yhtenä osakkeenomistajan taloudellisena etuna huomioitavaksi tulee, että Ostotarjoukseen sisältyy Ostositoumus, jonka perusteella osakkeenomistajilla on mennessä mahdollisuus luopua osakkeistaan 5,56 euron osakekohtaiseen hintaan. SSK:n hallitus ei kuitenkaan kykene arvioimaan mikä vaihtoehdoista, Ostotarjouksen hyväksyminen tai hyväksymättä jättäminen, on taloudellisesti arvioituna osakkeenomistajan kannalta kokonaisuutena edullisin vaihtoehto. Tarjousta arvioidessaan osakkeenomistajan tulee huomioida Ostositoumukseen liittyvä ostotarjousta korkeampi hinta, rahoitukseen liittyvä pankkitakaus, SSK:n ennen Ostositoumuksen toteuttamista mahdollisesti maksamat osingot, rahan aika-arvo sekä yleisesti Ostositoumuksen arvo. SSK:n hallitus huomauttaa, että Ostotarjouksen hyväksyminen tai hylkääminen on päätös, jonka jokaisen osakkeenomistajan on tehtävä itsenäisesti ja päätöksen lähtökohtana tulee olla Tarjouksentekijän tarjousasiakirjassa esittämät tiedot. Hallituksen arviot tässä tiedotteessa ja sen sisältämässä lausunnossa eivät sisällä sijoitusneuvoja osakkeenomistajille eikä hallitus ole arvioinut, eikä sen voida vaatia arvioivan, markkinoiden yleistä hintakehitystä tai sijoitustoimintaan yleisesti liittyviä riskejä. SSK on sitoutunut noudattamaan arvopaperimarkkinalaissa tarkoitettua julkisissa ostotarjouksissa noudatettavissa menettelytavoista annettua suositusta (Ostotarjouskoodi). Hallituksen taloudellisena neuvonantajana on toiminut Initia Corporate Finance ja oikeudellisena neuvonantajana Asianajotoimisto Krogerus Oy. SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ HALLITUS 4

5 Lisätietoja hallituksen lausunnosta: Esa Haavisto, hallituksen puheenjohtaja, puh JAKELU NASDAQ OMX Helsinki Keskeiset tiedotusvälineet Liite 1 SSK Suomen Säästäjien Kiinteistöt Oyj:n hallitukselle Initia Oy:n lausunto (Fairness Opinion) koskien Maakunnan Asunnot Oy:n julkista ostotarjousta SSK Suomen Säästäjien Kiinteistöt Oyj:n osakkeista 1. Tausta Initia Oy ( Initia ) on toiminut riippumattomana taloudellisena neuvonantajana SSK Suomen Säästäjien Kiinteistöt Oyj:n ("SSK") hallitukselle, toimittaakseen lausunnon siitä, onko Maakunnan Asunnot Oy:n ("Tarjouksentekijä") julkisessa ostotarjouksessa SSK:n osakkeista ("Ostotarjous") ehdotettu vastike taloudellisesta näkökulmasta kohtuullinen SSK:n osakkeenomistajille kokonaisuudessaan. SSK on allekirjoittanut muun muassa Tarjouksentekijän kanssa perussopimuksen ("Perussopimus ). Perussopimuksen mukaan Tarjouksentekijä tarjoutuu vapaaehtoisella julkisella ostotarjouksella hankkimaan kaikki SSK:n osakkeet, jotka eivät ole Tarjouksentekijän, AT Rautiainen Oy:n, Godoinvest Oy:n tai Core Capital Oy:n omistuksessa. Tarjoushinta jokaisesta SSK:n osakkeesta ( Osake ) on 5,00 euroa. SSK:n pääomistajat, joiden yhteenlaskettu omistus SSK:n osakkeista on noin 69,9 %, ovat etukäteen sitoutuneet hyväksymään Ostotarjouksen vain siltä osin, että Tarjouksentekijän Ostotarjouksen perusteella saama osakkeiden määrä vastaa 51 % SSK:n osakkeista. Ostotarjouksen yhteydessä Tarjouksentekijä antaa erillisen ostositoumuksen, jonka mukaan Tarjouksentekijä ostaa viimeistään loput niistä SSK:n osakkeista, joiden omistajat olivat kirjattuina SSK:n osakasluettelolla , jos omistaja omistaa osakkeet vielä sitoumuksen toteutumispäivänä. Maksettava ostositoumusvastike on 5,56 euroa SSK:n osakkeelta. SSK:n Osakkeen päätöskurssi Helsingin Pörssissä eli viimeisenä Ostotarjouksen julkistamista edeltävänä kaupankäyntipäivänä oli 3,30 euroa. Osakkeen kaupankäyntimäärillä painotettu keskikurssi Helsingin Pörssissä Ostotarjouksen julkistamista edeltäneiden kolmen (3) kuukauden aikana eli oli 3,3 euroa. Vastaavasti Osakkeen kaupankäyntimäärillä 5

6 painotettu keskikurssi Ostotarjouksen julkistamista edeltäneiden kahdentoista (12) kuukauden aikana eli oli 3,1 euroa. Tarjoushinta on 5,00 euroa jokaisesta Osakkeesta, mikä vastaa noin 51,5 % preemiota verrattuna Osakkeiden päätöskurssiin (3,30 euroa) Helsingin Pörssissä eli viimeisenä kaupankäyntipäivänä ennen Ostotarjouksen julkistamista, noin 51,4 % preemiota verrattuna osakkeiden kaupankäyntimäärillä painotettuun keskikurssiin Helsingin Pörssissä kolmen (3) kuukauden ajalta ennen Ostotarjouksen julkistamista ja noin 61,6 % preemiota verrattuna kaupankäyntimäärillä painotettuun keskikurssiin kahdentoista (12) kuukauden ajalta ennen Ostotarjouksen julkistamista. Ostotarjouksen toteutuminen on ehdollinen muiden ehtojen lisäksi sille, että ostotarjous on hyväksytty osakkeiden osalta, jotka edustavat 51 % SSK:n osakkeista, ja että julkistamisen jälkeen ei ole tapahtunut olennaista haitallista muutosta. Tarjouksentekijän ilmoituksen mukaan Yhtiön osakkeenomistajat OWH-YHTIÖT Oy, Esa Haavisto itse ja edustamiensa yhtiöiden Hekholm Oy:n ja Penser Oy:n puolesta, Mari Grönroos, Mikael Grönroos, Nino Grönroos ja Kaija Grönroos, jotka omistavat noin 69,9 % SSK:n osakkeista ja äänistä, ovat Perussopimuksessa antaneet peruuttamattoman ja ehdottoman sitoumuksen Ostotarjouksen hyväksymisestä siten, että Tarjouksentekijä saa Ostotarjouksessa 51 % SSK:n osakkeista ja äänistä. Tämän johdosta Tarjouksentekijä ei voi saada omistukseensa yhdeksääkymmentä (90) prosenttia Yhtiön osakkeista ja äänistä ja siten osakeyhtiölain 18 luvun mukaista lunastusvelvollisuutta ei synny Ostotarjouksen myötä. Tarjousasiakirjassa Tarjouksentekijä on ilmoittanut, että Tarjouksentekijän tarkoituksena ei ole, että SSK:n Osakkeet poistettaisiin Helsingin Pörssistä, vaan SSK:n omistusrakenteen laajentumisen kautta Osakkeiden likviditeetin parantaminen. Yllä oleva kuvaus Ostotarjouksesta on yhteenveto, eikä se ole tyhjentävä kuvaus Ostotarjouksen rakenteesta tai ehdoista. Olette pyytäneet Initialta lausunnon siitä, onko Ostotarjouksessa ehdotettu vastike taloudellisesta näkökulmasta kohtuullinen SSK:n osakkeenomistajille kokonaisuudessaan. 2. Menettely Tätä lausuntoa laatiessaan Initia on käynyt läpi SSK:n ja Tarjouksentekijän sille antamia tai heidän kanssaan käydyissä keskusteluissa esiin tulleita tietoja sekä julkisesti saatavilla olevia taloudellisia ja muita SSK:ta koskevia tietoja. Initia on: I. Perehtynyt Ostotarjoukseen ja sen taloudellisiin ehtoihin; II. III. IV. Perehtynyt Perussopimukseen ja erityisesti sen taloudellisiin ehtoihin; Perehtynyt SSK:n osakkeen kurssikehitykseen ja kaupankäyntivolyymeihin NASDAQ OMX Helsingissä; Perehtynyt SSK:n kiinteistöistä laadittuihin arvonmäärityksiin; V. Perehtynyt SSK:n ja neuvonantajien tuottamaan materiaaliin liittyen SSK:n strategista vaihtoehdoista; VI. Laatinut arvonmäärityksen SSK:sta käyttäen yleisesti hyväksyttyjä arvonmääritysmenetelmiä; 6

