Arvopaperimarkkinayhdistys ry

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Arvopaperimarkkinayhdistys ry info@cgfinland.fi"

Transkriptio

1 Lausunto 1 (8) Arvopaperimarkkinayhdistys ry Yleistä suosituksesta ja sen valmistelusta Arvopaperimarkkinayhdistys ry (AMY) on pyytänyt Finanssivalvonnan lausuntoa arvopaperimarkkinalain (746/2012, AML) 11 luvun 28 :ssä tarkoitetusta suosituksesta. Finanssivalvonta esittää lausuntonaan seuraavan. Finanssivalvonta pitää kannatettavana sitä, että itsesääntelyä kehitetään hyvän arvopaperimarkkinatavan noudattamisen edistämiseksi. Finanssivalvonta pitää tärkeänä, että itsesääntelyn valmistelun on mahdollisimman avointa ja läpinäkyvää, kuten virallissääntelyn valmistelukin. Lyhyt kahden viikon lausuntoaika ei täysin tue tätä avoimuutta varsinkaan, kun lausuntopyynnössä tai luonnoksessa ei ole tarkemmin kuvattu muutoksia suhteessa voimassa olevaan Keskuskauppakamarin yrityskauppalautakunnan suositukseen. Valmistelun avoimuuden lisäämiseksi Finanssivalvonta suosittaa, että AMY julkaisisi luonnokseen saamansa lausunnot ja laatisi yhteenvedon siitä, miten lausuntoihin on reagoitu. Suosituksen suhde noudata tai selitä -velvollisuuteen Toisin kuin aiemman lain säännökset, AML:n säännökset edellyttävät ostotarjouksen tekijää ja kohdeyhtiötä ottamaan nimenomaisesti kantaa siihen, noudattavatko ne itsesääntelyssä annettuja suosituksia tai perustelemaan poikkeamisen niistä. AML:n nojalla Finanssivalvonta valvoo, että tarjouksen tekijä ja kohdeyhtiö täyttävät tämän tiedonantovelvollisuutensa eivätkä anna totuudenvastaisia tai harhaanjohtavia tietoja. Finanssivalvonnan näkemyksen mukaan noudata tai selitä -velvollisuutta ei ole täysin otettu huomioon suositusluonnosten laadinnassa. Kaikista suosituksista ei selkeästi ilmene, koskeeko suositus ostotarjouksen tekijää, kohdeyhtiötä vai molempia. Suositusten sanamuodoista ei myöskään aina selviä, mikä on riittävää suosituksen noudattamiseen. Suosituksissa kuvataan myös AML:n ja osakeyhtiölain (OYL) säännöksiä, joihin noudata tai selitä -menettely ei sovellu. Suositusten sanamuotoja tulisi Finanssivalvonnan näkemyksen mukaan selkeyttää ja terävöittää siten, että suosituksen noudattamisen tai noudattamatta jättämisen toteaminen olisi selkeämpää.

2 Lausunto 2 (8) Ostotarjouslautakunnan rooli suositusten tulkinnassa ja hyvän arvopaperimarkkinatavan edistämisessä Yksittäisten suositusten ja niiden perustelujen sanamuotojen selkeyttäminen ja terävöittäminen tukisi Finanssivalvonnan näkemyksen mukaan myös ostotarjoussuosituksen tehtävää hyvän arvopaperimarkkinatavan edistämisessä ja kodifioimisessa. Avoimeksi jäävät suositukset jättävät hyvän arvopaperimarkkinatavan sisällön liian tulkinnanvaraiseksi. Finanssivalvonnan näkemyksen mukaan Keskuskauppakamarin yrityskauppalautakunnan rooli ostotarjoussuosituksen tulkitsijana ja lausunnonantajana jäi vähäiseksi osin siitä syystä, että yrityskauppalautakunnan suosituksen sanamuodot olivat avoimia ja jättivät harkintavallan lähes kokonaan tarjouksen tekijälle, kohdeyhtiölle ja näiden neuvonantajille. Yksittäistapauksia koskevien lausuntojen puuttuessa suosituksen tulkintakäytännöstä puuttui läpinäkyvyys ja yhdenmukaisuus. Ostotarjouskoodiluonnos ei Finanssivalvonnan näkemyksen mukaan juurikaan muuttaisi tätä epäkohtaa. Avoimet suositukset jättävät hyvän arvopaperimarkkinatavan sisällön arvioinnin lautakunnan asemesta yksittäisille toimijoille. Suosituksista poikkeamisesta olisi Finanssivalvonnan näkemyksen mukaan syytä pyytää aina ostotarjouslautakunnan lausunto. Jos tarjouksen tekijä tai kohdeyhtiö ei haluaisi pyytää lausuntoa, se voisi tällöin noudata tai selitä -periaatteen mukaisesti perustella, miksi se ei ole pyytänyt lautakunnan lausuntoa. Suositusten soveltaminen yritysjärjestelyihin laajemmin Ostotarjouskoodiluonnoksen johdannon mukaan (s. 9) ostotarjouskoodi ei koske muita yritysjärjestelyjä kuin julkisia ostotarjouksia. Finanssivalvonta kiinnittää AMY:n huomiota siihen, että AML:n 11 luvun 28 :ssä viitataan laajemmin yrityskauppatilanteissa noudatettaviin yhtiöoikeudellisiin menettelytapoihin. Useat suositusluonnoksessa esitetyt osakeyhtiölain yleisiä periaatteita koskevat kannanotot ovat relevantteja myös muunlaisissa yritysjärjestelyissä kuin julkisissa ostotarjouksissa. Finanssivalvonta pitää tärkeänä, että AMY laajentaisi suositusten soveltamisalaa (soveltuvin osin) myös muihin yritysjärjestelyihin kuin julkisiin ostotarjouksiin. Yksityiskohtaisia kommentteja suositusluonnokseen Tämän lausunnon liitteessä esitetään Finanssivalvonnan yksityiskohtaisia kommentteja ostotarjouskoodiluonnokseen. FINANSSIVALVONTA Jarmo Parkkonen osastopäällikkö Ville Kajala johtava asiantuntija LIITE Yksityiskohtaisia kommentteja suositusluonnokseen

3 Lausunto 3 (8) LIITE: Yksityiskohtaisia kommentteja suositusluonnokseen Johdanto Suositus 1 Johdannon kohdassa 2 (s. 8) esitetään, että Finanssivalvonta olisi julkista ostotarjousta ja tarjousvelvollisuutta koskevissa määräyksissä ja ohjeissaan vahvistanut, että hyvän tavan mukainen menettely julkisissa ostotarjouksissa edellyttää yleensä, että ostotarjouksen tekijä, kohdeyhtiö ja ostotarjouksen osapuolten toimeksiannosta toimivat henkilöt noudattavat muun muassa edellä mainitun toimielimen antamia suosituksia. Finanssivalvonnan määräyksiin ja ohjeisiin 9/2013 ei sisälly tällaista lausumaa, sillä noudata tai selitä -velvollisuus käytännössä sallii poikkeamisen suosituksista. Vastaava virhe sisältyy johdannon kohtaan 4 (c) (s. 10). Johdannon kohdassa 4 (b) (s. 10) annetaan ohjeita siitä, miten yksittäisestä suosituksesta poikkeaminen tulisi kuvata ja perustella. AMY:n julkaisemassa listayhtiöiden hallinnointikoodia koskevassa soveltamisohjeessa kuvataan näitä seikkoja kattavammin kuin ostotarjouskoodiluonnoksessa. Vastaava ohjeistus poikkeamien esittämisestä ja perustelemisesta tulisi sisällyttää ostotarjouskoodin johdantoon. Johdannon kohdassa 4 (e) (s. 11) kuvataan ostotarjouskoodin soveltamista julkisiin ostotarjouksiin monenkeskisessä kaupankäyntijärjestelmässä. Vaikka AML:n säännökset eivät edellytäkään tällaisissa ostotarjouksissa noudata tai selitä -menettelyä, Finanssivalvonta ehdottaa, että noudata tai selitä -menettely ulotettaisiin itsesääntelyssä nimenomaisesti myös näihin ostotarjouksiin. Tällainen suositus selkeyttäisi koodin soveltumista monenkeskisessä kaupankäyntijärjestelmässä tehtäviin julkisiin ostotarjouksiin. Suosituksen 1 toisessa virkkeessä käytetään ilmaisua on pyrittävä selvittämään. Jää epäselväksi, millaiset toimenpiteet riittävät suosituksen noudattamiseen. Suosituksen sanamuotoa tulisi terävöittää esimerkiksi siten, että suosituksessa käytettäisiin ilmaisua on selvitettävä. Suosituksen kolmannesta virkkeestä ei ilmene, koskeeko se tarjouksen tekijää, kohdeyhtiötä vai molempia. Finanssivalvonnan näkemyksen mukaan vaatimuksen tulisi koskea sekä tarjouksen tekijää että kohdeyhtiötä. Suosituksen perustelujen kohdan (a) toisessa kappaleessa viitataan rahoituksen hankkimiseen pääomamarkkinoilta. Finanssivalvonnan näkemyksen mukaan kappaleessa esitetty on osin AML:n 11 luvun 9 :n 4 momentin säännöksen vastainen. AML:n mukaan tarjouksen tekijän tulee ennen ostotarjouksen julkistamista varmistautua siitä, että se voi suorittaa täysimääräisesti mahdollisesti tarjottavan rahavastikkeen. Vaikka ostotarjous rahoitettaisiinkin lopullisesti pääomamarkkinoilta hankittavalla rahoituksella, ostotarjouksen tekijän tulee AML:n mukaisesti ennen ostotarjouksen julkistamista varmistua rahavastikkeen maksamisesta esimerkiksi sopimalla tarvittavasta väliaikaisesta rahoituksesta. Tarjouksen ehdolli-

