TURVATEKNIIKAN KESKUKSEN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2006

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TURVATEKNIIKAN KESKUKSEN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2006"

Transkriptio

1 TURVATEKNIIKAN KESKUKSEN TILINPÄÄTÖS VUODELTA Johtokunta hyväksynyt

2 1. Toimintakertomus Johdon katsaus Toiminnan vaikuttavuus Tuotokset ja laadunhallinta Toiminnallinen tehokkuus Toiminnan taloudellisuus ja tuottavuus Maksullisen toiminnan tulos ja kannattavuus Toimintatapojen kehittäminen Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen Tilinpäätösanalyysi Rahoituksen rakenne Talousarvion toteutuminen Tuotto- ja kululaskelma Tase Sisäisen valvonnan arviointi- ja vahvistuslausuma Arviointien tulokset Yhteenveto havaituista väärinkäytöksistä Talousarvion toteutumalaskema Tuotto- ja kululaskelma Tase Liitetiedot Allekirjoitukset Muut liitteet

3 1. TOIMINTAKERTOMUS 1.1. JOHDON KATSAUS Yleiskatsaus ja toimintaympäristö Kokonaisuutena katsoen vuosi oli turvatekniikan keskuksen toiminnassa maltillisen kasvun kautta. Keskuksen henkilöstön määrä oli likimain ennallaan, noin 120, mutta taloudelliset panostukset lisääntyivät yli 10 prosentilla. Taloudellisen kasvun taustalla olivat suurehkot kehitysprojektit. Keskuksen palvelujen kysyntää muokkasivat ensisijaisesti uudet säädösvelvoitteet ja tietyt toimintavuodelle ajoittuneet määräaikaisvelvoitteet; esimerkkinä kemikaalilaitosten turvallisuusselvitysten päivitykset. EU-puheenjohtajuuskausi vaati myös TUKESilta erityispanostuksia. Pitkällä tähtäyksellä elinkeinotoiminnan volyymimuutokset ja teollisten investointien määrä Suomessa vaikuttavat asiakaspalvelujen kysyntään. Tuotantolaitosvalvonta on tässä suhteessa herkin. Yleinen palveluvaltaistuminen merkitsee sitä, että erilaisten teknisten palvelujen kuten asennus-, urakointi-, tarkastustoiminnan valvontakysyntä säilynee vakaana myös vastaisuudessa. TUKESin oma-aloitteisen tuotevalvonnan tarve riippuu välillisesti tuotemarkkinoiden yleisestä kysyntätilanteesta. Tältäkin osin uudet säädökset ja myös uudet laiteteknologiat ovat tärkeitä toiminnan määrää ja painopisteitä muotoilevia tekijöitä. Nämä muutokset heijastuvat merkittävästi myös viestintä- ja T&K-palvelujen tarpeeseen. TUKESin toiminnan poikkihallinnollisuus on yhä lisääntymässä, vaikkakin kauppa- ja teollisuusministeriön toimialan tehtävät ovat dominoivia määrärahapanostuksilla mitattuna. Toimintavuonna vahvistuivat erityisesti sisäasiainministeriön sekä ympäristöministeriön tehtäväalueet. Edellisestä on esimerkkinä pelastustoimen laitteiden valvonta ja jälkimmäisestä sähkö- ja elektroniikkatuotteissa käytettävien vaarallisten aineiden valvonta (ROHS-valvonta). Uusien vastuualueiden lisääminen, kun se perustuu TUKESin erityisosaamisen hyödyntämiseen, on vastaisuudessakin järkevää ja kustannustehokasta. Tehtävien rahoitus on kuitenkin lähes alituisena pullonkaulana. Asiaa mutkistavat myös hallinnon henkilöstön vähentämisvaatimukset. Uusien tehtävien myötä TUKESin tehtäväkenttä ulottuu enenevästi ekologisten ominaisuuksien valvontaan, energiatehokkuus mukaan lukien. Vuonna vahvistettu hallinnon tuottavuuden toimenpideohjelma merkitsee TUKESin osalta noin 11 % suuruista henkilöstön leikkaustarvetta. Kun tässä ratkaisussa on jätetty huomiotta näköpiirissä olevien uusien tehtävien vaatima henkilötarve ja kun lisäksi keskuksen määrärahakehyksiä leikattiin 5 prosentilla, ovat keskuksen taloudelliset toimintaedellytykset äärimmäisen haastavat. Mikäli teknisen turvallisuuden ja luotettavuuden taso halutaan pitää yhteiskunnassamme aiemmalla uralla, on TUKESin talousarvioraameja voitava kohentaa. Keskuksen uudessa strategiassa lääkkeenä tuottavuuden lisäämiseen on korostetun riskiperusteinen toimintamalli. Tähän liittyvä toimintaprosessien virtaviivaistaminen sekä sähköiseen toiminnan lisääminen ovat hyvässä vauhdissa. Näitä kehitysaskelia ei kuitenkaan ole mahdollista viedä loppuun ilman kehittämisrahoitusta. Keskus panostaa osaltaan siihen, että toimivat ratkaisut löydetään yhteistyössä ohjaavien ministeriöiden kanssa. Kulunut toimintavuosi oli tuloksiltaan hyvä. Keskeiset toiminnalliset tavoitteet saavutettiin. Taloudelliset tulokset ovat niinkään hyviä. Taloudellisia resursseja jäi jonkin verran hyödyntämättä. Säästyneet määrärahat ovat kuitenkin ratkaisevan tärkeitä vuoden 2007 toiminnan taloudellisen pohjan varmistamisessa. 3

4 Vaikuttavuus Keskuksen keskeisen vaikuttavuustavoitteen, teknisen turvallisuuden ja luotettavuuden paranemisen, kannalta katsoen toimintavuosi oli yleisesti tavoitteiden mukainen. Arvioinnin perustana on toimintavuonna käyttöönotettu indikaattorijärjestelmä. Vakavimpien onnettomuuksien määrän vähenemä oli muutoin pitkän aikavälin tavoiteuralla (so. 10 %:n vähenemä vuoteen 2012), paitsi sähköpalojen osalta. Turvallisuus- ja luotettavuustaso keskuksen eri toiminta-alueilla on keskimäärin säilynyt ennallaan. Onnettomuuskehitys oli ennakkotietojen perusteella keskimäärin ennallaan, mutta kuolemaanjohtaneita sähköpalo-onnettomuuksia oli selvästi edellisvuotta enemmän. Yritysten ja kansalaisten toimintatapojen kehitystä kuvaavat indikaattorit osoittavat myönteistä kehitystä. Kemikaali- ja räjähdetuotantolaitosten turvallisuustaso on vahvistumassa. Vaatimustenvastaisten tuotteiden määrä markkinoilla on valvontahavaintojen perusteella hallinnassa eikä ole lisääntynyt edellisvuosista. Tuotteiden teknisistä vajavaisuuksista suoraan johtuvat onnettomuudet ovat yhä harvinaisempia. Toiminnallinen tehokkuus Taloudelliselta kannalta katsoen keskuksen toiminta oli asetettujen suuntaviivojen mukaista. Toiminnan kokonaiskustannukset toimintavuonna olivat 10,76 milj. euroa, mikä oli 1,13 milj. euroa (11,6 %) edellisvuotta suurempi. Valvontatoiminnan osuus kustannuksista väheni lievästi ja oli 60 %. Tutkimuksen ja kehittämisen osuus kasvoi 28 prosenttiin heijastaen suunniteltua kehittämispainotteisuutta. Viestinnän osuus pysyi lähes ennallaan eli noin 12 prosentissa. Toiminnat tuotot säilyivät likimain ennallaan ja olivat 1,62 milj. euroa. Kulut lisääntyivät 10,78 milj. euroon, mikä oli jonkin verran vähemmän kuin suunniteltu. Kulujen säästöt johtuivat lähinnä eräiden kehitysprojektien ja hankintojen viivästymisestä sekä henkilökulujen säästöistä. Talousarviomäärärahan säästö pieneni 1,29 milj. euroon. Kannattavuustavoitteena ollut maksullisen toiminnan kustannusvastaavuus saavutettiin keskimäärin. Julkisoikeudellisten suoritteiden tuottojen hienoinen alijäämä kompensoitui muiden suoritteiden ylijäämällä. Taloudellisuutta ja tuottavuutta koskevia numeerisia tavoitteita ei ollut. Käyttöön otettujen tunnuslukujen perusteella ei vielä voida arvioida todellisia kehitystrendejä kvantitatiivisesti. Tuotokset ja laadunhallinta Keskuksen tuotokset vastasivat asetettuja tavoitteita keskimäärin kaikilla päätoimintalohkoilla (tuote-, laitteisto- ja laitosvalvonta). Toimialan valvontasuoritteiden kokonaismäärämäärä myötäili kysyntää ja oli lähes edellisvuoden suuruinen eli noin Toimialan kohteisiin tehtyjen valvontakäyntien määrä väheni (noin 8 %), mutta erilaisten lupien, ilmoitusten, tutkintojen ja turvallisuusselvitysten määrä lisääntyi. Käsittelyaikatavoitteet saavutettiin useimmilla toimeksiantolohkoilla. Poikkeuksia olivat eräät lupa- ja ilmoitusasiat sekä ilotulitehyväksynnät. Ensin mainituista pitkittymistä pääosa johtui kuulutus ja lausuntokäytäntöjen muutoksista toimintavuonna. Viestintätuotosten määrä ja laatu vastasivat tavoitteita. Kehittämistuotosten osalta päästiin myös varsin hyvin tavoitteisiin. Tutkimus- ja kehittämisprojektien toteutumat paranivat edellisvuosista. Tärkeänä tekijänä oli keskuksen projektinhallintajärjestelmän uudistaminen. Myös toimintaprosessien kehittämisessä, toiminnan sähköistämisessä, strategian uudistamisessa sekä EU-toiminnassa edettiin tavoitteiden mukaisesti. EFQM-itsearvioinnin tulosten perusteella keskuksen laadullinen suorituskyky on vahvistunut. 4

5 Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen Keskuksen henkilöstövoimavarat ja henkilöstön kehittäminen noudattivat suunnitelmauraa. Henkilöstön määrä oli vuoden lopussa lievästi edellisvuotta suurempi, mutta henkilötyövuosien kokonaismäärä oli kuitenkin jonkin verran suunniteltua pienempi. Henkilöstökulut olivat 5,77 milj. euroa ja pysyvät likimain ennallaan. Henkilöstön koulutukseen ja kehittämiseen panostettiin jonkin verran edellisvuotta enemmän. Koulutuspäiviä kertyi 7,6 päivää henkilötyövuotta kohden ja vastaa noin 3340 euroa/htv. Kaikkia esimiehiä kokeva esimiesvalmennuskoulutus eteni suunnitelmien mukaisesti. Keskuksen työilmapiiri oli suoritetun työilmapiiri- ja hyvinvointiselvityksen perustella edelleen hyvää tasoa TOIMINNAN VAIKUTTAVUUS Vaikuttavuustavoitteet vuoteen 2012 ovat seuraavat: o Turvallisuusriskien hallinnan puutteista johtuvat henkilö-, ympäristö- ja omaisuusvahingot vähenevät TUKESin toimialoilla. o Yritysten ja kansalaisten turvalliset toimintatavat paranevat. o Tuotteiden, laitteistojen ja laitosten tekninen turvallisuus ja luotettavuus paranevat. Toiminnan vaikuttavuuden arviointia ja mittaamista varten on kehitetty teknisen turvallisuuden indikaattorijärjestelmä. Järjestelmä otetaan käyttöön vaiheittain vuosina Vaikuttavuusindikaattorit Vaikuttavuustavoitteiden osatavoitteet sekä niiden mittarit ja tavoitearvot ovat seuraavat: Turvallisriskien hallinnan puutteista johtuvat henkilö-, ympäristö- ja omaisuusvahingot vähenevät TUKESin toimialoilla (lkm) tavoitetila 2012 Toimialueella kuolemaan johtaneiden onnettomuuksien (pl. sähköpalokuolemat) lukumäärien liukuva 10 vuoden keskiarvo 8,3 8,0 7,6 < 7,5 Sähköpalokuolemien lukumäärä (yksittäinen vuosiarvo) Vakavien kemikaalivuotojen (tutkintaluokan 2 2 ja 3 3 ) lukumäärä TUKESin valvontakohteissa (kemikaalien laajamittainen teollinen käsittely) (yksittäinen vuosiarvo) Prosessiteollisuuden onnettomuuksien 4 vuosittainen lukumäärä vähenee selkeästi vuosien keskimääräisestä tasosta (44) (yksittäinen vuosiarvo) < < < 44 1 tarkistetaan SM:n suunnitelmista 2 Tutkintaluokka 2: toimialalla sattunut vakava onnettomuus, josta on aiheutunut merkittäviä vahinkoja 3 Tutkintaluokka 3: toimialalla sattunut onnettomuus, jonka syy on usein tiedossa ilman erillistä tutkintaa 4 Onnettomuudet, jotka ovat sattuneet seuraavissa TUKESin valvontakohteissa: vaarallisten kemikaalien ja nestekaasun käsittely ja varastointi sekä kaikki painelaitteet TUKESin luvilla toimivissa kohteissa, kaikki rekisteröidyt painelaitteet myös muissa kohteissa, maakaasun käyttö TUKESin valvontakohteissa sekä räjähteiden valmistus ja varastointi räjähdetehtaissa 5