7 VII. VIII. Ottanut huomioon SSK:n avainhenkilöiden arviot Yhtiön nykyisestä liiketoiminnasta, taloudellisesta tilasta ja liiketoiminnan tulevasta kehityksestä; ja Tutkinut ja valmistellut muita analyysejä sekä ottanut huomioon muita seikkoja, joita se on pitänyt olennaisina. 3. Oletukset ja rajoitteet Initia ei ole vastuussa minkään SSK:ta koskevien julkisesti tiedossa olevien tai sille annettujen tietojen, mukaan lukien minkään tämän lausunnon laatimisessa käytettyjen taloudellisten tietojen, itsenäisestä tarkastamisesta, eikä se ole tietoja itsenäisesti tarkastanut. Initia on lausuntoaan varten olettanut ja luottanut siihen, että kaikki kyseessä olevat tiedot ovat paikkansa pitäviä ja riittäviä. Initia ei ole suorittanut minkään omaisuuserän tai varojen fyysistä tarkastusta. Initia on perustanut taloudellisia ennusteita koskevat arvionsa yksinomaan SSK:n toimittamiin tietoihin ja ennusteisiin. Initia on olettanut, että sen saamat ja analyysissään sellaisenaan tai omien lisäoletustensa perusteena käyttämät kyseiset tiedot ja ennusteet sekä muut taloudelliset ennusteet on huolellisesti valmisteltu näitä asioita koskevien parhaiden tällä hetkellä käytössä olevien arvioiden ja päätelmien pohjalta ja niiden mukaisesti. Initia ei lausuntoa antaessaan ota kantaa näiden ennusteiden tai niiden taustalla olevien oletusten oikeellisuuteen. Initia on olettanut, että SSK on täyttänyt NASDAQ OMX Helsingissä listattuja yhtiöitä lain ja muiden säännösten nojalla koskevat tiedonantovelvollisuutensa. Initian lausunto perustuu taloudelliseen, markkinoilla vallitsevaan ja muuhun tämän hetkiseen tilanteeseen sekä Initialle tämän lausunnon päivämäärään mennessä annettuihin tietoihin. Mikä tahansa muutos vallitsevassa tilanteessa voi edellyttää tämän lausunnon uudelleen arviointia. Lisäksi tulee huomioida, että tämän lausunnon päivämäärän jälkeiset tapahtumat voivat vaikuttaa Initian näkemykseen ja että sillä ei ole mitään velvollisuutta päivittää, tarkistaa tai vahvistaa uudelleen tätä lausuntoa. Tämän lausunnon antamista varten Initia on olettanut, että Ostotarjous toteutetaan, kuten tarkoitettu, ilman olennaisia haitallisia vaikutuksia SSK:lle tai sen osakkeenomistajille. Tämä lausunto on osoitettu pelkästään SSK:n hallituksen käyttöön ja avuksi sen arvioidessa Ostotarjousta. Tässä lausunnossa emme ota kantaa siihen, millä hinnalla SSK:n osakkeilla käydään kauppaa tulevaisuudessa. Tämä tarjous ei käsittele Ostotarjouksen suhteellisia etuja verrattuna mihinkään SSK:n mahdolliseen vaihtoehtoiseen liiketoimintastrategiaan tai muuhun toimintaan johon SSK voisi ryhtyä, eikä sitä, kannattaako SSK:n osakkeenomistajan hyväksyä Ostotarjous, Ostositoumus tai jatkaa SSK:n osakkeenomistajana. Lausuntoa ei ole tarkoitettu, eikä se ole suositus millekään SSK:n osakkeenomistajalle koskien sitä, pitäisikö osakkeenomistajien hyväksyä Ostotarjousta. Mitään lausuntoa, neuvoa tai tulkintaa ei ole annettu asioissa, jotka edellyttävät lainsäädännöllisiä tai muuta erityistä asiantuntemusta. Olemme olettaneet että tällaisiin lausuntoihin, neuvoihin tai tulkintoihin on käytetty tai tullaan käyttämään asianmukaisia asiantuntijatahoja. 7

8 Initialle maksetaan palkkio Ostotarjoukseen liittyen ja Initia toimii SSK:n taloudellisena neuvonantajana Ostotarjoukseen liittyen. Tämä palkkio ei ole riippuvainen kokonaan tai osittain lausunnon johtopäätöksistä. 4. Lausunto Edellä mainituin perustein ja edellytyksin Initian lausunto tämän lausunnon päivämääränä on, että Ostotarjouksen vastike on taloudellisesta näkökulmasta kohtuullinen SSK:n osakkeenomistajille kokonaisuudessaan. Helsinki, Kunnioittavasti, Initia Oy 8

MAAKUNNAN ASUNNOT OY ON ILMOITTANUT TEKEVÄNSÄ JULKISEN OSTOTARJOUKSEN SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAKKEISTA

MAAKUNNAN ASUNNOT OY ON ILMOITTANUT TEKEVÄNSÄ JULKISEN OSTOTARJOUKSEN SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAKKEISTA SSK Suomen Säästäjien Kiinteistöt Oyj Pörssitiedote 14.10.2014 klo 19:30 Pörssitiedote SSK Suomen Säästäjien Kiinteistöt Oyj MAAKUNNAN ASUNNOT OY ON ILMOITTANUT TEKEVÄNSÄ JULKISEN OSTOTARJOUKSEN SUOMEN

Lisätiedot

IXONOS: JULKINEN OSTOTARJOUS IXONOS OYJ:N OSAKKEISTA

IXONOS: JULKINEN OSTOTARJOUS IXONOS OYJ:N OSAKKEISTA IXONOS: JULKINEN OSTOTARJOUS IXONOS OYJ:N OSAKKEISTA Tremoko Oy Ab ("Tremoko"), joka on suomalainen yksityisessä omistuksessa oleva osakeyhtiö, on hankkinut 10.2.2015 omistukseensa Turret Oy Ab:lta ja

Lisätiedot

SSK:n hallitus suosittelee yksimielisesti järjestelyn hyväksymistä;

SSK:n hallitus suosittelee yksimielisesti järjestelyn hyväksymistä; EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI YHDYSVALLOISSA, KANADASSA, JAPANISSA, AUSTRALIASSA, ETELÄ-AFRIKASSA, HONGKONGISSA TAI MISSÄÄN MUUSSA VALTIOSSA MISSÄ TARJOUS OLISI SOVELLETTAVAN

Lisätiedot

OP-Pohjola. OP-Pohjola osk tekee vapaaehtoisen julkisen ostotarjouksen kaikista Pohjola Pankki Oyj:n osakkeista, julkaistu 6.2.

