TARJOUSASIAKIRJA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TARJOUSASIAKIRJA 5.11.2014"

Transkriptio

1 TARJOUSASIAKIRJA MAAKUNNAN ASUNNOT OY:N VAPAAEHTOINEN JULKINEN OSTOTARJOUS KAIKISTA SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N LIIKKEESEEN LASKEMISTA OSAKKEISTA Maakunnan Asunnot Oy ( Tarjouksentekijä ) tarjoutuu arvopaperimarkkinalain (746/2012, muutoksineen, AML ) 11 luvun mukaisella vapaaehtoisella julkisella ostotarjouksella ja tämän tarjousasiakirjan ( Tarjousasiakirja ) sisältämien ehtojen mukaisesti hankkimaan kaikki SSK Suomen Säästäjien Kiinteistöt Oyj:n ( SSK tai Yhtiö ) liikkeeseen laskemat osakkeet ( Osakkeet tai kukin erikseen Osake ), jotka eivät ole Tarjouksentekijän, Konsortion (määritelty jäljempänä), Yhtiön tai minkään sen tytäryhtiön hallussa ( Ostotarjous ). Tarjouksentekijä on AT Rautiainen Oy:n, Godoinvest Oy:n ja Core Capital Oy:n (yhdessä Tarjouksentekijän kanssa Konsortio ) täysin omistama yhtiö. Tarjouksentekijä ja muut Konsortioon kuuluvat yhtiöt ovat Suomen lakien mukaan perustettuja yksityisiä osakeyhtiöitä. Ostotarjous perustuu SSK:n ja Konsortion sekä SSK:n osakkeenomistajista OWH-YHTIÖT Oy:n, Esa Haaviston itse ja hänen määräysvallassaan olevien yhtiöiden Hekholm Oy:n ja Penser Oy:n, Mari Grönroosin, Mikael Grönroosin, Nino Grönroosin ja Kaija Grönroosin ( SSK:n Pääomistajat ) allekirjoittamaan perussopimukseen ( Perussopimus ). SSK on Suomen lakien mukaan perustettu julkinen osakeyhtiö, jonka osakkeet ovat kaupankäynnin kohteena NASDAQ OMX Helsinki Oy:n ( Helsingin Pörssi ) pörssilistalla kaupankäyntitunnuksella SSK1S. Tarjouksentekijä julkisti Ostotarjouksen Tarjottava vastike on 5,00 euroa käteisenä jokaisesta Osakkeesta, jonka osalta Ostotarjous on pätevästi hyväksytty ( Tarjoushinta ). Tarjoushinta on noin 61,6 prosenttia korkeampi kuin SSK:n osakkeen Ostotarjouksen julkistamispäivää edeltävän kahdentoista (12) kuukauden ajanjakson kaupankäyntimäärillä painotettu keskikurssi Helsingin Pörssissä, noin 51,4 prosenttia korkeampi kuin Ostotarjouksen julkistamista edeltävän kolmen (3) kuukauden ajanjakson kaupankäyntimäärillä painotettu keskikurssi ja noin 51,5 prosenttia korkeampi kuin Osakkeen päätöskurssi Helsingin Pörssissä eli viimeisenä kaupankäyntipäivänä ennen Ostotarjouksen julkistamista. Ostotarjouksen hyväksymisaika ( Tarjousaika ) alkaa klo 9.30 (Suomen aikaa) ja päättyy klo (Suomen aikaa), ellei Tarjousaikaa jatketa. Ks. lisätietoja kohdasta Ostotarjouksen ehdot. Ostotarjouksen toteuttamisen edellytyksenä on tämän Tarjousasiakirjan kohdassa Ostotarjouksen ehdot Ostotarjouksen toteuttamisedellytykset kuvattujen edellytysten täyttyminen. Tarjouksentekijä on pidättänyt itsellään oikeuden luopua, lain niin salliessa, yhdestä tai useammasta Ostotarjouksen toteuttamisen edellytyksestä tai peruuttaa Ostotarjous kohdan Ostotarjouksen ehdot mukaisesti. Ostotarjouksen yhteydessä Tarjouksentekijä antaa erillisen ostositoumuksen, jonka mukaan Tarjouksentekijä ostaa viimeistään loput Osakkeista, joiden omistajat ovat kirjattuina SSK:n osakasluettelolla , jos omistaja omistaa Osakkeet vielä sitoumuksen toteutuspäivänä kohdan Tiedot ostotarjouksen hinnoitteluperusteista Erillinen myyntioptio ja ostositoumus 2017 mukaisesti ( Ostositoumus ). SSK:n hallitus on julkistanut lopullisen AML:n mukaisen lausuntonsa Ostotarjouksesta Lausunnossaan hallitus pitää Ostotarjousta ja Tarjoushintaa vallitsevissa olosuhteissa kohtuullisina sekä järjestelyä SSK:n kannalta strategisesti hyvänä. Ostotarjoukseen liittyen SSK on saanut taloudelliselta neuvonantajaltaan, Initia Corporate Financelta, fairness opinion -lausunnon. SSK:n hallituksen lausunto on sisällytetty Tarjousasiakirjaan. Perussopimuksen osapuolten tarkoituksena ei ole, että Osakkeet poistettaisiin Helsingin Pörssistä, vaan Konsortion tavoitteena on SSK:n liiketoiminnan kehittäminen ja laajentaminen sekä omistusrakenteen laajentamisen kautta Yhtiön Osakkeen likviditeetin parantaminen. SSK:n Pääomistajat, joiden yhteenlaskettu omistusosuus SSK:n Osakkeista on noin 69,9 prosenttia, ovat sitoutuneet hyväksymään Ostotarjouksen vain siltä osin, että Konsortion Tarjouksentekijän Ostotarjouksen perusteella saama Osakkeiden määrä vastaa 51 prosenttia SSK:n Osakkeista (ks. kohta Tausta ja tavoitteet SSK:n Pääomistajien sitoumukset ). Muilla osakkeenomistajilla kuin SSK:n Pääomistajilla on oikeus valintansa mukaan luovuttaa Osakkeensa Ostotarjouksen yhteydessä kokonaan tai osittain tai jättää Osakkeet luovuttamatta. Tällä etusivulla esitetyt tiedot tulee lukea yhdessä muualla tässä Tarjousasiakirjassa, erityisesti kohdassa Ostotarjouksen ehdot, esitettyjen tarkempien tietojen kanssa. OSTOTARJOUSTA EI TEHDÄ SUORAAN EIKÄ VÄLILLISESTI ALUEILLA, JOILLA SEN TEKEMINEN OLISI SOVELTU- VAN LAIN VASTAISTA, EIKÄ TARJOUSASIAKIRJAA TAI SIIHEN LIITTYVIÄ HYVÄKSYMISLOMAKKEITA LEVITETÄ TAI VÄLITETÄ EIKÄ NIITÄ SAA LEVITTÄÄ TAI VÄLITTÄÄ MILLÄÄN TAVALLA, KUTEN POSTITSE, TELEFAKSIT- SE, SÄHKÖPOSTITSE TAI PUHELIMITSE TAIKKA MILLÄÄN MUULLAKAAN TAVALLA, ALUEILLE TAI ALUEILTA, JOILLA SE OLISI LAINVASTAISTA. OSTOTARJOUSTA EI ERITYISESTI TEHDÄ EIKÄ TÄTÄ TARJOUSASIAKIRJAA TAI SIIHEN LIITTYVIÄ HYVÄKSYMISLOMAKKEITA SAA MISSÄÄN OLOSUHTEISSA LEVITTÄÄ YHDYSVALLOISSA, KANADASSA, JAPANISSA, AUSTRALIASSA, ETELÄ-AFRIKASSA TAI HONGKONGISSA EIKÄ MILLÄÄN MUILLA ALUEILLA, JOILLA SE OLISI LAINVASTAISTA.

2 TÄRKEITÄ TIETOJA Tässä Tarjousasiakirjassa SSK ja Yhtiö tarkoittavat asiayhteydestä riippuen joko SSK Suomen Säästäjien Kiinteistöt Oyj:tä tai SSK Suomen Säästäjien Kiinteistöt Oyj:tä ja sen tytäryhtiöitä yhdessä. Tämä Tarjousasiakirja on laadittu Suomen lainsäädännön mukaisesti, mukaan luettuna AML ja valtiovarainministeriön asetus 1022/2012, sekä Finanssivalvonnan määräyksien ja ohjeiden 9/2013 (dnro 10/01.00/2013) mukaisesti. Tarjousasiakirjaan ja Ostotarjoukseen sovelletaan Suomen lakia, ja kaikki niitä koskevat erimielisyydet ratkaistaan yksinomaan suomalaisissa tuomioistuimissa. Finanssivalvonta on hyväksynyt tämän Tarjousasiakirjan, mutta ei vastaa tässä esitettyjen tietojen oikeellisuudesta. Finanssivalvonnan hyväksymispäätöksen diaarinumero on FIVA 18/ /2014. Tarjousasiakirja on saatavilla alkaen Tarjouksentekijän toimipisteessä osoitteessa Kankaantie 11 B, Vantaa (käyntiosoite: Silvolankankaantie 11 B, Vantaa) ja Helsingin Pörssissä osoitteessa Fabianinkatu 14, Helsinki sekä alkaen internetissä osoitteissa sekä Ostotarjousta ei tehdä suoraan eikä välillisesti alueilla, joilla sen tekeminen olisi lainvastaista, eikä Tarjousasiakirjaa tai siihen liittyviä hyväksymislomakkeita levitetä tai välitetä eikä niitä saa levittää tai välittää millään tavalla, kuten postitse, telefaksitse, sähköpostitse tai puhelimitse taikka millään muullakaan tavalla, alueille tai alueilta, joilla se olisi lainvastaista. Ostotarjousta ei erityisesti tehdä eikä tätä Tarjousasiakirjaa tai siihen liittyviä hyväksymislomakkeita saa missään olosuhteissa levittää Yhdysvalloissa, Kanadassa, Japanissa, Australiassa, Etelä-Afrikassa tai Hongkongissa eikä millään muilla alueilla, joilla se olisi lainvastaista. Kaikki tässä Tarjousasiakirjassa olevat Yhtiötä koskevat taloudelliset ja muut tiedot perustuvat yksinomaan Yhtiön päättyneeltä tilikaudelta julkistamaan toimintakertomukseen ja tilinpäätökseen ja Yhtiön päättyneeltä kuuden kuukauden jaksolta julkistamaan osavuosikatsaukseen sekä Yhtiön julkistamiin pörssitiedotteisiin, kaupparekisterimerkintöihin, Yhtiön ja saatavilla olleisiin Euroclear Finland Oy:n ( Euroclear ) ylläpitämiin osakasluetteloihin, Yhtiön verkkosivustolla julkaistuihin tietoihin ja muihin julkisesti saatavilla oleviin tietoihin. Tarjouksentekijä ei siten vastaa millään tavalla tällaisista tiedoista lukuun ottamatta niiden oikeaa uudelleen esittämistä tässä Tarjousasiakirjassa. Tarjousasiakirjaa ei täydennetä eikä päivitetä minkään Yhtiön tämän Tarjousasiakirjan päivämäärän jälkeen julkistaman taloudellisen informaation tai Yhtiön julkistamien muiden pörssitiedotteiden perusteella, eikä Tarjouksentekijä muutoinkaan tiedota erikseen tällaisen taloudellisen informaation tai muiden pörssitiedotteiden julkistamisesta, paitsi siinä määrin kuin pakottava lainsäädäntö edellyttää. Nordea Pankki Suomi Oyj ( Nordea Pankki ) toimii Tarjouksentekijän asiamiehenä Ostotarjouksen teknisessä toteutuksessa, mutta ei toimi Ostotarjouksen järjestäjänä tai taloudellisena neuvonantajana. 2

3 Tärkeitä päivämääriä Alla on esitetty Ostotarjoukseen liittyviä eräitä tärkeitä päivämääriä olettaen, ettei Tarjousaikaa ole jatkettu tai keskeytetty Ostotarjouksen ehtojen mukaisesti: Tarjouksentekijän ilmoitus Ostotarjouksesta Osakkeenomistajan Osakkeiden tulee olla kirjattuna Yhtiön osakasluettelolla, jotta osakkeenomistaja voisi myydä Osakkeita erillisen Ostositoumuksen toteutuksen yhteydessä Tarjousaika alkaa Tarjousaika päättyy (ellei sitä jatketa) Ostotarjouksen alustavan tuloksen ilmoittaminen (arviolta) Ostotarjouksen lopullisen tuloksen ilmoittaminen (arviolta) Ostotarjouksen toteutuskaupat (arviolta) Ostotarjouksen yhteydessä tehtyjen kauppojen selvitys (arviolta) Tarjoushinnan maksu (arviolta) Sen lisäksi, että osakkeenomistajan Osakkeiden tulee olla kirjattuna Yhtiön osakasluettelolla , tulee osakkeenomistajan Osakkeiden myös olla kirjattuna osakkeenomistajan nimissä arvo-osuustilillä (arviolta) ja , jotta osakkeenomistaja voisi myydä Osakkeita erillisen Ostositoumuksen toteutuksen yhteydessä vuonna ja

4 TARJOUSASIAKIRJASTA VASTUULLISET TAHOT Tarjouksentekijä Maakunnan Asunnot Oy Y-tunnus: Rekisteröity osoite: Kankaantie 11 B, Vantaa Käyntiosoite: Silvolankankaantie 11 B, Vantaa Kotipaikka: Helsinki Tarjouksentekijän hallituksen jäsenet Tapani Rautiainen (puheenjohtaja) Timo Valjakka (hallituksen jäsen ja toimitusjohtaja) Petri Roininen (hallituksen jäsen) Tarjouksentekijä on laatinut tämän Tarjousasiakirjan AML:n 11 luvun 11 :n mukaisesti tässä kuvatun Ostotarjouksen tekemistä varten. Tarjouksentekijä vakuuttaa, että Tarjouksentekijän hallituksen jäsenten parhaan tiedon ja ymmärryksen mukaan tässä Tarjousasiakirjassa esitetyt tiedot vastaavat tosiseikkoja eikä tiedoista ole jätetty pois mitään Ostotarjouksen edullisuuden arviointiin todennäköisesti vaikuttavaa tietoa. Kaikki tässä Tarjousasiakirjassa esitettävät Yhtiötä koskevat tiedot perustuvat yksinomaan julkisesti saatavilla oleviin tietoihin. Tarjouksentekijä ei näin ollen vastaa tällaisista tiedoista millään tavalla lukuun ottamatta niiden oikeaa uudelleen esittämistä Tarjousasiakirjassa. Helsingissä, Maakunnan Asunnot Oy:n hallitus TARJOUKSENTEKIJÄN NEUVONANTAJAT Tarjouksentekijän ja Konsortion oikeudellinen neuvonantaja Ostotarjouksen yhteydessä Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy Eteläesplanadi Helsinki Suomi 4

5 SISÄLLYSLUETTELO TÄRKEITÄ TIETOJA...2 TARJOUSASIAKIRJASTA VASTUULLISET TAHOT...4 SISÄLLYSLUETTELO...5 TAUSTA JA TAVOITTEET...6 Ostotarjouksen taustaa ja Tarjouksentekijän strategiset suunnitelmat...6 Vaikutukset SSK:n toimintaan ja varoihin sekä johdon ja henkilöstön tuleva asema...6 Suosituksen noudattaminen...6 SSK:n johdolle maksettavat palkkiot tai muut etuudet Ostotarjouksen toteutuessa sekä neuvonantajien palkkiot...6 Ostotarjouksen rahoittaminen...6 Tarjouksentekijän omistus SSK:ssa...6 Tarjouksentekijän SSK:n osakkeita koskevat tulevaisuudensuunnitelmat...6 SSK:n hallituksen lausunto...7 SSK:n Pääomistajien sitoumukset...7 Sovellettava laki...8 TIEDOT OSTOTARJOUKSEN HINNOITTELUPERUSTEISTA...9 Tarjousvastikkeen määrittelyperusteet...9 Osakkeiden kaupankäyntihinnat...9 Muut ostotarjoukset Erillinen myyntioptio ja Ostositoumus TIIVISTELMÄ PERUSSOPIMUKSESTA Perussopimuksen taustaa Tarjousaika ja tarjousvastike Toteuttamisedellytykset SSK:n hallituksen suositus Vakuutukset Sitoumukset Sopimuksen päättyminen Sovellettava laki OSTOTARJOUKSEN EHDOT Ostotarjouksen kohde Tarjoushinta Tarjousaika Ostotarjouksen toteuttamisedellytykset Korotus- ja hyvitysvelvollisuus Ostotarjouksen hyväksymismenettely Peruutusoikeus Ostotarjouksen tuloksen ilmoittaminen Osakkeiden maksuehdot ja selvitys Omistusoikeuden siirtyminen Varainsiirtovero ja muut maksut Muut asiat SSK:N ESITTELY Yleistä SSK:sta Osakepääoma ja omistusrakenne Hallituksen jäsenten ja johdon omistukset SSK:n Pääomistajien omistukset Osakeantia sekä optioiden ja muiden Yhtiön Osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamista koskeva valtuutus Yhtiön liikkeeseenlaskemat vaihtovelkakirjalainat, optiolainat ja optio-oikeudet Omat osakkeet ja omien osakkeiden hankkimista ja luovuttamista koskeva valtuutus Osakassopimukset ja muut äänivallan käyttöön liittyvät sopimukset Hallitus, toimitusjohtaja ja tilintarkastajat Taloudellinen informaatio Yhtiön julkistamat tulevaisuudennäkymät ja seikat, jotka ovat omiaan vaikuttamaan arvopaperin arvoon Yhtiöjärjestys TARJOUKSENTEKIJÄN ESITTELY Tarjouksentekijä lyhyesti Tarjouksentekijään AML:n 11 luvun 5 :n mukaisessa suhteessa olevat tahot Yhtiön omistus Tarjouksentekijässä VEROTUS Yleistä verotuksesta Ostotarjouksen hyväksyminen LIITTEET