6 Toimialan sähköstä aiheutuvat tulipalot vähenevät samassa suhteessa kuin muut tulipalot (yksittäinen vuosiarvo) < Yritysten ja kansalaisten turvalliset toimintatavat paranevat 17,5 Toimialan sähköstä aiheutuneiden tulipalojen aiheuttamat välittömät omaisuusvahingot vähenevät vuoteen 2012 samassa suhteessa kuin muiden tulipalojen aiheuttamat vahingot, kuitenkin vähintään 10 % vuonna 2005 arvioiduista kustannuksista tieto ei M 5 vielä käytettävissä <3,6-4,5 M (SM:<80 M 6 ) (%-osuus) tavoitetila 2012 Merkittävästi puutteellisten (toiminnan taso <2, asteikolla 0-5) kemikaali- ja räjähdetuotantolaitoksien osuus kaikista ko. valvontakohteista vähenee 10 10,5 6,3 %-osuus vähenee Kemikaali- ja räjähdetuotantolaitoksien, joissa riskienhallinta vähintään tasolla 3, asteikolla 0-5) osuus kasvaa 40 45,1 60,4 %-osuus kasvaa Yritysten toiminnan arviointia kehitetään ja arviointimalli otetaan soveltuvin osin käyttöön myös muilla toimialoilla. Painelaiterekisterin turvallisuusindikaattorit -projekti on valmistuu 2007 Tuotteiden, laitteistojen ja laitosten tekninen turvallisuus ja luotettavuus paranevat (lkm) tavoitetila 2012 Markkinoilla olevista sähkötuotteista löydettyjen vakavien puutteiden 5 vuoden keskiarvo vähenee ,2 < 40 Vakavien teknisten puutteiden (taso <1, asteikolla 0-5) osuus kaikista tekniikan vaatimustenmukaisuutta koskevista havainnosta vähenee vuoteen arviointimallin käyttöönottoa tuotevalvonnassa on kehitetty ja testattu. Numerotietoja ei ole vielä käytettävissä. Mittaamisvälineiden hyvä vaatimustenmukaisuus säilyy ja ongelma-alueiden 7 vaatimusten vastaisten laitteiden määrä vähenee 5 % vuosittain. - indikaattorin tietopohja on riittämätön, joten indikaattori muotoillaan uudelleen 5 lähde: TUKESin sähköpalotutkimus lähde: SM:n TTS , Palovahinkojen arvo 7 Ongelma-alueet: voiteluöljyn myynti, anniskeluun liittyvät mittaukset, jalometallituotemyymälöiden vaa'at, vesimittarit, venesatamien polttoainemittarit 6

7 Onnettomuustiedot Vuonna tapahtui neljä kuolemaan johtanutta tapaturmaa: kolme sähkötapaturma ja yksi nestekaasuonnettomuus. Sähköpaloissa kuoli yhteensä 24 henkilöä. Sähköpalokuolemissa puolet aiheutui käyttäjän omasta toiminnasta ja loput vikaantuneista laitteista Liesi on edelleen yleisin sähköpalokuolemia aiheuttava sähkölaite. Taulukko: TUKESin toimialalla sattuneissa onnettomuuksissa kuolleet Onnettomuusryhmä Sähkölaitteet ja -laitteistot Nestekaasu Vaaralliset kemikaalit Räjähteet Hissit Kaivokset Ilotulitteet, ilotulitepalot Painelaitteet Sähköpalot Yhteensä Taulukko: TUKESin tietoon tulleet toimialalla sattuneet onnettomuudet vuosina Onnettomuusryhmä Vaaralliset kemikaalit, TUKESin valvontakohteet Vaaralliset kemikaalit, muut toimialan kohteet 1) Kaivokset 2) ** Muut kaivoksissa sattuneet onnettomuudet Sähkölaitteet ja -laitteistot Ilotulitteet, omatekoiset pommit ja räjähteet Painelaitteet Hissit Nestekaasu Aerosolit Räjähteet Maakaasu Vaarallisten aineiden kuljetus Muut Yhteensä ) Vuosien lukumäärään vaikuttaa pelastustoimen resurssi- ja onnettomuustietojärjestelmän PRONTOn hyödyntäminen 2) Tapaturmasta aiheutunut yhden tai useamman työvuoron menetys 3) Muut kaivoksissa sattuneet onnettomuudet (kuolemantapaukset, tulipalot) ** tieto ei ole vielä tullut Onnettomuus- ja vauriotutkinta TUKES tutkii toimialalla sattuneita onnettomuuksia, mikäli niissä on sattunut vakavia henkilövahinkoja, vahinkokustannukset ovat olleet merkittäviä tai mikäli vaaralliseksi luokiteltua kemikaalia on valunut ympäristöön huomattava määrä. Lisäksi TUKES tutkii onnettomuuksia, joiden 7

8 syyn selvittäminen katsotan teknisen turvallisuuden tai onnettomuuksien ehkäisemisen kannalta tarpeelliseksi. Vuonna tutkijaryhmä asetettiin tutkimaan yhtä kuolemaan johtanutta sähkötapaturmaa. Vuoden aikana valmistui kolme onnettomuustutkintaraporttia. Valvontahavainnot Tuotevalvonta Tuotteiden turvallisuuden parantamiseksi varmistetaan, että markkinoilla olevat tuotteet ovat vaatimusten mukaisia ja että tuotteiden turvallinen käyttö lisääntyy. TUKESin valvonta-alueella markkinoille saatetut tuotteet eivät teknisen vaatimustenvastaisuuden takia ole aiheuttaneet kuolemaanjohtaneita onnettomuuksia. Onnettomuudet ovat tapahtuneet laitteiden käytössä johtuneista virheistä, tuotteiden vikaantumisesta tai laitteiden muuttamisesta. Taulukko: Yhteenveto tuotevalvonnan reaktiotoimenpiteistä vv : Toimenpiteet: Palauttamismenettely Myyntikielto Toimituskielto Huomautus Notifikaatiot RAPEX 1) *) Selvityspyyntö **) Vakauskehoitus Muu kehotus Nimileiman rekisteröinnin lopettaminen *) järjestelmän käyttöönotto Kuluttajaviraston uusien ohjeiden mukaisesti **) sisältää sähkötuotteiden 160 kpl ennen päätöksentekoa pyydettyä selvitystä 1) EU:n tuoteturvallisuuteen liittyvä nopea tiedonvaihtojärjestelmä (System for the rapid exchange of information) Sähkötuotteet: Vaatimustenmukaisuus on hieman parantunut. Markkinoilta löytyi 26 % edellisvuotta vähemmän tuotteita, joissa oli vakavia sähköturvallisuuspuutteita (:37, 2005:50). Palautusmenettelypäätöksiä tehtiin 18, lukumäärä on pienentynyt kahden edellisen vuoden tasosta. Vaarallisten tuotteiden poistaminen markkinoilta toimii edelleen hyvin. Niiden markkinoille tulon estäminen on kuitenkin hankalaa. EMC vaatimustenmukaisuus on parantunut edellisvuoteen verrattuna. Testatuista tuotteista 55 % oli vaatimustenmukaisia (2005: 31 %). Tietokoneisiin kohdistettu valvontahanke osoitti, että tietokoneet täyttävät yleisesti ottaen EMC-vaatimukset. Energiamerkintöjen esillepano on hieman parantunut. Tarkastetuista kohteista puutteita ilmeni 43 %:ssa kohteista (2005: 47 %). Pelastustoimen tuotteiden vaatimustenmukaisuudessa ei tapahtunut merkittäviä muutoksia edellisvuoteen verrattuna. Tuotteet olivat pääosin asianmukaisia kaikissa valvottavissa tuoteryhmissä, ilmenneet puutteet olivat yksittäistapauksia. Voimassa olevien säädösten ja määräysten puuttuminen vaikeutti valvontaa ja tuotteiden vaatimustenmukaisuuden arviointia. CE-merkityt rakennustuotteet olivat pääosin asianmukaisia. Aikaisempien vuosien tapaan tuli esille yksittäisiä merkintä- tai dokumentaatiopuutteita ja -virheitä. 8

9 Markkinoilla olevien painelaitteiden vaatimustenmukaisuudessa ei ole havaittu vakavia puutteita. Kemikaaliturvallisuuslain alaisten tuotteiden (kaasulaitteet, kemikaalisäiliöt, louhintaräjähteet ja ilotulitteet) turvallisuustaso on ollut hyvä. Kattiloiden hyötysuhteen valvonnassa ei havaittu puutteita. Kuljetettavissa painelaitteiden turvallisuustaso on hyvä. Valvontahavaintojen perusteella pakkauksien ja säiliöiden valmistajat toimivat turvallisuutta edistäen ja määräysten mukaisesti. Jalometallituotteet: Markkinoilta löytyi vain muutamia merkittävästi alipitoisia tuotteita. Tuotteiden leimamerkinnöissä oli edelleen puutteita, tilanne ei ole muuttunut edellisestä vuodesta. Mittauslaitteet: Tilanne on säilynyt ennallaan ja on yleisesti ottaen hyvä. Laitosvalvonta Kemikaali- ja räjähdeturvallisuus ja kaivostoiminta Kemikaalilaitosten ja räjähdetehtaiden arviointia arviointimallilla jatkettiin ja laitokset saivat numeeriset arviot käyttöönsä. Kaikkien laitosten keskiarvo asteikolla 0-5 oli 2,8 (2005: 2,7). Hyviksi arvioitujen kohteiden tarkastuksia on harvennettu. Turvallisuusselvityslaitosten tarkastusväliä on pidennetty noin 20 %:ssa laitoksista. Näissä laitoksissa määräaikaistarkastukset tehdään vain joka toinen vuosi. Muutaman vaatimukset alittavan lupalaitoksen tarkastusväliä on lyhennetty yhdellä vuodella viidestä neljään vuoteen. Suurimpia tuotantolaitoksia koskevien turvallisuusselvitysten käsittelyssä riskienhallinta (onnettomuusriskien tunnistaminen ja analysointi sekä seurausten arviointi) on ollut lisäselvityspyyntöjen aiheena. Yritysten riskinarviointitaso on parantunut. Asiaan on kiinnitetty entistä enemmän huomiota ja vaatimuksia on täsmennetty. Turvallisuusjohtamisjärjestelmään liittyvät menettelyt on otettu käyttöön entistä paremmin. Maakaasu Maakaasuturvallisuudessa ei ole tapahtunut oleellisia muutoksia. Valvonta kohdistettiin jakelu- ja käyttökohteisiin. Paineelliset järjestelmät Painelaiteturvallisuudessa ei ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Valvonnassa ei ole havaittu vakavia turvallisuuspuutteita. Painelaiterekisteriin vietyjen tarkastustietojen ja muutosilmoitusten määrä on tullut tavanomainen. Painelaitteita koskevaa indikaattoria kehitetään. Paloilmoitin- ja sammutuslaitteistoliikkeet, käsisammutinliikkeet Asennusliikkeiden ja tarkastuslaitosten toiminta on ollut pääosin asianmukaista. Öljylämmitysliikkeet ja kaasuasennusliikkeet Valvontahavaintojen perusteella toiminta on ollut pääosin asianmukaista. Öljysäiliöiden tarkastusliikkeet Valvonnassa ei ole havaittu merkittäviä puutteita. Tarkastuslaitokset Valvontahavaintojen perusteella tarkastuslaitosten toiminta oli asianmukaista. Toiminta on yrityskauppojen johdosta hyvin keskittynyttä. 9

