UIMAHALLIEN KEMIKAALIT

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "UIMAHALLIEN KEMIKAALIT"

Transkriptio

1 1 KUNTAYHTEISTYÖ Järvenpään Liikuntapalvelut Keravan kaupungin Liikuntapalvelu Tuusulan kunnan liikuntapalvelut TARJOUSPYYNTÖ UIMAHALLIEN KEMIKAALIT Järvenpään kaupungin Liikuntapalvelut, Keravan kaupungin Liikuntapalvelu ja Tuusulan kunnan liikuntapalvelut pyytävät tarjoustanne tämän tarjouspyynnön ja sen liitteen mukaisesti Järvenpään, Keravan ja Tuusulan uimahallissa käytettävistä vedenpuhdistuskemikaaleista sekä Tuusulan uimahallin höyrysaunan desinfiointi-hajusteaineista hankintakaudelle Kunnat eivät sitoudu sopimusajalla kiinteisiin vähimmäishankintamääriin, vaan tuotteita hankitaan laitosten tarpeita vastaavasti. 1. Hankintamenettely, hankinnasta ilmoittaminen ja asiakirjajulkisuus Hankinnassa ja sopimusten laadinnassa noudatetaan voimassa olevaa lakia julkisista hankinnoista (348/2007, jäljempänä hankintalaki), Valtioneuvoston asetusta julkisista hankinnoista (614/2007), lakia tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvpomaa käytettäessä (1233/2006) sekä JYSE-2009 Tavarat- ehtoja (Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa). Ehdot ovat luettavissa mm. Järvenpään kaupungin internet- sivulta kaupungin hankinnat avoimet tarjouspyynnöt. Tarjouskilpailu suoritetaan avoimena menettelynä. Hankinta ylittää hankintalain 15 :n mukaisen kansallisen kynnysarvon. Hankintailmoitus on julkaistu Hilma-ilmoituspalvelussa osoitteessa sekä Järvenpään ja Keravan kaupungin sekä Tuusulan kunnan internetsivuilla: Osoitteet: kaupungin hankinnat avoimet tarjouspyynnöt 2. Tarjousten käsittely Määräajan jälkeen saapuneet tarjoukset hylätään. Määräaikana saapuneet tarjoukset avataan tarjousten avaustilaisuudessa, joka ei ole julkinen. Tarjoajien ja tarjousten käsittely toteutetaan kolmessa vaiheessa: 1. Tarjoajan soveltuvuuden arviointi 2. Tarjouksen tarjouspyynnönmukaisuuden tarkistaminen 3. Tarjousten vertailu

2 2 2.1 Tarjoajan soveltuvuutta koskevat vaatimukset Tarjoajan on täytettävä seuraavat rahoituksellista ja taloudellista tilannetta koskevat vaatimukset sekä toimitettava soveltuvuuden todentamiseksi tarjouksen liitteenä ko. asiakirjat ja/ tai selvitykset: 1. Tarjoaja on merkitty kaupparekisteriin, ennakkoperintälain mukaiseen ennakkoperintärekisteriin, työnantajarekisteriin sekä arvonlisäverovelvollisten rekisteriin, mikäli lainsäädäntö edellyttää rekisteröitymistä toimitettava kaupparekisteriote toimitettava selvitys muista em. rekisteröinneistä (esim. tuloste ytj:stä) toimitettava selvitys rekisteröimättömyyden perusteista, ellei tarjoaja kuulu em. rekistereihin. Selvitys voi olla tarjoajan itsensä laatima. 2. Tarjoaja on huolehtinut verojen, sosiaaliturvamaksujen ja eläkevakuutusmaksujen maksamisesta toimitettava veroviranomaisen todistus maksetuista veroista, mahdollisista veroveloista ja selvitys siitä, että veroviranomaisen hyväksymä maksusuunnitelma on tehty. toimitettava vakuutusyhtiön/vakuutusyhtiöiden todistukset lakisääteisten vakuutusmaksujen sekä tapaturmavakuutusmaksujen maksamisesta yksityisenä elinkeinonharjoittajana toimivalla on oltava voimassaoleva yrittäjien eläkelain mukainen YEL- vakuutus 3. Tarjoajalla on voimassaoleva vastuuvakuutus, jonka määrä on riittävä suhteessa hankinnan laajuuteen ja riskeihin toimitettava vakuutusyhtiön/ vakuutusyhtiöiden todistukset toiminnan vastuuvakuutuksen voimassaolosta 4. Tarjoajalla on hankinnan kokoon ja laatuun nähden riittävät taloudelliset, tekniset ja toiminnalliset edellytykset suoriutua hankinnan toteuttamisesta tarjouspyynnössä esitettyjen vaatimusten mukaisesti. toimitettavavahvistetut tilinpäätösasiakirjat edelliseltä tilikaudelta tai vaihtoehtoisesti muut luotettavat selvitykset/ todistukset vakavaraisuudesta ja maksukyvystä esim. Suomen Asiakastieto Oy:n Rating Alfayritysraportti. Tarjoajan taloudellisen tilanteen on oltava sellainen, että se Suomen Asiakastieto Oy:n ratingluokituksessa on vähintään tyydyttävä A tai riskiluokka on 1-3 tai sen katsotaan tilinpäätöstietojen tai muun vastaavan selvityksen mukaan olevan vastaava. Tarjoajien, joiden luokitusta ei ole saatavilla Suomen Asiakastieto Oy:stä, on toimitettava erikseen pyydettäessä kolmen (3) viimeisimmän tilikauden tuloslaskelmat, taseet ja toimintakertomukset, mikäli tarjoajalla on takanaan kolme tilikautta. Mikäli tarjoajalla on takanaan vähemmän kuin kolme tilikautta, on tarjoajan toimitettava erikseen pyydettäessä kaikilta tilikausilta vastaavat tiedot ja selvitettävä vakavaraisuutensa ja maksukykynsä muulla tilaajan hyväksymällä luotettavalla tavalla.