OP-Pohjola. OP-Pohjola osk tekee vapaaehtoisen julkisen ostotarjouksen kaikista Pohjola Pankki Oyj:n osakkeista, julkaistu 6.2. OP-Pohjola osk tekee vapaaehtoisen julkisen ostotarjouksen kaikista Pohjola Pankki Oyj:n osakkeista, julkaistu 6.2.2014 OP-Pohjola osk tekee vapaaehtoisen julkisen ostotarjouksen kaikista Pohjola Pankki

Lisätiedot

TARJOUSASIAKIRJA 5.11.2014

TARJOUSASIAKIRJA 5.11.2014 TARJOUSASIAKIRJA 5.11.2014 MAAKUNNAN ASUNNOT OY:N VAPAAEHTOINEN JULKINEN OSTOTARJOUS KAIKISTA SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N LIIKKEESEEN LASKEMISTA OSAKKEISTA Maakunnan Asunnot Oy ( Tarjouksentekijä

Lisätiedot

TÄYDENNYS OUTOTEC OYJ:N 22.12

TÄYDENNYS OUTOTEC OYJ:N 22.12 TÄYDENNYS OUTOTEC OYJ:N 22.12.2009 PÄIVÄTTYYN YHDISTETTYYN TARJOUSASIAKIR- JAAN JA LISTALLEOTTOESITTEESEEN KOSKIEN LAROX OYJ:N OSAKKEISTA JA MERKIN- TÄOIKEUKSISTA TEHTYÄ JULKISTA OSTOTARJOUSTA 29.12.2009

Lisätiedot

Jussi Capital Oy/Tiedote 14.4.2014 klo 15:30 JUSSI CAPITAL OY:N PAKOLLINEN JULKINEN OSTOTARJOUS SIEVI CAPITAL OYJ:N OSAKKEISTA ALKAA 15.4.

Jussi Capital Oy/Tiedote 14.4.2014 klo 15:30 JUSSI CAPITAL OY:N PAKOLLINEN JULKINEN OSTOTARJOUS SIEVI CAPITAL OYJ:N OSAKKEISTA ALKAA 15.4. Jussi Capital Oy/Tiedote 14.4.2014 klo 15:30 JUSSI CAPITAL OY:N PAKOLLINEN JULKINEN OSTOTARJOUS SIEVI CAPITAL OYJ:N OSAKKEISTA ALKAA 15.4.2014 Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi, suoraan tai epäsuorasti,

Lisätiedot

Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj Yritysosto ja ostotarjous Ostotarjouksen ehdot Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj:n omista osakkeistaan

Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj Yritysosto ja ostotarjous Ostotarjouksen ehdot Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj:n omista osakkeistaan 22/2009 08.12.2009 Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj Yritysosto ja ostotarjous Ostotarjouksen ehdot Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj:n omista osakkeistaan Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj Pörssitiedote 8.12.2009,

Lisätiedot

MAAKUNNAN ASUNNOT ALOITTAA 6.11.2014 VAPAAEHTOISEN JULKISEN OSTOTARJOUKSEN KAI- KISTA SSK:N OSAKKEISTA

MAAKUNNAN ASUNNOT ALOITTAA 6.11.2014 VAPAAEHTOISEN JULKISEN OSTOTARJOUKSEN KAI- KISTA SSK:N OSAKKEISTA EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI YHDYSVALLOISSA, KA- NADASSA, JAPANISSA, AUSTRALIASSA, ETELÄ-AFRIKASSA, HONGKONGISSA TAI MISSÄÄN MUUSSA VALTIOSSA, MISSÄ TARJOUS OLISI SOVELLETTAVAN

Lisätiedot

Orava Asuntorahasto Oyj Tiedotustilaisuus

Orava Asuntorahasto Oyj Tiedotustilaisuus 9/20/2017 1 Orava Asuntorahasto Oyj Tiedotustilaisuus 20.9.2017 9/20/2017 2 Tärkeitä tietoja lukijalle Orava Asuntorahasto Oyj ( Yhtiö ) on laatinut tämän esityksen Yhtiöstä vain taustatiedoksi eikä tätä

Lisätiedot

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä-Afrikkaan tai Japaniin.

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä-Afrikkaan tai Japaniin. Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä-Afrikkaan tai Japaniin. IXONOS OYJ:N HALLITUS ON PÄÄTTÄNYT NOIN 1,83 MILJOONAN EURON SUUNNATUSTA ANNISTA

Lisätiedot

TÄMÄ TIEDOTE EI OLE TARKOITETTU LEVITETTÄVÄKSI YHDYSVALTOIHIN TAI MUIHIN MAIHIN, JOISSA SEN JAKELU OLISI RAJOITETTU.

TÄMÄ TIEDOTE EI OLE TARKOITETTU LEVITETTÄVÄKSI YHDYSVALTOIHIN TAI MUIHIN MAIHIN, JOISSA SEN JAKELU OLISI RAJOITETTU. Liite: Ingman Group Oy Ab:n tiedote kokonaisuudessaan INGMAN GROUP OY AB TIEDOTE 16.9.2013 klo 11.50 TÄMÄ TIEDOTE EI OLE TARKOITETTU LEVITETTÄVÄKSI YHDYSVALTOIHIN TAI MUIHIN MAIHIN, JOISSA SEN JAKELU OLISI

Lisätiedot

OSTOTARJOUKSEN EHDOT

OSTOTARJOUKSEN EHDOT OSTOTARJOUKSEN EHDOT Ostotarjouksen kohde OP-Pohjola osk ( OP-Pohjola tai Tarjouksentekijä ) tarjoutuu ostotarjouksessa jäljempänä esitetyin ehdoin ostamaan kaikki Pohjola Pankki Oyj:n ( Pohjola tai Yhtiö

Lisätiedot

YHTIÖN HALLITUKSEN LAUSUNTO SAUNALAHTI GROUP OYJ:N HALLITUKSEN ARVIO NOVATOR FINLAND OY:N JULKISESTA OSTOTARJOUKSESTA

YHTIÖN HALLITUKSEN LAUSUNTO SAUNALAHTI GROUP OYJ:N HALLITUKSEN ARVIO NOVATOR FINLAND OY:N JULKISESTA OSTOTARJOUKSESTA YHTIÖN HALLITUKSEN LAUSUNTO LIITE D Yhtiön hallituksen 22.6.2005 antama lausunto Ostotarjouksesta sisältyy tähän Liitteeseen D siinä muodossa kuin Yhtiö on sen julkistanut. Lisäksi tähän Liitteeseen D

Lisätiedot

Suunnattu osakeanti Tremoko Oy Ab:lle

Suunnattu osakeanti Tremoko Oy Ab:lle Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä-Afrikkaan tai Japaniin. Suunnattu osakeanti Tremoko Oy Ab:lle Digitalist Group Oyj:n ( Digitalist Group

Lisätiedot

NORDIC ALUMINIUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.08.2012 Klo 10.00 1(1) Oy Lival Ab:n ostotarjous Nordic Aluminium Oyj:n osakkeista alkaa 20.8.

NORDIC ALUMINIUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.08.2012 Klo 10.00 1(1) Oy Lival Ab:n ostotarjous Nordic Aluminium Oyj:n osakkeista alkaa 20.8. NORDIC ALUMINIUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.08.2012 Klo 10.00 1(1) Oy Lival Ab:n ostotarjous Nordic Aluminium Oyj:n osakkeista alkaa 20.8.2012 Nordic Aluminium Oyj ( Yhtiö tai Nordic Aluminium ) on tänään 17.8.2012

Lisätiedot

HALLITUKSEN EHDOTUKSET 1.2.2011 PIDETTÄVÄLLE YLIMÄÄRÄISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE

HALLITUKSEN EHDOTUKSET 1.2.2011 PIDETTÄVÄLLE YLIMÄÄRÄISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE HALLITUKSEN EHDOTUKSET 1.2.2011 PIDETTÄVÄLLE YLIMÄÄRÄISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE Biotie Therapies Oyj ( Yhtiö ) on 10.1.2011 solminut yhdistymissopimuksen (Combination Agreement), jonka ehtojen mukaan Yhtiö

Lisätiedot

HALLITUKSEN EHDOTUKSET 1.2.2011 PIDETTÄVÄLLE YLIMÄÄRÄISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE

HALLITUKSEN EHDOTUKSET 1.2.2011 PIDETTÄVÄLLE YLIMÄÄRÄISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE HALLITUKSEN EHDOTUKSET 1.2.2011 PIDETTÄVÄLLE YLIMÄÄRÄISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE Biotie Therapies Oyj ( Yhtiö ) on 10.1.2011 solminut yhdistymissopimuksen (Combination Agreement), jonka ehtojen mukaan Yhtiö

