TURVATEKNIIKAN KESKUS TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TURVATEKNIIKAN KESKUS TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2008"

Transkriptio

1 TURVATEKNIIKAN KESKUS TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2008 Johtokunta hyväksynyt

2 1. TOIMINTAKERTOMUS JOHDON KATSAUS TOIMINNAN VAIKUTTAVUUS TOIMINNALLINEN TEHOKKUUS TOIMINNAN TALOUDELLISUUS JA TUOTTAVUUS MAKSULLISEN TOIMINNAN TULOS JA KANNATTAVUUS TOIMINTATAPOJEN KEHITTÄMINEN TUOTOKSET JA LAADUNHALLINTA HENKISTEN VOIMAVAROJEN HALLINTA JA KEHITTÄMINEN TILINPÄÄTÖSANALYYSI RAHOITUKSEN RAKENNE TALOUSARVION TOTEUTUMINEN TASE SISÄISEN VALVONNAN ARVIOINTI- JA VAHVISTUSLAUSUMA ARVIOINTIEN TULOKSET YHTEENVETO HAVAITUISTA VÄÄRINKÄYTÖKSISTÄ TALOUSARVION TOTEUTUMALASKELMA TUOTTO- JA KULULASKELMA TASE LIITETIEDOT ALLEKIRJOITUKSET MUUT LIITTEET

3 1. TOIMINTAKERTOMUS 1.1. JOHDON KATSAUS Yleiskatsaus ja toimintaympäristö Kokonaisuutena katsoen turvatekniikan keskuksen (Tukes) toiminnan volyymi vuonna 2008 väheni lievästi edellisvuodesta. Keskuksen määrärahojen käyttö väheni noin 4 %:lla 10,62 miljoonaan euroon ja henkilötyövuodet laskivat 112:een (117:stä). Keskeisenä syynä kasvun tasaantumiseen oli toimintavuonna käynnistynyt alueellistaminen. Säädösvelvoitteisiin perustuva viranomaispalvelujen kysyntä ja maksullisten palvelujen tuotot kuitenkin kasvoivat toimintavuonna. Tukesin palvelujen kysyntä riippuu elinkeinotoiminnan volyymimuutoksista erityisesti teollisten investointien määrästä sekä säädösvelvoitteiden laajuudesta. Toimintavuonna alkanut taloudellinen taantuma ei vielä näkynyt keskuksen toiminnassa. Mikäli taantuma pitkittyy ja syvenee, se tulee kuitenkin vaikuttamaan myös Tukesin palvelujen kysyntään. Vaikutukset riippuvat kuitenkin toimialasta. Isojen teollisuuskohteiden alasajo ja supistuminen vaikuttaisi eniten laitosvalvontaan. Toisaalta palveluvaltaistuminen merkitsee sitä, että erilaisten teknisten palvelujen kuten asennus-, urakointi-, tarkastustoiminnan valvontakysyntä säilynee lähitulevaisuudessa verrattain vakaana. Mikäli taantuma ulottuu voimakkaasti palvelusektoriin esimerkiksi rakennusalan suhdanteiden myötä, supistaa tämä myös Tukesin palvelujen kysyntää. Tukesin oma-aloitteisen tuotevalvonnan tarve riippuu välillisesti, mutta ei suoraan verrannollisesti tuotemarkkinoiden yleisistä suhdanteista. Uudet säädökset ja myös uudet laiteteknologiat ovat tärkeitä toiminnan määrää ja painopisteitä muotoilevia tekijöitä. EU:n uuden tuotelainsäädäntöpaketin (NLF= New Legislative Framework) voimaantulo lähitulevaisuudessa vaatinee myös Tukesilta lisäpanostuksia ja resursseja. Lisäksi ilmasto- ja energiapolitiikkaan liittyvä sääntely tuo uusia velvoitteita. Tukesissa tämä näkyy erityisesti energiatehokkuuteen ja ekologisiin vaatimuksiin liittyvän valvonnan lisääntymisenä. Mainitut muutokset heijastuvat myös keskuksen viestintä- ja T & K -toimintaan. Mikäli julkinen tutkimuspanostus säilyy yleisesti korkeana, on mahdollista, että myös Tukesin toimialan tutkimus kasvaa. Tukesin toiminnan yhtenä peruspiirteenä on alusta lähtien ollut poikkihallinnollisuus eli toiminta useiden hallinnonalojen asiantuntija- ja valvontaviranomaisena. Tämä on jatkuvasti vahvistunut, vaikkakin työ- ja elinkeinoministeriön toimialan tehtävät ovat määrärahoilla mitattuna yhä hallitsevia (90 %). Erityisesti sisäasiainministeriön sekä ympäristöministeriön tehtäväalueet ovat vähitellen laajentuneet. Uusien vastuualueiden lisääminen, kun se perustuu Tukesin toimintajärjestelmän ja erityisosaamisen hyödyntämiseen, on vastaisuudessakin järkevää ja valtionhallinnon kannalta kustannustehokasta. Tehtävien rahoituskäytännön selkeyttäminen siten, että kukin ministeriö huolehtii kattavasti tehtäviensä tarvitsemista määrärahoista, on vastaisuudessakin tärkeää. Toimintavuonna nousi esille mahdollisia uusia tehtäväalueita. Näistä laajin (noin 70 htv) oli kansallisen kemikaaliviraston perustaminen Tukesin yhteyteen. Tähän tähtäävä valtiovarainministeriön työryhmän ehdotus sai vuoden 2009 alussa poliittisen hyväksynnän ja eteni suunnitteluvaiheeseen. Mahdollisia uusia tehtäviä tuovat myös kaivoslain uudistaminen, tuoteturvallisuusvalvonnan työnjaon tarkistaminen Kuluttajaviraston ja Tukesin kesken sekä Tukesin ja Mittatekniikan keskuksen välisen työnjaon tarkistaminen. Toimintavuonna vahvistetuista uusista säädöksistä merkittävin oli energiaa käyttävien tuotteiden ekologista suunnittelua ja energiamerkintää koskeva laki. Sen täytäntöönpano vaatii Tukesilta lähivuosina muutaman henkilötyövuoden lisäystä. Tukesin toimintakyvyn kannalta merkittäviä tekijöitä lähivuosina ovat hallinnon tuottavuusohjelma sekä alueellistaminen. Tuottavuuden toimenpideohjelma merkitsee Tukesille noin 11 % 3

4 suuruista henkilöstön vähennystä. Tulevaisuudessa on erittäin tärkeää, että Tukesin uusien tehtävien vaatimat lisähenkilötyövuodet ja -määrärahat pidetään erillään em. tuottavuuspäätöksestä. Mikäli teknisen turvallisuuden ja luotettavuuden taso halutaan pitää tavoiteuralla, on Tukesin talousarviorahoituksen riittävyydestä huolehdittava yleisemminkin. Keskuksen strategiassa yhtenä tuottavuuslääkkeenä on korostetun riskiperusteinen toimintamalli. Tähän liittyvä toimintaprosessien virtaviivaistaminen sekä sähköisen toiminnan lisääminen ovat etenemässä hyvin. Nämä kehittämistoimet vaativat pitkäjänteistä kehittämisrahoitusta. Toimintavuoden keväällä ministeriö (TEM) päätti Tukesin alueellistamisesta. Tämän myötä puolet Tukesin henkilöstöstä ja tehtävistä siirtyy Tampereelle vuoden 2010 loppuun mennessä. Tukesin sisäinen alueellistamisprojekti (AT-projekti) käynnistyi välittömästi ministeriön päätöksen jälkeen. Alueellistamisen onnistuminen vaati lisärahoitusta sekä siirtymäaikana että tämän jälkeen. Tätä koskevat kustannusarviot ja talousarvioehdotukset tehtiin toimintavuonna ja niitä tarkistetaan projektin edetessä. Henkilöstön siirtymisen ja Tampereella työskentelyn edistämiseksi valmisteltiin erityistä henkilöstöohjelmaa. Alueellistamispäätöksen johdosta henkilöstön vaihtuvuus on lisääntynyt, mikä näkyy osin vuoden 2008 toiminnallisissa tuloksissa. Osaamisen ja toimintakyvyn ylläpito muutoksessa on iso haaste. Toisaalta, henkilöstön vaihtuvuuden ongelmia lieventää jonkin verran se, että avautuviin tehtäviin on yleisestä taloudellisesta tilanteesta johtuen runsaasti perusvalmiuksiltaan hyviä hakijoita. Kulunut toimintavuosi oli tuloksiltaan hyvä, kun otetaan huomioon alueellistamispäätökseen liittyvä merkittävä lisätyö. Keskeiset toiminnalliset tavoitteet saavutettiin. Taloudelliset tulokset ovat niinkään hyviä. Taloudellisia resursseja jäi jonkin verran hyödyntämättä. Säästyneet määrärahat ovat kuitenkin ratkaisevan tärkeitä vuoden 2009 toiminnan taloudellisen pohjan varmistamisessa. Vaikuttavuus Keskuksen keskeisen vaikuttavuustavoitteen, teknisen turvallisuuden ja luotettavuuden paranemisen, kannalta katsoen toimintavuosi 2008 oli yleisesti tavoitteiden mukainen. Arvioinnin perustana on keskuksen vaikuttavuusindikaattorijärjestelmä. Vakavimpien onnettomuuksien määrän vähenemä oli pitkän aikavälin tavoiteuralla, so. 10 %:n vähenemä kautena Sähköiskukuolemia ei ollut yhtään. Sähköpalot aiheuttivat yhä eniten kuolemantapauksia toimialalla (15 kpl), mutta näiden määrä väheni edellisvuodesta. Turvallisuus- ja luotettavuustaso keskuksen eri toiminta-alueilla on keskimäärin säilynyt ennallaan. Yritysten ja kansalaisten toimintatapojen kehitystä kuvaavat indikaattorit osoittavat myönteistä kehitystä pitkällä aikajänteellä. Kemikaali- ja räjähdetuotantolaitosten turvallisuustaso oli toimintavuonna parempi kuin vuoden 2012 tavoitetaso. Edellisvuoteen nähden laitosvalvonnan indikaattorit pysyivät karkeasti katsoen ennallaan. Vaatimustenvastaisten tuotteiden määrä markkinoilla on valvontahavaintojen perusteella hallinnassa. Vakavasti puutteellisten sähkötuotteiden määrä hyppäsi ylöspäin. Syynä oli kuitenkin yksittäisen tuoteryhmän (kaapelien pakkasenkesto) vaikutus, ei yleisempi tasomuutos. Sähkölaitteistojen turvallisuustilanne on pysynyt likimain ennallaan. Tuotteiden teknisistä vajavaisuuksista suoraan johtuvat onnettomuudet ovat yhä verrattain harvinaisia. Toiminnallinen tehokkuus Taloudelliselta kannalta katsoen keskuksen toiminta oli asetettujen suuntaviivojen mukaista. Toiminnan kokonaiskustannukset toimintavuonna olivat 10,6 milj. euroa, mikä oli lievästi (4 %) edellisvuotta pienempi. Valvontatoiminnan osuus kustannuksista kasvoi jonkin verran ja oli 63 %. Tutkimuksen ja kehittämisen osuus sekä viestinnän osuus vähenivät vastaavasti edellisen ollessa 27 % ja jälkimmäisen 9 %. Muutokset johtuvat lähinnä henkilöstömuutoksista sekä projektirahoituksen kaventumisesta. Toiminnan tuotot kasvoivat noin 14 % ja olivat 1,8 milj. euroa. Toiminnan kulut vähenivät 10,67 milj. euroon, mikä oli jonkin verran vähemmän kuin suunniteltu. Kulujen säästöt johtuivat lähinnä henkilökulujen ja ostopalvelujen säästöistä. Talousarviomäärä- 4