3 selvitys (selvitys vaaditaan ja se voi olla tarjoajan itsensä laatima) tarjoajan käytössä olevasta laadunhallinta- ja/tai ympäristöjärjestelmästä. 5. Jos tarjoaja käyttää alihankintatyötä tai hän tulee käyttämään sitä sopimuskauden aikana, tai käyttää vuokratyövoimaa tai ulkomaalaista työvoimaa tarjoajan vakuutus siitä, että alihankkijat täyttävät kohdissa 1-4 vaaditut soveltuvuusehdot. Selvitys on toimitettava viimeistään ennen sopimuksen allekirjoitusta selvitys alihankintatyöhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista ennen kuin alihankintatyötä aletaan sopimusaikana käyttää. Todistukset/ selvitykset eivät saa olla kolmea kuukautta (3 kk) vanhempia tarjouksen jättöpäivästä laskettuna. Em. soveltuvuusehtojen täyttymättömyyden lisäksi tarjoaja voidaan sulkea pois tarjouskilpailusta hankintalain 53 ja 54 :ien mukaisin poissulkuperustein Tarjouksen tarjouspyynnönmukaisuus Toisessa vaiheessa tarkistetaan tarjouspyynnön vaatimusten täyttyminen niiden tarjoajien osalta, jotka täyttivät soveltuvuutta koskevat vaatimukset. Tarjouksen tarjouspyynnönmukaisuus edellyttää, että tarjous liitteineen on tehty tämän tarjouspyynnön sisällön vaatimusten mukaisessa muodossa ja kaikki pyydetyt tiedot on ilmoitettu pyydetyssä muodossa sekä mahdolliset liitetiedostot täytetty vaaditulla tavalla. Tarjoushinnat on ehdottomasti tarjottava liitteenä 1 olevalla tarjouslomakkeella. Liitteeseen ei saa tehdä muutoksia. Hankintayksiköt pidättävät itsellään oikeuden hylätä tarjouksen, joka ei ole liitteen mukainen. Tarjous on tehtävä kirjallisesti, suomen kielellä. Kaikkien liitteiden ja esitettyjen dokumenttien on myös oltava suomenkielisiä. Muilla kuin suomen kielellä tehdyt tarjoukset hylätään tarjouspyynnön vastaisina. Jättämällä tarjouksen tähän tarjouspyyntöön tarjoaja hyväksyy tarjouspyynnössä ja sen liiteasiakirjoissa olevat ehdot. 2.3 Tarjousten vertailu Tarjousten vertailuun hyväksytään vain ne tarjoajat, jotka täyttävät soveltuvuusehdot ja tarjoukset, jotka täyttävät tässä tarjouspyynnössä asetetut ehdot. Päätös tarjoajan soveltuvuudesta sekä tarjouksen tarjouspyynnön vaatimusten mukaisuudesta tehdään ennen tarjousten vertailua. Tarjoukset on tehtävä liitteenä olevalla tarjouslomakkeella 1. Tarjoukseen on liitettävä kaikkien tarjottujen tuotteiden tuoteselosteet sekä käyttöturvatiedotteet ja muut mahdolliset käyttöä tai tuotetta koskevat tiedot. Tarjousten tulee olla kohdassa "3.1. Hankinnan sisältö ja kuvaus" mainittujen tuotteiden mukaisia. Jokaisesta aineesta on annettava erillishinta.

