PALAUTE SAADUISTA LAUSUNNOISTA STANDARDIN 5.2C UUDISTAMINEN JA MUUTOS STANDARDIIN 5.2B

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PALAUTE SAADUISTA LAUSUNNOISTA STANDARDIN 5.2C UUDISTAMINEN JA MUUTOS STANDARDIIN 5.2B"

Transkriptio

1 PALAUTE 1 (8) PALAUTE SAADUISTA LAUSUNNOISTA STANDARDIN 5.2C UUDISTAMINEN JA MUUTOS STANDARDIIN 5.2B Kysymys 1 Pyysimme syyskuussa 2006 lausuntoja uudistetusta ostotarjous ja tarjousvelvollisuus -standardista (5.2c) sekä muutetusta Liikkeeseenlaskijan ja osakkeenomistajan tarjousvelvollisuus -standardista (5.2b). Saimme yhteensä 22 lausuntoa 23 lausunnonantajalta. Lausunnonantajista 3 pyysi, ettei heidän lausuntoaan julkaista. Lausuntoja standardiluonnoksiin antoivat lähinnä eri etujärjestöt, muut viranomaiset sekä yksittäiset valvottavat ja asianajotoimistot. Saadut lausunnot julkaistaan Rahoitustarkastuksen internet-sivustolla lausuntopyyntöjen yhteydessä, ellei lausunnon lähettäjä ole erityisesti kieltänyt julkaisemista tai ellei Rahoitustarkastuksen salassapitovelvollisuudesta muuta johdu. Kysyimme, kannattavatko lausunnonantajat standardiluonnoksessa ehdotettua arvopaperinvälittäjiä koskevaa suositusta, jonka mukaan arvopaperinvälittäjän ei tulisi toimia neuvonantajana osapuolelle, joka ei noudata arvopaperimarkkinalain (AML) säännöksiä taikka Rahoitustarkastuksen tai Keskuskauppakamarin yrityskauppalautakunnan suosituksia. Lausunnonantajien näkemykset jakautuivat koko lailla tasan ehdotusta vastustaneisiin ja ehdotusta kannattaneisiin. Ehdotusta kannattaneet lausunnonantajat katsoivat muun muassa, että ehdotus edistäisi itsesääntelyn tehokkuutta ja hyviä menettelytapoja. Ehdotusta vastustaneet lausunnonantajat puolestaan katsoivat, että neuvonantaja joutuisi tällöin tulkitsemaan standardin ja Keskuskauppakamarin yrityskauppalautakunnan suosituksia. Nämä lausunnonantajat huomauttivat myös, ettei ehdotetussa suosituksessa tehty eroa sen suhteen, jättääkö osapuoli noudattamatta koko standardia vai jotain sen yksittäistä suositusta. Lisäksi eräät lausunnonantajat katsoivat, että suositus voisi asettaa suomalaiset ja ulkomaiset arvopaperinvälittäjät eriarvoiseen asemaan. Päätimme lausuntojen perusteella sisällyttää nyt annettavaan standardiin ehdottamamme suosituksen, mutta lievensimme sen sanamuotoa. Suosittelemme, ettei arvopaperinvälittäjän tulisi toimia neuvonantajana ostotarjouksessa, jossa ei noudateta AML:n säännöksiä tai toimitaan hyvän tavan vastaisesti. Suositus ei näkemyksemme mukaan estä sitä, että arvopaperinvälittäjä neuvonantajana toimimatta toimeksiannosta vastaanottaisi ostotarjouksen hyväksyntöjä ja toimisi ostotarjouksen teknisenä toteuttajana.

2 PALAUTE 2 (8) Kysymys 2 Kysyimme, kannattavatko lausunnonantajat sitä, että ostotarjouksen jatkamisesta tai keskeyttämisestä ilmoitettaisiin vähintään kaksi viikkoa etukäteen myös silloin, kun ostotarjousta jatketaan tai se keskeytetään laissa säädetyn kymmenen viikon aikarajan puitteissa. Perustelimme ehdotustamme sillä, että yhdenmukainen menettely selkeyttäisi ostotarjousprosessia ja siinä noudatettavia määräaikoja. Lausunnonantajat esittivät erisuuntaisia näkemyksiä myös tämän kysymyksen osalta. Ne lausunnonantajat, jotka kannattivat ehdotettua kahden viikon määräaikaa, pitivät ehdotusta ostotarjousprosessia selkeyttävänä. Toisaalta ehdotusta vastustaneet lausunnonantajat katsoivat kahden viikon määräajan olevan tarpeettoman pitkä. Osa lausunnonantajista piti kahden viikon määräaikaa liian pitkänä erityisesti silloin, jos ostotarjouksen hyväksyneillä kohdeyhtiön arvopaperien haltijoilla on laaja perumisoikeus (katso myös palaute kysymyksiin 3 ja 4). Koska nykyisessä markkinakäytännössä omaksutun viiden pankkipäivän määräajan suhteen ei ole havaittu merkittäviä ongelmia ja koska osakkeenomistajien perumisoikeus kilpailevan ostotarjouksen tilanteissa saattaa aiheuttaa epävarmuutta ostotarjouksen tekijälle, päätimme muuttaa standardia tältä osin. Nyt annetussa standardissa katsomme, että silloin, kun ostotarjousta jatketaan tai se keskeytetään laissa säädetyn kymmenen viikon ostotarjousajan puitteissa, ostotarjouksen päättymisestä tulisi antaa tieto vähintään viisi pankkipäivää ennen ostotarjousajan päättymistä. Kysymys 3 Kysyimme lausunnonantajien näkemystä standardiluonnoksen suositukseen, jonka mukaan ostotarjouksen ehdot tulisi laatia siten, että ostotarjouksen tekijän oikeudet ja velvollisuudet ovat tasapainossa ostotarjouksen kohteena olevien arvopaperien haltijoiden oikeuksien ja velvollisuuksien kanssa. Noin puolet kysymykseen vastanneista lausunnonantajista kannatti ehdotusta. He katsoivat, että ehtojen tulee olla kohtuulliset ja että ehdotus edistäisi sijoittajansuojaa. Ehdotusta vastustaneet lausunnonantajat puolestaan toivat esille sen, että ehtojen tasapainoa tulisi arvioida kokonaisuutena, eikä huomiota tulisi kiinnittää yksinomaan kohdeyhtiön arvopaperien haltijoiden perumisoikeuteen. Eräät lausunnonantajat katsoivat lisäksi, että suosituksen perustelukappaleessa esitetty esimerkki kohdeyhtiön arvopaperien haltijoiden perumisoikeudesta voisi lisätä ostotarjousprosessin epävarmuutta.

3 PALAUTE 3 (8) Tarkensimme lausuntojen perusteella suositusta ja siihen liittyviä perustelukappaleita. Suosittelemme, että ehtojen tulisi olla kohtuulliset ja kokonaisuutena arvioiden tasapainoiset. Perustelukappaleessa mainitsemme esimerkkinä ehtojen tasapainosta ehdolliset ostotarjoukset, joissa ostotarjouksen tekijä on varannut itselleen oikeuden luopua asettamastaan omistus- tai ääniosuusehdosta. Tällaisissa tilanteissa ehtojen tasapaino näkemyksemme mukaan yleensä edellyttää sitä, että ostotarjouksen hyväksyvillä kohdeyhtiön arvopaperien haltijoilla tulisi olla oikeus perua hyväksyntänsä tarjousaikana. Kysymys 4 Kysyimme, kannattavatko lausunnonantajat tulkintaamme perumisoikeuden ulottuvuudesta kilpailevan ostotarjouksen tilanteessa. Taustalla kysymykseen oli AML:n 6 luvun 8 :n 2 momentin säännöksen sanamuoto, jonka sisällöstä meille oli standardin valmistelun aikana esitetty erisuuntaisia tulkintoja. Osa lausunnonantajista katsoi, että kyseisen säännöksen mukainen perumisoikeus ulottuu vain niihin ostotarjouksen hyväksyntöihin, joita osalta ostotarjouksen toteutuskauppaa ei ole vielä tehty. Perusteluina he vetosivat mm. velkakirjalain 22 :n säännökseen sekä AML 6 luvun 8 :n 2 momentin sanamuotoon (oikeus perua hyväksyntä eikä oikeus purkaa kauppa). Eräs lausunnonantaja kiinnitti huomiota myös siihen, ettei Rahoitustarkastuksen suositus ole riittävä kirjausperuste arvo-osuustilille perumisoikeuden varalta tehtävälle rajoituskirjaukselle. Eräät lausunnonantajat puolestaan katsoivat, että AML:n säännöksen sanamuoto edellyttää sitä, että kaikille ensimmäisen ostotarjouksen hyväksyneille tarjotaan perumisoikeus. Eräs lausunnonantaja katsoi, että perumisoikeutta rajoittava tulkinta voisi vaarantaa kohdeyhtiön arvopaperien haltijoiden tasapuolisen kohtelun. Olemme lausuntojen valossa arvioineet uudelleen standardiluonnoksessa esitettyä tulkintaamme. Standardiluonnoksessa esitetty tulkinta ei käsityksemme mukaan ole täysin perusteltavissa, kun otetaan huomioon hallituksen esityksen 6/2006 perustelut sekä VM:n työryhmämuistio 5/2005. Siksi tulkitsemme nyt annetussa standardissa, että kilpailevan ostotarjouksen tilanteessa AML 6 luvun 8 :n 2 momentin säännös edellyttää perumisoikeutta kaikille ostotarjouksen hyväksyneille kohdeyhtiön arvopaperien haltijoille riippumatta siitä, onko ostotarjouksen hyväksyntää koskeva kauppa jo toteutettu vai ei. Tämän tulkinnan johdosta poistimme viittauksen ostotarjouksen sitovuuteen myös luvusta Näkemyksemme mukaan AML 6 luvun 8 :n 2 momentin säännös on jo sellaisenaan peruste ostotarjouksen tekijän arvo-osuustilille tehtävälle rajoituskirjaukselle tilanteessa, jossa ostotarjouksen toteutuskauppoja tehdään jo ostotarjouksen voimassaoloaikana. Koska esittämämme tulkinta AML 6 luvun 8 :n 2 momentin säännök-

