TARJOUSASIAKIRJA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TARJOUSASIAKIRJA 5.11.2014"

Transkriptio

1 TARJOUSASIAKIRJA MAAKUNNAN ASUNNOT OY:N VAPAAEHTOINEN JULKINEN OSTOTARJOUS KAIKISTA SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N LIIKKEESEEN LASKEMISTA OSAKKEISTA Maakunnan Asunnot Oy ( Tarjouksentekijä ) tarjoutuu arvopaperimarkkinalain (746/2012, muutoksineen, AML ) 11 luvun mukaisella vapaaehtoisella julkisella ostotarjouksella ja tämän tarjousasiakirjan ( Tarjousasiakirja ) sisältämien ehtojen mukaisesti hankkimaan kaikki SSK Suomen Säästäjien Kiinteistöt Oyj:n ( SSK tai Yhtiö ) liikkeeseen laskemat osakkeet ( Osakkeet tai kukin erikseen Osake ), jotka eivät ole Tarjouksentekijän, Konsortion (määritelty jäljempänä), Yhtiön tai minkään sen tytäryhtiön hallussa ( Ostotarjous ). Tarjouksentekijä on AT Rautiainen Oy:n, Godoinvest Oy:n ja Core Capital Oy:n (yhdessä Tarjouksentekijän kanssa Konsortio ) täysin omistama yhtiö. Tarjouksentekijä ja muut Konsortioon kuuluvat yhtiöt ovat Suomen lakien mukaan perustettuja yksityisiä osakeyhtiöitä. Ostotarjous perustuu SSK:n ja Konsortion sekä SSK:n osakkeenomistajista OWH-YHTIÖT Oy:n, Esa Haaviston itse ja hänen määräysvallassaan olevien yhtiöiden Hekholm Oy:n ja Penser Oy:n, Mari Grönroosin, Mikael Grönroosin, Nino Grönroosin ja Kaija Grönroosin ( SSK:n Pääomistajat ) allekirjoittamaan perussopimukseen ( Perussopimus ). SSK on Suomen lakien mukaan perustettu julkinen osakeyhtiö, jonka osakkeet ovat kaupankäynnin kohteena NASDAQ OMX Helsinki Oy:n ( Helsingin Pörssi ) pörssilistalla kaupankäyntitunnuksella SSK1S. Tarjouksentekijä julkisti Ostotarjouksen Tarjottava vastike on 5,00 euroa käteisenä jokaisesta Osakkeesta, jonka osalta Ostotarjous on pätevästi hyväksytty ( Tarjoushinta ). Tarjoushinta on noin 61,6 prosenttia korkeampi kuin SSK:n osakkeen Ostotarjouksen julkistamispäivää edeltävän kahdentoista (12) kuukauden ajanjakson kaupankäyntimäärillä painotettu keskikurssi Helsingin Pörssissä, noin 51,4 prosenttia korkeampi kuin Ostotarjouksen julkistamista edeltävän kolmen (3) kuukauden ajanjakson kaupankäyntimäärillä painotettu keskikurssi ja noin 51,5 prosenttia korkeampi kuin Osakkeen päätöskurssi Helsingin Pörssissä eli viimeisenä kaupankäyntipäivänä ennen Ostotarjouksen julkistamista. Ostotarjouksen hyväksymisaika ( Tarjousaika ) alkaa klo 9.30 (Suomen aikaa) ja päättyy klo (Suomen aikaa), ellei Tarjousaikaa jatketa. Ks. lisätietoja kohdasta Ostotarjouksen ehdot. Ostotarjouksen toteuttamisen edellytyksenä on tämän Tarjousasiakirjan kohdassa Ostotarjouksen ehdot Ostotarjouksen toteuttamisedellytykset kuvattujen edellytysten täyttyminen. Tarjouksentekijä on pidättänyt itsellään oikeuden luopua, lain niin salliessa, yhdestä tai useammasta Ostotarjouksen toteuttamisen edellytyksestä tai peruuttaa Ostotarjous kohdan Ostotarjouksen ehdot mukaisesti. Ostotarjouksen yhteydessä Tarjouksentekijä antaa erillisen ostositoumuksen, jonka mukaan Tarjouksentekijä ostaa viimeistään loput Osakkeista, joiden omistajat ovat kirjattuina SSK:n osakasluettelolla , jos omistaja omistaa Osakkeet vielä sitoumuksen toteutuspäivänä kohdan Tiedot ostotarjouksen hinnoitteluperusteista Erillinen myyntioptio ja ostositoumus 2017 mukaisesti ( Ostositoumus ). SSK:n hallitus on julkistanut lopullisen AML:n mukaisen lausuntonsa Ostotarjouksesta Lausunnossaan hallitus pitää Ostotarjousta ja Tarjoushintaa vallitsevissa olosuhteissa kohtuullisina sekä järjestelyä SSK:n kannalta strategisesti hyvänä. Ostotarjoukseen liittyen SSK on saanut taloudelliselta neuvonantajaltaan, Initia Corporate Financelta, fairness opinion -lausunnon. SSK:n hallituksen lausunto on sisällytetty Tarjousasiakirjaan. Perussopimuksen osapuolten tarkoituksena ei ole, että Osakkeet poistettaisiin Helsingin Pörssistä, vaan Konsortion tavoitteena on SSK:n liiketoiminnan kehittäminen ja laajentaminen sekä omistusrakenteen laajentamisen kautta Yhtiön Osakkeen likviditeetin parantaminen. SSK:n Pääomistajat, joiden yhteenlaskettu omistusosuus SSK:n Osakkeista on noin 69,9 prosenttia, ovat sitoutuneet hyväksymään Ostotarjouksen vain siltä osin, että Konsortion Tarjouksentekijän Ostotarjouksen perusteella saama Osakkeiden määrä vastaa 51 prosenttia SSK:n Osakkeista (ks. kohta Tausta ja tavoitteet SSK:n Pääomistajien sitoumukset ). Muilla osakkeenomistajilla kuin SSK:n Pääomistajilla on oikeus valintansa mukaan luovuttaa Osakkeensa Ostotarjouksen yhteydessä kokonaan tai osittain tai jättää Osakkeet luovuttamatta. Tällä etusivulla esitetyt tiedot tulee lukea yhdessä muualla tässä Tarjousasiakirjassa, erityisesti kohdassa Ostotarjouksen ehdot, esitettyjen tarkempien tietojen kanssa. OSTOTARJOUSTA EI TEHDÄ SUORAAN EIKÄ VÄLILLISESTI ALUEILLA, JOILLA SEN TEKEMINEN OLISI SOVELTU- VAN LAIN VASTAISTA, EIKÄ TARJOUSASIAKIRJAA TAI SIIHEN LIITTYVIÄ HYVÄKSYMISLOMAKKEITA LEVITETÄ TAI VÄLITETÄ EIKÄ NIITÄ SAA LEVITTÄÄ TAI VÄLITTÄÄ MILLÄÄN TAVALLA, KUTEN POSTITSE, TELEFAKSIT- SE, SÄHKÖPOSTITSE TAI PUHELIMITSE TAIKKA MILLÄÄN MUULLAKAAN TAVALLA, ALUEILLE TAI ALUEILTA, JOILLA SE OLISI LAINVASTAISTA. OSTOTARJOUSTA EI ERITYISESTI TEHDÄ EIKÄ TÄTÄ TARJOUSASIAKIRJAA TAI SIIHEN LIITTYVIÄ HYVÄKSYMISLOMAKKEITA SAA MISSÄÄN OLOSUHTEISSA LEVITTÄÄ YHDYSVALLOISSA, KANADASSA, JAPANISSA, AUSTRALIASSA, ETELÄ-AFRIKASSA TAI HONGKONGISSA EIKÄ MILLÄÄN MUILLA ALUEILLA, JOILLA SE OLISI LAINVASTAISTA.

2 TÄRKEITÄ TIETOJA Tässä Tarjousasiakirjassa SSK ja Yhtiö tarkoittavat asiayhteydestä riippuen joko SSK Suomen Säästäjien Kiinteistöt Oyj:tä tai SSK Suomen Säästäjien Kiinteistöt Oyj:tä ja sen tytäryhtiöitä yhdessä. Tämä Tarjousasiakirja on laadittu Suomen lainsäädännön mukaisesti, mukaan luettuna AML ja valtiovarainministeriön asetus 1022/2012, sekä Finanssivalvonnan määräyksien ja ohjeiden 9/2013 (dnro 10/01.00/2013) mukaisesti. Tarjousasiakirjaan ja Ostotarjoukseen sovelletaan Suomen lakia, ja kaikki niitä koskevat erimielisyydet ratkaistaan yksinomaan suomalaisissa tuomioistuimissa. Finanssivalvonta on hyväksynyt tämän Tarjousasiakirjan, mutta ei vastaa tässä esitettyjen tietojen oikeellisuudesta. Finanssivalvonnan hyväksymispäätöksen diaarinumero on FIVA 18/ /2014. Tarjousasiakirja on saatavilla alkaen Tarjouksentekijän toimipisteessä osoitteessa Kankaantie 11 B, Vantaa (käyntiosoite: Silvolankankaantie 11 B, Vantaa) ja Helsingin Pörssissä osoitteessa Fabianinkatu 14, Helsinki sekä alkaen internetissä osoitteissa sekä Ostotarjousta ei tehdä suoraan eikä välillisesti alueilla, joilla sen tekeminen olisi lainvastaista, eikä Tarjousasiakirjaa tai siihen liittyviä hyväksymislomakkeita levitetä tai välitetä eikä niitä saa levittää tai välittää millään tavalla, kuten postitse, telefaksitse, sähköpostitse tai puhelimitse taikka millään muullakaan tavalla, alueille tai alueilta, joilla se olisi lainvastaista. Ostotarjousta ei erityisesti tehdä eikä tätä Tarjousasiakirjaa tai siihen liittyviä hyväksymislomakkeita saa missään olosuhteissa levittää Yhdysvalloissa, Kanadassa, Japanissa, Australiassa, Etelä-Afrikassa tai Hongkongissa eikä millään muilla alueilla, joilla se olisi lainvastaista. Kaikki tässä Tarjousasiakirjassa olevat Yhtiötä koskevat taloudelliset ja muut tiedot perustuvat yksinomaan Yhtiön päättyneeltä tilikaudelta julkistamaan toimintakertomukseen ja tilinpäätökseen ja Yhtiön päättyneeltä kuuden kuukauden jaksolta julkistamaan osavuosikatsaukseen sekä Yhtiön julkistamiin pörssitiedotteisiin, kaupparekisterimerkintöihin, Yhtiön ja saatavilla olleisiin Euroclear Finland Oy:n ( Euroclear ) ylläpitämiin osakasluetteloihin, Yhtiön verkkosivustolla julkaistuihin tietoihin ja muihin julkisesti saatavilla oleviin tietoihin. Tarjouksentekijä ei siten vastaa millään tavalla tällaisista tiedoista lukuun ottamatta niiden oikeaa uudelleen esittämistä tässä Tarjousasiakirjassa. Tarjousasiakirjaa ei täydennetä eikä päivitetä minkään Yhtiön tämän Tarjousasiakirjan päivämäärän jälkeen julkistaman taloudellisen informaation tai Yhtiön julkistamien muiden pörssitiedotteiden perusteella, eikä Tarjouksentekijä muutoinkaan tiedota erikseen tällaisen taloudellisen informaation tai muiden pörssitiedotteiden julkistamisesta, paitsi siinä määrin kuin pakottava lainsäädäntö edellyttää. Nordea Pankki Suomi Oyj ( Nordea Pankki ) toimii Tarjouksentekijän asiamiehenä Ostotarjouksen teknisessä toteutuksessa, mutta ei toimi Ostotarjouksen järjestäjänä tai taloudellisena neuvonantajana. 2