4 Osatarjous Osatarjouksia ei hyväksytä Vaihtoehtoiset tarjoukset Vaihtoehtoisia tarjouksia ei hyväksytä, vaan ne hylätään tarjouspyynnön vastaisina Tarjouksen muut hylkäämisperusteet Mikäli tarjouksessa vedotaan tarjoajan omiin/ alan muihin yleisiin sopimusehtoihin, ovat erot tämän tarjouspyynnön ehtoihin yksilöitävä tarjouksessa. Mikäli ko. ehdot ovat ristiriidassa tämän hankinnan ehtojen kanssa, tarjous hylätään tarjouspyynnön vastaisena. Kaupunki pidättää oikeuden olla hyväksymättä osittain tai kokonaan mitään jätetyistä tarjouksista tai keskeyttää hankinta perustellusta syystä. 3. Hankinnan yksilöinti 3.1 Hankinnan sisältö ja kuvaus Tarjottavat tuotteet on yksilöity käyttömäärineen kunnittain liitteenä 1 olevalla tarjouslomakkeella. Käyttömäärätiedot ovat aiempiin todellisiin käyttömääriin perustuvia arvioita. Lomakkeella mainitut mahdolliset tuotemerkit ovat ns. esimerkkituotteita, muutkin ominaisuuksiltaan ja toiminnaltaan vastaavat tuotteet otetaan huomioon Hinta, hinnan ilmoittaminen, hinnanmuutokset Tarjoushinnat on esitettävä arvonlisäverottomina (alv 0 %) kiinteinä euromääräisinä nettohintoina, joista kaikki myönnettävät alennukset on vähennetty koko sopimuskaudelle. Hintojen tulee sisältää kaikki toimituksesta, laskutuksesta ja tilausten käsittelystä aiheutuvat kustannukset. Hinnat ilmoitetaan liitteenä olevalla tarjouslomakkeella kahdella (2) desimaalilla. Laskentakaavojen käyttö " /l tai /kg" - sarakkeessa on kielletty. Kaikille tuotteille, jokaiselle riville on tarjottava hinta. Samat tuotteet on tarjottava samalla hinnalla ja samoilla ehdoilla kullekin kunnalle. Muista tarjouslomakkeen ulkopuolisista tuotteista tulee tarjoukseen liittää nettohinnasto. Tarjottujen hintojen tulee olla sitovia saakka. Sopimuskauden aikana tulee tilaajalla lisäksi olla mahdollista hyödyntää mahdolliset kampanjaetuudet. Tavarantoimittajalla on velvollisuus tiedottaa etukäteen mahdollisista markkinoinnin edistämiskampanjoistaan ja antaa tilaajalle vastaavat edut, mikäli ne ovat tarjottuja hintoja edullisemmat Tilausmenettelyt, toimitusaika, toimitusehto, virheelliset toimitukset, viivästysseuraamukset Tarjouksessa tulee selvittää tilausmenettelyvaihtoehdot sekä kuvata sähköiset tilausjärjestelmät. Tarjouksessa on mainittava tarjoajan yhteys- ja tilaushenkilö sekä näiden yhteystiedot. Tuotteiden toimitusaika saa olla maksimissaan 7 pv tilauksesta. Virheelliset toimitukset on voitava palauttaa veloituksetta.