Lisätiedot

REDERIAKTIEBOLAGET ECKERÖN LEHDISTÖTIEDOTE klo (5)

REDERIAKTIEBOLAGET ECKERÖN LEHDISTÖTIEDOTE klo (5) REDERIAKTIEBOLAGET ECKERÖN LEHDISTÖTIEDOTE 21.3.2007 klo 11.30 1(5) REDERIAKTIEBOLAGET ECKERÖ KOMMENTOI BIRKA LINE ABP:N TÄNÄÄN JULKISTAMASSA ECKERÖN JULKISTA OSTOTARJOUSTA KOSKEVASSA LAUSUNNOSSA ANTAMIA

Lisätiedot

Clausal Computing Oy aloittaa 19.3.2012 käteisostotarjouksen Tectia Oyj:n kaikista osakkeista ja optio-oikeuksista

Clausal Computing Oy aloittaa 19.3.2012 käteisostotarjouksen Tectia Oyj:n kaikista osakkeista ja optio-oikeuksista Clausal Computing Oy aloittaa 19.3.2012 käteisostotarjouksen Tectia Oyj:n kaikista osakkeista ja optio-oikeuksista Ei julkistettavaksi, jaettavaksi tai toimitettavaksi Australiassa, Etelä-Afrikassa, Japanissa,

Lisätiedot

Osakeyhtiölain (624/2006, muutoksineen) 18 luvun 1 :n mukaan osakkeenomistaja, jolla on. Julkaistu: 2015 03 02 13:08:28 CET

Osakeyhtiölain (624/2006, muutoksineen) 18 luvun 1 :n mukaan osakkeenomistaja, jolla on. Julkaistu: 2015 03 02 13:08:28 CET Julkaistu: 2015 03 02 13:08:28 CET NASDAQ OMX Helsinki Oy Helsingin Pörssin tiedote TREMOKO OY AB JULKISTAA OSTOTARJOUKSEN IXONOS OYJ:N KAIKISTA OSAKKEISTA JA OSAKKEISIIN OIKEUTTAVISTA IXONOS OYJ:N LIIKKEESEEN

Lisätiedot

Markkinointiesite. Tämä ei ole tarjousasiakirja. Tarjoushinta 13,35 euroa käteisellä osakkeelta

Markkinointiesite. Tämä ei ole tarjousasiakirja. Tarjoushinta 13,35 euroa käteisellä osakkeelta Markkinointiesite. Tämä ei ole tarjousasiakirja. Tarjoushinta 13,35 euroa käteisellä osakkeelta Ostotarjous Pohjolan osakkeista OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj:n julkinen ostotarjous kaikista Pohjola-yhtymä

Lisätiedot

UUSI OSTOTARJOUSKOODI. keskeiset muutokset

UUSI OSTOTARJOUSKOODI. keskeiset muutokset UUSI OSTOTARJOUSKOODI keskeiset muutokset Lähtökohdat Uudistamisen lähtökohtana lainmuutos, joka edellyttää sitoutumista suosituksiin noudata tai selitä periaatteen mukaisesti (AML 11:28 sekä AML 11:9.3

Lisätiedot

YHTENVETO TILIKAUDESTA 2014 (VERTAILUKAUSI 1.1.2013-31.12.2013)

YHTENVETO TILIKAUDESTA 2014 (VERTAILUKAUSI 1.1.2013-31.12.2013) SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2014 16.2.2015 KLO 16:00 YHTENVETO TILIKAUDESTA 2014 (VERTAILUKAUSI 1.1.2013-31.12.2013) - Liikevaihto oli 752 (662) tuhatta euroa. Liikevaihdon

Lisätiedot

SAMPO OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 10.50

SAMPO OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 10.50 PÖRSSITIEDOTE 11.2.2004 KLO 10.50 SAMMON HALLITUKSEN EHDOTUKSET YHTIÖKOKOUKSELLE Sampo Oyj:n hallitus on päättänyt tehdä 7.4.2004 järjestettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle seuraavat ehdotukset, joiden

Lisätiedot

INTERAVANTI OYJ:N TARKOITUKSENA HAKEUTUA POIS PÖRSSILISTALTA

INTERAVANTI OYJ:N TARKOITUKSENA HAKEUTUA POIS PÖRSSILISTALTA PÖRSSITIEDOTE 14.9.2012 klo 14:45 INTERAVANTI OYJ:N TARKOITUKSENA HAKEUTUA POIS PÖRSSILISTALTA Interavanti Oyj ( Yhtiö ) hakee valtuutusta omien osakkeiden hankkimiseen toteuttaakseen julkisen ostotarjouksen

Lisätiedot

LIITE 1 OSTOTARJOUKSEN EHDOT. Ostotarjouksen kohde

LIITE 1 OSTOTARJOUKSEN EHDOT. Ostotarjouksen kohde LIITE 1 OSTOTARJOUKSEN EHDOT Ostotarjouksen kohde Aspocomp Group Oyj ( Tarjouksentekijä tai Yhtiö ) tarjoutuu tämän Ostotarjouksen mukaisin ehdoin ostamaan kaikki Yhtiön 1.12.2006 liikkeeseen laskemat

Lisätiedot

RENIDEO HOLDING OY:N JULKINEN OSTOTARJOUS KAIKISTA ORAL HAMMASLÄÄKÄRIT OYJ:N LIIKKEESEENLASKEMISTA OSAKKEISTA

RENIDEO HOLDING OY:N JULKINEN OSTOTARJOUS KAIKISTA ORAL HAMMASLÄÄKÄRIT OYJ:N LIIKKEESEENLASKEMISTA OSAKKEISTA 24.4.2014 RENIDEO HOLDING OY:N JULKINEN OSTOTARJOUS KAIKISTA ORAL HAMMASLÄÄKÄRIT OYJ:N LIIKKEESEENLASKEMISTA OSAKKEISTA Renideo Holding Oy ( Tarjouksentekijä tai Renideo Holding ), joka on Suomen lakien

Lisätiedot

CAPMANIN HALLINNOIMAT RAHASTOT TEKEVÄT JULKISEN OSTOTARJOUKSEN KAIKISTA ORAL HAMMASLÄÄKÄRIT OYJ:N OSAKKEISTA

CAPMANIN HALLINNOIMAT RAHASTOT TEKEVÄT JULKISEN OSTOTARJOUKSEN KAIKISTA ORAL HAMMASLÄÄKÄRIT OYJ:N OSAKKEISTA Tiedote 14.4.2014 klo 8.05 CAPMANIN HALLINNOIMAT RAHASTOT TEKEVÄT JULKISEN OSTOTARJOUKSEN KAIKISTA ORAL HAMMASLÄÄKÄRIT OYJ:N OSAKKEISTA Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi, suoraan tai epäsuorasti,

Lisätiedot

OSTOTARJOUKSEN EHDOT. Ostotarjouksen kohde

OSTOTARJOUKSEN EHDOT. Ostotarjouksen kohde OSTOTARJOUKSEN EHDOT Ostotarjouksen kohde Renideo Holding Oy ( Tarjouksentekijä ) tarjoutuu ostamaan seuraavassa esitettyjen ehtojen mukaisesti kaikki Oral Hammaslääkärit Oyj:n ( Yhtiö tai Oral ) liikkeeseen

Lisätiedot

RENIDEO HOLDING OY:N JULKINEN OSTOTARJOUS ORAL HAMMASLÄÄKÄRIT OYJ:N OSAKKEISTA ALKAA 25.4.2014

RENIDEO HOLDING OY:N JULKINEN OSTOTARJOUS ORAL HAMMASLÄÄKÄRIT OYJ:N OSAKKEISTA ALKAA 25.4.2014 Tiedote 24.4.2014 klo 15.45 RENIDEO HOLDING OY:N JULKINEN OSTOTARJOUS ORAL HAMMASLÄÄKÄRIT OYJ:N OSAKKEISTA ALKAA 25.4.2014 Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi, suoraan tai epäsuorasti, Yhdysvalloissa,