3 Tärkeitä päivämääriä Alla on esitetty Ostotarjoukseen liittyviä eräitä tärkeitä päivämääriä olettaen, ettei Tarjousaikaa ole jatkettu tai keskeytetty Ostotarjouksen ehtojen mukaisesti: Tarjouksentekijän ilmoitus Ostotarjouksesta Osakkeenomistajan Osakkeiden tulee olla kirjattuna Yhtiön osakasluettelolla, jotta osakkeenomistaja voisi myydä Osakkeita erillisen Ostositoumuksen toteutuksen yhteydessä Tarjousaika alkaa Tarjousaika päättyy (ellei sitä jatketa) Ostotarjouksen alustavan tuloksen ilmoittaminen (arviolta) Ostotarjouksen lopullisen tuloksen ilmoittaminen (arviolta) Ostotarjouksen toteutuskaupat (arviolta) Ostotarjouksen yhteydessä tehtyjen kauppojen selvitys (arviolta) Tarjoushinnan maksu (arviolta) Sen lisäksi, että osakkeenomistajan Osakkeiden tulee olla kirjattuna Yhtiön osakasluettelolla , tulee osakkeenomistajan Osakkeiden myös olla kirjattuna osakkeenomistajan nimissä arvo-osuustilillä (arviolta) ja , jotta osakkeenomistaja voisi myydä Osakkeita erillisen Ostositoumuksen toteutuksen yhteydessä vuonna ja

4 TARJOUSASIAKIRJASTA VASTUULLISET TAHOT Tarjouksentekijä Maakunnan Asunnot Oy Y-tunnus: Rekisteröity osoite: Kankaantie 11 B, Vantaa Käyntiosoite: Silvolankankaantie 11 B, Vantaa Kotipaikka: Helsinki Tarjouksentekijän hallituksen jäsenet Tapani Rautiainen (puheenjohtaja) Timo Valjakka (hallituksen jäsen ja toimitusjohtaja) Petri Roininen (hallituksen jäsen) Tarjouksentekijä on laatinut tämän Tarjousasiakirjan AML:n 11 luvun 11 :n mukaisesti tässä kuvatun Ostotarjouksen tekemistä varten. Tarjouksentekijä vakuuttaa, että Tarjouksentekijän hallituksen jäsenten parhaan tiedon ja ymmärryksen mukaan tässä Tarjousasiakirjassa esitetyt tiedot vastaavat tosiseikkoja eikä tiedoista ole jätetty pois mitään Ostotarjouksen edullisuuden arviointiin todennäköisesti vaikuttavaa tietoa. Kaikki tässä Tarjousasiakirjassa esitettävät Yhtiötä koskevat tiedot perustuvat yksinomaan julkisesti saatavilla oleviin tietoihin. Tarjouksentekijä ei näin ollen vastaa tällaisista tiedoista millään tavalla lukuun ottamatta niiden oikeaa uudelleen esittämistä Tarjousasiakirjassa. Helsingissä, Maakunnan Asunnot Oy:n hallitus TARJOUKSENTEKIJÄN NEUVONANTAJAT Tarjouksentekijän ja Konsortion oikeudellinen neuvonantaja Ostotarjouksen yhteydessä Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy Eteläesplanadi Helsinki Suomi 4

5 SISÄLLYSLUETTELO TÄRKEITÄ TIETOJA...2 TARJOUSASIAKIRJASTA VASTUULLISET TAHOT...4 SISÄLLYSLUETTELO...5 TAUSTA JA TAVOITTEET...6 Ostotarjouksen taustaa ja Tarjouksentekijän strategiset suunnitelmat...6 Vaikutukset SSK:n toimintaan ja varoihin sekä johdon ja henkilöstön tuleva asema...6 Suosituksen noudattaminen...6 SSK:n johdolle maksettavat palkkiot tai muut etuudet Ostotarjouksen toteutuessa sekä neuvonantajien palkkiot...6 Ostotarjouksen rahoittaminen...6 Tarjouksentekijän omistus SSK:ssa...6 Tarjouksentekijän SSK:n osakkeita koskevat tulevaisuudensuunnitelmat...6 SSK:n hallituksen lausunto...7 SSK:n Pääomistajien sitoumukset...7 Sovellettava laki...8 TIEDOT OSTOTARJOUKSEN HINNOITTELUPERUSTEISTA...9 Tarjousvastikkeen määrittelyperusteet...9 Osakkeiden kaupankäyntihinnat...9 Muut ostotarjoukset Erillinen myyntioptio ja Ostositoumus TIIVISTELMÄ PERUSSOPIMUKSESTA Perussopimuksen taustaa Tarjousaika ja tarjousvastike Toteuttamisedellytykset SSK:n hallituksen suositus Vakuutukset Sitoumukset Sopimuksen päättyminen Sovellettava laki OSTOTARJOUKSEN EHDOT Ostotarjouksen kohde Tarjoushinta Tarjousaika Ostotarjouksen toteuttamisedellytykset Korotus- ja hyvitysvelvollisuus Ostotarjouksen hyväksymismenettely Peruutusoikeus Ostotarjouksen tuloksen ilmoittaminen Osakkeiden maksuehdot ja selvitys Omistusoikeuden siirtyminen Varainsiirtovero ja muut maksut Muut asiat SSK:N ESITTELY Yleistä SSK:sta Osakepääoma ja omistusrakenne Hallituksen jäsenten ja johdon omistukset SSK:n Pääomistajien omistukset Osakeantia sekä optioiden ja muiden Yhtiön Osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamista koskeva valtuutus Yhtiön liikkeeseenlaskemat vaihtovelkakirjalainat, optiolainat ja optio-oikeudet Omat osakkeet ja omien osakkeiden hankkimista ja luovuttamista koskeva valtuutus Osakassopimukset ja muut äänivallan käyttöön liittyvät sopimukset Hallitus, toimitusjohtaja ja tilintarkastajat Taloudellinen informaatio Yhtiön julkistamat tulevaisuudennäkymät ja seikat, jotka ovat omiaan vaikuttamaan arvopaperin arvoon Yhtiöjärjestys TARJOUKSENTEKIJÄN ESITTELY Tarjouksentekijä lyhyesti Tarjouksentekijään AML:n 11 luvun 5 :n mukaisessa suhteessa olevat tahot Yhtiön omistus Tarjouksentekijässä VEROTUS Yleistä verotuksesta Ostotarjouksen hyväksyminen LIITTEET

6 TAUSTA JA TAVOITTEET Ostotarjouksen taustaa ja Tarjouksentekijän strategiset suunnitelmat Konsortion tarkoituksena on SSK:n liiketoiminnan kehittäminen ja laajentaminen sekä omistusrakenteen laajentamisen kautta Yhtiön Osakkeen likviditeetin parantaminen. Tarkoitus on jatkaa SSK:n kiinteistösijoitustoimintaa edelleen ja kehittää Yhtiön strategiaa siten, että SSK:lla on edellytykset kasvaa sekä volyymin että tuloksen osalta. Tarkoituksena ei ole, että SSK:n Osakkeet poistettaisiin Helsingin Pörssistä. Ostotarjouksen taustaa on kuvattu myös kohdassa Tiivistelmä perussopimuksesta Perussopimuksen taustaa. Vaikutukset SSK:n toimintaan ja varoihin sekä johdon ja henkilöstön tuleva asema Ostotarjouksella ei odoteta olevan välitöntä vaikutusta SSK:n varoihin, toimintaan ja toimipaikkoihin. SSK:lla ei ole työntekijöitä. Ainoa SSK:n laatima toimisopimus on allekirjoitettu SSK:n ja sen toimitusjohtajan tehtäviä hoitavan henkilön välillä. Ostotarjouksella ei ole välitöntä vaikutusta Tarjouksentekijän tai SSK:n työpaikkoihin tai työehtoihin. Suosituksen noudattaminen Tarjouksentekijä ja SSK tulevat Ostotarjouksessa noudattamaan AML:ssa tarkoitettua Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n ostotarjouslautakunnan antamaa ostotarjouskoodia. SSK:n johdolle maksettavat palkkiot tai muut etuudet Ostotarjouksen toteutuessa sekä neuvonantajien palkkiot Yhtiön hallituksen puheenjohtajalle ja varsinaisille jäsenille ei makseta Ostotarjouksen toteutumisen perusteella erityisiä palkkioita tai anneta muita etuuksia. Ainoa Yhtiön laatima toimisopimus on allekirjoitettu SSK:n ja sen toimitusjohtajan tehtäviä hoitavan henkilön välillä. Toimitusjohtajasopimus on laadittu alan normaalien käytäntöjen mukaisiksi, eikä se sisällä poikkeuksellisiksi katsottavia etuja tai vastuita. Toimitusjohtajalla ei ole osakepalkkiojärjestelmää tai muuta kannustinjärjestelmää, eikä toimitusjohtajalle makseta ostotarjouksen toteutumisen perusteella erityisiä palkkioita tai anneta muita etuuksia. Tarjouksentekijän ja Konsortion oikeudelliselle neuvonantajalle ei makseta erityisiä palkkioita Ostotarjouksen toteuttamisen perusteella. Ostotarjouksen rahoittaminen Tarjouksentekijä rahoittaa Ostotarjouksessa maksettavan vastikkeen pankkilainalla, josta on tehty riittävät päätökset. Tarjouksentekijällä on tarvittava rahoitus Ostotarjouksen toteuttamiseen, eikä rahoitukseen liity poikkeuksellisia ehtoja. Tarjouksentekijä on saanut rahoittajalta päätöksen pankkitakauksesta, jolla varmistetaan Ostositoumusvastikkeen (määritelty jäljempänä) maksamista sitoumuksen ehtojen mukaisesti muiden Ostositoumukseen Oikeutettujen (määritelty jäljempänä) kuin SSK:n Pääomistajien Osakkeiden osalta. Ostotarjouksen toteuttaminen on ehdollinen sille, että Tarjouksentekijälle Ostotarjousta varten myönnetty ulkopuolinen rahoitus on edelleen Tarjouksentekijän saatavilla sovituilla ehdoilla, pois lukien tilanne, jossa kyseinen rahoitus ei ole saatavilla siitä syystä, että Tarjouksentekijä on rikkonut kyseisen rahoituksen ehtoja. Tarjouksentekijän omistus SSK:ssa Tarjouksentekijä ei omista yhtään SSK:n Osaketta Tarjousasiakirjan päivämäärällä. Konsortioon kuuluvan Core Capital Oy:n omistuksessa on SSK:n Osaketta, mikä vastaa noin 1,81 prosenttia kaikista Osakkeista ja niiden tuottamasta äänimäärästä. Tarjouksentekijän SSK:n osakkeita koskevat tulevaisuudensuunnitelmat Tarjouksentekijän tarkoituksena ei ole, että SSK:n Osakkeet poistettaisiin Helsingin Pörssistä, vaan SSK:n omistusrakenteen laajentumisen kautta Osakkeiden likviditeetin parantaminen. 6

