Työnohjauksen prosessitutkimus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Työnohjauksen prosessitutkimus"

Transkriptio

1 Työnohjauksen prosessitutkimus auttaa kysymään käytännön kannalta tärkeitä asioita Rauno Lehtonen ja Risto Puutio Lähteet: [jälleen verkkoon] Avdi, E. (2005) Negotiation a pathological identity in the clinical dialogue: Discourse analysis of a family therapy. Psychology and Psychotherapy: Theory, Research and Practice, 78, 1-19 Advi, E. & Geargaca, E. (2007) Discourse analysis and psychoterapy: A critical review. European Journal of Psychoterapy and Counselling, 9(2); Clark, T. & Fincham, R. (eds.) (2002) Critical Consulting. New Perspectives on the Management Advice Industry. Oxford: Blackwell Publishers. Gardemeister, S. & Onnismaa J. (2009) Dialogisuus, työ ja yhteisön kaipuu. Teoksessa Heikkilä. J-P, Hyyppä.H, Puutio, R. Yhteisön lumo. Systeemisiä kytkentöjä. Metanoia Instituutti, s Milne, D. (2006). Developing clinical supervision research through reasoned analogies with therapy. Clinical Psychology & Psychotherapy, (2006) 13, Kykyri, V.-L. & Puutio, R. (2009) Organisaatiokonsultoinnin ja perheterapian yhtäläisyyksisstä ja eroista. Perheterapia 2009 kongressikirja. Kykyri, V.-L. (2008). Helping clients to help themselves. A discursive perspective to process consulting practices in multi-party settings. Jyväskylä Studies in Education, Psychology and Social Research, 330. Jyväskylän yliopisto. Lahdenperä-Seunavaara, A. (2009). Arkaluonteisuus työnohjaajan työn haasteena esimiesten työnohjauskeskusteluissa. Lisensiaatintutkimus, Helsingin yliopisto. Lintuvuori, (2010). Työnohjauksen strategia kirkossa. Teoksessa Tensing, M. & Totro, T. Vallaton strategia. Puheenvuoroja strategisesta toisinymmärtämisestä. Metanoia Instituutti, s Milne, D. (2006) Developing clinical supervision research through reasoned analogies with therapy. Clinical Psychology and Psychotherapy, 13, Puutio, R. (2009) Hidden agendas. Situational tasks, discursive strategies and institutional practices in process consultation. Jyväskylä Studies in Education, Psychology and Social Research, 369. Jyväskylän yliopisto. Oranen, M. (2010). Työnohjausta tekemässä. Teoksessa Tensing, M. & Totro, T. (toim.) Vallaton strategia. Puheenvuoroja strategisesta toisinymmärtämisestä. Metanoia Instituutti, s Shapiro, D. & Shapiro, D.A. (1987). Change process in psychotherapy. British Journal of Addiction, 82, Stiles, W.B; Elliott, R.; Llewelyn, S.P.; Firth-Cozens, J.A.; Margison, F.R.; Shapiro, D.A. & Hardy, G. (1990) Assimilation of problematic experiences by clients in psychotherapy. Psychotherapy 27, Wahlström, J. (2007) Muutos psykoterapiassa. Teoksessa Lindeman, M. Hokkanen, L, & Punamäki, R-L. (toim.) Hermoverkot, mielenterveys ja psykoterapia, s Zorga, S. (1997) Supervision process as seen as a process of experiential learning. The Clinical Supervisor, 16(1), Zorga, S. (2007) The development of consciousness through the supervision process. International Journal for the Advancement of Counselling, Tuotteistettu työnohjaus Anne Juuti