5 rahan säästö lisääntyi 0,689 milj. euroon, kun otetaan huomioon kaikkien ministeriöiden määrärahat. Vuoden 2008 lisätalousmääräraha 0,250 milj. euroa lisäsi osaltaan määrärahasäästöä. Kannattavuustavoitteena ollutta maksullisen toiminnan kustannusvastaavuutta ei aivan saavutettu. Julkisoikeudellisten suoritteiden kustannusvastaavuus oli 99% ja muiden suoritteiden 88%. Yhteensä euron alijäämä selittyy arvioitua suuremmalla kustannusten nousulla. Taloudellisuutta ja tuottavuutta koskevat numeeriset tavoitteet saavutettiin keskimäärin. Tuotokset ja laadunhallinta Keskuksen tuotokset vastasivat asetettuja tavoitteita keskimäärin kaikilla päätoimintalohkoilla (tuote-, laitteisto- ja laitosvalvonta), kun otetaan huomioon toimintavuonna tapahtuneet muutokset. Toimialan valvontasuoritteiden kokonaismäärämäärä myötäili kysyntää ja oli lähes edellisvuoden suuruinen eli noin Toimialan kohteisiin tehtyjen valvontakäyntien määrä lisääntyi noin 6 % (5800:aan), kun taas erilaisten lupien, rekisteröintien ilmoitusten, tutkintojen ja turvallisuusselvitysten määrä väheni noin 4 % (20 300:een). Käsittelyaikatavoitteita ei saavutettu kaikilla toimeksiantolohkoilla. Osa näistä selittyy muutostilanteen resurssiongelmilla. Viestintätuotosten määrä ja laatu vastasivat tavoitteita. Kehittämistuotosten osalta päästiin myös varsin hyvin tavoitteisiin. Tutkimus- ja kehittämisprojektien toteutumat olivat yleisesti hyvällä tasolla. Toimintaprosessien kehittämisessä, toiminnan sähköistämisessä sekä EU-toiminnassa edettiin pääosin tavoitteiden mukaisesti. Suomen laatupalkintokilpailussa saatu Recognised for Excellence tunnustus osoitti keskuksen laadullisen suorituskyvyn viime vuosina vahvistuneen. Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen Toimintavuonna käynnistynyt alueellistaminen muutti keskuksen henkilöstöä ja henkilöstön kehittämistä koskevia suunnitelmia ja tavoitteita. Henkilöstön määrä (113) oli vuoden lopussa edellisvuotta (120) pienempi, samoin henkilötyövuosien kokonaismäärä (112). Henkilöstökulut, vaikka jäivät alle suunnitellun tason, lisääntyivät 6,21 milj. euroon eli 2 % edellisvuodesta. Henkilöstön koulutukseen ja kehittämiseen panostettiin yhä aktiivisesti. Koulutuspäiviä kertyi aiempien vuosien kaltaisesti noin 7,7 päivää henkilötyövuotta kohden, mutta rahallinen panostus henkilöä kohti väheni noin 1400 euroon/htv. Keskuksen työilmapiiri oli suoritetun työilmapiirimittauksen (Great Place to Work) tulosten perusteella laskusuunnassa. Tästä sekä alueellistamisesta johtuen käynnistettiin seurantaselvitys ja kehittämistoimet TOIMINNAN VAIKUTTAVUUS Tavoite: Turvallisriskien hallinnan puutteista johtuvat henkilö-, ympäristö- ja omaisuusvahingot vähenevät Tukesin toimialoilla Turvallisuusindikaattorien perusteella Tukesin toiminta on ollut tulostavoitteiden mukaista. Indikaattorit osoittavat pääosin myönteistä kehitystä. Turvallisuustaso on kehittynyt pitkän ajan tavoitteiden mukaisesti. Seuraavassa taulukossa esitetään turvallisuusriskien hallinnan puutteista johtuvat henkilö-, ympäristö- ja omaisuusvahingot Tukesin toimialalla vv ja tapahtumille asetettu tavoitetila v:lle

6 (lkm) tavoitetila 2012 Toimialueella kuolemaan johtaneiden onnettomuuksien 8,5 1 7,9 1 7,3 < 8,3 1 (pl. sähköpalokuolemat) lukumäärien (1997- (1998- ( ) 2006) 2007) liukuva 10 vuoden keskiarvo Sähköpalokuolemien lukumäärä (yksittäinen vuosiarvo) Vakavien kemikaalivuotojen (tutkintaluokan 2 4 ja 3 5 ) lukumäärä Tukesin valvontakohteissa (kemikaalien laajamittainen teollinen käsittely) (yksittäinen vuosiarvo) Prosessiteollisuuden onnettomuuksien 6 vuosittainen lukumäärä vähenee selkeästi vuosien keskimääräisestä tasosta (44) (yksittäinen vuosiarvo) Toimialan sähköstä aiheutuvat tulipalot vähenevät samassa suhteessa kuin muut tulipalot (yksittäinen vuosiarvo) < < < < Taulukko1. Turvallisuusriskien hallinnan puutteista johtuvat henkilö-, ympäristö- ja omaisuusvahingot Tukesin toimialalla vv Toimialueella tapahtuneissa onnettomuuksissa kuoli alustavien tietojen mukaan 18 henkilöä (2007: 20), joista sähköpaloissa menehtyi 15 (2007:17). Kemikaalien pienkäytössä sattui kolme kuolemaan johtanutta onnettomuutta. Sähköpalokuolemia aiheutuu edelleen eniten lieden käytöstä. Toiselle sijalle on noussut kiuas. Kuolemaan johtaneita sähkötapaturmia ei v ollut, mutta vakavia sähkötapaturmia rekisteröitiin. Suomen silmälääkäriyhdistyksen keräämien tietojen mukaan ilotulitteet aiheuttivat vuodenvaihteessa 2007/2008 silmävammoja 44 henkilölle, näistä 5 loukkaantui vakavasti. 39 tapauksessa uhrilla ei ollut suojalaseja. Ennakkotietojen mukaan vuodenvaihteessa 2008/2009 silmävammojen määrä kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna. Teollisen toiminnan onnettomuudet ja kemikaalivuodot ovat olleet hieman nousussa viime vuosina. Prosessionnettomuuksien kokonaismäärä ei kuitenkaan ylitä tavoitearvoa. Kuvassa 1. on yhteenveto vuosien onnettomuuksista. Kaivosonnettomuudet eivät sisälly lukuihin. Kuvassa 2. on yhteenveto toimialan onnettomuuksissa kuolleiden lukumäärästä vv Vv toteumatiedot ovat muuttuneet vuoden 2007 raportissa ilmoitetuista luvuista. Luvut on korjattu tilastokeskukselta v.2008 saadun sähkötapaturmakuolemia koskevan uuden tiedon mukaiseksi. Vuoden 2012 tavoiteluku on laskettu uusien tietojen mukaan. 2 Vahvistamaton tieto 3 tarkistetaan SM:n suunnitelmista 4 Tutkintaluokka 2: toimialalla sattunut vakava onnettomuus, josta on aiheutunut merkittäviä vahinkoja 5 Tutkintaluokka 3: toimialalla sattunut onnettomuus, jonka syy on usein tiedossa ilman erillistä tutkintaa 6 Onnettomuudet, jotka ovat sattuneet seuraavissa Tukesin valvontakohteissa: vaarallisten kemikaalien ja nestekaasun käsittely ja varastointi sekä kaikki painelaitteet Tukesin luvilla toimivissa kohteissa, kaikki rekisteröidyt painelaitteet myös muissa kohteissa, maakaasun käyttö Tukesin valvontakohteissa sekä räjähteiden valmistus ja varastointi räjähdetehtaissa 7 Vuonna 2007 saatiin uutta tietoa sähköstä aiheutuneiden tulipalojen määrästä. Vuoden 2012 tavoiteluku on laskettu uusien tietojen mukaan. 6

7 Onnettomuudet vv (ei kaivokset) Kuva 1. Toimialueella tapahtuneet onnettomuudet vv Onnettomuuksissa kuolleet Kuva 2. Toimialueella onnettomuuksissa kuolleet 8 vv Teknologiakohtaiset onnettomuustiedot taulukoissa 19 ja 20, sivulla 35 Tavoite: Yritysten ja kansalaisten turvalliset toimintatavat paranevat Yritysten toimintatapojen kehitystä arvioidaan Tukesissa käytössä olevalla arviointimallilla. Arviointitulosten mukaan kemikaali-, räjähde- ja painelaitetoimijoiden toimintatavat ovat parantuneet. Toimintatavoiltaan merkittävästi puutteellisten tuotantolaitosten osuus 4 % oli tavoitteiden mukainen alle 10 %. Myös tuotantolaitosten riskienhallinnan taso on tavoitteen mukainen. Tarkastuslaitoksilla on merkittävä rooli teknisen turvallisuuden varmistamisessa. Järjestelmän toimivuutta on parannettu kiinnittämällä huomiota tarkastuslaitosten yhtenäisiin toimintatapoihin ja käytössä olevien painelaitteiden tarkastusten kattavuuteen. Painelaitetarkastusten kattavuus onkin parantunut. Saadun tiedon perusteella painelaitteiden käytönaikainen turvallisuus on pääsääntöisesti hyvällä tasolla. 8 Vahvistamaton tieto 7

8 Taulukossa 2 esitetään yritysten turvallisten toimintatapojen kehitystä vv ja kehitykselle asetettu tavoitetila v:lle (%-osuus) tavoitetila 2012 Kemikaali- ja räjähdetuotantolaitokset: Toimintatavoiltaan merkittävästi puutteellisten (tasolla 0-1, asteikolla 0-5) tuotantolaitoksien osuus kaikista valvontakohteista vähenee 6,3 1,4 4 9 < 10 Tuotantolaitoksien, joissa riskienhallinta on hyväksyttävällä tasolla (vähintään 3, asteikolla 0-5), osuus kasvaa 60,4 55, >40 Painelaitekohteet: Rekisteröityjen painelaitteiden määräaikaistarkastusten > 90 kattavuus paranee. (Mittari otettiin käyt- töön v.2007) Tauluko 2. Yritysten turvallisten toimintatapojen kehitys vv ja kehitykselle asetettu tavoitetila v:lle Tavoite: Tuotteiden, laitteistojen ja laitosten tekninen turvallisuus ja luotettavuus paranevat Sähkötuotteita, joissa on turvallisuutta vaarantavia ja vakavia puutteita on löytynyt viimevuotista enemmän. Muiden tuotteiden turvallisuus- ja luotettavuustasossa ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia. Taulukossa 3 esitetään tuotteiden, laitteistojen ja laitosten turvallisuuden ja luotettavuuden kehitystä vv ja kehitykselle asetettu tavoitetila v:lle Markkinoilla olevien vakavasti puutteellisten sähkötuotteiden (taso 0-1, asteikolla 0-5) 5 vuoden keskiarvo vähenee alle 40 kpl/v. (lkm) tavoitetila ,2 43,6 57 < 40 (2002- (2003- (2003- ( ) 2006) 2007) 2007) Sähkölaitteistojen vakavien teknisten puutteiden 4,4 % - 10 (taso 0-1, asteikolla 0-3) säilyy matalana. (Mittari otetaan käyttöön v. 2008) (%-osuus) Taulukko 3. Tuotteiden, laitteistojen ja laitosten turvallisuuden ja luotettavuuden kehitystä vv ja kehitykselle asetettu tavoitetila v:lle Muut valvontahavainnot Tuotevalvonta Tukesin valvonta-alueella markkinoille saatetut tuotteet eivät teknisen vaatimustenvastaisuuden takia ole aiheuttaneet kuolemaanjohtaneita onnettomuuksia. Onnettomuudet ovat tapahtuneet laitteiden käytössä johtuneista virheistä, tuotteiden vikaantumisesta tai laitteiden muuttamisesta. 9 Tulos perustuu 147 valvontakäyntiin. 10 Ei voida vielä asettaa, seurattava muutama vuosi 8

9 Alla olevassa taulukossa on yhteenveto vv tehdyistä tuotevalvonnan valvontatoimenpiteistä. Toimenpiteiden määrä on hieman kasvanut edelliseen vuoteen verrattuna. Toimenpiteet: Palauttamismenettely Myyntikielto Toimituskielto Huomautus Notifikaatiot RAPEX 1) Selvityspyyntö Vakauskehoitus Muu kehotus Nimileiman rekisteröinnin lopettaminen 1) EU:n tuoteturvallisuuteen liittyvä nopea tiedonvaihtojärjestelmä (System for the rapid exchange of information) Taulukko 4: Yhteenveto tuotevalvonnan reaktiotoimenpiteistä vv Sähkötuotteiden valvontahavainnoissa ja valvontatoimenpiteissä korostuvat vakavasti puutteelliset tuotteet sekä palautusmenettelyt ja myyntikiellot yht. 240 toimenpidettä (2007: 188 toimenpidettä). Valvontatoimenpiteiden määrän lisäys selittyy pääosin markkinoilta löytyneistä erilaisiin tuotteisiin liitetyistä kaapeleista, jotka murtuvat pakkasessa. Muilta osin vuoden valvontahavainnot ovat edeltävien vuosien kaltaisia. Laitteistovalvonta Sähkö- ja hissilaitteistot, sähkö- ja hissiurakointi sekä sähkö- ja hissitarkastajat Vaatimustenmukaisuudessa ei ole havaittu merkittäviä muutoksia aiempaan nähden. Kuolemaan johtaneita sähkötapaturmia ei vuoden aikana sattunut *) 2008 Käyttökiellot ja tarkastajien käyttökieltojen vahvistukset Uhkasakkomenettely Kehotukset ja vakavat kehotukset Toimintakiellot tai rajoitukset Tutkintapyyntö poliisille Korjauskehotus- ja infokirjeet Yhteensä *) Tiedot tarkastettu v tilinpäätöksen jälkeen Taulukko5: Yhteenveto sähkölaitteistojen ja hissien valvonnan reaktiotoimenpiteistä vv Laitosvalvonta Valvontahavaintojen mukaan riskienhallinta on parantunut isoissa teollisuuslaitoksissa ja mahdollistaa Tukesin toiminnan suuntaamista. Valvonnassa ja sitä tukevassa viestinnässä tulee laajamittaisen teollisen toiminnan lisäksi ottaa huomioon vähäisempi toiminta, sillä kuolemaan johtavia onnettomuuksia on sattunut kemikaalien vähäisessä ja kuluttajakäytössä: nestekaasun, bensiinin ja tärpätin käytössä. Kuluttajille sattuneet ilotuliteonnettomuudet sekä ilotulitetulipalot ovat johtuneet yleensä määräysten vastaisesta käytöstä 9

10 Teollisuuden käyttämien uusien painelaitteiden ja kemiakaalisäiliöiden valmistuksen yhteydessä tarkastuslaitoksia käytetään vaatimustenmukaisuuden osoittamiseen säädösten edellyttämällä tavalla. Käytönaikaisiin tarkastusten tekemiseen kiinnitettiin erityistä huomiota valitsemalla painelaitetarkastusten kattavuus turvallisuusindikaattoriksi. Saadun tiedon perusteella painelaitteiden ja kuljetussäiliöiden käytönaikainen turvallisuus on pääsääntöisesti hyvällä tasolla. Toimintaympäristöhavaintojen keräämistä muiden turvallisuustoimijoiden kanssa yhteistyössä havaittiin tarvetta tehostaa TOIMINNALLINEN TEHOKKUUS TOIMINNAN TALOUDELLISUUS JA TUOTTAVUUS Kustannusten kehitys Toiminnan (työ- ja elinkeinoministeriön, TEM:n ja muiden ministeriöiden kanssa sovitun toiminnan) kustannukset olivat yhteensä 10,6 milj. euroa. Vähennystä edellisen vuoteen verrattuna oli 0,5 milj. euroa. Henkilöstövuosien määrä oli 112 (2007: 117). Taulukoissa 6 ja 7 on esitetty Tukesin kokonaiskustannusten ja henkilötyövuosien jakautuminen toiminta-alueittain ja toiminnoittain. Toiminta-alueet ovat: tuotteet, laitteistot ja laitokset. Maksulliset hallintopalvelut on mittatekniikan keskukselle ja energiamarkkinavirastolle tuotettuja henkilöstö- ja taloushallintopalveluja. Kustannusten ja henkilötyövuosien (htv) jakautuminen toiminta-alueittain. Kust. muutos osuus Kust. muutos Toiminta-alue Tukes yhteensä 2006 osuus 2007 osuus htv % htv % % htv % % Tuote Laitteisto Laitos Maksull. hall.palv Yhteensä Taulukko 6. Kustannusten ja henkilötyövuosien (htv) jakautuminen toiminta-alueittain Toiminnoittain ryhmiteltynä toiminta on jaettu valvontaan, tutkimus- ja kehittämistoimintaan sekä viestintään. Toiminto 2006 osuus 2007 osuus Kust. muutos osuus Kust. muutos % htv % % htv % % Tukes yhteensä htv Valvonta T&K Viestintä Maksull. hall.palv Yhteensä Taulukko 7: Kustannusten ja henkilötyövuosien (htv) jakautuminen toiminnoittain 10

11 Alueellistamispäätös lisäsi henkilöstön vaihtuvuutta ja vähensi henkilötyövuosien ja kustannusten määrää. Henkilöstön vähenemisen johdosta toiminta priorisoitiin asiakaskysynnän mukaan. Toiminta painottui valvontaan, jonka osuus kasvoi. T&k-toiminnan ja viestinnän osuudet vähenivät. T&k-toiminnasta pääosan muodostivat IT-kehitysprojektien (KEMU, Marek, Varo, Intra) investoinnit, muun t&k- toiminnan osuus supistui merkittävästi. Toimintojen osuuksien muutos ei ole Tukesin tavoitteiden mukainen. Laskelmat kustannusten ja henkilötyövuosien jakaumista työ- ja elinkeinoministeriön rahoittamassa toiminnassa on esitetty liitteessä 7. Muut liitteet s. 40, taulukossa 22. Teknologia-alueittain jaoteltuna suurimmat alue ovat sähkö (38 % kustannuksista), vaaralliset kemikaalit (20 % kustannuksista) ja painelaitteet (9 % kustannuksista). Osuudet eivät ole muuttuneet edelliseen vuoteen verrattuna. Tuottavuus ja taloudellisuus Tulossopimuksessa on taloudellisuudelle ja tuottavuudelle on asetettu tavoitteet oheisen taulukon mukaisesti. Tavoite saavutettiin keskeisiltä osilta. Pätevyyskoe- ja luvat ja ilmoitukset -suoriteryhmissä ei saavutettu taloudellisuustavoitetta. Luvat ja ilmoitukset -suoriteryhmän laskentaperuste korjattiin; ryhmästä poistettiin siihen kuulumaton suorite. Taloudellisuustavoite oli asetettu aikaisempien tietojen mukaan. Tuottavuustavoitteet saavutettiin sähkötuotteiden ja pätevyyskokeiden suoriteryhmissä. Mittaamisvälineiden ja jalometallituotteiden suoriteryhmässä jäätiin hieman tavoitteesta. taloudellisuus ( /kpl) 2006 tot 2007 tot 2008 tavoite 2008 tot sähkötuotteen valvonta * 483 mittaamisvälineen ja jalometallituotteen valvonta pätevyyskoe luvat ja ilmoitukset *** ** 112 turvallisuusselvitys ja pelastussuunnitelma tuottavuus (kpl/htp) 2006 tot 2007 tot 2008 tavoite 2008 tot sähkötuotteen valvonta 1,73 1,75 1,73 1,9 mittaamisvälineen ja jalometallituotteen 15,9 18,4 21,7 21,5 valvonta pätevyyskoe 8,4 7,4 6,7 6,9 luvat ja ilmoitukset*** 5,8 4,7 5,3 4,4 turvallisuusselvitys ja pelastussuunnitelma 0,5 0,6-0,6 * suoritteen laatumuutos (neuvontaa enemmän ja aloitetaan systemaattinen toiminnanharjoittajien arviointimallin käyttö), jolloin suoritemäärät vähenevät ** suoritteiden määrä riippuu asiakaskysynnästä, joka on arvioitu varovaisesti *** laskentaperustetta on täsmennetty, vv tot. tiedot ovat vertailukelpoiset, tavoitelukua ei ole muutettu Taulukko 8. Eräiden suoritteiden taloudellisuus ja tuottavuus vv

12 Tukes osallistuu Tilastokeskuksen ylläpitämään Valtion tuottavuustilastokyselyyn. Vuoden 2008 laskelman mukaan Tukesin kokonaistuottavuus kasvoi edellisvuoteen verrattuna. Työn tuottavuudessa ei ollut muutosta. Tämä johtui siitä, että tuotos ja työpanos pienenivät saman verran. Kokonaistuottavuuden kasvuun vaikutti pienentynyt kokonaispanos (määrärahan käyttö). (Kehitys, indeksimuutos edellisestä vuodesta) *) Tuotos -0,05-0,03-0,04 Työpanos -0,02 0,02-0,04 Kokonaispanos 0,09 0,00-0,07 Työn tuottavuus -0,03-0,05 0,00 Kokonaistuottavuus -0,13-0,03 0,03 *) vv hintamuutos ei ole vielä tiedossa, joten kokonaistuottavuusluku on alustava Taulukko 8a. Tuottavuuden muutokset vv MAKSULLISEN TOIMINNAN TULOS JA KANNATTAVUUS Suoritetuotannon tuloutusperusteet on vahvistettu maksuperustelain (150/1992) nojalla kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksessä (1032/1996). Tavoite: Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuus toteutuu. Tavoite ei täysin toteutunut. Julkisoikeudellisten suoritteiden kustannusvastaavuus oli 99 % ja muiden suoritteiden 88 %. Alijäämä muodostui pääosin arvioitua suuremmasta kustannusten noususta. Suoritteiden vuoden 2008 hintoja korotettiin 3,99 %, kun kustannusten todellinen muutosprosentti oli 6,32. Alijäämää pienensi turvallisuusselvitysten laskutuksen jaksotus. Turvallisuusselvitysten pitkästä käsittelymenettelystä johtuen osa vuoden 2007 laskutuksesta siirtyi vuodelle JULKISOIKEUDELLISET SUORITTEET tot tot tav tot MAKSULLISEN TOIMINNAN TUOTOT - maksullisen toiminnan myyntitulot MAKSULLISEN TOIMINNAN KUSTANNUKSET Erilliskustannukset - aineet henkilöstökustannukset vuokrat palvelujen ostot muut erilliskustannukset = erilliskustannukset yhteensä KÄYTTÖJÄÄMÄ Maksullisen toiminnan osuus yhteiskustannuksista - tukitoimintojen yhteiskustannukset poistot korot = osuus yhteiskustannuksista yhteensä = kokonaiskustannukset yhteensä YLIJÄÄMÄ (+) / ALIJÄÄMÄ (-) TULOT/KUSTANNUS -SUHDE 100 % 96 % 100 % 99 % 12

13 MUUT SUORITTEET tot tot tav tot MAKSULLISEN TOIMINNAN TUOTOT - maksullisen toiminnan myyntitulot MAKSULLISEN TOIMINNAN KUSTANNUKSET Erilliskustannukset - aineet henkilöstökustannukset vuokrat palvelujen ostot muut erilliskustannukset = erilliskustannukset yhteensä KÄYTTÖJÄÄMÄ maksullisen toiminnan osuus yhteiskustannuksista - tukitoimintojen yhteiskustannukset poistot korot = osuus yhteiskustannuksista yhteensä = kokonaiskustannukset yhteensä YLIJÄÄMÄ (+) / ALIJÄÄMÄ (-) TULOT/KUSTANNUS -SUHDE 103 % 98 % 100 % 88 % Taulukko9: Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma vv Korvaus tuotteiden testaus- ja hankintamenoista Tukes perii erillislakien perusteella korvauksia tuotteiden markkinavalvonnasta aiheutuneista testaus- ja laitehankinnoista. Korvaus peritään tapauksista, joissa tuote on todettu vaatimustenvastaiseksi ja se on määrätty toimitus- tai myyntikieltoon. Perittävään korvaukseen sisältyy laitteen verollinen hankinta- ja testaushinta. Vuonna 2008 perittiin korvauksia sähkötuotteista, pelastustoimen laitteista ja rakennustuotteista. Tavoite on, että tuotteet ovat vaatimusten mukaisia. Tällöin korvauksia ei tarvitsisi periä. '(1000 ) TUOTOT - sähkötuotteet pelastustoimen laitteet painelaitteet 5 - rakennustuotteet 1 = perityt korvaukset yhteensä KUSTANNUKSET Laitteet - sähkötuotteet pelastustoimen laitteet painelaitteet jalometallituotteet mittauslaitteet rakennustuotteet 1 Laitehankinnat yhteensä Palvelujen ostot - sähkötuotteet pelastustoimen laitteet painelaitteet jalometallituotteet mittauslaitteet 11 - rakennustuotteet 1 Testauspalvelut yhteensä = Laite- ja testauspalvelut yhteensä Taulukko10: Korvaus tuotteiden testaus- ja hankintamenoista vv

14 TOIMINTATAPOJEN KEHITTÄMINEN Tavoite: Tehokkaat ydintehtäviin kohdennetut toimintaprosessit ja aktiivinen yhteistyö toimintaprosesseja virtaviivaistetaan siten, että tulokset syntyvät optimaalisin resurssein työnjakoa ja yhteistyötä keskeisten kotimaisten ja kansainvälisten yhteistyökumppaneiden kanssa tehostetaan hallinnon tuottavuusvaatimuksiin vastataan ja toiminnan taloudellinen perusta varmistetaan. Tavoitteet saavutettiin pääosin. Laitosvalvonnan valvontakohderekisteri (KEMU) otettiin tuotantokäyttöön alkaen. Aluepelastuslaitosten valvomien vähäisten kemikaalikohteiden ilmoituksia varten rekisteriin valmistui ns. PELA-välilehti Aluepelastuslaitosten palorekisteritietojen sähköisen tiedonsiirron liitännät toteutettiin kaikkiaan 16 aluepelastuslaitokselta. Pelastuslaitosten edustajilla ja harkinnan mukaan muilla viranomaisilla on rekisterin käyttöoikeus. Markkinavalvonnan tietohallintajärjestelmän (MAREK) ensimmäinen vaihe otettiin käyttöön ja toinen vaihe alkuvuodesta Järjestelmällä korvattiin erillisiä tietokantoja ja manuaalisia menettelyjä. Samassa yhteydessä markkinavalvonnan toimintaprosesseja yhdenmukaistettiin. Järjestelmä mahdollistaa valvonnan toimenpiteiden seurannan ja nopeamman raportoinnin, sekä vähentää päällekkäisen työn määrä ja puutteellisesta tiedonkulusta aiheutuneita virheitä. Sovelluksen hyödyt realisoituvat tulevina vuosina. Järjestelmän toteuttamiseen saatiin vv rahoitusta TEM:n tuottavuusmäärärahasta yhteensä euroa. Painelaiterekisterin (PAREK) sähköinen tiedonsiirto saatiin kattavaksi. Rekisterin raportointia parannettiin. Kylmälaiteliikkeiden rekisteriin tehtiin toimintaa tehostava sovellus, jonka avulla todistus saadaan suoraan rekisteritiedoista. Kansalaisia, jotka lähettävät sähkötuotteisiin liittyviä kysymyksiä Internetin kautta, on ohjattu palautelomakkeen ohjeilla esittämään kysymyksensä niille tahoille, joiden vastuulle asiat ensisijaisesti kuuluvat. Menettely nopeuttaa kysyjän asian käsittelyä ja vähentää aiheettomien kyselyjen määrää. Tietohallinnon kehittämisprojekteihin käytettiin vuonna ,4 milj. euroa (2007: 0,7 milj.). Sähkötuotteiden markkinavalvonnassa testauslaitosten kanssa tehdyt sopimukset ovat edelleen parantaneet toiminnallista tehokkuutta. Testauslaitosten kilpailuttaminen on johtanut hintojen alenemiseen. Yhteistyötä aluepelastuslaitosten kanssa jatkettiin; järjestettiin yhteinen kesämökkien kaasulaitevalvontaprojekti ja aluepelastuslaitosten edustajille järjestettiin yhteistyöseminaari. Yhteistyökumppaneiden kesken sovittiin valvonnan työnjaosta ja tehtiin työnjakotaulukko: Kuluttajaviraston (KUV) ja sosiaali- ja terveysministeriön (STM) kanssa sovittiin kanssa koneista ja niihin verrattavista laitteista, laser-toimintoja sisältävistä laitteista sovittiin KUV:n, STM:n ja Säteilytarkastuskeskuksen kanssa. Tavoite: EFQM-laatuarvioinnissa prosessit-osion tulos on 70 % Tukes osallistui Laatukeskuksen järjestämään Suomen laatupalkinto 2008-kilpailuun. Tukes sai kilpailussa Recognised for Excellence (R4E) tunnustuksen kilpailusarjassa julkinen sektori. 14