10 Sähkölaitteistot ja sähköurakointi Merkittävimmät puutteet sähköurakoitsijan tekemissä käyttöönottotarkastuksissa ovat vähentyneet vuoden 1996 lakimuutoksen jälkeen vuosi vuodelta. Kokonaan tekemättä tarkastus on enää hyvin harvoin. Tarkastuksen sisällössä ja sen kirjaamisessa käyttöönottotarkastuspöytäkirjaan on kuitenkin vielä kehitettävää. Pienten asuinrakennusten sähkötöiden vaatimustenmukaisuutta selvitettiin tutkimuksella, jossa kohteena oli 145 pari- ja omakotitaloa ja kesämökkiä eri puolilta Suomea. Sähköasennusten tasossa oli paljon alueellisia eroja ja tilanne oli huonoin Etelä- ja Pohjois-Suomessa; siellä havaittiin vakavia puutteita joka neljännessä kohteessa. Erityisenä ongelmana ovat käyttöönottotarkastusten puutteet. Kolmasosa käyttöönottotarkastuspöytäkirjoista oli puutteellisia, pohjoisessa ja etelässä lähes puolet. Sähkötyöturvallisuuskoulutuksen ylläpidossa ja laitteistojen huolto- ja kunnossapito-ohjelmissa jatkuu myönteinen kehitys. Sähköalan tarkastustoiminnan valvontahavainnot ovat edellisvuosien tasolla. Turvallisuuspuuteilmoitusten määrä kasvoi edellisvuodesta. Vuonna niitä oli 112 kpl (2005: 83 kpl). Tutkintapyynnöt poliisille ovat lisääntyneet. Monien ilmoitusten takana on oikeudeton sähköasennustyö ja joissain tapauksissa myös selkeä vaaran aiheuttaminen. Hissit ja hissiurakointi Hissiurakoitsijoiden valvonnassa on kiinnitetty huomiota mm. niihin tapauksiin, jossa sama töiden johtaja toimii useamman yrityksen vastuuhenkilönä. Hissien huoltotoiminnassa on seurattu mitä vaikutuksia on hissien huollon vähenemisellä ja huollon siirtymisellä kahden henkilön työparista yksin suoritettavaksi. Tarkastuslaitosten havainnoissa näkyy lievä hissien kunnon heikentymä. Taulukko: Yhteenveto sähkölaitteistojen ja hissien valvonnan reaktiotoimenpiteistä vv Käyttökiellot ja tarkastajien käyttökieltojen vahvistukset Uhkasakkomenettely Kehotukset ja vakavat kehotukset Toimintakiellot tai rajoitukset Tutkintapyyntö poliisille Yhteensä Vaikuttavuuden tulosanalyysi Onnettomuustietojen ja valvontahavaintojen perusteella toimintaa voidaan pitää tuloksellisena. Turvallisuusindikaattorit osoittavat pääosin myönteistä kehitystä. Toisaalta sähköpalojen määrä sekä laitteiden ja laitteistojen käyttö ovat edelleen ongelma-alueita. Valvonnan ja viestinnän kohdentamista on jatkettava riskialteimpiin kohteisiin. Tätä tukee vuoden aikana täsmennetty TUKESin strategia (2015), jonka peruslinjaus keskittyy turvallisuuden ja luotettavuuden riskiperusteiseen kokonaishallintaan vaikuttavuuden aikaansaamiseksi. Vaikuttavuustavoitteiden toteutumisen ja niiden mitattavuuden parantamiseksi turvallisuusindikaattorijärjestelmää on edelleen täydennettävä. Erityisenä tavoitteena on kytkeä toimintaprosessit nykyistä selkeämmin vaikuttavuustavoitteisiin. Tätä tarkoitusta palvelee vuonna aloitettu ns. TAHKO-hanke (TUKESin asiakkuuksien hallinta- ja kehittämisohjelma). Nämä kehittämishankkeet antavat pohjaa toiminnan priorisoinnille ja voimavarojen optimaaliselle kohdentamiselle. 10

11 1.3. TUOTOKSET JA LAADUNHALLINTA Tulostavoite: Markkinoilla olevien vaatimustenvastaisten tuotteiden osuus vähenee. Poistetaan markkinoilta mahdollisimman suuri osa vaarallisista tuotteista. Edistetään toiminnanharjoittajien osaamista ja motivaatiota saattaa markkinoille vain vaatimusten mukaisia tuotteita sekä kuluttajien osaamista ja motivaatiota hankkia vaatimusten mukaisia tuotteita. Edistetään kansalaisten osaamista tuotteiden turvallisessa käytössä ja turvallisuuden kannalta tarpeellisten käyttöohjeiden toimittamista tuotteiden mukana. Valmistaudutaan mittauslaitedirektiivin edellyttämään markkinavalvontaan. Markkinoilta poistettiin tietoon tulleet vaaralliset tuotteet. TUKESin valvonta-alueella markkinoille saatetut tuotteet eivät teknisen vaatimustenvastaisuuden takia aiheuttaneet kuolemaanjohtaneita onnettomuuksia. Onnettomuudet ovat tapahtuneet laitteiden käytössä johtuneista virheistä, tuotteiden vikaantumisesta tai laitteiden muuttamisesta. Valvontakäyntien yhteydessä toiminnanharjoittajille jaettiin tietoa vaatimusten varmistamisesta ja uusista säädöksistä. Kuluttajille viestittiin kampanjoin, esittein ja oppain tuotteiden oikeasta käytöstä. Katso myös viestintää koskeva tavoite sivulla 132. Mittauslaitedirektiivin edellyttämään markkinavalvontaan valmistauduttiin. Yhtään direktiivin menettelyjen mukaan markkinoille saatettua mittauslaitetta ei havaittu. Tavoitteena olleet valvontakäyntimäärät toteutuivat pääosin. Teknologiakohtaiset valvontatapahtumat liitteessä 1 sivulla 36. Tulostavoite: Laitosten toiminta ja laitteistojen käyttö sekä asennus-, huolto- ja tarkastustoiminta ovat vaatimusten mukaisia. Laitokset Kemikaali- ja painelaitevalvontaa tehostetaan ottaen huomioon valvontakohteiden erilaisuus ja kypsyystaso. Maakaasu- ja kemikaalilupiin liittyviä menettelyitä toteutetaan ja kohdennetaan maakaasuvalvontaa uuden asetuksen mukaisesti. Käsitellään kemikaali- ja räjähdekohteiden toimittamat turvallisuusselvitykset kiinnittäen erityistä huomiota kohteiden riskienhallintaan. Edistetään painelaitteiden kunnonvalvontajärjestelmien käyttöönottamista ohjeistuksella. Kemikaali- ja painelaitteiden toiminnallista turvallisuutta edistetään erityishankkeella. Lupien, turvallisuusselvitysten, ilmoitusten, pätevyyden varmistamisen ja valvontakäyntien avulla on varmistettu, että toiminnanharjoittajat ja laitteistojen haltijat noudattavat yhteiskunnan asettamia turvallisuusvaatimuksia. Lisäksi on varmistettu, että asennus- ja huoltoliikkeiden sekä tarkastuslaitosten toiminta täyttää turvallisuusvaatimukset. Vuodelle ajoittuvien turvallisuusselvitysten päivitysten ja uusien selvitysten käsittely eteni pääosin tavoiteajassa. Teollisuuden kunnonvalvontajärjestelmien käyttöönottoa edistävän projektin toteuttamisesta luovuttiin selkiintymättömän tavoitteen vuoksi. Projekti korvataan TEKESin tukemalla yhteisprojektilla teollisuuden kanssa. Kemikaali- ja painelaitteiden toiminnallista turvallisuutta edistävä projekti on edennyt suunnitelman mukaisesti ja se valmistuu vuonna

12 Valvonnan määrälliset ja laadulliset tavoitteet saavutettiin hyvin pl. kuulutus- ja lausuntomenettelyä edellyttävien lupien ja ilmoitusten käsittely. Lupaprosessia uudistettiin, minkä vuoksi viiden kuukauden (150 pv) käsittelyaika ei kaikissa tapauksissa ole ollut riittävä. Muu asiakkailta tullut kysyntä (luvat ja ilmoitukset) hoidettiin tavoiteajassa. Tavoitteena olleet valvontatoimenpiteet (valvontakäynnit ja asiakirjavalvonnat) toteutuivat. Teknologiakohtaiset valvontatapahtumat liitteessä 1 sivulla 36. Laitteistot ja tekniset palvelut Laitteistojen turvallisen rakentamisen ja käytön varmistamiseksi toteutetaan tarvittavat reaktiiviset valvontatoimenpiteet saatujen ilmoitusten ja rekisterien perusteella. Toteutetaan laitteistoihin, asennusliikkeisiin ja tarkastajiin kohdistetut valvontakäynnit ja muut oma-aloitteiset valvontatoimenpiteet laaditun suunnitelman mukaisesti. Edistetään kiinteistöjen haltijoiden valmiutta hallita eri teknologioihin liittyviä käyttöriskejä ja sitoutumista käyttää oikeuden omaavia sähköurakoijia. Tehdään otantatutkimus pienten asuinrakennusten sähkötöiden vaatimustenmukaisuudesta, ja suunnitellaan sen perusteella mahdollisesti tarvittavat tulevien vuosien erityistoimenpiteet. Edistetään sähkölaitteistojen kunnossapitoa. Toteutetaan viestintätoimenpiteitä ilmajohtotapaturmien ehkäisemiseksi. Edistetään sähkön paloturvallisuutta etenkin liesien, hoitolaitosten ja maatilojen osalta erillisen hankesuunnitelman mukaisesti. Suunnitellaan ja käynnistetään toimenpiteet, jotka toteutetaan vuonna valmistuvaan sähköammattilaisten sähkötapaturmien syitä koskevaan tutkimukseen nojautuen. Sähkölaitteistojen ja sähköurakoinnin valvontatavoitteet saavutettiin. Toimintaa koskevien ilmoitusten ja lupien määrä oli edellisvuoden tasolla. Turvallisuuspuuteilmoitusten määrä kasvoi. Otantatutkimus pienten asuinrakennusten sähkötöiden vaatimustenmukaisuudesta toteutettiin. Projektin tuloksia hyödynnetään viestinnässä kohderyhmille vuoden 2007 aikana. Kiinteistöjen haltijoiden valmiutta käyttää oikeudet omaavia sähköurakoitsijoita edistettiin oppaiden, ohjeiden, lehtikirjoitusten sekä kotisivulla olevan aineiston avulla. Käsisammutinliikkeiden ilmoituksia ja vastuuhenkilöiden pätevyystodistushakemuksia käsiteltiin poikkeuksellisen paljon uuden asetuksen ja vastuuhenkilöiden pätevyystodistusten voimassaolon päättymisen vuoksi. Paloilmoitin- ja sammutuslaitteistojen asennusliikkeen toimiluvan uusimisten lukumäärä sekä vastuuhenkilöiden pätevyyskokeiden osallistujamäärä oli poikkeuksellisen suuri. Sähkölaitteiston kunnossapidon ja sähkön paloturvallisuuden edistäminen. Katso viestintää koskeva tavoite sivulla 13. Sähköammattilaisten sähkötapaturmien syitä koskeva tutkimus valmistui ja viestintäprojekti tulosten hyödyntämiseksi alkoi. Teknologiakohtaiset valvontatapahtumat liitteessä 1 sivulla 36. Yhteenveto keskeisistä määrällisistä valvontatavoitteista Valvontatapahtumat (kpl) 2004 tot 2005 tot arvio tot Luvat ja ilmoitukset Tutkinnot Rekisteröinnit (painelaiterekisteri) Turvallisuusselvitykset ) 12

13 Muut selvitykset Valvontakäynnit joista sähkötuotteet ) johtopäätökset + lisäselvityspyynnöt Teknologiakohtaiset tiedot valvontatavoitteista ja niiden toteutumisesta liitteessä 1 sivulla 36. Käsittelyaikatavoitteet Käsittelyaikatavoitteet Asiatyyppi Enimmäisaikatavoite vv.2004 asiakkaan tarpeiden mukaan, enimmäisaika (pv) 2004 tot 2005 tot tavoite tot tavoiteajassa käsiteltyjen asioiden osuus (%) Kuulutus- ja lausuntomenettelyä edellyttävät luvat ja ilmoitukset Muut luvat ja ilmoitukset Pätevyysarvioinnit Siirtotodistukset Sähkölaitteistojen käytönvalvojailmoitukset Urakointi-ilmoitukset Ilotulitteiden yleiseen kauppaan hyväksyminen Räjähteiden vaarallisuusluokitus Tulostavoite: Maahantuojien valmiudet saattaa markkinoille vaatimustenmukaisia, luotettavia ja energiatehokkaita tuotteita parantuvat. Maahantuojien luo tehdään valvontakäyntejä ja niiden sisällön neuvontapainotteisuutta lisätään. Neuvonta painelaitteiden ja räjähdysvaarallisten tuotteiden maahantuojille on kohdistettu painelaitteiden suunnittelu- ja hankintavaiheeseen oikeiden menettelyjen valitsemiseksi. Räjähdysvaarallisiin tuotteisiin liittyvä neuvonta on kohdistunut toiminnanharjoittajan tuotekohtaisen tiedontarpeeseen. Jalometallituotteiden maahantuojien arviointikäynneillä on painopisteenä ollut selvittää, miten yritys varmistaa tuomiensa tuotteiden vaatimustenmukaisuuden. Sähkötuotteita koskevista vaatimuksista ja riskitekijöistä julkaistiin tiedotteita ja niiden pohjalta lehdissä julkaistiin kymmeniä lehtijuttuja ja radiohaastatteluja. Myös palovaroittimien ja rakennustuotteiden vaatimuksista julkaistiin tiedotteet. Sähkötuotteiden sisäänostajille laadittiin pieni opaskortti, jota jaetaan valvontakäynneillä myyntiliikkeissä. Opaskortissa markkinoidaan TUKE- Sin verkkosivujen Sähköisissä merkeissä opasta myyjille ja maahantuojille. TUKES jatkoi edelleen rakennusteollisuuden toimialajärjestöjen sekä ilmoitettujen laitosten kanssa ennakoivaa tuoteryhmäkohtaista yhteistyötä (mm. rakennuskiviainekset, liimapuu, sahatavara) toiminnanharjoittajien CE-merkintävalmiuksien varmistamiseksi. Tulostavoite: Kuluttajille ja laitteistojen haltijoille tuotteiden sekä laitteistojen turvallisesta käytöstä ja käyttöön liittyvistä riskeistä tuotettu tieto on selkeää ja ymmärrettävää. Käyttöohjeiden merkitystä korostetaan. Sähköpaloja ja vikavirtasuojakytkimen käyttöä edistetään tiedotuksella. 13

