TURVATEKNIIKAN KESKUS TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2008

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TURVATEKNIIKAN KESKUS TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2008"

Transkriptio

1 TURVATEKNIIKAN KESKUS TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2008 Johtokunta hyväksynyt

2 1. TOIMINTAKERTOMUS JOHDON KATSAUS TOIMINNAN VAIKUTTAVUUS TOIMINNALLINEN TEHOKKUUS TOIMINNAN TALOUDELLISUUS JA TUOTTAVUUS MAKSULLISEN TOIMINNAN TULOS JA KANNATTAVUUS TOIMINTATAPOJEN KEHITTÄMINEN TUOTOKSET JA LAADUNHALLINTA HENKISTEN VOIMAVAROJEN HALLINTA JA KEHITTÄMINEN TILINPÄÄTÖSANALYYSI RAHOITUKSEN RAKENNE TALOUSARVION TOTEUTUMINEN TASE SISÄISEN VALVONNAN ARVIOINTI- JA VAHVISTUSLAUSUMA ARVIOINTIEN TULOKSET YHTEENVETO HAVAITUISTA VÄÄRINKÄYTÖKSISTÄ TALOUSARVION TOTEUTUMALASKELMA TUOTTO- JA KULULASKELMA TASE LIITETIEDOT ALLEKIRJOITUKSET MUUT LIITTEET

3 1. TOIMINTAKERTOMUS 1.1. JOHDON KATSAUS Yleiskatsaus ja toimintaympäristö Kokonaisuutena katsoen turvatekniikan keskuksen (Tukes) toiminnan volyymi vuonna 2008 väheni lievästi edellisvuodesta. Keskuksen määrärahojen käyttö väheni noin 4 %:lla 10,62 miljoonaan euroon ja henkilötyövuodet laskivat 112:een (117:stä). Keskeisenä syynä kasvun tasaantumiseen oli toimintavuonna käynnistynyt alueellistaminen. Säädösvelvoitteisiin perustuva viranomaispalvelujen kysyntä ja maksullisten palvelujen tuotot kuitenkin kasvoivat toimintavuonna. Tukesin palvelujen kysyntä riippuu elinkeinotoiminnan volyymimuutoksista erityisesti teollisten investointien määrästä sekä säädösvelvoitteiden laajuudesta. Toimintavuonna alkanut taloudellinen taantuma ei vielä näkynyt keskuksen toiminnassa. Mikäli taantuma pitkittyy ja syvenee, se tulee kuitenkin vaikuttamaan myös Tukesin palvelujen kysyntään. Vaikutukset riippuvat kuitenkin toimialasta. Isojen teollisuuskohteiden alasajo ja supistuminen vaikuttaisi eniten laitosvalvontaan. Toisaalta palveluvaltaistuminen merkitsee sitä, että erilaisten teknisten palvelujen kuten asennus-, urakointi-, tarkastustoiminnan valvontakysyntä säilynee lähitulevaisuudessa verrattain vakaana. Mikäli taantuma ulottuu voimakkaasti palvelusektoriin esimerkiksi rakennusalan suhdanteiden myötä, supistaa tämä myös Tukesin palvelujen kysyntää. Tukesin oma-aloitteisen tuotevalvonnan tarve riippuu välillisesti, mutta ei suoraan verrannollisesti tuotemarkkinoiden yleisistä suhdanteista. Uudet säädökset ja myös uudet laiteteknologiat ovat tärkeitä toiminnan määrää ja painopisteitä muotoilevia tekijöitä. EU:n uuden tuotelainsäädäntöpaketin (NLF= New Legislative Framework) voimaantulo lähitulevaisuudessa vaatinee myös Tukesilta lisäpanostuksia ja resursseja. Lisäksi ilmasto- ja energiapolitiikkaan liittyvä sääntely tuo uusia velvoitteita. Tukesissa tämä näkyy erityisesti energiatehokkuuteen ja ekologisiin vaatimuksiin liittyvän valvonnan lisääntymisenä. Mainitut muutokset heijastuvat myös keskuksen viestintä- ja T & K -toimintaan. Mikäli julkinen tutkimuspanostus säilyy yleisesti korkeana, on mahdollista, että myös Tukesin toimialan tutkimus kasvaa. Tukesin toiminnan yhtenä peruspiirteenä on alusta lähtien ollut poikkihallinnollisuus eli toiminta useiden hallinnonalojen asiantuntija- ja valvontaviranomaisena. Tämä on jatkuvasti vahvistunut, vaikkakin työ- ja elinkeinoministeriön toimialan tehtävät ovat määrärahoilla mitattuna yhä hallitsevia (90 %). Erityisesti sisäasiainministeriön sekä ympäristöministeriön tehtäväalueet ovat vähitellen laajentuneet. Uusien vastuualueiden lisääminen, kun se perustuu Tukesin toimintajärjestelmän ja erityisosaamisen hyödyntämiseen, on vastaisuudessakin järkevää ja valtionhallinnon kannalta kustannustehokasta. Tehtävien rahoituskäytännön selkeyttäminen siten, että kukin ministeriö huolehtii kattavasti tehtäviensä tarvitsemista määrärahoista, on vastaisuudessakin tärkeää. Toimintavuonna nousi esille mahdollisia uusia tehtäväalueita. Näistä laajin (noin 70 htv) oli kansallisen kemikaaliviraston perustaminen Tukesin yhteyteen. Tähän tähtäävä valtiovarainministeriön työryhmän ehdotus sai vuoden 2009 alussa poliittisen hyväksynnän ja eteni suunnitteluvaiheeseen. Mahdollisia uusia tehtäviä tuovat myös kaivoslain uudistaminen, tuoteturvallisuusvalvonnan työnjaon tarkistaminen Kuluttajaviraston ja Tukesin kesken sekä Tukesin ja Mittatekniikan keskuksen välisen työnjaon tarkistaminen. Toimintavuonna vahvistetuista uusista säädöksistä merkittävin oli energiaa käyttävien tuotteiden ekologista suunnittelua ja energiamerkintää koskeva laki. Sen täytäntöönpano vaatii Tukesilta lähivuosina muutaman henkilötyövuoden lisäystä. Tukesin toimintakyvyn kannalta merkittäviä tekijöitä lähivuosina ovat hallinnon tuottavuusohjelma sekä alueellistaminen. Tuottavuuden toimenpideohjelma merkitsee Tukesille noin 11 % 3

4 suuruista henkilöstön vähennystä. Tulevaisuudessa on erittäin tärkeää, että Tukesin uusien tehtävien vaatimat lisähenkilötyövuodet ja -määrärahat pidetään erillään em. tuottavuuspäätöksestä. Mikäli teknisen turvallisuuden ja luotettavuuden taso halutaan pitää tavoiteuralla, on Tukesin talousarviorahoituksen riittävyydestä huolehdittava yleisemminkin. Keskuksen strategiassa yhtenä tuottavuuslääkkeenä on korostetun riskiperusteinen toimintamalli. Tähän liittyvä toimintaprosessien virtaviivaistaminen sekä sähköisen toiminnan lisääminen ovat etenemässä hyvin. Nämä kehittämistoimet vaativat pitkäjänteistä kehittämisrahoitusta. Toimintavuoden keväällä ministeriö (TEM) päätti Tukesin alueellistamisesta. Tämän myötä puolet Tukesin henkilöstöstä ja tehtävistä siirtyy Tampereelle vuoden 2010 loppuun mennessä. Tukesin sisäinen alueellistamisprojekti (AT-projekti) käynnistyi välittömästi ministeriön päätöksen jälkeen. Alueellistamisen onnistuminen vaati lisärahoitusta sekä siirtymäaikana että tämän jälkeen. Tätä koskevat kustannusarviot ja talousarvioehdotukset tehtiin toimintavuonna ja niitä tarkistetaan projektin edetessä. Henkilöstön siirtymisen ja Tampereella työskentelyn edistämiseksi valmisteltiin erityistä henkilöstöohjelmaa. Alueellistamispäätöksen johdosta henkilöstön vaihtuvuus on lisääntynyt, mikä näkyy osin vuoden 2008 toiminnallisissa tuloksissa. Osaamisen ja toimintakyvyn ylläpito muutoksessa on iso haaste. Toisaalta, henkilöstön vaihtuvuuden ongelmia lieventää jonkin verran se, että avautuviin tehtäviin on yleisestä taloudellisesta tilanteesta johtuen runsaasti perusvalmiuksiltaan hyviä hakijoita. Kulunut toimintavuosi oli tuloksiltaan hyvä, kun otetaan huomioon alueellistamispäätökseen liittyvä merkittävä lisätyö. Keskeiset toiminnalliset tavoitteet saavutettiin. Taloudelliset tulokset ovat niinkään hyviä. Taloudellisia resursseja jäi jonkin verran hyödyntämättä. Säästyneet määrärahat ovat kuitenkin ratkaisevan tärkeitä vuoden 2009 toiminnan taloudellisen pohjan varmistamisessa. Vaikuttavuus Keskuksen keskeisen vaikuttavuustavoitteen, teknisen turvallisuuden ja luotettavuuden paranemisen, kannalta katsoen toimintavuosi 2008 oli yleisesti tavoitteiden mukainen. Arvioinnin perustana on keskuksen vaikuttavuusindikaattorijärjestelmä. Vakavimpien onnettomuuksien määrän vähenemä oli pitkän aikavälin tavoiteuralla, so. 10 %:n vähenemä kautena Sähköiskukuolemia ei ollut yhtään. Sähköpalot aiheuttivat yhä eniten kuolemantapauksia toimialalla (15 kpl), mutta näiden määrä väheni edellisvuodesta. Turvallisuus- ja luotettavuustaso keskuksen eri toiminta-alueilla on keskimäärin säilynyt ennallaan. Yritysten ja kansalaisten toimintatapojen kehitystä kuvaavat indikaattorit osoittavat myönteistä kehitystä pitkällä aikajänteellä. Kemikaali- ja räjähdetuotantolaitosten turvallisuustaso oli toimintavuonna parempi kuin vuoden 2012 tavoitetaso. Edellisvuoteen nähden laitosvalvonnan indikaattorit pysyivät karkeasti katsoen ennallaan. Vaatimustenvastaisten tuotteiden määrä markkinoilla on valvontahavaintojen perusteella hallinnassa. Vakavasti puutteellisten sähkötuotteiden määrä hyppäsi ylöspäin. Syynä oli kuitenkin yksittäisen tuoteryhmän (kaapelien pakkasenkesto) vaikutus, ei yleisempi tasomuutos. Sähkölaitteistojen turvallisuustilanne on pysynyt likimain ennallaan. Tuotteiden teknisistä vajavaisuuksista suoraan johtuvat onnettomuudet ovat yhä verrattain harvinaisia. Toiminnallinen tehokkuus Taloudelliselta kannalta katsoen keskuksen toiminta oli asetettujen suuntaviivojen mukaista. Toiminnan kokonaiskustannukset toimintavuonna olivat 10,6 milj. euroa, mikä oli lievästi (4 %) edellisvuotta pienempi. Valvontatoiminnan osuus kustannuksista kasvoi jonkin verran ja oli 63 %. Tutkimuksen ja kehittämisen osuus sekä viestinnän osuus vähenivät vastaavasti edellisen ollessa 27 % ja jälkimmäisen 9 %. Muutokset johtuvat lähinnä henkilöstömuutoksista sekä projektirahoituksen kaventumisesta. Toiminnan tuotot kasvoivat noin 14 % ja olivat 1,8 milj. euroa. Toiminnan kulut vähenivät 10,67 milj. euroon, mikä oli jonkin verran vähemmän kuin suunniteltu. Kulujen säästöt johtuivat lähinnä henkilökulujen ja ostopalvelujen säästöistä. Talousarviomäärä- 4