4 Lausunto 4 (8) suus sille, että tarjouksen tekijän toimivaltainen toimielin hyväksyy liikkeeseenlaskun, vaikuttaisi olevan tältä osin AML:n säännöksen vastainen. Kohdan viimeisessä kappaleessa todetaan riittävien tietojen antaminen suositusluontoisesti ( tulisi antaa ). Kuitenkin AML:n 1 luvun 4 ja 11 luvun 11 sekä tarjousasiakirjavma:n (1022/2012) 12 edellyttävät riittävien tietojen antamista. Suositus 2 Suosituksen 2 johdannon toisessa kappaleessa olisi syytä mainita kohdeyhtiön hallituksen asemaan liittyvä AML:n 11 luvun 14 :n säännös. Suosituksen perustelujen kohdassa (a) olisi syytä selkeämmin todeta se, milloin ostotarjousta koskevan yhteydenoton katsotaan tulleen kohdeyhtiön tietoon. Finanssivalvonnan näkemyksen mukaan yhteydenotto on tullut kohdeyhtiön tietoon, kun se on tullut yhdenkin hallituksen jäsenen tai toimitusjohtajan tietoon (vrt. Finanssivalvonnan määräykset ja ohjeet 7/2013, luku 5.3, kohta 15). Suositus 4 Suosituksen 4 johdannossa todetaan, että kohdeyhtiön hallituksen olisi erityisesti varmistuttava siitä, että hallitus pystyy kaikilta osin toimimaan itsenäisesti ja riippumattomasti yhtiön ja sen kaikkien sen osakkeenomistajien edun mukaisesti. Finanssivalvonta ehdottaa, että tämä seikka siirrettäisiin varsinaiseen suositukseen. Suosituksen 4 mukaan kohdeyhtiön hallituksen tulee kehottaa hallituksen jäseniä ilmoittamaan sidonnaisuutensa tarjoukseen. Finanssivalvonta katsoo, että suosituksen tulisi tältä osin olla voimakkaampi. Suosituksen tulisi tältä osin vastata listayhtiöiden hallinnointikoodin suositusta 15 ( hallituksen on arvioitava jäsentensä riippumattomuus ja ilmoitettava ). Suositus 5 Suositukseen 5 sisältyy uusi suositus siitä, että mikäli hallituksen kanta ei ole yksimielinen, tämä tulee mainita lausunnossa. Finanssivalvonta ehdottaa, että myös eriävä mielipide julkistettaisiin tällöin. Suosituksen 5 perustelujen kohdan (a) viidennessä kappaleessa (s. 24) suositellaan, että hallituksen lausunnon valmistelu dokumentoidaan, jotta huolellinen toiminta on jälkikäteen todennettavissa. Finanssivalvonta ehdottaa, että tämä toimintasuositus siirrettäisiin varsinaiseen suositukseen. Perustelujen kohdan (a) viimeisessä kappaleessa todetaan, että kohdeyhtiön tulisi lähtökohtaisesti noudattaa ostotarjouskoodia. Tältä osin jää hieman epäselväksi, tarkoitetaanko tässä koodin kaikkien yksittäisten suositusten noudattamista vai sitä, että mahdolliset poikkeamat koodista perustellaan. Suosituksen 5 perustelujen kohdan (d) ensimmäisessä kappaleessa otetaan kantaa ostotarjouksen tekijän vastuuseen tarjousasiakirjan tiedoista.

5 Lausunto 5 (8) Finanssivalvonnan näkemyksen mukaan ostotarjouksen tekijä on kuitenkin aina vastuussa kohdeyhtiön julkistamien tietojen asianmukaisesta toistamisesta tarjousasiakirjassa. Saman kohdan toisessa kappaleessa viitataan kohdeyhtiön hallituksen huolellisuus- ja lojaliteettivelvollisuuteen mahdollisten tarjousasiakirjaa täydentävien oikeiden ja riittävien tietojen suhteen. Velvollisuus antaa täydentäviä tietoja voi syntyä myös AML:n 1 luvun 4 :n, 6 luvun 4 ja 6 :n sekä pörssin sääntöjen nojalla. Suositus 6 Finanssivalvonta suosittaa, että varsinaisessa suosituksessa nimenomaisesti edellytettäisiin, että kohdeyhtiön hallitus pyytää ostotarjouslautakunnan lausunnon, jos se aikoo AML:n 11 luvun 14 :n mukaisesti olla kutsumatta koolle yhtiökokouksen (vrt. Finanssivalvonnan määräykset ja ohjeet 9/2013, luku 4.4, kohta 18). Suositus 7 Suosituksen 7 kaksi ensimmäistä virkettä eivät varsinaisesti sisällä toimintasuosituksia tarjouksen tekijälle tai kohdeyhtiölle. Finanssivalvonta ehdottaa, että ne siirretään suosituksen johdantoon tai perusteluihin. Koska tarjouksen tekijällä ei AML:n nojalla ole kaikissa tilanteissa velvollisuutta hankekohtaisen sisäpiirirekisterin ylläpitoon, Finanssivalvonta ehdottaa, että suosituksessa tarjouksen tekijää nimenomaisesti edellytettäisiin perustamaan hankekohtainen sisäpiirirekisteri ja ylläpitämään sitä. Suositus 8 Finanssivalvonta ehdottaa, että suosituksen 8 perustelujen kohdan (a) kolmas kappale siirrettäisiin varsinaiseen suositukseen. Myös perustelujen kohdan (e) neljänteen kappaleeseen sisältyvän toimintasuosituksen [k]ohdeyhtiön ei myöskään tulisi pyrkiä tietoisesti estämään ostotarjouksen tekemistä luovuttamalla tarjouksen tekijälle sisäpiiritietoa siirtämistä varsinaiseen suositukseen olisi syytä harkita. Perustelujen kohdan (e) viidennen kappaleen viittauksessa tarjouksen tekijän toivomaan julkistamisaikatauluun ei ole otettu huomioon kohdeyhtiön velvollisuutta julkistaa tiedot AML:n 6 luvun 4 :n mukaisesti ilman aiheetonta viivytystä. Suositus 9 Ostotarjouskoodin noudata tai selitä -luonne huomioon ottaen suosituksessa 9 tulisi selkeämmin edellyttää tarjouksen tekijää sallimaan kohdeyhtiön tekemä due diligence -tarkastus ( on sallittava ). Suosituksen 9 perustelujen toisessa kappaleessa esitetään kriteerejä, joiden perusteella kohdeyhtiön pyyntöä due diligence -tarkastuksen sallimiseen tulisi arvioida. Perusteluissa jää epäselväksi, miksi arvopaperin likviditeetti voisi vaikuttaa arviointiin. Toisaalta Finanssivalvonnan näkemyksen mukaan se seikka, että tarjouksen tekijä on kooltaan huomattavan