7 Velvollisuus tehdä pakollinen ostotarjous AML:n 11 luvun 19 :n mukaan osakkeenomistajan, jonka osuus kasvaa yli kolmenkymmenen (30) tai viidenkymmenen (50) prosentin kaupankäynnin kohteena säännellyllä markkinalla olevasta yhtiön osakkeiden tuottamasta äänimäärästä, on tehtävä julkinen ostotarjous (pakollinen ostotarjous) kaikista muista yhtiön liikkeeseen laskemista osakkeista ja osakkeisiin oikeuttavista arvopapereista. Jos edellä mainittu raja on ylittynyt vapaaehtoisen julkisen ostotarjouksen seurauksena, vapaaehtoisen ostotarjouksen jälkeen ei kuitenkaan AML:n mukaan tarvitse tehdä pakollista ostotarjousta edellyttäen, että alkuperäinen vapaaehtoinen ostotarjous on tehty kaikista kohdeyhtiön osakkeista ja osakkeisiin oikeuttavista arvopapereista. Edellä mainitun poikkeuksen mukaisesti Tarjouksentekijällä ei ole velvollisuutta tehdä pakollista ostotarjousta Ostotarjouksen toteuttamisen jälkeen. Osakeyhtiölain mukainen lunastusmenettely Osakeyhtiölain (624/2006, muutoksineen) 18 luvun mukaan osakkeenomistajalla, joka omistaa enemmän kuin yhdeksänkymmentä (90) prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja osakkeiden tuottamasta äänimäärästä, on oikeus ja vähemmistöosakkeenomistajan vaatiessa velvollisuus lunastaa loput yhtiön liikkeeseen laskemat osakkeet. Perussopimuksen osapuolten välillä sovitun vuoksi Tarjouksentekijä ei voi saada omistukseensa yhdeksääkymmentä (90) prosenttia Yhtiön osakkeista ja äänistä ja siten osakeyhtiölain 18 luvun mukaista lunastusvelvollisuutta ei synny Ostotarjouksen myötä. SSK:n hallituksen lausunto SSK:n hallitus on julkistanut lopullisen AML:n mukaisen lausuntonsa Ostotarjouksesta Lausunnossaan hallitus pitää Ostotarjousta ja Tarjoushintaa vallitsevissa olosuhteissa kohtuullisina sekä järjestelyä SSK:n kannalta strategisesti hyvänä. Lausunnon antamista koskevaan päätöksentekoon osallistuivat kaikki SSK:n hallituksen jäsenet. Ostotarjoukseen liittyen SSK on saanut taloudelliselta neuvonantajaltaan, Initia Corporate Financelta, fairness opinion - lausunnon. SSK:n hallituksen AML:n 11 luvun 13 :n mukaisesti antama lausunto ja Initia Corporate Financen fairness opinion ovat tämän Tarjousasiakirjan liitteenä A. Ennen Ostotarjouksen käsittelyä SSK:n hallitus arvioi sen esteellisyyttä asian käsittelyssä. SSK:n hallitus totesi, että kaikki hallituksen jäsenet omistavat Yhtiön osakkeita ja hallituksen jäsenet yhdessä osittain tai kokonaan omistamiensa yhtiöiden kautta edustavat noin 62,1 prosenttia SSK:n Osakkeista ja että hallituksen jäsenet SSK:n osakkeenomistajina sitoutuvat muiden SSK:n Pääomistajien tavoin myymään osakkeitaan Perussopimuksessa tarkemmin määritellyin ehdoin. SSK:n hallituksen jäseniä ja muita SSK:n Pääomistajia tulee Perussopimuksen perusteella Ostotarjouksen toteuttamisen jälkeen sitomaan Osakkeiden luovutusrajoitus, jonka mukaisesti SSK:n Pääomistajat sitoutuvat yhdessä olemaan ilman Konsortion hyväksyntää luovuttamatta SSK:n Osakkeita määrää, joka vastaa 15,7 prosenttia SSK:n Osakkeiden kokonaismäärästä ( Luovutusrajoitus ). Luovutusrajoitus on voimassa enintään saakka. Lisäksi Perussopimuksen mukaisesti SSK:n Pääomistajat antavat Konsortiolle äänestyssitoumuksen, jonka mukaisesti SSK:n Pääomistajat sitoutuvat Luovutusrajoituksen aikana SSK:n yhtiökokouksessa äänestämään Konsortion esittämällä tavalla esityksissä, joilla on osakeyhtiölain mukainen taloudellinen peruste SSK:n kannalta. Äänestyssitoumus tulee voimaan Ostotarjouksen toteutuessa ja päättyy viimeistään Tarjouksentekijän hankkima pankkitakaus, jolla varmistetaan Ostositoumusvastikkeen (määritelty jäljempänä) maksaminen, ei myöskään koske SSK:n hallituksen jäseniltä ja muilta SSK:n Pääomistajilta mahdollisesti hankittavien osakkeiden maksua. Siten SSK:n hallituksen jäsenten ja muiden SSK:n Pääomistajien Ostotarjouksen ehdot ovat tietyiltä osin huonommat suhteessa muihin SSK:n osakkeenomistajiin. SSK:n hallitus on arvioinut, että edellä esitetty ei aiheuta sellaisia sivuvaikutteita, jotka estäisivät hallituksen jäsenten mahdollisuutta osallistua asian käsittelyyn eivätkä siten muodosta hallituksen jäsenille esteellisyyttä asian käsittelyssä. SSK:n Pääomistajien sitoumukset SSK:n Pääomistajat, jotka edustavat yhdessä noin 69,9:ää prosenttia SSK:n kaikista Osakkeista ja äänistä, ovat sitoutuneet hyväksymään Ostotarjouksen vain siltä osin, että Konsortion Tarjouksentekijän Ostotarjouksen perusteella saama Osakkeiden määrä vastaa 51 prosenttia SSK:n Osakkeista ja äänistä. Muilla osakkeenomistajilla kuin SSK:n Pääomistajilla on oikeus valintansa mukaan luovuttaa Osakkeensa Ostotarjouksen yhteydessä kokonaan tai osittain tai jättää Osakkeet luovuttamatta. SSK:n Pääomistajat ovat Perussopimuksessa sitoutuneet siihen, että ne eivät Ostotarjouksen toteutuessa myy Ostotarjouksen jälkeen omistamiaan Osakkeita ilman Tarjouksentekijän etukäteistä hyväksyntää ennen Luovutusrajoitus koskee SSK:n Pääomistajien omistuksessa olevaa 15,7 prosentin osuutta Osakkeista. SSK:n Pääomistajat ovat samalla sitoutuneet Luovutusrajoituksen voimassaoloaikana äänestämään SSK:n yhtiökokouksessa 7

8 Konsortion esittämällä tavalla esityksissä, joilla on osakeyhtiölain mukainen taloudellinen peruste SSK:n kannalta. Katso merkittävien osakkeenomistajien sitoumuksista myös kohdat SSK:n esittely Osakepääoma ja omistusrakenne ja Tiivistelmä perussopimuksesta Sitoumukset. Sovellettava laki Ostotarjoukseen ja tähän Tarjousasiakirjaan sovelletaan Suomen lakia, ja kaikki niitä koskevat erimielisyydet ratkaistaan yksinomaan suomalaisissa tuomioistuimissa. 8

9 Tarjousvastikkeen määrittelyperusteet TIEDOT OSTOTARJOUKSEN HINNOITTELUPERUSTEISTA Tarjouksentekijä tarjoaa Ostotarjouksen perusteella 5,00 euron käteisvastiketta jokaisesta Osakkeesta, jonka osalta Ostotarjous on pätevästi hyväksytty (ks. Ostotarjouksen ehdot Tarjoushinta ). AML:n 11 luvun 24 :n mukaan tehtäessä vapaaehtoinen ostotarjous kaikista kohdeyhtiön liikkeeseen laskemista osakkeista ja muista osakkeisiin oikeuttavista arvopapereista lähtökohtana tarjousvastiketta määritettäessä on pidettävä korkeinta tarjouksentekijän tai tähän AML:n 11 luvun 5 :ssä tarkoitetussa suhteessa olevan henkilön ostotarjouksen julkistamista edeltävien kuuden (6) kuukauden aikana tarjouksen kohteena olevista arvopapereista maksamaa hintaa. Tarjouksentekijä tai muut AML:n 11 luvun 5 :ssä tarkoitetut tahot eivät ole Ostotarjouksen julkistamista edeltäneiden kuuden (6) kuukauden aikana hankkineet Yhtiön Osakkeita kaupankäynnissä säännellyllä markkinalla tai muutoin Tarjoushintaa korkeampaan hintaan. Konsortioon kuuluva Core Capital Oy on Ostotarjousta edeltäneiden kuuden (6) kuukauden aikana hankkinut Yhtiön Osaketta 3,3 euron osakekohtaiseen hintaan. Tarjouksentekijän omistusta SSK:ssa tämän Tarjousasiakirjan päivämääränä on kuvattu kohdassa Tausta ja tavoitteet Tarjouksentekijän omistus SSK:ssa. Sen lisäksi, mitä edellä mainitussa kohdassa Tausta ja tavoitteet Tarjouksentekijän omistus SSK:ssa on kuvattu, Tarjouksentekijällä tai Konsortiolla ei ole SSK:n Osakkeita tämän Tarjousasiakirjan päivämääränä. SSK:n Pääomistajien omistusta SSK:ssa tämän Tarjousasiakirjan päivämääränä on kuvattu kohdassa SSK:n esittely Osakepääoma ja omistusrakenne. Osakkeiden kaupankäyntihinnat Alla olevassa kaaviossa on esitetty SSK:n Osakkeiden kurssikehitys ja kaupankäyntimäärät Helsingin Pörssissä Ostotarjouksen julkistamista edeltävien kolmen (3) vuoden ajalta, eli ,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 0 14/10/ /04/ /10/ /04/ /10/ /04/ /10/ Kaupankäyntimäärä (osakkeita) Päätöskurssi (EUR) Osakkeen päätöskurssi Helsingin Pörssissä eli viimeisenä Ostotarjouksen julkistamista edeltävänä kaupankäyntipäivänä oli 3,30 euroa. Osakkeen kaupankäyntimäärillä painotettu keskikurssi Helsingin Pörssissä Ostotarjouksen julkistamista edeltäneiden kolmen (3) kuukauden aikana eli oli 3,3 euroa. Vastaavasti Osakkeen kaupankäyntimäärillä painotettu keskikurssi Ostotarjouksen julkistamista edeltäneiden kahdentoista (12) kuukauden aikana eli oli 3,1 euroa. Tarjoushinta on 5,00 euroa jokaisesta Osakkeesta, mikä vastaa noin 51,5 prosentin preemiota verrattuna Osakkeiden päätöskurssiin (3,30 euroa) Helsingin Pörssissä eli viimeisenä kaupankäyntipäivänä ennen Ostotarjouksen julkistamista ( klo 19.10), noin 51,4 prosentin preemiota verrattuna osakkeiden kaupankäyntimäärillä painotettuun keskikurssiin Helsingin Pörssissä kolmen (3) kuukauden ajalta ennen Ostotarjouksen julkistamista ja noin 61,6 1 Lähde: NASDAQ OMX Helsinki Oy 9