4 PALAUTE 4 (8) sestä saattaa kuitenkin joissakin tilanteissa aiheuttaa oikeudellista epävarmuutta sekä käytännön järjestelyihin liittyviä ongelmia, suosittelemme lisäksi, ettei ostotarjouksen toteutuskauppoja tehtäisi ostotarjouksen voimassaoloaikana. Kysymys 5 Kysyimme, tulisiko Rahoitustarkastuksen lähtökohtaisesti myöntää poikkeuslupa tarjousvelvollisuudesta silloin, kun kaksi tai useampi osakkeenomistajaa alkaa toimia yksissä tuumin määräävän vallan käyttämiseksi kohdeyhtiössä. Valtaosa kysymykseen vastanneista lausunnonantajista kannatti mahdollisuutta poikkeusluvan myöntämiseen. Eräät lausunnonantajat kuitenkin kiinnittivät huomiota siihen, että poikkeuslupamenettely ei saisi mahdollistaa tarjousvelvollisuuden kiertämistä. Useat lausunnonantajat kiinnittivät lisäksi huomiota yksissä tuumin toimimisen määrittelyyn (katso näistä palaute kohdassa Muita kommentteja). Lausuntojen perusteella lisäsimme standardin lukuun 7.5 kappaleen (37), jonka mukaan erityinen syy tarjousvelvollisuudesta myönnettävään poikkeuslupaan voi olla myös se, että tarjousvelvollisuuden raja ylitetään tilanteessa, jossa toisistaan riippumattomat osakkeenomistajat alkavat toimia yksissä tuumin määräävän vallan käyttämiseksi kohdeyhtiössä. Kappaleessa on myös kuvattu lisäseikkoja, joihin kiinnitämme tällaisissa tilanteissa huomiota poikkeuslupaa koskevassa kokonaisharkinnassamme. Kysymys 6 Kysyimme, kannattavatko lausunnonantajat standardiluonnoksessa esitettyjä erityisiä syitä poikkeusluvan myöntämiseen tarjousvelvollisuudesta. Lausunnonantajat kannattivat ehdottamiamme erityisiä syitä. Eräät lausunnonantajat kuitenkin kiinnittivät huomiota siihen, että peruste poikkeusluvalle tulisi pystyä selvittämään mahdollisimman objektiivisesti ennen poikkeusluvan myöntämistä. Lisäksi eräät lausunnonantajat korostivat luettelon esimerkinomaisuutta. Lausunnoissa luetteloon ehdotettiin lisättäväksi myös osakkeenomistajien sulautuminen sekä tilanne, jossa osakkeenomistajien suoja toteutuu muulla tavoin kuin pakollisella ostotarjouksella. Emme kuitenkaan lisänneet luetteloon näitä tilanteita, koska ne voivat olla keskenään hyvinkin erilaisia ja monimutkaisia. Näkemyksemme mukaan ne kuitenkin voivat yksittäistapauksessa olla erityinen syy poikkeusluvan myöntämiseen tarjousvelvollisuudesta.

5 PALAUTE 5 (8) Kysymys 7 Kysyimme, kannattavatko lausunnonantajat standardiluonnoksessa esitettyjä erityisiä syitä tarjousvastikkeen lähtökohtahinnasta poikkeamiseen. Valtaosa lausunnonantajista kannatti esitettyjä erityisiä syitä. Eräät lausunnonantajat katsoivat, että lähtökohtahinnasta on voitava poiketa alaspäin, jos kohdeyhtiön osakekurssi tai kurssitaso yleisemmin on laskenut merkittävästi tarjousvelvollisen aiemmin tekemän osakehankinnan jälkeen. Eräät lausunnonantajat katsoivat lisäksi, ettei hinnanmääritystä voi ulottaa tarjousvelvollisuutta edeltävän kuuden ja kahdentoista kuukauden välille. Eräs lausunnonantaja puolestaan katsoi, että tarjousvastikkeen lähtökohtana on oltava aina käypä arvo, eikä tarjousvastikkeen tulisi alittaa kohdeyhtiön substanssiarvoa, eikä korkeimmasta toteutuneesta hinnasta tulisi voida poiketa alaspäin. Eräs lausunnonantaja kiinnitti lisäksi huomiota siihen, ettei tarjousvastikkeen lähtökohtahinnasta poikkeaminen AML:n mukaan edellytä Rahoitustarkastuksen poikkeuslupaa. Tarkensimme lausuntojen perusteella standardin lukua siten, että siinä ei enää viitata poikkeusluvan tarpeeseen. Emme lisänneet standardiin nimenomaista mainintaa siitä, että kurssitason lasku voi olla erityinen syy poiketa tarjousvastikkeen lähtökohtahinnasta, koska arvioimme erityisiä syitä aina standardin luvun kappaleissa (21) ja (23) esitetyillä perusteilla. Niiden täyttyessä kurssitason lasku voi kuitenkin olla erityinen syy tarjousvastikkeen lähtökohtahinnasta poikkeamiseen. Emme myöskään poistaneet standardin luvun kappaleesta (22) viittausta tarjousvelvollisuuden syntymistä edeltävän kuuden ja kahdentoista kuukauden välillä tapahtuneisiin arvopaperihankintoihin, koska niihin nimenomaisesti viitataan erityisenä syynä hallituksen esityksen 6/2006 perusteluissa. Kysymys 8 Kysyimme, tulisiko kolmen kuukauden kaupankäyntimäärillä painotetussa keskiarvossa ottaa lähtökohtaisesti huomioon myös blokkikaupat. Valtaosa lausunnonantajista kannatti ehdotustamme. Arvioimme ehdotustamme kuitenkin uudelleen, koska markkinahinnasta poikkeavaan hintaan tehdyn blokkikaupan perusteiden selvittäminen ei olisi ollut tarjousvelvolliselle käytännössä mahdollista. Olimme ottaneet aiemmin voimassa olleeseen standardiimme suosituksen blokkikauppojen suhteesta kaupankäyntimäärillä painotettuun keskihintaan, koska standardin antamisen aikaan blokkikauppa oli markkinamallina suhteellisen uusi. Poistimme nyt annetusta standardista viittauksen blokkikauppoihin, koska katsoimme, että ne ovat jo vakiintuneet osaksi julkista kaupankäyntiä, eikä nimenomaista viittausta blokkikauppoihin siksi tarvita. Päätökseemme vaikutti myös se, että rahoitusvälineiden markkinoista annetun direktiivin voimaansaattaminen saattaa

6 PALAUTE 6 (8) vaikuttaa markkinamalleihin, missä yhteydessä koko blokkikauppakäsitteen sisältö saattaa muuttua. Kysymys 9 Kysyimme, kannattavatko lausunnonantajat standardiluonnoksessa esittämiämme arvopaperivastikkeen arvostamisperusteita. Ehdotuksiamme pääsääntöisesti kannatettiin. Eräät lausunnonantajat vastustivat ehdotusta kuitenkin hyvitysvelvollisuuden osalta. Heidän mukaansa ehdotetut arvostamisperusteet johtaisivat siihen, että vaihtotarjouksen tekijä joutuisi vaihtotarjouksen päättymistä seuraavan yhdeksän kuukauden aikana maksamaan hyvitystä vaihtotarjouksen hyväksyneille, jos tämä hankkisi kohdeyhtiön arvopapereita vaihtotarjouksen päättymishetken mukaista vaihtotarjousvastikkeen arvoa korkeammalla hinnalla, vaikka vaihtotarjousvastikkeen arvo olisikin samanaikaisesti noussut vastaavasti. Nämä lausunnonantajat esittivät, että Rahoitustarkastus pitäytyisi hyvitysvelvollisuuden osalta aiemmin voimassa olleen standardin mukaisessa arvostusperusteessa. Näistä lausunnoista huolimatta päätimme kuitenkin pitäytyä ehdottamassamme arvostusperusteessa myös hyvitysvelvollisuuden osalta. Nyt annetussa standardissa käytetty arvostusperuste vastaa tältä osin Isossa- Britanniassa ja Ruotsissa käytettyä arvostusperustetta. Lisäksi vaihtotarjouksen päättymishetken mukainen arvostamisajankohta vastaa näkemyksemme mukaan paremmin suositusta siitä, että vaihtotarjousvastike tulisi arvostaa saman ajankohdan mukaan kuin käteisvastike otettaisiin huomioon vastaavassa tilanteessa. Tarkensimme kuitenkin lausuntojen johdosta luvussa esitettyjä yleisiä periaatteita. Kysymys 10 Kysyimme, kannattavatko lausunnonantajat ehdottamiamme tulkintoja liputusvelvollisuudesta julkisten ostotarjousten yhteydessä. Lausunnonantajien näkemykset olivat myös tältä osin varsin kaksijakoiset. Lievä enemmistö lausunnonantajista oli sitä mieltä, että liputusvelvollisuuden ei tulisi ehdollisissa julkisissa ostotarjouksissa syntyä ennen kuin ostotarjouksen tekijä päättää ostotarjouksen toteuttamisesta. Nämä lausunnonantajat katsoivat, että ostotarjousaikana annettavat liputusilmoitukset voivat antaa harhaanjohtavan kuvan ostotarjouksen edistymisestä, koska valtaosa ostotarjouksen hyväksynnöistä tulee vasta ostotarjouksen loppuvaiheessa. Lisäksi he vetosivat siihen, että ostotarjouksen tekijän on vaikea saada ostotarjousaikana tarkkaa ja ajantasaista tietoa hyväksyntöjen määrästä. Nämä lausunnonantajat kiinnittivät huomiota myös siihen, että hallituksen esityksen 6/2006 mukaan liputusvelvollisuutta ei ehdollisessa ostotarjouksessa syntyisi ennen kuin ostotarjouksen tekijä on päättänyt ostotar-