6 Lausunto 6 (8) suuri kohdeyhtiöön verrattuna, voisi muiden kohdassa lueteltujen seikkojen ohella olla peruste sille, ettei due diligence -tarkastusta tarvitsisi sallia. Suositus 10 Suosituksen sanamuoto on pyrittävä varmistamaan ei ostotarjouskoodin noudata tai selitä -luonne huomioon ottaen ole riittävän yksiselitteinen ja velvoittava. Toisaalta sanamuoto yhtäläiset mahdollisuudet [tehdä ostotarjous] ulottuu seikkoihin, joihin kohdeyhtiöllä ei ole vaikutusvaltaa. Finanssivalvonta ehdottaa, että suosituksen ensimmäinen virke muutetaan kuulumaan: Kohdeyhtiön hallituksen on varmistettava, että se kohtelee tasapuolisesti kaikkia vakavasti otettavia tarjouksen tekijöitä. Finanssivalvonta ehdottaa myös, että suosituksessa nimenomaisesti edellytettäisiin kohdeyhtiön hallitusta pyytämään asiasta ostotarjouslautakunnan lausunto, jos kaikille vakavasti otettaville tarjouksen tekijöille ei aiota antaa samoja tietoja. Suositus 11 Suosituksen 11 kaksi ensimmäistä virkettä eivät varsinaisesti sisällä toimintasuosituksia tarjouksen tekijälle tai kohdeyhtiölle. Finanssivalvonta ehdottaa, että ne siirretään suosituksen johdantoon tai perusteluihin. Suositus 12 Suosituksen 12 kaksi ensimmäistä virkettä eivät varsinaisesti sisällä toimintasuosituksia tarjouksen tekijälle tai kohdeyhtiölle. Finanssivalvonta ehdottaa, että ne siirretään suosituksen johdantoon tai perusteluihin. Suosituksen kolmas virke puolestaan vaikuttaisi toistavan AML:n 11 luvun 7 :n tasapuolisen kohtelun vaatimuksen. Finanssivalvonta ehdottaa, että kyseinen virke siirretään suosituksen johdantoon ja että suosituksen perustelujen kohdan (b) neljäs kappale, jossa edellytetään tarjouksen tekijää tiedottamaan ennen hankintojen aloittamista aikomuksestaan hankkia kohdeyhtiön arvopapereita ostotarjouksen ulkopuolella, siirrettäisiin varsinaiseen suositukseen. Perustelujen kohdassa (a) olisi Finanssivalvonnan näkemyksen mukaan syytä viitata AML:n 11 luvun 9 :n velvollisuuteen julkistaa päätös ostotarjouksesta välittömästi. Suositus 13 Finanssivalvonta toteaa, että suosituksen 13 loppuosa ja että järjestelyn yhteydessä vähemmistöosakkeenomistajien oikeudet on asianmukaisesti huomioitu on Finanssivalvonnan määräysten ja ohjeiden 9/2013 luvun 6.4 kohdan 19 mukaan poikkeusluvan edellytys. Finanssivalvonta on määräyksiin ja ohjeisiin 9/2013 liittyvässä lausuntopalautteessaan todennut, ettei Finanssivalvonnan lakisääteistä tehtävää (poikkeuslupaharkinta) voida jättää itsesääntelyn ohjeistuksen varaan.

7 Lausunto 7 (8) Finanssivalvonta toteaa myös, että Finanssivalvonnan poikkeuslupaharkinta perustuu yksinomaan AML:n ja Finanssivalvonnan määräysten ja ohjeiden 9/2013 säännöksiin sekä ostotarjousdirektiivin yleisiin periaatteisiin. Finanssivalvonnan näkemyksen mukaan suosituksen perustelujen kohta (b) on omiaan hämärtämään Finanssivalvonnan ja ostotarjouslautakunnan välistä toimivaltajakoa, mistä syystä Finanssivalvonta ehdottaa kohtaa poistettavaksi. Myöskään mahdollinen suosituksen perustelujen kohdassa (c) mainittu ostotarjouslautakunnan lausunto poikkeuslupakysymyksestä ei sellaisenaan sido Finanssivalvontaa. Finanssivalvonta ehdottaa, että suosituksen perustelujen kohdan (c) viimeinen kappale, joka ei liity poikkeuslupakysymyksiin, siirretään suosituksen 11 tai 12 perusteluihin. Suositus 14 Suosituksen 14 viimeisessä virkkeessä todetaan, että suositus koskee soveltuvin osin myös tarjouksen tekijää. Finanssivalvonnan näkemyksen mukaan kaikki varsinaisessa suosituksessa mainitut seikat soveltuvat myös tarjouksen tekijään, joten rajoitus soveltuvin osin tulisi poistaa. Suosituksen perusteluissa viitataan virheellisesti aiemman lain jatkuvan tiedonantovelvollisuuden pykälään (s. 44 ja 46). Suositus 15 Suosituksen 15 johdannossa olisi syytä viitata myös AML:n 1 luvun 4 :n velvollisuuteen riittävien tietojen tasapuoliseen saatavilla pitoon. Suosituksen 15 viimeisessä kappaleessa ei enää todeta, että ostotarjouksen toteuttamiselle asetettuun ehtoon vetoaminen edellyttää, että ehdon täyttymättä jäämisellä on huomattava merkitys tarjouksen tekijälle suunnitellun yritysoston kannalta. AML:n 11 luvun 8 :n säännös huomioon ottaen Finanssivalvonta pitää tärkeänä, että tämä Keskuskauppakamarin yrityskauppalautakunnan suositukseen 19 sisältyvä vaatimus sisällytettäisiin myös ostotarjouskoodiin. Finanssivalvonta ehdottaa myös, että kyseinen kappale ja suosituksen perustelujen kohta (b) erotettaisiin omaksi erilliseksi suosituksekseen, mikä vahvistaisi kyseisen suosituksen merkittävyyttä. Suositus 16 Ostotarjouskoodin noudata tai selitä -luonne huomioon ottaen suosituksen 16 muotoilut mahdollisuuksien mukaan ja mikäli mahdollista jättävät epäselväksi, milloin suositusta noudatetaan ja milloin suosituksesta poikkeaminen tulisi perustella. Finanssivalvonnan näkemyksen mukaan suositus olisi selkeämpi, jos nämä muotoilut poistettaisiin. Finanssivalvonta ehdottaa myös, että suosituksen perustelujen toiseen kappaleeseen sisältyvä toimintasuositus [t]arjouksen tekijän tulisi vaatia lunastusta mahdollisimman nopeasti sen jälkeen, kun tarjouksen tekijä on saanut haltuunsa

8 Lausunto 8 (8) yli yhdeksän kymmenesosaa (9/10) kohdeyhtiön osakkeista ja niiden tuottamasta äänimäärästä sisällytettäisiin varsinaiseen suositukseen. Suositus 17 Finanssivalvonta ehdottaa, että suosituksen perustelujen viimeiseen kappaleeseen sisältyvä kehotus ostotarjouslautakunnan lausunnon pyytämisestä silloin, jos sulautumisessa tarjotaan muuta vastiketta kuin vastaanottavan yhtiön osakkeita, sisällytetään varsinaiseen suositukseen. Suositus 18 Koska ostotarjousdirektiivin 9 artiklan 2 ja 3 kohdan säännökset on Suomessa pantu täytäntöön AML:n 11 luvun 14 :n säännöksellä ja osakeyhtiölain 1 luvun yleisillä periaatteilla, suosituksesta 18 (johdanto ja perustelut mukaan lukien) tulisi poistaa viittaukset direktiivin 9 artiklaan. Ostotarjousdirektiivin 12 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu kohdeyhtiön oikeus ottaa käyttöön direktiivin 9 artiklan mukaisia yhtiöjärjestysmääräyksiä koskee vain tilanteita, joissa jäsenvaltio on jättänyt panematta täytäntöön direktiivin 9 artiklan 2 tai 3 kohdan. Finanssivalvonta ehdottaa myös, että suosituksessa kehotettaisiin hallitusta pyytämään ostotarjouslautakunnan lausuntoa, jos se aikoo ottaa yhtiöjärjestykseensä ostotarjousdirektiivin 11 artiklan mukaisia määräyksiä.

UUSI OSTOTARJOUSKOODI. keskeiset muutokset

UUSI OSTOTARJOUSKOODI. keskeiset muutokset UUSI OSTOTARJOUSKOODI keskeiset muutokset Lähtökohdat Uudistamisen lähtökohtana lainmuutos, joka edellyttää sitoutumista suosituksiin noudata tai selitä periaatteen mukaisesti (AML 11:28 sekä AML 11:9.3

Lisätiedot

UUDEN OSTOTARJOUSKOODIN TUOMAT MUUTOKSET

UUDEN OSTOTARJOUSKOODIN TUOMAT MUUTOKSET UUDEN OSTOTARJOUSKOODIN TUOMAT MUUTOKSET Seuraavassa on pyritty esittämään kootusti uuden ostotarjouskoodin tuomat olennaiset muutokset Keskuskauppakamarin Yrityskauppalautakunnan vuonna 2006 antamaan

Lisätiedot

Ostotarjouskoodia koskeva seminaari klo , EK auditorio

Ostotarjouskoodia koskeva seminaari klo , EK auditorio Ostotarjouskoodia koskeva seminaari 30.1. klo 9.00-12.00, EK auditorio 9:20 Tilaisuuden avaus Matti Vuoria, Arvopaperimarkkinayhdistyksen hallituksen puheenjohtaja 9:30 Uuden ostotarjouskoodin valmistelu

Lisätiedot

UUDEN OSTOTARJOUSKOODIN TUOMAT MUUTOKSET

UUDEN OSTOTARJOUSKOODIN TUOMAT MUUTOKSET UUDEN OSTOTARJOUSKOODIN TUOMAT MUUTOKSET Seuraavassa on pyritty esittämään kootusti uuden ostotarjouskoodin tuomat olennaiset muutokset Keskuskauppakamarin Yrityskauppalautakunnan vuonna 2006 antamaan

