SAVITAIPALEEN JA TAIPALSAAREN VALOKAAPELIVERKON YKSIKKÖHINTAINEN RAKENNUSURAKKASOPIMUS MAARAKENNUSTYÖSTÄ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SAVITAIPALEEN JA TAIPALSAAREN VALOKAAPELIVERKON YKSIKKÖHINTAINEN RAKENNUSURAKKASOPIMUS MAARAKENNUSTYÖSTÄ"

Transkriptio

1 1(8) SAVITAIPALEEN JA TAIPALSAAREN VALOKAAPELIVERKON YKSIKKÖHINTAINEN RAKENNUSURAKKASOPIMUS MAARAKENNUSTYÖSTÄ Sopijapuolet ja sopimuksen kohde Rakennuttaja: (sopimustekstissä rakennuttaja) Savitaipaleen kunta yhteyshenkilö osoite puhelin sähköposti y-tunnus Rakennuttaja: (sopimustekstissä rakennuttaja) Taipalsaaren kunta yhteyshenkilö osoite puhelin sähköposti y-tunnus Urakoitsija: (sopimustekstissä urakoitsija) NN OY yhteyshenkilö osoite puhelin sähköposti y-tunnus Rakennuskohde on SAVITAIPALEEN JA TAIPALSAAREN VALOKAAPELIVERKKO. Verkko sijoittuu liitteen mukaisen verkkokuvan alueelle. 1 Yleistä Tällä sopimuksella solmitaan rakennuttajan ja urakoitsijan maarakennuksen urakkasopimus. Tämä sopimus koskee myös kaikilta osilta NN. Oy:n alihankkijoita ja aliurakoitsijoita, joiden töistä ja palveluista vastaa NN. Oy 2 Päätoteuttaja urakoitsijan suoritusvelvollisuus YSE Päätoteuttajan pääsuoritusvelvollisuus Allekirjoittanut päätoteuttaja urakoitsija sitoutuu sopimuksen yksikköhintoja vastaan suorittamaan tarjouspyynnön mukaisesti valokaapelin maahan sijoittamisen maarakennusurakoinnin.

2 2(8) Koska urakoitsija toimii päätoteuttajana, niin sillä on myös ilmoitusvelvollisuus verottajalle verottajan antamien ohjeiden mukaisesti. Valokaapeliverkon digitaalisen kartoituksen ja dokumentoinnin rakennuttaja tekee itse. Sopimuksen tarkistetun yksikköhinta ja määräluettelon (pvm. xx.xx.2015) perusteella arvioidut urakkahinnat ovat seuraavat (hinnat eivät sisällä arvonlisäveroa): - Valokaapelin maahan sijoittamisen maarakennusurakointi (liite 4) xxxx,xx euroa Valokaapelin maahan sijoittamisen maarakennusurakoinnin hinnat perustuvat liitteen mukaiseen materiaali ja työlaajuuteen sekä liitteen 5 mukaisiin asennusreitteihin. Urakkahintojen mahdollisista muutoksista on määräykset kohdassa 7 suunnitelma- ja hintamuutosten vaikutus. Liitteessä on yksikköhintojen lisäksi sopimuksen allekirjoitushetkellä olevat tiedossa olevat kaivamisen määrät maarakennuksen ja toimitettavien tavaroiden osalta. Urakoitsija ei voi tilata tai tehdä mitään tavaroita ja palveluita sopimuksen liitteessä mainittujen määrien lisäksi sopimatta siitä rakennuttajan projektijohtajan kanssa etukäteen. Edellä mainitun tekstin mukaan hintaliitteissä mainittuihin urakoitsijan töihin sisältyy hintaliitteen 4 kaikkien kaapeleiden asentaminen jatkoskaivojen ja asiakasliityntöjen välillä auraamalla tai kaivamalla. Esiauraus kuuluu auraamisen hintaan. Tämän sopimuksen töistä ja tavaroiden hankinnoista on tämän sopimuksen liitteenä projektisuunnitelma aikataulun kanssa. Projekti alkaa aloitus katselmuksella ja päätyy loppukatselmukseen. Projektin aikana pidetään rakennuttajan projektijohtajan kanssa säännölliset työmaakokoukset, joista sovitaan yksityiskohtaisemmin projektisuunnitelmassa. Urakoitsijan projektipäällikkönä toimii N.N. Ensisijaisena tavoitteena on saada valokaapeliverkon maanrakennustyöt valmiiksi syys-lokakuun 2015 aikana. 2.2 Sivuvelvollisuudet YSE 2 Sivuvelvollisuuksien osalta noudatetaan liitteenä olevaa tarjouspyyntöä. 3 Velvollisuus antaa vakuudet 3.1 Rakennusajan vakuus YSE 36 Urakoitsija on velvollinen antamaan rakentamista varten rakennusajan vakuuden jäljempänä mainittujen ehtojen täyttämiseksi. Rakennusajan vakuuden suuruus on 10 % arvonlisäverottomasta yksikköhinta ja määräluettelon perusteella arvioidusta urakkahinnasta, joka perustuu tämän sopimuksen liitteiden yhteissummaan. Urakoitsija luovuttaa pankin urakkatakauksen arvoltaan xxx euroa rakennuttajan haltuun sopimuksen allekirjoituksen jälkeen. Rakennusajan vakuuden on oltava voimassa sopimuksen kaikinpuolisesta täyttämisestä, mikä käsittää mm.:

3 a. viivästyssakon maksamisen, rakennuttajalle aiheutuneiden sopimusrikkomuksesta määrättyjen sanktioiden ja vahinkojen sekä arvonvähennysten maksamisen b. vastaanottotarkastuksessa todettujen vikojen korjauksen siihen asti, kunnes takuuajan vakuus on hyväksytty. c. urakoitsijan kolmannelle henkilölle, jolle rakennuttaja saattaa joutua vastuuseen, aiheuttamien vahinkojen korvaamisen, ellei urakoitsija anna korvausten suorittamisesta erillistä rakennuttajan hyväksymää vakuutta. Rakennusajan vakuus palautetaan urakoitsijalle sen jälkeen, kun urakka on vastaanotettu ja takuuajan vakuus on toimitettu rakennuttajalle. 3.2 Takuuajan vakuus YSE 36 Takuuajan vakuuden suuruus on YSE momentin mukaisesti 2 % arvonlisäverottomasta lopullisesta urakkahinnasta. Takuuajan vakuuden on oltava voimassa urakkasuorituksessa takuuaikana (kts. kohta 5.3) ilmenevien virheiden korjaamiseksi 3.3. Rakennuskohteen vakuuttaminen JYSE 15 Urakoitsijalla tulee olla toiminnan vastuuvakuutus. 3(8) 4 Sopimusasiakirjat Urakka suoritetaan tämän urakkasopimuksen sekä seuraavien siihen liittyvien muiden asiakirjojen mukaisesti: Rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE 1998 JYSE 2014 sopimusehdot liite 1 Tarjouspyyntö liitteineen liite 2 Projektisuunnitelma ja aikataulu, liite 3 Yksikköhintaluettelo ja ohjeet, liite 4 Valokaapeliverkkokuvat liite 5 Urakoitsijan tarjous liite 6 Jos sopimusasiakirjat ovat sisällöltään keskenään ristiriitaisia, on eri asiakirjojen määräysten keskinäinen pätevyysjärjestys seuraava: 1. Rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE 1998 ja JYSE 2014 ehdot 2. Tarjouspyyntö liitteineen 3. Projektisuunnitelma ja aikataulu 4. Valokaapelin maahan sijoittamisen maarakennusurakointi, yksikköhinta ja ohjeliite 5. Kaapeliverkkokuvat 6. Urakoitsijan tarjous 5 Aikataulu 5.1 Sopimuksen aikamääräykset YSE 17 Urakoitsijalla on oikeus alkaa työt rakennuskohteessa seuraavasti: Työt aloitetaan viimeistään xx.xx Rakennussuoritus aloitetaan työmaakokouksella, jossa tarkennetaan projektisuunnitelman rakennusaikataulu. Urakka on hoidettava niin, että työvaiheet saavutetaan työaikataulun mukaisesti ja rakennussuoritus on valmis ja luovutetaan rakennuttajalle xx.xx.2015 mennessä: Suoritus tarkistetaan jokaisen luovutuksen jälkeen lupaehtojen ja urakkarajaliitteen mukaisesti ja mahdolliset korjaukset on tehtävä viipymättä.

