Viestintää on toteutettu suunnitelman mukaisesti. Tutkimus- ja kehittämistoiminta on toteutunut pääosin suunnitelman mukaisesti.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Viestintää on toteutettu suunnitelman mukaisesti. Tutkimus- ja kehittämistoiminta on toteutunut pääosin suunnitelman mukaisesti."

Transkriptio

1 RAPORTTI 1 (12) OSAVUOSIRAPORTOINTI Yhteenveto TUKESin toiminta on edennyt pääosin suunnitelman mukaisesti. Erillissopimusten perusteella on valvontatehtäviä hoidettu kauppa- ja teollisuusministeriön lisäksi myös sisäasiainministeriön, ympäristöministeriön sekä liikenne- ja viestintäministeriön toimeksiannosta. Valvontahavaintojen mukaan tuotteiden, laitteistojen ja laitosten turvallisuustaso ei ole kokonaisuutena katsoen muuttunut. Tuotteiden vaatimustenmukaisuudessa ei myöskään ole tapahtunut muutoksia. Alkuvuoden aikana TUKESin tietoon ei tullut yhtään kuolemaan johtanutta onnettomuutta KTM:n toimialalla. Sähköpaloissa on kuitenkin ennakkotietojen mukaan toukokuun loppuun mennessä kuollut jo 10 henkilöä, joten on odotettavissa edellisen vuoden määrän ylittyminen (2005: 17). Vuoden jälkipuoliskolla on (21.8 mennessä) tullut tietoon yksi kuolemaan johtanut sähkötapaturma. Henkilömuutokset ovat vaikuttaneet osin alkuvuoden tuotosten saavuttamiseen. Valvonnan vuositavoitteet arvioidaan kuitenkin saavutettavan. Viestintää on toteutettu suunnitelman mukaisesti. Tutkimus- ja kehittämistoiminta on toteutunut pääosin suunnitelman mukaisesti. Kauppa- ja teollisuusministeriötä sekä muita yhteistyöministeriöitä on avustettu säädösvalmistelussa suunnitelmien mukaisesti. TUKESin strategian päivitys aloitettiin. Asiakkaat ja prosessit -hanke (TAHKO) on edennyt aikataulun mukaisesti. Tietohallinnon kehittämishankkeet etenevät suunnitelman mukaisesti: verkkopalvelujen ja laitosvalvonnan asiakkuushallintajärjestelmän (KEMU) toimittajasopimukset on tehty. Painelaiterekisterin (PAREK) sähköinen tiedonsiirto otettiin käyttöön. Esimiesvalmennuksen kehittämisohjelma ja toiminnan arviointimallin toinen kehittämis- ja syventämisvaihe ovat edenneet suunnitelman mukaisesti. Alkuvuoden menokehitys on ollut hieman suunniteltua hitaampi, mutta koko vuodelle arvioitu menojen määrä 11,1, milj. toteutunee. Näin ollen vuodelle 2007 siirtyisi 0,9 milj. (2005: 1,8 milj. ). Maksullisen toiminnan tulokehitys on suunnitelman mukainen ja talousarvioesityksen mukainen tuloarvio toteutunee. Tarkemmin tulossopimuksen tavoitteita on käsitelty seuraavissa kappaleissa. Onnettomuustiedot ja valvontahavainnot ml. tuotevalvonnan ja laitteistovalvonnan reaktiotoimenpiteet on kuvattu Yhteiskunnallinen vaikuttavuus -otsakkeen alla. Valvontaan, viestintään sekä tutkimukseen ja kehittämiseen liittyvät toimenpiteet ja hankkeet on kuvattu Tuotokset ja laadunhallinta -otsakkeen alla. Tässä kohdassa on esitetty myös käsittelyaikatavoitteet sekä tietohallinnon, palvelukyvyn ja toimintatapojen kehittämisen toimenpiteet.

2 RAPORTTI 2 (12) 2 Yhteiskunnallinen vaikuttavuus 2.1 Onnettomuustiedot Vuoden 2006 alkupuoliskolla ei ole tapahtunut kuolemaanjohtaneita onnettomuuksia. Sähköpaloissa on kuitenkin ennakkotietojen mukaan toukokuun loppuun mennessä kuollut jo 10 henkilöä, joten on odotettavissa edellisen vuoden määrän ylittyminen (2005: 17). Onnettomuustutkintaryhmien raportteja on valmistunut kaksi: Äetsässä sattuneen räjähdysonnettomuuden ja Pahtavaaran kaivoksella sattuneen työtapaturman tutkintaraportit. Yksi tutkintatyö on edelleen kesken. Uusia tutkintaryhmiä ei ole perustettu. 2.2 Tuotteita koskevat valvontahavainnot Sähkötuotteet: Testauksen otettujen tuotteiden vaatimustenmukaisuus on parantunut, erityisesti vakavat ja puutteet jotka saattavat vaarantaa turvallisuuden ovat vähentyneet. Tämä on heijastunut palautusmenettelyyn joutuneiden tuotteiden merkittävänä vähennyksenä. Ilmoituksia komissiolle (notifikaatioita) on kuitenkin tehty selvästi aikaisempaa enemmän. Energiamerkintöjen esillepano on parantunut. Markkinoilla olevien painelaitteiden vaatimustenmukaisuudessa ei ole havaittu vakavia puutteita. Kemikaalisäiliöiden, kaasulaitteiden, räjähteiden ja ilotulitteiden turvallisuus on ollut hyvä. Mittauslaitteiden valvonnassa puutteita on havaittu pesuloiden pyykin määrän mittauslaitteiden ja ravintoloiden anniskelumittauslaitteiden vaatimustenmukaisuudessa. Elokuussa valmistuneen selvityksen mukaan 15 % omakotitaloissa käytössä olevista vesimittareista on vaatimusten vastaisia. Jalometallituotteiden nimileimoissa on edelleen ollut puutteita; tilanne ei ole muuttunut edellisestä vuodesta. Internetin kautta hankituissa tuotteissa on ollut vääriä leimoja. Näiden tapausten lukumäärä on lisääntynyt. Pelastustoimen laitteet: Valvontaa vaikeuttaa edelleen tuoteryhmäkohtaisten vaatimusten puuttuminen. Markkinoilla on mm. palovaroittimia, jotka aikaisemmin olisi poistettu markkinoilta määräysten vastaisina. CE-merkittyjen rakennustuotteiden vaatimustenmukaisuustilanne on säilynyt hyvänä.

3 RAPORTTI 3 (12) Yhteenveto tuotevalvonnan reaktiotoimenpiteistä vv : Toimenpiteet: alkuvuosi Palauttamismenettely Myyntikielto Toimituskielto Huomautus Notifikaatiot RAPEX 1) Selvityspyyntö Vakauskehotus Muu kehotus Nimileiman rekisteröinnin lopettaminen ) EU:n tuoteturvallisuuteen liittyvä nopea tiedonvaihtojärjestelmä (System for the rapid exchange of information) 2.3 Laitteistoja koskevat valvontahavainnot Sähkölaitteistojen ja sähköurakoinnin valvontahavainnot eivät osoita suuria muutoksia. Sähköurakoitsijoiden toiminnassa on ollut hieman vähemmän puutteita kuin edellisinä vuosina. EU- maiden valvontaviranomaisten hissejä koskeva ADCO-kokous järjestettiin Helsingissä. Kokouksessa käsiteltiin mm. eräitä yksityiskohdiltaan uudentyyppisten hissiratkaisujen vaatimuksenmukaisuuskysymyksiä, jotka ovat ajankohtaisia myös Suomessa. Yhteenveto sähkölaitteistoja ja hissejä koskevista reaktiotoimenpiteistä vv Toimenpiteet: alkuvuosi Käyttökiellot ja tarkastajien käyttökieltojen vahvistukset Uhkasakkomenettely Kehotukset ja vakavat kehotukset Toimintakiellot tai rajoitukset Tutkintapyyntö poliisille Laitoksia koskevat valvontahavainnot Alkuvuonna ei ole tapahtunut vakavia kemikaali-, räjähde- eikä painelaiteonnettomuuksia. Turvallisuustasoa kuvaavia mittareita varten on kerätty tietoa: onnettomuustietoja ja valvontahavaintoja. Näistä raportoidaan koko vuotta koskevassa toimintakertomuksessa. Useissa kemikaalikohteissa TUKESin valvontakäyntejä on voitu harventaa hyvien tulosten ansiosta. Suurimpia tuotantolaitoksia koskevien turvallisuusselvitysten käsittelyssä riskienhallinta on ollut lisäselvityspyyntöjen aiheena. Yritysten riskiarviointitaso on parantunut, mutta vaatimustaso on samanaikaisesti kohonnut. Turvallisuusjohtamisjärjestelmiin liittyvät menettelyt on otettu käyttöön entistä paremmin.

