Asunto-osakeyhtiö rakennuttajana

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Asunto-osakeyhtiö rakennuttajana"

Transkriptio

1 Asunto-osakeyhtiö rakennuttajana Juha Ryynänen asianajaja, varatuomari, kauppatieteiden lisensiaatti

2 Rakennusurakka sopimusprosessina 1. Tarjouspyyntö 2. Tarjoukset 3. Urakkaneuvottelu 4. Urakkasopimus 5. Urakka-aika 6. Vastaanottotarkastus 7. Taloudellinen loppuselvitys 8. Takuutarkastus 9. (Urakoitsijan vastuu takuuajan jälkeen)

3 Terminologiaa - Rakennuttaja - Tilaaja - Urakoitsija - Aliurakoitsija - Sivu-urakoitsija - Vastaava työnjohtaja - Valvoja - Rakennustyön tarkkailija

4 Urakkamuodot - Kokonaisurakka - KVR-urakka - Jaettu urakka - Sivu-urakan alistamismenettely - Projektinjohtorakentaminen - Elinkaarihankkeet - Kokonaishintaurakka - Yksikköhintaurakka - Laskutyöurakka - Tavoitehintaurakka

5 Keskeisiä oikeudellisia näkökulmia: Sopimusvapaus. Kuluttajansuoja ( ei koske yhteisöjä, kuten esim. AsOy) Sopimusta on noudatettava. Osapuolten lojaliteettivelvollisuus toisiaan kohtaan. Urakoitsijan selonottovelvollisuus. Tilaajan myötävaikutusvelvollisuus. Näyttökysymykset: YSE 1998:n tavoite on se, että urakkasopimuksen ehdot ovat kirjallisia. Oikeuskäytäntö osoittaa kuitenkin, että myös suullinen tai hiljaisesti syntynyt sopimus sitoo. Riidanratkaisu viimesijaisena keinona (sovittelu, käräjäoikeus, välimiesoikeus).

6 Rakennusurakan sopimukset Urakkasopimus YSE 1998 (RT 8260) Yleiset sopimusehdot YSE 1998 (RT ) Käyttötarkoitus: Muut kuin kuluttajan kanssa tehtävät urakkasopimukset, soveltuu esim. AsOy:t. Myös ali- ja sivu-urakat. Pienurakkasopimus (RT 80265) Käyttötarkoitus: Pienissä ja lyhytaikaisissa urakoissa: Rakennustekniset työt Sähkötyöt Putkityöt Ilmanvaihtotyöt Maalaustyöt Sopimus sisältää omat vakioehdot. YSE 1998 ei sovellu.

7 Rakennusurakan asiakirjat (YSE 1998 ) 12 Sopimusasiakirjat täydentävät toisiaan Sopimusasiakirjat täydentävät toisiaan siten, että yhdessäkin asiakirjassa annettu urakkaan liittyvä määräys katsotaan päteväksi, vaikka se puuttuisi muista sopimusasiakirjoista.

8 Sopimusasiakirjojen keskinäinen pätevyysjärjestys (YSE 1998, 13 ) Jos sopimusasiakirjat ovat sisällöltään ristiriitaisia, on eri asiakirjojen määräysten keskinäinen pätevyysjärjestys, ellei urakkasopimuksessa ole muuta mainittu, seuraava: A. Kaupalliset asiakirjat B. Tekniset asiakirjat

9 Rakennusurakan kaupalliset asiakirjat (YSE 1998, 13 ) Kaupalliset asiakirjat ja niiden pätevyysjärjestys 1. urakkasopimus; 2. urakkaneuvottelupöytäkirja; 3. YSE 1998; 4. tarjouspyyntö ja ennen tarjouksen antamista annetut kirjalliset lisäselvitykset; 5. urakkaohjelma tai muut sopimuskohtaiset urakkaehdot; 6. urakkarajaliite; 7. tarjous; 8. määrä- ja mittaluettelot; 9. muutostöiden yksikköhintaluettelo.

10 Tekniset asiakirjat ja niiden pätevyysjärjestys (YSE 1998, 13 ): 10. työkohtaiset laatuvaatimukset ja selostukset; 11. sopimuspiirustukset; 12. yleiset laatuvaatimukset (RYL) ja työselostukset.

11 Lisää pätevyysjärjestyksestä (YSE 1998, 13 ): MUISTETTAVAA: Pätevyysjärjestyksestä voidaan sopia toisin. Sopijapuoli, joka havaitsee asiakirjoissa ristiriitaisuuksia, on velvollinen viipymättä ilmoittamaan tästä toiselle osapuolelle (lojaliteettivelvollisuus).

