PALKANMAKSUPALVELUJEN HANKINTA - VAIKEAVAMMAISTEN HENKILÖKOHTAISET AVUSTAJAT

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "12.3.2010 PALKANMAKSUPALVELUJEN HANKINTA - VAIKEAVAMMAISTEN HENKILÖKOHTAISET AVUSTAJAT"

Transkriptio

1 TARJOUSPYYNTÖ 1 (6) PALKANMAKSUPALVELUJEN HANKINTA - VAIKEAVAMMAISTEN HENKILÖKOHTAISET AVUSTAJAT Hankinnan kuvaus Hankinnan laajuus Järvenpään kaupungin vammaispalvelut (jäljempänä tilaaja) kilpailuttaa vammaisten henkilöiden henkilökohtaisten avustajien palkanmaksupalvelut. Vammaispalvelulakiin perustuen vaikeavammaisilla henkilöillä on oikeus henkilökohtaiseen avustajaan, jonka kustannuksista vastaa kaupungin vammaispalvelut. Vammaiset henkilöt toimivat avustajiensa työnantajina. Järvenpään kaupungin vammaispalvelut tukee vammaisia työnantajia palkanmaksu- ja palvelusuhdeneuvontapalvelujen järjestämisessä. Vammaispalvelulaki uudistettiin , jossa annettiin siirtymäaikaa tämän vuoden loppuun lisätä kuukausittaista oikeutta avustajaan kymmenestä 30 tuntiin. Siirtymäkauden jälkeen avustajamäärä lisääntynee kymmenillä avustajilla, ellei avustajatarpeen lisääntymistä kompensoida kaupungin kotihoidon toimesta. Järvenpään kaupungin vammaispalvelut määrittelee viranhaltijapäätöksellä oikeuden avustajan käyttömääriin kuukaudessa. Viranhaltijapäätöksessä määritellyn oikeuden avustustunteihin ylittyessä, ylimenevien tuntien osalta palkanmaksu- ja palvelusuhdeneuvontapalvelusta huolehtii työnantaja eli vammainen itse. Palkanmaksuprosessia ohjaa sekä palvelussuhteen minimiehdot määrittelee sosiaali- ja terveyslautakunnan hyväksymä ohje henkilökohtaisen avustajan työsuhteesta. Tällä hetkellä voimassa oleva ohje on liitteenä 3, josta on yliviivattu kohdat, jotka ovat muuttuneet. Ohjetta noudatetaan soveltuvin osin. Tilaaja tiedottaa sekä palkanmaksajalle että vammaisasiakkaille perusteet palkkaan ja avun kokonaismääriin. Eri osapuolten vastuut on kuvattu tarjouspyynnön liitteessä 1. Palkansaajia on noin 90 joka kuukausi, joista kuukausipalkkaisia on noin 60 % ja tuntipalkkaisia 40 %. Ilta- ja viikonloppulisää maksetaan noin kymmenelle avustajalle tällä hetkellä. Tuntipalkkaisten palkanmaksussa on arvioitu olevan noin 1,5 kertainen työmäärä kuukausipalkkaisiin verrattuna. Palvelusta palkanmaksun osuus vie työajasta noin 80 %. Työsuhdeneuvonta, loma-, KELA- ja verotusasiat sekä palkkatodistusten antaminen yhteensä noin 20 %. Palkanmaksu tapahtuu toimittajan järjestelmillä ja toimittajan lomapalkkajaksotusperiaatteilla (tällä hetkellä käytössä KVTES:n mukainen lomapalkkajaksotus). Sosiaali- ja terveystoimi, PL 41, Järvenpää Puhelin (09)