4 RAPORTTI 4 (12) 3 Toiminnallinen tuloksellisuus 3.1 Tuotokset ja laadunhallinta Arvio koko vuoden toteutumasta ja poikkeamat suunnitelmista Tuotteet Alkuvuonna valmistuneiden sähkölaitetestausten lukumäärä on suunnitelman mukainen: testaukseen on otettu n.1/2 oletetusta 600 kappaleen vuosimäärästä. Sähköturvallisuuden ja EMC:n valvontakäyntien määrä on ylittänyt puolivuositavoitteen. Energiamerkin myymälävalvontakohteiden määrä on edelleen alle tavoitteen. EMC-testaukseen on otettu vähemmän tuotteita henkilövaihdoksen vuoksi. RoHS-valvontaa 1 ei ole voitu aloittaa asianmukaisella tavalla riittämättömän rahoituksen vuoksi. Toiminta on keskitetty neuvontaan, tietojen hankintaan ja yhteistyöverkostojen luomiseen. Painelaitteiden markkinavalvonnassa ollaan alkuvuoden tavoitteista jäljessä., Resursseja on käytetty arviointimallin kehittämiseen ja markkinavalvonnan rekisterin valmisteluun. Vaarallisten aineiden kuljetussäiliöiden valvontaa on hallinnut happipullon vaativa onnettomuustutkinta. Muut alan tehtävät on siirretty osin loppuvuoteen. Kemikaalisäiliöiden säädösperusta on muuttumassa kokonaan, joten tämän vuoden aikana ei toteuteta tuotteiden kenttävalvontaa nykyisten standardien perusteella. Muut tavoitteet saavutetaan loppuvuoden aikana. Jalometallituotteiden valvontakohteissa on käyty suunnitellusti. Vakauslain uusimisen myötä huomattavan määrä uusia valvottavia mittauslaiteryhmiä tulee markkinavalvonnan piiriin. Nykytilanteessa mittauslaitteiden valvonta on pysynyt hyvin hallinnassa ja sitä on tuettu uusilla TUKES ohjeilla. Pelastustoimen laitteiden valvontaa on edelleen vaikeuttanut säädösten (laitelaki ja tuoteryhmäkohtaiset asetukset) viivästyminen. Pätevyyskokeiden osallistujamäärät ovat olleet alkuvuonna 2006 poikkeuksellisen suuria, mikä saattaa vaikeuttaa joidenkin lukumääräisten tavoitteiden saavuttamista. CE-merkittyjen rakennustuotteiden valvonta-alue on kasvanut edelleen ja samalla valvontasuoritemäärät ovat kasvaneet aiemmasta. Valvonnan painopiste on saatu pidettyä ennaltaehkäisevässä toiminnassa. Laitteistot Sähkölaitteistojen ja sähköurakoinnin kenttävalvontakäyntejä on tehty hieman aiempia vuosia enemmän. Uusien pienkohteiden sähköasennusten määräystenmukaisuutta kartoittava projekti etenee suunnitelmien mukaisesti. Käsisammutinliikkeiden ilmoituksia ja vastuuhenkilön pätevyystodistushakemuksia on käsitelty poikkeuksellisen paljon uuden asetuksen voimaantulon ja vastuuhenkilöiden pätevyysto- 1 Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa (853/2005)

5 RAPORTTI 5 (12) distusten voimassaolon päättymisen vuoksi. Tämän vuoksi osa käsisammutinliikkeiden valvontakäynneistä on tilattu alihankintana tarkastuslaitokselta. Laitokset Kemikaali- ja kaivosturvallisuusalueella on käynnissä laajoja säädösuudistuksia, mikä vaatii laitosvalvontayksikön resursseja. Kemikaaliturvallisuussäädökset koskevat sekä tuotantolaitoksia että laitteita, erityisesti kemikaalisäiliöiden tekniset vaatimukset täsmentyvät. Merkittävä on myös säiliöstandardien jo tapahtunut muutos kansallisista EU-normeiksi. Kemikaalisäiliöiden ja muiden kemikaaleihin liittyvien tuotteiden osalta toiminnan painopiste onkin ollut kenttävalvonnan sijasta toimivan ohjausjärjestelmän varmistamisessa: on valmisteltu uusista säiliöstandardeista aineistoa valvonnan ja viestinnän tueksi sekä uudistettu palavien nesteiden varastosäiliöiden TUKES-ohjetta Laitosten lupaprosessia on uudistettu täydentämällä kuulutus- ja kuulemismenettelyitä, minkä takia 5 kk käsittelyaika ei kaikissa tapauksissa ole riittävä. Tavoiteaikaan joudutaan mahdollisesti tekemään muutoksia. Turvallisuusselvitysten käsittely ja tietojen keräys on edennyt suunnitelman mukaisesti Markkinoilla olevien vaatimusten vastaisten tuotteiden osuus vähenee Poistetaan markkinoilta mahdollisimman suuri osa vaarallisista tuotteista. Raportointi kohdassa Edistetään toiminnanharjoittajien osaamista ja motivaatiota saattaa markkinoille vain vaatimusten mukaisia tuotteita sekä kuluttajien osaamista ja motivaatiota hankkia vaatimusten mukaisia tuotteita. Raportointi kohdassa Edistetään kansalaisten osaamista tuotteiden turvallisessa käytössä ja turvallisuuden kannalta tarpeellisten käyttöohjeiden toimittamista tuotteiden mukana. Raportointi kohdassa Valmistaudutaan mittauslaitedirektiivin edellyttämään markkinavalvontaan WELMECin työryhmän WG 5 alatyöryhmässä on osallistuttu mittauslaitedirektiivin markkinavalvontaohjeen laadintaa. Markkinavalvonnan kannalta olennaisten tietojenvaihtomenettelyjen selvittämiseen on osallistuttu WELMECin ad hoc -työryhmässä Information Exhange. Työryhmässä WG 11 (vesi-, kaasu-, sähköenergia- ja lämpöenergiamittarit) on myös käsitelty markkinavalvontaan liittyviä asioita Laitosten toiminta ja laitteistojen käyttö sekä asennus-, huolto- ja tarkastustoiminta ovat vaatimusten mukaisia. Laitokset Kemikaali- ja painelaitevalvontaa tehostetaan ottaen huomioon valvontakohteiden erilaisuus ja kypsyystaso. Maakaasu- ja kemikaalilupiin liittyviä menettelyitä toteutetaan ja kohdennetaan maakaasuvalvontaa uuden asetuksen mukaisesti.

6 RAPORTTI 6 (12) - Yhtenäistä arviointimallia on käytetty kemikaali- ja räjähdekohteiden ja painelaitekohteiden valvonnassa. Kemikaalikohteille tulos on haluttaessa kerrottu. Hyväksi arvioitujen kohteiden tarkastusvälejä on harvennettu. - Laitoksia koskevien lupahakemusten käsittelyyn on lisätty henkilöresursseja. Kuulutusmenettelyä on saatettu vastaamaan hallintolain vaatimuksia. Maakaasuvalvontaa on tehty suunnitelman mukaisesti; säädösmuutoksia eivät ole vielä vaikuttaneet valvontaan. - Painelaiterekisterin sähköinen tiedonsiirto on otettu käyttöön. Valvonnassa on kiinnitetty huomiota suurten omistajien kuten liikelaitosten, prosessilaitosten ja jakeluyhtiöiden painelaitteiden turvallisuuden hallintaan. - Kemikaaliturvallisuuslain edellyttämien pätevyyskokeiden järjestämistä koskeva projekti alkoi huhtikuussa ja etenee suunnitellusti. - Kemikaaliturvallisuuslainsäädännön muutosten toimeenpanemiseksi uusittiin turvallisuusselvitystä ja pohjavesien suojelua koskevat TUKES-ohjeet. Nestekaasun turvallisesta käytöstä ja varastoinnista laitoksissa valmistui TUKES-opas ja verkkosivuilla julkaistiin pelastuslaitoksille suunnattu opas pienten kemikaalikohteiden valvonnasta Käsitellään kemikaali- ja räjähdekohteiden toimittamat turvallisuusselvitykset kiinnittäen erityistä huomiota kohteiden riskienhallintaan. Lainsäädännön muutos lisäsi turvallisuusselvitysvelvollisten laitosten määrä 40:llä. Turvallisuusselvityksiä on saapunut 81, lausunnolle on lähetetty 50 ja lisäselvityksiä on pyydetty seitsemästä. Suurin osa lisäselvityspyynnöistä on koskenut onnettomuusriskien tunnistamista ja analysointia sekä seurausten arviointia. Edistetään painelaitteiden kunnonvalvontajärjestelmien käyttöönottamista ohjeistuksella. Projekti alkaa syksyllä ja se valmistuu 2007 Kemikaali- ja painelaitteiden toiminnallista turvallisuutta edistetään erityishankkeella. Projekti on aloitettu ja se valmistuu vuonna Laitteistot ja tekniset palvelut Laitteistojen turvallisen rakentamisen ja käytön varmistamiseksi toteutetaan tarvittavat reaktiiviset valvontatoimenpiteet saatujen ilmoitusten ja rekisterien perusteella. Raportointi kohdassa Laitteistoja koskevat valvontahavainnot. - Sähkölaitteistoja ja urakointia koskevien reaktiivisten valvontatoimenpiteiden lukumäärät vastaavat aikaisempien vuosien määriä. Toteutetaan laitteistoihin, asennusliikkeisiin ja tarkastajiin kohdistetut valvontakäynnit ja muut omaaloitteiset valvontatoimenpiteet laaditun suunnitelman mukaisesti. - Sähkölaitteistojen ja sähköurakoinnin kenttävalvontakäyntejä on tehty jonkin verran aikaisempia vuosia enemmän. - Palovaroitinjärjestelmiin liittyviä koulutustilaisuuksia on järjestetty toiminnanharjoittajille ja viranomaisille. - Sisäasiainministeriön asetus käsisammuttimien tarkastuksesta ja huollosta tuli voimaan Resursseja on kohdennettu ilmoitusten ja vastuuhenkilöiden pätevyystodistusten käsittelyyn. Uudesta asetuksesta on tiedotettu. Edistetään kiinteistöjen haltijoiden valmiutta hallita eri teknologioihin liittyviä käyttöriskejä ja sitoutumista käyttää oikeuden omaavia sähköurakoijia. Alkuvuoden aikana ei ole tehty erityistoimenpiteitä, mutta asia on esillä jatkuvasti mm. jaettavien oppaiden ja ohjeiden sekä nettisivujen aineistoissa. Tehdään otantatutkimus pienten asuinrakennusten sähkötöiden vaatimustenmukaisuudesta, ja suunnitellaan sen perusteella mahdollisesti tarvittavat tulevien vuosien erityistoimenpiteet. Projekti etenee suunnitelman mukaisesti. Edistetään sähkölaitteistojen kunnossapitoa. Toteutetaan viestintätoimenpiteitä ilmajohtotapaturmien ehkäisemiseksi.

7 RAPORTTI 7 (12) Sähkölaitteistojen kunnossapitoa koskevaa TUKES-opasta on valmisteltu. Ilmajohtotapaturmia koskevassa viestinnässä on tehty yhteistyötä Suomen Vapaa-ajan Kalastajien keskusjärjestön kanssa tiedotteilla ja esitejakeluilla sekä lehtiartikkeleilla. Edistetään sähkön paloturvallisuutta etenkin liesien, hoitolaitosten ja maatilojen osalta erillisen hankesuunnitelman mukaisesti. Projekti on suunnitteluvaiheessa, toteutus alkaa syksyllä Suunnitellaan ja käynnistetään toimenpiteet, jotka toteutetaan vuonna 2006 valmistuvaan sähköammattilaisten sähkötapaturmien syitä koskevaan tutkimukseen nojautuen. Tutkimus valmistuu syyskuussa, jonka jälkeen aloitetaan toimenpiteiden suunnittelu Valmistajien ja maahantuojien valmiudet saattaa markkinoille vaatimustenmukaisia, luotettavia ja energiatehokkaita tuotteita parantuvat. Maahantuojien luo tehdään valvontakäyntejä ja niiden sisällön neuvontapainotteisuutta lisätään - Painelaitteiden ja räjähdysvaarallisten tuotteiden maahantuojien neuvonta on kohdistettu painelaitteiden suunnittelu- ja hankintavaiheeseen oikeiden menettelyjen valitsemiseksi. Räjähdysvaarallisiin tuotteisiin liittyvä neuvonta on kohdistunut toiminnanharjoittajan tuotekohtaisen tiedontarpeeseen. - Jalometallituotteiden maahantuojien arviointikäynneillä (4 kpl) on painopisteenä ollut selvittää, miten yritys varmistaa tuomiensa tuotteiden vaatimustenmukaisuuden. - Sähkötuotteita koskevista vaatimuksista ja riskitekijöistä TUKES julkaisi alkuvuonna neljä tiedotetta, joiden pohjalta lehdissä on julkaistu kymmeniä lehtijuttuja ja radiohaastatteluja. Myös palovaroittimien ja rakennustuotteiden vaatimuksista julkaistiin tiedotteet. Sähkötuotteiden sisäänostajille laadittiin pieni opaskortti, jota jaetaan valvontakäynneillä myyntiliikkeissä. Opaskortissa markkinoidaan TUKESin verkkosivujen Sähköisissä merkeissä opasta myyjille ja maahantuojille. - TUKES on jatkanut edelleen ennakoivaa tuoteryhmäkohtaista yhteistyötä (mm. rakennuskiviainekset, liimapuu, sahatavara) rakennusteollisuuden toimialajärjestöjen sekä ilmoitettujen laitosten kanssa toiminnanharjoittajien CE-merkintävalmiuksien varmistamiseksi Kuluttajille ja laitteistojen haltijoille tuotteiden sekä laitteistojen turvallisesta käytöstä ja käyttöön liittyvistä riskeistä tuotettu tieto on selkeää ja ymmärrettävää. Käyttöohjeiden merkitystä korostetaan Hyvien käyttöohjeiden opas julkaistiin vuoden 2005 lopulla TUKESin verkkosivuilla. Opasta on markkinoitu toiminnanharjoittajille ja käyttöohjeiden merkityksestä julkaistiin lehdistötiedote keväällä. Lastenhuoneen valaisimista julkaistiin lehdistötiedote. Sähköpalojen ennaltaehkäisyä ja vikavirtasuojakytkimen käyttöä edistetään tiedotuksella. TUKES oli mukana Espoo asuntomessuilla pelastusalan yhteisosastolla, jonka teemana oli sähköpalot. Osastolla esiteltiin sähköpaloriskejä ja niiden ennaltaehkäisyä sekä jaettiin Estä sähköpalot -esitettä. Eläintilojen sähköturvallisuudesta julkaistiin tutkimusraportti ja järjestettiin tiedotustilaisuus. Asia sai laajasti huomiota lehdistössä ja ammattipiireissä (24 julkaistua artikkelia). Toteutetaan maatiloilla tapahtuvien palojen vähentämiseksi maatilojen paloturvallisuushanke Projekti valmistuu etuajassa joulukuussa Osallistutaan hoitolaitosten paloturvallisuuden parantamiseksi "Vanhusten ja erityisryhmien asumishankkeeseen". TUKES on osallistunut hankkeeseen aktiivisesti ja valmistellut hankkeen materiaaleja sekä tiedotusta. Viestinnässä korostetaan ilotulitteiden oikeaa käyttöä ja silmien suojausta Kampanja toteutetaan loppuvuonna.

8 RAPORTTI 8 (12) Kaasulaitteiden käytössä korostetaan hyvin vanhojen käytössä olevien laitteiden turvallisuuspuutteita. Nestekaasun käytön turvallisuudesta tiedotettiin Kesämökin turvallisuus tiedotteen ja tarkastajien maakuntakierroksen yhteydessä. VAK-tuotteiden ja kemikaalisäiliöiden osalta uudistuvat tuotestandardit tuodaan korostetusti esille Tärkeimpien kemikaalisäiliötyyppien uusien standardien keskeiset vaatimusten muutokset on kartoitettu. Aineistosta muokataan alan toiminnanharjoittajille viestintäaineistoa loppuvuoden valvonta- ja viestintätarpeisiin. Viestitään laitteistojen rakentajille, haltijoille ja käyttäjille laitteistojen turvallisesta käytöstä ja turvallisista toimintatavoista - Eläintilojen sähköturvallisuudesta julkaistiin tutkimus. Tilojen sähkölaitteistojen palo- ja turvallisuusriskeistä sekä ennaltaehkäisystä tiedotettiin laajasti. - Sähkölaitteistojen kunnossapidosta on valmisteilla opas. - Laitteistoja koskevia ammattilaistiedotteita julkaistiin alkuvuonna 15. Tiedotteet koskivat esimerkiksi painelaitteiden käyttöä ja kunnossapitoa, kylmälaitteita sekä sähköasennuksia. Tiedotetaan uudesta maakaasuasetuksesta ja edistetään sen toimeenpanoa ohjeistuksella ja neuvonnalla. Uudesta maakaasuasetuksesta ei ole tiedotettu, koska asetus on vielä valmisteilla. Sähköinen tiedottaminen - TUKESin verkkosivuilla julkaistiin alkuvuonna yhteensä 30 tuotteita, laitteistoja tai laitoksia koskevaa tiedotetta. - Verkkosivujen kävijämäärä on pysynyt alkuvuoden osalta suunnilleen edellisvuoden tasolla. Verkkopalvelun etusivulla on päivittäin eri kävijää. - TUKESin esitteitä ja oppaita lähetettiin alkuvuonna 287 tilaajalle, yhteensä kpl. Suurin osa tilauksista tehtiin verkkosivujen tilauslomakkeella Osallistuminen lainsäädännön valmisteluun sekä kansalliseen ja kansainväliseen yhteistyöhön Avustetaan ministeriöitä säädösuudistusten valmistelussa, tarvittaessa selvityksiä tehden. - TUKES on osallistunut maakaasuasetuksen ja vaarallisten kemikaalien turvallisuusvaatimuksia koskevan valtioneuvoston asetuksen, kaivoslain ja kaivosturvallisuuslain väliraportin valmisteluun - mittauslaitedirektiivin soveltamisohjeiden ja vakauslain valmisteluun on osallistuttu, myös valmispakkaussäädösten selvitysprojektia on valmisteltu - pelastustoimen laitteita koskevan lain ja palovaroittimia, paloilmoittimia ja tehdasvalmisteisia tulisijoja koskevien asetusten valmisteluun on osallistuttu - vaarallisten aineiden kuljettamista koskevien säädösten valmisteluun on osallistuttu - sähkömagneettista yhteensopivuutta (EMC) koskevan direktiivin toimeenpanon, vaarallisten aineiden käytön rajoittamista sähkö- ja elektroniikkalaitteissa (RoHS) ja energiaa käyttävien tuotteiden ekologista suunnittelua (EuP) koskevien säädösten valmisteluun on osallistuttu - pyroteknisten tuotteiden direktiivin valmistelua varten on tuotettu ministeriön käyttöön tarvittavaa tausta-aineistoa Tiedotetaan säädösuudistuksista, edistetään niiden toimeenpanoa ohjeistuksella ja neuvonnalla sekä omia menettelyitä kehittämällä. - säädösuudistuksista on tiedotettu mm. erilaisissa koulutustilaisuuksissa, toiminnanharjoittajille lähetetyillä kirjeillä, uusimalla TUKES-ohjeita ja osallistumalla erillisoppaiden tekemiseen. Osallistutaan painelaitteiden ja painelaitesäädösten soveltamisohjeiden laadintaan. - TUKES on osallistunut komission työryhmässä painelaitedirektiivin soveltamisohjeiden laatimiseen.

9 RAPORTTI 9 (12) Osallistutaan yksinkertaisten painesäiliöiden ja kotitalouden painekattiloiden kansainvälisiin markkinavalvontahankkeisiin. - TUKES on osallistunut syksyllä toteutettavan yksinkertaisten painesäiliöiden kv. markkinavalvontahankkeen suunnittelukokouksiin. Jatketaan tuotteiden markkinavalvonnassa Itämeri-yhteistyötä ja ollaan aloitteellisia AdCotoiminnassa. - TUKES osallistui ensimmäisen rakennustuotteita koskevan CPD-AdCo kokouksen suunnitteluun. Osallistutaan aktiivisesti toimialan kansallisten neuvottelukuntien, toimikuntien, TUKESin foorumeiden ja vastaavien yhteistyöelinten toimintaan. - Toiminta on ollut suunnitelman mukaista Standardien kehittäminen Seurataan toimialan standardisointitoimintaa ja osallistutaan siihen tarvittaessa - TUKES on osallistunut ja seurannut sen kannalta keskeisimpien sähköalan standardisoimiskomiteoiden sekä seuraavien standardisoinnin seurantaryhmien: kaasulaitteet (ÖKKL), kemikaalisäiliöt, räjähteet (Kemianteollisuus ry) ja vaarallisten aineiden kuljetussäiliöt (YTL) toimintaa - TUKES on jäsenenä SESKOn hallituksessa - osallistumisvastuu pelastustoimen laitteiden standardisointiin siirtyi vuoden alussa sisäasiainministeriöltä TUKESille. TUKES on osallistunut useiden paloalan standardisointikomitean jaostoiden ja työryhmien toimintaan. Osallistutaan liesien, kiukaiden ja elektroniikkalaitteiden turvallisuutta parantavien standardien valmisteluun. Tuloksina saadaan aikaan turvallisuuden kannalta parempia standardeja. - puheenjohtajatehtävät SESKOn perustamassa kiuaskomiteassa (61 Z) on ollut TUKESilla. Kiukaita koskevaan standardiin on tulossa merkittäviä turvallisuuteen vaikuttavia muutoksia TUKES osallistuu omalta osaltaan EU-puheenjohtajuuskauden hoitamiseen. - Suomessa pidettävän Seveso-toimivaltaisten viranomaisten kokouksen valmistelut ovat edenneet yhteistyössä KTM:n, TUKESin ja komission kesken. Kokous pidetään lokakuussa. - Hissien ADCO-kokous järjestettiin kesäkuussa.

10 RAPORTTI 10 (12) Käsittelyaikatavoitteet Käsittelyaikatavoitteet Enimmäisaikatavoite vv tot 2005 tot 2006 tavoite 2006 osavuosi/tot Asiatyyppi asiakkaan tarpeiden mukaan, enimmäisaika (pv) tavoiteajassa käsiteltyjen asioiden osuus (%) Kuulutus- ja lausuntomenettelyä edellyttävät luvat ja ilmoitukset Muut luvat ja ilmoitukset Pätevyysarvioinnit Siirtotodistukset Sähkölaitteistojen käytönvalvojailmoitukset Sähköurakointi-ilmoitukset Ilotulitteiden yleiseen kauppaan hyväksyminen Räjähteiden vaarallisuusluokitus Tietohallintotavoitteet: - Laitosvalvonnan asiakkuushallintajärjestelmän (KEMU) tietojärjestelmätoimittaja on valittu ja projekti on edennyt suunnitelman mukaisesti. - Painelaiterekisterin sähköistä tiedonsiirtoa koskeva projekti valmistui. - Verkkopalveluiden teknisen toteutuksen määrittely on valmis ja sopimus verkkopalvelun toteuttajan kanssa on tehty. Toteutus alkaa elokuussa Palvelukyvyn ja toimintatapojen kehittäminen Erityisenä laatutavoitteena on, ettei TUKESin päätöksiin haeta muutoksia. Alkuvuoden aikana on tullut muutamia muutoshakemuksia. Toiminnan laatutaso EFQM-arvioinnin perusteella on 450. Arviointi tehdään syksyllä. Hankesuunnitelmien onnistumisasteen (aikataulujen pitävyys, tavoitteet ja resurssit) tavoitteena on 60 %. Tavoitetta ei saavuteta. Projektihallintamenettelyn kehittämisellä on tehostettu toimintaa. Toteutetaan seuraavat hankkeet tai toimenpiteet: TUPA-hankkeen toimeenpano-ohjelmasta (vuosina ) erityisesti yhteisten toimintaprosessien viimeistely ja yhtenäistäminen sekä suorituskyvyn mittariston viimeistely ja käyttöönotto TUKESin asiakkaat ja prosessit -ohjelma (TAHKO) on jatkanut TUPA-hankkeen toimeenpanojen toteuttamista. Ohjelma etenee aikataulun mukaisesti ja valmistuu vuoden 2007 loppuun mennessä. Ohjelma jakautuu kuuteen eri osaprojektiin, joista käynnissä on tällä hetkellä kolme. Ohjelmassa on laadittu TUKESin strategiset asiakas-, toiminta- ja prosessikartat. Turvallisuusindikaattorihankkeen toimeenpano-ohjelmasta (jatkuu vuoteen 2008) vuonna 2006 käyttöönotettavat osat Yritysten toimintatapojen kuvaavaa indikaattoria on kehitetty ottamalla käyttöön ja pilotoimalla yhteistä toiminnan arviointimallia eri lainsäädäntöalueilla. Yhteinen toiminnan arvioin-

11 RAPORTTI 11 (12) timalli tukee valvonnan riskiperusteista kohdentamista, valvontakäynnin suunnitelmallisuutta ja yhtenäistä toimintaa. Onnettomuustiedot hallintaan hanke Onnettomuustutkinnan ja onnettomuustietojen keruun toimintaperiaatteet on päivitetty. Niitä on hyödynnetty varsinaisen onnettomuustutkintaohjeen päivittämisessä. Yhdessä Tuloksia tulosjohtamisen käsikirjan päivitys Projekti etenee suunnitelman mukaisesti. Tulosohjausprosessia ja siihen liittyviä asiakirjoja sekä tiedonkeruuta on uudistettu vuosisuunnittelun osana. Organisaatiouudistuksen edellyttämät järjestelyt Uudistus toteutui vuoden vaihteessa. Työjärjestysmuutokset on tehty. Projektikulttuurin kehittämisohjelma erillisen suunnitelman mukaisesti Projektit haltuun -hanke on valmistunut. Hankkeen tuloksena on parannettu johtoryhmän mahdollisuuksia saada tietoa ja ohjata projektitoimintaa kokonaisuutena sekä uudistettu TU- KESin projektin hallinta lomakkeet. Menettelyjen kehittämistä tuettiin johtoryhmän projektisalkun johtamisvalmennuksella ja asiantuntijoiden projektipäällikkövalmennuksella. Uudet menettelyt viedään kokonaisuudessaan käytäntöön tulevalla suunnittelukaudella. Toiminnan itsearviointi vahvuuksien tunnistamiseksi ja kehittämiskohteiden priorisoinniksi. Itsearviointi toteutetaan vuoden jälkipuoliskolla. 4 Henkilöstö, osaaminen ja työhyvinvointi Toteutettiin työilmapiiri- ja hyvinvointikysely. Työyhteisön vahvuuksina todettiin tiedonkulku ja tavoitteiden tunteminen, työilmapiiri, esimiestyö ja vaikutusmahdollisuudet. Kaikilla arvioitavilla osaalueilla TUKESin tulokset ovat vähintään vertailuaineiston tasolla. Toteutetaan seuraavat hankkeet tai toimenpiteet: Esimiesvalmennuksen kehittämisohjelma vuosina Keskeisiä teemoja ovat olleet henkilökohtaiset valmiudet, osaamisen johtaminen ja henkilöstöjohtaminen osana tulosjohtamista. Ohjelma on edennyt suunnitelman mukaisesti ja päättyy tammikuussa Toiminnan arviointimallin toinen kehittämis- ja valmennusvaihe Yhteisen toiminnan arviointimallin kehittämistä ja käytäntöön vientiä tuettiin sisäisellä valmennuksella. Valmennus on edennyt suunnitelman mukaisesti. Riskienhallinnan osaamista ja hallintaa syventävät opintopiirit - sisäisen valvonnan opintopiirissä valmistui alkuvuonna valtionvarainministeriön laatimaan arviointikehikkoon perustuva sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arviointi. - tuotantolaitosten riskienhallinta: ohjelma on suunniteltu alustavasti. TUKESin strategisten osaamistarpeiden päivitys ja sen pohjalta sisäisen valmennuksen ja toimintatapojen kehittäminen Strategisten osaamistarpeet määritellään osana strategiatyötä ja syksyn tulosjohtamisprosessia. Näkyvää osaamista -hanke valmistui. Osaamisen kehittämisprosessin toimivuutta on tutkittu henkilöstön näkökulmasta. Saatuja tuloksia - tietoja vahvuuksista ja kehittämiskohteista on hyödynnetty esimiesvalmennuksessa sekä osaamisen kehittämisryhmän työssä. Työsuojelun toimintaohjelman edellyttämät toimenpiteet ja työsuojeluriskikartoituksen päivitys Valvontatyön tapaturmariskit ja niiden hallinta -hanke valmistui. Toimenpide-ehdotuksessa esitetään valvontakäyntejä tekevien henkilöiden henkilökohtaisten suojavälineiden täydentämistä, työturvallisuuskoulutusta ja valvontatyön turvallisuusohjeistuksen päivittämistä.

12 RAPORTTI 12 (12) 5 Talous TUOTTO- JA KULULASKELMA (1000 euroa) Kausi Kausi Koko vuosi Toiminnan tuotot: Toteutunut Ed. vuosi Ero-% Suunnitelma Ero-% Suunnitelma Ennuste tot Maksullisen toiminnan tuotot Vuokrat ja käyttökorvaukset Yhteistoiminnan tuotot Muut toiminnan tuotot Tuotot yhteensä Toiminnan kulut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Henkilöstökulut Vuokrat Palvelujen ostot Muut kulut Poistot Kulut yhteensä Jäämä I Rahoitustuotot ja -kulut Rahoitustuotot Satunnaiset tuotot ja kulut Jäämä II Tuotot veroista ja pakollisista maksuista Muut pakolliset maksut Perityt arvonlisäverot Suoritetut arvonlisäverot Yhteensä Tilikauden tuotto- ja kulujäämä Määräraha Alkuvuoden aikana määrärahaa on käytetty 4,6 milj. euroa. Koko vuoden määrärahan käytöksi arvioidaan 11,1 milj. euroa. Tällöin seuraavalle vuodelle siirtyisi noin 0,9 milj. euroa (vuodelta 2005 siirtyi yhteensä 1,8 milj. euroa). Kulut Toiminnan kulut olivat noin 4,7 milj. euroa. Tämä on noin 0,2 milj. euroa edellisvuotta enemmän, mutta 0,2 milj. euroa (4 %) suunniteltua vähemmän. Ero suunnitelmaan johtui pääosin pienemmistä henkilöstökuluista. Suunniteltuja henkilöstökuluja on vähentänyt henkilöstömuutokset sekä arvioitua pienempi projektihenkilöiden määrä. Tuotot Toiminnan tuotot olivat alkuvuonna euroa. Tulokertymä oli euroa arvioitua suurempi. Talousarvion mukainen tuloarvio ( euroa) tultaneen saavuttamaan.

TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2011

TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2011 TURVATEKNIIKAN KESKUS TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2011 Johtokunta hyväksynyt 15.3.2010 TÄSSÄ EI OLE HUOMIOITU KEVAKE-SIIRTOA 32.20. 03. Turvatekniikan keskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille

Lisätiedot

TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2007

TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2007 TURVATEKNIIKAN KESKUS TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2007 Johtokunta hyväksynyt 14.3.2006 32.20. 23. Turvatekniikan keskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 9 285

Lisätiedot

Toimialan onnettomuudet 2012

Toimialan onnettomuudet 2012 Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet 212 Osa 2 Indikaattorit Tukesin toiminnan indikaattorit Toiminnan vaikuttavuuden arviointia ja mittaamista varten Tukes kehitti vuonna

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet 2015

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet 2015 Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet 2015 Kalvosarja Tämä kalvosarja on yhteenveto Tukesin tietoon tulleista, toimialalla vuonna 2015 sattuneista onnettomuuksista. 1.1.2011

Lisätiedot

Toimialan onnettomuudet 2013

Toimialan onnettomuudet 2013 Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet 213 Osa 2 Indikaattorit Tukesin toiminnan indikaattorit Toiminnan vaikuttavuuden arviointia ja mittaamista varten Tukes kehitti vuonna

Lisätiedot

Toimialan onnettomuudet 2011

Toimialan onnettomuudet 2011 Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet 211 Osa 2 Indikaattorit Tukesin toiminnan indikaattorit Toiminnan vaikuttavuuden arviointia ja mittaamista varten Tukes kehitti vuonna

Lisätiedot

Toimialan onnettomuudet 2009

Toimialan onnettomuudet 2009 Toimialan onnettomuudet 2009 Osa 1 Johdanto PL 66 (Opastinsilta 12 B) 00521 HELSINKI WWW.TUKES.FI PUHELIN 010 6052 000 ETUNIMI.SUKUNIMI@TUKES.FI Kalvosarja Tämä kalvosarja on yhteenveto Tukesin (Turvatekniikan

Lisätiedot

Pääluokka 32 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 32 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA Talousarvioesitys, Ministeriön ehdotus Pääluokka 32 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA 40. Yritysten toimintaympäristö, markkinoiden sääntely ja työelämä 05. Turvallisuus- ja kemikaaliviraston toimintamenot

Lisätiedot

KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN JA TURVATEKNIIKAN KESKUKSEN VÄLINEN TULOSSOPIMUS VUODELLE 2008

KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN JA TURVATEKNIIKAN KESKUKSEN VÄLINEN TULOSSOPIMUS VUODELLE 2008 Dnro KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN JA TURVATEKNIIKAN KESKUKSEN VÄLINEN TULOSSOPIMUS VUODELLE 2008 1 Yleistä Turvatekniikan keskuksen toiminta-ajatus ja toimialat Arvot TUKESin visio 2015 Turvatekniikan

Lisätiedot

Tukes pelastustoimen laitteista annetun lain (10/2007) mukainen valvonta

Tukes pelastustoimen laitteista annetun lain (10/2007) mukainen valvonta Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) 6.10.2016 Karoliina Meurman Tukes pelastustoimen laitteista annetun lain (10/2007) mukainen valvonta Paloklusteri, Lahti 1 Tukesin organisaatio 6.10.2016 Karoliina

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet Osa 7 Sähkö ja hissit

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet Osa 7 Sähkö ja hissit Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet 2015 Osa 7 Sähkö ja hissit Tukesin sähkö- ja hissiturvallisuusvalvonta Valvonnan kohteita mm. sähkölaitteiden ja -tarvikkeiden turvallisuus

Lisätiedot

Tukesin laajenevat tehtävät ja

Tukesin laajenevat tehtävät ja Tukesin laajenevat tehtävät ja kehitysnäkymiä Seppo Ahvenainen 4.11.2009 PL 123 (LÖNNROTINKATU 37) 00181 HELSINKI WWW.TUKES.FI PUHELIN (09) 010 6052 000 ETUNIMI.SUKUNIMI@TUKES.FI TUKESin tehtävät TUKES

Lisätiedot

SISÄASIAINMINISTERIÖ TULOSSOPIMUS Pelastusosasto SISÄASIAINMINISTERIÖN PELASTUSOSASTON JA TURVATEKNIIKAN KESKUKSEN VÄLINEN TULOSSOPIMUS 2006

SISÄASIAINMINISTERIÖ TULOSSOPIMUS Pelastusosasto SISÄASIAINMINISTERIÖN PELASTUSOSASTON JA TURVATEKNIIKAN KESKUKSEN VÄLINEN TULOSSOPIMUS 2006 SISÄASIAINMINISTERIÖ TULOSSOPIMUS 2006 1 16.1.2006 SM-2005-02529/Va-423 SISÄASIAINMINISTERIÖN PELASTUSOSASTON JA TURVATEKNIIKAN KESKUKSEN VÄLINEN TULOSSOPIMUS 2006 1. Yleistä 1.1 Toiminta-ajatus 1.2 Arvot

Lisätiedot

Henkilönsuojainten markkinavalvontahankkeen 2013 loppuraportti

Henkilönsuojainten markkinavalvontahankkeen 2013 loppuraportti Henkilönsuojainten markkinavalvontahankkeen 2013 loppuraportti Kuva: Unto Kärkkäinen Työsuojelunäyttely Sivu 2 / 7 Sisällys Tiivistelmä. 3 1 Hankkeen tausta ja tavoite.3 1.1 Hankkeen taustaa 3 1.2 Hankkeen

Lisätiedot

Riippumattomat arviointilaitokset

Riippumattomat arviointilaitokset Riippumattomat arviointilaitokset CSM Riskienhallinta -asetuksen mukainen riippumaton arviointi Komission asetus (352/2009/EY) yhteisestä turvallisuusmenetelmästä, CSM riskienhallinta-asetus, vaatii rautatiejärjestelmässä

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HEINÄKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI TOUKOKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta

Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta 1 (5) Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta Väestö Työllisyys Lokakuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 21 736 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 585,

Lisätiedot

Hallituksen esitys eduskunnalle hissiturvallisuuslaiksi HE 23/2016 vp. Eduskunnan talousvaliokunta Sari Rapinoja TEM

Hallituksen esitys eduskunnalle hissiturvallisuuslaiksi HE 23/2016 vp. Eduskunnan talousvaliokunta Sari Rapinoja TEM Hallituksen esitys eduskunnalle hissiturvallisuuslaiksi HE 23/2016 vp Eduskunnan talousvaliokunta 18.3.2016 Sari Rapinoja TEM Hissiturvallisuussäädösten nykytilanne 1) Sähköturvallisuuslaki (410/1996)

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 11. toukokuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 11. toukokuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 11. toukokuuta 2016 (OR. en) 8823/16 ENER 146 ENV 279 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 10. toukokuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D044838/02 Asia:

Lisätiedot

Talousraportti 6/

Talousraportti 6/ 1 (5) Talousraportti kesäkuun lopun tilanteesta Väestö Toukokuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22 003 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 725, Nurmeksessa 7 972 ja Valtimolla 2 307 asukasta. Juuassa

Lisätiedot

1 TURVALLISUUSSELVITYKSEN TAUSTA TURVALLISUUSSELVITYKSEN LAADINTA TURVALLISUUSSELVITYKSEN SISÄLTÖ... 5

1 TURVALLISUUSSELVITYKSEN TAUSTA TURVALLISUUSSELVITYKSEN LAADINTA TURVALLISUUSSELVITYKSEN SISÄLTÖ... 5 LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (9) Sisällysluettelo 1 TURVALLISUUSSELVITYKSEN TAUSTA... 3 2 TURVALLISUUSSELVITYKSEN LAADINTA... 4 3 TURVALLISUUSSELVITYKSEN SISÄLTÖ... 5 4 TURVALLISUUSSELVITYKSEN RAKENNE... 6 5

Lisätiedot

1. YMPÄRISTÖASIOIDEN SUUNNITTELU, ORGANISOINTI, ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN

1. YMPÄRISTÖASIOIDEN SUUNNITTELU, ORGANISOINTI, ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN 1. YMPÄRISTÖASIOIDEN SUUNNITTELU, ORGANISOINTI, ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN Oppilaitos: Yhteyshenkilö: Päivämäärä: 1.1 YMPÄRISTÖASIOIDEN HOIDON TILA KRITEERI 1: Oppilaitoksella on käsitys omaan toimintaansa

Lisätiedot

SISÄASIAINMINISTERIÖ TULOSSOPIMUS Pelastusosasto

SISÄASIAINMINISTERIÖ TULOSSOPIMUS Pelastusosasto SISÄASIAINMINISTERIÖ TULOSSOPIMUS 1 3.1. SM--02074/Va-423 SISÄASIAINMINISTERIÖN PELASTUSOSASTON JA TURVATEKNIIKAN KESKUKSEN VÄ- LINEN TULOSSOPIMUS 1. YLEISTÄ 1.1 Toiminta-ajatus 1.2 Arvot 1.3 Visio 2015

Lisätiedot

Ympäristöviraston tammi - kesäkuun 2016 toimintaraportti

Ympäristöviraston tammi - kesäkuun 2016 toimintaraportti n tammi - kesäkuun 2016 toimintaraportti Tehtäväalueiden vastuuhenkilöiden antamien raporttien perusteella toiminta etenee kokonaisuutena suunnitellusti ja hyväksytyt strategiset ja operatiiviset tavoitteet

Lisätiedot

Sopimus sivistystoimialan yhteisten hallintopalvelujen tuottamisesta vuonna 2014 ja taloussuunnitelmakaudella

Sopimus sivistystoimialan yhteisten hallintopalvelujen tuottamisesta vuonna 2014 ja taloussuunnitelmakaudella Sopimus sivistystoimialan yhteisten hallintopalvelujen tuottamisesta vuonna 2014 ja taloussuunnitelmakaudella 2014-2017 Sopimuksen tarkoitus Tällä operatiivisella sopimuksella pääprosessia edustava toimialajohtaja

Lisätiedot

Palontutkimuksen päivät 2007 Tekniikka uhkana ja mahdollisuutena

Palontutkimuksen päivät 2007 Tekniikka uhkana ja mahdollisuutena Palontutkimuksen päivät 2007 Tekniikka uhkana ja mahdollisuutena Hanasaaren kulttuurikeskus 28.8.2007 Sprinklaus henkilösuojauksessa missä mennään tällä hetkellä Seppo Männikkö Pelastuspäällikkö Tampereen

Lisätiedot

Toimialan onnettomuudet 2013

Toimialan onnettomuudet 2013 Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet 2013 Osa 6 Painelaitteet Painelaitteet Tukes edistää painelaitteiden turvallisuutta valvomalla painelaitesäädösten noudattamista tiedottamalla

Lisätiedot

Kupiainen Niina Kuluttajaturvallisuuslain mukainen valvonta kunnissa kuluttajaturvallisuusvalvonnan peruskurssi 2014

Kupiainen Niina Kuluttajaturvallisuuslain mukainen valvonta kunnissa kuluttajaturvallisuusvalvonnan peruskurssi 2014 Kupiainen Niina 13.5.2014 Kuluttajaturvallisuuslain mukainen valvonta kunnissa kuluttajaturvallisuusvalvonnan peruskurssi 2014 Työnjako kuluttajaturvallisuusvalvonnassa 1/3 Kuntien valvontayksiköissä keskitytään

Lisätiedot

YMPÄRISTÖ- JA TERVEYSVALVONTAPALVELUJEN VASTUUALUEEN TAVOITTEET JA MITTARIT 2016

YMPÄRISTÖ- JA TERVEYSVALVONTAPALVELUJEN VASTUUALUEEN TAVOITTEET JA MITTARIT 2016 YMPÄRISTÖ- JA TERVEYSVALVONTAPALVELUJEN VASTUUALUEEN TAVOITTEET JA MITTARIT 16 Ympäristö- ja terveysvalvontapalvelujen vastuualueen tavoitekategorioiden yhteenveto: 1. turvallisuus: hyvällä tasolla. henkilöstö:

Lisätiedot

Talousraportti 8/

Talousraportti 8/ 1 (6) Talousraportti elokuun lopun tilanteesta Väestö Elokuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 21 831 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 620, Nurmeksessa 7 930 ja Valtimolla 2 281 asukasta. Juuassa

Lisätiedot

TIEHALLINNON TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2004

TIEHALLINNON TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2004 240/53/04 Liikenne- ja viestintäministeriö Tiehallinto 22.4.2005 TIEHALLINNON TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2004 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa Tiehallinnon tilintarkastuksesta

Lisätiedot

Vakavien onnettomuuksien tutkinta ja onnettomuuksista oppiminen. Johtaja, dosentti Veli-Pekka Nurmi Onnettomuustutkintakeskus

Vakavien onnettomuuksien tutkinta ja onnettomuuksista oppiminen. Johtaja, dosentti Veli-Pekka Nurmi Onnettomuustutkintakeskus Vakavien onnettomuuksien tutkinta ja onnettomuuksista oppiminen Johtaja, dosentti Veli-Pekka Nurmi Onnettomuustutkintakeskus ONNETTOMUUSTUTKINTAKESKUS VAKAVIEN ONNETTOMUUKSIEN JA NIIDEN VAARATILANTEIDEN

Lisätiedot

1 (2) VM078:00/2012. Nimeämispyyntö. Julkisen hallinnon ICT-osasto Jakelussa mainituille

1 (2) VM078:00/2012. Nimeämispyyntö. Julkisen hallinnon ICT-osasto Jakelussa mainituille Nimeämispyyntö VM078:00/2012 1 (2) Julkisen hallinnon ICT-osasto 31.3.2016 Jakelussa mainituille NIMEÄMISPYYNTÖ KUNTIEN TALOUSTIETOJEN, TILASTOINNIN JA TIETOHUOLLON KEHITTÄMISOHJELMAN PROJEKTIRYHMÄÄN Valtiovarainministeriö

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1/2016. Maakuntajohtajan katsaus 1 (6) MHS 4/2016 asia nro 63. Tuleva aluehallintouudistus

Osavuosikatsaus 1/2016. Maakuntajohtajan katsaus 1 (6) MHS 4/2016 asia nro 63. Tuleva aluehallintouudistus 1 (6) Osavuosikatsaus 1/2016 MHS 4/2016 asia nro 63 Maakuntajohtajan katsaus Tuleva aluehallintouudistus Pääministeri Sipilän hallitus on päättänyt toteuttaa vuoden 2019 alusta alkaen laajan SOTE- ja aluehallinnon

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

HE laiksi räjähteiden vaatimustenmukaisuudesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 20/2016 vp)

HE laiksi räjähteiden vaatimustenmukaisuudesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 20/2016 vp) Eduskunta Talousvaliokunta 29.3.2016 HE laiksi räjähteiden vaatimustenmukaisuudesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 20/2016 vp) Tapani Koivumäki TEM HE (20/2016 vp) laiksi räjähteiden vaatimustenmukaisuudesta

Lisätiedot

JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 1. Strategian kuvaaminen strategiakartan avulla

JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 1. Strategian kuvaaminen strategiakartan avulla JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 1. Strategian kuvaaminen strategiakartan avulla Versio: palautekierrosversio, 2. palautekierros Julkaistu: Voimassaoloaika: toistaiseksi

Lisätiedot

Käyttöasetus potilassiirtojen

Käyttöasetus potilassiirtojen Käyttöasetus potilassiirtojen näkökulmasta Ylitarkastaja Riina Perko Valtioneuvoston asetus työvälineiden turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta (403/2008) Käyttöasetus Asetus voimaan 1.1.2009 Käyttöasetuksen

Lisätiedot

2 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-HUHTIKUU 2016

2 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-HUHTIKUU 2016 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA 07.06.2016 2 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-HUHTIKUU 2016 19/02/02/00/08/2016 HYKS Lautakuntaa on tarkoitus tässä kokouksessa informoida

Lisätiedot

Katsaus säädöstilanteeseen. Pelastustoimen laitteiden ajankohtaispäivät 26.11.2008 Helsinki Jaana Rajakko

Katsaus säädöstilanteeseen. Pelastustoimen laitteiden ajankohtaispäivät 26.11.2008 Helsinki Jaana Rajakko Katsaus säädöstilanteeseen Pelastustoimen laitteiden ajankohtaispäivät 26.11.2008 Helsinki Jaana Rajakko Palovaroitinasetus (1/2) Lausuntokierros päättyy 15.12.2008 www.pelastustoimi.fi/valmisteilla Tavoite

Lisätiedot

Ympäristöviraston tammi - kesäkuun 2016 toimintaraportti

Ympäristöviraston tammi - kesäkuun 2016 toimintaraportti n tammi - kesäkuun 2016 toimintaraportti Tehtäväalueiden vastuuhenkilöiden antamien raporttien perusteella toiminta etenee kokonaisuutena suunnitellusti ja hyväksytyt strategiset ja operatiiviset tavoitteet

Lisätiedot

Onnettomuuksien ehkäisy 2013

Onnettomuuksien ehkäisy 2013 Onnettomuuksien ehkäisy 2013 Kimmo Markkanen riskienhallintapäällikkö Onnettomuuksien ehkäisy 2013 14.2.2013 25.11.2011 3 Palvelualueiden keskinäinen toiminta Onnettomuuksien ehkäisy Ensihoito Pelastustoiminta

Lisätiedot

11. Lääkelaitos ja Lääkehoidon kehittämiskeskus

11. Lääkelaitos ja Lääkehoidon kehittämiskeskus 11. Lääkelaitos ja Lääkehoidon kehittämiskeskus S e l v i t y s o s a : Lääkelaitoksen tehtävänä on ylläpitää ja edistää lääkkeiden, terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden sekä verivalmisteiden käytön

Lisätiedot

Miten EU säätelee hormonihäiriköitä

Miten EU säätelee hormonihäiriköitä Miten EU säätelee hormonihäiriköitä Eduskunnan ympäristövaliokunnan avoin kokous 15.3.2017 Jukka Malm Varapääjohtaja Euroopan kemikaalivirasto Johdanto Euroopan kemikaalivirasto Perustettu 1.6.2007 580

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan pelastuslaitos liikelaitos

Pohjois-Karjalan pelastuslaitos liikelaitos 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.9.2016 A. Talous Käyttötalous Pelastuslaitos 1 000 tot. 9/2015 Ta 2016 Tot 9/2016 % ta:sta muutos 15-16 Muutos 15-16 % Ennuste 31.12.2016 Toimintatulot 17 297 24 097 17 497 72,6

Lisätiedot

Raportointi jäsenkunnille. Tammi-maaliskuu 2015

Raportointi jäsenkunnille. Tammi-maaliskuu 2015 Raportointi jäsenkunnille Tammi-maaliskuu 2015 Eksoten tulos Q1 2015 Kausi Jäsenkuntien maksuosuudet Toimintakate Tulos Alijäämä Raportointikokous BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN 3/2014

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

Hanketoiminnan ohjaus ja vaikuttavuus

Hanketoiminnan ohjaus ja vaikuttavuus AMMATILLISEN PERUS- JA LISÄKOULUTUKSEN VALTIONAVUSTUSHANKKEIDEN 2014 ALOITUSTILAISUUS 11.9.2014 Hanketoiminnan ohjaus ja vaikuttavuus Opetusneuvos Vaikuttavuus Ei ole vain yhtä määritelmää siitä, mitä

Lisätiedot

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 KOTEL 14-002 26.2.2014 1 (4) KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 1 TOIMINTA-AJATUS Yhdistyksen tarkoituksena on edistää laatua, luotettavuutta ja taloudellisuutta elektroniikan komponenttien,

Lisätiedot

Sisäisen tarkastuksen ja yhteistyöryhmien palautteet toimintatapaan. Ismo Kohonen

Sisäisen tarkastuksen ja yhteistyöryhmien palautteet toimintatapaan. Ismo Kohonen Sisäisen tarkastuksen ja yhteistyöryhmien palautteet toimintatapaan Ismo Kohonen 17.8.2016 Sisäisen tarkastuksen kohde, laajuus ja rajaukset Tarkastuksen kohde oli Väylänpidon alueurakkasopimusten hallinnan

Lisätiedot

Yleisötilaisuudet ja pyrotekniikka

Yleisötilaisuudet ja pyrotekniikka Yleisötilaisuudet ja pyrotekniikka Anu Puttonen vs. tarkastusinsinööri 1 Valvontavastuut Pelastuslaitos Poliisi Tukes Raja Luokan 2 ja 3 ilotulitteet (kuluttajailotulitteet) Yksityishenkilön järjestämä

Lisätiedot

Vastuualueen ja tulosyksikön sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arviointi ja järjestäminen (pohjaehdotus)

Vastuualueen ja tulosyksikön sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arviointi ja järjestäminen (pohjaehdotus) Vastuualueen ja tulosyksikön sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arviointi ja järjestäminen 2012 2014 (pohjaehdotus) Arviointilomakkeiden tarkoitus Kunkin vastuualueen ja tulosyksikön sisäisen valvonnan

Lisätiedot

Pelastussuunnitelma. Kiinteistön nimi. Päiväys

Pelastussuunnitelma. Kiinteistön nimi. Päiväys Pelastussuunnitelma Kiinteistön nimi Päiväys Lomake on Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön tuottama mallilomake, jota voidaan käyttää asuinrakennuksen pelastussuunnitelman pohjana. Lomake noudattaa sisäasiainministeriön

Lisätiedot

2

2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Liesien aiheuttamat kuolemantapaukset ovat lisääntyneet. Sähkölieden päälle jättäminen valvomattomana, ajoittain yhdistettynä päihteiden käyttöön ovat suurin syy liesipaloihin. Nykyajan

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Hanna Mustonen Merkinnät, käyttöohjeet ja tiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Hanna Mustonen Merkinnät, käyttöohjeet ja tiedot Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Hanna Mustonen 28.10.2013 Merkinnät, käyttöohjeet ja tiedot Sähkölaitteen merkinnät, tiedot ja ohjeet ENNEN SÄHKÖLAITTEEN MARKKINOILLE SAATTAMISTA ON VARMISTETTAVA,

Lisätiedot

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET L 146/1 II (Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2016/879, annettu 2 päivänä kesäkuuta 2016, yksityiskohtaisten järjestelyjen vahvistamisesta

Lisätiedot

Kuntien ICT-muutostukiohjelma. Kunta- ja palvelurakennemuutostuen ICT-tukiohjelman uudelleen asettaminen

Kuntien ICT-muutostukiohjelma. Kunta- ja palvelurakennemuutostuen ICT-tukiohjelman uudelleen asettaminen Kuntien ICT-muutostukiohjelma Kunta- ja palvelurakennemuutostuen ICT-tukiohjelman uudelleen asettaminen Ossi Korhonen 11.12.2014 ICT-muutostukiprojekteissa nyt mukana yhteensä 135 kuntaa ICT-muutostuki

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 182/53/01

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 182/53/01 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 182/53/01 11.06.2001 Työministeriö TYÖMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa työministeriön tilintarkastuksesta

Lisätiedot

Meripolitiikan rahoitus Euroopan meri- ja kalatalousrahastossa. EU-erityisasiantuntija Jussi Soramäki Valtioneuvoston kanslia

Meripolitiikan rahoitus Euroopan meri- ja kalatalousrahastossa. EU-erityisasiantuntija Jussi Soramäki Valtioneuvoston kanslia Meripolitiikan rahoitus Euroopan meri- ja kalatalousrahastossa EU-erityisasiantuntija Jussi Soramäki Valtioneuvoston kanslia EMKR varojen jakauma Komissio: - 650 milj. euroa, josta meripolitiikka noin

Lisätiedot

1. Oppilaitoksella on kansainvälisyysstrategia tai se on osa oppilaitoksen strategiaa.

1. Oppilaitoksella on kansainvälisyysstrategia tai se on osa oppilaitoksen strategiaa. Vertaisarviointikriteerit Arviointialue: Kansainvälisyystoiminta ja strategia versio 1.0./13.9.2016 Kansainvälisen toiminnan suunnittelu 1. Oppilaitoksella on kansainvälisyysstrategia tai se on osa oppilaitoksen

Lisätiedot

Kuntapalvelutoimiston raportointi, syys-joulukuu vuosi 2015

Kuntapalvelutoimiston raportointi, syys-joulukuu vuosi 2015 Oulunkaaren kuntayhtymä Kuntapalvelutoimiston raportointi, syys-joulukuu vuosi 2015 Hyvinvointia ihmistä lähellä Sisältö 1 Kuntapalvelutoimiston ta-2015 toimeenpano palvelualoittain... 3 1.1 Henkilöstöpalvelut...

Lisätiedot

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Kouvolan talouden yleiset tekijät Tilinpäätös 2012 2 Kouvolan talouden yleiset tekijät 3 Väestökehitys Kouvolassa 2001-2020 31.12. As.lkm Muutos, lkm % 2001 91 226-324 -0,35 2002 90 861-365 -0,40 2003 90 497-364 -0,40 2004 90 227-270 -0,30

Lisätiedot

Pelastustoimen kehittämispäällikkö?? LUP onnettomuuksien ehkäisyn seminaari

Pelastustoimen kehittämispäällikkö?? LUP onnettomuuksien ehkäisyn seminaari LUP onnettomuuksien ehkäisyn seminaari 6.-7.2.2012 Rakennusvalvonnan ja pelastusviranomaisen roolit rakennusluvan vastaisen käyttötarkoituksen yhteydessä Hotelli Kuninkaantie 7.2.2012 Jussi Rahikainen

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 57/2001 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kemikaalilain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan kemikaalilain säännöksiä muutettavaksi siten, että kemikaalin päällysmerkintöihin

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI MAALISKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo 216 215 214 213 212 211 tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu

Lisätiedot

Onnettomuuksista oppiminen tutkinnan näkökulmasta

Onnettomuuksista oppiminen tutkinnan näkökulmasta Onnettomuuksista oppiminen tutkinnan näkökulmasta Onnettomuuksien ehkäisy 2012, Espoo 7.2.2012 Johtaja, dosentti Direktör, docent Veli-Pekka Nurmi Onnettomuustutkintakeskus Olycksutredningscentralen Uutisointia:

Lisätiedot

Hallituksen esitys eduskunnalle painelaitelaiksi. HE 117/2016 vp.

Hallituksen esitys eduskunnalle painelaitelaiksi. HE 117/2016 vp. Eduskunta Talousvaliokunta 15.9.2016 Hallituksen esitys eduskunnalle painelaitelaiksi HE 117/2016 vp. Sami Teräväinen hallitussihteeri, TEM Nykytilanne VOIMASSA OLEVA LAINSÄÄDÄNTÖ 1) Painelaitelaki (869/1999)

Lisätiedot

Toiminta rahoitetaan osallistujien jäsenmaksuilla, hankerahoituksella ja erikseen kerättävällä rahoituksella.

Toiminta rahoitetaan osallistujien jäsenmaksuilla, hankerahoituksella ja erikseen kerättävällä rahoituksella. LOHJAN SEUDUN YMPÄRISTÖKLUSTERI Klusteri on yhteistyöverkosto, joka edistää yritysten ja yhteisöjen ympäristöasioiden hallintaa, auttaa ennakoimaan ja sopeutumaan muutoksiin ja riskeihin sekä edesauttaa

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMAN. Julkaistu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta 2014. 50/2014 (Suomen säädöskokoelman n:o 372/2014) Valtioneuvoston asetus

SÄÄDÖSKOKOELMAN. Julkaistu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta 2014. 50/2014 (Suomen säädöskokoelman n:o 372/2014) Valtioneuvoston asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUS SARJA Julkaistu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta 2014 (Suomen säädöskokoelman n:o 372/2014) Valtioneuvoston asetus suomalais-norjalaisesta vesienhoitoalueesta tehdyn sopimuksen

Lisätiedot

Näin eläketurvakeskuslaiset saatiin houkuteltua mukaan strategian muokkaamiseen. Kati Kalliomäki Fountain Parkin aamutilaisuus 1.9.

Näin eläketurvakeskuslaiset saatiin houkuteltua mukaan strategian muokkaamiseen. Kati Kalliomäki Fountain Parkin aamutilaisuus 1.9. Näin eläketurvakeskuslaiset saatiin houkuteltua mukaan strategian muokkaamiseen Kati Kalliomäki Fountain Parkin aamutilaisuus 1.9.2016 Esityksen sisältö Pari sanaa Eläketurvakeskuksesta Strategiatyö vaihe

Lisätiedot

SISÄLLYS. koskevasta kirjanpidosta sekä markkinoille saatettujen kasvinsuojeluaineiden määrien ilmoittamisesta N:o 253.

SISÄLLYS. koskevasta kirjanpidosta sekä markkinoille saatettujen kasvinsuojeluaineiden määrien ilmoittamisesta N:o 253. SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2007 Julkaistu Helsingissä 15 päivänä maaliskuuta 2007 N:o 253 259 SISÄLLYS N:o Sivu 253 Laki sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta

Lisätiedot

SAATE TK Valtiovarainministeriö. Kirjaamo

SAATE TK Valtiovarainministeriö. Kirjaamo SAATE TK-21-975-07 9042008 Valtiovarainministeriö Kirjaamo Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2009 Liitteenä on myös Cognos Planning-järjestelmällä tehdyt rahoitustaulukot: - peruslaskelma

Lisätiedot

MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA

MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA lukien toistaiseksi 1 (5) Sijoituspalveluyrityksille MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA Rahoitustarkastus antaa sijoituspalveluyrityksistä annetun lain

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus rautatiejärjestelmän turvallisuudesta ja yhteentoimivuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti muutetaan rautatiejärjestelmän turvallisuudesta

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 19.1.2017 COM(2017) 23 final 2017/0010 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/98/EY liitteen III muuttamisesta vaarallisuusominaisuuden

Lisätiedot

Laskutusjakso 3 kuukautta, paitsi suurkuluttajille 1 kuukausi

Laskutusjakso 3 kuukautta, paitsi suurkuluttajille 1 kuukausi 1 12.4.2016 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 31.3.2016 A. Talous Käyttötalous 1 000 Tot 3/2015 TA 2016 Tot 3/2016 % ta:sta Muutos 15-16 Muutos % Tuotot 3 479 15 478 3 601 23,3 122 3,4 Kulut -1 435-7 581-1 628 21,5-193

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Sara Lax Tukesin valvomien kemikaalilaitosten arviointi

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Sara Lax Tukesin valvomien kemikaalilaitosten arviointi Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Sara Lax 28.3.2012 Tukesin valvomien kemikaalilaitosten arviointi Kemikaalilaitosten selvitysvelvoite ja tarkastustaajuus Kemikaalien määrä ja luokitus Laajamittainen

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet Osa 7 Sähkö ja hissit

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet Osa 7 Sähkö ja hissit Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet 2011 Osa 7 Sähkö ja hissit Tukesin sähköturvallisuusvalvonta Valvonnan kohteita mm. sähkölaitteiden ja -tarvikkeiden turvallisuus sähkötuotteiden

Lisätiedot

Kuntapalvelutoimiston raportointi, tammi-huhtikuu vuosi 2013

Kuntapalvelutoimiston raportointi, tammi-huhtikuu vuosi 2013 Oulunkaaren kuntayhtymä Kuntapalvelutoimiston raportointi, tammi-huhtikuu vuosi 2013 Hyvinvointia ihmistä lähellä Sisältö 1 Kuntapalvelutoimiston ta-2013 toimeenpano palvelualoittain... 3 1.1 Henkilöstöpalvelut...

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Väestönsuojelua ja poikkeusoloja koskeva lainsäädäntö

Sisällysluettelo. Väestönsuojelua ja poikkeusoloja koskeva lainsäädäntö Sisällysluettelo Palo- ja pelastuslainsäädäntö (Suluissa viimeinen muutos) Väestönsuojelua ja poikkeusoloja koskeva lainsäädäntö Pelastuslaki 379/2011 (928/2015)... 11 yleiset säännökset... 11 yleiset

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

RATAHALLINTOKESKUKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2005

RATAHALLINTOKESKUKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2005 277/53/05 Liikenne- ja viestintäministeriö Ratahallintokeskus 5.5.2006 RATAHALLINTOKESKUKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2005 Valtiontalouden tarkastusvirasto antaa Ratahallintokeskuksen tilintarkastuksesta

Lisätiedot

Sallan koulukeskuksen YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA. (Pelastuslaki 379/ ) (VN asetus pelastustoimesta 407/ ) Tarkastettu

Sallan koulukeskuksen YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA. (Pelastuslaki 379/ ) (VN asetus pelastustoimesta 407/ ) Tarkastettu 2016 2017 Sallan koulukeskuksen YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA (Pelastuslaki 379/2011 16 ) (VN asetus pelastustoimesta 407/2011 3 ) Tarkastettu Pelastusviranomaisen hyväksyntä / 20 / 20 Sallan kunta

Lisätiedot

Tarkastuslaitosasioita Tukesin puheenvuoro

Tarkastuslaitosasioita Tukesin puheenvuoro Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Markus Kauppinen 28.9.2016 Pelastusviranomaisten ajankohtaispäivät pelastustoimen laitteista 27. 28.9.2016 Tarkastuslaitosasioita Tukesin puheenvuoro SISÄLTÖ:

Lisätiedot

Talousraportti 6/

Talousraportti 6/ 1 (5) Talousraportti heinäkuun lopun tilanteesta Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22 003 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 719, Nurmeksessa 7 967 ja Valtimolla 2 297 asukasta. Juuassa

Lisätiedot

HKL:n johtamisjärjestelmän uudistaminen

HKL:n johtamisjärjestelmän uudistaminen HKL:n johtamisjärjestelmän uudistaminen Suunnittelu & Valmistelu Toimeenpano Vakiinnuttaminen HKL johtoryhmä työpaja 13.5.2015 1 Uuden johtamisjärjestelmän suunnittelu ja valmistelu 1. Projektin tavoitteet,

Lisätiedot

Tulosohjauksen ajankohtaiskatsaus

Tulosohjauksen ajankohtaiskatsaus Tulosohjauksen ajankohtaiskatsaus Taloushallinnon kevätseminaari Tallinna 4.-5.6.2013 Olli Ahonen Valtiokonttori Agenda 1. Ajankohtaista tulosohjauksen kehittämishankkeen toimeenpanosta 2. Uudistunut tuloksellisuusraportointi

Lisätiedot

Monikäyttöinen, notkea CAF - mihin kaikkeen se taipuukaan?

Monikäyttöinen, notkea CAF - mihin kaikkeen se taipuukaan? Monikäyttöinen, notkea CAF - mihin kaikkeen se taipuukaan? Raila Oksanen 1.9.2016 Page 1 Monikäyttöisyyden lähtökohta CAF on tarkoitettu helppokäyttöiseksi työkaluksi julkisen sektorin organisaatioiden

Lisätiedot

Toteuma

Toteuma 1 Kymenlaakson Liitto OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2013 Osavuosikatsauksessa arvioidaan talouden toteutumista suhteessa valtuuston hyväksymään vuoden 2013 talousarvioon. Arvio tehdään kirjanpidon toteuman

Lisätiedot

JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen Liite 1 Strategian kuvaaminen strategiakartan avulla

JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen Liite 1 Strategian kuvaaminen strategiakartan avulla JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen Liite 1 Strategian kuvaaminen strategiakartan avulla Versio: 0.2. 14.4.2015 keskustelutilaisuusversio Julkaistu: Voimassaoloaika:

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA PÄÄSTÖOIKEUKSIEN ILMAISJAOSTA KAUDELLA

AJANKOHTAISTA PÄÄSTÖOIKEUKSIEN ILMAISJAOSTA KAUDELLA AJANKOHTAISTA PÄÄSTÖOIKEUKSIEN ILMAISJAOSTA KAUDELLA 2013-2020 Juha Rajala Työ- ja elinkeinoministeriö Päästökaupan ajankohtaispäivä Helsingissä Messukeskus Vuonna 2015 tapahtuneiden muutosten vaikutus

Lisätiedot

TAPAS - puheenvuoro - TAPAS-päätösseminaari Tommi Oikarinen, VM / JulkICT

TAPAS - puheenvuoro - TAPAS-päätösseminaari Tommi Oikarinen, VM / JulkICT TAPAS - puheenvuoro - TAPAS-päätösseminaari 28.10.2011 Tommi Oikarinen, VM / JulkICT Projektin ensisijaisena tavoitteena on yhteisesti suunnitella ja arvioida alueellisen ja paikallisen tason tietojärjestelmäarkkitehtuurin

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

WG1 DEC2011 DOC5a annexe A. Ohjeelliset kuvaimet koulutuksen järjestäjien käyttöön vastakkaisia väittämiä hyväksi käyttäen.

WG1 DEC2011 DOC5a annexe A. Ohjeelliset kuvaimet koulutuksen järjestäjien käyttöön vastakkaisia väittämiä hyväksi käyttäen. WG1 DEC2011 DOC5a annexe A koulutuksen järjestäjien käyttöön vastakkaisia väittämiä hyväksi käyttäen Toinen luonnos Laatuvaatimukset - suunnittelu järjestäjä kuvata Onko koulutuksen järjestäjällä näyttöä

Lisätiedot

Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016

Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016 Kaupunginhallitus 31.10.2016 Liite 1 388 Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016 KH 31.10.2016 Tulosennuste 9/ 2016 MIKKELIN KAUPUNKI, Laskennallinen ennuste ja johdon ennuste 1-9/ 2016,

Lisätiedot

Rakennusten paloturvallisuutta koskevan ympäristöministeriön asetuksen ja ohjeen uudistaminen

Rakennusten paloturvallisuutta koskevan ympäristöministeriön asetuksen ja ohjeen uudistaminen Rakennusten paloturvallisuutta koskevan ympäristöministeriön asetuksen ja ohjeen uudistaminen Onnettomuuksien ehkäisyn opintopäivät Tampere 9.11.2016 Rakenteellista paloturvallisuutta koskevat olennaiset

Lisätiedot

RAPORTTI 1 (27) TULOSRAPORTTI TOIMINNAN KEHITTYMISESTÄ ALKUVUONNA 2004

RAPORTTI 1 (27) TULOSRAPORTTI TOIMINNAN KEHITTYMISESTÄ ALKUVUONNA 2004 RAPORTTI 1 (27) TULOSRAPORTTI TOIMINNAN KEHITTYMISESTÄ ALKUVUONNA 2004 Yhteenveto Seuraavat säädösmuutokset tulivat voimaan alkuvuonna 2004: o Uusi laki ja asetus rakennustuotteiden hyväksynnästä. Laissa

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 27/ (5) Kaupunginhallitus Ryj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 27/ (5) Kaupunginhallitus Ryj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 27/2015 1 (5) 738 Lausunto työ- ja elinkeinoministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi kuluttajapalveluiden turvallisuusvalvonnan valtiollistamisesta ja keskittämisestä

Lisätiedot

Turvallisuus ja kemikaalivirasto Simo Lehmusmies Trafin VAK päivä. VAK onnettomuusraportointi tieliikenteessä

Turvallisuus ja kemikaalivirasto Simo Lehmusmies Trafin VAK päivä. VAK onnettomuusraportointi tieliikenteessä Turvallisuus ja kemikaalivirasto Simo Lehmusmies 3.2.2016 Trafin VAK päivä VAK onnettomuusraportointi tieliikenteessä Tukes lyhyesti Ydintehtävät: valvonta ja toimeenpano, viestintä ja kehittäminen Perustettu

Lisätiedot