6 TAUSTA JA TAVOITTEET Ostotarjouksen taustaa ja Tarjouksentekijän strategiset suunnitelmat Konsortion tarkoituksena on SSK:n liiketoiminnan kehittäminen ja laajentaminen sekä omistusrakenteen laajentamisen kautta Yhtiön Osakkeen likviditeetin parantaminen. Tarkoitus on jatkaa SSK:n kiinteistösijoitustoimintaa edelleen ja kehittää Yhtiön strategiaa siten, että SSK:lla on edellytykset kasvaa sekä volyymin että tuloksen osalta. Tarkoituksena ei ole, että SSK:n Osakkeet poistettaisiin Helsingin Pörssistä. Ostotarjouksen taustaa on kuvattu myös kohdassa Tiivistelmä perussopimuksesta Perussopimuksen taustaa. Vaikutukset SSK:n toimintaan ja varoihin sekä johdon ja henkilöstön tuleva asema Ostotarjouksella ei odoteta olevan välitöntä vaikutusta SSK:n varoihin, toimintaan ja toimipaikkoihin. SSK:lla ei ole työntekijöitä. Ainoa SSK:n laatima toimisopimus on allekirjoitettu SSK:n ja sen toimitusjohtajan tehtäviä hoitavan henkilön välillä. Ostotarjouksella ei ole välitöntä vaikutusta Tarjouksentekijän tai SSK:n työpaikkoihin tai työehtoihin. Suosituksen noudattaminen Tarjouksentekijä ja SSK tulevat Ostotarjouksessa noudattamaan AML:ssa tarkoitettua Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n ostotarjouslautakunnan antamaa ostotarjouskoodia. SSK:n johdolle maksettavat palkkiot tai muut etuudet Ostotarjouksen toteutuessa sekä neuvonantajien palkkiot Yhtiön hallituksen puheenjohtajalle ja varsinaisille jäsenille ei makseta Ostotarjouksen toteutumisen perusteella erityisiä palkkioita tai anneta muita etuuksia. Ainoa Yhtiön laatima toimisopimus on allekirjoitettu SSK:n ja sen toimitusjohtajan tehtäviä hoitavan henkilön välillä. Toimitusjohtajasopimus on laadittu alan normaalien käytäntöjen mukaisiksi, eikä se sisällä poikkeuksellisiksi katsottavia etuja tai vastuita. Toimitusjohtajalla ei ole osakepalkkiojärjestelmää tai muuta kannustinjärjestelmää, eikä toimitusjohtajalle makseta ostotarjouksen toteutumisen perusteella erityisiä palkkioita tai anneta muita etuuksia. Tarjouksentekijän ja Konsortion oikeudelliselle neuvonantajalle ei makseta erityisiä palkkioita Ostotarjouksen toteuttamisen perusteella. Ostotarjouksen rahoittaminen Tarjouksentekijä rahoittaa Ostotarjouksessa maksettavan vastikkeen pankkilainalla, josta on tehty riittävät päätökset. Tarjouksentekijällä on tarvittava rahoitus Ostotarjouksen toteuttamiseen, eikä rahoitukseen liity poikkeuksellisia ehtoja. Tarjouksentekijä on saanut rahoittajalta päätöksen pankkitakauksesta, jolla varmistetaan Ostositoumusvastikkeen (määritelty jäljempänä) maksamista sitoumuksen ehtojen mukaisesti muiden Ostositoumukseen Oikeutettujen (määritelty jäljempänä) kuin SSK:n Pääomistajien Osakkeiden osalta. Ostotarjouksen toteuttaminen on ehdollinen sille, että Tarjouksentekijälle Ostotarjousta varten myönnetty ulkopuolinen rahoitus on edelleen Tarjouksentekijän saatavilla sovituilla ehdoilla, pois lukien tilanne, jossa kyseinen rahoitus ei ole saatavilla siitä syystä, että Tarjouksentekijä on rikkonut kyseisen rahoituksen ehtoja. Tarjouksentekijän omistus SSK:ssa Tarjouksentekijä ei omista yhtään SSK:n Osaketta Tarjousasiakirjan päivämäärällä. Konsortioon kuuluvan Core Capital Oy:n omistuksessa on SSK:n Osaketta, mikä vastaa noin 1,81 prosenttia kaikista Osakkeista ja niiden tuottamasta äänimäärästä. Tarjouksentekijän SSK:n osakkeita koskevat tulevaisuudensuunnitelmat Tarjouksentekijän tarkoituksena ei ole, että SSK:n Osakkeet poistettaisiin Helsingin Pörssistä, vaan SSK:n omistusrakenteen laajentumisen kautta Osakkeiden likviditeetin parantaminen. 6

7 Velvollisuus tehdä pakollinen ostotarjous AML:n 11 luvun 19 :n mukaan osakkeenomistajan, jonka osuus kasvaa yli kolmenkymmenen (30) tai viidenkymmenen (50) prosentin kaupankäynnin kohteena säännellyllä markkinalla olevasta yhtiön osakkeiden tuottamasta äänimäärästä, on tehtävä julkinen ostotarjous (pakollinen ostotarjous) kaikista muista yhtiön liikkeeseen laskemista osakkeista ja osakkeisiin oikeuttavista arvopapereista. Jos edellä mainittu raja on ylittynyt vapaaehtoisen julkisen ostotarjouksen seurauksena, vapaaehtoisen ostotarjouksen jälkeen ei kuitenkaan AML:n mukaan tarvitse tehdä pakollista ostotarjousta edellyttäen, että alkuperäinen vapaaehtoinen ostotarjous on tehty kaikista kohdeyhtiön osakkeista ja osakkeisiin oikeuttavista arvopapereista. Edellä mainitun poikkeuksen mukaisesti Tarjouksentekijällä ei ole velvollisuutta tehdä pakollista ostotarjousta Ostotarjouksen toteuttamisen jälkeen. Osakeyhtiölain mukainen lunastusmenettely Osakeyhtiölain (624/2006, muutoksineen) 18 luvun mukaan osakkeenomistajalla, joka omistaa enemmän kuin yhdeksänkymmentä (90) prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja osakkeiden tuottamasta äänimäärästä, on oikeus ja vähemmistöosakkeenomistajan vaatiessa velvollisuus lunastaa loput yhtiön liikkeeseen laskemat osakkeet. Perussopimuksen osapuolten välillä sovitun vuoksi Tarjouksentekijä ei voi saada omistukseensa yhdeksääkymmentä (90) prosenttia Yhtiön osakkeista ja äänistä ja siten osakeyhtiölain 18 luvun mukaista lunastusvelvollisuutta ei synny Ostotarjouksen myötä. SSK:n hallituksen lausunto SSK:n hallitus on julkistanut lopullisen AML:n mukaisen lausuntonsa Ostotarjouksesta Lausunnossaan hallitus pitää Ostotarjousta ja Tarjoushintaa vallitsevissa olosuhteissa kohtuullisina sekä järjestelyä SSK:n kannalta strategisesti hyvänä. Lausunnon antamista koskevaan päätöksentekoon osallistuivat kaikki SSK:n hallituksen jäsenet. Ostotarjoukseen liittyen SSK on saanut taloudelliselta neuvonantajaltaan, Initia Corporate Financelta, fairness opinion - lausunnon. SSK:n hallituksen AML:n 11 luvun 13 :n mukaisesti antama lausunto ja Initia Corporate Financen fairness opinion ovat tämän Tarjousasiakirjan liitteenä A. Ennen Ostotarjouksen käsittelyä SSK:n hallitus arvioi sen esteellisyyttä asian käsittelyssä. SSK:n hallitus totesi, että kaikki hallituksen jäsenet omistavat Yhtiön osakkeita ja hallituksen jäsenet yhdessä osittain tai kokonaan omistamiensa yhtiöiden kautta edustavat noin 62,1 prosenttia SSK:n Osakkeista ja että hallituksen jäsenet SSK:n osakkeenomistajina sitoutuvat muiden SSK:n Pääomistajien tavoin myymään osakkeitaan Perussopimuksessa tarkemmin määritellyin ehdoin. SSK:n hallituksen jäseniä ja muita SSK:n Pääomistajia tulee Perussopimuksen perusteella Ostotarjouksen toteuttamisen jälkeen sitomaan Osakkeiden luovutusrajoitus, jonka mukaisesti SSK:n Pääomistajat sitoutuvat yhdessä olemaan ilman Konsortion hyväksyntää luovuttamatta SSK:n Osakkeita määrää, joka vastaa 15,7 prosenttia SSK:n Osakkeiden kokonaismäärästä ( Luovutusrajoitus ). Luovutusrajoitus on voimassa enintään saakka. Lisäksi Perussopimuksen mukaisesti SSK:n Pääomistajat antavat Konsortiolle äänestyssitoumuksen, jonka mukaisesti SSK:n Pääomistajat sitoutuvat Luovutusrajoituksen aikana SSK:n yhtiökokouksessa äänestämään Konsortion esittämällä tavalla esityksissä, joilla on osakeyhtiölain mukainen taloudellinen peruste SSK:n kannalta. Äänestyssitoumus tulee voimaan Ostotarjouksen toteutuessa ja päättyy viimeistään Tarjouksentekijän hankkima pankkitakaus, jolla varmistetaan Ostositoumusvastikkeen (määritelty jäljempänä) maksaminen, ei myöskään koske SSK:n hallituksen jäseniltä ja muilta SSK:n Pääomistajilta mahdollisesti hankittavien osakkeiden maksua. Siten SSK:n hallituksen jäsenten ja muiden SSK:n Pääomistajien Ostotarjouksen ehdot ovat tietyiltä osin huonommat suhteessa muihin SSK:n osakkeenomistajiin. SSK:n hallitus on arvioinut, että edellä esitetty ei aiheuta sellaisia sivuvaikutteita, jotka estäisivät hallituksen jäsenten mahdollisuutta osallistua asian käsittelyyn eivätkä siten muodosta hallituksen jäsenille esteellisyyttä asian käsittelyssä. SSK:n Pääomistajien sitoumukset SSK:n Pääomistajat, jotka edustavat yhdessä noin 69,9:ää prosenttia SSK:n kaikista Osakkeista ja äänistä, ovat sitoutuneet hyväksymään Ostotarjouksen vain siltä osin, että Konsortion Tarjouksentekijän Ostotarjouksen perusteella saama Osakkeiden määrä vastaa 51 prosenttia SSK:n Osakkeista ja äänistä. Muilla osakkeenomistajilla kuin SSK:n Pääomistajilla on oikeus valintansa mukaan luovuttaa Osakkeensa Ostotarjouksen yhteydessä kokonaan tai osittain tai jättää Osakkeet luovuttamatta. SSK:n Pääomistajat ovat Perussopimuksessa sitoutuneet siihen, että ne eivät Ostotarjouksen toteutuessa myy Ostotarjouksen jälkeen omistamiaan Osakkeita ilman Tarjouksentekijän etukäteistä hyväksyntää ennen Luovutusrajoitus koskee SSK:n Pääomistajien omistuksessa olevaa 15,7 prosentin osuutta Osakkeista. SSK:n Pääomistajat ovat samalla sitoutuneet Luovutusrajoituksen voimassaoloaikana äänestämään SSK:n yhtiökokouksessa 7

8 Konsortion esittämällä tavalla esityksissä, joilla on osakeyhtiölain mukainen taloudellinen peruste SSK:n kannalta. Katso merkittävien osakkeenomistajien sitoumuksista myös kohdat SSK:n esittely Osakepääoma ja omistusrakenne ja Tiivistelmä perussopimuksesta Sitoumukset. Sovellettava laki Ostotarjoukseen ja tähän Tarjousasiakirjaan sovelletaan Suomen lakia, ja kaikki niitä koskevat erimielisyydet ratkaistaan yksinomaan suomalaisissa tuomioistuimissa. 8

9 Tarjousvastikkeen määrittelyperusteet TIEDOT OSTOTARJOUKSEN HINNOITTELUPERUSTEISTA Tarjouksentekijä tarjoaa Ostotarjouksen perusteella 5,00 euron käteisvastiketta jokaisesta Osakkeesta, jonka osalta Ostotarjous on pätevästi hyväksytty (ks. Ostotarjouksen ehdot Tarjoushinta ). AML:n 11 luvun 24 :n mukaan tehtäessä vapaaehtoinen ostotarjous kaikista kohdeyhtiön liikkeeseen laskemista osakkeista ja muista osakkeisiin oikeuttavista arvopapereista lähtökohtana tarjousvastiketta määritettäessä on pidettävä korkeinta tarjouksentekijän tai tähän AML:n 11 luvun 5 :ssä tarkoitetussa suhteessa olevan henkilön ostotarjouksen julkistamista edeltävien kuuden (6) kuukauden aikana tarjouksen kohteena olevista arvopapereista maksamaa hintaa. Tarjouksentekijä tai muut AML:n 11 luvun 5 :ssä tarkoitetut tahot eivät ole Ostotarjouksen julkistamista edeltäneiden kuuden (6) kuukauden aikana hankkineet Yhtiön Osakkeita kaupankäynnissä säännellyllä markkinalla tai muutoin Tarjoushintaa korkeampaan hintaan. Konsortioon kuuluva Core Capital Oy on Ostotarjousta edeltäneiden kuuden (6) kuukauden aikana hankkinut Yhtiön Osaketta 3,3 euron osakekohtaiseen hintaan. Tarjouksentekijän omistusta SSK:ssa tämän Tarjousasiakirjan päivämääränä on kuvattu kohdassa Tausta ja tavoitteet Tarjouksentekijän omistus SSK:ssa. Sen lisäksi, mitä edellä mainitussa kohdassa Tausta ja tavoitteet Tarjouksentekijän omistus SSK:ssa on kuvattu, Tarjouksentekijällä tai Konsortiolla ei ole SSK:n Osakkeita tämän Tarjousasiakirjan päivämääränä. SSK:n Pääomistajien omistusta SSK:ssa tämän Tarjousasiakirjan päivämääränä on kuvattu kohdassa SSK:n esittely Osakepääoma ja omistusrakenne. Osakkeiden kaupankäyntihinnat Alla olevassa kaaviossa on esitetty SSK:n Osakkeiden kurssikehitys ja kaupankäyntimäärät Helsingin Pörssissä Ostotarjouksen julkistamista edeltävien kolmen (3) vuoden ajalta, eli ,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 0 14/10/ /04/ /10/ /04/ /10/ /04/ /10/ Kaupankäyntimäärä (osakkeita) Päätöskurssi (EUR) Osakkeen päätöskurssi Helsingin Pörssissä eli viimeisenä Ostotarjouksen julkistamista edeltävänä kaupankäyntipäivänä oli 3,30 euroa. Osakkeen kaupankäyntimäärillä painotettu keskikurssi Helsingin Pörssissä Ostotarjouksen julkistamista edeltäneiden kolmen (3) kuukauden aikana eli oli 3,3 euroa. Vastaavasti Osakkeen kaupankäyntimäärillä painotettu keskikurssi Ostotarjouksen julkistamista edeltäneiden kahdentoista (12) kuukauden aikana eli oli 3,1 euroa. Tarjoushinta on 5,00 euroa jokaisesta Osakkeesta, mikä vastaa noin 51,5 prosentin preemiota verrattuna Osakkeiden päätöskurssiin (3,30 euroa) Helsingin Pörssissä eli viimeisenä kaupankäyntipäivänä ennen Ostotarjouksen julkistamista ( klo 19.10), noin 51,4 prosentin preemiota verrattuna osakkeiden kaupankäyntimäärillä painotettuun keskikurssiin Helsingin Pörssissä kolmen (3) kuukauden ajalta ennen Ostotarjouksen julkistamista ja noin 61,6 1 Lähde: NASDAQ OMX Helsinki Oy 9