5 Tilaukset toimitetaan tilaajien osoittamiin toimituspisteisiin ilman toimitusmaksua. Tarjoajan tulee olla valmis toimittamaan tavaraa kunnittain ja menekeittäin kohdassa "3.1 Hankinnan sisältö ja kuvaus" mainittujen ehtojen mukaisesti. Tuotteet tulee toimittaa suoraan seuraaviin toimituspisteisiin: Järvenpään uimahalli: Seutulantie 17, Järvenpää Keravan uimahalli: Tuusulantie 45, Kerava Tuusulan uimahalli: Rykmentintie 1, Tuusula Mikäli toimitukset viivästyvät sovitusta toimitusajasta, tilaajalla on oikeus periä viivästyssakkoa 1 % jokaiselta alkavalta 7 vuorokauden pituiselta ajanjaksolta, jolla toimittaja ylittää sovitun toimitusajan. Viivästyssakko lasketaan toimittamattoman tavaran hinnasta ja sakkoa peritään enintään 15 viikolta. Toteutuneista ostoista tulee toimittajan lähettää seurantaraportti kaikille kunnille kaksi (2) kertaa vuodessa. Raporttien sisällöstä ja aikataulusta sovitaan sopimustoimittajan kanssa erikseen Laskutus, maksuehto ja viivästyskorko Maksuehto on 30 päivää netto, kun toimitus on hyväksytysti vastaanotettu. Laskun tulee täyttää laskudirektiivin vaatimukset. Erillisiä laskutus- toimitus- tms. lisiä ei hyväksytä. Laskutuksessa tulee käyttää ensisijaisesti sähköistä verkkolaskutusta. Laskuista tulee ilmetä tuotteen nimi, yksikköhinta, toimitettu määrä, tuotenumero sekä laskun loppusumma verollisena ja verottomana ja arvonlisäverot eriteltynä. Viivästyskorko saa olla enintään korkolain mukainen Alihankkijat Tarjouksessa on eriteltävä, mikä osa palvelusta tuotetaan alihankintatyönä. Alihankkijan nimi on mainittava tarjouksessa. Perustellusta syystä tilaaja voi kieltäytyä hyväksymästä alihankkijaa. Tarjoaja vastaa alihankkijansa työstä kuin omastaan. 4. Tarjouksen tekemisestä aiheutuvat kulut Tarjoajalle ei suoriteta mitään korvauksia tarjouksen tekemisestä. 5. Tarjouksen voimassaoloaika Tarjouksen tulee olla sitovasti voimassa kaikilta osin asti Tarjousten vertailu ja hankinnan ratkaisuperuste Hankinnan valintaperusteena on halvin hinta. Tarjoajan tulee antaa kaikista tarjouslomakkeessa mainituilla suureilla kaikki pyydetyt tiedot.

6 6 Tarjousten vertailu suoritetaan tarjoushintalomakkeella kaikille kunnille tarjottujen tuotteiden yhteishintana ja kerrottuna ilmoitetulla tämänhetkisellä kulutusmäärillä /kk. 7. Hankintapäätös, hankintasopimus ja asiakirjajulkisuus Kukin kunta tekee oman erillisen hankintapäätöksensä. Hankintapäätökset, joissa kaikille kunnille on valittu sama toimittaja, annetaan tiedoksi perusteluineen kaikille asianosaisille. Tiedoksianto asianosaisille toteutetaan sähköisesti. Sähköistä tiedoksiantoa varten tarjoajan on selkeästi ilmoitettava tarjouksessaan sellainen sähköpostiosoite, joka on tarjoajan ns. yleinen sähköpostiosoite tai vaihtoehtoisesti tarjoajan fax- numero, johon hankintapäätös liitteineen sekä oikaisu- ja valitusohjeineen lähetetään. Kirjallinen erillinen hankintasopimus allekirjoitetaan vasta, kun hankintapäätös on tullut lainvoimaiseksi. Sopimuksen sitovuus alkaa vasta, kun molemmat sopijapuolet ovat allekirjoittaneet sopimusasiakirjat. Annetut tarjoukset ovat pääsääntöisesti julkisia asianosaisille sen jälkeen, kun hankinta päätös on allekirjoitettu ja muille kuin asianosaisille, kun sopimusasiakirja on allekirjoitettu. Hankinta-asiakirjat ovat asiakirjojen julkisuutta koskevan lainsäädännön mukaan yleisesti julkisia sopimuksen teon jälkeen. Tarjoajalla on oikeus saada tieto asiansa käsittelyyn liittyvistä hankinta-asiakirjoista hankintapäätöksen allekirjoittamisen jälkeen. Tarjousasiakirjojen julkisuutta säätelee laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta (621/1999). Tarjoukset on laadittava siten, etteivät ne sisällä liike- ja ammattisalaisuuksia. Jos liikesalaisuudeksi luokiteltavia tietoja on sisällytettävä tarjoukseen, on ne esitettävä erillisellä liitteellä merkittynä "ei julkinen". Liikesalaiseksi merkityistä tiedoista on tarjoajan esitettävä perustelut, miksi tarjoaja katsoo ko. tietojen olevan liikesalaisuuden piiriin kuuluvia. Tarjoaja ei voi merkitä koko tarjoustaan liike tai ammattisalaisuudeksi. Asiakirjojen julkisuuden ratkaisee tilaaja em. julkisuuslain nojalla. Tarjouksen kokonaishinta ei kuitenkaan voi olla liike- tai ammattisalaisuus. Kaikki kunnat solmivat valitun tarjoajan kanssa omat sopimuksensa. 8. Sopimuskausi Valitun toimittajan kanssa tehdään hankintasopimus ajalle Sopimusasiakirjat ja niiden keskinäinen etusijajärjestys: 1. Hankintapäätös liitteineen 2. Tarjouspyyntöasiakirjat liitteineen 3. JYSE-2009-Tavarat (Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa) 4. Tarjousasiakirjat liitteineen