14 Toteutetaan maatiloilla tapahtuvien palojen vähentämiseksi maatilojen paloturvallisuushanke. Osallistutaan hoitolaitosten paloturvallisuuden parantamiseksi "Vanhusten ja erityisryhmien asumishankkeeseen". Viestinnässä korostetaan ilotulitteiden oikeaa käyttöä ja silmien suojausta. Kaasulaitteiden käytössä korostetaan hyvin vanhojen käytössä olevien laitteiden turvallisuuspuutteita. VAK-tuotteiden ja kemikaalisäiliöiden osalta uudistuvat tuotestandardit tuodaan korostetusti esille. Viestitään laitteistojen rakentajille, haltijoille ja käyttäjille laitteistojen turvallisesta käytöstä ja turvallisista toimintatavoista. Tiedotetaan uudesta maakaasuasetuksesta ja edistetään sen toimeenpanoa ohjeistuksella ja neuvonnalla. TUKES julkaisi kertomusvuonna 20 lehdistötiedotetta. Tiedotteet olivat hyvin esillä lehdistössä. Kuluttajia koskevia tietoaiheita olivat mm. hyvä käyttöohje, lastenhuoneen valaisimet, vikavirtasuojaimen käyttö, kesämökin turvallisuus (nestekaasu, sähkö, paloturvallisuus), jouluvalot ja ilotulitteiden turvallinen käyttö. Ilotulitteiden turvallisesta käytöstä toteutettiin televisiokampanja, opas- ja julistejakelu, lehdistötiedotus sekä uudet nettisivut. Kampanja onnistui erinomaisesti ja se oli kustannustehokas. Kampanjaan suhtauduttiin erittäin myönteisesti. Kampanjassa korostettiin aikaisempien vuosien tapaan silmien suojaamista. Kyselyn perusteella yli puolet ilotulitteiden käyttäjistä käyttää suojalaseja (2005: hieman vajaa kolmannes vastaajista). Ilotulittamisen uudeksi teemaksi on nostettu palovaara, joka nyt tuotiin kampanjassa voimakkaasti esille. Nestekaasun käytön turvallisuudesta tiedotettiin kesämökin turvallisuus -tiedotteen ja tarkastajien Itä-Suomessa tehdyn valvontakierroksen yhteydessä. Paikallislehdissä julkaistiin aiheeseen liittyviä artikkeleita ja kierroksella jaettiin TUKESin nestekaasuopasta noin 2000 kpl. Jalometallituotteista kuluttajia neuvottiin Häämessuilla. TUKES oli mukana Espoon asuntomessuilla pelastusalan yhteisosastolla, jonka teemana oli sähköpalot. Osastolla esiteltiin sähköpaloriskejä ja niiden ennaltaehkäisyä sekä jaettiin Estä sähköpalot -esitettä. Kodin sähkölaitteistojen kunnossapitoa koskeva TUKES-opas valmistui ja sitä jaettiin laajasti kiinteistöalalle. Ilmajohtotapaturmista viestittiin yhteistyössä Suomen Vapaa-ajan Kalastajien keskusjärjestön kanssa. TUKES osallistui hoitolaitosten paloturvallisuutta edistävään Vanhusten ja erityisryhmien asuminen -projektiin aktiivisesti ja valmisteli projektin materiaalia sekä tiedotusta. Eläintilojen sähköturvallisuudesta julkaistiin tutkimusraportti. Tilojen sähkölaitteistojen palo- ja turvallisuusriskeistä sekä ennaltaehkäisystä tiedotettiin laajasti. Sähköammattilaisten sähkötapaturmien syitä koskeva tutkimus valmistui ja viestintähankkeen suunnittelu aloitettiin. Toteutusajankohta on Kemikaalisäiliöitä koskevat uudet standardimuutokset kartoitettiin. Viestintä alan toiminnanharjoittajille aloitetaan Uudesta maakaasuasetuksesta ei ole tiedotettu, koska asetus on vielä valmisteilla. TUKESin verkkosivuilla julkaistiin yhteensä 51 tuotteita, laitteistoja, laitoksia tai TUKESia koskevaa tiedotetta. Verkkosivujen kävijämäärä on pysynyt suunnilleen edellisvuoden tasolla. Verk- 14

15 kopalvelun etusivulla oli päivittäin keskimäärin 665 eri kävijää. Palautteita ja kysymyksiä tuli verkkosivujen kautta 800, joka on hieman aiempaa vähemmän. Kyselyjen määrää pyritään vähentämään parantamalla sivuston sisältöä. Tulostavoite: Osallistuminen lainsäädännön valmisteluun sekä kansalliseen ja kansainväliseen yhteistyöhön Avustetaan ministeriöitä säädösuudistusten valmistelussa, tarvittaessa selvityksiä tehden. Tiedotetaan säädösuudistuksista, edistetään niiden toimeenpanoa ohjeistuksella ja neuvonnalla sekä omia menettelyitä kehittämällä. Osallistutaan painelaitteiden ja painelaitesäädösten soveltamisohjeiden laadintaan. Osallistutaan yksinkertaisten painesäiliöiden ja kotitalouden painekattiloiden kansainvälisiin markkinavalvontahankkeisiin. Jatketaan tuotteiden markkinavalvonnassa Itämeri-yhteistyötä ja ollaan aloitteellisia Ad- Co-toiminnassa. Osallistutaan aktiivisesti toimialan kansallisten neuvottelukuntien, toimikuntien, TUKE- Sin foorumeiden ja vastaavien yhteistyöelinten toimintaan. TUKES on osallistunut seuraaviin säädösvalmisteluihin: maakaasu-, laite-, räjähde- ja vaarallisten kemikaalien turvallisuusvaatimuksia ja hallintomenettelyjä koskevat valtioneuvoston asetukset sekä kaivoslain ja kaivosturvallisuuslain väliraportit mittauslaitedirektiivin soveltamisohjeet ja vakauslaki sekä valmispakkaussäädösten selvitysprojekti pelastustoimen laitteita koskeva laki ja palovaroittimia, paloilmoittimia ja tehdasvalmisteisia tulisijoja koskevat asetukset vaarallisten aineiden kuljettamista koskevat säädökset sähkömagneettista yhteensopivuutta (EMC) koskevan direktiivin toimeenpano, vaarallisten aineiden käytön rajoittamista sähkö- ja elektroniikkalaitteissa (RoHS) ja energiaa käyttävien tuotteiden ekologista suunnittelua (EuP) koskevat säädökset pyroteknisten tuotteiden direktiivi; ministeriön käyttöön tuotettu tausta-aineistoa jalometallituotteiden merkintävaatimuksia selkiyttävä säädösuudistus New Approach menettelyn uudistusehdotukset ja vastavuoroiseen tunnustamiseen liittyvä direktiiviehdotuksen kommentointi Säädösuudistuksista tiedotettiin mm. erilaisissa koulutustilaisuuksissa, toiminnanharjoittajille lähetetyillä kirjeillä, uusimalla TUKES-ohjeita ja osallistumalla erillisoppaiden tekemiseen. TUKES osallistui komission työryhmässä painelaitedirektiivin soveltamisohjeiden laatimiseen ja yksinkertaisten painesäiliöiden kv. markkinavalvontahankkeeseen. TUKES osallistui Itämeriyhteistyön puitteissa lelujen virtalähteitä ja akkulatureita koskevaan valvontahankkeeseen sekä sähkötuotteita koskevan neuvoa-antavan komitean (AdCo) yhteiseen valvontahankkeeseen. TUKES osallistui ensimmäisen rakennustuotteita koskevan AdCo kokouksen suunnitteluun. TUKES osallistui aktiivisesti toimialan kansalliseen ja kansainväliseen viranomaisten ja asiantuntijaorganisaatioiden toimintaan. Toimialan foorumikäytäntöjä jatkettiin. 15

16 3,5 3,0 2,5 Kansalliseen ja kv. yhteistyöhön käytetty aika Muu kansall. yhteistyö EU ja euroopp. viranom.yhteistyö Neuvottelukunnat 2,0 (htv) 1,5 1,0 0,5 0, Kv. toimialayhteisöt Muu kv. yhteistyö Std-työryhmät Pohjoismainen yhteistyö Foorumit Tulostavoite: Standardien kehittäminen Seurataan toimialan standardisointitoimintaa ja osallistutaan siihen tarvittaessa. Osallistutaan liesien, kiukaiden ja elektroniikkalaitteiden turvallisuutta parantavien standardien valmisteluun. Tuloksina saadaan aikaan turvallisuuden kannalta parempia standardeja. Kansalliseen ja kansainväliseen standardisointitoimintaan osallistumisen painopisteenä olivat keskeisimpien sähköalan standardisoimiskomiteoiden sekä seurantaryhmien toiminta (kaasulaitteet (ÖKKL 8 ), kemikaalisäiliöt, räjähteet (Kemianteollisuus ry) ja vaarallisten aineiden kuljetussäiliöt (YTL 9 )). TUKES on standardisointilautakunnan (SFS), sähkö- ja elektroniikka-alan kansallinen standardointijärjestön (SESKO) ja metalliteollisuuden standardisointiyhdistyksen (METS- TA) jäsen. Osallistumisvastuu pelastustoimen laitteiden standardisointiin siirtyi vuoden alussa sisäasianministeriöltä TUKESille. TUKES osallistui useiden paloalan standardisointikomitean jaostojen ja työryhmien toimintaan. TUKES on toiminut puheenjohtajana SESKOn perustamassa kiuaskomiteassa (61 Z). Kiukaita koskevaan standardiin on tulossa merkittäviä turvallisuuteen vaikuttavia muutoksia. Tulostavoite: TUKES osallistuu omalta osaltaan EU-puheenjohtajuuskauden hoitamiseen. TUKES järjesti kesäkuussa hissien AdCo-kokouksen ja yhdessä KTM:n kanssa lokakuussa Seveso-toimivaltaisten viranomaisten (CCA) kokouksen sekä siihen liittyvän teollisuusvierailun ja seminaarin How to manage networked safety. Tulostavoite: Tietohallinto Kemikaaliluparekisterin perusosa (valvontakohderekisteri) otetaan käyttöön (hanke jatkuu 2007). Painelaiterekisteriä täydennetään sähköisellä asiakaspalvelulla (ilmoitukset ja rekisterikyselyt). Suunnittelu ja käyttöönotto Verkkopalveluiden teknisen toteutuksen määrittely on valmis. Toteutetaan IT-strategian kehittämisohjelman vuoden hankkeet. 8 Öljy- ja Kaasualan Keskusliitto 9 Yleinen Teollisuusliitto 16

17 Kemikaali- ja muuta tuotantolaitosvalvontaa tukevan rekisterin (KEMU) toimittaja valittiin ja projekti eteni suunnitelman mukaisesti testausvaiheeseen. Painelaiterekisterin sähköinen tiedonsiirto otettiin käyttöön. Rekisterin täydentäminen sähköisellä asiakaspalvelulla projektista luovuttiin. Asiakastarpeiden selvitystä ei ole tehty, joten palvelujen kysyntä on epävarmaa. Verkkopalvelujen teknisen toteutuksen määrittely valmistui ja toteutus kanssa alkoi. IT-strategian kehittämisohjelmaa on toteutettu suunnitelman mukaisesti. Muiden sähköisten palvelujen kehittämisessä kohteina olivat mm. markkinavalvontarekisteri (MAREK), nimileimarekisteri ja vaurio- ja onnettomuusrekisteri VARO. Markkinavalvontarekisteriä suunnitellaan, VARO-rekisterin sähköinen asiointilomake otettiin käyttöön ja nimileimarekisterin jatkokehitys valmistui pääosin. Raportoinnin testaus siirtyi vuodelle Vakausextranetin kehittämistä siirrettiin säädösuudistusten vuoksi. Tietohallinnon kehittämisprojekteihin käytettiin vuonna 0,6 milj. euroa. Keskeneräisiin ja 2007 jatkuviin projekteihin on varattu 0,5 milj. euroa. Tuotoksien ja laadunhallinnan analyysi Toiminnalliset tulokset saavutettiin tulossopimuksen mukaisesti. Käsittelyajat olivat tavoitteita lyhyempiä. Vaarallisten aineiden lupa- ja ilmoitusmenettelyjen käsittelyajat kuitenkin pitenivät kuulutus- ja lausuntomenettelyjen muutosten johdosta. TUKESin IT-strategian mukaisilla hankkeilla on toteutettu osaltaan tuottavuusohjelman tavoitteita. Hankkeet ovat pitkäkestoisia ja laajoja. Vuonna aloitetut kemikaali- ja markkinavalvontarekisteri- sekä verkkopalveluhankkeet ovat perusta toimintaprosessien tehostamiseen. Hankkeet jatkuvat useamman vuoden. Niiden tueksi rakennetaan palvelurekisteri sekä uudistetaan asiakirjojen hallintajärjestelmä ja intranet. Hankkeiden toteutus on edellytys lisätä sähköisiä palveluja, joiden avulla voidaan parantaa asiakaspalvelua sekä lisätä valvonta- ja viestintätoiminnan tehokkuutta ja tuottavuutta TOIMINNALLINEN TEHOKKUUS TOIMINNAN TALOUDELLISUUS JA TUOTTAVUUS Kustannusten kehitys Toiminnan kokonaiskustannukset olivat 10,8 milj. euroa. Lisäystä edelliseen vuoteen oli 1,2 milj. euroa. Tulosalueille (valvonta, tutkimus ja kehittäminen sekä viestintä) kustannukset jakautuivat seuraavasti. Kustannukset tulosalueittain 2004 % 2005 % % Muutos-% Valvonta ,3 Tutkimus ja kehittäminen ,4 Viestintä ,8 Yhteensä ,6 Teknologia-alueittain jaoteltuna suurimmat alue ovat sähkö (36 % kustannuksista), vaaralliset kemikaalit (20 % kustannuksista) ja painelaitteet (10 % kustannuksista). 17