4 4(8) 5.2 Töiden viivästyminen YSE Jos työ viivästyy ylivoimaisen esteen, rakennuttajan vastattavan syyn tai sovittujen lisätöiden vuoksi, on urakoitsija oikeutettu saamaan pidennystä sopimusaikaan JYSE 13 :ien mukaisesti. 5.3 Takuuaika Tarjoaja sitoutuu ilman eri korvausta viivytyksettä korjaamaan viat ja virheet sovittuna takuuaikana. Takuuaika on 24 kuukautta rakennusurakan tai rakennusurakan tarkastetun osan luovutuspäivästä. Takuun päättyminen ei vapauta tarjoajaa vastuusta, mikäli tarjoaja on laiminlyönyt ostajan ohjeiden noudattamisen tai hyvän ammattitaidon noudattamisen työssään. 6 Maksuvelvollisuus 6.1 Urakkahinta ja sen maksaminen Rakennuttaja sitoutuu rakennuttajan edustajan hyväksymiä rakennussuorituksia vastaan maksamaan urakoitsijalle yksikköhintaluettelon mukaisten suoritehintojen mukaan. Maarakennusmateriaalit urakoisija voi laskuttaa, kun ne ovat hyväksytysti otettu vastaan rakennuttajan toimesta. Työt laskutetaan kahden viikon jaksoissa ja laskun liitteenä on toimitettava laskutettavan reitin punakynäversiot, kelanumerolistat ja työmaapäiväkirja. Laskut maksetaan 30 vrk rakennuttajan projektipäällikön hyväksymisestä. 6.2 Rakennuttajan vakuudenantovelvollisuus Rakennuttaja ei anna vakuutta. 6.3 Pidätykset ja kuittaukset YSE 42 Rakennuttajan oikeus pidättää maksamatonta urakkahintaa määräytyy YSE:n 42 :n mukaisesti. Lisäksi rakennuttajalla on oikeus periä kuittaamalla urakoitsijan urakkasopimuksen mukaisesta saatavasta mm.: a. Rakennuttajan kolmannelle osapuolelle, jolle rakennuttaja voi joutua vastuuseen, suoritettavaa vahingonkorvausta vastaava määrä, jos urakoitsija lain tai sopimuksen nojalla on vahingosta vastuussa eikä urakoitsija ole suorittanut suoraan ko. vahingonkorvausta kolmannelle b. viivästyssakon, muun sopimussakon ja vahingonkorvauksen käsittely- ja korkokuluineen, mitkä rakennuttaja on oikeutettu sopimusasiakirjojen mukaisesti urakoitsijalta saamaan rakennuttajan muun erääntyneen saatavan. c. Jos töiden aloittaminen tai itse työ urakoitsijasta johtuvasta syystä viivästyy, johtamatta kuitenkaan rakennuttajan puolelta urakkasopimuksen purkamiseen, ja jos viivästymisestä aiheutuu rakennuttajalle ylimääräisiä valvonta- ja kunnossapitokuluja tai muita menoja, on rakennuttajalla oikeus periä niistä korvaus urakoitsijalta kuittaamalla maksueristä vastaavat määrät. 6.4 Indeksin vaikutus urakkahintaan YSE 48 Hinnat eivät ole sidottu indeksiin.

5 5(8) 6.5 Urakan ja välitavoitteiden viivästyssakot JYSE 11 mukaan. 6.6 Vahingonkorvaus JYSE 16 Tilaajalla ja palveluntuottajalla on oikeus saada vahingonkorvausta toisen sopijapuolen sopimusrikkomuksesta aiheutuneesta välittömästä vahingosta. Jos sopimus päättyy palveluntuottajasta johtuvasta syystä JYSE luvun 18 perusteella ja tästä aiheutuu tilaajalle vahinkoa, on tilaajalla oikeus vahingonkorvaukseen sopimuksen ennenaikaisesta päättymisestä aiheutuneesta vahingosta. Tilaajalla on oikeus saada vahingonkorvausta viivästyksestä tai muusta palveluntuottajan sopimusrikkomuksesta aiheutuneesta vahingosta siltä osin kuin vahingon määrä ylittää tilaajalle maksettavan viivästyssakon ja muun sopijapuolten erikseen sopiman sopimussakon. Sopijapuolella on lisäksi oikeus korvaukseen välillisestä vahingosta, jos toinen sopijapuoli on aiheuttanut vahingon tahallisesti tai törkeällä tuottamuksella, rikkonut salassapitovelvoitteita tai loukannut immateriaalioikeuksia. 6.7 Hinnanalennus ja sopimuksen purku JYSE 17 Jos palvelu on ollut virheellinen, tilaajalla on oikeus vaatia palveluntuottajalta hinnanalennusta. Kumpikin sopijapuoli saa purkaa sopimuksen kokonaan tai osittain, jos toinen sopijapuoli on olennaisesti rikkonut sopimusvelvoitteitaan tai on ilmeistä, että olennainen sopimusrikkomus tulee tapahtumaan. Jos rikkomus on korjattavissa, sopijapuoli voi purkaa sopimuksen vain, jos rikkomus on toistuva tai rikkomukseen syyllistynyt sopijapuoli ei ole korjannut rikkomustaan kohtuullisessa ajassa siitä, kun toinen sopijapuoli on kirjallisesti huomauttanut rikkomuksesta. Olennaisena sopimusrikkomuksena pidetään muun muassa sitä, ettei palvelu vastaa sovittua ja virhe on vähäistä suurempi eikä virhettä tilaajan huomautuksesta huolimatta viipymättä korjata tai jos sopimuksen luonne huomioiden palvelun tuottaminen viivästyy olennaisesti tai viivästykset tai virheet ovat toistuvia. Vahingonkorvaukseen ja hinnanalennukseen sekä sopimuksen purkamiseen johtavia urakkalaadun vastaista toimintaa ovat mm seuraavat asiat: 1. Urakkalaadun vastainen toiminta - Urakkasopimuksen liitteenä toimitetun kaapelityöselityksen, työselosteen ja siihen liittyvien liitteiden ja ohjeiden vastainen toiminta. - Rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE 1998 RT vastainen toiminta - Savitaipaleen ja Taipalsaaren kuntien ja maanomistajien myöntämien lupaehtojen vastainen toiminta - Muut valvojan kirjallisesti antamien ohjeiden noudattamatta jättäminen. 2. Rakennuttajan tekemän pistokokeen perusteella havaittu huomattava laadunalitus - Urakkasopimuksen liitteenä toimitetun työselosteen ja siihen liittyvien liitteiden ja ohjeiden vastainen toiminta. Rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE 1998 RT vastainen toiminta - Savitaipaleen ja Taipalsaaren kuntien sekä muiden maanomistajien myöntämien lupaehtojen vastainen toiminta - Savitaipaleen ja Taipalsaaren kuntien sekä yksityisteiden kanssa tehtyjen tiekatselmuksen vastainen toiminta - Muut valvojan kirjallisesti antamat ohjeet 3. Liikenteenohjaukseen tai työturvallisuuteen liittyvät vakavat puutteet tai laiminlyönnit