10 prosentin preemiota verrattuna kaupankäyntimäärillä painotettuun keskikurssiin kahdentoista (12) kuukauden ajalta ennen Ostotarjouksen julkistamista. Alla olevassa taulukossa on esitetty SSK:n Osakkeiden kaupankäyntihinnat ja -määrät Helsingin Pörssissä Ostotarjousta edeltävältä kolmen (3) vuoden ajanjaksolta vuosineljänneksittäin. 2 Kaupankäyntimäärät Osakkeen päätöskurssi Osakkeiden määrä Euroa Alin Ylin Kaupankäyntimäärillä painotettu keskikurssi (euroa) (euroa) (euroa) ,1 3,3 3, ,0 3,2 3, ,9 3,1 3, ,5 3,3 2, ,7 2,8 2, ,8 2,9 2, ,8 2,8 2, ,7 2,9 2, ,9 3,0 3, ,9 3,2 3, ,2 3,4 3, ,3 3,4 3,3 Muut ostotarjoukset Tarjouksentekijän tietojen mukaan kolmas osapuoli ei ole tehnyt julkista ostotarjousta SSK:n Osakkeista tai SSK:n Osakkeisiin oikeuttavista arvopapereista Ostotarjouksen julkistamista edeltäneiden kahdentoista (12) kuukauden aikana. Erillinen myyntioptio ja Ostositoumus 2017 Tarjouksentekijän klo julkaiseman tiedotteen sekä Perussopimuksessa sovitun mukaisesti Tarjouksentekijä antaa Ostotarjouksen yhteydessä erillisen Ostositoumuksen SSK:n kaikille osakkeenomistajille (Konsortiota lukuun ottamatta), joiden Osakkeet ovat merkittyinä SSK:n osakasluettelolla ( Ostositoumukseen Oikeutetut ). Ostositoumukseen Oikeutetut saavat Ostositoumuksen mukaisen oikeuden Tarjouksentekijää kohtaan ja Tarjouksentekijä sitoutuu ostamaan 5,56 euron kappalehintaan käteisvastikkeella ( Ostositoumusvastike ) viimeistään kaikki ne Osakkeet, jotka Ostositoumukseen Oikeutetut omistavat kaikkina seuraavina kolmena (3) ajankohtana: a) Ostotarjouksen julkaisupäivä (eli päivätyn osakasluettelon mukaisesti) (tai, päivätyn osakasluettelon mukaisesti hallintarekisteröityjen Osakkeiden osalta, osakkeenomistaja on hallintarekisteröinnin hoitajan kirjallisen vahvistuksen mukaan omistanut Osakkeet sinä päivänä), b) Ostotarjouksen ehtojen mukaisen selvityspäivän jälkeinen pankkipäivä (eli arviolta ) ja c) Jotta osakkeenomistaja voisi myydä Osakkeensa Ostositoumuksen mukaisesti, Osakkeiden tulee olla kirjattuina osakkeenomistajan nimissä arvo-osuustilillä b) ja c) - kohdissa tarkoitettuina päivinä ja tilikirjausten perusteella näiltä päiviltä laadittavalla SSK:n osakasluettelolla. Tarjouksentekijä sitoutuu ilmoittamaan c) -kohdan mukaisena osakasluettelon tietojen mukaisille Ostositoumukseen Oikeutetuille kirjallisesti Ostositoumuksen erääntymisestä ja mahdollisuudesta luovuttaa Osakkeet sekä luovutukseen liittyvät ohjeet Ostositoumuksen mukaisesti viimeistään Ostositoumusvastiketta 5,56 euroa/osake tullaan korjaamaan vastaamaan SSK:n Osakkeiden määrää niin, että hintaa muutetaan osakeanti- tai muun vastaavan kertoimen mukaisesti suhteellisesti alaspäin osakemäärän kasvaessa ja suhteellisesti ylöspäin osakemäärän laskiessa Perussopimuksen allekirjoituspäivän ( ) mukaisesta Osakkeesta. Tällöin SSK:n mukaisesta Yhtiön Osakkeiden kokonaismäärästä vähennetään kuitenkin Ostositoumusvastiketta laskettaessa ne Osakkeet, jotka on merkitty Perussopimuksen allekirjoituspäivän jälkeen suunnatuissa osakeanneissa. Selvyyden vuoksi todetaan, että Ostositoumusvastiketta ei korjata ennen Ostositoumuksen 2 Lähde: NASDAQ OMX Helsinki Oy 10

11 toteuttamista Osakkeille mahdollisesti maksettavien SSK:n tavanomaisen ja aikaisemman käytännön mukaisen osingonjakopolitiikan perusteella vuosittain maksettavien varojenjaon määrällä (osinko tai muu pääoman palautus), mutta Ostositoumusvastiketta korjataan mahdollisten sellaisten edellä mainitun määrän ylittävien ja päätettyjen varojenjaon määrällä, joiden täsmäytyspäivä on ennen Ostositoumuksen toteuttamispäivää. SSK:n osakkeenomistajien kannalta kyse on oikeudesta myydä Osakkeet vuoden 2017 joulukuussa edellä määriteltyyn hintaan. Tarjouksentekijä on hankkinut pankkitakauksen Ostositoumusvastikkeen maksamisesta sitoumuksen ehtojen mukaisesti muiden Ostositoumukseen Oikeutettujen kuin SSK:n Pääomistajien Osakkeiden osalta. 11

12 TIIVISTELMÄ PERUSSOPIMUKSESTA Tämä tiivistelmä ei ole tyhjentävä esitys kaikista Perussopimuksen ehdoista. Tiivistelmä pyrkii kuvaamaan Perussopimuksen ehdot siltä osin kuin niillä voi olla olennainen vaikutus Yhtiön osakkeenomistajan arvioon Ostotarjouksen ehdoista. Perussopimuksen taustaa SSK, Konsortio ja SSK:n Pääomistajat allekirjoittivat Perussopimuksen, jolla ne sopivat SSK:n omistukseen liittyvästä järjestelystä Perussopimuksen ehtojen mukaisesti. Järjestelyn ensimmäisessä vaiheessa Tarjouksentekijä tekee AML:n mukaisen Ostotarjouksen kaikista SSK:n Osakkeista, mutta Perussopimuksen mukaisesti SSK:n Pääomistajat hyväksyvät Ostotarjouksen vain siltä osin, että Konsortio saa Ostotarjouksen perusteella noin 51 prosentin osuuden SSK:n Osakkeista eli alustavasti Osaketta 5,00 euron kappalehintaan Konsortion Perussopimuksen päivämäärällä ( ) omistamien Osakkeiden lisäksi. Järjestelyn toisessa vaiheessa SSK:n osakkeenomistajat voivat toteuttaa myyntioption ja Tarjouksentekijä sitoutuu ostamaan loput SSK:n Perussopimuksen päivämäärällä ulkona olevista Osakkeista 5,56 euron kappalehintaan joulukuussa Myyntioptiota ja Ostositoumusta on kuvattu kohdassa Tiedot ostotarjouksen hinnoitteluperusteista Erillinen myyntioptio ja ostositoumus Tarjouksentekijän tarkoitus ei ole hakea Yhtiön Osakkeiden poistamista Helsingin Pörssin pörssilistalta, vaan tarkoituksena on SSK:n liiketoiminnan kehittäminen ja laajentaminen sekä omistusrakenteen laajentamisen kautta yhtiön Osakkeen likviditeetin parantaminen. Tarkoitus on jatkaa SSK:n kiinteistösijoitustoimintaa edelleen ja kehittää Yhtiön strategiaa siten, että SSK:lla on edellytykset kasvaa sekä volyymin että tuloksen osalta. Tarjousaika ja tarjousvastike Perussopimuksen nojalla Ostotarjouksen Tarjousaika alkaa AML:n ja Finanssivalvonnan määräysten ja ohjeiden mukaisesti sen jälkeen, kun Finanssivalvonta on hyväksynyt Ostotarjousta koskevan Tarjousasiakirjan ja kun Tarjousasiakirja on julkaistu, arviolta , ja päättyy arviolta Tarjouksentekijän voi olla tarpeen jatkaa Tarjousaikaa aika ajoin Ostotarjouksen ehtojen mukaisesti, mikäli Toteuttamisedellytykset (määritelty alla kohdassa Ostotarjouksen ehdot Ostotarjouksen toteuttamisedellytykset ) eivät ole täyttyneet Tarjousajan loppuun mennessä. Perussopimuksen nojalla Tarjouksentekijä sitoutuu AML:n mukaisena Ostotarjouksen tekijänä ostamaan Osakkeet 5,00 euron kappalehintaan Ostotarjouksen ehtojen mukaisesti. Toteuttamisedellytykset Ostotarjouksen toteuttaminen on ehdollinen kohdassa Ostotarjouksen ehdot Ostotarjouksen toteuttamisedellytykset kuvattujen ehtojen täyttymiselle tai sille, että Tarjouksentekijä on luopunut vaatimasta niiden täyttymistä, mikäli se sovellettavan lain mukaan on mahdollista, siihen päivään mennessä, jolloin Tarjouksentekijä julkistaa Ostotarjouksen lopullisen tuloksen. SSK:n hallituksen suositus Perussopimuksessa todetaan, että arvioituaan Ostotarjouksen ehtoja Yhtiön ja Osakkeiden omistajien näkökulmasta Yhtiön hallitus toteaa yksimielisesti järjestelyn olevan Perussopimuksen tekohetkellä SSK:n kannalta strategisesti hyvä ja sen ehdot ovat SSK:lle ja Osakkeiden omistajille taloudellisesti kohtuulliset. Perussopimuksessa todetaan, että perussopimuksen osapuolet hyväksyvät sen, että koska Ostotarjoukseen sisältyy myös Ostositoumus, jonka edullisuus riippuu tulevasta kehityksestä, hallituksen tulee AML:n 11 luvun 13 :n mukaisessa lausunnossaan lausua osakkeenomistajien vaihtoehdosta jäädä osakkeenomistajaksi tai hyväksyä Ostotarjous. SSK:n hallituksen arvio tulee perustumaan osaltaan sen taloudelliselta neuvonantajalta Initia Corporate Financelta saamaan lausuntoon (ns. Fairness Opinion). SSK:n hallitus pitää sekä Ostotarjouksen hyväksymistä että hyväksymättä jättämistä kohtuullisina vaihtoehtoina SSK:n osakkeenomistajien kannalta. SSK:n hallitus voi lausunnossaan arvioida, että Osakkeiden omistaminen voi pitkällä tähtäimellä olla kohtuullinen sijoitus Ostositoumus huomioon ottaen. Konsortio on hyväksynyt sen, että SSK:n hallitus ei mahdollisesti pysty lausunnossaan arvioimaan, kumpi vaihtoehdoista, Ostotarjouksen hyväksyminen tai hyväksymättä jättäminen, on taloudellisesti arvioituna osakkeenomistajan kannalta edullisempi. 12