5 rahan säästö lisääntyi 0,689 milj. euroon, kun otetaan huomioon kaikkien ministeriöiden määrärahat. Vuoden 2008 lisätalousmääräraha 0,250 milj. euroa lisäsi osaltaan määrärahasäästöä. Kannattavuustavoitteena ollutta maksullisen toiminnan kustannusvastaavuutta ei aivan saavutettu. Julkisoikeudellisten suoritteiden kustannusvastaavuus oli 99% ja muiden suoritteiden 88%. Yhteensä euron alijäämä selittyy arvioitua suuremmalla kustannusten nousulla. Taloudellisuutta ja tuottavuutta koskevat numeeriset tavoitteet saavutettiin keskimäärin. Tuotokset ja laadunhallinta Keskuksen tuotokset vastasivat asetettuja tavoitteita keskimäärin kaikilla päätoimintalohkoilla (tuote-, laitteisto- ja laitosvalvonta), kun otetaan huomioon toimintavuonna tapahtuneet muutokset. Toimialan valvontasuoritteiden kokonaismäärämäärä myötäili kysyntää ja oli lähes edellisvuoden suuruinen eli noin Toimialan kohteisiin tehtyjen valvontakäyntien määrä lisääntyi noin 6 % (5800:aan), kun taas erilaisten lupien, rekisteröintien ilmoitusten, tutkintojen ja turvallisuusselvitysten määrä väheni noin 4 % (20 300:een). Käsittelyaikatavoitteita ei saavutettu kaikilla toimeksiantolohkoilla. Osa näistä selittyy muutostilanteen resurssiongelmilla. Viestintätuotosten määrä ja laatu vastasivat tavoitteita. Kehittämistuotosten osalta päästiin myös varsin hyvin tavoitteisiin. Tutkimus- ja kehittämisprojektien toteutumat olivat yleisesti hyvällä tasolla. Toimintaprosessien kehittämisessä, toiminnan sähköistämisessä sekä EU-toiminnassa edettiin pääosin tavoitteiden mukaisesti. Suomen laatupalkintokilpailussa saatu Recognised for Excellence tunnustus osoitti keskuksen laadullisen suorituskyvyn viime vuosina vahvistuneen. Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen Toimintavuonna käynnistynyt alueellistaminen muutti keskuksen henkilöstöä ja henkilöstön kehittämistä koskevia suunnitelmia ja tavoitteita. Henkilöstön määrä (113) oli vuoden lopussa edellisvuotta (120) pienempi, samoin henkilötyövuosien kokonaismäärä (112). Henkilöstökulut, vaikka jäivät alle suunnitellun tason, lisääntyivät 6,21 milj. euroon eli 2 % edellisvuodesta. Henkilöstön koulutukseen ja kehittämiseen panostettiin yhä aktiivisesti. Koulutuspäiviä kertyi aiempien vuosien kaltaisesti noin 7,7 päivää henkilötyövuotta kohden, mutta rahallinen panostus henkilöä kohti väheni noin 1400 euroon/htv. Keskuksen työilmapiiri oli suoritetun työilmapiirimittauksen (Great Place to Work) tulosten perusteella laskusuunnassa. Tästä sekä alueellistamisesta johtuen käynnistettiin seurantaselvitys ja kehittämistoimet TOIMINNAN VAIKUTTAVUUS Tavoite: Turvallisriskien hallinnan puutteista johtuvat henkilö-, ympäristö- ja omaisuusvahingot vähenevät Tukesin toimialoilla Turvallisuusindikaattorien perusteella Tukesin toiminta on ollut tulostavoitteiden mukaista. Indikaattorit osoittavat pääosin myönteistä kehitystä. Turvallisuustaso on kehittynyt pitkän ajan tavoitteiden mukaisesti. Seuraavassa taulukossa esitetään turvallisuusriskien hallinnan puutteista johtuvat henkilö-, ympäristö- ja omaisuusvahingot Tukesin toimialalla vv ja tapahtumille asetettu tavoitetila v:lle

6 (lkm) tavoitetila 2012 Toimialueella kuolemaan johtaneiden onnettomuuksien 8,5 1 7,9 1 7,3 < 8,3 1 (pl. sähköpalokuolemat) lukumäärien (1997- (1998- ( ) 2006) 2007) liukuva 10 vuoden keskiarvo Sähköpalokuolemien lukumäärä (yksittäinen vuosiarvo) Vakavien kemikaalivuotojen (tutkintaluokan 2 4 ja 3 5 ) lukumäärä Tukesin valvontakohteissa (kemikaalien laajamittainen teollinen käsittely) (yksittäinen vuosiarvo) Prosessiteollisuuden onnettomuuksien 6 vuosittainen lukumäärä vähenee selkeästi vuosien keskimääräisestä tasosta (44) (yksittäinen vuosiarvo) Toimialan sähköstä aiheutuvat tulipalot vähenevät samassa suhteessa kuin muut tulipalot (yksittäinen vuosiarvo) < < < < Taulukko1. Turvallisuusriskien hallinnan puutteista johtuvat henkilö-, ympäristö- ja omaisuusvahingot Tukesin toimialalla vv Toimialueella tapahtuneissa onnettomuuksissa kuoli alustavien tietojen mukaan 18 henkilöä (2007: 20), joista sähköpaloissa menehtyi 15 (2007:17). Kemikaalien pienkäytössä sattui kolme kuolemaan johtanutta onnettomuutta. Sähköpalokuolemia aiheutuu edelleen eniten lieden käytöstä. Toiselle sijalle on noussut kiuas. Kuolemaan johtaneita sähkötapaturmia ei v ollut, mutta vakavia sähkötapaturmia rekisteröitiin. Suomen silmälääkäriyhdistyksen keräämien tietojen mukaan ilotulitteet aiheuttivat vuodenvaihteessa 2007/2008 silmävammoja 44 henkilölle, näistä 5 loukkaantui vakavasti. 39 tapauksessa uhrilla ei ollut suojalaseja. Ennakkotietojen mukaan vuodenvaihteessa 2008/2009 silmävammojen määrä kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna. Teollisen toiminnan onnettomuudet ja kemikaalivuodot ovat olleet hieman nousussa viime vuosina. Prosessionnettomuuksien kokonaismäärä ei kuitenkaan ylitä tavoitearvoa. Kuvassa 1. on yhteenveto vuosien onnettomuuksista. Kaivosonnettomuudet eivät sisälly lukuihin. Kuvassa 2. on yhteenveto toimialan onnettomuuksissa kuolleiden lukumäärästä vv Vv toteumatiedot ovat muuttuneet vuoden 2007 raportissa ilmoitetuista luvuista. Luvut on korjattu tilastokeskukselta v.2008 saadun sähkötapaturmakuolemia koskevan uuden tiedon mukaiseksi. Vuoden 2012 tavoiteluku on laskettu uusien tietojen mukaan. 2 Vahvistamaton tieto 3 tarkistetaan SM:n suunnitelmista 4 Tutkintaluokka 2: toimialalla sattunut vakava onnettomuus, josta on aiheutunut merkittäviä vahinkoja 5 Tutkintaluokka 3: toimialalla sattunut onnettomuus, jonka syy on usein tiedossa ilman erillistä tutkintaa 6 Onnettomuudet, jotka ovat sattuneet seuraavissa Tukesin valvontakohteissa: vaarallisten kemikaalien ja nestekaasun käsittely ja varastointi sekä kaikki painelaitteet Tukesin luvilla toimivissa kohteissa, kaikki rekisteröidyt painelaitteet myös muissa kohteissa, maakaasun käyttö Tukesin valvontakohteissa sekä räjähteiden valmistus ja varastointi räjähdetehtaissa 7 Vuonna 2007 saatiin uutta tietoa sähköstä aiheutuneiden tulipalojen määrästä. Vuoden 2012 tavoiteluku on laskettu uusien tietojen mukaan. 6

