Urakoitsijan työmaakansio sopimusasiat

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Urakoitsijan työmaakansio sopimusasiat"

Transkriptio

1 Urakoitsijan työmaakansio sopimusasiat Talonrakennusteollisuus ry Suomen Rakennusmedia Oy Helsinki 2014

2 Sisältö 1. Rakennusurakka 1. Urakkamuodot ja sopimussuhteet...13 Rakennusurakkasopimus...13 Rakennushankkeen osapuolet...15 Pääsuunnittelija...17 Rakennustyön valvoja Toteutus- ja urakkamuodot...20 Jaotteluperusteet Suoritusvelvollisuuden laajuuden mukainen jaottelu...21 Maksuperusteen mukainen jaottelu...24 Alistamissuhteen mukainen jako...27 Urakkasopimuksen hankintatapa Perustajaurakointi...29 Elinkaarimallit...30 Allianssimallit Tilaajan työpanos eri urakkamuodoissa Urakkasopimuksen synty...35 Sopimuksen syntytapa...35 Tarjouspyyntö ja sen merkitys Tarjouksen antaminen...48 Tarjouksen peruuttaminen...52 Tarjouksen hyväksyminen ja sopimuksen teko...53 Tilaajavastuulaki Ennakkoperintärekisteriin kuuluminen...56 Arvonlisävelvollistenrekisteriin kuuluminen...56 Työnantajarekisteriin kuuluminen Kaupparekisteriote...57 Todistus verojen maksamisesta tai verovelkatodistus...58 Eläkevakuutus...58 Tapaturmavakuutus Selvitys sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista Urakka-asiakirjat...61 Asiakirjajärjestelmä...61 Urakkasopimuslomake Urakkaohjelma Yksikköhintaurakan urakkaohjelman erityispiirteet Urakkarajaliite...77 Työturvallisuus Rakennusurakan yleiset sopimusehdot (YSE 1998)...79 Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta (205/2009)...79 Turvallisuuskoordinaattori...81 Rakennuttajan laatimat turvallisuuteen liittyvät asiakirjat...81 Rakennushankkeeseen osallistuvien turvallisuustehtävät Kuluttajasopimukset...85

3 2. Yhteistyö työmaalla 1. Yhteistyön muodot ja keinot Tilaajan ja urakoitsijan organisaatio...91 Yhteistyön koordinointi...91 Urakoitsijan edustajat Tilaajan edustajat...94 Valvojat...94 Pääsuunnittelija Yhteistyössä tarvittavat toteutukseen liittyvät suunnitelmat...98 Työaikataulu...98 Suunnitelma-aikataulu Laatusuunnitelma ja laadunvarmistus Laatusuunnitelma Urakoitsijan laadunvarmistus Tilaajan valvonta ja valvontasuunnitelma Asuntotuotannon laadunvarmistusmalli Itselleluovutus Yhteiset kokoukset ja toimitukset Urakkaneuvottelu Suunnitelmakatselmus Urakkasuoritukseen liittyvät katselmukset Aloituskatselmus Työmaakokoukset Rakennustyön tarkastusasiakirja Mittaukset Tarkastukset Vastaanottotarkastus Kohde ja osapuolet Vastaanoton pyytäminen Vastaanottotarkastus Vastaanottopöytäkirja Jälkitarkastus Taloudellinen loppuselvitys Takuutarkastus Työmaapäiväkirja...192

4 3. Rakennusurakkaan liittyvät velvollisuudet, vastuut ja oikeudet 1. Tilaajan velvollisuudet Maksuvelvollisuus Tiedonantovelvollisuus Tilaajan myötävaikutusvelvollisuus Huolehtimisvelvollisuus rakentamisessa Hallinnolliset velvollisuudet Urakoitsijan velvollisuudet Suoritusvelvollisuus Pääsuoritusvelvollisuus Sivuvelvollisuudet Työmaapalvelujen tuottaminen Työmaan johtovelvollisuus Selonottovelvollisuus Reklamaatiovelvollisuus Reklamaatioiden yleiset periaatteet Reklamaation teko ja käsittely Kolmannelle osapuolelle aiheutetut vahingot Takuuehdot rakentamisessa Urakoitsijan takuuvastuu Ylipitkät takuuajat Vahingonkorvausvastuu Purkuoikeus Vastuu takuuajan jälkeen Takuutöiden suorituksen vakuuttaminen Urakoitsijan laadunvarmistus Laadunvarmistuksen tavoitteet Rakennuttajan laadunvarmistustoimenpiteet Rakennuttajan oman toiminnan laadunvarmistus Tilaajan urakoitsijalta edellyttämä laadunvarmistus Urakoitsijan laadunvarmistustoimenpiteet Viranomaisten edellyttämät laadunvarmistustoimenpiteet Tarkastusasiakirja Rakennuksen käyttö- ja huolto-ohje Käyttö- ja huolto-ohjeen tarkoitus Käyttö- ja huolto-ohjeen sisältö Käyttö- ja huolto-ohjeen laadinnan organisointi...290

5 4. Suunnitelma- ja hintamuutokset sekä suoritusajan pidennys 1. Lisä- ja muutostyöt YSE1998:n mukaan Lisä- ja muutostöiden sopimusoikeudellinen perusta Lisä- ja muutostyö käsitteenä Lisä- ja muutostyöstä sopiminen Lisä- ja muutostöiden vaikutus rakennusaikaan Lisä- ja muutostöiden vaikutus urakkahintaan Lisä- ja muutostöiden vaikutus maksuihin Lisä- ja muutostöiden takuuaika Riidanalainen suoritus muutostöissä Kokonaishintaurakan muutostöiden yksikköhintaluettelo Lisä- ja muutostöiden vaikutus tavoite- ja kattohintaan Yksikköhintaurakan määrämuutos Indeksiehto Valtiovallan lainsäädännölliset toimenpiteet Poikkeukselliset sääolosuhteet

6 5. Rakennusurakkaan liittyvät häiriötilanteet 1. Erimielisyyksien ratkaiseminen Ratkaisun etsimisen periaate Erimielisyyksien lähestymistapa ja käsittelytasot Yleinen periaate ja asiakirjojen pätevyysjärjestys Tulkinnanvarainen suoritus Tilaajan kieltäytyessä vastaanottamasta kohdetta Painostuskeinot Riitaisuuksien ratkaiseminen Sovittelumenettely Urakan purkaminen Sopimuksen purkaminen Tilaajan purkuperusteet Tilaajan suorittaman purkamisen vaikutukset Urakoitsijan oikeus purkaa urakkasopimus Urakoitsijan suorittaman purkamisen vaikutukset Konkurssi Suomen konkurssilainsäädäntö ja konkurssimenettely Yrityksen saneeraus Konkurssi rakennusurakan aikana Tilaajan konkurssi Pääurakoitsijan konkurssi Sivu-urakoitsijan konkurssi Aliurakoitsijan konkurssi Purkukatselmus Töiden jatkaminen Työtaistelu Työtaistelun yleiset vaikutukset YSE:n määräykset työtaistelutoimenpiteiden varalta Yleisperiaate Ilmoitusvelvollisuus Työtaistelusta johtuvien haittojen vähentäminen Urakka-ajan pidentämisen arviointi Työtaistelujen johdosta korvattavat kustannukset Ali- tai sivu-urakoitsijaan ja alihankkijaan kohdistuva työtaistelu Työtaistelutoimenpiteet alistetussa sivu-urakassa Työtaistelut ja perustajaurakointi...399

7 6. Sivu- ja aliurakat, materiaali- ja tarvikehankinnat 1. Sivu-urakan alistaminen Sivu-urakan alistamisen tarkoitus Alistamisehdot Alistamissopimuksen voimaantulo Pääurakoitsijan oikeus alistettavan sivu-urakoitsijan hyväksymiseen ja sivuurakkasopimusluonnoksen tarkistamiseen Sopijapuolten oikeudet ja velvollisuudet Yhteinen aikataulu Maksusuoritukset Urakoitsijoiden keskinäinen vastuu Rakennuttajan vastuu Viivästyssakko Ilmoitusvelvollisuus sekä sivu-urakkasopimuksen purkautuminen Vakuudet Erimielisyyksien ratkaiseminen Alistamissopimuksen allekirjoittaminen Rakennusurakan yleiset sopimusehdot ja sivu-urakan alistaminen Aliurakkasopimus Yleistä Aliurakkasopimus Aliurakkasopimuksen valmistelu Aliurakan laatuvaatimukset Rakennusurakan yleiset sopimusehdot (YSE) aliurakassa Yleistä Pääurakoitsijan vastuut Aliurakan laadunvalvonta Kokoukset, toimitukset ja kirjaukset Tilaajavastuulain mukaiset selvitykset ja tilaajan ilmoitusvelvollisuus Ulkomaisesta yrityksestä selvitettävät tiedot Ulkomaisen yrityksen velvollisuus asettaa edustaja Ulkomaisten yritysten ennakkoperintärekisteröinti ja lähdeveron periminen työkorvauksesta Tilaajan/ulkomaisen työnantajan velvollisuus huolehtia muiden kuin EU-/ETA-maiden kansalaisten työskentelyoikeuksista Veronumero ja kuvallinen henkilötunniste Kulunvalvonta Ulkopuolisen työvoiman käyttöä koskeva sopimus UTS Tiedonantovelvollisuus Verohallinnolle työmaalla työskentelevistä ja maksetuista urakkasummista Materiaalihankinnat Rakennustuotteiden yleiset hankinta- ja toimitusehdot (RYHT 2000) Asiakirjojen pätevyysjärjestys Kauppahinnan suorittaminen Vakuudet

8 Omistusoikeuden ja vahingonvaaran siirtyminen Tavaran tarkastaminen Virheseuraamukset Viivästyminen Takuumääräykset Riitaisuuksien ratkaiseminen Rakennustuotteiden hyväksyntä ja rakennusurakoitsijan velvoitteet Muita materiaalihankintaa koskevia yleisiä ehtoja Betonielementtien asennusehdot Suunnittelupalveluiden osto Elementtisuunnittelun yleisohje Tuoteosakauppa Palvelujen osto Työvoiman vuokraus Nostopalvelut Nostopalvelujen osto Osapuolten korvausvelvollisuus Kone- ja kuljetuspalvelusopimukset Kuvat Taulukot Tarkistuslistat Toimintaohjeet Mallit...498

9 Kuvat Kuva 1.1. Rakentamisen eri osapuolet...15 Kuva 1.2. Vastuujako eri urakkamuodoissa...21 Kuva 1.3. Urakkamuotojen jaottelu...22 Kuva 1.4. Tarjousmenettelyn vaiheet...36 Kuva 1.5. Urakka-asiakirjojen sisältöjako Kuva 1.6. Urakkasopimuksen kaupalliset asiakirjat...63 Kuva 1.7. Urakkasopimuksen tekniset asiakirjat...64 Kuva 2.1. Laatusuunnitelman sisällysluettelo Kuva 2.2. Rakennuttajan edellyttämät laadunvarmistuksen toimenpiteet. Esimerkki rappaustöiden laadunvarmistustoimenpiteistä ja syntyvistä dokumenteista Kuva 2.3. Luovutusprosessi Kuva 2.4. Toimintakokeet ja koekäyttö Kuva 2.5. Esimerkki asuntotuotannon luovutusaikataulusta Kuva 2.6. Suunnitelmien arviointikriteerit urakkakohteen suunnitelmakatselmuksessa Kuva 2.7. Vaatimus suunnitelmien valmiusasteelle ennen rakentamisen käynnistämistä Kuva 2.8. Vastaanottotarkastusprosessi Kuva 2.9. Työmaapäiväkirja Kuva 3.1. Urakka-asiakirjaluettelo Kuva 3.2. Menettelytapakaavio tilaajan virheen takia Kuva 3.3. Menettelytapakaavio urakoitsijan vastuuseen kuuluvasta asiasta Kuva 3.4. Sivu-urakoitsijan työn viivästyminen Kuva 3.5. Eri asiakirjoissa erilaiset määräykset Kuva 3.6. Kattoliiton takuuta koskeva sopimusehto tavanomaisille loiville bitumikermikatoille Kuva 3.7. Asuntotyömaan laadunvarmistuksen osatekijät Kuva 4.1. Suunnittelijan tekemä yhteenveto muutoksista Kuva 4.2. Muutostöiden käsittelymalli Kuva 4.3. Malli kokonaishintaisesta muutostyötarjouksesta Kuva 4.4. Muutostyötarjouslomake Kuva 4.5. Vaihtoehtoinen muutostyötarjouslomake Kuva 4.6. Lisä- ja muutostyön aikatauluvaikutusten tutkiminen Kuva 4.7. Menettelyohjeet rakennuttajan kieltäytyessä myöntämästä muutostyölle lisäaikaa Kuva 4.8. Lisä- ja muutostöiden hallinta Kuva 5.1. Sovittelumenettelyn vaiheet Kuva 6.1. Urakka-asiakirjat Kuva 6.2. Tehtäväsuunnitelman ja aliurakkasopimusta täydentävien liiteasiakirjojen välinen yhteys Kuva 6.3. Osapuolten suoritusvelvollisuudet Kuva 6.4. Sivusuoritusvelvollisuudet Kuva 6.5. Runkotöiden potentiaalisten ongelmien analyysi ja sen perusteella aliurakkasopimukseen kirjoitetut sopimuslauseet Kuva 6.6. Esimerkki laatuvaatimusten määrittelystä

10 Kuva 6.7. Esimerkki työntekijöiden omavalvontalomakkeesta Kuva 6.8. Esimerkki pääurakoitsijan tarkastuslomakkeesta Kuva 6.9. Vakiomuotoinen neuvottelupöytäkirjamalli Kuva Betonielementtien asennusehtoihin liittyvä liite Kuva Esimerkki tarjouspyynnöstä Kuva Esimerkki hankintasopimuksesta Kuva Ajoneuvonosturin vuokraussopimus Kuva Ajoneuvonosturin käyttöönottotarkastus Kuva Työkoneen vuokraussopimus Taulukot Taulukko 1.1. Hankkeen johtamisen ja rakennuttamisen tehtäväluettelon sisällysluettelo...32 Taulukko 1.2. YSE:n kohdat, jotka voidaan sopia urakkasopimuksessa toisin kuin yleisissä sopimusehdoissa...68 Taulukko 1.3. YSE:n kohdat, joissa poikkeaminen voidaan tehdä kaupallisissa asiakirjoissa...70 Taulukko 1.4. Rakennuttajan turvallisuustehtävät...81 Taulukko 1.5. Päätoteuttajan turvallisuustehtävät...83 Taulukko 3.1. Ennen työvaiheen aloitusta huomioon otettavia asioita Taulukko 3.2. Työnaikaisia viranomaistoimituksia Taulukko 3.3. Sivuvelvollisuuksien, työmaapalveluiden ja johtovelvollisuuksien vastuujako Taulukko 3.4. Virhealttiita työsuorituksia Taulukko 5.1. Työmaateknisten kustannusten laskemisen muistilista Taulukko 6.1. Aliurakan ajoituksen ja laadunohjaustilanteet Taulukko 6.2. Finnterms toimituslausekkeet Taulukko 6.3. Finnterms-toimitustapalausekkeiden aiheuttamat kustannusten jakautuminen Tarkistuslistat Urakkaohjelman tarkistuslista Asuntotuotannon urakkaohjelman tarkistuslista Maarakennuksen urakkaohjelman tarkistuslista...46 Tarjouspyyntöaineistoon tutustumisen tarkistuslista...49 Asuntotuotannon tarjousehtoja Sopimuksenteon tarkastuslista...54 Päätoteuttajan turvallisuustarkistuslista...84 Työmaapalvelujen tarkastuslista Lisä- ja muutostöiden tarkistamisen muistilista Tarkastuslista lisätyötarjouksen eristä Aliurakoitsijan suoritushäiriöitä ennakoivia seikkoja Muistilista alihankinta- ja työvoiman vuokraussopimusta tehtäessä Työmaan muistilista ulkomaisen työvoiman käytöstä Muistilista tiedonantovelvollisuudesta

11 Toimintaohjeet Toimintaohje suunnitelmapuutteista tai puuttuvasta tiedosta Toimintaohje viivästyneistä suunnitelmista Urakkaneuvottelu, YSE Suunnitelmakatselmus, YSE Urakkasuoritukseen liittyvät katselmukset, YSE Työmaakokoukset, YSE Mittaukset, YSE Rakennuskohteen vastaanottotarkastus, YSE 71 ja urakkasuorituksen tarkastus, YSE Taloudellinen loppuselvitys, YSE Takuutarkastus, YSE Työmaapäiväkirja ja siihen tehtävät huomautukset, YSE Maksuerän laskuttaminen Reklamaation teko tilaajalle Urakoitsijan toiminta riidanalaisen työsuorituksen tapauksessa Aliurakoitsijan konkurssi Materiaalihankintojen tarjouspyyntö Asiat, jotka nosturin tilaajan on selvitettävä vuokralleantajalle Mallit Urakkaneuvottelu, pöytäkirjamalli Suunnitelmakatselmus, pöytäkirjamalli Salaojakatselmus, katselmuspyyntömalli Urakan purkukatselmus, katselmuspyyntömalli Urakan purkukatselmus, katselmuspöytäkirjamalli Salaojakatselmus, katselmuspyyntömalli Salaojakatselmus, katselmuspöytäkirjamalli Työmaakokouksen pöytäkirjamalli Urakkasuorituksen vastaanottotarkastus, tarkastuspyyntömalli Urakkasuorituksen vastaanottotarkastus, tarkastuspöytäkirjamalli Reklamaatio ehdollisesta vastaanotosta, mallikirje tilaajalle Kutsu taloudelliseen loppuselvitykseen, mallikirje tilaajalle Urakan taloudellinen loppuselvitys, pöytäkirjamalli Urakkasuorituksen takuutarkastus, tarkastuspyyntömalli Urakkasuorituksen takuutarkastus, tarkastuspöytäkirjamalli Reklamaatiomalli rakennuttajan valitseman sivu-urakoitsijan aiheuttamasta viivästyksestä Reklamaatiomalli suunnitelmien viivästymisestä Reklamaatiomalli rakennuttajan aiheuttamasta viivästyksestä ja lisäkustannuksista Malli alustavasta huomautuksesta suunnitelmien myöhästymisestä Malli varsinaisesta reklamaatiosta suunnitelmien myöhästymisestä Reklamaatiomalli urakan suoritusajan pidentämisestä suunnitelmien puuttumisen vuoksi Reklamaatiomalli rakennuttajan myötävaikutusvelvollisuuden laiminlyönnistä Reklamaatiomalli rakennuttajan virheellisistä ohjeista

12 Reklamaatiomalli urakkasopimuksen vastaisesta työtavasta Reklamaatiomalli rakennuttajan vaatimasta laatutason muutoksesta (YSE 15 ) Reklamaatiomalli rakennuttajan vaatiman hankinnan luonteesta Reklamaatiomalli alistamattoman sivu-urakoitsijan viivästyksestä Korvausvaatimusmalli suoritusajan pidentymisen johdosta Reklamaatiomalli virheellisestä työmaakokouspöytäkirjan kirjauksesta Reklamaatiomalli työmaakokouspöytäkirjan liian myöhään tapahtuvasta toimittamisesta urakoitsijalle Reklamaatiomalli sairausvakuutusmaksun korotuksesta Reklamaatiomalli poikkeuksellisista sääolosuhteista Malli urakoitsijan kirjeestä vastaanottotarkastuksen suorittamatta jättämisestä Malli pääurakoitsijan reklamaatiosta tilaajalle suorittaa erääntynyt maksuerä ja töiden keskeyttämisuhka Reklamaatiomalli urakkasopimuksen purkamisesta tilaajan konkurssin vuoksi ja vahingonkorvausvaatimus Malli työmaan haltuunottopöytäkirjasta Malli urakkasopimuksen purkamisesta konkurssin vuoksi Malli tiedustelusta takaajalle tämän halukkuudesta töiden jatkamiseen Malli valvontakirjelmästä Malli urakoitsijan kirjeestä rakennuttajalle työhäiriön johdosta Malli urakoitsijan kirjeestä rakennuttajalle lakon johdosta Malli urakoitsijan kirjeestä rakennuttajalle työsulun johdosta Malli katselmusmuistiosta työhäiriöiden/työtaisteluiden seurannaisvaikutusten toteamiseksi Laskelma työtaisteluiden/työhäiriöiden vuoksi syntyneistä kustannuksista Malli urakoitsijan kirjeestä rakennuttajalle työhäiriöiden /työtaisteluiden lisäkustannus- ja lisäaikavaatimuksesta Malli myyjän kirjeestä asunnonostajalle (viivästyminen alle 60 pv) Malli myyjän kirjeestä asunnonostajalle (viivästyminen yli 60 pv) Reklamaatiomalli valitun sivu-urakoitsijan kykenemättömyydestä erikoistyön suorittamiseen Reklamaatiomalli alistetun sivu-urakoitsijan hyväksymisen kieltäytymisestä Reklamaatiomalli alistetun sivu-urakoitsijan aiheuttamasta viivästyksestä Rakennuttajalle osoitettu mallikirje alistetun sivu-urakoitsijan urakkasopimuksen purkamisesta Katselmuspyyntömalli alistetun sivu-urakoitsijantyön tarkistamisesta Reklamaatiomalli sivu-urakoitsijan suorituksen viivästymisestä ja korvausvaatimuksesta Reklamaatiomalli alistetun sivu-urakoitsijan myöhästymisestä Reklamaatiomalli alistetun sivu-urakoitsijan aiheuttamasta oleellisesta myöhästymisestä Reklamaatiomalli rakennuttajalle sivu-urakoitsijan lisä- ja muutostyön aiheuttamasta lisäajasta Vastareklamaatio sivu-urakoitsijan reklamaatioon puutteellisesta koordinointivelvollisuuden suorittamisesta Reklamaatiomalli aliurakoitsijan töiden viivästymisestä

13 Malli aliurakoitsijan suoritukseen liittyvän kokouksen kutsusta Malli pääurakoitsijan ennakkohuomautuksesta aliurakoitsijalle urakan purkamisuhasta Malli pääurakoitsijan antamasta urakan purkuilmoituksesta aliurakoitsijalle vakuuden antamisen laiminlyönnin vuoksi Malli pääurakoitsijan ennakkohuomautuksesta aliurakoitsijalle urakan purkamisuhasta Reklamaatiomalli sopimuksen vastaisen materiaalin toimittamisesta Reklamaatiomalli sopimuksen vastaisesta toimituksesta...481

Asunto-osakeyhtiö rakennuttajana

Asunto-osakeyhtiö rakennuttajana Asunto-osakeyhtiö rakennuttajana 23.9.2010 Juha Ryynänen asianajaja, varatuomari, kauppatieteiden lisensiaatti www.juharyynanen.fi Rakennusurakka sopimusprosessina 1. Tarjouspyyntö 2. Tarjoukset 3. Urakkaneuvottelu

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA (YSE 1998)

URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Tunnistetiedot Rakennuskohde KINNULAN PÄIVÄKOTI URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Päiväys 30.4.2014 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: PÄÄURAKKA (RAKENNUSURAKKA) PUTKIURAKKA ILMANVAIHTOURAKKA SÄHKÖURAKKA...

Lisätiedot

Suomen toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry on vahvistanut nämä rakennusurakan. jotka on valmisteltu yhteistyössä Rakennusteollisuuden

Suomen toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry on vahvistanut nämä rakennusurakan. jotka on valmisteltu yhteistyössä Rakennusteollisuuden RT 16-10660 LVI 03-10277 Ratu 417-T KH 20-00241 ohjetiedosto maaliskuu 1998 1 (19) RAKENNUSURAKAN YLEISET SOPIMUSEHDOT Allmänna avtalsvillkor för byggnadsentreprenader General conditions for building contracts

Lisätiedot

Tarjouspyyntökirje 21.2.2014. Urakkatarjouslomake 21.2.2014. Urakkaohjelma 21.2.2014. Työturvallisuusliite 11.2.2014

Tarjouspyyntökirje 21.2.2014. Urakkatarjouslomake 21.2.2014. Urakkaohjelma 21.2.2014. Työturvallisuusliite 11.2.2014 Asiakirjaluettelo PYHÄJOEN KUNTA Yppärin koulu Uudisrakennus KVR- URAKKATARJOUSPYYNTÖASIAKIRJAT Päiväys Tarjouspyyntökirje 21.2.2014 Urakkatarjouslomake 21.2.2014 Urakkaohjelma 21.2.2014 Työturvallisuusliite

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA (YSE 1998)

URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Liite 3. Urakkaohjelma Rakennuskohde MÄNTYHARJUN PÄIVÄKOTI URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Päiväys 20.06.2012 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: PÄÄURAKKA (RAKENNUSURAKKA) PUTKIURAKKA ILMANVAIHTOURAKKA

Lisätiedot

JAETTU URAKKA ALISTAMISEHDOIN

JAETTU URAKKA ALISTAMISEHDOIN 23.2.2015 Sivu 1/23 Tilaaja: Kittilän kunta / tekninen osasto Valtatie 15 99100 Kittilä Hanke: Sirkan koulun laajennus JAETTU URAKKA ALISTAMISEHDOIN Sivu 2/23 SISÄLLYSLUETTELO: 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA...

Lisätiedot

RIL 262-2014. Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry Suomen Kuntaliitto. Taitava kuntarakennuttaja

RIL 262-2014. Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry Suomen Kuntaliitto. Taitava kuntarakennuttaja RIL 262-2014 Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry Suomen Kuntaliitto Taitava kuntarakennuttaja 2 RIL 262-2014 RILin julkaisuilla on oma kotisivu, joka löytyy osoitteesta www.ril.fi/kirjakauppa ko.

Lisätiedot

JULKISIVUKORJAUS 2015

JULKISIVUKORJAUS 2015 KIINTEISTÖ OY AURORANLINNA TÖÖLÖNKATU 49 00250 HELSINKI JULKISIVUKORJAUS 2015 URAKKAOHJELMA 1 + 19 SIVUA 10.02.2015 Insinööritoimisto Konstru Oy Ahventie 4 B 02170 ESPOO DI Mika Laitala Urakkaohjelma 10.02.2015

Lisätiedot

Vastaanottaja: Siuntion kunta, Tekninen toimisto. 02570 Siuntio. Puhelin: 040 713 0662

Vastaanottaja: Siuntion kunta, Tekninen toimisto. 02570 Siuntio. Puhelin: 040 713 0662 1/6 Vastaanottaja:..2015 URAKKATARJOUSPYYNTÖ SIUNTION KUNTA KARLSÅKERIN ASEMAKAAVA-ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKKA Pyydämme urakkatarjoustanne alla mainitusta urakasta liitteenä olevien asiakirjojen mukaan.

Lisätiedot

Kiinteistöliitto. Taloyhtiö tilaajana

Kiinteistöliitto. Taloyhtiö tilaajana Taloyhtiö tilaajana Sisältö Korjaushankkeen osapuolet ja roolien määrittäminen Tarpeesta toteutukseen Taloyhtiö tilaajana Kumppaneiden valinta ja kilpailuttaminen Sopimusvapaus ja urakkasopimuksen synty

Lisätiedot

KITTILÄN MAJARI Valtatie 9, 99100 Kittilä URAKKAOHJELMA

KITTILÄN MAJARI Valtatie 9, 99100 Kittilä URAKKAOHJELMA KITTILÄN MAJARI Valtatie 9, 99100 Kittilä TYÖ NRO: 1602 URAKKAOHJELMA PURKUTYÖT INSINÖÖRITOIMISTO J. LAMPELA OY POHJOLANKATU 4 96100 ROVANIEMI PUH 010 328 0770 U R A K K A O H J E L M A KITTILÄN MAJARIN

Lisätiedot

Pyydämme urakkatarjousta alla mainitusta urakasta liitteenä olevien asiakirjojen mukaan.

Pyydämme urakkatarjousta alla mainitusta urakasta liitteenä olevien asiakirjojen mukaan. URAKKATARJOUSPYYNTÖ UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI UUSIKAUPUNKI KAUPUNGINLAHDEN RANTARAKENTEEN KORJAUS Pyydämme urakkatarjousta alla mainitusta urakasta liitteenä olevien asiakirjojen mukaan. Rakennuttaja: Uudenkaupungin

Lisätiedot

Korjaushanke taloyhtiössä

Korjaushanke taloyhtiössä Korjaushanke taloyhtiössä Tiedoksi isännöitsijöille ja taloyhtiön hallitusten jäsenille TkT Jari Virta kehityspäällikkö Suomen Kiinteistöliitto ry Palaute jari.virta@kiinteistoliitto.fi Jari Virta ja Suomen

Lisätiedot

Rakennuttajan sivu-urakoiden alistamismenettelyn mahdollisuuksia ja kehitysehdotuksia rakennusprojektin hallinnassa

Rakennuttajan sivu-urakoiden alistamismenettelyn mahdollisuuksia ja kehitysehdotuksia rakennusprojektin hallinnassa Rakennuttajan sivu-urakoiden alistamismenettelyn mahdollisuuksia ja kehitysehdotuksia rakennusprojektin hallinnassa 34. Rakennuttajakoulutus TUTKIELMA Tekijä: Reijo Markkanen Ohjaaja: Pirjo Pernu Kuopio

Lisätiedot

Ulkoalueiden viherhoitourakka URAKKAOHJELMA

Ulkoalueiden viherhoitourakka URAKKAOHJELMA Ulkoalueiden viherhoitourakka Kiinteistö Oy Auroranlinnan piha-alueiden hoitourakka Sivu 2/14 SISÄLLYSLUETTELO 1. Tietoja hankkeesta... 4 1.1 Tilaaja... 4 1.2 Tilaajan edustaja ja tiedustelut... 4 1.3

Lisätiedot

Kokemäen kaupunki. Sonnilantien valaistussaneeraus 2015 U R A K K A O H J E L M A

Kokemäen kaupunki. Sonnilantien valaistussaneeraus 2015 U R A K K A O H J E L M A Kokemäen kaupunki Sonnilantien valaistussaneeraus 2015 U R A K K A O H J E L M A 1 Soinnilantien valaistussaneeraus URAKKAOHJELMA SÄHKÖURAKKA 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA Tämän urakkaohjelman perustana

Lisätiedot

Korjaus. rakentamis palveluiden. taloyhtiöille A B C D. hankintaopas. Tarjouspyyntö. Tarjous. Neuvottelu. Sopimus. Jari Virta

Korjaus. rakentamis palveluiden. taloyhtiöille A B C D. hankintaopas. Tarjouspyyntö. Tarjous. Neuvottelu. Sopimus. Jari Virta Korjaus rakentamis palveluiden hankintaopas taloyhtiöille A B C D Jari Virta Tarjouspyyntö Tarjous Neuvottelu Sopimus Kiinteistönpito Hankesuunnittelu Toteutussuunnittelu Rakentamisen valmistelu Työmaavaihe

Lisätiedot

INFRAHANKKEEN TUOTANNONHALLINTA

INFRAHANKKEEN TUOTANNONHALLINTA INFRAHANKKEEN TUOTANNONHALLINTA Prujut samannimisestä kirjasta, tekijät Mika Lindholm ja Juha-Matti Junnonen Abstract Tein koska aattelin lukea kirjan ajatuksella mutta sitten homma lähti vähän lapasesta.

Lisätiedot

InnOta Peruskorjaus- ja laajennushanke RAKENNUTTAMISOHJELMA 12.2.2014

InnOta Peruskorjaus- ja laajennushanke RAKENNUTTAMISOHJELMA 12.2.2014 MALLI UUDET TEHTÄVÄLUETTELOT JA KSE13 KOULUTUSTILAISUUS 12.2.2014 JUHANI KARHU / Senaatti-kiinteistöt Case kohde: Toimistorakennuksen peruskorjaus ja laajennus, 14500 brm 2 InnOta Peruskorjaus- ja laajennushanke

Lisätiedot

1 SOVELTAMISALA. soveltuvat käytettäviksi urakoitsijan ja kuluttajatilaajan välillä tehtävissä urakkasopimuksissa,

1 SOVELTAMISALA. soveltuvat käytettäviksi urakoitsijan ja kuluttajatilaajan välillä tehtävissä urakkasopimuksissa, RT 16-10783 LVI 03-10350 Ratu 425-T KH X4-00326 ohjetiedosto lokakuu 2002 korvaa RT 16-10685 1(7) RAKENNUSALAN TÖITÄ KOSKEVAT YLEISET RYS-9 1998 KULUTTAJASOPIMUSEHDOT pienurakka, sopimusehdot, kuluttajasopimus

Lisätiedot

Rakennuttajan myötävaikuttamisvelvollisuus, rakennusprojektin hallittu ja tehokas kokouskäytäntö

Rakennuttajan myötävaikuttamisvelvollisuus, rakennusprojektin hallittu ja tehokas kokouskäytäntö Rakennuttajan myötävaikuttamisvelvollisuus, rakennusprojektin hallittu ja tehokas kokouskäytäntö Esa Klemetti, DI Toimitusjohtaja, Citron Oy esa.klemetti@citron.fi Rakentajain kalenteri 2011 Rakennustietosäätiö

Lisätiedot

perusteella 28 Työn keskeyttäminen 29 Urakkasopimuksen purkaminen 30 Vahingonkorvaus urakkasopimusta

perusteella 28 Työn keskeyttäminen 29 Urakkasopimuksen purkaminen 30 Vahingonkorvaus urakkasopimusta RT 16-10686 LVI 03-10288 Ratu 421-T KH X4-00261 ohjetiedosto marraskuu 1998 1(7) RAKENNUSALAN ERIKOISTÖITÄ KOSKEVAT YLEISET SOPIMUSEHDOT REYS-8 1995 pienurakka, erikoistyöt, sopimusehdot, kuluttajasopimus

Lisätiedot

RAKENNUSALAN ERIKOISTÖITÄ KOSKEVAT YLEISET SOPIMUSEHDOT, REYS-8 1995

RAKENNUSALAN ERIKOISTÖITÄ KOSKEVAT YLEISET SOPIMUSEHDOT, REYS-8 1995 Kattoliitto ry LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry Suomen Maalarimestariliitto ry Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL REYS-8 1995-Y RAKENNUSALAN ERIKOISTÖITÄ KOSKEVAT YLEISET SOPIMUSEHDOT, REYS-8 1995

Lisätiedot

H A L L I N R A K E N N U T T A M I N E N R a k e n n u s h a n k k e e n t o t e u t u s

H A L L I N R A K E N N U T T A M I N E N R a k e n n u s h a n k k e e n t o t e u t u s H A L L I N R A K E N N U T T A M I N E N R a k e n n u s h a n k k e e n t o t e u t u s HALLIN R AKENNUTTAMINEN HALLIN R AKENNUTTAMINEN R a k e n n u s h a n k k e e n t o t e u t u s Hallin rakennuttaminen

Lisätiedot

Tilahankkeiden suunnittelu ja toteutus

Tilahankkeiden suunnittelu ja toteutus Tilahankkeiden suunnittelu ja toteutus Case Sodankylän kunta Rakennuttajakoulutus RAPS-36 Tutkielma Pekka Rouhiainen Sodankylän kunta Sodankylässä 10.10.2014 Aalto University Professional Development Aalto

Lisätiedot

URAKKARAJALIITE 12.9.2012 URAKKARAJALIITE

URAKKARAJALIITE 12.9.2012 URAKKARAJALIITE ÄHTÄRIN SEURAKUNTAKESKUS KESKUSKUJA 3 63700 ÄHTÄRI URAKKARAJALIITE Tämä urakkarajaliite koskee seuraavia urakoita: PÄÄURAKKA (rakennusurakka) PUTKIURAKKA ILMANVAIHTOURAKKA RAKENNUSAUTOMAATIOURAKKA SÄHKÖURAKKA

Lisätiedot

Rakennusprojektin johtaminen

Rakennusprojektin johtaminen Jouko Kankainen, professori Teknillinen korkeakoulu, Rakentamistalous jouko.kankainen@hut.fi Jukka Pekkanen, johtaja Rakennusteollisuus RT ry jukka.pekkonen@rakennusteollisuus,fi 556 Rakennusprojektin

Lisätiedot

Skanskan tapa toimia. Y3 - Rakentamisen prosessi Jämäkkää projektinhallintaa

Skanskan tapa toimia. Y3 - Rakentamisen prosessi Jämäkkää projektinhallintaa Skanskan tapa toimia Y3 Y3 Y3 Y3 - Rakentamisen prosessi Jämäkkää projektinhallintaa Y3 Skanskan tapa toimia Laatua ja tuottavuutta yhteisillä pelisäännöillä Skanskan prosessit kertovat, miten Skanskalla

Lisätiedot

1.1 Korjaushankkeeseen varautuminen 19

1.1 Korjaushankkeeseen varautuminen 19 Sisällys Alkusanat 5 Johdanto: miksi tämä kirja on kirjoitettu 17 1 Taloyhtiön korjausohjelma 19 1.1 Korjaushankkeeseen varautuminen 19 1.1.1 Laki kannustaa suunnitelmallisuuteen 19 1.1.2 Korjausohjelma

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖASIAKIRJAT RAKENNUTTAMISPALVELUT

TARJOUSPYYNTÖASIAKIRJAT RAKENNUTTAMISPALVELUT Länsimetro Rakennuttamispalvelut TARJOUSPYYNTÖASIAKIRJAT RAKENNUTTAMISPALVELUT Länsimetro Oy 9.5.2008 1 Länsimetro TARJOUSPYYNTÖ 2 (10) Rakennuttamispalvelut 9.5.2008 SISÄLLYSLUETTELO: TEHTÄVÄ 3 1. TARJOUKSEN

Lisätiedot