Lisätiedot

RENIDEO HOLDING OY KOROTTAA ORAL HAMMASLÄÄKÄRIT OYJ:N OSTOTARJOUKSESSA MAKSETTAVAA OSAKKEIDEN TARJOUSHINTAA

RENIDEO HOLDING OY KOROTTAA ORAL HAMMASLÄÄKÄRIT OYJ:N OSTOTARJOUKSESSA MAKSETTAVAA OSAKKEIDEN TARJOUSHINTAA Tiedote 3.6.2014 klo 14.00 RENIDEO HOLDING OY KOROTTAA ORAL HAMMASLÄÄKÄRIT OYJ:N OSTOTARJOUKSESSA MAKSETTAVAA OSAKKEIDEN TARJOUSHINTAA Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi, suoraan tai epäsuorasti, Yhdysvalloissa,

Lisätiedot

KUTSU ORAVA ASUNTORAHASTO OYJ:N YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN, VAIHTOEHTOJEN KARTOITUS JATKUU

KUTSU ORAVA ASUNTORAHASTO OYJ:N YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN, VAIHTOEHTOJEN KARTOITUS JATKUU Orava Asuntorahasto Oyj Pörssitiedote 28.9.2017 kello 18.00 KUTSU ORAVA ASUNTORAHASTO OYJ:N YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN, VAIHTOEHTOJEN KARTOITUS JATKUU EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI YHDYSVALTOIHIN,

Lisätiedot

JUSSI CAPITAL OY:N PAKOLLINEN JULKINEN OSTOTARJOUS KAIKISTA SIEVI CAPITAL OYJ:N LIIKKEESEENLASKEMISTA OSAKKEISTA

JUSSI CAPITAL OY:N PAKOLLINEN JULKINEN OSTOTARJOUS KAIKISTA SIEVI CAPITAL OYJ:N LIIKKEESEENLASKEMISTA OSAKKEISTA JUSSI CAPITAL OY:N PAKOLLINEN JULKINEN OSTOTARJOUS KAIKISTA SIEVI CAPITAL OYJ:N LIIKKEESEENLASKEMISTA OSAKKEISTA 14.4.2014 Jussi Capital Oy ( Jussi Capital tai Tarjouksentekijä ) tarjoutuu arvopaperimarkkinalain

Lisätiedot

Oy Danfoss Ab:n, Danfoss A/S:n kokonaan omistaman tytäryhtiön, Vacon Oyj:n hallituksen suosittelema ostotarjous Vacon Oyj:n kaikista osakkeista

Oy Danfoss Ab:n, Danfoss A/S:n kokonaan omistaman tytäryhtiön, Vacon Oyj:n hallituksen suosittelema ostotarjous Vacon Oyj:n kaikista osakkeista Oy Danfoss Ab:n, Danfoss A/S:n kokonaan omistaman tytäryhtiön, Vacon Oyj:n hallituksen suosittelema ostotarjous Vacon Oyj:n kaikista osakkeista Danfoss A/S ja Vacon Oyj allekirjoittivat 11.9.2014 yhdistymissopimuksen,

Lisätiedot

JAKAUTUMISEN PERUSTEET

JAKAUTUMISEN PERUSTEET JAKAUTUMISEN PERUSTEET Sievi Capital Oyj:n hallitus allekirjoitti 11.8.2011 jakautumissuunnitelman, jonka mukaan sopimusvalmistusliiketoiminta siirtyy uudelle perustettavalle julkiselle osakeyhtiölle Scanfil

Lisätiedot

Tarjottava vastike on 23,55 euroa käteisenä kustakin PKC:n osakkeesta ( Osakevastike );

Tarjottava vastike on 23,55 euroa käteisenä kustakin PKC:n osakkeesta ( Osakevastike ); Julkaisupäivä: 19.tammikuuta 2017 12:00:00 Luokka: Julkinen ostotarjous PKC Group Oyj Pörssitiedote 19.1.2017 klo 21.00 TÄTÄ TIEDOTETTA EI SAA JULKAISTA TAI MUUTOIN LEVITTÄÄ, KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUORAAN

Lisätiedot

OKMETIC OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 9.00

OKMETIC OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 9.00 OKMETIC OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.6.2016 KLO 9.00 EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, KOKONAAN TAI OSITTAIN, ALUEELLA TAI ALUEELLE TAI HENKILÖLLE, JOKA SIJAITSEE TAI ASUU YHDYSVALLOISSA,

Lisätiedot

OKMETIC OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 11.15

OKMETIC OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 11.15 OKMETIC OYJ PÖRSSITIEDOTE 7.7.2016 KLO 11.15 EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, KOKONAAN TAI OSITTAIN, ALUEELLA TAI ALUEELLE TAI HENKILÖLLE, JOKA SIJAITSEE TAI ASUU YHDYSVALLOISSA,

Lisätiedot

TÄYDENNYS NEXSTIM OYJ:N 10.10.2014 PÄIVÄTTYYN ESITTEESEEN

TÄYDENNYS NEXSTIM OYJ:N 10.10.2014 PÄIVÄTTYYN ESITTEESEEN 30.10.2014 TÄYDENNYS NEXSTIM OYJ:N 10.10.2014 PÄIVÄTTYYN ESITTEESEEN EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI KOKONAISUUDESSAAN TAI OSITTAIN EIKÄ SUORAAN TAI VÄLILLISESTI YHDYSVALLOISSA, AUSTRALIASSA, KANADASSA,

Lisätiedot

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä- Afrikkaan tai Japaniin.

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä- Afrikkaan tai Japaniin. IXONOS OYJ PÖRSSITIEDOTE 22.12.2015 klo 12:45 Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä- Afrikkaan tai Japaniin. IXONOSIN RAHOITUKSEN JA TASERAKENTEEN

Lisätiedot

Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka Helsinki Osoite Tammasaarenlaituri 3, 00180 Helsinki

Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka Helsinki Osoite Tammasaarenlaituri 3, 00180 Helsinki Epävirallinen käännös SULAUTUMISSUUNNITELMA 1. SULAUTUMISEEN OSALLISTUVAT YHTIÖT 2. SULAUTUMINEN Veritas keskinäinen vahinkovakuutusyhtiö (jäljempänä Veritas Vahinkovakuutus ) Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka

Lisätiedot

OSAKASSOPIMUS Jykes Kiinteistöt Oy

OSAKASSOPIMUS Jykes Kiinteistöt Oy LUONNOS OSAKASSOPIMUS 5.10.2016 Jykes Kiinteistöt Oy 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Osapuolet... 3 2. Sopimuksen tausta ja tarkoitus... 3 3. Yleisvelvoite... 3 4. Yhtiön hallinto ja omistajaohjaus... 3 5. Osakkeiden

Lisätiedot

Innofactor Oyj:n yhtiökokouskutsu

Innofactor Oyj:n yhtiökokouskutsu Innofactor Oyj:n Pörssitiedote 20.8.2013 klo 8.30 Innofactor Oyj:n yhtiökokouskutsu Innofactor Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 17.9.2013 klo 10

Lisätiedot

NodeOne Group AB:n yrityskauppa saatettu päätökseen

NodeOne Group AB:n yrityskauppa saatettu päätökseen Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä-Afrikkaan tai Japaniin. NodeOne Group AB:n yrityskauppa saatettu päätökseen Digitalist Group Oyj ( Digitalist

Lisätiedot

Pörssitiedote 29.6.2007 PANOSTAJA OYJ:N TIEDOTE SUOMEN HELASTON OSAKKEITA KOSKEVAN OSTOTARJOUKSEN EHDOISTA

Pörssitiedote 29.6.2007 PANOSTAJA OYJ:N TIEDOTE SUOMEN HELASTON OSAKKEITA KOSKEVAN OSTOTARJOUKSEN EHDOISTA Pörssitiedote 29.6.2007 PANOSTAJA OYJ:N TIEDOTE SUOMEN HELASTON OSAKKEITA KOSKEVAN OSTOTARJOUKSEN EHDOISTA Suomen Helasto Oyj on vastaanottanut tänään Panostaja Oyj:ltä tiedotteen, joka sisältää Panostaja