7 Onnettomuudet vv (ei kaivokset) Kuva 1. Toimialueella tapahtuneet onnettomuudet vv Onnettomuuksissa kuolleet Kuva 2. Toimialueella onnettomuuksissa kuolleet 8 vv Teknologiakohtaiset onnettomuustiedot taulukoissa 19 ja 20, sivulla 35 Tavoite: Yritysten ja kansalaisten turvalliset toimintatavat paranevat Yritysten toimintatapojen kehitystä arvioidaan Tukesissa käytössä olevalla arviointimallilla. Arviointitulosten mukaan kemikaali-, räjähde- ja painelaitetoimijoiden toimintatavat ovat parantuneet. Toimintatavoiltaan merkittävästi puutteellisten tuotantolaitosten osuus 4 % oli tavoitteiden mukainen alle 10 %. Myös tuotantolaitosten riskienhallinnan taso on tavoitteen mukainen. Tarkastuslaitoksilla on merkittävä rooli teknisen turvallisuuden varmistamisessa. Järjestelmän toimivuutta on parannettu kiinnittämällä huomiota tarkastuslaitosten yhtenäisiin toimintatapoihin ja käytössä olevien painelaitteiden tarkastusten kattavuuteen. Painelaitetarkastusten kattavuus onkin parantunut. Saadun tiedon perusteella painelaitteiden käytönaikainen turvallisuus on pääsääntöisesti hyvällä tasolla. 8 Vahvistamaton tieto 7

8 Taulukossa 2 esitetään yritysten turvallisten toimintatapojen kehitystä vv ja kehitykselle asetettu tavoitetila v:lle (%-osuus) tavoitetila 2012 Kemikaali- ja räjähdetuotantolaitokset: Toimintatavoiltaan merkittävästi puutteellisten (tasolla 0-1, asteikolla 0-5) tuotantolaitoksien osuus kaikista valvontakohteista vähenee 6,3 1,4 4 9 < 10 Tuotantolaitoksien, joissa riskienhallinta on hyväksyttävällä tasolla (vähintään 3, asteikolla 0-5), osuus kasvaa 60,4 55, >40 Painelaitekohteet: Rekisteröityjen painelaitteiden määräaikaistarkastusten > 90 kattavuus paranee. (Mittari otettiin käyt- töön v.2007) Tauluko 2. Yritysten turvallisten toimintatapojen kehitys vv ja kehitykselle asetettu tavoitetila v:lle Tavoite: Tuotteiden, laitteistojen ja laitosten tekninen turvallisuus ja luotettavuus paranevat Sähkötuotteita, joissa on turvallisuutta vaarantavia ja vakavia puutteita on löytynyt viimevuotista enemmän. Muiden tuotteiden turvallisuus- ja luotettavuustasossa ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia. Taulukossa 3 esitetään tuotteiden, laitteistojen ja laitosten turvallisuuden ja luotettavuuden kehitystä vv ja kehitykselle asetettu tavoitetila v:lle Markkinoilla olevien vakavasti puutteellisten sähkötuotteiden (taso 0-1, asteikolla 0-5) 5 vuoden keskiarvo vähenee alle 40 kpl/v. (lkm) tavoitetila ,2 43,6 57 < 40 (2002- (2003- (2003- ( ) 2006) 2007) 2007) Sähkölaitteistojen vakavien teknisten puutteiden 4,4 % - 10 (taso 0-1, asteikolla 0-3) säilyy matalana. (Mittari otetaan käyttöön v. 2008) (%-osuus) Taulukko 3. Tuotteiden, laitteistojen ja laitosten turvallisuuden ja luotettavuuden kehitystä vv ja kehitykselle asetettu tavoitetila v:lle Muut valvontahavainnot Tuotevalvonta Tukesin valvonta-alueella markkinoille saatetut tuotteet eivät teknisen vaatimustenvastaisuuden takia ole aiheuttaneet kuolemaanjohtaneita onnettomuuksia. Onnettomuudet ovat tapahtuneet laitteiden käytössä johtuneista virheistä, tuotteiden vikaantumisesta tai laitteiden muuttamisesta. 9 Tulos perustuu 147 valvontakäyntiin. 10 Ei voida vielä asettaa, seurattava muutama vuosi 8

9 Alla olevassa taulukossa on yhteenveto vv tehdyistä tuotevalvonnan valvontatoimenpiteistä. Toimenpiteiden määrä on hieman kasvanut edelliseen vuoteen verrattuna. Toimenpiteet: Palauttamismenettely Myyntikielto Toimituskielto Huomautus Notifikaatiot RAPEX 1) Selvityspyyntö Vakauskehoitus Muu kehotus Nimileiman rekisteröinnin lopettaminen 1) EU:n tuoteturvallisuuteen liittyvä nopea tiedonvaihtojärjestelmä (System for the rapid exchange of information) Taulukko 4: Yhteenveto tuotevalvonnan reaktiotoimenpiteistä vv Sähkötuotteiden valvontahavainnoissa ja valvontatoimenpiteissä korostuvat vakavasti puutteelliset tuotteet sekä palautusmenettelyt ja myyntikiellot yht. 240 toimenpidettä (2007: 188 toimenpidettä). Valvontatoimenpiteiden määrän lisäys selittyy pääosin markkinoilta löytyneistä erilaisiin tuotteisiin liitetyistä kaapeleista, jotka murtuvat pakkasessa. Muilta osin vuoden valvontahavainnot ovat edeltävien vuosien kaltaisia. Laitteistovalvonta Sähkö- ja hissilaitteistot, sähkö- ja hissiurakointi sekä sähkö- ja hissitarkastajat Vaatimustenmukaisuudessa ei ole havaittu merkittäviä muutoksia aiempaan nähden. Kuolemaan johtaneita sähkötapaturmia ei vuoden aikana sattunut *) 2008 Käyttökiellot ja tarkastajien käyttökieltojen vahvistukset Uhkasakkomenettely Kehotukset ja vakavat kehotukset Toimintakiellot tai rajoitukset Tutkintapyyntö poliisille Korjauskehotus- ja infokirjeet Yhteensä *) Tiedot tarkastettu v tilinpäätöksen jälkeen Taulukko5: Yhteenveto sähkölaitteistojen ja hissien valvonnan reaktiotoimenpiteistä vv Laitosvalvonta Valvontahavaintojen mukaan riskienhallinta on parantunut isoissa teollisuuslaitoksissa ja mahdollistaa Tukesin toiminnan suuntaamista. Valvonnassa ja sitä tukevassa viestinnässä tulee laajamittaisen teollisen toiminnan lisäksi ottaa huomioon vähäisempi toiminta, sillä kuolemaan johtavia onnettomuuksia on sattunut kemikaalien vähäisessä ja kuluttajakäytössä: nestekaasun, bensiinin ja tärpätin käytössä. Kuluttajille sattuneet ilotuliteonnettomuudet sekä ilotulitetulipalot ovat johtuneet yleensä määräysten vastaisesta käytöstä 9

10 Teollisuuden käyttämien uusien painelaitteiden ja kemiakaalisäiliöiden valmistuksen yhteydessä tarkastuslaitoksia käytetään vaatimustenmukaisuuden osoittamiseen säädösten edellyttämällä tavalla. Käytönaikaisiin tarkastusten tekemiseen kiinnitettiin erityistä huomiota valitsemalla painelaitetarkastusten kattavuus turvallisuusindikaattoriksi. Saadun tiedon perusteella painelaitteiden ja kuljetussäiliöiden käytönaikainen turvallisuus on pääsääntöisesti hyvällä tasolla. Toimintaympäristöhavaintojen keräämistä muiden turvallisuustoimijoiden kanssa yhteistyössä havaittiin tarvetta tehostaa TOIMINNALLINEN TEHOKKUUS TOIMINNAN TALOUDELLISUUS JA TUOTTAVUUS Kustannusten kehitys Toiminnan (työ- ja elinkeinoministeriön, TEM:n ja muiden ministeriöiden kanssa sovitun toiminnan) kustannukset olivat yhteensä 10,6 milj. euroa. Vähennystä edellisen vuoteen verrattuna oli 0,5 milj. euroa. Henkilöstövuosien määrä oli 112 (2007: 117). Taulukoissa 6 ja 7 on esitetty Tukesin kokonaiskustannusten ja henkilötyövuosien jakautuminen toiminta-alueittain ja toiminnoittain. Toiminta-alueet ovat: tuotteet, laitteistot ja laitokset. Maksulliset hallintopalvelut on mittatekniikan keskukselle ja energiamarkkinavirastolle tuotettuja henkilöstö- ja taloushallintopalveluja. Kustannusten ja henkilötyövuosien (htv) jakautuminen toiminta-alueittain. Kust. muutos osuus Kust. muutos Toiminta-alue Tukes yhteensä 2006 osuus 2007 osuus htv % htv % % htv % % Tuote Laitteisto Laitos Maksull. hall.palv Yhteensä Taulukko 6. Kustannusten ja henkilötyövuosien (htv) jakautuminen toiminta-alueittain Toiminnoittain ryhmiteltynä toiminta on jaettu valvontaan, tutkimus- ja kehittämistoimintaan sekä viestintään. Toiminto 2006 osuus 2007 osuus Kust. muutos osuus Kust. muutos % htv % % htv % % Tukes yhteensä htv Valvonta T&K Viestintä Maksull. hall.palv Yhteensä Taulukko 7: Kustannusten ja henkilötyövuosien (htv) jakautuminen toiminnoittain 10