15 R4E-tunnustus myönnetään Suomessa toimivalle organisaatiolle, joka saavuttaa laatupalkintokilpailussa vähintään 400 pisteen rajan. Arvioinnissa prosessiosuuden pistemäärä oli 41 50, joten tältä osin asetettua tavoitetta ei saavutettu. Tarkemmin tuloksista kohdassa 1.8. Arviointien tulokset s. 23. Tavoite: uusi suorituskykymittaristo (TAHKO) on käytössä, Tavoite ei toteutunut täysin. Prosessimittarit on otettu osaksi Tukesin toiminnan suunnittelua ja seurantaa, mutta tietojen käyttö ei ole vielä systemaattista ja kattavaa TUOTOKSET JA LAADUNHALLINTA Tavoite: Asiakastyytyväisyys on toimialoittain todennettavasti korkealla tasolla. Tehdään toimialoittain kohdennettuja asiakastyytyväisyyskyselyjä erillisen suunnitelman mukaan. Pelastusviranomaisten näkemyksiä yhteistyöstä ja sen toimivuudesta selvitettiin kyselyllä. Palaute oli pääosin hyvin positiivista. Tavoite: Kenttävalvonnan kattavuus on riittävä. Tavoitteena on, että valvonta on riittävän kattavaa ottaen huomioon kunkin toimialueen erityispiirteet. Tavoite toteutui pääosin. Osa prosessiturvallisuuden valvonnan vähennyksistä on suunnitelmallista ja se perustuu tuotantolaitosten hyviin turvallisuustuloksiin. Osa valvonnasta jäi tekemättä henkilövaihdosten vuoksi. Sähkötuoteturvallisuuden kenttävalvonnan kattavuus toteutui suunnitelman mukaisesti. Toimiala Valvontakohde ja lukumäärä *) Kattavuus-% tav tot >30 Sähkötuoteturvallisuus ja EMC myymälät ja maahantuojat (lukumäärä 5000) Rekisteröimättömät painelaitteet käytössä 3 milj. kpl, < 0,1 < 0,1 < 0,1 markkinoilla kpl Sähkö- ja hissiurakoitsijat Tukesin rekisterissä (lukumäärä ) Valtuutetut tarkastajat Tukesin rekisterissä (lukumäärä 100) Rekisteröidyt painelaitteet Tukesin rekisterin 1 1 0,7 painelaitekohteet (lukumäärä 8700) Kemikaalitehtaat, räjähdetehtaat ja kaivokset - turvallisuusselvityslaitokset ja Tukesin rekisterissä kaivokset (lukumäärä 171) - toimintaperiaatelaitokset Tukesin rekisterissä 33, (lukumäärä 134) - lupalaitokset ja Tukesin rekisterissä räjähdevarastot (lukumäärä 776) *) Tietolähde: Valvonnan volyymimatriisi. Taulukko ei kata kaikkia Tukesin toimialoja, tässä ovat vain laajimmat toimialat. V ei ole tietoja. Taulukko 11: Valvonnan volyymimatriisi vv

16 Tavoite: Toteutetaan suunnitellut valvontatoimenpiteet. Tavoite saavutettiin ja kysyntäsuoritteiden osalta ylitettiin arvioidut määrät. Valvontatapahtumat (kpl) 2006 tot 2007 tot 2008 arvio 2008 tot Luvat ja ilmoitukset Tutkinnot Rekisteröinnit (painelaiterekisteri ja sähkölaiterekisteri) Turvallisuusselvitykset ) ) ) Muut selvitykset Valvontakäynnit joista sähkötuotteet ) johtopäätökset + lisäselvityspyynnöt Taulukko 12:Valvontatapahtumat vv Teknologiakohtaiset valvontatapahtumat on esitetty taulukossa 21 sivulla 36. Tavoite: Palvelut ovat oikea-aikaisia Käsittelyaikatavoitteet eivät täysin toteutuneet. Kemikaali- ja räjähdelaitosten lupien ja ilmoitusten käsittelyaikatavoitteet paranivat kahteen edelliseen vuoteen verrattuna. Sähkölaitteistojen ja sähköurakoinnin ilmoitusten käsittelyajoissa jäätiin jälkeen tavoitteista ilmoitusten suuren määrän vuoksi. Kylmälaiteliikkeiden toimintailmoitusten käsittelyajoissa ollut viive saatiin korjattua loppuvuonna. Käsittelyaikatavoitteet Enimmäisaikatavoite vv tot 2007 tot 2008 tavoite 2008 tot Asiatyyppi asiakkaan tarpeiden mukaan, enimmäisaika (pv) tavoiteajassa käsiteltyjen asioiden osuus (%) Kuulutus- ja lausuntomenettelyä edellyttävät 180 *) luvat ja ilmoitukset Muut luvat ja ilmoitukset Turvallisuusselvitykset (v tulleet) Pätevyysarvioinnit Sähkölaitteistojen käytönjohtajailmoitukset Sähköurakointi-ilmoitukset Ilotulitteiden yleiseen kauppaan hyväksyminen Räjähteiden vaarallisuusluokitus Räjähteiden siirtotodistukset Kylmälaiteilmoitukset *) enimmäisaika pidennetään 150 päivästä 180 päivään vuodesta 2008 lähtien Taulukko 13: Käsittelyaikatavoitteet vv Onnettomuus- ja vauriotutkinta Vuonna 2008 asetettiin kaksi tutkijaryhmää. Toinen tutki Leppävirralla kesämökillä tapahtunutta kuolemaan johtanutta kaasulaiteonnettomuutta. Tutkinta raportteineen valmistui elo- 16

17 kuussa. Toinen tutkijaryhmä tutki Lapuan Räjähdetehtaalla sattunutta tulipaloa. Tämä tutkinta valmistuu keväällä Vuoden aikana valmistui kaksi onnettomuustutkintaraporttia. Kattilaräjähdyksen ( , Hanko) tutkinta valmistui helmikuussa. Kotisivuilla on julkaistu tutkintaraportti ja kaksi tutkintatuloksiin perustunutta tiedotetta. Pintakäsittelylaitoksella Tuusulassa sattuneen onnettomuuden tutkinta valmistui maaliskuussa. Tavoite: Laitosvalvontalinjaus valmistuu ja otetaan käyttöön. Tavoite toteutui osittain. Valvontalinjaus on valmistunut asiasisällön osalta ja käyttöönotto on aloitettu. Tavoite: Toiminnanharjoittajien toimintatapojen arviointimallista tehtyjen selvitysten tulokset sovelletaan käytäntöön. Tavoite toteutui. Kemikaali- ja räjähdelaitoksissa arviointi on vakiintunutta. Sähkötuoteryhmässä arviointimallia käytetään tarvittaessa neuvonnan apuvälineenä. Tavoite: Riskimatriisi on käytössä kemikaali- ja räjähdevalvonnassa sekä sähkötuotteiden valvonnassa. Tavoite toteutui, riskimatriisin käyttö on toteutunut molemmilla toimialueilla. Tavoite: Sähköiset asiointipalvelut pidetään nykytasolla. Tavoite toteutui. Tukesiin rekisteröitävien sähkölaitteistojen rekisterisovellus avattiin verkkosivuilla. Rekisterin avulla asiakkaat voivat mm. tarkistaa sähkölaitteiston käytön johtajaa ja määräaikaistarkastuksia koskevat tiedot. Otettiin käyttöön uudistettu kemikaali- ja maakaasukohteiden kuulemismenettely. Kuulemisilmoitus ja niitä koskevat luvat on julkaistu verkkosivuilla. Verkkosivuilla päivittäisten kävijöiden määrä oli 600. Tavoitteena oli 700 kävijää, joten tavoite ei täysin toteutunut. Verkkosivujen kautta tulleiden kysymysten määrä oli 450. Määrä on tavoitteen mukainen, sillä kyselyjen määrän tulisi parantuneen sisällöntuotannon ansiosta vähentyä suhteessa kävijämäärään (vuonna 2007 kyselyjen kokonaismäärä 800). Tavoite: Indikaattorijärjestelmää ja tiedonkeräysjärjestelmää kehitetään jatkuvasti. Tavoite toteutui. Maakaasun siirrolle, jakelulle ja käytölle kehitettiin turvallisuusindikaattori, joka otetaan käyttöön vuonna 2009 Tavoite: Kuluttajilla ja toiminnanharjoittajilla on käytettävissä turvallisuustietoa. Turvallisuusviestinnän strategiset teemat ovat näkyvästi esillä julkisuudessa esim. sähkötuotteiden vaatimustenmukaisuus, sähköpalojen ennaltaehkäisy, prosessi- ja ilotuliteturvallisuus. Tavoite toteutui. Tukes julkaisi 22 lehdistötiedotetta (tavoite 20 25) ja 53 nettitiedotetta (tavoite 50 60). Erilaisia viestinnän käsikirjoituksia (tiedotteet, julkaisut, esitteet, artikkelit) julkaistiin 76 (tavoite 75). Niistä oli artikkeleita 27, julkaisuja 8 ja tiedotteita

18 Strategisten viestintäteemojen esiintymismäärät lehdistössä ovat olleet seuraavat: Sähköpalojen ennaltaehkäisy Sähkötuotteiden vaatimustenmukaisuus Sähköasennukset Vaaralliset aineet teollisuudessa 23 9 Ilotulitteiden turvallisuus Mittauslaitteiden luotettavuus 6 0 Nestekaasu Energiatehokkuus (ei seurattu) 7 Taulukko 14: Strategisten viestintäteemojen esiintymismäärät vv Valvontakäyntien yhteydessä toiminnanharjoittajille jaettiin tietoa vaatimusten varmistamisesta ja uusista säädöksistä. Tavoite: Tutkimus- ja kehittämisohjelmalla tuotetaan uutta tietoa riskien hallitsemiseksi. Osallistutaan kansalliseen kemikaaliohjelmaan, ETPISin ja Tekesin ohjelmiin ja toteutetaan mm. projektit: Toiminnanharjoittajien uusien toimintatapojen (kuten ulkoistaminen ja verkottuminen) vaikutus terveyden ja ympäristönsuojelun sekä turvallisuuden riskienhallintaan Kansainvälinen vertailututkimus laitosvalvonnan alueelta (aloitus) Sähkölaitteistojen huolto ja kunnossapito -ohjelma maatiloilla Osallistuttiin FITPIS/ETPIS -toimintaan; liityttiin ETPIS Human and Organisational Factors - työryhmään ja FITPIS Inhimilliset tekijät asiantuntijaryhmään sekä osallistuttiin tiiviisti FITPIS - ohjausryhmätyöskentelyyn. Osallistuttiin TEKESin Turvallisuusohjelman Teollinen turvallisuus -osion johtoryhmätyöhön sekä Turvallisuusohjelman rahoituskriteerien/tutkimusaiheiden määrittelyyn. Toiminnanharjoittajien uusien toimintatapojen vaikutus terveyden ja ympäristönsuojelun sekä turvallisuuden riskienhallintaan -projekti on toteutunut suunnitelman mukaisesti. Kansainvälinen vertailututkimus laitosvalvonnan alueelta ei toteutunut. Tutkimuksen aloitus siirtyi vuoteen 2009 kohdeyritysten kiireiden vuoksi. Sähkölaitteistojen huolto ja kunnossapito -ohjelma maatiloilla toteutui suunnitelman mukaan. Tutkimustoiminnan linjaus valmistui asiasisällön osalta. Tukesin sisäinen laatu- ja kehittämisryhmä (LAKE) perustettiin. Tavoite: Tutkimus- ja selvitysraportteja valmistuu 4 kpl. Tavoite toteutui. Tutkimus- ja selvitysraportteja valmistui 7 kappaletta: Turvallisuus teollisuuspuistoissa, Sähkön palo- ja tapaturmariskit maatiloilla, Ts-käsittelyt, Keskisuuret nestekaasukohteet, Erheelliset paloilmoitinhälytykset (SM), Onnettomuuskatsaus Tukes oli mukana työryhmässä, joka tuotti raportin: Varsinais-Suomen alueellisen riskienhallinnan parantaminen tiedonsiirtoa tehostamalla. 18

19 Tavoite: Kansainvälinen linjaus toimeenpannaan. Tavoite toteutui. Kansainvälinen yhteistyö etenee suunnitelmien mukaisesti. Kiinan valvontaviranomaisten kanssa solmittavat yhteistyösopimukset (Memorandum of Understanding) teknisen turvallisuuden ja metrologian aloilta ovat tekeillä. Metrologian osalta kolmantena yhteistyöosapuolena on MIKES. Yhteistä kokousta/seminaaria suunnitellaan pidettäväksi Suomessa vuonna Tavoite: Avustetaan ministeriöitä säädösten ajantasaistamisessa. Viestitään kemikaaliturvallisuuslain soveltamisalaan kuuluvista uusista valtioneuvoston asetuksista sekä muista säädösuudistuksista. Tavoite toteutui. Osallistuttiin kaivoslain valmisteluun varsinaisessa työryhmässä sekä kahdessa alatyöryhmässä (kaivosturvallisuus ja kaivosten nostolaitokset) kemikaaliturvallisuuslain alaisten asetusten lausuntojen käsittelyyn ilotulitteiden haittojen vähentämiseen tähtäävän TEMin työryhmän toimintaan. jätelain uudistamiseen, akku- ja paristoasetuksen, EuP 11 -säädösten ja RoHS 12 - muutosten valmisteluun. mittauslaitelain, mittauslaitteita koskevan puitedirektiivin muutosten implementointiin ja jalometallisäädösten muutosten valmisteluun puolustusvoimien painelaitteiden lainsäädännön valmisteluun sähköalan pätevyyksien koulutusvaatimusten täsmentämiseen STNK:n 13 alaisessa työryhmässä TENKin 14 pyrotekniikkajaostossa pyrotekniikkadirektiivin toimeenpanosäädösten valmisteluun Annettiin lausuntoja eri hallinnonaloille useista säädösehdotuksista. Tukesin teettämä palveludirektiiviselvitys (palveludirektiivin vaikutukset Tukesin toimialoilla) valmistui. Tavoite: Osallistutaan standardisointitoimintaan. Tavoite toteutui. Osallistuttiin sähköalan standardisoimistoimintaan vuonna 2007 päivitetyn linjauksen mukaisesti standardien SFS 3358 "Maalaus. Tilat, käyttö, huolto ja sammutuskalusto sekä ohjeita tilaluokitukseen" sekä SFS 3355 "Palavien nesteiden käsittely satama-alueella" laadintaan CENissä ilotulitteiden EN-standardien uusimiseen pyroteknisten tuotteiden direktiivin yhdenmukaistetuiksi standardeiksi pelastustoimen laitteiden ja laitteistojen standardisointiin sisäasianministeriön kanssa sovitun menettelyn mukaisesti Tukes käytti kansalliseen ja kansainväliseen yhteistyöhön v ,3 htv (2007: 8,2 htv). Työajan jakauma eri toiminnoille on esitetty kuvassa 3. Kansalliseen ja kv. yhteistyöhön käytetty aika Energy-using Products 12 Restriction of Hazardous Substances 13 Sähköturvallisuuden neuvottelukunta 14 Turvallisuustekniikan neuvottelukunta 19

20 Kuva 3. Kansalliseen ja kv. yhteistyöhön käytetty aika vv HENKISTEN VOIMAVAROJEN HALLINTA JA KEHITTÄMINEN Tavoite: TUKES on moniosaava työyhteisö, jota johdetaan laadukkaasti. Tavoitteen toteuttamiseksi TUKES panostaa johtamisjärjestelmän toimivuuteen ja johtamisosaamiseen sekä huolehtii, että henkilöstön osaamistaso vastaa tulevaisuuden tarpeita. Johtamista koskeva tavoite oli 3,7 (oma indeksi asteikolla 1-5). Indeksin mukaista kyselyä ei toteutettu, koska Tukes osallistui Laatupalkintokilpailuun. Laatupalkintokilpailun arvioinnissa Tukesin parhaimmiksi arviointialueiksi nousi johtajuus ja henkilöstötulokset. Molempien alueiden pistemäärä oli (asteikolla 0-100). Johtamista koskevan tavoitteen arvioidaan toteutuneen. Vuonna 2007 toteutetun Suomen paras työpaikka - tutkimuksen tulokset analysoitiin pienryhmissä kehittämistoimenpiteiden tunnistamiseksi. Näitä tuloksia hyödynnetään loppuvuonna aloitetussa Henkilöstölinjauksen tarkistamisessa. Linjaus valmistuu v Päätös Tukesin osittaisesta alueellistamisesta aiheutti suuren vaihtuvuuden. Alueellistamisen vuoksi Tukesista irtisanoutui 6 henkilöä. Lähtövaihtuvuus kokonaisuudessaan oli 8,3 %. Tavoitteen ollut 2,5 %:n lähtövaihtuvuus ei toteutunut. Tukes panosti koulutukseen v Tavoitteena ollut 7 koulutuspäivää/htv toteutui ja oli 7,7 päivää/htv. Tukesissa toteutettiin mm. laaja IT-koulutusohjelma. Opinnäytetöitä valmistui kaksi. Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden % -osuus henkilöstä oli 48 % (tavoite 41 %), joten tavoite toteutui. Sairauspoissaolopäivien lukumäärä oli 7,8/htv. Lukumäärä laski edelliseen vuoteen verrattuna (2007: 9,1), mutta tavoite, enintään 4,8 päivää/htv ei toteutunut. Sairauspoissaolopäivistä pitkiä, yli kahden kuukauden poissaoloja oli 207 päivää (24 %) (2007:237, 21 %) ja lyhyitä, 1-3 päivän poissaoloja oli 266 päivää (31%) (2007: 242, 21 %). Henkilöstön jaksamista ja hyvinvointia on omalta osaltaan edistänyt henkilöstön vapaaehtoistoiminta. Se on aktiivisesti edistänyt kulttuuri- ja liikuntatoimintoja. Kuvassa 2 esitetään hyvinvointitoimintaa tapahtumien lukumääränä ja henkilöstön osallistumisprosenttina vv Tapahtumien kokonaismäärä on pysynyt tapahtuman tasolla, osallistumisaktiivisuus on hieman laskenut edelliseen vuoteen verrattuna. 20

21 Yhteenveto henkilöstömääristä, -rakenteesta ja -kuluista sekä työhyvinvoinnista ja osaamisesta: tav 2008 Henkilöstön lukumäärä vuoden lopussa Henkilöstön lkm:n % -muutos ed. vuoden lopusta 1,7-0,8 5,8 Henkilötyövuodet Keski-ikä 48, Ikäjakauma, yli 45-vuotiaiden osuus henkilöstöstä 72,7 77,5 80,5 Koulutustaso, indeksiluku 5,9 5,8 5,9 Vähintään ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden % -osuus henkilöstöstä (hlö) min. 41 % 48 Kokoaikaisten henkilöiden % -osuus henkilöstöstä Naisten % -osuus henkilöstöstä vuoden lopussa Kokonaispoistuma, (ns. luonnollinen poistuma) % 6,7 5,0 9,1 Tulovaihtuvuus, % 5,0 6,6 12,1 Lähtövaihtuvuus (toisen palvelukseen ja eläkkeelle siirtyneet), % 5 4,1 2,5 8,3 Henkilötyövuoden hinta euroa/htv (työvoimakustannukset/htv) Tehdyn työajan palkat, % -osuus työvoimakust Välillisten työvoimakust. osuus työvoimakust., % Sairauspoissaolot, pv/htv 4,9 9,1 max. 4,8 7,8 Työterveyshuolto, euroa/htv Koulutus ja kehittäminen, euroa/htv Koulutuspäivät/htv 7,6 7,0 7 7,7 Taulukko 15: Yhteenveto henkilöstömääristä, -rakenteesta ja -kuluista sekä työhyvinvoinnista ja osaamisesta: Henkilötyövuodet yksiköittäin Vuoden lopussa henkilöstön määrä oli 113 ja koko vuonna henkilötyövuosia oli käytetty 112. Yksiköittäin henkilötyövuodet jakautuivat seuraavasti: Yksikkö laitosvalvonta tuote- laitteistovalvonta 1) tuki- ja kehityspalvelut, viestintä Htv yhteensä Henkilöstömäärä vuoden lopussa ) tuotevalvonta saakka Taulukko 16: Henkilötyövuodet yksiköittäin vv Sairaus-ja kuntoutuspoissaolot Työpäiviä Kuntoutuspäiviä Taulukko 17:Sairaus- ja kuntoutuspoissaolot vv

22 1.6. TILINPÄÄTÖSANALYYSI RAHOITUKSEN RAKENNE Tukes on osittain nettobudjetoitu virasto ja voi nettouttaa tutkimus- ja kehittämistoiminnan yhteishankkeista muilta osapuolilta saatavan rahoituksen. Vuoden 2008 alussa sisäasiainministeriön ja ympäristöministeriön toimeksiantojen rahoitus muuttui. Aikaisemmin osa rahoituksesta sisältyi työ- ja elinkeinoministeriön määrärahaan, nyt rahoitus tulee ao. ministeriöltä. Samoin toimeksiantoihin liittyvät maksullisen toiminnan tulot kirjataan ao. ministeriön tuloksi. Toimintaan käytettävissä olevaa määrärahaa oli yhteensä 11,2 milj. euroa. Tämä muodostui talousarviossa myönnetystä 9,6 milj. eurosta, edelliseltä vuodelta siirtyneestä 0,5 milj. eurosta, sisäasiainministeriö osoittamasta eurosta, ympäristöministeriön osoittamasta eurosta ja työ- ja elinkeinoministeriön osoittamasta euron tuottavuusmäärärahasta TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Tukesin menot olivat 10,44 milj. euroa ilman arvonlisäveromenoja. Talousarvioissa Tukesille myönnettiin 9,6 milj. euroa, käytettävissä oli myös edelliseltä varainhoitovuodelta siirtynyttä määrärahaa 0,5 milj. euroa. Määrärahasta käytettiin 9,4 milj. euroa ja seuraavalle vuodelle siirtyi 0,69 milj. euroa. Alueellistamispäätöksen aiheuttamiin tarpeisiin lisätalousarviossa myönnetty määräraha euroa käytettiin kokonaisuudessaan näihin menoihin. Nettoutettavia tuloja oli yhteensä euroa (2007: euroa). Sisäasianministeriön osoitti pelastustoimen laitteiden valvontaan euroa. Edelliseltä vuodelta oli lisäksi siirtynyt euroa. Määrärahan käyttö vuoden aikana oli euroa ja seuraavalle vuodelle siirtyi edelleen euroa. Ympäristöministeriö osoitti toimialansa valvontaan , edellisvuoden määrärahaa oli lisäksi käytössä euroa. Määrärahaa käytettiin yhteensä euroa, joten seuraavalle vuodelle siirtyi euroa. Työ- ja elinkeinoministeriö myönsi hallinnonalan tuottavuusmäärärahaa euroa tuotteiden markkinavalvontarekisterin kehittämiseen. Määräraha käytettiin kokonaan. Turvatekniikan keskuksen tulomomentille kertyi maksullisen toiminnan tuloja ja muita tuloja 1,6 milj. euroa (2007: 1,5 milj. euroa). Tuloja kertyi euroa arvioitua enemmän. Kylmälaiteliikkeiden valvontatulot euroa kirjattiin ympäristöministeriön muihin tuloihin. TUOTTO- JA KULULASKELMA Toiminnan tuotot lisääntyivät edellisvuoteen verrattuna 14 % ja toiminnan kulut puolestaan pienenivät 3 %. Toiminnan tuotot olivat 1,8 milj. euroa ja ne olivat 0,2 milj. euroa edellisvuotta suuremmat. Lisäystä oli sekä maksullisen toiminnan tuotoissa (11 %) ja muissa toiminnan tuotoissa (36 %). Kuluissa merkittävimmin pienenivät palvelujen ostot ja muut kulut, erityisesti matkakulut. Palkat, vuokrat ja aineet puolestaan lisääntyivät. Palkkausmenot jäivät tavoitetta pienemmiksi. Toiminnan kulut osuus% muutos-% Aineet, tarvikkeet ja tavarat Henkilöstökulut Vuokrat Palvelujen ostot Muut kulut Poistot Sisäiset kulut Yhteensä Taulukko 18: Toiminnan kulut vv

KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN JA TURVATEKNIIKAN KESKUKSEN VÄLINEN TULOSSOPIMUS VUODELLE 2008

KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN JA TURVATEKNIIKAN KESKUKSEN VÄLINEN TULOSSOPIMUS VUODELLE 2008 Dnro KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN JA TURVATEKNIIKAN KESKUKSEN VÄLINEN TULOSSOPIMUS VUODELLE 2008 1 Yleistä Turvatekniikan keskuksen toiminta-ajatus ja toimialat Arvot TUKESin visio 2015 Turvatekniikan

Lisätiedot

Toimialan onnettomuudet 2012

Toimialan onnettomuudet 2012 Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet 212 Osa 2 Indikaattorit Tukesin toiminnan indikaattorit Toiminnan vaikuttavuuden arviointia ja mittaamista varten Tukes kehitti vuonna

Lisätiedot

Toimialan onnettomuudet 2013

Toimialan onnettomuudet 2013 Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet 213 Osa 2 Indikaattorit Tukesin toiminnan indikaattorit Toiminnan vaikuttavuuden arviointia ja mittaamista varten Tukes kehitti vuonna

Lisätiedot

Toimialan onnettomuudet 2011

Toimialan onnettomuudet 2011 Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet 211 Osa 2 Indikaattorit Tukesin toiminnan indikaattorit Toiminnan vaikuttavuuden arviointia ja mittaamista varten Tukes kehitti vuonna

Lisätiedot

TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2009

TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2009 TURVATEKNIIKAN KESKUS TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2009 Johtokunta hyväksynyt 14.3.2008 Korjattu 2.4.2008 Asiakirja ei ole julkinen ennen valtiovarainministeriön talousarvioehdotuksen julkistamista, joka

Lisätiedot

TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2011

TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2011 TURVATEKNIIKAN KESKUS TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2011 Johtokunta hyväksynyt 15.3.2010 TÄSSÄ EI OLE HUOMIOITU KEVAKE-SIIRTOA 32.20. 03. Turvatekniikan keskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille

Lisätiedot

TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2010

TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2010 TURVATEKNIIKAN KESKUS TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE Johtokunta hyväksynyt 9.3.. Korjattu VN:n kehyksen mukaiseksi 6.4.. 32.20. 03. Turvatekniikan keskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille

Lisätiedot

Toimialan onnettomuudet 2010

Toimialan onnettomuudet 2010 Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet 20 Osa 2 Indikaattorit Tukesin toiminnan indikaattorit Toiminnan vaikuttavuuden arviointia ja mittaamista varten Tukes kehitti vuonna 2005

Lisätiedot

Tukes edistää Suomen elinkeinoelämän korkeaa teknistä turvallisuustasoa sekä varmistaa toiminnanharjoittajien tasapuolisia kilpailuolosuhteita.

Tukes edistää Suomen elinkeinoelämän korkeaa teknistä turvallisuustasoa sekä varmistaa toiminnanharjoittajien tasapuolisia kilpailuolosuhteita. TULOSSOPIMUS 14.11. TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN JA TURVATEKNIIKAN KESKUKSEN VÄLINEN TULOSSOPI- MUS VUODELLE 1 Yleistä 1.1 Turvatekniikan keskuksen toiminta-ajatus ja toimialat Turvatekniikan keskus (Tukes)

Lisätiedot

TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2007

TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2007 TURVATEKNIIKAN KESKUS TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2007 Johtokunta hyväksynyt 14.3.2006 32.20. 23. Turvatekniikan keskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 9 285

Lisätiedot

Tukes edistää teknistä turvallisuutta Suomen elinkeinoelämässä sekä varmistaa toiminnanharjoittajien tasapuolisia kilpailuolosuhteita.

Tukes edistää teknistä turvallisuutta Suomen elinkeinoelämässä sekä varmistaa toiminnanharjoittajien tasapuolisia kilpailuolosuhteita. Tulossopimus 11.11. TEM/2773/00.03.01.02/ TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN JA TURVATEKNIIKAN KESKUKSEN VÄLINEN TULOSSOPIMUS VUODELLE 1 Yleistä 1.1 Turvatekniikan keskuksen toiminta-ajatus ja toimialat Turvatekniikan

Lisätiedot

Pääluokka 32 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 32 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA Talousarvioesitys, Ministeriön ehdotus Pääluokka 32 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA 40. Yritysten toimintaympäristö, markkinoiden sääntely ja työelämä 05. Turvallisuus- ja kemikaaliviraston toimintamenot

Lisätiedot

Tuiri Kerttula 17.10.2012 SFS Forum. Toimintaympäristön turvallisuus markkinavalvonnan näkökulmasta

Tuiri Kerttula 17.10.2012 SFS Forum. Toimintaympäristön turvallisuus markkinavalvonnan näkökulmasta Tuiri Kerttula 17.10.2012 SFS Forum Toimintaympäristön turvallisuus markkinavalvonnan näkökulmasta TUKES ENTISTÄ LAAJEMPI TUOTEVALVONNAN KESKUS Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) aloitti toimintansa

Lisätiedot

----- Toiminnallinen tuloksellisuus :13 Sivu tavoite tavoite toteutuma

----- Toiminnallinen tuloksellisuus :13 Sivu tavoite tavoite toteutuma ----- 05. Turvallisuus- ja kemikaaliviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 18 549 000 euroa. Nettobudjetoinnissa otetaan huomioon kemikaalituoterekisterin maksut,

Lisätiedot

KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN JA TURVATEKNIIKAN KESKUKSEN VÄLI- NEN TULOSSOPIMUS VUODELLE 2007

KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN JA TURVATEKNIIKAN KESKUKSEN VÄLI- NEN TULOSSOPIMUS VUODELLE 2007 Dnro KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN JA TURVATEKNIIKAN KESKUKSEN VÄLI- NEN TULOSSOPIMUS VUODELLE 2007 1 Yleistä Turvatekniikan keskuksen toiminta-ajatus ja toimialat Arvot TUKESin visio 2015 Muut asiat

Lisätiedot

32.40.05. (32.20.03) Turvallisuus- ja kemikaaliviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

32.40.05. (32.20.03) Turvallisuus- ja kemikaaliviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 1 32.40.05. (32.20.03) Turvallisuus- ja kemikaaliviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 18 300 000 euroa. Nettobudjetoinnissa otetaan huomioon kemikaalituoterekisterin

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet 2015

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet 2015 Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet 2015 Kalvosarja Tämä kalvosarja on yhteenveto Tukesin tietoon tulleista, toimialalla vuonna 2015 sattuneista onnettomuuksista. 1.1.2011

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet Onnettomuudet ja vaaratilanteet

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet Onnettomuudet ja vaaratilanteet Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet 016 Onnettomuudet ja vaaratilanteet VARO-rekisteriin kirjattavien onnettomuuksien toimialat vaarallisten kemikaalien teollinen käsittely

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet 2013

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet 2013 Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet 2013 Kalvosarja Tämä kalvosarja on yhteenveto Tukesin tietoon tulleista, toimialalla vuonna 2013 sattuneista onnettomuuksista. 1.1.2011

Lisätiedot

TURVATEKNIIKAN KESKUS TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2007

TURVATEKNIIKAN KESKUS TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2007 TURVATEKNIIKAN KESKUS TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2007 Johtokunta hyväksynyt 14.3.2008 1. TOIMINTAKERTOMUS...3 1.1. JOHDON KATSAUS...3 1.2. TOIMINNAN VAIKUTTAVUUS... 5 1.3. TUOTOKSET JA LAADUNHALLINTA...

Lisätiedot

Tukesin laajenevat tehtävät ja

Tukesin laajenevat tehtävät ja Tukesin laajenevat tehtävät ja kehitysnäkymiä Seppo Ahvenainen 4.11.2009 PL 123 (LÖNNROTINKATU 37) 00181 HELSINKI WWW.TUKES.FI PUHELIN (09) 010 6052 000 ETUNIMI.SUKUNIMI@TUKES.FI TUKESin tehtävät TUKES

Lisätiedot

TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2008

TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2008 TURVATEKNIIKAN KESKUS TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2008 Johtokunta hyväksynyt 13.3.2007 32.20. 03. (32.20.23) Turvatekniikan keskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään nettomäärärahaa

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet Johdanto

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet Johdanto Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet 2016 Johdanto Kalvosarja Tämä kalvosarja on yhteenveto Tukesin tietoon tulleista, toimialalla vuonna 2016 sattuneista onnettomuuksista.

Lisätiedot

Toimialan onnettomuudet 2009

Toimialan onnettomuudet 2009 Toimialan onnettomuudet 2009 Osa 1 Johdanto PL 66 (Opastinsilta 12 B) 00521 HELSINKI WWW.TUKES.FI PUHELIN 010 6052 000 ETUNIMI.SUKUNIMI@TUKES.FI Kalvosarja Tämä kalvosarja on yhteenveto Tukesin (Turvatekniikan

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Jari Tuomi Sähkötuotteiden markkinavalvonta Suomessa

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Jari Tuomi Sähkötuotteiden markkinavalvonta Suomessa Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Jari Tuomi 11.5.2011 Sähkötuotteiden markkinavalvonta Suomessa Sisältö - YLEISTÄ TUKESISTA - MARKKINAVALVONTA - TUKESIN SÄHKÖTUOTEVALVONTA - MARKKINAVALVONNAN

Lisätiedot

Valtiovarainministeriö. Kirjaamo. Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2013.

Valtiovarainministeriö. Kirjaamo. Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2013. SAATE TK-21-1084-11 2.4.2012 Valtiovarainministeriö Kirjaamo Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2013. Ehdotuksen liitteenä on peruslaskelma. Tilastokeskus ei esitä erillistä kehittämisvaihtoehtoa

Lisätiedot

Asiakirjayhdistelmä 2016

Asiakirjayhdistelmä 2016 Asiakirjayhdistelmä 01. Liikenteen turvallisuusviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Talousarvio HE 30/ vp (28.9.) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 47 866 000 euroa. Määrärahaa saa käyttää

Lisätiedot

Johdon katsaus. kuten asennus-, urakointi- ja tarkastustoiminnan

Johdon katsaus. kuten asennus-, urakointi- ja tarkastustoiminnan Tu kes i n v u o s i 2009 Johdon katsaus Tukesin toiminnan kokonaisvolyymi vuonna 2009 kasvoi edellisvuodesta. Keskuksen toiminnan kustannukset nousivat noin kahdeksan prosenttia 11,5 miljoonaan euroon.

Lisätiedot

Tuoteturvallisuuskysymykset verkkokaupassa - kuka vastaa ja valvoo. Markkinavalvontaviranomaisen havainnot ja toimenpiteet 27.10.

Tuoteturvallisuuskysymykset verkkokaupassa - kuka vastaa ja valvoo. Markkinavalvontaviranomaisen havainnot ja toimenpiteet 27.10. Tuoteturvallisuuskysymykset verkkokaupassa - kuka vastaa ja valvoo Markkinavalvontaviranomaisen havainnot ja toimenpiteet 27.10.2014 Tuiri Kerttula Johtaja Tuote- ja laitteistovalvonta 2 Markkinavalvonta

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS 2012

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS 2012 JULKINEN VASTA BUDJETIN JULKAISEMISEN JÄLKEEN PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS Vuoden tiedot tulossopimuksen mukaiset PRH Dnro: 147/20/11 03. Patentti- ja rekisterihallituksen toimintamenot

Lisätiedot

TULOSSOPIMUS KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN JA TURVATEKNIIKAN KESKUKSEN VÄLINEN TULOSSOPIMUS VUODELLE 2005

TULOSSOPIMUS KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN JA TURVATEKNIIKAN KESKUKSEN VÄLINEN TULOSSOPIMUS VUODELLE 2005 TULOSSOPIMUS Dnro KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN JA TURVATEKNIIKAN KESKUKSEN VÄLINEN TULOSSOPIMUS VUODELLE 2005 1 Yleistä Turvatekniikan keskuksen toiminta-ajatus ja toimialat Arvot Visio Turvatekniikan

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Teemu Hartikainen, TkT 24.5.2013. EcoDesign-asetus tilalämmittimille ja markkinavalvonta Suomessa

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Teemu Hartikainen, TkT 24.5.2013. EcoDesign-asetus tilalämmittimille ja markkinavalvonta Suomessa Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Teemu Hartikainen, TkT 24.5.2013 EcoDesign-asetus tilalämmittimille ja markkinavalvonta Suomessa Esityksen sisältö Tukesista lyhyesti Ekosuunnittelun ja energiamerkinnän

Lisätiedot

TULOSSOPIMUS KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN JA TURVATEKNIIKAN KESKUKSEN VÄLINEN TULOSSOPIMUS VUODELLE 2006

TULOSSOPIMUS KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN JA TURVATEKNIIKAN KESKUKSEN VÄLINEN TULOSSOPIMUS VUODELLE 2006 TULOSSOPIMUS Dnro 11.11.2005 KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN JA TURVATEKNIIKAN KESKUKSEN VÄLINEN TULOSSOPIMUS VUODELLE 2006 1 Yleistä Turvatekniikan keskuksen toiminta-ajatus ja toimialat Arvot Visio

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet Osa 3 Onnettomuudet ja vaaratilanteet

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet Osa 3 Onnettomuudet ja vaaratilanteet Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet 2012 Osa 3 Onnettomuudet ja vaaratilanteet VARO-rekisteriin kirjattavien onnettomuuksien toimialat vaarallisten kemikaalien teollinen käsittely

Lisätiedot

Viestintää on toteutettu suunnitelman mukaisesti. Tutkimus- ja kehittämistoiminta on toteutunut pääosin suunnitelman mukaisesti.

Viestintää on toteutettu suunnitelman mukaisesti. Tutkimus- ja kehittämistoiminta on toteutunut pääosin suunnitelman mukaisesti. RAPORTTI ().9. OSAVUOSIRAPORTTI Yhteenveto TUKESin toiminta on edennyt pääosin suunnitelman mukaisesti. Erillissopimusten perusteella on valvontaa hoidettu kauppa ja teollisuusministeriön lisäksi myös

Lisätiedot

TURVATEKNIIKAN KESKUKSEN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2006

TURVATEKNIIKAN KESKUKSEN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2006 TURVATEKNIIKAN KESKUKSEN TILINPÄÄTÖS VUODELTA Johtokunta hyväksynyt 13.3.2007 1. Toimintakertomus...3 1.1. Johdon katsaus...3 1.2. Toiminnan vaikuttavuus...5 1.3. Tuotokset ja laadunhallinta... 11 1.4.

Lisätiedot

METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS 2008

METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS 2008 1 VAIN VIRKAKÄYTTÖÖN METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS 2008 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 2 OSASTO 12 30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala (60.) Metsäntutkimuslaitoksen

Lisätiedot

TULOSSOPIMUS 2005 TURVATEKNIIKAN KESKUKSEN JA SISÄASIAINMINISTERIÖN PELASTUSOSASTON VÄLILLÄ

TULOSSOPIMUS 2005 TURVATEKNIIKAN KESKUKSEN JA SISÄASIAINMINISTERIÖN PELASTUSOSASTON VÄLILLÄ TULOSSOPIMUS 2005 TURVATEKNIIKAN KESKUKSEN JA SISÄASIAINMINISTERIÖN PELASTUSOSASTON VÄLILLÄ 1 TURVATEKNIIKAN KESKUKSEN TEHTÄVÄ, TOIMINTA-AJATUS, VISIO JA PAINOPISTEALUEET 2005 2009 1.1 Laissa ilmastu tehtävä

Lisätiedot

Muut kaivoksissa sattuneet onnettomuudet Muut kuin työtapaturmat (esim. tulipalot). Luvussa mukana myös kuolemaan johtaneet onnettomuudet.

Muut kaivoksissa sattuneet onnettomuudet Muut kuin työtapaturmat (esim. tulipalot). Luvussa mukana myös kuolemaan johtaneet onnettomuudet. 1 2 3 4 Kaivoksissa sattuneet tapaturmat Tapaturmasta on aiheutunut yli kolme työkyvyttömyyspäivää, kuolemaan johtaneet onnettomuudet eivät ole mukana näissä lukumäärissä Muut kaivoksissa sattuneet onnettomuudet

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet Osa 7 Sähkö ja hissit

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet Osa 7 Sähkö ja hissit Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet 2015 Osa 7 Sähkö ja hissit Tukesin sähkö- ja hissiturvallisuusvalvonta Valvonnan kohteita mm. sähkölaitteiden ja -tarvikkeiden turvallisuus

Lisätiedot

11. Lääkelaitos ja Lääkehoidon kehittämiskeskus

11. Lääkelaitos ja Lääkehoidon kehittämiskeskus 11. Lääkelaitos ja Lääkehoidon kehittämiskeskus S e l v i t y s o s a : Lääkelaitoksen tehtävänä on ylläpitää ja edistää lääkkeiden, terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden sekä verivalmisteiden käytön

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 29 päivänä elokuuta 2013. 636/2013 Työ- ja elinkeinoministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 29 päivänä elokuuta 2013. 636/2013 Työ- ja elinkeinoministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 29 päivänä elokuuta 2013 636/2013 Työ- ja elinkeinoministeriön asetus Turvallisuus- ja kemikaaliviraston maksullisista suoritteista Annettu Helsingissä 27 päivänä

Lisätiedot

Valtiovarainministeriö. Kirjaamo. Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2012.

Valtiovarainministeriö. Kirjaamo. Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2012. SAATE TK-21-837-10 7.4.2011 Valtiovarainministeriö Kirjaamo Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2012. Ehdotuksen liitteenä on peruslaskelma. Tilastokeskus ei esitä erillistä kehittämisvaihtoehtoa

Lisätiedot

Valtiovarainministeriö. Kirjaamo

Valtiovarainministeriö. Kirjaamo SAATE TK-21-881-09 31.3.2010 Valtiovarainministeriö Kirjaamo Liitteenä on Tilastokeskuksen annettujen kehysten puitteisiin laadittu talousarvioehdotus vuodelle 2011. Tilastokeskuksen ehdotus vuosia 2011-2014

Lisätiedot

Muut kaivoksissa sattuneet onnettomuudet Muut kuin työtapaturmat (esim. tulipalot). Luvussa mukana myös kuolemaan johtaneet onnettomuudet.

Muut kaivoksissa sattuneet onnettomuudet Muut kuin työtapaturmat (esim. tulipalot). Luvussa mukana myös kuolemaan johtaneet onnettomuudet. 1 2 3 4 Kaivoksissa sattuneet tapaturmat Vuoden 2012 tiedot kaivoksissa sattuneista tapaturmista eivät ole vielä saatavilla. Tapaturmasta on aiheutunut yli kolme työkyvyttömyyspäivää, kuolemaan johtaneet

Lisätiedot

Tietosuojavaltuutetun toimisto

Tietosuojavaltuutetun toimisto Tietosuojavaltuutetun toimisto TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTON TULOSTAVOITEASIAKIRJA Aika 27.9.2005 Paikka Osallistujat Oikeusministeriö OM:n edustajat: Hallintojohtaja Olli Muttilainen (pj) Ylitarkastaja

Lisätiedot

RATAHALLINTOKESKUKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2006

RATAHALLINTOKESKUKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2006 186/53/06 Liikenne- ja viestintäministeriö Ratahallintokeskus 14.5.2007 RATAHALLINTOKESKUKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2006 Valtiontalouden tarkastusvirasto antaa Ratahallintokeskuksen tilintarkastuksesta

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet Osa 5 a Vaaralliset kemikaalit

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet Osa 5 a Vaaralliset kemikaalit Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet 2015 Osa 5 a Vaaralliset kemikaalit Tukesin valvontakohteet, muut kohteet Vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet Vaaralliset kemikaalit

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet Vaaralliset kemikaalit Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet 2016 Vaaralliset kemikaalit Tukesin valvontakohteet / muut kohteet Vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta

Lisätiedot

KULUTTAJAVALITUSLAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2002

KULUTTAJAVALITUSLAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2002 KULUTTAJAVALITUSLAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2002 1. Toimintakatsaus 1.1. Perustehtävät ja toiminnan kuvaus, toiminta-ajatus Kuluttajavalituslautakunta antaa kirjallisia ratkaisusuosituksia kuluttajien

Lisätiedot

Tukes-Syystapaaminen 5.11.2008

Tukes-Syystapaaminen 5.11.2008 Tukes-Syystapaaminen 5.11.2008 Tukesin ajankohtaisasioita i it Ylijohtaja Seppo Ahvenainen PL 123 (LÖNNROTINKATU 37) 00181 HELSINKI WWW.TUKES.FI PUHELIN (09) 010 6052 000 ETUNIMI.SUKUNIMI@TUKES.FI Ajankohtaista

Lisätiedot

SISÄASIAINMINISTERIÖ TULOSSOPIMUS Pelastusosasto SISÄASIAINMINISTERIÖN PELASTUSOSASTON JA TURVATEKNIIKAN KESKUKSEN VÄLINEN TULOSSOPIMUS 2006

SISÄASIAINMINISTERIÖ TULOSSOPIMUS Pelastusosasto SISÄASIAINMINISTERIÖN PELASTUSOSASTON JA TURVATEKNIIKAN KESKUKSEN VÄLINEN TULOSSOPIMUS 2006 SISÄASIAINMINISTERIÖ TULOSSOPIMUS 2006 1 16.1.2006 SM-2005-02529/Va-423 SISÄASIAINMINISTERIÖN PELASTUSOSASTON JA TURVATEKNIIKAN KESKUKSEN VÄLINEN TULOSSOPIMUS 2006 1. Yleistä 1.1 Toiminta-ajatus 1.2 Arvot

Lisätiedot

2

2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Liesien aiheuttamat kuolemantapaukset ovat lisääntyneet. Sähkölieden päälle jättäminen valvomattomana, ajoittain yhdistettynä päihteiden käyttöön ovat suurin syy liesipaloihin. Nykyajan

Lisätiedot

Valtiovarainministeriö Kirjaamo. VM/13/02.02.01.01/2009, ohje 5.2.2009. Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2010

Valtiovarainministeriö Kirjaamo. VM/13/02.02.01.01/2009, ohje 5.2.2009. Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2010 1(5) Pvm Datum 342009 Dnro Dnr TK-21-893-08 Vastaanottaja Mottagare Valtiovarainministeriö Kirjaamo Viite Ref Asia Ärende VM/13/02020101/2009, ohje 522009 Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2010

Lisätiedot

METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS 2007

METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS 2007 1 24.3.2006 METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS 2007 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 2 OSASTO 12 30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala 60. Metsäntutkimuslaitoksen tulot Momentille

Lisätiedot

EI JULKINEN ENNEN BUDJETIN JULKISTAMISTA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE Dnro 78/20/06

EI JULKINEN ENNEN BUDJETIN JULKISTAMISTA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE Dnro 78/20/06 EI JULKINEN ENNEN BUDJETIN JULKISTAMISTA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2007 Dnro 78/20/06 PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TAE 2007 30. Yrityspolitiikka 21. Patentti- ja rekisterihallituksen

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 75/53/01 11.6.2001 SISÄASIAINMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 75/53/01 11.6.2001 SISÄASIAINMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 75/53/01 11.6.2001 Sisäasiainministeriö SISÄASIAINMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000 Valtiontalo uden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa sisäasiainministeriön

Lisätiedot

Valtion tuottavuustilasto 2007

Valtion tuottavuustilasto 2007 Julkinen talous 2008 Valtion tuottavuustilasto 2007 Valtion tuottavuuden kasvu hidastui vuonna 2007 Valtion virastojen ja laitosten tuottavuuskehitys heikkeni vuonna 2007 edellisvuoteen verrattuna. Työn

Lisätiedot

KULUTTAJAVIRASTON TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2011

KULUTTAJAVIRASTON TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2011 KULUTTAJAVIRASTON TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE KUV/1071/21/ 01. Kuluttajaviraston toimintamenot (siirtomäärärahat 2 v) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 4 789 000 euroa. Määrärahaa saa käyttää Kuluttaja-lehden

Lisätiedot

SAATE TK Valtiovarainministeriö. Kirjaamo

SAATE TK Valtiovarainministeriö. Kirjaamo SAATE TK-21-975-07 9042008 Valtiovarainministeriö Kirjaamo Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2009 Liitteenä on myös Cognos Planning-järjestelmällä tehdyt rahoitustaulukot: - peruslaskelma

Lisätiedot

40. Valtion alue- ja paikallishallinto

40. Valtion alue- ja paikallishallinto Talousarvio 40. Valtion alue- ja paikallishallinto S e l v i t y s o s a : Aluehallintovirasto toteuttaa alueellista yhdenvertaisuutta edistämällä oikeusturvaa, hyvinvointia ja turvallisuutta yhteistyössä

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 139/53/01 30.5.2001 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 139/53/01 30.5.2001 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 139/53/01 30.5.2001 Liikenne- ja viestintäministeriö LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt

Lisätiedot

2012Tukesin vuosi. Johdon katsaus. Vuosi 2012 oli Turvallisuus- ja kemikaaliviraston. EU:n uuden tuotelainsäädäntöpaketin (NLF=

2012Tukesin vuosi. Johdon katsaus. Vuosi 2012 oli Turvallisuus- ja kemikaaliviraston. EU:n uuden tuotelainsäädäntöpaketin (NLF= 2012 Tukesin vuosi 2012Tukesin vuosi Johdon katsaus Vuosi 2012 oli Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) toinen toimintavuosi. Työtä leimasi vielä laajentuneen viraston toiminnan vakiinnuttamien.

Lisätiedot

Momentille myönnetään nettomäärärahaa euroa.

Momentille myönnetään nettomäärärahaa euroa. 01. Energiamarkkinaviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 2 088 000 euroa. Selvi ty so sa: Energiamarkkinaviraston tehtävänä on valvoa ja edistää sähkö- ja maakaasumarkkinoiden

Lisätiedot

Talousarvioesitys 2016

Talousarvioesitys 2016 1(5) Talousarvioesitys 30. Tilastotoimi, taloudellinen tutkimus ja rekisterihallinto Selvitysosa: Valtion tilastotoimen tehtävänä on vastata yhteiskuntaoloja ja niiden kehitystä kuvaavien tilastojen laatimisesta

Lisätiedot

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JA TURVATEKNIIKAN KESKUKSEN SOPIMUS VAARALLISTEN AINEIDEN KULJETUKSEN VALVONNASTA VUODELLE 2008

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JA TURVATEKNIIKAN KESKUKSEN SOPIMUS VAARALLISTEN AINEIDEN KULJETUKSEN VALVONNASTA VUODELLE 2008 1/5 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JA TURVATEKNIIKAN KESKUKSEN SOPIMUS VAARALLISTEN AINEIDEN KULJETUKSEN VALVONNASTA VUODELLE 2008 16.5.2008 N:o 612/71/2008 Liikenne- ja viestintäministeriö (LVM) ja

Lisätiedot

Talousarvioehdotus vuodelle 2009

Talousarvioehdotus vuodelle 2009 Matkailun edistämiskeskus Talousarvioehdotus vuodelle 32. TEMin hallinnonala 30. Yrityspolitiikka 02. Matkailun edistämiskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2v) SISÄLLYSLUETTELO SIVU 1. TULOKSELLISUUSKUVAUS...

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2008

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2008 TURVATEKNIIKAN KESKUS HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2008 Koonneet: Päivi Hakulinen Seppo Vaalavuo SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 4 2. Tehokas TUKES... 4 Henkilöstömäärä... 4 Keski-ikä... 5 Vaihtuvuus... 6 Työaika...

Lisätiedot

TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2005

TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2005 TURVATEKNIIKAN KESKUS TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2005 Johtokunta hyväksynyt 18.3.2004 32.20. 23. Turvatekniikan keskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 9 651

Lisätiedot

TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2006

TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2006 TURVATEKNIIKAN KESKUS TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2006 Johtokunta hyväksynyt 11.3.2005 32.20. 23. Turvatekniikan keskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 9 738

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 174/53/02 3.06.2002 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2001

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 174/53/02 3.06.2002 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2001 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 174/53/02 3.06.2002 Sosiaali- ja terveysministeriö SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2001 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN TYÖVOIMA- JA ELINKEINOKESKUK- SEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2006

VARSINAIS-SUOMEN TYÖVOIMA- JA ELINKEINOKESKUK- SEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2006 229/53/06 Kauppa- ja teollisuusministeriö Varsinais-Suomen työvoima- ja elinkeinokeskus 11.5.2007 VARSINAIS-SUOMEN TYÖVOIMA- JA ELINKEINOKESKUK- SEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2006 Valtiontalouden

Lisätiedot

YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista

YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA 6 2007 Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista vuodelle 2007 JULKAISUSARJA 6 2007 Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet Osa 7 Sähkö ja hissit

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet Osa 7 Sähkö ja hissit Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet 2010 Osa 7 Sähkö ja hissit Tukesin sähköturvallisuusvalvonta Valvonnan kohteita mm. sähkölaitteiden ja -tarvikkeiden turvallisuus sähkötuotteiden

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 122/53/02

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 122/53/02 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 122/53/02 21.05.2002 Opetusministeriö Taideteollinen korkeakoulu TAIDETEOLLISEN KORKEAKOULUN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2001 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään

Lisätiedot

10. Säteilyturvakeskus

10. Säteilyturvakeskus 10. Säteilyturvakeskus S e l v i t y s o s a : Säteilyturvakeskuksen toiminta-ajatuksena on ihmisten, yhteiskunnan, ympäristön ja tulevien sukupolvien suojelu säteilyn haitallisilta vaikutuksilta. Toimintaympäristön

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2010

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2010 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2010 Päivi Hakulinen SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 4 2. Tehokas TUKES... 4 Henkilöstö... 4 Keski-ikä... 5 Vaihtuvuus... 6 Työaika... 6 3. Osaava ja oppiva TUKES... 7 Osaaminen ja

Lisätiedot

EI JULKINEN ENNEN BUDJETIN JULKISTAMISTA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2006

EI JULKINEN ENNEN BUDJETIN JULKISTAMISTA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2006 EI JULKINEN ENNEN BUDJETIN JULKISTAMISTA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2006 Dnro 25/20/2005 PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TAE 2006 30. Yrityspolitiikka 21. Patentti- ja rekisterihallituksen

Lisätiedot

Hallituksen esitys eduskunnalle painelaitelaiksi. HE 117/2016 vp.

Hallituksen esitys eduskunnalle painelaitelaiksi. HE 117/2016 vp. Eduskunta Talousvaliokunta 15.9.2016 Hallituksen esitys eduskunnalle painelaitelaiksi HE 117/2016 vp. Sami Teräväinen hallitussihteeri, TEM Nykytilanne VOIMASSA OLEVA LAINSÄÄDÄNTÖ 1) Painelaitelaki (869/1999)

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 403/53/ LAPIN TYÖVOIMA- JA ELINKEINOKESKUKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUO- DELTA 2003

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 403/53/ LAPIN TYÖVOIMA- JA ELINKEINOKESKUKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUO- DELTA 2003 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 403/53/03 10.5.2004 Kauppa- ja teollisuusministeriö Lapin työvoima- ja elinkeinokeskus LAPIN TYÖVOIMA- JA ELINKEINOKESKUKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUO- DELTA 2003 Valtiontalouden

Lisätiedot

Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista vuodelle 2008

Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista vuodelle 2008 Ympäristöministeriön raportteja 12 2008 Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista vuodelle 2008 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA 12 2008 Ympäristöministeriön

Lisätiedot

PUOLUSTUSVOIMIEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2006

PUOLUSTUSVOIMIEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2006 139/53/06 Puolustusministeriö Puolustusvoimat 16.5.2007 PUOLUSTUSVOIMIEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2006 Valtiontalouden tarkastusvirasto antaa Puolustusvoimien tilintarkastuksesta varainhoitovuodelta

Lisätiedot

GTK/373/02.00/2016. Geologian tutkimuskeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2017

GTK/373/02.00/2016. Geologian tutkimuskeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2017 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Ei julkinen GTK/373/02.00/2016 Geologian tutkimuskeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2017 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS TAE 2017 1 LIITEMUISTIO Ei julkinen 32.20.01 Geologian tutkimuskeskuksen

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet Sähkötapaturmat ja sähköpalot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet Sähkötapaturmat ja sähköpalot Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet 2016 Sähkötapaturmat ja sähköpalot Tukesin sähköturvallisuusvalvonta Valvonnan kohteita mm. sähkölaitteiden ja -tarvikkeiden turvallisuus

Lisätiedot

Viestintää on toteutettu suunnitelman mukaisesti. Tutkimus- ja kehittämistoiminta on toteutunut pääosin suunnitelman mukaisesti.

Viestintää on toteutettu suunnitelman mukaisesti. Tutkimus- ja kehittämistoiminta on toteutunut pääosin suunnitelman mukaisesti. RAPORTTI 1 (12) OSAVUOSIRAPORTOINTI 2006 1 Yhteenveto TUKESin toiminta on edennyt pääosin suunnitelman mukaisesti. Erillissopimusten perusteella on valvontatehtäviä hoidettu kauppa- ja teollisuusministeriön

Lisätiedot

1(7) VALTIOVARAINMINISTERIÖ Kunta- ja aluehallinto-osasto Lainsäädäntöneuvos Sami Kouki

1(7) VALTIOVARAINMINISTERIÖ Kunta- ja aluehallinto-osasto Lainsäädäntöneuvos Sami Kouki VALTIOVARAINMINISTERIÖ Kunta- ja aluehallinto-osasto Lainsäädäntöneuvos Sami Kouki 14.12.2015 1(7) VALTIOVARAINMINISTERIÖN ASETUS VÄESTÖREKISTERIKESKUKSEN SUORIT- TEIDEN MAKSUISTA VUOSINA 2015 JA 2016

Lisätiedot

Tietoja valtion maksullisesta toiminnasta 2015

Tietoja valtion maksullisesta toiminnasta 2015 Valtiokonttori 1 (23) Talous ja henkilöstö Tietoja valtion maksullisesta toiminnasta 2015 Sörnäisten rantatie 13, Helsinki PL 14, 00054 VALTIOKONTTORI Puh. 0295 50 2000, Faksi 0295 50 3333, www.valtiokonttori.fi

Lisätiedot

Turvatekniikan keskus 1411/13/2005 20.12.2005. Viite: Yleissopimus 24.8.2000, 53/612/2000. Sopimus rakennustuotteiden markkinavalvonnasta vuonna 2006

Turvatekniikan keskus 1411/13/2005 20.12.2005. Viite: Yleissopimus 24.8.2000, 53/612/2000. Sopimus rakennustuotteiden markkinavalvonnasta vuonna 2006 20.12.2005 Viite: Yleissopimus 24.8.2000, 53/612/2000 Sopimus rakennustuotteiden markkinavalvonnasta vuonna 2006 Rakennustuotteiden markkinavalvontaa toteutetaan vuonna 2006 liitteenä olevan toimintasuunnitelman

Lisätiedot

Tukes tilastoi sähköpaloiksi vain rakennuspalot, joissa tuli on tuhonnut talon rakenteita. Aiemmin, vuoteen 2009 asti, sähköpalotilastoihin

Tukes tilastoi sähköpaloiksi vain rakennuspalot, joissa tuli on tuhonnut talon rakenteita. Aiemmin, vuoteen 2009 asti, sähköpalotilastoihin 1 2 3 Tukes tilastoi sähköpaloiksi vain rakennuspalot, joissa tuli on tuhonnut talon rakenteita. Aiemmin, vuoteen 2009 asti, sähköpalotilastoihin kirjattiin myös rakennuspalovaarat, joissa tuli ei ole

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 147/53/ KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 147/53/ KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 147/53/01 13.6.2001 Kauppa- ja teollisuusministeriö KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2009

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2009 TURVATEKNIIKAN KESKUS HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2009 Päivi Hakulinen Seppo Vaalavuo SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 4 2. Tehokas TUKES... 4 Henkilöstömäärä... 4 Keski-ikä... 5 Vaihtuvuus... 6 Työaika... 7

Lisätiedot

Hallituksen esitys eduskunnalle hissiturvallisuuslaiksi HE 23/2016 vp. Eduskunnan talousvaliokunta Sari Rapinoja TEM

Hallituksen esitys eduskunnalle hissiturvallisuuslaiksi HE 23/2016 vp. Eduskunnan talousvaliokunta Sari Rapinoja TEM Hallituksen esitys eduskunnalle hissiturvallisuuslaiksi HE 23/2016 vp Eduskunnan talousvaliokunta 18.3.2016 Sari Rapinoja TEM Hissiturvallisuussäädösten nykytilanne 1) Sähköturvallisuuslaki (410/1996)

Lisätiedot

TILASTOKESKUKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2007

TILASTOKESKUKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2007 TILASTOKESKUKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2007 2 (6) Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2007 Tilastokeskuksen vuoden 2007 talousarvioehdotus perustuu Tilastokeskuksen ehdotukseen vuosia 2007-2011

Lisätiedot

RISKIENHALLINTA OPINTOPÄIVÄT 18.-19.11.2014

RISKIENHALLINTA OPINTOPÄIVÄT 18.-19.11.2014 RISKIENHALLINTA OPINTOPÄIVÄT 18.-19.11.2014 RISKIENHALLINTA, JAOSTON JOHTOKUNTA Liiton puheenjohtaja, pelastusjohtaja Jari Sainio, Varsinais-Suomen pelastuslaitos Turku (2014-2017) Jaoston puheenjohtaja

Lisätiedot

Tietoja valtion maksullisesta toiminnasta 2014

Tietoja valtion maksullisesta toiminnasta 2014 Valtiokonttori 1 (23) Talous ja henkilöstö Tietoja valtion maksullisesta toiminnasta 2014 Sörnäisten rantatie 13, Helsinki PL 14, 00054 VALTIOKONTTORI Puh. 0295 50 2000, Faksi 0295 50 3333, www.valtiokonttori.fi

Lisätiedot

KULUTTAJAVIRASTON TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2012

KULUTTAJAVIRASTON TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2012 KULUTTAJAVIRASTON TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2012 KUV/1543/21/2011 01. Kuluttajaviraston toimintamenot (siirtomäärärahat 2 v) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 4 838 000 euroa. Määrärahaa saa käyttää

Lisätiedot

Espoo E/80/223/2015. Geologian tutkimuskeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2016

Espoo E/80/223/2015. Geologian tutkimuskeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2016 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Espoo Ei julkinen E/80/223/2015 Geologian tutkimuskeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2016 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS TAE 2016 1 LIITEMUISTIO Ei julkinen 32.20.01 Geologian tutkimuskeskuksen

Lisätiedot

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 64 22.03.2005 VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖS 64/04/047/2005 KH 64 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

TURVATEKNIIKAN KESKUKSEN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2010-2013 JA TULOSSUUNNITELMA 2009 (PELASTUSTOIMEA KOSKEVA OSUUS)

TURVATEKNIIKAN KESKUKSEN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2010-2013 JA TULOSSUUNNITELMA 2009 (PELASTUSTOIMEA KOSKEVA OSUUS) TURVATEKNIIKAN KESKUKSEN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2010-2013 JA TULOSSUUNNITELMA 2009 (PELASTUSTOIMEA KOSKEVA OSUUS) 1. JOHDON KATSAUS... 2 2. LÄHTÖKOHDAT SUUNNITTELUKAUDEN TOIMINNALLE... 2 2.1. Toimintaympäristön

Lisätiedot

Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista vuodelle 2006

Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista vuodelle 2006 YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA 5 2006 Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista vuodelle 2006 Helsinki 2006 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA

Lisätiedot