12 2. Reklamointi, huomautuksentekovelvoitteet, katselmointi kohta: Velvollisuus huomauttaa sopimusasiakirjojen ristiriitaisuuksista. 16 : Velvollisuus huomauttaa poikkeavista olosuhteista. 33 : Velvollisuus huomauttaa rakennustarvikkeissa tms. olevista virheistä.

13 2. Reklamointi, huomautuksentekovelvoitteet, katselmointi. 19 : Urakoitsijan velvollisuus huomauttaa urakan viivästymisestä (urakka-ajan pidennys).

14 2. Reklamointi, huomautuksentekovelvoitteet, katselmointi : Lisä- ja muutostöihin liittyvät tilanteet Ei suoranaista huomautusvelvollisuutta, mutta urakoitsijan passiivisuus voi johtaa siihen, että urakoitsija ei saa työstään lisäkorvausta.) Osapuolten välinen käytäntö sopia lisä- ja muutostöistä suullisesti voi johtaa maksuvelvollisuuteen.

15 2. Reklamointi, huomautuksentekovelvoitteet, katselmointi YSE luku Reklamoinnit ja huomautukset kirjallisesti. Työmaapäiväkirjaan tai katselmusten, työmaakokousten, tarkastusten, taloudellisen loppuselvityksen, purkukatselmuksen tms. pöytäkirjaan taikka muuten todistettavasti. Myös pöytäkirjoissa havaituista virheistä on reklamoitava. Huomautuksen tekemisvelvoitteen laiminlyönnin seuraamuksena on oikeudenmenetys: Esim. ei lisäaikaa, ei oikeutta korvaukseen tehdystä työstä, ei oikeutta vahingonkorvaukseen. Jos riitautuu: Huomautuksentekijän on osoitettava, että 1) huomautus on tehty, 2) huomautus on annettu toiselle sopijapuolelle ja 3) mikä oli huomautuksen sisältö.

16 3. URAKOITSIJAN JA TILAAJAN VASTUUT. MOLEMPIEN VASTUUT: YLEINEN VASTUU. URAKOITSIJAN VASTUUT: 1 URAKOITSIJAN PÄÄSUORITUSVELVOLLISUUS 2 URAKOITSIJAN SIVUVELVOLLISUUDET 3 TYÖMAAPALVELUT 4 TYÖMAAN JOHTOVELVOLLISUUDET 5 TYÖAIKATAULU 6 TYÖMAAJÄRJESTELYT 7 YHTEISTOIMINTA 10 URAKOITSIJAN LAADUNVARMISTUS 11 URAKOITSIJAN LAADUNVALVONTA URAKOITSIJAN VASTUU TYÖN TULOKSESTA TILAAJAN VASTUUT: 4 TYÖMAAN JOHTOVELVOLLISUUDET 8 TILAAJAN MYÖTÄVAIKUTUSVELVOLLISUUS 9 TILAAJAN LAADUNVARMISTUS

17 24 25 YLEINEN VASTUU 24 Sopijapuoli vastaa kaikkiin urakkaan kuuluvien velvollisuuksiensa sopimuksenmukaisesta täyttämisestä: Vastuu laatimistaan suunnitelmista. Vastuu hankkimistaan tai ilmoittamistaan tiedoista. Vastuu tekemistään töistä ja hankkimistaan rakennustavaroista sekä rakennusosista. Vastuu antamistaan määräyksistä tai ohjeista. Vastuu antamistaan teknisistä tiedoista ja järjestelmistä. Vastuu tarvitsemastaan paikallemittauksesta ja asettamistaan mitoista. Vastuu lakien jne. määräysten noudattamisesta oman suorituksen osana. Vastuu alaistensa ja asiantuntijoidensa jne. ellei toisin ole sovittu. 25 Vastuun sisältö : Vahingonkorvausvastuu. Ei vastuuta vahingosta, joka aiheutunut, vaikka kaikkea huolellisuutta on noudatettu. Ei vastuuta viivästyksestä ajalta, jolta juoksee viivästyssakko.

18 URAKOITSIJAN VASTUUT: 1 URAKOITSIJAN PÄÄSUORITUSVELVOLLISUUS Urakkaan kuuluvat kaikki suoritukset, joita sovitun työntuloksen aikaansaaminen edellyttää tehtäväksi. Urakoitsija ei tämän mukaan ole velvollinen toteuttamaan tilaajan vaatimuksia, jotka eivät perustu sopimusasiakirjoista ilmeneviin määräyksiin ja joita huolellinen urakoitsija ei ole urakkahinnassa voinut rakennusalalla yleisesti noudatettavan käytännön perusteella ottaa huomioon. Urakoitsijan tulee suorittaa sopimuksenmukainen tehtävänsä ammattitaidolla noudattaen voimassa olevia rakentamista koskevia säädöksiä ja hyvää rakentamistapaa (Tästä myös YSE 1998, 15 ).