7 7 9. Tarjousten jättäminen Kirjalliset tarjoukset on toimitettava suljetussa kirjekuoressa viimeistään tiistaina klo mennessä osoitteella: Järvenpään kaupunki Kirjaamo PL 41(käyntiosoite Hallintokatu 2) Järvenpää Kuoreen tunnus: " Tarjous uimahallien kemikaaleista" 10. Lisätiedot Lisätietopyynnöt/ kyselyt on esitettävä kirjallisesti yllä mainittuun postiosoitteeseen kirjeitse tai sähköpostiosoitteeseen viimeistään mennessä. Sähköpostin aihekenttään kirjoitetaan viitteeksi:" Lisätietopyyntö/ uimahallien kemikaalit". Vastaukset esitettyihin kysymyksiin ja mahdolliset tarkennukset tarjouspyyntöön julkaistaan viimeistään Järvenpään kaupungin internet- sivulla osoitteessa kaupungin hankinnat avoimet tarjouspyynnöt, Järvenpäässä Järvenpään kaupunki Liikuntapalvelut Tony Konkola Liikuntapaikkapäällikkö Keravan kaupunki Liikuntapalvelut Päivi Valtonen Liikuntatoimenjohtaja Tuusulan kunta Liikuntapalvelut Risto Kanerva Liikuntapäällikkö LIITTEET Liite 1 Tarjous/hintalomake

17.1.2014. Hankinnan arvo ylittää hankintalain 16 :n mukaisen EU-kynnysarvon.

17.1.2014. Hankinnan arvo ylittää hankintalain 16 :n mukaisen EU-kynnysarvon. Tarjouspyyntö 1 (7) KIVIAINESTEN HANKINTA Järvenpään kaupungin tekninen palvelukeskus pyytää tarjoustanne kaupunkitekniikan vastuualueen käyttämistä kiviaineksista puitejärjestelynä sopimuskaudelle 1.4.2014-31.12.2015.

Lisätiedot

2. Hankintamenettely, hankinnasta ilmoittaminen ja asiakirjajulkisuus

2. Hankintamenettely, hankinnasta ilmoittaminen ja asiakirjajulkisuus 12.3.2015 1(6) TARJOUSPYYNTÖ LVI-TARVIKKEISTA Nurmijärven kunnan hankintapalvelut pyytää tarjoustanne rakentamis- ja kunnossapitotyömailla käytettävistä LVI-tarvikkeista sopimuskaudelle 1.5.2015-30.4.2016

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ PUHETERAPIAPALVELUISTA

TARJOUSPYYNTÖ PUHETERAPIAPALVELUISTA 1 (6) TARJOUSPYYNTÖ PUHETERAPIAPALVELUISTA Äänekosken kaupunki pyytää tarjousta liitteiden mukaisesti. Tuoteryhmä Puheterapiapalvelut Tarjouspyynnön sisältö ja laajuus Äänekosken kaupungin terveyskeskuksen

Lisätiedot

30.1.2015. Tavarahankinta / Muoviputket ja kaivot ja kansistot. 1 mahdollinen optiovuosi, option käytöstä tehdään erillinen hankintapäätös

30.1.2015. Tavarahankinta / Muoviputket ja kaivot ja kansistot. 1 mahdollinen optiovuosi, option käytöstä tehdään erillinen hankintapäätös Tarjouspyyntö 1 (6) Tarjouspyynnöntekijä Kilpailutuksen nimi Hankinnan kohde Siilinjärven kunta, Tekniset palvelut Vesi- ja viemärijohtotarjous Tavarahankinta / Muoviputket ja kaivot ja kansistot. Sopimusaika

Lisätiedot

TEKNLTK 259/2011. 1 Hankinnan kohde ja kuvaus

TEKNLTK 259/2011. 1 Hankinnan kohde ja kuvaus 1/8 TARJOUSPYYNTÖ/SIIVOUS- JA PUHDISTUSAINEIDEN, KEITTIÖN PUHDISTUSAINEIDEN, SIIVOUSTARVIKKEIDEN, ROSKAPUSSIEN JA JÄTESÄKKIEN SEKÄ PEHMOPAPEREIDEN HANKINTA 1 Hankinnan kohde ja kuvaus Tällä tarjouspyynnöllä

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista

TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista 1) Hankinnan kohde Siuntion kunta (jäljempänä tilaaja ) pyytää tarjousta tämän tarjouspyynnön ja

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ RUOKAPERUNA, RAAKA, KUORITTU JA KUORIMATON SEKÄ TUOREET JUUREKSET

TARJOUSPYYNTÖ RUOKAPERUNA, RAAKA, KUORITTU JA KUORIMATON SEKÄ TUOREET JUUREKSET 1 VIRTAIN KAUPUNKI 03.09.2014 TARJOUSPYYNTÖ RUOKAPERUNA, RAAKA, KUORITTU JA KUORIMATON SEKÄ TUOREET JUUREKSET Virtain kaupunki pyytää sitovaa tarjoustanne kuorimattomasta ja kuoritusta, raa`asta ruokaperunasta

Lisätiedot

Pyydämme tarjousta Pöytyän kunnan kesäkuussa 2012 valmistuvan vanhusten tehostetun asumispalveluyksikkö Kartanokodin kalusteista.