Lisätiedot

FINANSSIVALVONNAN MÄÄRÄYS- JA OHJEKOKOELMAN UUDISTAMINEN

FINANSSIVALVONNAN MÄÄRÄYS- JA OHJEKOKOELMAN UUDISTAMINEN 11.11.2011 1 (6) Finanssivalvonnalle Lausuntopyyntö 7.10.2011, Dnro 10/2011 FINANSSIVALVONNAN MÄÄRÄYS- JA OHJEKOKOELMAN UUDISTAMINEN Finanssivalvonta (FIVA) on pyytänyt lausuntoa Finanssialan Keskusliitolta

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet X/2013

Määräykset ja ohjeet X/2013 Määräykset ja ohjeet X/2013 Julkinen ostotarjous ja tarjousvelvollisuus Dnro x/01.00/2013 Antopäivä x.x.2013 Voimaantulopäivä x.x.2013 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

Helsinki Takeover Code Suositus julkisissa ostotarjouksissa noudatettavista menettelytavoista

Helsinki Takeover Code Suositus julkisissa ostotarjouksissa noudatettavista menettelytavoista Helsinki Takeover Code Suositus julkisissa ostotarjouksissa noudatettavista menettelytavoista IR-yhdistyksen tilaisuus 6.3.2007 Tomas Lindholm Paula Linna Sisältö Julkinen ostotarjous käsitteenä Takeover

Lisätiedot

OP-Pohjola. OP-Pohjola osk tekee vapaaehtoisen julkisen ostotarjouksen kaikista Pohjola Pankki Oyj:n osakkeista, julkaistu 6.2.

OP-Pohjola. OP-Pohjola osk tekee vapaaehtoisen julkisen ostotarjouksen kaikista Pohjola Pankki Oyj:n osakkeista, julkaistu 6.2. OP-Pohjola osk tekee vapaaehtoisen julkisen ostotarjouksen kaikista Pohjola Pankki Oyj:n osakkeista, julkaistu 6.2.2014 OP-Pohjola osk tekee vapaaehtoisen julkisen ostotarjouksen kaikista Pohjola Pankki

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 8/2015

Määräykset ja ohjeet 8/2015 Määräykset ja ohjeet 8/2015 Henki- ja vahinkovakuutusyhtiöt, Solvenssi IIohjeet II osa, Dnro FIVA 17/01.00/2015 Antopäivä 30.11.2015 Voimaantulopäivä 1.1.2016 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010

Lisätiedot

Normiperustan tarkistamisen yhteydessä kohta 4.3 poistettiin.

Normiperustan tarkistamisen yhteydessä kohta 4.3 poistettiin. 1 (6) Markkinavalvonta 21.03.2006 Dnro 15/121/2005 SAADUISTA LAUSUNNOISTA: RAHOITUSPALVELUSOPIMUKSET, STANDARDI 2.3 Rahoitustarkastus sai rahoituspalvelusopimuksia koskevaan standardiluonnokseen yhteensä

Lisätiedot

IXONOS: JULKINEN OSTOTARJOUS IXONOS OYJ:N OSAKKEISTA

IXONOS: JULKINEN OSTOTARJOUS IXONOS OYJ:N OSAKKEISTA IXONOS: JULKINEN OSTOTARJOUS IXONOS OYJ:N OSAKKEISTA Tremoko Oy Ab ("Tremoko"), joka on suomalainen yksityisessä omistuksessa oleva osakeyhtiö, on hankkinut 10.2.2015 omistukseensa Turret Oy Ab:lta ja

Lisätiedot

Ohjeet ja suositukset

Ohjeet ja suositukset Ohjeet ja suositukset Ohjeet ja suositukset keskusvastapuolten kollegioiden jäsenten välisistä kirjallisista sopimuksista ESMA CS 60747 103 rue de Grenelle 75345 Paris Cedex 07 France Puh. +33 (0) 1 58

Lisätiedot

LIITE 1 OSTOTARJOUKSEN EHDOT. Ostotarjouksen kohde

LIITE 1 OSTOTARJOUKSEN EHDOT. Ostotarjouksen kohde LIITE 1 OSTOTARJOUKSEN EHDOT Ostotarjouksen kohde Aspocomp Group Oyj ( Tarjouksentekijä tai Yhtiö ) tarjoutuu tämän Ostotarjouksen mukaisin ehdoin ostamaan kaikki Yhtiön 1.12.2006 liikkeeseen laskemat

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 10/2014

Määräykset ja ohjeet 10/2014 Määräykset ja ohjeet 10/2014 Julkistettavat tiedot varojen vakuussidonnaisuudesta ja varoista, jotka eivät ole vakuuskäytössä Dnro FIVA 15/01.00/2014 Antopäivä 4.12.2014 Voimaantulopäivä 27.12.2014 FINANSSIVALVONTA

Lisätiedot

Orava Asuntorahasto Oyj Tiedotustilaisuus

Orava Asuntorahasto Oyj Tiedotustilaisuus 9/20/2017 1 Orava Asuntorahasto Oyj Tiedotustilaisuus 20.9.2017 9/20/2017 2 Tärkeitä tietoja lukijalle Orava Asuntorahasto Oyj ( Yhtiö ) on laatinut tämän esityksen Yhtiöstä vain taustatiedoksi eikä tätä

Lisätiedot

KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2015 EHDOT

KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2015 EHDOT 1 KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2015 EHDOT KONE Oyj:n hallitus on yhtiökokoukselta 1.3.2010 saamansa valtuutuksen perusteella päättänyt 18.12.2014 optio-oikeuksien antamisesta KONE Oyj:n (yhtiö) ja sen tytäryhtiöiden

Lisätiedot

Soveltaminen (luku 1)

Soveltaminen (luku 1) Palaute 1 (5) Palaute saaduista lausunnoista: Rahoituspalvelun tarjoamisessa noudatettavat menettelytavat - standardi 2.1 sekä rahoituspalvelujen ja -välineiden markkinointi -standardi 2.2 Lausuntopyynnössä

Lisätiedot

eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015

eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015 eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015 Varsinaisen yhtiökokouksen 25.3.2015 antaman valtuutuksen nojalla hallitus on päättänyt antaa hallituksen nimeämille eq-konsernin avainhenkilöille yhteensä enintään 2 000 000

Lisätiedot

Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj Yritysosto ja ostotarjous Ostotarjouksen ehdot Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj:n omista osakkeistaan

Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj Yritysosto ja ostotarjous Ostotarjouksen ehdot Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj:n omista osakkeistaan 22/2009 08.12.2009 Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj Yritysosto ja ostotarjous Ostotarjouksen ehdot Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj:n omista osakkeistaan Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj Pörssitiedote 8.12.2009,

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 3/2013

Määräykset ja ohjeet 3/2013 Määräykset ja ohjeet 3/2013 Valitusten käsittely vakuutusyhtiöissä, - yhdistyksissä ja - Dnro FIVA 15/01.00/2013 Antopäivä 6.3.2013 Voimaantulopäivä 18.3.2013 Muutospäivä: 16.7.2014 FINANSSIVALVONTA puh.

Lisätiedot

Määräys arvopaperikauppojen ilmoittamisesta

Määräys arvopaperikauppojen ilmoittamisesta lukien toistaiseksi 1 (5) Arvopaperipörsseille, sijoituspalveluyrityksille, luottolaitoksille, ulkomaisille luottolaitoksille ja sijoituspalveluyrityksille sekä muun julkisen kaupankäynnin järjestäjille

Lisätiedot

HALLITUKSEN ESITYS (70/2016 vp) TILINTARKASTUSLAIN JA ERÄIDEN MUIDEN LAKIEN MUUTTAMISESTA

HALLITUKSEN ESITYS (70/2016 vp) TILINTARKASTUSLAIN JA ERÄIDEN MUIDEN LAKIEN MUUTTAMISESTA LAUSUNTO 1 (5) Talousvaliokunta Suomen Tilintarkastajat ry on tilintarkastajia edustava edunvalvontajärjestö. Jäsenemme ovat tilintarkastuslain mukaisesti hyväksyttyjä tilintarkastajia sekä tilintarkastusalan

Lisätiedot

HALLITUKSEN ESITYS LAIKSI SUORAN LISÄELÄKEJÄRJESTELYN TURVAAMISESTA TYÖNANTAJAN MAKSUKYVYTTÖMYYDEN VARALTA

HALLITUKSEN ESITYS LAIKSI SUORAN LISÄELÄKEJÄRJESTELYN TURVAAMISESTA TYÖNANTAJAN MAKSUKYVYTTÖMYYDEN VARALTA Lausunto 1 (5) 11.8.2014 Työ- ja elinkeinoministeriö Lausuntopyyntö TEM/1886/03.01/2013 HALLITUKSEN ESITYS LAIKSI SUORAN LISÄELÄKEJÄRJESTELYN TURVAAMISESTA TYÖNANTAJAN MAKSUKYVYTTÖMYYDEN VARALTA Työ- ja