18 Kustannukset teknologia-alueittain (1000 euroa) Muut Jalometalli Mittaamisväl. Räjähteet Paine Kemikaalit Sähkö Tuottavuus ja taloudellisuus Tulossopimukseen vuodelle ei sisälly tuottavuus- ja taloudellisuustavoitteita. Toimintaa kuvaavia mittareita kehitettiin. Tuottavuus kohdistuu TUKESissa työn tuottavuuteen. Valvontatoiminnan suurimpien suoriteryhmien tuottavuus on laskettu suoritemäärien ja käytetyn työajan suhteena. Alla olevan taulukon luvut kertovat kuinka monta suoritetta tuotettiin yhden työpäivän aikana (htp= 7,25 h). Taulukko: Valvontatyön 1) tuottavuus (suorite/htp) suoriteryhmittäin vv (suorite/htp) sähkötuotteen valvonta 1,58 1,62 1,78 mittaamisvälineen ja jalometallituotteen valvonta 17,4 17,5 15,6 pätevyyskoe 5,9 5,2 8,3 luvat ja ilmoitukset 8,1 8,4 6,6 turvallisuusselvitys 0,5 0,4 0,5 tarkastus ja muu valvontakäynti 0,37 0,37 0,39 1) Taulukossa esitetyt toiminnot kattavat TUKESin toiminnasta (työajasta) noin 43 % Toiminnan taloudellisuutta kuvaa suoritteiden yksikkökustannusten kehitys. Alla olevien suoritteiden kustannuksiin on sisällytetty vain välittömät palkka- ja matkakulut. Tuotevalvontaan kuuluvat suoritteet: sähkötuotteiden valvonta sekä mittaamisvälineiden ja jalometallituotteiden valvonta sisältää myös tuotteiden hankinta- ja testauskulut. ( /suorite) sähkötuotteen valvonta mittaamisvälineen ja jalometallituotteen valvonta pätevyyskoe luvat ja ilmoitukset turvallisuusselvitys ja pelastussuunnitelma tarkastus ja muu valvontakäynti ) Sisältää vain välittömät palkka- ja matkakulut, sähkötuotteiden, mittaamisvälineiden ja jalometallituotteiden osalta myös tuotevalvontahankinnat ja testauskulut. TUKES osallistuu Tilastokeskuksen Valtion tuottavuustilastokyselyyn. Vuonna 2005 työn tuottavuus oli 103, ja kokonaistuottavuus (Indeksivuosi 2004=100). Vuoden tiedot eivät ole vielä käytettävissä. 18

19 MAKSULLISEN TOIMINNAN TULOS JA KANNATTAVUUS Suoritetuotannon tuloutusperusteet on vahvistettu maksuperustelain (150/1992) nojalla kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksessä (1032/1996). Tulossopimukseen vuodelle ei sisälly kannattavuustavoitetta. Maksullisen toiminnan yleisperiaatteena on kustannusvastaavuus. Julkisoikeudellisten suoritteiden kustannusvastaavuus oli hieman alijäämäinen ja muiden suoritteiden hieman ylijäämäinen. Taulukko: Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma JULKISOIKEUDELLISET SUORITTEET (1000 ) (tavoite) TUOTOT maksullisen toiminnan tuotot - maksullisen toiminnan myyntitulot = tuotot yhteensä MAKSULLISEN TOIMINNAN KUSTANNUKSET Erilliskustannukset - aineet henkilöstökustannukset vuokrat palvelujen ostot muut erilliskustannukset = erilliskustannukset yhteensä KÄYTTÖJÄÄMÄ Maksullisen toiminnan osuus yhteiskustannuksista - tukitoimintojen yhteiskustannukset poistot korot = osuus yhteiskustannuksista yhteensä = kokonaiskustannukset yhteensä YLIJÄÄMÄ (+) / ALIJÄÄMÄ (-) TULOT/KUSTANNUS -SUHDE 107 % 106 % 100 % 100 % MUUT SUORITTEET (1000 ) (tavoite) TUOTOT maksullisen toiminnan tuotot - maksullisen toiminnan myyntitulot = tuotot yhteensä MAKSULLISEN TOIMINNAN KUSTANNUKSET Erilliskustannukset - aineet henkilöstökustannukset vuokrat palvelujen ostot muut erilliskustannukset = erilliskustannukset yhteensä KÄYTTÖJÄÄMÄ maksullisen toiminnan osuus yhteiskustannuksista - tukitoimintojen yhteiskustannukset poistot

20 - korot = osuus yhteiskustannuksista yhteensä = kokonaiskustannukset yhteensä YLIJÄÄMÄ (+) / ALIJÄÄMÄ (-) TULOT/KUSTANNUS -SUHDE 111 % 96 % 103 % 100 % Korvaus tuotteiden testaus- ja hankintamenoista TUKES tulouttaa myös erillislakien perusteella perittyjä korvauksia tuotteiden markkinavalvonnasta aiheutuneista testaus- ja laitehankinnoista. Korvaukset peritään tapauksista, joissa tuote on todettu vaatimustenvastaiseksi ja se on määrätty toimitus- tai myyntikieltoon. Perittävään korvaukseen sisältyy laitteen verollinen hankinta- ja testaushinta. Vuonna perittiin korvauksia sähkölaitteista ja pelastustoimen laitteista. Taulukko: Korvaus tuotteiden testaus- ja hankintamenoista (1000 ) TUOTOT - sähkötuotteet pelastustoimen laitteet = perityt korvaukset yhteensä KUSTANNUKSET Laitteet - sähkötuotteet pelastustoimen laitteet painelaitteet jalometallituotteet mittauslaitteet 1 Laitehankinnat yhteensä Palvelujen ostot - sähkötuotteet pelastustoimen laitteet painelaitteet jalometallituotteet mittauslaitteet 11 Testauspalvelut yhteensä = Laite- ja testauspalvelut yhteensä TOIMINTATAPOJEN KEHITTÄMINEN Tavoitteena on, että TUKESin palvelukyky ja toiminnan laatu vastaavat valvontakohteiden ja sidosryhmien odotuksia ja tarpeita sekä tuottavat heille lisäarvoa. Erityisenä laatutavoitteena on, ettei TUKESin päätöksiin haeta muutoksia. Vuoden tavoitteena on, että toiminnan laatutaso EFQM-arvioinnin perusteella on 450. Hankesuunnitelmien onnistumisasteen (aikataulujen pitävyys, tavoitteet ja resurssit) tavoitteena on 60 %. Toteutetaan seuraavat hankkeet tai toimenpiteet: TUPA-hankkeen toimeenpano-ohjelmasta (vuosina ) erityisesti yhteisten toimintaprosessien viimeistely ja yhtenäistäminen sekä suorituskyvyn mittariston viimeistely ja käyttöönotto 20

KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN JA TURVATEKNIIKAN KESKUKSEN VÄLI- NEN TULOSSOPIMUS VUODELLE 2007

KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN JA TURVATEKNIIKAN KESKUKSEN VÄLI- NEN TULOSSOPIMUS VUODELLE 2007 Dnro KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN JA TURVATEKNIIKAN KESKUKSEN VÄLI- NEN TULOSSOPIMUS VUODELLE 2007 1 Yleistä Turvatekniikan keskuksen toiminta-ajatus ja toimialat Arvot TUKESin visio 2015 Muut asiat

Lisätiedot

TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2011

TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2011 TURVATEKNIIKAN KESKUS TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2011 Johtokunta hyväksynyt 15.3.2010 TÄSSÄ EI OLE HUOMIOITU KEVAKE-SIIRTOA 32.20. 03. Turvatekniikan keskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet 2015

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet 2015 Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet 2015 Kalvosarja Tämä kalvosarja on yhteenveto Tukesin tietoon tulleista, toimialalla vuonna 2015 sattuneista onnettomuuksista. 1.1.2011

Lisätiedot

KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN JA TURVATEKNIIKAN KESKUKSEN VÄLINEN TULOSSOPIMUS VUODELLE 2008

KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN JA TURVATEKNIIKAN KESKUKSEN VÄLINEN TULOSSOPIMUS VUODELLE 2008 Dnro KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN JA TURVATEKNIIKAN KESKUKSEN VÄLINEN TULOSSOPIMUS VUODELLE 2008 1 Yleistä Turvatekniikan keskuksen toiminta-ajatus ja toimialat Arvot TUKESin visio 2015 Turvatekniikan

Lisätiedot

TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2010

TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2010 TURVATEKNIIKAN KESKUS TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE Johtokunta hyväksynyt 9.3.. Korjattu VN:n kehyksen mukaiseksi 6.4.. 32.20. 03. Turvatekniikan keskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille

Lisätiedot

Tukes edistää Suomen elinkeinoelämän korkeaa teknistä turvallisuustasoa sekä varmistaa toiminnanharjoittajien tasapuolisia kilpailuolosuhteita.

Tukes edistää Suomen elinkeinoelämän korkeaa teknistä turvallisuustasoa sekä varmistaa toiminnanharjoittajien tasapuolisia kilpailuolosuhteita. TULOSSOPIMUS 14.11. TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN JA TURVATEKNIIKAN KESKUKSEN VÄLINEN TULOSSOPI- MUS VUODELLE 1 Yleistä 1.1 Turvatekniikan keskuksen toiminta-ajatus ja toimialat Turvatekniikan keskus (Tukes)

Lisätiedot

Viestintää on toteutettu suunnitelman mukaisesti. Tutkimus- ja kehittämistoiminta on toteutunut pääosin suunnitelman mukaisesti.

Viestintää on toteutettu suunnitelman mukaisesti. Tutkimus- ja kehittämistoiminta on toteutunut pääosin suunnitelman mukaisesti. RAPORTTI 1 (12) OSAVUOSIRAPORTOINTI 2006 1 Yhteenveto TUKESin toiminta on edennyt pääosin suunnitelman mukaisesti. Erillissopimusten perusteella on valvontatehtäviä hoidettu kauppa- ja teollisuusministeriön

Lisätiedot

Tuiri Kerttula 17.10.2012 SFS Forum. Toimintaympäristön turvallisuus markkinavalvonnan näkökulmasta

Tuiri Kerttula 17.10.2012 SFS Forum. Toimintaympäristön turvallisuus markkinavalvonnan näkökulmasta Tuiri Kerttula 17.10.2012 SFS Forum Toimintaympäristön turvallisuus markkinavalvonnan näkökulmasta TUKES ENTISTÄ LAAJEMPI TUOTEVALVONNAN KESKUS Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) aloitti toimintansa

Lisätiedot

Tukes edistää teknistä turvallisuutta Suomen elinkeinoelämässä sekä varmistaa toiminnanharjoittajien tasapuolisia kilpailuolosuhteita.

Tukes edistää teknistä turvallisuutta Suomen elinkeinoelämässä sekä varmistaa toiminnanharjoittajien tasapuolisia kilpailuolosuhteita. Tulossopimus 11.11. TEM/2773/00.03.01.02/ TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN JA TURVATEKNIIKAN KESKUKSEN VÄLINEN TULOSSOPIMUS VUODELLE 1 Yleistä 1.1 Turvatekniikan keskuksen toiminta-ajatus ja toimialat Turvatekniikan

Lisätiedot

TURVATEKNIIKAN KESKUS TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2007

TURVATEKNIIKAN KESKUS TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2007 TURVATEKNIIKAN KESKUS TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2007 Johtokunta hyväksynyt 14.3.2008 1. TOIMINTAKERTOMUS...3 1.1. JOHDON KATSAUS...3 1.2. TOIMINNAN VAIKUTTAVUUS... 5 1.3. TUOTOKSET JA LAADUNHALLINTA...

Lisätiedot

Tuoteturvallisuuskysymykset verkkokaupassa - kuka vastaa ja valvoo. Markkinavalvontaviranomaisen havainnot ja toimenpiteet 27.10.

Tuoteturvallisuuskysymykset verkkokaupassa - kuka vastaa ja valvoo. Markkinavalvontaviranomaisen havainnot ja toimenpiteet 27.10. Tuoteturvallisuuskysymykset verkkokaupassa - kuka vastaa ja valvoo Markkinavalvontaviranomaisen havainnot ja toimenpiteet 27.10.2014 Tuiri Kerttula Johtaja Tuote- ja laitteistovalvonta 2 Markkinavalvonta

Lisätiedot

TULOSSOPIMUS KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN JA TURVATEKNIIKAN KESKUKSEN VÄLINEN TULOSSOPIMUS VUODELLE 2005

TULOSSOPIMUS KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN JA TURVATEKNIIKAN KESKUKSEN VÄLINEN TULOSSOPIMUS VUODELLE 2005 TULOSSOPIMUS Dnro KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN JA TURVATEKNIIKAN KESKUKSEN VÄLINEN TULOSSOPIMUS VUODELLE 2005 1 Yleistä Turvatekniikan keskuksen toiminta-ajatus ja toimialat Arvot Visio Turvatekniikan

Lisätiedot

TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2008

TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2008 TURVATEKNIIKAN KESKUS TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2008 Johtokunta hyväksynyt 13.3.2007 32.20. 03. (32.20.23) Turvatekniikan keskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään nettomäärärahaa

Lisätiedot

Pääluokka 32 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 32 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA Talousarvioesitys, Ministeriön ehdotus Pääluokka 32 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA 40. Yritysten toimintaympäristö, markkinoiden sääntely ja työelämä 05. Turvallisuus- ja kemikaaliviraston toimintamenot

Lisätiedot

Viestintää on toteutettu suunnitelman mukaisesti. Tutkimus- ja kehittämistoiminta on toteutunut pääosin suunnitelman mukaisesti.