6 6(8) - yleisten tieliikennelakien vastainen toiminta 4. Kaapelien tai putkien merkitsemättä jättäminen jatkoskaivossa tai kiinteistöissä - Sakon perintäoikeus syntyy, kun urakoitsijan edustajan ja rakennuttajan edustajan yhdessä toteavat tapahtuneen virheen tai kaksi rakennuttajan edustajaa yhdessä toteavat tapahtuneen virheen. 5. Urakoitsija tai hänen työntekijänsä on luovuttanut tai ilmaissut suunnitelmia tai niissä olevia tietoja tai muutoin saamiaan tietoja kolmannelle osapuolelle ilman rakennuttajan kirjallista lupaa. - Sakon perintäoikeus ja urakkasopimuksen purkuoikeus syntyvät heti, jos rakennuttajan tai hänen edustajansa tietoon tulee todistettavasti tieto tietojen luvattomasta luovuttamisesta kolmannelle osapuolelle. 6. Urakoitsija tai urakoitsijan edustaja on antanut todennettavasti tosiasioita vastaamattomia tietoja - Urakkasopimuksen liitteenä toimitetun työselosteen ja siihen liittyvien liitteiden ja ohjeiden vastainen toiminta. - Rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE 1998 RT vastainen toiminta - Savitaipaleen ja Taipalsaaren kuntien tie- ja maarakennuslupaehtojen vastainen toiminta - Savitaipaleen ja Taipalsaaren kuntien sekä yksityistiehoitokuntien kanssa tehtyjen tiekatselmusten vastainen toiminta - Sakon perintäoikeus syntyy heti, kun urakoitsija tai urakoitsijan edustaja on toiminut vastoin edellä mainittuja ehtoja ja antanut toiminnastaan tai rakennuttajasta todennettavasti tosiasioita vastaamattomia tietoja. Urakoitsijan edustajan ja rakennuttajan edustajan yhdessä toteavat tapahtuneen virheen tai kaksi rakennuttajan edustajaa yhdessä toteavat tapahtuneen virheen. Sakon perintäoikeuden synnyttyä, asiasta tehdään aina kirjallinen dokumentti ennen sakon toimeenpanoa tehdään kirjallinen dokumentti, johon kirjataan tapahtunut toiminnan poikkeama ja siitä aiheutuva sakko. Kirjallinen dokumentti on joko työmaakokouspöytäkirja, työmaapäiväkirja tai tarkastuksen yhteydessä tehtävä tarkastuspöytäkirja. Sakon suuruus on maksimissaan 5 % urakkasopimuksen hinnasta. Rakennuttajalla on oikeus korjauttaa puute urakoitsijan kustannuksella, jos urakoitsija ei korjaa puutetta valvojan määräämän ajan kuluessa. Tällöin kustannukset voidaan periä kaksinkertaisina urakoitsijalta. Muilta osin rakennuttajan oikeudesta purkaa sopimus noudatetaan YSE 58 ja YSE 78 sopimusehtoja. 7 Suunnitelma- ja hintamuutokset 7.1 Rakennussuunnitelman muuttamisen vaikutus urakkahintaan Rakennussuunnitelmien tai toteutustavan tai tilaajamäärän muuttumisesta aiheutuvien sopimuslaajuuksien muutosten vaikutuksesta urakkahintaan (lisäysten ja vastaavasti hyvitysten osalta) määräytyy ja on sovittava etukäteen liitteen yksikköhintojen perusteella. Lisäksi noudatetaan yleisissä sopimusehdoissa olevia määräyksiä. Lisä- tai muutostöistä ovat oikeutetut päättämään ja niistä aiheutuneita tilauksia tekemään seuraavat henkilöt: - Muutoksissa ja lisätöissä päätöksen tekee rakennuttaja