19 URAKOITSIJAN VASTUUT: 2 URAKOITSIJAN SIVUVELVOLLISUUDET Mikäli osapuolet eivät toisin sovi urakoitsijalle kuuluvat seuraavat: Urakoitsijan työsuoritukseen liittyvät luvat Rakennusvälineiden hankkiminen Mittausten suorittaminen Oman urakan aikataulut Omien tavaroiden suojaus Omaan urakkaan kuulumattomien rakennusosien suojaus Urakassa syntyvien jätteiden lajittelu ja poisto ja urakka-alueen puhtaanapito Urakkaa varten tarpeellisten teiden ja rakenteiden tekeminen ja purkaminen Urakoitsijan hankittavien suunnitelmien ja piirustusten toimittaminen tarkastettavaksi Käyttö- ja huolto-ohjeiden toimittaminen Työnantajamaksut ja muut työnantajan yhteiskunnalliset velvoitteet Lisäksi urakoitsijalle kuuluvat sopimusasiakirjoissa määritellyt muut velvoitteet.

20 URAKOITSIJAN VASTUUT: 3 TYÖMAAPALVELUT Kaupallisissa asiakirjoissa nimetään työmaapalveluista vastaava urakoitsija sekä ne urakat ja hankinnat, joita työmaapalvelut koskevat. Ellei työmaapalveluista vastaavaa urakoitsijaa ole nimetty, kukin urakoitsija vastaa itse tarvitsemistaan työmaapalveluista: - Työnaikaisten rakennelmien ja asennusten tekeminen sekä mittojen asettaminen - Kulkuteiden tekeminen ja kunnossapito - Katu- ja tiealueiden vuokraaminen ja aitaaminen - Vartiointi - Tarvikkeiden suojaaminen ja ympäristön hoito ja suojaaminen - Rakennuskohteen lämmittäminen, kuivatus sekä yleisvalaistu - Jätehuolto (poiskuljetus), siivous, puhtaanapito ja lumityöt - Lisäksi velvoitteita eräisiin muita urakoitsijoita koskeviin työmaapalveluihin

21 URAKOITSIJAN VASTUUT: 4 TYÖMAAN JOHTOVELVOLLISUUS Työmaan johtovelvollisuuksista vastaa pääurakoitsija. Nämä velvollisuudet koskevat kaupallisissa asiakirjoissa nimettyjä urakoita ja hankintoja. Ellei pääurakoitsijaa tai muuta työmaan johtovelvollisuuksista vastaavaa ole kaupallisissa asiakirjoissa nimetty, näistä velvollisuuksista vastaa tilaaja. työmaan hallinto, yleisjohto ja vastaavan työnjohtajan asettaminen lainsäädännön tarkoittamat päätoteuttajan velvollisuudet, kuten työsuojeluvelvoitteet työmaan aikataulun laatiminen työmaan vakuuttaminen

22 URAKOITSIJAN VASTUUT: 5 7 TYÖN TOTEUTUS JA YHTEISTOIMINTA 5 Työaikataulu Urakoitsijan on osallistuttava tilaajan ja muiden urakoitsijoiden kanssa työaikataulun ja työsuunnitelman laatimiseen. Aikataulua laadittaessa on otettava huomioon toimintakokeiden ja koekäytön vaatima aika sekä urakoitsijan omien töiden järjestely. Työaikataulu hyväksytään yhteisesti noudatettavaksi ja aikataulun tarkentumista lukuun ottamatta sitä voidaan muuttaa vain yhteisesti sopimalla. 6 Työmaajärjestelyt Urakoitsijan on ajoissa selvitettävä tarvitsemansa varaukset ja merkinnät. Ne merkitään varauspiirustuksiin, jotka sopijapuolet ja asiantuntijat vahvistavat allekirjoituksellaan. Varausten tekeminen piirustuksista poiketen tapahtuu muutosta haluavan kustannuksella. 7 Yhteistoiminta Urakoitsijan on esitettävä tilaajan hyväksyttäväksi tärkeimmät aliurakoitsijansa ja -hankkijansa riittävän ajoissa ennen näiden ottamista. Hyväksymisestä kieltäytyminen voi tapahtua vain pätevästä syystä. Pätevänä syynä pidetään mm. aliurakoitsijan laadunvarmistuksen puutetta tai verojen taikka työnantajamaksujen laiminlyöntiä. Tilaajan taholta tapahtuva aliurakoitsijan tai -hankkijan hyväksyminen ei vähennä urakoitsijan vastuuta.

