KOKEMÄEN KAUPUNKI TEKNINEN TOIMISTO

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KOKEMÄEN KAUPUNKI TEKNINEN TOIMISTO"

Transkriptio

1 KOKEMÄEN KAUPUNKI KÄRÄJÄTIEN PARANTAMINEN RAKENTAMALLA KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ rakentaminen kokonaisurakkana Työ n:o 9067

2 KOKEMÄEN KAUPUNKI 2(12) SISÄLLYSLUETTELO 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA Rakennuttaja Suunnittelija Rakennuskohde URAKKAMUOTO JA SUORITUSVASTUUN LAAJUUS Maksuperuste Urakkasuhteet URAKOITSIJAN SUORITUSVELVOLLISUUS Pääsuoritusvelvollisuus Urakkaan kuuluvat työt ja hankinnat Urakkarajat Sivuvelvollisuudet Urakoitsijan työnantaja-asemasta johtuvat velvollisuudet Työmaan johtovelvollisuudet TYÖN TOTEUTUS JA YHTEISTOIMINTA Tilaajan suoritusvelvollisuus URAKASSA NOUDATETTAVAT ASIAKIRJAT Sopimusasiakirjat Määrälaskenta Sopimusasiakirjojen julkisuus URAKKA-AIKA Suoritusaika Töiden aloitus Töiden valmistuminen Välitavoitteet Viivästyssakko VAKUUDET JA VAKUUTUKSET Urakoitsijan vakuudet Rakennusajan vakuus Takuuaika ja takuuajan vakuus Tilaajan vakuudet Vakuutukset Rakennuskohteen vakuuttaminen TILAAJAN MAKSUVELVOLLISUUS Urakkahinnan maksaminen Maksuerätaulukko Ennakko Hintasidonnaisuudet Laskujen maksuaika... 9

3 KOKEMÄEN KAUPUNKI 3(12) 9. ORGANISAATIOT Tilaajan organisaatio/edustajat Urakoitsijan organisaatio/edustajat YHTEISET TOIMITUKSET Katselmukset Työmaakokoukset Työmaapäiväkirja Vastaanottotarkastus Takuutarkastus LAADUNVARMISTUS Tilaajan laadunvarmistus Urakoitsijan laadunvarmistus RIITAISUUKSIEN RATKAISEMINEN MUUT SOPIMUSASIAT/ERITYISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ Omistusoikeus irrotettaviin aineksiin Ongelmajätteet ja ylijäämämassat Työvoimamääräykset Ilmoitukset lääninverovirastolle... 12

4 KOKEMÄEN KAUPUNKI 4(12) Tämän urakkaohjelman perustana on rakennusalan yleiset sopimusehdot YSE 1998 (RT ). 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA 1.1. Rakennuttaja Rakennuttaja on Kokemäen kaupunki. Yhteyshenkilönä sopimusasioissa toimii Kokemäen kaupungin kaupungininsinööri Markus Virtanen puh Suunnittelija Suunnitelmat ja urakka-asiakirjat on laatinut KON-INS Oy. Suunnittelijan yhteyshenkilö on Kari Vehmas, puh Rakennuskohde Rakennuskohteena on Käräjätien parantaminen rakentamalla kevyen liikenteen väylä. Paikallinen sähkönjakeluyhtiö on Kokemäen Sähkö Oy. Puhelinyhteyksistä vastaa Sonera Oyj, Dna Oy ja Elisa Oyj. 2. URAKKAMUOTO JA SUORITUSVASTUUN LAAJUUS Urakka on kokonaisurakka Maksuperuste Maksuperusteena on urakkasopimuksen perusteella määräytyvä kokonaishinta Urakkasuhteet Urakoitsija voi antaa osan töistä tilaajan hyväksymille aliurakoitsijoille. 3. URAKOITSIJAN SUORITUSVELVOLLISUUS 3.1. Pääsuoritusvelvollisuus Urakkaan kuuluvat työt ja hankinnat Urakka käsittää Käräjätien kevyen liikenteen väylän, käräjätien oikaisun ja vesihuollon rakentamisen kaikkine töineen ja hankintoineen suunnitelmien mukaan. Urakkaan sisältyy erillisten valaistussuunnitelmien mukaisten kaapeliojien kaivu- ja täyttötyöt materiaaleineen kaapeleiden, maadoitusjohtimien, kaapelien suojaputkien ja kaapelivaroitusnauhojen asennus pylväsjalustojen asennus kaapeleiden asennus pylväsjalustoihin katuvalaistuskeskuksen jalustan asennus. Urakkaan ei sisälly kadunrakennustöistä aiheutuvaa louhintaa. Urakkaan ei sisälly vesihuoltotöistä aiheutuvaa louhintaa. Urakkaan kuuluvat katselmus- ym. tehtävät.