Viestintää on toteutettu suunnitelman mukaisesti. Tutkimus- ja kehittämistoiminta on toteutunut pääosin suunnitelman mukaisesti. RAPORTTI ().9. OSAVUOSIRAPORTTI Yhteenveto TUKESin toiminta on edennyt pääosin suunnitelman mukaisesti. Erillissopimusten perusteella on valvontaa hoidettu kauppa ja teollisuusministeriön lisäksi myös

Lisätiedot

TURVATEKNIIKAN KESKUS TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2008

TURVATEKNIIKAN KESKUS TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2008 TURVATEKNIIKAN KESKUS TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2008 Johtokunta hyväksynyt 9.3.2009 1. TOIMINTAKERTOMUS...3 1.1. JOHDON KATSAUS...3 1.2. TOIMINNAN VAIKUTTAVUUS... 5 1.3. TOIMINNALLINEN TEHOKKUUS...

Lisätiedot

32.40.05. (32.20.03) Turvallisuus- ja kemikaaliviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

32.40.05. (32.20.03) Turvallisuus- ja kemikaaliviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 1 32.40.05. (32.20.03) Turvallisuus- ja kemikaaliviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 18 300 000 euroa. Nettobudjetoinnissa otetaan huomioon kemikaalituoterekisterin

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Teemu Hartikainen, TkT 24.5.2013. EcoDesign-asetus tilalämmittimille ja markkinavalvonta Suomessa

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Teemu Hartikainen, TkT 24.5.2013. EcoDesign-asetus tilalämmittimille ja markkinavalvonta Suomessa Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Teemu Hartikainen, TkT 24.5.2013 EcoDesign-asetus tilalämmittimille ja markkinavalvonta Suomessa Esityksen sisältö Tukesista lyhyesti Ekosuunnittelun ja energiamerkinnän

Lisätiedot

SISÄASIAINMINISTERIÖ TULOSSOPIMUS 2008 1 Pelastusosasto SISÄASIAINMINISTERIÖN PELASTUSOSASTON JA TURVATEKNIIKAN KESKUKSEN VÄ- LINEN TULOSSOPIMUS 2008

SISÄASIAINMINISTERIÖ TULOSSOPIMUS 2008 1 Pelastusosasto SISÄASIAINMINISTERIÖN PELASTUSOSASTON JA TURVATEKNIIKAN KESKUKSEN VÄ- LINEN TULOSSOPIMUS 2008 SISÄASIAINMINISTERIÖ TULOSSOPIMUS 1 23.01. SM--02390/Va-423 SISÄASIAINMINISTERIÖN PELASTUSOSASTON JA TURVATEKNIIKAN KESKUKSEN VÄ- LINEN TULOSSOPIMUS 1. YLEISTÄ 1.1 Toiminta-ajatus 1.2 Arvot Turvatekniikan

Lisätiedot

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JA TURVATEKNIIKAN KESKUKSEN SOPIMUS VAARALLISTEN AINEIDEN KULJETUKSEN VALVONNASTA VUODELLE 2008

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JA TURVATEKNIIKAN KESKUKSEN SOPIMUS VAARALLISTEN AINEIDEN KULJETUKSEN VALVONNASTA VUODELLE 2008 1/5 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JA TURVATEKNIIKAN KESKUKSEN SOPIMUS VAARALLISTEN AINEIDEN KULJETUKSEN VALVONNASTA VUODELLE 2008 16.5.2008 N:o 612/71/2008 Liikenne- ja viestintäministeriö (LVM) ja

Lisätiedot

Tukes pelastustoimen laitteista annetun lain (10/2007) mukainen valvonta

Tukes pelastustoimen laitteista annetun lain (10/2007) mukainen valvonta Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) 6.10.2016 Karoliina Meurman Tukes pelastustoimen laitteista annetun lain (10/2007) mukainen valvonta Paloklusteri, Lahti 1 Tukesin organisaatio 6.10.2016 Karoliina

Lisätiedot

Turvatekniikan keskus 1411/13/2005 20.12.2005. Viite: Yleissopimus 24.8.2000, 53/612/2000. Sopimus rakennustuotteiden markkinavalvonnasta vuonna 2006

Turvatekniikan keskus 1411/13/2005 20.12.2005. Viite: Yleissopimus 24.8.2000, 53/612/2000. Sopimus rakennustuotteiden markkinavalvonnasta vuonna 2006 20.12.2005 Viite: Yleissopimus 24.8.2000, 53/612/2000 Sopimus rakennustuotteiden markkinavalvonnasta vuonna 2006 Rakennustuotteiden markkinavalvontaa toteutetaan vuonna 2006 liitteenä olevan toimintasuunnitelman

Lisätiedot

Lasten turvallisuuspeli

Lasten turvallisuuspeli Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Johanna Salomaa-Valkamo & Nilla Hietamäki Lasten turvallisuuspeli Pelastustoimen tutkimus- ja kehittämishankkeet 2015 Dipoli, Espoo 28.4.2015 Käytännön työtä yhteiskunnan

Lisätiedot

RATAHALLINTOKESKUKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2006

RATAHALLINTOKESKUKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2006 186/53/06 Liikenne- ja viestintäministeriö Ratahallintokeskus 14.5.2007 RATAHALLINTOKESKUKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2006 Valtiontalouden tarkastusvirasto antaa Ratahallintokeskuksen tilintarkastuksesta

Lisätiedot

TURVATEKNIIKAN KESKUKSEN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2010-2013 JA TULOSSUUNNITELMA 2009 (PELASTUSTOIMEA KOSKEVA OSUUS)

TURVATEKNIIKAN KESKUKSEN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2010-2013 JA TULOSSUUNNITELMA 2009 (PELASTUSTOIMEA KOSKEVA OSUUS) TURVATEKNIIKAN KESKUKSEN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2010-2013 JA TULOSSUUNNITELMA 2009 (PELASTUSTOIMEA KOSKEVA OSUUS) 1. JOHDON KATSAUS... 2 2. LÄHTÖKOHDAT SUUNNITTELUKAUDEN TOIMINNALLE... 2 2.1. Toimintaympäristön

Lisätiedot

TARKASTUSMENETTELYLLÄ SAVUNPOISTO HALLINTAAN. 10_12_2009_Timo Salmi

TARKASTUSMENETTELYLLÄ SAVUNPOISTO HALLINTAAN. 10_12_2009_Timo Salmi TARKASTUSMENETTELYLLÄ SAVUNPOISTO HALLINTAAN Savunhallintaprojekti 12/2008 03/2010 Status 1. Savunhallintalaitteistojen määrittely ja kartoitus valmis 2. Savunhallintalaitteiden tarkastustoiminnan nykytilanne

Lisätiedot

Tukes-Syystapaaminen 5.11.2008

Tukes-Syystapaaminen 5.11.2008 Tukes-Syystapaaminen 5.11.2008 Tukesin ajankohtaisasioita i it Ylijohtaja Seppo Ahvenainen PL 123 (LÖNNROTINKATU 37) 00181 HELSINKI WWW.TUKES.FI PUHELIN (09) 010 6052 000 ETUNIMI.SUKUNIMI@TUKES.FI Ajankohtaista

Lisätiedot

RISKIENHALLINTA OPINTOPÄIVÄT 18.-19.11.2014

RISKIENHALLINTA OPINTOPÄIVÄT 18.-19.11.2014 RISKIENHALLINTA OPINTOPÄIVÄT 18.-19.11.2014 RISKIENHALLINTA, JAOSTON JOHTOKUNTA Liiton puheenjohtaja, pelastusjohtaja Jari Sainio, Varsinais-Suomen pelastuslaitos Turku (2014-2017) Jaoston puheenjohtaja

Lisätiedot

Turvatekniikan keskus 5364/13/2004

Turvatekniikan keskus 5364/13/2004 13.12.2004 Viite: Yleissopimus 24.8.2000, 53/612/2000 Sopimus rakennustuotteiden markkinavalvonnasta vuonna 2005 Rakennustuotteiden markkinavalvontaa toteutetaan vuonna 2005 liitteenä olevan toimintasuunnitelman

Lisätiedot

Tietosuojavaltuutetun toimisto

Tietosuojavaltuutetun toimisto Tietosuojavaltuutetun toimisto TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTON TULOSTAVOITEASIAKIRJA Aika 27.9.2005 Paikka Osallistujat Oikeusministeriö OM:n edustajat: Hallintojohtaja Olli Muttilainen (pj) Ylitarkastaja

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Veijo Niittyvuopio 13.2.2014. Rakennustuotteiden markkinavalvonta

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Veijo Niittyvuopio 13.2.2014. Rakennustuotteiden markkinavalvonta Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Veijo Niittyvuopio 13.2.2014 Rakennustuotteiden markkinavalvonta Tukes Perustettu vuonna 1995 Toimipaikat: Helsinki, Tampere, Rovaniemi, Lahti, Oulu ja Kuopio Henkilöstön

Lisätiedot

Ajankohtaispäivät pelastusviranomaisille. 11.11.2010 Asennusliikkeiden ja tarkastuslaitosten valvonta

Ajankohtaispäivät pelastusviranomaisille. 11.11.2010 Asennusliikkeiden ja tarkastuslaitosten valvonta Ajankohtaispäivät pelastusviranomaisille 11.11.2010 Asennusliikkeiden ja tarkastuslaitosten valvonta Tukes valvontaviranomaisena Tukes:n valvontatoimet perustuvat laitelakiin 10/2007 Paloilmoittimien ja

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 134/53/01

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 134/53/01 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 134/53/01 01.06.2000 Maa- ja metsätalousministerö METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet Osa 7 Sähkö ja hissit

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet Osa 7 Sähkö ja hissit Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet 2011 Osa 7 Sähkö ja hissit Tukesin sähköturvallisuusvalvonta Valvonnan kohteita mm. sähkölaitteiden ja -tarvikkeiden turvallisuus sähkötuotteiden

Lisätiedot

TURVATEKNIIKAN KESKUKSEN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2008 2011

TURVATEKNIIKAN KESKUKSEN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2008 2011 TURVATEKNIIKAN KESKUKSEN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2008 2011 Johtokunta hyväksynyt 15.9.2006 1 Johdanto...2 2 Toiminta-ajatus, arvot ja visio...2 3 TUKESin toiminta-alueet...3 4 Toimintaympäristön

Lisätiedot

Rakennustuotteiden -merkintä

Rakennustuotteiden -merkintä Rakennustuotteiden -merkintä Eurooppalainen käytäntö rakennustuotteiden kelpoisuuden osoittamiseen Rakennustuotteiden CE-merkintä perustuu rakennustuotedirektiiviin Euroopan komission rakennustuotedirektiivin

Lisätiedot

Tehdasvalmisteiset tulisijat,

Tehdasvalmisteiset tulisijat, Pelastusviranomaisten ajankohtaispäivät 26.-27.11. Tehdasvalmisteiset tulisijat, savuhormit ja pelastustoimen laitteiden CE CE rakennustuotedirektiivin t ktii i mukaan 2008 CE-merkinnän perusteet CE-merkinnän

Lisätiedot

Kieku-hanke päättyy. Mitä saimme aikaan?

Kieku-hanke päättyy. Mitä saimme aikaan? Kieku-hanke päättyy. Mitä saimme aikaan? Tavoitteet Kieku-hankkeen tavoitteena: Kieku-ratkaisun tavoitteena: toteuttaa Kieku-ratkaisu (prosessit ja järjestelmä) parantaa valtion talous- ja henkilöstöhallinnon

Lisätiedot

Johdon katsaus. kuten asennus-, urakointi- ja tarkastustoiminnan

Johdon katsaus. kuten asennus-, urakointi- ja tarkastustoiminnan Tu kes i n v u o s i 2009 Johdon katsaus Tukesin toiminnan kokonaisvolyymi vuonna 2009 kasvoi edellisvuodesta. Keskuksen toiminnan kustannukset nousivat noin kahdeksan prosenttia 11,5 miljoonaan euroon.