7 7(8) Yleisten sopimusehtojen 43 3 momentin tarkoittamista pienistä ja kiireellisistä muutoksista tilausmääräyksen on oikeutettu antamaan myös projektijohtaja. 7.2 Hintojen ja palkkojen muuttumisen vaikutus urakkahintaan YSE 49 Hinta- ja palkkatason muutokset eivät lisää eivätkä vähennä urakkahintaa. 8 Rakennuttajan myötävaikutusvelvollisuus 8.1 Lupien hankkiminen YSE 8 Rakennuttaja hankkii kaikki rakentamiseen tarvittavat viranomaisten luvat ja tekee johtoalueiden käyttöoikeussopimukset maanomistajien ja kiinteistöjen omistajien/haltijoiden kanssa. 8.2 Piirustusten toimittaminen YSE 8 Rakennuttaja asettaa urakoitsijan käytettäväksi tarvittavat sopimusasiakirjoihin perustuvat täydentävät piirustukset ja muut suunnitelma-asiakirjat, joiden toimittamisesta sovitaan seuraavaa: - Rakennuttaja toimittaa urakoitsijan käyttöön tarvittava määrän suunnitelmia. 8.3 Tarvikkeiden hankkiminen YSE 8 Urakoitsija hankkii tarvikkeet, jotka ovat luetteloitu liitteissä 5. Muuta tarvikkeet hankkii rakennuttaja. 9 Työnjohto YSE Urakoitsijan edustus rakennuskohteessa Urakoitsijalla tulee olla rakennustyömaalla vastaava työnjohtaja, jolla on suoritettuna Tieturva I- koulutus sekä Työturvallisuuskortti. 9.2 Valvonta YSE 59 Rakennuttajan edustaja ja valvojana rakennuskohteessa toimii projektijohtaja N.N. Lisäksi urakoitsija voi käyttää laadunvalvontaan erillisiä asiantuntijoita. 10 Sopijapuolten kesken yhteisesti pidettävät toimitukset Koulutus Rakennuttaja järjestää urakointia koskevan pakollisen koulutuksen ennen urakoinnin aloitusta ja tarvittaessa sen aikana. Koulutukseen osallistuvat kaikki urakkaan osallistuvat henkilöt. Maarakennuksen koulutus pidetään xx.xx.2015 aloituskokouksen jälkeen Työmaakokoukset YSE 66 Työmaakokouksia pidetään erikseen sovittavassa paikassa ja aikana. Työmaakokoukset voidaan osittain pitää teleneuvotteluna. 11 Riitaisuuksien ratkaiseminen YSE 92

8 8(8) Sovittelu Riitaisuudet pyritään sopimaan hyvässä hengessä Oikeuspaikka Tätä sopimusta koskevat mahdolliset riitaisuudet ratkaistaan Etelä-Karjalan käräjäoikeudessa 12 Allekirjoitukset Tämän sopimuksen olemme tehneet kolmena samansisältöisenä kappaleena, yhden jokaiselle sopijapuolelle. xxkuun xx. päivänä 2015 NN Oy Savitaipaleen kunta Taipalsaaren kunta Liitteet 1. Rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE 1998 ja JYSE 2014 ehdot 2. Tarjouspyyntö liitteineen 3. Projektisuunnitelma ja aikataulu 4. Valokaapelin maahan sijoittamisen maarakennusurakointi, yksikköhinta ja ohjeliite 5. Kaapeliverkkokuvat 6. Urakoitsijan tarjous

Suomen toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry on vahvistanut nämä rakennusurakan. jotka on valmisteltu yhteistyössä Rakennusteollisuuden

Suomen toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry on vahvistanut nämä rakennusurakan. jotka on valmisteltu yhteistyössä Rakennusteollisuuden RT 16-10660 LVI 03-10277 Ratu 417-T KH 20-00241 ohjetiedosto maaliskuu 1998 1 (19) RAKENNUSURAKAN YLEISET SOPIMUSEHDOT Allmänna avtalsvillkor för byggnadsentreprenader General conditions for building contracts

Lisätiedot

PORVOON KAUPUNKI Kuntatekniikka URAKKAOHJELMA LOUHINTATYÖT

PORVOON KAUPUNKI Kuntatekniikka URAKKAOHJELMA LOUHINTATYÖT Kuntatekniikka URAKKAOHJELMA LOUHINTATYÖT TOUKOVUORI 2012 KATU OSASTO URAKKAOHJELMA SISÄLLYSLUETTELO 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA 1.1 Rakennuttaja 1.2 Tilaaja 1.3 Rakennuskohde 2. URAKKAMUOTO JA SUORITUSVASTUUN

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa (JYSE 2009 TAVARAT)

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa (JYSE 2009 TAVARAT) Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa (JYSE 2009 TAVARAT) Marraskuu 2009 VALTIOVARAINMINISTERIÖ PL 28 (Snellmaninkatu 1 A) 00023 VALTIONEUVOSTO Puhelin 09 16001 (vaihde) Internet:

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa JYSE 2009 TAVARAT

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa JYSE 2009 TAVARAT Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa Marraskuu 2009 Päivitetty 21.10.2010 Sisällys JYSE 2009 ehtojen soveltamisessa huomioitavia asioita... 4 Julkisten tavarahankintojen yleiset