5 KOKEMÄEN KAUPUNKI 5(12) Ajoradan kulutuskerros ja liikennemerkit eivät kuulu urakkaan. Kevyen liikenteen väylän kulutuskerros ja ajoradan sidekerroksen asfalttibetoni kuuluvat urakkaan. Mahdolliset louhintatyöt tehdään yksikköhinnan mukaan, joka ilmoitetaan tilaajalle urakkatarjouksessa lisä- ja muutostöiden yksikköhintaluettelossa. Mikäli louhintaa esiintyy, on urakoitsijan ilmoitettava siitä välittömästi tilaajalle ja sovittava mahdollisesta lisäajasta Urakkarajat Urakkarajat on merkitty asemapiirustukseen piir. nro.9067-r2 ja 9067-R3-2. Päällysrakenteessa urakkarajana on alemman päällystekerroksen yläpinta Sivuvelvollisuudet (YSE 2 ) Urakoitsijan työnantaja-asemasta johtuvat velvollisuudet (YSE 2, kohta 1 j) Urakoitsijan on liitettävä urakkatarjoukseensa verovelkatodistus sekä ilmoitus eläkevakuutusmaksuvelvoitteiden täyttämisestä tai muu vastaava luotettava selvitys verojen, ennakonpidätystilitysten, sosiaaliturvamaksujen ja eläkemaksujen suorittamisesta. Muuna luotettavana selvityksenä pidetään mm. Rakentamisen Laatu RALA ry:n myöntämää voimassaolevaa pätevyystodistusta. Urakoitsijan tulee esittää tilaajalle mahdollisten aliurakoitsijoiden vastaavat selvitykset verojäämistä ja edellä mainittujen työnantajamaksujen suorittamisesta. Määräys tästä on sisällytettävä aliurakoita koskeviin tarjouspyyntöihin. Urakoitsijan on liitettävä tarjoukseensa voimassa oleva todistus ennakkoperintärekisteriin merkitsemisestä ja arvonlisäverovelvolliseksi rekisteröitymisestä. Urakoitsija vastaa kaikista urakan johdosta rakennuttajalle tai kolmannelle henkilölle aiheutuneista vahingoista. Tarpeellisiin suojatoimenpiteisiin on ryhdyttävä urakoitsijan toimesta ja kustannuksella. Urakoitsijan on osaltaan huolehdittava siitä, että kaikki tarvittavat katselmukset pidetään työn aikana. Tämä koskee erityisesti niitä katselmuksia, joilla urakoitsija katsoo olevan merkitystä vastuisiinsa. Tilaajalla on oikeus hylätä sellainen urakoitsija, aliurakoitsija tai näiden alihankkija, joka ei ole toimittanut vaadittuja selvityksiä. Urakan kestäessä yli 6 kk on urakoitsijan esitettävä verovelkatodistus ja ilmoitus eläkevakuutusmaksuvelvoitteiden täyttämisestä 6 kuukauden välein. Maksujen laiminlyöminen on urakkasopimuksen purkuperuste. Urakoitsijan tulee ilmoittaa tarjouksen yhteydessä työssä käytettävät koneet ja laitteet Työmaan johtovelvollisuudet (YSE 4 ) Urakoitsija toimii tässä urakassa pääurakoitsijana ja lainsäädännön tarkoittamana päätoteuttajana. Urakoitsija vastaa tarvittavan veden, sähkön ja puhelinyhteyden hankinnasta ja ylläpidosta. Urakoitsijan on esitettävä ennen urakan aloittamista työsuunnitelma, josta käy selville mm. päivittäinen työaika, eri työvaiheiden suoritusajat, työn ajallinen ja määrällinen edistyminen,

6 KOKEMÄEN KAUPUNKI 6(12) työvoiman määrä, koneiden ja autojen määrä. Työsuunnitelmaa ja aikataulua on seurattava viikoittain. Urakoitsija on velvollinen ottamaan selvää ja vastaamaan urakan suorittamiseen esteistä ja rakenteista sekä huomioimaan niiden vaikutus urakkahinnassa. Urakoitsija hankkii kustannuksellaan viranomaisilta ja yksityisiltä kaikki työn toteuttamiseksi tarvittavat luvat ja käyttöoikeudet sekä tehtävä niissä edellytetyt ilmoitukset. Urakoitsija ei saa ilman asianomaisen lupaa siirtää rajamerkkejä ja mittauksiin käytettäviä lähtöpisteitä tms. Työn aikana liikkuneet rajamerkit ja pisteet urakoitsija on velvollinen saattamaan paikoilleen työn päätyttyä. Pyykkien paikalleen asentamisen suorittaa niiden haltija urakoitsijan kustannuksella. Urakoitsija vastaa tarvittavista katujen ja teiden kunnossapidosta (koskee myös talvikunnossapitoa urakka-aikana urakka-alueella). Urakoitsijan on sovittava liikennejärjestelyistä ennen työn aloittamista rakentamistyön valvojan ja kanssa. Urakoitsija huolehtii, että kulkuyhteys teillä säilyy koko rakentamisen ajan. Urakoitsija laatii tarvittavat liikennejärjestelysuunnitelmat ja hyväksyttää ne tilaajalla. Urakoitsija vastaa että urakka-alueen kadut ovat liikennöitävässä kunnossa koko urakka-ajan, siten että nykyisille tonteille ajo on mahdollista. Mahdollisista katkoksista tulee informoida alueen asukkaita riittävän ajoissa. Kulkuyhteyksien tulee olla kunnossa aina työpäivän jälkeen. Urakkaan kuuluvat myös niiden lähialueen katujen puhtaanapito, joiden voidaan katsoa likaantuneen urakasta johtuen, vaikka kyseinen katu ei kuuluisikaan urakka-alueeseen. Rakennuttaja on laatinut rakennushankkeen työturvallisuusasiakirjan, joka on tarjouspyyntöasiakirjojen liitteenä. Urakoitsijan on noudatettava työturvallisuusasiakirjaa. Urakoitsijalla on tässä urakassa päätoteuttajan asema siihen liittyvine velvollisuuksineen (mm. työturvallisuustehtävät). Urakoitsijan tulee laatia urakkaa koskeva turvallisuussuunnitelma ennen rakennustöiden aloittamista. 4. TYÖN TOTEUTUS JA YHTEISTOIMINTA 4.1. Tilaajan suoritusvelvollisuus Rakennuttaja luovuttaa urakoitsijan käyttöön urakkaohjelman kohdan mukaiset katualueet sekä tarvittavat alueet tulevien vesihuoltolinjojen rakentamiseksi. Työalue rajataan tilaajan edustajan kanssa. Urakoitsija voi sijoittaa työalueelle tarvitsemansa rakennustarvikkeet ja työkoneet sekä työmaaparakit. Rakennuttaja hankkii luvat työalueen käyttöön. Työmaan käytettävissä olevat mahdolliset kulkutiet sovitaan rakennuttajan edustajan kanssa. Rakennuttaja hankkii luvat teiden katkaisuun ja käyttöön. Kulkuteiden käyttöönoton, käytön vaatimat rakentamis- ja kunnostustyöt sekä liikenteenohjauksen tekee urakoitsija. Urakoitsijan tulee ilmoittaa tien katkaisusta rakennuttajalle, asukkaille, poliisille ja pelastuslaitokselle kaksi (2) päivää ennen työn suorittamista. Rakennuttaja vastaa piirustuksissa annetuista tutkimustuloksista. Rakennuttaja vastaa siitä, että työaikaiseen mittaukseen annetut lähtötiedot ovat oikeita.