Lisätiedot

Hallituksen esitys eduskunnalle hissiturvallisuuslaiksi HE 23/2016 vp. Eduskunnan talousvaliokunta Sari Rapinoja TEM

Hallituksen esitys eduskunnalle hissiturvallisuuslaiksi HE 23/2016 vp. Eduskunnan talousvaliokunta Sari Rapinoja TEM Hallituksen esitys eduskunnalle hissiturvallisuuslaiksi HE 23/2016 vp Eduskunnan talousvaliokunta 18.3.2016 Sari Rapinoja TEM Hissiturvallisuussäädösten nykytilanne 1) Sähköturvallisuuslaki (410/1996)

Lisätiedot

Onnettomuuksien ehkäisy 2013

Onnettomuuksien ehkäisy 2013 Onnettomuuksien ehkäisy 2013 Kimmo Markkanen riskienhallintapäällikkö Onnettomuuksien ehkäisy 2013 Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos Västra Nylands räddningsverk Länsi-Uusimaa Department for Rescue Services

Lisätiedot

Anlix Engineering & Innovation Electricity & Fire Safety

Anlix Engineering & Innovation Electricity & Fire Safety Engineering & Innovation Electricity & Fire Safety Sähkö & paloturvallisuus konseptiin kuuluvat ratkaisut Innovaatiot ja niiden tuotteistaminen Oy Ajokoirantie 5B, 02940 Espoo +358 40 849 2224 pentti.kautto@anlix.fi

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 75/53/01 11.6.2001 SISÄASIAINMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 75/53/01 11.6.2001 SISÄASIAINMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 75/53/01 11.6.2001 Sisäasiainministeriö SISÄASIAINMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000 Valtiontalo uden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa sisäasiainministeriön

Lisätiedot

VIRANOMAISEN PUUHEENVUORO STANDARDI SFS 3358 Hannu Kononen, Turvallisuusinsinööri, Tukes 15.5.2008 STAHA ATEX työryhmän 6.

VIRANOMAISEN PUUHEENVUORO STANDARDI SFS 3358 Hannu Kononen, Turvallisuusinsinööri, Tukes 15.5.2008 STAHA ATEX työryhmän 6. VIRANOMAISEN PUUHEENVUORO STANDARDI SFS 3358 Turvallisuusinsinööri, Tukes työryhmän 6. kokoontuminen PL 123 (LÖNNROTINKATU 37) 00181 HELSINKI WWW.TUKES.FI PUHELIN 010 6052 000 ETUNIMI.SUKUNIMI@TUKES.FI

Lisätiedot

VALVONTAKOHTEIDEN TARKASTUSMAKSUT 1.1.2013

VALVONTAKOHTEIDEN TARKASTUSMAKSUT 1.1.2013 VALVONTAKOHTEIDEN TARKASTUSMAKSUT 1.1.2013 Perusteet valvontakohteiden maksullisuudesta Keski-Suomen pelastuslaitoksen liikelaitoksen johtosäännön 3 :n mukaisesti johtokunnan tehtävinä on mm. ohjata ja

Lisätiedot

1. Vaarallisten kemikaalien teollinen käsittely ja varastointi alv 0 %

1. Vaarallisten kemikaalien teollinen käsittely ja varastointi alv 0 % Vahvistuspvm 27.1.2015 Sivu 1(3) Vantaa-Kerava-Tuusula-Järvenpää-Nurmijärvi-Hyvinkää-Mäntsälä- Pornainen PELASTUSLAITOKSEN VALVONNASTA TAI MUISTA PALVELUISTA PERITTÄVÄT MAKSUT 1.1.2015 ALKAEN Keski-Uudenmaan

Lisätiedot

TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2006

TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2006 TURVATEKNIIKAN KESKUS TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2006 Johtokunta hyväksynyt 11.3.2005 32.20. 23. Turvatekniikan keskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 9 738

Lisätiedot

Strategian yhteys tulossopimuksiin. Neuvotteleva virkamies Mikko Saarinen

Strategian yhteys tulossopimuksiin. Neuvotteleva virkamies Mikko Saarinen Strategian yhteys tulossopimuksiin Neuvotteleva virkamies Mikko Saarinen Voimavaralähtökohdat Toimintamenomomentin henkilötyövuodet sopeutetaan vuoden 2015 tasolta 783 henkilötyövuotta tasolle 726 henkilötyövuotta

Lisätiedot

11. Lääkelaitos ja Lääkehoidon kehittämiskeskus

11. Lääkelaitos ja Lääkehoidon kehittämiskeskus 11. Lääkelaitos ja Lääkehoidon kehittämiskeskus S e l v i t y s o s a : Lääkelaitoksen tehtävänä on ylläpitää ja edistää lääkkeiden, terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden sekä verivalmisteiden käytön

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 29 päivänä elokuuta 2013. 636/2013 Työ- ja elinkeinoministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 29 päivänä elokuuta 2013. 636/2013 Työ- ja elinkeinoministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 29 päivänä elokuuta 2013 636/2013 Työ- ja elinkeinoministeriön asetus Turvallisuus- ja kemikaaliviraston maksullisista suoritteista Annettu Helsingissä 27 päivänä

Lisätiedot

TURVATEKNIIKAN KESKUS TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKEMAT 2004

TURVATEKNIIKAN KESKUS TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKEMAT 2004 TURVATEKNIIKAN KESKUS TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKEMAT 2004 2005 2 Sisällysluettelo Ylijohtajan katsaus 4 1 Toimintakatsaus 1.1. Toimintaajatus 1.2. Toimintaympäristön muutokset 1.3. Toiminnan rahoitus

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 139/53/02 10.6.2002

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 139/53/02 10.6.2002 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 139/53/02 10.6.2002 Liikenne- ja viestintäministeriö LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2001 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Mika Toivonen. Markkinavalvonnan toimintaperiaatteet (sähkölaitteet)

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Mika Toivonen. Markkinavalvonnan toimintaperiaatteet (sähkölaitteet) Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Mika Toivonen Markkinavalvonnan toimintaperiaatteet (sähkölaitteet) Sisältö 1. Markkinavalvonta Mitä?, Miksi? ja Miten? Markkinavalvonnan muodot Markkinavalvonnan

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Viking Grace 22.5.2014. Urho Säkkinen

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Viking Grace 22.5.2014. Urho Säkkinen Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Viking Grace 22.5.2014 Urho Säkkinen Valvontahavaintoja Valvonta satunnaisotokseen perustuvaa tai kentältä saatuun palautteeseen Pienehköt asiat jääneet hoitamatta

Lisätiedot

Valtiovarainministeriö. Kirjaamo. Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2012.

Valtiovarainministeriö. Kirjaamo. Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2012. SAATE TK-21-837-10 7.4.2011 Valtiovarainministeriö Kirjaamo Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2012. Ehdotuksen liitteenä on peruslaskelma. Tilastokeskus ei esitä erillistä kehittämisvaihtoehtoa

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 182/53/01

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 182/53/01 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 182/53/01 11.06.2001 Työministeriö TYÖMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa työministeriön tilintarkastuksesta

Lisätiedot

Palontutkinnan tulosten hyödyntäminen pelastuslaitoksella. Janne Rautasuo 30.1.2015

Palontutkinnan tulosten hyödyntäminen pelastuslaitoksella. Janne Rautasuo 30.1.2015 Palontutkinnan tulosten hyödyntäminen pelastuslaitoksella Janne Rautasuo 30.1.2015 Pelastuslaki 379/2011 41 Palontutkinta Pelastuslaitoksen on suoritettava palontutkinta Tavoitteena on vastaavien onnettomuuksien

Lisätiedot

TURVATEKNIIKAN KESKUKSEN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2009 2012

TURVATEKNIIKAN KESKUKSEN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2009 2012 TURVATEKNIIKAN KESKUKSEN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2009 2012 Johtokunta hyväksynyt 28.9.2007 1 Johdanto...2 2 Toiminta-ajatus, arvot ja visio...2 3 Tukesin toiminta-alueet...3 4 Toimintaympäristön

Lisätiedot

KANSALLINEN MARKKINAVALVONTAOHJELMA 2016. Suomi

KANSALLINEN MARKKINAVALVONTAOHJELMA 2016. Suomi KANSALLINEN MARKKINAVALVONTAOHJELMA 2016 Suomi Sisällysluettelo 1. MARKKINAVALVONNAN YLEINEN ORGANISAATIO JA INFRASTRUKTUURI... 3 1.1. Kansallisten markkinavalvontaviranomaisten tiedot ja vastuualueet...

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 94. Kaupunginhallitus 31.03.2014 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 94. Kaupunginhallitus 31.03.2014 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 31.03.2014 Sivu 1 / 1 1405/01.00.02/2014 94 Henkilöstökertomus vuodelta 2013 Valmistelijat / lisätiedot: Jere Kunnas, puh. 046 877 3285 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Kaupunginjohtaja

Lisätiedot

Perusmaksu (sisältää 2h työtä)

Perusmaksu (sisältää 2h työtä) A. VALVONTASUUNNITELMAN MUKAISTEN VALVONTA- JA TARKASTUSTEHTÄVIEN MAKSUT Asuinrakennusten palotarkastukset, veloitukset Perusmaksu Tuntiveloitus (alv. 0%) Yleinen palotarkastus - - Jälkipalotarkastus -

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Hannu Nuolivirta 21.10.2011. Pelastustoimen ajankohtaispäivät 8-9. 11.2011

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Hannu Nuolivirta 21.10.2011. Pelastustoimen ajankohtaispäivät 8-9. 11.2011 Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Hannu Nuolivirta 21.10.2011 Pelastustoimen ajankohtaispäivät 8-9. 11.2011 Painelaitteita koskevien säädösten vaikutus sammutuslaitteistoihin 21.10.2011 Hannu Nuolivirta

Lisätiedot

Tervetuloa pohtimaan paloilmoittimia. Toivottaa Kari Koskela@spek.fi

Tervetuloa pohtimaan paloilmoittimia. Toivottaa Kari Koskela@spek.fi Tervetuloa pohtimaan paloilmoittimia Toivottaa Kari Koskela@spek.fi 29.11.2012 Paloilmoittimen toteutus Esisuunnittelu Rakennushankkeeseen ryhtyvä - Toteutuspöytäkirja Suunnittelu Yleensä sähkösuunnittelija

Lisätiedot

Onnettomuuksista oppiminen ja turvallisuuden parantaminen

Onnettomuuksista oppiminen ja turvallisuuden parantaminen Onnettomuuksista oppiminen ja turvallisuuden parantaminen Johtava tutkija Kai Valonen Onnettomuustutkintakeskus www.turvallisuustutkinta.fi Tutkitaan Suuronnettomuudet Ilmailu, raideliikenne ja vesiliikenne

Lisätiedot

ATEX-direktiivit. Tapani Nurmi SESKO ry www.sesko.fi

ATEX-direktiivit. Tapani Nurmi SESKO ry www.sesko.fi ATEX-direktiivit Tapani Nurmi SESKO ry www.sesko.fi ATEX direktiivit ATEX-laitedirektiivi (Euroopan yhteisön direktiivi 94/9/EY) Direktiivin tarkoituksena on yhtenäistää EU:n jäsenvaltioiden räjähdysvaarallisten

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 139/53/01 30.5.2001 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 139/53/01 30.5.2001 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 139/53/01 30.5.2001 Liikenne- ja viestintäministeriö LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt

Lisätiedot

RAPORTTI 1 (27) TULOSRAPORTTI TOIMINNAN KEHITTYMISESTÄ ALKUVUONNA 2004

RAPORTTI 1 (27) TULOSRAPORTTI TOIMINNAN KEHITTYMISESTÄ ALKUVUONNA 2004 RAPORTTI 1 (27) TULOSRAPORTTI TOIMINNAN KEHITTYMISESTÄ ALKUVUONNA 2004 Yhteenveto Seuraavat säädösmuutokset tulivat voimaan alkuvuonna 2004: o Uusi laki ja asetus rakennustuotteiden hyväksynnästä. Laissa

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2004

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2004 206/53/04 Opetusministeriö Jyväskylän yliopisto 21.4.2005 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2004 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa Jyväskylän yliopiston tilintarkastuksesta

Lisätiedot

ATEX-foorumi valistaa ja kouluttaa. STAHA-yhdistyksen ATEX-työryhmän kokous Kiilto Oy 15.5.2008 Pirjo I. Korhonen

ATEX-foorumi valistaa ja kouluttaa. STAHA-yhdistyksen ATEX-työryhmän kokous Kiilto Oy 15.5.2008 Pirjo I. Korhonen ATEX-foorumi valistaa ja kouluttaa STAHA-yhdistyksen ATEX-työryhmän kokous Kiilto Oy 15.5.2008 Pirjo I. Korhonen ATEX-foorumi kouluttaa pk-yrityksiä Sisältö ATEX lainsäädännöstä ja sen erikoispiirteistä

Lisätiedot

Riskienhallinnalla. lisää tuottavuutta ja turvallisuutta 1/2007

Riskienhallinnalla. lisää tuottavuutta ja turvallisuutta 1/2007 1/2007 Riskienhallinnalla lisää tuottavuutta ja turvallisuutta Riskiperusteinen turvallisuuden ja luotettavuuden kokonaishallinta on yksi TUKESin uuden strategian tärkeimmistä reitinvalinnoista. Kiteytettynä

Lisätiedot

Lomake A: Valvontakohteet ja niiden tarkastukset

Lomake A: Valvontakohteet ja niiden tarkastukset Ymp.ltk 18.3.2014 Liite 4 A1(8) Tukes / Kuluttajaturvallisuusvalvonta 10.1.2013 Kuluttajaturvallisuusvalvonnan raportointi 2013 Lomake A: Valvontakohteet ja niiden tarkastukset Huom! Mittayksikkönä tunti

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN TYÖVOIMA- JA ELINKEINOKESKUK- SEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2006

VARSINAIS-SUOMEN TYÖVOIMA- JA ELINKEINOKESKUK- SEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2006 229/53/06 Kauppa- ja teollisuusministeriö Varsinais-Suomen työvoima- ja elinkeinokeskus 11.5.2007 VARSINAIS-SUOMEN TYÖVOIMA- JA ELINKEINOKESKUK- SEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2006 Valtiontalouden

Lisätiedot

Toimialan onnettomuudet 2013

Toimialan onnettomuudet 2013 Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet 2013 Osa 6 Painelaitteet Painelaitteet Tukes edistää painelaitteiden turvallisuutta valvomalla painelaitesäädösten noudattamista tiedottamalla

Lisätiedot

Valvontakäyntiin (palotarkastus) osallistuminen

Valvontakäyntiin (palotarkastus) osallistuminen Ohje 1(5) OHJE PELASTUSVIRANOMAISEN VALVONTAKÄYNTIIN OSALLISTUVILLE Pelastuslain (379/2011) 2. luku sisältää yleisiä, kaikkia kansalaisia koskevia velvoitteita ehkäistä onnettomuuksia ja toimia hätätilanteessa.

