Viestintää on toteutettu suunnitelman mukaisesti. Tutkimus- ja kehittämistoiminta on toteutunut pääosin suunnitelman mukaisesti.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Viestintää on toteutettu suunnitelman mukaisesti. Tutkimus- ja kehittämistoiminta on toteutunut pääosin suunnitelman mukaisesti."

Transkriptio

1 RAPORTTI 1 (12) OSAVUOSIRAPORTOINTI Yhteenveto TUKESin toiminta on edennyt pääosin suunnitelman mukaisesti. Erillissopimusten perusteella on valvontatehtäviä hoidettu kauppa- ja teollisuusministeriön lisäksi myös sisäasiainministeriön, ympäristöministeriön sekä liikenne- ja viestintäministeriön toimeksiannosta. Valvontahavaintojen mukaan tuotteiden, laitteistojen ja laitosten turvallisuustaso ei ole kokonaisuutena katsoen muuttunut. Tuotteiden vaatimustenmukaisuudessa ei myöskään ole tapahtunut muutoksia. Alkuvuoden aikana TUKESin tietoon ei tullut yhtään kuolemaan johtanutta onnettomuutta KTM:n toimialalla. Sähköpaloissa on kuitenkin ennakkotietojen mukaan toukokuun loppuun mennessä kuollut jo 10 henkilöä, joten on odotettavissa edellisen vuoden määrän ylittyminen (2005: 17). Vuoden jälkipuoliskolla on (21.8 mennessä) tullut tietoon yksi kuolemaan johtanut sähkötapaturma. Henkilömuutokset ovat vaikuttaneet osin alkuvuoden tuotosten saavuttamiseen. Valvonnan vuositavoitteet arvioidaan kuitenkin saavutettavan. Viestintää on toteutettu suunnitelman mukaisesti. Tutkimus- ja kehittämistoiminta on toteutunut pääosin suunnitelman mukaisesti. Kauppa- ja teollisuusministeriötä sekä muita yhteistyöministeriöitä on avustettu säädösvalmistelussa suunnitelmien mukaisesti. TUKESin strategian päivitys aloitettiin. Asiakkaat ja prosessit -hanke (TAHKO) on edennyt aikataulun mukaisesti. Tietohallinnon kehittämishankkeet etenevät suunnitelman mukaisesti: verkkopalvelujen ja laitosvalvonnan asiakkuushallintajärjestelmän (KEMU) toimittajasopimukset on tehty. Painelaiterekisterin (PAREK) sähköinen tiedonsiirto otettiin käyttöön. Esimiesvalmennuksen kehittämisohjelma ja toiminnan arviointimallin toinen kehittämis- ja syventämisvaihe ovat edenneet suunnitelman mukaisesti. Alkuvuoden menokehitys on ollut hieman suunniteltua hitaampi, mutta koko vuodelle arvioitu menojen määrä 11,1, milj. toteutunee. Näin ollen vuodelle 2007 siirtyisi 0,9 milj. (2005: 1,8 milj. ). Maksullisen toiminnan tulokehitys on suunnitelman mukainen ja talousarvioesityksen mukainen tuloarvio toteutunee. Tarkemmin tulossopimuksen tavoitteita on käsitelty seuraavissa kappaleissa. Onnettomuustiedot ja valvontahavainnot ml. tuotevalvonnan ja laitteistovalvonnan reaktiotoimenpiteet on kuvattu Yhteiskunnallinen vaikuttavuus -otsakkeen alla. Valvontaan, viestintään sekä tutkimukseen ja kehittämiseen liittyvät toimenpiteet ja hankkeet on kuvattu Tuotokset ja laadunhallinta -otsakkeen alla. Tässä kohdassa on esitetty myös käsittelyaikatavoitteet sekä tietohallinnon, palvelukyvyn ja toimintatapojen kehittämisen toimenpiteet.

2 RAPORTTI 2 (12) 2 Yhteiskunnallinen vaikuttavuus 2.1 Onnettomuustiedot Vuoden 2006 alkupuoliskolla ei ole tapahtunut kuolemaanjohtaneita onnettomuuksia. Sähköpaloissa on kuitenkin ennakkotietojen mukaan toukokuun loppuun mennessä kuollut jo 10 henkilöä, joten on odotettavissa edellisen vuoden määrän ylittyminen (2005: 17). Onnettomuustutkintaryhmien raportteja on valmistunut kaksi: Äetsässä sattuneen räjähdysonnettomuuden ja Pahtavaaran kaivoksella sattuneen työtapaturman tutkintaraportit. Yksi tutkintatyö on edelleen kesken. Uusia tutkintaryhmiä ei ole perustettu. 2.2 Tuotteita koskevat valvontahavainnot Sähkötuotteet: Testauksen otettujen tuotteiden vaatimustenmukaisuus on parantunut, erityisesti vakavat ja puutteet jotka saattavat vaarantaa turvallisuuden ovat vähentyneet. Tämä on heijastunut palautusmenettelyyn joutuneiden tuotteiden merkittävänä vähennyksenä. Ilmoituksia komissiolle (notifikaatioita) on kuitenkin tehty selvästi aikaisempaa enemmän. Energiamerkintöjen esillepano on parantunut. Markkinoilla olevien painelaitteiden vaatimustenmukaisuudessa ei ole havaittu vakavia puutteita. Kemikaalisäiliöiden, kaasulaitteiden, räjähteiden ja ilotulitteiden turvallisuus on ollut hyvä. Mittauslaitteiden valvonnassa puutteita on havaittu pesuloiden pyykin määrän mittauslaitteiden ja ravintoloiden anniskelumittauslaitteiden vaatimustenmukaisuudessa. Elokuussa valmistuneen selvityksen mukaan 15 % omakotitaloissa käytössä olevista vesimittareista on vaatimusten vastaisia. Jalometallituotteiden nimileimoissa on edelleen ollut puutteita; tilanne ei ole muuttunut edellisestä vuodesta. Internetin kautta hankituissa tuotteissa on ollut vääriä leimoja. Näiden tapausten lukumäärä on lisääntynyt. Pelastustoimen laitteet: Valvontaa vaikeuttaa edelleen tuoteryhmäkohtaisten vaatimusten puuttuminen. Markkinoilla on mm. palovaroittimia, jotka aikaisemmin olisi poistettu markkinoilta määräysten vastaisina. CE-merkittyjen rakennustuotteiden vaatimustenmukaisuustilanne on säilynyt hyvänä.

3 RAPORTTI 3 (12) Yhteenveto tuotevalvonnan reaktiotoimenpiteistä vv : Toimenpiteet: alkuvuosi Palauttamismenettely Myyntikielto Toimituskielto Huomautus Notifikaatiot RAPEX 1) Selvityspyyntö Vakauskehotus Muu kehotus Nimileiman rekisteröinnin lopettaminen ) EU:n tuoteturvallisuuteen liittyvä nopea tiedonvaihtojärjestelmä (System for the rapid exchange of information) 2.3 Laitteistoja koskevat valvontahavainnot Sähkölaitteistojen ja sähköurakoinnin valvontahavainnot eivät osoita suuria muutoksia. Sähköurakoitsijoiden toiminnassa on ollut hieman vähemmän puutteita kuin edellisinä vuosina. EU- maiden valvontaviranomaisten hissejä koskeva ADCO-kokous järjestettiin Helsingissä. Kokouksessa käsiteltiin mm. eräitä yksityiskohdiltaan uudentyyppisten hissiratkaisujen vaatimuksenmukaisuuskysymyksiä, jotka ovat ajankohtaisia myös Suomessa. Yhteenveto sähkölaitteistoja ja hissejä koskevista reaktiotoimenpiteistä vv Toimenpiteet: alkuvuosi Käyttökiellot ja tarkastajien käyttökieltojen vahvistukset Uhkasakkomenettely Kehotukset ja vakavat kehotukset Toimintakiellot tai rajoitukset Tutkintapyyntö poliisille Laitoksia koskevat valvontahavainnot Alkuvuonna ei ole tapahtunut vakavia kemikaali-, räjähde- eikä painelaiteonnettomuuksia. Turvallisuustasoa kuvaavia mittareita varten on kerätty tietoa: onnettomuustietoja ja valvontahavaintoja. Näistä raportoidaan koko vuotta koskevassa toimintakertomuksessa. Useissa kemikaalikohteissa TUKESin valvontakäyntejä on voitu harventaa hyvien tulosten ansiosta. Suurimpia tuotantolaitoksia koskevien turvallisuusselvitysten käsittelyssä riskienhallinta on ollut lisäselvityspyyntöjen aiheena. Yritysten riskiarviointitaso on parantunut, mutta vaatimustaso on samanaikaisesti kohonnut. Turvallisuusjohtamisjärjestelmiin liittyvät menettelyt on otettu käyttöön entistä paremmin.

4 RAPORTTI 4 (12) 3 Toiminnallinen tuloksellisuus 3.1 Tuotokset ja laadunhallinta Arvio koko vuoden toteutumasta ja poikkeamat suunnitelmista Tuotteet Alkuvuonna valmistuneiden sähkölaitetestausten lukumäärä on suunnitelman mukainen: testaukseen on otettu n.1/2 oletetusta 600 kappaleen vuosimäärästä. Sähköturvallisuuden ja EMC:n valvontakäyntien määrä on ylittänyt puolivuositavoitteen. Energiamerkin myymälävalvontakohteiden määrä on edelleen alle tavoitteen. EMC-testaukseen on otettu vähemmän tuotteita henkilövaihdoksen vuoksi. RoHS-valvontaa 1 ei ole voitu aloittaa asianmukaisella tavalla riittämättömän rahoituksen vuoksi. Toiminta on keskitetty neuvontaan, tietojen hankintaan ja yhteistyöverkostojen luomiseen. Painelaitteiden markkinavalvonnassa ollaan alkuvuoden tavoitteista jäljessä., Resursseja on käytetty arviointimallin kehittämiseen ja markkinavalvonnan rekisterin valmisteluun. Vaarallisten aineiden kuljetussäiliöiden valvontaa on hallinnut happipullon vaativa onnettomuustutkinta. Muut alan tehtävät on siirretty osin loppuvuoteen. Kemikaalisäiliöiden säädösperusta on muuttumassa kokonaan, joten tämän vuoden aikana ei toteuteta tuotteiden kenttävalvontaa nykyisten standardien perusteella. Muut tavoitteet saavutetaan loppuvuoden aikana. Jalometallituotteiden valvontakohteissa on käyty suunnitellusti. Vakauslain uusimisen myötä huomattavan määrä uusia valvottavia mittauslaiteryhmiä tulee markkinavalvonnan piiriin. Nykytilanteessa mittauslaitteiden valvonta on pysynyt hyvin hallinnassa ja sitä on tuettu uusilla TUKES ohjeilla. Pelastustoimen laitteiden valvontaa on edelleen vaikeuttanut säädösten (laitelaki ja tuoteryhmäkohtaiset asetukset) viivästyminen. Pätevyyskokeiden osallistujamäärät ovat olleet alkuvuonna 2006 poikkeuksellisen suuria, mikä saattaa vaikeuttaa joidenkin lukumääräisten tavoitteiden saavuttamista. CE-merkittyjen rakennustuotteiden valvonta-alue on kasvanut edelleen ja samalla valvontasuoritemäärät ovat kasvaneet aiemmasta. Valvonnan painopiste on saatu pidettyä ennaltaehkäisevässä toiminnassa. Laitteistot Sähkölaitteistojen ja sähköurakoinnin kenttävalvontakäyntejä on tehty hieman aiempia vuosia enemmän. Uusien pienkohteiden sähköasennusten määräystenmukaisuutta kartoittava projekti etenee suunnitelmien mukaisesti. Käsisammutinliikkeiden ilmoituksia ja vastuuhenkilön pätevyystodistushakemuksia on käsitelty poikkeuksellisen paljon uuden asetuksen voimaantulon ja vastuuhenkilöiden pätevyysto- 1 Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa (853/2005)

5 RAPORTTI 5 (12) distusten voimassaolon päättymisen vuoksi. Tämän vuoksi osa käsisammutinliikkeiden valvontakäynneistä on tilattu alihankintana tarkastuslaitokselta. Laitokset Kemikaali- ja kaivosturvallisuusalueella on käynnissä laajoja säädösuudistuksia, mikä vaatii laitosvalvontayksikön resursseja. Kemikaaliturvallisuussäädökset koskevat sekä tuotantolaitoksia että laitteita, erityisesti kemikaalisäiliöiden tekniset vaatimukset täsmentyvät. Merkittävä on myös säiliöstandardien jo tapahtunut muutos kansallisista EU-normeiksi. Kemikaalisäiliöiden ja muiden kemikaaleihin liittyvien tuotteiden osalta toiminnan painopiste onkin ollut kenttävalvonnan sijasta toimivan ohjausjärjestelmän varmistamisessa: on valmisteltu uusista säiliöstandardeista aineistoa valvonnan ja viestinnän tueksi sekä uudistettu palavien nesteiden varastosäiliöiden TUKES-ohjetta Laitosten lupaprosessia on uudistettu täydentämällä kuulutus- ja kuulemismenettelyitä, minkä takia 5 kk käsittelyaika ei kaikissa tapauksissa ole riittävä. Tavoiteaikaan joudutaan mahdollisesti tekemään muutoksia. Turvallisuusselvitysten käsittely ja tietojen keräys on edennyt suunnitelman mukaisesti Markkinoilla olevien vaatimusten vastaisten tuotteiden osuus vähenee Poistetaan markkinoilta mahdollisimman suuri osa vaarallisista tuotteista. Raportointi kohdassa Edistetään toiminnanharjoittajien osaamista ja motivaatiota saattaa markkinoille vain vaatimusten mukaisia tuotteita sekä kuluttajien osaamista ja motivaatiota hankkia vaatimusten mukaisia tuotteita. Raportointi kohdassa Edistetään kansalaisten osaamista tuotteiden turvallisessa käytössä ja turvallisuuden kannalta tarpeellisten käyttöohjeiden toimittamista tuotteiden mukana. Raportointi kohdassa Valmistaudutaan mittauslaitedirektiivin edellyttämään markkinavalvontaan WELMECin työryhmän WG 5 alatyöryhmässä on osallistuttu mittauslaitedirektiivin markkinavalvontaohjeen laadintaa. Markkinavalvonnan kannalta olennaisten tietojenvaihtomenettelyjen selvittämiseen on osallistuttu WELMECin ad hoc -työryhmässä Information Exhange. Työryhmässä WG 11 (vesi-, kaasu-, sähköenergia- ja lämpöenergiamittarit) on myös käsitelty markkinavalvontaan liittyviä asioita Laitosten toiminta ja laitteistojen käyttö sekä asennus-, huolto- ja tarkastustoiminta ovat vaatimusten mukaisia. Laitokset Kemikaali- ja painelaitevalvontaa tehostetaan ottaen huomioon valvontakohteiden erilaisuus ja kypsyystaso. Maakaasu- ja kemikaalilupiin liittyviä menettelyitä toteutetaan ja kohdennetaan maakaasuvalvontaa uuden asetuksen mukaisesti.

6 RAPORTTI 6 (12) - Yhtenäistä arviointimallia on käytetty kemikaali- ja räjähdekohteiden ja painelaitekohteiden valvonnassa. Kemikaalikohteille tulos on haluttaessa kerrottu. Hyväksi arvioitujen kohteiden tarkastusvälejä on harvennettu. - Laitoksia koskevien lupahakemusten käsittelyyn on lisätty henkilöresursseja. Kuulutusmenettelyä on saatettu vastaamaan hallintolain vaatimuksia. Maakaasuvalvontaa on tehty suunnitelman mukaisesti; säädösmuutoksia eivät ole vielä vaikuttaneet valvontaan. - Painelaiterekisterin sähköinen tiedonsiirto on otettu käyttöön. Valvonnassa on kiinnitetty huomiota suurten omistajien kuten liikelaitosten, prosessilaitosten ja jakeluyhtiöiden painelaitteiden turvallisuuden hallintaan. - Kemikaaliturvallisuuslain edellyttämien pätevyyskokeiden järjestämistä koskeva projekti alkoi huhtikuussa ja etenee suunnitellusti. - Kemikaaliturvallisuuslainsäädännön muutosten toimeenpanemiseksi uusittiin turvallisuusselvitystä ja pohjavesien suojelua koskevat TUKES-ohjeet. Nestekaasun turvallisesta käytöstä ja varastoinnista laitoksissa valmistui TUKES-opas ja verkkosivuilla julkaistiin pelastuslaitoksille suunnattu opas pienten kemikaalikohteiden valvonnasta Käsitellään kemikaali- ja räjähdekohteiden toimittamat turvallisuusselvitykset kiinnittäen erityistä huomiota kohteiden riskienhallintaan. Lainsäädännön muutos lisäsi turvallisuusselvitysvelvollisten laitosten määrä 40:llä. Turvallisuusselvityksiä on saapunut 81, lausunnolle on lähetetty 50 ja lisäselvityksiä on pyydetty seitsemästä. Suurin osa lisäselvityspyynnöistä on koskenut onnettomuusriskien tunnistamista ja analysointia sekä seurausten arviointia. Edistetään painelaitteiden kunnonvalvontajärjestelmien käyttöönottamista ohjeistuksella. Projekti alkaa syksyllä ja se valmistuu 2007 Kemikaali- ja painelaitteiden toiminnallista turvallisuutta edistetään erityishankkeella. Projekti on aloitettu ja se valmistuu vuonna Laitteistot ja tekniset palvelut Laitteistojen turvallisen rakentamisen ja käytön varmistamiseksi toteutetaan tarvittavat reaktiiviset valvontatoimenpiteet saatujen ilmoitusten ja rekisterien perusteella. Raportointi kohdassa Laitteistoja koskevat valvontahavainnot. - Sähkölaitteistoja ja urakointia koskevien reaktiivisten valvontatoimenpiteiden lukumäärät vastaavat aikaisempien vuosien määriä. Toteutetaan laitteistoihin, asennusliikkeisiin ja tarkastajiin kohdistetut valvontakäynnit ja muut omaaloitteiset valvontatoimenpiteet laaditun suunnitelman mukaisesti. - Sähkölaitteistojen ja sähköurakoinnin kenttävalvontakäyntejä on tehty jonkin verran aikaisempia vuosia enemmän. - Palovaroitinjärjestelmiin liittyviä koulutustilaisuuksia on järjestetty toiminnanharjoittajille ja viranomaisille. - Sisäasiainministeriön asetus käsisammuttimien tarkastuksesta ja huollosta tuli voimaan Resursseja on kohdennettu ilmoitusten ja vastuuhenkilöiden pätevyystodistusten käsittelyyn. Uudesta asetuksesta on tiedotettu. Edistetään kiinteistöjen haltijoiden valmiutta hallita eri teknologioihin liittyviä käyttöriskejä ja sitoutumista käyttää oikeuden omaavia sähköurakoijia. Alkuvuoden aikana ei ole tehty erityistoimenpiteitä, mutta asia on esillä jatkuvasti mm. jaettavien oppaiden ja ohjeiden sekä nettisivujen aineistoissa. Tehdään otantatutkimus pienten asuinrakennusten sähkötöiden vaatimustenmukaisuudesta, ja suunnitellaan sen perusteella mahdollisesti tarvittavat tulevien vuosien erityistoimenpiteet. Projekti etenee suunnitelman mukaisesti. Edistetään sähkölaitteistojen kunnossapitoa. Toteutetaan viestintätoimenpiteitä ilmajohtotapaturmien ehkäisemiseksi.

7 RAPORTTI 7 (12) Sähkölaitteistojen kunnossapitoa koskevaa TUKES-opasta on valmisteltu. Ilmajohtotapaturmia koskevassa viestinnässä on tehty yhteistyötä Suomen Vapaa-ajan Kalastajien keskusjärjestön kanssa tiedotteilla ja esitejakeluilla sekä lehtiartikkeleilla. Edistetään sähkön paloturvallisuutta etenkin liesien, hoitolaitosten ja maatilojen osalta erillisen hankesuunnitelman mukaisesti. Projekti on suunnitteluvaiheessa, toteutus alkaa syksyllä Suunnitellaan ja käynnistetään toimenpiteet, jotka toteutetaan vuonna 2006 valmistuvaan sähköammattilaisten sähkötapaturmien syitä koskevaan tutkimukseen nojautuen. Tutkimus valmistuu syyskuussa, jonka jälkeen aloitetaan toimenpiteiden suunnittelu Valmistajien ja maahantuojien valmiudet saattaa markkinoille vaatimustenmukaisia, luotettavia ja energiatehokkaita tuotteita parantuvat. Maahantuojien luo tehdään valvontakäyntejä ja niiden sisällön neuvontapainotteisuutta lisätään - Painelaitteiden ja räjähdysvaarallisten tuotteiden maahantuojien neuvonta on kohdistettu painelaitteiden suunnittelu- ja hankintavaiheeseen oikeiden menettelyjen valitsemiseksi. Räjähdysvaarallisiin tuotteisiin liittyvä neuvonta on kohdistunut toiminnanharjoittajan tuotekohtaisen tiedontarpeeseen. - Jalometallituotteiden maahantuojien arviointikäynneillä (4 kpl) on painopisteenä ollut selvittää, miten yritys varmistaa tuomiensa tuotteiden vaatimustenmukaisuuden. - Sähkötuotteita koskevista vaatimuksista ja riskitekijöistä TUKES julkaisi alkuvuonna neljä tiedotetta, joiden pohjalta lehdissä on julkaistu kymmeniä lehtijuttuja ja radiohaastatteluja. Myös palovaroittimien ja rakennustuotteiden vaatimuksista julkaistiin tiedotteet. Sähkötuotteiden sisäänostajille laadittiin pieni opaskortti, jota jaetaan valvontakäynneillä myyntiliikkeissä. Opaskortissa markkinoidaan TUKESin verkkosivujen Sähköisissä merkeissä opasta myyjille ja maahantuojille. - TUKES on jatkanut edelleen ennakoivaa tuoteryhmäkohtaista yhteistyötä (mm. rakennuskiviainekset, liimapuu, sahatavara) rakennusteollisuuden toimialajärjestöjen sekä ilmoitettujen laitosten kanssa toiminnanharjoittajien CE-merkintävalmiuksien varmistamiseksi Kuluttajille ja laitteistojen haltijoille tuotteiden sekä laitteistojen turvallisesta käytöstä ja käyttöön liittyvistä riskeistä tuotettu tieto on selkeää ja ymmärrettävää. Käyttöohjeiden merkitystä korostetaan Hyvien käyttöohjeiden opas julkaistiin vuoden 2005 lopulla TUKESin verkkosivuilla. Opasta on markkinoitu toiminnanharjoittajille ja käyttöohjeiden merkityksestä julkaistiin lehdistötiedote keväällä. Lastenhuoneen valaisimista julkaistiin lehdistötiedote. Sähköpalojen ennaltaehkäisyä ja vikavirtasuojakytkimen käyttöä edistetään tiedotuksella. TUKES oli mukana Espoo asuntomessuilla pelastusalan yhteisosastolla, jonka teemana oli sähköpalot. Osastolla esiteltiin sähköpaloriskejä ja niiden ennaltaehkäisyä sekä jaettiin Estä sähköpalot -esitettä. Eläintilojen sähköturvallisuudesta julkaistiin tutkimusraportti ja järjestettiin tiedotustilaisuus. Asia sai laajasti huomiota lehdistössä ja ammattipiireissä (24 julkaistua artikkelia). Toteutetaan maatiloilla tapahtuvien palojen vähentämiseksi maatilojen paloturvallisuushanke Projekti valmistuu etuajassa joulukuussa Osallistutaan hoitolaitosten paloturvallisuuden parantamiseksi "Vanhusten ja erityisryhmien asumishankkeeseen". TUKES on osallistunut hankkeeseen aktiivisesti ja valmistellut hankkeen materiaaleja sekä tiedotusta. Viestinnässä korostetaan ilotulitteiden oikeaa käyttöä ja silmien suojausta Kampanja toteutetaan loppuvuonna.

8 RAPORTTI 8 (12) Kaasulaitteiden käytössä korostetaan hyvin vanhojen käytössä olevien laitteiden turvallisuuspuutteita. Nestekaasun käytön turvallisuudesta tiedotettiin Kesämökin turvallisuus tiedotteen ja tarkastajien maakuntakierroksen yhteydessä. VAK-tuotteiden ja kemikaalisäiliöiden osalta uudistuvat tuotestandardit tuodaan korostetusti esille Tärkeimpien kemikaalisäiliötyyppien uusien standardien keskeiset vaatimusten muutokset on kartoitettu. Aineistosta muokataan alan toiminnanharjoittajille viestintäaineistoa loppuvuoden valvonta- ja viestintätarpeisiin. Viestitään laitteistojen rakentajille, haltijoille ja käyttäjille laitteistojen turvallisesta käytöstä ja turvallisista toimintatavoista - Eläintilojen sähköturvallisuudesta julkaistiin tutkimus. Tilojen sähkölaitteistojen palo- ja turvallisuusriskeistä sekä ennaltaehkäisystä tiedotettiin laajasti. - Sähkölaitteistojen kunnossapidosta on valmisteilla opas. - Laitteistoja koskevia ammattilaistiedotteita julkaistiin alkuvuonna 15. Tiedotteet koskivat esimerkiksi painelaitteiden käyttöä ja kunnossapitoa, kylmälaitteita sekä sähköasennuksia. Tiedotetaan uudesta maakaasuasetuksesta ja edistetään sen toimeenpanoa ohjeistuksella ja neuvonnalla. Uudesta maakaasuasetuksesta ei ole tiedotettu, koska asetus on vielä valmisteilla. Sähköinen tiedottaminen - TUKESin verkkosivuilla julkaistiin alkuvuonna yhteensä 30 tuotteita, laitteistoja tai laitoksia koskevaa tiedotetta. - Verkkosivujen kävijämäärä on pysynyt alkuvuoden osalta suunnilleen edellisvuoden tasolla. Verkkopalvelun etusivulla on päivittäin eri kävijää. - TUKESin esitteitä ja oppaita lähetettiin alkuvuonna 287 tilaajalle, yhteensä kpl. Suurin osa tilauksista tehtiin verkkosivujen tilauslomakkeella Osallistuminen lainsäädännön valmisteluun sekä kansalliseen ja kansainväliseen yhteistyöhön Avustetaan ministeriöitä säädösuudistusten valmistelussa, tarvittaessa selvityksiä tehden. - TUKES on osallistunut maakaasuasetuksen ja vaarallisten kemikaalien turvallisuusvaatimuksia koskevan valtioneuvoston asetuksen, kaivoslain ja kaivosturvallisuuslain väliraportin valmisteluun - mittauslaitedirektiivin soveltamisohjeiden ja vakauslain valmisteluun on osallistuttu, myös valmispakkaussäädösten selvitysprojektia on valmisteltu - pelastustoimen laitteita koskevan lain ja palovaroittimia, paloilmoittimia ja tehdasvalmisteisia tulisijoja koskevien asetusten valmisteluun on osallistuttu - vaarallisten aineiden kuljettamista koskevien säädösten valmisteluun on osallistuttu - sähkömagneettista yhteensopivuutta (EMC) koskevan direktiivin toimeenpanon, vaarallisten aineiden käytön rajoittamista sähkö- ja elektroniikkalaitteissa (RoHS) ja energiaa käyttävien tuotteiden ekologista suunnittelua (EuP) koskevien säädösten valmisteluun on osallistuttu - pyroteknisten tuotteiden direktiivin valmistelua varten on tuotettu ministeriön käyttöön tarvittavaa tausta-aineistoa Tiedotetaan säädösuudistuksista, edistetään niiden toimeenpanoa ohjeistuksella ja neuvonnalla sekä omia menettelyitä kehittämällä. - säädösuudistuksista on tiedotettu mm. erilaisissa koulutustilaisuuksissa, toiminnanharjoittajille lähetetyillä kirjeillä, uusimalla TUKES-ohjeita ja osallistumalla erillisoppaiden tekemiseen. Osallistutaan painelaitteiden ja painelaitesäädösten soveltamisohjeiden laadintaan. - TUKES on osallistunut komission työryhmässä painelaitedirektiivin soveltamisohjeiden laatimiseen.

9 RAPORTTI 9 (12) Osallistutaan yksinkertaisten painesäiliöiden ja kotitalouden painekattiloiden kansainvälisiin markkinavalvontahankkeisiin. - TUKES on osallistunut syksyllä toteutettavan yksinkertaisten painesäiliöiden kv. markkinavalvontahankkeen suunnittelukokouksiin. Jatketaan tuotteiden markkinavalvonnassa Itämeri-yhteistyötä ja ollaan aloitteellisia AdCotoiminnassa. - TUKES osallistui ensimmäisen rakennustuotteita koskevan CPD-AdCo kokouksen suunnitteluun. Osallistutaan aktiivisesti toimialan kansallisten neuvottelukuntien, toimikuntien, TUKESin foorumeiden ja vastaavien yhteistyöelinten toimintaan. - Toiminta on ollut suunnitelman mukaista Standardien kehittäminen Seurataan toimialan standardisointitoimintaa ja osallistutaan siihen tarvittaessa - TUKES on osallistunut ja seurannut sen kannalta keskeisimpien sähköalan standardisoimiskomiteoiden sekä seuraavien standardisoinnin seurantaryhmien: kaasulaitteet (ÖKKL), kemikaalisäiliöt, räjähteet (Kemianteollisuus ry) ja vaarallisten aineiden kuljetussäiliöt (YTL) toimintaa - TUKES on jäsenenä SESKOn hallituksessa - osallistumisvastuu pelastustoimen laitteiden standardisointiin siirtyi vuoden alussa sisäasiainministeriöltä TUKESille. TUKES on osallistunut useiden paloalan standardisointikomitean jaostoiden ja työryhmien toimintaan. Osallistutaan liesien, kiukaiden ja elektroniikkalaitteiden turvallisuutta parantavien standardien valmisteluun. Tuloksina saadaan aikaan turvallisuuden kannalta parempia standardeja. - puheenjohtajatehtävät SESKOn perustamassa kiuaskomiteassa (61 Z) on ollut TUKESilla. Kiukaita koskevaan standardiin on tulossa merkittäviä turvallisuuteen vaikuttavia muutoksia TUKES osallistuu omalta osaltaan EU-puheenjohtajuuskauden hoitamiseen. - Suomessa pidettävän Seveso-toimivaltaisten viranomaisten kokouksen valmistelut ovat edenneet yhteistyössä KTM:n, TUKESin ja komission kesken. Kokous pidetään lokakuussa. - Hissien ADCO-kokous järjestettiin kesäkuussa.

10 RAPORTTI 10 (12) Käsittelyaikatavoitteet Käsittelyaikatavoitteet Enimmäisaikatavoite vv tot 2005 tot 2006 tavoite 2006 osavuosi/tot Asiatyyppi asiakkaan tarpeiden mukaan, enimmäisaika (pv) tavoiteajassa käsiteltyjen asioiden osuus (%) Kuulutus- ja lausuntomenettelyä edellyttävät luvat ja ilmoitukset Muut luvat ja ilmoitukset Pätevyysarvioinnit Siirtotodistukset Sähkölaitteistojen käytönvalvojailmoitukset Sähköurakointi-ilmoitukset Ilotulitteiden yleiseen kauppaan hyväksyminen Räjähteiden vaarallisuusluokitus Tietohallintotavoitteet: - Laitosvalvonnan asiakkuushallintajärjestelmän (KEMU) tietojärjestelmätoimittaja on valittu ja projekti on edennyt suunnitelman mukaisesti. - Painelaiterekisterin sähköistä tiedonsiirtoa koskeva projekti valmistui. - Verkkopalveluiden teknisen toteutuksen määrittely on valmis ja sopimus verkkopalvelun toteuttajan kanssa on tehty. Toteutus alkaa elokuussa Palvelukyvyn ja toimintatapojen kehittäminen Erityisenä laatutavoitteena on, ettei TUKESin päätöksiin haeta muutoksia. Alkuvuoden aikana on tullut muutamia muutoshakemuksia. Toiminnan laatutaso EFQM-arvioinnin perusteella on 450. Arviointi tehdään syksyllä. Hankesuunnitelmien onnistumisasteen (aikataulujen pitävyys, tavoitteet ja resurssit) tavoitteena on 60 %. Tavoitetta ei saavuteta. Projektihallintamenettelyn kehittämisellä on tehostettu toimintaa. Toteutetaan seuraavat hankkeet tai toimenpiteet: TUPA-hankkeen toimeenpano-ohjelmasta (vuosina ) erityisesti yhteisten toimintaprosessien viimeistely ja yhtenäistäminen sekä suorituskyvyn mittariston viimeistely ja käyttöönotto TUKESin asiakkaat ja prosessit -ohjelma (TAHKO) on jatkanut TUPA-hankkeen toimeenpanojen toteuttamista. Ohjelma etenee aikataulun mukaisesti ja valmistuu vuoden 2007 loppuun mennessä. Ohjelma jakautuu kuuteen eri osaprojektiin, joista käynnissä on tällä hetkellä kolme. Ohjelmassa on laadittu TUKESin strategiset asiakas-, toiminta- ja prosessikartat. Turvallisuusindikaattorihankkeen toimeenpano-ohjelmasta (jatkuu vuoteen 2008) vuonna 2006 käyttöönotettavat osat Yritysten toimintatapojen kuvaavaa indikaattoria on kehitetty ottamalla käyttöön ja pilotoimalla yhteistä toiminnan arviointimallia eri lainsäädäntöalueilla. Yhteinen toiminnan arvioin-

11 RAPORTTI 11 (12) timalli tukee valvonnan riskiperusteista kohdentamista, valvontakäynnin suunnitelmallisuutta ja yhtenäistä toimintaa. Onnettomuustiedot hallintaan hanke Onnettomuustutkinnan ja onnettomuustietojen keruun toimintaperiaatteet on päivitetty. Niitä on hyödynnetty varsinaisen onnettomuustutkintaohjeen päivittämisessä. Yhdessä Tuloksia tulosjohtamisen käsikirjan päivitys Projekti etenee suunnitelman mukaisesti. Tulosohjausprosessia ja siihen liittyviä asiakirjoja sekä tiedonkeruuta on uudistettu vuosisuunnittelun osana. Organisaatiouudistuksen edellyttämät järjestelyt Uudistus toteutui vuoden vaihteessa. Työjärjestysmuutokset on tehty. Projektikulttuurin kehittämisohjelma erillisen suunnitelman mukaisesti Projektit haltuun -hanke on valmistunut. Hankkeen tuloksena on parannettu johtoryhmän mahdollisuuksia saada tietoa ja ohjata projektitoimintaa kokonaisuutena sekä uudistettu TU- KESin projektin hallinta lomakkeet. Menettelyjen kehittämistä tuettiin johtoryhmän projektisalkun johtamisvalmennuksella ja asiantuntijoiden projektipäällikkövalmennuksella. Uudet menettelyt viedään kokonaisuudessaan käytäntöön tulevalla suunnittelukaudella. Toiminnan itsearviointi vahvuuksien tunnistamiseksi ja kehittämiskohteiden priorisoinniksi. Itsearviointi toteutetaan vuoden jälkipuoliskolla. 4 Henkilöstö, osaaminen ja työhyvinvointi Toteutettiin työilmapiiri- ja hyvinvointikysely. Työyhteisön vahvuuksina todettiin tiedonkulku ja tavoitteiden tunteminen, työilmapiiri, esimiestyö ja vaikutusmahdollisuudet. Kaikilla arvioitavilla osaalueilla TUKESin tulokset ovat vähintään vertailuaineiston tasolla. Toteutetaan seuraavat hankkeet tai toimenpiteet: Esimiesvalmennuksen kehittämisohjelma vuosina Keskeisiä teemoja ovat olleet henkilökohtaiset valmiudet, osaamisen johtaminen ja henkilöstöjohtaminen osana tulosjohtamista. Ohjelma on edennyt suunnitelman mukaisesti ja päättyy tammikuussa Toiminnan arviointimallin toinen kehittämis- ja valmennusvaihe Yhteisen toiminnan arviointimallin kehittämistä ja käytäntöön vientiä tuettiin sisäisellä valmennuksella. Valmennus on edennyt suunnitelman mukaisesti. Riskienhallinnan osaamista ja hallintaa syventävät opintopiirit - sisäisen valvonnan opintopiirissä valmistui alkuvuonna valtionvarainministeriön laatimaan arviointikehikkoon perustuva sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arviointi. - tuotantolaitosten riskienhallinta: ohjelma on suunniteltu alustavasti. TUKESin strategisten osaamistarpeiden päivitys ja sen pohjalta sisäisen valmennuksen ja toimintatapojen kehittäminen Strategisten osaamistarpeet määritellään osana strategiatyötä ja syksyn tulosjohtamisprosessia. Näkyvää osaamista -hanke valmistui. Osaamisen kehittämisprosessin toimivuutta on tutkittu henkilöstön näkökulmasta. Saatuja tuloksia - tietoja vahvuuksista ja kehittämiskohteista on hyödynnetty esimiesvalmennuksessa sekä osaamisen kehittämisryhmän työssä. Työsuojelun toimintaohjelman edellyttämät toimenpiteet ja työsuojeluriskikartoituksen päivitys Valvontatyön tapaturmariskit ja niiden hallinta -hanke valmistui. Toimenpide-ehdotuksessa esitetään valvontakäyntejä tekevien henkilöiden henkilökohtaisten suojavälineiden täydentämistä, työturvallisuuskoulutusta ja valvontatyön turvallisuusohjeistuksen päivittämistä.

12 RAPORTTI 12 (12) 5 Talous TUOTTO- JA KULULASKELMA (1000 euroa) Kausi Kausi Koko vuosi Toiminnan tuotot: Toteutunut Ed. vuosi Ero-% Suunnitelma Ero-% Suunnitelma Ennuste tot Maksullisen toiminnan tuotot Vuokrat ja käyttökorvaukset Yhteistoiminnan tuotot Muut toiminnan tuotot Tuotot yhteensä Toiminnan kulut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Henkilöstökulut Vuokrat Palvelujen ostot Muut kulut Poistot Kulut yhteensä Jäämä I Rahoitustuotot ja -kulut Rahoitustuotot Satunnaiset tuotot ja kulut Jäämä II Tuotot veroista ja pakollisista maksuista Muut pakolliset maksut Perityt arvonlisäverot Suoritetut arvonlisäverot Yhteensä Tilikauden tuotto- ja kulujäämä Määräraha Alkuvuoden aikana määrärahaa on käytetty 4,6 milj. euroa. Koko vuoden määrärahan käytöksi arvioidaan 11,1 milj. euroa. Tällöin seuraavalle vuodelle siirtyisi noin 0,9 milj. euroa (vuodelta 2005 siirtyi yhteensä 1,8 milj. euroa). Kulut Toiminnan kulut olivat noin 4,7 milj. euroa. Tämä on noin 0,2 milj. euroa edellisvuotta enemmän, mutta 0,2 milj. euroa (4 %) suunniteltua vähemmän. Ero suunnitelmaan johtui pääosin pienemmistä henkilöstökuluista. Suunniteltuja henkilöstökuluja on vähentänyt henkilöstömuutokset sekä arvioitua pienempi projektihenkilöiden määrä. Tuotot Toiminnan tuotot olivat alkuvuonna euroa. Tulokertymä oli euroa arvioitua suurempi. Talousarvion mukainen tuloarvio ( euroa) tultaneen saavuttamaan.

TULOSSOPIMUS KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN JA TURVATEKNIIKAN KESKUKSEN VÄLINEN TULOSSOPIMUS VUODELLE 2006

TULOSSOPIMUS KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN JA TURVATEKNIIKAN KESKUKSEN VÄLINEN TULOSSOPIMUS VUODELLE 2006 TULOSSOPIMUS Dnro 11.11.2005 KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN JA TURVATEKNIIKAN KESKUKSEN VÄLINEN TULOSSOPIMUS VUODELLE 2006 1 Yleistä Turvatekniikan keskuksen toiminta-ajatus ja toimialat Arvot Visio

Lisätiedot

KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN JA TURVATEKNIIKAN KESKUKSEN VÄLI- NEN TULOSSOPIMUS VUODELLE 2007

KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN JA TURVATEKNIIKAN KESKUKSEN VÄLI- NEN TULOSSOPIMUS VUODELLE 2007 Dnro KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN JA TURVATEKNIIKAN KESKUKSEN VÄLI- NEN TULOSSOPIMUS VUODELLE 2007 1 Yleistä Turvatekniikan keskuksen toiminta-ajatus ja toimialat Arvot TUKESin visio 2015 Muut asiat

Lisätiedot

Viestintää on toteutettu suunnitelman mukaisesti. Tutkimus- ja kehittämistoiminta on toteutunut pääosin suunnitelman mukaisesti.

Viestintää on toteutettu suunnitelman mukaisesti. Tutkimus- ja kehittämistoiminta on toteutunut pääosin suunnitelman mukaisesti. RAPORTTI ().9. OSAVUOSIRAPORTTI Yhteenveto TUKESin toiminta on edennyt pääosin suunnitelman mukaisesti. Erillissopimusten perusteella on valvontaa hoidettu kauppa ja teollisuusministeriön lisäksi myös

Lisätiedot

TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2011

TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2011 TURVATEKNIIKAN KESKUS TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2011 Johtokunta hyväksynyt 15.3.2010 TÄSSÄ EI OLE HUOMIOITU KEVAKE-SIIRTOA 32.20. 03. Turvatekniikan keskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille

Lisätiedot

TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2010

TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2010 TURVATEKNIIKAN KESKUS TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE Johtokunta hyväksynyt 9.3.. Korjattu VN:n kehyksen mukaiseksi 6.4.. 32.20. 03. Turvatekniikan keskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille

Lisätiedot

TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2007

TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2007 TURVATEKNIIKAN KESKUS TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2007 Johtokunta hyväksynyt 14.3.2006 32.20. 23. Turvatekniikan keskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 9 285

Lisätiedot

TURVATEKNIIKAN KESKUKSEN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2006

TURVATEKNIIKAN KESKUKSEN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2006 TURVATEKNIIKAN KESKUKSEN TILINPÄÄTÖS VUODELTA Johtokunta hyväksynyt 13.3.2007 1. Toimintakertomus...3 1.1. Johdon katsaus...3 1.2. Toiminnan vaikuttavuus...5 1.3. Tuotokset ja laadunhallinta... 11 1.4.

Lisätiedot

TULOSSOPIMUS 2005 TURVATEKNIIKAN KESKUKSEN JA SISÄASIAINMINISTERIÖN PELASTUSOSASTON VÄLILLÄ

TULOSSOPIMUS 2005 TURVATEKNIIKAN KESKUKSEN JA SISÄASIAINMINISTERIÖN PELASTUSOSASTON VÄLILLÄ TULOSSOPIMUS 2005 TURVATEKNIIKAN KESKUKSEN JA SISÄASIAINMINISTERIÖN PELASTUSOSASTON VÄLILLÄ 1 TURVATEKNIIKAN KESKUKSEN TEHTÄVÄ, TOIMINTA-AJATUS, VISIO JA PAINOPISTEALUEET 2005 2009 1.1 Laissa ilmastu tehtävä

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Jari Tuomi Sähkötuotteiden markkinavalvonta Suomessa

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Jari Tuomi Sähkötuotteiden markkinavalvonta Suomessa Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Jari Tuomi 11.5.2011 Sähkötuotteiden markkinavalvonta Suomessa Sisältö - YLEISTÄ TUKESISTA - MARKKINAVALVONTA - TUKESIN SÄHKÖTUOTEVALVONTA - MARKKINAVALVONNAN

Lisätiedot

Toimialan onnettomuudet 2012

Toimialan onnettomuudet 2012 Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet 212 Osa 2 Indikaattorit Tukesin toiminnan indikaattorit Toiminnan vaikuttavuuden arviointia ja mittaamista varten Tukes kehitti vuonna

Lisätiedot

TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2009

TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2009 TURVATEKNIIKAN KESKUS TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2009 Johtokunta hyväksynyt 14.3.2008 Korjattu 2.4.2008 Asiakirja ei ole julkinen ennen valtiovarainministeriön talousarvioehdotuksen julkistamista, joka

Lisätiedot

Toimialan onnettomuudet 2010

Toimialan onnettomuudet 2010 Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet 20 Osa 2 Indikaattorit Tukesin toiminnan indikaattorit Toiminnan vaikuttavuuden arviointia ja mittaamista varten Tukes kehitti vuonna 2005

Lisätiedot

TULOSSOPIMUS KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN JA TURVATEKNIIKAN KESKUKSEN VÄLINEN TULOSSOPIMUS VUODELLE 2005

TULOSSOPIMUS KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN JA TURVATEKNIIKAN KESKUKSEN VÄLINEN TULOSSOPIMUS VUODELLE 2005 TULOSSOPIMUS Dnro KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN JA TURVATEKNIIKAN KESKUKSEN VÄLINEN TULOSSOPIMUS VUODELLE 2005 1 Yleistä Turvatekniikan keskuksen toiminta-ajatus ja toimialat Arvot Visio Turvatekniikan

Lisätiedot

Toimialan onnettomuudet 2013

Toimialan onnettomuudet 2013 Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet 213 Osa 2 Indikaattorit Tukesin toiminnan indikaattorit Toiminnan vaikuttavuuden arviointia ja mittaamista varten Tukes kehitti vuonna

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet 2015

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet 2015 Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet 2015 Kalvosarja Tämä kalvosarja on yhteenveto Tukesin tietoon tulleista, toimialalla vuonna 2015 sattuneista onnettomuuksista. 1.1.2011

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet 2013

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet 2013 Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet 2013 Kalvosarja Tämä kalvosarja on yhteenveto Tukesin tietoon tulleista, toimialalla vuonna 2013 sattuneista onnettomuuksista. 1.1.2011

Lisätiedot

Toimialan onnettomuudet 2011

Toimialan onnettomuudet 2011 Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet 211 Osa 2 Indikaattorit Tukesin toiminnan indikaattorit Toiminnan vaikuttavuuden arviointia ja mittaamista varten Tukes kehitti vuonna

Lisätiedot

Tuoteturvallisuuskysymykset verkkokaupassa - kuka vastaa ja valvoo. Markkinavalvontaviranomaisen havainnot ja toimenpiteet 27.10.

Tuoteturvallisuuskysymykset verkkokaupassa - kuka vastaa ja valvoo. Markkinavalvontaviranomaisen havainnot ja toimenpiteet 27.10. Tuoteturvallisuuskysymykset verkkokaupassa - kuka vastaa ja valvoo Markkinavalvontaviranomaisen havainnot ja toimenpiteet 27.10.2014 Tuiri Kerttula Johtaja Tuote- ja laitteistovalvonta 2 Markkinavalvonta

Lisätiedot

Tuiri Kerttula 17.10.2012 SFS Forum. Toimintaympäristön turvallisuus markkinavalvonnan näkökulmasta

Tuiri Kerttula 17.10.2012 SFS Forum. Toimintaympäristön turvallisuus markkinavalvonnan näkökulmasta Tuiri Kerttula 17.10.2012 SFS Forum Toimintaympäristön turvallisuus markkinavalvonnan näkökulmasta TUKES ENTISTÄ LAAJEMPI TUOTEVALVONNAN KESKUS Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) aloitti toimintansa

Lisätiedot

32.40.05. (32.20.03) Turvallisuus- ja kemikaaliviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

32.40.05. (32.20.03) Turvallisuus- ja kemikaaliviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 1 32.40.05. (32.20.03) Turvallisuus- ja kemikaaliviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 18 300 000 euroa. Nettobudjetoinnissa otetaan huomioon kemikaalituoterekisterin

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet Johdanto

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet Johdanto Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet 2016 Johdanto Kalvosarja Tämä kalvosarja on yhteenveto Tukesin tietoon tulleista, toimialalla vuonna 2016 sattuneista onnettomuuksista.

Lisätiedot

----- Toiminnallinen tuloksellisuus :13 Sivu tavoite tavoite toteutuma

----- Toiminnallinen tuloksellisuus :13 Sivu tavoite tavoite toteutuma ----- 05. Turvallisuus- ja kemikaaliviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 18 549 000 euroa. Nettobudjetoinnissa otetaan huomioon kemikaalituoterekisterin maksut,

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Teemu Hartikainen, TkT 24.5.2013. EcoDesign-asetus tilalämmittimille ja markkinavalvonta Suomessa

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Teemu Hartikainen, TkT 24.5.2013. EcoDesign-asetus tilalämmittimille ja markkinavalvonta Suomessa Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Teemu Hartikainen, TkT 24.5.2013 EcoDesign-asetus tilalämmittimille ja markkinavalvonta Suomessa Esityksen sisältö Tukesista lyhyesti Ekosuunnittelun ja energiamerkinnän

Lisätiedot

KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN JA TURVATEKNIIKAN KESKUKSEN VÄLINEN TULOSSOPIMUS VUODELLE 2008

KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN JA TURVATEKNIIKAN KESKUKSEN VÄLINEN TULOSSOPIMUS VUODELLE 2008 Dnro KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN JA TURVATEKNIIKAN KESKUKSEN VÄLINEN TULOSSOPIMUS VUODELLE 2008 1 Yleistä Turvatekniikan keskuksen toiminta-ajatus ja toimialat Arvot TUKESin visio 2015 Turvatekniikan

Lisätiedot

Pääluokka 32 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 32 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA Talousarvioesitys, Ministeriön ehdotus Pääluokka 32 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA 40. Yritysten toimintaympäristö, markkinoiden sääntely ja työelämä 05. Turvallisuus- ja kemikaaliviraston toimintamenot

Lisätiedot

Toimialan onnettomuudet 2009

Toimialan onnettomuudet 2009 Toimialan onnettomuudet 2009 Osa 1 Johdanto PL 66 (Opastinsilta 12 B) 00521 HELSINKI WWW.TUKES.FI PUHELIN 010 6052 000 ETUNIMI.SUKUNIMI@TUKES.FI Kalvosarja Tämä kalvosarja on yhteenveto Tukesin (Turvatekniikan

Lisätiedot

TURVATEKNIIKAN KESKUS TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2007

TURVATEKNIIKAN KESKUS TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2007 TURVATEKNIIKAN KESKUS TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2007 Johtokunta hyväksynyt 14.3.2008 1. TOIMINTAKERTOMUS...3 1.1. JOHDON KATSAUS...3 1.2. TOIMINNAN VAIKUTTAVUUS... 5 1.3. TUOTOKSET JA LAADUNHALLINTA...

Lisätiedot

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JA TURVATEKNIIKAN KESKUKSEN SOPIMUS VAARALLISTEN AINEIDEN KULJETUKSEN VALVONNASTA VUODELLE 2008

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JA TURVATEKNIIKAN KESKUKSEN SOPIMUS VAARALLISTEN AINEIDEN KULJETUKSEN VALVONNASTA VUODELLE 2008 1/5 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JA TURVATEKNIIKAN KESKUKSEN SOPIMUS VAARALLISTEN AINEIDEN KULJETUKSEN VALVONNASTA VUODELLE 2008 16.5.2008 N:o 612/71/2008 Liikenne- ja viestintäministeriö (LVM) ja

Lisätiedot

Tukes edistää Suomen elinkeinoelämän korkeaa teknistä turvallisuustasoa sekä varmistaa toiminnanharjoittajien tasapuolisia kilpailuolosuhteita.

Tukes edistää Suomen elinkeinoelämän korkeaa teknistä turvallisuustasoa sekä varmistaa toiminnanharjoittajien tasapuolisia kilpailuolosuhteita. TULOSSOPIMUS 14.11. TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN JA TURVATEKNIIKAN KESKUKSEN VÄLINEN TULOSSOPI- MUS VUODELLE 1 Yleistä 1.1 Turvatekniikan keskuksen toiminta-ajatus ja toimialat Turvatekniikan keskus (Tukes)

Lisätiedot

Turvatekniikan keskus 1411/13/2005 20.12.2005. Viite: Yleissopimus 24.8.2000, 53/612/2000. Sopimus rakennustuotteiden markkinavalvonnasta vuonna 2006

Turvatekniikan keskus 1411/13/2005 20.12.2005. Viite: Yleissopimus 24.8.2000, 53/612/2000. Sopimus rakennustuotteiden markkinavalvonnasta vuonna 2006 20.12.2005 Viite: Yleissopimus 24.8.2000, 53/612/2000 Sopimus rakennustuotteiden markkinavalvonnasta vuonna 2006 Rakennustuotteiden markkinavalvontaa toteutetaan vuonna 2006 liitteenä olevan toimintasuunnitelman

Lisätiedot

SISÄASIAINMINISTERIÖ TULOSSOPIMUS 2008 1 Pelastusosasto SISÄASIAINMINISTERIÖN PELASTUSOSASTON JA TURVATEKNIIKAN KESKUKSEN VÄ- LINEN TULOSSOPIMUS 2008

SISÄASIAINMINISTERIÖ TULOSSOPIMUS 2008 1 Pelastusosasto SISÄASIAINMINISTERIÖN PELASTUSOSASTON JA TURVATEKNIIKAN KESKUKSEN VÄ- LINEN TULOSSOPIMUS 2008 SISÄASIAINMINISTERIÖ TULOSSOPIMUS 1 23.01. SM--02390/Va-423 SISÄASIAINMINISTERIÖN PELASTUSOSASTON JA TURVATEKNIIKAN KESKUKSEN VÄ- LINEN TULOSSOPIMUS 1. YLEISTÄ 1.1 Toiminta-ajatus 1.2 Arvot Turvatekniikan

Lisätiedot

TURVATEKNIIKAN KESKUKSEN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2010-2013 JA TULOSSUUNNITELMA 2009 (PELASTUSTOIMEA KOSKEVA OSUUS)

TURVATEKNIIKAN KESKUKSEN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2010-2013 JA TULOSSUUNNITELMA 2009 (PELASTUSTOIMEA KOSKEVA OSUUS) TURVATEKNIIKAN KESKUKSEN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2010-2013 JA TULOSSUUNNITELMA 2009 (PELASTUSTOIMEA KOSKEVA OSUUS) 1. JOHDON KATSAUS... 2 2. LÄHTÖKOHDAT SUUNNITTELUKAUDEN TOIMINNALLE... 2 2.1. Toimintaympäristön

Lisätiedot

TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2008

TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2008 TURVATEKNIIKAN KESKUS TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2008 Johtokunta hyväksynyt 13.3.2007 32.20. 03. (32.20.23) Turvatekniikan keskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään nettomäärärahaa

Lisätiedot

Tukes pelastustoimen laitteista annetun lain (10/2007) mukainen valvonta

Tukes pelastustoimen laitteista annetun lain (10/2007) mukainen valvonta Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) 6.10.2016 Karoliina Meurman Tukes pelastustoimen laitteista annetun lain (10/2007) mukainen valvonta Paloklusteri, Lahti 1 Tukesin organisaatio 6.10.2016 Karoliina

Lisätiedot

Markkinavalvonnan kausiraportti

Markkinavalvonnan kausiraportti Kenttävalvonta Valvontakäynnit yhteensä 3369 Valvontakäynnit lajeittain: Myymäläkäynti (vähittäismyyjäkäynnit) 3315 Maahantuojakäynti 21 Valmistajakäynti 18 Messu-näyttelykäynti 12 Energiamerkinnät-käynti

Lisätiedot

RISKIENHALLINTA OPINTOPÄIVÄT 18.-19.11.2014

RISKIENHALLINTA OPINTOPÄIVÄT 18.-19.11.2014 RISKIENHALLINTA OPINTOPÄIVÄT 18.-19.11.2014 RISKIENHALLINTA, JAOSTON JOHTOKUNTA Liiton puheenjohtaja, pelastusjohtaja Jari Sainio, Varsinais-Suomen pelastuslaitos Turku (2014-2017) Jaoston puheenjohtaja

Lisätiedot

ATEX-direktiivit. Tapani Nurmi SESKO ry www.sesko.fi

ATEX-direktiivit. Tapani Nurmi SESKO ry www.sesko.fi ATEX-direktiivit Tapani Nurmi SESKO ry www.sesko.fi ATEX direktiivit ATEX-laitedirektiivi (Euroopan yhteisön direktiivi 94/9/EY) Direktiivin tarkoituksena on yhtenäistää EU:n jäsenvaltioiden räjähdysvaarallisten

Lisätiedot

SISÄASIAINMINISTERIÖ TULOSSOPIMUS Pelastusosasto SISÄASIAINMINISTERIÖN PELASTUSOSASTON JA TURVATEKNIIKAN KESKUKSEN VÄLINEN TULOSSOPIMUS 2006

SISÄASIAINMINISTERIÖ TULOSSOPIMUS Pelastusosasto SISÄASIAINMINISTERIÖN PELASTUSOSASTON JA TURVATEKNIIKAN KESKUKSEN VÄLINEN TULOSSOPIMUS 2006 SISÄASIAINMINISTERIÖ TULOSSOPIMUS 2006 1 16.1.2006 SM-2005-02529/Va-423 SISÄASIAINMINISTERIÖN PELASTUSOSASTON JA TURVATEKNIIKAN KESKUKSEN VÄLINEN TULOSSOPIMUS 2006 1. Yleistä 1.1 Toiminta-ajatus 1.2 Arvot

Lisätiedot

Tukes edistää teknistä turvallisuutta Suomen elinkeinoelämässä sekä varmistaa toiminnanharjoittajien tasapuolisia kilpailuolosuhteita.

Tukes edistää teknistä turvallisuutta Suomen elinkeinoelämässä sekä varmistaa toiminnanharjoittajien tasapuolisia kilpailuolosuhteita. Tulossopimus 11.11. TEM/2773/00.03.01.02/ TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN JA TURVATEKNIIKAN KESKUKSEN VÄLINEN TULOSSOPIMUS VUODELLE 1 Yleistä 1.1 Turvatekniikan keskuksen toiminta-ajatus ja toimialat Turvatekniikan

Lisätiedot

Tehdasvalmisteiset tulisijat,

Tehdasvalmisteiset tulisijat, Pelastusviranomaisten ajankohtaispäivät 26.-27.11. Tehdasvalmisteiset tulisijat, savuhormit ja pelastustoimen laitteiden CE CE rakennustuotedirektiivin t ktii i mukaan 2008 CE-merkinnän perusteet CE-merkinnän

Lisätiedot

Turvatekniikan keskus 5364/13/2004

Turvatekniikan keskus 5364/13/2004 13.12.2004 Viite: Yleissopimus 24.8.2000, 53/612/2000 Sopimus rakennustuotteiden markkinavalvonnasta vuonna 2005 Rakennustuotteiden markkinavalvontaa toteutetaan vuonna 2005 liitteenä olevan toimintasuunnitelman

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet Osa 7 Sähkö ja hissit

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet Osa 7 Sähkö ja hissit Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet 2015 Osa 7 Sähkö ja hissit Tukesin sähkö- ja hissiturvallisuusvalvonta Valvonnan kohteita mm. sähkölaitteiden ja -tarvikkeiden turvallisuus

Lisätiedot

Tukesin laajenevat tehtävät ja

Tukesin laajenevat tehtävät ja Tukesin laajenevat tehtävät ja kehitysnäkymiä Seppo Ahvenainen 4.11.2009 PL 123 (LÖNNROTINKATU 37) 00181 HELSINKI WWW.TUKES.FI PUHELIN (09) 010 6052 000 ETUNIMI.SUKUNIMI@TUKES.FI TUKESin tehtävät TUKES

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet Painelaitteet

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet Painelaitteet Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet 2016 Painelaitteet Painelaitteet Tukes edistää painelaitteiden turvallisuutta valvomalla painelaitesäädösten noudattamista esim. valvontakäynneillä,

Lisätiedot

Rakennustuotteiden -merkintä

Rakennustuotteiden -merkintä Rakennustuotteiden -merkintä Eurooppalainen käytäntö rakennustuotteiden kelpoisuuden osoittamiseen Rakennustuotteiden CE-merkintä perustuu rakennustuotedirektiiviin Euroopan komission rakennustuotedirektiivin

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Mika Toivonen. Markkinavalvonnan toimintaperiaatteet (sähkölaitteet)

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Mika Toivonen. Markkinavalvonnan toimintaperiaatteet (sähkölaitteet) Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Mika Toivonen Markkinavalvonnan toimintaperiaatteet (sähkölaitteet) Sisältö 1. Markkinavalvonta Mitä?, Miksi? ja Miten? Markkinavalvonnan muodot Markkinavalvonnan

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet Onnettomuudet ja vaaratilanteet

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet Onnettomuudet ja vaaratilanteet Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet 016 Onnettomuudet ja vaaratilanteet VARO-rekisteriin kirjattavien onnettomuuksien toimialat vaarallisten kemikaalien teollinen käsittely

Lisätiedot

TURVATEKNIIKAN KESKUS TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2008

TURVATEKNIIKAN KESKUS TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2008 TURVATEKNIIKAN KESKUS TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2008 Johtokunta hyväksynyt 9.3.2009 1. TOIMINTAKERTOMUS...3 1.1. JOHDON KATSAUS...3 1.2. TOIMINNAN VAIKUTTAVUUS... 5 1.3. TOIMINNALLINEN TEHOKKUUS...

Lisätiedot

VALVONTAKOHTEIDEN TARKASTUSMAKSUT 1.1.2013

VALVONTAKOHTEIDEN TARKASTUSMAKSUT 1.1.2013 VALVONTAKOHTEIDEN TARKASTUSMAKSUT 1.1.2013 Perusteet valvontakohteiden maksullisuudesta Keski-Suomen pelastuslaitoksen liikelaitoksen johtosäännön 3 :n mukaisesti johtokunnan tehtävinä on mm. ohjata ja

Lisätiedot

TURVATEKNIIKAN KESKUKSEN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2009 2012

TURVATEKNIIKAN KESKUKSEN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2009 2012 TURVATEKNIIKAN KESKUKSEN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2009 2012 Johtokunta hyväksynyt 28.9.2007 1 Johdanto...2 2 Toiminta-ajatus, arvot ja visio...2 3 Tukesin toiminta-alueet...3 4 Toimintaympäristön

Lisätiedot

SISÄASIAINMINISTERIÖ TULOSSOPIMUS Pelastusosasto

SISÄASIAINMINISTERIÖ TULOSSOPIMUS Pelastusosasto SISÄASIAINMINISTERIÖ TULOSSOPIMUS 1 3.1. SM--02074/Va-423 SISÄASIAINMINISTERIÖN PELASTUSOSASTON JA TURVATEKNIIKAN KESKUKSEN VÄ- LINEN TULOSSOPIMUS 1. YLEISTÄ 1.1 Toiminta-ajatus 1.2 Arvot 1.3 Visio 2015

Lisätiedot

Onnettomuuksien ehkäisy 2013

Onnettomuuksien ehkäisy 2013 Onnettomuuksien ehkäisy 2013 Kimmo Markkanen riskienhallintapäällikkö Onnettomuuksien ehkäisy 2013 Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos Västra Nylands räddningsverk Länsi-Uusimaa Department for Rescue Services

Lisätiedot

Valvontakäyntiin (palotarkastus) osallistuminen

Valvontakäyntiin (palotarkastus) osallistuminen Ohje 1(5) OHJE PELASTUSVIRANOMAISEN VALVONTAKÄYNTIIN OSALLISTUVILLE Pelastuslain (379/2011) 2. luku sisältää yleisiä, kaikkia kansalaisia koskevia velvoitteita ehkäistä onnettomuuksia ja toimia hätätilanteessa.

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 29 päivänä elokuuta 2013. 636/2013 Työ- ja elinkeinoministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 29 päivänä elokuuta 2013. 636/2013 Työ- ja elinkeinoministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 29 päivänä elokuuta 2013 636/2013 Työ- ja elinkeinoministeriön asetus Turvallisuus- ja kemikaaliviraston maksullisista suoritteista Annettu Helsingissä 27 päivänä

Lisätiedot

Ajankohtaispäivät pelastusviranomaisille. 11.11.2010 Asennusliikkeiden ja tarkastuslaitosten valvonta

Ajankohtaispäivät pelastusviranomaisille. 11.11.2010 Asennusliikkeiden ja tarkastuslaitosten valvonta Ajankohtaispäivät pelastusviranomaisille 11.11.2010 Asennusliikkeiden ja tarkastuslaitosten valvonta Tukes valvontaviranomaisena Tukes:n valvontatoimet perustuvat laitelakiin 10/2007 Paloilmoittimien ja

Lisätiedot

1993 vp - HE Esityksen mukaan ympäristölle

1993 vp - HE Esityksen mukaan ympäristölle 1993 vp - HE 74 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kemikaalilain muuttamisesta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen

Lisätiedot

Hallituksen esitys eduskunnalle hissiturvallisuuslaiksi HE 23/2016 vp. Eduskunnan talousvaliokunta Sari Rapinoja TEM

Hallituksen esitys eduskunnalle hissiturvallisuuslaiksi HE 23/2016 vp. Eduskunnan talousvaliokunta Sari Rapinoja TEM Hallituksen esitys eduskunnalle hissiturvallisuuslaiksi HE 23/2016 vp Eduskunnan talousvaliokunta 18.3.2016 Sari Rapinoja TEM Hissiturvallisuussäädösten nykytilanne 1) Sähköturvallisuuslaki (410/1996)

Lisätiedot

Pelastuslain onnettomuuksien ennaltaehkäisyn uudistukset pelastuslaitoksen kannalta

Pelastuslain onnettomuuksien ennaltaehkäisyn uudistukset pelastuslaitoksen kannalta Pelastusalan neuvottelupäivät SN27 9. 11.12.2009, Silja Serenade Pelastuslain onnettomuuksien ennaltaehkäisyn uudistukset pelastuslaitoksen kannalta Pelastusjohtaja Veli-Pekka Ihamäki Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos

Lisätiedot

Tukes-Syystapaaminen 5.11.2008

Tukes-Syystapaaminen 5.11.2008 Tukes-Syystapaaminen 5.11.2008 Tukesin ajankohtaisasioita i it Ylijohtaja Seppo Ahvenainen PL 123 (LÖNNROTINKATU 37) 00181 HELSINKI WWW.TUKES.FI PUHELIN (09) 010 6052 000 ETUNIMI.SUKUNIMI@TUKES.FI Ajankohtaista

Lisätiedot

Henkilönsuojainten markkinavalvontahankkeen 2013 loppuraportti

Henkilönsuojainten markkinavalvontahankkeen 2013 loppuraportti Henkilönsuojainten markkinavalvontahankkeen 2013 loppuraportti Kuva: Unto Kärkkäinen Työsuojelunäyttely Sivu 2 / 7 Sisällys Tiivistelmä. 3 1 Hankkeen tausta ja tavoite.3 1.1 Hankkeen taustaa 3 1.2 Hankkeen

Lisätiedot

Riippumattomat arviointilaitokset

Riippumattomat arviointilaitokset Riippumattomat arviointilaitokset CSM Riskienhallinta -asetuksen mukainen riippumaton arviointi Komission asetus (352/2009/EY) yhteisestä turvallisuusmenetelmästä, CSM riskienhallinta-asetus, vaatii rautatiejärjestelmässä

Lisätiedot

Selostus tekijöistä, jotka olennaisesti vaikuttavat toimialan valtuustokauden kehyksen toteutumiseen Tasapainotussuunnitelmien onnistuminen tähän asti

Selostus tekijöistä, jotka olennaisesti vaikuttavat toimialan valtuustokauden kehyksen toteutumiseen Tasapainotussuunnitelmien onnistuminen tähän asti TALOUDEN TOTEUTUMISEN RAPORTOINTI TEKNINEN TOIMI Selostus tekijöistä, jotka olennaisesti vaikuttavat toimialan valtuustokauden kehyksen toteutumiseen Tasapainotussuunnitelmien onnistuminen tähän asti Eurotavoitteen

Lisätiedot

ATEX-foorumi valistaa ja kouluttaa. STAHA-yhdistyksen ATEX-työryhmän kokous Kiilto Oy 15.5.2008 Pirjo I. Korhonen

ATEX-foorumi valistaa ja kouluttaa. STAHA-yhdistyksen ATEX-työryhmän kokous Kiilto Oy 15.5.2008 Pirjo I. Korhonen ATEX-foorumi valistaa ja kouluttaa STAHA-yhdistyksen ATEX-työryhmän kokous Kiilto Oy 15.5.2008 Pirjo I. Korhonen ATEX-foorumi kouluttaa pk-yrityksiä Sisältö ATEX lainsäädännöstä ja sen erikoispiirteistä

Lisätiedot

Kuntapalvelutoimiston raportointi, touko-elokuu vuosi 2015 Julkaistu

Kuntapalvelutoimiston raportointi, touko-elokuu vuosi 2015 Julkaistu Oulunkaaren kuntayhtymä Kuntapalvelutoimiston raportointi, touko-elokuu vuosi 2015 Julkaistu 23.9.2015 Hyvinvointia ihmistä lähellä Sisältö 1 Kuntapalvelutoimiston ta-2015 toimeenpano palvelualoittain...

Lisätiedot

Sähkölaitteiden markkinoille saattaminen Markkinavalvonnassa usein löydettyjä puutteita

Sähkölaitteiden markkinoille saattaminen Markkinavalvonnassa usein löydettyjä puutteita Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Jari Tuomi 21.11.2013 Sähkölaitteiden markkinoille saattaminen Markkinavalvonnassa usein löydettyjä puutteita Sisältö 1. Muodolliset puutteet (DoC, CE-merkintä)

Lisätiedot

Vierasainevalvontaprosessi. OSA: 1 Elintarvikkeiden kasvinsuojeluainejäämävalvontaohjelma

Vierasainevalvontaprosessi. OSA: 1 Elintarvikkeiden kasvinsuojeluainejäämävalvontaohjelma Vierasainevalvontaprosessi OSA: 1 Elintarvikkeiden kasvinsuojeluainejäämävalvontaohjelma Evira/843/0411/2014 Eviran raportti Hyväksymispäivä X.X.2014 Tuoteturvallisuus Hyväksyjä Esittelijä Lisätietoja

Lisätiedot

TURVATEKNIIKAN KESKUKSEN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2008 2011

TURVATEKNIIKAN KESKUKSEN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2008 2011 TURVATEKNIIKAN KESKUKSEN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2008 2011 Johtokunta hyväksynyt 15.9.2006 1 Johdanto...2 2 Toiminta-ajatus, arvot ja visio...2 3 TUKESin toiminta-alueet...3 4 Toimintaympäristön

Lisätiedot

Lasten turvallisuuspeli

Lasten turvallisuuspeli Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Johanna Salomaa-Valkamo & Nilla Hietamäki Lasten turvallisuuspeli Pelastustoimen tutkimus- ja kehittämishankkeet 2015 Dipoli, Espoo 28.4.2015 Käytännön työtä yhteiskunnan

Lisätiedot

Patoturvallisuuslainsäädännön ja muun lainsäädännön ohjeistus häiriötilanteiden hallintaan

Patoturvallisuuslainsäädännön ja muun lainsäädännön ohjeistus häiriötilanteiden hallintaan Patoturvallisuuslainsäädännön ja muun lainsäädännön ohjeistus häiriötilanteiden hallintaan Suurpadot-Suomen osasto ry: Patojen häiriötilanteiden hallinta 27.3.2015 ENNAKOIVAT ONNEETOMUUDEN SATTUESSA YLEISET

Lisätiedot

SISÄLTÖ. 1 RISKIENHALLINTA... 3 1.1 Yleistä... 3 1.2 Riskienhallinta... 3 1.3 Riskienhallinnan tehtävät ja vastuut... 4 1.4 Riskienarviointi...

SISÄLTÖ. 1 RISKIENHALLINTA... 3 1.1 Yleistä... 3 1.2 Riskienhallinta... 3 1.3 Riskienhallinnan tehtävät ja vastuut... 4 1.4 Riskienarviointi... RHK Ohje riskienhallinnasta 2 SISÄLTÖ 1 RISKIENHALLINTA... 3 1.1 Yleistä... 3 1.2 Riskienhallinta... 3 1.3 Riskienhallinnan tehtävät ja vastuut... 4 1.4 Riskienarviointi... 5 RH Ohje riskienhallinnasta

Lisätiedot

Lomake A: Valvontakohteet ja niiden tarkastukset

Lomake A: Valvontakohteet ja niiden tarkastukset Ymp.ltk 18.3.2014 Liite 4 A1(8) Tukes / Kuluttajaturvallisuusvalvonta 10.1.2013 Kuluttajaturvallisuusvalvonnan raportointi 2013 Lomake A: Valvontakohteet ja niiden tarkastukset Huom! Mittayksikkönä tunti

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI TOUKOKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HEINÄKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

Perusmaksu (sisältää 2h työtä)

Perusmaksu (sisältää 2h työtä) A. VALVONTASUUNNITELMAN MUKAISTEN VALVONTA- JA TARKASTUSTEHTÄVIEN MAKSUT Asuinrakennusten palotarkastukset, veloitukset Perusmaksu Tuntiveloitus (alv. 0%) Yleinen palotarkastus - - Jälkipalotarkastus -

Lisätiedot

Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta

Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta 1 (5) Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta Väestö Työllisyys Lokakuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 21 736 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 585,

Lisätiedot

Orion Oyj:n Turun tehtaan kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin merkittävä

Orion Oyj:n Turun tehtaan kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin merkittävä PÄÄTÖS 1 (4) Orion Oyj Hanna Nurmi PL 425 20101 TURKU Orion Oyj:n hakemus 10.1.2013 Asia Kohde ja sen sijainti Päätös Orion Oyj:n Turun tehtaan kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin merkittävä muutos

Lisätiedot

Kunnallisen toiminnan periaatteet, määritelty ja toimitaanko niiden mukaisesti? 3 strategialähtöiset

Kunnallisen toiminnan periaatteet, määritelty ja toimitaanko niiden mukaisesti? 3 strategialähtöiset Laukaan kunta/ tekninen osasto e Ei sovellettavissa 2016 1 Välttävästi 2 Tyydyttävästi 3 Hyvin Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arviointimalli 4 Erinomaisesti Johtamistapa ja valvontakulttuuri Arvio

Lisätiedot

Tietosuojavaltuutetun toimisto

Tietosuojavaltuutetun toimisto Tietosuojavaltuutetun toimisto TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTON TULOSTAVOITEASIAKIRJA Aika 27.9.2005 Paikka Osallistujat Oikeusministeriö OM:n edustajat: Hallintojohtaja Olli Muttilainen (pj) Ylitarkastaja

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSRAPORTTI YMPÄRISTÖVIRASTO tammi-kesäkuu 2015

NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSRAPORTTI YMPÄRISTÖVIRASTO tammi-kesäkuu 2015 Virastopäällikön katsaus Strategisten ja operatiivisten tavoitteiden toteutuminen Tehtäväalueiden vastuuhenkilöiden antamien raporttien perusteella toiminta etenee kokonaisuutena suunnitellusti ja lähes

Lisätiedot

Markkinoille pääsyn vaatimuksia EU:ssa ja muualla. Salotek Consulting Oy

Markkinoille pääsyn vaatimuksia EU:ssa ja muualla. Salotek Consulting Oy Markkinoille pääsyn vaatimuksia EU:ssa ja muualla Salotek Consulting Oy Seppo Salo Puh. +358 40 5107893 email: seppo.salo@salotek.fi www.salotek.fi Salotek Consulting Oy Yritys ja osaaminen Yrityksen toimialana

Lisätiedot

Anlix Engineering & Innovation Electricity & Fire Safety

Anlix Engineering & Innovation Electricity & Fire Safety Engineering & Innovation Electricity & Fire Safety Sähkö & paloturvallisuus konseptiin kuuluvat ratkaisut Innovaatiot ja niiden tuotteistaminen Oy Ajokoirantie 5B, 02940 Espoo +358 40 849 2224 pentti.kautto@anlix.fi

Lisätiedot

Kuluttajien tietolähteet Kirsi-Maaria Forssell, Motiva Oy Ekosuunnittelufoorumi, 10.4.2013

Kuluttajien tietolähteet Kirsi-Maaria Forssell, Motiva Oy Ekosuunnittelufoorumi, 10.4.2013 Kuluttajien tietolähteet Kirsi-Maaria Forssell, Motiva Oy Ekosuunnittelufoorumi, Sisältö Motiva Oy Ekosuunnittelu- ja energiamerkintäviestintä Kuluttajien tietolähteitä Motiva Oy 100 % valtion omistama

Lisätiedot

Riskienhallinta- ja turvallisuuspolitiikka

Riskienhallinta- ja turvallisuuspolitiikka Riskienhallinta- ja turvallisuuspolitiikka Tavoite Riskienhallinta ja turvallisuustyö toiminnan jatkuvuuden, tehokkuuden ja häiriöttömyyden varmistajana. Riskienhallinta ja turvallisuustyö strategian mahdollistajana.

Lisätiedot

Talousraportti 6/

Talousraportti 6/ 1 (5) Talousraportti kesäkuun lopun tilanteesta Väestö Toukokuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22 003 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 725, Nurmeksessa 7 972 ja Valtimolla 2 307 asukasta. Juuassa

Lisätiedot

Palontutkimuksen päivät 2007 Tekniikka uhkana ja mahdollisuutena

Palontutkimuksen päivät 2007 Tekniikka uhkana ja mahdollisuutena Palontutkimuksen päivät 2007 Tekniikka uhkana ja mahdollisuutena Hanasaaren kulttuurikeskus 28.8.2007 Sprinklaus henkilösuojauksessa missä mennään tällä hetkellä Seppo Männikkö Pelastuspäällikkö Tampereen

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet Osa 5 a Vaaralliset kemikaalit

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet Osa 5 a Vaaralliset kemikaalit Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet 2015 Osa 5 a Vaaralliset kemikaalit Tukesin valvontakohteet, muut kohteet Vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta

Lisätiedot

Kohde ja sen sijainti Vapo Oy, Tikkakosken Itärannan lämpökeskus, Hansatie 10, 41160 TIKKAKOSKI.

Kohde ja sen sijainti Vapo Oy, Tikkakosken Itärannan lämpökeskus, Hansatie 10, 41160 TIKKAKOSKI. PÄÄTÖS 1 (4) Vapo Oy PL 22 40101 JYVÄSKYLÄ Vapo Oy:n lupahakemus 23.1.2015 Asia Nestekaasulaitoksen perustaminen Kohde ja sen sijainti Vapo Oy, Tikkakosken Itärannan lämpökeskus, Hansatie 10, 41160 TIKKAKOSKI.

Lisätiedot

RAPORTTI 1 (27) TULOSRAPORTTI TOIMINNAN KEHITTYMISESTÄ ALKUVUONNA 2004

RAPORTTI 1 (27) TULOSRAPORTTI TOIMINNAN KEHITTYMISESTÄ ALKUVUONNA 2004 RAPORTTI 1 (27) TULOSRAPORTTI TOIMINNAN KEHITTYMISESTÄ ALKUVUONNA 2004 Yhteenveto Seuraavat säädösmuutokset tulivat voimaan alkuvuonna 2004: o Uusi laki ja asetus rakennustuotteiden hyväksynnästä. Laissa

Lisätiedot

LNG-turvallisuus Mitä on opittu ja mihin on syytä kiinnittää huomiota Kaasualan neuvottelupäivät, Arto Jaskari

LNG-turvallisuus Mitä on opittu ja mihin on syytä kiinnittää huomiota Kaasualan neuvottelupäivät, Arto Jaskari Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) LNG-turvallisuus Mitä on opittu ja mihin on syytä kiinnittää huomiota Kaasualan neuvottelupäivät, 10.5.2017 Arto Jaskari Tukes Painelaitteet-ryhmä / Maakaasu Painelaitteet

Lisätiedot

Toimialan onnettomuudet 2013

Toimialan onnettomuudet 2013 Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet 2013 Osa 6 Painelaitteet Painelaitteet Tukes edistää painelaitteiden turvallisuutta valvomalla painelaitesäädösten noudattamista tiedottamalla

Lisätiedot

Ajankohtaista säädösrintamalta

Ajankohtaista säädösrintamalta Ajankohtaista säädösrintamalta Kirsi Rajaniemi Pelastusviranomaisten ajankohtaispäivät, 19.-20.11.2013 Helsinki Valmisteilla asetukset paloilmoittimista ja automaattisista sammutuslaitteistoista Lausunnolle

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.7.211 Maakunnan talousarvio 211 ja toimintasuunnitelma 211 214 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 29.11.21 74. Käyttösuunnitelma

Lisätiedot

1 TURVALLISUUSSELVITYKSEN TAUSTA TURVALLISUUSSELVITYKSEN LAADINTA TURVALLISUUSSELVITYKSEN SISÄLTÖ... 5

1 TURVALLISUUSSELVITYKSEN TAUSTA TURVALLISUUSSELVITYKSEN LAADINTA TURVALLISUUSSELVITYKSEN SISÄLTÖ... 5 LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (9) Sisällysluettelo 1 TURVALLISUUSSELVITYKSEN TAUSTA... 3 2 TURVALLISUUSSELVITYKSEN LAADINTA... 4 3 TURVALLISUUSSELVITYKSEN SISÄLTÖ... 5 4 TURVALLISUUSSELVITYKSEN RAKENNE... 6 5

Lisätiedot

Toimialan onnettomuudet 2014

Toimialan onnettomuudet 2014 Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet 2014 Osa 6 Painelaitteet Painelaitteet Tukes edistää painelaitteiden turvallisuutta valvomalla painelaitesäädösten noudattamista tiedottamalla

Lisätiedot

PELASTUSVIRANOMAISEN ROOLI OLEMASSA OLEVAN VÄESTÖNSUOJAN TOIMINTAKUNTOISUUDEN VALVONNASSA

PELASTUSVIRANOMAISEN ROOLI OLEMASSA OLEVAN VÄESTÖNSUOJAN TOIMINTAKUNTOISUUDEN VALVONNASSA PELASTUSVIRANOMAISEN ROOLI OLEMASSA OLEVAN VÄESTÖNSUOJAN TOIMINTAKUNTOISUUDEN VALVONNASSA Palotarkastusinsinööri Tapio Stén Pirkanmaan pelastuslaitos, pvm. 27.9.2017 Pelastusviranomaisen rooli väestönsuojien

Lisätiedot

Yleistä Toimialan turvallisuustilanteessa ei alkuvuonna tapahtunut oleellisia muutoksia.

Yleistä Toimialan turvallisuustilanteessa ei alkuvuonna tapahtunut oleellisia muutoksia. RAPORTTI 1 (18) 19.8.2002 TULOSRAPORTTI TOIMINNAN KEHITTYMISESTÄ ALKUVUONNA 2002 Yhteenveto Yleistä Toimialan turvallisuustilanteessa ei alkuvuonna tapahtunut oleellisia muutoksia. Asiakastyytyväisyystutkimuksen

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Inkinen Johanna Kemikaaliturvallisuuteen liittyviä kysymyksiä toiminnan lopettamistilanteissa

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Inkinen Johanna Kemikaaliturvallisuuteen liittyviä kysymyksiä toiminnan lopettamistilanteissa Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Inkinen Johanna 20.1.2014 Kemikaaliturvallisuuteen liittyviä kysymyksiä toiminnan lopettamistilanteissa Sisältö TUKES VALVOO TOIMINNAN ERI VAIHEISIIN LIITTYVIÄ

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 86/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sähköturvallisuuslain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sähköturvallisuuslakia. Ehdotuksen mukaan EYlainsäädännön edellytykset täyttävä

Lisätiedot

ROVANIEMEN KAUPUNKI RUOKA- JA PUHTAUSPALVELUT

ROVANIEMEN KAUPUNKI RUOKA- JA PUHTAUSPALVELUT 2016 ROVANIEMEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 1.1. 31.12.2016 1 ROVANIEMEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2016 SISÄLLYS 1. KÄYTTÖTALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-31.12.2016... 3 2. RUOKA- JA PUHTAUSPALVELUJEN TULOSKORTTI/TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

SISÄASIAINMINISTERIÖ TULOSSOPIMUS Pelastusosasto

SISÄASIAINMINISTERIÖ TULOSSOPIMUS Pelastusosasto SISÄASIAINMINISTERIÖ TULOSSOPIMUS 1 14.12. SMDno//2676 SISÄASIAINMINISTERIÖN PELASTUSOSASTON JA TURVATEKNIIKAN KESKUKSEN VÄ- LINEN TULOSSOPIMUS VUODELLE 1. YLEISTÄ 1.1 Toiminta-ajatus Turvatekniikan keskus

Lisätiedot