2 TARJOUSPYYNTÖ 2 (6) Hankintamenettely, hankinnasta ilmoittaminen Tarjousten käsittely Tarjouskilpailu suoritetaan avoimena menettelynä. Hankinta ylittää hankintalain 15 :n mukaisen kansallisen kynnysarvon. Hankintailmoitus on julkaistu Hilma-ilmoituspalvelussa osoitteessa Tarjouspyyntöasiakirjat ovat saatavilla Järvenpään kaupungin internet -sivulta osoitteessa kaupungin hankinnat avoimet tarjouspyynnöt. Tarjoajien ja tarjousten käsittely toteutetaan kolmessa vaiheessa: 1. Tarjoajan soveltuvuuden tarkistaminen 2. Tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistaminen 3. Tarjousten vertailu Tarjoajan soveltuvuutta koskevat vaatimukset Tarjoajan on täytettävä seuraavat rahoituksellista ja taloudellista tilannetta koskevat vaatimukset sekä toimitettava soveltuvuuden todentamiseksi tarjouksen liitteenä ko. asiakirjat ja/ tai selvitykset: 1. Tarjoaja on merkitty kaupparekisteriin, ennakkoperintälain mukaiseen ennakkoperintärekisteriin, työnantajarekisteriin sekä arvonlisäverovelvollisten rekisteriin, mikäli lainsäädäntö edellyttää rekisteröitymistä toimitettava kaupparekisteriote 2. Tarjoaja on huolehtinut verojen, sosiaaliturvamaksujen ja eläkevakuutusmaksujen maksamisesta toimitettava todistus maksetuista veroista, mahdollisista veroveloista ja/tai velkajärjestelyistä toimitettava työeläkekassan, vakuutusyhtiön/-öiden todistukset lakisääteisten vakuutusmaksujen suorittamisesta 3. Tarjoajalla on voimassaoleva toiminnan vastuuvakuutus toimitettava vakuutusyhtiön/ vakuutusyhtiöiden todistukset toiminnan vastuuvakuutuksen voimassaolosta yksityisenä elinkeinonharjoittajana toimivalla on oltava voimassaoleva yrittäjien eläkelain mukainen YEL- vakuutus Sosiaali- ja terveystoimi, PL 41, Järvenpää Puhelin (09)

3 TARJOUSPYYNTÖ 3 (6) 4. Tarjoajalla on hankinnan kokoon ja laatuun nähden riittävät taloudelliset, tekniset ja toiminnalliset edellytykset suoriutua hankinnan toteuttamisesta tarjouspyynnössä esitettyjen vaatimusten mukaisesti. toimitettava vahvistetut tilinpäätösasiakirjat edelliseltä tilikaudelta tai vaihtoehtoisesti luotettavat muut selvitykset/ todistukset vakavaraisuudesta ja maksukyvystä 5. Tarjoaja käyttää alihankintatyötä tai hän tulee käyttämään sitä sopimuskauden aikana, tai käyttää vuokratyövoimaa tai ulkomaalaista työvoimaa tarjoajan vakuutus siitä, että alihankkijat täyttävät kohdissa 1-4 vaaditut soveltuvuusehdot. toimitettava selvitys alihankintatyöhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista ennen sopimuksen allekirjoitusta Todistukset/ selvitykset eivät saa olla kolmea kuukautta (3 kk) vanhempia tarjouksen jättöpäivästä laskettuna. Tarjoukseen on liitettävä seuraavat selvitykset: 1) tarjotun palvelun tuottamiseen käytetyistä ohjelmistosta, 2) tuottajan palkanmaksuhenkilöstön määrästä (vähintään 2 henkilöä ja kokemuksesta (yhdellä vähintään 5 vuotta ja toisella 2 vuotta) sekä 3) nykyisistä palkanmaksuasiakkaiden määrästä (väh. 5v. asiakasta tai 2000 palkkapussia/kk), Selvitysten perusteella varmistetaan tuottajan kyky tuottaa pyydettyä palvelua. Lisäksi tarjoaja suljetaan / voidaan sulkea pois tarjouskilpailusta hankintalain 53 :n ja 54 :n mukaisin poissulkemisperustein. Tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus Toisessa vaiheessa tarkistetaan tarjouspyynnön vaatimusten täyttyminen niiden tarjoajien osalta, jotka täyttivät soveltuvuutta koskevat vaatimukset. Tarjouksen tarjouspyynnönmukaisuus edellyttää, että tarjous liitteineen on tehty tämän tarjouspyynnön sisällön vaatimusten mukaisessa muodossa ja kaikki pyydetyt tiedot on ilmoitettu pyydetyssä muodossa sekä mahdolliset liitetiedostot täytetty vaaditulla tavalla. Tarjous on tehtävä kirjallisesti, suomen kielellä. Kaikkien liitteiden ja esitettyjen dokumenttien on myös oltava suomenkielisiä. Jättämällä tarjouksen tähän tarjouspyyntöön tarjoaja hyväksyy tarjouspyynnössä ja sen liiteasiakirjoissa olevat ehdot. Sosiaali- ja terveystoimi, PL 41, Järvenpää Puhelin (09)