10 prosentin preemiota verrattuna kaupankäyntimäärillä painotettuun keskikurssiin kahdentoista (12) kuukauden ajalta ennen Ostotarjouksen julkistamista. Alla olevassa taulukossa on esitetty SSK:n Osakkeiden kaupankäyntihinnat ja -määrät Helsingin Pörssissä Ostotarjousta edeltävältä kolmen (3) vuoden ajanjaksolta vuosineljänneksittäin. 2 Kaupankäyntimäärät Osakkeen päätöskurssi Osakkeiden määrä Euroa Alin Ylin Kaupankäyntimäärillä painotettu keskikurssi (euroa) (euroa) (euroa) ,1 3,3 3, ,0 3,2 3, ,9 3,1 3, ,5 3,3 2, ,7 2,8 2, ,8 2,9 2, ,8 2,8 2, ,7 2,9 2, ,9 3,0 3, ,9 3,2 3, ,2 3,4 3, ,3 3,4 3,3 Muut ostotarjoukset Tarjouksentekijän tietojen mukaan kolmas osapuoli ei ole tehnyt julkista ostotarjousta SSK:n Osakkeista tai SSK:n Osakkeisiin oikeuttavista arvopapereista Ostotarjouksen julkistamista edeltäneiden kahdentoista (12) kuukauden aikana. Erillinen myyntioptio ja Ostositoumus 2017 Tarjouksentekijän klo julkaiseman tiedotteen sekä Perussopimuksessa sovitun mukaisesti Tarjouksentekijä antaa Ostotarjouksen yhteydessä erillisen Ostositoumuksen SSK:n kaikille osakkeenomistajille (Konsortiota lukuun ottamatta), joiden Osakkeet ovat merkittyinä SSK:n osakasluettelolla ( Ostositoumukseen Oikeutetut ). Ostositoumukseen Oikeutetut saavat Ostositoumuksen mukaisen oikeuden Tarjouksentekijää kohtaan ja Tarjouksentekijä sitoutuu ostamaan 5,56 euron kappalehintaan käteisvastikkeella ( Ostositoumusvastike ) viimeistään kaikki ne Osakkeet, jotka Ostositoumukseen Oikeutetut omistavat kaikkina seuraavina kolmena (3) ajankohtana: a) Ostotarjouksen julkaisupäivä (eli päivätyn osakasluettelon mukaisesti) (tai, päivätyn osakasluettelon mukaisesti hallintarekisteröityjen Osakkeiden osalta, osakkeenomistaja on hallintarekisteröinnin hoitajan kirjallisen vahvistuksen mukaan omistanut Osakkeet sinä päivänä), b) Ostotarjouksen ehtojen mukaisen selvityspäivän jälkeinen pankkipäivä (eli arviolta ) ja c) Jotta osakkeenomistaja voisi myydä Osakkeensa Ostositoumuksen mukaisesti, Osakkeiden tulee olla kirjattuina osakkeenomistajan nimissä arvo-osuustilillä b) ja c) - kohdissa tarkoitettuina päivinä ja tilikirjausten perusteella näiltä päiviltä laadittavalla SSK:n osakasluettelolla. Tarjouksentekijä sitoutuu ilmoittamaan c) -kohdan mukaisena osakasluettelon tietojen mukaisille Ostositoumukseen Oikeutetuille kirjallisesti Ostositoumuksen erääntymisestä ja mahdollisuudesta luovuttaa Osakkeet sekä luovutukseen liittyvät ohjeet Ostositoumuksen mukaisesti viimeistään Ostositoumusvastiketta 5,56 euroa/osake tullaan korjaamaan vastaamaan SSK:n Osakkeiden määrää niin, että hintaa muutetaan osakeanti- tai muun vastaavan kertoimen mukaisesti suhteellisesti alaspäin osakemäärän kasvaessa ja suhteellisesti ylöspäin osakemäärän laskiessa Perussopimuksen allekirjoituspäivän ( ) mukaisesta Osakkeesta. Tällöin SSK:n mukaisesta Yhtiön Osakkeiden kokonaismäärästä vähennetään kuitenkin Ostositoumusvastiketta laskettaessa ne Osakkeet, jotka on merkitty Perussopimuksen allekirjoituspäivän jälkeen suunnatuissa osakeanneissa. Selvyyden vuoksi todetaan, että Ostositoumusvastiketta ei korjata ennen Ostositoumuksen 2 Lähde: NASDAQ OMX Helsinki Oy 10

11 toteuttamista Osakkeille mahdollisesti maksettavien SSK:n tavanomaisen ja aikaisemman käytännön mukaisen osingonjakopolitiikan perusteella vuosittain maksettavien varojenjaon määrällä (osinko tai muu pääoman palautus), mutta Ostositoumusvastiketta korjataan mahdollisten sellaisten edellä mainitun määrän ylittävien ja päätettyjen varojenjaon määrällä, joiden täsmäytyspäivä on ennen Ostositoumuksen toteuttamispäivää. SSK:n osakkeenomistajien kannalta kyse on oikeudesta myydä Osakkeet vuoden 2017 joulukuussa edellä määriteltyyn hintaan. Tarjouksentekijä on hankkinut pankkitakauksen Ostositoumusvastikkeen maksamisesta sitoumuksen ehtojen mukaisesti muiden Ostositoumukseen Oikeutettujen kuin SSK:n Pääomistajien Osakkeiden osalta. 11

12 TIIVISTELMÄ PERUSSOPIMUKSESTA Tämä tiivistelmä ei ole tyhjentävä esitys kaikista Perussopimuksen ehdoista. Tiivistelmä pyrkii kuvaamaan Perussopimuksen ehdot siltä osin kuin niillä voi olla olennainen vaikutus Yhtiön osakkeenomistajan arvioon Ostotarjouksen ehdoista. Perussopimuksen taustaa SSK, Konsortio ja SSK:n Pääomistajat allekirjoittivat Perussopimuksen, jolla ne sopivat SSK:n omistukseen liittyvästä järjestelystä Perussopimuksen ehtojen mukaisesti. Järjestelyn ensimmäisessä vaiheessa Tarjouksentekijä tekee AML:n mukaisen Ostotarjouksen kaikista SSK:n Osakkeista, mutta Perussopimuksen mukaisesti SSK:n Pääomistajat hyväksyvät Ostotarjouksen vain siltä osin, että Konsortio saa Ostotarjouksen perusteella noin 51 prosentin osuuden SSK:n Osakkeista eli alustavasti Osaketta 5,00 euron kappalehintaan Konsortion Perussopimuksen päivämäärällä ( ) omistamien Osakkeiden lisäksi. Järjestelyn toisessa vaiheessa SSK:n osakkeenomistajat voivat toteuttaa myyntioption ja Tarjouksentekijä sitoutuu ostamaan loput SSK:n Perussopimuksen päivämäärällä ulkona olevista Osakkeista 5,56 euron kappalehintaan joulukuussa Myyntioptiota ja Ostositoumusta on kuvattu kohdassa Tiedot ostotarjouksen hinnoitteluperusteista Erillinen myyntioptio ja ostositoumus Tarjouksentekijän tarkoitus ei ole hakea Yhtiön Osakkeiden poistamista Helsingin Pörssin pörssilistalta, vaan tarkoituksena on SSK:n liiketoiminnan kehittäminen ja laajentaminen sekä omistusrakenteen laajentamisen kautta yhtiön Osakkeen likviditeetin parantaminen. Tarkoitus on jatkaa SSK:n kiinteistösijoitustoimintaa edelleen ja kehittää Yhtiön strategiaa siten, että SSK:lla on edellytykset kasvaa sekä volyymin että tuloksen osalta. Tarjousaika ja tarjousvastike Perussopimuksen nojalla Ostotarjouksen Tarjousaika alkaa AML:n ja Finanssivalvonnan määräysten ja ohjeiden mukaisesti sen jälkeen, kun Finanssivalvonta on hyväksynyt Ostotarjousta koskevan Tarjousasiakirjan ja kun Tarjousasiakirja on julkaistu, arviolta , ja päättyy arviolta Tarjouksentekijän voi olla tarpeen jatkaa Tarjousaikaa aika ajoin Ostotarjouksen ehtojen mukaisesti, mikäli Toteuttamisedellytykset (määritelty alla kohdassa Ostotarjouksen ehdot Ostotarjouksen toteuttamisedellytykset ) eivät ole täyttyneet Tarjousajan loppuun mennessä. Perussopimuksen nojalla Tarjouksentekijä sitoutuu AML:n mukaisena Ostotarjouksen tekijänä ostamaan Osakkeet 5,00 euron kappalehintaan Ostotarjouksen ehtojen mukaisesti. Toteuttamisedellytykset Ostotarjouksen toteuttaminen on ehdollinen kohdassa Ostotarjouksen ehdot Ostotarjouksen toteuttamisedellytykset kuvattujen ehtojen täyttymiselle tai sille, että Tarjouksentekijä on luopunut vaatimasta niiden täyttymistä, mikäli se sovellettavan lain mukaan on mahdollista, siihen päivään mennessä, jolloin Tarjouksentekijä julkistaa Ostotarjouksen lopullisen tuloksen. SSK:n hallituksen suositus Perussopimuksessa todetaan, että arvioituaan Ostotarjouksen ehtoja Yhtiön ja Osakkeiden omistajien näkökulmasta Yhtiön hallitus toteaa yksimielisesti järjestelyn olevan Perussopimuksen tekohetkellä SSK:n kannalta strategisesti hyvä ja sen ehdot ovat SSK:lle ja Osakkeiden omistajille taloudellisesti kohtuulliset. Perussopimuksessa todetaan, että perussopimuksen osapuolet hyväksyvät sen, että koska Ostotarjoukseen sisältyy myös Ostositoumus, jonka edullisuus riippuu tulevasta kehityksestä, hallituksen tulee AML:n 11 luvun 13 :n mukaisessa lausunnossaan lausua osakkeenomistajien vaihtoehdosta jäädä osakkeenomistajaksi tai hyväksyä Ostotarjous. SSK:n hallituksen arvio tulee perustumaan osaltaan sen taloudelliselta neuvonantajalta Initia Corporate Financelta saamaan lausuntoon (ns. Fairness Opinion). SSK:n hallitus pitää sekä Ostotarjouksen hyväksymistä että hyväksymättä jättämistä kohtuullisina vaihtoehtoina SSK:n osakkeenomistajien kannalta. SSK:n hallitus voi lausunnossaan arvioida, että Osakkeiden omistaminen voi pitkällä tähtäimellä olla kohtuullinen sijoitus Ostositoumus huomioon ottaen. Konsortio on hyväksynyt sen, että SSK:n hallitus ei mahdollisesti pysty lausunnossaan arvioimaan, kumpi vaihtoehdoista, Ostotarjouksen hyväksyminen tai hyväksymättä jättäminen, on taloudellisesti arvioituna osakkeenomistajan kannalta edullisempi. 12

13 SSK:n hallitus voi kuitenkin noudattaen huolellisuusvelvollisuuttaan muuttaa tai peruuttaa suositustaan taikka sisällyttää suositukseensa ehtoja taikka ryhtyä ennen Ostotarjouksen toteuttamista aiemmin esittämästään suosituksesta poikkeaviin toimenpiteisiin, mikäli SSK:n hallitus huolellisen harkinnan perusteella vilpittömästi katsoo, että olosuhteiden olennaisten muutoksen vuoksi hallituksen antama lausunto ei enää vastaisi SSK:n tai sen osakkeenomistajien etuja tai mikäli sallittu toimenpide liittyy Ostotarjouksen kanssa kilpailevaan tarjoukseen, jota SSK:n hallitus pitää sekä hinnaltaan että muilta ehdoiltaan Ostotarjousta parempana. SSK:n hallituksen tulee kuitenkin tämänkaltaisessa tilanteessa varata Tarjouksentekijälle mahdollisuus sopia SSK:n hallituksen kanssa Tarjouksentekijän Ostotarjouksen parantamisesta. SSK sitoutuu siihen, ettei se suoraan tai välillisesti tee tiedusteluja eikä edistä tarjouksen tai ehdotuksen tekemistä taikka pyydä sellaista tarjousta tai ehdotusta (mukaan luettuna kaikki sen osakkeenomistajille mahdollisesti tehtävät tarjoukset tai ehdotukset), joka muodostaa tai jonka voi kohtuudella katsoa muodostavan kilpailevan järjestelyn tai joka voi muutoin vaikuttaa haitallisesti Perussopimuksessa tarkoitettujen järjestelyjen toteuttamiseen. SSK hallituksen on kuitenkin kohdeltava tasapuolisesti kaikkia vakavasti otettavia tarjouksen tekijöitä osakkeenomistajien etujen ajamisen vuoksi. Perussopimuksessa selvennetään, että SSK:n hallituksen huolellisuusvelvollisuus tai kilpaileva tarjous eivät vaikuta SSK:n Pääomistajien velvollisuuteen myydä Osakkeita Tarjouksentekijälle Perussopimuksen mukaisesti. Vakuutukset SSK on Perussopimuksessa antanut Tarjouksentekijälle tiettyjä vakuutuksia, jotka liittyvät muun muassa seuraaviin asioihin: Yhtiö ja sen tytäryhtiöt on perustettu asianmukaisesti, ja Yhtiöllä ja sen tytäryhtiöillä on täysi toimivalta harjoittaa liiketoimintaansa. Konsortio on saanut tehdä SSK:ssa due diligence -tarkastuksen, joka on päättynyt mennessä. Yhtiö on antanut due diligence -tarkastuksessa kaikki olennaiset Yhtiön taloudelliseen asemaan, toimintaan ja arvostukseen liittyvät tiedot, ja että annetut tiedot pitävät paikkaansa eivätkä ole harhaanjohtavia. Yhtiöllä on toimivalta ja valtuudet solmia Perussopimus ja täyttää sen mukaiset velvoitteensa. Yhtiön viimeisin tilintarkastettu konsernitilinpäätös päättyneeltä tilikaudelta ja SSK:n tilintarkastettu tilinpäätös sekä Yhtiön osavuosikatsaus on laadittu Euroopan unionin hyväksymien kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) sekä Suomessa voimassaolevan kirjanpitolainsäädännön ja -käytännön mukaisesti, ja näitä standardeja on sovellettu johdonmukaisesti, jollei tilinpäätöksessä toisin mainita. Tilinpäätösmateriaali antaa oikeat ja riittävät tiedot Yhtiön ja sen tytäryhtiöiden liiketoiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta tilinpäätösmateriaalissa kuvattuina ajankohtina ja -jaksoina. Yhtiö on kaikilta olennaisilta osin täyttänyt tiedonantovelvollisuutensa, jotka perustuvat soveltuviin lakeihin ja määräyksiin, kuten Helsingin Pörssin sääntöihin. Yhtiö tai sen tytäryhtiöt eivät ole vastaanottaneet tai antaneet ilmoitusta Yhtiötä tai sen tytäryhtiöitä sitovan sopimuksen rikkomisesta tai päättämisestä. Yhtiö tai sen tytäryhtiöt eivät ole rikkoneet sitä koskevaa sopimusta, jolla voisi olla materiaalista merkitystä Yhtiölle tai sen tytäryhtiöille. Perussopimus tai Ostotarjous eivät oikeuta Yhtiön tai sen tytäryhtiön sopijapuolta irtisanomaan tai muuttamaan Yhtiötä tai sen tytäryhtiöitä sitovia olennaisia sopimuksia. Yhtiön tiedossa ei ole Yhtiötä tai sen tytäryhtiöitä koskevia oikeudenkäyntejä, hallintoprosesseja, välimiesmenettelyä tai muita vastaavia prosesseja, joissa Yhtiö tai sen tytäryhtiöt olisivat osapuolena ja joka voisi vaikuttaa Yhtiön tai sen tytäryhtiöiden varoihin, vastuisiin tai oikeuksiin negatiivisesti. Ei ole olemassa voimassa olevaa oikeuden päätöstä tai Finanssivalvonnan, Helsingin Pörssin taikka rakennusvalvontaviranomaisten viranomaispäätöstä taikka muuta päätöstä, joka koskisi Yhtiötä tai sen tytäryhtiöitä, jolla voisi olla negatiivinen vaikutus Yhtiölle tai sen tytäryhtiöille. Yhtiö ja sen tytäryhtiöt ovat jättäneet veroilmoitukset ja nämä ilmoitukset ovat oikeasisältöisiä ja täydellisiä ja Yhtiö ja sen tytäryhtiöt ovat maksaneet, pidättäneet ja perineet kaikki verot oikea-aikaisesti. Ei ole olemassa perusteita, joilla Yhtiön ja sen tytäryhtiöiden jo toimitettuun verotukseen tulisi muutoksia. 13