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 9/2013 Julkinen ostotarjous ja tarjousvelvollisuus: Yhteenveto ja palaute lausunnoista

Määräykset ja ohjeet 9/2013 Julkinen ostotarjous ja tarjousvelvollisuus: Yhteenveto ja palaute lausunnoista 1 (16) Määräykset ja ohjeet 9/2013 ostotarjous ja tarjousvelvollisuus: Yhteenveto ja palaute lausunnoista (Tässä yhteenvedossa käytetty määräyksien ja ohjeiden kohtien numerointi vastaa lausunnolla olleessa

Lisätiedot

Omaehtoinen lausunto lähipiiritoimien esittämisestä säätiön toimintakertomuksessa sekä tytäryrityksen tilinpäätöksen yhdistelemättä jättämisestä

Omaehtoinen lausunto lähipiiritoimien esittämisestä säätiön toimintakertomuksessa sekä tytäryrityksen tilinpäätöksen yhdistelemättä jättämisestä 1 / 6 7.12.2015 18:38 Omaehtoinen lausunto lähipiiritoimien esittämisestä säätiön toimintakertomuksessa sekä tytäryrityksen tilinpäätöksen yhdistelemättä jättämisestä Numero Antopäivämäärä 1945 03.11.2015

Lisätiedot

Valtiovarainministeriön asetus

Valtiovarainministeriön asetus Valtiovarainministeriön asetus joukkorahoituksen saajan tiedonantovelvollisuuden sisällöstä ja rakenteesta Valtiovarainministeriön päätöksen mukaisesti säädetään joukkorahoituslain (734/2016) 21 :n nojalla:

Lisätiedot

Hankinnan sisällön määrittely

Hankinnan sisällön määrittely Hankinnan sisällön määrittely lakimies Rasmus Ingman Markkinakartoitus sekä ehdokkaan tai tarjoajan osallistuminen hankinnan valmisteluun Ennen hankintamenettelyn aloittamista voi tehdä markkinakartoituksen

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 2/2018

Määräykset ja ohjeet 2/2018 Määräykset ja ohjeet 2/2018 Kaupparaportointi, tarjouskirjanpito ja kellotahdistus MiFID II:n Dnro FIVA 20/01.00/2017 Antopäivä 12.12.2017 Voimaantulopäivä 3.1.2018 FINANSSIVALVONTA puh. 09 831 51 faksi

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 6/2016

Määräykset ja ohjeet 6/2016 Määräykset ja ohjeet 6/2016 Määräyksiä ja ohjeita tiedonantovelvollisuudesta Dnro FIVA 6/01.00/2016 Antopäivä 7.6.2016 Voimaantulopäivä 3.7.2016 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) Opetuslautakunta POL/4 25.08.2015

Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) Opetuslautakunta POL/4 25.08.2015 Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) 4 Oikaisuvaatimus luokanopettajan virkaan ottamisesta määräajaksi HEL 2015-006724 T 01 01 01 01 Päätösehdotus Esittelijän perustelut päättää kuntalain 89 :n

Lisätiedot

Päätös. Sulautumisjärjestelyn kuvaus

Päätös. Sulautumisjärjestelyn kuvaus Hakija Veikko M. Vuorinen Oy Joeston Ltd Lasse Jokinen Hakemuksen päivämäärä 27.5.2009 Hakemuksen kohde Hakemus arvopaperimarkkinalain 6 luvun 15 :n mukaisen poikkeusluvan saamiseksi Hakemuksen sisältö

Lisätiedot

Asia C-540/03. Euroopan parlamentti vastaan Euroopan unionin neuvosto

Asia C-540/03. Euroopan parlamentti vastaan Euroopan unionin neuvosto Asia C-540/03 Euroopan parlamentti vastaan Euroopan unionin neuvosto Maahanmuuttopolitiikka Kolmansien maiden kansalaisten alaikäisten lasten oikeus perheenyhdistämiseen Direktiivi 2003/86/EY Perusoikeuksien

Lisätiedot

kirjaamo@rahoitustarkastus.fi Lausuntopyyntönne Dnro 4/121/2008, 15.9.2008 JOHDANNAISSOPIMUKSIIN PERUSTUVA TARJOUSVELVOLLISUUS

kirjaamo@rahoitustarkastus.fi Lausuntopyyntönne Dnro 4/121/2008, 15.9.2008 JOHDANNAISSOPIMUKSIIN PERUSTUVA TARJOUSVELVOLLISUUS Rahoitustarkastus Dnro 30/2008 Kirjaamo PL 159 (Snellmaninkatu 6) 00101 HELSINKI 22.10.2008 1 (6) kirjaamo@rahoitustarkastus.fi Lausuntopyyntönne Dnro 4/121/2008, 15.9.2008 JOHDANNAISSOPIMUKSIIN PERUSTUVA

Lisätiedot

SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ (CORPORATE GOVERNANCE STATEMENT)

SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ (CORPORATE GOVERNANCE STATEMENT) SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ (CORPORATE GOVERNANCE STATEMENT) Johdanto Listayhtiön on esitettävä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästään (jäljempänä selvitys) toimintakertomuksen yhteydessä.

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 7/2016

Määräykset ja ohjeet 7/2016 Määräykset ja ohjeet 7/2016 Ohjeet moitteettomista palkitsemisjärjestelmistä sekä palkitsemiseen liittyvistä tiedonantovelvollisuuksista Dnro FIVA 11/01.00/2016 Antopäivä 30.8.2016 Voimaantulopäivä 1.1.2017

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 2/2015

Määräykset ja ohjeet 2/2015 Määräykset ja ohjeet 2/2015 Elvytyssuunnitelmien laadinta ja varhainen puuttuminen Dnro FIVA 7/01.00/2015 Antopäivä 14.10.2015 Voimaantulopäivä Luvut 2, 3 ja 4: 1.11.2015; luvut 5 ja 6: 1.1.2016 FINANSSIVALVONTA

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 9/2013

Määräykset ja ohjeet 9/2013 Määräykset ja ohjeet 9/2013 Julkinen ostotarjous ja tarjousvelvollisuus Dnro FIVA 10/01.00/2013 Antopäivä 10.6.2013 Voimaantulopäivä 1.7.2013 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

SUOSITUS JULKISISSA OSTOTARJOUKSISSA NOUDATETTAVISTA MENETTELYTAVOISTA

SUOSITUS JULKISISSA OSTOTARJOUKSISSA NOUDATETTAVISTA MENETTELYTAVOISTA SUOSITUS JULKISISSA OSTOTARJOUKSISSA NOUDATETTAVISTA MENETTELYTAVOISTA HELSINKI TAKEOVER CODE Keskuskauppakamarin yrityskauppalautakunta Takeover Code -työryhmä ja suosituksen valmistelu Elinkeinoelämän

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 6/2016

Määräykset ja ohjeet 6/2016 Määräykset ja ohjeet 6/2016 Määräyksiä ja ohjeita tiedonantovelvollisuudesta Dnro FIVA 6/01.00/2016 Antopäivä 7.6.2016 Voimaantulopäivä 3.7.2016 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 5/2016

Määräykset ja ohjeet 5/2016 Määräykset ja ohjeet 5/2016 Tuotehallintamenettely Dnro FIVA 7/01.00/2016 Antopäivä 24.5.2016 Voimaantulopäivä 5.9.2016 Muutospäivä 30.8.2016 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

Lausunto 1 (7) 15.10.2013. rts@rakennustieto.fi. Lausuntopyyntö 20.9.2013 LAUSUNTOPYYNTÖ KSE 2013

Lausunto 1 (7) 15.10.2013. rts@rakennustieto.fi. Lausuntopyyntö 20.9.2013 LAUSUNTOPYYNTÖ KSE 2013 Lausunto 1 (7) rts@rakennustieto.fi Lausuntopyyntö 20.9.2013 LAUSUNTOPYYNTÖ KSE 2013 Suomen kiinteistöliitosta (Kiinteistöliitto/Suomen Kiinteistöliitto) kiittää mahdollisuudesta lausua otsikossa yksilöidyistä

Lisätiedot

toisen maksupalveludirektiivin väitettyä rikkomista koskevista valitusmenettelyistä

toisen maksupalveludirektiivin väitettyä rikkomista koskevista valitusmenettelyistä EBA/GL/2017/13 05/12/2017 Ohjeet toisen maksupalveludirektiivin väitettyä rikkomista koskevista valitusmenettelyistä 1. Noudattamista ja ilmoittamista koskevat velvoitteet Näiden ohjeiden asema 1. Tämä

Lisätiedot

OSTOTARJOUKSEN EHDOT

OSTOTARJOUKSEN EHDOT OSTOTARJOUKSEN EHDOT Ostotarjouksen kohde OP-Pohjola osk ( OP-Pohjola tai Tarjouksentekijä ) tarjoutuu ostotarjouksessa jäljempänä esitetyin ehdoin ostamaan kaikki Pohjola Pankki Oyj:n ( Pohjola tai Yhtiö

Lisätiedot

LAUSUNTO 15.1.2016 OM 198/43/2015

LAUSUNTO 15.1.2016 OM 198/43/2015 OIKEUSMINISTERIÖ LAUSUNTO 15.1.2016 OM 198/43/2015 Työ-ja elinkeinoministeriö TEM/1924/00.04.01/2014 LÄHETETTYJEN TYÖNTEKIJÖIDEN DIREKTIIVIN TÄYTÄNTÖÖNPANOA KOSKEVAN DIREKTIIVIN JA TYÖNTEKIJÖIDEN VAPAATA

Lisätiedot

VÄLIMIESMENETTELYN KESKEYTTÄMINEN...

