TURVATEKNIIKAN KESKUKSEN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2006

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TURVATEKNIIKAN KESKUKSEN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2006"

Transkriptio

1 TURVATEKNIIKAN KESKUKSEN TILINPÄÄTÖS VUODELTA Johtokunta hyväksynyt

2 1. Toimintakertomus Johdon katsaus Toiminnan vaikuttavuus Tuotokset ja laadunhallinta Toiminnallinen tehokkuus Toiminnan taloudellisuus ja tuottavuus Maksullisen toiminnan tulos ja kannattavuus Toimintatapojen kehittäminen Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen Tilinpäätösanalyysi Rahoituksen rakenne Talousarvion toteutuminen Tuotto- ja kululaskelma Tase Sisäisen valvonnan arviointi- ja vahvistuslausuma Arviointien tulokset Yhteenveto havaituista väärinkäytöksistä Talousarvion toteutumalaskema Tuotto- ja kululaskelma Tase Liitetiedot Allekirjoitukset Muut liitteet

3 1. TOIMINTAKERTOMUS 1.1. JOHDON KATSAUS Yleiskatsaus ja toimintaympäristö Kokonaisuutena katsoen vuosi oli turvatekniikan keskuksen toiminnassa maltillisen kasvun kautta. Keskuksen henkilöstön määrä oli likimain ennallaan, noin 120, mutta taloudelliset panostukset lisääntyivät yli 10 prosentilla. Taloudellisen kasvun taustalla olivat suurehkot kehitysprojektit. Keskuksen palvelujen kysyntää muokkasivat ensisijaisesti uudet säädösvelvoitteet ja tietyt toimintavuodelle ajoittuneet määräaikaisvelvoitteet; esimerkkinä kemikaalilaitosten turvallisuusselvitysten päivitykset. EU-puheenjohtajuuskausi vaati myös TUKESilta erityispanostuksia. Pitkällä tähtäyksellä elinkeinotoiminnan volyymimuutokset ja teollisten investointien määrä Suomessa vaikuttavat asiakaspalvelujen kysyntään. Tuotantolaitosvalvonta on tässä suhteessa herkin. Yleinen palveluvaltaistuminen merkitsee sitä, että erilaisten teknisten palvelujen kuten asennus-, urakointi-, tarkastustoiminnan valvontakysyntä säilynee vakaana myös vastaisuudessa. TUKESin oma-aloitteisen tuotevalvonnan tarve riippuu välillisesti tuotemarkkinoiden yleisestä kysyntätilanteesta. Tältäkin osin uudet säädökset ja myös uudet laiteteknologiat ovat tärkeitä toiminnan määrää ja painopisteitä muotoilevia tekijöitä. Nämä muutokset heijastuvat merkittävästi myös viestintä- ja T&K-palvelujen tarpeeseen. TUKESin toiminnan poikkihallinnollisuus on yhä lisääntymässä, vaikkakin kauppa- ja teollisuusministeriön toimialan tehtävät ovat dominoivia määrärahapanostuksilla mitattuna. Toimintavuonna vahvistuivat erityisesti sisäasiainministeriön sekä ympäristöministeriön tehtäväalueet. Edellisestä on esimerkkinä pelastustoimen laitteiden valvonta ja jälkimmäisestä sähkö- ja elektroniikkatuotteissa käytettävien vaarallisten aineiden valvonta (ROHS-valvonta). Uusien vastuualueiden lisääminen, kun se perustuu TUKESin erityisosaamisen hyödyntämiseen, on vastaisuudessakin järkevää ja kustannustehokasta. Tehtävien rahoitus on kuitenkin lähes alituisena pullonkaulana. Asiaa mutkistavat myös hallinnon henkilöstön vähentämisvaatimukset. Uusien tehtävien myötä TUKESin tehtäväkenttä ulottuu enenevästi ekologisten ominaisuuksien valvontaan, energiatehokkuus mukaan lukien. Vuonna vahvistettu hallinnon tuottavuuden toimenpideohjelma merkitsee TUKESin osalta noin 11 % suuruista henkilöstön leikkaustarvetta. Kun tässä ratkaisussa on jätetty huomiotta näköpiirissä olevien uusien tehtävien vaatima henkilötarve ja kun lisäksi keskuksen määrärahakehyksiä leikattiin 5 prosentilla, ovat keskuksen taloudelliset toimintaedellytykset äärimmäisen haastavat. Mikäli teknisen turvallisuuden ja luotettavuuden taso halutaan pitää yhteiskunnassamme aiemmalla uralla, on TUKESin talousarvioraameja voitava kohentaa. Keskuksen uudessa strategiassa lääkkeenä tuottavuuden lisäämiseen on korostetun riskiperusteinen toimintamalli. Tähän liittyvä toimintaprosessien virtaviivaistaminen sekä sähköiseen toiminnan lisääminen ovat hyvässä vauhdissa. Näitä kehitysaskelia ei kuitenkaan ole mahdollista viedä loppuun ilman kehittämisrahoitusta. Keskus panostaa osaltaan siihen, että toimivat ratkaisut löydetään yhteistyössä ohjaavien ministeriöiden kanssa. Kulunut toimintavuosi oli tuloksiltaan hyvä. Keskeiset toiminnalliset tavoitteet saavutettiin. Taloudelliset tulokset ovat niinkään hyviä. Taloudellisia resursseja jäi jonkin verran hyödyntämättä. Säästyneet määrärahat ovat kuitenkin ratkaisevan tärkeitä vuoden 2007 toiminnan taloudellisen pohjan varmistamisessa. 3