13 SSK:n hallitus voi kuitenkin noudattaen huolellisuusvelvollisuuttaan muuttaa tai peruuttaa suositustaan taikka sisällyttää suositukseensa ehtoja taikka ryhtyä ennen Ostotarjouksen toteuttamista aiemmin esittämästään suosituksesta poikkeaviin toimenpiteisiin, mikäli SSK:n hallitus huolellisen harkinnan perusteella vilpittömästi katsoo, että olosuhteiden olennaisten muutoksen vuoksi hallituksen antama lausunto ei enää vastaisi SSK:n tai sen osakkeenomistajien etuja tai mikäli sallittu toimenpide liittyy Ostotarjouksen kanssa kilpailevaan tarjoukseen, jota SSK:n hallitus pitää sekä hinnaltaan että muilta ehdoiltaan Ostotarjousta parempana. SSK:n hallituksen tulee kuitenkin tämänkaltaisessa tilanteessa varata Tarjouksentekijälle mahdollisuus sopia SSK:n hallituksen kanssa Tarjouksentekijän Ostotarjouksen parantamisesta. SSK sitoutuu siihen, ettei se suoraan tai välillisesti tee tiedusteluja eikä edistä tarjouksen tai ehdotuksen tekemistä taikka pyydä sellaista tarjousta tai ehdotusta (mukaan luettuna kaikki sen osakkeenomistajille mahdollisesti tehtävät tarjoukset tai ehdotukset), joka muodostaa tai jonka voi kohtuudella katsoa muodostavan kilpailevan järjestelyn tai joka voi muutoin vaikuttaa haitallisesti Perussopimuksessa tarkoitettujen järjestelyjen toteuttamiseen. SSK hallituksen on kuitenkin kohdeltava tasapuolisesti kaikkia vakavasti otettavia tarjouksen tekijöitä osakkeenomistajien etujen ajamisen vuoksi. Perussopimuksessa selvennetään, että SSK:n hallituksen huolellisuusvelvollisuus tai kilpaileva tarjous eivät vaikuta SSK:n Pääomistajien velvollisuuteen myydä Osakkeita Tarjouksentekijälle Perussopimuksen mukaisesti. Vakuutukset SSK on Perussopimuksessa antanut Tarjouksentekijälle tiettyjä vakuutuksia, jotka liittyvät muun muassa seuraaviin asioihin: Yhtiö ja sen tytäryhtiöt on perustettu asianmukaisesti, ja Yhtiöllä ja sen tytäryhtiöillä on täysi toimivalta harjoittaa liiketoimintaansa. Konsortio on saanut tehdä SSK:ssa due diligence -tarkastuksen, joka on päättynyt mennessä. Yhtiö on antanut due diligence -tarkastuksessa kaikki olennaiset Yhtiön taloudelliseen asemaan, toimintaan ja arvostukseen liittyvät tiedot, ja että annetut tiedot pitävät paikkaansa eivätkä ole harhaanjohtavia. Yhtiöllä on toimivalta ja valtuudet solmia Perussopimus ja täyttää sen mukaiset velvoitteensa. Yhtiön viimeisin tilintarkastettu konsernitilinpäätös päättyneeltä tilikaudelta ja SSK:n tilintarkastettu tilinpäätös sekä Yhtiön osavuosikatsaus on laadittu Euroopan unionin hyväksymien kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) sekä Suomessa voimassaolevan kirjanpitolainsäädännön ja -käytännön mukaisesti, ja näitä standardeja on sovellettu johdonmukaisesti, jollei tilinpäätöksessä toisin mainita. Tilinpäätösmateriaali antaa oikeat ja riittävät tiedot Yhtiön ja sen tytäryhtiöiden liiketoiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta tilinpäätösmateriaalissa kuvattuina ajankohtina ja -jaksoina. Yhtiö on kaikilta olennaisilta osin täyttänyt tiedonantovelvollisuutensa, jotka perustuvat soveltuviin lakeihin ja määräyksiin, kuten Helsingin Pörssin sääntöihin. Yhtiö tai sen tytäryhtiöt eivät ole vastaanottaneet tai antaneet ilmoitusta Yhtiötä tai sen tytäryhtiöitä sitovan sopimuksen rikkomisesta tai päättämisestä. Yhtiö tai sen tytäryhtiöt eivät ole rikkoneet sitä koskevaa sopimusta, jolla voisi olla materiaalista merkitystä Yhtiölle tai sen tytäryhtiöille. Perussopimus tai Ostotarjous eivät oikeuta Yhtiön tai sen tytäryhtiön sopijapuolta irtisanomaan tai muuttamaan Yhtiötä tai sen tytäryhtiöitä sitovia olennaisia sopimuksia. Yhtiön tiedossa ei ole Yhtiötä tai sen tytäryhtiöitä koskevia oikeudenkäyntejä, hallintoprosesseja, välimiesmenettelyä tai muita vastaavia prosesseja, joissa Yhtiö tai sen tytäryhtiöt olisivat osapuolena ja joka voisi vaikuttaa Yhtiön tai sen tytäryhtiöiden varoihin, vastuisiin tai oikeuksiin negatiivisesti. Ei ole olemassa voimassa olevaa oikeuden päätöstä tai Finanssivalvonnan, Helsingin Pörssin taikka rakennusvalvontaviranomaisten viranomaispäätöstä taikka muuta päätöstä, joka koskisi Yhtiötä tai sen tytäryhtiöitä, jolla voisi olla negatiivinen vaikutus Yhtiölle tai sen tytäryhtiöille. Yhtiö ja sen tytäryhtiöt ovat jättäneet veroilmoitukset ja nämä ilmoitukset ovat oikeasisältöisiä ja täydellisiä ja Yhtiö ja sen tytäryhtiöt ovat maksaneet, pidättäneet ja perineet kaikki verot oikea-aikaisesti. Ei ole olemassa perusteita, joilla Yhtiön ja sen tytäryhtiöiden jo toimitettuun verotukseen tulisi muutoksia. 13

14 Yhtiö ja sen tytäryhtiöt on asianmukaisesti kirjattu omistamiensa kiinteistöjen omistajiksi. Kiinteistöjä ei rasita mikään kolmannen oikeus, joka ei käy ilmi maanmittauslaitoksen kiinteistörekisteristä sekä lainhuuto - ja kiinnitysrekisteristä. Lisäksi Perussopimus sisältää omistettujen kiinteistöjen panttikirjoihin liittyviä vakuutuksia. Yhtiön ja sen tytäryhtiöiden kiinteistöt, mukaan luettuna niiden nykyinen ja entinen käyttö, ovat kaikkien suunnittelua, rakentamista, paloturvallisuutta, terveyttä ja muita vastaavia seikkoja koskevien lakien, määräysten, lupaehtojen ja sopimusten mukaisia. Kiinteistöihin ei kohdistu kiinteistötoimituksia, eikä niiden rakennusoikeuteen kohdistu muutoksia. Viranomaiset eivät ole tehneet päätöksiä, joilla olisi vaikutusta Yhtiön tai sen tytäryhtiöiden omistamien kiinteistöjen käyttöön tai arvoon, eikä sellaisten päätösten uhkaa ole Yhtiön tai sen tytäryhtiöiden tiedon mukaan. Yhtiön tai sen tytäryhtiöiden omistamia kiinteistöjä on hoidettu säännöllisesti ja ne ovat hyvässä kunnossa niiden ikä huomioon ottaen, ne soveltuvat liiketoiminnan harjoittamiseen sekä täyttävät mahdolliset lain ja viranomaisten edellytykset. Yhtiöllä ja sen tytäryhtiöillä ei ole tietoa seikoista, joista voi syntyä korvaus-, ennallistamis- tai muita vastuita, jotka aiheutuisivat ympäristö-, turvallisuus- tai terveyssäännösten rikkomisesta ja jotka kohdistuisivat aikaan ennen Tarjousajan päättymistä. Yhtiöllä tai sen tytäryhtiöillä ei ole työntekijöitä. Ainoa Yhtiön laatima toimisopimus on allekirjoitettu Yhtiön ja sen toimitusjohtajan tehtäviä hoitavan henkilön välillä. Toimitusjohtajasopimus on laadittu alan normaalien käytäntöjen mukaisiksi, eikä se sisällä poikkeuksellisiksi katsottavia etuja tai vastuita. Yhtiön ja sen tytäryhtiöiden vakuutukset kattavat Yhtiön ja sen tytäryhtiöiden omaisuudet ja vastuut niiden täydestä arvosta ja vakuutusturva on vähintään tasolla, joka vastaa samankokoisten ja samalla alalla toimivien yhtiöiden yleisesti käyttämää vakuutusturvaa. Yhtiöllä tai sen tytäryhtiöillä ei ole vireillä mitään vakuutuskorvausvaadetta. Kaikki Yhtiön tai sen tytäryhtiöiden vakuutukset ovat voimassa Ostotarjouksen toteuttamiseen, eikä Yhtiö irtisano niitä ilman perusteltua syytä. Yhtiö ei ole parhaan käsityksensä mukaan antanut Konsortiolle sellaista sisäpiirintietoa, jota ei julkistettaisi viimeistään samalla, kun Ostotarjous julkistetaan. SSK:n Pääomistajat ovat Perussopimuksessa antaneet Tarjouksentekijälle tiettyjä vakuutuksia, jotka liittyvät muun muassa seuraaviin asioihin: SSK:n Pääomistajat omistavat päivätyn osakasluettelon mukaisesti ne Osakkeet, jotka niille on omistajaluettelossa merkitty, ja niillä on rajoittamaton oikeus myydä ne kaikista rasitteista ja kolmansien oikeuksista vapaana. SSK:n Pääomistajat eivät ole hankkineet Osakkeita Tarjoushintaa korkeammalla hinnalla kuuden (6) kuukauden aikana ennen Ostotarjouksen julkistamista. SSK:n Pääomistajien parhaan käsityksen mukaan tiedossa ei ole seikkoja, joiden perusteella voitaisiin epäillä SSK:n Perussopimuksessa antamien vakuutusten paikkansa pitävyyttä. SSK:n Pääomistajien tiedossa ei ole seikkoja, jotka voisivat estää tai vaikeuttaa Perussopimuksen tai sen perusteella toteutettavan Ostotarjouksen toteutusta Perussopimuksen mukaisesti. Konsortio on Perussopimuksessa antanut Yhtiölle seuraavan vakuutuksen: Konsortio on Perussopimuksen allekirjoituspäivänä ( ) varmistanut Ostotarjouksen rahoituksen AML:n11 luvun 8 :ssä ja ostotarjouskoodissa edellytetyllä tavalla. Tarjouksentekijä rahoittaa Ostotarjouksessa maksettavan vastikkeen pankkilainalla, josta on tehty riittävät päätökset. Tarjouksentekijällä on tarvittava rahoitus Ostotarjouksen toteuttamiseen Perussopimuksen päivämääränä, eikä rahoitukseen liity poikkeuksellisia ehtoja. Konsortio on myös saanut pankilta päätöksen pankkitakauksen antamisesta Ostositoumuksen toteuttamiseen. Sitoumukset SSK, Konsortio ja SSK:n Pääomistajat ovat Perussopimuksessa antaneet toisilleen eräitä sitoumuksia, jotka koskevat Ostotarjouksen yhteydessä noudatettavia menettelyjä. Niihin kuuluvat muun muassa seuraavat sitoumukset: 14