14 Yhtiö ja sen tytäryhtiöt on asianmukaisesti kirjattu omistamiensa kiinteistöjen omistajiksi. Kiinteistöjä ei rasita mikään kolmannen oikeus, joka ei käy ilmi maanmittauslaitoksen kiinteistörekisteristä sekä lainhuuto - ja kiinnitysrekisteristä. Lisäksi Perussopimus sisältää omistettujen kiinteistöjen panttikirjoihin liittyviä vakuutuksia. Yhtiön ja sen tytäryhtiöiden kiinteistöt, mukaan luettuna niiden nykyinen ja entinen käyttö, ovat kaikkien suunnittelua, rakentamista, paloturvallisuutta, terveyttä ja muita vastaavia seikkoja koskevien lakien, määräysten, lupaehtojen ja sopimusten mukaisia. Kiinteistöihin ei kohdistu kiinteistötoimituksia, eikä niiden rakennusoikeuteen kohdistu muutoksia. Viranomaiset eivät ole tehneet päätöksiä, joilla olisi vaikutusta Yhtiön tai sen tytäryhtiöiden omistamien kiinteistöjen käyttöön tai arvoon, eikä sellaisten päätösten uhkaa ole Yhtiön tai sen tytäryhtiöiden tiedon mukaan. Yhtiön tai sen tytäryhtiöiden omistamia kiinteistöjä on hoidettu säännöllisesti ja ne ovat hyvässä kunnossa niiden ikä huomioon ottaen, ne soveltuvat liiketoiminnan harjoittamiseen sekä täyttävät mahdolliset lain ja viranomaisten edellytykset. Yhtiöllä ja sen tytäryhtiöillä ei ole tietoa seikoista, joista voi syntyä korvaus-, ennallistamis- tai muita vastuita, jotka aiheutuisivat ympäristö-, turvallisuus- tai terveyssäännösten rikkomisesta ja jotka kohdistuisivat aikaan ennen Tarjousajan päättymistä. Yhtiöllä tai sen tytäryhtiöillä ei ole työntekijöitä. Ainoa Yhtiön laatima toimisopimus on allekirjoitettu Yhtiön ja sen toimitusjohtajan tehtäviä hoitavan henkilön välillä. Toimitusjohtajasopimus on laadittu alan normaalien käytäntöjen mukaisiksi, eikä se sisällä poikkeuksellisiksi katsottavia etuja tai vastuita. Yhtiön ja sen tytäryhtiöiden vakuutukset kattavat Yhtiön ja sen tytäryhtiöiden omaisuudet ja vastuut niiden täydestä arvosta ja vakuutusturva on vähintään tasolla, joka vastaa samankokoisten ja samalla alalla toimivien yhtiöiden yleisesti käyttämää vakuutusturvaa. Yhtiöllä tai sen tytäryhtiöillä ei ole vireillä mitään vakuutuskorvausvaadetta. Kaikki Yhtiön tai sen tytäryhtiöiden vakuutukset ovat voimassa Ostotarjouksen toteuttamiseen, eikä Yhtiö irtisano niitä ilman perusteltua syytä. Yhtiö ei ole parhaan käsityksensä mukaan antanut Konsortiolle sellaista sisäpiirintietoa, jota ei julkistettaisi viimeistään samalla, kun Ostotarjous julkistetaan. SSK:n Pääomistajat ovat Perussopimuksessa antaneet Tarjouksentekijälle tiettyjä vakuutuksia, jotka liittyvät muun muassa seuraaviin asioihin: SSK:n Pääomistajat omistavat päivätyn osakasluettelon mukaisesti ne Osakkeet, jotka niille on omistajaluettelossa merkitty, ja niillä on rajoittamaton oikeus myydä ne kaikista rasitteista ja kolmansien oikeuksista vapaana. SSK:n Pääomistajat eivät ole hankkineet Osakkeita Tarjoushintaa korkeammalla hinnalla kuuden (6) kuukauden aikana ennen Ostotarjouksen julkistamista. SSK:n Pääomistajien parhaan käsityksen mukaan tiedossa ei ole seikkoja, joiden perusteella voitaisiin epäillä SSK:n Perussopimuksessa antamien vakuutusten paikkansa pitävyyttä. SSK:n Pääomistajien tiedossa ei ole seikkoja, jotka voisivat estää tai vaikeuttaa Perussopimuksen tai sen perusteella toteutettavan Ostotarjouksen toteutusta Perussopimuksen mukaisesti. Konsortio on Perussopimuksessa antanut Yhtiölle seuraavan vakuutuksen: Konsortio on Perussopimuksen allekirjoituspäivänä ( ) varmistanut Ostotarjouksen rahoituksen AML:n11 luvun 8 :ssä ja ostotarjouskoodissa edellytetyllä tavalla. Tarjouksentekijä rahoittaa Ostotarjouksessa maksettavan vastikkeen pankkilainalla, josta on tehty riittävät päätökset. Tarjouksentekijällä on tarvittava rahoitus Ostotarjouksen toteuttamiseen Perussopimuksen päivämääränä, eikä rahoitukseen liity poikkeuksellisia ehtoja. Konsortio on myös saanut pankilta päätöksen pankkitakauksen antamisesta Ostositoumuksen toteuttamiseen. Sitoumukset SSK, Konsortio ja SSK:n Pääomistajat ovat Perussopimuksessa antaneet toisilleen eräitä sitoumuksia, jotka koskevat Ostotarjouksen yhteydessä noudatettavia menettelyjä. Niihin kuuluvat muun muassa seuraavat sitoumukset: 14

15 Kukin osapuoli on sitoutunut noudattamaan ostotarjouskoodin suosituksia Ostotarjouksen yhteydessä. Yhtiö sitoutuu Perussopimuksen allekirjoituspäivän ja Ostotarjouksen toteuttamisen välisenä aikana jatkamaan liiketoimintaansa tavanomaisen ja vakiintuneen liiketoimintakäytännön mukaisesti ja pidättäytyy tekemästä tai toimeenpanemasta (i) olennaisia muutoksia tilinpäätöksen laadintaperiaatteisiinsa tai tilinpäätöskäytäntöönsä; (ii) päätöksiä Osakkeiden tai optio-oikeuksien tai muiden Osakkeisiin oikeuttavien arvopapereiden liikkeeseen laskemisesta tai muista osakepääoman muutoksista, taikka päätöksiä Osakkeiden, optio-oikeuksien tai muiden Osakkeisiin oikeuttavien arvopapereiden luovuttamisesta; (iii) päätöstä Osakkeisiin liittyvien osinkojen maksamisesta tai muita arvopapereiden lunastus- tai hankintapäätöksiä; (iv) päätöstä Yhtiön tai sen tytäryhtiöiden omistamien kiinteistöjen tai kiinteistöihin liittyvien vuokrasopimusten tai -suhteiden olennaisista muutoksista ja sitoutumisesta sopimukseen tai osallistumisesta liiketoimeen tai järjestelyyn, joka koskee sellaista olennaista omaisuuden hankintaa, olennaista omaisuudesta luopumista tai olennaisen lisävelan ottamista, joka ei kuulu tavanomaisen liiketoiminnan piiriin ja jolla voi olla negatiivinen vaikutus Yhtiölle tai sen tytäryhtiöille; tai (v) päätöstä olennaisen lainan ennenaikaisesta takaisinmaksusta. SSK:n Pääomistajat sitoutuvat olemaan tekemättä Yhtiön yhtiökokouksissa tämän kohdan vastaisia päätöksiä. Kukin osapuoli on sitoutunut parhaan kykynsä mukaan tekemään yhteistyötä keskenään sekä myötävaikuttamaan siihen ja edistämään kaikin tarvittavin ja asianmukaisin tavoin sitä, että Perussopimuksen mukainen järjestely, mukaan lukien Ostotarjous, voidaan toteuttaa mahdollisimman nopeasti. Konsortio sitoutuu Ostositoumuksen toteutusedellytysten varmistamiseksi siihen, että KHT-tilintarkastajan tarkastaman ja Suomen kirjanpitolainsäädännön (FAS) mukaan laaditun tilinpäätöksen perusteella Tarjouksentekijän 'oma pääoma yhteensä' -erä ei alita 10 miljoonan euron raja-arvoa ennen SSK:n Pääomistajat sitoutuvat olemaan myymättä Ostotarjouksen jälkeen omistamiaan Osakkeita ilman Tarjouksentekijän etukäteistä hyväksyntää ennen Luovutusrajoitus koskee SSK:n Pääomistajien omistuksessa olevaa 15,7 prosentin osuutta SSK:n kaikista Osakkeista eli Osaketta ja niiden tuottamista äänistä Ostotarjouksen jälkeen eli määrää, joka tarvitaan kahden kolmasosan enemmistövaatimuksen täyttämiseen yhdessä Konsortion Ostotarjouksen perusteella hankkivan omistuksen kanssa. Luovutusrajoitus päättyy, jos SSK:n Pääomistajien ja Konsortion yhteinen omistus SSK:sta alittaa kaksi kolmasosaa kaikista Osakkeista ja niiden tuottamista äänistä luovutusrajoitusaikana tai jos Konsortion omistus SSK:ssa nousee yli kahden kolmasosan kaikista Osakkeista Luovutusrajoituksen voimassaoloaikana. Luovutusrajoitus sekä arvoosuuksien laji, määrä ja oikeudenhaltijana toimiva Tarjouksentekijä kirjataan SSK:n Pääomistajien arvoosuustileille ja SSK:n Pääomistajat antavat Perussopimuksella suostumuksensa kirjausten tekemiseen ja sitoutuvat tarvittaessa allekirjoittamaan ja antamaan sellaiset asiakirjat, joita kirjausten toteuttaminen edellyttää. SSK:n Pääomistajat voivat keskenään sopia rajoitusten kohdistamisesta tietyn tai tiettyjen SSK:n Pääomistajien arvo-osuustilille tai arvo-osuustileille siten, että Luovutusrajoituksen piirissä olevien Osakkeiden kokonaismäärä on vähintään 15,7 prosenttia Osakkeista eli Osaketta. Lisäksi SSK:n Pääomistajat sitoutuvat olemaan luovuttamatta omistamiaan Osakkeita siihen saakka, kunnes Ostotarjous on toteutettu. SSK:n Pääomistajat sitoutuvat olemaan hankkimatta Osakkeita ennen Tarjousajan päättymistä Tarjoushintaa korkeammalla hinnalla tai muutoin Ostotarjousta paremmin ehdoin. SSK:n Pääomistajat sitoutuvat myös olemaan hankkimatta Osakkeita Tarjoushintaa korkeammalla hinnalla tai muutoin Ostotarjousta paremmin ehdoin yhdeksän (9) kuukauden kuluessa Tarjousajan päättymisestä. Luovutusrajoituksen voimassaoloaikana SSK:n Pääomistajat sitoutuvat SSK:n yhtiökokouksessa äänestämään Konsortion esittämällä tavalla esityksissä, joilla on osakeyhtiölain mukainen taloudellinen peruste SSK:n kannalta. Sopimuksen päättyminen Perussopimus voidaan irtisanoa päättymään milloin tahansa ennen Ostotarjouksen toteuttamista ainoastaan seuraavasti: a) kaikkien osapuolten kirjallisella suostumuksella, johon kaikkien osapuolten hallitukset ovat antaneet asianmukaisen valtuutuksen; tai b) osapuolen aloitteesta, mikäli jokin toinen osapuoli rikkoo olennaisesti Perussopimuksessa annettuja vakuutuksia, erityisiä ehtoja tai sitoumuksia. Sovellettava laki Perussopimukseen sovelletaan Suomen lakia. 15

16 OSTOTARJOUKSEN EHDOT Ostotarjouksen kohde Maakunnan Asunnot Oy ( Tarjouksentekijä ) tarjoutuu jäljempänä esitetyin ehdoin ostamaan kaikki SSK Suomen Säästäjien Kiinteistöt Oyj:n ( Yhtiö ) liikkeeseen laskemat osakkeet ( Osakkeet ), jotka eivät ole Tarjouksentekijän, Konsortion (määritelty jäljempänä) tai Yhtiön hallussa ( Ostotarjous ). Ostotarjous tehdään Tarjouksentekijän, sen omistajien (yhdessä Konsortio ), Yhtiön ja sen osakkeista noin 69,9 prosenttia omistavien pääomistajien ( SSK:n Pääomistajat ) allekirjoittaman perussopimuksen ( Perussopimus ) mukaisesti. Tarjoushinta Tarjoushinta on 5,00 euroa käteisenä kultakin Osakkeelta, jonka osalta Ostotarjous on pätevästi hyväksytty ( Tarjoushinta ). Tarjousaika Tarjousaika alkaa klo 9.30 (Suomen aikaa) ja päättyy klo (Suomen aikaa) ( Tarjousaika ), ellei Tarjousaikaa jatketa alla esitetyn mukaisesti. Tarjouksentekijä voi jatkaa Tarjousaikaa myöhemmin määriteltävän ajan. Arvopaperimarkkinalain (746/2012, muutoksineen, AML ) mukaan Tarjousajan enimmäispituus (mukaan lukien mahdollinen jatkettu Tarjousaika) on kymmenen (10) viikkoa. Tarjouksentekijä ilmoittaa Tarjousajan mahdollisesta jatkamisesta viimeistään ennen Tarjousajan päättymistä. Tarjouksentekijä ilmoittaa mahdollisesta jo jatketun Tarjousajan jatkamisesta viimeistään ennen jatketun Tarjousajan päättymistä. Jos Tarjouksentekijä jatkaa Tarjousaikaa, Tarjousaika päättyy Tarjouksentekijän asettamana uutena päättymisajankohtana. Ostotarjouksen toteuttamisedellytykset Tarjouksentekijän velvollisuus hyväksyä ne Osakkeet, joiden osalta Ostotarjous on pätevästi hyväksytty, sekä toteuttaa Ostotarjous, on ehdollinen seuraavien ehtojen (kukin erikseen Toteuttamisedellytys ja yhdessä Toteuttamisedellytykset ) täyttymiselle tai sille, että Tarjouksentekijä on, sikäli kuin tämä on sovellettavan lain mukaan mahdollista, luopunut vaatimasta niiden täyttymistä sinä päivänä tai siihen päivään mennessä, jolloin Tarjouksentekijä julkistaa Ostotarjouksen lopullisen tuloksen: 1) Ostotarjous on pätevästi hyväksytty sellaisten Osakkeiden osalta, jotka edustavat viittäkymmentäyhtä (51) prosenttia Yhtiön liikkeeseen laskemista Osakkeista ja äänistä; 2) mahdollisesti tarvittavien viranomaislupien, hyväksyntöjen ja suostumusten sisältämät ehdot ovat Yhtiön ja Tarjouksentekijän hyväksyttävissä. Tarjouksentekijällä ja/tai Yhtiöllä ei ole tämän hetkisen tiedon mukaan tiedossa viranomaislupia, hyväksyntöjä ja suostumuksia, jotka olisivat edellytyksenä Ostotarjouksen toteuttamiselle. Tarjouksentekijä tulee kuitenkin pidentämään tarjousaikaa, mikäli Ostotarjouksen toteuttamisen edellyttämiä viranomaislupia tulisi hakea eikä niitä ole saatu ennen tarjousajan umpeutumista; 3) Ostotarjouksen aloittamisen jälkeen ei ilmene Olennaista Haitallista Muutosta (kuten määritelty jäljempänä) Yhtiön tai sen tytäryhtiöiden liiketoiminnassa, varoissa, taloudellisessa tilanteessa tai toiminnan tuloksessa taikka rahoitusmarkkinoilla tai viranomaissääntelyssä; 4) mikään toimivaltainen tuomioistuin tai viranomainen ei ole antanut sellaista määräystä tai ryhtynyt sellaiseen viranomaistoimeen, joka estäisi tai viivästyttäisi Ostotarjouksen toteuttamista tai vaikuttaisi olennaisesti Ostotarjouksen hyväksyntään tai joka estäisi Tarjouksentekijän Osakkeiden omistuksen; 5) Tarjouksentekijälle Ostotarjousta varten myönnetty ulkopuolinen rahoitus on edelleen Tarjouksentekijän saatavilla sovituilla ehdoilla, pois lukien tilanne jossa kyseinen rahoitus ei ole saatavilla siitä syystä, että Tarjouksentekijä on rikkonut kyseisen rahoituksen ehtoja; 6) Yhtiön hallituksen suositus on edelleen voimassa muuttumattomana, pois lukien muuttaminen tilanteissa, joissa hallituksen huolellisuusvelvollisuus tätä edellyttää; ja 7) Perussopimus on edelleen voimassa. 16

