ESIPUHE 1 LAIt ja viranomaismääräykset 1.1 rakennushankkeeseen ryhtyvän velvollisuuksista 1.2 tilaajavastuulaki

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ESIPUHE 1 LAIt ja viranomaismääräykset 1.1 rakennushankkeeseen ryhtyvän velvollisuuksista 1.2 tilaajavastuulaki"

Transkriptio

1 ESIPUHE Lait ja viranomaismääräykset Rakennushankkeeseen ryhtyvän velvollisuuksista Tilaajavastuulaki...23 Lain tavoitteista...23 Lain soveltamisala...24 Tilaajan selvitysvelvollisuuden laajuus...25 Rakentamistoimintaan liittyvä tilaajan selvitysvelvollisuus...26 Selvitysvelvollisuuden rikkominen...26 Laiminlyöntimaksun määrääminen ja valvonta Julkisia hankintoja ja urakkakilpailua koskeva lainsäädäntö...28 Julkiset hankinnat...28 Vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen hankinnat...28 Hankintayksiköt...29 Kynnysarvot...29 Kansalliset kynnysarvot...29 EU-kynnysarvot...30 Hankinnasta ilmoittaminen...30 Hankintamenettelyt...31 Hankinnan määrittely ja tarjouspyyntö...32 Menettelyn päättäminen ja sopimuksen tekeminen...33 Oikeussuojakeinot Rakennushankkeen käynnistäminen Rakennushankkeen vaiheet...34 Tarveselvitysvaihe...34 Hankesuunnitteluvaihe...34 Rakennussuunnitteluvaihe...36 Rakentamisvaihe...37 Käyttöönottovaihe Toteutusmuodon valinta...38 Omana työnä vai urakkana?...38 Urakkamuodot suoritusvelvollisuuden laajuuden mukaan...39 Kokonaisvastuurakentaminen...39 Tuoteosakauppa...40 Kokonaisurakka...41 Jaettu urakka

2 Projektinjohtourakointi...43 Elinkaarisopimukset...45 Urakkamuodot vastikkeen määräytymisen mukaan...45 Kokonaishintaurakka...45 Yksikköhintaurakka...46 Laskutyöurakka...47 Työnjohtourakka...49 Tavoitehintaurakka Suunnittelusopimukset...54 Pääsuunnittelija...55 Erityissuunnittelijat...57 Suunnittelijoiden valinta ja suunnittelijoiden kelpoisuutta koskevat määräykset...58 Suunnittelusopimuksen tekeminen...58 Suunnittelijan vastuusta yleensä...61 Täyttämisvastuu...63 Vahingonkorvausvastuu...63 Viivästysvastuu...65 Korvattava vahinko...65 KSE Vastuu virheistä...67 Vastuun voimassaolo...70 Tilaajan vastuut...72 Konsultin viivästysvastuu ja tilaajan myötävaikutusvelvollisuus...72 Aineisto ja tekijänoikeudet...73 Vastuu suunnittelusta YSE ehtojen perusteella Urakkasopimuksen tekeminen...77 Tarjouspyyntöjen valmistelu...77 Urakkaohjelma...81 Sopimusten vastuuperusteiden ja -määrien yhdenmukaistaminen...82 Viivästyssakko kertautuva viivästyssakko...82 Urakoitsijoiden ja tavarantoimittajien takuuajat...83 Urakkasopimuksen teossa huomioitavaa...85 Urakkasopimuslomakkeen täyttäminen...85 Sopimuksen syntyminen...85 Tarjouspyyntö...85 Tarjous...87 Tarjouksen peruuttaminen...89 Tarjouksessa havaittu virhe...90 Tarjouksen hyväksyminen...91 Kirjallisen sopimuksen merkitys