VÄLIMIESMENETTELYN KESKEYTTÄMINEN... AAVIA OY AAVIA OY:N VÄLIMIESMENETTELYN SÄÄNNÖT 1.1.2016 1 YLEISET... 2 1.1 SÄÄNTÖJEN NOUDATTAMINEN... 2 1.2 TOIMIVALTA... 2 1.3 SOVELLETTAVA LAKI JA MENETTELYN KIELI... 2 1.4 ASIAKIRJOJEN JA VIESTIEN TOIMITTAMINEN...

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 2/2015

Määräykset ja ohjeet 2/2015 Määräykset 2/2015 Elvytyssuunnitelmien laadinta ja varhainen puuttuminen, suositus Dnro FIVA 7/01.00/2015 Antopäivä 15.10.2015 Voimaantulopäivä Luvut 2, 3 ja 4: 1.11.2015; luvut 5 ja 6: 1.1.2016 luku 7:

Lisätiedot

SUOSITUS JULKISISSA OSTOTARJOUKSISSA NOUDATETTAVISTA MENETTELYTAVOISTA

SUOSITUS JULKISISSA OSTOTARJOUKSISSA NOUDATETTAVISTA MENETTELYTAVOISTA SUOSITUS JULKISISSA OSTOTARJOUKSISSA NOUDATETTAVISTA MENETTELYTAVOISTA HELSINKI TAKEOVER CODE Keskuskauppakamarin yrityskauppalautakunta Takeover Code -työryhmä ja suosituksen valmistelu Elinkeinoelämän

Lisätiedot

Sopimusrajoja koskevat ohjeet

Sopimusrajoja koskevat ohjeet EIOPABoS14/165 FI Sopimusrajoja koskevat ohjeet EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1 60327 Frankfurt Germany Tel. + 49 6995111920; Fax. + 49 6995111919; email: info@eiopa.europa.eu site: https://eiopa.europa.eu/

Lisätiedot

Markkinoiden väärinkäyttöasetusta koskevat ohjeet Sisäpiiritiedon julkistamisen lykkääminen

Markkinoiden väärinkäyttöasetusta koskevat ohjeet Sisäpiiritiedon julkistamisen lykkääminen Markkinoiden väärinkäyttöasetusta koskevat ohjeet Sisäpiiritiedon julkistamisen lykkääminen 20/10/2016 ESMA/2016/1478 FI Sisällysluettelo 1 Soveltamisala... 3 2 Viittaukset, lyhenteet ja määritelmät...

Lisätiedot

TALOUSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 6/2006 vp. hallituksen esityksen laeiksi arvopaperimarkkinalain,

TALOUSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 6/2006 vp. hallituksen esityksen laeiksi arvopaperimarkkinalain, TALOUSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 6/2006 vp Hallituksen esitys laeiksi arvopaperimarkkinalain, kauppakamarilain ja Rahoitustarkastuksesta annetun lain muuttamisesta JOHDANTO Vireilletulo Eduskunta on 21 päivänä

Lisätiedot

BAT-päätelmistä poikkeaminen. Jaakko Kuisma Ympäristöministeriö

BAT-päätelmistä poikkeaminen. Jaakko Kuisma Ympäristöministeriö BAT-päätelmistä poikkeaminen Jaakko Kuisma Ympäristöministeriö Esityksen sisältö - BAT huomioon ottaminen ympäristöluvissa - Poikkeamien soveltaminen 2 BAT ja direktiivilaitokset (YSL 527/2014) UUTTA:

Lisätiedot

10.1 Urakkatarjouksen pyytäminen

10.1 Urakkatarjouksen pyytäminen 10 Urakoitsijan ja urakkamuodon VAlinta 10.1 Urakkatarjouksen pyytäminen Urakkatarjouspyynnön valmistelee projektinjohtaja suunnittelijoiden teknisten asiakirjojen pohjalta. Tarjouspyyntö määrittelee muun

Lisätiedot

Finanssivalvonta pyytää lausuntoa työeläkevakuutusyhtiöiden hallintoa koskevien määräysten ja ohjeiden luonnoksesta.

Finanssivalvonta pyytää lausuntoa työeläkevakuutusyhtiöiden hallintoa koskevien määräysten ja ohjeiden luonnoksesta. Organisaation/henkilön nimi: Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo / Harri Christensen Ilmoita mikäli lausunto tulee merkitä salaiseksi: salainen/julkinen hallintoa koskevien määräysten ja ohjeiden luonnoksesta.

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 2/2015

Määräykset ja ohjeet 2/2015 Määräykset 2/2015 Elvytyssuunnitelmien laadinta ja varhainen puuttuminen, suositus Dnro FIVA 7/01.00/2015 Antopäivä 15.10.2015 Voimaantulopäivä Luvut 2, 3 ja 4: 1.11.2015; luvut 5 ja 6: 1.1.2016 + FINANSSIVALVONTA

Lisätiedot

1 (4) KCI KONECRANES OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2003 I OPTIO-OIKEUKSIEN EHDOT. 1. Optio-oikeuksien määrä

1 (4) KCI KONECRANES OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2003 I OPTIO-OIKEUKSIEN EHDOT. 1. Optio-oikeuksien määrä 1 (4) KCI Konecranes Oyj:n varsinainen yhtiökokous on hyväksynyt nämä ehdot 6. maaliskuuta 2003. KCI Konecranes Oyj:n varsinainen yhtiökokous on 8.3.2006 osakkeiden lukumäärän lisäyksen seurauksena muuttanut

Lisätiedot

Ostotarjouskoodi Arvopaperimarkkinayhdistys ry

Ostotarjouskoodi Arvopaperimarkkinayhdistys ry Ostotarjouskoodi Arvopaperimarkkinayhdistys ry Ostotarjouskoodi Arvopaperimarkkinayhdistys ry Sisällys JOHDANTO...4 OSTOTARJOUSKOODIN TAVOITTEET...4 JULKISIA OSTOTARJOUKSIA KOSKEVAT SÄÄNNÖKSET JA NIIDEN

Lisätiedot

Componenta Oyj:n optio oikeudet 2016

Componenta Oyj:n optio oikeudet 2016 Sivu 1 / 5 Componenta Oyj:n optio oikeudet 2016 Componenta Oyj:n hallitus (hallitus) on päättänyt esittää 15.4.2016 kokoontuvalle Componenta Oyj:n (yhtiö) ylimääräiselle yhtiökokoukselle optio oikeuksien

Lisätiedot

Vastauksena sosiaali- ja terveysministeriön esittämään lausuntopyyntöön tutkimuseettinen neuvottelukunta esittää seuraavaa:

Vastauksena sosiaali- ja terveysministeriön esittämään lausuntopyyntöön tutkimuseettinen neuvottelukunta esittää seuraavaa: Sosiaali- ja terveysministeriö Terveyspalveluosasto Terveyspalveluryhmä PL 33 00023 VALTIONEUVOSTO 19.12.2003 LAUSUNTO 1 (5) Sosiaali- ja terveysministeriölle ASIA Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi

Lisätiedot

HE 46/2016 vp Hallituksen esitys eduskunnalle joukkorahoituslaiksi sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

HE 46/2016 vp Hallituksen esitys eduskunnalle joukkorahoituslaiksi sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Lausunto 1 (5) 2.5.2016 Talousvaliokunnalle HE 46/2016 vp Hallituksen esitys eduskunnalle joukkorahoituslaiksi sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi LAUSUNTO HALLITUKSEN ESITYKSESTÄ JOUKKORAHOITUSLAIKSI

Lisätiedot

Talenom Oyj:n optio-oikeudet 2016 TALENOM OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2016

Talenom Oyj:n optio-oikeudet 2016 TALENOM OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2016 Sivu 1 / 5 TALENOM OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2016 Talenom Oyj:n (yhtiö) varsinainen yhtiökokous on 17.3.2016 päättänyt optio-oikeuksien antamisesta yhtiön hallituksen (hallitus) ehdotuksen 17.2.2016 mukaisesti