Pyydämme tarjousta Pöytyän kunnan kesäkuussa 2012 valmistuvan vanhusten tehostetun asumispalveluyksikkö Kartanokodin kalusteista. TARJOUSPYYNTÖ Pyydämme tarjousta Pöytyän kunnan kesäkuussa 2012 valmistuvan vanhusten tehostetun asumispalveluyksikkö Kartanokodin kalusteista. Kalusteiden tulee olla julkitilakäyttöön sekä vanhushuollon

Lisätiedot

Tarjoaja sitoutuu tarjouksellaan siihen, että palvelutuotanto on toiminnassa viimeistään kolme (3) kuukautta hankintapäätöksestä.

Tarjoaja sitoutuu tarjouksellaan siihen, että palvelutuotanto on toiminnassa viimeistään kolme (3) kuukautta hankintapäätöksestä. 1 (7) TARJOUSPYYNTÖ TYÖVAATTEIDEN VUOKRAUS- JA PESULAPALVELUT Pietarsaaren kaupungin sosiaali- ja terveysvirasto pyytää tarjoustanne sosiaali- ja terveysviraston toimintayksiköiden henkilöstön työvaatteiden

Lisätiedot

Tilaaja päättää option käytöstä 28.2.2015 mennessä ja palvelua jatketaan molempien osapuolten yhteisestä sopimuksesta

Tilaaja päättää option käytöstä 28.2.2015 mennessä ja palvelua jatketaan molempien osapuolten yhteisestä sopimuksesta TARJOUSPYYNTÖ ATERIAKULJETUKSISTA Mäntsälän kunta/mustijoen perusturva (Tilaaja) pyytää kokonaistarjoustanne ateriakuljetuksista sopimuskaudelle 1.6.2012 30.6.2015+ mahdolliset optiovuodet (2 vuotta),

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 1. Hankinnan arvo ja yleiskuvaus 6.3.2015 1 (10)

Sisällysluettelo. 1. Hankinnan arvo ja yleiskuvaus 6.3.2015 1 (10) 6.3.2015 1 (10) TARJOUSPYYNTÖ YTHS:N PANORAAMATOMOGRAFIALAITTEESTA TURUN TERVEYSPALVELUYKSIKKÖÖN YTHS pyytää kirjallista tarjoustanne yhden panoraamatomografialaitteiston toimittamisesta ja asentamisesta.

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ HAMMASHOITOYKSIKÖSTÄ

TARJOUSPYYNTÖ HAMMASHOITOYKSIKÖSTÄ 17.6.2015 TARJOUSPYYNTÖ HAMMASHOITOYKSIKÖSTÄ 1. Yleistä Akaan kaupunki pyytää tarjoustanne hammashoitoyksiköstä Akaan terveyskeskukseen. Hammashoitoyksikkö sijoittuu Viialan terveysasemalle. Tarkemmin

Lisätiedot

Hankinta on EU:n kynnysarvon ylittävä tavara- ja palveluhankinta. Hankinnan kokonaisarvo on n. 220.000 euroa.

Hankinta on EU:n kynnysarvon ylittävä tavara- ja palveluhankinta. Hankinnan kokonaisarvo on n. 220.000 euroa. 1 TOIMISTOTARVIKKEET v. 2010-2011 Kajaanin kaupungin keskushallinto / Kainuun hankintarengas järjestää tarjouskilpailun koskien toimistotarvikkeiden hankintaa ajalle1.2.2010 31.12.2011. Hankinnassa ovat

Lisätiedot

25.5.2015 ASIA: TARJOUSPYYNTÖ RAJAVESISTÖYHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN JA KALAKANTOJEN KESTÄ- VÄ KÄYTTÖ

25.5.2015 ASIA: TARJOUSPYYNTÖ RAJAVESISTÖYHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN JA KALAKANTOJEN KESTÄ- VÄ KÄYTTÖ 1 Maa- ja metsätalousministeriö PL 30 00023 Valtioneuvosto TARJOUSPYYNTÖ 25.5.2015 ASIA: TARJOUSPYYNTÖ RAJAVESISTÖYHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN JA KALAKANTOJEN KESTÄ- VÄ KÄYTTÖ 1. Hankkeen kohde ja tavoitteet