3 3 YSE sopimusehdot...95 Luku 1 Urakan sisältö ja laajuus...95 Urakoitsijan suoritusvelvollisuus Pääsuoritusvelvollisuus Sivuvelvollisuudet Työmaapalvelut Työmaan johtovelvollisuudet Työn toteutus ja yhteistoiminta Työaikataulu Työmaajärjestelyt Yhteistoiminta Tilaajan myötävaikutusvelvollisuus Laadunvarmistus Tilaajan laadunvarmistus Urakoitsijan laadunvarmistus Urakoitsijan laadunvalvonta Sopimusasiakirjat Sopimusasiakirjat täydentävät toisiaan Sopimusasiakirjojen keskinäinen pätevyysjärjestys Vaihtoehtoiset velvollisuudet Hyvän rakentamistavan noudattaminen Poikkeavat olosuhteet Luku 2 Urakka-aika Suoritusaika Viivästyssakko Urakka-ajan pidentämiseen oikeuttavat tekijät Tilaajan myötävaikutusvelvollisuuden laiminlyönti Ylivoimainen este Pidennyksen laskeminen Menettelystä viivästystilanteessa Viivästyksen rajoittaminen Menettelytapamääräyksiä Luku 3 Vastuu Sopijapuolten vastuu Yleinen vastuu Vastuun sisältö Urakoitsijan vastuu Vastuun laajuus Vastuu virheellisestä työntuloksesta Tuotevastuu Vastuu takuuaikana Vastuu takuuajan jälkeen Vastuu kolmannelle henkilölle Vastuu rakennusalueesta hankituista tiedoista

4 33 Huomautuksentekovelvollisuuden täyttämisen vaikutus vastuuseen Tilaajan vastuu Vastuun laajuus Vastuu tilaajan aiheuttamasta viivästyksestä Luku 4 Vakuudet ja vaikutukset Vakuudet Urakoitsijan vakuudet tilaajalle Tilaajan vakuudenantovelvollisuus Vakuutukset Rakennuskohteen vakuuttaminen Luku 5 Maksuvelvollisuus Urakkahinta Urakkahinnan maksaminen Viivästyskorko Pidätykset Luku 6 Suunnitelma- ja hintamuutokset Muutostyövelvollisuus Rakennussuunnitelman muuttamisen vaikutus urakkahintaan ja urakka-aikaan Yksikköhintaurakan määrämuutokset Lisätyöt Omakustannushinta Indeksin vaikutus urakkahintaan Hintojen ja palkkojen muuttamisen vaikutus urakkahintaan Ylivoimaisen esteen vaikutus urakkahintaan Luku 7 Omistusoikeus ja vahingonvaara Maksun vaikutus Kiinnittämisen vaikutus Irrotettavat ainekset, purku- ja ongelmajäte Tekijänoikeus Vahingonvaara Luku 8 Organisaatiot Työnjohto Urakoitsijan työnjohto Työsuojelu Urakoitsijan henkilöstöä koskevat muut määräykset Valvonta Tilaajan edustajat ja heidän valtuutensa Rakennustyön valvojat Valvonnan toteuttaminen Valvonnan vaikutus vastuuseen

5 Luku 9 Yhteiset kokoukset ja toimitukset Kokoukset ja tarkastukset Urakkaneuvottelu Suunnitelmakatselmus Urakkasuoritukseen liittyvät katselmukset Työmaakokoukset Mittaukset Tarkastustoimitusten lajit Säädösten edellyttämät tarkastukset Vastaanotto Urakkasuorituksen tarkastus Rakennuskohteen vastaanottotarkastus Tarkastuksen perusteella urakoitsijalle jäävät toimenpiteet Taloudellinen loppuselvitys Takuutarkastus Kirjaukset Työmaapäiväkirja ja siihen tehtävät huomautukset Tarkastuspöytäkirjat Pöytäkirjan tarkastaminen Luku 10 Sopimuksen purkaminen ja siirtäminen Yleistä urakkasopimuksen purkamisesta Tilaajan oikeus purkaa sopimus Urakoitsijan sopimusrikkomus Urakoitsijan konkurssi tai suorituskyvyttömyys Ylivoimainen este Urakoitsijan kuolema Työmaan haltuunotto sekä tavaran ja välineiden käytön korvaaminen Tilisuhteiden selvittäminen Urakoitsijan oikeus purkaa sopimus Tilaajan velvollisuuksien laiminlyönti Ylivoimainen este Urakoitsijan suorittaman purkamisen tai keskeyttämisen vaikutus Takaajan oikeus Urakan saattaminen loppuun takaajan toimesta Sopimuksen siirtäminen Sopimuksen siirtäminen Luku 11 Erimielisyydet ja niiden ratkaiseminen Yleinen periaate Riidanalainen suoritus Oikeus urakoitsijan laiminlyönnin korjaamiseen Riitaisuuksien ratkaiseminen