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 3/2013

Määräykset ja ohjeet 3/2013 Määräykset ja ohjeet 3/2013 Asiakasvalitusten käsittely Dnro FIVA 15/01.00/2012 Antopäivä 6.3.2013 Voimaantulopäivä 18.3.2013 Muutospäivä: 1.1.2015 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

5. Ääniluettelon vahvistaminen sekä kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

5. Ääniluettelon vahvistaminen sekä kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen AFFECTO OYJ -- PÖRSSITIEDOTE -- 13.2.2014 klo 12.30 Kutsu Affecto Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen Affecto Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 10.4.2014

Lisätiedot

Suositukset, joilla muutetaan suosituksia EBA/REC/2015/01

Suositukset, joilla muutetaan suosituksia EBA/REC/2015/01 EBA/REC/2015/02 23/11/2016 Suositukset, joilla muutetaan suosituksia EBA/REC/2015/01 luottamuksellisuusjärjestelyjen vastaavuudesta 1 1. Noudattamista ja ilmoittamista koskevat vaatimukset Näiden suositusten

Lisätiedot

Säteilysuojelukoulutus terveydenhuollossa - ST-ohje 1.7

Säteilysuojelukoulutus terveydenhuollossa - ST-ohje 1.7 Säteilyn käyttöön liittyvät määräykset 24.11.2015, ST-koulutus Biomedicum Fyysikko Touko Kaasalainen HUS-Kuvantaminen touko.kaasalainen@hus.fi Säteilysuojelukoulutus terveydenhuollossa - ST-ohje 1.7 Terveydenhuollon

Lisätiedot

INTERAVANTI OYJ:N TARKOITUKSENA HAKEUTUA POIS PÖRSSILISTALTA

INTERAVANTI OYJ:N TARKOITUKSENA HAKEUTUA POIS PÖRSSILISTALTA PÖRSSITIEDOTE 14.9.2012 klo 14:45 INTERAVANTI OYJ:N TARKOITUKSENA HAKEUTUA POIS PÖRSSILISTALTA Interavanti Oyj ( Yhtiö ) hakee valtuutusta omien osakkeiden hankkimiseen toteuttaakseen julkisen ostotarjouksen

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 2009 Talous- ja raha-asioiden valiokunta 2008/0194(COD) 17.12.2008 TARKISTUKSET 9-33 Mietintöluonnos (PE415.203v01-00) ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi

Lisätiedot

Aluehallintoviraston päätös kumottiin ja asia palautettiin uudelleen käsiteltäväksi.

Aluehallintoviraston päätös kumottiin ja asia palautettiin uudelleen käsiteltäväksi. Poikkeuksellinen säännöllinen työaika. Ensihoitopalvelu. Dnro 17/2015, annettu 22.3.2016 Aluehallintoviraston päätös kumottiin ja asia palautettiin uudelleen käsiteltäväksi. PÄÄTÖS OIKAISUVAATIMUSASIASSA

Lisätiedot

Y:n poliisilaitos on antanut asiasta selvityksen ja Poliisihallitus lausunnon.

Y:n poliisilaitos on antanut asiasta selvityksen ja Poliisihallitus lausunnon. ANONYMISOITU PÄÄTÖS 02.06.2016 Dnro OKV/459/1/2016 1/5 ASIA Poliisin ja syyttäjän menettely tuomarin virkarikosasiassa KANTELU Kantelija on kannellut X:n syyttäjänviraston kihlakunnansyyttäjän A:n 4.5.2015

Lisätiedot

TÄYDENNYS OUTOTEC OYJ:N 22.12

TÄYDENNYS OUTOTEC OYJ:N 22.12 TÄYDENNYS OUTOTEC OYJ:N 22.12.2009 PÄIVÄTTYYN YHDISTETTYYN TARJOUSASIAKIR- JAAN JA LISTALLEOTTOESITTEESEEN KOSKIEN LAROX OYJ:N OSAKKEISTA JA MERKIN- TÄOIKEUKSISTA TEHTYÄ JULKISTA OSTOTARJOUSTA 29.12.2009

Lisätiedot

Viranomaislautakunta 17 12.05.2014 Viranomaislautakunta 21 18.06.2014

Viranomaislautakunta 17 12.05.2014 Viranomaislautakunta 21 18.06.2014 Viranomaislautakunta 17 12.05.2014 Viranomaislautakunta 21 18.06.2014 OIKAISUVAATIMUS RAKENNUSLUPAAN 14-0016-R/ AS OY METSOHOVIN KATETUT TERASSIT/VASTINE VALITUKSEEN 244/00.02.02/2014 VOLTK 17 Juhani Riuttanen

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 14/2013

Määräykset ja ohjeet 14/2013 Määräykset ja ohjeet 14/2013 Kolmansien maiden kaupankäyntiosapuolet Dnro FIVA 15/01.00/2013 Antopäivä 10.6.2013 Voimaantulopäivä 1.7.2013 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 9/2014

Määräykset ja ohjeet 9/2014 Määräykset ja ohjeet 9/2014 LEI-tunnuksen käyttöönotto Dnro FIVA 14/01.00/2014 Antopäivä 4.12.2014 Voimaantulopäivä 31.12.2014 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 10/2013 Markkinoiden väärinkäyttöön liittyvä ilmoitusvelvollisuus - Yhteenveto lausunnoista

Määräykset ja ohjeet 10/2013 Markkinoiden väärinkäyttöön liittyvä ilmoitusvelvollisuus - Yhteenveto lausunnoista 1 (5) 14.6.2013 Määräykset ja ohjeet 10/2013 Markkinoiden väärinkäyttöön liittyvä ilmoitusvelvollisuus - Yhteenveto lausunnoista (Tässä yhteenvedossa käytetty määräyksien ja ohjeiden kohtien numerointi

Lisätiedot

Listautujan käsikirja. Due diligence -kysymysluettelo

Listautujan käsikirja. Due diligence -kysymysluettelo Due diligence -kysymysluettelo 52 53 Due diligence -kysymysluettelo tietojen keräämiseen Nasdaq OMX First North Nordic -sääntöjen mukaisen yhtiöesitteen laatimista varten n.n.2012 Sivulla YLEISET OHJEET...

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 52/2006 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 52/2006 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 52/2006 vp Hallituksen esitys laeiksi arvopaperimarkkinalain, kauppakamarilain ja Rahoitustarkastuksesta annetun lain muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus rautatiejärjestelmän turvallisuudesta ja yhteentoimivuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti muutetaan rautatiejärjestelmän turvallisuudesta

Lisätiedot

KUTSU YIT OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

KUTSU YIT OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN 1 (5) KUTSU YIT OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN YIT Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 15. päivänä maaliskuuta 2016 alkaen klo 10.00 Finlandia-talon

Lisätiedot

Yhtiökokouskutsukäytännön yhtenäistäminen

Yhtiökokouskutsukäytännön yhtenäistäminen 17.12.2010 Yhtiökokouskutsukäytännön yhtenäistäminen 1. Johdanto Elinkeinoelämän keskusliiton ja Keskuskauppakamarin listayhtiöiden neuvottelukunta (LYNK) on laatinut yhtiökokouskutsuja koskevan käytännön

Lisätiedot

10.6.2013 FIVA 8/01.00/2013. Julkinen

10.6.2013 FIVA 8/01.00/2013. Julkinen 1 (48) 10.6.2013 FIVA 8/01.00/2013 Julkinen Markkinavalvonta Määräykset ja ohjeet 7/2013 Liikkeeseenlaskijan tiedonantovelvollisuus Yhteenveto ja palaute lausunnoista Yhteenvedossa on käsitelty ensiksi

Lisätiedot

Eläketurvakeskuksen asema eläkelaitosten yhteistyöelimenä

Eläketurvakeskuksen asema eläkelaitosten yhteistyöelimenä Eläketurvakeskuksen asema eläkelaitosten yhteistyöelimenä Eläketurvakeskus (jäljempänä ETK) on perustettu hoitamaan yksityisten eläkelaitosten yhteisiä palvelu-, ohjaus-, rekisteröinti- ja neuvonta-asioita.

Lisätiedot

4.2.2010 A7-0006/ 001-027. Ehdotus direktiiviksi (KOM(2009)0029 C6-0062/2009 2009/0004(CNS))

4.2.2010 A7-0006/ 001-027. Ehdotus direktiiviksi (KOM(2009)0029 C6-0062/2009 2009/0004(CNS)) 4.2.2010 A7-0006/ 001-027 TARKISTUKSET 001-027 esittäjä(t): Talous- ja raha-asioiden valiokunta Mietintö Magdalena Alvarez Hallinnollinen yhteistyö verotuksen alalla A7-0006/2010 (KOM(2009)0029 C6-0062/2009

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 17.12.2014,

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 17.12.2014, EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 17.12.2014 C(2014) 9656 final KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 17.12.2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/109/EY täydentämisestä tietyillä huomattavia

Lisätiedot

Hallituksella on oikeus päättää Optio-oikeuksien muuntamisesta sarjasta toiseen.