Lisätiedot

MAITO JA MAITOTALOUSTUOTTEIDEN TARJOUSPYYNTÖ

MAITO JA MAITOTALOUSTUOTTEIDEN TARJOUSPYYNTÖ MAITO JA MAITOTALOUSTUOTTEIDEN TARJOUSPYYNTÖ Viitasaaren kaupunki ja Pihtiputaan kunta toteuttavat yhteisiä kuntapalveluja nimellä Wiitaunioni. Ruoka- ja puhtauspalvelut toimivat yhteisen teknisen lautakunnan

Lisätiedot

V A L K E A K O S K I

V A L K E A K O S K I HAMMASLÄÄKÄRIN TYÖVOIMAN VUOKRAAMISESTA 1 Yleistä Valkeakosken kaupunki pyytää tarjousta hammaslääkärin työvoiman vuokraamisesta sopimuskaudelle 2.5. 31.12.2012 tämän tarjouspyynnön mukaisesti. Hankinnan

Lisätiedot

Loviisan kaupunki pyytää tarjoustanne oppilaskuljetusten hoitamisesta lukuvuotena 1.8.2012-31.7.2013

Loviisan kaupunki pyytää tarjoustanne oppilaskuljetusten hoitamisesta lukuvuotena 1.8.2012-31.7.2013 TARJOUSPYYNTÖ LOVIISAN KAUPUNGIN OPPILASKULJETUKSISTA pyytää tarjoustanne oppilaskuljetusten hoitamisesta lukuvuotena 1.8.2012-31.7.2013 Kyseessä on esiopetus- ja koulukuljetukset johon kuuluu myös vammaisoppilaiden

Lisätiedot

KOTIMAISEN JA ULKOMAISEN KIRJALLISUUDEN HANKINTAPAIKKA

KOTIMAISEN JA ULKOMAISEN KIRJALLISUUDEN HANKINTAPAIKKA 1 KOTIMAISEN JA ULKOMAISEN KIRJALLISUUDEN HANKINTAPAIKKA Hinta ja alennukset Toimitus Pyydämme tarjoustanne Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy:n ja Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy:n (tilaajat) kirjastoihin

Lisätiedot

KODINHOITOAVUN JA KOTISAIRAANHOIDON ASIAKASPALVELUOSTOJEN HANKINTA. Kaikki halukkaat toimittajat voivat tehdä tarjouksen.

KODINHOITOAVUN JA KOTISAIRAANHOIDON ASIAKASPALVELUOSTOJEN HANKINTA. Kaikki halukkaat toimittajat voivat tehdä tarjouksen. Tarjouspyyntö H046-11-3 1 (15) KODINHOITOAVUN JA KOTISAIRAANHOIDON ASIAKASPALVELUOSTOJEN HANKINTA 1 Hankinnan perustiedot 1.1 Hankinnan kohde 1.2 Hankintamenettely On määritelty tarkemmin hankinnan kohteen

Lisätiedot

1(13) TARJOUSPYYNTÖ NRO 1.8/2012. 12.6.2012, korjattu 15.6.2012 PERUNAT

1(13) TARJOUSPYYNTÖ NRO 1.8/2012. 12.6.2012, korjattu 15.6.2012 PERUNAT PERUNAT Seutukeskus Oy Häme ja KuntaPro Oy toimivat julkisten hankintojen yhteishankintayksikkönä Hämeenlinnan seudulla ja sen lähialueilla sekä valikoidusti suuremmallakin maantieteellisellä alueella.

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ. Kirjojen hankinta. Kansallinen hankintailmoitus EI EU-ennakkoilmoitus EI

TARJOUSPYYNTÖ. Kirjojen hankinta. Kansallinen hankintailmoitus EI EU-ennakkoilmoitus EI Porin kaupunki, Hankintapalvelut Pohjoispuisto 7, 28100 Pori TARJOUSPYYNTÖ Hankinnan kohde Kirjojen hankinta Toimitus-/sopimusaika Hankinnassa käytettävä valintaperuste Hilma ilmoitukset Tarjouksen jättäminen

Lisätiedot

YTHS pyytää kirjallista tarjousta kuudesta suun terveydenhuollon hoitokoneesta ja niiden asennuksesta vuodelle 2015.

YTHS pyytää kirjallista tarjousta kuudesta suun terveydenhuollon hoitokoneesta ja niiden asennuksesta vuodelle 2015. 9.3.2015 1 (15) TARJOUSPYYNTÖ YTHS:N SUUN TERVEYDENHUOLLON HOITOKONEIDEN HANKINNASTA YTHS pyytää kirjallista tarjousta kuudesta suun terveydenhuollon hoitokoneesta ja niiden asennuksesta vuodelle 2015.

Lisätiedot

Henkilökohtaisten avustajien palkanlaskentapalvelut

Henkilökohtaisten avustajien palkanlaskentapalvelut 1.3.2012 1 Henkilökohtaisten avustajien palkanlaskentapalvelut Kirkkonummen perusturva pyytää tarjousta tämän tarjouspyynnön mukaisesti vammaisten henkilökohtaisen avustajien palkanlaskentapalveluista,

Lisätiedot

KRANNIEN LEHTIHANKINNAT

KRANNIEN LEHTIHANKINNAT 1 Krannit-kirjastot: TARJOUSPYYNTÖ Isojoen kunnankirjasto 7.8.2012 Karijoen kunnankirjasto Kaskisten kaupunginkirjasto Kauhajoen kaupunginkirjasto (Kurikan kaupunginkirjasto /Jurva, Kurikka, Seinäjoen

Lisätiedot

Porvoon kaupungin matkojen hallintaohjelmisto

Porvoon kaupungin matkojen hallintaohjelmisto 1(10) Porvoon kaupungin matkojen hallintaohjelmisto Porvoon kaupunki pyytää tarjoustanne matkojen hallintaohjelmistosta kokonaispalveluna. Hankintamenettely Hankintamenettely on avoin. Hankinnan arvo ylittää

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ SUUN TERVEYDENHUOLLON VUOKRATYÖVOIMAN HANKINNASTA YTHS:N SEINÄJOEN OPISKELUTERVEYDENHUOLTOON

TARJOUSPYYNTÖ SUUN TERVEYDENHUOLLON VUOKRATYÖVOIMAN HANKINNASTA YTHS:N SEINÄJOEN OPISKELUTERVEYDENHUOLTOON 26.03.2012 1 (7) TARJOUSPYYNTÖ SUUN TERVEYDENHUOLLON VUOKRATYÖVOIMAN HANKINNASTA YTHS:N SEINÄJOEN OPISKELUTERVEYDENHUOLTOON YTHS pyytää kirjallista tarjousta suun terveydenhuollon vuokratyövoiman hankinnasta

Lisätiedot

Aatosvainion infran suunnittelu

Aatosvainion infran suunnittelu Sivu 1/6 Pyhäjoen kunta Tekninen lautakunta Tarjouspyyntö 24.4.2015 Aatosvainion infran suunnittelu 1 Hankinnan kohde 2 Hankinnasta tehtävä sopimus 3 Tarjoajan soveltuvuuden arviointi 4 Tarjouksen tarjouspyynnön

Lisätiedot

Turun kaupungin hyvinvointitoimialan ja sivistystoimialan lasten kuljetukset ajalle 1.8.2015 31.7.2017 (+ 1 + 1 v optio)

Turun kaupungin hyvinvointitoimialan ja sivistystoimialan lasten kuljetukset ajalle 1.8.2015 31.7.2017 (+ 1 + 1 v optio) Tarjouspyyntö 1 (16) Turun kaupungin hyvinvointitoimialan ja sivistystoimialan lasten kuljetukset ajalle 1.8.2015 31.7.2017 (+ 1 + 1 v optio) Sisällys 1 Hankinnan kohde... 3 2 Palvelulle asetetut ehdottomat

Lisätiedot

Paimion kaupunki, Sauvon kunta ja Paimion-Sauvon kansanterveyskuntayhtymä järjestävät tarjouskilpailun:

Paimion kaupunki, Sauvon kunta ja Paimion-Sauvon kansanterveyskuntayhtymä järjestävät tarjouskilpailun: Työterveyspalvelujen hankinta TYÖTERVEYSPALVELUJEN HANKINTA Paimion kaupunki, Sauvon kunta ja Paimion-Sauvon kansanterveyskuntayhtymä järjestävät tarjouskilpailun: Hankinnan kohde Pyydämme kirjallisia

Lisätiedot

KIRJAHANKINNAT VUODELLE 2014 JA MAHDOLLINEN OPTIO VUODELLE 2015

KIRJAHANKINNAT VUODELLE 2014 JA MAHDOLLINEN OPTIO VUODELLE 2015 LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN TARJOUSPYYNTÖ 36/13 1 (5) KEMI-TORNIO SEUDUN HANKINTAPALVELUT Kemin kaupunki Keminmaan kunta Simon kunta Tervolan kunta KIRJAHANKINNAT VUODELLE 2014 JA MAHDOLLINEN OPTIO

Lisätiedot