4 TARJOUSPYYNTÖ 4 (6) Tarjousten vertailuun hyväksytään vain ne tarjoajat, jotka täyttävät soveltuvuusehdot ja tarjoukset, jotka täyttävät tässä tarjouspyynnössä asetetut ehdot. Tarjoaja vastaa täysin itse siitä, että tarjous on kaikilta osin tarjouspyynnön vaatimusten mukainen. Päätös tarjoajan soveltuvuudesta sekä tarjouksen tarjouspyynnön vaatimusten mukaisuudesta tehdään ennen tarjousten vertailua. Mikäli tarjouksessa vedotaan tarjoajan omiin/ alan muihin yleisiin sopimusehtoihin, on erot tämän tarjouspyynnön ehtoihin yksilöitävä tarjouksessa. Mikäli ko. ehdot ovat ristiriidassa tämän hankinnan ehtojen kanssa, tarjous hylätään. Myöhästyneet, määräajan jälkeen saapuneet tarjoukset hylätään avaamattomina. Lisäksi kaupunki pidättää oikeuden olla hyväksymättä osittain tai kokonaan mitään jätetyistä tarjouksista tai keskeyttää hankinta perustellusta syystä. Sopimuksen voimassaolo Sopimus tehdään alkaen toistaiseksi. Sopimusluonnos on liitteenä 4. Hinta ja hintojen voimassaoloaika ja tarkistaminen Hintatiedot on ilmoitettava liitteenä 2 olevalla hintalomakkeella. Tarjotut hinnat on oltava kiinteinä voimassa saakka. Hintojen tarkistamisperuste kiinteän hintakauden päättyessä saa perustua vain alan yleisiin palkkaratkaisuihin (70 %:n osuus) ja elinkustannusten vuosimuutokseen (30 %). Hintojen tarkistamisesta tulee sopia tilaajan kanssa 2-3 kuukautta ennen niiden voimaantuloa. Toimittajan yksipuolista hintojen korotusta ei hyväksytä. Laskutus, maksuehto, viivästyskorko Laskun tulee täyttää laskudirektiivin vaatimukset. Laskutus tilauserittäin tilaajan ilmoittamaan osoitteeseen. Tarjoajan tulee käyttää ensisijassa sähköistä laskutusta. Maksuehto on vähintään 21 pv netto laskun saapumisesta. Viivästyskorko on enintään korkolain mukainen. Sosiaali- ja terveystoimi, PL 41, Järvenpää Puhelin (09)