17 Olennainen Haitallinen Muutos tarkoittaa Yhtiön tai sen materiaalisen osan divestointia tai uudelleenjärjestelyä, Yhtiön tai jonkin sen tytäryhtiön ajautumista maksukyvyttömyyteen tai joutumista yrityssaneerauksen tai konkurssimenettelyn tai muun vastaavan menettelyn alaiseksi, tai Yhtiön tai sen tytäryhtiön aloittamia toimenpiteitä tai Yhtiötä tai sen tytäryhtiötä vastaan vireille pantua oikeudenkäyntiä tällaisiin menettelyihin liittyen, tai olennaista haitallista muutosta Yhtiön tai sen tytäryhtiöiden muodostaman kokonaisuuden liiketoiminnassa, omaisuudessa, taloudellisessa tilanteessa tai liiketoiminnan tuloksessa tai näihin liittyvää olennaista haittavaikutusta, pois lukien muutokset johtuen yleisestä taloudellisesta tilanteesta tai rahoitusmarkkinoista. Tarjouksentekijä pidättää oikeuden peruuttaa Ostotarjous siinä tapauksessa, että jokin yllä mainituista ehdoista ei täyttyisi. Tarjouksentekijä voi lain sallimissa rajoissa luopua vetoamasta sellaiseen Toteuttamisedellytykseen, joka ei ole täyttynyt. Jos kaikki Toteuttamisedellytykset ovat Tarjousajan taikka jatketun Tarjousajan päättyessä tai keskeytyessä joko täyttyneet tai Tarjouksentekijä on luopunut vetoamasta täyttymättömiin edellytyksiin, Tarjouksentekijä toteuttaa Ostotarjouksen sen ehtojen mukaisesti Tarjousajan päätyttyä hankkien Osakkeet maksamalla Tarjoushinnan Yhtiön osakkeenomistajille, jotka ovat pätevästi hyväksyneet Ostotarjouksen eivätkä ole pätevästi peruuttaneet hyväksyntäänsä. Korotus- ja hyvitysvelvollisuus Jos Tarjouksentekijä tai muu AML:n 11 luvun 5 :ssä tarkoitettu taho hankkii ennen Tarjousajan päättymistä Osakkeita Tarjoushintaa korkeammalla hinnalla tai muutoin Ostotarjousta paremmin ehdoin, Tarjouksentekijän tulee AML:n 11 luvun 25 :n mukaisesti muuttaa Ostotarjouksen ehtoja vastaamaan tätä paremmin ehdoin tapahtunutta hankintaa (korotusvelvollisuus). Tarjouksentekijän tulee tällöin välittömästi julkistaa korotusvelvollisuuden syntyminen ja suorittaa Ostotarjousta paremmin ehdoin tapahtuneen hankinnan ja Tarjoushinnan välisellä erotuksella, huomioiden mahdollinen osinko tai muu varojen jakaminen, korotettu Tarjoushinta Ostotarjouksen toteuttamisen yhteydessä niille arvopaperinhaltijoille, jotka ovat hyväksyneet Ostotarjouksen. Jos Tarjouksentekijä tai muu AML:n 11 luvun 5 :ssä tarkoitettu taho hankkii Tarjousajan päättymistä seuraavien yhdeksän (9) kuukauden kuluessa Osakkeita Tarjoushintaa korkeammalla hinnalla tai muutoin Ostotarjousta paremmin ehdoin, Tarjouksentekijän tulee AML:n 11 luvun 25 :n mukaisesti hyvittää Ostotarjouksen hyväksyneille arvopaperinhaltijoille paremmin ehdoin tapahtuneen hankinnan ja Ostotarjouksessa tarjotun vastikkeen välinen ero (hyvitysvelvollisuus). Tarjouksentekijän tulee tällöin välittömästi julkistaa hyvitysvelvollisuuden syntyminen ja suorittaa Ostotarjousta paremmin ehdoin tapahtuneen hankinnan ja Ostotarjouksessa tarjotun vastikkeen välinen erotus kuukauden kuluessa hyvitysvelvollisuuden syntymisestä niille arvopaperinhaltijoille, jotka ovat hyväksyneet Ostotarjouksen. AML:n 11 luvun 25 :n 5 momentin mukaan hyvitysvelvollisuutta ei kuitenkaan synny siinä tapauksessa, että Osakkeen Tarjoushintaa korkeamman hinnan maksaminen perustuu osakeyhtiölain mukaiseen välitystuomioon edellyttäen, että Tarjouksentekijä tai muu AML:n 11 luvun 5 :ssä tarkoitettu taho ei ole ennen välitysmenettelyä tai sen kuluessa tarjoutunut hankkimaan Osakkeita Ostotarjousta paremmin ehdoin. Ostotarjouksen hyväksymismenettely Muilla Yhtiön osakkeenomistajilla kuin SSK:n Pääomistajilla on oikeus valintansa mukaan luovuttaa Osakkeensa Ostotarjouksen yhteydessä kokonaan tai osittain tai jättää Osakkeet luovuttamatta. Hyväksynnän antavalla Yhtiön osakkeenomistajalla on oltava käteistili Suomessa toimivassa rahalaitoksessa. Tarjousaikana annettu hyväksyminen on voimassa myös mahdollisen jatketun Tarjousajan tai keskeytetyn jatketun Tarjousajan loppuun asti. Useimmat suomalaiset tilinhoitajat lähettävät asiakkainaan oleville Euroclear Finland Oy:n ( Euroclear ) ylläpitämään Yhtiön osakasluetteloon merkityille osakkeenomistajille ilmoituksen Ostotarjouksesta sekä siihen liittyvät ohjeet ja hyväksymislomakkeen. Osakkeenomistajat, jotka eivät saa tällaista ilmoitusta tilinhoitajaltaan tai omaisuudenhoitajaltaan, voivat ottaa yhteyttä Nordea Pankin konttoriin, jossa tällaiset osakkeenomistajat saavat tarvittavat tiedot ja voivat antaa hyväksyntänsä. Niiden Yhtiön osakkeenomistajien, joiden Osakkeet on hallintarekisteröity ja jotka haluavat hyväksyä Ostotarjouksen, tulee antaa hyväksyntänsä hallintarekisteröinnin hoitajan antamien ohjeiden mukaisesti. Pantattujen Osakkeiden osalta Ostotarjouksen hyväksyminen edellyttää pantinhaltijan suostumusta. Suostumuksen hankkiminen on Yhtiön kyseisen osakkeenomistajan vastuulla. Pantinhaltijan suostumus toimitetaan kirjallisena tilinhoitajalle. 17

18 Yhtiön osakkeenomistajan, joka on merkitty Yhtiön osakasluetteloon ja joka haluaa hyväksyä Ostotarjouksen, tulee täyttää, allekirjoittaa ja palauttaa hyväksymislomake osakkeenomistajan arvo-osuustiliä hoitavalle tilinhoitajalle sen antamien ohjeiden mukaisesti ja sen asettaman aikarajan kuluessa tai, jos kyseinen tilinhoitaja ei vastaanota hyväksymislomakkeita (esimerkiksi Euroclear), tällainen osakkeenomistaja voi ottaa yhteyttä Nordea Pankin konttoriin hyväksyäkseen Ostotarjouksen omistamiensa Osakkeiden osalta. Hyväksymislomake tulee toimittaa siten, että se vastaanotetaan Tarjousajan tai, jos Tarjousaikaa on jatkettu, jatketun Tarjousajan kuluessa huomioiden kuitenkin tilinhoitajan antamat ohjeet. Osakkeenomistaja toimittaa hyväksymislomakkeen haluamallaan tavalla omalla vastuullaan, ja hyväksymislomake katsotaan toimitetuksi vasta, kun tilinhoitaja tai Nordea Pankin konttori on sen tosiasiallisesti vastaanottanut. Tarjouksentekijä pidättää itsellään oikeuden hylätä virheellisesti tai puutteellisesti tehdyt hyväksynnät. Hyväksymällä Ostotarjouksen Yhtiön osakkeenomistajat valtuuttavat Nordea Pankin tai tämän valtuuttaman tahon tai arvo-osuustiliään hoitavan tilinhoitajan kirjaamaan arvo-osuustililleen Osakkeiden luovutusrajoituksen tai myyntivarauksen sen jälkeen, kun osakkeenomistaja on toimittanut Ostotarjouksen hyväksymislomakkeen. Lisäksi Ostotarjouksen hyväksyneet osakkeenomistajat valtuuttavat Nordea Pankin tai tämän valtuuttaman tahon tai arvo-osuustiliään hoitavan tilinhoitajan suorittamaan muut tarvittavat kirjaukset ja ryhtymään muihin Ostotarjouksen teknisen toteuttamisen kannalta tarpeellisiin toimiin sekä myymään kaikki kyseisen osakkeenomistajan Ostotarjouksen toteutuskauppojen hetkellä omistamat Osakkeet Tarjouksentekijälle Ostotarjouksen ehtojen mukaisesti. Osakkeenomistaja, joka on Ostotarjouksen ehtojen mukaan pätevästi hyväksynyt Ostotarjouksen eikä ole pätevästi peruuttanut hyväksyntäänsä, ei saa myydä tai muutoin määrätä niistä Osakkeista, joiden osalta Ostotarjous on hyväksytty. Asianomaiselle arvo-osuustilille kirjataan Osakkeita koskeva luovutusrajoitus sen jälkeen, kun osakkeenomistaja on toimittanut Ostotarjouksen hyväksymislomakkeen. Jos Ostotarjousta ei toteuteta tai osakkeenomistaja peruuttaa pätevästi hyväksyntänsä Ostotarjouksen ehtojen mukaisesti, Osakkeita koskeva luovutusrajoitus poistetaan arvo-osuustililtä mahdollisimman pian ja arviolta kolmen (3) pankkipäivän kuluessa siitä, kun Ostotarjouksesta luopumisesta on ilmoitettu tai Ostotarjouksen ehtojen mukainen peruutusilmoitus on vastaanotettu. Peruutusoikeus Osakkeiden osalta Ostotarjouksen ehtojen mukaisesti pätevästi tehty Ostotarjouksen hyväksyminen voidaan AML:n 11 luvun 16 :n 1 momentin mukaisesti peruuttaa milloin tahansa Tarjousajan kuluessa tai, jos Tarjousaikaa on jatkettu, tämän jatketun Tarjousajan kuluessa, kunnes Tarjouksentekijä on ilmoittanut kaikkien Toteutumisedellytysten täyttyneen tai että Tarjouksentekijä on luopunut niistä, julistaen siten Ostotarjouksen ehdottomaksi. Tällaisen ilmoituksen jälkeen jo annettua Ostotarjouksen hyväksymistä ei ole enää mahdollista peruuttaa hyväksyttyjen Osakkeiden osalta, paitsi mikäli kolmas taho julkistaa kilpailevan julkisen ostotarjouksen Osakkeista ennen Osakkeiden myynnin toteuttamista kohdan Osakkeiden maksuehdot ja selvitys mukaisesti. Ostotarjouksen hyväksymisen pätevä peruuttaminen edellyttää, että kirjallinen peruutusilmoitus toimitetaan sille tilinhoitajalle, jolle kyseisiä Osakkeita koskeva Ostotarjouksen hyväksymislomake toimitettiin. Jos kyse on hallintarekisteröidyistä arvopapereista, haltijan tulee pyytää hallintarekisteröinnin hoitajaa toimittamaan peruutusilmoitus. Jos osakkeenomistaja peruuttaa Ostotarjouksen hyväksyntänsä Ostotarjouksen ehtojen mukaisesti, Osakkeita koskeva arvo-osuustilille rekisteröity luovutusrajoitus poistetaan mahdollisimman pian ja arviolta kolmen (3) pankkipäivän kuluessa siitä, kun Ostotarjouksen ehtojen mukainen peruutusilmoitus on vastaanotettu. Osakkeenomistajalla on milloin tahansa ennen Tarjousajan tai, jos Tarjousaikaa on jatkettu, ennen jatketun Tarjousajan päättymistä oikeus hyväksyä Ostotarjous uudelleen sellaisten Osakkeiden osalta, joiden osalta Ostotarjouksen hyväksyminen on peruutettu, noudattaen edellä kohdassa Ostotarjouksen hyväksymismenettely kuvattua hyväksymismenettelyä. Arvo-osuustiliä hoitava tilinhoitaja tai hallintarekisteröinnin hoitaja voi periä peruuttamisesta maksun oman hinnastonsa mukaisesti. Ostotarjouksen tuloksen ilmoittaminen Tarjouksentekijä ilmoittaa Ostotarjouksen alustavan tuloksen arviolta ensimmäisenä (1.) Tarjousajan tai, soveltuvin osin, jatketun tai keskeytetyn Tarjousajan päättymistä seuraavana pankkipäivänä, ja lopullisen tuloksen arviolta kolmantena (3.) Tarjousajan tai, soveltuvin osin, jatketun tai keskeytetyn Tarjousajan päättymistä seuraavana pankkipäivä- 18

19 nä. Lopullista tulosta koskevassa ilmoituksessa vahvistetaan (i) niiden Osakkeiden prosenttimäärä, joiden osalta Ostotarjous on pätevästi hyväksytty eikä hyväksyntää ole pätevästi peruutettu, sekä (ii) toteutetaanko Ostotarjous. Osakkeiden maksuehdot ja selvitys Niiden Osakkeiden, joiden osalta Ostotarjous on Ostotarjouksen ehtojen mukaisesti pätevästi hyväksytty eikä hyväksyntää ole pätevästi peruutettu, myynti toteutetaan viimeistään viidentenä (5.) Tarjousajan, tai jos Tarjousaikaa on jatkettu tai se on keskeytetty, jatketun tai keskeytetyn Tarjousajan päättymistä seuraavana pankkipäivänä. Osakkeiden myynti tapahtuu Helsingin Pörssissä edellyttäen, että arvopaperien kaupankäyntiin Helsingin Pörssissä sovellettavat säännöt sen sallivat. Muutoin Osakkeiden myynti toteutetaan Helsingin Pörssin ulkopuolella. Kaupat selvitetään arviolta toisena (2.) yllä mainittuja toteutuskauppoja seuraavana pankkipäivänä ( Selvityspäivä ). Osakkeen Tarjoushinta maksetaan Selvityspäivänä osakkeenomistajan arvo-osuustilin hoitotilille tai niiden osakkeenomistajien osalta, joiden omistus on hallintarekisteröity, hyväksymislomakkeessa määritellylle pankkitilille. Mikäli osakkeenomistajan pankkitili on eri rahalaitoksessa kuin hänen arvo-osuustilinsä, Osakkeen Tarjoushinta maksetaan osakkeenomistajan pankkitilille rahalaitosten välisen maksuliikenteen aikataulun mukaisesti siten, että se on osakkeenomistajan pankkitilillä arviolta kahden (2) pankkipäivän kuluttua Selvityspäivästä. Tarjouksentekijä pidättää itsellään oikeuden lykätä Osakkeen Tarjoushinnan maksamista, mikäli suoritus estyy tai keskeytyy ylivoimaisen esteen vuoksi. Tarjouksentekijä suorittaa maksun kuitenkin heti, kun suorituksen estävä tai keskeyttävä ylivoimainen este on ratkaistu. Omistusoikeuden siirtyminen Omistusoikeus Osakkeisiin, joiden osalta Ostotarjous on pätevästi hyväksytty, siirtyy Tarjouksentekijälle Selvityspäivänä Osakkeen Tarjoushinnan maksamista vastaan. Varainsiirtovero ja muut maksut Tarjouksentekijä maksaa Osakkeiden myynnin yhteydessä mahdollisesti Suomessa perittävän varainsiirtoveron. Kukin osakkeenomistaja vastaa tilinhoitajien, omaisuudenhoitajien, hallintarekisteröinnin hoitajien tai muiden tahojen veloittamista mahdollisten vakuuksien vapauttamiseen tai mahdollisten muiden Osakkeiden myynnin estävien rajoitusten poistamiseen liittyvistä palkkioista sekä palkkioista, jotka liittyvät osakkeenomistajan hyväksynnän peruuttamiseen kohdan Peruutusoikeus mukaisesti. Tarjouksentekijä vastaa muista tavanomaisista kuluista, jotka aiheutuvat Ostotarjouksen edellyttämistä arvo-osuuskirjauksista, Ostotarjouksen mukaisten Osakkeita koskevien kauppojen toteuttamisesta tai Osakkeen Tarjoushinnan maksamisesta. Muut asiat Tarjouksentekijä pidättää itsellään oikeuden muuttaa Ostotarjouksen ehtoja AML:n 11 luvun 15 :n 2 momentin mukaisesti. Tarjouksentekijä pidättää itsellään oikeuden jatkaa Tarjousaikaa ja muuttaa Ostotarjouksen ehtoja (mukaan lukien Ostotarjouksen mahdollinen raukeaminen) AML:n 11 luvun 17 :n mukaisesti, jos kolmas osapuoli julkistaa Osakkeita koskevan kilpailevan julkisen ostotarjouksen Tarjousaikana tai mahdollisena jatkettuna Tarjousaikana. Tarjouksentekijällä on oikeus päättää harkintansa mukaisesti kaikista muista Ostotarjoukseen liittyvistä asioista soveltuvan lainsäädännön asettamissa rajoissa. Ostotarjousta ei tehdä suoraan tai välillisesti Australiassa, Etelä-Afrikassa, Hongkongissa, Japanissa, Kanadassa tai Yhdysvalloissa eikä näihin valtioihin, eikä tätä Tarjousasiakirjaa ja siihen liittyviä asiakirjoja tule lähettää Australiaan, Etelä-Afrikkaan, Hongkongiin, Japaniin, Kanadaan tai Yhdysvaltoihin (mukaan lukien lähettäminen esimerkiksi sähköpostitse, postitse, telefaksitse tai puhelimitse), eikä Ostotarjousta ole mahdollista hyväksyä edellä mainituin tavoin Australiassa, Etelä-Afrikassa, Hongkongissa, Japanissa, Kanadassa tai Yhdysvalloissa tai näistä valtioista. Kopioita tästä Tarjousasiakirjasta ja siihen liittyvistä asiakirjoista ei postiteta tai muuten levitetä tai lähetetä, eikä niitä saa postittaa tai muuten levittää tai lähettää Australiaan, Etelä-Afrikkaan, Hongkongiin, Japaniin, Kanadaan, tai Yhdysvaltoihin tai tahoille, jotka hallinnoivat (tässä ominaisuudessaan) Osakkeita australialaisen, eteläafrikkalaisen, hongkongilaisen, japanilaisen, kanadalaisen tai yhdysvaltalaisen omistajan lukuun, eivätkä henkilöt, jotka vastaanottavat tällaisia asiakirjoja (mukaan lukien tahot, jotka hallinnoivat Osakkeita omistajan lukuun) saa levittää tai lähettää niitä Australiaan, 19