7 KOKEMÄEN KAUPUNKI 7(12) 5. URAKASSA NOUDATETTAVAT ASIAKIRJAT 5.1. Sopimusasiakirjat (YSE 13 ) Urakassa on noudatettava kaikkia voimassa olevia lakeja, asetuksia ja ministeriöiden päätöksiä sekä työvoima-, työsuojelu- ym. viranomaisten antamia määräyksiä ja ohjeita. Yksityisten järjestöjen julkaisemia standardeja, normeja ja ohjeita noudatetaan siinä laajuudessa kuin niihin on sopimusasiakirjoissa viitattu. Sopimusasiakirjat ja niiden keskinäinen pätevyysjärjestys on seuraava: A Kaupalliset asiakirjat urakkasopimus tai tilaus ja tilausvahvistus urakkaneuvottelupöytäkirja yleiset sopimusehdot YSE 1998 tarjouspyyntö ja ennen tarjouksen antamista annetut kirjalliset lisäselvitykset urakkaohjelma ja työturvallisuusasiakirja urakkarajaliite tarjous muutostöiden yksikköhintaluettelo Kunnallisteknisten töiden määrämittausperusteet 02 B Tekniset asiakirjat työkohtaiset työselitykset InfraRYL 2010: Infrarakentamisen yleiset laatuvaatimukset. Osa 1 Väylät ja alueet InfraRYL 2006: I nfrarakentamisen yleiset laatuvaatimukset. Osa 2 Järjestelmät ja täydentävät osat InfraRYL 2010: INFRA 2006 Rakennusosa- ja hankeosanimikkeistö; Määrämittausohje, versio 2.1 RIL 77 Maahan ja veteen asennettavat kestomuoviputket RIL 121 Pohjarakennusohjeet RIL 128 Salaojaputkien laatumääräykset RIL 194 Putkikaivanto-ohje PANK: Asfalttinormit Tielaitos: Tienrakennustöiden yleiset laatuvaatimukset ja työselitykset, Päällystyöt, TIEL sopimuspiirustukset Kunnallisteknisten töiden yleinen työselitys Määrälaskenta (YSE 24, kohta 2b ja 45 ) Tilaaja ei ole suorittanut määrälaskentaa Sopimusasiakirjojen julkisuus Tähän hankintaan ja sitä koskeviin asiakirjoihin sovelletaan yleisten asiakirjojen julkisuutta koskevia ja kuntalain säännöksiä.

8 KOKEMÄEN KAUPUNKI 8(12) 6. URAKKA-AIKA 6.1. Suoritusaika (YSE 17 ) Töiden aloitus Urakoitsijalla on oikeus aloittaa työt heti kun tilaaja on allekirjoittanut urakkasopimuksen (poikkeus YSE 17 ) Töiden valmistuminen Urakan on oltava valmiina viimeistään Välitavoitteet Urakassa ei ole välitavoitteita Viivästyssakko (YSE 18 ) Viivästyssakko on YSE 98 mukainen. Viivästyssakko on kultakin työpäivältä 0,05 prosenttia, kuitenkin sivu ja aliurakassa 0,1 prosenttia, arvolisäverottomasta urakkahinnasta. 7. VAKUUDET JA VAKUUTUKSET 7.1. Urakoitsijan vakuudet Rakennusajan vakuus (YSE 36 ). Urakoitsijan on annettava rakennuttajalle ennen minkään maksuerän nostamista, kuitenkin viimeistään kahden viikon kuluttua sopimuksen allekirjoittamisesta, rakennuttajan hyväksymä omavelkainen pankki- tai vakuutuslaitostakaus tai rakennuttajan nimiin asetettu talletus, jonka määrä on 10 % arvonlisäverottomasta urakkasummasta. Takauksen on oltava voimassa vielä kolme kuukautta yli sopimuksessa määritetyn työn valmistumisajan. Rakennusaikainen vakuus palautetaan urakoitsijalle heti, kun työn tulos on kokonaisuudessaan otettu vastaan, vastaanottotarkastuspöytäkirja on allekirjoitettu, takuuajan vakuus on asetettu, mahdolliset korvaukset on suoritettu kolmannelle henkilölle, jolle rakennuttaja saattaa joutua vastuuseen sekä kun rakennuttajan esittämät urakkasopimukseen perustuvat vaatimukset on suoritettu tai erillinen vakuus niiden selvittämiseksi ja suorittamiseksi on asetettu Takuuaika ja takuuajan vakuus (YSE 29 ja 36 ) Takuuaika on kaksi vuotta. Takuuajan vakuus on 2 % arvonlisäverottomasta urakkahinnasta. Takuuajan vakuuden tulee olla voimassa takuuaikana ja kolme kuukautta sen jälkeen. Tarjouksessa on ilmoitettava minkä rahalaitoksen kautta takaukset järjestetään Tilaajan vakuudet (YSE 37 ) Maksuvelvollisuutensa täyttämisestä tilaaja ei esitä selvitystä eikä aseta vakuutta.