15 Kukin osapuoli on sitoutunut noudattamaan ostotarjouskoodin suosituksia Ostotarjouksen yhteydessä. Yhtiö sitoutuu Perussopimuksen allekirjoituspäivän ja Ostotarjouksen toteuttamisen välisenä aikana jatkamaan liiketoimintaansa tavanomaisen ja vakiintuneen liiketoimintakäytännön mukaisesti ja pidättäytyy tekemästä tai toimeenpanemasta (i) olennaisia muutoksia tilinpäätöksen laadintaperiaatteisiinsa tai tilinpäätöskäytäntöönsä; (ii) päätöksiä Osakkeiden tai optio-oikeuksien tai muiden Osakkeisiin oikeuttavien arvopapereiden liikkeeseen laskemisesta tai muista osakepääoman muutoksista, taikka päätöksiä Osakkeiden, optio-oikeuksien tai muiden Osakkeisiin oikeuttavien arvopapereiden luovuttamisesta; (iii) päätöstä Osakkeisiin liittyvien osinkojen maksamisesta tai muita arvopapereiden lunastus- tai hankintapäätöksiä; (iv) päätöstä Yhtiön tai sen tytäryhtiöiden omistamien kiinteistöjen tai kiinteistöihin liittyvien vuokrasopimusten tai -suhteiden olennaisista muutoksista ja sitoutumisesta sopimukseen tai osallistumisesta liiketoimeen tai järjestelyyn, joka koskee sellaista olennaista omaisuuden hankintaa, olennaista omaisuudesta luopumista tai olennaisen lisävelan ottamista, joka ei kuulu tavanomaisen liiketoiminnan piiriin ja jolla voi olla negatiivinen vaikutus Yhtiölle tai sen tytäryhtiöille; tai (v) päätöstä olennaisen lainan ennenaikaisesta takaisinmaksusta. SSK:n Pääomistajat sitoutuvat olemaan tekemättä Yhtiön yhtiökokouksissa tämän kohdan vastaisia päätöksiä. Kukin osapuoli on sitoutunut parhaan kykynsä mukaan tekemään yhteistyötä keskenään sekä myötävaikuttamaan siihen ja edistämään kaikin tarvittavin ja asianmukaisin tavoin sitä, että Perussopimuksen mukainen järjestely, mukaan lukien Ostotarjous, voidaan toteuttaa mahdollisimman nopeasti. Konsortio sitoutuu Ostositoumuksen toteutusedellytysten varmistamiseksi siihen, että KHT-tilintarkastajan tarkastaman ja Suomen kirjanpitolainsäädännön (FAS) mukaan laaditun tilinpäätöksen perusteella Tarjouksentekijän 'oma pääoma yhteensä' -erä ei alita 10 miljoonan euron raja-arvoa ennen SSK:n Pääomistajat sitoutuvat olemaan myymättä Ostotarjouksen jälkeen omistamiaan Osakkeita ilman Tarjouksentekijän etukäteistä hyväksyntää ennen Luovutusrajoitus koskee SSK:n Pääomistajien omistuksessa olevaa 15,7 prosentin osuutta SSK:n kaikista Osakkeista eli Osaketta ja niiden tuottamista äänistä Ostotarjouksen jälkeen eli määrää, joka tarvitaan kahden kolmasosan enemmistövaatimuksen täyttämiseen yhdessä Konsortion Ostotarjouksen perusteella hankkivan omistuksen kanssa. Luovutusrajoitus päättyy, jos SSK:n Pääomistajien ja Konsortion yhteinen omistus SSK:sta alittaa kaksi kolmasosaa kaikista Osakkeista ja niiden tuottamista äänistä luovutusrajoitusaikana tai jos Konsortion omistus SSK:ssa nousee yli kahden kolmasosan kaikista Osakkeista Luovutusrajoituksen voimassaoloaikana. Luovutusrajoitus sekä arvoosuuksien laji, määrä ja oikeudenhaltijana toimiva Tarjouksentekijä kirjataan SSK:n Pääomistajien arvoosuustileille ja SSK:n Pääomistajat antavat Perussopimuksella suostumuksensa kirjausten tekemiseen ja sitoutuvat tarvittaessa allekirjoittamaan ja antamaan sellaiset asiakirjat, joita kirjausten toteuttaminen edellyttää. SSK:n Pääomistajat voivat keskenään sopia rajoitusten kohdistamisesta tietyn tai tiettyjen SSK:n Pääomistajien arvo-osuustilille tai arvo-osuustileille siten, että Luovutusrajoituksen piirissä olevien Osakkeiden kokonaismäärä on vähintään 15,7 prosenttia Osakkeista eli Osaketta. Lisäksi SSK:n Pääomistajat sitoutuvat olemaan luovuttamatta omistamiaan Osakkeita siihen saakka, kunnes Ostotarjous on toteutettu. SSK:n Pääomistajat sitoutuvat olemaan hankkimatta Osakkeita ennen Tarjousajan päättymistä Tarjoushintaa korkeammalla hinnalla tai muutoin Ostotarjousta paremmin ehdoin. SSK:n Pääomistajat sitoutuvat myös olemaan hankkimatta Osakkeita Tarjoushintaa korkeammalla hinnalla tai muutoin Ostotarjousta paremmin ehdoin yhdeksän (9) kuukauden kuluessa Tarjousajan päättymisestä. Luovutusrajoituksen voimassaoloaikana SSK:n Pääomistajat sitoutuvat SSK:n yhtiökokouksessa äänestämään Konsortion esittämällä tavalla esityksissä, joilla on osakeyhtiölain mukainen taloudellinen peruste SSK:n kannalta. Sopimuksen päättyminen Perussopimus voidaan irtisanoa päättymään milloin tahansa ennen Ostotarjouksen toteuttamista ainoastaan seuraavasti: a) kaikkien osapuolten kirjallisella suostumuksella, johon kaikkien osapuolten hallitukset ovat antaneet asianmukaisen valtuutuksen; tai b) osapuolen aloitteesta, mikäli jokin toinen osapuoli rikkoo olennaisesti Perussopimuksessa annettuja vakuutuksia, erityisiä ehtoja tai sitoumuksia. Sovellettava laki Perussopimukseen sovelletaan Suomen lakia. 15

16 OSTOTARJOUKSEN EHDOT Ostotarjouksen kohde Maakunnan Asunnot Oy ( Tarjouksentekijä ) tarjoutuu jäljempänä esitetyin ehdoin ostamaan kaikki SSK Suomen Säästäjien Kiinteistöt Oyj:n ( Yhtiö ) liikkeeseen laskemat osakkeet ( Osakkeet ), jotka eivät ole Tarjouksentekijän, Konsortion (määritelty jäljempänä) tai Yhtiön hallussa ( Ostotarjous ). Ostotarjous tehdään Tarjouksentekijän, sen omistajien (yhdessä Konsortio ), Yhtiön ja sen osakkeista noin 69,9 prosenttia omistavien pääomistajien ( SSK:n Pääomistajat ) allekirjoittaman perussopimuksen ( Perussopimus ) mukaisesti. Tarjoushinta Tarjoushinta on 5,00 euroa käteisenä kultakin Osakkeelta, jonka osalta Ostotarjous on pätevästi hyväksytty ( Tarjoushinta ). Tarjousaika Tarjousaika alkaa klo 9.30 (Suomen aikaa) ja päättyy klo (Suomen aikaa) ( Tarjousaika ), ellei Tarjousaikaa jatketa alla esitetyn mukaisesti. Tarjouksentekijä voi jatkaa Tarjousaikaa myöhemmin määriteltävän ajan. Arvopaperimarkkinalain (746/2012, muutoksineen, AML ) mukaan Tarjousajan enimmäispituus (mukaan lukien mahdollinen jatkettu Tarjousaika) on kymmenen (10) viikkoa. Tarjouksentekijä ilmoittaa Tarjousajan mahdollisesta jatkamisesta viimeistään ennen Tarjousajan päättymistä. Tarjouksentekijä ilmoittaa mahdollisesta jo jatketun Tarjousajan jatkamisesta viimeistään ennen jatketun Tarjousajan päättymistä. Jos Tarjouksentekijä jatkaa Tarjousaikaa, Tarjousaika päättyy Tarjouksentekijän asettamana uutena päättymisajankohtana. Ostotarjouksen toteuttamisedellytykset Tarjouksentekijän velvollisuus hyväksyä ne Osakkeet, joiden osalta Ostotarjous on pätevästi hyväksytty, sekä toteuttaa Ostotarjous, on ehdollinen seuraavien ehtojen (kukin erikseen Toteuttamisedellytys ja yhdessä Toteuttamisedellytykset ) täyttymiselle tai sille, että Tarjouksentekijä on, sikäli kuin tämä on sovellettavan lain mukaan mahdollista, luopunut vaatimasta niiden täyttymistä sinä päivänä tai siihen päivään mennessä, jolloin Tarjouksentekijä julkistaa Ostotarjouksen lopullisen tuloksen: 1) Ostotarjous on pätevästi hyväksytty sellaisten Osakkeiden osalta, jotka edustavat viittäkymmentäyhtä (51) prosenttia Yhtiön liikkeeseen laskemista Osakkeista ja äänistä; 2) mahdollisesti tarvittavien viranomaislupien, hyväksyntöjen ja suostumusten sisältämät ehdot ovat Yhtiön ja Tarjouksentekijän hyväksyttävissä. Tarjouksentekijällä ja/tai Yhtiöllä ei ole tämän hetkisen tiedon mukaan tiedossa viranomaislupia, hyväksyntöjä ja suostumuksia, jotka olisivat edellytyksenä Ostotarjouksen toteuttamiselle. Tarjouksentekijä tulee kuitenkin pidentämään tarjousaikaa, mikäli Ostotarjouksen toteuttamisen edellyttämiä viranomaislupia tulisi hakea eikä niitä ole saatu ennen tarjousajan umpeutumista; 3) Ostotarjouksen aloittamisen jälkeen ei ilmene Olennaista Haitallista Muutosta (kuten määritelty jäljempänä) Yhtiön tai sen tytäryhtiöiden liiketoiminnassa, varoissa, taloudellisessa tilanteessa tai toiminnan tuloksessa taikka rahoitusmarkkinoilla tai viranomaissääntelyssä; 4) mikään toimivaltainen tuomioistuin tai viranomainen ei ole antanut sellaista määräystä tai ryhtynyt sellaiseen viranomaistoimeen, joka estäisi tai viivästyttäisi Ostotarjouksen toteuttamista tai vaikuttaisi olennaisesti Ostotarjouksen hyväksyntään tai joka estäisi Tarjouksentekijän Osakkeiden omistuksen; 5) Tarjouksentekijälle Ostotarjousta varten myönnetty ulkopuolinen rahoitus on edelleen Tarjouksentekijän saatavilla sovituilla ehdoilla, pois lukien tilanne jossa kyseinen rahoitus ei ole saatavilla siitä syystä, että Tarjouksentekijä on rikkonut kyseisen rahoituksen ehtoja; 6) Yhtiön hallituksen suositus on edelleen voimassa muuttumattomana, pois lukien muuttaminen tilanteissa, joissa hallituksen huolellisuusvelvollisuus tätä edellyttää; ja 7) Perussopimus on edelleen voimassa. 16