11 Alueellistamispäätös lisäsi henkilöstön vaihtuvuutta ja vähensi henkilötyövuosien ja kustannusten määrää. Henkilöstön vähenemisen johdosta toiminta priorisoitiin asiakaskysynnän mukaan. Toiminta painottui valvontaan, jonka osuus kasvoi. T&k-toiminnan ja viestinnän osuudet vähenivät. T&k-toiminnasta pääosan muodostivat IT-kehitysprojektien (KEMU, Marek, Varo, Intra) investoinnit, muun t&k- toiminnan osuus supistui merkittävästi. Toimintojen osuuksien muutos ei ole Tukesin tavoitteiden mukainen. Laskelmat kustannusten ja henkilötyövuosien jakaumista työ- ja elinkeinoministeriön rahoittamassa toiminnassa on esitetty liitteessä 7. Muut liitteet s. 40, taulukossa 22. Teknologia-alueittain jaoteltuna suurimmat alue ovat sähkö (38 % kustannuksista), vaaralliset kemikaalit (20 % kustannuksista) ja painelaitteet (9 % kustannuksista). Osuudet eivät ole muuttuneet edelliseen vuoteen verrattuna. Tuottavuus ja taloudellisuus Tulossopimuksessa on taloudellisuudelle ja tuottavuudelle on asetettu tavoitteet oheisen taulukon mukaisesti. Tavoite saavutettiin keskeisiltä osilta. Pätevyyskoe- ja luvat ja ilmoitukset -suoriteryhmissä ei saavutettu taloudellisuustavoitetta. Luvat ja ilmoitukset -suoriteryhmän laskentaperuste korjattiin; ryhmästä poistettiin siihen kuulumaton suorite. Taloudellisuustavoite oli asetettu aikaisempien tietojen mukaan. Tuottavuustavoitteet saavutettiin sähkötuotteiden ja pätevyyskokeiden suoriteryhmissä. Mittaamisvälineiden ja jalometallituotteiden suoriteryhmässä jäätiin hieman tavoitteesta. taloudellisuus ( /kpl) 2006 tot 2007 tot 2008 tavoite 2008 tot sähkötuotteen valvonta * 483 mittaamisvälineen ja jalometallituotteen valvonta pätevyyskoe luvat ja ilmoitukset *** ** 112 turvallisuusselvitys ja pelastussuunnitelma tuottavuus (kpl/htp) 2006 tot 2007 tot 2008 tavoite 2008 tot sähkötuotteen valvonta 1,73 1,75 1,73 1,9 mittaamisvälineen ja jalometallituotteen 15,9 18,4 21,7 21,5 valvonta pätevyyskoe 8,4 7,4 6,7 6,9 luvat ja ilmoitukset*** 5,8 4,7 5,3 4,4 turvallisuusselvitys ja pelastussuunnitelma 0,5 0,6-0,6 * suoritteen laatumuutos (neuvontaa enemmän ja aloitetaan systemaattinen toiminnanharjoittajien arviointimallin käyttö), jolloin suoritemäärät vähenevät ** suoritteiden määrä riippuu asiakaskysynnästä, joka on arvioitu varovaisesti *** laskentaperustetta on täsmennetty, vv tot. tiedot ovat vertailukelpoiset, tavoitelukua ei ole muutettu Taulukko 8. Eräiden suoritteiden taloudellisuus ja tuottavuus vv

12 Tukes osallistuu Tilastokeskuksen ylläpitämään Valtion tuottavuustilastokyselyyn. Vuoden 2008 laskelman mukaan Tukesin kokonaistuottavuus kasvoi edellisvuoteen verrattuna. Työn tuottavuudessa ei ollut muutosta. Tämä johtui siitä, että tuotos ja työpanos pienenivät saman verran. Kokonaistuottavuuden kasvuun vaikutti pienentynyt kokonaispanos (määrärahan käyttö). (Kehitys, indeksimuutos edellisestä vuodesta) *) Tuotos -0,05-0,03-0,04 Työpanos -0,02 0,02-0,04 Kokonaispanos 0,09 0,00-0,07 Työn tuottavuus -0,03-0,05 0,00 Kokonaistuottavuus -0,13-0,03 0,03 *) vv hintamuutos ei ole vielä tiedossa, joten kokonaistuottavuusluku on alustava Taulukko 8a. Tuottavuuden muutokset vv MAKSULLISEN TOIMINNAN TULOS JA KANNATTAVUUS Suoritetuotannon tuloutusperusteet on vahvistettu maksuperustelain (150/1992) nojalla kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksessä (1032/1996). Tavoite: Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuus toteutuu. Tavoite ei täysin toteutunut. Julkisoikeudellisten suoritteiden kustannusvastaavuus oli 99 % ja muiden suoritteiden 88 %. Alijäämä muodostui pääosin arvioitua suuremmasta kustannusten noususta. Suoritteiden vuoden 2008 hintoja korotettiin 3,99 %, kun kustannusten todellinen muutosprosentti oli 6,32. Alijäämää pienensi turvallisuusselvitysten laskutuksen jaksotus. Turvallisuusselvitysten pitkästä käsittelymenettelystä johtuen osa vuoden 2007 laskutuksesta siirtyi vuodelle JULKISOIKEUDELLISET SUORITTEET tot tot tav tot MAKSULLISEN TOIMINNAN TUOTOT - maksullisen toiminnan myyntitulot MAKSULLISEN TOIMINNAN KUSTANNUKSET Erilliskustannukset - aineet henkilöstökustannukset vuokrat palvelujen ostot muut erilliskustannukset = erilliskustannukset yhteensä KÄYTTÖJÄÄMÄ Maksullisen toiminnan osuus yhteiskustannuksista - tukitoimintojen yhteiskustannukset poistot korot = osuus yhteiskustannuksista yhteensä = kokonaiskustannukset yhteensä YLIJÄÄMÄ (+) / ALIJÄÄMÄ (-) TULOT/KUSTANNUS -SUHDE 100 % 96 % 100 % 99 % 12

13 MUUT SUORITTEET tot tot tav tot MAKSULLISEN TOIMINNAN TUOTOT - maksullisen toiminnan myyntitulot MAKSULLISEN TOIMINNAN KUSTANNUKSET Erilliskustannukset - aineet henkilöstökustannukset vuokrat palvelujen ostot muut erilliskustannukset = erilliskustannukset yhteensä KÄYTTÖJÄÄMÄ maksullisen toiminnan osuus yhteiskustannuksista - tukitoimintojen yhteiskustannukset poistot korot = osuus yhteiskustannuksista yhteensä = kokonaiskustannukset yhteensä YLIJÄÄMÄ (+) / ALIJÄÄMÄ (-) TULOT/KUSTANNUS -SUHDE 103 % 98 % 100 % 88 % Taulukko9: Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma vv Korvaus tuotteiden testaus- ja hankintamenoista Tukes perii erillislakien perusteella korvauksia tuotteiden markkinavalvonnasta aiheutuneista testaus- ja laitehankinnoista. Korvaus peritään tapauksista, joissa tuote on todettu vaatimustenvastaiseksi ja se on määrätty toimitus- tai myyntikieltoon. Perittävään korvaukseen sisältyy laitteen verollinen hankinta- ja testaushinta. Vuonna 2008 perittiin korvauksia sähkötuotteista, pelastustoimen laitteista ja rakennustuotteista. Tavoite on, että tuotteet ovat vaatimusten mukaisia. Tällöin korvauksia ei tarvitsisi periä. '(1000 ) TUOTOT - sähkötuotteet pelastustoimen laitteet painelaitteet 5 - rakennustuotteet 1 = perityt korvaukset yhteensä KUSTANNUKSET Laitteet - sähkötuotteet pelastustoimen laitteet painelaitteet jalometallituotteet mittauslaitteet rakennustuotteet 1 Laitehankinnat yhteensä Palvelujen ostot - sähkötuotteet pelastustoimen laitteet painelaitteet jalometallituotteet mittauslaitteet 11 - rakennustuotteet 1 Testauspalvelut yhteensä = Laite- ja testauspalvelut yhteensä Taulukko10: Korvaus tuotteiden testaus- ja hankintamenoista vv

14 TOIMINTATAPOJEN KEHITTÄMINEN Tavoite: Tehokkaat ydintehtäviin kohdennetut toimintaprosessit ja aktiivinen yhteistyö toimintaprosesseja virtaviivaistetaan siten, että tulokset syntyvät optimaalisin resurssein työnjakoa ja yhteistyötä keskeisten kotimaisten ja kansainvälisten yhteistyökumppaneiden kanssa tehostetaan hallinnon tuottavuusvaatimuksiin vastataan ja toiminnan taloudellinen perusta varmistetaan. Tavoitteet saavutettiin pääosin. Laitosvalvonnan valvontakohderekisteri (KEMU) otettiin tuotantokäyttöön alkaen. Aluepelastuslaitosten valvomien vähäisten kemikaalikohteiden ilmoituksia varten rekisteriin valmistui ns. PELA-välilehti Aluepelastuslaitosten palorekisteritietojen sähköisen tiedonsiirron liitännät toteutettiin kaikkiaan 16 aluepelastuslaitokselta. Pelastuslaitosten edustajilla ja harkinnan mukaan muilla viranomaisilla on rekisterin käyttöoikeus. Markkinavalvonnan tietohallintajärjestelmän (MAREK) ensimmäinen vaihe otettiin käyttöön ja toinen vaihe alkuvuodesta Järjestelmällä korvattiin erillisiä tietokantoja ja manuaalisia menettelyjä. Samassa yhteydessä markkinavalvonnan toimintaprosesseja yhdenmukaistettiin. Järjestelmä mahdollistaa valvonnan toimenpiteiden seurannan ja nopeamman raportoinnin, sekä vähentää päällekkäisen työn määrä ja puutteellisesta tiedonkulusta aiheutuneita virheitä. Sovelluksen hyödyt realisoituvat tulevina vuosina. Järjestelmän toteuttamiseen saatiin vv rahoitusta TEM:n tuottavuusmäärärahasta yhteensä euroa. Painelaiterekisterin (PAREK) sähköinen tiedonsiirto saatiin kattavaksi. Rekisterin raportointia parannettiin. Kylmälaiteliikkeiden rekisteriin tehtiin toimintaa tehostava sovellus, jonka avulla todistus saadaan suoraan rekisteritiedoista. Kansalaisia, jotka lähettävät sähkötuotteisiin liittyviä kysymyksiä Internetin kautta, on ohjattu palautelomakkeen ohjeilla esittämään kysymyksensä niille tahoille, joiden vastuulle asiat ensisijaisesti kuuluvat. Menettely nopeuttaa kysyjän asian käsittelyä ja vähentää aiheettomien kyselyjen määrää. Tietohallinnon kehittämisprojekteihin käytettiin vuonna ,4 milj. euroa (2007: 0,7 milj.). Sähkötuotteiden markkinavalvonnassa testauslaitosten kanssa tehdyt sopimukset ovat edelleen parantaneet toiminnallista tehokkuutta. Testauslaitosten kilpailuttaminen on johtanut hintojen alenemiseen. Yhteistyötä aluepelastuslaitosten kanssa jatkettiin; järjestettiin yhteinen kesämökkien kaasulaitevalvontaprojekti ja aluepelastuslaitosten edustajille järjestettiin yhteistyöseminaari. Yhteistyökumppaneiden kesken sovittiin valvonnan työnjaosta ja tehtiin työnjakotaulukko: Kuluttajaviraston (KUV) ja sosiaali- ja terveysministeriön (STM) kanssa sovittiin kanssa koneista ja niihin verrattavista laitteista, laser-toimintoja sisältävistä laitteista sovittiin KUV:n, STM:n ja Säteilytarkastuskeskuksen kanssa. Tavoite: EFQM-laatuarvioinnissa prosessit-osion tulos on 70 % Tukes osallistui Laatukeskuksen järjestämään Suomen laatupalkinto 2008-kilpailuun. Tukes sai kilpailussa Recognised for Excellence (R4E) tunnustuksen kilpailusarjassa julkinen sektori. 14

15 R4E-tunnustus myönnetään Suomessa toimivalle organisaatiolle, joka saavuttaa laatupalkintokilpailussa vähintään 400 pisteen rajan. Arvioinnissa prosessiosuuden pistemäärä oli 41 50, joten tältä osin asetettua tavoitetta ei saavutettu. Tarkemmin tuloksista kohdassa 1.8. Arviointien tulokset s. 23. Tavoite: uusi suorituskykymittaristo (TAHKO) on käytössä, Tavoite ei toteutunut täysin. Prosessimittarit on otettu osaksi Tukesin toiminnan suunnittelua ja seurantaa, mutta tietojen käyttö ei ole vielä systemaattista ja kattavaa TUOTOKSET JA LAADUNHALLINTA Tavoite: Asiakastyytyväisyys on toimialoittain todennettavasti korkealla tasolla. Tehdään toimialoittain kohdennettuja asiakastyytyväisyyskyselyjä erillisen suunnitelman mukaan. Pelastusviranomaisten näkemyksiä yhteistyöstä ja sen toimivuudesta selvitettiin kyselyllä. Palaute oli pääosin hyvin positiivista. Tavoite: Kenttävalvonnan kattavuus on riittävä. Tavoitteena on, että valvonta on riittävän kattavaa ottaen huomioon kunkin toimialueen erityispiirteet. Tavoite toteutui pääosin. Osa prosessiturvallisuuden valvonnan vähennyksistä on suunnitelmallista ja se perustuu tuotantolaitosten hyviin turvallisuustuloksiin. Osa valvonnasta jäi tekemättä henkilövaihdosten vuoksi. Sähkötuoteturvallisuuden kenttävalvonnan kattavuus toteutui suunnitelman mukaisesti. Toimiala Valvontakohde ja lukumäärä *) Kattavuus-% tav tot >30 Sähkötuoteturvallisuus ja EMC myymälät ja maahantuojat (lukumäärä 5000) Rekisteröimättömät painelaitteet käytössä 3 milj. kpl, < 0,1 < 0,1 < 0,1 markkinoilla kpl Sähkö- ja hissiurakoitsijat Tukesin rekisterissä (lukumäärä ) Valtuutetut tarkastajat Tukesin rekisterissä (lukumäärä 100) Rekisteröidyt painelaitteet Tukesin rekisterin 1 1 0,7 painelaitekohteet (lukumäärä 8700) Kemikaalitehtaat, räjähdetehtaat ja kaivokset - turvallisuusselvityslaitokset ja Tukesin rekisterissä kaivokset (lukumäärä 171) - toimintaperiaatelaitokset Tukesin rekisterissä 33, (lukumäärä 134) - lupalaitokset ja Tukesin rekisterissä räjähdevarastot (lukumäärä 776) *) Tietolähde: Valvonnan volyymimatriisi. Taulukko ei kata kaikkia Tukesin toimialoja, tässä ovat vain laajimmat toimialat. V ei ole tietoja. Taulukko 11: Valvonnan volyymimatriisi vv

16 Tavoite: Toteutetaan suunnitellut valvontatoimenpiteet. Tavoite saavutettiin ja kysyntäsuoritteiden osalta ylitettiin arvioidut määrät. Valvontatapahtumat (kpl) 2006 tot 2007 tot 2008 arvio 2008 tot Luvat ja ilmoitukset Tutkinnot Rekisteröinnit (painelaiterekisteri ja sähkölaiterekisteri) Turvallisuusselvitykset ) ) ) Muut selvitykset Valvontakäynnit joista sähkötuotteet ) johtopäätökset + lisäselvityspyynnöt Taulukko 12:Valvontatapahtumat vv Teknologiakohtaiset valvontatapahtumat on esitetty taulukossa 21 sivulla 36. Tavoite: Palvelut ovat oikea-aikaisia Käsittelyaikatavoitteet eivät täysin toteutuneet. Kemikaali- ja räjähdelaitosten lupien ja ilmoitusten käsittelyaikatavoitteet paranivat kahteen edelliseen vuoteen verrattuna. Sähkölaitteistojen ja sähköurakoinnin ilmoitusten käsittelyajoissa jäätiin jälkeen tavoitteista ilmoitusten suuren määrän vuoksi. Kylmälaiteliikkeiden toimintailmoitusten käsittelyajoissa ollut viive saatiin korjattua loppuvuonna. Käsittelyaikatavoitteet Enimmäisaikatavoite vv tot 2007 tot 2008 tavoite 2008 tot Asiatyyppi asiakkaan tarpeiden mukaan, enimmäisaika (pv) tavoiteajassa käsiteltyjen asioiden osuus (%) Kuulutus- ja lausuntomenettelyä edellyttävät 180 *) luvat ja ilmoitukset Muut luvat ja ilmoitukset Turvallisuusselvitykset (v tulleet) Pätevyysarvioinnit Sähkölaitteistojen käytönjohtajailmoitukset Sähköurakointi-ilmoitukset Ilotulitteiden yleiseen kauppaan hyväksyminen Räjähteiden vaarallisuusluokitus Räjähteiden siirtotodistukset Kylmälaiteilmoitukset *) enimmäisaika pidennetään 150 päivästä 180 päivään vuodesta 2008 lähtien Taulukko 13: Käsittelyaikatavoitteet vv Onnettomuus- ja vauriotutkinta Vuonna 2008 asetettiin kaksi tutkijaryhmää. Toinen tutki Leppävirralla kesämökillä tapahtunutta kuolemaan johtanutta kaasulaiteonnettomuutta. Tutkinta raportteineen valmistui elo- 16

17 kuussa. Toinen tutkijaryhmä tutki Lapuan Räjähdetehtaalla sattunutta tulipaloa. Tämä tutkinta valmistuu keväällä Vuoden aikana valmistui kaksi onnettomuustutkintaraporttia. Kattilaräjähdyksen ( , Hanko) tutkinta valmistui helmikuussa. Kotisivuilla on julkaistu tutkintaraportti ja kaksi tutkintatuloksiin perustunutta tiedotetta. Pintakäsittelylaitoksella Tuusulassa sattuneen onnettomuuden tutkinta valmistui maaliskuussa. Tavoite: Laitosvalvontalinjaus valmistuu ja otetaan käyttöön. Tavoite toteutui osittain. Valvontalinjaus on valmistunut asiasisällön osalta ja käyttöönotto on aloitettu. Tavoite: Toiminnanharjoittajien toimintatapojen arviointimallista tehtyjen selvitysten tulokset sovelletaan käytäntöön. Tavoite toteutui. Kemikaali- ja räjähdelaitoksissa arviointi on vakiintunutta. Sähkötuoteryhmässä arviointimallia käytetään tarvittaessa neuvonnan apuvälineenä. Tavoite: Riskimatriisi on käytössä kemikaali- ja räjähdevalvonnassa sekä sähkötuotteiden valvonnassa. Tavoite toteutui, riskimatriisin käyttö on toteutunut molemmilla toimialueilla. Tavoite: Sähköiset asiointipalvelut pidetään nykytasolla. Tavoite toteutui. Tukesiin rekisteröitävien sähkölaitteistojen rekisterisovellus avattiin verkkosivuilla. Rekisterin avulla asiakkaat voivat mm. tarkistaa sähkölaitteiston käytön johtajaa ja määräaikaistarkastuksia koskevat tiedot. Otettiin käyttöön uudistettu kemikaali- ja maakaasukohteiden kuulemismenettely. Kuulemisilmoitus ja niitä koskevat luvat on julkaistu verkkosivuilla. Verkkosivuilla päivittäisten kävijöiden määrä oli 600. Tavoitteena oli 700 kävijää, joten tavoite ei täysin toteutunut. Verkkosivujen kautta tulleiden kysymysten määrä oli 450. Määrä on tavoitteen mukainen, sillä kyselyjen määrän tulisi parantuneen sisällöntuotannon ansiosta vähentyä suhteessa kävijämäärään (vuonna 2007 kyselyjen kokonaismäärä 800). Tavoite: Indikaattorijärjestelmää ja tiedonkeräysjärjestelmää kehitetään jatkuvasti. Tavoite toteutui. Maakaasun siirrolle, jakelulle ja käytölle kehitettiin turvallisuusindikaattori, joka otetaan käyttöön vuonna 2009 Tavoite: Kuluttajilla ja toiminnanharjoittajilla on käytettävissä turvallisuustietoa. Turvallisuusviestinnän strategiset teemat ovat näkyvästi esillä julkisuudessa esim. sähkötuotteiden vaatimustenmukaisuus, sähköpalojen ennaltaehkäisy, prosessi- ja ilotuliteturvallisuus. Tavoite toteutui. Tukes julkaisi 22 lehdistötiedotetta (tavoite 20 25) ja 53 nettitiedotetta (tavoite 50 60). Erilaisia viestinnän käsikirjoituksia (tiedotteet, julkaisut, esitteet, artikkelit) julkaistiin 76 (tavoite 75). Niistä oli artikkeleita 27, julkaisuja 8 ja tiedotteita

18 Strategisten viestintäteemojen esiintymismäärät lehdistössä ovat olleet seuraavat: Sähköpalojen ennaltaehkäisy Sähkötuotteiden vaatimustenmukaisuus Sähköasennukset Vaaralliset aineet teollisuudessa 23 9 Ilotulitteiden turvallisuus Mittauslaitteiden luotettavuus 6 0 Nestekaasu Energiatehokkuus (ei seurattu) 7 Taulukko 14: Strategisten viestintäteemojen esiintymismäärät vv Valvontakäyntien yhteydessä toiminnanharjoittajille jaettiin tietoa vaatimusten varmistamisesta ja uusista säädöksistä. Tavoite: Tutkimus- ja kehittämisohjelmalla tuotetaan uutta tietoa riskien hallitsemiseksi. Osallistutaan kansalliseen kemikaaliohjelmaan, ETPISin ja Tekesin ohjelmiin ja toteutetaan mm. projektit: Toiminnanharjoittajien uusien toimintatapojen (kuten ulkoistaminen ja verkottuminen) vaikutus terveyden ja ympäristönsuojelun sekä turvallisuuden riskienhallintaan Kansainvälinen vertailututkimus laitosvalvonnan alueelta (aloitus) Sähkölaitteistojen huolto ja kunnossapito -ohjelma maatiloilla Osallistuttiin FITPIS/ETPIS -toimintaan; liityttiin ETPIS Human and Organisational Factors - työryhmään ja FITPIS Inhimilliset tekijät asiantuntijaryhmään sekä osallistuttiin tiiviisti FITPIS - ohjausryhmätyöskentelyyn. Osallistuttiin TEKESin Turvallisuusohjelman Teollinen turvallisuus -osion johtoryhmätyöhön sekä Turvallisuusohjelman rahoituskriteerien/tutkimusaiheiden määrittelyyn. Toiminnanharjoittajien uusien toimintatapojen vaikutus terveyden ja ympäristönsuojelun sekä turvallisuuden riskienhallintaan -projekti on toteutunut suunnitelman mukaisesti. Kansainvälinen vertailututkimus laitosvalvonnan alueelta ei toteutunut. Tutkimuksen aloitus siirtyi vuoteen 2009 kohdeyritysten kiireiden vuoksi. Sähkölaitteistojen huolto ja kunnossapito -ohjelma maatiloilla toteutui suunnitelman mukaan. Tutkimustoiminnan linjaus valmistui asiasisällön osalta. Tukesin sisäinen laatu- ja kehittämisryhmä (LAKE) perustettiin. Tavoite: Tutkimus- ja selvitysraportteja valmistuu 4 kpl. Tavoite toteutui. Tutkimus- ja selvitysraportteja valmistui 7 kappaletta: Turvallisuus teollisuuspuistoissa, Sähkön palo- ja tapaturmariskit maatiloilla, Ts-käsittelyt, Keskisuuret nestekaasukohteet, Erheelliset paloilmoitinhälytykset (SM), Onnettomuuskatsaus Tukes oli mukana työryhmässä, joka tuotti raportin: Varsinais-Suomen alueellisen riskienhallinnan parantaminen tiedonsiirtoa tehostamalla. 18

19 Tavoite: Kansainvälinen linjaus toimeenpannaan. Tavoite toteutui. Kansainvälinen yhteistyö etenee suunnitelmien mukaisesti. Kiinan valvontaviranomaisten kanssa solmittavat yhteistyösopimukset (Memorandum of Understanding) teknisen turvallisuuden ja metrologian aloilta ovat tekeillä. Metrologian osalta kolmantena yhteistyöosapuolena on MIKES. Yhteistä kokousta/seminaaria suunnitellaan pidettäväksi Suomessa vuonna Tavoite: Avustetaan ministeriöitä säädösten ajantasaistamisessa. Viestitään kemikaaliturvallisuuslain soveltamisalaan kuuluvista uusista valtioneuvoston asetuksista sekä muista säädösuudistuksista. Tavoite toteutui. Osallistuttiin kaivoslain valmisteluun varsinaisessa työryhmässä sekä kahdessa alatyöryhmässä (kaivosturvallisuus ja kaivosten nostolaitokset) kemikaaliturvallisuuslain alaisten asetusten lausuntojen käsittelyyn ilotulitteiden haittojen vähentämiseen tähtäävän TEMin työryhmän toimintaan. jätelain uudistamiseen, akku- ja paristoasetuksen, EuP 11 -säädösten ja RoHS 12 - muutosten valmisteluun. mittauslaitelain, mittauslaitteita koskevan puitedirektiivin muutosten implementointiin ja jalometallisäädösten muutosten valmisteluun puolustusvoimien painelaitteiden lainsäädännön valmisteluun sähköalan pätevyyksien koulutusvaatimusten täsmentämiseen STNK:n 13 alaisessa työryhmässä TENKin 14 pyrotekniikkajaostossa pyrotekniikkadirektiivin toimeenpanosäädösten valmisteluun Annettiin lausuntoja eri hallinnonaloille useista säädösehdotuksista. Tukesin teettämä palveludirektiiviselvitys (palveludirektiivin vaikutukset Tukesin toimialoilla) valmistui. Tavoite: Osallistutaan standardisointitoimintaan. Tavoite toteutui. Osallistuttiin sähköalan standardisoimistoimintaan vuonna 2007 päivitetyn linjauksen mukaisesti standardien SFS 3358 "Maalaus. Tilat, käyttö, huolto ja sammutuskalusto sekä ohjeita tilaluokitukseen" sekä SFS 3355 "Palavien nesteiden käsittely satama-alueella" laadintaan CENissä ilotulitteiden EN-standardien uusimiseen pyroteknisten tuotteiden direktiivin yhdenmukaistetuiksi standardeiksi pelastustoimen laitteiden ja laitteistojen standardisointiin sisäasianministeriön kanssa sovitun menettelyn mukaisesti Tukes käytti kansalliseen ja kansainväliseen yhteistyöhön v ,3 htv (2007: 8,2 htv). Työajan jakauma eri toiminnoille on esitetty kuvassa 3. Kansalliseen ja kv. yhteistyöhön käytetty aika Energy-using Products 12 Restriction of Hazardous Substances 13 Sähköturvallisuuden neuvottelukunta 14 Turvallisuustekniikan neuvottelukunta 19

20 Kuva 3. Kansalliseen ja kv. yhteistyöhön käytetty aika vv HENKISTEN VOIMAVAROJEN HALLINTA JA KEHITTÄMINEN Tavoite: TUKES on moniosaava työyhteisö, jota johdetaan laadukkaasti. Tavoitteen toteuttamiseksi TUKES panostaa johtamisjärjestelmän toimivuuteen ja johtamisosaamiseen sekä huolehtii, että henkilöstön osaamistaso vastaa tulevaisuuden tarpeita. Johtamista koskeva tavoite oli 3,7 (oma indeksi asteikolla 1-5). Indeksin mukaista kyselyä ei toteutettu, koska Tukes osallistui Laatupalkintokilpailuun. Laatupalkintokilpailun arvioinnissa Tukesin parhaimmiksi arviointialueiksi nousi johtajuus ja henkilöstötulokset. Molempien alueiden pistemäärä oli (asteikolla 0-100). Johtamista koskevan tavoitteen arvioidaan toteutuneen. Vuonna 2007 toteutetun Suomen paras työpaikka - tutkimuksen tulokset analysoitiin pienryhmissä kehittämistoimenpiteiden tunnistamiseksi. Näitä tuloksia hyödynnetään loppuvuonna aloitetussa Henkilöstölinjauksen tarkistamisessa. Linjaus valmistuu v Päätös Tukesin osittaisesta alueellistamisesta aiheutti suuren vaihtuvuuden. Alueellistamisen vuoksi Tukesista irtisanoutui 6 henkilöä. Lähtövaihtuvuus kokonaisuudessaan oli 8,3 %. Tavoitteen ollut 2,5 %:n lähtövaihtuvuus ei toteutunut. Tukes panosti koulutukseen v Tavoitteena ollut 7 koulutuspäivää/htv toteutui ja oli 7,7 päivää/htv. Tukesissa toteutettiin mm. laaja IT-koulutusohjelma. Opinnäytetöitä valmistui kaksi. Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden % -osuus henkilöstä oli 48 % (tavoite 41 %), joten tavoite toteutui. Sairauspoissaolopäivien lukumäärä oli 7,8/htv. Lukumäärä laski edelliseen vuoteen verrattuna (2007: 9,1), mutta tavoite, enintään 4,8 päivää/htv ei toteutunut. Sairauspoissaolopäivistä pitkiä, yli kahden kuukauden poissaoloja oli 207 päivää (24 %) (2007:237, 21 %) ja lyhyitä, 1-3 päivän poissaoloja oli 266 päivää (31%) (2007: 242, 21 %). Henkilöstön jaksamista ja hyvinvointia on omalta osaltaan edistänyt henkilöstön vapaaehtoistoiminta. Se on aktiivisesti edistänyt kulttuuri- ja liikuntatoimintoja. Kuvassa 2 esitetään hyvinvointitoimintaa tapahtumien lukumääränä ja henkilöstön osallistumisprosenttina vv Tapahtumien kokonaismäärä on pysynyt tapahtuman tasolla, osallistumisaktiivisuus on hieman laskenut edelliseen vuoteen verrattuna. 20

21 Yhteenveto henkilöstömääristä, -rakenteesta ja -kuluista sekä työhyvinvoinnista ja osaamisesta: tav 2008 Henkilöstön lukumäärä vuoden lopussa Henkilöstön lkm:n % -muutos ed. vuoden lopusta 1,7-0,8 5,8 Henkilötyövuodet Keski-ikä 48, Ikäjakauma, yli 45-vuotiaiden osuus henkilöstöstä 72,7 77,5 80,5 Koulutustaso, indeksiluku 5,9 5,8 5,9 Vähintään ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden % -osuus henkilöstöstä (hlö) min. 41 % 48 Kokoaikaisten henkilöiden % -osuus henkilöstöstä Naisten % -osuus henkilöstöstä vuoden lopussa Kokonaispoistuma, (ns. luonnollinen poistuma) % 6,7 5,0 9,1 Tulovaihtuvuus, % 5,0 6,6 12,1 Lähtövaihtuvuus (toisen palvelukseen ja eläkkeelle siirtyneet), % 5 4,1 2,5 8,3 Henkilötyövuoden hinta euroa/htv (työvoimakustannukset/htv) Tehdyn työajan palkat, % -osuus työvoimakust Välillisten työvoimakust. osuus työvoimakust., % Sairauspoissaolot, pv/htv 4,9 9,1 max. 4,8 7,8 Työterveyshuolto, euroa/htv Koulutus ja kehittäminen, euroa/htv Koulutuspäivät/htv 7,6 7,0 7 7,7 Taulukko 15: Yhteenveto henkilöstömääristä, -rakenteesta ja -kuluista sekä työhyvinvoinnista ja osaamisesta: Henkilötyövuodet yksiköittäin Vuoden lopussa henkilöstön määrä oli 113 ja koko vuonna henkilötyövuosia oli käytetty 112. Yksiköittäin henkilötyövuodet jakautuivat seuraavasti: Yksikkö laitosvalvonta tuote- laitteistovalvonta 1) tuki- ja kehityspalvelut, viestintä Htv yhteensä Henkilöstömäärä vuoden lopussa ) tuotevalvonta saakka Taulukko 16: Henkilötyövuodet yksiköittäin vv Sairaus-ja kuntoutuspoissaolot Työpäiviä Kuntoutuspäiviä Taulukko 17:Sairaus- ja kuntoutuspoissaolot vv

22 1.6. TILINPÄÄTÖSANALYYSI RAHOITUKSEN RAKENNE Tukes on osittain nettobudjetoitu virasto ja voi nettouttaa tutkimus- ja kehittämistoiminnan yhteishankkeista muilta osapuolilta saatavan rahoituksen. Vuoden 2008 alussa sisäasiainministeriön ja ympäristöministeriön toimeksiantojen rahoitus muuttui. Aikaisemmin osa rahoituksesta sisältyi työ- ja elinkeinoministeriön määrärahaan, nyt rahoitus tulee ao. ministeriöltä. Samoin toimeksiantoihin liittyvät maksullisen toiminnan tulot kirjataan ao. ministeriön tuloksi. Toimintaan käytettävissä olevaa määrärahaa oli yhteensä 11,2 milj. euroa. Tämä muodostui talousarviossa myönnetystä 9,6 milj. eurosta, edelliseltä vuodelta siirtyneestä 0,5 milj. eurosta, sisäasiainministeriö osoittamasta eurosta, ympäristöministeriön osoittamasta eurosta ja työ- ja elinkeinoministeriön osoittamasta euron tuottavuusmäärärahasta TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Tukesin menot olivat 10,44 milj. euroa ilman arvonlisäveromenoja. Talousarvioissa Tukesille myönnettiin 9,6 milj. euroa, käytettävissä oli myös edelliseltä varainhoitovuodelta siirtynyttä määrärahaa 0,5 milj. euroa. Määrärahasta käytettiin 9,4 milj. euroa ja seuraavalle vuodelle siirtyi 0,69 milj. euroa. Alueellistamispäätöksen aiheuttamiin tarpeisiin lisätalousarviossa myönnetty määräraha euroa käytettiin kokonaisuudessaan näihin menoihin. Nettoutettavia tuloja oli yhteensä euroa (2007: euroa). Sisäasianministeriön osoitti pelastustoimen laitteiden valvontaan euroa. Edelliseltä vuodelta oli lisäksi siirtynyt euroa. Määrärahan käyttö vuoden aikana oli euroa ja seuraavalle vuodelle siirtyi edelleen euroa. Ympäristöministeriö osoitti toimialansa valvontaan , edellisvuoden määrärahaa oli lisäksi käytössä euroa. Määrärahaa käytettiin yhteensä euroa, joten seuraavalle vuodelle siirtyi euroa. Työ- ja elinkeinoministeriö myönsi hallinnonalan tuottavuusmäärärahaa euroa tuotteiden markkinavalvontarekisterin kehittämiseen. Määräraha käytettiin kokonaan. Turvatekniikan keskuksen tulomomentille kertyi maksullisen toiminnan tuloja ja muita tuloja 1,6 milj. euroa (2007: 1,5 milj. euroa). Tuloja kertyi euroa arvioitua enemmän. Kylmälaiteliikkeiden valvontatulot euroa kirjattiin ympäristöministeriön muihin tuloihin. TUOTTO- JA KULULASKELMA Toiminnan tuotot lisääntyivät edellisvuoteen verrattuna 14 % ja toiminnan kulut puolestaan pienenivät 3 %. Toiminnan tuotot olivat 1,8 milj. euroa ja ne olivat 0,2 milj. euroa edellisvuotta suuremmat. Lisäystä oli sekä maksullisen toiminnan tuotoissa (11 %) ja muissa toiminnan tuotoissa (36 %). Kuluissa merkittävimmin pienenivät palvelujen ostot ja muut kulut, erityisesti matkakulut. Palkat, vuokrat ja aineet puolestaan lisääntyivät. Palkkausmenot jäivät tavoitetta pienemmiksi. Toiminnan kulut osuus% muutos-% Aineet, tarvikkeet ja tavarat Henkilöstökulut Vuokrat Palvelujen ostot Muut kulut Poistot Sisäiset kulut Yhteensä Taulukko 18: Toiminnan kulut vv

Hätäkeskuslaitoksen toimintakertomus

Hätäkeskuslaitoksen toimintakertomus Hätäkeskuslaitoksen toimintakertomus vuodelta 2010 Tekijät Julkaisun laji Toimintakertomus HAK/2011/163 Julkaisun nimi HÄTÄKESKUSLAITOKSEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2010 Hätäkeskuslaitoksen toiminnallisen

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen toimintakertomus

Hätäkeskuslaitoksen toimintakertomus ( ) HÄTÄKESKUSLAITOS NÖDCENTRALSVERKET Hätäkeskuslaitoksen toimintakertomus 2012 Hätäkeskuslaitoksen julkaisu 1 12013 Kuvaliulehti HÄTÄKESKUSLAITOS NÖDCENTRALSVERKET Dokumentin päivämmrä: 14.3.2013 Tekijät:

Lisätiedot

SUOMEN SISÄISEN TURVALLISUUDEN SEKÄ OIKEUDENHOIDON TULEVAISUUS. - Pitkän aikavälin tavoitteet

SUOMEN SISÄISEN TURVALLISUUDEN SEKÄ OIKEUDENHOIDON TULEVAISUUS. - Pitkän aikavälin tavoitteet SUOMEN SISÄISEN TURVALLISUUDEN SEKÄ OIKEUDENHOIDON TULEVAISUUS - Pitkän aikavälin tavoitteet Parlamentaarinen työryhmä 2015 2 SISÄLLYSLUETTELO Työryhmän toimeksianto 1. Sisäinen turvallisuus ja oikeudenhoito

Lisätiedot

Laitostarkastus. on myös oppimistilaisuus. katsaus. Aki Ijäs tarkasti Apetit Pakaste Oy:n hyvässä hengessä, napakasti

Laitostarkastus. on myös oppimistilaisuus. katsaus. Aki Ijäs tarkasti Apetit Pakaste Oy:n hyvässä hengessä, napakasti Turvallisuus- ja kemikaaliviraston ajankohtaislehti 2 2013 katsaus 14 Tulossa ohjeita verkkokaupankäyntiin 12 Kemikaalien markkinavalvonta siirtyi Tukesille Laitostarkastus on myös oppimistilaisuus 8 Aki

Lisätiedot

Haus au järv j en e ku n n ku t n a t Ti T l i i l n i p n ää p tö t s v s uo u de d l e t l a 2014 t

Haus au järv j en e ku n n ku t n a t Ti T l i i l n i p n ää p tö t s v s uo u de d l e t l a 2014 t Hausjärven kunta Tilinpäätös vuodelta 2014 SISÄLLYSLUETTELO I TOIMINTAKERTOMUS... 1 1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 1 1.1 Kunnanjohtajan katsaus... 1 1.2 Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi poliisin hallinnosta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi poliisin

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014 TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin valtuustolle Oikea-aikaisuus Tutkimusrahoitus Organisaatiorakenne Toimitilat ja teknologia Tehokkuus Laatu

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintäalan sekä liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan virastojen ja laitosten tulostavoitteet vuodelle 2010

Liikenne- ja viestintäalan sekä liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan virastojen ja laitosten tulostavoitteet vuodelle 2010 Liikenne- ja viestintäalan sekä liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan virastojen ja laitosten tulostavoitteet vuodelle Tammikuu 1 Esipuhe Tähän julkaisuun on koottu liikenne- ja viestintäministeriön

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2012 55. TOIMINTAVUOSI

TOIMINTAKERTOMUS 2012 55. TOIMINTAVUOSI TOIMINTAKERTOMUS 2012 55. TOIMINTAVUOSI hall 05.03.2013 36 valt xx.xx.2013 1 Sisällysluettelo 1. OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA... 3 1.1 Kuntayhtymän johtajan katsaus... 3 1.2. Kuntayhtymän

Lisätiedot

raportteja 76 HYVINVOINTIA TYÖSTÄxxx Kuinka työelämää voi kehittääxxx kestävällä tavalla?xxx Tuomo Alasoini

raportteja 76 HYVINVOINTIA TYÖSTÄxxx Kuinka työelämää voi kehittääxxx kestävällä tavalla?xxx Tuomo Alasoini raportteja 76 H E L S I N K I 2 0 1 1 HYVINVOINTIA TYÖSTÄxxx Kuinka työelämää voi kehittääxxx kestävällä tavalla?xxx Tuomo Alasoini Tuomo Alasoini Hyvinvointia työstä Kuinka työelämää voi kehittää kestävällä

Lisätiedot

Ympäristöterveydenhuollon

Ympäristöterveydenhuollon Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä 2001:10 Ympäristöterveydenhuollon toimintaedellytykset Loppuraportti Helsinki 2001 Tiivistelmä Ympäristöterveydenhuollon toimintaedellytykset. Loppuraportti.

Lisätiedot

Yhteenveto verkottuneen toiminnan turvallisuudesta tehdyistä tutkimuksista ja selvityksistä

Yhteenveto verkottuneen toiminnan turvallisuudesta tehdyistä tutkimuksista ja selvityksistä TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-07169-08 Kemikaaliverkot Yhteenveto verkottuneen toiminnan turvallisuudesta tehdyistä tutkimuksista ja selvityksistä Kirjoittajat: Luottamuksellisuus: Yngve Malmén & Ismo Ruohomäki

Lisätiedot

Palvelut ja tiedot käytössä. Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020

Palvelut ja tiedot käytössä. Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020 Palvelut ja tiedot käytössä Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020 SISÄLLYSLUETTELO Esipuhe... 1 1 Julkisen hallinnon ICT:n toimintaympäristö ja nykytila... 3 1.1 Toimintaympäristön

Lisätiedot

VA S T U U R A P O R T T I

VA S T U U R A P O R T T I VASTUURAPORTTI 2014 SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelosluettelo Vastuullisuus 4 Vastuullisuus Elisassa Vastuullisuus perustuu arvoihin ja strategiaan Yritysvastuun hallinnointi Sisäiset periaatteet Aloitteet

Lisätiedot

Työ ja terveys Suomessa 2012 Seurantatietoa työoloista ja työhyvinvoinnista

Työ ja terveys Suomessa 2012 Seurantatietoa työoloista ja työhyvinvoinnista Työ ja terveys Suomessa 2012 Seurantatietoa työoloista ja työhyvinvoinnista Toimituskunta Timo Kauppinen Pauliina Mattila-Holappa Merja Perkiö-Mäkelä Anja Saalo Jouni Toikkanen Seppo Tuomivaara Sanni Uuksulainen

Lisätiedot

Reviisori1/2011. Kaikki irti tiedosta. Virkamatkat fiksuiksi. Liikkumavaraa kehykseen. Vaalirahoituslaki testissä

Reviisori1/2011. Kaikki irti tiedosta. Virkamatkat fiksuiksi. Liikkumavaraa kehykseen. Vaalirahoituslaki testissä Reviisori1/2011 Virkamatkat fiksuiksi Liikkumavaraa kehykseen Vaalirahoituslaki testissä Kaikki irti tiedosta Valtiontalouden tarkastusviraston asiakaslehti Sisältö Reviisori 1/2011 Julkaisija Valtiontalouden

Lisätiedot

TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTON TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2006

TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTON TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2006 TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTON TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 006..007 SISÄLTÖ. JOHDON KATSAUS/LEDNINGENS ÖVERSIKT. TIETOSUOJAVALTUUTETUN TEHTÄVÄT JA RESURSSIT VUONNA 006 7. TOIMINNALLINEN TEHOKKUUS JA TULOKSELLISUUS

Lisätiedot

TUKES OPAS TURVA-AUTOMAATIO PROSESSITEOLLISUUDESSA TURVATEKNIIKAN KESKUS TURVATEKNIIKAN KESKUS. Turva-automaatio prosessiteollisuudessa

TUKES OPAS TURVA-AUTOMAATIO PROSESSITEOLLISUUDESSA TURVATEKNIIKAN KESKUS TURVATEKNIIKAN KESKUS. Turva-automaatio prosessiteollisuudessa TUKES OPAS TURVA-AUTOMAATIO PROSESSITEOLLISUUDESSA Turva-automaatio prosessiteollisuudessa Turva-automaatio prosessiteollisuudessa Turva-automaatio prosessiteollisuudessa Prosessilaitosten ja prosessien

Lisätiedot

007 2 Espoo Otamedia, / Oy Multiprint Juhani Ukko Jussi Karhu Paino Sanna Pekkola Hannu Rantanen Voutilainen Jarkko Tenhunen Lauri rokset Piir Oy

007 2 Espoo Otamedia, / Oy Multiprint Juhani Ukko Jussi Karhu Paino Sanna Pekkola Hannu Rantanen Voutilainen Jarkko Tenhunen Lauri rokset Piir Oy HELSINKI 2007 raportteja 57 Suorituskyky nousuun! Hyödynnä henkilöstösi osaaminen Juhani Ukko Jussi Karhu Sanna Pekkola Hannu Rantanen Jarkko Tenhunen Juhani Ukko, Jussi Karhu, Sanna Pekkola, Hannu Rantanen,

Lisätiedot

Ehdotus ammattikorkeakoulujen rahoitusmalliksi vuodesta 2014 alkaen

Ehdotus ammattikorkeakoulujen rahoitusmalliksi vuodesta 2014 alkaen Ehdotus ammattikorkeakoulujen rahoitusmalliksi vuodesta 2014 alkaen 1 2 Sisällys 1. Johdanto... 2 2. Muuttuva toimintaympäristö... 5 2.1 Osaaminen ja asiantuntemus työelämässä... 5 2.2 Alueiden kehittäminen

Lisätiedot

Hollolan kunta Talousarvio vuodelle 2014 ja Taloussuunnitelma vuosille 2014-2016

Hollolan kunta Talousarvio vuodelle 2014 ja Taloussuunnitelma vuosille 2014-2016 Hollolan kunta Talousarvio vuodelle 2014 ja Taloussuunnitelma vuosille 2014-2016 Kunnanvaltuusto 11.11.2013 1 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 0 1. Yleisperustelut... 5 1.1 Talousarvion rakenne ja

Lisätiedot

HOLLOLAN KUNNAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2014

HOLLOLAN KUNNAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2014 HOLLOLAN KUNNAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2014 Ei siinä että tekee sitä mistä pitää, vaan siinä että pitää siitä mitä tekee, piilee onnen salaisuus. (James Barrie) Toimintaympäristömme ihmisen mittainen

Lisätiedot

raportteja 73 Menestystekijöiden mittausxx Viisi esimerkkiäxx Janne Sinisammal (toim.)

raportteja 73 Menestystekijöiden mittausxx Viisi esimerkkiäxx Janne Sinisammal (toim.) raportteja 73 H E L S I N K I 2 0 1 0 Menestystekijöiden mittausxx Viisi esimerkkiäxx Janne Sinisammal (toim.) Janne Sinisammal (toim.) Menestystekijöiden mittaus Viisi esimerkkiä Helsinki 2010 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Ympäristöpalvelut Helmen ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2015 2019

Ympäristöpalvelut Helmen ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2015 2019 1 Ympäristöpalvelut Helmen ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2015 2019 Hyväksytty ympäristöterveyslautakunnassa 19.2.2015 7 2 Sisältö Sivu 1 Yleistä ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelmasta

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 Liite 97e/2014 Kaarinan kaupungin talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015 2017

Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 Liite 97e/2014 Kaarinan kaupungin talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015 2017 Kaarinan kaupungin talousarvio 215 ja taloussuunnitelma 215 217 Talousarvio 215 Sisällyss 1. Kaupunginjohtajan katsaus... 3 2. Kaarinan kaupungin strategia 214 22... 5 3. Taloussuunnittelun tavoitteet

Lisätiedot

ALKOHOLIOHJELMA 2004-2007 LOPPUARVIOINTIRAPORTTI

ALKOHOLIOHJELMA 2004-2007 LOPPUARVIOINTIRAPORTTI ALKOHOLIOHJELMA 2004-2007 LOPPUARVIOINTIRAPORTTI 1 Johdanto...3 2 Ulkoinen arviointi...5 2.1 Ulkoisen arvioinnin tavoitteet...5 2.2 Ulkoisen arvioinnin arviointikysymykset ja arviointikriteerit...6 2.3

Lisätiedot

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä. Laadunhallinnan- sekä potilas- /asiakasturvallisuussuunnitelma

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä. Laadunhallinnan- sekä potilas- /asiakasturvallisuussuunnitelma Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Laadunhallinnan- sekä potilas- /asiakasturvallisuussuunnitelma 2 (38) SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 5 2 LAATU- JA POTILASTURVALLISUUSJÄRJESTELMÄ 5

Lisätiedot

VALTION TALOUDELLISEN TUTKIMUSKESKUKSEN SU U N ITTElUASIAKI RJAT

VALTION TALOUDELLISEN TUTKIMUSKESKUKSEN SU U N ITTElUASIAKI RJAT VALT I OVARAINMINI STERiÖ VALTION TALOUDELLISEN TUTKIMUSKESKUKSEN SU U N ITTElUASIAKI RJAT Strategia -asiakirj a 2012-2015 Tul ostavoiteasiakirja 2013 Ennakolliset tavoitteet vuosille 2014-2016 Tamm ikuu

Lisätiedot