9 KOKEMÄEN KAUPUNKI 9(12) 7.3. Vakuutukset (YSE 38 ) Rakennuskohteen vakuuttaminen Urakoitsijan tulee ottaa rakennuskohteelle YSE 38 :n mukainen toiminnan vastuuvakuutus. 8. TILAAJAN MAKSUVELVOLLISUUS 8.1. Urakkahinnan maksaminen (YSE 40 ) Rakennuttajalla on oikeus pidättää maksueristä urakoitsijan vastattavat, tästä työstä aiheutuvat ilmeisesti suoritettavaksi tulevat, haitan, vahingon ja kustannusten korvaukset, joista rakennuttaja saattaa työn teettäjänä joutua myöhemmin vastuuseen. Samoin rakennuttajalla on oikeus pidättää sopimussakot ja arvon vähennykset. Muutos- ja lisätöistä aiheutuvat kustannukset maksetaan kunkin työn tultua tarkastetuksi ja hyväksytyksi Maksuerätaulukko Urakkasumma maksetaan tehdystä työstä hyväksytyn maksupostitaulukon ja tehtyjen töiden mukaisesti. Urakkasopimukseen/tilaukseen laaditaan urakoitsijan kanssa yhteistoiminnassa työn edistymisen mukainen maksuerätaulukko. Maksuerätaulukon ensimmäinen maksuerä saa olla korkeintaan puolet työnaikaisesta vakuudesta. Maksuerätaulukon viimeisen maksuerän tulee olla vähintään 10 % urakan kokonaishinnasta Ennakko Ennakkomaksua ei suoriteta Hintasidonnaisuudet (YSE 48 ) Urakkahintaa ei sidota indeksiin. Kiinteä kokonaishinta on laskettava tarjouspäivänä voimassa olevan arvonlisäveroprosentin mukaan. Mahdollisista muutoksista arvonlisäveroon ei urakoitsijalla ole oikeutta lisäkustannuksiin Laskujen maksuaika Laskujen maksuaika on 14 vrk siitä kun maksukelpoinen lasku on esitetty tilaajalle. 9. ORGANISAATIOT 9.1. Tilaajan organisaatio/edustajat Tilaajan toimivaltaisena edustajana toimii kaupungininsinööri Markus Virtanen. Rakennussuunnitelmien muuttamista koskevia tahdonilmaisuja antamaan ja pienistä ja kiireellisistä muutoksista määräyksiä antamaan on oikeutettu kaupungininsinööri Markus Virtanen tai hänen sijaisensa.

10 KOKEMÄEN KAUPUNKI 10(12) Paikallisvalvojana tulee toimimaan Tie- ja Talokonsultointi Jormakka sekä kaupunginpuutarhuri Ilkka Välke Urakoitsijan organisaatio/edustajat (YSE 56 ) Urakoitsijaa pyydetään tarjouksessaan ilmoittamaan ketkä ovat tähän työhön ehdotettavat urakoitsijan edustaja ja vastaava työnjohtaja. Työnjohtajalla tulee olla vähintään rakennusmestarin tutkinto (teknillisen koulun päästötutkinnon suorittanut) tai laaja-alainen kokemus kunnallistekniikan rakentamisesta ja työnjohtotehtävistä. Tilaaja pidättää itselleen oikeuden hyväksyä tai hylätä urakoitsijan esittämän työnjohdon. 10. YHTEISET TOIMITUKSET Katselmukset Rakennuttajan luovuttamat työalueet täsmennetään yhteisessä katselmuksessa Työmaakokoukset (YSE 66 ) Urakoitsijan on hyvissä ajoin ennen urakkaan kuuluvien töiden aloittamista otettava yhteys rakennuttajan edustajaan urakan aloituskokouksen pitämistä varten. Kokouksessa käsitellään urakka-asiakirjojen määräämät asiat sekä urakoitsijan työaikataulu. Suunnitelmamuutokset tulee kirjata muistioon aina lähimmässä työmaakokouksessa. Työmaakokouksia pidetään tarvittaessa Työmaapäiväkirja (YSE 75 ) Urakoitsijan tulee pitää päivittäistä työmaapäiväkirjaa. Mikäli urakoitsija haluaa muuttaa työn toteutustapaa suunnitellusta, on muutoksista ja niiden vaikutuksista sovittava hyvissä ajoin rakennuttajan edustajan kanssa. Rakennuttajan edustajalla on oikeus tehdä päiväkirjaan rakennustyötä koskevia huomautuksia ja merkintöjä. Urakoitsijan tulee merkitä piirustuksiin kaikki työn aikana tehdyt muutokset ja suunnitelmasta poikkeamiset Vastaanottotarkastus (YSE 71 ) Vastaanottotarkastus pidetään työn valmistuttua Takuutarkastus (YSE 74 ) Takuuajan puolivälissä pidetään tilaajan pyynnöstä välitarkastus. Välitarkastukseen nähden noudatetaan soveltuvin osin takuutarkastuksesta annettuja määräyksiä. Urakoitsija on velvollinen korjaamaan takuutarkastuksessa havaitut puutteet välittömästi tarkastuksen jälkeen. Takuutarkastus pidetään noin kuukausi ennen takuuajan päättymisaikaa. Rakennuttaja kutsuu koolle takuutarkastuksen.