Lisätiedot

COMPONENTA OYJ:N OSAKEANNIN 2012 EHDOT. Yhtiökokouksen osakeantivaltuutus

COMPONENTA OYJ:N OSAKEANNIN 2012 EHDOT. Yhtiökokouksen osakeantivaltuutus COMPONENTA OYJ OSAKEANTI 2012 Page 1 of 5 COMPONENTA OYJ:N OSAKEANNIN 2012 EHDOT Yhtiökokouksen osakeantivaltuutus Yhtiön 23.2.2012 kokoontunut yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa

Lisätiedot

HONKARAKENNE OYJ Henkilöstöannin ehdot

HONKARAKENNE OYJ Henkilöstöannin ehdot HONKARAKENNE OYJ Henkilöstöannin ehdot Mika Oksanen Tomi Merenheimo Asianajaja, osakas Asianajaja, osakas Magnusson Helsinki Asianajotoimisto Oy 10.1.2014 Berlin Copenhagen Gothenburg Helsinki Malmö Minsk

Lisätiedot

Valmetin tie eteenpäin

Valmetin tie eteenpäin Valmetin tie eteenpäin 31. heinäkuuta 2014 Pasi Laine, toimitusjohtaja Agenda 1 2 Valmetin tie eteenpäin Taloudelliset tavoitteet 2 July 31, 2014 Valmet Valmetin tie eteenpäin: strategia uudelleenhyväksytty

Lisätiedot

HALLITUKSEN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE SIEVI CAPITAL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Sievi

HALLITUKSEN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE SIEVI CAPITAL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Sievi HALLITUKSEN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE :N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 8.4.2014 Sievi # 11032014 Sievi Capital_V2 SISÄLLYS: 1. TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN...3 2. HALLITUKSEN

Lisätiedot

Helsinki Takeover Code Suositus julkisissa ostotarjouksissa noudatettavista menettelytavoista

Helsinki Takeover Code Suositus julkisissa ostotarjouksissa noudatettavista menettelytavoista Helsinki Takeover Code Suositus julkisissa ostotarjouksissa noudatettavista menettelytavoista IR-yhdistyksen tilaisuus 6.3.2007 Tomas Lindholm Paula Linna Sisältö Julkinen ostotarjous käsitteenä Takeover

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE klo ( 2 )

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE klo ( 2 ) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 14.4.2000 klo 9.00 1 ( 2 ) OLVI OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET Olvi Oyj jakaa 0,90 euroa osinkoa vuodelta 1999. Nykyiset hallituksen jäsenet valittiin uudelleen hallitukseen.

Lisätiedot

AHLSTROM OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS

AHLSTROM OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS AHLSTROM OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS 5.4.2016 1. Nimitystoimikunnan tarkoitus Ahlstrom Oyj:n (jäljempänä Yhtiö ) osakkeenomistajien nimitystoimikunta on Yhtiön osakkeenomistajien

Lisätiedot

Arvopaperimarkkinayhdistys ry info@cgfinland.fi

Arvopaperimarkkinayhdistys ry info@cgfinland.fi Lausunto 1 (8) Arvopaperimarkkinayhdistys ry info@cgfinland.fi Yleistä suosituksesta ja sen valmistelusta Arvopaperimarkkinayhdistys ry (AMY) on pyytänyt Finanssivalvonnan lausuntoa arvopaperimarkkinalain

Lisätiedot

TARJOUSASIAKIRJA 22.9.2015. Bittium Oyj:n julkinen ostotarjous yhtiön omista osakkeista ja optio-oikeuksista 2008C

TARJOUSASIAKIRJA 22.9.2015. Bittium Oyj:n julkinen ostotarjous yhtiön omista osakkeista ja optio-oikeuksista 2008C TARJOUSASIAKIRJA 22.9.2015 Bittium Oyj:n julkinen ostotarjous yhtiön omista osakkeista ja optio-oikeuksista 2008C Bittium Oyj ( Yhtiö tai "Bittium") tarjoutuu arvopaperimarkkinalain (746/2012, muutoksineen)

Lisätiedot

ATRIA OYJ YHTIÖKOKOUSKUTSU 2.4.2009 KLO 8.30

ATRIA OYJ YHTIÖKOKOUSKUTSU 2.4.2009 KLO 8.30 ATRIA OYJ YHTIÖKOKOUSKUTSU 2.4.2009 KLO 8.30 YHTIÖKOKOUSKUTSU Atria Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 29.4.2009 kello 13.00 Finlandia-talossa osoitteessa Mannerheimintie

Lisätiedot

Nokian julkinen ostotarjous Comptelin kaikista osakkeista ja optio-oikeuksista

Nokian julkinen ostotarjous Comptelin kaikista osakkeista ja optio-oikeuksista Nokian julkinen ostotarjous Comptelin kaikista osakkeista ja optio-oikeuksista Ostotarjouksen tarjousaika 27.2. - 29.3.2017 Comptelin hallitus on yksimielisesti suositellut osakkeenomistajille ja optio-oikeuksien

Lisätiedot

HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGON MAKSAMISESTA

HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGON MAKSAMISESTA 1 (6) HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGON MAKSAMISESTA Yhtiön hallituksen voitonjakoehdotus on julkistettu 18.2.2010. ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiö jakaa vuodelta

Lisätiedot

Pörssitiedote 30.5.2007 klo 16.04

Pörssitiedote 30.5.2007 klo 16.04 Pörssitiedote 30.5.2007 klo 16.04 ARVOPAPERIMARKKINALAIN 2 LUVUN 10 :N MUKAINEN ILMOITUS OMISTUSOSUUDEN MUUTTUMISESTA Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 10 :n mukaisesti ilmoitamme, että Suomen Helasto Oyj

Lisätiedot

OYL 17:11 :N MUKAINEN HALLITUKSEN SELOSTUS YHTIÖKOKOUKSELLE YHTIÖN ASEMAAN OLENNAISESTI VAIKUTTAVISTA TAPAHTUMISTA

OYL 17:11 :N MUKAINEN HALLITUKSEN SELOSTUS YHTIÖKOKOUKSELLE YHTIÖN ASEMAAN OLENNAISESTI VAIKUTTAVISTA TAPAHTUMISTA OYL 17:11 :N MUKAINEN HALLITUKSEN SELOSTUS YHTIÖKOKOUKSELLE YHTIÖN ASEMAAN OLENNAISESTI VAIKUTTAVISTA TAPAHTUMISTA YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS 22.11.2011 - YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS 22.11.2011 1 :N HALLITUKSEN

Lisätiedot

HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGONMAKSUSTA

HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGONMAKSUSTA HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGONMAKSUSTA ehdottaa, että 31.12.2015 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen perusteella jaetaan 0,35 euroa osakkeelta ja että

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE klo (2)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE klo (2) PÖRSSITIEDOTE 9.4.2003 klo 13.00 1 (2) :N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET Olvi Oyj jakaa 1,25 euroa osinkoa vuodelta 2002. Yhtiökokous myönsi valtuutuksen hallitukselle omien osakkeiden luovuttamiseen

Lisätiedot

TARJOUSASIAKIRJA 2.3.2015

TARJOUSASIAKIRJA 2.3.2015 TARJOUSASIAKIRJA 2.3.2015 TREMOKO OY AB:N PAKOLLINEN JULKINEN OSTOTARJOUS KAIKISTA IXONOS OYJ:N LIIKKEESEEN LASKEMISTA OSAKKEISTA JA IXONOS OYJ:N LIIKKEESEEN LASKEMISTA IXONOS OYJ:N OSAKKEISIIN OIKEUTTAVISTA

Lisätiedot

PÖRSSITIEDOTE

PÖRSSITIEDOTE PÖRSSITIEDOTE 28.11.2008 SAVCOR GROUP LTD OY ILMOITTAA SUUNNITTELEVANSA VAPAAEHTOISEN OSTOTARJOUKSEN TEKEMISTÄ KAIKISTA CENCORP OYJ:N OSAKKEISTA JA OPTIO-OIKEUKSISTA SEKÄ YRITYSJÄRJESTELYN EHDOTTAMISTA