20 Etelä-Afrikkaan, Hongkongiin, Japaniin, Kanadaan tai Yhdysvaltoihin taikka näistä valtioista uhalla, että Ostotarjouksen hyväksyntä on mitätön. 20

SSK:n hallitus suosittelee yksimielisesti järjestelyn hyväksymistä;

SSK:n hallitus suosittelee yksimielisesti järjestelyn hyväksymistä; EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI YHDYSVALLOISSA, KANADASSA, JAPANISSA, AUSTRALIASSA, ETELÄ-AFRIKASSA, HONGKONGISSA TAI MISSÄÄN MUUSSA VALTIOSSA MISSÄ TARJOUS OLISI SOVELLETTAVAN

Lisätiedot

MAAKUNNAN ASUNNOT OY ON ILMOITTANUT TEKEVÄNSÄ JULKISEN OSTOTARJOUKSEN SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAKKEISTA

MAAKUNNAN ASUNNOT OY ON ILMOITTANUT TEKEVÄNSÄ JULKISEN OSTOTARJOUKSEN SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAKKEISTA SSK Suomen Säästäjien Kiinteistöt Oyj Pörssitiedote 14.10.2014 klo 19:30 Pörssitiedote SSK Suomen Säästäjien Kiinteistöt Oyj MAAKUNNAN ASUNNOT OY ON ILMOITTANUT TEKEVÄNSÄ JULKISEN OSTOTARJOUKSEN SUOMEN

Lisätiedot

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N HALLITUKSEN LAUSUNTO MAAKUNNAN ASUNNOT OY:N JULKISESTA OSTOTARJOUKSESTA

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N HALLITUKSEN LAUSUNTO MAAKUNNAN ASUNNOT OY:N JULKISESTA OSTOTARJOUKSESTA SSK Suomen Säästäjien Kiinteistöt Oyj Pörssitiedote 5.11.2014 klo 8:00 SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N HALLITUKSEN LAUSUNTO MAAKUNNAN ASUNNOT OY:N JULKISESTA OSTOTARJOUKSESTA Ei julkistettavaksi

Lisätiedot

IXONOS: JULKINEN OSTOTARJOUS IXONOS OYJ:N OSAKKEISTA

IXONOS: JULKINEN OSTOTARJOUS IXONOS OYJ:N OSAKKEISTA IXONOS: JULKINEN OSTOTARJOUS IXONOS OYJ:N OSAKKEISTA Tremoko Oy Ab ("Tremoko"), joka on suomalainen yksityisessä omistuksessa oleva osakeyhtiö, on hankkinut 10.2.2015 omistukseensa Turret Oy Ab:lta ja

Lisätiedot

LIITE 1 OSTOTARJOUKSEN EHDOT. Ostotarjouksen kohde

LIITE 1 OSTOTARJOUKSEN EHDOT. Ostotarjouksen kohde LIITE 1 OSTOTARJOUKSEN EHDOT Ostotarjouksen kohde Aspocomp Group Oyj ( Tarjouksentekijä tai Yhtiö ) tarjoutuu tämän Ostotarjouksen mukaisin ehdoin ostamaan kaikki Yhtiön 1.12.2006 liikkeeseen laskemat

Lisätiedot

Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj Yritysosto ja ostotarjous Ostotarjouksen ehdot Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj:n omista osakkeistaan

Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj Yritysosto ja ostotarjous Ostotarjouksen ehdot Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj:n omista osakkeistaan 22/2009 08.12.2009 Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj Yritysosto ja ostotarjous Ostotarjouksen ehdot Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj:n omista osakkeistaan Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj Pörssitiedote 8.12.2009,

Lisätiedot

MAAKUNNAN ASUNNOT ALOITTAA 6.11.2014 VAPAAEHTOISEN JULKISEN OSTOTARJOUKSEN KAI- KISTA SSK:N OSAKKEISTA

MAAKUNNAN ASUNNOT ALOITTAA 6.11.2014 VAPAAEHTOISEN JULKISEN OSTOTARJOUKSEN KAI- KISTA SSK:N OSAKKEISTA EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI YHDYSVALLOISSA, KA- NADASSA, JAPANISSA, AUSTRALIASSA, ETELÄ-AFRIKASSA, HONGKONGISSA TAI MISSÄÄN MUUSSA VALTIOSSA, MISSÄ TARJOUS OLISI SOVELLETTAVAN

Lisätiedot

OSTOTARJOUKSEN EHDOT

OSTOTARJOUKSEN EHDOT OSTOTARJOUKSEN EHDOT Ostotarjouksen kohde OP-Pohjola osk ( OP-Pohjola tai Tarjouksentekijä ) tarjoutuu ostotarjouksessa jäljempänä esitetyin ehdoin ostamaan kaikki Pohjola Pankki Oyj:n ( Pohjola tai Yhtiö

Lisätiedot

Jussi Capital Oy/Tiedote 14.4.2014 klo 15:30 JUSSI CAPITAL OY:N PAKOLLINEN JULKINEN OSTOTARJOUS SIEVI CAPITAL OYJ:N OSAKKEISTA ALKAA 15.4.

Jussi Capital Oy/Tiedote 14.4.2014 klo 15:30 JUSSI CAPITAL OY:N PAKOLLINEN JULKINEN OSTOTARJOUS SIEVI CAPITAL OYJ:N OSAKKEISTA ALKAA 15.4. Jussi Capital Oy/Tiedote 14.4.2014 klo 15:30 JUSSI CAPITAL OY:N PAKOLLINEN JULKINEN OSTOTARJOUS SIEVI CAPITAL OYJ:N OSAKKEISTA ALKAA 15.4.2014 Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi, suoraan tai epäsuorasti,

Lisätiedot

TÄMÄ TIEDOTE EI OLE TARKOITETTU LEVITETTÄVÄKSI YHDYSVALTOIHIN TAI MUIHIN MAIHIN, JOISSA SEN JAKELU OLISI RAJOITETTU.

TÄMÄ TIEDOTE EI OLE TARKOITETTU LEVITETTÄVÄKSI YHDYSVALTOIHIN TAI MUIHIN MAIHIN, JOISSA SEN JAKELU OLISI RAJOITETTU. Liite: Ingman Group Oy Ab:n tiedote kokonaisuudessaan INGMAN GROUP OY AB TIEDOTE 16.9.2013 klo 11.50 TÄMÄ TIEDOTE EI OLE TARKOITETTU LEVITETTÄVÄKSI YHDYSVALTOIHIN TAI MUIHIN MAIHIN, JOISSA SEN JAKELU OLISI

Lisätiedot

Markkinointiesite. Tämä ei ole tarjousasiakirja. Tarjoushinta 13,35 euroa käteisellä osakkeelta

Markkinointiesite. Tämä ei ole tarjousasiakirja. Tarjoushinta 13,35 euroa käteisellä osakkeelta Markkinointiesite. Tämä ei ole tarjousasiakirja. Tarjoushinta 13,35 euroa käteisellä osakkeelta Ostotarjous Pohjolan osakkeista OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj:n julkinen ostotarjous kaikista Pohjola-yhtymä

Lisätiedot

COMPONENTA OYJ:N OSAKEANNIN 2012 EHDOT. Yhtiökokouksen osakeantivaltuutus

COMPONENTA OYJ:N OSAKEANNIN 2012 EHDOT. Yhtiökokouksen osakeantivaltuutus COMPONENTA OYJ OSAKEANTI 2012 Page 1 of 5 COMPONENTA OYJ:N OSAKEANNIN 2012 EHDOT Yhtiökokouksen osakeantivaltuutus Yhtiön 23.2.2012 kokoontunut yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa

Lisätiedot

Osakeyhtiölain (624/2006, muutoksineen) 18 luvun 1 :n mukaan osakkeenomistaja, jolla on. Julkaistu: 2015 03 02 13:08:28 CET

Osakeyhtiölain (624/2006, muutoksineen) 18 luvun 1 :n mukaan osakkeenomistaja, jolla on. Julkaistu: 2015 03 02 13:08:28 CET Julkaistu: 2015 03 02 13:08:28 CET NASDAQ OMX Helsinki Oy Helsingin Pörssin tiedote TREMOKO OY AB JULKISTAA OSTOTARJOUKSEN IXONOS OYJ:N KAIKISTA OSAKKEISTA JA OSAKKEISIIN OIKEUTTAVISTA IXONOS OYJ:N LIIKKEESEEN

Lisätiedot

Clausal Computing Oy aloittaa 19.3.2012 käteisostotarjouksen Tectia Oyj:n kaikista osakkeista ja optio-oikeuksista

Clausal Computing Oy aloittaa 19.3.2012 käteisostotarjouksen Tectia Oyj:n kaikista osakkeista ja optio-oikeuksista Clausal Computing Oy aloittaa 19.3.2012 käteisostotarjouksen Tectia Oyj:n kaikista osakkeista ja optio-oikeuksista Ei julkistettavaksi, jaettavaksi tai toimitettavaksi Australiassa, Etelä-Afrikassa, Japanissa,

Lisätiedot

TÄYDENNYS OUTOTEC OYJ:N 22.12

TÄYDENNYS OUTOTEC OYJ:N 22.12 TÄYDENNYS OUTOTEC OYJ:N 22.12.2009 PÄIVÄTTYYN YHDISTETTYYN TARJOUSASIAKIR- JAAN JA LISTALLEOTTOESITTEESEEN KOSKIEN LAROX OYJ:N OSAKKEISTA JA MERKIN- TÄOIKEUKSISTA TEHTYÄ JULKISTA OSTOTARJOUSTA 29.12.2009

Lisätiedot

OP-Pohjola. OP-Pohjola osk tekee vapaaehtoisen julkisen ostotarjouksen kaikista Pohjola Pankki Oyj:n osakkeista, julkaistu 6.2.

OP-Pohjola. OP-Pohjola osk tekee vapaaehtoisen julkisen ostotarjouksen kaikista Pohjola Pankki Oyj:n osakkeista, julkaistu 6.2. OP-Pohjola osk tekee vapaaehtoisen julkisen ostotarjouksen kaikista Pohjola Pankki Oyj:n osakkeista, julkaistu 6.2.2014 OP-Pohjola osk tekee vapaaehtoisen julkisen ostotarjouksen kaikista Pohjola Pankki

Lisätiedot

OSTOTARJOUKSEN EHDOT. Ostotarjouksen kohde

OSTOTARJOUKSEN EHDOT. Ostotarjouksen kohde OSTOTARJOUKSEN EHDOT Ostotarjouksen kohde Renideo Holding Oy ( Tarjouksentekijä ) tarjoutuu ostamaan seuraavassa esitettyjen ehtojen mukaisesti kaikki Oral Hammaslääkärit Oyj:n ( Yhtiö tai Oral ) liikkeeseen

Lisätiedot

NORDIC ALUMINIUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.08.2012 Klo 10.00 1(1) Oy Lival Ab:n ostotarjous Nordic Aluminium Oyj:n osakkeista alkaa 20.8.

NORDIC ALUMINIUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.08.2012 Klo 10.00 1(1) Oy Lival Ab:n ostotarjous Nordic Aluminium Oyj:n osakkeista alkaa 20.8. NORDIC ALUMINIUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.08.2012 Klo 10.00 1(1) Oy Lival Ab:n ostotarjous Nordic Aluminium Oyj:n osakkeista alkaa 20.8.2012 Nordic Aluminium Oyj ( Yhtiö tai Nordic Aluminium ) on tänään 17.8.2012

Lisätiedot

JUSSI CAPITAL OY:N PAKOLLINEN JULKINEN OSTOTARJOUS KAIKISTA SIEVI CAPITAL OYJ:N LIIKKEESEENLASKEMISTA OSAKKEISTA

JUSSI CAPITAL OY:N PAKOLLINEN JULKINEN OSTOTARJOUS KAIKISTA SIEVI CAPITAL OYJ:N LIIKKEESEENLASKEMISTA OSAKKEISTA JUSSI CAPITAL OY:N PAKOLLINEN JULKINEN OSTOTARJOUS KAIKISTA SIEVI CAPITAL OYJ:N LIIKKEESEENLASKEMISTA OSAKKEISTA 14.4.2014 Jussi Capital Oy ( Jussi Capital tai Tarjouksentekijä ) tarjoutuu arvopaperimarkkinalain

Lisätiedot

TARJOUSASIAKIRJA 2.3.2015

TARJOUSASIAKIRJA 2.3.2015 TARJOUSASIAKIRJA 2.3.2015 TREMOKO OY AB:N PAKOLLINEN JULKINEN OSTOTARJOUS KAIKISTA IXONOS OYJ:N LIIKKEESEEN LASKEMISTA OSAKKEISTA JA IXONOS OYJ:N LIIKKEESEEN LASKEMISTA IXONOS OYJ:N OSAKKEISIIN OIKEUTTAVISTA

Lisätiedot

TARJOUSASIAKIRJA 8.11.2007. Rederiaktiebolaget Eckerön julkinen ostotarjous Birka Linen osakkeista

TARJOUSASIAKIRJA 8.11.2007. Rederiaktiebolaget Eckerön julkinen ostotarjous Birka Linen osakkeista TARJOUSASIAKIRJA 8.11.2007 Rederiaktiebolaget Eckerön julkinen ostotarjous Birka Linen osakkeista Rederiaktiebolaget Eckerö ( Eckerö tai Tarjouksentekijä ) tarjoutuu arvopaperimarkkinalain (495/26.5.1989,

Lisätiedot

RENIDEO HOLDING OY:N JULKINEN OSTOTARJOUS KAIKISTA ORAL HAMMASLÄÄKÄRIT OYJ:N LIIKKEESEENLASKEMISTA OSAKKEISTA

RENIDEO HOLDING OY:N JULKINEN OSTOTARJOUS KAIKISTA ORAL HAMMASLÄÄKÄRIT OYJ:N LIIKKEESEENLASKEMISTA OSAKKEISTA 24.4.2014 RENIDEO HOLDING OY:N JULKINEN OSTOTARJOUS KAIKISTA ORAL HAMMASLÄÄKÄRIT OYJ:N LIIKKEESEENLASKEMISTA OSAKKEISTA Renideo Holding Oy ( Tarjouksentekijä tai Renideo Holding ), joka on Suomen lakien

Lisätiedot

Pörssitiedote 29.6.2007 PANOSTAJA OYJ:N TIEDOTE SUOMEN HELASTON OSAKKEITA KOSKEVAN OSTOTARJOUKSEN EHDOISTA

Pörssitiedote 29.6.2007 PANOSTAJA OYJ:N TIEDOTE SUOMEN HELASTON OSAKKEITA KOSKEVAN OSTOTARJOUKSEN EHDOISTA Pörssitiedote 29.6.2007 PANOSTAJA OYJ:N TIEDOTE SUOMEN HELASTON OSAKKEITA KOSKEVAN OSTOTARJOUKSEN EHDOISTA Suomen Helasto Oyj on vastaanottanut tänään Panostaja Oyj:ltä tiedotteen, joka sisältää Panostaja

Lisätiedot

1 (6) Jokainen yksi Merkintäoikeus oikeuttaa merkitsemään yhden Antiosakkeen.

1 (6) Jokainen yksi Merkintäoikeus oikeuttaa merkitsemään yhden Antiosakkeen. 1 (6) OSAKEANNIN EHDOT Suominen Yhtymän ylimääräinen yhtiökokous valtuutti Yhtiön hallituksen päättämään enintään 30 000 000 uuden osakkeen antamisesta yhdessä tai useammassa maksullisessa osakeannissa.