2 Lähteet: Näätänen Petri, Aro Antti, Matthiesen Stig Berge & Salmela-Aro Katariina: Bergen burnout indicator 15, Edita 2003 Parantainen Jari: Tuotteistaminen, rakenna palvelusta tuote 10 päivässä, Talentum 2007 Suutarinen Marjaana ja Vesterinen Pirkko: Työhyvinvoinnin johtaminen, Otava 2010 www. hoivahakemisto.fi Kehittävä työnohjaus hengittävä rakenne työelämän paineissa. Synnöve Karvinen-Niinikoski: Hakkarainen, Kai, Lonka, Kirsti & Lipponen, Lasse (2004) Tutkiva oppiminen. Järki, tunteet ja kulttuuri oppimisen sytyttäjinä. Porvoo, WSOY Hakkarainen, Pentti ja Jääskeläinen, Paul (2006) Osaamisesta ammatinhallintaan. Teoksessa Eteläpelto, A. ja Onnismaa, J. (toim) Ammatillisuus ja ammatillinen kasvu. Aikuiskasvatuksen 46. vuosikirja. Vantaa, Kansanvalistusseura, Kara, Hanna ja Meltti, Tero (2009) Sosiaalityöntekijöiden työolot, -ympäristö ja työhyvinvointi sekä niihin vaikuttavat tekijät. Teoksessa Yliruka,L, Koivisto,J and Karvinen-Niinikoski, S (toim.) Sosiaalialan hyvä kehittäminen. Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2009:6, Karvinen-Niinikoski, Synnöve (2009) Kehittävä työnohjaus. Teoksessa Yliruka,L, Koivisto,J and Karvinen-Niinikoski, S (toim.) Sosiaalialan hyvä kehittäminen. Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2009:6, Karvinen-Niinikoski, Synnöve, RantalaihoUlla-Maija ja Salonen, Jari (2007) Työnohjaus sosiaalityössä. Helsinki, Edita. Eeva Kaukoluoto (2010): Onko varhaisen tuen päiväkoti mahdollinen. Tutkimus varhaiskasvatuksen yhteisöllisestä kehittämisestä. Väitöskirja. Helsingin yliopisto, Käyttäytymistieteellinen tiedekunta. Pysyvä osoite: Eeva Kaukoluoto ja Aira Saarela (2010): Työyhteisövalmentaja pilottivaiheen raportti Helsingin kaupungin sosiaalivirasto Oppaita ja työkirjoja 2010:2. Laulainen, Sanna (2010) Jos mittää et anna, niin mittään et saa Strateginen toimijuus ja organisaatiokansalaisuus vanhustyössä. Publications of the University of Eastern Finland. Dissertations in Social Sciences and Business Studies. No 9. Kuopio, Itä-Suomen yliopisto. Mäkitalo Jorma & Paso Eija (2008). Työ, työ ja työ - työlähtöinen työterveyshuolto ja kuntoutus. Verve, Sosiaali- ja terveysministeriö, Euroopan sosiaalirahasto, Työterveyslaitos, Toiminnan teorian ja kehittävän työntutkimuksen yksikkö, Helsingin yliopisto. Kalevaprint Oy. Nonaka, Ikujiro & Takeuchi, Hirotaka (1995) The knowledgecreating company. New York,University Press. Pekkarinen, Elina (2010) Sosiaalialan arvojohtajat ja muutoksen managerit. Laadullinen katsaus sosiaalialan johtamisen tutkimuksesta. THL Avauksia 7/2010. Helsinki: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Viitala, R. (2005), Johda osaamista! Osaamisen johtamisen teoriasta käytäntöön. Helsinki: Infor. Virkkunen, Jaakko ja Ahonen, Heli (2007) Oppiminen muutoksessa. Uusi väline tyäyhteisön oppimiskäytäntöjen uudistamiseen. Vantaa: Infor Oy.

3 Yliruka, Laura (2000) Sosiaalityön itsearviointi ja hiljainen tieto. Finsoc papereita,stakes, Helsinki. Yliruka, Laura, Koivisto,Juha ja Karvinen-Niinikoski, Synnöve (toim.)2009. Sosiaalialan työolojen hyvä kehittäminen. Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2009:6 Työnohjauksellisia menetelmiä yksilön kehittymisen tukemiseen asiantuntijatyössä Miia Martinsuo Lähteet [verkkoon] Ibarra, H. (2003) Working identity. Unconventional strategies for reinventing your career. Harvard Business School Press. Ristikangas, V., Aaltonen, T. ja Pitkänen, E. (2008) Asiantuntijasta esimies. Innostusta ja arvostusta esimiestyöhön. WSOYpro. Schön, D. A. (1987) Educating the reflective practitioner. Jossey-Bass. Videot työnohjausvuorovaikutuksen tarkastelussa Peter Sundman ja Sanna Vehviläinen Lähteet Alhanen, K. (2009). Työn ohjaaminen työnohjauksessa. Suomen Morenoinstituutin työnohjaajakoulutuksen lopputyö, Syksy 2009 Bavelas, J. B. (2008). Microanalysis workshop in Malmö, February 18th- 20th Peräkylä, A., Antaki, C., Vehviläinen, S. & Leudar, I. (2008). Conversation analysis and psychotherapy. Cambridge University Press. Tainio, L. & Harjunen, E. (2005). Pedagogisen auktoriteetin rakentuminen luokkahuoneen vuorovaikutuksessa: opettajan näkemykset ja tuntikäytänteet kahden metodin valossa. Kasvatus: 36,3

4 Työnohjaus monikulttuurisissa työyhteisöissä Helena Pesonen LÄHTEET Adler, Nancy J International Dimensions of Organizational Behavior. 4th ed. Cincinnati, OH: Southwestern. Boud D., KeoghR., Walker D What is reflection in learning? Teoksessa Boud D., Keogh R. & Walker D. (toim.) Reflection: turning experience into learning. Lontoo, Kogan, Cornelius, N. & Bassett-Jones N. (2002) Final comments. Teoksessa: N. Cornelius (toim.) Building Workplace Equality: Ethics, Diversity and Inclusion, Cornwall: Thomson. Forsander, A. & Alitolppa-Niittamo, A Maahanmuuttajien työllistyminen ja työhallinto keitä, miten ja minne? Työhallinnon julkaisu 242. Forsander, A Kenelle ovet aukeavat? Maahanmuuttajat ja työllistymisen ehdot. Työpoliittinen Aikakauskirja 2 / 2001 Forsander, A Luottamuksen ehdot. Maahanmuuttajat luvun suomalaisilla työmarkkinoilla.väestöntutkimuslaitoksen julkaisusarja D 39/2002. Vammalan Kirjapaino Oy. Forsander, Annika Tekeekö työ oikeaksi suomalaiseksi? Teoksessa Helne Tuula, Hänninen Sakari, Karjalainen Jouko (toim.), Seis Yhteiskunta tahdon ulos. Greenberg Josh, Diversity in the Workplace: Benefits, Challenges and Solutions. Hofstede, Geert Culture s Consequences: Comparing values, behaviors, institutions and organizations across nations. Thousand Oaks, CA: Sage Publications. Hofstede, Geert & Geert Jan Hofstede Cultures and Organizations: Software of the mind. New York: McGraw-Hill. Hyrkäs, K Clinical Supervision and. Quality Care. Tampereen yliopisto. Hämäläinen,J Työnohjaus palvelualoilla. Helsinki: Työturvallisuuskeskus. Isaacs, W Dialogi ja yhdessä ajattelemisen taito. Kauppakaari. Juuti, P Monikulttuurisuus voimavaraksi. Valtaväestö ja maahanmuuttajat työyhteisössä. ETMO-hankeen tutkimusraportti. Kiljavan opisto ja JTO-tutkimussarja. Keil M., Amershi B., Holmes S., ym Monimuotoisuuden johtamisen koulutusopas. International Society for Diversity Management idm. Keski-Luopa, L Työnohjaus vai superviisaus? Työnohjausprosessin filosofisten ja kehityspsykologisten perusteiden tarkastelua. Koski, A Työn eetoksena hyvä elämä tehostetun palveluasumisen yksikössä - Uutta moniammatillista työyhteisöä rakentamassa. Tampereen yliopsito. Lahti, L Monikulttuurinen johtaminen. WSOY. Paunonen-Ilmonen, M Työnohjaus toiminnan laadunhallinnan varmistaja. WSOY. Pennington, D. C Pienryhmän sosiaalipsykologia. Suom. Marja Ahokas. Helsinki: Gaudeamus Pentikäinen, M Loputtomalla matkalla. Kertomuksia pakolaisuudesta. (toim.9 lassi Saressalo. ETNIKA OY. Monikulttuurisuus työyhteisössä. Julkaisu työnantajille. MoniQ hanke. ESR ja työministeriö. Schein, E. H Yrityskulttuuri - selvitymisopas. Tietoja ja luuloja kulttuurimuutoksesta. Laatukeskus. Sippola A., Leponiemi J & Suutari V Kulttuurisesti monimuotoistuvien työyhteisöjen kehittäminen. Työpoliittinen tutkimus. Söderqvist, Minna (2005) Jämförelse av internationalisering av högre utbildning I Finland och Sverige I En gränslös högskola? Om internationalisering av grund och forskarutbildning, Högskoleverkets rapportserie 2005:1 R Taajamo, Matti & Puukari, Sauli Yhteistyöllä maahanmuuttajien työllistymiseen. Teoksessa M. Taajamo & S. Puukari. (toim.) Monikulttuurisuus ja moniammatillisuus

5 ohjaus- ja neuvontatyössä. Jyväskylä, Jyväskylän yliopisto koulutuksen tutkimuslaitos, Vartiainen-Ora, Päivi Erilaisuus sallittu. Helsinki, Petmo-hanke,

KASVATUKSEN JA KOULUTUKSEN TUTKIMUSREKISTERI

KASVATUKSEN JA KOULUTUKSEN TUTKIMUSREKISTERI MONISTE 1/2009 Pirjo Lehkonen, Marketta Männikkö (toim., eds.) KASVATUKSEN JA KOULUTUKSEN TUTKIMUSREKISTERI EDUCATIONAL RESEARCH IN FINLAND 2007-2008 Projektiluettelo List of Projects Opetushallitus Finnish

Lisätiedot

Maahanmuuttajat, monikulttuurisuus ja työelämä. Aini Pehkonen (toim.)

Maahanmuuttajat, monikulttuurisuus ja työelämä. Aini Pehkonen (toim.) Maahanmuuttajat, monikulttuurisuus ja työelämä Aini Pehkonen (toim.) Kuopion yliopisto Kuopio 2007 Julkaisija: Taitto: Kansi: Itä-Suomen maahanmuuttajien osaamisen tunnistaminen -pilottihanke Minna Canth

Lisätiedot

PUBLICATIONS - prof. Matti Vartiainen (05.12.2011) 1. Articles in peer reviewed scientific journals

PUBLICATIONS - prof. Matti Vartiainen (05.12.2011) 1. Articles in peer reviewed scientific journals PUBLICATIONS - prof. Matti Vartiainen (05.12.2011) 1. Articles in peer reviewed scientific journals 34. Verburg, R., Bosch-Sijtsema, P.M. & Vartiainen, M. (2012) Getting it done: Critical success factors

Lisätiedot

Publications List of principal publications

Publications List of principal publications Publications List of principal publications Saku Mantere Papers published in international journals with referee practice 1. Mantere, S., Schildt, H. & Sillince, J.A.A. The Reversal of Strategic Change.

Lisätiedot

ELÄMYS OPPIMINE RITTÄJYYS ULEVAISUUS INSPIRAA. Eeva Kuoppala ja Pekka Hytinkoski (Toim.) Hiutaleita KINOStamassa oppilaitosten innovaatiotoiminta

ELÄMYS OPPIMINE RITTÄJYYS ULEVAISUUS INSPIRAA. Eeva Kuoppala ja Pekka Hytinkoski (Toim.) Hiutaleita KINOStamassa oppilaitosten innovaatiotoiminta NNOVA ELÄMYS OPPIMINE RITTÄJYYS ULEVAISUUS Eeva Kuoppala ja Pekka Hytinkoski (Toim.) INSPIRAA Hiutaleita KINOStamassa oppilaitosten innovaatiotoiminta Eeva Kuoppala ja Pekka Hytinkoski (Toim.) Hiutaleita

Lisätiedot

Toimittanut: KTT Aino Halinen-Kaila ja markkinoinnin oppiaine. Turku syyskuu 2004. www.tukkk.fi/markkinointi/ma/opinnaytetyot

Toimittanut: KTT Aino Halinen-Kaila ja markkinoinnin oppiaine. Turku syyskuu 2004. www.tukkk.fi/markkinointi/ma/opinnaytetyot METODIEN LÄHTEILLÄ Valikoituja referenssejä opinnäytetöiden laatijoille Toimittanut: KTT Aino Halinen-Kaila ja markkinoinnin oppiaine Turku syyskuu 2004 www.tukkk.fi/markkinointi/ma/opinnaytetyot Lukijalle

Lisätiedot

VASTUULLINEN JOHTAMINEN (30 OP) 2011-2012

VASTUULLINEN JOHTAMINEN (30 OP) 2011-2012 VASTUULLINEN JOHTAMINEN (30 OP) 2011-2012 Koulutuksen tavoite ja tarkoitus Vastuullisen johtamisen täydennyskoulutus korostaa vastuullisen johtamisen tärkeyttä. Vastuullisuus näkyy organisaation kaikessa

Lisätiedot

Ammatillisen toimijuuden ja työssä oppimisen vahvistaminen Luovia voimavaroja työhön!

Ammatillisen toimijuuden ja työssä oppimisen vahvistaminen Luovia voimavaroja työhön! Ammatillisen toimijuuden ja työssä oppimisen vahvistaminen Luovia voimavaroja työhön! P Päivi Hökkä, Susanna Paloniemi, Katja Vähäsantanen, Sanna Herranen, Mari Manninen & Anneli Eteläpelto (toim.) Ammatillisen

Lisätiedot

Työn eetoksena hyvä elämä tehostetun palveluasumisen yksikössä

Työn eetoksena hyvä elämä tehostetun palveluasumisen yksikössä ARJA KOSKI Työn eetoksena hyvä elämä tehostetun palveluasumisen yksikössä Uutta moniammatillista työyhteisöä rakentamassa AKATEEMINEN VÄITÖSKIRJA Esitetään Tampereen yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan

Lisätiedot

Työhyvinvointi johtajuuden koulutusohjelmissa Suomessa

Työhyvinvointi johtajuuden koulutusohjelmissa Suomessa Työhyvinvointi johtajuuden koulutusohjelmissa Suomessa Tietoa työstä KOOTTU TAMMI-MAALISKUUSSA 2015 Tea Rasi Guy Ahonen Rauno Hanhela Työhyvinvointi johtajuuden koulutusohjelmissa Suomessa KOOTTU TAMMI-MAALISKUUSSA

Lisätiedot

Hyvinvointipalvelujen järjestämisen maisteriohjelma 2014-2016 120 op Osaamistavoitteet Sisältö HOPS Henkilökohtainen opintosuunnitelma Sisältö

Hyvinvointipalvelujen järjestämisen maisteriohjelma 2014-2016 120 op Osaamistavoitteet Sisältö HOPS Henkilökohtainen opintosuunnitelma Sisältö Hyvinvointipalvelujen järjestämisen maisteriohjelma 2014-2016 120 op Osaamistavoitteet Hyvinvointipalvelujen järjestämisen maisteriohjelman suoritettuaan opiskelija ymmärtää ja osaa soveltaa kriittisesti

Lisätiedot

Vapaaehtoistoiminnan kirjallisuutta teoksessa Pirkko Hakkarainen (toim) Tukea ja mahdollisuuksia vapaaehtoistoiminnalle, Kansalaisareena ry.

Vapaaehtoistoiminnan kirjallisuutta teoksessa Pirkko Hakkarainen (toim) Tukea ja mahdollisuuksia vapaaehtoistoiminnalle, Kansalaisareena ry. 1 Vapaaehtoistoiminnan kirjallisuutta teoksessa Pirkko Hakkarainen (toim) Tukea ja mahdollisuuksia vapaaehtoistoiminnalle, Kansalaisareena ry.n julkaisu KIRJALLISUUTTA Aarnio, P. & Vuorinen, R. (1991):

Lisätiedot

Palveluliiketoiminna koulutusohjelma

Palveluliiketoiminna koulutusohjelma OPINTO-OPAS 2007 2008 Lahden ammattikorkeakoulu Matkailun laitos Palveluliiketoiminna koulutusohjelma Ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtava koulutus PALVELULIIKETOIMINNAN KOULUTUSOHJELMA Tutkinto

Lisätiedot

YRITTÄJYYDEN MONIALAISET OPINNOT. YRITYSKOHTAAMO tuettu tie yrittäjyyteen

YRITTÄJYYDEN MONIALAISET OPINNOT. YRITYSKOHTAAMO tuettu tie yrittäjyyteen YRITTÄJYYDEN MONIALAISET OPINNOT YRITYSKOHTAAMO tuettu tie yrittäjyyteen 1 Jokaisen ihmisen tulisi tänään ajatella omaa työtään yrittäjämäisesti. On tärkeää päättää mitä haluaa ja mihin pyrkii, sekä pitää

Lisätiedot

DIAKpeda kehittämistä, kokeilua ja yhteistä työtä

DIAKpeda kehittämistä, kokeilua ja yhteistä työtä Diakonia-ammattikorkeakoulu C katsauksia ja aineistoja 32 Anna Liisa Karjalainen, Paula Koistinen, Marjo Kolkka ja Merja Ylönen (toim.) DIAKpeda kehittämistä, kokeilua ja yhteistä työtä Anna Liisa Karjalainen,

Lisätiedot

Yrittäjyyskasvatusta suomalaiseen opettajankoulutukseen ja opetukseen! Jaana Seikkula-Leino, Anne Tiikkala ja Laura Yöntilä (toim.

Yrittäjyyskasvatusta suomalaiseen opettajankoulutukseen ja opetukseen! Jaana Seikkula-Leino, Anne Tiikkala ja Laura Yöntilä (toim. turun normaalikoulun julkaisuja 1/2014 Jaana Seikkula-Leino, Anne Tiikkala ja Laura Yöntilä (toim.) Yrittäjyyskasvatusta suomalaiseen opettajankoulutukseen ja opetukseen! YVI-hankkeen hedelmiä vuosilta

Lisätiedot

Integroituminen Integroitumisen tarkoitus ja merkitys tässä yhteydessä on tulla toimeen ja toimia menestyksellisesti erilaisten ihmisten

Integroituminen Integroitumisen tarkoitus ja merkitys tässä yhteydessä on tulla toimeen ja toimia menestyksellisesti erilaisten ihmisten Kannen kuva: Mostarin vanha silta (2004). Kuvaaja: Janne Laitinen Kuvan silta, Stari Most, on rakennettu 1500-luvulla Ottomaanien toimesta. Silta yhdisti Ottomaanien muslimivaltion ja kristityn Euroopan.

Lisätiedot

REG1RY001 Vastuullinen liiketoiminta

REG1RY001 Vastuullinen liiketoiminta REG1RY001 Vastuullinen liiketoiminta Tunnistetiedot tunnus: REG1RY001 laajuus: 5 op Lähtötaso ja sidonnaisuudet Ei vaadittuja edeltäviä opintoja. Opintojakso on orientointi YRE20 Vastuullinen johtajuus

Lisätiedot

Oppiva organisaatio. Organisaation oppiminen. Oppiva organisaatio

Oppiva organisaatio. Organisaation oppiminen. Oppiva organisaatio Oppiva organisaatio Organisaation oppiminen Oppiminen tuo kilpailuetua. Tulevaisuuteen pitää sijoittaa pitkäjänteisesti kouluttamalla henkilöstöä ja omaksumalla uutta tekniikkaa ja uusia arvokkaita ideoita.

Lisätiedot

Työn muutos ja hyvinvointi tietoyhteiskunnassa

Työn muutos ja hyvinvointi tietoyhteiskunnassa Toimittaneet Mikko Härmä ja Tarja Nupponen Työn muutos ja hyvinvointi tietoyhteiskunnassa Sitran raportteja 22 Helsinki 2 TYÖN MUUTOS JA HYVINVOINTI TIETOYHTEISKUNNASSA 2002 kirjoittajat ja Sitra Graafinen

Lisätiedot

Terveyttä ja hyvinvointia yhdessä kehittämällä

Terveyttä ja hyvinvointia yhdessä kehittämällä Tietoa työstä Terveyttä ja hyvinvointia yhdessä kehittämällä Eeva-Maria Siljanen Maria Rautio Päivi Husman Terveyttä ja hyvinvointia yhdessä kehittämällä Eeva-Maria Siljanen, Maria Rautio ja Päivi Husman

Lisätiedot

Tekoja, tunnetta ja toimintaa urapolulle

Tekoja, tunnetta ja toimintaa urapolulle Tekoja, tunnetta ja toimintaa urapolulle Irma Kunnari & Susanna Niinistö-Sivuranta (toim.) Irma Kunnari & Susanna Niinistö-Sivuranta (toim.) Tekoja, tunnetta ja toimintaa urapolulle HAMK Hämeen ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Tie UUTEEN OPETUS- SUUNNITELMAAN OPETUS- SUUNNI- LIISA MARTTILA (TOIM.)

Tie UUTEEN OPETUS- SUUNNITELMAAN OPETUS- SUUNNI- LIISA MARTTILA (TOIM.) Tie uuteen Tie UUTEEN OPETUS- OPETUS- SUUNNI- SUUNNITELMAAN T E L M A A N LIISA MARTTILA (TOIM.) Tie UUTEEN OPETUS- SUUNNI- T E L M A A N LIISA MARTTILA (TOIM.) Ulkoasu ja taitto: Mene Creative Oy Tampereen

Lisätiedot

LEARNING BY DEVELOPING - POLKUJA UUDISTUVAAN OPETTAJUUTEEN

LEARNING BY DEVELOPING - POLKUJA UUDISTUVAAN OPETTAJUUTEEN LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULUN JULKAISUSARJA B 46 Laura Salmi & Kyllikki Kupari (toim.) LEARNING BY DEVELOPING - POLKUJA UUDISTUVAAN OPETTAJUUTEEN Laurea-ammattikorkeakoulun julkaisusarja B 46 Learning by

Lisätiedot

1 AMMATTIKORKEAKOULU OPETTAJAN MUUTTUVANA TYÖYMPÄRISTÖNÄ

1 AMMATTIKORKEAKOULU OPETTAJAN MUUTTUVANA TYÖYMPÄRISTÖNÄ AMMATTIKORKEAKOULUN OPETTAJAN TYÖN MUUTOS 1992 2010 Kymenlaakson ammattikorkeakoulun 10 vuotisjuhlaseminaari 18.1.2006, Kotka Pekka Auvinen (pekka.auvinen@ncp.fi) Ammattikorkeakoulun opettajat muodostavat

Lisätiedot

Vanhoille ja sairaille sopivaa?

Vanhoille ja sairaille sopivaa? 2007 Sosiaali- ja terveysturvan tutkimuksia 90 Laura Kalliomaa-Puha Vanhoille ja sairaille sopivaa? Omaishoitosopimus hoivan instrumenttina Sosiaali- ja terveysturvan tutkimuksia 90 Kelan tutkimusosasto

Lisätiedot

Tarkastelen yhtä 1980-luvun lopulta alkavaa juonnetta suomalaisessa sosiaalipsykologiassa,

Tarkastelen yhtä 1980-luvun lopulta alkavaa juonnetta suomalaisessa sosiaalipsykologiassa, Sosiaalinen vuorovaikutus tutkimuskohteena Anssi Peräkylä Tarkastelen yhtä 1980-luvun lopulta alkavaa juonnetta suomalaisessa sosiaalipsykologiassa, nimittäin luonnollisissa tilanteissa nauhoitettuihin

Lisätiedot

KASVATUSTIETEEN JA AIKUISKASVATUSTIETEEN OPETUSSUUNNITELMA VUOSIKSI 2014-17. vahvistettu kasvatustieteiden tiedekunnassa 27.3.2014

KASVATUSTIETEEN JA AIKUISKASVATUSTIETEEN OPETUSSUUNNITELMA VUOSIKSI 2014-17. vahvistettu kasvatustieteiden tiedekunnassa 27.3.2014 KASVATUSTIETEEN JA AIKUISKASVATUSTIETEEN OPETUSSUUNNITELMA VUOSIKSI 2014-17 vahvistettu kasvatustieteiden tiedekunnassa 27.3.2014 Uusi opetussuunnitelma tulee voimaan 1.8.2014 alkaen. On mahdollista, että

Lisätiedot

Curriculum Vitae. Vesa Matti Routamaa. Työosoite Pl 700 65101 Vaasa Puhelin +358-6 32 48 246 Fax +358-6 32 48 195

Curriculum Vitae. Vesa Matti Routamaa. Työosoite Pl 700 65101 Vaasa Puhelin +358-6 32 48 246 Fax +358-6 32 48 195 Curriculum Vitae Nimi Syntymäpaikka Työpaikka Vesa Matti Routamaa Lempäälä Vaasan yliopisto Työosoite Pl 700 65101 Vaasa Puhelin +358-6 32 48 246 Fax +358-6 32 48 195 Sähköposti vmr@uwasa.fi www www.uwasa.fi/~vmr/,

Lisätiedot

Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun!

Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun! Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun! Lahden ammattikorkeakoulu Liikunnan laitos Liikunnan ja vapaa-ajan koulutusohjelma Tutkintoon johtava aikuiskoulutus Opinto-opas 2006-2007 LIIKUNNAN JA VAPAA-AJAN

Lisätiedot