Lisätiedot

Äänekosken kaupunki, Ääneseudun Energia Oy JAAKOPINTIEN KADUN JA KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN, ÄÄNEKOSKI

Äänekosken kaupunki, Ääneseudun Energia Oy JAAKOPINTIEN KADUN JA KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN, ÄÄNEKOSKI Äänekosken kaupunki, Ääneseudun Energia Oy JAAKOPINTIEN KADUN JA KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN, ÄÄNEKOSKI Urakkaohjelma 12.2.2013 2 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT... 4 Rakennuttaja Äänekosken kaupungin

Lisätiedot

LEVIN YDINKESKUSTAN KADUT, KATUJEN LAATOITUS, ASFALTOINTI JA MUUT VIIMEISTELYTYÖT

LEVIN YDINKESKUSTAN KADUT, KATUJEN LAATOITUS, ASFALTOINTI JA MUUT VIIMEISTELYTYÖT KITTILÄN KUNTA Tekninen osasto LEVIN YDINKESKUSTAN KADUT, KATUJEN LAATOITUS, ASFALTOINTI JA MUUT VIIMEISTELYTYÖT URAKKAOHJELMA 11.4.2011 Jari Kinnunen URAKKAOHJELMAN SISÄLLYSLUETTELO KITTILÄN KUNTA URAKKAOHJELMA

Lisätiedot

Kokemäen kaupunki. Sonnilantien valaistussaneeraus 2015 U R A K K A O H J E L M A

Kokemäen kaupunki. Sonnilantien valaistussaneeraus 2015 U R A K K A O H J E L M A Kokemäen kaupunki Sonnilantien valaistussaneeraus 2015 U R A K K A O H J E L M A 1 Soinnilantien valaistussaneeraus URAKKAOHJELMA SÄHKÖURAKKA 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA Tämän urakkaohjelman perustana

Lisätiedot

Sopimus. Innovaatiotoiminta, tuottavuus ja Tekesin vaikuttavuus

Sopimus. Innovaatiotoiminta, tuottavuus ja Tekesin vaikuttavuus Sopimus 1(9) Sopimus Innovaatiotoiminta, tuottavuus ja Tekesin vaikuttavuus Tekes Posti/Post/Mail Puh./Tel. Fax Teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus Kyllikinportti 2 PL 69, 00101 Helsinki 029

Lisätiedot

LUONNOS RT 80260 URAKKASOPIMUS 1 SOPIJAPUOLET. toukokuu 1998

LUONNOS RT 80260 URAKKASOPIMUS 1 SOPIJAPUOLET. toukokuu 1998 toukokuu 1998 1 (10) URAKKASOPIMUS Tämä sopimuslomake perustuu Rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin YSE 1998 RT 16-10660, LVI 03-10277, Ratu 417-T, KH X4-00241. Hanke No Rakennuskohde 1 SOPIJAPUOLET

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2009 PALVELUT

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2009 PALVELUT Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa Marraskuu 2009 Päivitetty 21.10.2010 Sisällys JYSE 2009 ehtojen soveltamisessa huomioitavia asioita...4 Julkisten palveluhankintojen yleiset

Lisätiedot

Urakkaohjelma. Työ: E25344. Tampere 12.3.2012

Urakkaohjelma. Työ: E25344. Tampere 12.3.2012 MYRSKYLÄN KUNTA Virastotien perusparannus ja torin laajennus Työ: E25344 Tampere 12.3.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 TAMPERE Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 001 www.airix.fi Toimistot: Tampere,

Lisätiedot

Skanskan vakiosopimusehdot aliurakassa

Skanskan vakiosopimusehdot aliurakassa Skanskan vakiosopimusehdot aliurakassa 1.1.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. EHTOJEN TULKINTA... 3 2. URAKOITSIJAN SUORITUSVELVOLLISUUS... 3 Sivuvelvollisuudet... 3 Skanskan Code of Conduct -eettinen ohjeisto...

Lisätiedot

DIPAL 1.4.2015 LIITE 7

DIPAL 1.4.2015 LIITE 7 DIPAL 1.4.2015 LIITE 7 Sopimusluonnos 1 (18) HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN JA TOIMITTAJAN VÄLINEN < > HUSLABIN JA HUS APTEEKIN KULJETUSPALVELUJA KOSKEVA SOPIMUS 1 SOPIJAPUOLET

Lisätiedot

Asunto-osakeyhtiö rakennuttajana

Asunto-osakeyhtiö rakennuttajana Asunto-osakeyhtiö rakennuttajana 23.9.2010 Juha Ryynänen asianajaja, varatuomari, kauppatieteiden lisensiaatti www.juharyynanen.fi Rakennusurakka sopimusprosessina 1. Tarjouspyyntö 2. Tarjoukset 3. Urakkaneuvottelu

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA MÄNNIKÖN POHJOISEN ALUEEN 2-VAIHEEN KUNNALLISTEKNIIKKA URAKKAOHJELMA TYÖNRO 201021 18.10.2011