MAAKUNNAN ASUNNOT OY ON ILMOITTANUT TEKEVÄNSÄ JULKISEN OSTOTARJOUKSEN SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAKKEISTA

MAAKUNNAN ASUNNOT OY ON ILMOITTANUT TEKEVÄNSÄ JULKISEN OSTOTARJOUKSEN SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAKKEISTA SSK Suomen Säästäjien Kiinteistöt Oyj Pörssitiedote 14.10.2014 klo 19:30 Pörssitiedote SSK Suomen Säästäjien Kiinteistöt Oyj MAAKUNNAN ASUNNOT OY ON ILMOITTANUT TEKEVÄNSÄ JULKISEN OSTOTARJOUKSEN SUOMEN

Lisätiedot

SSK:n hallitus suosittelee yksimielisesti järjestelyn hyväksymistä;

SSK:n hallitus suosittelee yksimielisesti järjestelyn hyväksymistä; EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI YHDYSVALLOISSA, KANADASSA, JAPANISSA, AUSTRALIASSA, ETELÄ-AFRIKASSA, HONGKONGISSA TAI MISSÄÄN MUUSSA VALTIOSSA MISSÄ TARJOUS OLISI SOVELLETTAVAN

Lisätiedot

RENIDEO HOLDING OY:N JULKINEN OSTOTARJOUS KAIKISTA ORAL HAMMASLÄÄKÄRIT OYJ:N LIIKKEESEENLASKEMISTA OSAKKEISTA

RENIDEO HOLDING OY:N JULKINEN OSTOTARJOUS KAIKISTA ORAL HAMMASLÄÄKÄRIT OYJ:N LIIKKEESEENLASKEMISTA OSAKKEISTA 24.4.2014 RENIDEO HOLDING OY:N JULKINEN OSTOTARJOUS KAIKISTA ORAL HAMMASLÄÄKÄRIT OYJ:N LIIKKEESEENLASKEMISTA OSAKKEISTA Renideo Holding Oy ( Tarjouksentekijä tai Renideo Holding ), joka on Suomen lakien

Lisätiedot

TARJOUSASIAKIRJA 25.9.2014 OY DANFOSS AB:N VAPAAEHTOINEN JULKINEN OSTOTARJOUS KAIKISTA VACON OYJ:N LIIK- KEESEEN LASKEMISTA OSAKKEISTA

TARJOUSASIAKIRJA 25.9.2014 OY DANFOSS AB:N VAPAAEHTOINEN JULKINEN OSTOTARJOUS KAIKISTA VACON OYJ:N LIIK- KEESEEN LASKEMISTA OSAKKEISTA TARJOUSASIAKIRJA 25.9.2014 OY DANFOSS AB:N VAPAAEHTOINEN JULKINEN OSTOTARJOUS KAIKISTA VACON OYJ:N LIIK- KEESEEN LASKEMISTA OSAKKEISTA Oy Danfoss Ab ( Tarjouksentekijä ) tarjoutuu arvopaperimarkkinalain

Lisätiedot

TARJOUSASIAKIRJA 16.5.2013 McAfee Suomi Funding LLC:n julkinen ostotarjous Stonesoft Oyj:n kaikista osakkeista ja optio-oikeuksista

TARJOUSASIAKIRJA 16.5.2013 McAfee Suomi Funding LLC:n julkinen ostotarjous Stonesoft Oyj:n kaikista osakkeista ja optio-oikeuksista TARJOUSASIAKIRJA 16.5.2013 McAfee Suomi Funding LLC:n julkinen ostotarjous Stonesoft Oyj:n kaikista osakkeista ja optio-oikeuksista McAfee Suomi Funding LLC ( Tarjouksentekijä ) tarjoutuu arvopaperimarkkinalain

Lisätiedot

TARJOUSASIAKIRJA 2.3.2015

TARJOUSASIAKIRJA 2.3.2015 TARJOUSASIAKIRJA 2.3.2015 TREMOKO OY AB:N PAKOLLINEN JULKINEN OSTOTARJOUS KAIKISTA IXONOS OYJ:N LIIKKEESEEN LASKEMISTA OSAKKEISTA JA IXONOS OYJ:N LIIKKEESEEN LASKEMISTA IXONOS OYJ:N OSAKKEISIIN OIKEUTTAVISTA

Lisätiedot

SSK Suomen Säästäjien Kiinteistöt Oyj Pörssitiedote 5.11.2014 klo 15:10

SSK Suomen Säästäjien Kiinteistöt Oyj Pörssitiedote 5.11.2014 klo 15:10 SSK Suomen Säästäjien Kiinteistöt Oyj Pörssitiedote 5.11.2014 klo 15:10 MAAKUNNAN ASUNNOT OY:N JULKINEN OSTOTARJOUS SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAKKEISTA ALKAA 6.11.2014 Ei julkistettavaksi

Lisätiedot

JUSSI CAPITAL OY:N PAKOLLINEN JULKINEN OSTOTARJOUS KAIKISTA SIEVI CAPITAL OYJ:N LIIKKEESEENLASKEMISTA OSAKKEISTA

JUSSI CAPITAL OY:N PAKOLLINEN JULKINEN OSTOTARJOUS KAIKISTA SIEVI CAPITAL OYJ:N LIIKKEESEENLASKEMISTA OSAKKEISTA JUSSI CAPITAL OY:N PAKOLLINEN JULKINEN OSTOTARJOUS KAIKISTA SIEVI CAPITAL OYJ:N LIIKKEESEENLASKEMISTA OSAKKEISTA 14.4.2014 Jussi Capital Oy ( Jussi Capital tai Tarjouksentekijä ) tarjoutuu arvopaperimarkkinalain

Lisätiedot

MAAKUNNAN ASUNNOT ALOITTAA 6.11.2014 VAPAAEHTOISEN JULKISEN OSTOTARJOUKSEN KAI- KISTA SSK:N OSAKKEISTA

MAAKUNNAN ASUNNOT ALOITTAA 6.11.2014 VAPAAEHTOISEN JULKISEN OSTOTARJOUKSEN KAI- KISTA SSK:N OSAKKEISTA EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI YHDYSVALLOISSA, KA- NADASSA, JAPANISSA, AUSTRALIASSA, ETELÄ-AFRIKASSA, HONGKONGISSA TAI MISSÄÄN MUUSSA VALTIOSSA, MISSÄ TARJOUS OLISI SOVELLETTAVAN

Lisätiedot

TARJOUSASIAKIRJA 21.2.2014 OP-POHJOLA OSK:N VAPAAEHTOINEN JULKINEN OSTOTARJOUS KAIKISTA POHJOLA PANKKI OYJ:N LIIKKEESEEN LASKEMISTA OSAKKEISTA

TARJOUSASIAKIRJA 21.2.2014 OP-POHJOLA OSK:N VAPAAEHTOINEN JULKINEN OSTOTARJOUS KAIKISTA POHJOLA PANKKI OYJ:N LIIKKEESEEN LASKEMISTA OSAKKEISTA TARJOUSASIAKIRJA 21.2.2014 OP-POHJOLA OSK:N VAPAAEHTOINEN JULKINEN OSTOTARJOUS KAIKISTA POHJOLA PANKKI OYJ:N LIIKKEESEEN LASKEMISTA OSAKKEISTA OP-Pohjola osk ( OP-Pohjola, keskusyhteisö tai Tarjouksentekijä

Lisätiedot

TARJOUSASIAKIRJA 21.2.2014 OP-POHJOLA OSK:N VAPAAEHTOINEN JULKINEN OSTOTARJOUS KAIKISTA POHJOLA PANKKI OYJ:N LIIKKEESEEN LASKEMISTA OSAKKEISTA

TARJOUSASIAKIRJA 21.2.2014 OP-POHJOLA OSK:N VAPAAEHTOINEN JULKINEN OSTOTARJOUS KAIKISTA POHJOLA PANKKI OYJ:N LIIKKEESEEN LASKEMISTA OSAKKEISTA TARJOUSASIAKIRJA 21.2.2014 OP-POHJOLA OSK:N VAPAAEHTOINEN JULKINEN OSTOTARJOUS KAIKISTA POHJOLA PANKKI OYJ:N LIIKKEESEEN LASKEMISTA OSAKKEISTA OP-Pohjola osk ( OP-Pohjola, keskusyhteisö tai Tarjouksentekijä

Lisätiedot

TARJOUSASIAKIRJA 17.10.2012 INTERAVANTI OYJ:N JULKINEN OSTOTARJOUS OMISTA OSAKKEISTAAN

TARJOUSASIAKIRJA 17.10.2012 INTERAVANTI OYJ:N JULKINEN OSTOTARJOUS OMISTA OSAKKEISTAAN TARJOUSASIAKIRJA 17.10.2012 INTERAVANTI OYJ:N JULKINEN OSTOTARJOUS OMISTA OSAKKEISTAAN Interavanti Oyj ( Yhtiö tai Tarjouksentekijä ) tarjoutuu arvopaperimarkkinalain (495/1989 muutoksineen, AML ) 6 luvun

Lisätiedot

JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ:N JULKINEN OSTOTARJOUS OMISTA OSAKKEISTAAN

JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ:N JULKINEN OSTOTARJOUS OMISTA OSAKKEISTAAN TARJOUSASIAKIRJA 9.12.2009 JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ:N JULKINEN OSTOTARJOUS OMISTA OSAKKEISTAAN Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj ( Yhtiö tai Tarjouksentekijä ) tarjoutuu arvopaperimarkkinalain (495/1989

Lisätiedot

TARJOUSASIAKIRJA JA TARJOUSESITE 12.11.2003. CIDRON CAPITAL OY AB:n julkinen ostotarjous HACKMAN OYJ ABP:n osakkeista

TARJOUSASIAKIRJA JA TARJOUSESITE 12.11.2003. CIDRON CAPITAL OY AB:n julkinen ostotarjous HACKMAN OYJ ABP:n osakkeista TARJOUSASIAKIRJA JA TARJOUSESITE 12.11.2003 CIDRON CAPITAL OY AB:n julkinen ostotarjous HACKMAN OYJ ABP:n osakkeista Cidron Capital Oy Ab ( Tarjouksen tekijä tai Cidron Capital ) tarjoutuu tämän yhdistetyn

Lisätiedot

[Pohjolan logo] [Pohjolan logo] OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj ( Tarjouksentekijä tai OKO ), joka on Suomen lain mukaan

[Pohjolan logo] [Pohjolan logo] OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj ( Tarjouksentekijä tai OKO ), joka on Suomen lain mukaan TARJOUSASIAKIRJA 14.10.2005 TARJOUSASIAKIRJA 14.10.2005 OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj:n OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj:n [OKOn logo] [OKOn logo] julkinen ostotarjous kaikista Pohjola-Yhtymä Oyj:n

Lisätiedot

RENIDEO HOLDING OY KOROTTAA ORAL HAMMASLÄÄKÄRIT OYJ:N OSTOTARJOUKSESSA MAKSETTAVAA OSAKKEIDEN TARJOUSHINTAA

RENIDEO HOLDING OY KOROTTAA ORAL HAMMASLÄÄKÄRIT OYJ:N OSTOTARJOUKSESSA MAKSETTAVAA OSAKKEIDEN TARJOUSHINTAA Tiedote 3.6.2014 klo 14.00 RENIDEO HOLDING OY KOROTTAA ORAL HAMMASLÄÄKÄRIT OYJ:N OSTOTARJOUKSESSA MAKSETTAVAA OSAKKEIDEN TARJOUSHINTAA Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi, suoraan tai epäsuorasti, Yhdysvalloissa,

Lisätiedot

NORDIC ALUMINIUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.08.2012 Klo 10.00 1(1) Oy Lival Ab:n ostotarjous Nordic Aluminium Oyj:n osakkeista alkaa 20.8.

NORDIC ALUMINIUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.08.2012 Klo 10.00 1(1) Oy Lival Ab:n ostotarjous Nordic Aluminium Oyj:n osakkeista alkaa 20.8. NORDIC ALUMINIUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.08.2012 Klo 10.00 1(1) Oy Lival Ab:n ostotarjous Nordic Aluminium Oyj:n osakkeista alkaa 20.8.2012 Nordic Aluminium Oyj ( Yhtiö tai Nordic Aluminium ) on tänään 17.8.2012

Lisätiedot

TARJOUSASIAKIRJA 10.1.2003. GENERAL ELECTRIC FINLAND OY:n. julkinen ostotarjous. INSTRUMENTARIUM OYJ:n. kaikista osakkeista ja optio-oikeuksista

TARJOUSASIAKIRJA 10.1.2003. GENERAL ELECTRIC FINLAND OY:n. julkinen ostotarjous. INSTRUMENTARIUM OYJ:n. kaikista osakkeista ja optio-oikeuksista TARJOUSASIAKIRJA 10.1.2003 GENERAL ELECTRIC FINLAND OY:n julkinen ostotarjous INSTRUMENTARIUM OYJ:n kaikista osakkeista ja optio-oikeuksista General Electric Finland Oy ( Ostotarjouksen tekijä ) tarjoutuu

Lisätiedot

Clausal Computing Oy aloittaa 19.3.2012 käteisostotarjouksen Tectia Oyj:n kaikista osakkeista ja optio-oikeuksista

Clausal Computing Oy aloittaa 19.3.2012 käteisostotarjouksen Tectia Oyj:n kaikista osakkeista ja optio-oikeuksista Clausal Computing Oy aloittaa 19.3.2012 käteisostotarjouksen Tectia Oyj:n kaikista osakkeista ja optio-oikeuksista Ei julkistettavaksi, jaettavaksi tai toimitettavaksi Australiassa, Etelä-Afrikassa, Japanissa,

Lisätiedot

OSTOTARJOUKSEN EHDOT. Ostotarjouksen kohde

OSTOTARJOUKSEN EHDOT. Ostotarjouksen kohde OSTOTARJOUKSEN EHDOT Ostotarjouksen kohde Renideo Holding Oy ( Tarjouksentekijä ) tarjoutuu ostamaan seuraavassa esitettyjen ehtojen mukaisesti kaikki Oral Hammaslääkärit Oyj:n ( Yhtiö tai Oral ) liikkeeseen

Lisätiedot

Osakeyhtiölain (624/2006, muutoksineen) 18 luvun 1 :n mukaan osakkeenomistaja, jolla on. Julkaistu: 2015 03 02 13:08:28 CET

Osakeyhtiölain (624/2006, muutoksineen) 18 luvun 1 :n mukaan osakkeenomistaja, jolla on. Julkaistu: 2015 03 02 13:08:28 CET Julkaistu: 2015 03 02 13:08:28 CET NASDAQ OMX Helsinki Oy Helsingin Pörssin tiedote TREMOKO OY AB JULKISTAA OSTOTARJOUKSEN IXONOS OYJ:N KAIKISTA OSAKKEISTA JA OSAKKEISIIN OIKEUTTAVISTA IXONOS OYJ:N LIIKKEESEEN

Lisätiedot

TARJOUSASIAKIRJA JA ESITE 29.6.2007

TARJOUSASIAKIRJA JA ESITE 29.6.2007 TARJOUSASIAKIRJA JA ESITE 29.6.2007 Panostaja Oyj:n Julkinen ostotarjous kaikista Suomen Helasto Oyj:n liikkeeseen laskemista osakkeista Panostaja Oyj ( Tarjouksentekijä tai Panostaja ), joka on Suomen

Lisätiedot

Jussi Capital Oy/Tiedote 14.4.2014 klo 15:30 JUSSI CAPITAL OY:N PAKOLLINEN JULKINEN OSTOTARJOUS SIEVI CAPITAL OYJ:N OSAKKEISTA ALKAA 15.4.

Jussi Capital Oy/Tiedote 14.4.2014 klo 15:30 JUSSI CAPITAL OY:N PAKOLLINEN JULKINEN OSTOTARJOUS SIEVI CAPITAL OYJ:N OSAKKEISTA ALKAA 15.4. Jussi Capital Oy/Tiedote 14.4.2014 klo 15:30 JUSSI CAPITAL OY:N PAKOLLINEN JULKINEN OSTOTARJOUS SIEVI CAPITAL OYJ:N OSAKKEISTA ALKAA 15.4.2014 Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi, suoraan tai epäsuorasti,

Lisätiedot

SSAB:n vaihtotarjous kaikista Rautaruukin liikkeeseen laskemista ja ulkona olevista osakkeista alkaa 14.4.

SSAB:n vaihtotarjous kaikista Rautaruukin liikkeeseen laskemista ja ulkona olevista osakkeista alkaa 14.4. Tätä pörssitiedotetta ei saa julkaista tai levittää, kokonaan tai osittain, suoraan tai välillisesti, Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hong Kongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Etelä-Afrikassa

Lisätiedot

REDERIAKTIEBOLAGET ECKERÖN LEHDISTÖTIEDOTE 8.11.2007 klo 16.45 1(10)

REDERIAKTIEBOLAGET ECKERÖN LEHDISTÖTIEDOTE 8.11.2007 klo 16.45 1(10) REDERIAKTIEBOLAGET ECKERÖN LEHDISTÖTIEDOTE 8.11.2007 klo 16.45 1(10) REDERIAKTIEBOLAGET ECKERÖ KASVATTAA OMISTUSOSUUTTAAN BIRKA LINE ABP:SSÄ NOIN 86 PROSENTTIIN OSAKKEISTA JA NOIN 84 PROSENTTIIN ÄÄNISTÄ

Lisätiedot

TARJOUSASIAKIRJA ELISA OYJ:N LUNASTUSTARJOUS SAUNALAHTI GROUP OYJ:N OSAKKEISTA JA OPTIO-OIKEUKSISTA

TARJOUSASIAKIRJA ELISA OYJ:N LUNASTUSTARJOUS SAUNALAHTI GROUP OYJ:N OSAKKEISTA JA OPTIO-OIKEUKSISTA TARJOUSASIAKIRJA 9.12.2005 ELISA OYJ:N LUNASTUSTARJOUS SAUNALAHTI GROUP OYJ:N OSAKKEISTA JA OPTIO-OIKEUKSISTA Elisa Oyj ( Elisa tai Tarjouksentekijä ) tarjoutuu tämän tarjousasiakirjan ( Tarjousasiakirja

Lisätiedot

Oy Danfoss Ab:n, Danfoss A/S:n kokonaan omistaman tytäryhtiön, Vacon Oyj:n hallituksen suosittelema ostotarjous Vacon Oyj:n kaikista osakkeista

Oy Danfoss Ab:n, Danfoss A/S:n kokonaan omistaman tytäryhtiön, Vacon Oyj:n hallituksen suosittelema ostotarjous Vacon Oyj:n kaikista osakkeista Oy Danfoss Ab:n, Danfoss A/S:n kokonaan omistaman tytäryhtiön, Vacon Oyj:n hallituksen suosittelema ostotarjous Vacon Oyj:n kaikista osakkeista Danfoss A/S ja Vacon Oyj allekirjoittivat 11.9.2014 yhdistymissopimuksen,

Lisätiedot

TARJOUSASIAKIRJA JA LISTALLEOTTOESITE 30.9.2003. SYSOPEN OYJ:n julkinen ostotarjous NOVO GROUP OYJ:n osakkeista

TARJOUSASIAKIRJA JA LISTALLEOTTOESITE 30.9.2003. SYSOPEN OYJ:n julkinen ostotarjous NOVO GROUP OYJ:n osakkeista TARJOUSASIAKIRJA JA LISTALLEOTTOESITE 30.9.2003 SYSOPEN OYJ:n julkinen ostotarjous NOVO GROUP OYJ:n osakkeista Sysopen Oyj ( Tarjouksen tekijä tai SysOpen ) ja Novo Group Oyj ( Novo Group ) sopivat yhdistyvänsä

Lisätiedot

TARJOUSASIAKIRJA JA LISTALLEOTTOESITE ELISA OYJ:N JULKINEN OSTOTARJOUS SAUNALAHTI GROUP OYJ:N OSAKKEISTA

TARJOUSASIAKIRJA JA LISTALLEOTTOESITE ELISA OYJ:N JULKINEN OSTOTARJOUS SAUNALAHTI GROUP OYJ:N OSAKKEISTA TARJOUSASIAKIRJA JA LISTALLEOTTOESITE 17.8.2005 ELISA OYJ:N JULKINEN OSTOTARJOUS SAUNALAHTI GROUP OYJ:N OSAKKEISTA Elisa Oyj (jäljempänä Elisa ) tarjoutuu arvopaperimarkkinalain (495/26.5.1989, muutoksineen)

Lisätiedot

SYSOPEN DIGIA OYJ:N LUNASTUSTARJOUS SENTERA OYJ:N OSAKKEISTA JA OPTIO-OIKEUKSISTA

SYSOPEN DIGIA OYJ:N LUNASTUSTARJOUS SENTERA OYJ:N OSAKKEISTA JA OPTIO-OIKEUKSISTA TARJOUSASIAKIRJA 19.6.2006 SYSOPEN DIGIA OYJ:N LUNASTUSTARJOUS SENTERA OYJ:N OSAKKEISTA JA OPTIO-OIKEUKSISTA SysOpen Digia Oyj ( SysOpen Digia ) tarjoutuu tämän tarjousasiakirjan ( Tarjousasiakirja ) mukaisin

Lisätiedot