23 URAKOITSIJAN VASTUUT: 10 URAKOITSIJAN LAADUNVARMISTUS Urakoitsijan on noudatettava sopimusasiakirjoissa edellytettyä laadunvarmistusta. Urakoitsijan on viimeistään ennen työn aloitusta vaadittaessa kirjallisesti osoitettava, kuinka hän varmistaa suorituksensa laadun. Urakoitsijan on joka tapauksessa meneteltävä siten, että sopimuksen mukainen laatu saavutetaan. Jollei toisin ole sovittu, urakoitsijan on käytettävä rakennustarvikkeita, joiden takuuaika vastaa vähintään urakoitsijan takuuaikaa. Tilaajalla on oikeus saada tieto urakoitsijan alihankkijoiden laadunvarmistuksesta, ennen kuin tilaaja hyväksyy alihankkijat (7 3 kohdan mukainen tilanne).

24 URAKOITSIJAN VASTUUT: 11 URAKOITSIJAN LAADUNVALVONTA Urakoitsija tarkastaa itse suoritukseensa kuuluvan työn laadun sekä korjaa mahdolliset puutteet ja virheet ennen tilaajalle tapahtuvaa luovutusta. Urakoitsijan on ilmoitettava tilaajan edustajalle havaitsemistaan vakavista virheistä urakkasuorituksessaan ja toimenpiteistään niiden korjaamiseksi. Urakoitsijan on tarkastettava rakennustavarat ja rakennusosat työnaikana ja ennen käyttöönottoa. Järjestelmille ja laitteistoille on tehtävä käyttökokeet. Urakoitsija kustantaa sopimusasiakirjoissa mainitut tarkastukset. Urakoitsijan on poistettava sopimuksenvastaiset rakennustavarat työmaalta viipymättä. Tilaajalla on perustellusta syystä oikeus vaatia muitakin kuin edellä tarkoitettuja kokeita. Urakoitsijalla on oikeus vaatia puolueetonta tarkastusta, jos tilaaja vaatii perusteetta työsuorituksen korjaamista virheellisenä.

25 URAKOITSIJAN VASTUUT: URAKOITSIJAN VASTUU TYÖN TULOKSESTA Urakoitsija vastaa urakkansa sopimuksenmukaisesta toteuttamisesta :n mukaisesti. Urakoitsija vastaa muutos- ja lisätöistä kuten muustakin urakasta. Urakoitsijan on korjattava tai korvattava sopimuksen vastainen suoritus uudella suorituksella (27 ). Urakoitsijalla on myös oikeus korjata suorituksessaan oleva virhe. Jos virheen korjaaminen ei ole välttämätöntä tai korjaaminen olisi kustannuksiltaan kohtuutonta, tilaajalla on oikeus hyvitykseen. Urakoitsija on tuotevastuussa käyttämistään tarvikkeista (28 ). Takuuajanvastuu kaksi vuotta työn vastaanottotarkastuksesta tai, jos sellaista ei pidetä siitä lukien, kun rakennuskohde otetaan käyttöön (29 ). Vastuu takuuajan jälkeen eli 10-vuotisvastuu (30 ): Tahallisen tai törkeän huolimattomuuden aiheuttamat virheet. Vastuu kolmannelle henkilölle aiheutetusta vahingosta (31 ).

26 URAKOITSIJAN VASTUUT: LISÄ- JA MUUTOSTYÖT Urakoitsija on velvollinen toteuttamaan tilaajan vaatimat muutostyöt, ellei eivät ne olennaisesti muuta urakkasuoritusta toisen luonteiseksi (43 ). Muutostöissä pääsääntö: Sovitaan kirjallisesti. Kiireelliset ja vähäiset muutokset voidaan sopia muuten kuin kirjallisesti ei kuitenkaan koskaan suositeltavaa. Silloinkin merkintä työmaapäiväkirjaan. Muista kuin 43 1 momentin mukaisista muutoksista ( = lisätyöt) ja niiden hinnasta, suoritusajasta ja vaikutuksesta urakka-aikaan on sovittava kirjallisesti ennen niihin ryhtymistä (46 ).

27 TILAAJAN VASTUUT 34 Tilaajan yleinen vastuu. 8 Tilaajan myötävaikutusvelvollisuus. 4 Työmaan johtovelvollisuudet. 5 Työmaan aikataulut. 9 Tilaajan laadunvarmistus. 35 Tilaajan vastuu aiheuttamastaan viivästyksestä Tilaajan maksuvelvollisuus.

28 TILAAJAN VASTUUT 34 Tilaajan yleinen vastuu ja 8 Tilaajan myötävaikutusvelvollisuus 34 Tilaajan yleinen vastuu. Tilaaja vastaa oman myötävaikutusvelvollisuutensa sopimuksenmukaisesta täyttämisestä :ien mukaisesti. 8 Tilaajan myötävaikutusvelvollisuus. Tilaaja hankkii rakennus- ja purkuluvat jne. Tilaaja vastaa luvista aiheutuvista viranomaiskustannuksista. Tilaaja laatii yhdessä urakoitsijan kanssa aikataulut. Tilaaja toimittaa sopimuksen mukaiset suunnitelmat ja muut asiakirjat riittävän ajoissa. Tilaaja vastaa siitä, että tilaajan toimittamat suunnitelmat ovat yhteensopivia. Tilaaja toimittaa ajoissa tilaajan hankittavat tavarat. Tilaaja vastaa siitä, että tilaajan tekemät tai teettämät muut työt eivät tarpeettomasti häiritse urakoitsijan suoritusta.

29 TILAAJAN VASTUUT 4 Työmaan johtovelvollisuudet. Pääsääntö: Pääurakoitsija vastaa. Mikäli sellaista ei ole, tai on toisin sovittu, tilaaja vastaa työmaan johtamisesta. 5 Työmaan aikataulut. Aikataulut: kuten edellä.

30 TILAAJAN VASTUUT 9 Tilaajan laadunvarmistus. Tilaaja varmistaa omin laadunvarmistustoimenpitein sen, että tilaajan myötävaikutusvelvollisuuden piiriin kuuluvat asiat tulevat täytetyiksi. Tilaajan suorittamasta valvonnasta

31 TILAAJAN VASTUUT Tilaajan maksuvelvollisuus. Lasku on maksettava, kun lasku on esitetty tilaajalle ja vastaava sopimuksen mukainen työvaihe on todettu tehdyksi tai lasku on muuten todettu maksukelpoiseksi (40 ). Maksuerätaulukko. Jos ei maksuerätaulukkoa, urakoitsijalla on silti oikeus laskuttaa osamaksuja oikeassa suhteessa urakkahintaan ja toteutettuun urakkasuunnitelmaan. Ellei urakkasopimuksessa ole toisin sovittu, maksuehto on 14 pv netto. Tilaajalla oikeus pidättää: mm. virheen korjaustyötä vastaava määrä, viivästyssakon määrä, takuuajan vakuutta vastaava määrä, kunnes vakuus on asetettu, tilaajan muuta saatavaa vastaava määrä.

32 TILAAJAN VASTUUT 35 Tilaajan vastuu aiheuttamastaan viivästyksestä. Tilaaja on velvollinen korvaamaan urakoitsijalle viivästyksen aiheuttamat lisäkulut tai ennalta sovitun sopimussakon. Tilaaja vastaa aikatauluista oman myötävaikutuksensa puitteissa. Urakan viivästyminen ylivoimaisen esteen vuoksi: 50 :ssä säännös vastuun jakautumisesta.

33 Juha Ryynänen Asianajaja, varatuomari, Kauppatieteiden lisensiaatti

Suomen toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry on vahvistanut nämä rakennusurakan. jotka on valmisteltu yhteistyössä Rakennusteollisuuden

Suomen toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry on vahvistanut nämä rakennusurakan. jotka on valmisteltu yhteistyössä Rakennusteollisuuden RT 16-10660 LVI 03-10277 Ratu 417-T KH 20-00241 ohjetiedosto maaliskuu 1998 1 (19) RAKENNUSURAKAN YLEISET SOPIMUSEHDOT Allmänna avtalsvillkor för byggnadsentreprenader General conditions for building contracts

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA (YSE 1998)

URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Tunnistetiedot Rakennuskohde KINNULAN PÄIVÄKOTI URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Päiväys 30.4.2014 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: PÄÄURAKKA (RAKENNUSURAKKA) PUTKIURAKKA ILMANVAIHTOURAKKA SÄHKÖURAKKA...

Lisätiedot

1 SOVELTAMISALA. soveltuvat käytettäviksi urakoitsijan ja kuluttajatilaajan välillä tehtävissä urakkasopimuksissa,

1 SOVELTAMISALA. soveltuvat käytettäviksi urakoitsijan ja kuluttajatilaajan välillä tehtävissä urakkasopimuksissa, RT 16-10783 LVI 03-10350 Ratu 425-T KH X4-00326 ohjetiedosto lokakuu 2002 korvaa RT 16-10685 1(7) RAKENNUSALAN TÖITÄ KOSKEVAT YLEISET RYS-9 1998 KULUTTAJASOPIMUSEHDOT pienurakka, sopimusehdot, kuluttajasopimus

Lisätiedot

JULKISIVUKORJAUS 2015

JULKISIVUKORJAUS 2015 KIINTEISTÖ OY AURORANLINNA TÖÖLÖNKATU 49 00250 HELSINKI JULKISIVUKORJAUS 2015 URAKKAOHJELMA 1 + 19 SIVUA 10.02.2015 Insinööritoimisto Konstru Oy Ahventie 4 B 02170 ESPOO DI Mika Laitala Urakkaohjelma 10.02.2015

Lisätiedot

Tarjouspyyntökirje 21.2.2014. Urakkatarjouslomake 21.2.2014. Urakkaohjelma 21.2.2014. Työturvallisuusliite 11.2.2014

Tarjouspyyntökirje 21.2.2014. Urakkatarjouslomake 21.2.2014. Urakkaohjelma 21.2.2014. Työturvallisuusliite 11.2.2014 Asiakirjaluettelo PYHÄJOEN KUNTA Yppärin koulu Uudisrakennus KVR- URAKKATARJOUSPYYNTÖASIAKIRJAT Päiväys Tarjouspyyntökirje 21.2.2014 Urakkatarjouslomake 21.2.2014 Urakkaohjelma 21.2.2014 Työturvallisuusliite

Lisätiedot

Kokemäen kaupunki. Sonnilantien valaistussaneeraus 2015 U R A K K A O H J E L M A

Kokemäen kaupunki. Sonnilantien valaistussaneeraus 2015 U R A K K A O H J E L M A Kokemäen kaupunki Sonnilantien valaistussaneeraus 2015 U R A K K A O H J E L M A 1 Soinnilantien valaistussaneeraus URAKKAOHJELMA SÄHKÖURAKKA 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA Tämän urakkaohjelman perustana

Lisätiedot

Vastaanottaja: Siuntion kunta, Tekninen toimisto. 02570 Siuntio. Puhelin: 040 713 0662

Vastaanottaja: Siuntion kunta, Tekninen toimisto. 02570 Siuntio. Puhelin: 040 713 0662 1/6 Vastaanottaja:..2015 URAKKATARJOUSPYYNTÖ SIUNTION KUNTA KARLSÅKERIN ASEMAKAAVA-ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKKA Pyydämme urakkatarjoustanne alla mainitusta urakasta liitteenä olevien asiakirjojen mukaan.

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA (YSE 1998)

URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Liite 3. Urakkaohjelma Rakennuskohde MÄNTYHARJUN PÄIVÄKOTI URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Päiväys 20.06.2012 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: PÄÄURAKKA (RAKENNUSURAKKA) PUTKIURAKKA ILMANVAIHTOURAKKA

Lisätiedot

RAKENNUSALAN ERIKOISTÖITÄ KOSKEVAT YLEISET SOPIMUSEHDOT, REYS-8 1995

RAKENNUSALAN ERIKOISTÖITÄ KOSKEVAT YLEISET SOPIMUSEHDOT, REYS-8 1995 Kattoliitto ry LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry Suomen Maalarimestariliitto ry Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL REYS-8 1995-Y RAKENNUSALAN ERIKOISTÖITÄ KOSKEVAT YLEISET SOPIMUSEHDOT, REYS-8 1995

Lisätiedot

perusteella 28 Työn keskeyttäminen 29 Urakkasopimuksen purkaminen 30 Vahingonkorvaus urakkasopimusta

perusteella 28 Työn keskeyttäminen 29 Urakkasopimuksen purkaminen 30 Vahingonkorvaus urakkasopimusta RT 16-10686 LVI 03-10288 Ratu 421-T KH X4-00261 ohjetiedosto marraskuu 1998 1(7) RAKENNUSALAN ERIKOISTÖITÄ KOSKEVAT YLEISET SOPIMUSEHDOT REYS-8 1995 pienurakka, erikoistyöt, sopimusehdot, kuluttajasopimus

Lisätiedot

KITTILÄN MAJARI Valtatie 9, 99100 Kittilä URAKKAOHJELMA

KITTILÄN MAJARI Valtatie 9, 99100 Kittilä URAKKAOHJELMA KITTILÄN MAJARI Valtatie 9, 99100 Kittilä TYÖ NRO: 1602 URAKKAOHJELMA PURKUTYÖT INSINÖÖRITOIMISTO J. LAMPELA OY POHJOLANKATU 4 96100 ROVANIEMI PUH 010 328 0770 U R A K K A O H J E L M A KITTILÄN MAJARIN

Lisätiedot

KSE 1995 RT 13-10574 KONSULTTITOIMINNAN YLEISET SOPIMUSEHDOT SISÄLLYSLUETTELO

KSE 1995 RT 13-10574 KONSULTTITOIMINNAN YLEISET SOPIMUSEHDOT SISÄLLYSLUETTELO RT 13-10574 ohjetiedosto huhtikuu 1995 korvaa RT 13-10214 1(8) KONSULTTITOIMINNAN YLEISET SOPIMUSEHDOT Allmänna avtalsvillkor för konsultverksamhet KSE 1995 General conditions for consulting KSE 1995 KSE

Lisätiedot

RT 13-11143 LVI 03-10544 KH X4-00540 SIT 16-610097 Infra 054-710129 ST 41.21 KONSULTTITOIMINNAN YLEISET SOPIMUSEHDOT KSE 2013

RT 13-11143 LVI 03-10544 KH X4-00540 SIT 16-610097 Infra 054-710129 ST 41.21 KONSULTTITOIMINNAN YLEISET SOPIMUSEHDOT KSE 2013 ST 41.21 KONSULTTITOIMINNAN YLEISET SOPIMUSEHDOT KSE 2013 Nämä konsulttitoiminnan yleiset sopimusehdot soveltuvat käytettäviksi tilaajan ja konsultin välisissä toimeksiannoissa mm. muotoilun, tuotekehitystyön,

Lisätiedot

Pyydämme urakkatarjousta alla mainitusta urakasta liitteenä olevien asiakirjojen mukaan.

Pyydämme urakkatarjousta alla mainitusta urakasta liitteenä olevien asiakirjojen mukaan. URAKKATARJOUSPYYNTÖ UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI UUSIKAUPUNKI KAUPUNGINLAHDEN RANTARAKENTEEN KORJAUS Pyydämme urakkatarjousta alla mainitusta urakasta liitteenä olevien asiakirjojen mukaan. Rakennuttaja: Uudenkaupungin

Lisätiedot

Ulkoalueiden viherhoitourakka URAKKAOHJELMA

Ulkoalueiden viherhoitourakka URAKKAOHJELMA Ulkoalueiden viherhoitourakka Kiinteistö Oy Auroranlinnan piha-alueiden hoitourakka Sivu 2/14 SISÄLLYSLUETTELO 1. Tietoja hankkeesta... 4 1.1 Tilaaja... 4 1.2 Tilaajan edustaja ja tiedustelut... 4 1.3

Lisätiedot

URAKKARAJALIITE 12.9.2012 URAKKARAJALIITE

URAKKARAJALIITE 12.9.2012 URAKKARAJALIITE ÄHTÄRIN SEURAKUNTAKESKUS KESKUSKUJA 3 63700 ÄHTÄRI URAKKARAJALIITE Tämä urakkarajaliite koskee seuraavia urakoita: PÄÄURAKKA (rakennusurakka) PUTKIURAKKA ILMANVAIHTOURAKKA RAKENNUSAUTOMAATIOURAKKA SÄHKÖURAKKA

Lisätiedot

AS OY MÄKÄRÄ HAKAMAANKUJA 1 02120 ESPOO

AS OY MÄKÄRÄ HAKAMAANKUJA 1 02120 ESPOO AS OY MÄKÄRÄ HAKAMAANKUJA 1 02120 ESPOO URAKKARAJALIITE LINJASANEERAUS 18.5.2009 URAKKALASKENTAA VARTEN Laatija: Lasse Maaranen Muutokset A Sivujen ylätunniste korjattu 01.06.2009 1 0 YLEISTÄ RAKENNUSKOHTEESTA

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2009 PALVELUT

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2009 PALVELUT Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa Marraskuu 2009 Päivitetty 21.10.2010 Sisällys JYSE 2009 ehtojen soveltamisessa huomioitavia asioita...4 Julkisten palveluhankintojen yleiset

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa (JYSE 2009 TAVARAT)

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa (JYSE 2009 TAVARAT) Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa (JYSE 2009 TAVARAT) Marraskuu 2009 VALTIOVARAINMINISTERIÖ PL 28 (Snellmaninkatu 1 A) 00023 VALTIONEUVOSTO Puhelin 09 16001 (vaihde) Internet:

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa JYSE 2009 TAVARAT

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa JYSE 2009 TAVARAT Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa Marraskuu 2009 Päivitetty 21.10.2010 Sisällys JYSE 2009 ehtojen soveltamisessa huomioitavia asioita... 4 Julkisten tavarahankintojen yleiset

Lisätiedot

URAKKARAJALIITE (YSE 1998)

URAKKARAJALIITE (YSE 1998) Rakennuskohde Terveyskeskus, Oulainen, korjaus- ja muutossuunnittelu - URAKKARAJALIITE (YSE 1998) Päiväys 24.4.2014 Tämä urakkarajaliite koskee seuraavia urakoita: PÄÄURAKKA (RU) LVI-URAKKA A- URAKKA SÄ-

Lisätiedot

Korjaus. rakentamis palveluiden. taloyhtiöille A B C D. hankintaopas. Tarjouspyyntö. Tarjous. Neuvottelu. Sopimus. Jari Virta

Korjaus. rakentamis palveluiden. taloyhtiöille A B C D. hankintaopas. Tarjouspyyntö. Tarjous. Neuvottelu. Sopimus. Jari Virta Korjaus rakentamis palveluiden hankintaopas taloyhtiöille A B C D Jari Virta Tarjouspyyntö Tarjous Neuvottelu Sopimus Kiinteistönpito Hankesuunnittelu Toteutussuunnittelu Rakentamisen valmistelu Työmaavaihe

Lisätiedot

YLIVIESKAN LUKIO YLIVIESKA PERUSKORJAUS

YLIVIESKAN LUKIO YLIVIESKA PERUSKORJAUS YLIVIESKAN LUKIO YLIVIESKA PERUSKORJAUS U R A K K A R A J A L I I T E 8.8.2014 Tämä urakkarajaliite koskee seuraavia urakoita: RAKENNUSURAKKA (RU) = PÄÄURAKKA PUTKIURAKKA (PU) ILMANVAIHTOURAKKA (IU) SÄHKÖURAKKA

Lisätiedot

Rakennuttajan sivu-urakoiden alistamismenettelyn mahdollisuuksia ja kehitysehdotuksia rakennusprojektin hallinnassa

Rakennuttajan sivu-urakoiden alistamismenettelyn mahdollisuuksia ja kehitysehdotuksia rakennusprojektin hallinnassa Rakennuttajan sivu-urakoiden alistamismenettelyn mahdollisuuksia ja kehitysehdotuksia rakennusprojektin hallinnassa 34. Rakennuttajakoulutus TUTKIELMA Tekijä: Reijo Markkanen Ohjaaja: Pirjo Pernu Kuopio

Lisätiedot

Palvelun Hankintaehdot [N:o] 1 (15) 01/01/2015. Posti Group. Palvelun Hankintaehdot. Posti Group. Domicile: Helsinki VAT-number FI15318644.

Palvelun Hankintaehdot [N:o] 1 (15) 01/01/2015. Posti Group. Palvelun Hankintaehdot. Posti Group. Domicile: Helsinki VAT-number FI15318644. Palvelun ehdot [N:o] 1 (15) Palvelun ehdot Palvelun ehdot 2 (15) konsernin ehdot palveluille Näitä Konsernin Palvelun ehtoja sovelletaan konserniin kuuluvan yhtiön ( Asiakas ) hankkiessa palveluita hankintasopimuksessa

Lisätiedot

URAKKARAJALIITE (YSE 1998)

URAKKARAJALIITE (YSE 1998) Rakennuskohde: KOY Paranvaha Paranvahe 1 ja 3 URAKKARAJALIITE (YSE 1998) 28.3.2014 Tämä asiakirja koskee seuraavia urakoita: RAKENNUSURAKKA (PÄÄURAKKA) PUTKIURAKKA ILMANVAIHTOURAKKA SÄHKÖURAKKA Laatija

Lisätiedot

Kiinteistö Oy Turun Syvälahden koulu. Syvälahden koulun allianssiurakka

Kiinteistö Oy Turun Syvälahden koulu. Syvälahden koulun allianssiurakka Kiinteistö Oy Turun Syvälahden koulu Syvälahden koulun allianssiurakka Toteutusvaiheen Allianssisopimus (TAS) Luonnos 7.1.2015 Syvälahden koulun allianssiurakka 2 (31) Sisällysluettelo SOPIMUSOSAPUOLET...

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2014 PALVELUT

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2014 PALVELUT Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa Heinäkuu 2014 Sisältö Saatteeksi...3 ehtojen soveltamisessa erityisesti huomioitavia asioita...5 Julkisten palveluhankintojen yleiset sopimusehdot

Lisätiedot

EHNROOSIN KOULU PERUSKORJAUS

EHNROOSIN KOULU PERUSKORJAUS 1/44 P & R EHNROOSIN KOULU PERUSKORJAUS 19.04.2010 URAKKARAJALIITE 2/44 SISÄLLYSLUETTELO 0 YLEISTÄ... 4 0.1 RAKENNUSKOHDE JA SIJAINTI... 4 1 HALLINTOJÄRJESTELYT... 4 1.1 YLEISTÄ... 4 1.2 INFORMAATIOVELVOLLISUUDET...

Lisätiedot

JYSEn käyttämisopas. JYSE 2009 PALVELUT (Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa 21.10.2010) LEX LEX

JYSEn käyttämisopas. JYSE 2009 PALVELUT (Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa 21.10.2010) LEX LEX JYSEn käyttämisopas JYSE 2009 PALVELUT (Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa 21.10.2010) LEX LEX JYSEn käyttämisopas JYSE 2009 PALVELUT (Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot

Lisätiedot