4 Vaikuttavuus Keskuksen keskeisen vaikuttavuustavoitteen, teknisen turvallisuuden ja luotettavuuden paranemisen, kannalta katsoen toimintavuosi oli yleisesti tavoitteiden mukainen. Arvioinnin perustana on toimintavuonna käyttöönotettu indikaattorijärjestelmä. Vakavimpien onnettomuuksien määrän vähenemä oli muutoin pitkän aikavälin tavoiteuralla (so. 10 %:n vähenemä vuoteen 2012), paitsi sähköpalojen osalta. Turvallisuus- ja luotettavuustaso keskuksen eri toiminta-alueilla on keskimäärin säilynyt ennallaan. Onnettomuuskehitys oli ennakkotietojen perusteella keskimäärin ennallaan, mutta kuolemaanjohtaneita sähköpalo-onnettomuuksia oli selvästi edellisvuotta enemmän. Yritysten ja kansalaisten toimintatapojen kehitystä kuvaavat indikaattorit osoittavat myönteistä kehitystä. Kemikaali- ja räjähdetuotantolaitosten turvallisuustaso on vahvistumassa. Vaatimustenvastaisten tuotteiden määrä markkinoilla on valvontahavaintojen perusteella hallinnassa eikä ole lisääntynyt edellisvuosista. Tuotteiden teknisistä vajavaisuuksista suoraan johtuvat onnettomuudet ovat yhä harvinaisempia. Toiminnallinen tehokkuus Taloudelliselta kannalta katsoen keskuksen toiminta oli asetettujen suuntaviivojen mukaista. Toiminnan kokonaiskustannukset toimintavuonna olivat 10,76 milj. euroa, mikä oli 1,13 milj. euroa (11,6 %) edellisvuotta suurempi. Valvontatoiminnan osuus kustannuksista väheni lievästi ja oli 60 %. Tutkimuksen ja kehittämisen osuus kasvoi 28 prosenttiin heijastaen suunniteltua kehittämispainotteisuutta. Viestinnän osuus pysyi lähes ennallaan eli noin 12 prosentissa. Toiminnat tuotot säilyivät likimain ennallaan ja olivat 1,62 milj. euroa. Kulut lisääntyivät 10,78 milj. euroon, mikä oli jonkin verran vähemmän kuin suunniteltu. Kulujen säästöt johtuivat lähinnä eräiden kehitysprojektien ja hankintojen viivästymisestä sekä henkilökulujen säästöistä. Talousarviomäärärahan säästö pieneni 1,29 milj. euroon. Kannattavuustavoitteena ollut maksullisen toiminnan kustannusvastaavuus saavutettiin keskimäärin. Julkisoikeudellisten suoritteiden tuottojen hienoinen alijäämä kompensoitui muiden suoritteiden ylijäämällä. Taloudellisuutta ja tuottavuutta koskevia numeerisia tavoitteita ei ollut. Käyttöön otettujen tunnuslukujen perusteella ei vielä voida arvioida todellisia kehitystrendejä kvantitatiivisesti. Tuotokset ja laadunhallinta Keskuksen tuotokset vastasivat asetettuja tavoitteita keskimäärin kaikilla päätoimintalohkoilla (tuote-, laitteisto- ja laitosvalvonta). Toimialan valvontasuoritteiden kokonaismäärämäärä myötäili kysyntää ja oli lähes edellisvuoden suuruinen eli noin Toimialan kohteisiin tehtyjen valvontakäyntien määrä väheni (noin 8 %), mutta erilaisten lupien, ilmoitusten, tutkintojen ja turvallisuusselvitysten määrä lisääntyi. Käsittelyaikatavoitteet saavutettiin useimmilla toimeksiantolohkoilla. Poikkeuksia olivat eräät lupa- ja ilmoitusasiat sekä ilotulitehyväksynnät. Ensin mainituista pitkittymistä pääosa johtui kuulutus ja lausuntokäytäntöjen muutoksista toimintavuonna. Viestintätuotosten määrä ja laatu vastasivat tavoitteita. Kehittämistuotosten osalta päästiin myös varsin hyvin tavoitteisiin. Tutkimus- ja kehittämisprojektien toteutumat paranivat edellisvuosista. Tärkeänä tekijänä oli keskuksen projektinhallintajärjestelmän uudistaminen. Myös toimintaprosessien kehittämisessä, toiminnan sähköistämisessä, strategian uudistamisessa sekä EU-toiminnassa edettiin tavoitteiden mukaisesti. EFQM-itsearvioinnin tulosten perusteella keskuksen laadullinen suorituskyky on vahvistunut. 4

5 Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen Keskuksen henkilöstövoimavarat ja henkilöstön kehittäminen noudattivat suunnitelmauraa. Henkilöstön määrä oli vuoden lopussa lievästi edellisvuotta suurempi, mutta henkilötyövuosien kokonaismäärä oli kuitenkin jonkin verran suunniteltua pienempi. Henkilöstökulut olivat 5,77 milj. euroa ja pysyvät likimain ennallaan. Henkilöstön koulutukseen ja kehittämiseen panostettiin jonkin verran edellisvuotta enemmän. Koulutuspäiviä kertyi 7,6 päivää henkilötyövuotta kohden ja vastaa noin 3340 euroa/htv. Kaikkia esimiehiä kokeva esimiesvalmennuskoulutus eteni suunnitelmien mukaisesti. Keskuksen työilmapiiri oli suoritetun työilmapiiri- ja hyvinvointiselvityksen perustella edelleen hyvää tasoa TOIMINNAN VAIKUTTAVUUS Vaikuttavuustavoitteet vuoteen 2012 ovat seuraavat: o Turvallisuusriskien hallinnan puutteista johtuvat henkilö-, ympäristö- ja omaisuusvahingot vähenevät TUKESin toimialoilla. o Yritysten ja kansalaisten turvalliset toimintatavat paranevat. o Tuotteiden, laitteistojen ja laitosten tekninen turvallisuus ja luotettavuus paranevat. Toiminnan vaikuttavuuden arviointia ja mittaamista varten on kehitetty teknisen turvallisuuden indikaattorijärjestelmä. Järjestelmä otetaan käyttöön vaiheittain vuosina Vaikuttavuusindikaattorit Vaikuttavuustavoitteiden osatavoitteet sekä niiden mittarit ja tavoitearvot ovat seuraavat: Turvallisriskien hallinnan puutteista johtuvat henkilö-, ympäristö- ja omaisuusvahingot vähenevät TUKESin toimialoilla (lkm) tavoitetila 2012 Toimialueella kuolemaan johtaneiden onnettomuuksien (pl. sähköpalokuolemat) lukumäärien liukuva 10 vuoden keskiarvo 8,3 8,0 7,6 < 7,5 Sähköpalokuolemien lukumäärä (yksittäinen vuosiarvo) Vakavien kemikaalivuotojen (tutkintaluokan 2 2 ja 3 3 ) lukumäärä TUKESin valvontakohteissa (kemikaalien laajamittainen teollinen käsittely) (yksittäinen vuosiarvo) Prosessiteollisuuden onnettomuuksien 4 vuosittainen lukumäärä vähenee selkeästi vuosien keskimääräisestä tasosta (44) (yksittäinen vuosiarvo) < < < 44 1 tarkistetaan SM:n suunnitelmista 2 Tutkintaluokka 2: toimialalla sattunut vakava onnettomuus, josta on aiheutunut merkittäviä vahinkoja 3 Tutkintaluokka 3: toimialalla sattunut onnettomuus, jonka syy on usein tiedossa ilman erillistä tutkintaa 4 Onnettomuudet, jotka ovat sattuneet seuraavissa TUKESin valvontakohteissa: vaarallisten kemikaalien ja nestekaasun käsittely ja varastointi sekä kaikki painelaitteet TUKESin luvilla toimivissa kohteissa, kaikki rekisteröidyt painelaitteet myös muissa kohteissa, maakaasun käyttö TUKESin valvontakohteissa sekä räjähteiden valmistus ja varastointi räjähdetehtaissa 5

6 Toimialan sähköstä aiheutuvat tulipalot vähenevät samassa suhteessa kuin muut tulipalot (yksittäinen vuosiarvo) < Yritysten ja kansalaisten turvalliset toimintatavat paranevat 17,5 Toimialan sähköstä aiheutuneiden tulipalojen aiheuttamat välittömät omaisuusvahingot vähenevät vuoteen 2012 samassa suhteessa kuin muiden tulipalojen aiheuttamat vahingot, kuitenkin vähintään 10 % vuonna 2005 arvioiduista kustannuksista tieto ei M 5 vielä käytettävissä <3,6-4,5 M (SM:<80 M 6 ) (%-osuus) tavoitetila 2012 Merkittävästi puutteellisten (toiminnan taso <2, asteikolla 0-5) kemikaali- ja räjähdetuotantolaitoksien osuus kaikista ko. valvontakohteista vähenee 10 10,5 6,3 %-osuus vähenee Kemikaali- ja räjähdetuotantolaitoksien, joissa riskienhallinta vähintään tasolla 3, asteikolla 0-5) osuus kasvaa 40 45,1 60,4 %-osuus kasvaa Yritysten toiminnan arviointia kehitetään ja arviointimalli otetaan soveltuvin osin käyttöön myös muilla toimialoilla. Painelaiterekisterin turvallisuusindikaattorit -projekti on valmistuu 2007 Tuotteiden, laitteistojen ja laitosten tekninen turvallisuus ja luotettavuus paranevat (lkm) tavoitetila 2012 Markkinoilla olevista sähkötuotteista löydettyjen vakavien puutteiden 5 vuoden keskiarvo vähenee ,2 < 40 Vakavien teknisten puutteiden (taso <1, asteikolla 0-5) osuus kaikista tekniikan vaatimustenmukaisuutta koskevista havainnosta vähenee vuoteen arviointimallin käyttöönottoa tuotevalvonnassa on kehitetty ja testattu. Numerotietoja ei ole vielä käytettävissä. Mittaamisvälineiden hyvä vaatimustenmukaisuus säilyy ja ongelma-alueiden 7 vaatimusten vastaisten laitteiden määrä vähenee 5 % vuosittain. - indikaattorin tietopohja on riittämätön, joten indikaattori muotoillaan uudelleen 5 lähde: TUKESin sähköpalotutkimus lähde: SM:n TTS , Palovahinkojen arvo 7 Ongelma-alueet: voiteluöljyn myynti, anniskeluun liittyvät mittaukset, jalometallituotemyymälöiden vaa'at, vesimittarit, venesatamien polttoainemittarit 6

7 Onnettomuustiedot Vuonna tapahtui neljä kuolemaan johtanutta tapaturmaa: kolme sähkötapaturma ja yksi nestekaasuonnettomuus. Sähköpaloissa kuoli yhteensä 24 henkilöä. Sähköpalokuolemissa puolet aiheutui käyttäjän omasta toiminnasta ja loput vikaantuneista laitteista Liesi on edelleen yleisin sähköpalokuolemia aiheuttava sähkölaite. Taulukko: TUKESin toimialalla sattuneissa onnettomuuksissa kuolleet Onnettomuusryhmä Sähkölaitteet ja -laitteistot Nestekaasu Vaaralliset kemikaalit Räjähteet Hissit Kaivokset Ilotulitteet, ilotulitepalot Painelaitteet Sähköpalot Yhteensä Taulukko: TUKESin tietoon tulleet toimialalla sattuneet onnettomuudet vuosina Onnettomuusryhmä Vaaralliset kemikaalit, TUKESin valvontakohteet Vaaralliset kemikaalit, muut toimialan kohteet 1) Kaivokset 2) ** Muut kaivoksissa sattuneet onnettomuudet Sähkölaitteet ja -laitteistot Ilotulitteet, omatekoiset pommit ja räjähteet Painelaitteet Hissit Nestekaasu Aerosolit Räjähteet Maakaasu Vaarallisten aineiden kuljetus Muut Yhteensä ) Vuosien lukumäärään vaikuttaa pelastustoimen resurssi- ja onnettomuustietojärjestelmän PRONTOn hyödyntäminen 2) Tapaturmasta aiheutunut yhden tai useamman työvuoron menetys 3) Muut kaivoksissa sattuneet onnettomuudet (kuolemantapaukset, tulipalot) ** tieto ei ole vielä tullut Onnettomuus- ja vauriotutkinta TUKES tutkii toimialalla sattuneita onnettomuuksia, mikäli niissä on sattunut vakavia henkilövahinkoja, vahinkokustannukset ovat olleet merkittäviä tai mikäli vaaralliseksi luokiteltua kemikaalia on valunut ympäristöön huomattava määrä. Lisäksi TUKES tutkii onnettomuuksia, joiden 7

8 syyn selvittäminen katsotan teknisen turvallisuuden tai onnettomuuksien ehkäisemisen kannalta tarpeelliseksi. Vuonna tutkijaryhmä asetettiin tutkimaan yhtä kuolemaan johtanutta sähkötapaturmaa. Vuoden aikana valmistui kolme onnettomuustutkintaraporttia. Valvontahavainnot Tuotevalvonta Tuotteiden turvallisuuden parantamiseksi varmistetaan, että markkinoilla olevat tuotteet ovat vaatimusten mukaisia ja että tuotteiden turvallinen käyttö lisääntyy. TUKESin valvonta-alueella markkinoille saatetut tuotteet eivät teknisen vaatimustenvastaisuuden takia ole aiheuttaneet kuolemaanjohtaneita onnettomuuksia. Onnettomuudet ovat tapahtuneet laitteiden käytössä johtuneista virheistä, tuotteiden vikaantumisesta tai laitteiden muuttamisesta. Taulukko: Yhteenveto tuotevalvonnan reaktiotoimenpiteistä vv : Toimenpiteet: Palauttamismenettely Myyntikielto Toimituskielto Huomautus Notifikaatiot RAPEX 1) *) Selvityspyyntö **) Vakauskehoitus Muu kehotus Nimileiman rekisteröinnin lopettaminen *) järjestelmän käyttöönotto Kuluttajaviraston uusien ohjeiden mukaisesti **) sisältää sähkötuotteiden 160 kpl ennen päätöksentekoa pyydettyä selvitystä 1) EU:n tuoteturvallisuuteen liittyvä nopea tiedonvaihtojärjestelmä (System for the rapid exchange of information) Sähkötuotteet: Vaatimustenmukaisuus on hieman parantunut. Markkinoilta löytyi 26 % edellisvuotta vähemmän tuotteita, joissa oli vakavia sähköturvallisuuspuutteita (:37, 2005:50). Palautusmenettelypäätöksiä tehtiin 18, lukumäärä on pienentynyt kahden edellisen vuoden tasosta. Vaarallisten tuotteiden poistaminen markkinoilta toimii edelleen hyvin. Niiden markkinoille tulon estäminen on kuitenkin hankalaa. EMC vaatimustenmukaisuus on parantunut edellisvuoteen verrattuna. Testatuista tuotteista 55 % oli vaatimustenmukaisia (2005: 31 %). Tietokoneisiin kohdistettu valvontahanke osoitti, että tietokoneet täyttävät yleisesti ottaen EMC-vaatimukset. Energiamerkintöjen esillepano on hieman parantunut. Tarkastetuista kohteista puutteita ilmeni 43 %:ssa kohteista (2005: 47 %). Pelastustoimen tuotteiden vaatimustenmukaisuudessa ei tapahtunut merkittäviä muutoksia edellisvuoteen verrattuna. Tuotteet olivat pääosin asianmukaisia kaikissa valvottavissa tuoteryhmissä, ilmenneet puutteet olivat yksittäistapauksia. Voimassa olevien säädösten ja määräysten puuttuminen vaikeutti valvontaa ja tuotteiden vaatimustenmukaisuuden arviointia. CE-merkityt rakennustuotteet olivat pääosin asianmukaisia. Aikaisempien vuosien tapaan tuli esille yksittäisiä merkintä- tai dokumentaatiopuutteita ja -virheitä. 8

9 Markkinoilla olevien painelaitteiden vaatimustenmukaisuudessa ei ole havaittu vakavia puutteita. Kemikaaliturvallisuuslain alaisten tuotteiden (kaasulaitteet, kemikaalisäiliöt, louhintaräjähteet ja ilotulitteet) turvallisuustaso on ollut hyvä. Kattiloiden hyötysuhteen valvonnassa ei havaittu puutteita. Kuljetettavissa painelaitteiden turvallisuustaso on hyvä. Valvontahavaintojen perusteella pakkauksien ja säiliöiden valmistajat toimivat turvallisuutta edistäen ja määräysten mukaisesti. Jalometallituotteet: Markkinoilta löytyi vain muutamia merkittävästi alipitoisia tuotteita. Tuotteiden leimamerkinnöissä oli edelleen puutteita, tilanne ei ole muuttunut edellisestä vuodesta. Mittauslaitteet: Tilanne on säilynyt ennallaan ja on yleisesti ottaen hyvä. Laitosvalvonta Kemikaali- ja räjähdeturvallisuus ja kaivostoiminta Kemikaalilaitosten ja räjähdetehtaiden arviointia arviointimallilla jatkettiin ja laitokset saivat numeeriset arviot käyttöönsä. Kaikkien laitosten keskiarvo asteikolla 0-5 oli 2,8 (2005: 2,7). Hyviksi arvioitujen kohteiden tarkastuksia on harvennettu. Turvallisuusselvityslaitosten tarkastusväliä on pidennetty noin 20 %:ssa laitoksista. Näissä laitoksissa määräaikaistarkastukset tehdään vain joka toinen vuosi. Muutaman vaatimukset alittavan lupalaitoksen tarkastusväliä on lyhennetty yhdellä vuodella viidestä neljään vuoteen. Suurimpia tuotantolaitoksia koskevien turvallisuusselvitysten käsittelyssä riskienhallinta (onnettomuusriskien tunnistaminen ja analysointi sekä seurausten arviointi) on ollut lisäselvityspyyntöjen aiheena. Yritysten riskinarviointitaso on parantunut. Asiaan on kiinnitetty entistä enemmän huomiota ja vaatimuksia on täsmennetty. Turvallisuusjohtamisjärjestelmään liittyvät menettelyt on otettu käyttöön entistä paremmin. Maakaasu Maakaasuturvallisuudessa ei ole tapahtunut oleellisia muutoksia. Valvonta kohdistettiin jakelu- ja käyttökohteisiin. Paineelliset järjestelmät Painelaiteturvallisuudessa ei ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Valvonnassa ei ole havaittu vakavia turvallisuuspuutteita. Painelaiterekisteriin vietyjen tarkastustietojen ja muutosilmoitusten määrä on tullut tavanomainen. Painelaitteita koskevaa indikaattoria kehitetään. Paloilmoitin- ja sammutuslaitteistoliikkeet, käsisammutinliikkeet Asennusliikkeiden ja tarkastuslaitosten toiminta on ollut pääosin asianmukaista. Öljylämmitysliikkeet ja kaasuasennusliikkeet Valvontahavaintojen perusteella toiminta on ollut pääosin asianmukaista. Öljysäiliöiden tarkastusliikkeet Valvonnassa ei ole havaittu merkittäviä puutteita. Tarkastuslaitokset Valvontahavaintojen perusteella tarkastuslaitosten toiminta oli asianmukaista. Toiminta on yrityskauppojen johdosta hyvin keskittynyttä. 9

10 Sähkölaitteistot ja sähköurakointi Merkittävimmät puutteet sähköurakoitsijan tekemissä käyttöönottotarkastuksissa ovat vähentyneet vuoden 1996 lakimuutoksen jälkeen vuosi vuodelta. Kokonaan tekemättä tarkastus on enää hyvin harvoin. Tarkastuksen sisällössä ja sen kirjaamisessa käyttöönottotarkastuspöytäkirjaan on kuitenkin vielä kehitettävää. Pienten asuinrakennusten sähkötöiden vaatimustenmukaisuutta selvitettiin tutkimuksella, jossa kohteena oli 145 pari- ja omakotitaloa ja kesämökkiä eri puolilta Suomea. Sähköasennusten tasossa oli paljon alueellisia eroja ja tilanne oli huonoin Etelä- ja Pohjois-Suomessa; siellä havaittiin vakavia puutteita joka neljännessä kohteessa. Erityisenä ongelmana ovat käyttöönottotarkastusten puutteet. Kolmasosa käyttöönottotarkastuspöytäkirjoista oli puutteellisia, pohjoisessa ja etelässä lähes puolet. Sähkötyöturvallisuuskoulutuksen ylläpidossa ja laitteistojen huolto- ja kunnossapito-ohjelmissa jatkuu myönteinen kehitys. Sähköalan tarkastustoiminnan valvontahavainnot ovat edellisvuosien tasolla. Turvallisuuspuuteilmoitusten määrä kasvoi edellisvuodesta. Vuonna niitä oli 112 kpl (2005: 83 kpl). Tutkintapyynnöt poliisille ovat lisääntyneet. Monien ilmoitusten takana on oikeudeton sähköasennustyö ja joissain tapauksissa myös selkeä vaaran aiheuttaminen. Hissit ja hissiurakointi Hissiurakoitsijoiden valvonnassa on kiinnitetty huomiota mm. niihin tapauksiin, jossa sama töiden johtaja toimii useamman yrityksen vastuuhenkilönä. Hissien huoltotoiminnassa on seurattu mitä vaikutuksia on hissien huollon vähenemisellä ja huollon siirtymisellä kahden henkilön työparista yksin suoritettavaksi. Tarkastuslaitosten havainnoissa näkyy lievä hissien kunnon heikentymä. Taulukko: Yhteenveto sähkölaitteistojen ja hissien valvonnan reaktiotoimenpiteistä vv Käyttökiellot ja tarkastajien käyttökieltojen vahvistukset Uhkasakkomenettely Kehotukset ja vakavat kehotukset Toimintakiellot tai rajoitukset Tutkintapyyntö poliisille Yhteensä Vaikuttavuuden tulosanalyysi Onnettomuustietojen ja valvontahavaintojen perusteella toimintaa voidaan pitää tuloksellisena. Turvallisuusindikaattorit osoittavat pääosin myönteistä kehitystä. Toisaalta sähköpalojen määrä sekä laitteiden ja laitteistojen käyttö ovat edelleen ongelma-alueita. Valvonnan ja viestinnän kohdentamista on jatkettava riskialteimpiin kohteisiin. Tätä tukee vuoden aikana täsmennetty TUKESin strategia (2015), jonka peruslinjaus keskittyy turvallisuuden ja luotettavuuden riskiperusteiseen kokonaishallintaan vaikuttavuuden aikaansaamiseksi. Vaikuttavuustavoitteiden toteutumisen ja niiden mitattavuuden parantamiseksi turvallisuusindikaattorijärjestelmää on edelleen täydennettävä. Erityisenä tavoitteena on kytkeä toimintaprosessit nykyistä selkeämmin vaikuttavuustavoitteisiin. Tätä tarkoitusta palvelee vuonna aloitettu ns. TAHKO-hanke (TUKESin asiakkuuksien hallinta- ja kehittämisohjelma). Nämä kehittämishankkeet antavat pohjaa toiminnan priorisoinnille ja voimavarojen optimaaliselle kohdentamiselle. 10

11 1.3. TUOTOKSET JA LAADUNHALLINTA Tulostavoite: Markkinoilla olevien vaatimustenvastaisten tuotteiden osuus vähenee. Poistetaan markkinoilta mahdollisimman suuri osa vaarallisista tuotteista. Edistetään toiminnanharjoittajien osaamista ja motivaatiota saattaa markkinoille vain vaatimusten mukaisia tuotteita sekä kuluttajien osaamista ja motivaatiota hankkia vaatimusten mukaisia tuotteita. Edistetään kansalaisten osaamista tuotteiden turvallisessa käytössä ja turvallisuuden kannalta tarpeellisten käyttöohjeiden toimittamista tuotteiden mukana. Valmistaudutaan mittauslaitedirektiivin edellyttämään markkinavalvontaan. Markkinoilta poistettiin tietoon tulleet vaaralliset tuotteet. TUKESin valvonta-alueella markkinoille saatetut tuotteet eivät teknisen vaatimustenvastaisuuden takia aiheuttaneet kuolemaanjohtaneita onnettomuuksia. Onnettomuudet ovat tapahtuneet laitteiden käytössä johtuneista virheistä, tuotteiden vikaantumisesta tai laitteiden muuttamisesta. Valvontakäyntien yhteydessä toiminnanharjoittajille jaettiin tietoa vaatimusten varmistamisesta ja uusista säädöksistä. Kuluttajille viestittiin kampanjoin, esittein ja oppain tuotteiden oikeasta käytöstä. Katso myös viestintää koskeva tavoite sivulla 132. Mittauslaitedirektiivin edellyttämään markkinavalvontaan valmistauduttiin. Yhtään direktiivin menettelyjen mukaan markkinoille saatettua mittauslaitetta ei havaittu. Tavoitteena olleet valvontakäyntimäärät toteutuivat pääosin. Teknologiakohtaiset valvontatapahtumat liitteessä 1 sivulla 36. Tulostavoite: Laitosten toiminta ja laitteistojen käyttö sekä asennus-, huolto- ja tarkastustoiminta ovat vaatimusten mukaisia. Laitokset Kemikaali- ja painelaitevalvontaa tehostetaan ottaen huomioon valvontakohteiden erilaisuus ja kypsyystaso. Maakaasu- ja kemikaalilupiin liittyviä menettelyitä toteutetaan ja kohdennetaan maakaasuvalvontaa uuden asetuksen mukaisesti. Käsitellään kemikaali- ja räjähdekohteiden toimittamat turvallisuusselvitykset kiinnittäen erityistä huomiota kohteiden riskienhallintaan. Edistetään painelaitteiden kunnonvalvontajärjestelmien käyttöönottamista ohjeistuksella. Kemikaali- ja painelaitteiden toiminnallista turvallisuutta edistetään erityishankkeella. Lupien, turvallisuusselvitysten, ilmoitusten, pätevyyden varmistamisen ja valvontakäyntien avulla on varmistettu, että toiminnanharjoittajat ja laitteistojen haltijat noudattavat yhteiskunnan asettamia turvallisuusvaatimuksia. Lisäksi on varmistettu, että asennus- ja huoltoliikkeiden sekä tarkastuslaitosten toiminta täyttää turvallisuusvaatimukset. Vuodelle ajoittuvien turvallisuusselvitysten päivitysten ja uusien selvitysten käsittely eteni pääosin tavoiteajassa. Teollisuuden kunnonvalvontajärjestelmien käyttöönottoa edistävän projektin toteuttamisesta luovuttiin selkiintymättömän tavoitteen vuoksi. Projekti korvataan TEKESin tukemalla yhteisprojektilla teollisuuden kanssa. Kemikaali- ja painelaitteiden toiminnallista turvallisuutta edistävä projekti on edennyt suunnitelman mukaisesti ja se valmistuu vuonna

12 Valvonnan määrälliset ja laadulliset tavoitteet saavutettiin hyvin pl. kuulutus- ja lausuntomenettelyä edellyttävien lupien ja ilmoitusten käsittely. Lupaprosessia uudistettiin, minkä vuoksi viiden kuukauden (150 pv) käsittelyaika ei kaikissa tapauksissa ole ollut riittävä. Muu asiakkailta tullut kysyntä (luvat ja ilmoitukset) hoidettiin tavoiteajassa. Tavoitteena olleet valvontatoimenpiteet (valvontakäynnit ja asiakirjavalvonnat) toteutuivat. Teknologiakohtaiset valvontatapahtumat liitteessä 1 sivulla 36. Laitteistot ja tekniset palvelut Laitteistojen turvallisen rakentamisen ja käytön varmistamiseksi toteutetaan tarvittavat reaktiiviset valvontatoimenpiteet saatujen ilmoitusten ja rekisterien perusteella. Toteutetaan laitteistoihin, asennusliikkeisiin ja tarkastajiin kohdistetut valvontakäynnit ja muut oma-aloitteiset valvontatoimenpiteet laaditun suunnitelman mukaisesti. Edistetään kiinteistöjen haltijoiden valmiutta hallita eri teknologioihin liittyviä käyttöriskejä ja sitoutumista käyttää oikeuden omaavia sähköurakoijia. Tehdään otantatutkimus pienten asuinrakennusten sähkötöiden vaatimustenmukaisuudesta, ja suunnitellaan sen perusteella mahdollisesti tarvittavat tulevien vuosien erityistoimenpiteet. Edistetään sähkölaitteistojen kunnossapitoa. Toteutetaan viestintätoimenpiteitä ilmajohtotapaturmien ehkäisemiseksi. Edistetään sähkön paloturvallisuutta etenkin liesien, hoitolaitosten ja maatilojen osalta erillisen hankesuunnitelman mukaisesti. Suunnitellaan ja käynnistetään toimenpiteet, jotka toteutetaan vuonna valmistuvaan sähköammattilaisten sähkötapaturmien syitä koskevaan tutkimukseen nojautuen. Sähkölaitteistojen ja sähköurakoinnin valvontatavoitteet saavutettiin. Toimintaa koskevien ilmoitusten ja lupien määrä oli edellisvuoden tasolla. Turvallisuuspuuteilmoitusten määrä kasvoi. Otantatutkimus pienten asuinrakennusten sähkötöiden vaatimustenmukaisuudesta toteutettiin. Projektin tuloksia hyödynnetään viestinnässä kohderyhmille vuoden 2007 aikana. Kiinteistöjen haltijoiden valmiutta käyttää oikeudet omaavia sähköurakoitsijoita edistettiin oppaiden, ohjeiden, lehtikirjoitusten sekä kotisivulla olevan aineiston avulla. Käsisammutinliikkeiden ilmoituksia ja vastuuhenkilöiden pätevyystodistushakemuksia käsiteltiin poikkeuksellisen paljon uuden asetuksen ja vastuuhenkilöiden pätevyystodistusten voimassaolon päättymisen vuoksi. Paloilmoitin- ja sammutuslaitteistojen asennusliikkeen toimiluvan uusimisten lukumäärä sekä vastuuhenkilöiden pätevyyskokeiden osallistujamäärä oli poikkeuksellisen suuri. Sähkölaitteiston kunnossapidon ja sähkön paloturvallisuuden edistäminen. Katso viestintää koskeva tavoite sivulla 13. Sähköammattilaisten sähkötapaturmien syitä koskeva tutkimus valmistui ja viestintäprojekti tulosten hyödyntämiseksi alkoi. Teknologiakohtaiset valvontatapahtumat liitteessä 1 sivulla 36. Yhteenveto keskeisistä määrällisistä valvontatavoitteista Valvontatapahtumat (kpl) 2004 tot 2005 tot arvio tot Luvat ja ilmoitukset Tutkinnot Rekisteröinnit (painelaiterekisteri) Turvallisuusselvitykset ) 12

13 Muut selvitykset Valvontakäynnit joista sähkötuotteet ) johtopäätökset + lisäselvityspyynnöt Teknologiakohtaiset tiedot valvontatavoitteista ja niiden toteutumisesta liitteessä 1 sivulla 36. Käsittelyaikatavoitteet Käsittelyaikatavoitteet Asiatyyppi Enimmäisaikatavoite vv.2004 asiakkaan tarpeiden mukaan, enimmäisaika (pv) 2004 tot 2005 tot tavoite tot tavoiteajassa käsiteltyjen asioiden osuus (%) Kuulutus- ja lausuntomenettelyä edellyttävät luvat ja ilmoitukset Muut luvat ja ilmoitukset Pätevyysarvioinnit Siirtotodistukset Sähkölaitteistojen käytönvalvojailmoitukset Urakointi-ilmoitukset Ilotulitteiden yleiseen kauppaan hyväksyminen Räjähteiden vaarallisuusluokitus Tulostavoite: Maahantuojien valmiudet saattaa markkinoille vaatimustenmukaisia, luotettavia ja energiatehokkaita tuotteita parantuvat. Maahantuojien luo tehdään valvontakäyntejä ja niiden sisällön neuvontapainotteisuutta lisätään. Neuvonta painelaitteiden ja räjähdysvaarallisten tuotteiden maahantuojille on kohdistettu painelaitteiden suunnittelu- ja hankintavaiheeseen oikeiden menettelyjen valitsemiseksi. Räjähdysvaarallisiin tuotteisiin liittyvä neuvonta on kohdistunut toiminnanharjoittajan tuotekohtaisen tiedontarpeeseen. Jalometallituotteiden maahantuojien arviointikäynneillä on painopisteenä ollut selvittää, miten yritys varmistaa tuomiensa tuotteiden vaatimustenmukaisuuden. Sähkötuotteita koskevista vaatimuksista ja riskitekijöistä julkaistiin tiedotteita ja niiden pohjalta lehdissä julkaistiin kymmeniä lehtijuttuja ja radiohaastatteluja. Myös palovaroittimien ja rakennustuotteiden vaatimuksista julkaistiin tiedotteet. Sähkötuotteiden sisäänostajille laadittiin pieni opaskortti, jota jaetaan valvontakäynneillä myyntiliikkeissä. Opaskortissa markkinoidaan TUKE- Sin verkkosivujen Sähköisissä merkeissä opasta myyjille ja maahantuojille. TUKES jatkoi edelleen rakennusteollisuuden toimialajärjestöjen sekä ilmoitettujen laitosten kanssa ennakoivaa tuoteryhmäkohtaista yhteistyötä (mm. rakennuskiviainekset, liimapuu, sahatavara) toiminnanharjoittajien CE-merkintävalmiuksien varmistamiseksi. Tulostavoite: Kuluttajille ja laitteistojen haltijoille tuotteiden sekä laitteistojen turvallisesta käytöstä ja käyttöön liittyvistä riskeistä tuotettu tieto on selkeää ja ymmärrettävää. Käyttöohjeiden merkitystä korostetaan. Sähköpaloja ja vikavirtasuojakytkimen käyttöä edistetään tiedotuksella. 13

TURVATEKNIIKAN KESKUKSEN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2010-2013 JA TULOSSUUNNITELMA 2009 (PELASTUSTOIMEA KOSKEVA OSUUS)

TURVATEKNIIKAN KESKUKSEN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2010-2013 JA TULOSSUUNNITELMA 2009 (PELASTUSTOIMEA KOSKEVA OSUUS) TURVATEKNIIKAN KESKUKSEN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2010-2013 JA TULOSSUUNNITELMA 2009 (PELASTUSTOIMEA KOSKEVA OSUUS) 1. JOHDON KATSAUS... 2 2. LÄHTÖKOHDAT SUUNNITTELUKAUDEN TOIMINNALLE... 2 2.1. Toimintaympäristön

Lisätiedot

KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖKSISTÄ JA TOIMINTAKERTOMUKSISTA

KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖKSISTÄ JA TOIMINTAKERTOMUKSISTA Dnro 5/211/2005 15.6.2005 Jakelussa mainituille KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖKSISTÄ JA TOIMINTAKERTOMUKSISTA Tuloksellisuus ja tulostavoitteiden

Lisätiedot

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2007 TOIMINNASTA

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2007 TOIMINNASTA Jakelussa mainituille TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2007 TOIMINNASTA Työ- ja elinkeinoministeriö antaa tilinpäätöskannanottonsa hallinnonalan virastojen,

Lisätiedot

Laatutyöllä tuloksiin 1/2002. TUKES-katsaus

Laatutyöllä tuloksiin 1/2002. TUKES-katsaus 1/2002 Laatutyöllä tuloksiin Laatupolitiikka ja laatutyö yleisemminkin nousivat kymmenkunta vuotta sitten näkyvästi esiin myös julkisen vallan työkaluina. Laadunhallinnan merkitys yritysten kilpailukyvyn

Lisätiedot

Turvallisuutta yli rajojen

Turvallisuutta yli rajojen 2/2006 Turvallisuutta yli rajojen Miten tällainen toimintaympäristön muutos, heijastuu teollisten turvallisuus- ja luotettavuusasioiden hallintaan? Viranomaistoiminnan näkökulmasta katsoen toimintakenttä

Lisätiedot

Sivu SISÄLTÖ 1. JOHDON KATSAUS TOIMINTAAN 3

Sivu SISÄLTÖ 1. JOHDON KATSAUS TOIMINTAAN 3 KULUTTAJAVIRASTON TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 2005 2 SISÄLTÖ Sivu 1. JOHDON KATSAUS TOIMINTAAN 3 2. TULOKSELLISUUDEN KUVAUS 4 2.1 Tavaroiden ja palveluiden turvallisuuden edistäminen 4 2.2

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston tilinpäätös vuodelta 2010 1 SISÄLLYSLUETTELO TAULUKOT JA KAAVIOT... 3 1. TOIMINTAKERTOMUS... 4 1.1 JOHDON KATSAUS... 4 1.2 VAIKUTTAVUUS... 5 1.2.1 Toiminnan

Lisätiedot

Työsuojeluhallinnon vuosikertomus

Työsuojeluhallinnon vuosikertomus 2013 Työsuojeluhallinnon vuosikertomus Esipuhe Tervettä työtä Työsuojeluhallinto Tampere 2014 Pidempiä työuria työsuojelulla Reilut pelisäännöt työelämään Asiantuntijuutta lainmukaisten työolojen turvaamiseksi

Lisätiedot

15.3.2007 TK-20-396-07

15.3.2007 TK-20-396-07 15.3.2007 TK-20-396-07 Tilastokeskuksen tilinpäätös vuodelta Sisällysluettelo 1 TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1 Johdon katsaus... 3 1.2 Vaikuttavuus... 4 1.3 Toiminnallinen tehokkuus... 9 1.4 Tuotokset ja laadunhallinta...

Lisätiedot

Toimialan onnettomuudet 2006

Toimialan onnettomuudet 2006 TUKES-julkaisu 3/2007 Toimialan onnettomuudet 2006 Kaisa Heinsalmi Mariana Mattila TURVATEKNIIKAN KESKUS Helsinki 2007 1 2 Turvatekniikan keskus Julkaisija Turvatekniikan keskus Julkaisuaika 6/2007 Tekijät

Lisätiedot

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Finnish Medicines Agency TOIMINTAKERTOMUS

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Finnish Medicines Agency TOIMINTAKERTOMUS Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Finnish Medicines Agency TOIMINTAKERTOMUS Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea (Finnish

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston tilinpäätös vuodelta 1 SISÄLLYSLUETTELO TAULUKOT JA KAAVIOT... 3 TOIMINTAKERTOMUS... 4 1. JOHDON KATSAUS... 4 2. TOIMINNAN VAIKUTTAVUUS... 5 2.1 Tulossopimuksen

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen toimintakertomus

Hätäkeskuslaitoksen toimintakertomus ( ) HÄTÄKESKUSLAITOS NÖDCENTRALSVERKET Hätäkeskuslaitoksen toimintakertomus 2012 Hätäkeskuslaitoksen julkaisu 1 12013 Kuvaliulehti HÄTÄKESKUSLAITOS NÖDCENTRALSVERKET Dokumentin päivämmrä: 14.3.2013 Tekijät:

Lisätiedot

Tukesille uudet verkkosivut 2/2007

Tukesille uudet verkkosivut 2/2007 2/2007 Tukesille uudet verkkosivut Tukesin täysin uusittu verkkosivusto avattiin kesäkuun alussa. Sivuston ulkoasu on uusittu, samoin suurin osa sisällöstä. Uusilla sivuilla on myös runsaammin tietoaineistoa

Lisätiedot

Tilastokeskuksen tilinpäätös vuodelta 2013

Tilastokeskuksen tilinpäätös vuodelta 2013 14.3.2014 1(40) TK-21-736-12 Tilastokeskuksen tilinpäätös vuodelta 2(40) Sisältö 1. TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1 Johdon katsaus... 3 1.2 Vaikuttavuus... 5 1.2.1 Toiminnan vaikuttavuus... 5 1.2.2 Siirto- ja

Lisätiedot

MML 5280/02 00 02/2014. Maanmittauslaitoksen tilinpäätös vuodelta 2014

MML 5280/02 00 02/2014. Maanmittauslaitoksen tilinpäätös vuodelta 2014 MML 5280/02 00 02/ Maanmittauslaitoksen tilinpäätös vuodelta MAANMITTAUSLAITOS 2015 Sisällys 1. TOIMINTAKERTOMUS... 1 1.1. JOHDON KATSAUS... 1 1.2. VAIKUTTAVUUS... 5 1.2.1. Toiminnan vaikuttavuus... 5

Lisätiedot

Mittatekniikan keskus Tilinpäätös 2014

Mittatekniikan keskus Tilinpäätös 2014 Mittatekniikan keskus Tilinpäätös 2014 Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:n hallitus hyväksynyt 31.3.2015 1. TOIMINTAKERTOMUS... 1 1.1. JOHDON KATSAUS... 1 1.2. MITTATEKNIIKAN KESKUKSEN YHTEISKUNNALLINEN

Lisätiedot

15.3.2006 Tilastokeskuksen toimintakertomus ja tilinpäätöslaskelmat 1.1.2005-31.12.2005

15.3.2006 Tilastokeskuksen toimintakertomus ja tilinpäätöslaskelmat 1.1.2005-31.12.2005 15.3.2006 Tilastokeskuksen toimintakertomus ja tilinpäätöslaskelmat 1.1. - 31.12. Sisällysluettelo 1 Johdon katsaus toimintaan...1 2 Tuloksellisuuden kuvaus...2 2.1 Toiminnan vaikuttavuus...2 2.2 Toiminnallinen

Lisätiedot

TULLILAITOKSEN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2010

TULLILAITOKSEN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2010 TULLILAITOKSEN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2010 15.3.2011 SISÄLLYSLUETTELO - 2-1 Toimintakertomus... 3 1.1 Johdon katsaus 3 1.1.1 Toimintaympäristön keskeisimmät muutokset 3 1.1.2 Toiminnan keskeisimmät tulokset

Lisätiedot

Toimintakertomus ja tilinpäätöslaskelmat

Toimintakertomus ja tilinpäätöslaskelmat Toimintakertomus ja tilinpäätöslaskelmat 1.1. 31.12. Toimintakertomus ja tilinpäätöslaskelmat 1.1. 31.12. Helsinki 2012 Juvenes Print Tampereen Yliopistopaino Oy, Helsinki 2012 Sisällys 1 Toimintakertomus.................................

Lisätiedot

E/3/211/2012 15.3.2012. Geologian tutkimuskeskuksen tilinpäätös vuodelta 2011

E/3/211/2012 15.3.2012. Geologian tutkimuskeskuksen tilinpäätös vuodelta 2011 E/3/211/2012 15.3.2012 Geologian tutkimuskeskuksen tilinpäätös vuodelta 2011 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Sisällysluettelo 1 TOIMINTAKERTOMUS 1 1.1 Johdon katsaus 1 1.2 Vaikuttavuus 3 1.2.1 Toiminnan vaikuttavuus

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen toimintakertomus

Hätäkeskuslaitoksen toimintakertomus Hätäkeskuslaitoksen toimintakertomus vuodelta 2010 Tekijät Julkaisun laji Toimintakertomus HAK/2011/163 Julkaisun nimi HÄTÄKESKUSLAITOKSEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2010 Hätäkeskuslaitoksen toiminnallisen

Lisätiedot

PUOLUSTUSMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2011

PUOLUSTUSMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2011 PUOLUSTUSMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖS VUODELTA FI.PLM.2012-119 1178/20.05.00/ 2 Puolustusministeriön tilinpäätös vuodelta sivu 1. TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1 Johdon katsaus 3 1.1.1 Puolustusministerin katsaus...

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 32021. 10.3.2010 Dnro 375/023/2010

TOIMINTAKERTOMUS 32021. 10.3.2010 Dnro 375/023/2010 TOIMINTAKERTOMUS 32021 10.3.2010 Dnro 375/023/2010 MAASEUTUVIRASTON TOIMINTAKERTOMUS 2009 TOIMINTAKERTOMUS 32021 10.3.2010 Dnro 375/023/2010 Sisällysluettelo 1. Johdon katsaus...1 2. Vaikuttavuus...3 3.

Lisätiedot

Toimintakertomus ja tilinpäätöslaskelmat

Toimintakertomus ja tilinpäätöslaskelmat Toimintakertomus ja tilinpäätöslaskelmat 1.1. 31.12. Toimintakertomus ja tilinpäätöslaskelmat 1.1. 31.12. Juvenes Print Suomen Yliopistopaino Oy Tampere 2013 Sisällys 1 Toimintakertomus.........................................5

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 2006

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 2006 TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 2006 Johtokunta hyväksynyt 13.3.2007 1 Toimintakertomus 2006 1. TOIMINTAKERTOMUS...2 1.1. JOHDON KATSAUS VUODEN 2006 TOIMINTAAN... 2 1.2. VAIKUTTAVUUS... 3 1.2.1

Lisätiedot

31.3.2005 TILASTOKESKUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 1.1.2004 31.12.2004

31.3.2005 TILASTOKESKUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 1.1.2004 31.12.2004 31.3.2005 TILASTOKESKUKSEN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 1.1.2004 31.12.2004 TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 1.1.2004 31.12.2004 Sisällysluettelo sivu 1. Johdon katsaus toimintaan 1

Lisätiedot

TULLIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2013

TULLIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2013 TULLIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2013 14.3.2014 SISÄLLYSLUETTELO - 2-1 Toimintakertomus... 3 1.1 Johdon katsaus 3 1.1.1 Toimintaympäristön keskeisimmät muutokset 3 1.1.2 Toiminnan keskeisimmät tulokset ja kehitys

Lisätiedot

TYÖSUOJELUN VASTUUALUEIDEN RUNKOSUUNNITELMA 2012 2015

TYÖSUOJELUN VASTUUALUEIDEN RUNKOSUUNNITELMA 2012 2015 TYÖSUOJELUN VASTUUALUEIDEN RUNKOSUUNNITELMA 2012 2015 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ TYÖSUOJELUN VASTUUALUEIDEN RUNKOSUUNNITELMA 2012 2015 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Sisä etukannen tiedot sivun alareunaan:

Lisätiedot