Lisätiedot

TARJOUSASIAKIRJA 22.9.2015. Bittium Oyj:n julkinen ostotarjous yhtiön omista osakkeista ja optio-oikeuksista 2008C

TARJOUSASIAKIRJA 22.9.2015. Bittium Oyj:n julkinen ostotarjous yhtiön omista osakkeista ja optio-oikeuksista 2008C TARJOUSASIAKIRJA 22.9.2015 Bittium Oyj:n julkinen ostotarjous yhtiön omista osakkeista ja optio-oikeuksista 2008C Bittium Oyj ( Yhtiö tai "Bittium") tarjoutuu arvopaperimarkkinalain (746/2012, muutoksineen)

Lisätiedot

REDERIAKTIEBOLAGET ECKERÖN LEHDISTÖTIEDOTE klo (5)

REDERIAKTIEBOLAGET ECKERÖN LEHDISTÖTIEDOTE klo (5) REDERIAKTIEBOLAGET ECKERÖN LEHDISTÖTIEDOTE 21.3.2007 klo 11.30 1(5) REDERIAKTIEBOLAGET ECKERÖ KOMMENTOI BIRKA LINE ABP:N TÄNÄÄN JULKISTAMASSA ECKERÖN JULKISTA OSTOTARJOUSTA KOSKEVASSA LAUSUNNOSSA ANTAMIA

Lisätiedot

REDERIAKTIEBOLAGET ECKERÖN LEHDISTÖTIEDOTE 8.11.2007 klo 16.45 1(10)

REDERIAKTIEBOLAGET ECKERÖN LEHDISTÖTIEDOTE 8.11.2007 klo 16.45 1(10) REDERIAKTIEBOLAGET ECKERÖN LEHDISTÖTIEDOTE 8.11.2007 klo 16.45 1(10) REDERIAKTIEBOLAGET ECKERÖ KASVATTAA OMISTUSOSUUTTAAN BIRKA LINE ABP:SSÄ NOIN 86 PROSENTTIIN OSAKKEISTA JA NOIN 84 PROSENTTIIN ÄÄNISTÄ

Lisätiedot

OSAKKEET JA OSAKKEENOMISTAJAT OSAKEPÄÄOMA JA OSAKKEET HALLITUKSEN VOIMASSA OLEVAT VALTUUDET OSAKEHINNAT JA KAUPANKÄYNTI VUODEN 2005 OPTIO-OHJELMA

OSAKKEET JA OSAKKEENOMISTAJAT OSAKEPÄÄOMA JA OSAKKEET HALLITUKSEN VOIMASSA OLEVAT VALTUUDET OSAKEHINNAT JA KAUPANKÄYNTI VUODEN 2005 OPTIO-OHJELMA OSAKKEET JA OSAKKEENOMISTAJAT OSAKEPÄÄOMA JA OSAKKEET Eforen osake noteerataan Nasdaq OMX Helsinki Oy:ssä (pienet yhtiöt) tunnuksella EFO1V. Pörssierä on yksi kappale. Osakkeiden kokonaismäärä on 40 529

Lisätiedot

OSAKASSOPIMUS Jykes Kiinteistöt Oy

OSAKASSOPIMUS Jykes Kiinteistöt Oy LUONNOS OSAKASSOPIMUS 5.10.2016 Jykes Kiinteistöt Oy 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Osapuolet... 3 2. Sopimuksen tausta ja tarkoitus... 3 3. Yleisvelvoite... 3 4. Yhtiön hallinto ja omistajaohjaus... 3 5. Osakkeiden

Lisätiedot

Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka Helsinki Osoite Tammasaarenlaituri 3, 00180 Helsinki

Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka Helsinki Osoite Tammasaarenlaituri 3, 00180 Helsinki Epävirallinen käännös SULAUTUMISSUUNNITELMA 1. SULAUTUMISEEN OSALLISTUVAT YHTIÖT 2. SULAUTUMINEN Veritas keskinäinen vahinkovakuutusyhtiö (jäljempänä Veritas Vahinkovakuutus ) Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka

Lisätiedot

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.12.2004 klo. 10.00 1(5) Norvestia on tänään julkistanut osakeantiin liittyvän listalleottoesitteen.

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.12.2004 klo. 10.00 1(5) Norvestia on tänään julkistanut osakeantiin liittyvän listalleottoesitteen. Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.12.2004 klo. 10.00 1(5) NORVESTIAN OSAKEANNIN LISTALLEOTTOESITTEEN JULKISTAMINEN Norvestia on tänään julkistanut osakeantiin liittyvän listalleottoesitteen. Listalleottoesite

Lisätiedot

HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGONMAKSUSTA

HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGONMAKSUSTA HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGONMAKSUSTA ehdottaa, että 31.12.2015 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen perusteella jaetaan 0,35 euroa osakkeelta ja että

Lisätiedot

RENIDEO HOLDING OY:N JULKINEN OSTOTARJOUS ORAL HAMMASLÄÄKÄRIT OYJ:N OSAKKEISTA ALKAA 25.4.2014

RENIDEO HOLDING OY:N JULKINEN OSTOTARJOUS ORAL HAMMASLÄÄKÄRIT OYJ:N OSAKKEISTA ALKAA 25.4.2014 Tiedote 24.4.2014 klo 15.45 RENIDEO HOLDING OY:N JULKINEN OSTOTARJOUS ORAL HAMMASLÄÄKÄRIT OYJ:N OSAKKEISTA ALKAA 25.4.2014 Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi, suoraan tai epäsuorasti, Yhdysvalloissa,

Lisätiedot

VINCIT GROUP OYJ KANNUSTINJÄRJESTELMÄ 2017

VINCIT GROUP OYJ KANNUSTINJÄRJESTELMÄ 2017 VINCIT GROUP OYJ KANNUSTINJÄRJESTELMÄ 2017 I (I) SISÄLLYSLUETTELO 1 VINCIT GROUP -KONSERNIN KANNUSTINJÄRJESTELMÄ 2017... 1 2 KANNUSTINJÄRJESTELMÄN PERUSTEET JA LAAJUUS... 1 3 OSAKKEIDEN ILMOITTAMINEN KANNUSTINJÄRJESTELMÄN

Lisätiedot

1. Yhtiöjärjestyksen 10 :n ja osakeyhtiölain 5 luvun 3 :n mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat

1. Yhtiöjärjestyksen 10 :n ja osakeyhtiölain 5 luvun 3 :n mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat Yhtiökokouskutsu Konecranes Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 13.3.2008 klo 11.00 yhtiön auditoriossa, osoitteessa Koneenkatu 8, 05830 Hyvinkää. KOKOUKSESSA

Lisätiedot

HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGONMAKSUSTA

HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGONMAKSUSTA HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGONMAKSUSTA ehdottaa, että 31. joulukuuta 2017 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen perusteella jaetaan 0,55 euroa osakkeelta

Lisätiedot

HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGONMAKSUSTA

HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGONMAKSUSTA HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGONMAKSUSTA ehdottaa, että 31. joulukuuta 2017 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen perusteella jaetaan 0,55 euroa osakkeelta

Lisätiedot

eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015

eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015 eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015 Varsinaisen yhtiökokouksen 25.3.2015 antaman valtuutuksen nojalla hallitus on päättänyt antaa hallituksen nimeämille eq-konsernin avainhenkilöille yhteensä enintään 2 000 000

Lisätiedot

HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGONMAKSUSTA

HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGONMAKSUSTA HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGONMAKSUSTA ehdottaa, että 31.12.2016 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen perusteella jaetaan 0,42 euroa osakkeelta ja että

Lisätiedot

SYSOPEN DIGIA OYJ HALLITUKSEN EHDOTUKSET

SYSOPEN DIGIA OYJ HALLITUKSEN EHDOTUKSET SYSOPEN DIGIA OYJ HALLITUKSEN EHDOTUKSET SysOpen Digia Oyj:n ( Yhtiö ) hallitus ehdottaa, että Yhtiön 28.2.2007 pidettävä varsinainen yhtiökokous päättäisi jäljempänä tarkemmin määritellyistä asioista.

Lisätiedot

6. Vuoden 2015 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen; toimitusjohtajan katsauksen esittäminen

6. Vuoden 2015 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen; toimitusjohtajan katsauksen esittäminen WULFF-YHTIÖT OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU :n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 7. huhtikuuta 2016 alkaen kello 12.00 Radisson Blu Seaside -hotellissa, osoitteessa

Lisätiedot

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksusta päättämistä

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksusta päättämistä Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksusta päättämistä Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että 31.12.2014 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella

Lisätiedot

Osakkeen tarjoushinta on 5,06 euroa käteisenä jokaisesta osakkeesta, jonka osalta ostotarjous on pätevästi hyväksytty.

Osakkeen tarjoushinta on 5,06 euroa käteisenä jokaisesta osakkeesta, jonka osalta ostotarjous on pätevästi hyväksytty. 1) Mikä on vapaaehtoinen julkinen ostotarjous? Vapaaehtoisessa julkisessa ostotarjouksessa tarjouksen tekijä tarjoutuu vapaaehtoisesti ostamaan säännellyllä markkinalla Suomessa kaupankäynnin kohteena

Lisätiedot

TARJOUSASIAKIRJA 17.10.2012 INTERAVANTI OYJ:N JULKINEN OSTOTARJOUS OMISTA OSAKKEISTAAN

TARJOUSASIAKIRJA 17.10.2012 INTERAVANTI OYJ:N JULKINEN OSTOTARJOUS OMISTA OSAKKEISTAAN TARJOUSASIAKIRJA 17.10.2012 INTERAVANTI OYJ:N JULKINEN OSTOTARJOUS OMISTA OSAKKEISTAAN Interavanti Oyj ( Yhtiö tai Tarjouksentekijä ) tarjoutuu arvopaperimarkkinalain (495/1989 muutoksineen, AML ) 6 luvun

Lisätiedot

KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2015 EHDOT

KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2015 EHDOT 1 KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2015 EHDOT KONE Oyj:n hallitus on yhtiökokoukselta 1.3.2010 saamansa valtuutuksen perusteella päättänyt 18.12.2014 optio-oikeuksien antamisesta KONE Oyj:n (yhtiö) ja sen tytäryhtiöiden

Lisätiedot

TARJOUSASIAKIRJA 16.5.2013 McAfee Suomi Funding LLC:n julkinen ostotarjous Stonesoft Oyj:n kaikista osakkeista ja optio-oikeuksista

TARJOUSASIAKIRJA 16.5.2013 McAfee Suomi Funding LLC:n julkinen ostotarjous Stonesoft Oyj:n kaikista osakkeista ja optio-oikeuksista TARJOUSASIAKIRJA 16.5.2013 McAfee Suomi Funding LLC:n julkinen ostotarjous Stonesoft Oyj:n kaikista osakkeista ja optio-oikeuksista McAfee Suomi Funding LLC ( Tarjouksentekijä ) tarjoutuu arvopaperimarkkinalain

Lisätiedot

RENIDEO HOLDING OY KOROTTAA ORAL HAMMASLÄÄKÄRIT OYJ:N OSTOTARJOUKSESSA MAKSETTAVAA OSAKKEIDEN TARJOUSHINTAA

RENIDEO HOLDING OY KOROTTAA ORAL HAMMASLÄÄKÄRIT OYJ:N OSTOTARJOUKSESSA MAKSETTAVAA OSAKKEIDEN TARJOUSHINTAA Tiedote 3.6.2014 klo 14.00 RENIDEO HOLDING OY KOROTTAA ORAL HAMMASLÄÄKÄRIT OYJ:N OSTOTARJOUKSESSA MAKSETTAVAA OSAKKEIDEN TARJOUSHINTAA Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi, suoraan tai epäsuorasti, Yhdysvalloissa,

Lisätiedot

6. Vuoden 2010 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

6. Vuoden 2010 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen 1 KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Interavanti Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 8.3.2011 kello 10.00 alkaen yhtiön toimistossa osoitteessa Mannerheimintie

Lisätiedot

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta Tilinpäätöksen 31.12.2015 mukaan emoyhtiön jakokelpoiset

Lisätiedot

HALLITUKSEN EHDOTUKSET 1.2.2011 PIDETTÄVÄLLE YLIMÄÄRÄISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE

HALLITUKSEN EHDOTUKSET 1.2.2011 PIDETTÄVÄLLE YLIMÄÄRÄISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE HALLITUKSEN EHDOTUKSET 1.2.2011 PIDETTÄVÄLLE YLIMÄÄRÄISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE Biotie Therapies Oyj ( Yhtiö ) on 10.1.2011 solminut yhdistymissopimuksen (Combination Agreement), jonka ehtojen mukaan Yhtiö

Lisätiedot

HALLITUKSEN EHDOTUKSET 1.2.2011 PIDETTÄVÄLLE YLIMÄÄRÄISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE

HALLITUKSEN EHDOTUKSET 1.2.2011 PIDETTÄVÄLLE YLIMÄÄRÄISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE HALLITUKSEN EHDOTUKSET 1.2.2011 PIDETTÄVÄLLE YLIMÄÄRÄISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE Biotie Therapies Oyj ( Yhtiö ) on 10.1.2011 solminut yhdistymissopimuksen (Combination Agreement), jonka ehtojen mukaan Yhtiö

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2012. 1022/2012 Valtiovarainministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2012. 1022/2012 Valtiovarainministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2012 1022/2012 Valtiovarainministeriön asetus tarjousasiakirjan sisällöstä ja julkistamisesta sekä sisällöstä myönnettävistä poikkeuksista

Lisätiedot

TELESTE OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU

TELESTE OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU TELESTE OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU Teleste Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina huhtikuun 1. päivänä 2014 kello 15.00 Finlandia-talon Helsinki-salissa, Mannerheimintie

Lisätiedot

HALLITUKSEN JA NIMITYSVALIOKUNNAN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE SCANFIL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS SIEVI

HALLITUKSEN JA NIMITYSVALIOKUNNAN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE SCANFIL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS SIEVI HALLITUKSEN JA NIMITYSVALIOKUNNAN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE :N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS SIEVI 12.4.2016 SISÄLLYS 1. TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN...3 2. HALLITUKSEN

Lisätiedot

Oy Danfoss Ab:n, Danfoss A/S:n kokonaan omistaman tytäryhtiön, Vacon Oyj:n hallituksen suosittelema ostotarjous Vacon Oyj:n kaikista osakkeista

Oy Danfoss Ab:n, Danfoss A/S:n kokonaan omistaman tytäryhtiön, Vacon Oyj:n hallituksen suosittelema ostotarjous Vacon Oyj:n kaikista osakkeista Oy Danfoss Ab:n, Danfoss A/S:n kokonaan omistaman tytäryhtiön, Vacon Oyj:n hallituksen suosittelema ostotarjous Vacon Oyj:n kaikista osakkeista Danfoss A/S ja Vacon Oyj allekirjoittivat 11.9.2014 yhdistymissopimuksen,

Lisätiedot

HONKARAKENNE OYJ Henkilöstöannin ehdot

HONKARAKENNE OYJ Henkilöstöannin ehdot HONKARAKENNE OYJ Henkilöstöannin ehdot Mika Oksanen Tomi Merenheimo Asianajaja, osakas Asianajaja, osakas Magnusson Helsinki Asianajotoimisto Oy 10.1.2014 Berlin Copenhagen Gothenburg Helsinki Malmö Minsk

Lisätiedot

Marraskuu MERKINTÄSOPIMUS. 1.1 Medicortex Finland Oy (Y-tunnus , jäljempänä Yhtiö ), ja

Marraskuu MERKINTÄSOPIMUS. 1.1 Medicortex Finland Oy (Y-tunnus , jäljempänä Yhtiö ), ja Marraskuu 2017 - MERKINTÄSOPIMUS 1 Osapuolet 1.1 Medicortex Finland Oy (Y-tunnus 2625992-6, jäljempänä Yhtiö ), ja 1.2 Nimi: _ Henkilötunnus (jäljempänä Merkitsijä ) Yhtiö on tarjonnut Merkitsijälle mahdollisuutta

Lisätiedot

INVESTORS HOUSE OYJ YHTIÖKOKOUSKUTSU. PÖRSSITIEDOTE klo 9.30 KUTSU INVESTORS HOUSE OYJ:N YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

INVESTORS HOUSE OYJ YHTIÖKOKOUSKUTSU. PÖRSSITIEDOTE klo 9.30 KUTSU INVESTORS HOUSE OYJ:N YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN INVESTORS HOUSE OYJ YHTIÖKOKOUSKUTSU PÖRSSITIEDOTE 21.8.2017 klo 9.30 KUTSU INVESTORS HOUSE OYJ:N YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Investors House Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen

Lisätiedot

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksusta päättämistä

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksusta päättämistä Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksusta päättämistä Hallitus ehdottaa, että 31.12.2012 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella jaetaan osinkona

Lisätiedot

OSAKKEET JA OSAKKEENOMISTAJAT OSAKEPÄÄOMA JA OSAKKEET HALLITUKSEN VOIMASSA OLEVAT VALTUUDET OSAKEHINNAT JA KAUPANKÄYNTI VUODEN 2005 OPTIO-OHJELMA

OSAKKEET JA OSAKKEENOMISTAJAT OSAKEPÄÄOMA JA OSAKKEET HALLITUKSEN VOIMASSA OLEVAT VALTUUDET OSAKEHINNAT JA KAUPANKÄYNTI VUODEN 2005 OPTIO-OHJELMA OSAKKEET JA OSAKKEENOMISTAJAT OSAKEPÄÄOMA JA OSAKKEET Eforen osake noteerataan Helsingin Pörssin pohjoismaisella listalla (pienet yhtiöt) tunnuksella EFO1V. Pörssierä on yksi kappale. Osakkeiden kokonaismäärä

Lisätiedot

Olvi Oyj:n varsinaisessa yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

Olvi Oyj:n varsinaisessa yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen Olvi Oyj YHTIÖKOKOUSKUTSU Olvi Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 14.4.2016 kello 11.00 Olvi-oluthallilla osoitteessa Luuniemenkatu 4, 74100 Iisalmi.