7 PALAUTE 7 (8) jouksen toteuttamisesta ja että Ruotsissa liputusvelvollisuudesta ostotarjoustilanteessa on nimenomainen poikkeus. Ne lausunnonantajat, jotka katsoivat, että liputusvelvollisuuden tulisi syntyä myös ehdollisen ostotarjouksen aikana, vetosivat muun muassa AML 2 luvun 9 :n sanamuotoon (järjestely, joka toteutuessaan johtaa) ja siihen, että myös ehdollisten sopimusten on katsottu synnyttävän liputusvelvollisuuden. Eräät lausunnonantajat katsoivat myös, että liputusvelvollisuus parantaisi kohdeyhtiön arvopaperien haltijoiden mahdollisuuksia arvioida tarjouksen toteutumismahdollisuuksia. Päätimme lausuntojen perusteella pitäytyä tulkinnassa, jonka mukaan liputusvelvollisuus syntyy myös ehdollisen julkisen ostotarjouksen aikana. AML:n 2 luvun 9 :n säännös liputusvelvollisuudesta ei kuitenkaan edellytä sitä, että ostotarjouksen tekijän tulisi pystyä liputtamaan välittömästi, kun hyväksyntöjen määrä ylittää liputusrajan; liputusvelvollisuus syntyy siitä, kun ostotarjouksen tekijä tiesi tai tämän olisi pitänyt tietää liputusrajan ylittymisestä. Näin ollen on ymmärrettävää, että ostotarjouksen hyväksyntöjä koskevien tietojen keräämiseen voi kulua jokunen pankkipäivä. Ostotarjouksen hyväksyneellä osakkeenomistajalla, jonka omistus- tai ääniosuus on vähintään viisi prosenttia kohdeyhtiön osake- tai äänimäärästä, on näissäkin tapauksissa kuitenkin tarjouksen tekijästä riippumaton itsenäinen velvollisuus liputtaa ostotarjousaikana annettu hyväksyntä heti, kun se on annettu. Muita kommentteja Eräät lausunnonantajat toivoivat lausunnoissaan, että Rahoitustarkastus perustelisi kunkin suosituksen osalta tarkemmin toimivaltansa antaa suosituksia. Lisäksi eräät lausunnonantajat toivoivat, että standardissa kuvattaisiin tarkemmin menettelyä tilanteessa, jossa osapuoli ei noudata standardissa annettuja suosituksia. Tältä osin toteamme, että emme ole yleensä kuvanneet yksityiskohtaisesti tällaisia seikkoja standardeissamme. Kuten standardin luvun 4 kappaleessa (3) on todettu, tehtävänämme on ohjata rahoitusmarkkinoilla toimivia noudattamaan toiminnassaan hyviä menettelytapoja ja että yleinen ohjeidenanto-oikeutemme sisältyy tähän velvollisuuteen. Valvomme AML:n 7 luvun 1 :n nojalla AML:n ostotarjoussäännösten noudattamista. Mikäli yksittäistapauksessa katsomme, ettei ostotarjouksen tekijä tai muu taho noudata AML:n säännöksiä, toimivaltuutemme määräytyvät AML 7 luvun ja Rahoitustarkastuksesta annetun lain säännösten perusteella. Eräät lausunnonantajat kiinnittivät huomiota myös standardin luvussa 7.3 esitettyihin tulkintoihin yksissä tuumin toimimisesta. Nämä lausunnonantajat pitivät omaisuuden erillisyyden periaatteen kannalta ongelmallisena sitä, että puolisot ja näiden jälkeläiset katsotaan keskenään yksissä tuumin toi-

8 PALAUTE 8 (8) miviksi. Lisäksi eräät lausunnonantajat kiinnittivät huomiota hallituksen jäsenten nimeämiseen liittyviin kysymyksiin ja pitivät tältä osin epäselvänä standardiluonnoksessa esitettyjä tulkintoja. Muutimme lausuntojen perusteella tulkintojamme tältä osin. Katsomme, että puolisot ja heidän vajaavaltaiset jälkeläisensä lähtökohtaisesti katsotaan keskenään yksissä tuumin toimiviksi. Omaisuuden erillisyyden periaatteesta huolimatta pidimme todennäköisempänä sitä, että yhdessä tarjousvelvollisuuden rajan ylittävän määrän osakkeita omistavat puolisot toimisivat yleensä keskenään yksissä tuumin. Hallituksen jäsenten nimeämisen osalta katsomme, että pelkkä hallituksen jäsenten nimeämisestä sopiminen ei yleensä ole tarjousvelvollisuuden synnyttävää yksissä tuumin toimimista. Koska yksiselitteinen yksissä tuumin toimimisen määrittäminen on käytännössä erittäin hankalaa, epäselvissä tilanteissa osapuolten on syytä olla yhteydessä Rahoitustarkastukseen. Lisäksi teimme eräiden yksittäisten kommenttien perusteella selvennyksiä standardin 5.2c lukuihin 6.1, 6.2, 6.3.1, 6.5 ja 8.1. Lisätietoja Lisätietoja standardista ja sen valmistelusta antaa Rahoitustarkastuksessa markkinavalvoja Ville Kajala, puhelin ja sähköposti

Soveltaminen (luku 1)

Soveltaminen (luku 1) Palaute 1 (5) Palaute saaduista lausunnoista: Rahoituspalvelun tarjoamisessa noudatettavat menettelytavat - standardi 2.1 sekä rahoituspalvelujen ja -välineiden markkinointi -standardi 2.2 Lausuntopyynnössä

Lisätiedot

UUSI OSTOTARJOUSKOODI. keskeiset muutokset

UUSI OSTOTARJOUSKOODI. keskeiset muutokset UUSI OSTOTARJOUSKOODI keskeiset muutokset Lähtökohdat Uudistamisen lähtökohtana lainmuutos, joka edellyttää sitoutumista suosituksiin noudata tai selitä periaatteen mukaisesti (AML 11:28 sekä AML 11:9.3

Lisätiedot

IXONOS: JULKINEN OSTOTARJOUS IXONOS OYJ:N OSAKKEISTA

IXONOS: JULKINEN OSTOTARJOUS IXONOS OYJ:N OSAKKEISTA IXONOS: JULKINEN OSTOTARJOUS IXONOS OYJ:N OSAKKEISTA Tremoko Oy Ab ("Tremoko"), joka on suomalainen yksityisessä omistuksessa oleva osakeyhtiö, on hankkinut 10.2.2015 omistukseensa Turret Oy Ab:lta ja

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 52/2006 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 52/2006 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 52/2006 vp Hallituksen esitys laeiksi arvopaperimarkkinalain, kauppakamarilain ja Rahoitustarkastuksesta annetun lain muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä

Lisätiedot

PALAUTE STANDARDIN 5.2B (LIIKKEESEENLASKIJAN JA OSAKKEENOMISTAJAN TIEDONANTOVELVOLLISUUS) MUUTOKSIIN SAADUISTA LAUSUNNOISTA

PALAUTE STANDARDIN 5.2B (LIIKKEESEENLASKIJAN JA OSAKKEENOMISTAJAN TIEDONANTOVELVOLLISUUS) MUUTOKSIIN SAADUISTA LAUSUNNOISTA Palaute 1 (6) PALAUTE STANDARDIN 5.2B (LIIKKEESEENLASKIJAN JA OSAKKEENOMISTAJAN TIEDONANTOVELVOLLISUUS) MUUTOKSIIN SAADUISTA LAUSUNNOISTA Rahoitustarkastus pyysi syyskuussa 2007 lausuntoja uudesta standardista