Lisätiedot

HALLITUKSEN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 13.4.2011. Scanfil Oyj

HALLITUKSEN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 13.4.2011. Scanfil Oyj HALLITUKSEN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 13.4.2011 1. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen 2. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista

Lisätiedot

ALMA MEDIA OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS NIMITYSTOIMIKUNNAN TARKOITUS JA TEHTÄVÄT

ALMA MEDIA OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS NIMITYSTOIMIKUNNAN TARKOITUS JA TEHTÄVÄT ALMA MEDIA OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS 1 NIMITYSTOIMIKUNNAN TARKOITUS JA TEHTÄVÄT 2 Alma Media Oyj:n ( Yhtiö ) osakkeenomistajien nimitystoimikunta ( Toimikunta ) on yhtiön

Lisätiedot

Varsinainen yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous Varsinainen yhtiökokous Lassila & Tikanoja Oyj 16.3.2017 Lassila & Tikanoja Oyj 1 HALLINTAREKISTERÖITYJEN ÄÄNESTYSOHJEET Lassila & Tikanoja Oyj 2 Nordea Bank AB:n edustamat Kohta 10 Hallituksen jäsenten

Lisätiedot

TARJOUSASIAKIRJA 8.11.2007. Rederiaktiebolaget Eckerön julkinen ostotarjous Birka Linen osakkeista

TARJOUSASIAKIRJA 8.11.2007. Rederiaktiebolaget Eckerön julkinen ostotarjous Birka Linen osakkeista TARJOUSASIAKIRJA 8.11.2007 Rederiaktiebolaget Eckerön julkinen ostotarjous Birka Linen osakkeista Rederiaktiebolaget Eckerö ( Eckerö tai Tarjouksentekijä ) tarjoutuu arvopaperimarkkinalain (495/26.5.1989,

Lisätiedot

SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 25.5.2015 KLO 8.30

SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 25.5.2015 KLO 8.30 Tämä tiedote ei ole tarjous suoraan tai välillisesti seuraaville alueille tai seuraavilla alueilla, tai millekään muille alueille tai muilla alueilla, joilla tällainen tarjous olisi kyseisen alueen lakien

Lisätiedot

KUTSU SIILI SOLUTIONS OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

KUTSU SIILI SOLUTIONS OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN KUTSU SIILI SOLUTIONS OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Siili Solutions Oyj Kutsu yhtiökokoukseen 25.2.2016 kello 10.05 Siili Solutions Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen,

Lisätiedot

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä- Afrikkaan tai Japaniin.

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä- Afrikkaan tai Japaniin. IXONOS OYJ PÖRSSITIEDOTE 27.4.2017 klo 09:00 Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä- Afrikkaan tai Japaniin. Ixonos on hankkinut Rome Advisors

Lisätiedot

6. 31.10.2013 päättyneen tilikauden tilinpäätöksen, konsernin tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

6. 31.10.2013 päättyneen tilikauden tilinpäätöksen, konsernin tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen Panostaja Oyj Pörssitiedote YHTIÖKOKOUSKUTSU Panostaja Oyj Pörssitiedote 13.12.2013 klo 10:30 Panostaja Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään keskiviikkona tammikuun 29. päivänä 2014 kello 13:00 Technopolis

Lisätiedot

TARJOUSASIAKIRJA 16.5.2013 McAfee Suomi Funding LLC:n julkinen ostotarjous Stonesoft Oyj:n kaikista osakkeista ja optio-oikeuksista

TARJOUSASIAKIRJA 16.5.2013 McAfee Suomi Funding LLC:n julkinen ostotarjous Stonesoft Oyj:n kaikista osakkeista ja optio-oikeuksista TARJOUSASIAKIRJA 16.5.2013 McAfee Suomi Funding LLC:n julkinen ostotarjous Stonesoft Oyj:n kaikista osakkeista ja optio-oikeuksista McAfee Suomi Funding LLC ( Tarjouksentekijä ) tarjoutuu arvopaperimarkkinalain

Lisätiedot

RAUTE OYJ PÖYTÄKIRJA 1/2016. Liitteenä 1 olevassa ääniluettelossa mainitut osakkeenomistajat ja näiden edustajat

RAUTE OYJ PÖYTÄKIRJA 1/2016. Liitteenä 1 olevassa ääniluettelossa mainitut osakkeenomistajat ja näiden edustajat RAUTE OYJ PÖYTÄKIRJA 1/2016 VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS AIKA: PAIKKA: LÄSNÄ: 31.3.2016 klo 18.00 alkaen Sibeliustalo, Ankkurikatu 7, Lahti Liitteenä 1 olevassa ääniluettelossa mainitut osakkeenomistajat ja

Lisätiedot

Olvi Oyj:n varsinaisessa yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

Olvi Oyj:n varsinaisessa yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen Olvi Oyj YHTIÖKOKOUSKUTSU Olvi Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 14.4.2016 kello 11.00 Olvi-oluthallilla osoitteessa Luuniemenkatu 4, 74100 Iisalmi.

Lisätiedot

OKMETIC OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 15.00

OKMETIC OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 15.00 OKMETIC OYJ PÖRSSITIEDOTE 1.6.2016 KLO 15.00 EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, KOKONAAN TAI OSITTAIN, ALUEELLA TAI ALUEELLE TAI HENKILÖLLE, JOKA SIJAITSEE TAI ASUU YHDYSVALLOISSA,

Lisätiedot

Kaikille PartnerTechin osakkeenomistajille tarjotaan 35 Ruotsin kruunua käteisenä jokaisesta Yhtiön osakkeesta.

Kaikille PartnerTechin osakkeenomistajille tarjotaan 35 Ruotsin kruunua käteisenä jokaisesta Yhtiön osakkeesta. Tämä tiedote ei ole tarjous suoraan tai välillisesti seuraaville alueille tai seuraavilla alueilla, tai millekään muille alueille tai muilla alueilla, joilla tällainen tarjous olisi kyseisen alueen lakien

Lisätiedot

Star Healthcare Oy:n julkinen ostotarjous. Terveystalo Healthcare Oyj:n kaikista osakkeista ja optio-oikeuksista

Star Healthcare Oy:n julkinen ostotarjous. Terveystalo Healthcare Oyj:n kaikista osakkeista ja optio-oikeuksista TARJOUSASIAKIRJA 23.1.2009 Star Healthcare Oy:n julkinen ostotarjous Terveystalo Healthcare Oyj:n kaikista osakkeista ja optio-oikeuksista Star Healthcare Oy ( Star Healthcare tai Tarjouksentekijä ), joka

Lisätiedot

Listautumisannin merkintäaikaa instituutioannin ja yleisöannin osalta jatketaan

Listautumisannin merkintäaikaa instituutioannin ja yleisöannin osalta jatketaan Kotipizza Group Oyj Pörssitiedote 24.6.2015, klo 16.29 EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI SUORAAN TAI VÄLILLISESTI KOKONAAN TAI OSITTAIN AUSTRALIAAN, KANADAAN, HONG KONGIN KIINAN KANSANTASAVALLAN ERITYISHALLINTOALUEELLE,

Lisätiedot

KUTSU YIT OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

KUTSU YIT OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN 1 (5) KUTSU YIT OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN YIT Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 15. päivänä maaliskuuta 2016 alkaen klo 10.00 Finlandia-talon

Lisätiedot

3 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

3 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen TELESTE OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.3.2013 klo 14:00 TELESTE OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU Teleste Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään perjantaina huhtikuun 12. päivänä 2013

Lisätiedot

eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015

eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015 eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015 Varsinaisen yhtiökokouksen 25.3.2015 antaman valtuutuksen nojalla hallitus on päättänyt antaa hallituksen nimeämille eq-konsernin avainhenkilöille yhteensä enintään 2 000 000

Lisätiedot

1.1 Tämä ohje täydentää omien osakkeiden hankintaa koskevia Pörssin sääntöjen luvun 2.4.1 ja sääntökohtien 2.3.5.9 2.3.5.12 säännöksiä.

1.1 Tämä ohje täydentää omien osakkeiden hankintaa koskevia Pörssin sääntöjen luvun 2.4.1 ja sääntökohtien 2.3.5.9 2.3.5.12 säännöksiä. OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA JA LUOVUTUS 1 Ohjeen tarkoitus ja soveltamisala 1.1 Tämä ohje täydentää omien osakkeiden hankintaa koskevia Pörssin sääntöjen luvun 2.4.1 ja sääntökohtien 2.3.5.9 2.3.5.12 säännöksiä.

Lisätiedot

TAMFELT OYJ ABP OSAKELAJIEN YHDISTÄMINEN 5.8.2009

TAMFELT OYJ ABP OSAKELAJIEN YHDISTÄMINEN 5.8.2009 HALLITUKSEN EHDOTUS OSAKELAJIEN YHDISTÄMISESTÄ YHTIÖJÄRJESTYSTÄ MUUTTAMALLA JA SIIHEN LIITTYVÄSTÄ SUUNNATUSTA MAKSUTTOMASTA OSAKEANNISTA Yhtiön osakkeet jakautuvat yhtiöjärjestyksen mukaan kantaosakkeisiin

Lisätiedot

5. Ääniluettelon vahvistaminen sekä kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

5. Ääniluettelon vahvistaminen sekä kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen AFFECTO OYJ -- PÖRSSITIEDOTE -- 13.2.2014 klo 12.30 Kutsu Affecto Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen Affecto Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 10.4.2014

Lisätiedot

Suunnattu osakeanti Cresense Oy:n yrityskaupan loppukauppahinnan maksamiseksi, osakemerkintöjen hyväksyminen

Suunnattu osakeanti Cresense Oy:n yrityskaupan loppukauppahinnan maksamiseksi, osakemerkintöjen hyväksyminen Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä-Afrikkaan tai Japaniin. Suunnattu osakeanti Cresense Oy:n yrityskaupan loppukauppahinnan maksamiseksi, osakemerkintöjen

Lisätiedot

Tarjoushinta on 3,04 euroa käteisenä jokaisesta Comptelin osakkeesta ("Osakkeen Tarjoushinta")

Tarjoushinta on 3,04 euroa käteisenä jokaisesta Comptelin osakkeesta (Osakkeen Tarjoushinta) Nokia ilmoittaa aikomuksestaan ostaa Comptel edistääkseen ohjelmistostrategiaansa; tekee Comptelin hallituksen suositteleman käteisostotarjouksen kaikista yhtiön osakkeista ja optio-oikeuksista Comptel

Lisätiedot

6. Vuoden 2014 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

6. Vuoden 2014 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen KUTSU NIXU OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Nixu Oyj Kutsu yhtiökokoukseen 24.3.2015 kello 9.00 Nixu Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina huhtikuun

Lisätiedot

AFFECTO OYJ PÖRSSITIEDOTE klo 10.30

AFFECTO OYJ PÖRSSITIEDOTE klo 10.30 AFFECTO OYJ PÖRSSITIEDOTE 12.2.2009 klo 10.30 KUTSU AFFECTO OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN :n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään perjantaina 3.4.2009 alkaen klo

Lisätiedot

1(5) Affecto Oyj OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS. 1. Nimitystoimikunnan tarkoitus ja tehtävät

1(5) Affecto Oyj OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS. 1. Nimitystoimikunnan tarkoitus ja tehtävät 1(5) Affecto Oyj OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS 1. Nimitystoimikunnan tarkoitus ja tehtävät Affecto Oyj:n (jäljempänä "Yhtiö") osakkeenomistajien nimitystoimikunta (jäljempänä "Toimikunta")

Lisätiedot

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä- Afrikkaan tai Japaniin.

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä- Afrikkaan tai Japaniin. Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä- Afrikkaan tai Japaniin. IXONOS: IXONOS OYJ:N HALLITUKSEN PÄÄTÖS NOIN 5,8 MILJOONAN EURON SUUNNATUSTA ANNISTA

Lisätiedot

UPM-Kymmene Oyj HALLITUKSEN EHDOTUS HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA (Esityslistan kohta 15) Hallitus ehdottaa UPM-Kymmene Oyj:n 29.3.2017 pidettävälle varsinaiselle

Lisätiedot

6. Vuoden 2015 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

6. Vuoden 2015 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen Basware Oyj, pörssitiedote 2.2.2016 klo 08:40 Kutsu Basware Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen Basware Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 15. päivänä

Lisätiedot

13.2.2015. Aika ja paikka perjantai 13.2.2015 klo 10.00, Korjaamo, Kulmasali, Töölönkatu 51, 00250 Helsinki.

13.2.2015. Aika ja paikka perjantai 13.2.2015 klo 10.00, Korjaamo, Kulmasali, Töölönkatu 51, 00250 Helsinki. BASWARE OYJ PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 (5) VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika ja paikka perjantai klo 10.00, Korjaamo, Kulmasali, Töölönkatu 51, 00250 Helsinki. 1 Kokouksen avaaminen Hallituksen puheenjohtaja Hannu

Lisätiedot

HALLITUKSEN JA NIMITYSVALIOKUNNAN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE SCANFIL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS SIEVI

HALLITUKSEN JA NIMITYSVALIOKUNNAN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE SCANFIL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS SIEVI HALLITUKSEN JA NIMITYSVALIOKUNNAN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE :N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS SIEVI 12.4.2016 SISÄLLYS 1. TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN...3 2. HALLITUKSEN

Lisätiedot

OKMETIC OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 16.00

OKMETIC OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 16.00 OKMETIC OYJ PÖRSSITIEDOTE 21.4.2016 KLO 16.00 EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, KOKONAAN TAI OSITTAIN, ALUEELLA TAI ALUEELLE TAI HENKILÖLLE, JOKA SIJAITSEE TAI ASUU YHDYSVALLOISSA,

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 265. Kaupunginhallitus 17.09.2012 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 265. Kaupunginhallitus 17.09.2012 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 17.09.2012 Sivu 1 / 1 3790/02.05.05/2012 Kaupunginhallituksen konsernijaosto 59 10.9.2012 265 Spinno-Seed Oy:n omistuksesta luopuminen Valmistelijat / lisätiedot: Hindsberg-Karkola Viktoria,

Lisätiedot

Valoe Oyj Valoe Oyj Pörssitiedote klo 21.25

Valoe Oyj Valoe Oyj Pörssitiedote klo 21.25 Pörssitiedote 20.12.2017 klo 21.25 Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi suoraan tai epäsuorasti Australiassa, Etelä-Afrikassa, Hong Kongissa, Japanissa, Kanadassa, Singaporessa tai Yhdysvalloissa tai

Lisätiedot

OSAKKEET JA OSAKKEENOMISTAJAT OSAKEPÄÄOMA JA OSAKKEET HALLITUKSEN VOIMASSA OLEVAT VALTUUDET OSAKEHINNAT JA KAUPANKÄYNTI VUODEN 2005 OPTIO-OHJELMA

OSAKKEET JA OSAKKEENOMISTAJAT OSAKEPÄÄOMA JA OSAKKEET HALLITUKSEN VOIMASSA OLEVAT VALTUUDET OSAKEHINNAT JA KAUPANKÄYNTI VUODEN 2005 OPTIO-OHJELMA OSAKKEET JA OSAKKEENOMISTAJAT OSAKEPÄÄOMA JA OSAKKEET Eforen osake noteerataan Nasdaq OMX Helsinki Oy:ssä (pienet yhtiöt) tunnuksella EFO1V. Pörssierä on yksi kappale. Osakkeiden kokonaismäärä on 40 529

Lisätiedot

PÖRSSITIEDOTE. Konecranes Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

PÖRSSITIEDOTE. Konecranes Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset Konecranes Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset Konecranes Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin torstaina klo 11.00 alkaen yhtiön auditoriossa, Hyvinkäällä. Yhtiökokous vahvisti yhtiön tilinpäätöksen

Lisätiedot