6 4 Rakennushankkeen muut sopimukset Sivu- ja aliurakkasopimukset Sivu- ja aliurakkasopimuksen tekeminen Sivu-urakan alistaminen Sivu-urakan alistamissopimus RT Voimassaolo Pääurakoitsijan oikeus alistettavan sivu-urakoitsijan hyväksymiseen Sopijapuolten oikeudet ja velvollisuudet Yhteinen aikataulu Maksusuoritukset Urakoitsijoiden keskinäinen vastuu Rakennuttajan vastuu Viivästyssakko Ilmoitusvelvollisuus sekä sivu-urakkasopimuksen purkautuminen Vakuudet Välimiesmenettely Alistamissopimuksen allekirjoittaminen Kokonaisvastuurakentaminen KVR:n käsitteestä ja sovellutusalueesta KVR-urakoinnissa noudatettavat asiakirjat KVR-urakoitsijan vastuusta Perustajaurakointi ja perustajarakennuttaminen Perustajaurakoitsijan ja -rakennuttajan käsitteestä Sopimussuhteet perustajaurakoinnissa ja -rakennuttamisessa Perustajaosakkaan vastuu Vastuu rakennusvirheistä Vastuu asunto-osakeyhtiön taloudellisesta asemasta Todistustaakan jakautuminen virheen osalta Perustajarakennuttamisesta Asuntoyhteisön oikeus vedota rakentamista koskevaan sopimukseen Urakoitsijan ja tavarantoimittajan vastuu kuluttajankaupassa Kuluttajasopimukset ja yleiset kuluttajasopimusehdot Kuluttajansuojalain soveltaminen rakentamiseen Toimeksisaajan viivästys Virhe ja sen seuraukset Kustannusarviot Tilauksen peruuttaminen Aikaisempien myyntiportaiden, materiaalintoimittajien ja aliurakoitsijoiden virhevastuu Riitojen ratkaiseminen Hankintasopimukset Kauppasopimuksen tekeminen Yleisistä toimitusehdoista

7 RYHT TALTEK YT Yleiset sopimusehdot NL Sopimukseen perustumaton vastuu Rakennuttajan ja urakoitsijan vastuu ulkopuoliselle aiheutuneesta vahingosta Tuottamukseen perustuva vastuu Tuottamuksesta riippumaton eli ankara vastuu Ympäristö ja naapuruussuhteet Koneiden ja laitteiden aiheuttamat vahingot Tuotevastuu Korvattavat vahingot Vahingonkorvausvelvollisuuden edellytykset Vastuuvelvolliset Tuotevastuun vanhentuminen LÄHDEKIRJALLISUUS Asiahakemisto RT-sopimusasiakirjat Sisältö KH-asiakirjat KH Kiinteistön tekniset käyttöiät ja kunnossapitojaksot Lait ja asetukset RT OM Asuntokauppalaki RT OM Laki asuntokaupan muuttamisesta RT OM Asuntokauppa-asetus Kuluttajansuojalain 9 luku Valtioneuvoston asetus asuntojen markkinoinnissa annettavista tiedoista /

Suomen toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry on vahvistanut nämä rakennusurakan. jotka on valmisteltu yhteistyössä Rakennusteollisuuden

Suomen toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry on vahvistanut nämä rakennusurakan. jotka on valmisteltu yhteistyössä Rakennusteollisuuden RT 16-10660 LVI 03-10277 Ratu 417-T KH 20-00241 ohjetiedosto maaliskuu 1998 1 (19) RAKENNUSURAKAN YLEISET SOPIMUSEHDOT Allmänna avtalsvillkor för byggnadsentreprenader General conditions for building contracts

Lisätiedot

Asunto-osakeyhtiö rakennuttajana

Asunto-osakeyhtiö rakennuttajana Asunto-osakeyhtiö rakennuttajana 23.9.2010 Juha Ryynänen asianajaja, varatuomari, kauppatieteiden lisensiaatti www.juharyynanen.fi Rakennusurakka sopimusprosessina 1. Tarjouspyyntö 2. Tarjoukset 3. Urakkaneuvottelu

Lisätiedot

RIL 262-2014. Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry Suomen Kuntaliitto. Taitava kuntarakennuttaja

RIL 262-2014. Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry Suomen Kuntaliitto. Taitava kuntarakennuttaja RIL 262-2014 Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry Suomen Kuntaliitto Taitava kuntarakennuttaja 2 RIL 262-2014 RILin julkaisuilla on oma kotisivu, joka löytyy osoitteesta www.ril.fi/kirjakauppa ko.

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA (YSE 1998)

URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Liite 3. Urakkaohjelma Rakennuskohde MÄNTYHARJUN PÄIVÄKOTI URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Päiväys 20.06.2012 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: PÄÄURAKKA (RAKENNUSURAKKA) PUTKIURAKKA ILMANVAIHTOURAKKA

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA (YSE 1998)

URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Tunnistetiedot Rakennuskohde KINNULAN PÄIVÄKOTI URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Päiväys 30.4.2014 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: PÄÄURAKKA (RAKENNUSURAKKA) PUTKIURAKKA ILMANVAIHTOURAKKA SÄHKÖURAKKA...

Lisätiedot

Tarjouspyyntökirje 21.2.2014. Urakkatarjouslomake 21.2.2014. Urakkaohjelma 21.2.2014. Työturvallisuusliite 11.2.2014

Tarjouspyyntökirje 21.2.2014. Urakkatarjouslomake 21.2.2014. Urakkaohjelma 21.2.2014. Työturvallisuusliite 11.2.2014 Asiakirjaluettelo PYHÄJOEN KUNTA Yppärin koulu Uudisrakennus KVR- URAKKATARJOUSPYYNTÖASIAKIRJAT Päiväys Tarjouspyyntökirje 21.2.2014 Urakkatarjouslomake 21.2.2014 Urakkaohjelma 21.2.2014 Työturvallisuusliite

Lisätiedot

JULKISIVUKORJAUS 2015

JULKISIVUKORJAUS 2015 KIINTEISTÖ OY AURORANLINNA TÖÖLÖNKATU 49 00250 HELSINKI JULKISIVUKORJAUS 2015 URAKKAOHJELMA 1 + 19 SIVUA 10.02.2015 Insinööritoimisto Konstru Oy Ahventie 4 B 02170 ESPOO DI Mika Laitala Urakkaohjelma 10.02.2015

Lisätiedot

JAETTU URAKKA ALISTAMISEHDOIN

JAETTU URAKKA ALISTAMISEHDOIN 23.2.2015 Sivu 1/23 Tilaaja: Kittilän kunta / tekninen osasto Valtatie 15 99100 Kittilä Hanke: Sirkan koulun laajennus JAETTU URAKKA ALISTAMISEHDOIN Sivu 2/23 SISÄLLYSLUETTELO: 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA...

Lisätiedot

Kokemäen kaupunki. Sonnilantien valaistussaneeraus 2015 U R A K K A O H J E L M A

Kokemäen kaupunki. Sonnilantien valaistussaneeraus 2015 U R A K K A O H J E L M A Kokemäen kaupunki Sonnilantien valaistussaneeraus 2015 U R A K K A O H J E L M A 1 Soinnilantien valaistussaneeraus URAKKAOHJELMA SÄHKÖURAKKA 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA Tämän urakkaohjelman perustana

Lisätiedot

Korjaushanke taloyhtiössä

Korjaushanke taloyhtiössä Korjaushanke taloyhtiössä Tiedoksi isännöitsijöille ja taloyhtiön hallitusten jäsenille TkT Jari Virta kehityspäällikkö Suomen Kiinteistöliitto ry Palaute jari.virta@kiinteistoliitto.fi Jari Virta ja Suomen

Lisätiedot

Tilahankkeiden suunnittelu ja toteutus

Tilahankkeiden suunnittelu ja toteutus Tilahankkeiden suunnittelu ja toteutus Case Sodankylän kunta Rakennuttajakoulutus RAPS-36 Tutkielma Pekka Rouhiainen Sodankylän kunta Sodankylässä 10.10.2014 Aalto University Professional Development Aalto

Lisätiedot

Vastaanottaja: Siuntion kunta, Tekninen toimisto. 02570 Siuntio. Puhelin: 040 713 0662

Vastaanottaja: Siuntion kunta, Tekninen toimisto. 02570 Siuntio. Puhelin: 040 713 0662 1/6 Vastaanottaja:..2015 URAKKATARJOUSPYYNTÖ SIUNTION KUNTA KARLSÅKERIN ASEMAKAAVA-ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKKA Pyydämme urakkatarjoustanne alla mainitusta urakasta liitteenä olevien asiakirjojen mukaan.

Lisätiedot

Kiinteistöliitto. Taloyhtiö tilaajana

Kiinteistöliitto. Taloyhtiö tilaajana Taloyhtiö tilaajana Sisältö Korjaushankkeen osapuolet ja roolien määrittäminen Tarpeesta toteutukseen Taloyhtiö tilaajana Kumppaneiden valinta ja kilpailuttaminen Sopimusvapaus ja urakkasopimuksen synty

Lisätiedot

Ulkoalueiden viherhoitourakka URAKKAOHJELMA

Ulkoalueiden viherhoitourakka URAKKAOHJELMA Ulkoalueiden viherhoitourakka Kiinteistö Oy Auroranlinnan piha-alueiden hoitourakka Sivu 2/14 SISÄLLYSLUETTELO 1. Tietoja hankkeesta... 4 1.1 Tilaaja... 4 1.2 Tilaajan edustaja ja tiedustelut... 4 1.3

Lisätiedot

1 SOVELTAMISALA. soveltuvat käytettäviksi urakoitsijan ja kuluttajatilaajan välillä tehtävissä urakkasopimuksissa,

1 SOVELTAMISALA. soveltuvat käytettäviksi urakoitsijan ja kuluttajatilaajan välillä tehtävissä urakkasopimuksissa, RT 16-10783 LVI 03-10350 Ratu 425-T KH X4-00326 ohjetiedosto lokakuu 2002 korvaa RT 16-10685 1(7) RAKENNUSALAN TÖITÄ KOSKEVAT YLEISET RYS-9 1998 KULUTTAJASOPIMUSEHDOT pienurakka, sopimusehdot, kuluttajasopimus

Lisätiedot

7.2.2012. 1. Isännöitsijän tehtävät 1) Kiinteät ennakolta tiedettävät tehtävät kiinteä hinta. AsOyL 7. luku 17, isännöitsijän tehtävät

7.2.2012. 1. Isännöitsijän tehtävät 1) Kiinteät ennakolta tiedettävät tehtävät kiinteä hinta. AsOyL 7. luku 17, isännöitsijän tehtävät Isännöinnin rooli korjausrakentamisessa Ilkka Saarinen Pirkanmaan Isännöitsijät ry puheenjohtaja AsOyL 7. luku 17, isännöitsijän tehtävät Isännöitsijä huolehtii kiinteistön ja rakennusten pidosta ja hoitaa

Lisätiedot

RT 13-11143 LVI 03-10544 KH X4-00540 SIT 16-610097 Infra 054-710129 ST 41.21 KONSULTTITOIMINNAN YLEISET SOPIMUSEHDOT KSE 2013

RT 13-11143 LVI 03-10544 KH X4-00540 SIT 16-610097 Infra 054-710129 ST 41.21 KONSULTTITOIMINNAN YLEISET SOPIMUSEHDOT KSE 2013 ST 41.21 KONSULTTITOIMINNAN YLEISET SOPIMUSEHDOT KSE 2013 Nämä konsulttitoiminnan yleiset sopimusehdot soveltuvat käytettäviksi tilaajan ja konsultin välisissä toimeksiannoissa mm. muotoilun, tuotekehitystyön,

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2009 PALVELUT

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2009 PALVELUT Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa Marraskuu 2009 Päivitetty 21.10.2010 Sisällys JYSE 2009 ehtojen soveltamisessa huomioitavia asioita...4 Julkisten palveluhankintojen yleiset

Lisätiedot

Pyydämme urakkatarjousta alla mainitusta urakasta liitteenä olevien asiakirjojen mukaan.

Pyydämme urakkatarjousta alla mainitusta urakasta liitteenä olevien asiakirjojen mukaan. URAKKATARJOUSPYYNTÖ UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI UUSIKAUPUNKI KAUPUNGINLAHDEN RANTARAKENTEEN KORJAUS Pyydämme urakkatarjousta alla mainitusta urakasta liitteenä olevien asiakirjojen mukaan. Rakennuttaja: Uudenkaupungin

Lisätiedot

perusteella 28 Työn keskeyttäminen 29 Urakkasopimuksen purkaminen 30 Vahingonkorvaus urakkasopimusta

perusteella 28 Työn keskeyttäminen 29 Urakkasopimuksen purkaminen 30 Vahingonkorvaus urakkasopimusta RT 16-10686 LVI 03-10288 Ratu 421-T KH X4-00261 ohjetiedosto marraskuu 1998 1(7) RAKENNUSALAN ERIKOISTÖITÄ KOSKEVAT YLEISET SOPIMUSEHDOT REYS-8 1995 pienurakka, erikoistyöt, sopimusehdot, kuluttajasopimus

Lisätiedot

H A L L I N R A K E N N U T T A M I N E N R a k e n n u s h a n k k e e n t o t e u t u s

H A L L I N R A K E N N U T T A M I N E N R a k e n n u s h a n k k e e n t o t e u t u s H A L L I N R A K E N N U T T A M I N E N R a k e n n u s h a n k k e e n t o t e u t u s HALLIN R AKENNUTTAMINEN HALLIN R AKENNUTTAMINEN R a k e n n u s h a n k k e e n t o t e u t u s Hallin rakennuttaminen

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2014 PALVELUT

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2014 PALVELUT Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa Heinäkuu 2014 Sisältö Saatteeksi...3 ehtojen soveltamisessa erityisesti huomioitavia asioita...5 Julkisten palveluhankintojen yleiset sopimusehdot

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa (JYSE 2009 TAVARAT)

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa (JYSE 2009 TAVARAT) Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa (JYSE 2009 TAVARAT) Marraskuu 2009 VALTIOVARAINMINISTERIÖ PL 28 (Snellmaninkatu 1 A) 00023 VALTIONEUVOSTO Puhelin 09 16001 (vaihde) Internet:

Lisätiedot

2.1. Tarjouksen tulee olla tarjouspyynnön mukainen. Mikäli tarjous poikkeaa tarjouspyynnöstä, on tarjouksessa selvitettävä eroavuudet.

2.1. Tarjouksen tulee olla tarjouspyynnön mukainen. Mikäli tarjous poikkeaa tarjouspyynnöstä, on tarjouksessa selvitettävä eroavuudet. JULKISTEN HANKINTOJEN YLEISET SOPIMUSEHDOT Kauppa- ja teollisuusministeriön valtion hankinnoista annetun asetuksen(1416/93) perusteella 22.12.1993 vahvistamat julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot

Lisätiedot

RAKENNUSALAN ERIKOISTÖITÄ KOSKEVAT YLEISET SOPIMUSEHDOT, REYS-8 1995

RAKENNUSALAN ERIKOISTÖITÄ KOSKEVAT YLEISET SOPIMUSEHDOT, REYS-8 1995 Kattoliitto ry LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry Suomen Maalarimestariliitto ry Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL REYS-8 1995-Y RAKENNUSALAN ERIKOISTÖITÄ KOSKEVAT YLEISET SOPIMUSEHDOT, REYS-8 1995

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa JYSE 2009 TAVARAT

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa JYSE 2009 TAVARAT Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa Marraskuu 2009 Päivitetty 21.10.2010 Sisällys JYSE 2009 ehtojen soveltamisessa huomioitavia asioita... 4 Julkisten tavarahankintojen yleiset

Lisätiedot

KITTILÄN MAJARI Valtatie 9, 99100 Kittilä URAKKAOHJELMA

KITTILÄN MAJARI Valtatie 9, 99100 Kittilä URAKKAOHJELMA KITTILÄN MAJARI Valtatie 9, 99100 Kittilä TYÖ NRO: 1602 URAKKAOHJELMA PURKUTYÖT INSINÖÖRITOIMISTO J. LAMPELA OY POHJOLANKATU 4 96100 ROVANIEMI PUH 010 328 0770 U R A K K A O H J E L M A KITTILÄN MAJARIN

Lisätiedot

KSE 1995 RT 13-10574 KONSULTTITOIMINNAN YLEISET SOPIMUSEHDOT SISÄLLYSLUETTELO

KSE 1995 RT 13-10574 KONSULTTITOIMINNAN YLEISET SOPIMUSEHDOT SISÄLLYSLUETTELO RT 13-10574 ohjetiedosto huhtikuu 1995 korvaa RT 13-10214 1(8) KONSULTTITOIMINNAN YLEISET SOPIMUSEHDOT Allmänna avtalsvillkor för konsultverksamhet KSE 1995 General conditions for consulting KSE 1995 KSE

Lisätiedot

Korjaus. rakentamis palveluiden. taloyhtiöille A B C D. hankintaopas. Tarjouspyyntö. Tarjous. Neuvottelu. Sopimus. Jari Virta

Korjaus. rakentamis palveluiden. taloyhtiöille A B C D. hankintaopas. Tarjouspyyntö. Tarjous. Neuvottelu. Sopimus. Jari Virta Korjaus rakentamis palveluiden hankintaopas taloyhtiöille A B C D Jari Virta Tarjouspyyntö Tarjous Neuvottelu Sopimus Kiinteistönpito Hankesuunnittelu Toteutussuunnittelu Rakentamisen valmistelu Työmaavaihe

Lisätiedot

InnOta Peruskorjaus- ja laajennushanke RAKENNUTTAMISOHJELMA 12.2.2014

InnOta Peruskorjaus- ja laajennushanke RAKENNUTTAMISOHJELMA 12.2.2014 MALLI UUDET TEHTÄVÄLUETTELOT JA KSE13 KOULUTUSTILAISUUS 12.2.2014 JUHANI KARHU / Senaatti-kiinteistöt Case kohde: Toimistorakennuksen peruskorjaus ja laajennus, 14500 brm 2 InnOta Peruskorjaus- ja laajennushanke

Lisätiedot