Lisätiedot

Arvopaperimarkkinayhdistys ry info@cgfinland.fi

Arvopaperimarkkinayhdistys ry info@cgfinland.fi Lausunto 1 (8) Arvopaperimarkkinayhdistys ry info@cgfinland.fi Yleistä suosituksesta ja sen valmistelusta Arvopaperimarkkinayhdistys ry (AMY) on pyytänyt Finanssivalvonnan lausuntoa arvopaperimarkkinalain

Lisätiedot

Standardi 5.2c. Julkinen ostotarjous ja tarjousvelvollisuus. Määräykset ja ohjeet

Standardi 5.2c. Julkinen ostotarjous ja tarjousvelvollisuus. Määräykset ja ohjeet Standardi 5.2c Julkinen ostotarjous ja tarjousvelvollisuus Määräykset ja ohjeet dnro 8/120/2004 2 (41) SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltaminen 5 2 Tavoitteet 6 3 Kansainvälinen viitekehys ja alan itsesääntely

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 9/2013

Määräykset ja ohjeet 9/2013 Määräykset ja ohjeet 9/2013 Julkinen ostotarjous ja tarjousvelvollisuus Dnro FIVA 10/01.00/2013 Antopäivä 10.6.2013 Voimaantulopäivä 1.7.2013 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

Ilmoitus huomattavasta omistus- tai ääniosuudesta

Ilmoitus huomattavasta omistus- tai ääniosuudesta Liite 1 1 (6) Ilmoitus huomattavasta omistus- tai ääniosuudesta Ilmoitus toimitetaan Finanssivalvonnalle ja kohdeyhtiölle A. Tiedot kohdeyhtiöstä ja ilmoituksen tekijästä 1. Kohdeyhtiön täydellinen nimi

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet X/2013

Määräykset ja ohjeet X/2013 Määräykset ja ohjeet X/2013 Julkinen ostotarjous ja tarjousvelvollisuus Dnro x/01.00/2013 Antopäivä x.x.2013 Voimaantulopäivä x.x.2013 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

Helsinki Takeover Code Suositus julkisissa ostotarjouksissa noudatettavista menettelytavoista

Helsinki Takeover Code Suositus julkisissa ostotarjouksissa noudatettavista menettelytavoista Helsinki Takeover Code Suositus julkisissa ostotarjouksissa noudatettavista menettelytavoista IR-yhdistyksen tilaisuus 6.3.2007 Tomas Lindholm Paula Linna Sisältö Julkinen ostotarjous käsitteenä Takeover

Lisätiedot

kirjaamo@rahoitustarkastus.fi Lausuntopyyntönne Dnro 4/121/2008, 15.9.2008 JOHDANNAISSOPIMUKSIIN PERUSTUVA TARJOUSVELVOLLISUUS

kirjaamo@rahoitustarkastus.fi Lausuntopyyntönne Dnro 4/121/2008, 15.9.2008 JOHDANNAISSOPIMUKSIIN PERUSTUVA TARJOUSVELVOLLISUUS Rahoitustarkastus Dnro 30/2008 Kirjaamo PL 159 (Snellmaninkatu 6) 00101 HELSINKI 22.10.2008 1 (6) kirjaamo@rahoitustarkastus.fi Lausuntopyyntönne Dnro 4/121/2008, 15.9.2008 JOHDANNAISSOPIMUKSIIN PERUSTUVA

Lisätiedot

UUDEN OSTOTARJOUSKOODIN TUOMAT MUUTOKSET

UUDEN OSTOTARJOUSKOODIN TUOMAT MUUTOKSET UUDEN OSTOTARJOUSKOODIN TUOMAT MUUTOKSET Seuraavassa on pyritty esittämään kootusti uuden ostotarjouskoodin tuomat olennaiset muutokset Keskuskauppakamarin Yrityskauppalautakunnan vuonna 2006 antamaan

Lisätiedot

Turret Oy Ab

Turret Oy Ab Päätös 1 (7) Vastaanottaja Hakemuksen päivämäärä Turret Oy Ab 12.11.2013 Hakemuksen kohde Arvopaperimarkkinalain 11 luvun 26 :n mukaisen poikkeusluvan myöntäminen Turret Oy Ab (hakija) on hakenut poikkeuslupaa

Lisätiedot

TALOUSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 6/2006 vp. hallituksen esityksen laeiksi arvopaperimarkkinalain,

TALOUSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 6/2006 vp. hallituksen esityksen laeiksi arvopaperimarkkinalain, TALOUSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 6/2006 vp Hallituksen esitys laeiksi arvopaperimarkkinalain, kauppakamarilain ja Rahoitustarkastuksesta annetun lain muuttamisesta JOHDANTO Vireilletulo Eduskunta on 21 päivänä

Lisätiedot

Normiperustan tarkistamisen yhteydessä kohta 4.3 poistettiin.

Normiperustan tarkistamisen yhteydessä kohta 4.3 poistettiin. 1 (6) Markkinavalvonta 21.03.2006 Dnro 15/121/2005 SAADUISTA LAUSUNNOISTA: RAHOITUSPALVELUSOPIMUKSET, STANDARDI 2.3 Rahoitustarkastus sai rahoituspalvelusopimuksia koskevaan standardiluonnokseen yhteensä

Lisätiedot

Ilmoitus huomattavasta omistus- ja ääniosuudesta

Ilmoitus huomattavasta omistus- ja ääniosuudesta 1 (6) Ilmoitus huomattavasta omistus- ja ääniosuudesta Ilmoitus toimitetaan Finanssivalvonnalle ja kohdeyhtiölle A. Tiedot kohdeyhtiöstä ja ilmoituksen tekijästä 1. Kohdeyhtiön täydellinen nimi 2. Liputusvelvollisen

Lisätiedot

UUDEN OSTOTARJOUSKOODIN TUOMAT MUUTOKSET

UUDEN OSTOTARJOUSKOODIN TUOMAT MUUTOKSET UUDEN OSTOTARJOUSKOODIN TUOMAT MUUTOKSET Seuraavassa on pyritty esittämään kootusti uuden ostotarjouskoodin tuomat olennaiset muutokset Keskuskauppakamarin Yrityskauppalautakunnan vuonna 2006 antamaan

Lisätiedot

REDERIAKTIEBOLAGET ECKERÖN LEHDISTÖTIEDOTE klo (5)

REDERIAKTIEBOLAGET ECKERÖN LEHDISTÖTIEDOTE klo (5) REDERIAKTIEBOLAGET ECKERÖN LEHDISTÖTIEDOTE 21.3.2007 klo 11.30 1(5) REDERIAKTIEBOLAGET ECKERÖ KOMMENTOI BIRKA LINE ABP:N TÄNÄÄN JULKISTAMASSA ECKERÖN JULKISTA OSTOTARJOUSTA KOSKEVASSA LAUSUNNOSSA ANTAMIA

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 441. Laki. tieliikennelain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 2 päivänä kesäkuuta 2006

SISÄLLYS. N:o 441. Laki. tieliikennelain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 2 päivänä kesäkuuta 2006 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2006 Julkaistu Helsingissä 14 päivänä kesäkuuta 2006 N:o 441 446 SISÄLLYS N:o Sivu 441 Laki tieliikennelain muuttamisesta... 1309 442 Laki arvopaperimarkkinalain muuttamisesta...

Lisätiedot

LIITE 1 OSTOTARJOUKSEN EHDOT. Ostotarjouksen kohde

LIITE 1 OSTOTARJOUKSEN EHDOT. Ostotarjouksen kohde LIITE 1 OSTOTARJOUKSEN EHDOT Ostotarjouksen kohde Aspocomp Group Oyj ( Tarjouksentekijä tai Yhtiö ) tarjoutuu tämän Ostotarjouksen mukaisin ehdoin ostamaan kaikki Yhtiön 1.12.2006 liikkeeseen laskemat

Lisätiedot

PALAUTE SAADUISTA LAUSUNNOISTA ARVOPAPERIEN TARJOAMINEN JA LISTALLEOTTO -STANDARDI 5.2A

PALAUTE SAADUISTA LAUSUNNOISTA ARVOPAPERIEN TARJOAMINEN JA LISTALLEOTTO -STANDARDI 5.2A PALAUTE 1 (9) PALAUTE SAADUISTA LAUSUNNOISTA ARVOPAPERIEN TARJOAMINEN JA LISTALLEOTTO -STANDARDI 5.2A Rahoitustarkastus (Rata) kiittää lausunnonantajia saamistaan lausunnoista. Rata pyysi Arvopaperien

Lisätiedot

Standardi 5.2c. Nimi ja nro 2

Standardi 5.2c. Nimi ja nro 2 Standardi 5.2c Osto- ja lunastustarjouksen tekeminen Määräykset ja ohjeet Nimi ja nro 2 Pääjakso 2 2 (29) SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltaminen 4 2 Tavoitteet 5 3 Kansainvälinen viitekehys 6 4 Normiperusta 7

Lisätiedot

Markkinat-tiedote 1/2009

Markkinat-tiedote 1/2009 Markkinat-tiedotteessa käsitellään ajankohtaisia listayhtiön tiedonantovelvollisuuden ja tilinpäätösvalvonnan tulkintoihin, standardeihin ja sääntelyyn liittyviä asioita sekä valvonnan havaintoja. Tiedotteen