Lisätiedot

Oulun poliisilaitoksen neuvottelukunta Kunnallisen turvallisuussuunnittelun tavoitteet ja toteutus

Oulun poliisilaitoksen neuvottelukunta Kunnallisen turvallisuussuunnittelun tavoitteet ja toteutus Oulun poliisilaitoksen neuvottelukunta Kunnallisen turvallisuussuunnittelun tavoitteet ja toteutus Erityisrikostorjuntasektorin johtaja, rikosylikomisario Antero Aulakoski 1 Turvallisuus on osa hyvinvointia

Lisätiedot

Sähkölaitteiden markkinoille saattaminen Markkinavalvonnassa usein löydettyjä puutteita

Sähkölaitteiden markkinoille saattaminen Markkinavalvonnassa usein löydettyjä puutteita Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Jari Tuomi 21.11.2013 Sähkölaitteiden markkinoille saattaminen Markkinavalvonnassa usein löydettyjä puutteita Sisältö 1. Muodolliset puutteet (DoC, CE-merkintä)

Lisätiedot

PIRKKALAN KUNTA. TOIMINTAMALLIEN JA PALVELUJÄRJESTELMIEN UUDISTAMINEN Strategiahanke-suunnitelma

PIRKKALAN KUNTA. TOIMINTAMALLIEN JA PALVELUJÄRJESTELMIEN UUDISTAMINEN Strategiahanke-suunnitelma PIRKKALAN KUNTA TOIMINTAMALLIEN JA PALVELUJÄRJESTELMIEN UUDISTAMINEN Strategiahanke-suunnitelma VALTUUSTON HYVÄKSYMÄ 20.2.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Kuntastrategiaa toteuttava hanke... 4

Lisätiedot

Valtiovarainministeriö Kirjaamo. VM/13/02.02.01.01/2009, ohje 5.2.2009. Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2010

Valtiovarainministeriö Kirjaamo. VM/13/02.02.01.01/2009, ohje 5.2.2009. Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2010 1(5) Pvm Datum 342009 Dnro Dnr TK-21-893-08 Vastaanottaja Mottagare Valtiovarainministeriö Kirjaamo Viite Ref Asia Ärende VM/13/02020101/2009, ohje 522009 Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2010

Lisätiedot

Johdanto sisäisen turvallisuuden strategian valmisteluun. Kehittämisneuvos Harri Martikainen

Johdanto sisäisen turvallisuuden strategian valmisteluun. Kehittämisneuvos Harri Martikainen Johdanto sisäisen turvallisuuden strategian valmisteluun Kehittämisneuvos Harri Martikainen Sisäisen turvallisuuden strategian laadinta Hankkeen toimikausi jakautuu kahteen osaan: 20.1.2015-31.3.2015,

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 37/53/03 10.6.2003 OPETUSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2002

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 37/53/03 10.6.2003 OPETUSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2002 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 37/53/03 9.4A 10.6.2003 Opetusministeriö OPETUSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2002 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa opetusministeriön

Lisätiedot

Miksi työaikaa kohdennetaan? Onko tässä järkeä?

Miksi työaikaa kohdennetaan? Onko tässä järkeä? Miksi työaikaa kohdennetaan? Onko tässä järkeä? Seija Friman 6.5.2015 Tilaisuus, Esittäjä Työajan kohdentaminen Kiekun myötä Kustannuslaskenta & tuottavuusnäkökulma Työajan kohdentaminen mahdollistaa kustannusten

Lisätiedot

2013Tukesin vuosi. Johdon katsaus

2013Tukesin vuosi. Johdon katsaus 2013 Tukesin vuosi Johdon katsaus Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) toiminnan volyymi jatkoi kasvuaan vuonna 2013. Toiminta on vuonna 2011 alkaneen uudistusvaiheen jälkeen merkittävästi vakiintunut.

Lisätiedot

TYÖTURVALLISUUS ON YHTEINEN ASIA. Viisaat kypärät yhteen seminaari Lounais Suomi 19.05.2015 Juha Suvanto

TYÖTURVALLISUUS ON YHTEINEN ASIA. Viisaat kypärät yhteen seminaari Lounais Suomi 19.05.2015 Juha Suvanto TYÖTURVALLISUUS ON YHTEINEN ASIA Viisaat kypärät yhteen seminaari Lounais Suomi 19.05.2015 Juha Suvanto Rakentaminen on vaarallinen toimiala näin väitetään Tilastotietoa Lähde: TVL Rakennusteollisuus RT

Lisätiedot

2

2 1 2 3 Tukes tilastoi tämän kalvon sähköpalotilastoihin vain ne rakennuspalot, joissa tuli on tuhonnut talon rakenteita. Aiemmin, vuoteen 2009 asti, vastaavaan tilastoon kirjattiin myös rakennuspalovaarat,

Lisätiedot

Kauppa- ja teollisuusministeriön ja Patentti- ja rekisterihallituksen tulossopimus vuodelle 2003

Kauppa- ja teollisuusministeriön ja Patentti- ja rekisterihallituksen tulossopimus vuodelle 2003 Kauppa- ja teollisuusministeriön ja Patentti- ja rekisterihallituksen tulossopimus vuodelle 2003 Yleistä Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) toimii kauppa- ja teollisuusministeriön (KTM) hallinnonalalla

Lisätiedot

Määräys varautumisesta kemikaalionnettomuuksiin

Määräys varautumisesta kemikaalionnettomuuksiin Sivu 1/5 Sisäasiainministeriö pelastusosasto Dnro SM-1999-00636/Tu-311 Annettu 13.10.1999 Voimassa 15.9.1999 alkaen toistaiseksi Säädösperusta Pelastustoimilaki (561/1999 31 ja 88 Kumoaa Sisäasiainministeriön

Lisätiedot

10.4.2012 E/77/223/2012. Geologian tutkimuskeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2013

10.4.2012 E/77/223/2012. Geologian tutkimuskeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2013 E/77/223/2012 Geologian tutkimuskeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2013 LIITEMUISTIO 1 32.20.01 Geologian tutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 2011 2012 2013 toteutuma arvio arvio Henkilöstökulut

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET P A I M I O N K A U P U N K I SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 12.2.2015 11 Voimaan 1.3.2015 alkaen 1 Sisällysluettelo Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala... 3 Sisäisen valvonnan

Lisätiedot

Hanketoiminnan vaikuttavuus ja ohjaus 11.9.2013 klo 11.45-12.15

Hanketoiminnan vaikuttavuus ja ohjaus 11.9.2013 klo 11.45-12.15 Ammatillisen peruskoulutuksen valtionavustushankkeiden aloitustilaisuus Hanketoiminnan vaikuttavuus ja ohjaus 11.9.2013 klo 11.45-12.15 Opetusneuvos Leena.Koski@oph.fi www.oph.fi Hankkeen vaikuttavuuden

Lisätiedot

Tarkastuslaitosasioita Tukesin puheenvuoro

Tarkastuslaitosasioita Tukesin puheenvuoro Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Markus Kauppinen 28.9.2016 Pelastusviranomaisten ajankohtaispäivät pelastustoimen laitteista 27. 28.9.2016 Tarkastuslaitosasioita Tukesin puheenvuoro SISÄLTÖ:

Lisätiedot

UUDENMAAN TYÖVOIMA- JA ELINKEINOKESKUKSEN TI- LINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2006

UUDENMAAN TYÖVOIMA- JA ELINKEINOKESKUKSEN TI- LINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2006 228/53/06 Kauppa- ja teollisuusministeriö Uudenmaan työvoima- ja elinkeinokeskus 14.5.2007 UUDENMAAN TYÖVOIMA- JA ELINKEINOKESKUKSEN TI- LINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2006 Valtiontalouden tarkastusvirasto

Lisätiedot

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Hall. 01.04.2014 Valt. 29.04.2014 1 Voimaantulo 01.07.2014 1 Lainsäädännöllinen perusta ja soveltamisala Kuntalain 13

Lisätiedot

Sallan koulukeskuksen YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA. (Pelastuslaki 379/ ) (VN asetus pelastustoimesta 407/ ) Tarkastettu

Sallan koulukeskuksen YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA. (Pelastuslaki 379/ ) (VN asetus pelastustoimesta 407/ ) Tarkastettu 2016 2017 Sallan koulukeskuksen YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA (Pelastuslaki 379/2011 16 ) (VN asetus pelastustoimesta 407/2011 3 ) Tarkastettu Pelastusviranomaisen hyväksyntä / 20 / 20 Sallan kunta

Lisätiedot

SISÄLTÖ. 1 RISKIENHALLINTA... 3 1.1 Yleistä... 3 1.2 Riskienhallinta... 3 1.3 Riskienhallinnan tehtävät ja vastuut... 4 1.4 Riskienarviointi...

SISÄLTÖ. 1 RISKIENHALLINTA... 3 1.1 Yleistä... 3 1.2 Riskienhallinta... 3 1.3 Riskienhallinnan tehtävät ja vastuut... 4 1.4 Riskienarviointi... RHK Ohje riskienhallinnasta 2 SISÄLTÖ 1 RISKIENHALLINTA... 3 1.1 Yleistä... 3 1.2 Riskienhallinta... 3 1.3 Riskienhallinnan tehtävät ja vastuut... 4 1.4 Riskienarviointi... 5 RH Ohje riskienhallinnasta

Lisätiedot

Yleistä Toimialan turvallisuustilanteessa ei alkuvuonna tapahtunut oleellisia muutoksia.

Yleistä Toimialan turvallisuustilanteessa ei alkuvuonna tapahtunut oleellisia muutoksia. RAPORTTI 1 (18) 19.8.2002 TULOSRAPORTTI TOIMINNAN KEHITTYMISESTÄ ALKUVUONNA 2002 Yhteenveto Yleistä Toimialan turvallisuustilanteessa ei alkuvuonna tapahtunut oleellisia muutoksia. Asiakastyytyväisyystutkimuksen

Lisätiedot

10. Säteilyturvakeskus

10. Säteilyturvakeskus 10. Säteilyturvakeskus S e l v i t y s o s a : Säteilyturvakeskuksen toiminta-ajatuksena on ihmisten, yhteiskunnan, ympäristön ja tulevien sukupolvien suojelu säteilyn haitallisilta vaikutuksilta. Toimintaympäristön

Lisätiedot

Hyvää huomenta Hyvää huomista 13.3.2016 1

Hyvää huomenta Hyvää huomista 13.3.2016 1 Hyvää huomenta Hyvää huomista 13.3.2016 1 Kemianteollisuus ry TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ry Ammattiliitto Pro ry Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry Työhyvinvoinnin kehittäminen on kemian alan työmarkkinajärjestöjen

Lisätiedot

Markkinavalvonta. Uusi EMC-direktiivi. CE-merkki ja vaatimustenmukaisuusvakuutus

Markkinavalvonta. Uusi EMC-direktiivi. CE-merkki ja vaatimustenmukaisuusvakuutus Markkinavalvonta Uusi EMC-direktiivi CE-merkki ja vaatimustenmukaisuusvakuutus PL 123 (LÖNNROTINKATU 37) 00181 HELSINKI WWW.TUKES.FI PUHELIN 010 6052 000 ETUNIMI.SUKUNIMI@TUKES.FI Valvontaviranomainen,

Lisätiedot

Turvallisuuden ja toimintavarmuuden hallinta tieliikenteen kuljetusyrityksissä. Anne Silla ja Juha Luoma VTT

Turvallisuuden ja toimintavarmuuden hallinta tieliikenteen kuljetusyrityksissä. Anne Silla ja Juha Luoma VTT Turvallisuuden ja toimintavarmuuden hallinta tieliikenteen kuljetusyrityksissä Anne Silla ja Juha Luoma VTT Click to edit Master Tutkimuksen title style tavoitteet Click Selvittää to edit toimintatapoja

Lisätiedot

Sosten arviointifoorumi 4.6.2015. Elina Varjonen Erityisasiantuntija, RAY

Sosten arviointifoorumi 4.6.2015. Elina Varjonen Erityisasiantuntija, RAY Sosten arviointifoorumi 4.6.2015 Elina Varjonen Erityisasiantuntija, RAY 1 Mistä on kysymys? Arviointi = tiedon tuottamista toiminnasta, siihen liittyvistä kehittämistarpeista sekä toiminnan vaikuttavuudesta

Lisätiedot