Lisätiedot

OKMETIC OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 9.00

OKMETIC OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 9.00 OKMETIC OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.6.2016 KLO 9.00 EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, KOKONAAN TAI OSITTAIN, ALUEELLA TAI ALUEELLE TAI HENKILÖLLE, JOKA SIJAITSEE TAI ASUU YHDYSVALLOISSA,

Lisätiedot

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä-Afrikkaan tai Japaniin.

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä-Afrikkaan tai Japaniin. Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä-Afrikkaan tai Japaniin. IXONOS OYJ:N HALLITUS ON PÄÄTTÄNYT NOIN 1,83 MILJOONAN EURON SUUNNATUSTA ANNISTA

Lisätiedot

JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ:N JULKINEN OSTOTARJOUS OMISTA OSAKKEISTAAN

JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ:N JULKINEN OSTOTARJOUS OMISTA OSAKKEISTAAN TARJOUSASIAKIRJA 9.12.2009 JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ:N JULKINEN OSTOTARJOUS OMISTA OSAKKEISTAAN Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj ( Yhtiö tai Tarjouksentekijä ) tarjoutuu arvopaperimarkkinalain (495/1989

Lisätiedot

6. Tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen sekä tilintarkastuskertomuksen esittäminen 31.10.2014 päättyneeltä tilikaudelta

6. Tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen sekä tilintarkastuskertomuksen esittäminen 31.10.2014 päättyneeltä tilikaudelta YHTIÖKOKOUSKUTSU Panostaja Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan yhtiön varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina helmikuun 5. päivänä 2015 alkaen klo 13.00 Tampere-talon Studio-salissa osoitteessa

Lisätiedot

AFFECTO OYJ PÖRSSITIEDOTE klo 10.30

AFFECTO OYJ PÖRSSITIEDOTE klo 10.30 AFFECTO OYJ PÖRSSITIEDOTE 12.2.2009 klo 10.30 KUTSU AFFECTO OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN :n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään perjantaina 3.4.2009 alkaen klo

Lisätiedot

HALLITUKSEN JA NIMITYSVALIOKUNNAN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE SCANFIL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS SIEVI

HALLITUKSEN JA NIMITYSVALIOKUNNAN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE SCANFIL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS SIEVI # 20032017_SCA_V1 HALLITUKSEN JA NIMITYSVALIOKUNNAN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE :N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS SIEVI 26.4.2017 SISÄLLYS 1. TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN...3

Lisätiedot

SSH Communications Security Oyj

SSH Communications Security Oyj SSH Communications Security Oyj YHTIÖKOKOUSKUTSU SSH Communications Security Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 20. maaliskuuta 2014 klo 10.00 alkaen

Lisätiedot

Varsinainen yhtiökokous tiistaina 31. maaliskuuta 2015 klo 12.00 Pörssisali, Fabianinkatu 14, 00100 Helsinki

Varsinainen yhtiökokous tiistaina 31. maaliskuuta 2015 klo 12.00 Pörssisali, Fabianinkatu 14, 00100 Helsinki Varsinainen yhtiökokous tiistaina 31. maaliskuuta 2015 klo 12.00 Pörssisali, Fabianinkatu 14, 00100 Helsinki Esityslista 1. Kokouksen avaaminen 2. Kokouksen järjestäytyminen 3. Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

KUTSU ZEELAND OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

KUTSU ZEELAND OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN KUTSU ZEELAND OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Zeeland Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään perjantaina 19.4.2013 kello 13:00 alkaen yhtiön toimitiloissa, osoitteessa

Lisätiedot

COMPONENTA OYJ OSAKEANTI 2013 Sivu 1 / 5

COMPONENTA OYJ OSAKEANTI 2013 Sivu 1 / 5 COMPONENTA OYJ OSAKEANTI 2013 Sivu 1 / 5 COMPONENTA OYJ:N OSAKEANNIN 2013 EHDOT Hallituksen osakeantipäätös Componenta Oyj:n ( Yhtiö tai Componenta ) hallitus päätti 16.8.2013 varsinaisen yhtiökokouksen

Lisätiedot

HALLITUKSEN JA SEN VALIOKUNTIEN EHDOTUKSET PIDETTÄVÄLLE VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE

HALLITUKSEN JA SEN VALIOKUNTIEN EHDOTUKSET PIDETTÄVÄLLE VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE HALLITUKSEN JA SEN VALIOKUNTIEN EHDOTUKSET 16.3.2016 PIDETTÄVÄLLE VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE OSINGONJAKOEHDOTUS Digia Oyj:n vapaa oma pääoma oli 31.12.2015 päivätyn taseen mukaan 34.214.777,30 euroa,

Lisätiedot

6. Vuoden 2015 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

6. Vuoden 2015 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen Basware Oyj, pörssitiedote 2.2.2016 klo 08:40 Kutsu Basware Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen Basware Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 15. päivänä

Lisätiedot

EHDOTUKSET BITTIUM OYJ:N VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE

EHDOTUKSET BITTIUM OYJ:N VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE EHDOTUKSET BITTIUM OYJ:N VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE 12.4.2017 Copyright Bittium Corporation Bittium Corporation, Tutkijantie 8, FI-90590 Oulu, FINLAND, +358 40 344 2000, +358 8 343 032 Sisällysluettelo

Lisätiedot

6. Vuoden 2014 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

6. Vuoden 2014 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen YHTIÖKOKOUSKUTSU Aspo Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 9. huhtikuuta 2015 klo 14.00 Pörssitalon pörssisalissa osoitteessa Fabianinkatu 14, 00100 Helsinki.

Lisätiedot

OSAKASSOPIMUS 1 OSAPUOLET. Tämän sopimuksen osapuolia ovat. Keski-Pasilan jätteen putkikeräys Oy

OSAKASSOPIMUS 1 OSAPUOLET. Tämän sopimuksen osapuolia ovat. Keski-Pasilan jätteen putkikeräys Oy LIITE 5 1 (5) OSAKASSOPIMUS 1 OSAPUOLET Tämän sopimuksen osapuolia ovat Keski-Pasilan jätteen putkikeräys Oy Y-tunnus 2719025-4 (jäljempänä Jäteyhtiö ) YIT Rakennus Oy Y-tunnus 1565583-5 Jäteyhtiön perustajaosakkaana

Lisätiedot

OSTOTARJOUKSEN EHDOT Ostotarjouksen kohde Tarjouksentekijä Yhtiö Osakkeet Osake Vuoden 2014 Optio-oikeudet Vuoden 2015 Optio-oikeudet Optio-oikeudet

OSTOTARJOUKSEN EHDOT Ostotarjouksen kohde Tarjouksentekijä Yhtiö Osakkeet Osake Vuoden 2014 Optio-oikeudet Vuoden 2015 Optio-oikeudet Optio-oikeudet OSTOTARJOUKSEN EHDOT Ostotarjouksen kohde Nokia Solutions and Networks Oy ("Tarjouksentekijä") tarjoutuu jäljempänä esitetyin ehdoin ostamaan kaikki Comptel Oyj:n ("Yhtiö") liikkeeseen laskemat osakkeet

Lisätiedot

KUTSU SIILI SOLUTIONS OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

KUTSU SIILI SOLUTIONS OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN KUTSU SIILI SOLUTIONS OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Siili Solutions Oyj Kutsu yhtiökokoukseen 25.2.2016 kello 10.05 Siili Solutions Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen,

Lisätiedot

LUOVUTUSKIRJA Sibelius-Akatemian, Yleisradio Oy:n Helsingin Kaupungin Sekä Helsingin Musiikkitalo Oy:n välillä

LUOVUTUSKIRJA Sibelius-Akatemian, Yleisradio Oy:n Helsingin Kaupungin Sekä Helsingin Musiikkitalo Oy:n välillä LUOVUTUSKIRJA Sibelius-Akatemian, Yleisradio Oy:n ja Helsingin Kaupungin Sekä Helsingin Musiikkitalo Oy:n välillä 2 (8) Allekirjoittaneet sopijapuolet ovat tänään tehneet seuraavan luovutuskirjan (jäljempänä

Lisätiedot

Kori 1 Kori 2 Kori 3 Ei liputusta.

Kori 1 Kori 2 Kori 3 Ei liputusta. 1 (12) Liputusesimerkkejä Liputusvelvollisuus voi syntyä kolmessa eri korissa. Koriin 1 sisältyy olemassa oleva omistus- ja ääniosuus. Koriin 2 sisältyvät rahoitusvälineet, jotka oikeuttavat hankkimaan

Lisätiedot

HALLITUKSEN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE SIEVI CAPITAL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Sievi

HALLITUKSEN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE SIEVI CAPITAL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Sievi HALLITUKSEN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE :N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 8.4.2014 Sievi # 11032014 Sievi Capital_V2 SISÄLLYS: 1. TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN...3 2. HALLITUKSEN

Lisätiedot

POHJOLAN OSAKEHISTORIA VUODESTA 1989 ALKAEN

POHJOLAN OSAKEHISTORIA VUODESTA 1989 ALKAEN :n 1 (10) 2.6.2015 POHJOLAN OSAKEHISTORIA VUODESTA 1989 ALKAEN Jäljempänä on selostettu yhtiön osakkeisiin ja osakkeisiin oikeuttaviin arvopapereihin liittyviä päätöksiä ja toimia sekä osakepääoman ja

Lisätiedot

EHDOTUKSET BITTIUM OYJ:N YLIMÄÄRÄISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE

EHDOTUKSET BITTIUM OYJ:N YLIMÄÄRÄISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE EHDOTUKSET BITTIUM OYJ:N YLIMÄÄRÄISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE 14.9.2015 Copyright Bittium Corporation Bittium Corporation, Tutkijantie 8, FI-90590 Oulu, FINLAND, +358 40 344 2000, +358 8 343 032 Sisällysluettelo:

Lisätiedot

Nokia Solutions and Networks Oy:n julkinen ostotarjous Comptel Oyj:n kaikista osakkeista ja optio-oikeuksista

Nokia Solutions and Networks Oy:n julkinen ostotarjous Comptel Oyj:n kaikista osakkeista ja optio-oikeuksista TARJOUSASIAKIRJA 23.2.2017 Nokia Solutions and Networks Oy:n julkinen ostotarjous Comptel Oyj:n kaikista osakkeista ja optio-oikeuksista Nokia Solutions and Networks Oy ( Tarjouksentekijä ) tarjoutuu arvopaperimarkkinalain

Lisätiedot

PÄÄKAUPUNKISEUDUN KAUPPAKIRJA Sivu 1/6 JUNAKALUSTO OY

PÄÄKAUPUNKISEUDUN KAUPPAKIRJA Sivu 1/6 JUNAKALUSTO OY PÄÄKAUPUNKISEUDUN KAUPPAKIRJA Sivu 1/6 KAUPPAKIRJA 1. Sopijapuolet Ostajat: (1) Helsingin kaupunki Osoite: Pohjoisesplanadi 11 13, 00170 Helsinki / PL 1, 00099 Helsingin kaupunki (jäljempänä Helsinki)

Lisätiedot

HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGON MAKSAMISESTA

HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGON MAKSAMISESTA 1 (6) HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGON MAKSAMISESTA Yhtiön hallituksen voitonjakoehdotus on julkistettu 18.2.2010. ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiö jakaa vuodelta

Lisätiedot

Hallituksella on oikeus päättää Optio-oikeuksien muuntamisesta sarjasta toiseen.

Hallituksella on oikeus päättää Optio-oikeuksien muuntamisesta sarjasta toiseen. Okmetic Oyj:n Optio-oikeudet 2013 Okmetic Oyj:n (jäljempänä Okmetic tai "Yhtiö") hallitus (jäljempänä Hallitus ) on kokouksessaan 17.12.2013 päättänyt, että Yhtiö antaa optio-oikeuksia, joilla voidaan

Lisätiedot

OSAKEKAUPPAKIRJA. Lappeenrannan kaupungin. Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy:n. välillä. (jäljempänä Kauppakirja )

OSAKEKAUPPAKIRJA. Lappeenrannan kaupungin. Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy:n. välillä. (jäljempänä Kauppakirja ) OSAKEKAUPPAKIRJA Lappeenrannan kaupungin ja Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy:n välillä (jäljempänä Kauppakirja ) 1. Kaupan osapuolet 1.1 Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy (y-tunnus 0433221-3), Valtakatu 44,

Lisätiedot

1. Yhtiöjärjestyksen 12 :ssä mainitut varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi määrätyt asiat

1. Yhtiöjärjestyksen 12 :ssä mainitut varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi määrätyt asiat PERLOS OYJ PÖRSSITIEDOTE 14.3.2003 KLO 8.00 KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN JA HALLITUKSEN EHDOTUKSET VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE Perlos Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan yhtiön varsinaiseen yhtiökokoukseen,

Lisätiedot

Nokian julkinen ostotarjous Comptelin kaikista osakkeista ja optio-oikeuksista

Nokian julkinen ostotarjous Comptelin kaikista osakkeista ja optio-oikeuksista Nokian julkinen ostotarjous Comptelin kaikista osakkeista ja optio-oikeuksista Ostotarjouksen tarjousaika 27.2. - 29.3.2017 Comptelin hallitus on yksimielisesti suositellut osakkeenomistajille ja optio-oikeuksien

Lisätiedot

6. Vuoden 2016 tilinpäätöksen, joka sisältää konsernitilinpäätöksen, ja toimintakertomuksen esittäminen Toimitusjohtajan katsaus

6. Vuoden 2016 tilinpäätöksen, joka sisältää konsernitilinpäätöksen, ja toimintakertomuksen esittäminen Toimitusjohtajan katsaus 1 (5) ETTEPLAN OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU Etteplan Oyj:n ( Yhtiö ) osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 4. huhtikuuta 2017 kello 13:00 alkaen Yhtiön toimitiloissa

Lisätiedot

6. Vuoden 2014 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

6. Vuoden 2014 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen KUTSU SIILI SOLUTIONS OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Siili Solutions Oyj Kutsu yhtiökokoukseen 27.2.2015 kello 10.30 Siili Solutions Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen,

Lisätiedot

TÄYDENNYS NEXSTIM OYJ:N 10.10.2014 PÄIVÄTTYYN ESITTEESEEN

TÄYDENNYS NEXSTIM OYJ:N 10.10.2014 PÄIVÄTTYYN ESITTEESEEN 30.10.2014 TÄYDENNYS NEXSTIM OYJ:N 10.10.2014 PÄIVÄTTYYN ESITTEESEEN EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI KOKONAISUUDESSAAN TAI OSITTAIN EIKÄ SUORAAN TAI VÄLILLISESTI YHDYSVALLOISSA, AUSTRALIASSA, KANADASSA,

Lisätiedot

Innofactor Oyj:n yhtiökokouskutsu

Innofactor Oyj:n yhtiökokouskutsu Innofactor Oyj:n Pörssitiedote 20.8.2013 klo 8.30 Innofactor Oyj:n yhtiökokouskutsu Innofactor Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 17.9.2013 klo 10

Lisätiedot

TARJOUSASIAKIRJA JA TARJOUSESITE 12.11.2003. CIDRON CAPITAL OY AB:n julkinen ostotarjous HACKMAN OYJ ABP:n osakkeista

TARJOUSASIAKIRJA JA TARJOUSESITE 12.11.2003. CIDRON CAPITAL OY AB:n julkinen ostotarjous HACKMAN OYJ ABP:n osakkeista TARJOUSASIAKIRJA JA TARJOUSESITE 12.11.2003 CIDRON CAPITAL OY AB:n julkinen ostotarjous HACKMAN OYJ ABP:n osakkeista Cidron Capital Oy Ab ( Tarjouksen tekijä tai Cidron Capital ) tarjoutuu tämän yhdistetyn

Lisätiedot

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta Emoyhtiön taseen 31.12.2012 mukaan emoyhtiön jakokelpoiset

Lisätiedot

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta Tilinpäätöksen 31.12.2014 mukaan emoyhtiön jakokelpoiset

Lisätiedot

HELSINGIN SEUDUN ASIOIMISTULKKIKESKUS OY:N OSAKASSOPIMUS. 1.1. Vantaan kaupunki (1 008 osaketta)

HELSINGIN SEUDUN ASIOIMISTULKKIKESKUS OY:N OSAKASSOPIMUS. 1.1. Vantaan kaupunki (1 008 osaketta) HELSINGIN SEUDUN ASIOIMISTULKKIKESKUS OY:N OSAKASSOPIMUS 1. OSAPUOLET 1.1. Vantaan kaupunki (1 008 osaketta) 1.2. Helsingin kaupunki (1 osake) 1.3. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä

Lisätiedot

TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN

TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN 1 TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN Hallitus ehdottaa 11.4.2017 kokoontuvalle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 1.1. - 31.12.2016 vahvistettavan taseen

Lisätiedot

Talenom Oyj:n optio-oikeudet 2016 TALENOM OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2016

Talenom Oyj:n optio-oikeudet 2016 TALENOM OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2016 Sivu 1 / 5 TALENOM OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2016 Talenom Oyj:n (yhtiö) varsinainen yhtiökokous on 17.3.2016 päättänyt optio-oikeuksien antamisesta yhtiön hallituksen (hallitus) ehdotuksen 17.2.2016 mukaisesti

Lisätiedot