Lisätiedot

Päätös. Sulautumisjärjestelyn kuvaus

Päätös. Sulautumisjärjestelyn kuvaus Hakija Veikko M. Vuorinen Oy Joeston Ltd Lasse Jokinen Hakemuksen päivämäärä 27.5.2009 Hakemuksen kohde Hakemus arvopaperimarkkinalain 6 luvun 15 :n mukaisen poikkeusluvan saamiseksi Hakemuksen sisältö

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2012. 1022/2012 Valtiovarainministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2012. 1022/2012 Valtiovarainministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2012 1022/2012 Valtiovarainministeriön asetus tarjousasiakirjan sisällöstä ja julkistamisesta sekä sisällöstä myönnettävistä poikkeuksista

Lisätiedot

Hakemuksen kohde Hakemus arvopaperimarkkinalain 6 luvun 15 :n mukaisen poikkeusluvan saamiseksi

Hakemuksen kohde Hakemus arvopaperimarkkinalain 6 luvun 15 :n mukaisen poikkeusluvan saamiseksi Päätös 1(14) Hakija Savcor Group Ltd Oy Markku Jokela FT Capital Oy FT Capital Fund of Fund Ky Pirjo Jokela Joni Jokela Sampo Pankki Oyj Hakemuksen päivämäärä 19.11.2008 Hakemuksen kohde Hakemus arvopaperimarkkinalain

Lisätiedot

Ostotarjouskoodia koskeva seminaari klo , EK auditorio

Ostotarjouskoodia koskeva seminaari klo , EK auditorio Ostotarjouskoodia koskeva seminaari 30.1. klo 9.00-12.00, EK auditorio 9:20 Tilaisuuden avaus Matti Vuoria, Arvopaperimarkkinayhdistyksen hallituksen puheenjohtaja 9:30 Uuden ostotarjouskoodin valmistelu

Lisätiedot

PALAUTE SAADUISTA LAUSUNNOISTA STANDARDILUONNOKSIIN

PALAUTE SAADUISTA LAUSUNNOISTA STANDARDILUONNOKSIIN 1 (5) SAADUISTA LAUSUNNOISTA STANDARDILUONNOKSIIN - Asiakkaan tunnistaminen ja tunteminen, rahanpesun ja terrorismin rahoituksen sekä markkinoiden väärinkäytösten estäminen, standardi 2.4 - Epäilyttävien

Lisätiedot

Päätös 1 (6) Dnro 20/252/2008. Markkinavalvonta

Päätös 1 (6) Dnro 20/252/2008. Markkinavalvonta Päätös 1 (6) Hakija Hakemuksen päivämäärä Elbion NV 29.10.2008 Hakemuksen kohde Hakemus arvopaperimarkkinalain 6 luvun 15 :n mukaisen poikkeusluvan saamiseksi Hakemuksen sisältö Elbion NV (hakija) on hakenut

Lisätiedot

1 (6) Toimituskirja Finanssivalvonnan johtokunnan päätöksestä. Dnro 5/413/2009 11.5.2009. Julkinen. Danske Bank A/S, Helsinki Branch.

1 (6) Toimituskirja Finanssivalvonnan johtokunnan päätöksestä. Dnro 5/413/2009 11.5.2009. Julkinen. Danske Bank A/S, Helsinki Branch. 1 (6) Danske Bank A/S, Helsinki Branch Asia huomautus arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 :n vastaisesta menettelystä 1 Päätös 2 Kuuleminen Finanssivalvonta 1 antaa Finanssivalvonnasta annetun lain 40 :n

Lisätiedot

PALAUTE SAADUISTA LAUSUNNOISTA: STANDARDI 5.5 SIJOITUSSUOSITUKSET JA HYVÄKSYTTÄVÄT MARKKINATAVAT

PALAUTE SAADUISTA LAUSUNNOISTA: STANDARDI 5.5 SIJOITUSSUOSITUKSET JA HYVÄKSYTTÄVÄT MARKKINATAVAT 1 (6) SAADUISTA LAUSUNNOISTA: STANDARDI 5.5 SIJOITUSSUOSITUKSET JA HYVÄKSYTTÄVÄT MARKKINATAVAT Rahoitustarkastus sai sijoitussuosituksia ja hyväksyttäviä markkinatapoja koskevaan standardiluonnokseen kahdeksan

Lisätiedot

TÄMÄ TIEDOTE EI OLE TARKOITETTU LEVITETTÄVÄKSI YHDYSVALTOIHIN TAI MUIHIN MAIHIN, JOISSA SEN JAKELU OLISI RAJOITETTU.

TÄMÄ TIEDOTE EI OLE TARKOITETTU LEVITETTÄVÄKSI YHDYSVALTOIHIN TAI MUIHIN MAIHIN, JOISSA SEN JAKELU OLISI RAJOITETTU. Liite: Ingman Group Oy Ab:n tiedote kokonaisuudessaan INGMAN GROUP OY AB TIEDOTE 16.9.2013 klo 11.50 TÄMÄ TIEDOTE EI OLE TARKOITETTU LEVITETTÄVÄKSI YHDYSVALTOIHIN TAI MUIHIN MAIHIN, JOISSA SEN JAKELU OLISI

Lisätiedot

Standardi RA1.6. Ilmoitus toiminnan ulkoistamisesta. Määräykset ja ohjeet

Standardi RA1.6. Ilmoitus toiminnan ulkoistamisesta. Määräykset ja ohjeet Standardi RA1.6 Ilmoitus toiminnan ulkoistamisesta Määräykset ja ohjeet Miten luet standardia Standardi on aihealueittainen määräysten ja ohjeiden kokonaisuus, joka velvoittaa tai ohjaa valvottavia ja

Lisätiedot

PALAUTE SAADUISTA LAUSUNNOISTA: RAHOITUSPALVELUJEN JA RAHOITUSVÄLINEIDEN MARKKINOINTI -STANDARDI

PALAUTE SAADUISTA LAUSUNNOISTA: RAHOITUSPALVELUJEN JA RAHOITUSVÄLINEIDEN MARKKINOINTI -STANDARDI 1 (5) SAADUISTA LAUSUNNOISTA: RAHOITUSPALVELUJEN JA RAHOITUSVÄLINEIDEN MARKKINOINTI -STANDARDI Rahoitustarkastus (Rata) sai rahoituspalvelujen ja rahoitusvälineiden markkinointi -standardiluonnokseensa

Lisätiedot

Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj Yritysosto ja ostotarjous Ostotarjouksen ehdot Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj:n omista osakkeistaan

Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj Yritysosto ja ostotarjous Ostotarjouksen ehdot Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj:n omista osakkeistaan 22/2009 08.12.2009 Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj Yritysosto ja ostotarjous Ostotarjouksen ehdot Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj:n omista osakkeistaan Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj Pörssitiedote 8.12.2009,

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION LAUSUNTO

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION LAUSUNTO EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 22.04.2003 KOM(2003) 193 lopullinen 2001/0265 (COD) KOMISSION LAUSUNTO EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan kolmannen alakohdan c alakohdan nojalla Euroopan

Lisätiedot

Jussi Capital Oy/Tiedote 14.4.2014 klo 15:30 JUSSI CAPITAL OY:N PAKOLLINEN JULKINEN OSTOTARJOUS SIEVI CAPITAL OYJ:N OSAKKEISTA ALKAA 15.4.

Jussi Capital Oy/Tiedote 14.4.2014 klo 15:30 JUSSI CAPITAL OY:N PAKOLLINEN JULKINEN OSTOTARJOUS SIEVI CAPITAL OYJ:N OSAKKEISTA ALKAA 15.4. Jussi Capital Oy/Tiedote 14.4.2014 klo 15:30 JUSSI CAPITAL OY:N PAKOLLINEN JULKINEN OSTOTARJOUS SIEVI CAPITAL OYJ:N OSAKKEISTA ALKAA 15.4.2014 Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi, suoraan tai epäsuorasti,

Lisätiedot

Päätös 1 (10) Dnro 2/214/2009. Markkinavalvonta Savcor Group Ltd Oy Markku Jokela FT Capital Oy Pirjo Jokela Joni Jokela Sampo Pankki Oyj

Päätös 1 (10) Dnro 2/214/2009. Markkinavalvonta Savcor Group Ltd Oy Markku Jokela FT Capital Oy Pirjo Jokela Joni Jokela Sampo Pankki Oyj Päätös 1 (10) Hakija Savcor Group Ltd Oy Markku Jokela FT Capital Oy Pirjo Jokela Joni Jokela Sampo Pankki Oyj Hakemuksen päivämäärä 30.1.2009 Hakemuksen kohde Hakemus arvopaperimarkkinalain 6 luvun 15

Lisätiedot

SG Ltd ja Cencorp ovat neuvotelleet järjestelystä, jossa:

SG Ltd ja Cencorp ovat neuvotelleet järjestelystä, jossa: Päätös 1 (7) Hakija Savcor Group Ltd Savcor Group Oy Hakemuksen päivämäärä 24.5.2010 Hakemuksen kohde HAKEMUS ARVOPAPERIMARKKINALAIN 6 LUVUN 15 :N MUKAISEN POIKKEUSLUVAN SAAMISEKSI Savcor Group Ltd (SG

Lisätiedot

TARJOUSASIAKIRJA 8.11.2007. Rederiaktiebolaget Eckerön julkinen ostotarjous Birka Linen osakkeista

TARJOUSASIAKIRJA 8.11.2007. Rederiaktiebolaget Eckerön julkinen ostotarjous Birka Linen osakkeista TARJOUSASIAKIRJA 8.11.2007 Rederiaktiebolaget Eckerön julkinen ostotarjous Birka Linen osakkeista Rederiaktiebolaget Eckerö ( Eckerö tai Tarjouksentekijä ) tarjoutuu arvopaperimarkkinalain (495/26.5.1989,

Lisätiedot

OSTOTARJOUKSEN EHDOT

OSTOTARJOUKSEN EHDOT OSTOTARJOUKSEN EHDOT Ostotarjouksen kohde OP-Pohjola osk ( OP-Pohjola tai Tarjouksentekijä ) tarjoutuu ostotarjouksessa jäljempänä esitetyin ehdoin ostamaan kaikki Pohjola Pankki Oyj:n ( Pohjola tai Yhtiö

Lisätiedot

Kori 1 Kori 2 Kori 3 Ei liputusta.