5 TARJOUSPYYNTÖ 5 (6) Raportointi Tarjoajan tulee pyydettäessä toimittaa maksuttomia raportteja tilaajalle. Tarjouksen valintaperuste ja tarjousvertailu Tarjouksen valintaperusteena on hinta. Hintaliitteeltä ilmenevät pyydettyjen hintojen vertailupainoarvot. Tarjouksen voimassaoloaika Osatarjoukset Hankinnan muut ehdot Tarjouksen tulee olla sitovasti voimassa kaikilta osin saakka Osatarjouksia ei voi tehdä. Hankinnassa ja sopimusten laadinnassa noudatamme voimassa olevaa julkiset hankinnat lakia (348/2007), Valtioneuvoston asetusta julkisista hankinnoista (614/2007) sekä JYSE-2009:n ehtoja (Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot), jotka ovat luettavissa kohdasta -> kaupungin hankinnat -> avoimet tarjouspyynnöt. Tarjousasiakirjojen julkisuus Annetut tarjoukset ovat pääsääntöisesti julkisia asianosaisille sen jälkeen, kun hankintapäätös on allekirjoitettu ja muille kuin asianosaisille, kun sopimusasiakirja on allekirjoitettu. Tarjoukset on laadittava siten, etteivät ne sisällä liike- ja ammattisalaisuuksia. Jos liikesalaisuudeksi luokiteltavia tietoja sisällytetään tarjoukseen, on ne esitettävä erillisellä liitteellä merkittynä ei julkinen. Asiakirjojen julkisuus ratkaistaan Julkisuuslain (621/1999) nojalla. Hintatiedot ovat lain mukaan julkisia. Tarjouksen tekemisestä aiheutuvat kulut Tarjoajalle ei suoriteta mitään korvauksia tarjouksen tekemisestä. Sosiaali- ja terveystoimi, PL 41, Järvenpää Puhelin (09)

6 TARJOUSPYYNTÖ 6 (6) Hankintapäätös ja hankintasopimus Hankintapäätös perusteluineen annetaan tiedoksi kaikille asianosaisille. Kirjallinen, erillinen hankintasopimus allekirjoitetaan vasta, kun hankintapäätös on saanut lainvoiman. Sopimuksen sitovuus syntyy vasta, kun molemmat osapuolet ovat allekirjoittaneet sopimusasiakirjat. Sopimusasiakirjat 1. Hankintapäätös liitteineen 2. Tarjouspyyntöasiakirjat liitteineen 3. JYSE-2009 Palvelut, Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot 4. Tarjousasiakirjat liitteineen Tarjouksen jättäminen Lisätiedot Kirjalliset tarjoukset tulee toimittaa suljetussa kuoressa klo mennessä osoitteeseen: Järvenpään kaupunki Kirjaamo PL 41 (käyntiosoite Hallintokatu 2) Järvenpää Kuoreen tunnus "Avustajapalkat" Tarjouslomakkeen hintaliite tulee toimittaa kirjallisen muodon lisäksi myös sähköisenä versiona em. määräaikaan mennessä sähköpostiosoitteeseen Sähköposti on otsikoitava samalla tarjoustunnuksella kuin kirjeitse toimitettava tarjouskin. Lisätiedot on esitettävä kirjallisesti em. sähköpostiosoitteeseen viimeistään mennessä. Vastaukset ovat luettavissa kaupungin hankinnat - sivulta, avoimet tarjouspyynnöt - kohdasta Esa Lindell hankintapäällikkö Sosiaali- ja terveystoimi, PL 41, Järvenpää Puhelin (09)

UIMAHALLIEN KEMIKAALIT

UIMAHALLIEN KEMIKAALIT 1 KUNTAYHTEISTYÖ Järvenpään Liikuntapalvelut Keravan kaupungin Liikuntapalvelu Tuusulan kunnan liikuntapalvelut TARJOUSPYYNTÖ 25.10.2011 UIMAHALLIEN KEMIKAALIT Järvenpään kaupungin Liikuntapalvelut, Keravan

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ 25.9.2012

TARJOUSPYYNTÖ 25.9.2012 1 TARJOUSPYYNTÖ 25.9.2012 LUISTINRATOJEN JÄÄDYTYS JA AURAUS Tuusulan Liikuntapalvelut pyytää tarjousta tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti Tuusulan kunnan luonnonjääratojen jäädyttämisestä

Lisätiedot

Poikkitien (Mt145) parantaminen, RST-koriste-elementtien valmistus ja asennus

Poikkitien (Mt145) parantaminen, RST-koriste-elementtien valmistus ja asennus TARJOUSPYYNTÖ 1 (7) Poikkitien (Mt145) parantaminen, RST-koriste-elementtien valmistus ja asennus Järvenpään kaupungin Kaupunkikehitys, Kunnallistekniikan suunnittelu pyytää kokonaishintatarjoustanne tämän

Lisätiedot

KOTIHOIDON ASIAKKAIDEN KAUPPAPALVELUT

KOTIHOIDON ASIAKKAIDEN KAUPPAPALVELUT KIRKKONUMMEN KUNTA TARJOUSPYYNTÖ 1 (8) KOTIHOIDON ASIAKKAIDEN KAUPPAPALVELUT Kirkkonumen kunnan kotihoitopalvelut pyytää tarjoustanne kotihoidon kauppapalveluista. Kauppapalvelu toimii lähikauppaperiaatteella,

Lisätiedot

17.1.2014. Hankinnan arvo ylittää hankintalain 16 :n mukaisen EU-kynnysarvon.

17.1.2014. Hankinnan arvo ylittää hankintalain 16 :n mukaisen EU-kynnysarvon. Tarjouspyyntö 1 (7) KIVIAINESTEN HANKINTA Järvenpään kaupungin tekninen palvelukeskus pyytää tarjoustanne kaupunkitekniikan vastuualueen käyttämistä kiviaineksista puitejärjestelynä sopimuskaudelle 1.4.2014-31.12.2015.

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ MAMMOGRAFIAAN PERUSTUVISTA RINTASYÖPÄSEULONTATUTKIMUKSISTA

TARJOUSPYYNTÖ MAMMOGRAFIAAN PERUSTUVISTA RINTASYÖPÄSEULONTATUTKIMUKSISTA 1 Mäntsälän kunta TARJOUSPYYNTÖ 21.3.2011 Mustijoen perusturva Heikinkuja 4 04600 MÄNTSÄLÄ TARJOUSPYYNTÖ MAMMOGRAFIAAN PERUSTUVISTA RINTASYÖPÄSEULONTATUTKIMUKSISTA Mustijoen perusturvan osalta, Mäntsälän

Lisätiedot

Immersiivisen näyttölaitteistokokonaisuuden hankinta

Immersiivisen näyttölaitteistokokonaisuuden hankinta Tarjouspyyntö 27.8.2015 8425-2015 Immersiivisen näyttölaitteistokokonaisuuden hankinta 1 HANKINNAN KOHDE... 2 2 HANKITTAVALLE PALVELULLE ASETETUT VAATIMUKSET... 3 3 KÄYTTÖÖNOTTO JA HYVÄKSYMISTESTAUS...

Lisätiedot

LAAJASALON RAITIOTIEN KYSYNTÄENNUSTE

LAAJASALON RAITIOTIEN KYSYNTÄENNUSTE TARJOUSPYYNTÖ 1 / 8 LAAJASALON RAITIOTIEN KYSYNTÄENNUSTE Hankinnan kohteena on konsulttityö Laajasalon raitiotien kysyntäennusteen laatimiseksi Työn sisältö ja aikataulu Hankintamenettely Työn sisältö

Lisätiedot

Työterveydenhuollon lääkäripalvelut

Työterveydenhuollon lääkäripalvelut Tarjouspyyntö 1(8) Työterveydenhuollon lääkäripalvelut Porvoon kaupunki pyytää tarjoustanne Liikelaitos Kuninkaantien työterveys (myöhemmin Tilaaja) työterveydenhuollon lääkäripalveluista. Hankintamenettely

Lisätiedot

4.10.2012. Hankinnassa on kyse YTHS:n lakimääräisestä tilintarkastuksesta ja tarvittaessa erikseen tilattavista tarkastus- ja lausuntopalveluista.

4.10.2012. Hankinnassa on kyse YTHS:n lakimääräisestä tilintarkastuksesta ja tarvittaessa erikseen tilattavista tarkastus- ja lausuntopalveluista. Tarjouspyyntö 1 (8) Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön tilintarkastuspalvelut 1 Johdanto 1.1 Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö (YTHS) YTHS on yksityinen terveydenhoitopalveluita tarjoava säätiö. YTHS

Lisätiedot

HENKILÖAUTOJEN (1+8) HANKINTA 30.1.2012

HENKILÖAUTOJEN (1+8) HANKINTA 30.1.2012 HENKILÖAUTOJEN (1+8) HANKINTA 30.1.2012 Samkommunen för yrkesutbildning i östra Nyland (=KUNTAYHTYMÄ) pyytää tarjouksia ammattiopiston käyttöön tulevista kahdesta uudesta tai käytetystä minibussista/henkilöautosta

Lisätiedot

Tarjouspyyntö kunnallisten ilmoitusten julkaisemisesta

Tarjouspyyntö kunnallisten ilmoitusten julkaisemisesta Nurmijärvi 15.10.2012 Tarjouspyyntö kunnallisten ilmoitusten julkaisemisesta 1. Hankinnan kuvaus Nurmijärven kunta pyytää tarjoustanne kunnan ilmoitusten ja kuulutusten julkaisemisesta vuosina 2013-2014.

Lisätiedot

Tarjouspyyntö 31.10.2013. Sisällys

Tarjouspyyntö 31.10.2013. Sisällys Sisällys 1. Hankinnan perustiedot... 2 1.1 YTHS... 2 1.2 Hankinnan yleistiedot ja laajuus... 2 1.2.1 Hankinnan kuvaus... 2 1.2.2 Hankinnan arvo... 2 1.2.3 Sopimuskausi... 2 2. Hankintamenettely... 3 2.1

Lisätiedot

Hankinnan arvo Hankinnan laskennallinen arvo sopimuskaudelle 1.1.2015 31.12.2016 on noin 1 200 000 euroa.

Hankinnan arvo Hankinnan laskennallinen arvo sopimuskaudelle 1.1.2015 31.12.2016 on noin 1 200 000 euroa. TARJOUSPYYNTÖ VAMMAISPALVELULAIN MUKAISESTA HENKILÖKOHTAISEN AVUN PALVELUISTA Tarjouspyyntö koskee vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista annetun lain (1987/380) 8 c :ssä

Lisätiedot

Kyseessä on EU-kynnysarvon alittava hankinta.

Kyseessä on EU-kynnysarvon alittava hankinta. TARJOUSPYYNTÖ H106-10-1 1 (11) KAAVOITUSKATSAUS 1 Hankinnan kohde Helsingin kaupungin hankintakeskus järjestää tarjouskilpailun Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston Kaavoituskatsauksen painattamisesta.

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ: HAMMASHOIDON TARVEAINEET

TARJOUSPYYNTÖ: HAMMASHOIDON TARVEAINEET 1/7 TARJOUSPYYNTÖ: HAMMASHOIDON TARVEAINEET 1. Yleistä Perusturvakuntayhtymä Karviainen on Karkkilan, Nummi-Pusulan ja Vihdin perustama perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen kuntayhtymä Länsi- Uudellamaalla.

Lisätiedot

16.3.2010. Hankinnan arvo ylittää hankintalain 15 :n mukaisen kansallisenkynnysarvon.

16.3.2010. Hankinnan arvo ylittää hankintalain 15 :n mukaisen kansallisenkynnysarvon. TARJOUSPYYNTÖ 1 (7) 16.3.2010 PÄÄLLYSTEPAIKKAUSTYÖT 2010 Järvenpään kaupungin tekninen toimi pyytää tarjoustanne kaupunkitekniikan vastuualueen teettämistä paikkaustöistä yksikköhintaisena kokonaisurakkana

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ PUHETERAPIAPALVELUISTA

TARJOUSPYYNTÖ PUHETERAPIAPALVELUISTA 1 (6) TARJOUSPYYNTÖ PUHETERAPIAPALVELUISTA Äänekosken kaupunki pyytää tarjousta liitteiden mukaisesti. Tuoteryhmä Puheterapiapalvelut Tarjouspyynnön sisältö ja laajuus Äänekosken kaupungin terveyskeskuksen

Lisätiedot

Äänekosken kaupunki pyytää tarjousta liitteiden mukaisesti.

Äänekosken kaupunki pyytää tarjousta liitteiden mukaisesti. 1 (5) TARJOUSPYYNTÖ POHJAKARTAN PIIRTÄMISESTÄ Tarjouspyynnön sisältö ja laajuus Hankintakausi 1.9.2012-31.12.2012. Äänekosken kaupunki pyytää tarjousta liitteiden mukaisesti. Tarjouspyyntö koskee karttaliitteeseen

Lisätiedot

Laserkeilaus ja ortokuvat 2015 Keravan, Järvenpään ja Tuusulan alueilta

Laserkeilaus ja ortokuvat 2015 Keravan, Järvenpään ja Tuusulan alueilta Tarjouspyyntö 1 (11) TARJOUSPYYNTÖ Laserkeilaus ja ortokuvat 2015 Keravan, Järvenpään ja Tuusulan alueilta Hankintayksikkö (Tilaaja) Järvenpään kaupunki järjestää tarjouskilpailun (Järvenpään ja Tuusulan

Lisätiedot

Mynämäen kunnan koululaiskuljetukset ja eräät muut kuljetukset

Mynämäen kunnan koululaiskuljetukset ja eräät muut kuljetukset Mynämäen kunnan koululaiskuljetukset ja eräät muut kuljetukset Tarjouskilpailu koskee Mynämäen kunnan tarvitsemia koululaiskuljetuksia, esikoulun, aamupäivä- ja iltapäiväkerhon kuljetuksia koulupäivinä

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ METSÄ-TUOMELAN JÄTEASEMAN TÄYTTÖVAIHEEN 1 VIIMEISTELYN PINNAN MUOTOILUN JA LAAJENNUSALUEEN POHJA- RAKENTEEN URAKASTA

TARJOUSPYYNTÖ METSÄ-TUOMELAN JÄTEASEMAN TÄYTTÖVAIHEEN 1 VIIMEISTELYN PINNAN MUOTOILUN JA LAAJENNUSALUEEN POHJA- RAKENTEEN URAKASTA TARJOUSPYYNTÖ METSÄ-TUOMELAN JÄTEASEMAN TÄYTTÖVAIHEEN 1 VIIMEISTELYN PINNAN MUOTOILUN JA LAAJENNUSALUEEN POHJA- RAKENTEEN URAKASTA 1. Hankinnan kuvaus 2. Urakkasopimus Rakennuskohteena on Metsä-Tuomelan

Lisätiedot

Tilaaja päättää option käytöstä 28.2.2015 mennessä ja palvelua jatketaan molempien osapuolten yhteisestä sopimuksesta.

Tilaaja päättää option käytöstä 28.2.2015 mennessä ja palvelua jatketaan molempien osapuolten yhteisestä sopimuksesta. TARJOUSPYYNTÖ KOTISIIVOUSPALVELUJEN HANKINNASTA Mäntsälän kunta/mustijoen perusturva (Tilaaja) pyytää kokonaistarjoustanne kohdissa 1.1. ja 1.2. kuvattujen asiakasryhmien kotisiivouspalvelujen hankinnasta

Lisätiedot

Tilaaja päättää option käytöstä 28.2.2015 mennessä ja palvelua jatketaan molempien osapuolten yhteisestä sopimuksesta

Tilaaja päättää option käytöstä 28.2.2015 mennessä ja palvelua jatketaan molempien osapuolten yhteisestä sopimuksesta TARJOUSPYYNTÖ ATERIAKULJETUKSISTA Mäntsälän kunta/mustijoen perusturva (Tilaaja) pyytää kokonaistarjoustanne ateriakuljetuksista sopimuskaudelle 1.6.2012 30.6.2015+ mahdolliset optiovuodet (2 vuotta),

Lisätiedot

Henkilökohtaisten avustajien palkanlaskentapalvelut

Henkilökohtaisten avustajien palkanlaskentapalvelut 1.3.2012 1 Henkilökohtaisten avustajien palkanlaskentapalvelut Kirkkonummen perusturva pyytää tarjousta tämän tarjouspyynnön mukaisesti vammaisten henkilökohtaisen avustajien palkanlaskentapalveluista,

Lisätiedot

SIUNTION KUNNAN TARJOUSPYYNTÖ KOULUKUVAUSPALVELUISTA 1. Hankinnan kohde. 2. Hankintamenettely ja hankinnasta ilmoittaminen

SIUNTION KUNNAN TARJOUSPYYNTÖ KOULUKUVAUSPALVELUISTA 1. Hankinnan kohde. 2. Hankintamenettely ja hankinnasta ilmoittaminen SIUNTION KUNNAN TARJOUSPYYNTÖ KOULUKUVAUSPALVELUISTA 1. Hankinnan kohde Siuntion kunta (jäljempänä tilaaja ) pyytää tarjousta tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti koulukuvauspalveluista (jäljempänä

Lisätiedot

Ilmakuvauksista ja numeerisen kartan tuottamisesta Ylöjärven kaupungin Kurun keskustan alueelta

Ilmakuvauksista ja numeerisen kartan tuottamisesta Ylöjärven kaupungin Kurun keskustan alueelta 1 TARJOUSPYYNTÖ Ilmakuvauksista ja numeerisen kartan tuottamisesta Ylöjärven kaupungin Kurun keskustan alueelta Tilaaja Ylöjärven kaupunki Kehitysosasto, Kaavoitus Kuruntie 14, PL 22 33471 Ylöjärvi Tarjouksen

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ PUOLUE- JA VAALIRAHOITUKSEN ILMOITUS- JA JULKAISUJÄRJESTELMÄSTÄ

TARJOUSPYYNTÖ PUOLUE- JA VAALIRAHOITUKSEN ILMOITUS- JA JULKAISUJÄRJESTELMÄSTÄ 15.4.2010 1 (17) TARJOUSPYYNTÖ PUOLUE- JA VAALIRAHOITUKSEN ILMOITUS- JA JULKAISUJÄRJESTELMÄSTÄ 15.4.2010 2 (17) PUOLUE- JA VAALIRAHOITUKSEN ILMOITUS- JA JULKAISUJÄRJESTELMÄN HANKINTA 1. Hankinnan kohde

Lisätiedot

Lempäälän kunta Tarjouspyyntö 1 (8) Liikuntatoimi. Kyseessä on EU-kynnysarvon alittava hankinta.

Lempäälän kunta Tarjouspyyntö 1 (8) Liikuntatoimi. Kyseessä on EU-kynnysarvon alittava hankinta. Lempäälän kunta Tarjouspyyntö 1 (8) Liikuntatoimi 27.5.2015 Kuntosalin välineet Hankintamenettely Lempäälän kunnan liikuntatoimi pyytää tarjouksia Lempoisten koulun liikuntahallin kuntosalin välineiden

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ MÄNTSÄLÄN KUNNAN ELÄINLÄÄKÄRIPALVELUISTA

TARJOUSPYYNTÖ MÄNTSÄLÄN KUNNAN ELÄINLÄÄKÄRIPALVELUISTA KESKI-UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUS 25.11.2010 1 (11) TARJOUSPYYNTÖ MÄNTSÄLÄN KUNNAN ELÄINLÄÄKÄRIPALVELUISTA Keski-Uudenmaan ympäristökeskus pyytää tarjoustanne Mäntsälän kunnan kotieläimille järjestettävistä

Lisätiedot