11 KOKEMÄEN KAUPUNKI 11(12) 11. LAADUNVARMISTUS Tilaajan laadunvarmistus (YSE 9 ) Tilaaja tulee tarvittaessa urakan aikana suorittamaan tarpeelliseksi näkemiänsä laadunvalvontakokeita. Tilaajan suorittamat kokeet ja mittaukset eivät vähennä eivätkä korvaa urakoitsijan laadunvalvontaa Urakoitsijan laadunvarmistus (YSE 10 ) Urakoitsijan tulee ennen työn aloitusta laatia työkohtainen laatusuunnitelma. Urakoitsijan tulee kustannuksellaan suorittaa työkohtaisen työselityksen sekä yleisten työselitysten mukaiset kokeet ja tarkastusmittaukset ja esittää tulokset rakennuttajan hyväksyttäväksi. 12. RIITAISUUKSIEN RATKAISEMINEN (YSE 92 ) Riita-asiat, joista sopijaosapuolet eivät voi keskenään sopia ratkaistaan Suomen lain mukaan paikallisessa käräjäoikeudessa (Turun käräjäoikeus). 13. MUUT SOPIMUSASIAT/ERITYISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ Omistusoikeus irrotettaviin aineksiin (YSE 53 ) Omistusoikeus urakka-alueelta irrotettaviin urakkasuorituksessa tarpeettomiin aineksiin kuuluu tilaajalle Ongelmajätteet ja ylijäämämassat (YSE 53, kohta 3) Urakassa syntyvä tarpeeton materiaali poiskuljetuksineen, jäteveroineen ja vastaanottomaksuineen kuuluu urakoitsijalle. Ylijäämämassat kuljetetaan Kokemäen kaupungin maankaatopaikalle. Mikäli kohteesta löytyy ongelmajätettä tai terveydelle vaarallisia aineita kuin mitä asiakirjoissa on mainittu, niin tästä tulee heti informoida rakennuttajaa. Rakennuttaja vastaa näiltä osin syntyvistä lisäkustannuksista Työvoimamääräykset Urakoitsijan tulee antaa työvoimastaan tilaajalle ilmoitus. Urakoitsijan tulee pitää kirjaa työmaalla työskentelevistä henkilöistä (nimilista). Tarvittaessa lista on esitettävä tilaajalle. Kaikilla rakennustyömaan työntekijöillä on oltava kuvallinen henkilötunniste, joka toimii kulkulupana. Henkilötunnisteessa tulee ilmetä vähintään seuraavat tiedot: Yrityksen nimi/logo Henkilön kuva Henkilön nimi ja syntymäaika Henkilön veronumero Yrityksen Y-tunnus

12 KOKEMÄEN KAUPUNKI 12(12) Työvoiman käytössä on noudatettava siitä annettuja lakeja, asetuksia ja määräyksiä. Työntekijöiden työsuhde on urakoitsijan ja työntekijän välinen. Tämä edellyttää, että urakoitsijan on huolehdittava työntekijöidensä tapaturmavakuutuksista, huollosta, työsuojelulakien ja järjestysohjeiden ym. noudattamisesta. Urakoitsijan tulee suorittaa ilmoitus Turun- ja Porin työsuojelupiiriin ennen töiden aloittamista. Työntekijöillä tulee olla voimassaolevat Tieturva pätevyydet Ilmoitukset lääninverovirastolle Tilaaja pidättää itsellään oikeuden ilmoittaa lääninverovirastolle Kokemäen kunnan kanssa urakkasopimuksen tehneiden urakoitsijoiden nimet ja urakkasummat. Kokemäellä Markus Virtanen Kaupungininsinööri Kokemäen kaupunki Liite: Turvallisuusasiakirja

Piir.nro Mittakaava Piirustus Pvm. 22.5.2015 1 TARJOUSPYYNTÖ JA LISÄSELVITYKSET Tarjouspyyntö

Piir.nro Mittakaava Piirustus Pvm. 22.5.2015 1 TARJOUSPYYNTÖ JA LISÄSELVITYKSET Tarjouspyyntö PUNKALAITUMEN KUNTA Tekniset palvelut SARKKILAN KYLÄN VESIHUOLLON RAKENTAMINEN VESIHUOLTOSUUNNITELMA ASIAKIRJALUETTELO Piir.nro Mittakaava Piirustus Pvm. 22.5.2015 1 TARJOUSPYYNTÖ JA LISÄSELVITYKSET Tarjouspyyntö

Lisätiedot

Kalaasin alueen kunnallistekniikka

Kalaasin alueen kunnallistekniikka Mäntsälän Kunta Mäntsälän Vesi Kalaasin alueen kunnallistekniikka Urakkaohjelma 2.7.2010 Tarkistanut Kirjoittanut Pekka Savolainen Asko Määttänen Mäntsälän kunta Heikinkuja 4 FI-04600 MÄNTSÄLÄ Finland

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA MÄNNIKÖN POHJOISEN ALUEEN 2-VAIHEEN KUNNALLISTEKNIIKKA URAKKAOHJELMA TYÖNRO 201021 18.10.2011

MÄNTSÄLÄN KUNTA MÄNNIKÖN POHJOISEN ALUEEN 2-VAIHEEN KUNNALLISTEKNIIKKA URAKKAOHJELMA TYÖNRO 201021 18.10.2011 MÄNTSÄLÄN KUNTA MÄNNIKÖN POHJOISEN ALUEEN 2-VAIHEEN KUNNALLISTEKNIIKKA URAKKAOHJELMA TYÖNRO 201021 18.10.2011 Matti Sulonen Suunnitteluinsinööri Tekniset palvelut Heikinkuja 4 04600 Mäntsälä p. +358 40

Lisätiedot

NUMMISILLANKADUN VESIHUOLTOLINJAN RAKEN- TAMISURAKKA URAKKAOHJELMA

NUMMISILLANKADUN VESIHUOLTOLINJAN RAKEN- TAMISURAKKA URAKKAOHJELMA NUMMISILLANKADUN VESIHUOLTOLINJAN RAKEN- TAMISURAKKA HYVINKÄÄN KAUPUNKI 2 (11) 1 TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA 4 1.1 Rakennuttaja 4 1.2 Tilaaja 4 1.3 Rakennuskohde ja yleiskuva rakennustyöstä 4 2 URAKKAMUOTO

Lisätiedot

KIRKONKYLÄN KADUT 2012

KIRKONKYLÄN KADUT 2012 Tekninen osasto URAKKAOHJELMA 14.3.2012 Sivu 2 / 18 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA... 4 1.1 Tilaaja/Rakennuttaja... 4 1.2 Rakennuttaminen, valvonta ja suunnittelu... 4 1.3 Muut osapuolet...

Lisätiedot

Polvijärven kunta. Kallioniementien saneeraus plv. 0-760 URAKKAOHJELMA

Polvijärven kunta. Kallioniementien saneeraus plv. 0-760 URAKKAOHJELMA SISÄLLYS 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA... 4 1.1. RAKENNUTTAJA... 4 1.2. TILAAJA... 4 1.3. SUUNNITTELIJA... 4 1.4. RAKENNUSKOHDE... 4 2. URAKKAMUOTO JA SUORITUSVASTUUN LAAJUUS... 5 2.1. URAKKAMUOTO... 5

Lisätiedot

Ylivieskan kaupunki Tekninen palvelukeskus PL 70 84101 YLIVIESKA URAKKAOHJELMA VIEMÄREIDEN SANEERAUS YLIVIESKA 2015-2016

Ylivieskan kaupunki Tekninen palvelukeskus PL 70 84101 YLIVIESKA URAKKAOHJELMA VIEMÄREIDEN SANEERAUS YLIVIESKA 2015-2016 Tekninen palvelukeskus PL 70 84101 YLIVIESKA VIEMÄREIDEN SANEERAUS YLIVIESKA 2015-2016 2(14) SISÄLLYSLUETTELO 84101 YLIVIESKA... 1 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA... 4 1.1 RAKENNUTTAJA... 4 1.2 TILAAJA...

Lisätiedot

KARVIAN KUNTA URAKKAOHJELMA AUKUSTINKADUN VESIHUOLLON JA KADUN SANEERAUS

KARVIAN KUNTA URAKKAOHJELMA AUKUSTINKADUN VESIHUOLLON JA KADUN SANEERAUS KARVIAN KUNTA URAKKAOHJELMA AUKUSTINKADUN VESIHUOLLON JA KADUN SANEERAUS Tekninen toimi 6.5.2013 Sivu 2 / 17 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA... 4 1.1 Tilaaja/Rakennuttaja... 4 1.2 Rakennuttaminen,

Lisätiedot

PORVOON KAUPUNKI Kuntatekniikka URAKKAOHJELMA LOUHINTATYÖT

PORVOON KAUPUNKI Kuntatekniikka URAKKAOHJELMA LOUHINTATYÖT Kuntatekniikka URAKKAOHJELMA LOUHINTATYÖT TOUKOVUORI 2012 KATU OSASTO URAKKAOHJELMA SISÄLLYSLUETTELO 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA 1.1 Rakennuttaja 1.2 Tilaaja 1.3 Rakennuskohde 2. URAKKAMUOTO JA SUORITUSVASTUUN

Lisätiedot

Vappulanmetsän alueen kunnallistekniikan rakentaminen - urakkaohjelma 28.8.2015

Vappulanmetsän alueen kunnallistekniikan rakentaminen - urakkaohjelma 28.8.2015 Urakkaohjelma 1 ja Vappulanmetsän alueen kunnallistekniikan rakentaminen - urakkaohjelma 28.8.2015 15561 15560 Urakkaohjelma 2 ja Sisällys Sisällys... 2 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA... 4 1.1. Rakennuttaja

Lisätiedot

HATTULA PÄIVÄRINTEEN KAAVA-ALUE

HATTULA PÄIVÄRINTEEN KAAVA-ALUE HATTULA PÄIVÄRINTEEN KAAVA-ALUE rakentaminen kokonaisurakkana URAKKAOHJELMA 21.5.2014 Urakkaohjelma Päivärinteen kunnallistekniikan rakentaminen 2014 1/19 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA... 4 1.1 Rakennuttajat...4

Lisätiedot

LUTAKON SATAMAN SANEERAUS RANTALAITURIRAKENTEET JA KEVYENLIIKENTEEN VÄYLÄT

LUTAKON SATAMAN SANEERAUS RANTALAITURIRAKENTEET JA KEVYENLIIKENTEEN VÄYLÄT JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI 1/19 Kaupunkirakennepalvelut Yhdyskuntatekniikka LUTAKON SATAMAN SANEERAUS RANTALAITURIRAKENTEET JA KEVYENLIIKENTEEN VÄYLÄT URAKKAOHJELMA Laatinut : 17.3.2010 Pekka Ulvila, Pöyry CM

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunta Tekninen toimi. URAKKAOHJELMA Pyhän FIS-rinne URAKKALASKENTAAN

Pelkosenniemen kunta Tekninen toimi. URAKKAOHJELMA Pyhän FIS-rinne URAKKALASKENTAAN Pelkosenniemen kunta Tekninen toimi URAKKAOHJELMA Pyhän FIS-rinne URAKKALASKENTAAN 29.3.2010 1 (24) SISÄLLYSLUETTELO 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA... 4 1.1 Rakennuttaja / tilaaja... 4 1.2 Suunnittelijat...

Lisätiedot

POIKKITIEN YRITYSALUEEN ESIRAKENTAMINEN URAKKAOHJELMA 10.3.2015

POIKKITIEN YRITYSALUEEN ESIRAKENTAMINEN URAKKAOHJELMA 10.3.2015 URAKKAOHJELMA 1 (17) POIKKITIEN YRITYSALUEEN ESIRAKENTAMINEN URAKKAOHJELMA 10.3.2015 URAKKAOHJELMA 2 (17) SISÄLLYSLUETTELO 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA... 4 1.1. Rakennuttaja ja tilaaja... 4 1.2. Rakennuskohde...

Lisätiedot

Kauppakeskus Paletin pysäköintialueen laajennuksen maanrakennusurakka

Kauppakeskus Paletin pysäköintialueen laajennuksen maanrakennusurakka Kauppakeskus Paletin pysäköintialueen laajennuksen maanrakennusurakka Urakkaohjelma 4.7.2014 SISÄLTÖ 1 TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA 3 1.1 Rakennuttaja / tilaaja 3 1.2 Rakennuskohde 3 2 URAKKAMUOTO JA SUORITUSVASTUUN

Lisätiedot

IRJANKUJAN RAKENTAMINEN HATTULAN KUNTA IRJANKUJAN RAKENTAMINEN URAKKAOHJELMA

IRJANKUJAN RAKENTAMINEN HATTULAN KUNTA IRJANKUJAN RAKENTAMINEN URAKKAOHJELMA HATTULAN KUNTA 1 HATTULAN KUNTA 19.09.2014 HATTULAN KUNTA 2 Sisällysluettelo 1. Yleistä 2. Tietoja rakennushankkeesta 2.1 Rakennuskohde 2.2 Rakennuttaja, valvonta 2.3 Tilaaja 2.4 Suunnittelija 2.5 Alueet

Lisätiedot

Laihian katuvalojen valaisimien vaihtourakka 2015 URAKKAOHJELMA 9.3.2015

Laihian katuvalojen valaisimien vaihtourakka 2015 URAKKAOHJELMA 9.3.2015 Laihian kunta LAIHIAN KATUVALOJEN VALAISIMIEN VAIHTOURAKKA 2015 1(10) Laihian katuvalojen valaisimien vaihtourakka 2015 9.3.2015 Laihian kunta LAIHIAN KATUVALOJEN VALAISIMIEN VAIHTOURAKKA 2015 2(10) SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

LIITE 1 URAKKAOHJELMA LOIMAAN KAUPUNGIN TALVIKUNNOSSAPIDON ALUEURAKKA 2015-2019 8.6.2015

LIITE 1 URAKKAOHJELMA LOIMAAN KAUPUNGIN TALVIKUNNOSSAPIDON ALUEURAKKA 2015-2019 8.6.2015 LIITE 1 URAKKAOHJELMA LOIMAAN KAUPUNGIN TALVIKUNNOSSAPIDON ALUEURAKKA 2015-2019 8.6.2015 2(15) URAKKAOHJELMA LOIMAAN KAUPUNKI Tekninen- ja ympäristöpalvelukeskus SISÄLL YSLUETTELO 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA

Lisätiedot

Urakkaohjelma. Työ: E25344. Tampere 12.3.2012

Urakkaohjelma. Työ: E25344. Tampere 12.3.2012 MYRSKYLÄN KUNTA Virastotien perusparannus ja torin laajennus Työ: E25344 Tampere 12.3.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 TAMPERE Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 001 www.airix.fi Toimistot: Tampere,

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNGINTALON JULKISIVUMUUTOKSET 2015

KAJAANIN KAUPUNGINTALON JULKISIVUMUUTOKSET 2015 Tunnistetiedot Rakennuskohde KAJAANIN KAUPUNGINTALON JULKISIVUMUUTOKSET 2015 URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Päiväys 08.06.2015 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: PÄÄURAKKA (RAKENNUSURAKKA)... Laatija

Lisätiedot

PITKÄSENLAHDENTIEN VESIHUOLTO

PITKÄSENLAHDENTIEN VESIHUOLTO 1 POLVIJÄRVEN KUNTA PITKÄSENLAHDENTIEN VESIHUOLTO URAKKAOHJELMA 26.1.2015 832 SAVO-KARJALAN VESI- JA YMPÄRISTÖSUUNNITTELU OY Versokuja 4 D 70150 KUOPIO puh. (017) 369 4481, 369 4484 2 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

MIKKELIN VESILIIKELAITOS. Brahentien vh-saneeraus välillä pumppaamo Kitereentien liittymä plv. 0-445. Urakkaohjelma 27.6.2014

MIKKELIN VESILIIKELAITOS. Brahentien vh-saneeraus välillä pumppaamo Kitereentien liittymä plv. 0-445. Urakkaohjelma 27.6.2014 MIKKELIN VESILIIKELAITOS Brahentien vh-saneeraus välillä pumppaamo plv. 0-445 Urakkaohjelma 27.6.2014 Sisällysluettelo 1 Rakennushankkeen yhteystiedot... 1 1.1 Rakennusurakan tilaaja... 1 1.2 Rakennuttaja...

Lisätiedot

LEVIN YDINKESKUSTAN KADUT, KATUJEN LAATOITUS, ASFALTOINTI JA MUUT VIIMEISTELYTYÖT

LEVIN YDINKESKUSTAN KADUT, KATUJEN LAATOITUS, ASFALTOINTI JA MUUT VIIMEISTELYTYÖT KITTILÄN KUNTA Tekninen osasto LEVIN YDINKESKUSTAN KADUT, KATUJEN LAATOITUS, ASFALTOINTI JA MUUT VIIMEISTELYTYÖT URAKKAOHJELMA 11.4.2011 Jari Kinnunen URAKKAOHJELMAN SISÄLLYSLUETTELO KITTILÄN KUNTA URAKKAOHJELMA

Lisätiedot

Vierimaantien jätevesiviemärin saneeraus aukikaivamattomalla tekniikalla

Vierimaantien jätevesiviemärin saneeraus aukikaivamattomalla tekniikalla 1/12 1 Rakennushankkeen yhteystiedot 1.1 Tilaaja / rakennuttaja Nimi: Ylivieskan Kaupunki / Kuntatekniikan yksikkö Osoite: PL 70, 84100 Ylivieska, www.ylivieska.fi Yhdyshenkilö: kuntatekniikanpäällikkö

Lisätiedot

Hattulan seurakunnan virastotalon ja seurakuntatalon korjaus vaihe 1 URAKKAOHJELMA

Hattulan seurakunnan virastotalon ja seurakuntatalon korjaus vaihe 1 URAKKAOHJELMA Hattulan seurakunnan virastotalon ja seurakuntatalon korjaus vaihe 1 URAKKAOHJELMA 3.7.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. Tietoja rakennushankkeesta...1 1.1 Rakennuskohde ja -paikka...1 1.2 Rakennuttaja...1 1.3

Lisätiedot

Rakennuttajan edustajana ja tilaajana toimii Järvenpään kaupungin Tekninen palvelukeskus/rakentamispalvelut

Rakennuttajan edustajana ja tilaajana toimii Järvenpään kaupungin Tekninen palvelukeskus/rakentamispalvelut KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMISKOHTEET 2013 2015 1. SOPIMUKSEN OSAPUOLET JA SOPIMUKSEN KOHDE 1.1 Rakennuttaja 1.2 Tilaaja 1.3 Toimittaja Rakennuttaja on Järvenpään kaupunki Rakennuttajan edustajana ja tilaajana

Lisätiedot

PIRTTISAAREN LASTAUSRAMPPI JA TIHTAALIT

PIRTTISAAREN LASTAUSRAMPPI JA TIHTAALIT FCG Finnish Consulting Group Oy PIRTTISAAREN LASTAUSRAMPPI JA TIHTAALIT URAKKAOHJELMA 0146-P18548 27.6.2012 FCG Finnish Consulting Group Oy URAKKAOHJELMA Helsinki 27.6.2012 Pirttisaaren lastausramppi ja

Lisätiedot

METSÄ-TUOMELAN JÄTEASEMA TÄYTTÖVAIHEEN 1 VIIMEISTELYN PINNAN MUOTOILU JA LAAJENNUSALUEEN POHJARA- KENNE

METSÄ-TUOMELAN JÄTEASEMA TÄYTTÖVAIHEEN 1 VIIMEISTELYN PINNAN MUOTOILU JA LAAJENNUSALUEEN POHJARA- KENNE FCG Finnish Consulting Group Oy NURMIJÄRVEN KUNTA METSÄ-TUOMELAN JÄTEASEMA TÄYTTÖVAIHEEN 1 VIIMEISTELYN PINNAN MUOTOILU JA LAAJENNUSALUEEN POHJARA- KENNE Urakkaohjelma P14142 21.5.2012 FCG Finnish Consulting

Lisätiedot

Oulaisten Jauhinkankaan koulun lämmitysjärjestelmän uusiminen ja muuttaminen maalämpöön sekä ilmastointikoneiden OULAINEN

Oulaisten Jauhinkankaan koulun lämmitysjärjestelmän uusiminen ja muuttaminen maalämpöön sekä ilmastointikoneiden OULAINEN Oulaisten Jauhinkankaan koulun lämmitysjärjestelmän uusiminen ja muuttaminen maalämpöön sekä ilmastointikoneiden uusiminen 2013 OULAINEN U R A K K A O H J E L M A 3.4.2013 RAKENNUSURAKKA LVI - TYÖT SÄHKÖTYÖT

Lisätiedot

Äänekosken kaupunki, Ääneseudun Energia Oy JAAKOPINTIEN KADUN JA KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN, ÄÄNEKOSKI

Äänekosken kaupunki, Ääneseudun Energia Oy JAAKOPINTIEN KADUN JA KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN, ÄÄNEKOSKI Äänekosken kaupunki, Ääneseudun Energia Oy JAAKOPINTIEN KADUN JA KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN, ÄÄNEKOSKI Urakkaohjelma 12.2.2013 2 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT... 4 Rakennuttaja Äänekosken kaupungin

Lisätiedot