Kori 1 Kori 2 Kori 3 Ei liputusta. 1 (12) Liputusesimerkkejä Liputusvelvollisuus voi syntyä kolmessa eri korissa. Koriin 1 sisältyy olemassa oleva omistus- ja ääniosuus. Koriin 2 sisältyvät rahoitusvälineet, jotka oikeuttavat hankkimaan

Lisätiedot

Määräys velka-arvopaperikauppojen ilmoittamisesta

Määräys velka-arvopaperikauppojen ilmoittamisesta lukien toistaiseksi 1 (5) Arvopaperipörsseille, sijoituspalveluyrityksille, luottolaitoksille, ulkomaisille luottolaitoksille ja sijoituspalveluyrityksille sekä muun julkisen kaupankäynnin järjestäjille

Lisätiedot

Ohje Rahoitustarkastuksen harjoittamasta luottolaitosten omistajamuutosten valvonnasta

Ohje Rahoitustarkastuksen harjoittamasta luottolaitosten omistajamuutosten valvonnasta lukien toistaiseksi 1 (6) Luottolaitoksille Ohje Rahoitustarkastuksen harjoittamasta luottolaitosten omistajamuutosten valvonnasta Rahoitustarkastus antaa rahoitustarkastuslain (SK:503/1993) 4 :n 2 -kohdan

Lisätiedot

Markkinointiesite. Tämä ei ole tarjousasiakirja. Tarjoushinta 13,35 euroa käteisellä osakkeelta

Markkinointiesite. Tämä ei ole tarjousasiakirja. Tarjoushinta 13,35 euroa käteisellä osakkeelta Markkinointiesite. Tämä ei ole tarjousasiakirja. Tarjoushinta 13,35 euroa käteisellä osakkeelta Ostotarjous Pohjolan osakkeista OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj:n julkinen ostotarjous kaikista Pohjola-yhtymä

Lisätiedot

ncsz) RAHANPESUA KOSKEVAT STANDARDILUONNOKSET LAUSUNTO Rahoitustarkastus Markkinavalvontaosasto PL 159 00101 Helsinki

ncsz) RAHANPESUA KOSKEVAT STANDARDILUONNOKSET LAUSUNTO Rahoitustarkastus Markkinavalvontaosasto PL 159 00101 Helsinki LAUSUNTO ncsz) 18-5.2005 fraholtustarkaslub F2ap. 19. 05. 2005 Rahoitustarkastus Markkinavalvontaosasto PL 159 00101 Helsinki DNO viite: Lausuntopyyntö Dnro 6/121/2005, 7/121/2005 RAHANPESUA KOSKEVAT STANDARDILUONNOKSET

Lisätiedot

Laki eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Laki eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. 13.8.1976/680 Laki eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 (30.12.1992/1536) Yhteiskunnallisesti

Lisätiedot

LAUSUNTO 15.1.2016 OM 198/43/2015

LAUSUNTO 15.1.2016 OM 198/43/2015 OIKEUSMINISTERIÖ LAUSUNTO 15.1.2016 OM 198/43/2015 Työ-ja elinkeinoministeriö TEM/1924/00.04.01/2014 LÄHETETTYJEN TYÖNTEKIJÖIDEN DIREKTIIVIN TÄYTÄNTÖÖNPANOA KOSKEVAN DIREKTIIVIN JA TYÖNTEKIJÖIDEN VAPAATA

Lisätiedot

EUROOPAN LENTOTURVALLISUUSVIRASTON. LAUSUNTO nro 04/2007

EUROOPAN LENTOTURVALLISUUSVIRASTON. LAUSUNTO nro 04/2007 EUROOPAN LENTOTURVALLISUUSVIRASTON LAUSUNTO nro 04/2007 komission asetuksesta, jolla muutetaan komission asetusta (EY) N:o 1702/2003 ilmaalusten ja niihin liittyvien tuotteiden, osien ja laitteiden lentokelpoisuus-

Lisätiedot

EHDOTUKSET BITTIUM OYJ:N YLIMÄÄRÄISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE

EHDOTUKSET BITTIUM OYJ:N YLIMÄÄRÄISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE EHDOTUKSET BITTIUM OYJ:N YLIMÄÄRÄISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE 14.9.2015 Copyright Bittium Corporation Bittium Corporation, Tutkijantie 8, FI-90590 Oulu, FINLAND, +358 40 344 2000, +358 8 343 032 Sisällysluettelo:

Lisätiedot

1 (7) Toimituskirja Finanssivalvonnan johtokunnan päätöksestä. Dnro 3/413/2009 11.5.2009. Julkinen. Ahti Vilppula. 1 Päätös

1 (7) Toimituskirja Finanssivalvonnan johtokunnan päätöksestä. Dnro 3/413/2009 11.5.2009. Julkinen. Ahti Vilppula. 1 Päätös 1 (7) Ahti Vilppula Asia huomautus arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 :n vastaisesta menettelystä 1 Päätös 2 Kuuleminen Finanssivalvonta 1 antaa Finanssivalvonnasta annetun lain 40 :n nojalla Ahti Vilppulalle

Lisätiedot

Hallituksen esitysluonnos tieliikennelaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysluonnos tieliikennelaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Lausunto 07.04.2017 H103/17 Asia: LVM/417/03/2013 Hallituksen esitysluonnos tieliikennelaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Lausunnonantajan lausunto Voitte kirjoittaa lausuntonne alla olevaan

Lisätiedot

SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA

SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA SISÄINEN OHJE SO 21 1 (5) SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA Vahvistettu :n hallituksessa 2014-09-19 1 Toimintaohjeiden tarkoitus ja soveltaminen Näiden sisäisten toimintaohjeiden

Lisätiedot

VINCIT GROUP OYJ KANNUSTINJÄRJESTELMÄ 2017

VINCIT GROUP OYJ KANNUSTINJÄRJESTELMÄ 2017 VINCIT GROUP OYJ KANNUSTINJÄRJESTELMÄ 2017 I (I) SISÄLLYSLUETTELO 1 VINCIT GROUP -KONSERNIN KANNUSTINJÄRJESTELMÄ 2017... 1 2 KANNUSTINJÄRJESTELMÄN PERUSTEET JA LAAJUUS... 1 3 OSAKKEIDEN ILMOITTAMINEN KANNUSTINJÄRJESTELMÄN

Lisätiedot

liikenne säännöistä. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian sen jälkeen, kun se on hyväksytty ja vahvistettu.

liikenne säännöistä. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian sen jälkeen, kun se on hyväksytty ja vahvistettu. HE 72/2000 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tieliikennelain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tieliikennelakia. Tieliikennelaissa määriteltäisiin

Lisätiedot

Markkinat Maaliskuu /2008

Markkinat Maaliskuu /2008 Tervetuloa lukemaan Rahoitustarkastuksen markkinavalvonnan Markkinat-tiedotetta Tässä tiedotteessa kerromme seuraavista aiheista: Tiedonantovelvollisuutta koskevan standardin 5.2b muutoksista 1 Tulevaisuudennäkymien

Lisätiedot

Päätös 2 (6) Dnro 24/252/2008. Markkinavalvonta 18.12.2008

Päätös 2 (6) Dnro 24/252/2008. Markkinavalvonta 18.12.2008 Päätös 1 (6) Hakija Jari Sarasvuo Isildur Oy Hakemuksen päivämäärä 8.12.2008 Hakemuksen kohde HAKEMUS ARVOPAPERIMARKKINALAIN 6 LUVUN 15 :N MUKAISEN POIKKEUSLUVAN SAAMISEKSI Hakemuksen sisältö Jari Sarasvuo

Lisätiedot

HE 112/1996 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kiinteistörekisterilain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 112/1996 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kiinteistörekisterilain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 112/1996 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kiinteistörekisterilain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kiinteistörekisterilakia siten, että kiinteistötunnuksen

Lisätiedot

Nokian julkinen ostotarjous Comptelin kaikista osakkeista ja optio-oikeuksista

Nokian julkinen ostotarjous Comptelin kaikista osakkeista ja optio-oikeuksista Nokian julkinen ostotarjous Comptelin kaikista osakkeista ja optio-oikeuksista Ostotarjouksen tarjousaika 27.2. - 29.3.2017 Comptelin hallitus on yksimielisesti suositellut osakkeenomistajille ja optio-oikeuksien

Lisätiedot

eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015

eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015 eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015 Varsinaisen yhtiökokouksen 25.3.2015 antaman valtuutuksen nojalla hallitus on päättänyt antaa hallituksen nimeämille eq-konsernin avainhenkilöille yhteensä enintään 2 000 000

Lisätiedot

TÄYDENNYS OUTOTEC OYJ:N 22.12

TÄYDENNYS OUTOTEC OYJ:N 22.12 TÄYDENNYS OUTOTEC OYJ:N 22.12.2009 PÄIVÄTTYYN YHDISTETTYYN TARJOUSASIAKIR- JAAN JA LISTALLEOTTOESITTEESEEN KOSKIEN LAROX OYJ:N OSAKKEISTA JA MERKIN- TÄOIKEUKSISTA TEHTYÄ JULKISTA OSTOTARJOUSTA 29.12.2009

Lisätiedot

1.1 Ehdotettua pakkokeinolain 4 luvun 4 a :n 3 momenttia ei tule hyväksyä

1.1 Ehdotettua pakkokeinolain 4 luvun 4 a :n 3 momenttia ei tule hyväksyä TIETOVERKKORIKOSTYÖRYHMÄN MIETINTÖ Asianajaja Satu Tiirikan eriävä mielipide 16.6.2003 1 Myös datan kopioinnin tulee olla takavarikko 1.1 Ehdotettua pakkokeinolain 4 luvun 4 a :n 3 momenttia ei tule hyväksyä

Lisätiedot

Valtuutetun on pidettävä valtuuttajalle kuuluvat raha- ja muut varat erillään omista varoistaan.

Valtuutetun on pidettävä valtuuttajalle kuuluvat raha- ja muut varat erillään omista varoistaan. YLEISIÄ OHJEITA VALTUUTETULLE Seuraavat ohjeet perustuvat edunvalvontavaltuutuksesta annetun lain (648/2007) säännöksiin sellaisina kuin ne lain voimaan tullessa 1.11.2007 olivat. Valtuutetun on oma-aloitteisesti

Lisätiedot

HE 94/2016 vp LAEIKSI PUOLUSTUSVOIMISTA ANNETUN LAIN, ALUEVALVON- TALAIN JA ASEVELVOLLISUUSLAIN MUUTTAMISESTA

HE 94/2016 vp LAEIKSI PUOLUSTUSVOIMISTA ANNETUN LAIN, ALUEVALVON- TALAIN JA ASEVELVOLLISUUSLAIN MUUTTAMISESTA Veli-Pekka Viljanen HE 94/2016 vp LAEIKSI PUOLUSTUSVOIMISTA ANNETUN LAIN, ALUEVALVON- TALAIN JA ASEVELVOLLISUUSLAIN MUUTTAMISESTA Eduskunnan perustuslakivaliokunta 7.10.2016 Perustuslakivaliokunnan sihteeristö

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 9/2013 Julkinen ostotarjous ja tarjousvelvollisuus: Yhteenveto ja palaute lausunnoista

Määräykset ja ohjeet 9/2013 Julkinen ostotarjous ja tarjousvelvollisuus: Yhteenveto ja palaute lausunnoista 1 (16) Määräykset ja ohjeet 9/2013 ostotarjous ja tarjousvelvollisuus: Yhteenveto ja palaute lausunnoista (Tässä yhteenvedossa käytetty määräyksien ja ohjeiden kohtien numerointi vastaa lausunnolla olleessa

Lisätiedot

Kunnalle lahjoitetut kiinteistöt ja niiden käyttö

Kunnalle lahjoitetut kiinteistöt ja niiden käyttö Kunnalle lahjoitetut kiinteistöt ja niiden käyttö Kunnalle kiinteistön lahjoittamiseen sovellettava säännöstö Maakaaren (540/1995) 4. luvun 2 :n mukaisesti kiinteistön lahjaa koskevat soveltuvin osin kiinteistön

Lisätiedot

FINANSSIVALVONNAN MÄÄRÄYS- JA OHJEKOKOELMAN UUDISTAMINEN

FINANSSIVALVONNAN MÄÄRÄYS- JA OHJEKOKOELMAN UUDISTAMINEN 11.11.2011 1 (6) Finanssivalvonnalle Lausuntopyyntö 7.10.2011, Dnro 10/2011 FINANSSIVALVONNAN MÄÄRÄYS- JA OHJEKOKOELMAN UUDISTAMINEN Finanssivalvonta (FIVA) on pyytänyt lausuntoa Finanssialan Keskusliitolta

Lisätiedot

Laki. arvopaperimarkkinalain muuttamisesta

Laki. arvopaperimarkkinalain muuttamisesta Laki arvopaperimarkkinalain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan arvopaperimarkkinalain (746/2012) 1 luvun :n 1 momentin 8 kohta, 13 ja 14 luku, 15 luvun :n 2 momentti ja 16 luvun 3,

Lisätiedot

arvopaperit ovat julkisen 6.02 Dnro 1243/8.9/89, 7.12.1989 kaupankäynnin kohteena

arvopaperit ovat julkisen 6.02 Dnro 1243/8.9/89, 7.12.1989 kaupankäynnin kohteena RAHOITUSTARKASTUS OHJE 204.2 1(5) Antopäivä: 14.1.1994 Vaihde (90) 18 351 Voimassaoloaika: 14.2.1994 lukien toistaiseksi Sijoitusyhtiöille, joiden Korvaa ohjeen: arvopaperit ovat julkisen 6.02 Dnro 1243/8.9/89,

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta 2. heinäkuuta 2002 PE 313.390/7-16 TARKISTUKSET 7-16 Mietintöluonnos: Hans-Peter Martin (PE 313.390) Vastuuvapausmenettelyä

Lisätiedot

HE 165/1998 vp PERUSTELUT

HE 165/1998 vp PERUSTELUT HE 165/1998 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi erikoissairaanhoitolain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi erikoissairaanhoitolakia siten, että valtioneuvosto

Lisätiedot

YHTIÖOIKEUDEN ERITYISKYSYMYKSET Itä-Suomen yliopisto

YHTIÖOIKEUDEN ERITYISKYSYMYKSET Itä-Suomen yliopisto YHTIÖOIKEUDEN ERITYISKYSYMYKSET Itä-Suomen yliopisto Yritysoikeuden ma. professori OTT, VTM Veikko Vahtera Exit-oikeudet normaali exit-oikeus perustuu osakkeenomistajan yleiseen oikeuteen saada myydä osakkeensa

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 5.2.2013 COM(2013) 46 final 2013/0026 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/8/EY muuttamisesta jauhetun maissintähkän lisäämiseksi

Lisätiedot

Palaute saaduista lausunnoista Toiminnan ulkoistaminen -standardi 1.6

Palaute saaduista lausunnoista Toiminnan ulkoistaminen -standardi 1.6 Palaute 1 (6) Palaute saaduista lausunnoista Toiminnan ulkoistaminen -standardi 1.6 Rahoitustarkastus (Rata) pyysi toiminnan ulkoistamista koskevaan standardiluonnokseen lausuntoja toukokuussa 2007. Rata

Lisätiedot

OHJE JULKISEN KAUPANKÄYNNIN KOHTEENA OLEVAN SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN OSAVUOSIKATSAUKSESTA

OHJE JULKISEN KAUPANKÄYNNIN KOHTEENA OLEVAN SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1 (6) Sijoituspalveluyrityksille Omistusyhteisöille OHJE JULKISEN KAUPANKÄYNNIN KOHTEENA OLEVAN SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN OSAVUOSIKATSAUKSESTA Rahoitustarkastus antaa rahoitustarkastuslain 4 :n 2 kohdan

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 14/2013

Määräykset ja ohjeet 14/2013 Määräykset ja ohjeet 14/2013 Kolmansien maiden kaupankäyntiosapuolet Dnro FIVA 15/01.00/2013 Antopäivä 10.6.2013 Voimaantulopäivä 1.7.2013 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

Päätös. Dnro 17/252/2008 17.10.2008

Päätös. Dnro 17/252/2008 17.10.2008 Hakija Suomen valtio Solidium Oy Hakemuksen päivämäärä 15.10.2008 Hakemuksen kohde Hakemus arvopaperimarkkinalain 6 luvun 15 :n mukaisen poikkeusluvan saamiseksi Hakemuksen sisältö Suomen valtio ja Solidium

Lisätiedot

Clausal Computing Oy aloittaa 19.3.2012 käteisostotarjouksen Tectia Oyj:n kaikista osakkeista ja optio-oikeuksista

Clausal Computing Oy aloittaa 19.3.2012 käteisostotarjouksen Tectia Oyj:n kaikista osakkeista ja optio-oikeuksista Clausal Computing Oy aloittaa 19.3.2012 käteisostotarjouksen Tectia Oyj:n kaikista osakkeista ja optio-oikeuksista Ei julkistettavaksi, jaettavaksi tai toimitettavaksi Australiassa, Etelä-Afrikassa, Japanissa,

Lisätiedot

Lausunto NIMILAINSÄÄDÄNNÖN UUDISTAMINEN (Oikeusministeriön Mietintöjä ja lausuntoja 21/2017)

Lausunto NIMILAINSÄÄDÄNNÖN UUDISTAMINEN (Oikeusministeriön Mietintöjä ja lausuntoja 21/2017) Yhden Vanhemman Perheiden Liitto ry Lausunto 16.06.2017 Asia: OM 24/41/2015 Nimilain uudistamistyöryhmän mietintö Yleisiä huomioita Lausuntonne: NIMILAINSÄÄDÄNNÖN UUDISTAMINEN (Oikeusministeriön Mietintöjä

Lisätiedot

SAMPO OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 10.50

SAMPO OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 10.50 PÖRSSITIEDOTE 11.2.2004 KLO 10.50 SAMMON HALLITUKSEN EHDOTUKSET YHTIÖKOKOUKSELLE Sampo Oyj:n hallitus on päättänyt tehdä 7.4.2004 järjestettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle seuraavat ehdotukset, joiden

Lisätiedot

Laki Rahoitustarkastuksesta annetun lain muuttamisesta

Laki Rahoitustarkastuksesta annetun lain muuttamisesta Annettu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta 2005 Laki Rahoitustarkastuksesta annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan Rahoitustarkastuksesta 27 päivänä kesäkuuta 2003 annetun

Lisätiedot

HE 106/1996 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 106/1996 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 106/1996 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 51 b ja 51 d :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi elinkeinotulon

Lisätiedot

Gramex ry:n lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi tekijänoikeuden yhteishallinnoinnista ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi.

Gramex ry:n lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi tekijänoikeuden yhteishallinnoinnista ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. Eduskunnan sivistysvaliokunnalle Gramex ry:n lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi tekijänoikeuden yhteishallinnoinnista ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. Gramex kiittää mahdollisuudesta

Lisätiedot

Valtiovarainministeriön asetus

Valtiovarainministeriön asetus Valtiovarainministeriön asetus joukkorahoituksen saajan tiedonantovelvollisuuden sisällöstä ja rakenteesta Valtiovarainministeriön päätöksen mukaisesti säädetään joukkorahoituslain (734/2016) 21 :n nojalla:

Lisätiedot

HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGON MAKSAMISESTA

HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGON MAKSAMISESTA 1 (6) HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGON MAKSAMISESTA Yhtiön hallituksen voitonjakoehdotus on julkistettu 18.2.2010. ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiö jakaa vuodelta

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 270/2006 vp. Hallituksen esitys laiksi arvopaperimarkkinalain muuttamisesta. Asia. Valiokuntakäsittely.

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 270/2006 vp. Hallituksen esitys laiksi arvopaperimarkkinalain muuttamisesta. Asia. Valiokuntakäsittely. EDUSKUNNAN VASTAUS 270/2006 vp Hallituksen esitys laiksi arvopaperimarkkinalain muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi arvopaperimarkkinalain muuttamisesta (HE 174/2006

Lisätiedot

VALTION TILINTARKASTUSLAUTAKUNTA KANNANOTTO Annettu Helsingissä 31 päivänä elokuuta 2009 N:o 1/2009. Tilintarkastuskertomuksen sisältö.

VALTION TILINTARKASTUSLAUTAKUNTA KANNANOTTO Annettu Helsingissä 31 päivänä elokuuta 2009 N:o 1/2009. Tilintarkastuskertomuksen sisältö. VALTION TILINTARKASTUSLAUTAKUNTA KANNANOTTO Annettu Helsingissä 31 päivänä elokuuta 2009 N:o 1/2009 Asia Aloite Kannanotto Tilintarkastuskertomuksen sisältö Keskuskauppakamarin tilintarkastuslautakunnan

Lisätiedot

Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi merityöaikalain, työajasta kotimaanliikenteen aluksissa annetun lain ja merimieslain muuttamisesta

Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi merityöaikalain, työajasta kotimaanliikenteen aluksissa annetun lain ja merimieslain muuttamisesta Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi merityöaikalain, työajasta kotimaanliikenteen aluksissa annetun lain ja merimieslain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi merityöaikalain, työajasta

Lisätiedot

Työneuvoston lausunto TN 1347-98 (24/97)

Työneuvoston lausunto TN 1347-98 (24/97) 1 (5) Työneuvoston lausunto TN 1347-98 (24/97) Työneuvoston lausunto työaikalain (605/1996) 17 :n 1 ja 2 momentin tulkinnasta. Annettu Uudenmaan työsuojelupiirin pyynnöstä 18 päivänä maaliskuuta 1998.

Lisätiedot

Henkivakuutussopimusten ehtojen muuttaminen vahinkokehityksen tai korkotason muutoksen johdosta

Henkivakuutussopimusten ehtojen muuttaminen vahinkokehityksen tai korkotason muutoksen johdosta Kannanotto 1/2013 1 (5) Henkivakuutussopimusten ehtojen muuttaminen vahinkokehityksen tai korkotason muutoksen johdosta 1 Yleistä 2 Säädöstausta Henkivakuutusyhtiöt solmivat asiakkaidensa kanssa pääsääntöisesti

Lisätiedot

Julkinen LUONNOS HALLITUKSEN ESITYKSEKSI EDUSKUNNALLE ARVOPAPERIMARKKINALAIN JA ERÄIDEN SIIHEN LIITTYVIEN LAKIEN MUUTTAMISESTA

Julkinen LUONNOS HALLITUKSEN ESITYKSEKSI EDUSKUNNALLE ARVOPAPERIMARKKINALAIN JA ERÄIDEN SIIHEN LIITTYVIEN LAKIEN MUUTTAMISESTA Lausunto 1 (6) Valtiovarainministeriö valtiovarainministerio@vm.fi Lausuntopyyntönne VM004:00/2009 LUONNOS HALLITUKSEN ESITYKSEKSI EDUSKUNNALLE ARVOPAPERIMARKKINALAIN JA ERÄIDEN SIIHEN LIITTYVIEN LAKIEN

Lisätiedot

PÖRSSITIEDOTE

PÖRSSITIEDOTE PÖRSSITIEDOTE 28.11.2008 SAVCOR GROUP LTD OY ILMOITTAA SUUNNITTELEVANSA VAPAAEHTOISEN OSTOTARJOUKSEN TEKEMISTÄ KAIKISTA CENCORP OYJ:N OSAKKEISTA JA OPTIO-OIKEUKSISTA SEKÄ YRITYSJÄRJESTELYN EHDOTTAMISTA

Lisätiedot

Standardi RA4.7. Rahoitusriskin ilmoittaminen. Määräykset ja ohjeet

Standardi RA4.7. Rahoitusriskin ilmoittaminen. Määräykset ja ohjeet Standardi RA4.7 Rahoitusriskin ilmoittaminen Määräykset ja ohjeet Miten luet standardia Standardi on aihealueittainen määräysten ja ohjeiden kokonaisuus, joka velvoittaa tai ohjaa valvottavia ja muita

Lisätiedot

YHTIÖN HALLITUKSEN LAUSUNTO SAUNALAHTI GROUP OYJ:N HALLITUKSEN ARVIO NOVATOR FINLAND OY:N JULKISESTA OSTOTARJOUKSESTA

YHTIÖN HALLITUKSEN LAUSUNTO SAUNALAHTI GROUP OYJ:N HALLITUKSEN ARVIO NOVATOR FINLAND OY:N JULKISESTA OSTOTARJOUKSESTA YHTIÖN HALLITUKSEN LAUSUNTO LIITE D Yhtiön hallituksen 22.6.2005 antama lausunto Ostotarjouksesta sisältyy tähän Liitteeseen D siinä muodossa kuin Yhtiö on sen julkistanut. Lisäksi tähän Liitteeseen D

Lisätiedot

Hyvän hallintopäätöksen sisältö. Lakimies Marko Nurmikolu

Hyvän hallintopäätöksen sisältö. Lakimies Marko Nurmikolu Hyvän hallintopäätöksen sisältö Lakimies Marko Nurmikolu Hallintopäätöksen sisältö Hallintolain 44 (Päätöksen sisältö) Kirjallisesta päätöksestä on käytävä selvästi ilmi: 1) päätöksen tehnyt viranomainen

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. heinäkuuta 2015 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. heinäkuuta 2015 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. heinäkuuta 2015 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2015/0156 (NLE) 11206/15 WTO 157 SERVICES 25 COMER 104 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 23. heinäkuuta 2015 Vastaanottaja:

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 22.12.2006 KOM(2006) 910 lopullinen 2006/0305 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI rahoitusvälineiden markkinoista annetun direktiivin 2004/39/EY

Lisätiedot

Parkkisakko vai sopimus vai?

Parkkisakko vai sopimus vai? Minä ja tiede Parkkisakko vai sopimus vai? Vesa Annola Professori 2016 2 2016 3 2016 4 Korkein oikeus 2010:23 (16.3.2010) 9. Kiinteistön omistajalla ja haltijalla on oikeus määrätä omistamansa tai hallitsemansa

Lisätiedot

HE vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 2711996 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi maaseutuelinkeinolain 27 :n, porotalouslain 41 a :n ja luontaiselinkeinolain 46 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot