Viestintää on toteutettu suunnitelman mukaisesti. Tutkimus- ja kehittämistoiminta on toteutunut pääosin suunnitelman mukaisesti.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Viestintää on toteutettu suunnitelman mukaisesti. Tutkimus- ja kehittämistoiminta on toteutunut pääosin suunnitelman mukaisesti."

Transkriptio

1 RAPORTTI 1 (12) OSAVUOSIRAPORTOINTI Yhteenveto TUKESin toiminta on edennyt pääosin suunnitelman mukaisesti. Erillissopimusten perusteella on valvontatehtäviä hoidettu kauppa- ja teollisuusministeriön lisäksi myös sisäasiainministeriön, ympäristöministeriön sekä liikenne- ja viestintäministeriön toimeksiannosta. Valvontahavaintojen mukaan tuotteiden, laitteistojen ja laitosten turvallisuustaso ei ole kokonaisuutena katsoen muuttunut. Tuotteiden vaatimustenmukaisuudessa ei myöskään ole tapahtunut muutoksia. Alkuvuoden aikana TUKESin tietoon ei tullut yhtään kuolemaan johtanutta onnettomuutta KTM:n toimialalla. Sähköpaloissa on kuitenkin ennakkotietojen mukaan toukokuun loppuun mennessä kuollut jo 10 henkilöä, joten on odotettavissa edellisen vuoden määrän ylittyminen (2005: 17). Vuoden jälkipuoliskolla on (21.8 mennessä) tullut tietoon yksi kuolemaan johtanut sähkötapaturma. Henkilömuutokset ovat vaikuttaneet osin alkuvuoden tuotosten saavuttamiseen. Valvonnan vuositavoitteet arvioidaan kuitenkin saavutettavan. Viestintää on toteutettu suunnitelman mukaisesti. Tutkimus- ja kehittämistoiminta on toteutunut pääosin suunnitelman mukaisesti. Kauppa- ja teollisuusministeriötä sekä muita yhteistyöministeriöitä on avustettu säädösvalmistelussa suunnitelmien mukaisesti. TUKESin strategian päivitys aloitettiin. Asiakkaat ja prosessit -hanke (TAHKO) on edennyt aikataulun mukaisesti. Tietohallinnon kehittämishankkeet etenevät suunnitelman mukaisesti: verkkopalvelujen ja laitosvalvonnan asiakkuushallintajärjestelmän (KEMU) toimittajasopimukset on tehty. Painelaiterekisterin (PAREK) sähköinen tiedonsiirto otettiin käyttöön. Esimiesvalmennuksen kehittämisohjelma ja toiminnan arviointimallin toinen kehittämis- ja syventämisvaihe ovat edenneet suunnitelman mukaisesti. Alkuvuoden menokehitys on ollut hieman suunniteltua hitaampi, mutta koko vuodelle arvioitu menojen määrä 11,1, milj. toteutunee. Näin ollen vuodelle 2007 siirtyisi 0,9 milj. (2005: 1,8 milj. ). Maksullisen toiminnan tulokehitys on suunnitelman mukainen ja talousarvioesityksen mukainen tuloarvio toteutunee. Tarkemmin tulossopimuksen tavoitteita on käsitelty seuraavissa kappaleissa. Onnettomuustiedot ja valvontahavainnot ml. tuotevalvonnan ja laitteistovalvonnan reaktiotoimenpiteet on kuvattu Yhteiskunnallinen vaikuttavuus -otsakkeen alla. Valvontaan, viestintään sekä tutkimukseen ja kehittämiseen liittyvät toimenpiteet ja hankkeet on kuvattu Tuotokset ja laadunhallinta -otsakkeen alla. Tässä kohdassa on esitetty myös käsittelyaikatavoitteet sekä tietohallinnon, palvelukyvyn ja toimintatapojen kehittämisen toimenpiteet.

2 RAPORTTI 2 (12) 2 Yhteiskunnallinen vaikuttavuus 2.1 Onnettomuustiedot Vuoden 2006 alkupuoliskolla ei ole tapahtunut kuolemaanjohtaneita onnettomuuksia. Sähköpaloissa on kuitenkin ennakkotietojen mukaan toukokuun loppuun mennessä kuollut jo 10 henkilöä, joten on odotettavissa edellisen vuoden määrän ylittyminen (2005: 17). Onnettomuustutkintaryhmien raportteja on valmistunut kaksi: Äetsässä sattuneen räjähdysonnettomuuden ja Pahtavaaran kaivoksella sattuneen työtapaturman tutkintaraportit. Yksi tutkintatyö on edelleen kesken. Uusia tutkintaryhmiä ei ole perustettu. 2.2 Tuotteita koskevat valvontahavainnot Sähkötuotteet: Testauksen otettujen tuotteiden vaatimustenmukaisuus on parantunut, erityisesti vakavat ja puutteet jotka saattavat vaarantaa turvallisuuden ovat vähentyneet. Tämä on heijastunut palautusmenettelyyn joutuneiden tuotteiden merkittävänä vähennyksenä. Ilmoituksia komissiolle (notifikaatioita) on kuitenkin tehty selvästi aikaisempaa enemmän. Energiamerkintöjen esillepano on parantunut. Markkinoilla olevien painelaitteiden vaatimustenmukaisuudessa ei ole havaittu vakavia puutteita. Kemikaalisäiliöiden, kaasulaitteiden, räjähteiden ja ilotulitteiden turvallisuus on ollut hyvä. Mittauslaitteiden valvonnassa puutteita on havaittu pesuloiden pyykin määrän mittauslaitteiden ja ravintoloiden anniskelumittauslaitteiden vaatimustenmukaisuudessa. Elokuussa valmistuneen selvityksen mukaan 15 % omakotitaloissa käytössä olevista vesimittareista on vaatimusten vastaisia. Jalometallituotteiden nimileimoissa on edelleen ollut puutteita; tilanne ei ole muuttunut edellisestä vuodesta. Internetin kautta hankituissa tuotteissa on ollut vääriä leimoja. Näiden tapausten lukumäärä on lisääntynyt. Pelastustoimen laitteet: Valvontaa vaikeuttaa edelleen tuoteryhmäkohtaisten vaatimusten puuttuminen. Markkinoilla on mm. palovaroittimia, jotka aikaisemmin olisi poistettu markkinoilta määräysten vastaisina. CE-merkittyjen rakennustuotteiden vaatimustenmukaisuustilanne on säilynyt hyvänä.

3 RAPORTTI 3 (12) Yhteenveto tuotevalvonnan reaktiotoimenpiteistä vv : Toimenpiteet: alkuvuosi Palauttamismenettely Myyntikielto Toimituskielto Huomautus Notifikaatiot RAPEX 1) Selvityspyyntö Vakauskehotus Muu kehotus Nimileiman rekisteröinnin lopettaminen ) EU:n tuoteturvallisuuteen liittyvä nopea tiedonvaihtojärjestelmä (System for the rapid exchange of information) 2.3 Laitteistoja koskevat valvontahavainnot Sähkölaitteistojen ja sähköurakoinnin valvontahavainnot eivät osoita suuria muutoksia. Sähköurakoitsijoiden toiminnassa on ollut hieman vähemmän puutteita kuin edellisinä vuosina. EU- maiden valvontaviranomaisten hissejä koskeva ADCO-kokous järjestettiin Helsingissä. Kokouksessa käsiteltiin mm. eräitä yksityiskohdiltaan uudentyyppisten hissiratkaisujen vaatimuksenmukaisuuskysymyksiä, jotka ovat ajankohtaisia myös Suomessa. Yhteenveto sähkölaitteistoja ja hissejä koskevista reaktiotoimenpiteistä vv Toimenpiteet: alkuvuosi Käyttökiellot ja tarkastajien käyttökieltojen vahvistukset Uhkasakkomenettely Kehotukset ja vakavat kehotukset Toimintakiellot tai rajoitukset Tutkintapyyntö poliisille Laitoksia koskevat valvontahavainnot Alkuvuonna ei ole tapahtunut vakavia kemikaali-, räjähde- eikä painelaiteonnettomuuksia. Turvallisuustasoa kuvaavia mittareita varten on kerätty tietoa: onnettomuustietoja ja valvontahavaintoja. Näistä raportoidaan koko vuotta koskevassa toimintakertomuksessa. Useissa kemikaalikohteissa TUKESin valvontakäyntejä on voitu harventaa hyvien tulosten ansiosta. Suurimpia tuotantolaitoksia koskevien turvallisuusselvitysten käsittelyssä riskienhallinta on ollut lisäselvityspyyntöjen aiheena. Yritysten riskiarviointitaso on parantunut, mutta vaatimustaso on samanaikaisesti kohonnut. Turvallisuusjohtamisjärjestelmiin liittyvät menettelyt on otettu käyttöön entistä paremmin.

4 RAPORTTI 4 (12) 3 Toiminnallinen tuloksellisuus 3.1 Tuotokset ja laadunhallinta Arvio koko vuoden toteutumasta ja poikkeamat suunnitelmista Tuotteet Alkuvuonna valmistuneiden sähkölaitetestausten lukumäärä on suunnitelman mukainen: testaukseen on otettu n.1/2 oletetusta 600 kappaleen vuosimäärästä. Sähköturvallisuuden ja EMC:n valvontakäyntien määrä on ylittänyt puolivuositavoitteen. Energiamerkin myymälävalvontakohteiden määrä on edelleen alle tavoitteen. EMC-testaukseen on otettu vähemmän tuotteita henkilövaihdoksen vuoksi. RoHS-valvontaa 1 ei ole voitu aloittaa asianmukaisella tavalla riittämättömän rahoituksen vuoksi. Toiminta on keskitetty neuvontaan, tietojen hankintaan ja yhteistyöverkostojen luomiseen. Painelaitteiden markkinavalvonnassa ollaan alkuvuoden tavoitteista jäljessä., Resursseja on käytetty arviointimallin kehittämiseen ja markkinavalvonnan rekisterin valmisteluun. Vaarallisten aineiden kuljetussäiliöiden valvontaa on hallinnut happipullon vaativa onnettomuustutkinta. Muut alan tehtävät on siirretty osin loppuvuoteen. Kemikaalisäiliöiden säädösperusta on muuttumassa kokonaan, joten tämän vuoden aikana ei toteuteta tuotteiden kenttävalvontaa nykyisten standardien perusteella. Muut tavoitteet saavutetaan loppuvuoden aikana. Jalometallituotteiden valvontakohteissa on käyty suunnitellusti. Vakauslain uusimisen myötä huomattavan määrä uusia valvottavia mittauslaiteryhmiä tulee markkinavalvonnan piiriin. Nykytilanteessa mittauslaitteiden valvonta on pysynyt hyvin hallinnassa ja sitä on tuettu uusilla TUKES ohjeilla. Pelastustoimen laitteiden valvontaa on edelleen vaikeuttanut säädösten (laitelaki ja tuoteryhmäkohtaiset asetukset) viivästyminen. Pätevyyskokeiden osallistujamäärät ovat olleet alkuvuonna 2006 poikkeuksellisen suuria, mikä saattaa vaikeuttaa joidenkin lukumääräisten tavoitteiden saavuttamista. CE-merkittyjen rakennustuotteiden valvonta-alue on kasvanut edelleen ja samalla valvontasuoritemäärät ovat kasvaneet aiemmasta. Valvonnan painopiste on saatu pidettyä ennaltaehkäisevässä toiminnassa. Laitteistot Sähkölaitteistojen ja sähköurakoinnin kenttävalvontakäyntejä on tehty hieman aiempia vuosia enemmän. Uusien pienkohteiden sähköasennusten määräystenmukaisuutta kartoittava projekti etenee suunnitelmien mukaisesti. Käsisammutinliikkeiden ilmoituksia ja vastuuhenkilön pätevyystodistushakemuksia on käsitelty poikkeuksellisen paljon uuden asetuksen voimaantulon ja vastuuhenkilöiden pätevyysto- 1 Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa (853/2005)

5 RAPORTTI 5 (12) distusten voimassaolon päättymisen vuoksi. Tämän vuoksi osa käsisammutinliikkeiden valvontakäynneistä on tilattu alihankintana tarkastuslaitokselta. Laitokset Kemikaali- ja kaivosturvallisuusalueella on käynnissä laajoja säädösuudistuksia, mikä vaatii laitosvalvontayksikön resursseja. Kemikaaliturvallisuussäädökset koskevat sekä tuotantolaitoksia että laitteita, erityisesti kemikaalisäiliöiden tekniset vaatimukset täsmentyvät. Merkittävä on myös säiliöstandardien jo tapahtunut muutos kansallisista EU-normeiksi. Kemikaalisäiliöiden ja muiden kemikaaleihin liittyvien tuotteiden osalta toiminnan painopiste onkin ollut kenttävalvonnan sijasta toimivan ohjausjärjestelmän varmistamisessa: on valmisteltu uusista säiliöstandardeista aineistoa valvonnan ja viestinnän tueksi sekä uudistettu palavien nesteiden varastosäiliöiden TUKES-ohjetta Laitosten lupaprosessia on uudistettu täydentämällä kuulutus- ja kuulemismenettelyitä, minkä takia 5 kk käsittelyaika ei kaikissa tapauksissa ole riittävä. Tavoiteaikaan joudutaan mahdollisesti tekemään muutoksia. Turvallisuusselvitysten käsittely ja tietojen keräys on edennyt suunnitelman mukaisesti Markkinoilla olevien vaatimusten vastaisten tuotteiden osuus vähenee Poistetaan markkinoilta mahdollisimman suuri osa vaarallisista tuotteista. Raportointi kohdassa Edistetään toiminnanharjoittajien osaamista ja motivaatiota saattaa markkinoille vain vaatimusten mukaisia tuotteita sekä kuluttajien osaamista ja motivaatiota hankkia vaatimusten mukaisia tuotteita. Raportointi kohdassa Edistetään kansalaisten osaamista tuotteiden turvallisessa käytössä ja turvallisuuden kannalta tarpeellisten käyttöohjeiden toimittamista tuotteiden mukana. Raportointi kohdassa Valmistaudutaan mittauslaitedirektiivin edellyttämään markkinavalvontaan WELMECin työryhmän WG 5 alatyöryhmässä on osallistuttu mittauslaitedirektiivin markkinavalvontaohjeen laadintaa. Markkinavalvonnan kannalta olennaisten tietojenvaihtomenettelyjen selvittämiseen on osallistuttu WELMECin ad hoc -työryhmässä Information Exhange. Työryhmässä WG 11 (vesi-, kaasu-, sähköenergia- ja lämpöenergiamittarit) on myös käsitelty markkinavalvontaan liittyviä asioita Laitosten toiminta ja laitteistojen käyttö sekä asennus-, huolto- ja tarkastustoiminta ovat vaatimusten mukaisia. Laitokset Kemikaali- ja painelaitevalvontaa tehostetaan ottaen huomioon valvontakohteiden erilaisuus ja kypsyystaso. Maakaasu- ja kemikaalilupiin liittyviä menettelyitä toteutetaan ja kohdennetaan maakaasuvalvontaa uuden asetuksen mukaisesti.

6 RAPORTTI 6 (12) - Yhtenäistä arviointimallia on käytetty kemikaali- ja räjähdekohteiden ja painelaitekohteiden valvonnassa. Kemikaalikohteille tulos on haluttaessa kerrottu. Hyväksi arvioitujen kohteiden tarkastusvälejä on harvennettu. - Laitoksia koskevien lupahakemusten käsittelyyn on lisätty henkilöresursseja. Kuulutusmenettelyä on saatettu vastaamaan hallintolain vaatimuksia. Maakaasuvalvontaa on tehty suunnitelman mukaisesti; säädösmuutoksia eivät ole vielä vaikuttaneet valvontaan. - Painelaiterekisterin sähköinen tiedonsiirto on otettu käyttöön. Valvonnassa on kiinnitetty huomiota suurten omistajien kuten liikelaitosten, prosessilaitosten ja jakeluyhtiöiden painelaitteiden turvallisuuden hallintaan. - Kemikaaliturvallisuuslain edellyttämien pätevyyskokeiden järjestämistä koskeva projekti alkoi huhtikuussa ja etenee suunnitellusti. - Kemikaaliturvallisuuslainsäädännön muutosten toimeenpanemiseksi uusittiin turvallisuusselvitystä ja pohjavesien suojelua koskevat TUKES-ohjeet. Nestekaasun turvallisesta käytöstä ja varastoinnista laitoksissa valmistui TUKES-opas ja verkkosivuilla julkaistiin pelastuslaitoksille suunnattu opas pienten kemikaalikohteiden valvonnasta Käsitellään kemikaali- ja räjähdekohteiden toimittamat turvallisuusselvitykset kiinnittäen erityistä huomiota kohteiden riskienhallintaan. Lainsäädännön muutos lisäsi turvallisuusselvitysvelvollisten laitosten määrä 40:llä. Turvallisuusselvityksiä on saapunut 81, lausunnolle on lähetetty 50 ja lisäselvityksiä on pyydetty seitsemästä. Suurin osa lisäselvityspyynnöistä on koskenut onnettomuusriskien tunnistamista ja analysointia sekä seurausten arviointia. Edistetään painelaitteiden kunnonvalvontajärjestelmien käyttöönottamista ohjeistuksella. Projekti alkaa syksyllä ja se valmistuu 2007 Kemikaali- ja painelaitteiden toiminnallista turvallisuutta edistetään erityishankkeella. Projekti on aloitettu ja se valmistuu vuonna Laitteistot ja tekniset palvelut Laitteistojen turvallisen rakentamisen ja käytön varmistamiseksi toteutetaan tarvittavat reaktiiviset valvontatoimenpiteet saatujen ilmoitusten ja rekisterien perusteella. Raportointi kohdassa Laitteistoja koskevat valvontahavainnot. - Sähkölaitteistoja ja urakointia koskevien reaktiivisten valvontatoimenpiteiden lukumäärät vastaavat aikaisempien vuosien määriä. Toteutetaan laitteistoihin, asennusliikkeisiin ja tarkastajiin kohdistetut valvontakäynnit ja muut omaaloitteiset valvontatoimenpiteet laaditun suunnitelman mukaisesti. - Sähkölaitteistojen ja sähköurakoinnin kenttävalvontakäyntejä on tehty jonkin verran aikaisempia vuosia enemmän. - Palovaroitinjärjestelmiin liittyviä koulutustilaisuuksia on järjestetty toiminnanharjoittajille ja viranomaisille. - Sisäasiainministeriön asetus käsisammuttimien tarkastuksesta ja huollosta tuli voimaan Resursseja on kohdennettu ilmoitusten ja vastuuhenkilöiden pätevyystodistusten käsittelyyn. Uudesta asetuksesta on tiedotettu. Edistetään kiinteistöjen haltijoiden valmiutta hallita eri teknologioihin liittyviä käyttöriskejä ja sitoutumista käyttää oikeuden omaavia sähköurakoijia. Alkuvuoden aikana ei ole tehty erityistoimenpiteitä, mutta asia on esillä jatkuvasti mm. jaettavien oppaiden ja ohjeiden sekä nettisivujen aineistoissa. Tehdään otantatutkimus pienten asuinrakennusten sähkötöiden vaatimustenmukaisuudesta, ja suunnitellaan sen perusteella mahdollisesti tarvittavat tulevien vuosien erityistoimenpiteet. Projekti etenee suunnitelman mukaisesti. Edistetään sähkölaitteistojen kunnossapitoa. Toteutetaan viestintätoimenpiteitä ilmajohtotapaturmien ehkäisemiseksi.

7 RAPORTTI 7 (12) Sähkölaitteistojen kunnossapitoa koskevaa TUKES-opasta on valmisteltu. Ilmajohtotapaturmia koskevassa viestinnässä on tehty yhteistyötä Suomen Vapaa-ajan Kalastajien keskusjärjestön kanssa tiedotteilla ja esitejakeluilla sekä lehtiartikkeleilla. Edistetään sähkön paloturvallisuutta etenkin liesien, hoitolaitosten ja maatilojen osalta erillisen hankesuunnitelman mukaisesti. Projekti on suunnitteluvaiheessa, toteutus alkaa syksyllä Suunnitellaan ja käynnistetään toimenpiteet, jotka toteutetaan vuonna 2006 valmistuvaan sähköammattilaisten sähkötapaturmien syitä koskevaan tutkimukseen nojautuen. Tutkimus valmistuu syyskuussa, jonka jälkeen aloitetaan toimenpiteiden suunnittelu Valmistajien ja maahantuojien valmiudet saattaa markkinoille vaatimustenmukaisia, luotettavia ja energiatehokkaita tuotteita parantuvat. Maahantuojien luo tehdään valvontakäyntejä ja niiden sisällön neuvontapainotteisuutta lisätään - Painelaitteiden ja räjähdysvaarallisten tuotteiden maahantuojien neuvonta on kohdistettu painelaitteiden suunnittelu- ja hankintavaiheeseen oikeiden menettelyjen valitsemiseksi. Räjähdysvaarallisiin tuotteisiin liittyvä neuvonta on kohdistunut toiminnanharjoittajan tuotekohtaisen tiedontarpeeseen. - Jalometallituotteiden maahantuojien arviointikäynneillä (4 kpl) on painopisteenä ollut selvittää, miten yritys varmistaa tuomiensa tuotteiden vaatimustenmukaisuuden. - Sähkötuotteita koskevista vaatimuksista ja riskitekijöistä TUKES julkaisi alkuvuonna neljä tiedotetta, joiden pohjalta lehdissä on julkaistu kymmeniä lehtijuttuja ja radiohaastatteluja. Myös palovaroittimien ja rakennustuotteiden vaatimuksista julkaistiin tiedotteet. Sähkötuotteiden sisäänostajille laadittiin pieni opaskortti, jota jaetaan valvontakäynneillä myyntiliikkeissä. Opaskortissa markkinoidaan TUKESin verkkosivujen Sähköisissä merkeissä opasta myyjille ja maahantuojille. - TUKES on jatkanut edelleen ennakoivaa tuoteryhmäkohtaista yhteistyötä (mm. rakennuskiviainekset, liimapuu, sahatavara) rakennusteollisuuden toimialajärjestöjen sekä ilmoitettujen laitosten kanssa toiminnanharjoittajien CE-merkintävalmiuksien varmistamiseksi Kuluttajille ja laitteistojen haltijoille tuotteiden sekä laitteistojen turvallisesta käytöstä ja käyttöön liittyvistä riskeistä tuotettu tieto on selkeää ja ymmärrettävää. Käyttöohjeiden merkitystä korostetaan Hyvien käyttöohjeiden opas julkaistiin vuoden 2005 lopulla TUKESin verkkosivuilla. Opasta on markkinoitu toiminnanharjoittajille ja käyttöohjeiden merkityksestä julkaistiin lehdistötiedote keväällä. Lastenhuoneen valaisimista julkaistiin lehdistötiedote. Sähköpalojen ennaltaehkäisyä ja vikavirtasuojakytkimen käyttöä edistetään tiedotuksella. TUKES oli mukana Espoo asuntomessuilla pelastusalan yhteisosastolla, jonka teemana oli sähköpalot. Osastolla esiteltiin sähköpaloriskejä ja niiden ennaltaehkäisyä sekä jaettiin Estä sähköpalot -esitettä. Eläintilojen sähköturvallisuudesta julkaistiin tutkimusraportti ja järjestettiin tiedotustilaisuus. Asia sai laajasti huomiota lehdistössä ja ammattipiireissä (24 julkaistua artikkelia). Toteutetaan maatiloilla tapahtuvien palojen vähentämiseksi maatilojen paloturvallisuushanke Projekti valmistuu etuajassa joulukuussa Osallistutaan hoitolaitosten paloturvallisuuden parantamiseksi "Vanhusten ja erityisryhmien asumishankkeeseen". TUKES on osallistunut hankkeeseen aktiivisesti ja valmistellut hankkeen materiaaleja sekä tiedotusta. Viestinnässä korostetaan ilotulitteiden oikeaa käyttöä ja silmien suojausta Kampanja toteutetaan loppuvuonna.

8 RAPORTTI 8 (12) Kaasulaitteiden käytössä korostetaan hyvin vanhojen käytössä olevien laitteiden turvallisuuspuutteita. Nestekaasun käytön turvallisuudesta tiedotettiin Kesämökin turvallisuus tiedotteen ja tarkastajien maakuntakierroksen yhteydessä. VAK-tuotteiden ja kemikaalisäiliöiden osalta uudistuvat tuotestandardit tuodaan korostetusti esille Tärkeimpien kemikaalisäiliötyyppien uusien standardien keskeiset vaatimusten muutokset on kartoitettu. Aineistosta muokataan alan toiminnanharjoittajille viestintäaineistoa loppuvuoden valvonta- ja viestintätarpeisiin. Viestitään laitteistojen rakentajille, haltijoille ja käyttäjille laitteistojen turvallisesta käytöstä ja turvallisista toimintatavoista - Eläintilojen sähköturvallisuudesta julkaistiin tutkimus. Tilojen sähkölaitteistojen palo- ja turvallisuusriskeistä sekä ennaltaehkäisystä tiedotettiin laajasti. - Sähkölaitteistojen kunnossapidosta on valmisteilla opas. - Laitteistoja koskevia ammattilaistiedotteita julkaistiin alkuvuonna 15. Tiedotteet koskivat esimerkiksi painelaitteiden käyttöä ja kunnossapitoa, kylmälaitteita sekä sähköasennuksia. Tiedotetaan uudesta maakaasuasetuksesta ja edistetään sen toimeenpanoa ohjeistuksella ja neuvonnalla. Uudesta maakaasuasetuksesta ei ole tiedotettu, koska asetus on vielä valmisteilla. Sähköinen tiedottaminen - TUKESin verkkosivuilla julkaistiin alkuvuonna yhteensä 30 tuotteita, laitteistoja tai laitoksia koskevaa tiedotetta. - Verkkosivujen kävijämäärä on pysynyt alkuvuoden osalta suunnilleen edellisvuoden tasolla. Verkkopalvelun etusivulla on päivittäin eri kävijää. - TUKESin esitteitä ja oppaita lähetettiin alkuvuonna 287 tilaajalle, yhteensä kpl. Suurin osa tilauksista tehtiin verkkosivujen tilauslomakkeella Osallistuminen lainsäädännön valmisteluun sekä kansalliseen ja kansainväliseen yhteistyöhön Avustetaan ministeriöitä säädösuudistusten valmistelussa, tarvittaessa selvityksiä tehden. - TUKES on osallistunut maakaasuasetuksen ja vaarallisten kemikaalien turvallisuusvaatimuksia koskevan valtioneuvoston asetuksen, kaivoslain ja kaivosturvallisuuslain väliraportin valmisteluun - mittauslaitedirektiivin soveltamisohjeiden ja vakauslain valmisteluun on osallistuttu, myös valmispakkaussäädösten selvitysprojektia on valmisteltu - pelastustoimen laitteita koskevan lain ja palovaroittimia, paloilmoittimia ja tehdasvalmisteisia tulisijoja koskevien asetusten valmisteluun on osallistuttu - vaarallisten aineiden kuljettamista koskevien säädösten valmisteluun on osallistuttu - sähkömagneettista yhteensopivuutta (EMC) koskevan direktiivin toimeenpanon, vaarallisten aineiden käytön rajoittamista sähkö- ja elektroniikkalaitteissa (RoHS) ja energiaa käyttävien tuotteiden ekologista suunnittelua (EuP) koskevien säädösten valmisteluun on osallistuttu - pyroteknisten tuotteiden direktiivin valmistelua varten on tuotettu ministeriön käyttöön tarvittavaa tausta-aineistoa Tiedotetaan säädösuudistuksista, edistetään niiden toimeenpanoa ohjeistuksella ja neuvonnalla sekä omia menettelyitä kehittämällä. - säädösuudistuksista on tiedotettu mm. erilaisissa koulutustilaisuuksissa, toiminnanharjoittajille lähetetyillä kirjeillä, uusimalla TUKES-ohjeita ja osallistumalla erillisoppaiden tekemiseen. Osallistutaan painelaitteiden ja painelaitesäädösten soveltamisohjeiden laadintaan. - TUKES on osallistunut komission työryhmässä painelaitedirektiivin soveltamisohjeiden laatimiseen.

9 RAPORTTI 9 (12) Osallistutaan yksinkertaisten painesäiliöiden ja kotitalouden painekattiloiden kansainvälisiin markkinavalvontahankkeisiin. - TUKES on osallistunut syksyllä toteutettavan yksinkertaisten painesäiliöiden kv. markkinavalvontahankkeen suunnittelukokouksiin. Jatketaan tuotteiden markkinavalvonnassa Itämeri-yhteistyötä ja ollaan aloitteellisia AdCotoiminnassa. - TUKES osallistui ensimmäisen rakennustuotteita koskevan CPD-AdCo kokouksen suunnitteluun. Osallistutaan aktiivisesti toimialan kansallisten neuvottelukuntien, toimikuntien, TUKESin foorumeiden ja vastaavien yhteistyöelinten toimintaan. - Toiminta on ollut suunnitelman mukaista Standardien kehittäminen Seurataan toimialan standardisointitoimintaa ja osallistutaan siihen tarvittaessa - TUKES on osallistunut ja seurannut sen kannalta keskeisimpien sähköalan standardisoimiskomiteoiden sekä seuraavien standardisoinnin seurantaryhmien: kaasulaitteet (ÖKKL), kemikaalisäiliöt, räjähteet (Kemianteollisuus ry) ja vaarallisten aineiden kuljetussäiliöt (YTL) toimintaa - TUKES on jäsenenä SESKOn hallituksessa - osallistumisvastuu pelastustoimen laitteiden standardisointiin siirtyi vuoden alussa sisäasiainministeriöltä TUKESille. TUKES on osallistunut useiden paloalan standardisointikomitean jaostoiden ja työryhmien toimintaan. Osallistutaan liesien, kiukaiden ja elektroniikkalaitteiden turvallisuutta parantavien standardien valmisteluun. Tuloksina saadaan aikaan turvallisuuden kannalta parempia standardeja. - puheenjohtajatehtävät SESKOn perustamassa kiuaskomiteassa (61 Z) on ollut TUKESilla. Kiukaita koskevaan standardiin on tulossa merkittäviä turvallisuuteen vaikuttavia muutoksia TUKES osallistuu omalta osaltaan EU-puheenjohtajuuskauden hoitamiseen. - Suomessa pidettävän Seveso-toimivaltaisten viranomaisten kokouksen valmistelut ovat edenneet yhteistyössä KTM:n, TUKESin ja komission kesken. Kokous pidetään lokakuussa. - Hissien ADCO-kokous järjestettiin kesäkuussa.

10 RAPORTTI 10 (12) Käsittelyaikatavoitteet Käsittelyaikatavoitteet Enimmäisaikatavoite vv tot 2005 tot 2006 tavoite 2006 osavuosi/tot Asiatyyppi asiakkaan tarpeiden mukaan, enimmäisaika (pv) tavoiteajassa käsiteltyjen asioiden osuus (%) Kuulutus- ja lausuntomenettelyä edellyttävät luvat ja ilmoitukset Muut luvat ja ilmoitukset Pätevyysarvioinnit Siirtotodistukset Sähkölaitteistojen käytönvalvojailmoitukset Sähköurakointi-ilmoitukset Ilotulitteiden yleiseen kauppaan hyväksyminen Räjähteiden vaarallisuusluokitus Tietohallintotavoitteet: - Laitosvalvonnan asiakkuushallintajärjestelmän (KEMU) tietojärjestelmätoimittaja on valittu ja projekti on edennyt suunnitelman mukaisesti. - Painelaiterekisterin sähköistä tiedonsiirtoa koskeva projekti valmistui. - Verkkopalveluiden teknisen toteutuksen määrittely on valmis ja sopimus verkkopalvelun toteuttajan kanssa on tehty. Toteutus alkaa elokuussa Palvelukyvyn ja toimintatapojen kehittäminen Erityisenä laatutavoitteena on, ettei TUKESin päätöksiin haeta muutoksia. Alkuvuoden aikana on tullut muutamia muutoshakemuksia. Toiminnan laatutaso EFQM-arvioinnin perusteella on 450. Arviointi tehdään syksyllä. Hankesuunnitelmien onnistumisasteen (aikataulujen pitävyys, tavoitteet ja resurssit) tavoitteena on 60 %. Tavoitetta ei saavuteta. Projektihallintamenettelyn kehittämisellä on tehostettu toimintaa. Toteutetaan seuraavat hankkeet tai toimenpiteet: TUPA-hankkeen toimeenpano-ohjelmasta (vuosina ) erityisesti yhteisten toimintaprosessien viimeistely ja yhtenäistäminen sekä suorituskyvyn mittariston viimeistely ja käyttöönotto TUKESin asiakkaat ja prosessit -ohjelma (TAHKO) on jatkanut TUPA-hankkeen toimeenpanojen toteuttamista. Ohjelma etenee aikataulun mukaisesti ja valmistuu vuoden 2007 loppuun mennessä. Ohjelma jakautuu kuuteen eri osaprojektiin, joista käynnissä on tällä hetkellä kolme. Ohjelmassa on laadittu TUKESin strategiset asiakas-, toiminta- ja prosessikartat. Turvallisuusindikaattorihankkeen toimeenpano-ohjelmasta (jatkuu vuoteen 2008) vuonna 2006 käyttöönotettavat osat Yritysten toimintatapojen kuvaavaa indikaattoria on kehitetty ottamalla käyttöön ja pilotoimalla yhteistä toiminnan arviointimallia eri lainsäädäntöalueilla. Yhteinen toiminnan arvioin-

11 RAPORTTI 11 (12) timalli tukee valvonnan riskiperusteista kohdentamista, valvontakäynnin suunnitelmallisuutta ja yhtenäistä toimintaa. Onnettomuustiedot hallintaan hanke Onnettomuustutkinnan ja onnettomuustietojen keruun toimintaperiaatteet on päivitetty. Niitä on hyödynnetty varsinaisen onnettomuustutkintaohjeen päivittämisessä. Yhdessä Tuloksia tulosjohtamisen käsikirjan päivitys Projekti etenee suunnitelman mukaisesti. Tulosohjausprosessia ja siihen liittyviä asiakirjoja sekä tiedonkeruuta on uudistettu vuosisuunnittelun osana. Organisaatiouudistuksen edellyttämät järjestelyt Uudistus toteutui vuoden vaihteessa. Työjärjestysmuutokset on tehty. Projektikulttuurin kehittämisohjelma erillisen suunnitelman mukaisesti Projektit haltuun -hanke on valmistunut. Hankkeen tuloksena on parannettu johtoryhmän mahdollisuuksia saada tietoa ja ohjata projektitoimintaa kokonaisuutena sekä uudistettu TU- KESin projektin hallinta lomakkeet. Menettelyjen kehittämistä tuettiin johtoryhmän projektisalkun johtamisvalmennuksella ja asiantuntijoiden projektipäällikkövalmennuksella. Uudet menettelyt viedään kokonaisuudessaan käytäntöön tulevalla suunnittelukaudella. Toiminnan itsearviointi vahvuuksien tunnistamiseksi ja kehittämiskohteiden priorisoinniksi. Itsearviointi toteutetaan vuoden jälkipuoliskolla. 4 Henkilöstö, osaaminen ja työhyvinvointi Toteutettiin työilmapiiri- ja hyvinvointikysely. Työyhteisön vahvuuksina todettiin tiedonkulku ja tavoitteiden tunteminen, työilmapiiri, esimiestyö ja vaikutusmahdollisuudet. Kaikilla arvioitavilla osaalueilla TUKESin tulokset ovat vähintään vertailuaineiston tasolla. Toteutetaan seuraavat hankkeet tai toimenpiteet: Esimiesvalmennuksen kehittämisohjelma vuosina Keskeisiä teemoja ovat olleet henkilökohtaiset valmiudet, osaamisen johtaminen ja henkilöstöjohtaminen osana tulosjohtamista. Ohjelma on edennyt suunnitelman mukaisesti ja päättyy tammikuussa Toiminnan arviointimallin toinen kehittämis- ja valmennusvaihe Yhteisen toiminnan arviointimallin kehittämistä ja käytäntöön vientiä tuettiin sisäisellä valmennuksella. Valmennus on edennyt suunnitelman mukaisesti. Riskienhallinnan osaamista ja hallintaa syventävät opintopiirit - sisäisen valvonnan opintopiirissä valmistui alkuvuonna valtionvarainministeriön laatimaan arviointikehikkoon perustuva sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arviointi. - tuotantolaitosten riskienhallinta: ohjelma on suunniteltu alustavasti. TUKESin strategisten osaamistarpeiden päivitys ja sen pohjalta sisäisen valmennuksen ja toimintatapojen kehittäminen Strategisten osaamistarpeet määritellään osana strategiatyötä ja syksyn tulosjohtamisprosessia. Näkyvää osaamista -hanke valmistui. Osaamisen kehittämisprosessin toimivuutta on tutkittu henkilöstön näkökulmasta. Saatuja tuloksia - tietoja vahvuuksista ja kehittämiskohteista on hyödynnetty esimiesvalmennuksessa sekä osaamisen kehittämisryhmän työssä. Työsuojelun toimintaohjelman edellyttämät toimenpiteet ja työsuojeluriskikartoituksen päivitys Valvontatyön tapaturmariskit ja niiden hallinta -hanke valmistui. Toimenpide-ehdotuksessa esitetään valvontakäyntejä tekevien henkilöiden henkilökohtaisten suojavälineiden täydentämistä, työturvallisuuskoulutusta ja valvontatyön turvallisuusohjeistuksen päivittämistä.

12 RAPORTTI 12 (12) 5 Talous TUOTTO- JA KULULASKELMA (1000 euroa) Kausi Kausi Koko vuosi Toiminnan tuotot: Toteutunut Ed. vuosi Ero-% Suunnitelma Ero-% Suunnitelma Ennuste tot Maksullisen toiminnan tuotot Vuokrat ja käyttökorvaukset Yhteistoiminnan tuotot Muut toiminnan tuotot Tuotot yhteensä Toiminnan kulut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Henkilöstökulut Vuokrat Palvelujen ostot Muut kulut Poistot Kulut yhteensä Jäämä I Rahoitustuotot ja -kulut Rahoitustuotot Satunnaiset tuotot ja kulut Jäämä II Tuotot veroista ja pakollisista maksuista Muut pakolliset maksut Perityt arvonlisäverot Suoritetut arvonlisäverot Yhteensä Tilikauden tuotto- ja kulujäämä Määräraha Alkuvuoden aikana määrärahaa on käytetty 4,6 milj. euroa. Koko vuoden määrärahan käytöksi arvioidaan 11,1 milj. euroa. Tällöin seuraavalle vuodelle siirtyisi noin 0,9 milj. euroa (vuodelta 2005 siirtyi yhteensä 1,8 milj. euroa). Kulut Toiminnan kulut olivat noin 4,7 milj. euroa. Tämä on noin 0,2 milj. euroa edellisvuotta enemmän, mutta 0,2 milj. euroa (4 %) suunniteltua vähemmän. Ero suunnitelmaan johtui pääosin pienemmistä henkilöstökuluista. Suunniteltuja henkilöstökuluja on vähentänyt henkilöstömuutokset sekä arvioitua pienempi projektihenkilöiden määrä. Tuotot Toiminnan tuotot olivat alkuvuonna euroa. Tulokertymä oli euroa arvioitua suurempi. Talousarvion mukainen tuloarvio ( euroa) tultaneen saavuttamaan.

TURVATEKNIIKAN KESKUKSEN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2006

TURVATEKNIIKAN KESKUKSEN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2006 TURVATEKNIIKAN KESKUKSEN TILINPÄÄTÖS VUODELTA Johtokunta hyväksynyt 13.3.2007 1. Toimintakertomus...3 1.1. Johdon katsaus...3 1.2. Toiminnan vaikuttavuus...5 1.3. Tuotokset ja laadunhallinta... 11 1.4.

Lisätiedot

TURVATEKNIIKAN KESKUS TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2007

TURVATEKNIIKAN KESKUS TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2007 TURVATEKNIIKAN KESKUS TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2007 Johtokunta hyväksynyt 14.3.2008 1. TOIMINTAKERTOMUS...3 1.1. JOHDON KATSAUS...3 1.2. TOIMINNAN VAIKUTTAVUUS... 5 1.3. TUOTOKSET JA LAADUNHALLINTA...

Lisätiedot

TURVATEKNIIKAN KESKUS TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKEMAT 2004

TURVATEKNIIKAN KESKUS TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKEMAT 2004 TURVATEKNIIKAN KESKUS TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKEMAT 2004 2005 2 Sisällysluettelo Ylijohtajan katsaus 4 1 Toimintakatsaus 1.1. Toimintaajatus 1.2. Toimintaympäristön muutokset 1.3. Toiminnan rahoitus

Lisätiedot

Jatkuvasti parantaen 1/2001. TUKES-katsaus. on Turvatekniikan keskuksen julkaisu teknisen turvallisuuden ja luotettavuuden ajankohtaisista

Jatkuvasti parantaen 1/2001. TUKES-katsaus. on Turvatekniikan keskuksen julkaisu teknisen turvallisuuden ja luotettavuuden ajankohtaisista /200 TUKESkatsaus on Turvatekniikan keskuksen julkaisu teknisen turvallisuuden ja luotettavuuden ajankohtaisista asioista. Turvatekniikan keskus (TUKES) on viranomainen, jonka toimialoja ovat mm. kemikaali,

Lisätiedot

TURVATEKNIIKAN KESKUKSEN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2010-2013 JA TULOSSUUNNITELMA 2009 (PELASTUSTOIMEA KOSKEVA OSUUS)

TURVATEKNIIKAN KESKUKSEN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2010-2013 JA TULOSSUUNNITELMA 2009 (PELASTUSTOIMEA KOSKEVA OSUUS) TURVATEKNIIKAN KESKUKSEN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2010-2013 JA TULOSSUUNNITELMA 2009 (PELASTUSTOIMEA KOSKEVA OSUUS) 1. JOHDON KATSAUS... 2 2. LÄHTÖKOHDAT SUUNNITTELUKAUDEN TOIMINNALLE... 2 2.1. Toimintaympäristön

Lisätiedot

2013Tukesin vuosi. Johdon katsaus

2013Tukesin vuosi. Johdon katsaus 2013 Tukesin vuosi Johdon katsaus Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) toiminnan volyymi jatkoi kasvuaan vuonna 2013. Toiminta on vuonna 2011 alkaneen uudistusvaiheen jälkeen merkittävästi vakiintunut.

Lisätiedot

Laatutyöllä tuloksiin 1/2002. TUKES-katsaus

Laatutyöllä tuloksiin 1/2002. TUKES-katsaus 1/2002 Laatutyöllä tuloksiin Laatupolitiikka ja laatutyö yleisemminkin nousivat kymmenkunta vuotta sitten näkyvästi esiin myös julkisen vallan työkaluina. Laadunhallinnan merkitys yritysten kilpailukyvyn

Lisätiedot

Työsuojeluhallinnon vuosikertomus

Työsuojeluhallinnon vuosikertomus 2013 Työsuojeluhallinnon vuosikertomus Esipuhe Tervettä työtä Työsuojeluhallinto Tampere 2014 Pidempiä työuria työsuojelulla Reilut pelisäännöt työelämään Asiantuntijuutta lainmukaisten työolojen turvaamiseksi

Lisätiedot

Sivu SISÄLTÖ 1. JOHDON KATSAUS TOIMINTAAN 3

Sivu SISÄLTÖ 1. JOHDON KATSAUS TOIMINTAAN 3 KULUTTAJAVIRASTON TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 2005 2 SISÄLTÖ Sivu 1. JOHDON KATSAUS TOIMINTAAN 3 2. TULOKSELLISUUDEN KUVAUS 4 2.1 Tavaroiden ja palveluiden turvallisuuden edistäminen 4 2.2

Lisätiedot

KULUTTAJAVIRASTON TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2006

KULUTTAJAVIRASTON TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2006 KULUTTAJAVIRASTON TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2 1. JOHDON KATSAUS...3 2. TULOKSELLISUUDEN KUVAUS...4 2.1 Tavaroiden ja palvelujen turvallisuuden edistäminen...4 2.2 Kuluttajan oikeudellisen aseman

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskuksen (STTV) tilinpäätös vuodelta 2006

Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskuksen (STTV) tilinpäätös vuodelta 2006 Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskuksen tilinpäätös ja toimintakertomus 2006 Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskuksen (STTV) tilinpäätös vuodelta 2006 Käsitelty johtoryhmässä 13.3.2007

Lisätiedot

KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖKSISTÄ JA TOIMINTAKERTOMUKSISTA

KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖKSISTÄ JA TOIMINTAKERTOMUKSISTA Dnro 5/211/2005 15.6.2005 Jakelussa mainituille KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖKSISTÄ JA TOIMINTAKERTOMUKSISTA Tuloksellisuus ja tulostavoitteiden

Lisätiedot

Työsuojeluhallinnon vuosikertomus

Työsuojeluhallinnon vuosikertomus 2014 Työsuojeluhallinnon vuosikertomus Tervettä työtä Sisällysluettelo Esipuhe... 3 Pidempiä työuria työsuojelulla Työsuojeluhallinto Tampere 2015 Reilut pelisäännöt työelämään Asiantuntijuutta lainmukaisten

Lisätiedot

Tukesille uudet verkkosivut 2/2007

Tukesille uudet verkkosivut 2/2007 2/2007 Tukesille uudet verkkosivut Tukesin täysin uusittu verkkosivusto avattiin kesäkuun alussa. Sivuston ulkoasu on uusittu, samoin suurin osa sisällöstä. Uusilla sivuilla on myös runsaammin tietoaineistoa

Lisätiedot

Turvallisuutta yli rajojen

Turvallisuutta yli rajojen 2/2006 Turvallisuutta yli rajojen Miten tällainen toimintaympäristön muutos, heijastuu teollisten turvallisuus- ja luotettavuusasioiden hallintaan? Viranomaistoiminnan näkökulmasta katsoen toimintakenttä

Lisätiedot

KULUTTAJAVIRASTON TILINPÄÄTÖS 2011

KULUTTAJAVIRASTON TILINPÄÄTÖS 2011 KULUTTAJAVIRASTON TILINPÄÄTÖS 2011 KUV/1472/01/2012 2 Sisällysluettelo 1. TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1 Johdon katsaus... 3 1.2 Vaikuttavuus... 4 1.2.1 Toiminnan vaikuttavuus... 4 1.2.2 Siirtomenojen vaikuttavuus...

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston tilinpäätös vuodelta 2010 1 SISÄLLYSLUETTELO TAULUKOT JA KAAVIOT... 3 1. TOIMINTAKERTOMUS... 4 1.1 JOHDON KATSAUS... 4 1.2 VAIKUTTAVUUS... 5 1.2.1 Toiminnan

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen toimintakertomus

Hätäkeskuslaitoksen toimintakertomus Hätäkeskuslaitoksen toimintakertomus 2011 Hätäkeskuslaitoksen julkaisu 1 / 2012 Kuvailulehti Dokumentin päivämäärä: Tekijät: Dokumentin laji: Toimintakertomus Toimeksiantaja: Työryhmän asettamispäivä:

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston tilinpäätös vuodelta 1 SISÄLLYSLUETTELO TAULUKOT JA KAAVIOT... 3 TOIMINTAKERTOMUS... 4 1. JOHDON KATSAUS... 4 2. TOIMINNAN VAIKUTTAVUUS... 5 2.1 Tulossopimuksen

Lisätiedot

1. Yleistä... 2 1.1 Lainsäädäntö... 2 1.2 Palvelutasopäätöksen tarkoitus... 3 1.3 Palvelutasopäätösprosessi... 3

1. Yleistä... 2 1.1 Lainsäädäntö... 2 1.2 Palvelutasopäätöksen tarkoitus... 3 1.3 Palvelutasopäätösprosessi... 3 Sisällysluettelo 1. Yleistä... 2 1.1 Lainsäädäntö... 2 1.2 Palvelutasopäätöksen tarkoitus... 3 1.3 Palvelutasopäätösprosessi... 3 2. Strategiset päämäärät ja palvelutasopäätöksen perusteet... 5 2.1 Valtakunnalliset

Lisätiedot

1. Yleistä... 2 1.1 Lainsäädäntö... 2 1.2 Palvelutasopäätöksen tarkoitus... 3 1.3 Palvelutasopäätösprosessi... 3

1. Yleistä... 2 1.1 Lainsäädäntö... 2 1.2 Palvelutasopäätöksen tarkoitus... 3 1.3 Palvelutasopäätösprosessi... 3 Sisällysluettelo 1. Yleistä... 2 1.1 Lainsäädäntö... 2 1.2 Palvelutasopäätöksen tarkoitus... 3 1.3 Palvelutasopäätösprosessi... 3 2. Strategiset päämäärät ja palvelutasopäätöksen perusteet... 5 2.1 Valtakunnalliset

Lisätiedot

KULUTTAJAVIRASTON TILINPÄÄTÖS 2009

KULUTTAJAVIRASTON TILINPÄÄTÖS 2009 KULUTTAJAVIRASTON TILINPÄÄTÖS 2009 KUV/1971/01/2010 2 1. JOHDON KATSAUS 3 2. TULOKSELLISUUDEN KUVAUS 4 2.1 Toiminnan vaikuttavuus 4 2.2 Toiminnallinen tehokkuus 5 2.2.1 Tuoteturvallisuus 5 2.2.2 Kuluttajaoikeus

Lisätiedot

KULUTTAJAVIRASTON TILINPÄÄTÖS 2007

KULUTTAJAVIRASTON TILINPÄÄTÖS 2007 KULUTTAJAVIRASTON TILINPÄÄTÖS 2007 2 1. JOHDON KATSAUS 3 2. TULOKSELLISUUDEN KUVAUS 4 2.1 Toiminnan vaikuttavuus 4 2.2 Tuoteturvallisuus 5 2.3 Kuluttajaoikeus 8 2.4 Valistus ja viestintä 12 2.5 Valmismatkaliikkeiden

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 32021. 10.3.2010 Dnro 375/023/2010

TOIMINTAKERTOMUS 32021. 10.3.2010 Dnro 375/023/2010 TOIMINTAKERTOMUS 32021 10.3.2010 Dnro 375/023/2010 MAASEUTUVIRASTON TOIMINTAKERTOMUS 2009 TOIMINTAKERTOMUS 32021 10.3.2010 Dnro 375/023/2010 Sisällysluettelo 1. Johdon katsaus...1 2. Vaikuttavuus...3 3.

Lisätiedot

KULUTTAJAVIRASTON TILINPÄÄTÖS 2008

KULUTTAJAVIRASTON TILINPÄÄTÖS 2008 KULUTTAJAVIRASTON TILINPÄÄTÖS 2008 KUV/2457/01/2009 2 1. JOHDON KATSAUS 3 2. TULOKSELLISUUDEN KUVAUS 4 2.1 Toiminnan vaikuttavuus 4 2.2 Tuoteturvallisuus 5 2.3 Kuluttajaoikeus 7 2.4 Valistus ja viestintä

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen toimintakertomus

Hätäkeskuslaitoksen toimintakertomus Hätäkeskuslaitoksen toimintakertomus vuodelta 2010 Tekijät Julkaisun laji Toimintakertomus HAK/2011/163 Julkaisun nimi HÄTÄKESKUSLAITOKSEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2010 Hätäkeskuslaitoksen toiminnallisen

Lisätiedot

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Finnish Medicines Agency TOIMINTAKERTOMUS

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Finnish Medicines Agency TOIMINTAKERTOMUS Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Finnish Medicines Agency TOIMINTAKERTOMUS Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea (Finnish

Lisätiedot

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2007 TOIMINNASTA

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2007 TOIMINNASTA Jakelussa mainituille TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2007 TOIMINNASTA Työ- ja elinkeinoministeriö antaa tilinpäätöskannanottonsa hallinnonalan virastojen,

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintäministeriön tilinpäätöskannanotot hallinnonalan virastojen ja laitosten sekä televisio- ja radiorahaston vuoden 2014

Liikenne- ja viestintäministeriön tilinpäätöskannanotot hallinnonalan virastojen ja laitosten sekä televisio- ja radiorahaston vuoden 2014 Liikenne- ja viestintäministeriön tilinpäätöskannanotot hallinnonalan virastojen ja laitosten sekä televisio- ja radiorahaston vuoden 2014 tilinpäätöksistä Kesäkuu 2015 2 SISÄLTÖ LIIKENNEVIRASTO 4 LIIKENTEEN

Lisätiedot