Hallituksella on oikeus päättää Optio-oikeuksien muuntamisesta sarjasta toiseen. Okmetic Oyj:n Optio-oikeudet 2013 Okmetic Oyj:n (jäljempänä Okmetic tai "Yhtiö") hallitus (jäljempänä Hallitus ) on kokouksessaan 17.12.2013 päättänyt, että Yhtiö antaa optio-oikeuksia, joilla voidaan

Lisätiedot

Miten listayhtiön viestintää säännellään?

Miten listayhtiön viestintää säännellään? Miten listayhtiön viestintää säännellään? Markkinavalvoja Minna Toiviainen 26.5.2010 Minna Toiviainen Näkökulmia Tiedonantovelvollisuuden tavoitteena oikeat ja riittävät tiedot perustellun arvion tekemiseksi

Lisätiedot

TALENTUMIN HALLITUKSEN EHDOTUKSET VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE

TALENTUMIN HALLITUKSEN EHDOTUKSET VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 26.2.2002 KELLO 9.30 TALENTUMIN HALLITUKSEN EHDOTUKSET VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE Talentumin hallitus kutsuu varsinaisen yhtiökokouksen koolle 25.3.2002. - Osinkoehdotus

Lisätiedot

ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄN HANKINTA: CGI SUOMI OY:N HANKINTAOIKAISUVAATIMUS JA PÄÄTÖS HANKINNAN TÄYTÄNTÖÖNPANOON RYHTYMISESTÄ

ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄN HANKINTA: CGI SUOMI OY:N HANKINTAOIKAISUVAATIMUS JA PÄÄTÖS HANKINNAN TÄYTÄNTÖÖNPANOON RYHTYMISESTÄ Tarkistettu esitys HALLITUS 151 30.11.2015 ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄN HANKINTA: CGI SUOMI OY:N HANKINTAOIKAISUVAATIMUS JA PÄÄTÖS HANKINNAN TÄYTÄNTÖÖNPANOON RYHTYMISESTÄ 577/02/08/00/2015 HALL

Lisätiedot

EIOPAn ohjeet ja suositukset valitusten käsittelemisestä vakuutusyhtiöissä

EIOPAn ohjeet ja suositukset valitusten käsittelemisestä vakuutusyhtiöissä EIOPAn ohjeet ja suositukset valitusten käsittelemisestä vakuutusyhtiöissä Vakuutusalan IV Eurooppapäivä-seminaari Pohjola 8.5.2012 Erja Rautanen 8.5.2012 Erja Rautanen EU:n finanssivalvontajärjestelmä

Lisätiedot

Innofactor Oyj:n yhtiökokouskutsu

Innofactor Oyj:n yhtiökokouskutsu Innofactor Oyj:n Pörssitiedote 20.8.2013 klo 8.30 Innofactor Oyj:n yhtiökokouskutsu Innofactor Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 17.9.2013 klo 10

Lisätiedot

Kamux Oyj:n tiedonantopolitiikka

Kamux Oyj:n tiedonantopolitiikka Kamux Oyj www.kamux.com Y-tunnus 2442327-8 Kamux Oyj:n tiedonantopolitiikka Omistaja: Viestintä- ja markkinointijohtaja Hyväksyjä: Hallitus Hyväksytty: 15.4.2016 Versio: 1.0 Sisältö 1. Yleistä 2. Viestinnän

Lisätiedot

HE 11/2015 Avoimuusdirektiivin täytäntöönpano ja eräät muut muutokset. Marianna Uotinen, erityisasiantuntija Eduskunnan talousvaliokunta15.9.

HE 11/2015 Avoimuusdirektiivin täytäntöönpano ja eräät muut muutokset. Marianna Uotinen, erityisasiantuntija Eduskunnan talousvaliokunta15.9. HE 11/2015 Avoimuusdirektiivin täytäntöönpano ja eräät muut muutokset Marianna Uotinen, erityisasiantuntija Eduskunnan talousvaliokunta15.9.2015 Avoimuusdirektiivin muutosten täytäntöönpano - keskeisimmät

Lisätiedot

SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA

SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA SISÄINEN OHJE SO 21 1 (5) SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA Vahvistettu :n hallituksessa 2014-09-19 1 Toimintaohjeiden tarkoitus ja soveltaminen Näiden sisäisten toimintaohjeiden

Lisätiedot

Julkinen LUONNOS HALLITUKSEN ESITYKSEKSI EDUSKUNNALLE ARVOPAPERIMARKKINALAIN JA ERÄIDEN SIIHEN LIITTYVIEN LAKIEN MUUTTAMISESTA

Julkinen LUONNOS HALLITUKSEN ESITYKSEKSI EDUSKUNNALLE ARVOPAPERIMARKKINALAIN JA ERÄIDEN SIIHEN LIITTYVIEN LAKIEN MUUTTAMISESTA Lausunto 1 (6) Valtiovarainministeriö valtiovarainministerio@vm.fi Lausuntopyyntönne VM004:00/2009 LUONNOS HALLITUKSEN ESITYKSEKSI EDUSKUNNALLE ARVOPAPERIMARKKINALAIN JA ERÄIDEN SIIHEN LIITTYVIEN LAKIEN

Lisätiedot

YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (toinen jaosto) 26 päivänä huhtikuuta 2007 *

YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (toinen jaosto) 26 päivänä huhtikuuta 2007 * KOMISSIO v. SUOMI YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (toinen jaosto) 26 päivänä huhtikuuta 2007 * Asiassa 0195/04, jossa on kyse EY 226 artiklaan perustuvasta jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättämistä

Lisätiedot

Hallituksen tehtävät ja vastuut

Hallituksen tehtävät ja vastuut yt es iv ut Nä 38 4 Hallitustyöskentely 39 4 HALLITUSTYÖSKENTELY 4.1 Hallituksen toimintaperiaatteet Hallituksen työskentelytavoista sopiminen Hallitustyöskentelyllä tarkoitetaan taloyhtiön hallituksen

Lisätiedot

REDERIAKTIEBOLAGET ECKERÖN LEHDISTÖTIEDOTE klo (5)

REDERIAKTIEBOLAGET ECKERÖN LEHDISTÖTIEDOTE klo (5) REDERIAKTIEBOLAGET ECKERÖN LEHDISTÖTIEDOTE 21.3.2007 klo 11.30 1(5) REDERIAKTIEBOLAGET ECKERÖ KOMMENTOI BIRKA LINE ABP:N TÄNÄÄN JULKISTAMASSA ECKERÖN JULKISTA OSTOTARJOUSTA KOSKEVASSA LAUSUNNOSSA ANTAMIA

Lisätiedot

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N HALLITUKSEN LAUSUNTO MAAKUNNAN ASUNNOT OY:N JULKISESTA OSTOTARJOUKSESTA

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N HALLITUKSEN LAUSUNTO MAAKUNNAN ASUNNOT OY:N JULKISESTA OSTOTARJOUKSESTA SSK Suomen Säästäjien Kiinteistöt Oyj Pörssitiedote 5.11.2014 klo 8:00 SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N HALLITUKSEN LAUSUNTO MAAKUNNAN ASUNNOT OY:N JULKISESTA OSTOTARJOUKSESTA Ei julkistettavaksi

Lisätiedot

6. Vuoden 2015 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

6. Vuoden 2015 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen Basware Oyj, pörssitiedote 2.2.2016 klo 08:40 Kutsu Basware Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen Basware Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 15. päivänä

Lisätiedot

2 (5) Tarkastussääntö Hyväksytty: yhtymäkokous xx.xx.xxxx xx 17.9.2014. 2.2 Tilintarkastajan tehtävät

2 (5) Tarkastussääntö Hyväksytty: yhtymäkokous xx.xx.xxxx xx 17.9.2014. 2.2 Tilintarkastajan tehtävät 2 (5) 2.2 Tilintarkastajan tehtävät 2.3 Tilintarkastuskertomus Kuntalain 73 75 säädetään tilintarkastajan tehtävistä. Tilintarkastajan on tarkastettava hyvän tilintarkastustavan mukaisesti kunkin tilikauden

Lisätiedot

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä- Afrikkaan tai Japaniin.

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä- Afrikkaan tai Japaniin. IXONOS OYJ PÖRSSITIEDOTE 22.12.2015 klo 12:45 Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä- Afrikkaan tai Japaniin. IXONOSIN RAHOITUKSEN JA TASERAKENTEEN

Lisätiedot

HALLINNOINTIKOODI (CORPORATE GOVERNANCE)

HALLINNOINTIKOODI (CORPORATE GOVERNANCE) HALLINNOINTIKOODI (CORPORATE GOVERNANCE) 20.5.2010 1 / 5 Suomen Yliopistokiinteistöt Oy Finlands Universitetsfastigheter Ab:n (jäljempänä yhtiö ) päätöksenteossa ja hallinnossa noudatetaan osakeyhtiölakia

Lisätiedot