MÄNTSÄLÄN KUNTA MÄNNIKÖN POHJOISEN ALUEEN 2-VAIHEEN KUNNALLISTEKNIIKKA URAKKAOHJELMA TYÖNRO 201021 18.10.2011 MÄNTSÄLÄN KUNTA MÄNNIKÖN POHJOISEN ALUEEN 2-VAIHEEN KUNNALLISTEKNIIKKA URAKKAOHJELMA TYÖNRO 201021 18.10.2011 Matti Sulonen Suunnitteluinsinööri Tekniset palvelut Heikinkuja 4 04600 Mäntsälä p. +358 40

Lisätiedot

KIRKONKYLÄN KADUT 2012

KIRKONKYLÄN KADUT 2012 Tekninen osasto URAKKAOHJELMA 14.3.2012 Sivu 2 / 18 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA... 4 1.1 Tilaaja/Rakennuttaja... 4 1.2 Rakennuttaminen, valvonta ja suunnittelu... 4 1.3 Muut osapuolet...

Lisätiedot

LUTAKON SATAMAN SANEERAUS RANTALAITURIRAKENTEET JA KEVYENLIIKENTEEN VÄYLÄT

LUTAKON SATAMAN SANEERAUS RANTALAITURIRAKENTEET JA KEVYENLIIKENTEEN VÄYLÄT JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI 1/19 Kaupunkirakennepalvelut Yhdyskuntatekniikka LUTAKON SATAMAN SANEERAUS RANTALAITURIRAKENTEET JA KEVYENLIIKENTEEN VÄYLÄT URAKKAOHJELMA Laatinut : 17.3.2010 Pekka Ulvila, Pöyry CM

Lisätiedot

Polvijärven kunta. Kallioniementien saneeraus plv. 0-760 URAKKAOHJELMA

Polvijärven kunta. Kallioniementien saneeraus plv. 0-760 URAKKAOHJELMA SISÄLLYS 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA... 4 1.1. RAKENNUTTAJA... 4 1.2. TILAAJA... 4 1.3. SUUNNITTELIJA... 4 1.4. RAKENNUSKOHDE... 4 2. URAKKAMUOTO JA SUORITUSVASTUUN LAAJUUS... 5 2.1. URAKKAMUOTO... 5

Lisätiedot

RAKENNUSALAN TÖITÄ KOSKEVAT YLEISET KULUTTAJASOPIMUSEHDOT URAKOIHIN, JOIDEN URAKKASUMMA ON N. 10 000 EUROA TAI YLI

RAKENNUSALAN TÖITÄ KOSKEVAT YLEISET KULUTTAJASOPIMUSEHDOT URAKOIHIN, JOIDEN URAKKASUMMA ON N. 10 000 EUROA TAI YLI RAKENNUSALAN TÖITÄ KOSKEVAT YLEISET KULUTTAJASOPIMUSEHDOT URAKOIHIN, JOIDEN URAKKASUMMA ON N. 10 000 EUROA TAI YLI Nämä sopimusehdot on mukailtu eri urakoitsijaliittojen yhdessä laatimista, kuluttajaasiamiehen

Lisätiedot

IRJANKUJAN RAKENTAMINEN HATTULAN KUNTA IRJANKUJAN RAKENTAMINEN URAKKAOHJELMA

IRJANKUJAN RAKENTAMINEN HATTULAN KUNTA IRJANKUJAN RAKENTAMINEN URAKKAOHJELMA HATTULAN KUNTA 1 HATTULAN KUNTA 19.09.2014 HATTULAN KUNTA 2 Sisällysluettelo 1. Yleistä 2. Tietoja rakennushankkeesta 2.1 Rakennuskohde 2.2 Rakennuttaja, valvonta 2.3 Tilaaja 2.4 Suunnittelija 2.5 Alueet

Lisätiedot

Sopimuksen päiväys ja nro:

Sopimuksen päiväys ja nro: Julkisen hallinnon IT-hankintojen sopimusehdot YLEISET SOPIMUSEHDOT 2007 Sopimuksen päiväys ja nro: Liite nro: 1 SOVELTAMINEN (1) Näitä julkisen hallinnon IT-hankintojen yleisiä sopimusehtoja noudatetaan

Lisätiedot

1 SOVELTAMISALA. soveltuvat käytettäviksi urakoitsijan ja kuluttajatilaajan välillä tehtävissä urakkasopimuksissa,

1 SOVELTAMISALA. soveltuvat käytettäviksi urakoitsijan ja kuluttajatilaajan välillä tehtävissä urakkasopimuksissa, RT 16-10783 LVI 03-10350 Ratu 425-T KH X4-00326 ohjetiedosto lokakuu 2002 korvaa RT 16-10685 1(7) RAKENNUSALAN TÖITÄ KOSKEVAT YLEISET RYS-9 1998 KULUTTAJASOPIMUSEHDOT pienurakka, sopimusehdot, kuluttajasopimus

Lisätiedot

Oulaisten Jauhinkankaan koulun lämmitysjärjestelmän uusiminen ja muuttaminen maalämpöön sekä ilmastointikoneiden OULAINEN

Oulaisten Jauhinkankaan koulun lämmitysjärjestelmän uusiminen ja muuttaminen maalämpöön sekä ilmastointikoneiden OULAINEN Oulaisten Jauhinkankaan koulun lämmitysjärjestelmän uusiminen ja muuttaminen maalämpöön sekä ilmastointikoneiden uusiminen 2013 OULAINEN U R A K K A O H J E L M A 3.4.2013 RAKENNUSURAKKA LVI - TYÖT SÄHKÖTYÖT

Lisätiedot

POIKKITIEN YRITYSALUEEN ESIRAKENTAMINEN URAKKAOHJELMA 10.3.2015

POIKKITIEN YRITYSALUEEN ESIRAKENTAMINEN URAKKAOHJELMA 10.3.2015 URAKKAOHJELMA 1 (17) POIKKITIEN YRITYSALUEEN ESIRAKENTAMINEN URAKKAOHJELMA 10.3.2015 URAKKAOHJELMA 2 (17) SISÄLLYSLUETTELO 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA... 4 1.1. Rakennuttaja ja tilaaja... 4 1.2. Rakennuskohde...

Lisätiedot

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI SARAPIHAN SAIRAALA PAKKAAJANKATU 18, 35800 MÄNTTÄ

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI SARAPIHAN SAIRAALA PAKKAAJANKATU 18, 35800 MÄNTTÄ MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI SARAPIHAN SAIRAALA PAKKAAJANKATU 18, 35800 MÄNTTÄ URAKKAOHJELMA 04.08.2014 TÄMÄ URAKKAOHJELMA KOSKEE SEURAAVIA URAKOITA: RAKENNUSURAKKA RU (PÄÄURAKKA) PUTKIURAKKA PU (LVV-URAKKA

Lisätiedot

1.1. Rakennuskohde Rakennuskohde käsittää parsinavettarakennuksen rakentamisen Kotilan tilalle Mallikylässä.

1.1. Rakennuskohde Rakennuskohde käsittää parsinavettarakennuksen rakentamisen Kotilan tilalle Mallikylässä. VILLE RAKENTAJA URAKKAOHJELMA Kotilantie 123 12340 MALLIKYLÄ 0400 123 456 xx.xx.xxxx URAKKAOHJELMA 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA 1.1. Rakennuskohde Rakennuskohde käsittää parsinavettarakennuksen rakentamisen

Lisätiedot

PIRTTISAAREN LASTAUSRAMPPI JA TIHTAALIT

PIRTTISAAREN LASTAUSRAMPPI JA TIHTAALIT FCG Finnish Consulting Group Oy PIRTTISAAREN LASTAUSRAMPPI JA TIHTAALIT URAKKAOHJELMA 0146-P18548 27.6.2012 FCG Finnish Consulting Group Oy URAKKAOHJELMA Helsinki 27.6.2012 Pirttisaaren lastausramppi ja

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunta Tekninen toimi. URAKKAOHJELMA Pyhän FIS-rinne URAKKALASKENTAAN

Pelkosenniemen kunta Tekninen toimi. URAKKAOHJELMA Pyhän FIS-rinne URAKKALASKENTAAN Pelkosenniemen kunta Tekninen toimi URAKKAOHJELMA Pyhän FIS-rinne URAKKALASKENTAAN 29.3.2010 1 (24) SISÄLLYSLUETTELO 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA... 4 1.1 Rakennuttaja / tilaaja... 4 1.2 Suunnittelijat...

Lisätiedot

2.1. Tarjouksen tulee olla tarjouspyynnön mukainen. Mikäli tarjous poikkeaa tarjouspyynnöstä, on tarjouksessa selvitettävä eroavuudet.

2.1. Tarjouksen tulee olla tarjouspyynnön mukainen. Mikäli tarjous poikkeaa tarjouspyynnöstä, on tarjouksessa selvitettävä eroavuudet. JULKISTEN HANKINTOJEN YLEISET SOPIMUSEHDOT Kauppa- ja teollisuusministeriön valtion hankinnoista annetun asetuksen(1416/93) perusteella 22.12.1993 vahvistamat julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot

Lisätiedot

Laihian katuvalojen valaisimien vaihtourakka 2015 URAKKAOHJELMA 9.3.2015

Laihian katuvalojen valaisimien vaihtourakka 2015 URAKKAOHJELMA 9.3.2015 Laihian kunta LAIHIAN KATUVALOJEN VALAISIMIEN VAIHTOURAKKA 2015 1(10) Laihian katuvalojen valaisimien vaihtourakka 2015 9.3.2015 Laihian kunta LAIHIAN KATUVALOJEN VALAISIMIEN VAIHTOURAKKA 2015 2(10) SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot